Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ШУТИС ЭХИС 
“ЦСЭХУ”-ын баг 
Яармаг орчмын хорооллыг 
цахилгаанаар хангах төслийн 
хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн 
шинжилгээ ...
Сэдвийн үндэслэл 
Улаанбаатар хотын дэд төв болох Шинэ яармаг 
хорооллын цахилгаан ачааллын прогноз 2020 онд 
23.71 МВт, 2...
1 
2 
3 
Цахилгаан шугам сүлжээ (ЦШС), ЦСШ-ний хөрөнгө оруулалтын 
онцлог, түүний үр ашгийг тооцох 
Яармаг орчмын хорооллы...
Цахилгаан шугам сүлжээ, түүний хөрөнгө 
оруулалтын онцлог, үр ашгийг тооцох 
1. Цахилгаан шугам сүлжээний тухай ойлголт 
2...
Цахилгаан систем, цахилгаан шугам сүлжээний 
үйлчлэх хүрээ
Цахилгаан шугам сүлжээний төсөл 
Хөрөнгө оруулалтын 
тооцоо шинжилгээ 
Цахилгаан 
шугам 
сүлжээний 
байгуулалт 
Горимын то...
ЦШС-ний хөрөнгө оруулалтын онцлог, 
түүний үр ашгийг тооцох 
2. Дискаунтын аргыг 
ашигласан динамик 
мөнгөний цаг хугацаан...
Яармаг орчмын хорооллын хэтийн төлөв, 
түүний цахилгааны ачаалал 
1. Улаанбаатар хотын цахилгаан хангамжийн 
өнөөгийн байд...
2.1 Улаанбаатар хотын цахилгаан хангамжийн өнөөгийн байдал
Улаанбаатар хотын 220,110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах сүлжээний байршлын схем 
Text in here 
220 кВ-ын ЦДАШ 29,4 км 
110 кВ-...
Улаанбаатар хотын 220,110 кВ-ын дэд станцууд 
д/д 
Дэд 
станцын нэр 
Трансформаторын тип марк Тр-ын тоо 
Ашиглалта 
нд орс...
Улаанбаатар хотын цахилгааны ачаалал, МВт 
400 
350 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
0 
241.8 248.5 
282 
320 
358 
396 
2008...
Улаанбаатар хотын 2015-2021 он хүртэлх 
цахилгааны ачаалаллын прогноз 
800 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
100 
0 
473 
518...
“ Их тойрог” цагираг шугам сүлжээг барьж 
байгуулснаар: 
“100 000 айлын орон сууц”, “Утаагүй Улаанбаатар” 
“Шинэ бүтээн б...
Улаанбаатар 220,110 кВ-ын их тойрог цахилгаан 
дамжуулах сүлжээний бүдүүвч схем
2.3 Яармаг орчмын хорооллын хэтийн төлөв 
Улаанбаатар хотын төв хэсгийн нягтрал, гэр хорооллын тэлэлт, шилжих 
хөдөлгөөн, ...
Яармагын хүн ам, өрхийн амьдарч буй сууцны 
байдал 
Хороо Өрх 
Хүн 
ам 
Нийтийн 
орон 
сууцанд 
Гэр хороолол 
Нийт 
Тохило...
Хүн ам, өрхийн зарим үзүүлэлтүүд 
№с Үзүүлэлт Хэмжих нэгж Дундаж 
Нийтийн орон 
сууц 
Гэр хороолол 
1 Хүн ам хүн 37032 266...
Шинэ яармаг хорооллын хүн амын төлөвлөлт 
Хүн амын ердийн өсөлтөөр 2034 он хүртэл прогноз хийвэл 
• N2034=N2011*(1+i)n = 3...
2.4 Яармаг хорооллын цахилгаан хэрэглэгчдийн 
судалгаа, хэтийн төлөв 
Шинэ яармаг хорооллын газар 
зүйн байршил: Нийслэл х...
2034 оны Шинэ яармаг хорооллын цахилгаан 
ачаалал /МВт/ 
№ Баригдах барилга 
байгууламж 
6-р бүс 7-р бүс 8-р бүс 
Хэмжих 
...
Хэрэглэгчдийн цахилгаан ачаалал, кВт /2014 он/ 
Хэрэглэгч Нэгж Ачаалал жилд дундаж 
/кВт/ 
1 айлд өрх 3-5 ам бүл 1.7 
ЕБСу...
Шинэ яармаг хорооллын цахилгаан эрчмийн хэрэглээний 2015-2034 он хүртлэх хэтийн төлөв /МВт 
Ашиглалтын жил 
Хэрэглээ 
2015...
Шинэ яармаг хорооллын цахилгаан эрчмийн хэрэглээний 2015-2034 он хүртлэх хэтийн төлөв /МВт 
Ашиглалтын жил 
Хэрэглээ 
2024...
Шинэ яармаг хорооллын цахилгаан эрчим 
хүчний хэрэглээ 2015-2034 он 
1.18 
2.87 
5.95 
10.49 
18.36 
23.71 
30.25 
35.52 
...
хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн шинжилгээ 3 
Шинэ яармаг хорооллыг цахилгаанаар хангах төслийн 
1. Шинэ яармаг хорооллын цахи...
3.1 Шинэ яармаг хорооллын цахилгаан шугам 
сүлжээний горимын тооцоо 
Шинэ яармагыг цахилгаанаар хангах тоноглолын судалгаа...
Тоног төхөөрөмжийн сонголт 
Оргил ачаалал: Рмах=60.6632МВт 
Шугамын урт: L=23 км 
Хүчдэлийн түвшин: U~ = 44.7 
23∗60.6632 ...
Тоног төхөөрөмжийн сонголт 
Дамжуулагч утасны сонголт: 
F   мм  
139.648 2 
60.6632 
3 *110 *2*0.95 *1.2 
Энэхүү тооцоо...
Хувилбар 1. Горимын тооцооны үр дүн 
Хувилбар 2. Горимын тооцооны үр дүн 
61.4292+j24.546 
61.4292+j25.5565 
0.4541+j1.353...
Чадлын алдагдлын харьцуулалт, 2034 он 
Үзүүлэлт Хувилбар 1 Хувилбар 2 
Нийт чадлын алдагдал /МВт/ 
0.7405 0.766 
Чадлын ал...
Нийт чадлын алдагдлын бүтэц, 2034 он 
Хувилбар 1 Хувилбар 2 
шугамын эзлэх% 57.3 59.3 
ороомгийн эзлэх % 30.5 27.4 
гангий...
Эрчмийн алдагдлын харьцуулт, 2034 он 
Үзүүлэлт Хувилбар 1 Хувилбар 2 
Нийт эрчмийн алдагдал /МВт.ц/ 2937.49 3304.02 
Эрчми...
Эрчмийн алдагдлын бүтэц, 2034 он 
1800 
1600 
1400 
1200 
1000 
800 
600 
400 
200 
0 
НИЙТ ШУГАМЫН 
АЛДАГДАЛ /МВТ.Ц/ 
НИЙ...
3.2 Шинэ яармаг хорооллын цахилгаан хангамжийн 
хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн шинжилгээ 
Хувилбар 1. Анхны хөрөнгө оруулалт...
Тооцооны өгөгдөл 
Үзүүлэлт Тооцооны утга 
1 Цахилгааны өөрийн өртөг /төг/ 52.95 
2 Борлуулах үнэ /төг/ 60.93 
3 Ашгийн тат...
Хувилбар 1. Хөрөнгө оруулалтын тооцоо 
Д/д Үзүүлэлт 
1 6 20 
2015 2020 2034 
1Шугамаар дамжих нийт ЦЭХ /кВт.цаг/ 6634085 1...
Хувилбар 2. Хөрөнгө оруулалтын тооцоо 
Д/д Үзүүлэлт 
1 6 20 
2015 2020 2034 
1Шугамаар дамжих нийт ЦЭХ /кВт.цаг/ 6560068 1...
Тооцооны үр дүн Хувилбар 1, Хувилбар 2 
Үзүүлэлт Хувилбар 1 Хувилбар 2 Зөрүү 
Энгийн эргэн төлөгдөх хугацаа /жил/ 10.87 11...
Дүгнэлт 
Энэхүү судалгааны ажлын хүрээний эцсийн үр дүнд: 
• Шинэ яармаг хорооллын өсөн нэмэгдэх хэрэгцээг тасралтгүй найд...
Анхаарал тавьсанд баярлалаа
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Дипломын ажил /Шинэ яармаг хорооллыг цахилгаанаар хангах хөрөнгө оруулалт үр ашгийн шинжилгээ/

Дипломын ажил ~ Илтгэл
/Шинэ яармаг хорооллыг цахилгаанаар хангах хөрөнгө оруулалт үр ашгийн шинжилгээ/

 • Be the first to comment

Дипломын ажил /Шинэ яармаг хорооллыг цахилгаанаар хангах хөрөнгө оруулалт үр ашгийн шинжилгээ/

 1. 1. ШУТИС ЭХИС “ЦСЭХУ”-ын баг Яармаг орчмын хорооллыг цахилгаанаар хангах төслийн хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн шинжилгээ Удирдагч: Ц.Энхтуул Гүйцэтгэсэн: М.Наранцэнгэл
 2. 2. Сэдвийн үндэслэл Улаанбаатар хотын дэд төв болох Шинэ яармаг хорооллын цахилгаан ачааллын прогноз 2020 онд 23.71 МВт, 2030 онд 58.33 МВт орчим болохоор байна. Цахилгааны энэ хэрэглээг хангахад одоо байгаа цахилгаан дамжуулах шугамын дамжуулах чадвар хүрэлцэхгүй учраас шинээр их тойрог 110 кВ- ын цахилгаан дамжуулах сүлжээг ашиглаж Шинэ яармаг дэд станц барих шаардлагатай байна.
 3. 3. 1 2 3 Цахилгаан шугам сүлжээ (ЦШС), ЦСШ-ний хөрөнгө оруулалтын онцлог, түүний үр ашгийг тооцох Яармаг орчмын хорооллын хэтийн төлөв, түүний цахилгааны ачаалал Шинэ яармаг хорооллыг цахилгаанаар хангах төслийн хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн шинжилгээ
 4. 4. Цахилгаан шугам сүлжээ, түүний хөрөнгө оруулалтын онцлог, үр ашгийг тооцох 1. Цахилгаан шугам сүлжээний тухай ойлголт 2. Цахилгаан шугам сүлжээний горимын тооцооны тухай ойлголт 3. Цахилгаан шугам сүлжээний хөрөнгө оруулалтын онцлог, түүний үр ашгийг тооцох 1
 5. 5. Цахилгаан систем, цахилгаан шугам сүлжээний үйлчлэх хүрээ
 6. 6. Цахилгаан шугам сүлжээний төсөл Хөрөнгө оруулалтын тооцоо шинжилгээ Цахилгаан шугам сүлжээний байгуулалт Горимын тооцоо
 7. 7. ЦШС-ний хөрөнгө оруулалтын онцлог, түүний үр ашгийг тооцох 2. Дискаунтын аргыг ашигласан динамик мөнгөний цаг хугацааны үнэ цэнэ тооцдог Хөрөнгө оруулалтын төслийн үр ашгийн үнэлгээний үзүүлэлтийг 2 бүлэгт хуваан үзнэ. 1. Энгийн буюу статик мөнгөний цаг хугацааны үнэ цэнэ тооцдоггүй
 8. 8. Яармаг орчмын хорооллын хэтийн төлөв, түүний цахилгааны ачаалал 1. Улаанбаатар хотын цахилгаан хангамжийн өнөөгийн байдал 2. Улаанбаатар хотын цахилгаан хангамжийн хэтийн төлөв 3. Яармаг орчмын хорооллын хэтийн төлөв 4. Шинэ яармаг хорооллын цахилгаан хэрэглэгчдийн судалгаа, хэтийн төлөв 2
 9. 9. 2.1 Улаанбаатар хотын цахилгаан хангамжийн өнөөгийн байдал
 10. 10. Улаанбаатар хотын 220,110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах сүлжээний байршлын схем Text in here 220 кВ-ын ЦДАШ 29,4 км 110 кВ-ын ЦДАШ 122 км 220 кВ-ын дэд станц 2 ш 110 кВ-ын дэд станц 14 ш
 11. 11. Улаанбаатар хотын 220,110 кВ-ын дэд станцууд д/д Дэд станцын нэр Трансформаторын тип марк Тр-ын тоо Ашиглалта нд орсон он Чадал, МВа Нийлбэр чадал МВа Ашиглагдс ан жил 1 ТЭЦ-3 ИХБ ТДТНГ-40000/110/35/10 1 1973 40,0 40,0 37 ТДТНГ-31500/110/35/10 1 1967 31,5 31,5 43 2 Туул ТДТН-25000/110/35/10 2 1979 25,0 50,0 31 3 Улаанбаатар АТДЦТН-125000/220/110/35 2 1982 125,0 250,0 28 4 ТЭЦ-4 ИХБ АТДЦТН-125000/220/110/6 1 1986 125,0 125,0 24 5 Үйлдвэр ТДТН-25000/110/10/6 2 1986 25,0 50,0 24 6 Яармаг ТДТН-25000/110/35/10 2 1987 25,0 50,0 23 7 Дорнод-2 ТДТН-16000/110/35/10 2 1988/2010 25,0 32,0 22/0.5 8 Гео ТРДН-25000/110/10 2 1988 25,0 50,0 22 9 Амгалан ТДН-10000/110/10 2 1989 10,0 20,0 21 10 Налайх ТДТН-25000/110/35/10 2 1990 25,0 50,0 20 11 Улаанхуара н ТДТН-10000/110/10 2 1991 10,0 20,0 19 12 Цэвэрлэх ТДТН-25000/110/35/10 2 1993 25,0 50,0 17 13 Баруун SFSZ9-25000/115/10 2 1982/2008 25,0 50,0 28 / 2 р 14 Умарт SFSZ9-40000/115/10/6 2 1985/2009 40,0 80,0 25 / 1 р 15 Өмнөт SFSZ9-25000/115/10/6 2 1980/2008 25,0 50,0 30 / 2 р 16 Хайлааст SFSZ9-16000/115/35/10 2 2010 16,0 32,0 0,5 3 нь буюу 19% нь 30-40 жил, 7 нь буюу 44% нь 20-30 жил, 2 нь буюу 13% нь 15-20 жил, 3 дэд станц өргөтгөл хийгдэж, хүчний трансформаторууд нь солигдсон
 12. 12. Улаанбаатар хотын цахилгааны ачаалал, МВт 400 350 300 250 200 150 100 50 0 241.8 248.5 282 320 358 396 2008 2009 2010 2011 2012 2013 УБ хот 241.8 248.5 282 320 358 396 Өсөлт 2.8% 13.5% 13.5% 11.9% 10.6% Ачаалал МВт-аар Эх сурвалж: ЦДҮС ТӨХК
 13. 13. Улаанбаатар хотын 2015-2021 он хүртэлх цахилгааны ачаалаллын прогноз 800 700 600 500 400 300 200 100 0 473 518 559 604 652 702 754 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 УБ хот 473 518 559 604 652 702 754 Өсөлт 9.5% 7.9% 8.1% 7.9% 7.7% 7.4% Ачаалал МВт-аар
 14. 14. “ Их тойрог” цагираг шугам сүлжээг барьж байгуулснаар: “100 000 айлын орон сууц”, “Утаагүй Улаанбаатар” “Шинэ бүтээн байгуулалт” төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх боломж бүрдэнэ Улаанбаатар хот агаарын бохирдол буурна Нийслэлийн хөгжлийг олон улсын түвшинд хүргэнэ Улаанбаатар хотын цахилгаан хангамж найдваржина  Эрчим хүчний салбарын эдийн засгийн үр ашиг дээшилнэ
 15. 15. Улаанбаатар 220,110 кВ-ын их тойрог цахилгаан дамжуулах сүлжээний бүдүүвч схем
 16. 16. 2.3 Яармаг орчмын хорооллын хэтийн төлөв Улаанбаатар хотын төв хэсгийн нягтрал, гэр хорооллын тэлэлт, шилжих хөдөлгөөн, замын түгжрэл зэргийг багасгаж иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлсэн, боловсрол, мэдээлэл, технологийн өндөр түвшинтэй олон улсын бизнесийн төв бүхий бүсийг бий болгох зорилгоор Хан-Уул дүүргийн яармаг орчмыг Шинэ өнгө аяс бүхий хотын дэд төвийг бий болгохоор төлөвлөж байна.
 17. 17. Яармагын хүн ам, өрхийн амьдарч буй сууцны байдал Хороо Өрх Хүн ам Нийтийн орон сууцанд Гэр хороолол Нийт Тохилог орон сууцанд Байшинд амьдардаг Монгол гэрт амьдардаг Өрх Хүн ам Өрх Хүн ам Өрх Хүн ам Өрх Хүн ам Өрх Хүн ам 4 1839 7328 48 266 1791 7062 1383 5626 408 1436 5 1492 6038 0 0 1492 6038 987 3979 505 2059 6 1695 7934 0 0 1695 7934 62 301 1170 5305 463 2328 7 1456 5595 0 0 1456 5595 16 89 904 3600 536 1906 8 2646 10137 0 0 2646 10137 1669 6082 972 4050 Нийт 9128 37032 48 266 9080 36766 78 390 6113 24592 2884 11779 Эзлэх 100% 100% 0.53% 0.72% 99.47% 99.28% 0.85% 1.05% 66.97% 66.41% 31.6% 31.81% %
 18. 18. Хүн ам, өрхийн зарим үзүүлэлтүүд №с Үзүүлэлт Хэмжих нэгж Дундаж Нийтийн орон сууц Гэр хороолол 1 Хүн ам хүн 37032 266 36766 2 Эзлэх хувь хувь 100.00% 0.72% 99.28% 2 Өрхийн тоо айл 9128 48 9080 3 Эзлэх хувь хувь 100.00% 0.53% 99.47% 4 Өрхийн дундаж хүн хүн/айл 4.06 5.5 4.05 5 Эдэлбэр газар га 610 5 605 6 Нягтрал хүн/га 60.7 53.2 6.1 7 Хүн амын өсөлт хувь 4.4 4.3 4.5 Гэр хорооллын нэг өрхөд амьдарч буй хүн 4.06 байхад нийтийн орон сууцанд амьдарч буй өрхийнх 5.5 байна. Яармагт нийт суурьшсан хэсгийн талбай нь 610 га байгаа бөгөөд үүний 5 га талбайд орон сууц байна. Хүн амын нягтрал Яармаг орчимд 60.7 хүн/га байна.
 19. 19. Шинэ яармаг хорооллын хүн амын төлөвлөлт Хүн амын ердийн өсөлтөөр 2034 он хүртэл прогноз хийвэл • N2034=N2011*(1+i)n = 37032*(1+0.044)20= 88490 хүн • N2034 – 2034 оны хүн ам • N2011– Одоогийн хүн амын 37032 • i –өсөлтийн хувь 4.4 • n – жилийн тоо 20
 20. 20. 2.4 Яармаг хорооллын цахилгаан хэрэглэгчдийн судалгаа, хэтийн төлөв Шинэ яармаг хорооллын газар зүйн байршил: Нийслэл хотын дэд төв болох Шинэ яармаг хороолол нь Хан-Уул дүүргийн 4,5,6,7,8,9,10-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах бөгөөд төлөвлөлтийн 6, 7, 8 дугаар бүсэд хамаарагдаж байгаа юм.
 21. 21. 2034 оны Шинэ яармаг хорооллын цахилгаан ачаалал /МВт/ № Баригдах барилга байгууламж 6-р бүс 7-р бүс 8-р бүс Хэмжих нэгж Хэмжээ Ачаалал /МВт/ Хэмжих нэгж Хэмжээ Ачаалал /МВт/ Хэмжих нэгж Хэмжээ Ачаалал /МВт/ 1 Орон сууц Айл өрх 14725 25.03 Айл өрх 5625 9.56 Айл өрх 2340 3.97 2 Сургууль 1200 хүүхдийн 15 0.873 1120 хүүхдийн 5 0.27 1100 хүүхдийн 2 0.1 3 Цэцэрлэг 300 хүүхдийн 15 1.137 330 хүүхдийн 4 0.33 275 хүүхдийн 2 0.13 4 Эрүүл мэндийн төв 500 хүний 10 5.98 300 хүний 1 0.35 320 хүний 1 0.38 5 Ажлын байр /Оффис/ Ажлын байр 1725 3.69 Ажилчин 440 0.96 Ажилчин 185 0.4 6 Худалдаа үйлчилгээний төв м2 17230 2.53 м2 6600 0.97 м2 2740 0.4 7 Соёлын төв 1120 суудал 2 0.42 600 хүний суудалтай 1 0.11 100 хүний суудалтай 1 0.02 8 Спорт цогцолбор м2 8422 0.54 м2 700 0.1 м2 600 0.08 9 Нийт суурилагдсан чадал /МВт/ 40.12 12.65 5.48 10 Шинэ яармаг хорооллын нийт суурилагдсан чадал /МВт/ 58.33
 22. 22. Хэрэглэгчдийн цахилгаан ачаалал, кВт /2014 он/ Хэрэглэгч Нэгж Ачаалал жилд дундаж /кВт/ 1 айлд өрх 3-5 ам бүл 1.7 ЕБСургууль 2000 хүүхэд 97 Цэцэрлэг 300 хүүхэд 75.8 МҮЭСТО 1200 хүний суудал 228.7 Спорт төв ордон 4200 м2 272.8 Эмнэлэг 200 хүн хүлээн авах 239.2 Шинэ Бөмбөгөр 5200 м2 765.8 худалдаа үйлчилгээний төв Аж ахуй нэгж /оффис/ 100-120 ажилчинтай 266.4
 23. 23. Шинэ яармаг хорооллын цахилгаан эрчмийн хэрэглээний 2015-2034 он хүртлэх хэтийн төлөв /МВт Ашиглалтын жил Хэрэглээ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 6,7,8-р бүсийн тус тус 2945, 1125, 468 айлын үйлчилгээтэй орон сууц, сургууль, оффис, цэцэрлэг, эмнэлэг 1.18 2.27 3.51 5.53 7.67 8.21 9.62 10.01 10.8 6,7,8-р бүсийн тус тус 2260, 1025, 560 айлын үйлчилгээтэй орон сууц, сургууль, оффис, цэцэрлэг, эмнэлэг - 0.6 1.63 2.09 4.7 5.38 5.88 6.28 6.72 6,7,8-р бүсийн тус тус 3200, 860, 380 айлын үйлчилгээтэй орон сууц, сургууль, оффис, цэцэрлэг, эмнэлэг - - 0.81 2.22 3.21 3.26 4.2 5.86 6.22 6,7,8-р бүсийн тус тус 3050, 910, 410 айлын үйлчилгээтэй орон сууц, сургууль, оффис, цэцэрлэг, эмнэлэг - - - 0.65 2.02 4.16 5.47 6.99 8.89 6,7,8-р бүсийн тус тус 1955, 875, 292 айлын үйлчилгээтэй орон сууц, сургууль, оффис, цэцэрлэг, эмнэлэг - - - - 0.76 2.19 3.33 3.88 4.4 6,7,8-р бүсийн тус тус 1315, 830, 230 айлын үйлчилгээтэй орон сууц, сургууль, оффис, цэцэрлэг, эмнэлэг - - - - - 0.51 1.75 2.5 3.02 Нийт ачаалал 1.18 2.87 5.95 10.49 18.36 23.71 30.25 35.52 40.05
 24. 24. Шинэ яармаг хорооллын цахилгаан эрчмийн хэрэглээний 2015-2034 он хүртлэх хэтийн төлөв /МВт Ашиглалтын жил Хэрэглээ 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-2034 6,7,8-р бүсийн тус тус 2945, 1125, 468 айлын үйлчилгээтэй орон сууц, сургууль, оффис, цэцэрлэг, эмнэлэг 11.01 12.01 12.01 12.01 12.01 12.01 12.01 6,7,8-р бүсийн тус тус 2260, 1025, 560 айлын үйлчилгээтэй орон сууц, сургууль, оффис, цэцэрлэг, эмнэлэг 7.14 9.02 10.28 10.28 10.28 10.28 10.28 6,7,8-р бүсийн тус тус 3200, 860, 380 айлын үйлчилгээтэй орон сууц, сургууль, оффис, цэцэрлэг, эмнэлэг 8.1 9.22 9.84 11.26 11.26 11.26 11.26 6,7,8-р бүсийн тус тус 3050, 910, 410 айлын үйлчилгээтэй орон сууц, сургууль, оффис, цэцэрлэг, эмнэлэг 9.02 9.26 9.8 10.4 11.02 11.02 11.02 6,7,8-р бүсийн тус тус 1955, 875, 292 айлын үйлчилгээтэй орон сууц, сургууль, оффис, цэцэрлэг, эмнэлэг 5.2 5.84 6.42 6.44 6.98 7.66 7.66 6,7,8-р бүсийн тус тус 1315, 830, 230 айлын үйлчилгээтэй орон сууц, сургууль, оффис, цэцэрлэг, эмнэлэг 3.09 3.45 4.02 4.22 4.88 5.22 6.1 Нийт ачаалал 43.56 48.8 52.37 54.61 56.43 57.45 58.33
 25. 25. Шинэ яармаг хорооллын цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ 2015-2034 он 1.18 2.87 5.95 10.49 18.36 23.71 30.25 35.52 40.05 43.56 48.8 52.37 54.61 56.43 57.45 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33
 26. 26. хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн шинжилгээ 3 Шинэ яармаг хорооллыг цахилгаанаар хангах төслийн 1. Шинэ яармаг хорооллын цахилгаан шугам сүлжээний горимын тооцоо 2. Шинэ яармаг хорооллын цахилгаан хангамжийн хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн шинжилгээ
 27. 27. 3.1 Шинэ яармаг хорооллын цахилгаан шугам сүлжээний горимын тооцоо Шинэ яармагыг цахилгаанаар хангах тоноглолын судалгаа Дэд станцын судалгаа: Сонгино 220/110/35 кВ-ын дэд станц Суурилагдсан хүчин чадал нь 2х125 МВА Шинэ яармаг дэд станцыг Сонгино 220/110/35 кВ-ын 2х125 МВА дэд станцаас 23 км урт хос ЦДАШ татаж хангахаар сонгосон.
 28. 28. Тоног төхөөрөмжийн сонголт Оргил ачаалал: Рмах=60.6632МВт Шугамын урт: L=23 км Хүчдэлийн түвшин: U~ = 44.7 23∗60.6632 60.6632+5∗23 =125.97кВ Шугамын урт ба дамжуулах чадлаас хамааруулан хүчдлийн түвшинг тооцсон ба энэ утга 125.97 кВ гэж гарсан. Үүнийг хамгийн ойр байрлах стандарт хүчдэлийн түвшинд шилжүүлж хэвийн хүчдлийн түвшинг 110 кВ- оор сонгож тооцоог хийсэн.
 29. 29. Тоног төхөөрөмжийн сонголт Дамжуулагч утасны сонголт: F   мм  139.648 2 60.6632 3 *110 *2*0.95 *1.2 Энэхүү тооцоогоор ЦДАШ-ийн дамжуулагч утасны хөндлөн огтлол 139.648 мм2 гарсан. Иймд дамжуулагчийн хөндлөн огтлолыг дээш нь ахиулж АС-240/39 маркын утасыг сонгов. Трансформаторын сонголт: 60.6632   S 63.856МВА 0.95 Тооцоогоор Шинэ яармаг дэд станцын трансформаторын чадал нь 63.856 МВА гарсан учраас 2 хувилбар дэвшүүлсэн 1. 2х40 МВА-ын SFSZ9-40000/110 марктай автотрансформатор 2. 1х63, 1х25 МВА-ын SFSZ9-63000/110; SFSZ9- 25000/110 марктай автотрансформатор
 30. 30. Хувилбар 1. Горимын тооцооны үр дүн Хувилбар 2. Горимын тооцооны үр дүн 61.4292+j24.546 61.4292+j25.5565 0.4541+j1.3533 1.5272+j4.551 60.9751+j25.2138 0.0338+j0.0125 0.0678+j0.0252 -j1.0105 -j1.0105 0.0531+j1.0471 0.1572+3.8507 0.9959+j24.4016 3 3 15.0869+j6.1024 45.8882+j19.1114 3.1202+j61.4922 15.0001+j4.9303 45.6631+j15.0088 15.0001+j4.9303 45.6631+j15.0088
 31. 31. Чадлын алдагдлын харьцуулалт, 2034 он Үзүүлэлт Хувилбар 1 Хувилбар 2 Нийт чадлын алдагдал /МВт/ 0.7405 0.766 Чадлын алдагдал (%) 1.205 1.2628 Үүнээс Нийт шугамын алдагдал /МВт/ 0.4515 0.4541 Нийт ороомгийн алдагдал /МВт/ 0.2408 0.2103 Нийт гангийн алдагдал /МВт/ 0.0946 0.1016
 32. 32. Нийт чадлын алдагдлын бүтэц, 2034 он Хувилбар 1 Хувилбар 2 шугамын эзлэх% 57.3 59.3 ороомгийн эзлэх % 30.5 27.4 гангийн эзлэх% 12.2 13.3 100 80 60 40 20 0 ШУГАМЫН ЭЗЛЭХ ОРООМГИЙН ЭЗЛЭХ ГАНГИЙН ЭЗЛЭХ 57.3 30.5 12.2 59.3 27.4 13.3 шугамын эзлэх ороомгийн эзлэх гангийн эзлэх Хувилбар 1 57.3 30.5 12.2 Хувилбар 2 59.3 27.4 13.3
 33. 33. Эрчмийн алдагдлын харьцуулт, 2034 он Үзүүлэлт Хувилбар 1 Хувилбар 2 Нийт эрчмийн алдагдал /МВт.ц/ 2937.49 3304.02 Эрчмийн алдагдлын (%) 0.9193 1.03 Үүнээс Нийт шугамын алдагдал /МВт.ц/ 1640.29 1649.96 Нийт ороомгийн алдагдал /МВт.ц/ 874.97 764.05 Нийт гангийн алдагдал /МВт.ц/ 844.46 890.02
 34. 34. Эрчмийн алдагдлын бүтэц, 2034 он 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 НИЙТ ШУГАМЫН АЛДАГДАЛ /МВТ.Ц/ НИЙТ ОРООМГИЙН АЛДАГДАЛ /МВТ.Ц/ НИЙТ ГАНГИЙН АЛДАГДАЛ /МВТ.Ц/ 1640.29 874.97 844.96 1649.96 764.05 890.02 Нийт шугамын алдагдал /МВт.ц/ Нийт ороомгийн алдагдал /МВт.ц/ Нийт гангийн алдагдал /МВт.ц/ Хувилбар 1 1640.29 874.97 844.96 Хувилбар 2 1649.96 764.05 890.02
 35. 35. 3.2 Шинэ яармаг хорооллын цахилгаан хангамжийн хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн шинжилгээ Хувилбар 1. Анхны хөрөнгө оруулалт Үзүүлэлт Хэмжээ Нэгж Нийт Шугам 23 км 239,118,000 5,499,714,000 Дэд станц 2х40МВА 2,326,37,900 4,652,769,800 Нийт 10,152,483,800 Хувилбар 2. Анхны хөрөнгө оруулалт Үзүүлэлт Хэмжээ Нэгж Нийт Шугам 23 км 239,118,000 5,499,714,000 Дэд станц 1х63МВА, 1х25МВА 4,963,180,200 4,963,180,200 Нийт 10,462,894,200
 36. 36. Тооцооны өгөгдөл Үзүүлэлт Тооцооны утга 1 Цахилгааны өөрийн өртөг /төг/ 52.95 2 Борлуулах үнэ /төг/ 60.93 3 Ашгийн татвар 10%, 25% 4 Дискаунтын коэффициент 6% 5 Хөдөлмөрийн зардал /мян.төг/ 4947.0 6 Засварын зардал 2.8% 7 Хамгийн их чадал ашиглах хугацаа, Тнб 5200 цаг 8 Алдагдлын цаг, τ 3633 цаг
 37. 37. Хувилбар 1. Хөрөнгө оруулалтын тооцоо Д/д Үзүүлэлт 1 6 20 2015 2020 2034 1Шугамаар дамжих нийт ЦЭХ /кВт.цаг/ 6634085 129265754 319549982 2Дамжуулалтын алдагдал /кВт.цаг/ 423633 975184 2937490 3Түгээх ЦЭХ /кВт.цаг. 6210452 128290570 316612493 4Худалдан авах ЦЭХ-ний нийт өртөг /мян.төг/ 351274.779 6844621.671 16920171.57 5Борлуулалтын орлого 404214.774 7876162.388 19470180.43 6Цэвэр борлуулалт 52939.99502 1031540.716 2550008.86 7Ашиглалтын зардал 11370.78186 11370.78186 11370.78186 8Хөдөлмөрийн зардал 5243.82 7017.414048 15865.69918 9Анхны хөрөнгө оруулалт 10152483.8 10Элэгдэл хорогдлын шимтгэл 406099.352 406099.352 406099.352 11Татварын өмнөх цэвэр ашиг -369773.9588 607053.1686 2116673.027 12Ашгийн татвар 0 60705.31686 211667.3027 13Татварын дараах цэвэр ашиг -369773.9588 546347.8517 1905005.725 14Бэлэн мөнгөний эргэлт 36325.39316 952447.2037 2311105.077 15Эргэн төлөгдөх хугацаа 10.87 16Дискаунтын коэффициент 0.943396226 0.70496054 0.311804727 17Дискаунт тооцсон бэлэн мөнгөний эргэлт 34269.23883 671437.6955 720613.4872 18Дискаунтчлагдсан эргэн төлөгдөх хугацаа 14.59 19Цэвэр өнөөгийн үнэ цэнэ 4434517.062 20Дискаунтын коэффициент 0.892857143 0.506631121 0.103666765 21Дискаунт тооцсон бэлэн мөнгөний эргэлт 32433.38675 482539.3947 239584.787 22Цэвэр өнөөгийн үнэ цэнэ -2443148.079 23Өгөөжийн дотоод хувь 9.513
 38. 38. Хувилбар 2. Хөрөнгө оруулалтын тооцоо Д/д Үзүүлэлт 1 6 20 2015 2020 2034 1Шугамаар дамжих нийт ЦЭХ /кВт.цаг/ 6560068 129355209 319432094 2Дамжуулалтын алдагдал /кВт.цаг/ 298092 1311460 3304017 3Түгээх ЦЭХ /кВт.цаг. 6261976 128043749 316128077 4Худалдан авах ЦЭХ-ний нийт өртөг /мян.төг/ 347355.5899 6849358.309 16913929.39 5Борлуулалтын орлого 15783.95268 7881612.876 19462997.51 6Цэвэр борлуулалт -331571.6372 1032254.567 2549068.113 7Ашиглалтын зардал 11718.4415 11718.4415 11718.4415 8Хөдөлмөрийн зардал 5243.82 7017.414048 15865.69918 9Анхны хөрөнгө оруулалт 10462894.2 10Элэгдэл хорогдлын шимтгэл 418515.768 418515.768 418515.768 11Татварын өмнөх цэвэр ашиг -767049.6667 595002.9432 2102968.204 12Ашгийн татвар 0 59500.29432 210296.8204 13Татварын дараах цэвэр ашиг -767049.6667 535502.6489 1892671.384 14Бэлэн мөнгөний эргэлт -348533.8987 954018.4169 2311187.152 15Эргэн төлөгдөх хугацаа 11.21 16Дискаунтын коэффициент 0.943396226 0.70496054 0.311804727 17Дискаунт тооцсон бэлэн мөнгөний эргэлт -369445.9327 672545.3387 720639.0786 18Дискаунтчлагдсан эргэн төлөгдөх хугацаа 15.36 19Цэвэр өнөөгийн үнэ цэнэ 3725330.264 20Дискаунтын коэффициент 0.892857143 0.506631121 0.103666765 21Дискаунт тооцсон бэлэн мөнгөний эргэлт -311190.981 483335.4202 239593.2955 22Цэвэр өнөөгийн үнэ цэнэ -3094065.964 23Өгөөжийн дотоод хувь 8.824
 39. 39. Тооцооны үр дүн Хувилбар 1, Хувилбар 2 Үзүүлэлт Хувилбар 1 Хувилбар 2 Зөрүү Энгийн эргэн төлөгдөх хугацаа /жил/ 10.87 11.21 0.4 Дискаунтчлагдсан эргэн төлөгдөх хугацаа /жил/ 14.59 15.36 0.77 Цэвэр өнөөгийн үнэ цэнэ NPV /сая.төг/ 4,434.517 3,725.330 709.186 Өгөөжийн дотоод хувь хэмжээ ROR /%/ 9.5 8.8 0.7
 40. 40. Дүгнэлт Энэхүү судалгааны ажлын хүрээний эцсийн үр дүнд: • Шинэ яармаг хорооллын өсөн нэмэгдэх хэрэгцээг тасралтгүй найдвартай хангах • Хотын дэд төв бий болж Улаанбаатар хотын хүн амын нягтаршил буурна • Шинэ яармаг хороолол дэлхийн жишигт нийцсэн хот болж хөгжих боломж бүрдэнэ • 110 кВ-ын Их тойрог сүлжээнд холбогдосноор Улаанбаатар хотын цахилгаан хангамж найдваржина • Хэрэглээ, ачаалал жил ирэх тусам өсөн нэмэгдэж байгаа болохоор орлого төвлөрч хөрөнгө оруулалтаа богино хугацаанд нөхөж цэвэр ашигаа олж эхлэх боломж өндөртэй. • Эрчим хүчний салбарын эдийн засгийн үр ашиг дээшилнэ • Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол бууруулах ач холбогдолтой.
 41. 41. Анхаарал тавьсанд баярлалаа

×