Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ติวสอบครูผู้ช่วย 2556

20,077 views

Published on

ติวสอบครูผู้ช่วย 2556

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ติวสอบครูผู้ช่วย 2556

  1. 1. ติวสอบครูผช่วย 2556 ราคา 900 – 1,500 บาท ู้ หลักสูตรเตรียมสอบสำหรับบุคคลทัวไป หลักสูตรสรุปควำมรู้สู่สนำมสอบ ่ระยะเวลำ 1 วัน และหลักสูตรติวเข้มเติมควำมรู้ 2 วันครอบคลุม เนื้อหำควำมรอบรู้กฎหมำย วิชำกำรศึกษำ และวิชำชีพครู บูรณำกำรทังด้ำนควำมจำเนื้อหำและ ้หลักกำรวิเครำะห์ขอสอบ ในรำคำสุดคุมกับทีมงำนมืออำชีพ ้ ้ รุนที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 20 - 21 เมษำยน 2556 รับ 50 ทีนง ่ ่ ั่ สำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (UNISERV CMU) บริเวณสวนสุขภำพ ข้ำงหอประชุมมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ รุนที่ 2 จังหวัดเชียงรำย วันที่ 27 – 28 เมษำยน 2556 รับ 100 ทีนง ่ ่ ั่ โรงแรมเชียงรำยแกรนด์รม ตรงข้ำมสถำนีขนส่งใหม่ ติดถนนพหลโยธิน ู ขำเข้ำจำกอำเภอแม่ลำวสูตวเมืองเชียงรำย ่ ั รุนที่ 3 จังหวัดกำแพงเพชร วันอังคำรที่ 30 เมษำยน 2556 รับ 50 ทีนง ่ ่ ั่ รุนที่ 4 จังหวัดปทุมธำนี วันพุธ ที่ 1 พฤษภำคม 2556 รับ 50 ทีนง ่ ่ ั่ รุนที่ 5 จังหวัดลำปำง วันพฤหัสบดีท่ี 2 พฤษภำคม 2556 รับ 50 ทีนง ่ ่ ั่
  2. 2. ค่าใช้จ่ายรวมหนังสือ 1 เล่ม อาหารกลางวัน อาหารว่าง 2 มื้อชำระเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร ก่อนวันที่ 15 เมษำยน 2556 รำคำ 900 บำท/คนชำระเงินหน้ำห้องในวันที่ติว รำคำ 1,000 บำท/คน (อำจได้ที่นั่งเสริมด้ำนหลัง)สมัครเข้ารับการอบรม 2 วัน เฉพาะจังหวัดเชียงราย ราคา 1,500 บาทท่ำนสำมำรถเลือกอบรมแบบหนึ่งวัน หรือ สองวันก็ได้ มาสมัครด้วยกันเป็นคู่ ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ลดราคา คนละ 50 บาทลงทะเบียนทำงเว็บไซด์ http://krututor.wordpress.com/โอนเงินผ่ำนบัญชีธนำคำรกรุงไทย นำยวรวัติ กิติวงค์ หมำยเลข 522-0053-507 หลักสูตรสรุปความรู้สู่สนามสอบ 1 วัน เน้นเนื้อหาความรู้ที่ออกสอบ ตัวอย่างข้อสอบ เหมาะสาหรับทุกคน เวลา เนื้อหา08.00 – 08.30 ลงทะเบียน รับเอกสาร08.30 – 09.00 หลักสูตรการสอบครูผช่วย รู้จักข้อสอบ แนวการสอบ ู้ การวิเคราะห์ข้อสอบ การเตรียมพร้อมในการสอบ09.00 – 10.30 สมรรถนะวิชาชีพครู ความรอบรู้ทั่วไป นโยบายการศึกษา10.45 – 12.00 กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน13.00 – 14.30 วิชาการศึกษา ปรัชญาการศึกษา ทฤษฎีการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน14.45 – 16.30 การวิจัย วัดผล ประเมินผล และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา16.30 – 17.00 สรุปการอบรม
  3. 3. หลักสูตรวันที่สอง เน้นการฝึกวิเคราะห์ข้อสอบ (เฉพาะจังหวัดเชียงราย) เหมาะสาหรับผู้ที่ผ่านการอบรมวันแรกหรือมีความรู้พื้นฐานมาบ้าง เวลา เนื้อหา08.00 – 08.30 ลงทะเบียน รับเอกสาร08.30 – 09.00 ทบทวนหลักสูตรการสอบครูผู้ชวย ทดลองทาข้อสอบฉบับรวม ่09.00 – 10.30 วิชาความสามารถทั่วไปด้านตัวเลข ภาษาไทย การให้เหตุผล10.45 – 12.00 ฝึกทา วิเคราะห์ข้อสอบทบทวนความรอบรู้ กฎหมาย12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน13.00 – 14.30 ฝึกทา วิเคราะห์ข้อสอบ ทบทวนความรู้วิชาการศึกษา14.45 – 16.30 ฝึกทา วิเคราะห์ข้อสอบ ทบทวนความรู้วิชาชีพครู ต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูง หากต้องสงวนสิทธิ์กรณีที่นั่งเต็ม บรรยากาศการเตรียมสอบครูผู้ช่วย ปี 2555

×