Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Μεταγνώση

671 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Μεταγνώση

  1. 1. Μεταγνϊςη Συχνά οι μακθτζσ εκτελοφν οριςμζνεσ διαδικαςίεσ χωρίσ να διερωτϊνται τι κάνουν και γιατί το κάνουν ι δε μποροφν να αξιολογιςουν τθν αποτελεςματικότθτα/ορκότθτα των ενεργειϊν τουσ. Στυλιανού-Γεωργίου, 2012
  2. 2. Μεταγνϊςη Η ικανότθτα να παρακολουκοφμε το τρζχον επίπεδο κατανόθςθσ κάποιου και να αποφαςίηουμε κατά πόςο είναι επαρκζσ. Η ζννοια χρθςιμοποιικθκε αρχικά ςτο πλαίςιο τθσ μελζτθσ των μικρϊν παιδιϊν (Brown, 1980; Flavell, 1985,1991). • Παράδειγμα: τα μικρά παιδιά ςυχνά πιςτεφουν λανκαςμζνα ότι μποροφν να ςυγκρατιςουν ςτθ μνιμθ τουσ τισ πλθροφορίεσ και ζτςι παραλείπουν να χρθςιμοποιιςουν αποτελεςματικζσ ςτρατθγικζσ όπωσ εκείνθ τθσ επανάλθψθσ. Η ικανότθτα να αναγνωρίηει κανείσ τα όρια τθσ υπάρχουςασ γνϊςθσ του και να ενεργεί για τθ βελτίωςι του είναι πολφ ςθμαντικά για μακθτζσ όλων των θλικιϊν ΕΣΕ, 2006
  3. 3. Μεταγνϊςη Χρηςιμοποιείται για τη ρφθμιςη τησ ςκζψησ και τησ μάθηςησ. Διακρίνεται ςε: Μεταγνωςτική γνϊςη Μεταγνωςτικζσ δεξιότητεσ Στυλιανού-Γεωργίου, 2012
  4. 4. Μεταγνωςτική γνϊςη Γνωρίηω τι γνωρίηω • μεταγνωςτικι δθλωτικι γνϊςθ Γνωρίηω πϊσ να χρθςιμοποιιςω αυτά που γνωρίηω • μεταγνωςτικι διαδικαςτικι γνϊςθ Γνωρίηω πότε και γιατί να χρθςιμοποιιςω αυτά που γνωρίηω • μεταγνωςτικι γνϊςθ ςυνκθκϊν Στυλιανού-Γεωργίου, 2012
  5. 5. Μεταγνωςτικζσ Δεξιότητεσ Σχεδιαςμόσ (πριν την εκτζλεςη του ζργου) • εκτιμιςθ αναγκϊν του κακικοντοσ (κείμενο, πρόβλθμα κλπ.) • ςφγκριςθ απαιτιςεων του κακικοντοσ με προςωπικζσ ικανότθτεσ • ανάςυρςθ ςτρατθγικϊν από τθ μακρόχρονθ μνιμθ Παρακολοφθηςη/Ζλεγχοσ (κατά την εκτζλεςη του ζργου) • παρακολοφκθςθ και ζλεγχοσ των ενεργειϊν που κάνει το άτομο για να «λφςει τθν προβλθματικι κατάςταςθ» ςτθν οποία βρίςκεται. Αξιολόγηςη (μετά το ζργο) • γνωςτικϊν αποτελεςμάτων • αποτελεςματικότθτασ των ςτρατθγικϊν Στυλιανού-Γεωργίου, 2012
  6. 6. Σημαςία μεταγνϊςησ Εξαςφαλίηει ότι οι ςτόχοι ζχουν επιτευχκεί ςωςτά ι ζχουν γίνει κατανοθτοί. Επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ να ςκζφτονται τισ διαδικαςίεσ τθσ ςκζψθσ τουσ και να διαπιςτϊνουν το πωσ φτάνουν ςτθ γνϊςθ. Διευκολφνει ςτθν απόκτθςθ και τον ζλεγχο τθσ γνϊςθσ και ςυνεπάγεται ςκζψεισ για το τι γνωρίηουν και τι αγνοοφν βοθκϊντασ τουσ ζτςι ςτο να εντοπίηουν τισ νοθτικζσ ικανότθτεσ και τισ αδυναμίεσ τουσ. Στυλιανού-Γεωργίου, 2012
  7. 7. Καλλιζργεια μεταγνωςτικϊν δεξιοτήτων Ηητοφμε όχι μόνο το αποτζλεςμα, αλλά και τον τρόπο ςκζψησ –τη διαδικαςία/ςτρατηγική. Παροτρφνουμε το παιδί να ςκζπτεται φωνακτά (think aloud). Ενθαρρφνουμε το μαθητή να υποβάλλει ερωτήςεισ πριν – κατά – μετά την επεξεργαςία του θζματοσ. Καλλιζργεια μεταγνωςτικϊν δεξιοτήτων Στυλιανού-Γεωργίου, 2012

×