Successfully reported this slideshow.

e-commerce unit1 by Ramase

1,496 views

Published on

e-commerce unit1 by Ramase

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

e-commerce unit1 by Ramase

 1. 1. Introduction to e-Commerce สงวนลิขสิทธิ์ในเนื้อหาที่บรรยาย อาจารย์ราเมศ โสดารัตน์ [email_address]
 2. 2. อินเทอร์เน็ตและเว็บ <ul><li>อินเทอร์เน็ตหมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายเล็กๆ ทั่วทั้งโลกเข้าด้วยกัน </li></ul><ul><li>อินเทอร์เน็ต (Internet) หรือเน็ต (NET) เกิดขึ้นในปี ค . ศ . 1969 </li></ul><ul><ul><li>อินเทอร์เน็ตเกิดขึ้น ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จากโครงการ “เครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูง” (Advanced Research Project Agency Network) หรือ ARPANET </li></ul></ul><ul><li>เว็บ Web ย่อมาจาก World Wide Web หรือ WWW เกิดขึ้นในปี ค . ศ 1992 ที่ Center for European Nuclear Research หรือ CERN ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ </li></ul>
 3. 3. การใช้งานอินเทอร์เน็ต <ul><li>เพื่อการสื่อสาร </li></ul><ul><ul><li>ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมลล์ </li></ul></ul><ul><ul><li>กลุ่มสนทนา </li></ul></ul><ul><li>เพื่อการเลือกซื้อสินค้า </li></ul><ul><li>เพื่อการค้นหาข้อมูล </li></ul><ul><ul><li>ห้องสมุดเสมือน </li></ul></ul><ul><li>เพื่อความบันเทิง </li></ul><ul><ul><li>ดูหนัง ฟังเพลง ข่าว นิตยสาร แบบออนไลน์ </li></ul></ul><ul><ul><li>เกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ </li></ul></ul><ul><li>เพื่อการศึกษาหรือการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ </li></ul>
 4. 4. การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต <ul><li>อินเทอร์เน็ตและระบบโทรศัพท์ทำงานคล้ายคลึงกัน สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้คล้ายกับการเชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์ที่บ้านเข้ากับระบบโทรศัพท์ </li></ul><ul><li>เมื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่บ้านเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ของคุณก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงกันทั่วทั้งโลก </li></ul>
 5. 5. ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต <ul><li>ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือ internet provider เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ไอเอสพี (ISP ) ย่อมาจาก Internet Service Provider แบ่งออกเป็นหลายประเภท ดังนี้ </li></ul><ul><ul><li>การให้บริการแบบครอบคลุมทั้งประเทศ เช่น </li></ul></ul><ul><ul><li>บริษัททีโอที จำกัด ( มหาชน ) </li></ul></ul><ul><ul><li>การให้บริการบางพื้นที่ เช่น เฉพาะกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล </li></ul></ul><ul><ul><li>การให้บริการแบบไร้สาย เช่น บริการ ซีดีเอ็มเอ ( CDMA ) ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด </li></ul></ul>
 6. 6. เบราว์เซอร์ <ul><li>เบราว์เซอร์ ( Browser ) หมายถึง โปรแกรมที่ใช้สำหรับเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ที่อยู่บนเว็บ </li></ul><ul><li>ทรัพยากรบนเว็บ ได้แก่ ข้อความ ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว คลิป วิดีโอ </li></ul><ul><li>การท่องอินเทอร์เน็ต เรียกว่า การเซิร์ฟ ( surf ) </li></ul><ul><li>เบราว์เซอร์ที่นิยมใช้งาน ได้แก่ </li></ul><ul><ul><li>Microsoft Internet Explorer </li></ul></ul><ul><ul><li>Mozilla Firefox </li></ul></ul><ul><ul><li>Opera </li></ul></ul><ul><li>แหล่งที่อยู่ของทรัพยากรบนเว็บเรียกว่า ยูอาร์แอล ( URL ) </li></ul>
 7. 7. URL <ul><li>ยูอาร์แอล ย่อมาจาก Uniform Resource Locator ( URL ) </li></ul><ul><li>ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ </li></ul><ul><ul><ul><li>โพรโทคอล ( Protocol ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ชื่อโดเมน ( Domain name ) </li></ul></ul></ul><ul><li>URL ที่ควรรู้จักได้แก่ </li></ul><ul><ul><li>www.google.co.th </li></ul></ul><ul><ul><li>www.yahoo.com </li></ul></ul>
 8. 8. ตารางเปรียบเทียบรหัสโดเมนของสหรัฐอเมริกาและไทย ลักษณะของหน่วยงาน รหัสโดเมน สหรัฐอเมริกา ไทย กลุ่มธุรกิจการค้า .com .co.th สถาบันการศึกษา .edu .ac.th หน่วยงานของรัฐบาลที่ไม่ใช่หน่วยงานทางทหาร .gov .go.th หน่วยงานทางทหาร .mil .mi.th หน่วยงานเกี่ยวกับเครือข่าย .net .net.th หน่วยงานที่ไม่หวังผลกำไร .org .or.th
 9. 9. ภาษาเอชทีเอ็มแอล <ul><li>เว็บเพจ ( Web Page ) หมายถึง แต่ละหน้าบนเบราว์เซอร์ที่เชื่อมโยงไปยังทรัพยากรต่างๆ ที่อยู่บนเว็บ </li></ul><ul><li>เว็บเพจส่วนใหญ่จะถูกเขียนด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล ( HTML ) ซึ่งย่อมาจาก Hypertext Markup Language </li></ul><ul><li>เบราว์เซอร์จะทำหน้าที่แปลภาษาเอชทีเอ็มแอลไปเป็นเอกสารพร้อมทั้งภาพประกอบ </li></ul><ul><li>อาจมีการเชื่อมโยง ( Link ) ไปยังสารสนเทศรูปแบบอื่น เช่น ภาพ เสียง หรือ คลิปวิดีโอ เป็นต้น </li></ul>
 10. 10. การติดต่อสื่อสาร <ul><li>อินเทอร์เน็ตใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารส่วนบุคคล หรือระหว่างองค์กร </li></ul><ul><li>ชนิดของการติดต่อสื่อสาร </li></ul><ul><ul><li>ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออี เมลล์ (E-mail) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ที่อยู่อี เมลล์ ( E-Mail Address) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>อี เมลล์ ขยะ (SPAM) </li></ul></ul><ul><ul><li>กลุ่มอภิปราย ( Discussion Groups ) </li></ul></ul><ul><ul><li>โปรแกรมสื่อสาร ( Instant Messaging ) </li></ul></ul>
 11. 11. ส่วนประกอบของอีเมลล์ ย้อนกลับ
 12. 12. อีเมลล์แอดเดรส
 13. 13. อีเมลล์ขยะ <ul><li>อีเมลล์ขยะ ( SPAM ) หมายถึง อีเมลล์ที่ไม่ต้องการ มักจะส่งมาจากผู้ส่งที่ไม่รู้จัก รบกวนการทำงาน และทำให้สิ้นเปลืองเนื้อที่ในการจัดเก็บอีเมลล์ </li></ul><ul><li>ปัจจุบันมีโปรแกรมกำจัดอีเมลล์ขยะ หรือ Spam blockers หลายโปรแกรม ลองค้นหาดูจาก www.google.com และใช้คำค้น spam </li></ul><ul><li>วิธีป้องกันอีเมลล์ขยะ </li></ul><ul><ul><li>เลือกอีเมลล์ที่ดูซับซ้อน ( แต่จำให้ได้ด้วยนะ ) </li></ul></ul><ul><ul><li>อย่าพยายามกรอกข้อมูลส่วนตัวในแบบฟอร์มบนเว็บไซต์โดยไม่จำเป็น </li></ul></ul><ul><ul><li>อย่าตอบสนองอีเมลล์ขยะเหล่านั้น </li></ul></ul><ul><ul><li>ใช้โปรแกรมกรองอีเมลล์ </li></ul></ul>
 14. 14. กลุ่มอภิปราย <ul><li>กลุ่มอภิปราย เป็น การรวมกลุ่มของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความคิดและข้อมูลซึ่งกันและกัน แบ่งออกเป็นดังนี้ </li></ul><ul><ul><li>บัญชีจ่าหน้า </li></ul></ul><ul><ul><li>กลุ่มข่าว </li></ul></ul><ul><ul><li>กลุ่มสนทนา </li></ul></ul><ul><li>คำศัพท์ที่ใช้บ่อย </li></ul>
 15. 15. โปรแกรมสื่อสาร <ul><li>โปรแกรมสื่อสาร ( Instant messaging) เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการสื่อสารโต้ตอบระหว่างบุคคลต่อบุคคล หรือกลุ่มบุคคล แบบทันทีทันใด </li></ul><ul><li>ลักษณะการใช้งาน ได้แก่ </li></ul><ul><ul><li>การส่งวิดีโอ หรือภาพเคลื่อนไหวสดๆ </li></ul></ul><ul><ul><li>แลกเปลี่ยนแฟ้มข้อมูล </li></ul></ul><ul><ul><li>การช่วยเหลือแบบทางไกล </li></ul></ul><ul><li>โปรแกรมสื่อสารที่ใช้กันมากได้แก่ </li></ul><ul><ul><li>Microsoft’s MSN Messenger </li></ul></ul><ul><ul><li>Yahoo Messenger </li></ul></ul><ul><ul><li>Skype </li></ul></ul>
 16. 16. เครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล <ul><li>โปรแกรมค้นหา (S earch engines ) </li></ul><ul><li>โปรแกรมเมตาเซ อร์ช (M etasearch engines ) </li></ul><ul><li>โปรแกรมค้นหาเฉพาะทาง (S pecialized search engines ) </li></ul>
 17. 17. โปรแกรมค้นหา Search Engines <ul><li>เป็นโปรแกรมพิเศษที่ช่วยในการค้นหาตำแหน่งของสารสนเทศเว็บบนอินเทอร์เน็ต เช่น </li></ul><ul><li>ชนิดของโปรแกรมค้นหา </li></ul><ul><ul><li>การค้นหาแบบใช้คำหลัก (Keyword search) </li></ul></ul><ul><ul><li>การค้นหาแบบได เรก ทอรี (Directory search) </li></ul></ul>
 18. 18. การค้นหาแบบใช้คำหลัก <ul><li>การค้นหาแบบใช้คำหลัก ( keyword search) ให้ใส่คำหลักหรือวลี ของสารสนเทศที่ต้องการจะค้นหา โปรแกรมค้นหาจะเทียบเคียงคำที่ใส่ลงไปกับฐานข้อมูลที่มีอยู่ และจะส่งรายการของเว็บไซต์ที่มี คำหลักตรงกับคำที่ค้น ( hits) เรียงตามลำดับจำนวนคำหลักที่พบในเอกสารนั้นๆ กลับมาให้ </li></ul>
 19. 19. การค้นหาแบบไดเรกทอรี <ul><li>การค้นหาแบบไดเรกทอรี </li></ul><ul><li>( directory search ) โปรแกรมค้นหาส่วนมากจะมีไดเรกทอรี หรือรายการที่แยกตามประเภทหรือหัวข้อ เช่น การเงิน สุขภาพ ข่าว บางครั้งเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า การค้นหาแบบดัชนี ( index search ) </li></ul>
 20. 20. โปรแกรมเมตาเซอร์ช Metasearch Site Dogpile www.dogpile.com Ixquick www.ixquick.com Mamma www.mamma.com MetaCrawler www.metacrawler.com ProFusion www.profusion.com Search www.search.com
 21. 21. โปรแกรมค้นหาเฉพาะทาง หัวข้อ เว็บไซต์ Environment www.eco-web.com Fashion www.infomat.com History www.historynet.com Law www.llrx.com /guide Medicine www.medsite.com
 22. 22. เกร็ดความรู้ในการค้นหา <ul><li>เลือกวิธีการที่เหมาะสม </li></ul><ul><li>ใช้คำให้ถูกต้องและเป็นไปได้มากที่สุด </li></ul><ul><li>ใช้คำเชื่อมแบบบูลีน พิมพ์คำศัพท์ที่มีคำเหล่านี้เป็นคำเชื่อม เช่น and, not หรือ or </li></ul><ul><li>ตรวจสอบคำสะกด </li></ul><ul><li>เปลี่ยนคำหลักตามความเหมาะสม </li></ul>
 23. 23. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ <ul><li>พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ Electronic Commerce (E-Commerce) คือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ </li></ul><ul><li>การแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกิจ อาจอยู่ในรูปคำสั่งซื้อ ระหว่าง ร้านค้าและผู้ผลิตสินค้า บริษัทกับรัฐบาล หรือการสื่อสารภายในองค์กร ก็จัดว่าเป็นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ </li></ul>
 24. 24. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ <ul><li>ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นสื่อประเภทใด เช่น </li></ul><ul><li>1. การส่งงานออกแบบให้แก่ลูกค้าโดยแผ่น CD-ROM </li></ul><ul><li>2. การสั่งซื้อหนังสือจากเว็บไซด์ </li></ul><ul><li>3 การส่งข้อมูลการโอนเงินระหว่างธนาคาร ( Electronic Fund Transfers : EFT) </li></ul><ul><li>4 การจองตั๋วชมภาพยนตร์ผ่านโทรศัพท์มือถือ </li></ul><ul><li>5. การส่งเอกสารผ่าน EDI ( Electronic Data Interchange) ของกรมศุลกากร </li></ul>
 25. 25. ประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ <ul><li>คู่ค้าที่จับคู่แลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจจำแนกเป็น 3 กลุ่มคือ </li></ul><ul><ul><ul><li>ธุรกิจ ( Business) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>รัฐบาล (Government) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>และผู้บริโภคหรือประชาชน (Consumer/Citizen) </li></ul></ul></ul>
 26. 26. สามารถจัดประเภทตามลักษณะคู่ค้าโดย ได้ส่วนผสม 6 ประเภทดังนี้ <ul><li>1. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทธุรกิจกับธุรกิจ (Business-to-Business หรือ B2B) </li></ul><ul><li>หมายถึง การซื้อขายระหว่างผู้ผลิตด้วยกัน </li></ul><ul><li>เช่น ผู้ผลิตรถยนต์สั่งซื้อวัตถุดิบจากโรงงานที่เป็น Supplier หรือ ร้านค้าปลีกสั่งซื้อสินค้ากับบริษัทผู้ผลิตสินค้า เมื่อสต็อกสินค้าลดลงถึงระดับหนึ่ง ผ่านระบบ EDI โดยส่วนใหญ่ผู้ซื้อและผู้ขายมักจะรู้จักกันล่วงหน้า และอาจทำเอกสารสัญญาที่เป็นกระดาษกันล่วงหน้า ดังนั้นความเสี่ยงที่เกิดจากการซื้อขายจะต่ำ </li></ul>
 27. 27. สามารถจัดประเภทตามลักษณะคู่ค้าโดย ได้ส่วนผสม 6 ประเภทดังนี้ <ul><li>2. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทธุรกิจกับรัฐบาล (Business-to-Government หรือ B2G) </li></ul><ul><li>หมายถึง เป็นการค้าระหว่างองค์กรเอกชนกับองค์กรของรัฐบาลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น </li></ul><ul><li> การประมูลออนไลน์ โดยรัฐบาลดำเนินการจัดซื้อ โดยธุรกิจยื่นแบบประกวดราคาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต </li></ul><ul><li> เวบไซต์ของกรมสรรพากรอนุญาตให้ธุรกิจสามารถยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ภพ . 30) หรือ เวบไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ธุรกิจที่ต้องการจดทะเบียนบริษัทสามารถค้นหาและจองชื่อได้ </li></ul>
 28. 28. สามารถจัดประเภทตามลักษณะคู่ค้าโดย ได้ส่วนผสม 6 ประเภทดังนี้ <ul><li>3. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทธุรกิจกับบริโภค (Business-to-Consumer หรือ B2C) </li></ul><ul><li>หมายถึง การที่ธุรกิจขายสินค้าหรือบริการโดยตรงให้กับผู้บริโภค ช่องทางนี้เป็นช่องทางที่ผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถฉกฉวยเป็นโอกาสในการต่อสู้กับบริษัทขนาดใหญ่ได้ </li></ul>
 29. 29. สามารถจัดประเภทตามลักษณะคู่ค้าโดย ได้ส่วนผสม 6 ประเภทดังนี้ <ul><li>4. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทรัฐบาลกับรัฐบาล (Government-to-Government หรือ G2G) </li></ul><ul><li>เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลไทยและต่างประเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ </li></ul>
 30. 30. สามารถจัดประเภทตามลักษณะคู่ค้าโดย ได้ส่วนผสม 6 ประเภทดังนี้ <ul><li>5. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทรัฐบาลกับประชาชน (Government-to-Citizen หรือ G2C) </li></ul><ul><li>เป็นการให้บริการของหน่วยงานราชการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร </li></ul>
 31. 31. สามารถจัดประเภทตามลักษณะคู่ค้าโดย ได้ส่วนผสม 6 ประเภทดังนี้ <ul><li>6. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทผู้บริโภคกับผู้บริโภค (Consumer-to-Consumer หรือ C2C) </li></ul><ul><li>เป็นการค้าระหว่างบุคคลกับบุคคล หรือระหว่างผู้ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยกันเอง </li></ul>
 32. 32. สามารถจัดประเภทตามลักษณะคู่ค้าโดย ได้ส่วนผสม 6 ประเภทดังนี้ <ul><li>6. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทผู้บริโภคกับผู้บริโภค (Consumer-to-Consumer หรือ C2C) </li></ul><ul><li>เป็นการค้าระหว่างบุคคลกับบุคคล หรือระหว่างผู้ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยกันเอง </li></ul>

×