Quan tri nguon nhan luc tuoitrelamdong.net

921 views

Published on

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
921
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
95
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Quan tri nguon nhan luc tuoitrelamdong.net

 1. 1. QUAÛN TRÒNGUOÀN NHAÂN LÖÏC Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 2. 2. • Vaán ñeà 1• Theo baïn caùc khoaûn chi cho nguoàn nhaân löïc laø: chi phí hay khoaûn ñaàu tö ? Taïi sao ?• Vaán ñeà 2 Theo baïn quaûn trò nguoàn nhaân löïc caàn chuù troïng quaûn lyù haønh chính hay khai thaùc vaø phaùt trieån ? Taïi sao ? Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 3. 3. • Vaán ñeà 3 Theo baïn quaûn trò nguoàn nhaân löïc laø moät boä phaän cuûa chieán löôïc hay chæ laø laø coâng cuï phuïc vuï cho caùc hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp? Taïi sao ?• Vaán ñeà 4 Muïc tieâu cuûa quaûn trò nguoàn nhaân löïc ñôn giaûn laø nhaèm ñaït muïc tieâu cuûa doanh nghieäp ñuùng hay sai? Taïi sao ? Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 4. 4. • Vaán ñeà 5 Quaûn trò nguoàn nhaân löïc chæ laø traùch nhieäm cuûa boä phaän nhaân söï? Ñuùng hay khoâng ñuùng?Taïi sao ? Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 5. 5. CHÖÔNG I: TOÅNG QUAN VEÀ QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏCI.KHAÙI NIEÄM, MUÏC TIEÂU CUÛA QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC 1)Khaùi nieäm, ñaëc ñieåm: a) Khaùi nieäm veà nguoàn nhaân löïc: - Nguoàn nhaân löïc bao goàm taát caû nhöõng ngöôøi laøm vieäc trong doanh nghieäp,khoâng phaân bieät caáp baäc, trình ñoä, ngheà nghieäp tuoài taùc giôùi tính… - Nguoàn nhaân löïc bao goàm taát caû tieàm naêng con ngöôøi cuûa doanh nghieäp töùc laø taát caû caùc thaønh vieân cuûa doanh nghieäp söû duïng kieán thöùc, söùc löïc, voán, haønh vi öùng xöû vaø caùc giaù trò ñaïo ñöùc ñeå thaønh laäp, duy trì vaø phaùt trieån doanh nghieäp Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 6. 6. b) Ñaëc ñieåm nguoàn nhaân löïc- Laø moät trong nguoàn löïc cô baûn aûnh höôûng quyeát ñònh ñeán hoaït ñoäng kinh oanh cuûa doanh nghieäp- Laø nhaân toá saùng taïo ra giaù trò môùi, laø nguoàn löïc coù hieäu quaû sinh lôøi cao- Nguoàn nhaân löïc laø moät nguoàn löïc ñaëc bieät phöùc taïp.- Chaát löôïng lao ñoäng phuï thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá: Moâi tröôøng xaõ hoäi, neàn taûng vaên hoaù giaùo duïc, trình ñoä nghieäp vuï chuyeân moân, yù thöùc traùch nhieäm, truyeàn thoáng… Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 7. 7. c) Khaùi nieäm veà quaûn trò nguoàn nhaân löïc* Quaûn trò nguoàn nhaân löcï laø toång theå caùc quan ñieåm, caùc chính saùch, caùc bieän phaùp ñöôïc söû duïng ñeå taùc ñoäng ñeán taäp theå ngöôøi lao ñoäng trong doanh nghieäp nhaèm ñaûm baûo cho vieäc thöïc hieän caùc muïc tieâu ñaõ ñònh ñaït hieäu quaû cao nhaát* Quaûn trò nguoàn nhaân löcï laø quaù trình thöïc hieän caùc hoaït ñoäng hoaïch ñònh, tuyeån duïng, duy trì, phaùt trieån, ñoäng vieân vaø taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi cho nguoàn taøi nguyeân nhaân löcï cuûa doanh nghieäp phaùt huy toái ña, nhaèm giuùp cho doanh nghieäp ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu ñaõ ñeà ra. Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 8. 8. * Quaûn trò nguoàn nhaân löcï bao goàm taát caû caùc quyeát ñònh vaø hoaït ñoäng quanû trò coù aûnh höôûng ñeán moái quan heä giöõa doanh nghieäp vaø ñoäi nguõ nhaân vieân cuûa mìnhd) Muïc ñích, muïc tieâu cuûa QT nguoàn nhaân löïc:+ Muïc ñích: Quaûn trò nguoàn nhaân löcï nhaèm ñaûm baûo cho doanh nghieäp coù ñuû nhaân löïc ñeå hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh ñaït hieäu quaû cao nhaát.+ Quaûn trò nguoàn nhaân löcï ñaûm baûo nhu caàu nhaân löïc veà soá löôïng, chaát löôïng trong moïi ñieàu kieän hoaøn caûnh. Ñoäi nguõ nhöõng ngöôøi lao ñoäng trong doanh nghieäp phaûi coù trình ñoä, nhieät tình, bieát laøm vieäc ñaït hieäu quaû cao nhaát. Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 9. 9. + Muïc tieâu:* Ñoái vôùi doanh nghieäp:- Naêng suaát lao ñoäng cao- Chi phí tieâu toán cho nguoàn nhaân löïc tieát kieäm- Nguoàn nhaân löïc oån ñònh, ñaùp öùng yeâu caàu hoaït ñoäng- Thöïc hieän ñöôïc nhöõng muïc tieâu chieán löôïc ñaõ ñònh- Doanh nghieäp phaùt trieån nhanh vaø beàn vöõng, coù uy tín danh tieáng treân thò tröôøng Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 10. 10. * Ñoái vôùi caùc thaønh vieân trong doanh nghieäp:- Thu nhaäp vaø ñôøi soáng ngaøy caøng ñöôïc naâng cao- Oån ñònh vaø an toaøn veà ñieàu kieän laøm vieäc- Haøi loøng vôùi coâng vieäc vaø coù ñieàu kieän phaùt trieån toaøn dieän- Gaén boù vôùi doanh nghieäp, coù yù thöùc traùch nhieäm vaø töï haøo veà doanh nghieäp Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 11. 11. * Ñoái vôùi xaõ hoäi:- Doanh nghieäp phaûi hoaøn thaønh traùch nhieäm xaõ hoäi ñoái vôùi vaán ñeà giaûi quyeát vieäc laøm- Thöïc hieän nghóavuï ñoái vôùi nhaø nöôùc trong quaù trình phaùt trieån nguoàn nhaân löïc cuûa quoác gia. Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 12. 12. 3. Yeâu caàu ñoái vôùi coâng taùc quaûn trò nguoàn nhaân löïc:- Quaûn trò nguoàn nhaân löcï phaûi ñaûm baûo cho hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp tieán haønh theo ñuùng keá hoaïch ñaõ ñònh. - Phaûi khai thaùc, söû duïng coù hieäu quaû nguoàn taøi nguyeân nhaân söï ñeå taêng naêng suaát lao ñoäng, chaát löôïng vaø hieäu quaû.- Phaûi ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng cao cuûa ngöôøi lao ñoäng, taïo ñieàu kieän cho ngöôøi lao ñoäng phaùt trieån toaøn dieän, töï giaùc tích cöïc laøm vieäc vaø gaén boù vôùi doanh nghieäp. Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 13. 13. - Caùc chính saùch, caùc chöông trình vaø bieän phaùp quaûn trò phaæ phuø hôïp vôùi quy ñònh cuûa nhaø nöôùc vaø thoâng leä xaõ hoäi.- Ñaûm baûo söï phoái hôïp thoáng nhaát giöõa quaûn trò nguoàn nhaân löïc vaø quaûn trò toaøn dieän caùc lónh vöïc hoaït ñoäng trong vieäc thöïc hieän muïc tieâu ñaõ ñònh. Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 14. 14. II. PHAÂN LOAÏI TAØI NGUYEÂN NHAÂN SÖÏ TRONG DN1.Phaân loaïi taøi nguyeân nhaân söï a) Theo caáp baäc, chöùc vuï, taøi nguyeân nhaân söï cuûa doanh nghieäp goàm:+ Nhaø quaûn trò caáp cao+ Nhaø quaûn trò caáp trung+ Nhaø quaûn trò caáp cô sôû+ Ngöôøi thöøa haønh: Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 15. 15. b. Theo tính chaát chuyeân moân, nhaân söï cuûa doanh nghieäp goàm: - Nhaø laõnh ñaïo (nhaø quaûn trò). - Nhaø chuyeân moân (chuyeân gia). - Coâng nhaân, nhaân vieân: nhöõng ngöôøi tröïc tieáp laøm coâng vieäc haøng ngaøy khaùc nhau2) Boä phaän nhaân söï trong doanh nghieäp: Nhaø quaûn trò naøo cuõng phaûi laøm coâng taùc nhaân söï, nhöng boä phaän tham möu chính cho laõnh ñaïo veà coâng taùc nhaân söï goïi laø boä phaän nhaân söï. Nhieäm vuï cuûa boä phaän nhaân söï laø: laøm coäng taùc quaûn trò nhaân sö trong phaïm vi toøan doanh nghieäp Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 16. 16. III. VAI TROØ, CHÖÙC NAÊNG CUÛA QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC1, VAI TROØ:- Ñaûm baûo cuûng coá, duy trì veà soá löôïng, chaát löôïng lao ñoäng ñeå thöïc hieän caùc muïc tieâu cuûa DN. Caùc hoaït ñoäng trong DN raát ña daïng, phöùc taïp, do ñoù löïc löôïng lao ñoäng caàn phaûi ñaùp öùng yeâu caàu veà trình ñoä nghieäp vuï chuyeân moân vaø phuø hôïp vôùi tính chaát cuûa töøng lónh vöïc hoaït ñoäng. Vì vaäy vaán ñeà chaát löôïng nguoàn nhaân löïc caàn ñöôïc coi troïng töø khaâu tuyeån duïng cho ñeán khaâu söû duïng, huaán luyeän, ñaøo taïo… Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 17. 17. - Giuùp DN tìm kieám, aùp duïng, vaø phaùt trieån caùc hình thöùc, phöông phaùp hôïp lyù nhaát ñeå phaùt huy moïi tieàm naêng voán coù cuûa moïi thaønh vieân trong DN.- Taïo ra söï gaén keát chaët cheõ giöõa caùc boä phaän, caùc thaønh vieân trong doanh nghieäp vôùi nhau, xaây dönïg khoái ñoaøn keát thoáng nhaát ñeå doanh nghieäp ngaøy caøng lôùn maïnh.- Quaûn trò nguoàn nhaân löcï laø moät lónh vöïc trong yeáu bao truøm, laø boä phaän caáu thaønh vaø khoâng theå thieáu trong quaù trình quaûn trò doanh nghieäp Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 18. 18. 2. CHÖÙC NAÊNG CUÛA QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖCÏa) Chöùc naêng hình thaønh nguoàn nhaân löïc : Ñeå ñaûm baûo nhu caàu veà nhaân löïc cho DN, caàn thöïc hieän caùc hoaït ñoäng - Döï baùo, hoaïch ñònh taøi nguyeân nhaân söï - Nghieân cöùu thò tröông söùc lao ñoäng - Tuyeån duïng nhaân söï ñaùp öùng nhu caàu veà nhaân löïc cuûa DN - Saép xeáp, phaân coâng lao ñoäng Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 19. 19. b) Chöùc naêng ñaøo taïo,boài döôõng, phaùt trieån nguoàn nhaân löïc:• Thöïc hieän chöùc naêng duy trì phaùt trieån nguoàn nhaân löïc nhaèm ñaûm baûo söï oån ñònh töông ñoái veà nguoàn nhaân löïc vaø khoâng ngöøng naâng cao chaát löôïng nguoàn nhaân löïc. Caùc hoaït ñoäng thuoäc nhoùm chöùc naêng naøy bao goàm:• Thöïc hieän quaù trình hoäi nhaäp nhaân vieân môùi vaøo moâi tröôøng laøm vieäc.• Huaán luyeän, ñaøo taïo ñeå naâng cao trình ñoä cho caùc thaønh vieân Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 20. 20. c) Chöùc naêng kích thích, ñoäng vieân ñeå duy trì nguoàn nhaân löïc:• Nhaèm khai thaùc coù hieäu quaû nguoàn nhaân löïc, coâng taùc quaûn trò nguoàn nhaân löcï caàn coù nhöõng bieän phaùp, nhöõng chính saùch hôïp lyù veâ ñaõi ngoä thoaû ñaùng ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng caû veà vaät chaát vaø tinh thaàn ñeå hoï töï giaùc, tích cöïc laøm vieäc.• Xaây döïng cô cheá, chính saùch tieàn löông tieàn thöôûng• Taïo moâi tröôøng laøm vieäc thuaän lôïi• Quy hoaïch, ñeà baït, boå nhieäm caùc thaønh vieân coù thaønh tích xuaát saéc…• Caùc chính saùch ñaõi ngoä thoaû maõn nhu caâu vaên hoaù tinh thaàn.. Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 21. 21. IV. CAÙC YEÁU TOÁ AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN QT NGU N NHAÂâN L C * Söï thay ñoåi nhanh choùng cuûa moâi tröôøng beân ngoaøi. * Xu höôùng toaøn caàu hoaù neàn kinh teá * Tính caïnh tranh ngaøy caøng gay gaét * Coù söï thay ñoåi trong nhaän thöùc caùc giaù trò vaø loái soáng cuûa con ngöôøi. * Tyû leä thaát nghieäp vaø söï cheânh leäch veà trình ñoä chuyeân moân * Söï quan taâm cuûa Nhaø nöôùc ñoái vôùi caùc vaán ñeà kinh teá, xaõ hoäi * Caùc phong caùch quaûn trò khaùc nhau Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 22. 22. 1) Moâi tröôøng beân ngoaøi:a) Moâi tröôøng kinh teá: Kinh teá taêng tröôûng hay suy thoaùi coù aûnh höôûng nhö theá naøo ñeán coâng taùc quaûn trò nguoàn nhaân löïc? - Vaán ñeà thaát nghieäp vaø vieäc laøm - Vaán ñeà quy hoaïch vuøng kinh teá - Vaán ñeà môû roäng thò tröôøng xuaát khaåu keå caû thò tröôøng söùc lao ñoäng… - Vaán ñeà thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi. Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 23. 23. b) Moâi tröôøng daân soá: Daân soá - löïc löôïng lao ñoäng coù aûnh höôûng nhö theá naøo ñeán coâng taùc quaûn trò nguoàn nhaân löïc? - Vaán ñeà taêng daân soá (töï nhieân vaø cô hoïc) - Vaán ñeà daân trí, cô caáu lao ñoäng veà tuoåi taùcc) Moâi tröôøng chính trò phaùp luaät:e) Moâi tröôøng khoa hoïc - kyõ thuaät coâng ngheä:f) Moâi tröôøng caïnh tranhg) Khaùch haøng ñoøi hoûi ñaïi dieän cuûa DN phaûi nhanh, nhaïy, thoâng minh, kheùo chieàu khaùch… Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 24. 24. 2) Moâi tröôøng beân trong: coù aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán quaù trình quaûn trò nguoàn nhaân löïc. a) Söù maïng, muïc tieâu cuûa doanh nghieäp b) Chieán löôïc, chính saùch cuûa doanh nghieäp - Söù maïng, muïc tieâu, chieán löôïc ñònh höôùng hoaït ñoäng vaø phaùt trieån, laø caên cöù ñeå xaùc ñònh nhu caàu veà soá löôïng chaát löôïng nguoàn nhaân löïc. - Chính saùch thöôøng laø nhöõng quy ñònh coù tính höôùng daãn lieân quan tröïc tieáp ñeán lónh vöïc quaûn tri nhaân söï. Chính saùch coù aûnh höôûng ñeán caùch tieán haønh coâng vieäc cuõng nhö caùch öùng xöû cuûa caùc thaønh vieân. Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 25. 25. c) Quy moâ cuûa doanh nghieäp, lónh vöïc kinh doanh: chi phoái soá löôïng cô caáu nguoàn nhaân löïc d) Caáu truùc toå chöùc cuûa doanh nghieäp: Cô caáu toå chöùc boä maùy theo kieåu naøo, taàm haïn quaû trò roäng hay heïp. e) Nguoàn goác hình thaønh doanh nghieäp: Ai boû voán ñaàu tö? Quan ñieåm cuûa ngöôøi chuû sôû höõu… f) Vaên hoaù cuûa doanh nghieäp Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 26. 26. g) Caùc nhaân toá thuoäc veà con ngöôøi:- Söï nhaän thöùc veà vai troø cuûa coâng taùc quaûn trò nguoàn nhaân löïc cuõng nhö moái quan heä giöõa quaûn trò nhaân löïc vôùi caùc chöùc naêng, caùc lónh vöïc hoaït ñoäng khaùc.- Söï nhaän thöùc veà vai troø cuûa nguoàn nhaân löïc: ñôn thuaàn chæ laø moät nguoàn löïc hay laøyeáu toá quyeát ñònh chi phoái taát caû caùc yeáu toá khaùc.- Cung caùch, ñoäng cô laøm vieäc cuûa caùc thaønh vieân: Laøm vieäc naêng ñoäng hay thuï ñoäng, laøm vieäc chæ vì tieàn hay vì caùc nhu caàu khaùc nöõa.- Kyõ naêng, tay ngheà, trình ñoä cuûa caùc thaønh vieân cao hay thaáp- Ñònh höôùng cho töông lai cuûa caùc caù nhaân Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 27. 27. V. CAÙC MOÂ HÌNH VAØ XU HÖÔÙNG QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC: 1.CAÙC MOÂ HÌNH a) MOÂ HÌNH COÅ ÑIEÅN:- Phaân chia nhieäm vuï ra thaønh töøng phaàn vieäc nhoû, laøm ñôn giaûn hoaù coâng vieäc ñeå thöïc hieän chuyeân moân hoùa. Moãi ngöôøi chæ thöïc hieän moät vaøi thao taùc nhaát ñònh theo thôøi gian quy ñònh.- Taùch bieät giöõa nhaø quaûn trò vôùi ngöôøi thöøa haønh, Nhaø quaûn trò thieát keá, chæ huy phoái hôïp vaø kieåm soaùt chaët cheõ nhöõng ngöôøi thöøa haønh. - Treân cô sôû hôp lyù hoaù thao taùc laøm vieäc ñeå tieâu chuaån hoaù coâng vieäc nhaèm tìm ra caùch ñaùnh giaù keát quaû vaø thuø lao coâng baèng. Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 28. 28. b) MOÂ HÌNH CAÙC MOÁI QUAN HEÄ: - Taïo ra ñieàu kieän ñeå con ngöôøi caûm thaáy coù ích vaø quan troïng - Trao quyeàn nhaát ñònh cho caáp döôùi vaø laéng nghe yù kieán cuûa hoï ñoùng goùp trong coâng vieäc chung. - Taïo ra baàu khoâng khí coäng taùc deã chòu trong quaù trình lao ñoäng Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 29. 29. c) MOÂ HÌNH KHAI THAÙC TIEÀM NAÊNG:- Tìm bieän phaùp khai thaùc khaû naêng tieàm aån cuûa con ngöôøi- Taïo moâi tröôøng ñeå con ngöôøi phaùt huy toái ña tieàm naêng.- Môû roäng töï quaûn ñeå con ngöôøi laøm vieäc tích cöïc chuû ñoäng hôn. Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 30. 30. 2. XU HÖÔÙNG QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC:- Ngaøy nay caùc doanh nghieäp ngaøy caøng coi troïng vaø nhaän thöùc ñöôïc söï caàn thieát cuûa quaûn trò nguoàn nhaân löïc.- Quaûn trò nguoàn nhaân löïc ñöôïc thöïc hieän ngaøy caøng khoa hoïc hôn, giaûm tính töï phaùt trong quaûn trò hoaëc quaûn trò theo thoùi quen.- Thieân höôùng quaûn trò theo quaù trình, keát hôïp vôùi quaûn trò theo muïc tieâu- Söï thay ñoåi phong caùch laõnh ñaïo- Söï thay ñoåi muïc ñích laøm vieäc Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 31. 31. - Quaù trình tuyeån duïng ngaøy caøng khoù khaên hôn do söï thay ñoåi nguoàn lao ñoäng vaø söï xuaát hieän cuûa caùc khu coâng nghieäp lôùn- Nhu caàu lao ñoäng coù kyõ thuaät vaø chuyeân moân hoaù ngaøy caøng cao- Caùc chính saùch nhaân söï ngaøy caøng phaûi chi tieát vaø hôïp lyù hôn.- Caïnh tranh thu huùt ngöôøi gioûi ngaøy caøng quyeát lieät.- Tieàn löông khoâng phaûi laø taát caû Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 32. 32. PHAÂN TÍCH COÂNG VIEÄC- Coâng vieäc: bao goàm caùc nhieäm vuï caàn thöïc hieän cuûa moät ngöôøi ñaûm nhieäm moät chöùc danh nhaát ñònh- Chöùc danh: laø teân goïi duøng cho moät ngöôøi ôû moät vò trí coâng taùc trong doanh nghieäp- Phaân tích coâng vieäc: Laø quaù trình nghieân cöùu noäi dung coâng vieäc nhaèm xaùc ñònh ñieäu kieän tieán haønh coâng vieäc, caùc nhieäm vuï, caùc traùch nhieäm, quyeàn haïn khi thöïc hieän coâng vieäc vaø caùc phaåm chaát, kyõ naêng caàn coù ñeå thöïc hieän toát coâng vieäc. Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 33. 33. MUÏC ÑÍCH TRAÙCH COÂNG VIEÄC NHIEÄM NHIEÄM VUÏ HOAÏCH ÑÒNH TAØI NGUYEÂN NS TUYEÅN DUÏNG MOÂ NHAÂN LÖÏC TAÛ COÂNG VIEÄC PHAÂN ÑAØO TAÏO & TÍCH PHAÙT TRIEÅN COÂNG VIEÄC TIEÂU ÑAÙNH GIAÙ KQ CHUAÅN COÂNG THÖÏC HIEÄN NV VIEÄC THEÅ KYÕ KHAÛ CHÍNH SAÙCH NAÊNG CHAÁT NAÊNG ÑAÕI NGOÄQUAN HEÄ GIÖÕA PHAÂN TÍCH COÂNG VIEÄC VÔÙI QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 34. 34. TEÂN COÂNG TY BAÛN MOÂ TAÛ COÂNG VIEÄC1- Chöùc danh2- Phoøng / Boä phaän3- Nôi laøm vieäc4- Baùo caùo cho5- Muïc ñích cuûa coâng vieäc6- Phaïm vi coâng vieäc7- Nhieäm vuï vaø traùch nhieäm8- Phaïm vi quyeàn haønh9- Yeâu caàu veà keát quaû…. Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 35. 35. BAÛN TIEÂU CHUAÅN COÂNG VIEÄC:- Lieät keâ caùc yeâu caàu veà phaåm chaát, naêng löïc, caùc ñaëc ñieåm caù nhaân thích hôïp cho coâng vieäc…- Baûn tieâu chuaån coâng vieäc Laø cô sôû ñeå doanh nghieäp ñöa ra yeâu caàu cho vieäc tuyeån duïng thuyeân chuyeån, saép xeáp boá trí nhaân vieân.- Baûn tieâu chuaån coâng vieäc chæ roõ DN caàn loaïi lao ñoäng nhö theá naøo ñeå thöïc hieän coâng vieäc toát nhaát Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 36. 36. NOÄI DUNG BAÛN TIEÂU CHUAÅN COÂNG VIEÄC-Tieâu chuaån veà theå chaát- Tuoåi- Trình ñoä vaên hoaù- Trình ñoä chuyeân moân- Trình ñoä ngoaïi ngöõ ,tin hoïc- Yeâu caàu veà caùc phaåm chaát caù nhaân Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 37. 37. Caên cöù ñeå laäp baûn Baûn moâ taû coâng vieäc- Thoâng tin ñieàu kieän laøm vieäc- Thoâng tin veà toå chöùc hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp- Thoâng tin veà caùc hoaït ñoäng thöïc teá cuûa nhaân vieân tieán haønh taïi nôi laøm vieäc nhö, Phöong phaùp, moái quan heä trong thöïc hieän coâng vieäc- Thoâng tin veà nhöõng phaåm chaát caàn coù ñoá vôùi nhaân vieân- Thoâng tin veà maùy moùc thieát bò, kyõ thuaät coâng ngheä taïi nôi laøm vieäc.- Thoâng tin veà caùc tieâu chuaån, thao taùc maãu Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 38. 38. • YÙ nghóa:• - Laø cô sôû ñeå nhaø quaûn trò tuyeån duïng, ñaøo taïo, boài döôõng, ñaõi ngoä coâng baèng, ñoäng vieân khuyeán khích ngöôøi lao ñoäng.• - Laø cô sôû ñeå söû duïng lao ñoäng hôïp lyù, naâng cao trình ñoä cho ngöôøi lao ñoäng.• - Laø caên cöù ñeå traû löông hôïp lyù coâng baèng.• - Cung caáp thoâng tin veà yeâu caàu vaø ñaëc ñieåm coâng vieäc.• - Giuùp nhaø quaûn trò bieát coâng vieäc nhaân vieân phaûi laøm, caàn bao nhieâu ngöôøi? Bao giôø? Nhaân vieân tuyeån phaûi coù tieâu chuaån ra sao? Ñeå traùnh tuyeån lao ñoäng traùi ngheà. Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 39. 39. • HOAÏCH ÑÒNH NGUOÀN NHAÂN LÖÏC• - Hoaïch ñònh nguoàn nhaân löïc laø moät tieán trình thöïc hieän caùc hoaït ñoäng nhaèm ñaûm baûo nhu caàu nhaân löïc cho hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp trong töông lai.• - Hoaïch ñònh nguoàn nhaân löïc giuùp doanh nghieäp thöïc hieän ñöôïc phöông chaâm “4 Ñ”: Ñuû ngöôøi, ñuùng ngöôøi, ñuùng vieäc, ñuùng luùc”ñeå thöïc hieän ñöôïc muïc tieâu cuûa doanh nghieäp vaø cuûa ngöôøi lao ñoäng Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 40. 40. MOÂI TRÖÔØNG BEÂN NGOAØI MOÂI TRÖÔØNG BEÂN TRONG HOAÏCH ÑÒNH CHIEÁN LÖÔÏC HOAÏCH ÑÒNH NGUOÀN NL SO SAÙNH NHAÂN LÖÏC DÖÏ BAÙO CUNG - CAÀU HIEÄN COÙ CAÀU NLCUNG = CAÀU CUNG > CAÀU CUNG < CAÀU KH & CHÍNH SAÙCH PTNNLDUY TRÌ & GIAÛI QUYEÁT KH & CHÍNH OÅN ÑÒNH LAO ÑOÄNG SAÙCH TUYEÅNNGUOÀN NL DOÂI DÖ DUÏNG, ÑT, PT. Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 41. 41. TIEÁN TRÌNH HOAÏCH ÑÒNH NGUOÀN NHAÂN LÖÏC DÖÏ BAÙO/ DÖÏ BAÙO / XAÙC Tuyeån duïng PHAÂN TÍCH ÑÒNHPHAÂN TÍCH COÂNG VIEÄC NHU CAÀU CHÍNH MOÂI NHAÂN Ñaøo taïo TRÖÔØNG LÖÏC SAÙCH XAÙC ÑÒNHMUÏC TIEÂU KEÁLÖÏA CHOÏN Phaùt trieån CHIEÁN HOAÏCH LÖÔÏC PHAÂN TÍCH HIEÄN PHAÂN CHÖÔNG Ñaõi ngoä TRAÏNG TÍCH QUAÛN TRÒ CUNG TRÌNH NGUOÀN CAÀU, NHAÂN LÖÏC KHAÛ NAÊNG Quan heä ÑIEÀU CHÆNH lao ñoäng Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 42. 42. Böôùc1: Phaân tích moâi tröôøng ñaùnh giaù caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán cung caàu lao ñoäng:- Caùc yeáu toá cuûa moâi tröôøng beân ngoaøi: Chuù troïng yeáu toá kinh teá, phaùp luaät, khoa hoïc kyõ thuaät…- Söï caïnh tranh trong thu huùt lao ñoäng coù ngheà- Muïc tieâu, chieán löôïc hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp, tình hình taøi chính cuûa doanh nghieäp- Ñònh möùc lao ñoäng cho töøng coâng vieäc, töøng baäc kyõ thuaät.- Muïc tieâu, chính saùch lao ñoäng, hieän traïng nguoàn lao ñoäng trong DN. Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 43. 43. Böôùc 2: Döï baùo nhu caàu nguoàn nhaân löïc- Nhöõng muïc tieâu muoán ñaït ñöôïc ?- Caàn phaûi thöïc hieän nhöõng hoaït ñoäng gì?- Saûn suaát saûn phaåm, dòch vuï naøo?quy moâ nhö theá naøo?* Xaùc ñònh nhu caàuSoá löôïng LÑ ôû töøng vò trí laø bao nhieâu?Chaát löôïng: nhöõng phaåm chaát kyõ naêng caàn thieát?Thôøi gian: khi naøo caàn? Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 44. 44. Böôùc 3. Phaân tích thöïc traïng nguoàn nhaân löïc:Nhaèm ñaùnh giaù söï phuø hôïp cuûa nguoàn nhaân löïc vôùi yeâu caàu SXKD, treân caùc tieâu chí- Soá löôïng, cô caáu, trình ñoä, kyõ naêng, kinh nghieäm, naêng löïc, thaùi ñoä laøm vieäc vaø caùc phaåm chaát caù nhaân- Cô caáu toå chöùc: loaïi hình hoaït ñoäng, traùch nhieäm, quyeàn haïn moái quan heä coâng vieäc- Caùc chính saùch quaûn lyù nguoàn nhaân löïc (tuyeån duïng, ñaøo taïo, khen thöôûng, kyõ luaät, boå nhieäm…) Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 45. 45. Böôùc 3: Phaân tích thöïc traïng nguoàn nhaân löïc (tieáp theo)- Möùc ñoä haáp daãn cuûa coâng vieäc ñoái vôùi nhaân vieân- Söï thoûa maõn cuûa nhaân vieân ñoái vôùi coâng vieäc- Moâi tröôøng vaên hoùa cuûa DN- Phong caùch quaûn trò- Tính roõ raøng vaø cuï theå cuûa caùc muïc tieâu cuûa DN ñaõ vaïch ra.- Nhöõng raøo caûn, toàn taïi yeáu keùm cuûa DN- Vieäc caûi tieán caùc hoaït ñoäng quaûn trò noùi chung vaø quaûn trò nguoàn nhaân löïc noùi rieâng trong DN Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 46. 46. Böôùc 4: Hoaïch ñònh caùc chính saùch tuyeån duïng- Xaùc ñònh tieâu chuaån naøo sau ñaây laø quan troïng nhaát?- Kinh nghieäm.- Kyõ naêng chuyeân moân.- Quan ñieåm, thaùi ñoä phuø hôïp vôùi vaên hoùa DN- Möùc löông yeâu caàu- Coù thöïc hieän chính saùch tuyeån ngöôøi thaân hay khoâng- Nguoàn tuyeån töø caùc tröôøng, chính saùch thu huùt sinh vieân gioûi sau khi toát nghieäp- Ñieàu kieän ñöôïc kyù hôïp ñoàng sau khi thöû vieäc Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 47. 47. Böôùc 5:Löa choïn caùc giaûi phaùp taêng giaûm nguoàn nhaân löïc Giaûi phaùp traùnh thieáu huït Hieäu quaû Toån thaátLaøm theâm giôø Nhanh CaoLao ñoäng thôøi vuï Nhanh CaoThueâ beân ngoaøi Nhanh CaoÑaøo taïo laïi Chaäm CaoGiaûm tyû leä chuyeån vieäc Chaäm Vöøa phaûiTuyeån duïng môùi töø beân Chaäm ThaápngoaøiCaûi tieán coâng ngheä Chaäm Thaáp Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 48. 48. Böôùc 5: ( Tieáp theo )Giaûi phaùp traùnh dö thöøa Hieäu quaû Toån thaátTinh giaûm Nhanh CaoGiaûm löông Nhanh CaoGiaùng chöùc Nhanh CaoChuyeån vò trí Nhanh Vöøa phaûiChia bôùt vieäc Nhanh Vöøa phaûiNgöøng tuyeån duïng Chaäm ThaápVeà höu sôùm Chaäm ThaápÑaøo taïo laïi Chaäm Thaáp Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 49. 49. Böôùc 6: Laäp keá hoaïch thöïc hieän- Keá hoaïch tuyeån nhaân vieân- Keá hoaïch boá trí laïi cô caáu- Keá hoaïch ñeà baït, thuyeân chuyeån nhaân vieân- Keá hoaïch tinh giaûm doâi dö- Keá hoaïch ñaøo taïo laïi Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 50. 50. ** Caùc löu yù khi Hoaïch ñònh nguoàn nhaân löïc:- Xu höôùng laâu daøi: Döï baoù nhu caàu cho 5 naêm trôû leân, caàn phaûi coù söï chuaån bò vì coù loaïi lao ñoäng chæ caàn ñaøo tao ngaén ngaøy nhöng coù nhöõng loaïi lao ñoäng phaûi ñaøo taïo haøng naêm hoaëc laâu hôn nöõa - Söï bieán thieân theo chu kyø: chu kyø phaùt trieån kinh teá, thay ñoåi veà nhu caàu tieâu duøng vôùi thôøi gian treân moät naêm - Nhöõng bieán thieân theo muøa: muøa vuï cuûa saûn xuaát vaø tieâu duøng trong voøng moät naêm - Nhöõng thay ñoåi baát thöôøng, ngaãu nhieân. Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 51. 51. **Caùc phöông phaùp döï baùo nhu caàu nhaân löïc: * Döï baùo ngaén haïn:Theo tieán trình:+ Xaùc ñònh khoái löôïng coâng vieäc cuûa töøng boä phaän caàn phaûi hoaøn thaønh theo caùc muïc tieâu keá hoaïch ñaõ ñònh tuyø theo caùc ñieàu kieän cuï theå ( Thò tröôøng tieâu thuï, coâng ngheä saûn xuaát kinh doanh…) + Söû duïng heä soá quy ñoåi hoaëc ñònh möùc hao phí lao ñoäng cho moät ñôn vò saûn phaåm hoaëc coâng vieäc ñeå tính toång thôøi gian lao ñoäng caàn thieát(soá giôø) cho vieäc hoaøn thaønh töøng loaïi coâng vieäc hoaëc töøng loaïi saûn phaåm cuï theå. Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 52. 52. + Quy ñoåi toång thôøi gian lao ñoäng ra soá lao ñoäng öùng vôùi töøng loaïi coâng vieäc hoaëc töøng loaïi saûn phaåm. + Toång hôïp nhu caàu nhaân löïc cuaû caùc boä phaän, seõ xaùc ñònh ñöôïc nhu caàu nhaân löïc cuûa caû doanh nghieäpPhöông phaùp xaùc ñònh: thöôøng döïa vaøo Ñònh möùc lao ñoäng: Q N= WTrong ñoù N- Nhu caàu nhaân löïc döï kieán Q- Khoái löôïng coâng vieäc caàn thöïc hieän W- Ñònh möùc lao ñoäng / Naêng suaát lao ñoäng döï kieán Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 53. 53. * Döï baùo daøi haïn:- Phöông phaùp öôùc löôïng trung bình: döïa vaøo nhu caàu nhaân löïc bình quaân trong caùc kyø tröôùc- Phöông phaùp phaân tích xu höôùng: Caên cöù vaøo muïc tieâu cuûa doanh nghieäp trong töông lai, caùc döï baùo veà thay ñoåi ñieàu kieän kinh doanh ñeå döï baùo nhu caàu nhaân löïc- Phöông phaùp phaân tích töông quan: Söû dung moái quan heä töông quan giöõa nhu caàu nhaân löïc vôùi khoái löôïng coâng vieäc caàn thöïc hieän moái töông quan naøy thöôøng laø moái quan heä tuyeán tính ( y = ax + b )- Phöông phaùp chuyeân gia: Döïa vaøo phaân tích vaø ñaùnh giaù caùc yeáu toá aûnh höôûng caùc chuyeân gia seõ döï baùo nhu caàu nhaân löïc giuùp doanh nghieäp Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 54. 54. LÔÏI ÍCH CUÛA HOAÏCH ÑÒNH• Giuùp doanh nghieäp traû lôøi caùc caâu hoûi sau ñaây: – Doanh nghieäp caàn nhöõng nhaân vieân nhö theá naøo? – Khi naøo caàn hoï? – Hoï caàn coù nhöõng kyõ naêng naøo? – Doanh nghieäp ñaõ coù saün nhöõng ngöôøi thích hôïp chöa? – Tuyeån hoï töø beân trong hay beân ngoaøi DN Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 55. 55. LÔÏI ÍCH CUÛA HOAÏCH ÑÒNH• Giuùp doanh nghieäp chuû ñoäng ñaûm baûo yeâu caàu veà soá löôïng, chaát löôïng lao ñoäng, ñaëc bieät laø löïc löôïng lao ñoäng coù tay ngheà cao.• Boá trí söû duïng lao ñoäng moät caùch hieäu quaû• Ñaùp öùng kòp thôøi yeâu caàu phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp• Giuùp doanh nghieäp thích nghi tröôùc söï bieán ñoäng phöùc taïp cuûa moâi tröôøng kinh doanh. Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 56. 56. Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 57. 57. TUYEÅN DUÏNG NGUOÀN NHAÂN LÖÏC Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 58. 58. TUYEÅN DUÏNG NGUOÀN NHAÂN LÖÏC• Khaùi nieäm:• Laø tieán trình nghieân cöùu, tìm kieám, thu huùt vaø tuyeån choïn töø nhieàu nguoàn khaùc nhau nhöõng öùng vieân ñuû khaû naêng ñaûm nhieäm caùc vò trí maø doanh nghieäp coù nhu caàu tuyeån duïng. Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 59. 59. LÔÏI ÍCH THÖÏC HIEÄN TOÁT TUYEÅN DUÏNG• Ñaûm baûo soá löôïng, chaát löôïng nguoàn nhaân löïc cho doanh nghieäp, khaéc phuïc hieän töôïng nôi dö, nôi thieáu; ñaûm baûo tuyeån “ ñuû ngöôøi, ñuùng ngöôøi, ñuùng nôi, ñuùng luùc”• Haïn cheá nhaân vieân môùi boû vieäc chæ sau moät thôøi gian ngaén• Tieát kieäm kinh phí tuyeån duïng• Taïo moái quan heä toát giöõa nhaân vieân môùi vaø cuõ. Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 60. 60. TRAÙCH NHIEÄM TUYEÅN DUÏNG BOÄ PHAÄN NHAÂN SÖÏ BOÄ PHAÄN CHÖÙC NAÊNG-Thieát laäp chính saùch vaø quy -Xaùc ñònh nhu caàu tuyeån duïngtrình tuyeån duïng - Xaùc ñònh caùc yeâu caàu ñoái vôùi-Thaønh laäp hoäi ñoàng TD öùng vieân-Choïn phöông phaùp, hình thöùc - Tham gia ñaùnh giaù öùng vieântuyeån duïng (bieåu maãu, thuû tuïc, thoâng qua saøng loïc, kieåm tra,baøi kieåm tra…) phoûng vaán, thi tuyeån…- Thöïc hieän caùc hoaït ñoäng hoãtrôï (tìm nguoàn, thoâng baùo TD, - Tham gia löïa choïn öùng cöûtieáp nhaän hoà sô, saép xeáp lòch…) vieân phuø hôïp nhaát- Chuaån bò thuû tuïc haønh chính - Höôùng daãn nhaân vieân môùi hoäicho nhaân vieân môùi nhaäp Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 61. 61. QUY TRÌNH TUYEÅN DUÏNG NHAÂN LÖÏC- Böôùc 1: Chuaån bò toå chöùc tuyeån duïng- Böôùc 2: Thoâng baùo tuyeån duïng- Böôùc 3: Thu nhaän vaø nghieân cöùu hoà sô- Böôùc 4: Thöïc hieän quaù trình tuyeån choïn: Kieåmtra, traéc nghieäm, phoûng vaán öùng vieân- Böôùc 5: Xaùc minh ñieàu tra vaø kieåm tra söùc khoeûöùng vieân-Böôùc 6: Quyeát ñònh tuyeån duïng vaø ñeà xuaát coângvieäc. Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 62. 62. Böôùc 1: Chuaån bò toå chöùc tuyeån duïng1) Noäi dung coâng taùc chuaån bò tuyeån duïng- Tìm hieåu caùc quy ñònh cuûa nhaø nöôùc vaø nhöõng yeáu toá aûnh höôûng ñeán tuyeån duïng.- Xaùc ñònh cuï theå loaïi kyõ naêng doanh nghieäp seõ caàn- Xaùc ñònh soá löôïng nhaân vieân caàn thieát cho töøng loaïi kyõ naêng- Xaùc ñònh cuï theå tieâu chuaån ñoái vôùi nhaân vieân caàn tuyeån. Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 63. 63. Böôùc 1: Chuaån bò toå chöùc tuyeån duïng (Tieáp theo)- Thaønh laäp hoäi ñoàng tuyeån duïng- Quy ñònh roõ traùch nhieäm, quyeàn haïn cuûa hoäi ñoàng tuyeån duïng.- Xaùc ñònh nguoàn tuyeån duïng- Keá hoaïch veà thôøi gian thöïc hieän Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 64. 64. Böôùc 2: Thoâng baùo tuyeån duïng 1) Caùc hình thöùc thoâng baùo tuyeån duïng:- Quaûng caùo treân caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng- Thoâng baùo tôùi caùc trung taâm dòch vuï vieäc laøm- Nieâm yeát thoâng baùo ôû tröôùc coâng cô quan, hoaëc ôû nhöõng nôi coâng coäng- Göûi thoâng baùo tuyeån duïng ñeán caùc cô sôû ñaøo taïo - Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 65. 65. 2) Noäi dung thoâng baùo tuyeån duïng:- Noäi dung thoâng baùo tuyeån duïng caàn ngaén goïn nhöng roõ raøng, cuï theå vaø ñaày ñuû caùc thoâng tin maø öùng vieân caàn bieát, bao goàm:- Teân doanh nghieäp- Coâng vieäc ñang caàn ngöôøi- Soá löôïng ngöôøi caàn tuyeån Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 66. 66. - Tieâu chuaån veà trình ñoä vaên hoaù, chuyeân moân, kieán thöùc kyõ naêng, kinh nghieäm …- Tieâu chuaån veà tuoåi, giôùi tính, söùc khoeû, ngoaïi hình.- Ñieàu kieän laøm vieäc.- Thôøi gian toå chöùc tuyeån duïng.- Thuû tuïc hoà sô … Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 67. 67. Böôùc 3: Thu nhaän vaø nghieân cöùu hoà sô- Phaân loaïi, saøng loïc hoà sô- Nghieân cöùu ghi laïi nhöõng thoâng tin chuû yeáu veà öùng vieân nhö: hoïc vaán, tri thöùc, kinh nghieäm, quaù trình coâng taùc, Möùc ñoä laønh ngheà, sôû tröôøng, nguyeän voïng… Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 68. 68. ** Bí quyeát saøng loïc hoà sô:- Haõy giao vieäc xem xeùt loaïi boû nhöõng hoà sô ban ñaàu cho boä phaän thu nhaän hoà sô- Xem kyõ hoà sô nhöõng öùng vieân phuø hôïp nhaát- Chuù yù thaønh tích cuûa öùng vieân- Traùnh so saùnh caùc öùng vieân vôùi nhau, haõy so saùnh töøng öùng vieân vôùi tieâu chuaån ñaõ ñeà ra Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 69. 69. Böôùc 4:Thöïc hieän quaù trình tuyeån choïn* Phoûng vaán sô boä: Nhaèm loaïi boû nhöõng öùng vieân khoâng ñuû tieâu chuaån hay ngöôøi yeáu keùm hôn nhöõng öùng vieân khaùc roõ reät maø khi nghieân cöùu hoà sô chöa phaùt hieän ra. Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 70. 70. • * Thi tuyeån:• Tuøy töøng doanh nghieäp, töøng coâng vieäc maø aùp duïng hình thöùc thi tuyeån khaùc nhau:• Thi vieát keát hôïp vôùi thöïc haønh, thi traéc nghieäm… ñeå ñaùnh giaù öùng vieân coù ñaït caùc tieâu chuaån khoâng? Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 71. 71. • Quaù trình thi tuyeån caàn coù caùc hình thöùc toå chöùc, phöông phaùp phuø hôïp ñeå ñaùnh gía phaåm chaát, naêng löïc cuûa caùc öùng vieân khaùch quan minh baïch nhaèm tuyeån ñöôïc ngöôøi gioûi ngöôøi phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa doanh nghieäp• * Phoûng vaán chuyeân saâu• Hình thöùc naøy taäp trung ngöôøi döï tuyeån ñeán ñeå phoûng vaán töøng ngöôøi. Muïc ñích cuûa böôùc naøy laø kieåm tra laïi laàn cuoái ñeå quyeát ñònh tuyeån choïn. Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 72. 72. • Böôùc 5: Thaåm tra, xaùc minh thoâng tin• - Ñaây laø coâng vieäc caàn thieát ñeå ñaûm bao tính ñuùng ñaén cuûa quyeát ñònh tuyeån duïng• - Khi coù keát quaû tuyeån duïng DN Thoâng baùo cho öùng cöû vieân ñaït vaø göûi thö caûm ôn öùng cöû vieân khoâng ñaït Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 73. 73. Böôùc 6: Ra quyeát ñònh tuyeån duïng+ Quyeát ñònh tuyeån duïng theå hieän ôû baûn Hôïp ñoàng lao ñoäng+ Höôùng daãn hoäi nhaäpcho nhaân vieân môùi –Höôùng daãn noäi quy, quy cheá, an toaøn lao ñoäng –Thieát laäp moái quan heä trong boä phaän –Hoäi nhaäp vaøo moâi tröôøng vaên hoùa cuûa DN Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 74. 74. ** Khi ñaùnh giaù öùng vieân caàn thoáng nhaát yù kieán trong hoäi ñoàng TD nhaèm tuyeån ñuùng ngöôøi:- Hoûi yù kieán nhöõng ngöôøi seõ töông taùc vôùi öùng vieân trong coâng vieäc sau naøy.-Vieát ra chính xaùc nhöõng yeâu caàu cô baûn (Ñaëc ñieåm cuûa moät öùng vieân lyù töôûng) Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 75. 75. Hoïp vaø thaûo luaän thaáu ñaùo nhöõng khaùc bieät veà quan ñieåm vaø caùc mong muoán khaùc nhau Ví duï:Giaùm ñoác taøi chính muoán ngöôøi yeâu caàu möùc löông vöøa phaûi,Ngöôøi phuï thaùch Marketing muoán ngöôøi coù kinh nghieäm,Ngöôøi tröïc tieáp phuï traùch nhaân vieân laïi muoán ngöôøi coù ñuû caùc kyõ naêng caàn thieát… Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 76. 76. • - Cuøng nhau quyeát ñònh xem nhöõng yeâu caàu naøo seõ ñöôïc öu tieân• - Laäp moät baûn lieät keâ caùc yeâu caàu maø moïi ngöôøi ñeàu taùn thaønh• - Quùa trình xeùt tuyeån seõ baùm saùt caùc yeâu caàu ñaõ neâu ra Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 77. 77. • ** Caùc bí quyeát ñeå tìm vaø tuyeån ñuùng ngöôøi• Tieáp caän nhieàu nguoàn khaùc nhau ñeå taäp hôïp ñöôïc ñoâng ñaûo öùng vieân coù naêng löïc• Xem xeùt, ñaùnh giaù khaùch quan caùc nhaân vieân hieän coù• Hoïc taäp kyõ naêng, kinh nghieäm tuyeån duïng cuûa caùc nhaø tuyeån duïng khaùc• Nhaän bieát ñuùng maãu ngöôøi ñang tìm kieám ñeå ñaët vaøo vò trí thích hôïp Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 78. 78. • - Khaû naêng thöïc hieän coâng vieäc tröôùc ñaây cuûa öùng vieân laø moät caên cöù xaùc ñaùng.• - Coù theå aùp duïng coâng thöùc:”HOÏC VAÁN PHUØ HÔÏP + KINH NGHIEÄM PHUØ HÔÏP + CAÙ TÍNH COÙ THEÅ TÖÔNG THÍCH = NGÖÔØI PHUØ HÔÏP”• - Traùnh sa vaøo caïm baãy ”Töông ñoàng” : Thieân vò ngöôøi cuøng ñoä tuoåi, cuøng giôùi tính, cuøng sôû thích… Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 79. 79. CAÙC YEÁU TOÁ CAÂN NHAÉC KHI QUYEÁT ÑÒNH TUYEÅN CHOÏN Yeáu toá aûnh Yeáu toá aûnh KEÁT höôûng höôûng QUAÛñeán khaû naêng ñeán khaû naêng THÖÏC coù theå laøm Muoán laøm HIEÄN Kieán thöùc Kieán thöùc COÂNG X = Kyõ naêng Kyõ naêng VIEÄC Naêng khieáu Naêng khieáu Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 80. 80. CAÙC QUYEÁT ÑÒNH TUYEÅN CHOÏN CAÙC TIEÂU LOAÏI BOÛ TUYEÅN DUÏNGCHUAÅN ÑEÀ RAKEÁT QUAÛ TOÁT SAI LAÀM CHÍNH XAÙC PHUØ HÔÏP ÑAÙNH GIAÙ ÖÙNG ÑAÙNH GIAÙ ÖÙNG VIEÂN QUAÙ VIEÂN ÑUÙNG KEÁT QUAÛ THAÁP CHÍNH XAÙC SAI LAÀM KHOÂNG TOÁT ÑAÙNH GIAÙ ÖÙNG ÑAÙNH GIAÙ ÖÙNG KHOÂNG PHUØ VIEÂN ÑUÙNG VIEÂN QUAÙ CAO HÔÏP Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 81. 81. Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 82. 82. HUAÁN LUYEÄN, ÑAØOTAÏO, PHAÙT TRIEÅNNGUOÀN NHAÂN LÖÏC Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 83. 83. ÑAØO TAÏO NGUOÀN NHAÂN LÖÏC• Khaùi nieäm: Ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc laø tieán trình ñöôïc hoaïch ñònh vaø toå chöùc nhaèm trang bò kieán thöùc vaø kyõ naêng caàn thieát cho nhaân vieân ñeå hoaøn thieän con ngöôøi vaø naâng cao hieäu quaû laøm vieäc Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 84. 84. ÑAØO TAÏO NGUOÀN NHAÂN LÖÏC• Caùc hình thöùc toå chöùc ñaøo taïo: –Phoå bieán quy ñònh an toøan lao ñoäng, phoøng choáng chaùy noå… –Hoäi thaûo noäi boä trao ñoåi kinh nghieäm quaûn trò vaø kinh nghieäm thöïc hieän chuyeân moân –Chuyeân vieân phoøng kyõ thuaät höôùng daãn kyõ thuaät vaän haønh, kyõ thuaät an toøan lao ñoäng Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 85. 85. –Trình chieáu ñoïan baêng höôùng daãn nhaân vieân baùn haøng, giao tieáp, giôùi thieäu saûn phaåm–Phaân coâng keøm caëp nhaân vieân môùi–Ñònh kyø toå chöùc höôùng daãn nghieäp vuï hoaëc trao ñoåi ruùt kinh nghieäm haøng ngaøy Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 86. 86. ÑAØO TAÏO NGUOÀN NHAÂN LÖÏC• Nhöõng chuù yù trong ñaøo taïo – Naém roõ noäi dung ñaøo taïo nhaân vieân – Laøm cho nhaân vieân roõ lyù do taïi sao hoï ñöôïc ñaøo taïo – Thoâng baùo cho nhaân vieân keá hoaïch trieån khai thöïc hieän coâng vieäc tröôùc khi baét ñaàu ñaøo taïo – Xaùc ñònh muïc tieâu ñaøo taïo caàn ñaït ñöôïc cuûa töøng nhaân vieân – Taïo cô hoäi, ñieàu kieän ñeå nhaân vieân aùp duïng kieán thöùc kyõ naêng ñöôïc ñaøo taïo Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 87. 87. ÑAØO TAÏO NGUOÀN NHAÂN LÖÏC• Nhöõng chuù yù trong ñaøo taïo (tieáp) –Phaân coâng theo doõi keøm caëp ñaùnh giaù keát quaû öùng duïng, caûi tieán cuûa nhaân vieân sau khi ñaøo taïo –Laáy yù kieán phaûn hoài veà noäi dung ñaøo taïo –Khen thöôûng khích leä nhaân vieân ñaït keát quaû hoïc taäp vaø öùng duïng toát Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 88. 88. QUY TRÌNH ÑAØO TAÏO• Böôùc 1: Xaùc ñònh noäi dung ñaøo taïo –Xaùc ñònh khoaûng caùch giöõa yeâu caàu coâng vieäc vaø keát quaû thöïc teá ñaït ñöôïc –Truy tìm nguyeân nhaân daãn ñeán khoaûng caùch naøy –Xaùc ñònh nhöõng kieán thöùc, kyõ naêng maø nhaân vieân coøn thieáu ñeå ñaït ñöôïc keát quaû coâng vieäc mong muoán –Quyeát ñònh nhöõng kieán thöùc vaø kyõ naêng seõ ñaøo taïo, boài döôõng cho nhaân vieân Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 89. 89. QUY TRÌNH ÑAØO TAÏO• Böôùc 2: Xaây döïng keá hoaïch vaø chuaån bò ñaøo taïo –Xaùc ñònh muïc tieâu ñaøo taïo caàn ñaït ñöôïc –Löïa choïn hình thöùc ñaøo taïo phuø hôïp –Xaùc ñònh thôøi gian ñaøo taïo thích hôïp –Xaùc dònh caùch thöùc ñaùnh giaù keát quaû ñaøo taïo –Quyeát ñònh danh saùch nhaân vieân caàn ñaøo taïo theo töøng lôùp, töøng hình thöùc ñaøo taïo –Keá hoaïch phoái hôïp ñeå thöïc hieän hoaït ñoäng ñaøo taïo Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 90. 90. QUY TRÌNH ÑAØO TAÏO• Böôùc 3: Toå chöùc thöïc hieän keá hoaïch ñaøo taïo –Toå chöùc ñaøo taïo theo keá hoaïch –Theo doõi tieán ñoä ñaøo taïo – Ñieàu chænh keá hoaïch (neáu caàn) Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 91. 91. QUY TRÌNH ÑAØO TAÏO• Böôùc 4: Ñaùnh giaù hieäu quaû ñaøo taïo – Muïc tieâu ñaøo taïo ñaït ñöôïc khoâng? Möùc ñoä ñaït ñöôïc? – YÙ kieán cuûa nhaân vieân veà chöông trình, noäi dung, caùch thöùc toå chöùc ñaøo taïo? – Nhöõng kieán thöùc, kyõ naêng nhaân vieân ñaõ tieáp thu ñöôïc – Keát quaû aùp duïng caùc kyõ naêng ñaõ hoïc vaøo coâng vieäc thöïc teá nhö theá naøo? – Hieäu quaû ñaøo taïo ñoái vôùi doanh nghieäp? Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 92. 92. ÑAÙNH GIAÙ HIEÄU QUAÛ LAØM VIEÄC CUÛA NHAÂN VIEÂN• Khaùi nieäm: Ñaùnh giaù moät caùch heä thoáng hieäu quaû coâng vieäc vaø naêng löïc cuûa nhaân vieân bao goàm keát quaû coâng vieäc, phöông phaùp laøm vieäc, nhöõng phaåm chaát kyõ naêng thöïc hieän coâng vieäc Ñaùnh giaù hieäu quaû laøm vieäc khoâng chæ laø traùch nhieäm cuûa boä phaän nhaân söï maø coøn laø traùch nhieäm cuûa boä phaän chöùc naêng Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 93. 93. ÑAÙNH GIAÙ HIEÄU QUAÛ LAØM VIEÄC CUÛA NHAÂN VIEÂN• Moät soá sai laàm thöôøng maéc phaûi trong ñaùnh giaù hieäu quaû laøm vieäc – Hieåu sai muïc ñích vai troø cuûa ñaùnh giaù, daãn ñeán ñaùnh giaù qua loa – Khoâng nhaän thöùc roõ traùch nhieäm cuûa caùc boä phaän trong ñaùnh giaù hieäu quaû laøm vieäc – Thieáu kyõ naêng ñaùnh giaù – Khoâng bieát söû duïng keát quaû ñaùnh giaù – Veà phía nhaân vieân sôï taùc ñoäng cuûa keát quaû ñaùnh giaù; khoâng tin töôûng vaøo keát quaû ñaùnh giaù Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 94. 94. ÑAÙNH GIAÙ HIEÄU QUAÛ LAØM VIEÄC CUÛA NHAÂN VIEÂN• Muïc ñích cuûa ñaùnh giaù hieäu quaû laøm vieäc –Laäp keá hoaïch toå chöùc, boá trí coâng vieäc –Thuø lao –Ñoäng vieân, khen thöôûng, boå nhieäm –Ñaøo taïo, boài döôõng Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 95. 95. ÑAÙNH GIAÙ HIEÄU QUAÛ LAØM VIEÄC CUÛA NHAÂN VIEÂN• Vai troø cuûa ñaùnh giaù hieäu quaû laøm vieäc – Söû duïng hieäu quaû nguoàn nhaân löïc (boá trí ngöôøi ñuùng yeâu caàu coâng vieäc) – Ñaûm baûo tính coâng baèng trong thuø lao, ñoäng vieân, khen thöôûng, boå nhieäm ñeå taïo ra ñoäng löïc cho söï vöôn leân hoøan thaønh nhieäm vuï cuûa nhaân vieân – Cô sôû ñeå xaây döïng keá hoaïch, noäi dung ñaøo taïo, boài döôõng hoøan thieän ngöôøi lao ñoäng. Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 96. 96. TIEÁN TRÌNH ÑAÙNH GIAÙ HIEÄU QUAÛ LAØM VIEÄC CUÛA NHAÂN VIEÂN• Caùc tieâu chí ñaùnh giaù – Tieâu chí ñònh löôïng – Doanh soá, ñôn ñaët haøng – Naêng suaát, Chi phí – Caùc cuoäc tieáp xuùc – Tieâu chí ñònh chaát –Kyõ naêng, kinh nghieäm –Quan heä khaùch haøng –Khaû naêng töï toå chöùc –Kieán thöùc veà saûn phaåm, caïnh tranh, thò tröôøng –Söï hôïp taùc Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 97. 97. TIEÁN TRÌNH ÑAÙNH GIAÙ HIEÄU QUAÛ LAØM VIEÄC CUÛA NHAÂN VIEÂN• Chuaån bò: – Nghieân cöùu kyõ caùc chæ tieâu ñaùnh giaù hieäu quaû laøm vieäc cuûa töøng vò trí • Caùc tieâu chí ñònh löôïng • Caùc tieâu chí ñònh chaát – Xem xeùt phaïm vò coâng vieäc, nhöõng yeâu caàu vò trí coâng vieäc cuûa nhaân vieân – Xaùc ñònh phöông phaùp ñaùnh giaù thích hôïp – Xem xeùt laïi hoà sô ñaùnh giaù cuûa kyø tröôùc Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 98. 98. TIEÁN TRÌNH ÑAÙNH GIAÙ HIEÄU QUAÛ LAØM VIEÄC CUÛA NHAÂN VIEÂN• Tieán haønh ñaùnh giaù: –Höôùng daãn cho nhaân vieân töï ñaùnh giaù –Thu thaäp thoâng tin –Toång hôïp thoâng tin, ñaùnh giaù sô boä –Trao ñoåi veà keát quaû ñaùnh giaù cuûa nhaø quaûn trò –Nhaän thoâng tin phaûn hoài töø ngöôøi ñöôïc ñaùnh giaù Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 99. 99. TIEÁN TRÌNH ÑAÙNH GIAÙ HIEÄU QUAÛ LAØM VIEÄC CUÛA NHAÂN VIEÂN• Laäp hoà sô ñaùnh giaù: – Hoaøn thaønh hoà sô ñaùnh giaù – Ñaùnh giaù toång hôïp• Caùc bieän phaùp cô baûn – Ñònh löôïng toát, ñònh chaát toát: Khen thöôûng, taêng löông, thaêng caáp – Ñònh löôïng toát, ñònh chaát keùm: Khen vöøa phaûi, khuyeân nhuû, giaùo duïc – Ñònh löôïng keùm, ñònh chaát toát: Khen vöøa phaûi, höôùng daãn, ñaøo taïo – Ñònh löôïng keùm, ñònh chaát keùm: Trao ñoåi, ñaøo taïo, phaït, thuyeân chuyeån Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 100. 100. PHAÙT TRIEÅN NGHEÀ NGHIEÄP CAÙ NHAÂN• Muïc ñích: Giuùp nhaân vieân ñònh höôùng ngheà nghieäp töông lai cuûa hoï vaø phaùt trieån nhöõng kieán thöùc, kyõ naêng caàn thieát ñeå chuaån bò cho coâng vieäc töông lai cuûa doanh nghieäp Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 101. 101. PHAÙT TRIEÅN NGHEÀ NGHIEÄP CAÙ NHAÂN• Lôïi ích cuûa phaùt trieån caù nhaân: – Nhöõng tieàm naêng cuûa ñoäi nguõ nhaân vieân ñöôïc khai thaùc vaø söû duïng coù hieäu quaû cho muïc tieâu chieán löôïc cuûa DN – Coù ñoäi nghuõ nhaân vieân saün saøng ñaùp öùng yeâu caàu coâng vieäc trong töông lai cuûa DN – Nhaân vieân gaén boù hôn vôùi DN do hoï caûm thaáy nhaän ñöôïc söï quan taâm cuûa DN. Muïc tieâu hoaøn thieän, phaùt trieån con ngöôøi ñöôïc thöïc hieän – Muïc tieâu cuûa DN vaø cuûa ngöôøi lao ñoäng ñöôïc haøi hoøa, gaén boù vôùi nhau. Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 102. 102. PHAÙT TRIEÅN NGHEÀ NGHIEÄP CAÙ NHAÂN• Moät soá nguyeân nhaân chöa chuù yù ñuùng möùc trong vieäc phaùt trieån ngheà nghieäp caù nhaân: – Doanh nghieäp quaù taäp trung vaøo muïc tieâu kinh doanh ngaén haïn vaø caùc hoaït ñoäng haøng ngaøy hay noùi caùch khaùc chöa coù taàm nhìn chieán löôïc veà nguoàn nhaân löïc; – Nhaø quaûn trò chöa nhaän thöùc ñaày ñuû traùch nhieäm cuûa mình; – Nhaân vieân chöa xaùc ñònh ñöôïc muïc tieâu phaùt trieån caù nhaân, chöa nhaän thaáy söï caàn thieát phaûi phaùt trieån, thöôøng hay baèng loøng vôùi caùi ñaõ coù. Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 103. 103. PHAÙT TRIEÅN NGHEÀ NGHIEÄP CAÙ NHAÂN• Caùc caùch thöùc phaùt trieån ngheà nghieäp caù nhaân: – Xaây döïng nhoùm laøm vieäc ñeå hoïc hoûi kieán thöùc, kyõ naêng vaø kinh nghieäm laãn nhau; – Giuùp nhaân vieân nhaän thöùc söï caàn thieát, muïc tieâu, keá hoaïch phaùt trieån ngheà nghieäp cuûa baûn thaân baèng caùch giuùp nhaân vieân thaáy roõ maâu thuaãn giöõa yeâu caàu ngheà nghieäp trong töông lai vaø nhöõng gì hoï ñang coù. – Khuyeán khích vaø hoã trôï nhaân vieân töï hoïc taäp ñeå phaùt trieån kieá thöùc vaø kyõ naêng. Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 104. 104. PHAÙT TRIEÅN NGHEÀ NGHIEÄP CAÙ NHAÂN• Caùc caùch thöùc phaùt trieån ngheà nghieäp caù nhaân: (tieáp theo) – Toå chöùc hoäi thaûo, dieãn ñaøn ñeå chia seû kinh nghieäm laøm vieäc; toå chöùc caùc hoäi thi… – Thieát keá coâng vieäc, caùc chính saùch theo höôùng khuyeán khích nhaân vieân phaùt trieån kieán thöùc, kyõ naêng môùi; – Taïo cô hoäi cho nhaân vieân aùp duïng caùc kyõ naêng môùi nhö: giao quyeàn, luaân chuyeån coâng vieäc… – Phaân coâng höôùng daãn keøm caëp khi hoï baét ñaàu thöïc hieän kyõ naêng môùi. Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 105. 105. DUY TRÌ VAØ QUAÛN LYÙ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 106. 106. DUY TRÌ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC• Söï caàn thieát phaûi duy trì vaø quaûn lyù nguoàn nhaân löïc – Thò tröôøng lao ñoäng caøng ngaøy caøng caïnh tranh, ngöôøi lao ñoäng coù nhieàu cô hoäi löïa choïn choã laøm vieäc – Caùc Dn ngaøy caøng khoù khaên trong vieäc duy trì NNL, ñaëc bieät laø NNL coù chaát löôïng cao - hieän töôïng “chaûy maùu chaát xaùm” – Neáu khoâng duy trì seõ daãn ñeán haäu quaû: • Coâng vieäc khoâng hoøan thaønh do CN boû vieäc • Chi phí tuyeån duïng vaø ñaøo taïo ngöôøi thay theá taêng • Naêng suaát hieäu quaû coâng vieäc giaûm suùt do hieän töôïng laây lan taâm lyù “baát an” Do ñoù DN khoâng nhöõng chæ thu huùt NNL maø caàn phaûi taïo ra ñoäng löïc vaø giöõ chaân nhaân vieân coù naêng löïc (haïn cheá tyû leä nhaân vieân boû vieäc ôû möùc coù theå chaáp nhaän ñöôïc) Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 107. 107. NHAÂN TOÁ ÑAÛM BAÛO DUY TRÌ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC• Xaây döïng heä thoáng löông thöôûng, vaø ñaõi ngoä khuyeán khích nhaân vieân – Löông • Coâng baèng: Töông xöùng vôùi giaù trò coâng vieäc, caên cöù vaøo keát quaû coâng vieäc; • Caïnh tranh: Ngang baèng vôùi möùc löông cuûa ñoái thuû caïnh tranh; • Linh hoaït: Ñieàu chænh cho phuø hôïp vôùi töøng nhaân vieân; • Caäp nhaät: Ñöôïc ñieàu chænh kòp thôøi vôùi nhöõng thay ñoåi (khoái löôïng coâng vieäc, traùch nhieäm, taêng giaù…) – Thöôûng; phuùc lôïi: haáp daãn, ñuû lôùn ñeå taïo söï khích leä – Caùc khoûan ñaõi ngoä khaùc (Öu tieân mua coå phaàn, chia lôïi nhuaän, ñi laïi, ñieän thoaïi…) Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 108. 108. NHAÂN TOÁ ÑAÛM BAÛO DUY TRÌ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC• Thieát laäp moâi tröôøng laøm vieäc thaân thieän: –Taïo söï tin töôûng vaø toân troïng laãn nhau; – Xaây döïng moái quan heä bình ñaúng vaø hôïp taùc; – Taïo cô hoäi cho nhaân vieân tham gia vaøo quaù trình ra quyeát ñònh; – Ñieàu kieän laøm vieäc ñöôïc caûi thieän Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 109. 109. NHAÂN TOÁ ÑAÛM BAÛO DUY TRÌ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC• T o cơ h i phaùt trieån ngheà nghieäp – Tham döï caùc khoùa ñaøo taïo boài döôõng – Höôùng daãn, keøm caëp trong coâng vieäc – Giao coâng vieäc môùi ñaày thaùch thöùc – Thaêng tieán Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 110. 110. NHAÂN TOÁ ÑAÛM BAÛO DUY TRÌ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC• Xaây döïng vaên hoùa doanh nghieäp phuø hôïp – Vaên hoùa cuûa Dn laø heä thoáng caùc chuaån möïc veà vaät chaát vaø tinh thaàn, quy ñònh caùc moái quan heä, thaùi ñoä vaø haønh vi öùng xöû cuûa taát caû caùc thaønh vieân trong DN, höôùng ñeán nhöõng giaù trò toát ñeïp vaø taïo neùt rieâng cuûa DN, noù theå hieän: • KH, muïc tieâu chieán löôïc cuûa Dn roõ raøng, khaùch quan • Hình aûnh, bieåu töôïng, truyeàn thoáng, heä thoáng caùc chính saùch, quy ñònh cuûa DN • Taäp tuïc, neà neáp “baát thaønh vaên” nhö söï trung thöïc, tin töôûng, giuùp ñôõ laãn nhau, ñaáu tranh thaúng thaén, taát caû höôùng ñeán muïc tieâu chung, söï coâng baèng, loøng nhaân aùi khoan dung… Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 111. 111. NHÖÕNG VÖÔÙNG MAÉCVAØ CAÙCH GIAÛI QUYEÁT TRONG QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 112. 112. KHOÂNG XAÂY DÖÏNG ÑÖÔÏC KEÁ HOAÏCH NNL DO LAO ÑOÄNG BIEÁN ÑOÄNG• Nguyeân nhaân: – Coâng vieäc thay ñoåi theo yeâu caàu cuûa kinh doanh; – Thieáu söï quan taâm töø nhaø quaûn trò; – Boä phaän nhaân söï bò ngaäp ñaàu vaøo coâng vieäc söï vuï; – Nhaân vieân nghæ vieäc quaù nhieàu. Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 113. 113. KHOÂNG XAÂY DÖÏNG ÑÖÔÏC KEÁ HOAÏCH NNL DO LAO ÑOÄNG BIEÁN ÑOÄNG• Giaûi phaùp khaéc phuïc: – Phaân chia keá hoaïch theo thaùng, quyù, naêm vaø coù theå ñieàu chænh theo KH kinh doanh – Xaùc ñònh roõ muïc tieâu kinh doanh ñeå laøm ñieåm xuaát phaùt cho KH NNL – Xaùc ñònh roõ quan ñieåm chi cho nguoàn nhaân löïc laø chi cho ñaàu tö daøi haïn – Hôïp lyù hoùa coâng vieäc cuûa boä phaän nhaân söï Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 114. 114. KHOÙ TUYEÅN DUÏNG ÑÖÔÏC NGÖÔØI COÙ CHUYEÂN MOÂN GIOÛI• Nguyeân nhaân: – Do aùp löïc caïnh tranh cuûa thò tröôøng lao ñoäng – Doanh nghieäp thieáu linh hoaït trong chính saùch thu huùt vaø tuyeån duïng lao ñoäng, ñaëc bieät laø thu huùt tuyeån duïng ngöôøi taøi. Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 115. 115. KHOÙ TUYEÅN DUÏNG ÑÖÔÏC NGÖÔØI COÙ CHUYEÂN MOÂN GIOÛI• Giaûi phaùp khaéc phuïc: – Coù keá hoaïch daøi haïn thu huùt NNL nhö: tieáp nhaän sinh vieân, tieáp nhaän lao ñoäng coù kyõ naêng kieán thöùc cô baûn sau ñoù ñaøo taïo boài döôõng theâm; – Duy trì quan heä vôùi coâng ty tuyeån duïng lao ñoäng – Chuù yù ñaøo taïo, ñeà baït töø noäi boä – Taän duïng moái quan heä nhaân vieân – Xaây döïng chính saùch tuyeån duïng hôïp lyù – Quan taâm caû lôïi ích vaät chaát vaø tinh thaàn – Xaây döïng vaên hoùa doanh nghieäp phuø hôïp Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 116. 116. HIEÄN TÖÔÏNG NGAÏI HOÏC TAÄP NAÂNG CAO TRÌNH ÑOÄ CHUYEÂN MOÂN• Nguyeân nhaân: – Thieáu ñoäng cô hoïc taäp – Ñaøo taïo taïi DN mang tính hình thöùc, keùm thieát thöïc – Khoâng coù keá hoaïch vaø taïo cô hoäi cho nhaân vieân öùng duïng kieán thöùc kyõ naêngmôùi – Trình ñoä coâng ngheä, yeâu caàu Sx, Kd thaáp Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 117. 117. HIEÄN TÖÔÏNG NGAÏI HOÏC TAÄP NAÂNG CAO TRÌNH ÑOÄ CHUYEÂN MOÂN• Giaûi phaùp khaéc phuïc: – Xaùc ñònh nhu caàu ñaøo taïo cuûa doanh nghieäp – Laøm cho nhaân vieân hieåu muïc ñích, yeâu caàu, söï caàn thieát phaûi naâng cao trình ñoä – Xaây döïng vaø toå chöùc thöïc hieän keá hoaïch ñaøo taïo cuûa DN – Toå chöùc öùng duïng kieán thöùc, kyõ naêng môùi vaøo hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh – Xaây döïng heä thoáng caùc chính saùch theo höôùng khuyeán khích hoïc taäp naâng cao trình ñoä. Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 118. 118. NHAÂN VIEÂN GIOÛI LAÀN LÖÔÏT RA ÑI• Nguyeân nhaân: – Nhaân vieân khoâng coù cô hoäi phaùt trieån ngheà nghieäp – Gaëp phaûi maâu thuaån noäi boä, ñaëc bieät laø vôùi caáp quaûn trò – Baát maõn veà chính saùch löông boång, ñaõi ngoä cuûa coâng ty; – Khoâng phuø hôïp vôùi vaên hoùa cuûa DN – Nhaân vieân kieät söùc vì quaù taûi coâng vieäc Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 119. 119. NHAÂN VIEÂN GIOÛI LAÀN LÖÔÏT RA ÑI• Giaûi phaùp khaéc phuïc: – Xaùc ñònh boä phaän naøo nhaân vieân nghæ thöôøng xuyeân nhaát – Tìm ngyeân nhaân ñích thöïc – Xem xeùt laïi caùc chính saùch, giaûi quyeát caùc baát ñoàng trong quan heä, khaéc phuïc nhöõng baát ñoàng cuûa nhaân vieân; – Xaây döïng quan ñieåm “troïng nhaân taøi” ôû moïi caáp quaûn lyù – Xaây döïng vaên hoùa doanh nghieäp vaên minh, tieán boä, giaøu long nhaân aùi… Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 120. 120. KHOÂNG TIN TÖÔÛNG ÑEÀ BAÏT NHAÂN VIEÂN ÑUÛ NAÊNG LÖÏC VAØO VÒ TRÍ MÔÙI• Nguyeân nhaân: – Thieáu heä thoáng caùc tieâu chí ñaùnh giaù naêng löïc nhaân vieân ñeå ñeà baït; – Nhaø quaûn trò caáp treân thieáu tin töôûng; – Nhaø quaûn trò caáp treân sôï maát quyeàn lôïi Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 121. 121. KHOÂNG TIN TÖÔÛNG ÑEÀ BAÏT NHAÂN VIEÂN ÑUÛ NAÊNG LÖÏC VAØO VÒ TRÍ MÔÙI• Giaûi phaùp khaéc phuïc: – Caûi tieán heä thoáng ñaùnh giaù naêng löïc laøm vieäc; – Ñöa vieäc ñaùnh giaù thaønh hoaït ñoäng thöôøng xuyeân; – Taêng cöôøng phaân caáp, uûy quyeàn cho caáp döôùi – Taïo cô hoäi cho nhaân vieân tham gia thaûo luaän caùc vaán ñeà cuûa DN Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 122. 122. NHAÂN VIEÂN THUÏ ÑOÄNG TRONG COÂNG VIEÄC• Nguyeân nhaân: – Nhaø quaûn trò quaù oâm ñoàm coâng vieäc, khoâng taïo tính chuû ñoäng cho caáp döôùi – Nhaân vieân thieáu thoâng tin vaø höôùng daãn laøm vieäc – Quy trình, chuaån möïc khoâng ñöôïc thieát laäp cho coâng vieäc; giaûi quyeát coâng vieäc theo kieåu “tuøy höùng” – Quyeàn haïn traùch nhieäm nhaân vieân khoâng roõ raøng Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 123. 123. NHAÂN VIEÂN THUÏ ÑOÄNG TRONG COÂNG VIEÄC• Giaûi phaùp khaéc phuïc: – Xaây döïng nhieäm vuï, quyeàn haïn cuûa caùc vò trí roõ raøng; – Khuyeán khích nhaân vieân hieán keá, xaây döïng keá hoaïch cuûa boä phaän – Taêng cöôøng phaân caáp, uûy quyeàn – Yeâu caàu nhaân vieân phaûi töï xaây döïng keá hoaïch caù nhaân, thöïc hieän kieåm tra theo KH – Khen thöôûng saùng kieán caûi tieán kyõ thuaät Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 124. 124. KHOÂNG DAÙM TIEÁN HAØNH ÑOÅI MÔÙI CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙCDUØ BIEÁT RAÈNG CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC KHOÂNG COØN PHUØ HÔÏP• Nguyeân nhaân: – Sôï va chaïm, trong noäi boä khi thay ñoåi cô caáu toå chöùc – Nhaø quaûn trò thieáu quyeát ñoaùn, sôï löïc löôïng choáng laïi söï ñoåi môùi trong DN – Khoâng muoán ñuïng chaïm nhöõng quan heä quen bieát giöõa nhaân vieân vaø Ban giaùm ñoác – Lo ngaïi giaûi quyeát lao ñoäng doâi dö – Khoâng bieát baét ñaàu töø ñaâu, khoâng ñaûm baûo söï thaønh coâng khi tieán haønh ñoåi môùi. Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 125. 125. KHOÂNG DAÙM TIEÁN HAØNH ÑOÅI MÔÙI CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙCDUØ BIEÁT RAÈNG CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC KHOÂNG COØN PHUØ HÔÏP• Caùch giaûi quyeát: – Nhaän thöùc roõ tính caáp baùch phaûi ñoåi môùi vaø caân nhaéc caùc giaûi phaùp khaû thi, löïa choïn thôøi ñieåm thích hôïp; – Thaønh laäp ban nghieân cöùu ñoåi môùi; – Xaùc ñònh cho moïi ngöôøi nhaän thöùc roõ muïc ñích vaø söï caàn thieát phaûi ñoåi môùi, caùch thöùc tieán haønh ñoåi môùi cô caáu toå chöùc; – Xaây döïng keá hoaïch thöïc hieän: coù theå ñoåi môùi ñoàng boä hoaëc tieán haønh töøng boä phaän – Giaûi quyeát thoûa ñaùng nhöõng lao ñoäng doâi dö Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn

×