Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Component Com

1,260 views

Published on

pdf ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Component Com

 1. 1. สวนประกอบของคอมพิวเตอร
 2. 2. Monitor Cathode Ray Tube ทํางานแบบเดียวกับจอทีวี คือ จะยิง CRT อิเล็กตรอนออกไปกระทบกับสารที่ เคลือบดานในของจอ ทําใหเกิดการเรือง แสงออกมา Liquid Crystal Display LCD ทํางานโดยการใหแสงขาว (White light) ผานตัวแอ็คทีฟ ฟลเตอร (Active Filter) ซึงก็หมายความวา ่ แมสีแสง (สีแดง สีเขียว และ สีน้ําเงิน) นั้นไดมาจากการกลั่นกรองแสงขาว
 3. 3. อุปกรณหลักของเครื่องคอมพิวเตอร CPU (Central Processing Unit) หรือ หนวยประมวลผลกลาง มีหนาทีในการประมวลผลขอมูลที่ผูใชปอน เขามาทางอุปกรณอินพุต ตามชุดคําสั่ง ่ หรือโปรแกรมที่ผูใชตองการใชงาน
 4. 4. RAM (Random-access memory) หรือ หนวยความจําหลัก การทํางานของ RAM นั้น จะเปนเสมือนมือขวา ของ CPU โดยที่ขอมูลแทบ ทั้งหมด จะตองถูกสงผานมายัง RAM เสียกอน แลวจึงคอยสงตอไปให CPU อีกตอหนึ่ง
 5. 5. Hard disk drive หรือ หนวยความจําสํารอง การทํางานของ Hard Disk ก็จะมีลักษณะคลายๆกับแผนดิสก โดยกอนที่จะทํา การบันทึกขอมูล จําเปนจะตอง Format เพื่อใหมีการกําหนด Track, Cylinder, ตางๆ ขึ้นมากอนเพื่อใชในการอางอิงตําแหนง นอกจากนี้แลวมันยังสามารถ จัดแบง Partitions กลาวคือ Hard Disk ตัวหนึ่งสามารถแบงไดหลาย Partition ขึ้นอยูกับการแบง Partition กอนการ Format
 6. 6. Mainboard ถือเปน อุปกรณชิ้นใหญที่สุด ทีอยูภายในเครื่อง PC โดยลักษณะของมัน ่ แลว จะเปนแผน circuit board รูปรางสีเหลี่ยมผืนผา ซึ่งเต็มไปดวย วงจร อิเล็กทรอนิกสทซับซอน นอกจากนี้ ตัวเมนบอรดเอง ยังเต็มไปดวย Slot ี่ มากมาย เพื่อการติดตั้ง ชิ้นสวนตางๆ
 7. 7. Operating System ระบบปฏิบัติการ ระบบปฏิบัติการ คือซอฟแวรตัวหนึ่งทีถูกสรางขึ้นมาเพื่อให ผูใช ใชคอมพิวเตอร ่ ไดงายขึ้น ทําหนาที่เชน 1. ติดตอกับผูใช 2. ควบคุมอุปกรณ ( ฮารดแวร ) 3. จัดสรรทรัพยากรในระบบใหทํางานไดอยางตอเนื่องและเหมาะสม ระบบปฏิบัติการที่เราคุนเคยไดแก Microsoft Windows XP , 95 , 98 , ME , 2000 DOS , Linux , Unix , Macintosh เปนตน
 8. 8. Microsoft Windows XP Icon Desk Top ปุม Start Task Bar
 9. 9. ระบบการจัดการไฟล (Files) ใน Windows Drive คือสวนที่ใชเก็บ ไฟล หรือ โฟลเดอร ไว ถือวาเปนสวนที่ใหญทสุดใน ี่ ระบบ ไฟล โฟลเดอร เปนเสมือนแฟมเก็บเอกสาร หรือ ไฟล ไวใหเปนหมวดหมู โดยมี เงื่อนไขวา โฟลเดอรที่เก็บไวในที่เดียวกัน ( Drive) ตองมีชื่อไมซ้ํากัน ไฟล คือเก็บเอกสาร ทีใชเก็บขอมูลตางๆเอาไวในเครื่องคอมพิวเตอร โดยมี ่ เงื่อนไขวา ไฟลประเภทเดียวกัน เมื่อเก็บในที่เดียวกัน ตองมีชื่อไมซ้ํากัน
 10. 10. Drive
 11. 11. Folder Files
 12. 12. การใชเมาสใหถูกวิธี
 13. 13. การใชเมาสใหถูกวิธี คลิก หมายถึงการคลิกที่ปุมซาย ของเมาส แลวปลอยทันที การ คลิกที่วัตถุ (Object) ใดๆเปนการเลือกวัตถุนั้นๆ เพื่อพรอม จะทํางานในคําสั่งอื่นๆตามตองการ ดับเบิ้ลคลิก หมายถึงการคลิกที่ปุมซาย ของเมาสเร็วๆ 2 ครั้งติดกัน เปน การเป ด การใช ง านของวั ต ถุ หรื อ โปรแกรมนั้ น มี ผ ล เชนเดียวกับคําสั่ง Open ทริปเปลคลิก หมายถึงการคลิกที่ปุมซาย ของเมาสเร็วๆ 3 ครั้งติดกัน พบ ในโปรแกรมประเภท Microsoft Office เปนการเลือก ขอความครั้งละ 1 ยอหนา
 14. 14. การใชเมาสใหถูกวิธี คลิกขวา หมายถึงการคลิกที่ปุมขวา ของเมาส แลวปลอยทันที เปน การเรียกใชงานเมนูลัดของวัตถุนั้นๆ Drag And Drop การคลิกที่ปุมซาย ของเมาสคางไว ที่วัตถุใดๆแลวลากเมาส ไปยังตําแหนงที่ตองการ แลวปลอย เปนการยายวัตถุนั้นไป ยังตําแหนงที่ตองการ กรณียายวัตถุไปยังโฟลเดอรอน จะมี ื่ ผลเชนเดียวกับคําสั่ง Copy หากเปนการ Drag And Drop ดวยปุมขวา จะมีเมนูลัดขึ้นมาใหเลือกวาจะใหทําอะไรกับ วัตถุที่ตําแหนงนั้น
 15. 15. สวนตางๆของ Windows Windows
 16. 16. สวนตางๆของ Windows Title Bar Tools Bar Menu Bar Address Bar
 17. 17. การใชงาน Internet Modem เปนอุปกรณแปลงสัญญาณ จากระบบดิจิตอล เปน อนาลอก หรือจาก อนาลอก เปน ดิจิตอล ทําหนาที่ เชื่อมตอกับ ISP ISP หรือผูใหบริการ Internet เชน CS Loxinfo , TOT , TT&T, INET เปนตน Web Browser โปรแกรมที่ใชในการเขาสู www เชน Internet Explorer หรือ Netscape Navigator เปนตน WWW เปนเทคนิคในการนําเสนอขอมูลในลักษณะสื่อประสม ที่ เปนขอความ ภาพ และ มัลติมิเดีย เขาไวดวยกัน และมี การเชื่อมโยงแบบไฮเปอรลิงค ทําใหคนหาขอมูลใน ระดับลึกลงไปไดเรื่อยๆ ตามตองการ
 18. 18. การเชื่อมตอ Internet โดยใช Modem สราง Connection โดยคลิกที่ Start >>>> Setting>>>>Network Connection
 19. 19. การเชื่อมตอ Internet โดยใช Modem คลิก Create a new connection ใน panel ดานซายมือ คลิก
 20. 20. การเชื่อมตอ Internet โดยใช Modem คลิก ปุม Next
 21. 21. การเชื่อมตอ Internet โดยใช Modem คลิก ปุม Next เลือกหัวขอนี้
 22. 22. การเชื่อมตอ Internet โดยใช Modem คลิก ปุม Next เลือกหัวขอนี้
 23. 23. การเชื่อมตอ Internet โดยใช Modem คลิก ปุม Next เลือกหัวขอนี้
 24. 24. การเชื่อมตอ Internet โดยใช Modem คลิก ปุม Next ใสชื่อ ISP ในชองนี้
 25. 25. การเชื่อมตอ Internet โดยใช Modem คลิก ปุม Next ใสหมายเลขติดตอ ISP
 26. 26. การเชื่อมตอ Internet โดยใช Modem คลิก ปุม Next ใส User Name ใส Password
 27. 27. การเชื่อมตอ Internet โดยใช Modem คลิก ปุม Finish
 28. 28. รูจัก Browser ยอดฮิต Internet Explorer สวนตางๆของ Internet Explorer Tools Bar Title Bar Address Bar Menu Bar Status Bar
 29. 29. รูจัก Browser ยอดฮิต Internet Explorer รูจักกับ Tools Bar ของ Internet Explorer Back ยอนกลับไปเว็ปเพจ กอนหนานี้ Forward กลับไปแสดงเว็ปเพจที่ดูอยูกอน Stop หยุดการดาวนโหลดหนาเว็ปเพจปจจุบน ั Refresh ทําการดาวนโหลดหนาเว็ปเพจปจจุบันใหม Home แสดงหนาเว็ปเพจทีเ่ รากําหนดไวใหเปนหนาแรก Search คนหาขอมูลบนอินเตอรเน็ต
 30. 30. รูจัก Browser ยอดฮิต Internet Explorer รูจักกับ Tools Bar ของ Internet Explorer Favorites แสดงรายชื่อเว็บไซตที่ไดบันทึกไว History แสดงเว็บเพจทีเ่ คยเขาไปเยียมชม ่ Mail รับ-สง เมล Print พิมพเว็บเพจที่กําลังแสดงอยูออกทางเครื่องพิมพ Application เรียกใชโปรแกรมประยุกตอื่นๆเพื่อเปดหนาเว็บ เพจนัน ้
 31. 31. Search Engines คือเว็บไซต ที่ใหบริการในการคนหาขอมูลตางๆในอินเตอรเน็ต ตัวอยางของเว็บไซตที่เปน Search Engine www.google.com www.altavista.com www.yahoo.com www.sanook.com
 32. 32. เทคนิคการใชงาน Search Engines เทคนิคการสืบคนโดย Google * Google – ทําการคนหาขอมูลจากเว็บไซตตางๆ จํานวนมากกวา 8 พันลาน เว็บเพจ คนรูปภาพ (image) จํานวนมากกวา 1 พันลานภาพ * เทคนิคในการสืบคน : ใหเลือกใชคําคนที่จําเพาะเจาะจง และมี ความหมายตรงกับขอมูลที่ตองการใหมากที่สุด * อาจใชคําเดียว หรือหลายๆ คําก็ได เชน distance learning Thailand (โปรแกรมจะทําการคนทุกคํา และเชื่อมดวย AND โดยอัตโนมัติ) * การคําคนภาษาอังกฤษ จะพิมพอักษรตัวใหญหรือเล็กก็ได มี ความหมายเทากัน * โปรแกรมจะไมคนคําประเภท commond word เชน a, an, the, what, when, why ตัวเลขหรือตัวอักษรเดี่ยว แตถาตองการบังคับให คน จะตองใสเครื่องหมาย +นําหนา เชน star war episode +I
 33. 33. เทคนิคการใชงาน Search Engines เทคนิคการสืบคนโดย Google * อาจบังคับการคนเปนวลี โดยการใสเครื่องหมายคําพูด ครอม เชน “star war episode I” * Google ใช stemming technology ในการคนคําอื่นๆ ที่ใกลเคียง กันกับคําที่พิมพเขาไป เชน ถาคนคําวา dietary foods จะไดผลการ คนที่ใชคําวา diet, diets และ food ดวยเชนกัน * ถาไมตองการใหคําใด ใหใสเครื่องหมาย – นําหนาคํานั้น เชน Becham -Victoria * ปุม “I’m feeling lucky” หรือ “ดีใจจัง คนแลวเจอเลย” เปนการ สั่งใหคน และแสดงผลตรงไปที่เว็บไซตซึ่งตรงกับคําคนมากที่สุด เพียงเว็บไซตเดียวเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
 34. 34. เทคนิคการใชงาน Search Engines เทคนิคการสืบคนโดย Google * นอกจากการคนแบบ Basic Search แลว อาจเลือกใช Advanced Search (คนหาอยางละเอียด) เพื่อชวยใหการคนเปนไปอยางมี ประสิทธิภาพมากขึ้น * ในกรณีที่ตองการใหคนคําใดคําหนึ่งก็ได ใหใช OR เชื่อมคํา (พิมพ ดวยอักษรตัวใหญ) เชน “travel guide” Honkong OR Singapore * คนคําพอง ใหใชเครื่องหมาย ~ (tilde) เชน ~anthropologist ผลการคนจะไดทั้ง anthropologist (นักมานุษยวิทยา) และ archaeonologist (นักโบราณคดี)
 35. 35. เทคนิคการใชงาน Search Engines เทคนิคการสืบคนโดย Google * การระบุใหคนเฉพาะภายใน domain ที่ตองการเทานัน ใหใช  ้ site:<domain name> เชน ตองการคนหาพิพิธภัณฑในเว็บไซตของ มหาวิทยาลัยโตเกียว museum site:www.u-tokyo.ac.jp * การคนขอมูลตัวเลข เงิน ระยะทาง หรือระยะเวลา ภายในชวงที่ ตองการ ใหใช <ตัวเลขแรก>..<ตัวเลขสุดทาย> ตัวอยางเชน The Kingdom of Siam 1300..1800 (ควรระบุหนวยนับของตัวเลขดวย เชน $, kg, km จะทําใหผลการคนแมนยํามากขึ้น) * Book Search: คนหาหนังสือที่ตองการ โดยการใชคําวา book about <คําคน> ตัวอยางเชน book about thai spa
 36. 36. เทคนิคการใชงาน Search Engines เทคนิคการสืบคนโดย Google * Google สามารถใชเปนเครื่องคิดเลขไดดวย ตัวอยางเชน 100/2 หรือ 10^5 โดยใชเครื่องหมาย + - * / ^ % หรือ พิมพคําวา 5 kilometers in miles (เพื่อถามวา 5 กิโลเมตรเทากับกี่ไมล ?) * ถามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจากตางประเทศ เชน 100 USD in GBP (เพื่อถามวา 100 US$ เทากับกี่ British pounds) หรือพิมพวา currency of japan in Thai money เปนตน * ถามความหมายหรือคําจํากัดความของคําศัพท (definition) ใชคํา วา define <คําคน> ตัวอยางเชน define archaeology
 37. 37. เทคนิคการใชงาน Search Engines เทคนิคการสืบคนโดย Google * การคนหาขอมูลจากไฟลชนิดอื่นๆ (file type) ที่ไมใช htm เชน PDF, ppt, xls, doc, rtf ใหใช filetype:[extension] ตัวอยางเชน digital library filetype:ppt digital library filetype:doc
 38. 38. การรับ สง e-mail โดย hotmail.com บริการ e-Mail จัดเปนสวนหนึ่งของบริการอินเตอรเน็ต มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด ปลอดภัย สามารถสงจดหมายไดที่เดียวพรอมๆกันหลาย ฉบับหลายประเทศในเวลาเดียวกัน และยังพรอมทั้งแนบแฟมเอกสารไปกับ จดหมายไดดวย นอกจากนั้นแลวเรายังทราบไดวาจดหมายทีจัดสงนั้นไปถึง ่ ผูรับหรือไม การจะใชบริการ e-mail จําเปนตองเปนสมาชิกกับผูใหบริการ e- mail กอน เมื่อเปนสมาชิกแลวก็จะได e-mail Account หรือ อาจเรียกวา e-mail Address ก็ได ผูใหบริการ free e-mail ไดแก hotmail.com , yahoo.com , google.com หรือของไทยเชน thaimail.com เปนตน
 39. 39. การรับ สง e-mail โดย hotmail.com การสมัครเพื่อใชงาน e-mail ทําไดโดยเขาไปยังสวน สมัครสมาชิก (สําหรับผูที่ยังไมเคยสมัคร) แลวกรอกรายละเอียดตางๆใหเรียบรอยแลวสง สมัครไป ถาเกิดปญหาขึ้น เชน สมัครไมได ทางเว็บจะบอกใหรู สวนมากจะ เปนการกรอกขอมูลไมครบ หรือ ชื่อผูใช,รหัสผาน ซ้ําหรือมีผูใชแลว เราก็ทํา การแกไขตามทีทางเว็บเมลนั้นๆ แจงใหทราบ เทานี้ก็เปนอันเรียบรอย ่ การ รับ-สง E-mail นั้น เราตองทําการ Login เขาไปในระบบกอน โดยการเขาไปยังเว็บเมลที่เราสมัครสมาชิกแลวทําการใส User และ Pass ที่เราทําการสมัครไว เพื่อเขาไปใชงาน
 40. 40. การรับ สง e-mail โดย hotmail.com การ Login เขาใชงาน hotmail.com เริ่มโดยการใหไปที่ URL ของ hotmail คือ http://www.hotmail.com จากนั้นจะไดหนา homepage ของ hotmail ดังภาพ
 41. 41. การรับ สง e-mail โดย hotmail.com การ Login เขาใชงาน hotmail.com ที่กรอบ “ลงชื่อเขาใช Hotmail” ใหกรอกขอความดังนี้ * ที่ชอง อีเมลแอดเดรส : ใหกรอก user หรือ e-mail Address ที่ไดรับ หลังจากการสมัครสมาชิกที่ hotmail * ที่ชอง รหัสผาน: ใหกรอก Password ที่ไดรับเชนเดียวกัน ดังภาพ
 42. 42. การรับ สง e-mail โดย hotmail.com การ Login เขาใชงาน hotmail.com เมื่อทานกรอก e-mail Address และ Password ถูกตองแลวจะได หนาจอดังภาพ
 43. 43. การรับ สง e-mail โดย hotmail.com การสงจดหมายและการแนบไฟล * คลิกที่ “จดหมายฉบับใหม”
 44. 44. การรับ สง e-mail โดย hotmail.com การสงจดหมายและการแนบไฟล * จะไดกรอบสําหรับพิมพจดหมาย ภายในกรอบมีความหมายดังนี้ ชอง ถึง: สําหรับกรอก e-mail Address ของบุคคลที่ตองการจะสงลงไป ชอง สําเนาถึง: สําหรับกรอก e-mail Address ของบุคคลที่ทานตองการจะ สําเนาสงจดหมายลงไป ชอง สําเนาลับถึง: สําหรับกรอก e-mail Address ของบุคคลที่ทานตองการ จะสําเนาสงจดหมายลงไป แตจะไมแสดง e-mail Address ของผูสง
 45. 45. การรับ สง e-mail โดย hotmail.com การสงจดหมายและการแนบไฟล ชอง เรื่อง: สําหรับกําหนดหัวขอของจดหมาย สําหรับขอความของจดหมายสามารถพิมพในกลองขอความใหญๆนันได ้
 46. 46. การรับ สง e-mail โดย hotmail.com การสงจดหมายและการแนบไฟล การแนบไฟล คลิกที่ “แนบ”
 47. 47. การรับ สง e-mail โดย hotmail.com การสงจดหมายและการแนบไฟล การแนบไฟล คลิกที่ “Browse”
 48. 48. การรับ สง e-mail โดย hotmail.com การสงจดหมายและการแนบไฟล การแนบไฟล เลือกไฟลที่ตองการแนบ แลวคลิก Open
 49. 49. การรับ สง e-mail โดย hotmail.com การสงจดหมายและการแนบไฟล การแนบไฟล คลิกที่ “ตกลง และแนบเอกสารเพิ่มเติม” เมื่อตองการแนบเอกสารอื่นๆ อีก คลิกที่ “ตกลง” เมื่อไมมีเอกสารอื่นๆแนบอีก
 50. 50. การรับ สง e-mail โดย hotmail.com การสงจดหมายและการแนบไฟล จะกลับมายังหนาใหเขียนจดหมาย ดังรูป คลิกที่ “สง” เพื่อสิ้นสุดการสง e-mail
 51. 51. THE END

×