SlideShare a Scribd company logo
Wiara Bahá’í - wprowadzenie
Wiara Bahá’í jest ogólnoświatową religią, a jej celem jest zjednoczenie wszystkich ras i ludów w jednej powszechnej Sprawie i jednej wspólnej Wierze.  Bahaici są wyznawcami Bahá’u’lláha i wierzą, że jest On Obiecanym Wszystkich Czasów . T radycje prawie wszystkich ludów zawierają obietnicę przyszłości, w której na Ziemi zapanuje pokój i harmonia, a ludzkość będzie żyła w dobrobycie. My wierzymy, że ta godzina właśnie nadeszła, a Bahá’u’lláh jest tą wielką Postacią, której Nauki umożliwią ludzkości zbudowanie nowego świata. W jedny m ze Swych Pism Bahá’u’lláh mówi: “ Zgodnie z postanowieniem Pana tym najpotężniejszym lekarstwem i najmocniejszym narzędziem dla uleczenia całego świata jest zjednoczenie się wszystkich ludów w jednej powszechnej sprawie, jednej wspólnej wierze.”
“ Zgodnie z postanowieniem Pana tym najpotężniejszym lekarstwem i najmocniejszym narzędziem dla uleczenia całego świata jest zjednoczenie się wszystkich ludów w jednej powszechnej sprawie, jednej wspólnej wierze.”
Bóg jest niepoznawal n y w Swej Istocie . Oznacza to, że nie powinniśmy tworzyć wyobrażeń Boga  w  naszych  umysłach,  wyobrażając Go sobie na przykład jako człowieka. Ogólnie mówiąc to, co zostało stworzone nie potrafi pojąć swego stwórcy, na przykład stół nie może zrozumieć natury stolarza, który go wykonał. Istnienie stolarza jest zupełnie nie do pojęcia dla przedmiotów, które on sam stwarza. Bóg jest Stworzycielem wszystkich rzeczy. Stworzył On niebiosa i ziemię, jej góry i doliny, jej pustynie i morza, jej rzeki, jej łąki i drzewa. Bóg stworzył zwierzęta i Bóg stworzył istotę ludzką. Powodem naszego stworzenia, jak mówi Bahá’u’lláh, jest miłość. Pisze On: “ O Synu Człowieczy! Kochałem się w twórczości mojej, przeto stworzyłem cię. Kochaj ty Mnie zatem, abym wymienił imię twoje i duszę twą napełnił d u chem życia.”
„ O synu człowieczy! Kochałem się w twórczości mojej, przeto stworzyłem cię. Kochaj ty Mnie zatem, abym wymienił imię twoje i duszą twą napełnił duchem życia.”
Przymierze M imo, że istnienie Boga leży daleko poza możliwościami naszego zrozu m ienia, Jego miłość nieustannie dotyka naszego życia i bytu. Miłość ta przepływa do nas poprzez Jego Wieczne Przymierze . Przymierze to umowa lub obietnica pomiędzy dwoma lub więcej osobami. Z godnie z nim Bóg nigdy nie zostawi  nas  samych  i  bez  przewodnictwa.  Kiedykolwiek ludzkość odwraca się od Niego i zapomina  o  Jego  Naukach,  pojawia  się  Objawiciel  Boży  i  ujawnia  nam  Jego Wolę i Cel.
Z godnie z nim Bóg nigdy nie zostawi nas samych i bez przewodnictwa. Kiedykolwiek ludzkość odwraca się od Niego i zapomina o Jego Naukach,  pojawia się Objawiciel Boży i ujawnia nam Jego Wolę i Cel.
Objawienie Słowo “objawiać” oznacza odkrywanie, odsłanianie czegoś, co nie było wcześniej znane. Objawiciele Boży to te wyjątkowe Istoty, które wyjawiają ludzkości Słowo i Wolę Boga; tak więc kiedy Ich słuchamy, odpowiadamy na Wezwanie Boga. Aby lepiej zrozumieć pojęcie “Objawienia” w takim sensie jak nauczał Bahá’u’lláh, możemy posłużyć się przykładem ze świata fizycznego. W tym świecie słońce jest źródłem wszelkiego ciepła i światła, bez których życie na planecie nie mogłoby istnieć. Jednak słońce nie schodzi na ziemię, a jeśli my spróbowalibyśmy się do niego zbliżyć, zostalibyśmy całkowicie straceni. Lecz wyobraźmy sobie, że bierzemy świetnie wypolerowane lustro i zwracamy je do słońca. Możemy w nim zobaczyć odbicie słońca, a im staranniej wypolerowane jest lustro, tym doskonalsze będzie to odbicie. Objawiciele Boży są jak doskonałe Lustra, które odzwierciedlają Światło Boga w całym jego Splendorze. I wszystkie te lustra odbijają to samo światło. Podczas, gdy Bóg jest poza naszym zrozumieniem, te doskonałe Istoty przychodzą do nas co jakiś czas, żyją wśród nas, dają nam przewodnictwo i napełniają nas energią, której potrzebujemy, aby rozwijać się materialnie i duchowo.
„ Jest jasnym, że ludzkość potrzebuje nauczyciela, który musi być niekwestionowalny i niewątpliwie idealny we wszystkich aspektach i wyróżniający się ponad wszystkich ludzi.” `Abdu`l-Baha
Bahá’u’lláh – Objawiciel na obecny czas Lustra mogą różnić się wyglądem, ale wszystkie mają tę samą umiejętność odbijania słońca. Podobnie Objawiciele mogą się pojawiać w różnych formach, np. Kryszna, Budda, Chrystus, Mohamet czy Bahá’u’lláh, ale wszyscy oni pochodzą z tego samego źródła. Masz szczęście być wychowywaną(-nym) zgodnie z Naukami zesłanymi ludzkości przez Boga prawie dwa tysiące lat temu przez Jego Objawiciela, Chrystusa, który posiadał Pozycję Syna Bożego. Teraz możesz otrzymać Nauki nowego Objawiciela, Bahá’u’lláha, którego tytuł oznacza “Chwała Boża”. Nauki Bahá’u’lláha są więc w doskonałej zgodzie z Naukami Chrystusa, lecz zwracają się do ludzkości w dzisiejszych warunkach. Jeśli zastanowisz się przez moment nad położeniem ludzkości, jestem pewna(-wien), że zgodzisz się, że nadszedł już czas na to, aby pojawił się kolejny Boży Objawiciel. Pozwól, że zacytuję Ci fragment z Pism Bahá’u’lláha, który mówi o Dniu, w którym żyjemy: “ Oto jest Dzień, w którym spłynęły na ludzi najznakomitsze względy Boga, Dzień, w którym Jego najpotężniejsza łaska napełniła wszystkie stworzone rzeczy. Wszystkie ludy ziemi winny złagodzić dzielące je różnice i zamieszkać w cieniu Drzewa Jego pieczy i troskliwości w idealnej jedności i doskonałym pokoju.”
“ Oto jest Dzień, w którym spłynęły na ludzi najznakomitsze względy Boga, Dzień, w którym Jego najpotężniejsza łaska napełniła wszystkie stworzone rzeczy. Wszystkie ludy ziemi winny złagodzić dzielące je różnice i zamieszkać w cieniu Drzewa Jego pieczy i troskliwości w idealnej jedności i doskonałym pokoju.”   Bahá’u’lláh
Czy zgodzisz się, że w obecnych warunkach panujących na świecie i obecnym położeniu ludzkości, nadszedł czas na nowego objawiciela Boga przychodzącego z naukami na ten czas?
„ Wszechwiedzący Lekarz położył palec na pulsie ludzkości. Zdiagnozował chorobę i przepisał lekarstwo w swojej bezbłędnej mądrości. Każdy wiek ma swój własny problem, a każda dusza swoje specyficzne dążenia, pragnienia. Lekarstwo, jakiego potrzebuje w danych warunkach świat, nie może być nigdy takie same, jakiego potrzebował świat w poprzednim okresie.”  Bahá’u’lláh
Jedność Ludzkości Nauk a Bahá’u’lláha, którą chciałabym(-łbym) Ci przedstawić dotyczy celu Wiary Bahá’í czyli zjednoczenia ludzkości. W Naukach bahaickich zostało powiedziane, że jesteśmy owocami jednego drzewa i liśćmi jednej gałęzi. Mimo, że fizycznie i emocjonalnie różnimy się od siebie i mamy różne talenty i zdolności, wszyscy mamy te same korzenie - wszyscy należymy do tej samej ludzkiej rodziny. Ludzkość możemy porównać do ogromnego ogrodu, w którym jeden przy drugim rosną kwiaty przeróżnych kształtów, kolorów i zapachów. Urok i piękno tego ogrodu kryje się właśnie w tej różnorodności. Nie możemy pozwolić na to, aby różnice między nami – w naszych cechach zewnętrznych, temperamentach, pochodzeniu, w naszych myślach i opiniach – wywoływały konflikty i walki. Powinniśmy patrzeć na członków rasy ludzkiej jak na piękne kwiaty rosnące w ogrodzie ludzkości i rozkoszować się przynależnością do niego. My wszyscy staramy się, aby nasze myśli i działania były zbieżne z naszą wiarą w jedność ludzkości. Powinniśmy czynić wszystko, co w naszych siłach, aby przełamać nasze uprzedzenia.  „ Gdy pojawi się w was myśl o walce, przeciwstawcie się jej silniejszą myślą o pokoju. Myśl o nienawiści musi być zwalczona, potężniejsza myślą o miłości.”
“ Bahá’u’lláh  za kreślił  krąg  zjednoczenia, stworzył plan połączenia wszystkich ludów i zgromadzenia ich pod namiotem powszechnej jedności. ” `Abdu`l-Baha
Życie Bahá’u’lláh Bahá’u’lláh urodził się w 1817 roku w Teheranie, stolicy Iranu. Już od wczesnego dzieciństwa okazywał znaki swej wielkości. Otrzymywał nauki w domu, lecz nigdy nie musiał chodzić do szkoły, gdyż obdarzony był przez Boga wrodzoną wiedzą. Bahá’u’lláh pochodził ze szlacheckiej rodziny i gdy był jeszcze młodym człowiekiem zaproponowano Mu wysokie stanowisko na dworze Króla, którego przyjęcia jednak  odmówił.  Pragnął  poświęcić  Swój czas na pomoc uciśnionym, chorym i biednym oraz idei sprawiedliwości.
“ Nikt nie przebywał w jego obecności nie stając się zachwyconym jego mocą. Uczeni, którzy się z nim spotykali, byli zdumieni Jego wiedzą, chociaż nigdy nie uczęszczał do szkół ani nie pobierał nauk od mędrców. Jego przyjaciele i rodzina wszyscy to potwierdzają, a Jego nauki są duszą obecnego czasu.” `Abdu`l-Baha
Cierpienia Bahá’u’lláha Chciałabym(-łbym) wymienić w szczególności dwa aspekty życia Bahá’u’lláha : 1. C ierpienia, któr ych  doznał . 2. N iesłychany wpływ , jaki miał na serca i umysły ludzi. W rzeczywistości charakteryzują one życia wszystkich Objawicieli Bożych. Cierpienia Bahá’u’lláha rozpoczęły się w momencie, gdy powstał, aby obwieścić Sprawę Boga. Swoje życie spędził na wygnaniu, więziony i prześladowany. Został zakuty w łańcuchy w ciemnym i posępnym lochu w Teheranie. Cztery razy wypędzany był z kraju do kraju, aż w końcu zesłany został do Miasta-Więzienia - ‘Akká - w Imperium Ot t omańskim. Jego cierpienia były tak intensywne, że pisał o twierdzy ’Akká jako o “Największym Więzieniu”. W jednej z Jego Tablic czytamy: “ Pamiętaj o dniach Moich w ciągu twoich dni i o Mej nędzy i wygnaniu w tym odległym więzieniu. I bądź tak stały w twej miłości do Mnie, aby twoje serce nigdy się nie zawahało, nawet gdy miecz nieprzyjaciół spadnie jak grom na twoją głowę i całe niebo i ziemia powstaną przeciwko tobie.”
“ Pamiętaj o dniach Moich w ciągu twoich dni i o Mej nędzy i wygnaniu w tym odległym więzieniu. I bądź tak stały w twej miłości do Mnie, aby twoje serce nigdy się nie zawahało, nawet gdy miecz nieprzyjaciół spadnie jak grom na twoją głowę i całe niebo i ziemia powstaną przeciwko tobie.” Bahá’u’lláh
Triumfy Bahá’u’lláha Te dwa możne dwory – Króla Iranu i Imperium Otomańskie – robiły wszystko co w ich mocy, aby przeciwstawić się Bahá’u’lláhowi i Jego Naukom. Jednak Światła Prawdy nie da się łatwo przytłumić. Czysta woda wylana na ten ogień, aby go ugasić, przemienia się w olej i ogień płonie jeszcze intensywniej. Nic nie dało się zrobić, aby wstrzymać rosnące oddziaływanie Bahá’u’lláha. Im dalej był wysyłany przez władze, tym większa była ilość ludzi przyciąganych do Jego Nauk i uznających Jego Potęgę i Majestat. Pomimo ciągłych prześladowań, Bahá’u’lláh kontynuował objawianie Słowa Bożego przez ponad czterdzieści lat i wniósł do tego świata tak wiele miłości i duchowej energii, że końcowe zwycięstwo Jego Sprawy jest pewne.
“ Światło Prawdy nie może być łatwo zgaszone...  Nic nie może powstrzymać wzrastającego wpływu Bahá’u’lláha. Im dalej władze go wygnały, tym większe rzesze ludzi przyciągały Jego nauki i rozpoznawały Jego Moc i Majestat.
Odejście Bahá’u’lláha Bahá’u’lláh zmarł w 1892 roku. Jego Świątynia, którą uznajemy za Najświętsze Miejsce na ziemi, znajduje się w pobliżu miasta ‘Akka w Izraelu . Bahá’u’lláh tak na pisał o Swych cierpieniach. “ Wszechwieczne Piękno przystało na to, by być skute kajdanami, ażeby ludzkość była wyzwolona z niewoli i zgodziło się zostać W ięźniem tej najpotężniejszej z Twierdz, ażeby cały świat osiągnął prawdziwą wolność. Wysączyło aż do dna ten kielich goryczy, by wszystkie ludy ziemi dostąpiły trwałej radości i pełne były wesela. Właściwe jest to miłosierdziu waszego Pana, Miłosiernego, Najlitościwszego. Pozwoliliśmy, by Nas poniżono, o wierzący w jedność Boga, ażebyście wy byli wywyższeni i znosiliśmy rozliczne utrapienia, ażebyście wy prosperowali i rozkwitali. Patrz, jak T ego, K tóry przyszedł wznieść od nowa cały świat, owi dodający Bo g u współtowarzyszy przymusili do mieszkania w najopustoszalszym z miast!”
“ Wszechwieczne Piękno przystało na to, by być skute kajdanami, ażeby ludzkość była wyzwolona z niewoli i zgodziło się zostać W ięźniem tej najpotężniejszej z Twierdz, ażeby cały świat osiągnął prawdziwą wolność. Wysączyło aż do dna ten kielich goryczy, by wszystkie ludy ziemi dostąpiły trwałej radości i pełne były wesela. Właściwe jest to miłosierdziu waszego Pana, Miłosiernego, Najlitościwszego. Pozwoliliśmy, by Nas poniżono, o wierzący w jedność Boga, ażebyście wy byli wywyższeni i znosiliśmy rozliczne utrapienia, ażebyście wy prosperowali i rozkwitali. Patrz, jak T ego, K tóry przyszedł wznieść od nowa cały świat, owi dodający Bo g u współtowarzyszy przymusili do mieszkania w najopustoszalszym z miast!”
Czy w świetle tego, co usłyszałeś(-łaś) do tej pory o Bahá’u’lláhu, Jego życiu i naukach, zgodzisz się z tym, że jest On Objawicielem Boga na ten czas?
„ Być bahaitą to znaczy po prostu kochać cały świat, kochać ludzkość i starać się jej służyć, pracować dla osiągnięcia powszechnego pokoju i powszechnego braterstwa.” `Abdu`l-Baha
Báb Báb jest następną główną postacią Wiary Bahá’í . Kilka lat zanim Bahá’u’lláh ogłosił Swoją Misję, Bóg zesłał specjalnego Posłańca, aby  zapowiedział Jego nadejście. Ten wielki Posłaniec przyjął tytuł “Báb”, co oznacza “Brama” - a był on rzeczywiście bramą do wiedzy o Bogu i do nowej ery ludzkiego istnienia. Przez sześć lat nieustannie nauczał, że pojawienie się nowego Objawiciela Bożego jest bliskie i przygotowywał drogę na Jego przyjście. Mówił ludziom, że są świadkami świtu nowej Ery i jutrzenki Obiecanego Dnia Bożego. Nawoływał ich, żeby oczyścili swe serca z ziemskich próżności, aby potrafili rozpoznać Tego, Którego Bóg wkrótce objawi.
„ Pojawienie się Baba przypomina świt, ponieważ świt daje obietnicę na pojawienie się słońca. Świt Baba obiecał wschód Słońca Prawdy, Która ogarnie całą ziemię.” `Abdu`l-Baha
Życie Bába Tysiące ludzi przyjmowało Przesłanie Bába i zaczęło podążać za Jego Naukami, lecz rząd Iranu i potężny kler, który rządził masami ludzi powstał przeciwko Niemu. Jego zwolennicy byli prześladowani, wielu z nich zostało zabitych. Sam Báb w wieku trzydziestu jeden lat został stracony przez pułk żołnierzy, którzy na rozkaz rządu powiesili Go na publicznym placu i otworzyli do Niego ogień. Aby móc dostrzec , jak przenikliwe są Słowa Bába, zacyt uję dwie z Jego modlitw: “ Czyż jest inny Wybawiciel od trudności, niźli Bóg? Powiedz: Chwała niech będzie Bogu! On jest Bogiem! Wszyscy są Jego sługami i wszyscy zachowują Jego przykazania.” “ Powiedz: Bóg wystarcza wszelkiemu stworzeniu ponad wszystko i nic w niebie ani na ziemi nie wystarcza – tylko Bóg. Zaiste, On Sam w Sobie jest Wiedzącym, Podtrzymującym, Wszechmocnym.”
“ Czyż jest inny Wybawiciel od trudności, niźli Bóg? Powiedz: Chwała niech będzie Bogu! On jest Bogiem! Wszyscy są Jego sługami i wszyscy zachowują Jego przykazania.” “ Powiedz: Bóg wystarcza wszelkiemu stworzeniu ponad wszystko i nic w niebie ani na ziemi nie wystarcza – tylko Bóg. Zaiste, On Sam w Sobie jest Wiedzącym, Podtrzymującym, Wszechmocnym.” Báb
Świątynia Bába Po  męczeństwie Bába, Jego szczątki zostały przejęte przez Jego zwolenników i przenoszone były z miejsca na miejsce, wciąż ukrywane przed wrogami Wiary, aż w końcu zostały przetransportowane na Górę Karmel w Ziemi Świętej. Mam tu kilka pocztówek, które chciałabym(-łbym) Ci pokazać – jest na nich Świątynia Bába w Hajfie i kilka innych Świętych Miejsc w tym mieście oraz w ‘Akce, która znajduje się po drugiej stronie zatoki. Te bliźniacze miasta stanowią dziś duchowe i administracyjne światowe centrum Wiary Bahá’í – centrum duchowe, gdyż to tam znajdują się Świątynie Bába i Bahá’u’lláha oraz wiele innych Świętych Miejsc oraz centrum administracyjne, gdyż na Górze Karmel usytuowana jest również Siedziba najwyższego zarządzającego ciała Wiary, Powszechnego Domu Sprawiedliwości.
 
 
 
Przymierze Bahá’u’lláh a Najistotniejszą ideą dla nas – bahaitów jest to, że weszliśmy w Przymierze z Bahá’u’lláhem. Jak wiesz, we wszystkich innych religiach po odejściu Objawiciela, Jego zwolennicy prowadzili między sobą tysiące sporów, czego rezultatem było rozbicie religii na wiele sekt. Czasem powodem tego braku jedności bywało pragnienie niektórych jednostek, aby stać się przywódcami. Jednak nawet gdy pomiędzy szczerymi  wyznawcami  pojawiały  się  różnice  opinii  co do tego, co oznaczały Słowa Objawiciela, nie było nikogo upoważnionego przez Samego Objawiciela, aby rozwiązywać spory, i to prowadziło do wielu konfliktów i waśni. Każdy rodzaj interpretacji prowadził do powstania nowej sekty. Bahá’u’lláh chroni Swą Wiarę przed takim podziałem poprzez obdarzenie Jej wyjątkową mocą – mocą Przymierza. Przed Swym odejściem, w jasnych słowach na piśmie stwierdził, że po Nim, wszyscy bahaici powinni zwrócić się w stronę ‘Abdu’l-Bahy. ‘Abdu’l-Bahá , Jego najstarszy Syn, został więc wyznaczony na jedynego Interpretatora Jego Słów i Centrum Jego Przymierza. Został On wychowany przez samego Bahá’u’lláha, uznał Swą Pozycję jeszcze jako dziecko i dzielił cierpienia Swego Ojca. Był najcenniejszym darem dla ludzkości, doskonałym Przykładem wszystkich Nauk bahaickich.
 
Życie `Abdu`l-Bahy ‘ Abdu’l-Bahá żył siedemdziesiąt siedem lat. Urodził się tej samej nocy, gdy Báb ogłosił Swą Misję w 1844, a zmarł w listopadzie 1921. Jego życie pełne było cierpień, lecz każdemu, kto dostąpił Jego obecności dawał poczucie największej radości i szczęścia. Po odejściu Jego Ojca spadła na Niego odpowiedzialność za wspólnotę bahaicką i pracował On dzień i noc, aby szerzyć Wiarę na Wschodzie i Zachodzie. Napisał tysiące Tablic do różnych jednostek i grup, a także wyjaśniał Pisma Swego Ojca. Dzisiaj Jego interpretacje są istotną częścią Pism Wiary Bahá’í . Skupiając się na osobie ‘Abdu’l-Bahy jako Centrum Przymierza Bahá’u’lláha, bahaici świata pozostali zjednoczeni w swych wysiłkach, aby prowadzić bahaickie życie i budować nową cywilizację. Pamiętamy, że częścią naszej obietnicy, którą daliśmy Bahá’u’lláhowi jest to, że mamy kochać się nawzajem, i właśnie w ‘Abdu’l-Ba hu widzimy doskonały przykład osoby kochającej. Pamiętamy, że mamy popierać sprawiedliwość, że mamy być szczodrzy, że mamy nie zwracać uwagi na błędy innych, i to właśnie z przykładu ‘Abdu’l-Bahy możemy się uczyć sprawiedliwości, hojności, przebaczania.
... częścią naszej obietnicy, którą daliśmy Bahá’u’lláhowi jest to, że mamy kochać się nawzajem, i właśnie w ‘Abdu’l-Ba hu widzimy doskonały przykład osoby kochającej. Pamiętamy, że mamy popierać sprawiedliwość, że mamy być szczodrzy, że mamy nie zwracać uwagi na błędy innych, i to właśnie z przykładu ‘Abdu’l-Bahy możemy się uczyć sprawiedliwości, hojności, przebaczania.
Przykazania bahaickie Najważniejszym aspektem każdej religii są prawa, które Objawiciel przynosi ludzkości, aby naprowadzić ją na właściwą drogę. Niektóre z tych praw i przykazań są wieczne, inne zmieniają się w miarę jak ludzkość rozwija się i ewoluuje. Wiara naucza  nas,  że  nie  powinniśmy myśleć o bahaickich prawach jako o serii nakazów i zakazów. Bahá’u’lláh mówi nam, że Jego prawa są  “lampą Mej serdecznej opatrzności, dla Mych stworzeń zaś to klucz do Mojego miłosierdzia” .  Nie powinniśmy też przestrzegać tych praw ze strachu przed karą, gdyż, jak wyraźnie stwierdził On w Swej Najświętszej Księdze:  “Przestrzegajcie Mych przykazań z miłości do Mojego piękna” .  Te idee staną się bardziej zrozumiałe, jeśli podam Ci kilka przykładów bahaickich praw.
Bahá’u’lláh mówi, że Jego Przykazania są  “ lampą Mej serdecznej opatrzności, a klucz ami do Mojego miłosierdzia  dla Mych stworzeń ... Przestrzegajcie Mych przykazań z miłości do Mojego piękna .”
Modlitwa W fizycznym świecie istoty ludzkie muszą codziennie jeść. Takie są potrzeby ludzkiego ciała: jeśli nie uczynimy tego, rozchorujemy się i szybko umrzemy. Możemy więc powiedzieć, że codzienne jedzenie jest prawem fizycznej egzystencji, które musi być przestrzegane. W ten sam sposób, jednym z przykazań Bahá’u’lláha jest codzienna modlitwa. Tak jak nasze ciało, nasze dusze potrzebują ciągłego pożywienia, a modlitwa zapewnia pokarm dla naszego duchowego rozwoju. Istnieje wiele pięknych modlitw objawionych przez Bába, Bahá’u’lláha i ‘Abdu’l-Bahę, które możemy odmawiać, gdy jesteśmy sami lub na spotkaniach. Niektóre z tych modlitw  są  wyjątkowe,  niektóre  obowiązkowe.  Jedna  z modlitw obowiązkowych jest  odmawiana  przez  bahaitów  każdego  dnia  pomiędzy  południem,  a zachodem słońca.  Modlitwa jest konwersacją z Bogiem. Jeśli osoba kocha drugą, największym pragnieniem jej jest rozmawiać z nią i przebywać w jej obecności. Dlatego też jako znak jej miłości do Boga, bahaita pragnie rozmawiać z Nim, inaczej mówiąc – modlić się każdego dnia.
“ Daję świadectwo, o mój Boże, że stworzyłeś mnie, abym Cię znał i wielbił. Świadczę w tej chwili o mojej bezsilności a Twojej mocy, o mym ubóstwie a Twoim bogactwie. Nie ma innego Boga poza Tobą, Pomagającym w Niebezpie c zeństwie, Samoistnym.” Bahá’u’lláh
Obmawianie i oszczerstwa W innym przykazaniu, Bahá’u’lláh zabrania obmawiania i szerzenia oszczerstw. Jest to ważne, gdyż - jeśli się temu przyjrzeć - jednym z największych wrogów jedności jest obmawianie. A niestety, rozmawianie o błędach ludzi podczas ich nieobecności stało się już uznaną praktyką wśród większości ludzkości. Wszyscy zdają się interesować wyłącznie słabościami innych ludzi, które w miarę pow t arzania są wciąż wyolbrzymiane. ‘Abdu’l-Bahá mówi nam dokładnie coś innego: jeśli widzimy w jakiejś osobie dziesięć dobrych cech i jedną złą, powinniśmy skupić się na tych dziesięciu, a choćby nawet dana osoba miała dziesięć złych cech, a jedną dobrą, to powinniśmy skoncentrować się właśnie na tej jednej.
“ O Towarzyszu Tronu Mego! Nie słuchaj zła i nie widź zła. Nie poniżaj się ani nie  biadaj  i  nie  płacz. Zła nie powiadaj, abyś nie słyszał mówionym go tobie i nie przesadzaj błędów innych, by własne twoje błędy nie zdały się równie wielkimi oraz nikomu nie życz poniżenia, by własne twe poniżenie nie ukazało się jasno. Przeżywaj dni swego życia, które są krótsze od przelotnej chwili, z nieskazitelnym umysłem, sercem niepokalanym, czystą myślą i uświęconą istotą ażebyś, wolny i rad, złożył cielesną powłokę podążył do niebiańskiego raju i zamieszkał na zawsze w wiekuistym królestwie.”  Bahá’u’lláh
Alkohol i używki Bahá’u’lláh zabronił picia alkoholu i oczywiście używania narkotyków. Spożywanie alkoholu naprawdę jest jedną z najgorszych społecznych chorób, które istnieją dziś na świecie. Jest jedną z najczęstszych przyczyn przemocy i rozpadu szczęśliwego życia rodzinnego. Prawdę mówiąc, nigdy nie rozumiałam(-łem) dlaczego ludzie biorą coś, co miesza im w umysłach i sprawia, że tracą umiejętność jasnego myślenia. Picie sprawia, że ludzie są w stanie zachowywać się w haniebny sposób, podczas gdy zostaliśmy stworzeni godnymi. Znam piękny cytat z Pism Bahá’u’lláha na temat godności: “ O Synu Ducha! Stworzyłem cię bogatym; czemu doprowadzasz się do nędzy? Szlachetnym cię uczyniłem; czemu się poniżasz? Z istoty wiedzy dałem ci byt; czemu szukasz oświecenia u kogokolwiek prócz Mnie? Z gliny miłości ulepiłem ciebie; czemuż to zajmujesz się innym? Zwróć wzrok swój ku sobie samemu, ażebyś ujrzał Mnie w samym sobie, potężnego, władnego i samoistnego.”
“ O Synu Ducha! Stworzyłem cię bogatym; czemu doprowadzasz się do nędzy? Szlachetnym cię uczyniłem; czemu się poniżasz? Z istoty wiedzy dałem ci byt; czemu szukasz oświecenia u kogokolwiek prócz Mnie? Z gliny miłości ulepiłem ciebie; czemuż to zajmujesz się innym? Zwróć wzrok swój ku sobie samemu, ażebyś ujrzał Mnie w samym sobie, potężnego, władnego i samoistnego.”
Edukacja dzieci Inne przykazanie Bahá’u’lláha, mówi o obowiązku rodziców i społeczeństwa, aby kształcić dzieci. To obowiązek rodziców (jak mówi Bahá’u’lláh), aby dopilnowali, żeby dzieci wykształciły w sobie zarówno duchowe cechy oraz zdobyły wiedzę i umiejętności praktyczne, które umożliwiłyby im wieść życie przynoszące owoce. Ten fragment z Pism ‘Abdu’l-Bahy dobrze to wyjaśnia:   “ Zatem ukochani Boga i służebnice Miłosiernego muszą sercem i życiem kształcić swe dzieci i uczyć je w szkole cnoty i doskonałości. Nie wolno im zaniedbać tej sprawy; nie mogą być nieskuteczni. Zaprawdę, byłoby lepiej, gdyby dziecię wcale się nie narodziło niż gdyby miało wzrastać w ignorancji, gdyż to niewinne dziecię, w swym późniejszym życiu byłoby dotknięte niezliczonymi wadami, stałoby odpowiedzialne przed Bogiem i odpowiadało przed Nim, pokryte hańbą i odrzucone przez ludzi. Cóż za błąd byłby to i cóż za przeoczenie! ”
“ Zatem ukochani Boga i służebnice Miłosiernego muszą sercem i życiem kształcić swe dzieci i uczyć je w szkole cnoty i doskonałości. ” `Abdu`l-Baha
Praca bahaity Wiara Bahá’í  jest religią, a nie tylko zbiorem pięknych idei. W rzeczywistości  jest bardzo zorganizowaną religią, której celem  jest ni mniej ni więcej, tylko zjednoczenie całej ludzkiej rasy. Praca bahaitów to budowani e światowej cywilizacji. Powszechny Dom Sprawiedliwości mówi nam, że w tej pracy bierze udział trzech uczestników i każdy z nich pełni bardzo ważną rolę : Pojedynczy człowiek; Wspólnota; 3. Instytucje Wiary.
Wiara Bahá’í jest religią, a nie tylko zbiorem pięknych idei. W rzeczywistości  jest bardzo zorganizowaną religią, której celem  jest ni mniej ni więcej, tylko zjednoczenie całej ludzkiej rasy. Praca bahaitów to budowani e światowej cywilizacji.
Osoba Obowiązkiem pojedynczego wyznawcy jest bycie wiernym Przymierzu , codzienne usiłowanie dopasowania swego życia do Nauk Bahá’u’lláha oraz służba ludzkości , z ciągłą świadomością faktu, że życie nie  kończy  się wraz ze śmiercią, i że nasz związek z Bogiem jest wieczny . Po śmierci nasze dusze stają się wolne i kontynuują swój rozwój w kierunku Boga przez całą  wieczność.  Nasze  życie  bardzo  przypomina  pobyt  niemowlaka  w  łonie  matki. Przez około dziewięć miesięcy u dziecka wykształcają się niezbędne organy – oczy, uszy, ręce, itd. – które będą mu potrzebne w późniejszym świecie. W ten sam sposób musimy  wykształcić  w sobie wartości duchowe, które będą nam potrzebne w innych światach Boga. Rzecz jasna nie osiągniemy naszego celu jedynie myśląc o nim – musimy pracować, służyć naszym bliźnim i dzielić się wiedzą, którą zdobywamy z innymi.
Obowiązkiem pojedynczego wyznawcy jest bycie wiernym Przymierzu, codzienne usiłowanie dopasowania swego życia do Nauk Bahá’u’lláha oraz służba ludzkości, z ciągłą świadomością faktu, że życie nie kończy się wraz ze śmiercią, i że nasz związek z Bogiem jest wieczny.
Wspólnota Jednostki ludzkie nie zostały stworzone, aby żyć same – żyjemy we wspólnotach i musimy razem pracować, aby zbudować nową cywilizację. Najbliższa nam jest lokalna wspólnota, która składa się z bahaitów naszej wsi lub miasta. To właśnie tu uczymy się ze sobą współpracować, razem wzrastać i jednoczyć. Oprócz przynależności do wspólnoty lokalnej, jesteśmy również członkami wspólnoty narodowej, a wreszcie także ogólnoświatowej wspólnoty bahaickiej, która wciąż się rozrasta i przyciąga ludzi ze wszystkich religii, ras i narodowości.
Bahaici w jednej wspólnocie planują działania, które pomogą zbudować jedność w społeczeństwach, w których mieszkają i żyją.
Instytucje Wiara Bahá’í W przykazaniach Bahá’u’lláha zawartych jest wiele wskazówek dotyczących tego, jak powinno być zorganizowane społeczeństwo. W przeszłości Objawiciele Boży niewiele mówili o tym, jak ich zwolennicy powinni się organizować i ludzie sami musieli o tym pomyśleć. Lecz w przypadku Wiara Bahá’í , Bahá’u’lláh przyniósł Swój własny Porządek Administracyjny, co oznacza, że powiedział On nam jakie mamy stworzyć instytucje, jak powinny one działać i jak ludzkość powinna być zarządzana. Mówiłiśmy już o najwyższej instytucji, czyli o Powszechnym Domu sprawiedliwości. Raz w roku, bahaici w każdym państwie wybierają Narodowe Zgromadzenie Duchowe, a w każdej miejscowości – Lokalne Zgromadzenie Duchowe. Jest to instytucja, którą poznasz najszybciej. W W ierze Bahá’í nie ma księży ani duchowieństwa i to właśnie Lokalne Zgromadzenie Duchowe zajmuje się sprawami wspólnoty i dba o dobrobyt jej poszczególnych członków. Lokalne Zgromadzenie Duchowe składa się z dziewięciu osób wybieranych w atmosferze pełnej modlitwy - głosowanie jest tajne i biorą w nim udział wszyscy dorośli z danej wspólnoty. Zgromadzenia Duchowe są dla bahaitów niezmiernie ważne – przez nie uczymy się jak należy zajmować się z ludzkimi sprawami i jak można ustanowić w społeczeństwie nowy porządek, który znany jest jako Światowy Porządek Bahá’u’lláha.
Członkowie Narodowego Zgromadzenia Duchowego Bahaitów w Polsce
Epilog To była krótkie wyjaśnienie istoty Wiary Bahá’í . Aby zostać bahaitą, nie trzeba przechodzić specjalnych rytuałów. To co jest najważniejsze, to zaakceptować w swoim sercu Bahá’u’lláha jako Objawiciela Bożego na ten czas i to, że objawił on Słowo i Przewodnictwo Boże. Ważnym jest również zrozumienie, że bahaita po za akceptowaniu Bahá’u’lláha, zaczyna świadomie stosować w życiu Jego nauki i stara się dzień i noc wciąż pogłębiać swoją wiedzę o Wierze Bahá’í. `Abdu`l-Baha powiedział: „ Muszą oni dowieść tego, że są bahaitami poprzez uczynki, a nie tylko nazwę. Ten jest prawdziwym bahaitą, kto dzień i noc stara się rozwijać na ścieżce, która transformuje człowieka, czyim największym pragnieniem jest żyć i działać w taki sposób, aby wzbogacić i oświetlić świat, którego celem w życiu jest zachowywać się tak, aby być przyczyną nieskończonego rozwoju.”
„ Lepiej jest kształcić jedną duszę niż posiadać wszystko to, co jest na Ziemi, ponieważ tak długo jak ta dusza znajduje się w cieniu Drzewa Boskiej Jedności, ona i ci którzy prowadzą ją, będą odbiorcami pełnej miłości Bożego miłosierdzia, podczas gdy posiadanie ziemskich rzeczy skończy się wraz ze śmiercią... Nie ma wspanialszego raju dla każdej duszy niż być wystawionym na działanie Bożego Objawiciela na ten czas, słyszeć wersety Jego nauk i wierzyć w nie, być w jego obecności, co jest niczym innym jak obecnością Boga, żeglować na morzu niebiańskiego królestwa Jego łaskawości oraz smakować najprzedniejszych owoców raju Jego Boskiej Jedności.” Bab
Modlitwa o rozwój duchowy: “ O Boże! Orzeźwij i uraduj ducha mego. Oczyść serce moje. Oświeć mój umysł. W Twoje ręce składam wszystkie moje sprawy. Tyś jest moim Przewodnikiem i moją ucieczką. Nie będę się już więcej martwił ani smucił;  będę szczęśliwą i radosną istotą. O Boże! Nie będę już więcej poddawał się niepokojom, ani nie dopuszczę, by nękały mnie zmartwienia. Nie będę rozmyślał nad przykrymi stronami życia.  O Boże! Jesteś mi lepszym przyjacielem, niż ja sam dla siebie. Ofiaruję się Tobie, O Panie.”

More Related Content

What's hot

O Naśladowaniu Chrystusa
O Naśladowaniu ChrystusaO Naśladowaniu Chrystusa
O Naśladowaniu Chrystusa
siloam
 
3.5. oraz 3.6. autorzy pisma św. gatunki literackie
3.5. oraz 3.6. autorzy pisma św. gatunki literackie3.5. oraz 3.6. autorzy pisma św. gatunki literackie
3.5. oraz 3.6. autorzy pisma św. gatunki literackie
KM Ludźmierz
 
1 List do Tymoteusza Rozdział 1
1 List do Tymoteusza Rozdział 11 List do Tymoteusza Rozdział 1
1 List do Tymoteusza Rozdział 1
Biblia Wnioski
 
Duch święty.wprowadzenie john bevere
Duch święty.wprowadzenie  john bevereDuch święty.wprowadzenie  john bevere
Duch święty.wprowadzenie john bevere
JADWIGA PIOTR Laskowscy
 
1 List do Koryntian Rozdział 5
1 List do Koryntian Rozdział 51 List do Koryntian Rozdział 5
1 List do Koryntian Rozdział 5
Biblia Wnioski
 
1 List do Koryntian Rozdział 1
1 List do Koryntian Rozdział 11 List do Koryntian Rozdział 1
1 List do Koryntian Rozdział 1
Biblia Wnioski
 
2.2 w poszukiwaniu boga
2.2 w poszukiwaniu boga2.2 w poszukiwaniu boga
2.2 w poszukiwaniu boga
KM Ludźmierz
 
6.10 heroizm machabeuszy
6.10 heroizm machabeuszy6.10 heroizm machabeuszy
6.10 heroizm machabeuszy
KM Ludźmierz
 
3.8. czy biblia jest księgą mojego życia
3.8. czy biblia jest księgą mojego życia3.8. czy biblia jest księgą mojego życia
3.8. czy biblia jest księgą mojego życia
KM Ludźmierz
 
1 List do Koryntian Rozdział 7
1 List do Koryntian Rozdział 71 List do Koryntian Rozdział 7
1 List do Koryntian Rozdział 7
Biblia Wnioski
 
Imiona Boże w Biblii
Imiona Boże w BibliiImiona Boże w Biblii
Imiona Boże w Biblii
siloam
 
Bahai Prezentacja
Bahai PrezentacjaBahai Prezentacja
Bahai Prezentacja
nadine19
 
Modlitwa wstawiennicza
Modlitwa wstawienniczaModlitwa wstawiennicza
Modlitwa wstawiennicza
siloam
 
1 List do Koryntian Rozdział 6
1 List do Koryntian Rozdział 61 List do Koryntian Rozdział 6
1 List do Koryntian Rozdział 6
Biblia Wnioski
 
Religie na świecie, cz.1
Religie na świecie, cz.1Religie na świecie, cz.1
Religie na świecie, cz.1
sdbkarol
 
Come holy spirit (polish)
Come holy spirit (polish)Come holy spirit (polish)
Come holy spirit (polish)
Martin M Flynn
 
Franz Raymond: "Kryzys sumienia".
Franz Raymond: "Kryzys sumienia".Franz Raymond: "Kryzys sumienia".
Franz Raymond: "Kryzys sumienia".
siloam
 

What's hot (20)

O Naśladowaniu Chrystusa
O Naśladowaniu ChrystusaO Naśladowaniu Chrystusa
O Naśladowaniu Chrystusa
 
Ewangelia Jezusa[1]
Ewangelia Jezusa[1]Ewangelia Jezusa[1]
Ewangelia Jezusa[1]
 
Droga światła
Droga światłaDroga światła
Droga światła
 
3.5. oraz 3.6. autorzy pisma św. gatunki literackie
3.5. oraz 3.6. autorzy pisma św. gatunki literackie3.5. oraz 3.6. autorzy pisma św. gatunki literackie
3.5. oraz 3.6. autorzy pisma św. gatunki literackie
 
1 List do Tymoteusza Rozdział 1
1 List do Tymoteusza Rozdział 11 List do Tymoteusza Rozdział 1
1 List do Tymoteusza Rozdział 1
 
Duch święty.wprowadzenie john bevere
Duch święty.wprowadzenie  john bevereDuch święty.wprowadzenie  john bevere
Duch święty.wprowadzenie john bevere
 
1 List do Koryntian Rozdział 5
1 List do Koryntian Rozdział 51 List do Koryntian Rozdział 5
1 List do Koryntian Rozdział 5
 
1 List do Koryntian Rozdział 1
1 List do Koryntian Rozdział 11 List do Koryntian Rozdział 1
1 List do Koryntian Rozdział 1
 
2.2 w poszukiwaniu boga
2.2 w poszukiwaniu boga2.2 w poszukiwaniu boga
2.2 w poszukiwaniu boga
 
6.10 heroizm machabeuszy
6.10 heroizm machabeuszy6.10 heroizm machabeuszy
6.10 heroizm machabeuszy
 
3.8. czy biblia jest księgą mojego życia
3.8. czy biblia jest księgą mojego życia3.8. czy biblia jest księgą mojego życia
3.8. czy biblia jest księgą mojego życia
 
1 List do Koryntian Rozdział 7
1 List do Koryntian Rozdział 71 List do Koryntian Rozdział 7
1 List do Koryntian Rozdział 7
 
Imiona Boże w Biblii
Imiona Boże w BibliiImiona Boże w Biblii
Imiona Boże w Biblii
 
Katecheza i
Katecheza iKatecheza i
Katecheza i
 
Bahai Prezentacja
Bahai PrezentacjaBahai Prezentacja
Bahai Prezentacja
 
Modlitwa wstawiennicza
Modlitwa wstawienniczaModlitwa wstawiennicza
Modlitwa wstawiennicza
 
1 List do Koryntian Rozdział 6
1 List do Koryntian Rozdział 61 List do Koryntian Rozdział 6
1 List do Koryntian Rozdział 6
 
Religie na świecie, cz.1
Religie na świecie, cz.1Religie na świecie, cz.1
Religie na świecie, cz.1
 
Come holy spirit (polish)
Come holy spirit (polish)Come holy spirit (polish)
Come holy spirit (polish)
 
Franz Raymond: "Kryzys sumienia".
Franz Raymond: "Kryzys sumienia".Franz Raymond: "Kryzys sumienia".
Franz Raymond: "Kryzys sumienia".
 

Viewers also liked

Depdiknas Dit Psmk Pengembangan Industri Berbasis Smk 1233225501165305 2
Depdiknas Dit Psmk Pengembangan Industri Berbasis Smk 1233225501165305 2Depdiknas Dit Psmk Pengembangan Industri Berbasis Smk 1233225501165305 2
Depdiknas Dit Psmk Pengembangan Industri Berbasis Smk 1233225501165305 2
Vocational High School 3 Tegal
 
Inside The Drakkar
Inside The DrakkarInside The Drakkar
Inside The Drakkar
Gert Van Gool
 
Karya ilmiah ppt bu Sumini, SPd
Karya ilmiah ppt bu Sumini, SPdKarya ilmiah ppt bu Sumini, SPd
Karya ilmiah ppt bu Sumini, SPd
Vocational High School 3 Tegal
 
Evi.rak pintar new xx
Evi.rak pintar new xxEvi.rak pintar new xx
Evi.rak pintar new xx
Vocational High School 3 Tegal
 
Bahan Sosialisasi Formulasi versi 2
Bahan Sosialisasi Formulasi versi 2Bahan Sosialisasi Formulasi versi 2
Bahan Sosialisasi Formulasi versi 2
Vocational High School 3 Tegal
 
Karya ilmiah ppt sumini
Karya ilmiah ppt suminiKarya ilmiah ppt sumini
Karya ilmiah ppt sumini
Vocational High School 3 Tegal
 
Linked In Healthcare Powerpoint
Linked In Healthcare PowerpointLinked In Healthcare Powerpoint
Linked In Healthcare Powerpoint
lisarobbins
 
Nemschoff Healthcare Furniture Solutions
Nemschoff Healthcare Furniture SolutionsNemschoff Healthcare Furniture Solutions
Nemschoff Healthcare Furniture Solutions
lisarobbins
 
Avans academielezing Digitale Revolutie
Avans academielezing Digitale RevolutieAvans academielezing Digitale Revolutie
Avans academielezing Digitale Revolutie
Ronald Spruit
 
Osteoporosis
OsteoporosisOsteoporosis
Osteoporosis
Isaac Reyes
 
Toma fotográfica 2
Toma fotográfica 2Toma fotográfica 2
Toma fotográfica 2
dperez45
 
iBANKING - The future of queue management
iBANKING - The future of queue management iBANKING - The future of queue management
iBANKING - The future of queue management
ONLINET Group
 
Cuadro medico asisa. 2011
Cuadro medico asisa. 2011Cuadro medico asisa. 2011
Cuadro medico asisa. 2011
isabel
 
A evidenciacao das_informacoes_contabeis_das_oscips
A evidenciacao das_informacoes_contabeis_das_oscipsA evidenciacao das_informacoes_contabeis_das_oscips
A evidenciacao das_informacoes_contabeis_das_oscips
Sara Leandro Ícaro
 
Ofrendas de famosos
Ofrendas de famososOfrendas de famosos
Ofrendas de famosos
Elizabeth Lee
 
Clubes de Barrio.Distrito Oeste .Rosario
Clubes de Barrio.Distrito Oeste .RosarioClubes de Barrio.Distrito Oeste .Rosario
Clubes de Barrio.Distrito Oeste .Rosario
Soccorso Volpe
 
Prot. 1858 15 pl altera os artigos 1º, 2º e 4º da lei nº 4.744-2008 - joão ...
Prot. 1858 15  pl altera os artigos 1º, 2º e 4º da lei nº 4.744-2008 - joão ...Prot. 1858 15  pl altera os artigos 1º, 2º e 4º da lei nº 4.744-2008 - joão ...
Prot. 1858 15 pl altera os artigos 1º, 2º e 4º da lei nº 4.744-2008 - joão ...
Claudio Figueiredo
 
úLtimo documento word
úLtimo documento wordúLtimo documento word
úLtimo documento word
Juan201315
 
Desenvolvimento Econômico
Desenvolvimento Econômico Desenvolvimento Econômico
Desenvolvimento Econômico
Pekena Haack
 
Apresentação Institucional Final
Apresentação Institucional FinalApresentação Institucional Final
Apresentação Institucional Final
Grupo Lusoverniz
 

Viewers also liked (20)

Depdiknas Dit Psmk Pengembangan Industri Berbasis Smk 1233225501165305 2
Depdiknas Dit Psmk Pengembangan Industri Berbasis Smk 1233225501165305 2Depdiknas Dit Psmk Pengembangan Industri Berbasis Smk 1233225501165305 2
Depdiknas Dit Psmk Pengembangan Industri Berbasis Smk 1233225501165305 2
 
Inside The Drakkar
Inside The DrakkarInside The Drakkar
Inside The Drakkar
 
Karya ilmiah ppt bu Sumini, SPd
Karya ilmiah ppt bu Sumini, SPdKarya ilmiah ppt bu Sumini, SPd
Karya ilmiah ppt bu Sumini, SPd
 
Evi.rak pintar new xx
Evi.rak pintar new xxEvi.rak pintar new xx
Evi.rak pintar new xx
 
Bahan Sosialisasi Formulasi versi 2
Bahan Sosialisasi Formulasi versi 2Bahan Sosialisasi Formulasi versi 2
Bahan Sosialisasi Formulasi versi 2
 
Karya ilmiah ppt sumini
Karya ilmiah ppt suminiKarya ilmiah ppt sumini
Karya ilmiah ppt sumini
 
Linked In Healthcare Powerpoint
Linked In Healthcare PowerpointLinked In Healthcare Powerpoint
Linked In Healthcare Powerpoint
 
Nemschoff Healthcare Furniture Solutions
Nemschoff Healthcare Furniture SolutionsNemschoff Healthcare Furniture Solutions
Nemschoff Healthcare Furniture Solutions
 
Avans academielezing Digitale Revolutie
Avans academielezing Digitale RevolutieAvans academielezing Digitale Revolutie
Avans academielezing Digitale Revolutie
 
Osteoporosis
OsteoporosisOsteoporosis
Osteoporosis
 
Toma fotográfica 2
Toma fotográfica 2Toma fotográfica 2
Toma fotográfica 2
 
iBANKING - The future of queue management
iBANKING - The future of queue management iBANKING - The future of queue management
iBANKING - The future of queue management
 
Cuadro medico asisa. 2011
Cuadro medico asisa. 2011Cuadro medico asisa. 2011
Cuadro medico asisa. 2011
 
A evidenciacao das_informacoes_contabeis_das_oscips
A evidenciacao das_informacoes_contabeis_das_oscipsA evidenciacao das_informacoes_contabeis_das_oscips
A evidenciacao das_informacoes_contabeis_das_oscips
 
Ofrendas de famosos
Ofrendas de famososOfrendas de famosos
Ofrendas de famosos
 
Clubes de Barrio.Distrito Oeste .Rosario
Clubes de Barrio.Distrito Oeste .RosarioClubes de Barrio.Distrito Oeste .Rosario
Clubes de Barrio.Distrito Oeste .Rosario
 
Prot. 1858 15 pl altera os artigos 1º, 2º e 4º da lei nº 4.744-2008 - joão ...
Prot. 1858 15  pl altera os artigos 1º, 2º e 4º da lei nº 4.744-2008 - joão ...Prot. 1858 15  pl altera os artigos 1º, 2º e 4º da lei nº 4.744-2008 - joão ...
Prot. 1858 15 pl altera os artigos 1º, 2º e 4º da lei nº 4.744-2008 - joão ...
 
úLtimo documento word
úLtimo documento wordúLtimo documento word
úLtimo documento word
 
Desenvolvimento Econômico
Desenvolvimento Econômico Desenvolvimento Econômico
Desenvolvimento Econômico
 
Apresentação Institucional Final
Apresentação Institucional FinalApresentação Institucional Final
Apresentação Institucional Final
 

Similar to Wprowadzenie Do Wiary Bahai

Chrystus Król (polish)
Chrystus Król (polish)Chrystus Król (polish)
Chrystus Król (polish)
Martin M Flynn
 
2.4. bóg sie objawia
2.4. bóg sie objawia2.4. bóg sie objawia
2.4. bóg sie objawia
KM Ludźmierz
 
Wiara Swiadków Jehowy nie prowadzi do zbawienia
Wiara Swiadków Jehowy nie prowadzi do zbawieniaWiara Swiadków Jehowy nie prowadzi do zbawienia
Wiara Swiadków Jehowy nie prowadzi do zbawienia
siloam
 
O niebezpieczeństwach praktyk wschodnich
O niebezpieczeństwach praktyk wschodnichO niebezpieczeństwach praktyk wschodnich
O niebezpieczeństwach praktyk wschodnich
siloam
 
O czym Świadkowie Jehowy nie mówią głośno
O czym Świadkowie Jehowy nie mówią głośnoO czym Świadkowie Jehowy nie mówią głośno
O czym Świadkowie Jehowy nie mówią głośno
siloam
 
1 List do Tymoteusza Rozdział 4
1 List do Tymoteusza Rozdział 41 List do Tymoteusza Rozdział 4
1 List do Tymoteusza Rozdział 4
Biblia Wnioski
 
7.5 i 7.6 powołanie. jezus nauczyciel
7.5 i 7.6 powołanie. jezus nauczyciel7.5 i 7.6 powołanie. jezus nauczyciel
7.5 i 7.6 powołanie. jezus nauczyciel
KM Ludźmierz
 
Wyznanie wiary Kościoła
Wyznanie wiary KościołaWyznanie wiary Kościoła
Wyznanie wiary Kościoła
sdbkarol
 
Trinity (polish)
Trinity (polish)Trinity (polish)
Trinity (polish)
Martin M Flynn
 
2.O nakrywaniu głów
2.O nakrywaniu głów2.O nakrywaniu głów
2.O nakrywaniu głów
parakletos
 
Udręczeni przez demony. Opowieści o szatańskim zniewoleniu - ebook
Udręczeni przez demony. Opowieści o szatańskim zniewoleniu - ebookUdręczeni przez demony. Opowieści o szatańskim zniewoleniu - ebook
Udręczeni przez demony. Opowieści o szatańskim zniewoleniu - ebook
e-booksweb.pl
 
żYcie przed życiem, życie po życiu. Zaświaty w tradycjach niebiblijnych - ebook
żYcie przed życiem, życie po życiu. Zaświaty w tradycjach niebiblijnych - ebookżYcie przed życiem, życie po życiu. Zaświaty w tradycjach niebiblijnych - ebook
żYcie przed życiem, życie po życiu. Zaświaty w tradycjach niebiblijnych - ebook
e-booksweb.pl
 
ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY
ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCYŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY
ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY
Maike Loes
 

Similar to Wprowadzenie Do Wiary Bahai (15)

Chrystus Król (polish)
Chrystus Król (polish)Chrystus Król (polish)
Chrystus Król (polish)
 
2.4. bóg sie objawia
2.4. bóg sie objawia2.4. bóg sie objawia
2.4. bóg sie objawia
 
Wiara Swiadków Jehowy nie prowadzi do zbawienia
Wiara Swiadków Jehowy nie prowadzi do zbawieniaWiara Swiadków Jehowy nie prowadzi do zbawienia
Wiara Swiadków Jehowy nie prowadzi do zbawienia
 
Kabala Dla Poczatkujacych
Kabala Dla PoczatkujacychKabala Dla Poczatkujacych
Kabala Dla Poczatkujacych
 
O niebezpieczeństwach praktyk wschodnich
O niebezpieczeństwach praktyk wschodnichO niebezpieczeństwach praktyk wschodnich
O niebezpieczeństwach praktyk wschodnich
 
O czym Świadkowie Jehowy nie mówią głośno
O czym Świadkowie Jehowy nie mówią głośnoO czym Świadkowie Jehowy nie mówią głośno
O czym Świadkowie Jehowy nie mówią głośno
 
1 natura teologii
1 natura teologii1 natura teologii
1 natura teologii
 
1 List do Tymoteusza Rozdział 4
1 List do Tymoteusza Rozdział 41 List do Tymoteusza Rozdział 4
1 List do Tymoteusza Rozdział 4
 
7.5 i 7.6 powołanie. jezus nauczyciel
7.5 i 7.6 powołanie. jezus nauczyciel7.5 i 7.6 powołanie. jezus nauczyciel
7.5 i 7.6 powołanie. jezus nauczyciel
 
Wyznanie wiary Kościoła
Wyznanie wiary KościołaWyznanie wiary Kościoła
Wyznanie wiary Kościoła
 
Trinity (polish)
Trinity (polish)Trinity (polish)
Trinity (polish)
 
2.O nakrywaniu głów
2.O nakrywaniu głów2.O nakrywaniu głów
2.O nakrywaniu głów
 
Udręczeni przez demony. Opowieści o szatańskim zniewoleniu - ebook
Udręczeni przez demony. Opowieści o szatańskim zniewoleniu - ebookUdręczeni przez demony. Opowieści o szatańskim zniewoleniu - ebook
Udręczeni przez demony. Opowieści o szatańskim zniewoleniu - ebook
 
żYcie przed życiem, życie po życiu. Zaświaty w tradycjach niebiblijnych - ebook
żYcie przed życiem, życie po życiu. Zaświaty w tradycjach niebiblijnych - ebookżYcie przed życiem, życie po życiu. Zaświaty w tradycjach niebiblijnych - ebook
żYcie przed życiem, życie po życiu. Zaświaty w tradycjach niebiblijnych - ebook
 
ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY
ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCYŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY
ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY
 

Wprowadzenie Do Wiary Bahai

 • 1. Wiara Bahá’í - wprowadzenie
 • 2. Wiara Bahá’í jest ogólnoświatową religią, a jej celem jest zjednoczenie wszystkich ras i ludów w jednej powszechnej Sprawie i jednej wspólnej Wierze. Bahaici są wyznawcami Bahá’u’lláha i wierzą, że jest On Obiecanym Wszystkich Czasów . T radycje prawie wszystkich ludów zawierają obietnicę przyszłości, w której na Ziemi zapanuje pokój i harmonia, a ludzkość będzie żyła w dobrobycie. My wierzymy, że ta godzina właśnie nadeszła, a Bahá’u’lláh jest tą wielką Postacią, której Nauki umożliwią ludzkości zbudowanie nowego świata. W jedny m ze Swych Pism Bahá’u’lláh mówi: “ Zgodnie z postanowieniem Pana tym najpotężniejszym lekarstwem i najmocniejszym narzędziem dla uleczenia całego świata jest zjednoczenie się wszystkich ludów w jednej powszechnej sprawie, jednej wspólnej wierze.”
 • 3. “ Zgodnie z postanowieniem Pana tym najpotężniejszym lekarstwem i najmocniejszym narzędziem dla uleczenia całego świata jest zjednoczenie się wszystkich ludów w jednej powszechnej sprawie, jednej wspólnej wierze.”
 • 4. Bóg jest niepoznawal n y w Swej Istocie . Oznacza to, że nie powinniśmy tworzyć wyobrażeń Boga w naszych umysłach, wyobrażając Go sobie na przykład jako człowieka. Ogólnie mówiąc to, co zostało stworzone nie potrafi pojąć swego stwórcy, na przykład stół nie może zrozumieć natury stolarza, który go wykonał. Istnienie stolarza jest zupełnie nie do pojęcia dla przedmiotów, które on sam stwarza. Bóg jest Stworzycielem wszystkich rzeczy. Stworzył On niebiosa i ziemię, jej góry i doliny, jej pustynie i morza, jej rzeki, jej łąki i drzewa. Bóg stworzył zwierzęta i Bóg stworzył istotę ludzką. Powodem naszego stworzenia, jak mówi Bahá’u’lláh, jest miłość. Pisze On: “ O Synu Człowieczy! Kochałem się w twórczości mojej, przeto stworzyłem cię. Kochaj ty Mnie zatem, abym wymienił imię twoje i duszę twą napełnił d u chem życia.”
 • 5. „ O synu człowieczy! Kochałem się w twórczości mojej, przeto stworzyłem cię. Kochaj ty Mnie zatem, abym wymienił imię twoje i duszą twą napełnił duchem życia.”
 • 6. Przymierze M imo, że istnienie Boga leży daleko poza możliwościami naszego zrozu m ienia, Jego miłość nieustannie dotyka naszego życia i bytu. Miłość ta przepływa do nas poprzez Jego Wieczne Przymierze . Przymierze to umowa lub obietnica pomiędzy dwoma lub więcej osobami. Z godnie z nim Bóg nigdy nie zostawi nas samych i bez przewodnictwa. Kiedykolwiek ludzkość odwraca się od Niego i zapomina o Jego Naukach, pojawia się Objawiciel Boży i ujawnia nam Jego Wolę i Cel.
 • 7. Z godnie z nim Bóg nigdy nie zostawi nas samych i bez przewodnictwa. Kiedykolwiek ludzkość odwraca się od Niego i zapomina o Jego Naukach, pojawia się Objawiciel Boży i ujawnia nam Jego Wolę i Cel.
 • 8. Objawienie Słowo “objawiać” oznacza odkrywanie, odsłanianie czegoś, co nie było wcześniej znane. Objawiciele Boży to te wyjątkowe Istoty, które wyjawiają ludzkości Słowo i Wolę Boga; tak więc kiedy Ich słuchamy, odpowiadamy na Wezwanie Boga. Aby lepiej zrozumieć pojęcie “Objawienia” w takim sensie jak nauczał Bahá’u’lláh, możemy posłużyć się przykładem ze świata fizycznego. W tym świecie słońce jest źródłem wszelkiego ciepła i światła, bez których życie na planecie nie mogłoby istnieć. Jednak słońce nie schodzi na ziemię, a jeśli my spróbowalibyśmy się do niego zbliżyć, zostalibyśmy całkowicie straceni. Lecz wyobraźmy sobie, że bierzemy świetnie wypolerowane lustro i zwracamy je do słońca. Możemy w nim zobaczyć odbicie słońca, a im staranniej wypolerowane jest lustro, tym doskonalsze będzie to odbicie. Objawiciele Boży są jak doskonałe Lustra, które odzwierciedlają Światło Boga w całym jego Splendorze. I wszystkie te lustra odbijają to samo światło. Podczas, gdy Bóg jest poza naszym zrozumieniem, te doskonałe Istoty przychodzą do nas co jakiś czas, żyją wśród nas, dają nam przewodnictwo i napełniają nas energią, której potrzebujemy, aby rozwijać się materialnie i duchowo.
 • 9. „ Jest jasnym, że ludzkość potrzebuje nauczyciela, który musi być niekwestionowalny i niewątpliwie idealny we wszystkich aspektach i wyróżniający się ponad wszystkich ludzi.” `Abdu`l-Baha
 • 10. Bahá’u’lláh – Objawiciel na obecny czas Lustra mogą różnić się wyglądem, ale wszystkie mają tę samą umiejętność odbijania słońca. Podobnie Objawiciele mogą się pojawiać w różnych formach, np. Kryszna, Budda, Chrystus, Mohamet czy Bahá’u’lláh, ale wszyscy oni pochodzą z tego samego źródła. Masz szczęście być wychowywaną(-nym) zgodnie z Naukami zesłanymi ludzkości przez Boga prawie dwa tysiące lat temu przez Jego Objawiciela, Chrystusa, który posiadał Pozycję Syna Bożego. Teraz możesz otrzymać Nauki nowego Objawiciela, Bahá’u’lláha, którego tytuł oznacza “Chwała Boża”. Nauki Bahá’u’lláha są więc w doskonałej zgodzie z Naukami Chrystusa, lecz zwracają się do ludzkości w dzisiejszych warunkach. Jeśli zastanowisz się przez moment nad położeniem ludzkości, jestem pewna(-wien), że zgodzisz się, że nadszedł już czas na to, aby pojawił się kolejny Boży Objawiciel. Pozwól, że zacytuję Ci fragment z Pism Bahá’u’lláha, który mówi o Dniu, w którym żyjemy: “ Oto jest Dzień, w którym spłynęły na ludzi najznakomitsze względy Boga, Dzień, w którym Jego najpotężniejsza łaska napełniła wszystkie stworzone rzeczy. Wszystkie ludy ziemi winny złagodzić dzielące je różnice i zamieszkać w cieniu Drzewa Jego pieczy i troskliwości w idealnej jedności i doskonałym pokoju.”
 • 11. “ Oto jest Dzień, w którym spłynęły na ludzi najznakomitsze względy Boga, Dzień, w którym Jego najpotężniejsza łaska napełniła wszystkie stworzone rzeczy. Wszystkie ludy ziemi winny złagodzić dzielące je różnice i zamieszkać w cieniu Drzewa Jego pieczy i troskliwości w idealnej jedności i doskonałym pokoju.” Bahá’u’lláh
 • 12. Czy zgodzisz się, że w obecnych warunkach panujących na świecie i obecnym położeniu ludzkości, nadszedł czas na nowego objawiciela Boga przychodzącego z naukami na ten czas?
 • 13. „ Wszechwiedzący Lekarz położył palec na pulsie ludzkości. Zdiagnozował chorobę i przepisał lekarstwo w swojej bezbłędnej mądrości. Każdy wiek ma swój własny problem, a każda dusza swoje specyficzne dążenia, pragnienia. Lekarstwo, jakiego potrzebuje w danych warunkach świat, nie może być nigdy takie same, jakiego potrzebował świat w poprzednim okresie.” Bahá’u’lláh
 • 14. Jedność Ludzkości Nauk a Bahá’u’lláha, którą chciałabym(-łbym) Ci przedstawić dotyczy celu Wiary Bahá’í czyli zjednoczenia ludzkości. W Naukach bahaickich zostało powiedziane, że jesteśmy owocami jednego drzewa i liśćmi jednej gałęzi. Mimo, że fizycznie i emocjonalnie różnimy się od siebie i mamy różne talenty i zdolności, wszyscy mamy te same korzenie - wszyscy należymy do tej samej ludzkiej rodziny. Ludzkość możemy porównać do ogromnego ogrodu, w którym jeden przy drugim rosną kwiaty przeróżnych kształtów, kolorów i zapachów. Urok i piękno tego ogrodu kryje się właśnie w tej różnorodności. Nie możemy pozwolić na to, aby różnice między nami – w naszych cechach zewnętrznych, temperamentach, pochodzeniu, w naszych myślach i opiniach – wywoływały konflikty i walki. Powinniśmy patrzeć na członków rasy ludzkiej jak na piękne kwiaty rosnące w ogrodzie ludzkości i rozkoszować się przynależnością do niego. My wszyscy staramy się, aby nasze myśli i działania były zbieżne z naszą wiarą w jedność ludzkości. Powinniśmy czynić wszystko, co w naszych siłach, aby przełamać nasze uprzedzenia. „ Gdy pojawi się w was myśl o walce, przeciwstawcie się jej silniejszą myślą o pokoju. Myśl o nienawiści musi być zwalczona, potężniejsza myślą o miłości.”
 • 15. “ Bahá’u’lláh za kreślił krąg zjednoczenia, stworzył plan połączenia wszystkich ludów i zgromadzenia ich pod namiotem powszechnej jedności. ” `Abdu`l-Baha
 • 16. Życie Bahá’u’lláh Bahá’u’lláh urodził się w 1817 roku w Teheranie, stolicy Iranu. Już od wczesnego dzieciństwa okazywał znaki swej wielkości. Otrzymywał nauki w domu, lecz nigdy nie musiał chodzić do szkoły, gdyż obdarzony był przez Boga wrodzoną wiedzą. Bahá’u’lláh pochodził ze szlacheckiej rodziny i gdy był jeszcze młodym człowiekiem zaproponowano Mu wysokie stanowisko na dworze Króla, którego przyjęcia jednak odmówił. Pragnął poświęcić Swój czas na pomoc uciśnionym, chorym i biednym oraz idei sprawiedliwości.
 • 17. “ Nikt nie przebywał w jego obecności nie stając się zachwyconym jego mocą. Uczeni, którzy się z nim spotykali, byli zdumieni Jego wiedzą, chociaż nigdy nie uczęszczał do szkół ani nie pobierał nauk od mędrców. Jego przyjaciele i rodzina wszyscy to potwierdzają, a Jego nauki są duszą obecnego czasu.” `Abdu`l-Baha
 • 18. Cierpienia Bahá’u’lláha Chciałabym(-łbym) wymienić w szczególności dwa aspekty życia Bahá’u’lláha : 1. C ierpienia, któr ych doznał . 2. N iesłychany wpływ , jaki miał na serca i umysły ludzi. W rzeczywistości charakteryzują one życia wszystkich Objawicieli Bożych. Cierpienia Bahá’u’lláha rozpoczęły się w momencie, gdy powstał, aby obwieścić Sprawę Boga. Swoje życie spędził na wygnaniu, więziony i prześladowany. Został zakuty w łańcuchy w ciemnym i posępnym lochu w Teheranie. Cztery razy wypędzany był z kraju do kraju, aż w końcu zesłany został do Miasta-Więzienia - ‘Akká - w Imperium Ot t omańskim. Jego cierpienia były tak intensywne, że pisał o twierdzy ’Akká jako o “Największym Więzieniu”. W jednej z Jego Tablic czytamy: “ Pamiętaj o dniach Moich w ciągu twoich dni i o Mej nędzy i wygnaniu w tym odległym więzieniu. I bądź tak stały w twej miłości do Mnie, aby twoje serce nigdy się nie zawahało, nawet gdy miecz nieprzyjaciół spadnie jak grom na twoją głowę i całe niebo i ziemia powstaną przeciwko tobie.”
 • 19. “ Pamiętaj o dniach Moich w ciągu twoich dni i o Mej nędzy i wygnaniu w tym odległym więzieniu. I bądź tak stały w twej miłości do Mnie, aby twoje serce nigdy się nie zawahało, nawet gdy miecz nieprzyjaciół spadnie jak grom na twoją głowę i całe niebo i ziemia powstaną przeciwko tobie.” Bahá’u’lláh
 • 20. Triumfy Bahá’u’lláha Te dwa możne dwory – Króla Iranu i Imperium Otomańskie – robiły wszystko co w ich mocy, aby przeciwstawić się Bahá’u’lláhowi i Jego Naukom. Jednak Światła Prawdy nie da się łatwo przytłumić. Czysta woda wylana na ten ogień, aby go ugasić, przemienia się w olej i ogień płonie jeszcze intensywniej. Nic nie dało się zrobić, aby wstrzymać rosnące oddziaływanie Bahá’u’lláha. Im dalej był wysyłany przez władze, tym większa była ilość ludzi przyciąganych do Jego Nauk i uznających Jego Potęgę i Majestat. Pomimo ciągłych prześladowań, Bahá’u’lláh kontynuował objawianie Słowa Bożego przez ponad czterdzieści lat i wniósł do tego świata tak wiele miłości i duchowej energii, że końcowe zwycięstwo Jego Sprawy jest pewne.
 • 21. “ Światło Prawdy nie może być łatwo zgaszone... Nic nie może powstrzymać wzrastającego wpływu Bahá’u’lláha. Im dalej władze go wygnały, tym większe rzesze ludzi przyciągały Jego nauki i rozpoznawały Jego Moc i Majestat.
 • 22. Odejście Bahá’u’lláha Bahá’u’lláh zmarł w 1892 roku. Jego Świątynia, którą uznajemy za Najświętsze Miejsce na ziemi, znajduje się w pobliżu miasta ‘Akka w Izraelu . Bahá’u’lláh tak na pisał o Swych cierpieniach. “ Wszechwieczne Piękno przystało na to, by być skute kajdanami, ażeby ludzkość była wyzwolona z niewoli i zgodziło się zostać W ięźniem tej najpotężniejszej z Twierdz, ażeby cały świat osiągnął prawdziwą wolność. Wysączyło aż do dna ten kielich goryczy, by wszystkie ludy ziemi dostąpiły trwałej radości i pełne były wesela. Właściwe jest to miłosierdziu waszego Pana, Miłosiernego, Najlitościwszego. Pozwoliliśmy, by Nas poniżono, o wierzący w jedność Boga, ażebyście wy byli wywyższeni i znosiliśmy rozliczne utrapienia, ażebyście wy prosperowali i rozkwitali. Patrz, jak T ego, K tóry przyszedł wznieść od nowa cały świat, owi dodający Bo g u współtowarzyszy przymusili do mieszkania w najopustoszalszym z miast!”
 • 23. “ Wszechwieczne Piękno przystało na to, by być skute kajdanami, ażeby ludzkość była wyzwolona z niewoli i zgodziło się zostać W ięźniem tej najpotężniejszej z Twierdz, ażeby cały świat osiągnął prawdziwą wolność. Wysączyło aż do dna ten kielich goryczy, by wszystkie ludy ziemi dostąpiły trwałej radości i pełne były wesela. Właściwe jest to miłosierdziu waszego Pana, Miłosiernego, Najlitościwszego. Pozwoliliśmy, by Nas poniżono, o wierzący w jedność Boga, ażebyście wy byli wywyższeni i znosiliśmy rozliczne utrapienia, ażebyście wy prosperowali i rozkwitali. Patrz, jak T ego, K tóry przyszedł wznieść od nowa cały świat, owi dodający Bo g u współtowarzyszy przymusili do mieszkania w najopustoszalszym z miast!”
 • 24. Czy w świetle tego, co usłyszałeś(-łaś) do tej pory o Bahá’u’lláhu, Jego życiu i naukach, zgodzisz się z tym, że jest On Objawicielem Boga na ten czas?
 • 25. „ Być bahaitą to znaczy po prostu kochać cały świat, kochać ludzkość i starać się jej służyć, pracować dla osiągnięcia powszechnego pokoju i powszechnego braterstwa.” `Abdu`l-Baha
 • 26. Báb Báb jest następną główną postacią Wiary Bahá’í . Kilka lat zanim Bahá’u’lláh ogłosił Swoją Misję, Bóg zesłał specjalnego Posłańca, aby zapowiedział Jego nadejście. Ten wielki Posłaniec przyjął tytuł “Báb”, co oznacza “Brama” - a był on rzeczywiście bramą do wiedzy o Bogu i do nowej ery ludzkiego istnienia. Przez sześć lat nieustannie nauczał, że pojawienie się nowego Objawiciela Bożego jest bliskie i przygotowywał drogę na Jego przyjście. Mówił ludziom, że są świadkami świtu nowej Ery i jutrzenki Obiecanego Dnia Bożego. Nawoływał ich, żeby oczyścili swe serca z ziemskich próżności, aby potrafili rozpoznać Tego, Którego Bóg wkrótce objawi.
 • 27. „ Pojawienie się Baba przypomina świt, ponieważ świt daje obietnicę na pojawienie się słońca. Świt Baba obiecał wschód Słońca Prawdy, Która ogarnie całą ziemię.” `Abdu`l-Baha
 • 28. Życie Bába Tysiące ludzi przyjmowało Przesłanie Bába i zaczęło podążać za Jego Naukami, lecz rząd Iranu i potężny kler, który rządził masami ludzi powstał przeciwko Niemu. Jego zwolennicy byli prześladowani, wielu z nich zostało zabitych. Sam Báb w wieku trzydziestu jeden lat został stracony przez pułk żołnierzy, którzy na rozkaz rządu powiesili Go na publicznym placu i otworzyli do Niego ogień. Aby móc dostrzec , jak przenikliwe są Słowa Bába, zacyt uję dwie z Jego modlitw: “ Czyż jest inny Wybawiciel od trudności, niźli Bóg? Powiedz: Chwała niech będzie Bogu! On jest Bogiem! Wszyscy są Jego sługami i wszyscy zachowują Jego przykazania.” “ Powiedz: Bóg wystarcza wszelkiemu stworzeniu ponad wszystko i nic w niebie ani na ziemi nie wystarcza – tylko Bóg. Zaiste, On Sam w Sobie jest Wiedzącym, Podtrzymującym, Wszechmocnym.”
 • 29. “ Czyż jest inny Wybawiciel od trudności, niźli Bóg? Powiedz: Chwała niech będzie Bogu! On jest Bogiem! Wszyscy są Jego sługami i wszyscy zachowują Jego przykazania.” “ Powiedz: Bóg wystarcza wszelkiemu stworzeniu ponad wszystko i nic w niebie ani na ziemi nie wystarcza – tylko Bóg. Zaiste, On Sam w Sobie jest Wiedzącym, Podtrzymującym, Wszechmocnym.” Báb
 • 30. Świątynia Bába Po męczeństwie Bába, Jego szczątki zostały przejęte przez Jego zwolenników i przenoszone były z miejsca na miejsce, wciąż ukrywane przed wrogami Wiary, aż w końcu zostały przetransportowane na Górę Karmel w Ziemi Świętej. Mam tu kilka pocztówek, które chciałabym(-łbym) Ci pokazać – jest na nich Świątynia Bába w Hajfie i kilka innych Świętych Miejsc w tym mieście oraz w ‘Akce, która znajduje się po drugiej stronie zatoki. Te bliźniacze miasta stanowią dziś duchowe i administracyjne światowe centrum Wiary Bahá’í – centrum duchowe, gdyż to tam znajdują się Świątynie Bába i Bahá’u’lláha oraz wiele innych Świętych Miejsc oraz centrum administracyjne, gdyż na Górze Karmel usytuowana jest również Siedziba najwyższego zarządzającego ciała Wiary, Powszechnego Domu Sprawiedliwości.
 • 31.  
 • 32.  
 • 33.  
 • 34. Przymierze Bahá’u’lláh a Najistotniejszą ideą dla nas – bahaitów jest to, że weszliśmy w Przymierze z Bahá’u’lláhem. Jak wiesz, we wszystkich innych religiach po odejściu Objawiciela, Jego zwolennicy prowadzili między sobą tysiące sporów, czego rezultatem było rozbicie religii na wiele sekt. Czasem powodem tego braku jedności bywało pragnienie niektórych jednostek, aby stać się przywódcami. Jednak nawet gdy pomiędzy szczerymi wyznawcami pojawiały się różnice opinii co do tego, co oznaczały Słowa Objawiciela, nie było nikogo upoważnionego przez Samego Objawiciela, aby rozwiązywać spory, i to prowadziło do wielu konfliktów i waśni. Każdy rodzaj interpretacji prowadził do powstania nowej sekty. Bahá’u’lláh chroni Swą Wiarę przed takim podziałem poprzez obdarzenie Jej wyjątkową mocą – mocą Przymierza. Przed Swym odejściem, w jasnych słowach na piśmie stwierdził, że po Nim, wszyscy bahaici powinni zwrócić się w stronę ‘Abdu’l-Bahy. ‘Abdu’l-Bahá , Jego najstarszy Syn, został więc wyznaczony na jedynego Interpretatora Jego Słów i Centrum Jego Przymierza. Został On wychowany przez samego Bahá’u’lláha, uznał Swą Pozycję jeszcze jako dziecko i dzielił cierpienia Swego Ojca. Był najcenniejszym darem dla ludzkości, doskonałym Przykładem wszystkich Nauk bahaickich.
 • 35.  
 • 36. Życie `Abdu`l-Bahy ‘ Abdu’l-Bahá żył siedemdziesiąt siedem lat. Urodził się tej samej nocy, gdy Báb ogłosił Swą Misję w 1844, a zmarł w listopadzie 1921. Jego życie pełne było cierpień, lecz każdemu, kto dostąpił Jego obecności dawał poczucie największej radości i szczęścia. Po odejściu Jego Ojca spadła na Niego odpowiedzialność za wspólnotę bahaicką i pracował On dzień i noc, aby szerzyć Wiarę na Wschodzie i Zachodzie. Napisał tysiące Tablic do różnych jednostek i grup, a także wyjaśniał Pisma Swego Ojca. Dzisiaj Jego interpretacje są istotną częścią Pism Wiary Bahá’í . Skupiając się na osobie ‘Abdu’l-Bahy jako Centrum Przymierza Bahá’u’lláha, bahaici świata pozostali zjednoczeni w swych wysiłkach, aby prowadzić bahaickie życie i budować nową cywilizację. Pamiętamy, że częścią naszej obietnicy, którą daliśmy Bahá’u’lláhowi jest to, że mamy kochać się nawzajem, i właśnie w ‘Abdu’l-Ba hu widzimy doskonały przykład osoby kochającej. Pamiętamy, że mamy popierać sprawiedliwość, że mamy być szczodrzy, że mamy nie zwracać uwagi na błędy innych, i to właśnie z przykładu ‘Abdu’l-Bahy możemy się uczyć sprawiedliwości, hojności, przebaczania.
 • 37. ... częścią naszej obietnicy, którą daliśmy Bahá’u’lláhowi jest to, że mamy kochać się nawzajem, i właśnie w ‘Abdu’l-Ba hu widzimy doskonały przykład osoby kochającej. Pamiętamy, że mamy popierać sprawiedliwość, że mamy być szczodrzy, że mamy nie zwracać uwagi na błędy innych, i to właśnie z przykładu ‘Abdu’l-Bahy możemy się uczyć sprawiedliwości, hojności, przebaczania.
 • 38. Przykazania bahaickie Najważniejszym aspektem każdej religii są prawa, które Objawiciel przynosi ludzkości, aby naprowadzić ją na właściwą drogę. Niektóre z tych praw i przykazań są wieczne, inne zmieniają się w miarę jak ludzkość rozwija się i ewoluuje. Wiara naucza nas, że nie powinniśmy myśleć o bahaickich prawach jako o serii nakazów i zakazów. Bahá’u’lláh mówi nam, że Jego prawa są “lampą Mej serdecznej opatrzności, dla Mych stworzeń zaś to klucz do Mojego miłosierdzia” . Nie powinniśmy też przestrzegać tych praw ze strachu przed karą, gdyż, jak wyraźnie stwierdził On w Swej Najświętszej Księdze: “Przestrzegajcie Mych przykazań z miłości do Mojego piękna” . Te idee staną się bardziej zrozumiałe, jeśli podam Ci kilka przykładów bahaickich praw.
 • 39. Bahá’u’lláh mówi, że Jego Przykazania są “ lampą Mej serdecznej opatrzności, a klucz ami do Mojego miłosierdzia dla Mych stworzeń ... Przestrzegajcie Mych przykazań z miłości do Mojego piękna .”
 • 40. Modlitwa W fizycznym świecie istoty ludzkie muszą codziennie jeść. Takie są potrzeby ludzkiego ciała: jeśli nie uczynimy tego, rozchorujemy się i szybko umrzemy. Możemy więc powiedzieć, że codzienne jedzenie jest prawem fizycznej egzystencji, które musi być przestrzegane. W ten sam sposób, jednym z przykazań Bahá’u’lláha jest codzienna modlitwa. Tak jak nasze ciało, nasze dusze potrzebują ciągłego pożywienia, a modlitwa zapewnia pokarm dla naszego duchowego rozwoju. Istnieje wiele pięknych modlitw objawionych przez Bába, Bahá’u’lláha i ‘Abdu’l-Bahę, które możemy odmawiać, gdy jesteśmy sami lub na spotkaniach. Niektóre z tych modlitw są wyjątkowe, niektóre obowiązkowe. Jedna z modlitw obowiązkowych jest odmawiana przez bahaitów każdego dnia pomiędzy południem, a zachodem słońca. Modlitwa jest konwersacją z Bogiem. Jeśli osoba kocha drugą, największym pragnieniem jej jest rozmawiać z nią i przebywać w jej obecności. Dlatego też jako znak jej miłości do Boga, bahaita pragnie rozmawiać z Nim, inaczej mówiąc – modlić się każdego dnia.
 • 41. “ Daję świadectwo, o mój Boże, że stworzyłeś mnie, abym Cię znał i wielbił. Świadczę w tej chwili o mojej bezsilności a Twojej mocy, o mym ubóstwie a Twoim bogactwie. Nie ma innego Boga poza Tobą, Pomagającym w Niebezpie c zeństwie, Samoistnym.” Bahá’u’lláh
 • 42. Obmawianie i oszczerstwa W innym przykazaniu, Bahá’u’lláh zabrania obmawiania i szerzenia oszczerstw. Jest to ważne, gdyż - jeśli się temu przyjrzeć - jednym z największych wrogów jedności jest obmawianie. A niestety, rozmawianie o błędach ludzi podczas ich nieobecności stało się już uznaną praktyką wśród większości ludzkości. Wszyscy zdają się interesować wyłącznie słabościami innych ludzi, które w miarę pow t arzania są wciąż wyolbrzymiane. ‘Abdu’l-Bahá mówi nam dokładnie coś innego: jeśli widzimy w jakiejś osobie dziesięć dobrych cech i jedną złą, powinniśmy skupić się na tych dziesięciu, a choćby nawet dana osoba miała dziesięć złych cech, a jedną dobrą, to powinniśmy skoncentrować się właśnie na tej jednej.
 • 43. “ O Towarzyszu Tronu Mego! Nie słuchaj zła i nie widź zła. Nie poniżaj się ani nie biadaj i nie płacz. Zła nie powiadaj, abyś nie słyszał mówionym go tobie i nie przesadzaj błędów innych, by własne twoje błędy nie zdały się równie wielkimi oraz nikomu nie życz poniżenia, by własne twe poniżenie nie ukazało się jasno. Przeżywaj dni swego życia, które są krótsze od przelotnej chwili, z nieskazitelnym umysłem, sercem niepokalanym, czystą myślą i uświęconą istotą ażebyś, wolny i rad, złożył cielesną powłokę podążył do niebiańskiego raju i zamieszkał na zawsze w wiekuistym królestwie.” Bahá’u’lláh
 • 44. Alkohol i używki Bahá’u’lláh zabronił picia alkoholu i oczywiście używania narkotyków. Spożywanie alkoholu naprawdę jest jedną z najgorszych społecznych chorób, które istnieją dziś na świecie. Jest jedną z najczęstszych przyczyn przemocy i rozpadu szczęśliwego życia rodzinnego. Prawdę mówiąc, nigdy nie rozumiałam(-łem) dlaczego ludzie biorą coś, co miesza im w umysłach i sprawia, że tracą umiejętność jasnego myślenia. Picie sprawia, że ludzie są w stanie zachowywać się w haniebny sposób, podczas gdy zostaliśmy stworzeni godnymi. Znam piękny cytat z Pism Bahá’u’lláha na temat godności: “ O Synu Ducha! Stworzyłem cię bogatym; czemu doprowadzasz się do nędzy? Szlachetnym cię uczyniłem; czemu się poniżasz? Z istoty wiedzy dałem ci byt; czemu szukasz oświecenia u kogokolwiek prócz Mnie? Z gliny miłości ulepiłem ciebie; czemuż to zajmujesz się innym? Zwróć wzrok swój ku sobie samemu, ażebyś ujrzał Mnie w samym sobie, potężnego, władnego i samoistnego.”
 • 45. “ O Synu Ducha! Stworzyłem cię bogatym; czemu doprowadzasz się do nędzy? Szlachetnym cię uczyniłem; czemu się poniżasz? Z istoty wiedzy dałem ci byt; czemu szukasz oświecenia u kogokolwiek prócz Mnie? Z gliny miłości ulepiłem ciebie; czemuż to zajmujesz się innym? Zwróć wzrok swój ku sobie samemu, ażebyś ujrzał Mnie w samym sobie, potężnego, władnego i samoistnego.”
 • 46. Edukacja dzieci Inne przykazanie Bahá’u’lláha, mówi o obowiązku rodziców i społeczeństwa, aby kształcić dzieci. To obowiązek rodziców (jak mówi Bahá’u’lláh), aby dopilnowali, żeby dzieci wykształciły w sobie zarówno duchowe cechy oraz zdobyły wiedzę i umiejętności praktyczne, które umożliwiłyby im wieść życie przynoszące owoce. Ten fragment z Pism ‘Abdu’l-Bahy dobrze to wyjaśnia:   “ Zatem ukochani Boga i służebnice Miłosiernego muszą sercem i życiem kształcić swe dzieci i uczyć je w szkole cnoty i doskonałości. Nie wolno im zaniedbać tej sprawy; nie mogą być nieskuteczni. Zaprawdę, byłoby lepiej, gdyby dziecię wcale się nie narodziło niż gdyby miało wzrastać w ignorancji, gdyż to niewinne dziecię, w swym późniejszym życiu byłoby dotknięte niezliczonymi wadami, stałoby odpowiedzialne przed Bogiem i odpowiadało przed Nim, pokryte hańbą i odrzucone przez ludzi. Cóż za błąd byłby to i cóż za przeoczenie! ”
 • 47. “ Zatem ukochani Boga i służebnice Miłosiernego muszą sercem i życiem kształcić swe dzieci i uczyć je w szkole cnoty i doskonałości. ” `Abdu`l-Baha
 • 48. Praca bahaity Wiara Bahá’í jest religią, a nie tylko zbiorem pięknych idei. W rzeczywistości jest bardzo zorganizowaną religią, której celem jest ni mniej ni więcej, tylko zjednoczenie całej ludzkiej rasy. Praca bahaitów to budowani e światowej cywilizacji. Powszechny Dom Sprawiedliwości mówi nam, że w tej pracy bierze udział trzech uczestników i każdy z nich pełni bardzo ważną rolę : Pojedynczy człowiek; Wspólnota; 3. Instytucje Wiary.
 • 49. Wiara Bahá’í jest religią, a nie tylko zbiorem pięknych idei. W rzeczywistości jest bardzo zorganizowaną religią, której celem jest ni mniej ni więcej, tylko zjednoczenie całej ludzkiej rasy. Praca bahaitów to budowani e światowej cywilizacji.
 • 50. Osoba Obowiązkiem pojedynczego wyznawcy jest bycie wiernym Przymierzu , codzienne usiłowanie dopasowania swego życia do Nauk Bahá’u’lláha oraz służba ludzkości , z ciągłą świadomością faktu, że życie nie kończy się wraz ze śmiercią, i że nasz związek z Bogiem jest wieczny . Po śmierci nasze dusze stają się wolne i kontynuują swój rozwój w kierunku Boga przez całą wieczność. Nasze życie bardzo przypomina pobyt niemowlaka w łonie matki. Przez około dziewięć miesięcy u dziecka wykształcają się niezbędne organy – oczy, uszy, ręce, itd. – które będą mu potrzebne w późniejszym świecie. W ten sam sposób musimy wykształcić w sobie wartości duchowe, które będą nam potrzebne w innych światach Boga. Rzecz jasna nie osiągniemy naszego celu jedynie myśląc o nim – musimy pracować, służyć naszym bliźnim i dzielić się wiedzą, którą zdobywamy z innymi.
 • 51. Obowiązkiem pojedynczego wyznawcy jest bycie wiernym Przymierzu, codzienne usiłowanie dopasowania swego życia do Nauk Bahá’u’lláha oraz służba ludzkości, z ciągłą świadomością faktu, że życie nie kończy się wraz ze śmiercią, i że nasz związek z Bogiem jest wieczny.
 • 52. Wspólnota Jednostki ludzkie nie zostały stworzone, aby żyć same – żyjemy we wspólnotach i musimy razem pracować, aby zbudować nową cywilizację. Najbliższa nam jest lokalna wspólnota, która składa się z bahaitów naszej wsi lub miasta. To właśnie tu uczymy się ze sobą współpracować, razem wzrastać i jednoczyć. Oprócz przynależności do wspólnoty lokalnej, jesteśmy również członkami wspólnoty narodowej, a wreszcie także ogólnoświatowej wspólnoty bahaickiej, która wciąż się rozrasta i przyciąga ludzi ze wszystkich religii, ras i narodowości.
 • 53. Bahaici w jednej wspólnocie planują działania, które pomogą zbudować jedność w społeczeństwach, w których mieszkają i żyją.
 • 54. Instytucje Wiara Bahá’í W przykazaniach Bahá’u’lláha zawartych jest wiele wskazówek dotyczących tego, jak powinno być zorganizowane społeczeństwo. W przeszłości Objawiciele Boży niewiele mówili o tym, jak ich zwolennicy powinni się organizować i ludzie sami musieli o tym pomyśleć. Lecz w przypadku Wiara Bahá’í , Bahá’u’lláh przyniósł Swój własny Porządek Administracyjny, co oznacza, że powiedział On nam jakie mamy stworzyć instytucje, jak powinny one działać i jak ludzkość powinna być zarządzana. Mówiłiśmy już o najwyższej instytucji, czyli o Powszechnym Domu sprawiedliwości. Raz w roku, bahaici w każdym państwie wybierają Narodowe Zgromadzenie Duchowe, a w każdej miejscowości – Lokalne Zgromadzenie Duchowe. Jest to instytucja, którą poznasz najszybciej. W W ierze Bahá’í nie ma księży ani duchowieństwa i to właśnie Lokalne Zgromadzenie Duchowe zajmuje się sprawami wspólnoty i dba o dobrobyt jej poszczególnych członków. Lokalne Zgromadzenie Duchowe składa się z dziewięciu osób wybieranych w atmosferze pełnej modlitwy - głosowanie jest tajne i biorą w nim udział wszyscy dorośli z danej wspólnoty. Zgromadzenia Duchowe są dla bahaitów niezmiernie ważne – przez nie uczymy się jak należy zajmować się z ludzkimi sprawami i jak można ustanowić w społeczeństwie nowy porządek, który znany jest jako Światowy Porządek Bahá’u’lláha.
 • 55. Członkowie Narodowego Zgromadzenia Duchowego Bahaitów w Polsce
 • 56. Epilog To była krótkie wyjaśnienie istoty Wiary Bahá’í . Aby zostać bahaitą, nie trzeba przechodzić specjalnych rytuałów. To co jest najważniejsze, to zaakceptować w swoim sercu Bahá’u’lláha jako Objawiciela Bożego na ten czas i to, że objawił on Słowo i Przewodnictwo Boże. Ważnym jest również zrozumienie, że bahaita po za akceptowaniu Bahá’u’lláha, zaczyna świadomie stosować w życiu Jego nauki i stara się dzień i noc wciąż pogłębiać swoją wiedzę o Wierze Bahá’í. `Abdu`l-Baha powiedział: „ Muszą oni dowieść tego, że są bahaitami poprzez uczynki, a nie tylko nazwę. Ten jest prawdziwym bahaitą, kto dzień i noc stara się rozwijać na ścieżce, która transformuje człowieka, czyim największym pragnieniem jest żyć i działać w taki sposób, aby wzbogacić i oświetlić świat, którego celem w życiu jest zachowywać się tak, aby być przyczyną nieskończonego rozwoju.”
 • 57. „ Lepiej jest kształcić jedną duszę niż posiadać wszystko to, co jest na Ziemi, ponieważ tak długo jak ta dusza znajduje się w cieniu Drzewa Boskiej Jedności, ona i ci którzy prowadzą ją, będą odbiorcami pełnej miłości Bożego miłosierdzia, podczas gdy posiadanie ziemskich rzeczy skończy się wraz ze śmiercią... Nie ma wspanialszego raju dla każdej duszy niż być wystawionym na działanie Bożego Objawiciela na ten czas, słyszeć wersety Jego nauk i wierzyć w nie, być w jego obecności, co jest niczym innym jak obecnością Boga, żeglować na morzu niebiańskiego królestwa Jego łaskawości oraz smakować najprzedniejszych owoców raju Jego Boskiej Jedności.” Bab
 • 58. Modlitwa o rozwój duchowy: “ O Boże! Orzeźwij i uraduj ducha mego. Oczyść serce moje. Oświeć mój umysł. W Twoje ręce składam wszystkie moje sprawy. Tyś jest moim Przewodnikiem i moją ucieczką. Nie będę się już więcej martwił ani smucił; będę szczęśliwą i radosną istotą. O Boże! Nie będę już więcej poddawał się niepokojom, ani nie dopuszczę, by nękały mnie zmartwienia. Nie będę rozmyślał nad przykrymi stronami życia. O Boże! Jesteś mi lepszym przyjacielem, niż ja sam dla siebie. Ofiaruję się Tobie, O Panie.”