ติวสอบครูผู้ช่วย 2556 ราคา 900 – 1,500 บาท   หลั ก สู ต รเตรี ย มสอบส ำหรั บ บุ ค คลทั่ ว ไป หลั ก สู ต รสรุ ป ควำมรู้ ...
หลักสูตรสรุปความรู้สู่สนามสอบ 1 วัน    เน้นเนื้อหาความรู้ที่ออกสอบ ตัวอย่างข้อสอบ เหมาะสาหรับทุกคน  เวลา      ...
บรรยากาศการเตรียมสอบครูผู้ช่วย ปี 2555
ติวสอบครูผู้ช่วย 2556
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ติวสอบครูผู้ช่วย 2556

1,538 views

Published on

ติวสอบครูผู้ช่วย 2556

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,538
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
372
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ติวสอบครูผู้ช่วย 2556

 1. 1. ติวสอบครูผู้ช่วย 2556 ราคา 900 – 1,500 บาท หลั ก สู ต รเตรี ย มสอบส ำหรั บ บุ ค คลทั่ ว ไป หลั ก สู ต รสรุ ป ควำมรู้ สู่ ส นำมสอบระยะเวลำ 1 วัน และหลักสูตรติวเข้มเติมควำมรู้ 2 วัน ครอบคลุมเนื้อหำควำมรอบรู้(50 คะแนน) วิชำกำรศึกษำ (100 คะแนน) และวิชำชีพครู (50 คะแนน) บูรณำกำรทั้งด้ำนควำมจำเนื้อหำ และ หลักกำรวิเครำะห์ข้อสอบ ในรำคำสุดคุ้ม กับทีมงำนมืออำชีพรุ่นที่ 1 วันเสาร์ ที่ 20 เมษายน 2556 จังหวัดเชียงใหม่ รับ 80 ที่นั่ง โรงแรมฮอลิเดย์ กำร์เด้น เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ตรงข้ำม รร.เชียงใหม่ฮิลล์ ใกล้ถนนหน้ำ มช.ทำงไปดอยสุเทพรุ่นที่ 2 วันเสาร์อาทิตย์ที่ 27 – 28 เมษายน 2556 จังหวัดเชียงราย รับ 100 ที่นั่ง โรงแรมเชียงรำยแกรนด์รูม ตรงข้ำมสถำนีขนส่งใหม่ ติดถนนพหลโยธิน ขำเข้ำตัวเมืองเชียงรำยรุ่นที่ 3 วันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 จังหวัดกาแพงเพชร รับ 50 ที่นั่งรุ่นที่ 4 วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2556 จังหวัดปทุมธานี รับ 50 ที่นั่งรุ่นที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2556 จังหวัดลาปาง รับ 50 ที่นั่ง ค่ำใช้จ่ำยรวมหนังสือ 1 เล่ม อำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำง 2 มื้อชำระเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร ก่อนวันที่ 15 เมษำยน 2556 รำคำ 900 บำท/คนชำระเงินหน้ำห้องในวันที่ติว รำคำ 1,000 บำท/คน (อำจได้ที่นั่งเสริมด้ำนหลัง) หลักสูตร 2 วัน เฉพำะจังหวัดเชียงรำย รำคำ 1,500 บำท ท่ำนสำมำรถเลือกอบรมแบบหนึ่งวันชำระเพียง 900 – 1,000 บำท ก็ได้ มาสมัครด้วยกันเป็นคู่ ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ลดราคา คนละ 50 บาท ลงทะเบียนทำงเว็บไซด์ www.krututor.wordpress.com. โทร 080-4912173 อีเมล Khunkitiwat@hotmail.com โอนเงินผ่ำนบัญชี แจ้งชำระเงินทำงมือถือ หรือทำงเว็บไซต์ ธนำคำรกรุงไทย สำขำพำน นำยวรวัติ กิติวงค์ 522-0-05350-7 ธนำคำรกสิกรไทย สำขำพำน นำยวรวัติ กิติวงค์ 669-2-05834-6
 2. 2. หลักสูตรสรุปความรู้สู่สนามสอบ 1 วัน เน้นเนื้อหาความรู้ที่ออกสอบ ตัวอย่างข้อสอบ เหมาะสาหรับทุกคน เวลา เนื้อหา08.00 – 08.30 ลงทะเบียน รับเอกสาร08.30 – 09.00 หลักสูตรการสอบครูผช่วย รู้จักข้อสอบ แนวการสอบ ู้ การวิเคราะห์ข้อสอบ การเตรียมพร้อมในการสอบ09.00 – 10.30 สมรรถนะวิชาชีพครู ความรอบรู้ทั่วไป นโยบายการศึกษา10.45 – 12.00 กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน13.00 – 14.30 วิชาการศึกษา ปรัชญาการศึกษา ทฤษฎีการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน14.45 – 16.30 การวิจัย วัดผล ประเมินผล และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา16.30 – 17.00 สรุปการอบรม หลักสูตรวันที่สอง เน้นการฝึกวิเคราะห์ข้อสอบ (เฉพาะจังหวัดเชียงราย) เหมาะสาหรับผู้ที่ผ่านการอบรมวันแรกหรือมีความรู้พื้นฐานมาบ้าง เวลา เนื้อหา08.00 – 08.30 ลงทะเบียน รับเอกสาร08.30 – 09.00 ทบทวนหลักสูตรการสอบครูผู้ชวย ทดลองทาข้อสอบฉบับรวม ่09.00 – 10.30 วิชาความสามารถทั่วไปด้านตัวเลข ภาษาไทย การให้เหตุผล10.45 – 12.00 ฝึกทา วิเคราะห์ข้อสอบทบทวนความรอบรู้ กฎหมาย12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน13.00 – 14.30 ฝึกทา วิเคราะห์ข้อสอบ ทบทวนความรู้วิชาการศึกษา14.45 – 16.30 ฝึกทา วิเคราะห์ข้อสอบ ทบทวนความรู้วิชาชีพครู ต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูง หากต้องสงวนสิทธิ์กรณีที่นั่งเต็ม
 3. 3. บรรยากาศการเตรียมสอบครูผู้ช่วย ปี 2555

×