การค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

2,026 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,026
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
105
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

 1. 1. อินเทอร์เน็ตเกิดขึนเมือ ค.ศ.1969 (พ.ศ. 2521) จากการเกิดเครือข่าย ้ ่ARPANET (Advanced Research Agency Network)มีวตถุประสงค์หลักของการสร้างเครือข่าย เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถเชือมต่อ ั ่กันได้ ซึ่งถือเป็ นเครือข่ายแรก ต่อมาจึงได้นาไปพัฒนาให้เป็ นอินเทอร์เน็ตในปั จจุบน ั
 2. 2. สมาคมอินเทอร์เน็ตหรือไอซ็อก(isoc:Internet Society) เป็ นองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่มุงมันผลกาไร ่ ่ไอเอบี(IAB:Internet architecture Board)มีหน้าที่ดแลและพัฒนาอินเทอร์เน็ตให้กบไอซ็อก ู ัICANN(Internet Cooperation for Assigned Names and Number)เป็ นองค์กรที่มีหน้าที่บริหารทรัพยากรโดเมนและจัดสรรค่าไอพี โดยแบ่งไปตามภูมภาคต่างๆ ิ -ARIN (American Registry for Internet Numbers)บริการสาหรับทวีปอเมริกาและแคนนาดา -RIPE (Reseaux IP Europeens Network Coordition Center)บริการสาหรับทวีปยุโรป -APNIC (Asia Pacific Network Information Center) ดูแลแถบเอเชีย-แปซิฟิก -AfriNIC (African Network information Center)ดูแลปรเทศทวีปแอฟริกา -LANNIC (Latin America and Caribbean Network InformationCenter) ดูแลสาหรับกลุมลาตินอเมริกาและแถบทะเลแคริบเบียน ่
 3. 3. IP Adress คือ หมายเลขที่ใช้ในระบบเครือข่ายโพโทรคอลอินเทอร์เน้ตคล้ายกับหมายเลขโทรศัพท์ แต่มเี ลขจานวน 32 บิต โดยแบ่งเป็ น 4 ชุดแต่ละชุดจะเป็ นเลขฐานสอง 8 บิต หมายเลขไอพีที่ใช้ในปั จจุบนมี 2 ประเภท ั 1.IP Version 4 (IPv4) เป็ นเลข 32 บิต ระบุเลขไอพีได้ตงแต่ 0.0.0.0 ั้ถึง 255.255.255.255 - ไอพีสวนตัว (Private IP) มีสาหรับไว้ใช้ภายในองค์กรเท่านัน ่ ้ - ไอพีสาธารณะ (Public IP) มีไว้สาหนับองค์กรลุบคคลต่างๆสามารถเชือมต่อเข้าหากัน ่ 2.IP Version 6 (IPv6) ถูกสร้างขึนมาเพื่อแก้ปัญหาการคลาดแคลน ้จานวนไอพี แต่IPv6 จะใช้ระบบ 128 บิต
 4. 4. หมายถึง ชือที่ใช้ระบุลงในคอมพิวเตอร์เพื่อไปหาในระบบ Domain ่Name System) สาหรับการจดทะเบียนชือโดเมน ในที่นจะแบ่งเป็ น 2 ่ ี้ประเภท 1.โดเมนต่างประเทศ - .com - .net - .org 2.ภายในประเทศ - .co.th - .or.th - .ac.th - .go.th - .in.th
 5. 5. 1.ความยาวไม่เกิน 63 ตัวอักษร2.สามารถใช้ตวภาษาอังกฤษ ตัวเลข หรือเครื่องหมาย(-)ได้ ั3.ใช้ตวเล็กหรือใหญ่ก็ได้ ั4.ห้าม – นาหน้าชือ Domain ่5.ห้ามเว้นวรรคในชือโดเมน ่
 6. 6. คือโปรแกรมช่วยในการค้นหาข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลอินเทอร์เน็ตโดยคลอบคลุมทังรูปภาพ ข้อความ ภาพเคลื่อนไหว เพลง ้ชอฟต์แวร์ แผนที่ ข้อมูลบุคคล กลุมข่าว และอื่นๆ ่
 7. 7. 1.Keyword Index การค้นหาข้อมูลจากข้อความในเว็บเพจที่ผานการสารวจจะอ่านข้อมูลอย่างน้อย 200-300 ตัวอักษร ่ 2.Subject Directories การจาแนกหมวดหมูขอมูล ่ ้Search Engine ประเภทนี้ จะจัดแบ่งโดยการวิเคราะห์เนือหา ้รายละเอียดของแต่ละเว็บเพจว่ามีเนือหาเกียวกับอะไร โดยจะใช้แรงงานคน ้ ่ซึ่งทาให้การจัดหมวดหมูขนอยู่กบวิจารญาณของคนจัดหมวดหมูแต่ละคน ่ ึ้ ั ่ว่าจะจัดเก็บข้อมูลนันๆ อยู่ในเครือข่ายข้อมูลอะไร ้ 3. Metasearch Engines จุดเด่น คือ สามารถเชือมโยง ่ไปยัง Search Engine ประเภทอื่นๆ และยังมีความหลากหลายของข้อมูล แต่การค้นหามีจดด้อยคือวิธีการนีจะไม่ให้ความสาคัญกับขนาดของ ุ ้ตัวอักษรและมักจะไม่รองรับประเภท Natural Language (ภาษาพูด)
 8. 8. 1. กูเกิล (Google) 2. ยาฮู (Yahoo)3. เอ็มเอสเอ็น (MSN หรือ Bing) 4. เอโอแอล (AOL)5. อาส์ก (Ask) 6. ไป่ ตู้ (Baidu)ระบบค้นหาข้อมูลของประเทศจีน7. Cuil8. ยานเดกซ์ (Yandex) ระบบค้นหาข้อมูลของรัสเซีย
 9. 9. 1. การค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์เป้ าหมายวิธีคนหาเฉพาะเจาะจงเว็บไซต์เป้ าหมายโดยกาหนด site: ชื่อ ้URL2. การค้นหา Link ต่างๆ ในเว็บไซต์เป้ าหมายเมื่อเราต้องการค้นหาว่าในเว็บไซต์ที่เราสนใจนั้นมีความเกี่ยวข้อง ัสัมพันธ์กบเว็บอื่นๆ หรื อไม่ ก็สามารถทาได้โดยการค้นหาดังนี้ให้พิมพ์ link: ชื่อ URL3. การค้นหาชนิดของนามสกุลของไฟล์เราใช้คาค้นหาได้ดงนี้ filetype:ชื่อ นามสกุลไฟล์ ั
 10. 10. 4. การค้นหาอดีตที่เคยปรากฏของเว็บไซต์หรือข้อมูลบนเว็บไซต์เปาหมาย้ใน Google สามารเก็บ Cached ของเว็บที่จะเข้าชมไว้ได้ ประโยชน์ของ google cache คือช่วยให้เราสามารถเข้าเว็บไซต์ที่อาจโดนลบไปแล้ว โดยข้อมูลที่ได้จะเป็ นข้อมูลก่อนถูกลบ5. การค้นหา E-mail ของหน่วยงานหรือเว็บไซต์เปาหมาย การค้นหา ้ประเภทนีจะทาให้เราได้รายชือของ E-mail หน่วยงานนันๆ ซึ่งอาจเป็ น ้ ่ ้ชือพนักงานคนหนึง หรือชือกลุม E-mail ของหน่วยงานหรือชือผูตดต่อ ่ ่ ่ ่ ่ ้ ิเว็บไซต์นนๆ โดยใช้การค้นหาว่า @ ตามด้วยชือเว็บไซต์หน่วยงาน ั้ ่6. การค้นหาอื่นๆ ที่เป็ นประโยชน์ การใช้เครื่องมือคาพูดได้ระหว่างคาที่เราต้องการค้นหาเฉพาะก็จะทาให้การค้นหานันเจาะจงมากขึน ้ ้
 11. 11. 1. ค้นหาดูเฉพาะ Title ของเว็บไซต์เทคนิคการค้นหาดูเฉพาะ Title จะใช้คาว่า intitle: ตามด้วยชือข้อความที่ ่ต้องการดู title วิธีนจะนิยมใช้กบการค้นหาข้อมูลเชิงลึกโดยเรียกว่า google ี้ ัhack2. การค้นหา Password โดยใช้ googleเทคนิคการค้นหา Password นันจะใช้คาว่า filetype:lop ้inurl:”password.log” จะพบ password.log ที่เกิดขึนใน web ้server
 12. 12. 1. การค้นหาชือบุคคล สามารถทาได้โดยค้นหาจาก ่- ใส่ชอหรือนามสกุล หรือทังชือและนามสกุล โดยใส่งเครื่องหมาย “” คลุม ื่ ้ ่ไว้ แล้วสืบค้นใน google, bing หรือ yahoo- ค้นหาชือและประวัตการทางานจากเว็บไซต์สมัครงานหรือเว็บ ่ ิwww.linkedin.com- ค้นหารายชือในเว็บไซต์สมุดหน้าเหลือง ่www.yellowpages.co.th
 13. 13. 2. การค้นหาที่อยู่ ประกอบด้วย- ที่อยู่ของบุคคลหากทราบเบอร์โทรศัพท์บานค้นหาได้ 2 วิธีคือจาก ้เว็บไซต์สมุดหน้าเหลืองและเว็บไซต์ Phonebook ของ TOTphonebook.tot.co.th- ที่อยู่ของ IP Address ซึ่งส่วนนีตองเป็ น Public IP ้ ้Address สาหรับตรวจสอบ IP ของตนเองสามารถตรวจสอบได้ที่ www.whatismyipaddress.com
 14. 14. 3. การค้นหาประวัตขอมูล การค้นหาประวัตขอมูลย้อนหลัง สามารถ ิ ้ ิ ้ทาได้ 2 วิธี ได้แก่-ค้นหาจาก google caching-การค้นหาประวัตขอมูลโดยการใช้ way back หรืออินเทอร์เน็ต ิ ้อาร์ไคฟ์ (Internet Archive)
 15. 15.  นายกิตติทต ั เนียมไทย ม.4/2 เลขที่ 9

×