ระบบห้องสมุดอ ัตโนม ัติใน  ห้องเรียนบรรณาร ักษ์ด้วย OpenBiblioHotri2Go         บุญเลิศ อรุณพิบลย์        ...
OpenBibioHotri2Go• ซอต์แวร์ระบบห ้องสมุดอัตโนมัตแบบบูรณาการ                ิ – ILS : Integrated Library Sy...
OpenBibioHotri2Go• ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ได ้ที่• แฟ้ มทีได ้จะอยูในรูปแบบ Zip     ่    ่
้             การใชงาน # 1• Unzip ไฟล์ 20120118-server2go-openbiblio-v-hotri.zip         ื่• จะได ้โฟ...
้              การใชงาน # 2• ดับเบิลคลิกเข ้าไปในโฟลเดอร์ข ้างต ้น• หาแฟ้ มโปรแกรม Server2Go.exe• ดับเบิลคลิ...
้             การใชงาน # 3   ั• รอสกครู่โปรแกรมจะเปิ ดระบบผ่าน Internet Explorer ดังนี้
่การเข้าสูระบบในฐานะ Admin                ื่      1) คลิกปุ่ ม “ลงชอเข ้าใช” ้        ื่  ...
่   จอภาพเมือเข้าสูระบบแล้ว       ่     ื่    ้ปุ่ ม “ลงชอเข ้าใช” เปลียนสภาพเป็ น            ...
การปร ับหน้าเว็บ•  คลิกแท็บ “งานดูแลระบบ”•  เลือกคาสั่ง “ตังค่าห ้องสมุด”          ้•  ปรากฏชุดคาสั่ง “ตังค่าห...
การลงรายการทร ัพยากรสารสนเทศ•  คลิกแท็บ “งานลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ”•  คลิกคาสั่ง “เพิมรายการบรรณานุกรม”        ...
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ และสถานที่จัดเก็บ สามารถปรับเพิม/แก ้ไขได ้           ่
่ ่          ึ่• เมือบันทึกจะเข ้าสูสวนเพิมรายการตัวเล่ม ซงต ้องกาหนด   ่           ่ “รหัสบาร์โค ้...
ผลล ัพธ์จากการลงรายการบรรณานุกรม
การเพิมต ัวเล่ม               ่• ห ้องสมุดอาจจะมี     ื ื่ ่ หนังสอชอเรือง ดังกล่าวมากกว่า 1 เล่ม ส...
การเพิมต ัวเล่ม                    ่• การเพิมรายการตัวเล่ม ก็เพียงการสร ้างรหัสบาร์โค ้ดใหม่    ่• ...
การแก้ไขรายการบรรณานุกรม• รายการบรรณานุกรมทีป้อนแล ้ว หากต ้องการแก ้ไขทาได ้โดยคลิก            ่ แท็บ “งานลงร...
ื         ทดสอบสบค้นผ่าน OPAC                         ื• OPAC : Online Public Access Cata...
จอภาพ OPAC             ื   ่  ื่ ่• คลิกเลือกรูปแบบการสบค ้น เชน ชอเรือง, ผู ้แต่ง, หัวเรือง, ISBN    ...
บรรณานุกรมอ ัตโนม ัติก ับ Zotero• OpenBiblioHotri ได ้เพิมความสามารถ OpenURL จึงสามารถสง             ่    ...
การนาเข้ารายการบรรณานุกรม                          ั่• เลือกแท็บ “งานลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ” คา...
ปัญหาจากการนาเข้าไฟล์ MARC• ไฟล์ MARC ทีมเนือหาภาษาไทยเมือ Export จากระบบ ILS ใดๆ        ่ ี ้       ่   ...
การบ ันทึกไฟล์ MARC ด้วย Thai Encoding : UTF-8
การนาเข้าไฟล์ MARC สมบูรณ์
openbiliohotri2go
openbiliohotri2go
openbiliohotri2go
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

openbiliohotri2go

16,273 views

Published on

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในห้องเรียนบรรณารักษ์ ด้วย OpenBiblioHotri2Go

Published in: Technology
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
16,273
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15,046
Actions
Shares
0
Downloads
47
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

openbiliohotri2go

 1. 1. ระบบห้องสมุดอ ัตโนม ัติใน ห้องเรียนบรรณาร ักษ์ด้วย OpenBiblioHotri2Go บุญเลิศ อรุณพิบลย์ ู ฝ่ ายบริการความรู ้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานั กงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ http://facebook.com/boonlert.aroonpiboon
 2. 2. OpenBibioHotri2Go• ซอต์แวร์ระบบห ้องสมุดอัตโนมัตแบบบูรณาการ ิ – ILS : Integrated Library System• พัฒนาตามแนวทาง Open Source Communites – ต่อยอดจาก OpenBiblio เป็ น OpenBiblioHotri – ผสมความสามารถให ้เหมาะกับการเรียนการเรียนใน ้ ห ้องเรียนของบรรณารักษ์ ให ้สามารถใชงานได ้สะดวก ด ้วย Server2Go ื่ – เกิดเป็ น “ผลงานใหม่” ชอ OpenBibioHotri2Go
 3. 3. OpenBibioHotri2Go• ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ได ้ที่• แฟ้ มทีได ้จะอยูในรูปแบบ Zip ่ ่
 4. 4. ้ การใชงาน # 1• Unzip ไฟล์ 20120118-server2go-openbiblio-v-hotri.zip ื่• จะได ้โฟลเดอร์ชอ 20120118-server2go-openbiblio-v-hotri
 5. 5. ้ การใชงาน # 2• ดับเบิลคลิกเข ้าไปในโฟลเดอร์ข ้างต ้น• หาแฟ้ มโปรแกรม Server2Go.exe• ดับเบิลคลิกโปรแกรม Server2Go.exe
 6. 6. ้ การใชงาน # 3 ั• รอสกครู่โปรแกรมจะเปิ ดระบบผ่าน Internet Explorer ดังนี้
 7. 7. ่การเข้าสูระบบในฐานะ Admin ื่ 1) คลิกปุ่ ม “ลงชอเข ้าใช” ้ ื่ ้ 2) ป้ อนชอผู ้ใชงานระบบ เป็ น admin 3) ป้ อนรหัสผ่านเป็ น admin ่ 4) คลิกปุ่ ม “เข ้าสูระบบ”
 8. 8. ่ จอภาพเมือเข้าสูระบบแล้ว ่ ื่ ้ปุ่ ม “ลงชอเข ้าใช” เปลียนสภาพเป็ น ่ “ออกจากระบบ”
 9. 9. การปร ับหน้าเว็บ• คลิกแท็บ “งานดูแลระบบ”• เลือกคาสั่ง “ตังค่าห ้องสมุด” ้• ปรากฏชุดคาสั่ง “ตังค่าห ้องสมุด” ้• ปรับค่าตามต ้องการแล ้ว คลิกปุ่ ม “ปรับปรุง”
 10. 10. การลงรายการทร ัพยากรสารสนเทศ• คลิกแท็บ “งานลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ”• คลิกคาสั่ง “เพิมรายการบรรณานุกรม” ่• ป้ อนข ้อมูลตามแบบฟอร์มทีปรากฏ ่• เมือป้ อนข ้อมูลครบตามต ้องการ คลิกปุ่ ม “บันทึก” ่
 11. 11. ประเภททรัพยากรสารสนเทศ และสถานที่จัดเก็บ สามารถปรับเพิม/แก ้ไขได ้ ่
 12. 12. ่ ่ ึ่• เมือบันทึกจะเข ้าสูสวนเพิมรายการตัวเล่ม ซงต ้องกาหนด ่ ่ “รหัสบาร์โค ้ด” โดยป้ อนเองหรือให ้ระบบสร ้างอัตโนมัต ิ แล ้วคลิกปุ่ ม “บันทึก”
 13. 13. ผลล ัพธ์จากการลงรายการบรรณานุกรม
 14. 14. การเพิมต ัวเล่ม ่• ห ้องสมุดอาจจะมี ื ื่ ่ หนังสอชอเรือง ดังกล่าวมากกว่า 1 เล่ม สามารถ เพิมตัวเล่มได ้ ่ โดยคลิก “เพิมรายการตัวเล่ม” ่
 15. 15. การเพิมต ัวเล่ม ่• การเพิมรายการตัวเล่ม ก็เพียงการสร ้างรหัสบาร์โค ้ดใหม่ ่• เมือคลิกบันทึกจะแสดงผลรายการตัวเล่ม ดังนี้ ่
 16. 16. การแก้ไขรายการบรรณานุกรม• รายการบรรณานุกรมทีป้อนแล ้ว หากต ้องการแก ้ไขทาได ้โดยคลิก ่ แท็บ “งานลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ” ั่ เลือกคาสง “แก ้ไขข ้อมูลรายการบรรณานุกรม”• ปรากฏจอภาพ “แก ้ไขข ้อมูลรายการบรรณานุกรม”• ปรับแก ้ไขตามต ้องการ• คลิกปุ่ ม “บันทึก” ั่• กรณีทไม่พบคาสง “แก ้ไขข ้อมูลรายการบรรณานุกรม” แสดงว่าระบบ ี่ ยังไม่รู ้จัก “รายการบรรณานุกรม” ทีต ้องการทางาน ให ้เริมจากการ ่ ่ ื สบค ้นและคลิกเลือกรายการบรรณานุกรมก่อน
 17. 17. ื ทดสอบสบค้นผ่าน OPAC ื• OPAC : Online Public Access Catalog เป็ นบริการสบค ้นรายการ ั ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ หนึงในฟั งก์ชนหลักของระบบ ่ ห ้องสมุดอัตโนมัตทเน ้นการให ้บริการกับผู ้ใช ้ ิ ี่ ั่ ื• เลือนจอภาพมาด ้านล่างสุด คลิกคาสง “สบค ้น” ่
 18. 18. จอภาพ OPAC ื ่ ื่ ่• คลิกเลือกรูปแบบการสบค ้น เชน ชอเรือง, ผู ้แต่ง, หัวเรือง, ISBN ่ ื• ป้ อนข ้อความทีต ้องการสบค ้น แล ้วคลิกปุ่ ม “ค ้นหา” ่• สามารถคลิกปุ่ ม “ค ้นหา” เพือแสดงรายการทรัพยากรสารสนเทศ ่ ทังหมดได ้ ้
 19. 19. บรรณานุกรมอ ัตโนม ัติก ับ Zotero• OpenBiblioHotri ได ้เพิมความสามารถ OpenURL จึงสามารถสง ่ ่ บรรณานุกรมให ้กับ Zotero ทีเป็ นซอฟต์แวร์จัดการบรรณานุกรม ่ ออนไลน์ได ้ทัน
 20. 20. การนาเข้ารายการบรรณานุกรม ั่• เลือกแท็บ “งานลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ” คาสง “นาเข ้า รายการ MARC” เลือกการจัดการเป็ น “นาเข ้า” เลือกไฟล์เอกสารที่ จัดเตรียม เลือกสถานทีเก็บ ประเภททรัพยากรสารสน และการ ่ แสดงผลใน OPAC จากนันคลิกป่ ม “อัพโหลดไฟล์” ้
 21. 21. ปัญหาจากการนาเข้าไฟล์ MARC• ไฟล์ MARC ทีมเนือหาภาษาไทยเมือ Export จากระบบ ILS ใดๆ ่ ี ้ ่ ึ่ มักจะมี Thai Encoding ไม่ตรงกับระบบของ OpenBiblio ซงหาก นาเข ้าจะแสดง Error ดังนี้
 22. 22. การบ ันทึกไฟล์ MARC ด้วย Thai Encoding : UTF-8
 23. 23. การนาเข้าไฟล์ MARC สมบูรณ์

×