Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kenes

468 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kenes

 1. 1. ]1[,‫חמישי‬ ‫יום‬30.5.13‫מושבים‬ ‫תקצירי‬ -‫העשרים‬ ‫במאה‬ ‫הקיבוץ‬‫עם‬ ‫הלוקלי‬ :‫ואחת‬‫הגלובלי‬‫בשדה‬ ‫גבולות‬ ‫פריצת‬‫בישראל‬ ‫הדתי‬,‫קהילה‬ ,‫עיר‬ ‫של‬ ‫סיפור‬‫בית‬‫פרשנות‬‫אלטרנטיבית‬‫למרחב‬‫המקומי‬:‫בישראל‬ ‫הפלסטינים‬‫פיקוח‬ ‫מרחבי‬ ‫בין‬‫התנגדות‬ ‫של‬ ‫לזירות‬‫והסתגלות‬9:00-10:30‫המושב‬ ‫שם‬,‫מזרחי‬ ‫אילנה‬ ,‫אביאלי‬ ‫ניר‬‫מושקוביץ‬ ‫יפה‬ ,‫פייל‬ ‫גיא‬‫אשוש‬ ‫ויובל‬‫מרק‬ ‫וצבי‬ ‫בילו‬ ‫יורם‬‫ליאון‬ ‫נסים‬ :‫מגיבים‬‫ורצברגר‬ ‫רחל‬‫נריה-בן‬ ‫רבקה‬ ,‫צבן‬ ‫הילה‬,‫שחר‬Marina Epstein-Pliouchtch andAnastasia Moscaliuc,‫נאמן‬ ‫רינה‬‫שי‬ ‫טליה‬,‫נוריאלי‬ ‫בני‬AndreasHackl‫נתליה‬ ,‫גוטקובסקי‬.‫גוטקובסקי‬ ‫נתליה‬ :‫יו"ר‬‫אבורביעה‬ ‫ספא‬ :‫מגיבה‬‫דובריםות‬12-15 11 8-10 6-7 2-5 ‫תקצירים‬ ‫עמודי‬14:00-15:30‫)עמוד‬ "‫ספרים‬ ‫"חגיגת‬ ‫מושב‬ -34(16:00-18:30‫)עמודים‬ ‫גלקמן‬ ‫מקס‬ ‫לפרופ‬ ‫מחווה‬ ‫מושב‬ -35-40) (Homage to MaxGluckman(Part 1Prof. Don Handelman(Hebrew University of Jerusalem)Prof. Bruce Kapferer(University of Bergen)Prof. Robert Gordon(University of Vermont)Part 2Prof. Emanuel Marx(Tel Aviv University)Peter GluckmanProf. Moshe Shokeid(Tel Aviv University)‫)עמודים‬ "‫המחקר‬ ‫משדה‬ ‫"תמונות‬ ‫בתערוכת‬ ‫הצילומים‬ ‫לצד‬ ‫המופיעים‬ ‫הטקסטים‬ ‫תקצירי‬ -41-51(‫ירושלים‬ ,‫הצופים‬ ‫הר‬ ,‫בירושלים‬ ‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬ ,‫ולאנתרופולוגיה‬ ‫לסוציולוגיה‬ ‫המחלקה‬ ‫אצל‬ ‫הישראלית‬ ‫האנתרופולוגית‬ ‫האגודה‬91905The Department of Sociology and Anthropology, the Hebrew University in Jerusalem, Mount Scopus Jerusalem 91905, Israelisranthro@gmail.com – www.isranthro.org‫המקומי‬ ‫הוא‬ ‫הגלובלי‬ ‫האם‬?‫החדש‬‫גבריות‬ ‫על‬ ‫של‬ ‫ביתיים‬ ‫מרחבים‬‫סיכון‬‫ואי-ודאות‬‫במרחב‬ ‫תנועה‬‫של‬ ‫ועיצובה‬‫זהות‬MobilizingShame11:00-12:30‫המושב‬ ‫שם‬,‫אסא-ענבר‬ ‫מיכל‬ ,‫הירש‬ ‫אורית‬‫חגג-ברגר‬ ‫הגר‬‫ואורית‬ ‫אסא-ענבר‬ ‫מיכל‬ :‫יו"ר‬‫רם‬ ‫אורי‬ :‫מגיב‬ .‫הירש‬‫סיגל‬ ,‫כהן‬ ‫אדם‬,‫שחר‬ ‫אופנהיים‬‫סגין‬ ‫סטס‬‫הדס‬ ,‫פייל‬ ‫גיא‬ ,‫צוק‬ ‫עידו‬‫בירד-דוד‬ ‫נורית‬ ,‫וייס‬‫סמימיאן-דרש‬ ‫ולימור‬‫בירד-דוד‬ ‫נורית‬ :‫יו"ר‬‫הנדלמן‬ ‫דון‬ :‫מגיב‬,‫בנדריהם‬ ‫רעות‬‫אורטל‬ ,‫רוזן‬ ‫רולי‬‫דרך‬‫תמר‬ ,‫נתנזון‬ ‫רגב‬‫ויפעת‬ ‫כתריאל‬‫,גוטמן‬Brian Callan‫דובריםות‬30-33 27-29 22-26 19-21 16-18 ‫תקצירים‬ ‫עמודי‬
 2. 2. ]2[-‫אצרו‬‫גובזנסקי‬ ‫וגלית‬ ‫כהן‬ ‫אדם‬ :-‫משתתפיםת‬,‫הרצוג‬ ‫אסתר‬ ,‫הראל‬ ‫אסף‬ ,‫הירש‬ ‫אורית‬ ,‫זהבי‬ ‫אדר‬ :Joshua Schmidt‫נתליה‬ ,‫כרמלי‬ ‫גוזמן‬ ‫שלמה‬ ,‫דוד‬ ‫בן‬ ‫רחלי‬ ,‫נתנזון‬ ‫רגב‬ ,‫גוטקובסקי‬:‫המושב‬ ‫שם‬‫והסתגלות‬ ‫התנגדות‬ ‫של‬ ‫לזירות‬ ‫פיקוח‬ ‫מרחבי‬ ‫בין‬ ‫בישראל‬ ‫הפלסטינים‬‫גוטקובסקי‬ ‫נתליה‬ :‫יו"ר‬‫בנגב‬ ‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫אוניברסיטת‬ ,‫אבורביעה‬ ‫ספא‬ ‫ד"ר‬ :‫למושב‬ ‫מגיבה‬‫המושב‬ ‫תקציר‬‫להתיישבות‬ ‫שאפשרו‬ ‫והמשפטיים‬ ‫הפוליטיים‬ ,‫התכנוניים‬ ,‫ההיסטוריים‬ ‫בהיבטים‬ ‫נגעו‬ ‫שונים‬ ‫מחקרים‬‫אתני‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫וכלכלית‬ ‫חברתית‬ ,‫מרחבית‬ ‫מבחינה‬ ‫מרובדת‬ ‫אזרחות‬ ‫ויצרו‬ ‫המרחב‬ ‫את‬ ‫לנכס‬ ‫היהודית‬‫המבט‬ ‫מנקודת‬ ‫ללמוד‬ ‫בניסיון‬ ‫שותק‬ ‫כמעט‬ ‫נותר‬ ,‫זאת‬ ‫לעומת‬ ‫האנתרופולוגי‬ ‫המחקר‬ .‫לאומי‬‫תגובות‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ,‫הופקע‬ ‫והסימבולי‬ ‫הכלכלי‬ ,‫הפיזי‬ ‫שמרחבם‬ ‫וחברה‬ ‫אדם‬ ‫של‬ ‫מקומם‬ ‫את‬ ‫הדיסציפלינארית‬.‫זו‬ ‫מרחבית‬ ‫הפקעה‬ ‫באמצעות‬ ‫הנוצרות‬ ‫ומתן‬ ‫משא‬ ‫של‬ ‫והפרקטיקות‬ ‫ההסתגלות‬ ‫תגובות‬ ,‫הנגד‬‫פיקוח‬ ‫של‬ ‫וסמבוליות‬ ‫כלכליות‬ ,‫מרחביות‬ ‫בפרקטיקות‬ ‫הנוגעות‬ ‫שאלות‬ ‫ובזמן‬ ‫במרחב‬ ‫ישרטט‬ ‫זה‬ ‫מושב‬‫תצורות‬ ‫בחינת‬ ‫זאת,לצד‬ .‫בישראל‬ ‫הפלסטינים‬ ‫הערבים‬ ‫מהאזרחים‬ ‫והפקעתו‬ ‫לעיר‬ ‫כפר‬ ‫בין‬ ‫במרחב‬‫המרחב‬ ‫אל‬ ‫חדשות‬ ‫פרדיגמות‬ ‫של‬ ‫חלחול‬ ‫בעת‬ ‫הנוצרות‬ ‫העכשווית‬ ‫וההסתגלות‬ ‫ההתאמה‬ ,‫ההתנגדות‬‫המאפשרות‬ ‫משמעיות‬ ‫רב‬ ‫פעולות‬ ‫של‬ ‫ביניים‬ ‫מרחבי‬ ‫נוצרים‬ ‫כמיעוט‬ ‫הלכודה‬ ‫הזהות‬ ‫מתוך‬ .‫המקומי‬.‫ההגמוני‬ ‫למרחב‬ ‫קטנות‬ ‫אלטרנטיבות‬ ‫לעצמם‬ ‫ליצור‬ ‫ולקבוצות‬ ‫לסובייקטים‬‫ירושלים‬ ,‫הצופים‬ ‫הר‬ ,‫בירושלים‬ ‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬ ,‫ולאנתרופולוגיה‬ ‫לסוציולוגיה‬ ‫המחלקה‬ ‫אצל‬ ‫הישראלית‬ ‫האנתרופולוגית‬ ‫האגודה‬91905The Department of Sociology and Anthropology, the Hebrew University in Jerusalem, Mount Scopus Jerusalem 91905, Israelisranthro@gmail.com – www.isranthro.org
 3. 3. ]3[‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫אוניברסיטת‬ ,‫וממשל‬ ‫לפוליטיקה‬ ‫המחלקה‬ ,‫דוקטורנט‬ ,‫נוריאלי‬ ‫בני‬,‫בלוד‬ ‫הצבאי‬ ‫הממשל‬ :‫מרחבי‬ ‫לפיקוח‬ ‫כבסיס‬ ‫צבירה‬1948-1949‫צבירה‬ ‫המונח‬ ‫על‬ ‫הישענות‬ ‫תוך‬ ‫לאומי-קולוניאלי‬ ‫כפרויקט‬ ‫בלוד‬ ‫הצבאי‬ ‫הממשל‬ ‫שנת‬ ‫את‬ ‫מנתח‬ ‫המחקר‬‫כגון‬ ‫תופעות‬ ‫בישראל‬ ‫הצבאי‬ ‫הממשל‬ ‫על‬ ‫קודמים‬ ‫במחקרים‬ .‫הרווי‬ ‫דיוויד‬ ‫טבע‬ ‫אותו‬ ,‫נישול‬ ‫באמצעות‬,‫בשונה‬ .‫נותחו‬ ‫לא‬ ‫ביניהם‬ ‫והקשרים‬ ,‫בנפרד‬ ‫נותחו‬ ‫מרחבי‬ ‫צבאי‬ ‫ופיקוח‬ ‫הפלסטיני‬ ‫הרכוש‬ ‫הפקעת‬ ,‫ביזה‬‫בביזה‬ ‫הרשויות‬ ‫של‬ ‫המאבק‬ .‫השני‬ ‫את‬ ‫האחד‬ ‫מתנים‬ ‫הם‬ ‫כי‬ ‫וטוען‬ ‫יחד‬ ‫הללו‬ ‫התופעות‬ ‫את‬ ‫כורך‬ ‫זה‬ ‫מאמר‬‫ועל‬ ‫הביזה‬ ‫על‬ ‫ההתגברות‬ .‫פלסטינים‬ ‫תושבים‬ ‫של‬ ‫בריחה‬ ‫ניסיונות‬ ‫עם‬ ‫לשיאו‬ ‫שהגיע‬ ‫מרחבי‬ ‫לפיקוח‬ ‫הביא‬‫המרחב‬ ‫על‬ ‫והפיקוח‬ ‫ההפקעה‬ ,‫הביזה‬ ‫את‬ ‫בתוכה‬ ‫שהכליאה‬ ,‫כלכלת-פיקוח‬ ‫יצרה‬ ‫הפלסטינים‬ ‫בריחות‬‫הפקת‬ ‫דרכו‬ ‫לאומי-קולוניאלי‬ ‫מימד‬ ‫מקבלת‬ ‫נישול‬ ‫באמצעות‬ ‫צבירה‬ ,‫זה‬ ‫בהקשר‬ .‫ביהודים‬ ‫מחדש‬ ‫שייושב‬.‫יהודים‬ ‫מתיישבים‬ ‫בקרב‬ ‫נמוכים‬ ‫אבטלה‬ ‫שיעורי‬ ‫על‬ ‫בשמירה‬ ‫הותנתה‬ ‫פלסטינית‬ ‫מעבודה‬ ‫כלכליים‬ ‫רווחים‬‫ירושלים‬ ,‫הצופים‬ ‫הר‬ ,‫בירושלים‬ ‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬ ,‫ולאנתרופולוגיה‬ ‫לסוציולוגיה‬ ‫המחלקה‬ ‫אצל‬ ‫הישראלית‬ ‫האנתרופולוגית‬ ‫האגודה‬91905The Department of Sociology and Anthropology, the Hebrew University in Jerusalem, Mount Scopus Jerusalem 91905, Israelisranthro@gmail.com – www.isranthro.org
 4. 4. ]4[) ‫הקל‬ ‫אנדריאס‬Andreas Hackl(‫אביב‬ ‫תל‬ ‫אוניברסיטת‬ ,‫ואנתרופולוגיה‬ ‫לסוציולוגיה‬ ‫החוג‬ ,‫דוקטורנט‬ ,The city as a function, not a place – how Palestinian Israelis use Tel Aviv totransgress boundaries while experiencing new onesThe dissolution of borders and accelerated mobility is one consequence ofglobalization, while on the other hand, an entrenchment of boundaries and theinvention of new ones takes place, often in resistance to the very same forces ofglobalization that de-localized boundaries in the first place. Acknowledging that boththese phenomena are structured into the processes shaping and transforming identitiesof persons in the contemporary urban space, I am asking how the cosmopolitan city ofTel Aviv functions as a boundary-creating and boundary-dissolving social reality forPalestinian-Arab citizens of Israel, who migrate through this spaceMy research findings up to date suggest that Palestinian Arab citizens of Israel oftendo not fully arrive to Tel Aviv, while the city does not become an integral part in theirspacial identities. Instead, it appears that they ‘use’ the urban space in a temporaryand mobile way, often as a social, economic, cultural and political functionthat servesindividual interests. While Tel Aviv attracts thousands of Palestinian Israelis foreducation and work, its particularity as a ground for individuality, anonymity, and‘the good life’ seems to invite young Palestinian Israelis to immerse oneself into anurban space that makes ethnic tensions, cultural constrains and political conflict lesspressing. It allows for the dissolution of inter-personal boundaries that wouldotherwise appear rigid, while the particularity of Palestinian Arabs in Israel as aminority trapped between contradictory senses of belonging sets limits to suchimmersion and contributes to the creation of new boundaries and new senses ofbelonging. With the words of Georg Simmel, I am investigating a special case of the“adaptions made by the personality in its adjustments to the forces that lie outside ofit.”‫ירושלים‬ ,‫הצופים‬ ‫הר‬ ,‫בירושלים‬ ‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬ ,‫ולאנתרופולוגיה‬ ‫לסוציולוגיה‬ ‫המחלקה‬ ‫אצל‬ ‫הישראלית‬ ‫האנתרופולוגית‬ ‫האגודה‬91905The Department of Sociology and Anthropology, the Hebrew University in Jerusalem, Mount Scopus Jerusalem 91905, Israelisranthro@gmail.com – www.isranthro.org
 5. 5. ]5[‫אביב‬ ‫תל‬ ‫אוניברסיטת‬ , ‫הסביבה‬ ‫ללימודי‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ,‫לדוקטורט‬ ‫סטודנטית‬ ,‫גוטקובסקי‬ ‫נתליה‬‫לקיימות‬ ‫לאומיות‬ ‫בין‬ ‫בצומת‬ ‫בישראל‬ ‫פלסטינית‬ ‫ערבית‬ ‫חקלאות‬‫לאומיות‬ ‫הוא‬ ‫בה‬ ‫השולט‬ ‫שהאתוס‬ ‫מחקלאות‬ :‫בחקלאות‬ ‫פרדיגמות‬ ‫שינוי‬ ‫מתרחש‬ ‫הנוכחית‬ ‫בתקופה‬‫הכלכלית‬ ‫צמיחה‬ ‫בין‬ ,‫לסביבה‬ ‫האדם‬ ‫צרכי‬ ‫בין‬ ‫המאזנת‬ ,"‫כ"מקיימת‬ ‫עצמה‬ ‫את‬ ‫להוכיח‬ ‫שנדרשת‬ ‫לחקלאות‬‫מחוללת‬ ‫המקיימת‬ ‫החקלאות‬ ‫של‬ ‫התפישה‬ ‫של‬ ‫חדירתה‬ ‫האם‬ ‫בודק‬ ‫המחקר‬ .‫וסביבתית‬ ‫חברתית‬ ‫לרווחה‬‫היא‬ ‫שמא‬ ‫או‬ ,‫עצמם‬ ‫ולחקלאים‬ ‫בישראל‬ ‫הפלסטינית‬ ‫החקלאות‬ ‫לתפישת‬ ‫חדשות‬ ‫הזדמנויות‬ ‫ויוצרת‬ ‫שינויים‬.‫חדשה‬ ‫שליטה‬ ‫בשפת‬ ‫ישנות‬ ‫תבניות‬ ‫משמרת‬‫הפלסטינית‬ ‫לחקלאות‬ ‫ביחס‬ ‫המקיימת‬ ‫החקלאות‬ ‫של‬ ‫והבנייתה‬ ‫אימוצה‬ ‫תהליכי‬ ‫אחר‬ ‫מתחקה‬ ‫המחקר‬‫המפגש‬ ‫את‬ ‫המבטאים‬ ‫בחקלאות‬ ‫מרכזיים‬ ‫שחקנים‬ ‫בה‬ ‫ומשתמשים‬ ‫מפרשים‬ ,‫תופשים‬ ‫כיצד‬ ‫ובודק‬ ‫בישראל‬.‫בישראל‬ ‫הערבית-פלסטינית‬ ‫החקלאות‬ ‫עם‬ ‫בפגישתה‬ ‫הקיימות‬ ‫של‬ ‫והפרדיגמה‬ ‫הציבורית‬ ‫המדיניות‬ ‫בין‬,‫מחד‬ .‫הפלסטינית‬ ‫לחקלאות‬ ‫ביחס‬ ‫הקיימות‬ ‫שיח‬ ‫של‬ ‫הכפולה‬ ‫הדיאלקטיקה‬ ‫הינו‬ ‫זה‬ ‫מחקר‬ ‫של‬ ‫מרכזי‬ ‫ממצא‬‫הביולוגי‬ ‫המגוון‬ ‫חשיבות‬ ,‫צדק‬ ‫של‬ ‫מושגים‬ ‫ועולים‬ ‫הקיימות‬ ‫באמצעות‬ ‫נסדק‬ ‫בחקלאות‬ ‫הלאומי‬ ‫השיח‬-‫לאומיות‬ ‫מטרות‬ ‫להצדקת‬ ‫הקיימות‬ ‫אתוס‬ ‫מגויס‬ ,‫מאידך‬ .‫הערבית‬ ‫החקלאות‬ ‫של‬ ‫בערכה‬ ‫והכרה‬ ‫והתרבותי‬.‫ציונית‬ ‫כמטרה‬ ‫החקלאית‬ ‫ההתיישבות‬ ‫והרחבת‬ ‫המדינה‬ ‫בטחון‬ ,‫הלאום‬ ‫קרקעות‬ ‫שמירת‬ ‫כגון‬ ‫ציוניות‬‫פוטנציאל‬ ‫בה‬ ‫שיש‬ ‫כחקלאות‬ ‫בראייתה‬ ‫גלומה‬ ‫בקיימות‬ ‫הדיאלקטיקה‬ ,‫הערבית-פלסטינית‬ ‫המבט‬ ‫מנקודת‬‫הערבית‬ ‫החקלאות‬ ‫של‬ ‫הטכנולוגית‬ ‫הנחיתות‬ ‫לשימור‬ ‫וככלי‬ ‫מחד‬ ‫הקיים‬ ‫על‬ ‫המבוסס‬ ‫סביבתי‬ -‫כלכלי‬.‫מאידך‬‫ירושלים‬ ,‫הצופים‬ ‫הר‬ ,‫בירושלים‬ ‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬ ,‫ולאנתרופולוגיה‬ ‫לסוציולוגיה‬ ‫המחלקה‬ ‫אצל‬ ‫הישראלית‬ ‫האנתרופולוגית‬ ‫האגודה‬91905The Department of Sociology and Anthropology, the Hebrew University in Jerusalem, Mount Scopus Jerusalem 91905, Israelisranthro@gmail.com – www.isranthro.org
 6. 6. ]6[:‫המושב‬ ‫שם‬‫המקומי‬ ‫למרחב‬ ‫אלטרנטיבית‬ ‫פרשנות‬‫יפו‬ /‫אביב‬ ‫תל‬ ‫של‬ ‫האקדמית‬ ‫המיכללה‬ ,‫נאמן‬ ‫רינה‬ ‫ד"ר‬‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫חברתית=לאומית‬ ‫ומעורבות‬ ‫קדושה‬ :‫אורבנית‬ ‫אזרחית‬ ‫דת‬‫תהליך‬ ‫כמעוז‬ ‫העיר‬ ‫מופיעה‬ ‫הישראלי‬ ‫ובציבור‬ ‫בתקשורת‬ ,‫בספרות‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫של‬ ‫הרווח‬ ‫בדימוי‬‫תרבות‬ ‫ושל‬ ‫כלכלי‬ ‫עושר‬ ‫של‬ ‫כמרכז‬ ‫וכן‬ – "‫הפסקה‬ ‫ללא‬ ‫"עיר‬ ,"‫עולם‬ ‫"עיר‬ – ‫בישראל‬ ‫הגלובליזציה‬‫על‬ ‫כמשפיעה‬ ‫נתפסת‬ ‫זאת‬ ‫אוירה‬ .‫הפריפריה‬ ‫מן‬ ‫והמנוכר‬ ‫ההווה‬ ‫ובחיי‬ ‫בעצמו‬ ‫המרוכז‬ ,‫וחילונית‬ ‫טכנולוגית‬,‫הדוניזם‬ ,‫נהנתנות‬ ,‫חומרנות‬ ‫של‬ ‫בכיוון‬ ,‫וגבוה‬ ‫בינוני‬ ‫ממעמד‬ ‫ברובה‬ ‫שמורכבת‬ ,‫אביבית‬ ‫התל‬ ‫האוכלוסיה‬‫ושל‬ ‫העיר‬ ‫של‬ ‫לחלוטין‬ ‫שונה‬ ‫פרשנות‬ .‫מצוקותיה‬ ‫על‬ ‫הישראלית‬ ‫המציאות‬ ‫כלפי‬ ‫אטימות‬ ‫של‬ ‫וכן‬‫יהודית‬ ‫להתחדשות‬ ‫בתנועה‬ ‫מרכזי‬ ‫גוף‬ ‫שהינו‬ ,‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫ישראלי‬ ‫תפילה‬ ‫בבית‬ ‫ניתנת‬ ‫אוכלוסייתה‬.‫אביב‬ ‫תל‬ ‫של‬ ‫התרבותית‬ ‫במפה‬ ‫חדש‬ ‫גוף‬ ‫וגם‬ ‫בישראל‬‫זה‬ ‫מיפעל‬ ‫ובמסגרת‬ ,‫אביב‬ ‫תל‬ ‫העיר‬ ‫סביב‬ ‫אורבנית‬ ‫אזרחית‬ ‫דת‬ ‫ומתעצבת‬ ‫הולכת‬ ‫הנדון‬ ‫התפילה‬ ‫בבית‬‫של‬ ‫אזרחיות-לאומיות‬ ‫בסוגיות‬ ‫שלה‬ ‫עמוקה‬ ‫מעורבות‬ ‫עם‬ ‫העיר‬ ‫של‬ ‫רוחני-רליגיוזי-יהודי‬ ‫דיוקן‬ ‫מובנה‬‫וטיפול‬ ‫ההומו-לסבית‬ ‫בקהילה‬ ‫טיפול‬ ,‫ולקשישים‬ ‫למוגבלים‬ ,‫שואה‬ ‫לניצולי‬ ‫דאגה‬ :‫כמו‬ ,‫ישראל‬ ‫מדינת‬‫בקיץ‬ ‫החברתית‬ ‫המחאה‬ ‫בהזדמנות‬ ‫התעצמו‬ ‫אלה‬ ‫מאפיינים‬ .‫ופליטים‬ ‫עבודה‬ ‫במהגרי‬2011‫בית‬ ‫כאשר‬ ,‫אלה‬ ‫בכיוונים‬ .‫לדרישותיה‬ ‫יהודית-מסורתית‬ ‫פרשנות‬ ‫מתן‬ ‫תוך‬ ‫במחאה‬ ‫תמיכה‬ ‫לפעילויות‬ ‫נרתם‬ ‫התפילה‬‫אביב‬ ‫תל‬ ‫דרום‬ ,‫הנמל‬ ,‫אביב‬ ‫תל‬ ‫לב‬ ‫אזור‬ – ‫בשלמותה‬ ‫העיר‬ ‫של‬ ‫ניכוס‬ ‫התפילה‬ ‫בית‬ ‫בפעילויות‬ ‫מתבצע‬.‫נוספים‬ ‫ואזורים‬‫ותרבותיות‬ ‫חברתיות‬ ‫משמעויות‬ ‫הרה‬ ‫התפילה‬ ‫בבית‬ ‫המובנה‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫של‬ ‫שהפרופיל‬ ‫היא‬ ‫טענתי‬,‫רווחה‬ ‫ולמוסדות‬ ‫עירוניות‬ ‫לרשויות‬ ,‫בכללותה‬ ‫הישראלית‬ ‫לאוכלוסיה‬ ,‫אביב‬ ‫תל‬ ‫לתושבי‬ ,‫לנחקרים‬‫זה‬ ‫פרופיל‬ ‫נוצר‬ ‫דרכה‬ ‫הפרשנות‬ ‫למלאכת‬ ,‫כך‬ ‫על‬ ‫בנוסף‬ .‫ובחו"ל‬ ‫בישראל‬ ‫יהודים‬ ‫לזרמים‬ ‫וכן‬ ,‫לתקשורת‬.‫חילוניים‬ ‫מקומות‬ ‫ובקידוש‬ ‫אורבניות‬ ‫אזרחיות‬ ‫בדתות‬ ‫העוסקת‬ ‫לספרות‬ ‫יחסית‬ ‫תאורטיות‬ ‫משמעויות‬-‫מ‬ ,‫שנים‬ ‫שלוש‬ ‫במשך‬ ‫התפילה‬ ‫בבית‬ ‫שנערך‬ ‫אנתרופולוגי-איכותני‬ ‫מחקר‬ ‫על‬ ‫מבוססת‬ ‫ההרצאה‬2009‫ועד‬2012‫הפעילים‬ ,‫היזמים‬ ‫עם‬ ‫ושיחות‬ ‫ראיונות‬ , ‫בפעילויות‬ ‫משתתפת‬ ‫תצפית‬ :‫שיטות‬ ‫שלוש‬ ‫דרך‬ ,.‫בדוא"ל‬ ‫והודעות‬ ‫תפילה‬ ‫סידורי‬ ‫במיוחד‬ ,‫כתוב‬ ‫חומר‬ ‫של‬ ‫תוכן‬ ‫ניתוח‬ ‫וכן‬ ,‫השורה‬ ‫מן‬ ‫ומשתתפים‬‫ירושלים‬ ,‫הצופים‬ ‫הר‬ ,‫בירושלים‬ ‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬ ,‫ולאנתרופולוגיה‬ ‫לסוציולוגיה‬ ‫המחלקה‬ ‫אצל‬ ‫הישראלית‬ ‫האנתרופולוגית‬ ‫האגודה‬91905The Department of Sociology and Anthropology, the Hebrew University in Jerusalem, Mount Scopus Jerusalem 91905, Israelisranthro@gmail.com – www.isranthro.org
 7. 7. ]7[‫הטכניון‬ ,‫שי‬ ‫טליה‬ ‫ד"ר‬‫תרבותי‬ ‫העירוני‬ ‫המרחב‬ ‫על‬ ‫מתמשך‬ ‫–מו"מ‬ ‫בחיפה‬ "‫החגים‬ ‫"חג‬‫מהמרכיבים‬ ‫אותו‬ ‫לפטור‬ ‫מנת‬ ‫על‬ "‫"ילידי‬ ‫או‬ "‫"ילידות‬ ‫המושג‬ ‫את‬ ‫לעדכן‬ ‫מנסה‬ ‫שאני‬ ‫שנים‬ ‫מספר‬ ‫מזה‬‫בעיר‬ ‫מחקר‬ ‫ערכתי‬ ‫זו‬ ‫במסגרת‬ .‫וכ‬ ,‫מערבי‬ ‫הלא‬ ,‫מודרני‬ ‫הלא‬ ,‫האחר‬ ‫כמו‬ , ‫אותו‬ ‫שמלווים‬ ‫הקולוניאליים‬‫חיפה‬ ‫עירית‬ ‫ע"י‬ ‫המאורגן‬ ‫שנתי‬ ‫פסטיבל‬ ‫,זהו‬ ‫כידוע‬ ." ‫החגים‬ ‫"חג‬ ‫של‬ ‫באירוע‬ ‫ובמיוחד‬ , ‫בחיפה‬ ‫התחתית‬‫ה‬ ‫שנות‬ ‫מאז‬90‫הדתות‬ ‫שלושת‬ ‫לחגי‬ ‫ומוקדש‬ ,‫דצמבר‬ ‫בחודש‬ ,‫ניס-נס‬ ‫ואדי‬ ‫של‬ ‫באזור‬ ‫המוקדמות‬‫בין‬ ‫דיאלוג‬ ‫הזה‬ ‫הציבורי‬ ‫האירוע‬ ‫באמצעות‬ ‫ליצור‬ ‫היא‬ ‫חיפה‬ ‫עיריית‬ ‫של‬ ‫המוצהרת‬ ‫מטרתה‬ .‫הגדולות‬.‫דו-לאומיים‬ ‫יחסים‬ ‫של‬ ‫חדש‬ ‫מודל‬ ‫שיאפשר‬ ‫העיר‬ ‫של‬ ‫והיהודים‬ ‫הערבים‬ ‫התושבים‬‫זמני‬ ‫או‬ ‫חלקי‬ ‫שינוי‬ ‫על‬ ‫ומדברות‬ ‫בתחום‬ ‫ששולטות‬ ‫האנתרופולוגיות‬ ‫ההנחות‬ ‫את‬ ‫זמ"ז‬ ‫בוחנים‬ ‫כאשר‬,‫אוירה‬ ‫של‬ ‫ועניין‬ ‫בילוי‬ ‫באירוע‬ ‫הרואים‬ ,‫המבקרים‬ ‫קביעות‬ ‫לעומת‬ ,‫כאלו‬ ‫אירועים‬ ‫בעקבות‬ ‫שקורה‬.‫ביניהן‬ ‫התאמה‬ ‫שאין‬ ‫נראה‬ ,‫בלבד‬ ‫פנים‬ ‫העמדת‬ ‫העירייה‬ ‫בהצהרות‬ ‫שרואים‬ ,‫המקומיים‬ ‫וטענות‬‫אנסה‬ ,‫ניס-נס‬ ‫ואדי‬ ‫בסמטאות‬ ‫החזותיים‬ ‫וביטוייו‬ "‫החגים‬ ‫"חג‬ ‫אירועי‬ ‫אחרי‬ ‫שנים‬ ‫מספר‬ ‫של‬ ‫מעקב‬ ‫סמך‬ ‫על‬‫המנסה‬ ‫הרשות‬ ‫בין‬ ‫והתרבותי‬ ‫האורבני‬ ‫המרחב‬ ‫גבולות‬ ‫על‬ ‫מתמיד‬ ‫מאבק‬ ‫או‬ ‫מו"מ‬ ‫בו‬ ‫שמתקיים‬ ‫להראות‬‫העירוני‬ ‫המרחב‬ ‫לגבי‬ ‫לקבוע‬ ‫הם‬ ‫גם‬ ‫המעוניינים‬ "‫"הילידים‬ ‫לבין‬ ‫ההגמונית‬ ‫הלאומית‬ ‫הזהות‬ ‫את‬ ‫לשמר‬.‫שלהם‬ ‫התרבותית‬ ‫והמורשת‬‫ירושלים‬ ,‫הצופים‬ ‫הר‬ ,‫בירושלים‬ ‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬ ,‫ולאנתרופולוגיה‬ ‫לסוציולוגיה‬ ‫המחלקה‬ ‫אצל‬ ‫הישראלית‬ ‫האנתרופולוגית‬ ‫האגודה‬91905The Department of Sociology and Anthropology, the Hebrew University in Jerusalem, Mount Scopus Jerusalem 91905, Israelisranthro@gmail.com – www.isranthro.org
 8. 8. ]8[:‫המושב‬ ‫שם‬‫בית‬ ,‫קהילה‬ ,‫עיר‬ ‫של‬ ‫סיפור‬‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫אוניברסיטת‬ ,‫ואנתרופולוגיה‬ ‫לסוציולוגיה‬ ‫המחלקה‬ ,‫דוקטורנטית‬ ,‫צבן‬ ‫הילה‬‫בתוכה‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫סיפורו‬ ‫דרך‬ ‫בירושלים‬ ‫בקעה‬ ‫שכונת‬ ‫של‬ ‫סיפורה‬ :‫כתובת‬ ‫של‬ ‫ארכיאולוגיה‬‫בית‬ ‫של‬ ‫השונות‬ ‫שכבותיו‬ ‫את‬ ‫ואחשוף‬ ‫אקלף‬ ‫שבמסגרתו‬ ,‫סימבולי‬ ‫ארכיאולוגי‬ ‫מהלך‬ ‫אעשה‬ ‫זו‬ ‫בהרצאה‬‫מספר‬ ,‫שמשון‬ ‫היום‬ ‫הקרוי‬ ‫ברחוב‬ – ‫אחד‬17-‫ה‬ ‫המאה‬ ‫בסוף‬ ‫נוסדה‬ ‫בקעה‬ .‫בירושלים‬ ‫בקעה‬ ‫בשכונת‬ ,19‫במאי‬ .‫הבריטי‬ ‫המנדט‬ ‫בתקופת‬ ‫לשגשוג‬ ‫שהגיעה‬ ‫אמידה‬ ‫פלסטינית‬ ‫כשכונה‬1948,‫השכונה‬ ‫נכבשה‬.‫מקומם‬ ‫את‬ ‫תפסו‬ ,‫האסלאם‬ ‫מארצות‬ ‫חדשים‬ ‫עולים‬ ‫ברובם‬ ,‫יהודים‬ ‫ותושבים‬ ‫עזבוה‬ ‫הערבים‬ ‫תושביה‬‫מלחמת‬ ‫אחרי‬1967‫של‬ ‫חדשים‬ ‫אדריכליים‬ ‫וטרנדים‬ ‫העיר‬ ‫בגבולות‬ ‫הגיאופוליטיים‬ ‫השינויים‬ ‫עם‬ ,‫בתחילתו‬ ‫הובל‬ ‫התהליך‬ .‫גנטריפיקציה‬ ‫תהליכי‬ ‫לעבור‬ ‫בקעה‬ ‫החלה‬ ,‫הישנים‬ ‫מהבתים‬ ‫מחודשת‬ ‫היקסמות‬.‫חופשיים‬ ‫במקצועות‬ ‫שעסקו‬ ‫גבוה‬ ‫תרבותי‬ ‫הון‬ ‫בעלי‬ ,‫הארץ‬ ‫ילידי‬ ‫הבינוני‬ ‫המעמד‬ ‫בני‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫בעיקר‬‫לשכונה‬ ‫נכנסה‬ ‫בהמשך‬ .‫דומים‬ ‫מאפיינים‬ ‫בעלת‬ ‫אנגלוסקסית‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫גם‬ ‫לבקעה‬ ‫הגיעה‬ ‫מההתחלה‬.‫ועלה‬ ‫הלך‬ ,‫הצרפתים‬ ‫גם‬ ‫יותר‬ ‫ומאוחר‬ ,‫האנגלוסקסים‬ ‫המהגרים‬ ‫ושיעור‬ ‫ומבוססת‬ ‫דתית‬ ‫יותר‬ ‫אוכלוסייה‬‫המעמד‬ ‫מחליף‬ ‫במסגרתם‬ ,‫סופר-גנטריפיקציה‬ ‫של‬ ‫תהליכים‬ ‫הם‬ ‫בבקעה‬ ‫כיום‬ ‫המרחשים‬ ‫התהליכים‬,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ .‫הבינוני‬ ‫המעמד‬ ‫את‬ ,‫חוץ‬ ‫תושבי‬ ‫או‬ ‫המערב‬ ‫מארצות‬ ‫דתיים‬ ‫מהגרים‬ ‫ברובו‬ ‫שכולל‬ ,‫הגבוה‬‫האנושיות‬ "‫הארכיאולוגיות‬ ‫"השכבות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫משקפת‬ ‫שאוכלוסייתה‬ ‫הטרוגנית‬ ‫שכונה‬ ‫עדיין‬ ‫היא‬ ‫בקעה‬‫פלסטיני‬ ‫בית‬ –‫בשכונה‬ ‫בודד‬ ‫בית‬ ‫שעבר‬ ‫התהליכים‬ ‫בחינת‬ ‫באמצעות‬ .‫שנוסדה‬ ‫מאז‬ ‫השכונה‬ ‫את‬ ‫שאכלסו‬‫שנעשו‬ ‫והשינויים‬ ‫המתחלפים‬ ‫דייריו‬ ‫–על‬ ‫שהיא‬ ‫בחינה‬ ‫משום‬ ‫ייחודי‬ ‫בית‬ ‫שאינו‬ ,‫העותומנית‬ ‫מהתקופה‬‫התהליכים‬ ‫ושל‬ ‫המתחלפת‬ ‫אוכלוסייתה‬ ‫של‬ ,‫בקעה‬ ‫שכונת‬ ‫של‬ ‫סיפורה‬ ‫את‬ ‫לספר‬ ‫מבקשת‬ ‫במבנה,אני‬‫המייצגים‬ ‫הם‬ ‫הבתים‬ ,‫בשכונה‬ ‫אחר‬ ‫היבט‬ ‫מכל‬ ‫שיותר‬ ‫היא‬ ‫טענתי‬ .‫שנוסדה‬ ‫מאז‬ ‫השנים‬ ‫במשך‬ ‫שעברה‬‫של‬ "‫"המנוע‬ ‫גם‬ ‫הם‬ ‫הבתים‬ .‫פלסטינית‬ ‫כשכונה‬ ‫ייסודה‬ ‫מאז‬ ‫בקעה‬ ‫שעברה‬ ‫התהליכים‬ ‫של‬ ‫ביותר‬ ‫הטובים‬‫בתוכם‬ ‫אוצרים‬ ‫והם‬ ,‫הישראלי‬ ‫הבינוני‬ ‫המעמד‬ ‫בידי‬ ‫לגילויה‬ ‫שהביא‬ ‫ומה‬ ‫בקעה‬ ‫של‬ ‫הגנטריפיקציה‬ ‫תהליך‬‫התהליכים‬ .‫ריק‬ ‫בחלל‬ ‫נמצאת‬ ‫אינה‬ ‫שבקעה‬ ‫מאליו‬ ‫מובן‬ .‫ותרבותית‬ ‫חברתית‬ ‫היסטוריה‬ ‫של‬ ‫בלום‬ ‫אוצר‬‫לתהליכים‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫קשורים‬ ‫והם‬ ‫בירושלים‬ ‫אחרות‬ ‫שכונות‬ ‫גם‬ ‫שעברו‬ ‫לתהליכים‬ ‫דומים‬ ‫עברה‬ ‫שהיא‬‫את‬ ‫הן‬ ‫שאפיינו‬ ‫חברתיים-תרבותיים‬ ‫תהליכים‬ ‫וגם‬ ‫חקיקה‬ ,‫ממשלתיות‬ ‫החלטות‬ ,‫מלחמות‬ :‫בהרבה‬ ‫רחבים‬‫בשמשון‬ ‫הבית‬ ‫של‬ ‫בסיפורו‬ ‫ישתקפו‬ ‫אלה‬ ‫כל‬ .‫הישראלי‬ ‫הצד‬ ‫את‬ ‫והן‬ ‫הפלסטיני‬ ‫הצד‬17.‫ירושלים‬ ,‫הצופים‬ ‫הר‬ ,‫בירושלים‬ ‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬ ,‫ולאנתרופולוגיה‬ ‫לסוציולוגיה‬ ‫המחלקה‬ ‫אצל‬ ‫הישראלית‬ ‫האנתרופולוגית‬ ‫האגודה‬91905The Department of Sociology and Anthropology, the Hebrew University in Jerusalem, Mount Scopus Jerusalem 91905, Israelisranthro@gmail.com – www.isranthro.org
 9. 9. ]9[‫בן‬ ‫ואוניברסיטת‬ ‫ספיר‬ ‫האקדמית‬ ‫המכללה‬ ,‫ואנתרופולוגיה‬ ‫המונים‬ ‫תקשורת‬ ,‫שחר‬ ‫נריה-בן‬ ‫רבקה‬ ‫ד"ר‬‫בנגב‬ ‫גוריון‬‫שדה‬ ‫מיומן‬ ‫ראשונים‬ ‫רשמים‬ /‫האמיש‬ ‫מקהילת‬ ‫אשה‬ ‫של‬ ‫בחייה‬ ‫יום‬‫בשנת‬2012‫בקרב‬ ‫שאלונים‬ ‫וחלוקת‬ ‫עומק‬ ‫ראיונות‬ ,‫משתתפות‬ ‫תצפיות‬ ‫שכלל‬ ‫אנתרופולוגי‬ ‫מחקר‬ ‫ביצעתי‬,‫בלנקסטר‬ ‫מהאמיש‬ ‫משפחה‬ ‫של‬ ‫בחווה‬ ‫התגוררתי‬ ‫המחקר‬ ‫במהלך‬ .‫הברית‬ ‫בארצות‬ ‫האמיש‬ ‫מקהילת‬ ‫נשים‬‫לביני‬ ‫המשפחה‬ ‫בין‬ .‫שלהם‬ ‫הנהגת‬ ‫והייתי‬ ,‫הבית‬ ‫בעבודות‬ ‫חלק‬ ‫לקחתי‬ :‫בחייהם‬ ‫האפשר‬ ‫ככל‬ ‫והשתלבתי‬‫של‬ ‫לפיקניק‬ ‫הוזמנתי‬ .‫בחייהם‬ ‫ושיתוף‬ ,‫אמון‬ ,‫לפתיחות‬ ‫שהובילה‬ ,‫ומרגשת‬ ‫אישית‬ ‫יחסים‬ ‫מערכת‬ ‫נוצרה‬‫אותיות‬ ‫את‬ ‫בסביבה‬ ‫הספר‬ ‫בתי‬ ‫ילדי‬ ‫את‬ ‫ללמד‬ ‫והתבקשתי‬ ,‫הצעירים‬ ‫לקבוצת‬ ,‫לכנסיה‬ ,‫הספר‬ ‫בית‬ ‫סיום‬‫מהשעה‬ ,‫שלם‬ ‫יום‬ ‫במשך‬ ‫המשפחה‬ ‫אם‬ ‫אחרי‬ ‫לעקוב‬ ‫לנסות‬ ‫החלטתי‬ ‫התצפיות‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ .‫העברי‬ ‫הא-ב‬4:15‫השעה‬ ‫ועד‬ ,‫לחווה‬ ‫מחוץ‬ ‫לעבודה‬ ‫היוצאים‬ ‫לבניה‬ ‫ארוחות‬ ‫ולארוז‬ ‫להכין‬ ‫כדי‬ ‫קמה‬ ‫היא‬ ‫שבה‬22:00‫שבה‬‫בה‬ ‫ונטלתי‬ ,‫בה‬ ‫שהתבוננתי‬ ‫האינטנסיבית‬ ‫השגרה‬ ‫את‬ ‫לפרוש‬ ‫מבקשת‬ ,‫בכנס‬ ‫הרצאתי‬ .‫לישון‬ ‫הולכת‬ ‫היא‬.‫תובנות‬ ‫ואיסוף‬ ‫לניתוח‬ ‫ראשונים‬ ‫קווים‬ ‫ולשרטט‬ ,‫חלק‬)‫האנאבפטיסטי‬ ‫הנוצרי‬ ‫לזרם‬ ‫המשתייכת‬ ,‫אתנו-תרבותית‬ ‫דתית‬ ‫קבוצה‬ ‫הם‬ ‫הישן‬ ‫מהסדר‬ ‫האמיש‬Kraybill, 1989; Kraybill and Bowman, 2001‫אמריקה‬ ‫בצפון‬ ‫מתגוררת‬ ‫האמיש‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫רוב‬ .(‫שיצרתי‬ ‫לאחר‬ ,‫התארחתי‬ ‫הזו‬ ‫הקהילה‬ ‫מבתי‬ ‫באחד‬ .‫בפנסילבניה‬ ‫נמצאת‬ ‫ביותר‬ ‫הגדולה‬ ‫והקהילה‬ ,‫ובקנדה‬‫יהודיה,ישראלית‬ ‫)אשה‬ ‫לביני‬ ‫בינם‬ ‫המפגש‬ .‫ואחיה‬ ‫הוריה‬ ‫את‬ ‫לי‬ ‫שהכירה‬ ‫צעירה‬ ‫משפחה‬ ‫בת‬ ‫עם‬ ‫קשר‬.‫מתוכם‬ ‫מעט‬ ‫מציעה‬ ‫זו‬ ‫שהרצאה‬ ‫מתמשכים‬ ‫יחסים‬ ‫הניב‬ (‫מצוות‬ ‫ושומרת‬‫בדיבור‬ ,‫בלבוש‬ ‫צניעות‬ ‫על‬ ‫מקפידות‬ ,‫אחרות‬ ‫מסורתיות‬ ‫בחברות‬ ‫לנשים‬ ‫בדומה‬ ,‫האמיש‬ ‫בקהילת‬ ‫הנשים‬‫להנהגה‬ ‫להבחר‬ ‫יכולות‬ ‫לא‬ ‫שהן‬ ‫למרות‬ ,‫המעשה‬ ‫ברמת‬ .‫לגברים‬ ‫משניות‬ ‫הן‬ ,‫ההצהרה‬ ‫ברמת‬ .‫ובהתנהגות‬‫)גם‬ ‫לגברים‬ ‫בדומה‬ ‫ובריטואלים‬ ‫בתפילה‬ ‫שותפות‬ ‫הן‬ ,‫הקהילתיות‬ ‫בהצבעות‬ ‫משלהן‬ ‫קול‬ ‫להן‬ ‫יש‬ ,‫הדתית‬.‫ובמשק‬ ‫בבית‬ ‫ההחלטות‬ ‫בקבלת‬ ‫מרכזי‬ ‫תפקיד‬ ‫להן‬ ‫ויש‬ ,(‫מובילות‬ ‫אינן‬ ‫אם‬) ‫היסטוריים‬ ‫בהיבטים‬ ‫עסקו‬ ‫אלו‬ :‫מהאמיש‬ ‫בנשים‬ ‫התמקדו‬ ‫מעטים‬ ‫אקדמיים‬ ‫מחקרים‬Schmidt andReschly, 2000; Schmidt, Zimmerman-Umbel and Reschly, 2002‫בקהילות‬ ‫הנשים‬ ‫במעמד‬ ,() ‫האמיש‬ ‫של‬ ‫השונות‬Johnson-Weiner, 2001) ‫הביתיות‬ ‫הלידות‬ ‫ובנושא‬ ,(Joly, 2007‫לא‬ ‫כה‬ ‫עד‬ .(‫ירושלים‬ ,‫הצופים‬ ‫הר‬ ,‫בירושלים‬ ‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬ ,‫ולאנתרופולוגיה‬ ‫לסוציולוגיה‬ ‫המחלקה‬ ‫אצל‬ ‫הישראלית‬ ‫האנתרופולוגית‬ ‫האגודה‬91905The Department of Sociology and Anthropology, the Hebrew University in Jerusalem, Mount Scopus Jerusalem 91905, Israelisranthro@gmail.com – www.isranthro.org
 10. 10. ]10[‫הרוטינה‬ ‫תיאור‬ ‫כי‬ ‫ונידמה‬ ,‫האמיש‬ ‫מקהילת‬ ‫נשים‬ ‫של‬ ‫יום‬ ‫היום‬ ‫בחיי‬ ‫ספציפי‬ ‫באופן‬ ‫שעסק‬ ‫מחקר‬ ‫מצאתי‬.‫מאתגר‬ ‫עיוני‬ ‫פוטנציאל‬ ‫נוצרים‬ – ‫מסורתיות‬ ‫בחברות‬ ‫נשים‬ ‫ובחיי‬ ‫נשים‬ ‫בחיי‬ ‫בעיקר‬ ,‫אותה‬ ‫להבין‬ ‫וניסיון‬Dr. Arch. Marina Epstein-Pliouchtch and Arch. Anastasia MoscaliucJewish Architecture without Borders: Kishinev in the First Half of the 20th CenturyKishinev is a multiethnic city, whose architectural image and urban dynamics were forged, toa large extent, by the influx of many ethnic groups prior to World War II. Numerous ethnicspaces ‒ created by Russians, Ukrainians, Moldavians, Greeks, Armenians, and Jews ‒determined Kishinevs urban structure and its nature. Irrespective of their national identity, allthe citys residents were able to settle in every part of the city and lead active professional andsocial lives. Therefore, those places in Kishinev characterized as "Jewish architecture" wereestablished throughout the urban enclave rather than within the boundaries of a ghetto, astraditionally occurred in many European cities. More than a hundred such Jewish architecturaland urban places still survive across the city despite the large-scale destruction wrought thereby World War II.During the first half of the 20th century, Kishinev’s Jewish population was estimated at morethan 50% of all residents. This demographic and anthropological phenomenon was felt inevery walk of the citys life and had an impact on its urban planning. Many residentialbuildings and public institutions of the Jewish community, including medical, educational,commercial and industrial enterprises, have been conserved. However, of the 77 pre-warsynagogues and Jewish prayer halls that existed, holding a special place in Kishinevsarchitecture, only seven buildings remain today.The unique nature of Kishinevs Jewish life was molded under difficult conditions andthrough some drastic historical developments, e.g., its inclusion in the Pale of Settlement upuntil 1917, and the heavy-handed restriction of Jewish rights introduced by the state in the1920s. Nevertheless, no single geographic area was ever set aside strictly for Jewishdevelopment in Kishinev. Hence the citys diverse "Jewish places" have become an integralpart of one indivisible urban space, testifying to the communitys significant contributions tothe totality of Kishinevs urban environment.‫ירושלים‬ ,‫הצופים‬ ‫הר‬ ,‫בירושלים‬ ‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬ ,‫ולאנתרופולוגיה‬ ‫לסוציולוגיה‬ ‫המחלקה‬ ‫אצל‬ ‫הישראלית‬ ‫האנתרופולוגית‬ ‫האגודה‬91905The Department of Sociology and Anthropology, the Hebrew University in Jerusalem, Mount Scopus Jerusalem 91905, Israelisranthro@gmail.com – www.isranthro.org
 11. 11. ]11[This paper proposes to use specific case studies to examine the Jewish architectural and urbanplaces of Kishinev, at their acme and in their decline, as key components which define thecitys present urban spaces.:‫המושב‬ ‫שם‬‫בישראל‬ ‫הדתי‬ ‫בשדה‬ ‫גבולות‬ ‫פריצת‬‫מרק‬ ‫צבי‬ ‫ופרופ‬ ‫בילו‬ ‫יורם‬ ‫פרופ‬‫וברסלב‬ ‫חב"ד‬ ‫חסידויות‬ ‫של‬ ‫השוואתי‬ ‫לניתוח‬ ‫מתאר‬ ‫קווי‬ – ‫למשיח‬ ‫צדיק‬ ‫בין‬‫בישראל‬ ‫היהודית‬ ‫בחברה‬ ‫הדתיות‬ ‫הקהילות‬ ‫בין‬ ‫ביותר‬ ‫והדינמיות‬ ‫הבולטות‬ ‫מהקבוצות‬ ‫הן‬ ‫וברסלב‬ ‫חב"ד‬ ‫חסידויות‬‫הגיבוש‬ ‫דרגת‬ ‫ומבחינת‬ ,‫בתכלית‬ ‫נבדלים‬ ‫החסידויות‬ ‫שתי‬ ‫של‬ ‫ההיסטוריים‬ ‫המסלולים‬ .‫האחרונים‬ ‫העשורים‬ ‫של‬‫בין‬ ‫ההשוואה‬ ,‫הניגודים‬ ‫למרות‬ ‫אך‬ ‫החסידי‬ ‫במרחב‬ ‫המנוגדים‬ ‫בקטבים‬ ‫כממוקמות‬ ‫בעבר‬ ‫נתפסו‬ ‫הן‬ ‫שלהן‬ ‫המוסדי‬‫של‬ ‫פטירתו‬ .‫הישראלי‬ ‫ברחוב‬ ‫הבולטת‬ ‫וניראותן‬ ‫שלהן‬ ‫ההתפשטות‬ ‫תנופת‬ ‫בגלל‬ ‫רק‬ ‫ולא‬ ,‫מתבקשת‬ ‫החסידויות‬ ‫שתי‬‫ללא‬ ‫חב"ד‬ ‫חסידי‬ ‫את‬ ‫הותיר‬ ,‫תשנ"ד‬ ‫בקיץ‬ ‫הבנים‬ ‫חשוך‬ ‫שניאורסון‬ ‫מנדל‬ ‫מנחם‬ ‫רבי‬ ,‫חב"ד‬ ‫של‬ ‫השביעי‬ ‫האדמו"ר‬‫הצירוף‬ .‫נחמן‬ ‫רבי‬ ,‫החסידות‬ ‫מייסד‬ ‫שנסתלק‬ ‫מאז‬ ,‫שנה‬ ‫מאתיים‬ ‫זה‬ ‫עמו‬ ‫חיים‬ ‫ברסלב‬ ‫שחסידי‬ ‫מצב‬ - ‫מנהיג-יורש‬‫המרכיב‬ ‫את‬ ‫הנוכחי‬ ‫ההיסטורי‬ ‫ברגע‬ ‫החסרות‬ ‫הקבוצות‬ ‫שתי‬ ‫דווקא‬ :‫מרתקת‬ ‫קושיה‬ ‫מעלה‬ ‫ההשוואה‬ ‫מישורי‬ ‫שני‬ ‫של‬‫לעולמות‬ ‫הקהילה‬ ‫בני‬ ‫בין‬ ‫המתווך‬ ‫החי‬ ‫הצדיק‬ – ‫חסידית‬ ‫קהילה‬ ‫של‬ ‫העצמית‬ ‫ובזהותה‬ ‫בהגדרתה‬ ‫לכאורה‬ ‫החיוני‬‫היהודי‬ ‫בעולם‬ ‫ואולי‬ ,‫בישראל‬ ‫החסידי‬ ‫בעולם‬ ‫ביותר‬ ‫הבולטות‬ ‫והתנופה‬ ‫החיוניות‬ ‫את‬ ‫המפגינות‬ ‫אלו‬ ‫הן‬ – ‫עליונים‬‫מוחלטת‬ ‫אנומליה‬ ‫שהוא‬ ‫מצב‬ – ‫מכהן‬ ‫אדמו"ר‬ ‫ללא‬ ‫חסידויות‬ ‫של‬ ‫הגואה‬ ‫הפופולאריות‬ ‫את‬ ‫להסביר‬ ‫ניתן‬ ‫כיצד‬ .‫כולו‬?‫החסידית‬ ‫החיים‬ ‫בהוויית‬‫בין‬ ‫העיקריים‬ ‫הדמיון‬ ‫קווי‬ ‫את‬ ‫ולבדוק‬ ‫למפות‬ ‫מבקש‬ ‫אלה‬ ‫לשאלות‬ ‫בתשובה‬ ‫המוצע‬ ‫ההשוואתי‬ ‫הניתוח‬-‫הדתי‬ ‫בעולם‬ ‫מוסכמים‬ ‫גבולות‬ ‫על‬ ‫לערער‬ ‫החסידויות‬ ‫לשתי‬ ‫המשותפת‬ ‫המגמה‬ ‫על‬ ‫התמקדות‬ ‫מתוך‬ ‫וברסלב‬ ‫חב"ד‬‫חציית‬ :‫מוגדר‬ ‫רציונל‬ ‫על‬ ‫נסמכת‬ ‫היא‬ ‫זאת‬ ‫ועם‬ ,‫וטנטטיבית‬ ‫ראשונית‬ ‫היא‬ ‫ההשוואה‬ ‫שונים‬ ‫בתחומים‬ ‫ולפורצם‬ ‫חרדי‬‫הצדיק‬ ‫זיהוי‬ .‫החסידיות‬ ‫שתי‬ ‫את‬ ‫המאפיינת‬ ‫המשיחית‬ ‫לאוריינטציה‬ ‫אמיץ‬ ‫קשר‬ ‫קשורה‬ ‫ובברסלב‬ ‫בחב"ד‬ ‫הגבולות‬,‫בקהילה‬ ‫המנהיגות‬ ‫של‬ ‫רוטינית‬ ‫הורשה‬ ‫עם‬ ‫מתיישב‬ ‫אינו‬ ‫ההיסטורי‬ ‫הסדר‬ ‫את‬ ‫מערערת‬ ‫שהופעתה‬ ‫משיחית‬ ‫כדמות‬‫מהקהילה‬ ‫לכאורה‬ ‫השולל‬ ,‫זה‬ ‫חוסר‬ ‫כי‬ ‫לטעון‬ ‫ברצוננו‬ .‫מכהן‬ ‫אדמו"ר‬ ‫חסרים‬ ‫ברסלב‬ ‫חסידי‬ ‫והן‬ ‫חב"ד‬ ‫חסידי‬ ‫הן‬ ‫ולכן‬‫השורה‬ ‫מן‬ ‫לחסידים‬ ‫שבה‬ ,‫הנוכחית‬ ‫בתקופה‬ ‫דווקא‬ ‫להצלחה‬ ‫ולמתכון‬ ‫ליתרון‬ ‫הופך‬ ,‫קיומה‬ ‫תמצית‬ ‫את‬ ‫החסידית‬‫בתחומים‬ ‫הגבולות‬ ‫פריצת‬ ,‫במאמר‬ ‫שיובהר‬ ‫כפי‬ .‫אוטונומית‬ ‫ולפעולה‬ ‫ליוזמה‬ ‫יותר‬ ‫גדול‬ ‫ומרחב‬ ‫יותר‬ ‫מרכזי‬ ‫מעמד‬‫באופן‬ ,‫אותו‬ ‫והופכת‬ ‫הנעדר‬ ‫הצדיק‬ ‫את‬ ‫להנכיח‬ ‫מסייעת‬ ,‫והאפיסטמולוגי‬ ‫הטכנולוגי‬ ‫בתחום‬ ‫ובעיקר‬ ,‫השונים‬‫היררכית‬ ‫תיווך‬ ‫מערכת‬ ‫של‬ ‫האילוצים‬ ‫ללא‬ ,‫המאמינים‬ ‫של‬ ‫החיים‬ ‫במרחב‬ ‫ונגישה‬ ‫קרובה‬ ‫לדמות‬ ,‫פרדוקסאלי‬.‫לבינם‬ ‫בינו‬ ‫ומגבילה‬:‫מגיבים‬‫ירושלים‬ ,‫הצופים‬ ‫הר‬ ,‫בירושלים‬ ‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬ ,‫ולאנתרופולוגיה‬ ‫לסוציולוגיה‬ ‫המחלקה‬ ‫אצל‬ ‫הישראלית‬ ‫האנתרופולוגית‬ ‫האגודה‬91905The Department of Sociology and Anthropology, the Hebrew University in Jerusalem, Mount Scopus Jerusalem 91905, Israelisranthro@gmail.com – www.isranthro.org
 12. 12. ]12[‫ורצברגר‬ ‫רחל‬ ‫וד"ר‬ ‫ליאון‬ ‫נסים‬ ‫ד"ר‬:‫המושב‬ ‫שם‬‫הגלובלי‬ ‫עם‬ ‫הלוקלי‬ :‫ואחת‬ ‫העשרים‬ ‫במאה‬ ‫הקיבוץ‬‫בנגב‬ ‫בן-גוריון‬ ‫אוניברסיטת‬ ,‫ואנתרופולוגיה‬ ‫לסוציולוגיה‬ ‫החוג‬ ,‫אביאלי‬ ‫ניר‬ ‫ד"ר‬‫צפויות‬ ‫הלא‬ ‫ותוצאותיה‬ ‫קיבוציים‬ ‫אוכל‬ ‫חדרי‬ ‫של‬ ‫המקדונלדיזציה‬,‫הקיבוץ‬ ‫במרכז‬ ‫וסמלית‬ ‫מרחבית‬ ‫מוקם‬ ‫האוכל‬ ‫חדר‬ .‫הקיבוץ‬ ‫של‬ ‫הפועם‬ ‫ליבו‬ ‫ומתמיד‬ ‫מאז‬ ‫היה‬ ‫האוכל‬ ‫חדר‬‫כמרכז‬ ‫ושימש‬ ,‫ביום‬ ‫פעמים‬ ‫מספר‬ ‫החברים‬ ‫מרבית‬ ‫ע"י‬ ‫נפקד‬ ,‫המרכזיים‬ ‫החברתיים‬ ‫למוסדות‬ ‫בצמידות‬‫בעשורים‬ ‫הקיבוצים‬ ‫שעברו‬ ‫האידאולוגיים‬ ‫השינויים‬ ‫במסגרת‬ .‫השיתוף‬ ‫חיי‬ ‫של‬ ‫המובהק‬ ‫וכביטוי‬ ‫החברתי‬‫אנתרופולוגית‬ ‫שדה‬ ‫עבודת‬ ‫על‬ ‫המבוסס‬ ,‫זה‬ ‫מאמר‬ .‫רדיקלית‬ ‫טרנספורמציה‬ ‫האוכל‬ ‫חדרי‬ ‫עברו‬ ,‫האחרונים‬‫המגוונות‬ ‫משמעויותיה‬ ‫את‬ ‫מנתח‬ ,‫הפרטה‬ ‫של‬ ‫שונים‬ ‫בשלבים‬ ‫קיבוצים‬ ‫בשלושה‬ ‫אוכל‬ ‫בחדרי‬ ‫נערכה‬ ‫אשר‬‫של‬ ‫כביטויים‬ ‫במאמר‬ ‫מוצגים‬ ‫האכילה‬ ‫ומנהגי‬ ‫האוכל‬ .‫ההפרטה‬ ‫בעידן‬ ‫בקיבוץ‬ ‫האוכל‬ ‫חדר‬ ‫חווית‬ ‫של‬,‫כוח‬ ‫ומאבקי‬ ‫ערכיים‬ ‫שינויים‬ ‫של‬ ‫כתוצר‬ ‫נידונים‬ ‫השינויים‬ ‫ואילו‬ ,‫הגמוניים‬ ‫כוח‬ ‫ומבני‬ ‫אידאולוגיות‬‫חשיבותו‬ ‫עליית‬ ‫של‬ ‫כתוצאה‬ ‫הקיבוצים‬ ‫משבר‬ ‫של‬ ‫המקובל‬ ‫הניתוח‬ ‫את‬ ‫מאתגר‬ ‫הדיון‬ .‫לו‬ ‫ומעבר‬ ‫בקיבוץ‬‫על‬ ‫העיקריים‬ ‫המתחרים‬ ,‫אינדיווידואליסטיות‬ ‫נטיות‬ ‫לצד‬ ‫כי‬ ‫ומציע‬ ‫הישראלית‬ ‫בחברה‬ ‫הפרט‬ ‫של‬‫נאמנותם‬.‫והמעמד‬ ‫האתנית‬ ‫הקבוצה‬ ,‫המשפחה‬ ‫כגון‬ ‫וחברתיים‬ ‫פרימורדיאליים‬ ‫ומבנים‬ ‫ארגונים‬ ‫הם‬ ‫קיבוץ‬ ‫חברי‬ ‫של‬‫ירושלים‬ ,‫הצופים‬ ‫הר‬ ,‫בירושלים‬ ‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬ ,‫ולאנתרופולוגיה‬ ‫לסוציולוגיה‬ ‫המחלקה‬ ‫אצל‬ ‫הישראלית‬ ‫האנתרופולוגית‬ ‫האגודה‬91905The Department of Sociology and Anthropology, the Hebrew University in Jerusalem, Mount Scopus Jerusalem 91905, Israelisranthro@gmail.com – www.isranthro.org
 13. 13. ]13[,‫דוקטורנטית‬ ,‫מזרחי‬ ‫אילנה‬‫תל-אביב‬ ‫אוניברסיטת‬‫המופלגת‬ ‫בזקנה‬ "‫הקטן‬ ‫"המקום‬ ‫אחר‬ ‫החיפוש‬-‫לבלתי‬ ‫בהדרגה‬ ‫המשתנה‬ ‫השיתופיים‬ "‫הצעיר‬ ‫"השומר‬ ‫מקיבוצי‬ ‫אחד‬ ,‫המחקר‬ ‫מתקיים‬ ‫בו‬ ‫החברתי-גיאוגרפי‬ ‫המרחב‬-‫ה‬ ‫בני‬ ,‫המופלגים‬ ‫הזקנים‬ ‫עבור‬ ‫הופך‬ ,‫שיתופי‬80‫בתנאים‬ ‫החיים‬ ,‫אמנם‬ .‫עבורם‬ ‫בית‬ ‫עוד‬ ‫מהווה‬ ‫שאינו‬ ‫מקום‬ ,‫ומעלה‬‫בתרומה‬ ‫תלות‬ ‫ללא‬ ‫כלכלי‬ ‫בביטחון‬ ,‫חברתיות‬ ‫בפעילויות‬ ,‫רב-גילית‬ ‫בחברה‬ ‫בדיור‬ ,‫בתעסוקה‬ -‫ניכרת‬ ‫המשכיות‬ ‫מאפשרי‬‫ופסיכולוגיים‬ ‫חומריים‬ ,‫תרבותיים-חברתיים‬ ‫משאבים‬ ‫להם‬ ‫מספקים‬ -‫גבוהה‬ ‫ברמה‬ ‫וסיעוד‬ ‫בריאות‬ ‫שירותי‬ ‫ובמתן‬ ‫לקהילה‬"‫הקלעים‬ ‫"מאחורי‬ ,‫אולם‬ .‫והישרדות‬ ‫קיום‬ ‫בבעיות‬ ‫בעיסוק‬ ‫ההכרח‬ ‫ללא‬ ‫הגיל‬ ‫מגבלות‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫להם‬ ‫המסייעים‬‫נתפסים‬ ‫אף‬ ‫אלא‬ ‫בעיצובו‬ ‫עוד‬ ‫שותפים‬ ‫אינם‬ ‫שהם‬ ‫רק‬ ‫שלא‬ ‫למקום‬ ‫ביחס‬ ‫וכאב‬ ‫הדרה‬ ,‫פגיעות‬ ‫ותחושות‬ ‫קשייהם‬ ‫נחשפים‬) ‫שלבים‬ ‫שני‬ ‫בעל‬ ‫אורך‬ ‫מחקר‬ ‫הוא‬ ‫המחקר‬ .‫רצוי‬ ‫הלא‬ ‫העבר‬ ‫את‬ ‫המייצג‬ ‫מפריע‬ ‫כגורם‬2000-1998;2008-2006(‫המופלגים‬ ‫הזקנים‬ ‫בו‬ ‫האופן‬ ‫לבחינת‬ (‫חיים‬ ‫)סיפורי‬ ‫ונרטיביות‬ (‫משתתפת‬ ‫)תצפית‬ ‫אתנוגרפיות‬ ‫מחקר‬ ‫בשיטות‬ ‫הנעזר‬‫אחר‬ ,‫בית‬ ‫אחר‬ ,‫מקום‬ ‫של‬ ‫תחושה‬ ‫או‬ ‫מקום‬ ‫אחר‬ ‫החיפוש‬ ‫עם‬ ‫האוניברסאלי‬ ‫החיפוש‬ ‫עם‬ ‫ומתמודדים‬ ‫זהותם‬ ‫את‬ ‫מבנים‬) "‫החמישית‬ ‫ב"עלייה‬ ‫לישראל‬ ‫שעלו‬ ‫הקיבוץ‬ ‫חברי‬ ‫אחר‬ ‫אתחקה‬ ‫בהצגה‬ .‫והנחלה‬ ‫המנוחה‬1939-1929‫שוויתרו‬ ‫לאחר‬ (‫שלהם‬ ‫הדיאלקטי‬ ‫המיקום‬ .("‫הגדול‬ ‫)"המקום‬ ‫הציוני‬ ‫הרעיון‬ ‫בעקבות‬ ‫לישראל‬ ‫ועלו‬ (‫ההורים‬ ‫)בית‬ "‫הקטן‬ ‫"המקום‬ ‫על‬‫הבית‬ ‫אל‬ ‫ולחזור‬ ,‫מזוהים‬ ‫היו‬ ‫עמם‬ ‫חלוציים‬ ‫ממיתוסים‬ ‫להשתחרר‬ ‫להם‬ ‫מאפשר‬ -‫שוליים‬ ‫אך‬ ‫כמעורבים‬ -‫בקיבוץ‬ ‫כיום‬‫אחר‬ ‫גם‬ ‫אתחקה‬ ‫בהצגה‬ .‫הקיבוצית‬ ‫בחברה‬ ‫כעת‬ ‫הרווחים‬ ‫הערכים‬ ‫עם‬ ‫המשכיות‬ ‫המבטא‬ ,‫ההורים‬ ‫בית‬ -‫הבורגני‬.‫הבית‬ ‫אחר‬ ‫החיפוש‬ ‫מתקיים‬ ,‫הקץ‬ ‫קו‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫האם‬ ‫ואבחן‬ (‫במחקר‬ ‫ב‬ ‫בשלב‬ ‫בחיים‬ ‫שנותרו‬ ‫)החברים‬ "‫"השורדים‬‫בשנים‬ ‫)שעלו‬ "‫החמישית‬ ‫ה"עלייה‬ -‫דוריות‬ ‫יחידות‬ ‫בשתי‬ ‫המתמקד‬ ‫שהגיעו‬1939-1929‫בשנים‬ ‫)עלו‬ "‫הנוער‬ ‫ו"עליית‬ (1941-1939‫לאור‬ ‫זהותם‬ ‫את‬ ‫המופלגים‬ ‫הזקנים‬ ‫מבנים‬ ‫בו‬ ‫האופן‬ ‫אחר‬ ‫ומתחקה‬ ‫החברים‬ ‫של‬ ‫בחיפוש‬ ‫אתמקד‬ ‫בהצגה‬ -(‫הזקנים‬ ‫סוקרים‬ ‫ממנה‬ -‫הלימינלית‬ ‫התצפית‬ ‫נקודת‬ .‫בזקנתם‬ ‫חווים‬ ‫שהם‬ ‫השינויים‬ ‫ולאור‬ ‫הקולקטיבית‬ ‫בזהות‬ ‫השינויים‬‫מתקינות‬ ‫שחרור‬ ‫ועל‬ ,‫רבות‬ ‫שנים‬ ‫נתונים‬ ‫היו‬ ‫בה‬ "‫הרעיונית‬ ‫מ"הקולקטיביות‬ ‫השחרור‬ ‫על‬ ‫מלמדת‬ -‫חייהם‬ ‫את‬ ‫המופלגים‬,‫אחר‬ ‫דורי‬ ‫שיח‬ ‫יצירת‬ ‫לכדי‬ ‫חוברים‬ ‫אלו‬ .‫חייהם‬ ‫סוף‬ ‫לקראת‬ ‫הזקנים‬ ‫חשים‬ ‫אותה‬ ,‫הביטואלית‬ ‫וממחויבות‬ ‫פוליטית‬‫זהויות‬ ‫בו‬ ,‫פוליפוני‬ ‫הוא‬ ‫השיח‬ .‫בעבר‬ ‫התחנכו‬ ‫לאורה‬ ‫האידיאליסטית‬ ‫הרוח‬ ‫עם‬ ‫מתכתב‬ ‫גם‬ ‫אך‬ ‫התקופה‬ ‫לרוח‬ ‫המותאם‬,‫הדוריים‬ ‫באתרים‬ ‫ההזדמנויות‬ ‫ומבנה‬ ‫התנאים‬ ‫אחר‬ ‫התחקות‬ .(‫)חלוץ-בורגני‬ ‫הדיכוטומיות‬ ‫אלו‬ ‫את‬ ‫מחליפות‬ ‫ממוקפות‬) ‫מנהיים‬ ‫לפי‬Mannheim, 1952,‫)שנהב‬ "‫הזיכרון‬ ‫"קהילות‬ ‫שיחי‬ ‫בפענוח‬ ‫מסייעים‬ (2002‫על‬ ‫ומתן‬ ‫משא‬ ‫המנהלים‬ ,(‫)בית‬ "‫הקטן‬ ‫"המקום‬ ‫על‬ ‫לכן‬ ‫קודם‬ ‫שוויתרו‬ ‫לאחר‬ .‫בית‬ ,‫לחברים‬ "‫קטן‬ ‫"מקום‬ ‫היה‬ ‫שבעבר‬ .‫ההיסטוריה‬ ‫בראי‬ ‫דמותם‬) "‫החמישית‬ ‫ב"עלייה‬ ‫לישראל‬ ‫ועלו‬ (‫ההורים‬1939-1929‫הזקנים‬ ‫נותרים‬ ,("‫הגדול‬ ‫)"המקום‬ ‫הציוני‬ ‫הרעיון‬ ‫בעקבות‬ (‫בין‬ ‫החיבור‬ ‫אחר‬ ,‫בית‬ ‫אחר‬ ,‫מקום‬ ‫של‬ ‫תחושה‬ ‫או‬ ‫מקום‬ ‫אחר‬ ‫האדם‬ ‫של‬ ‫והאוניברסלי‬ ‫המתמיד‬ ‫בחיפוש‬ ‫שו‬ ‫תחושה‬ ‫עם‬) ‫וארן‬ ‫גורביץ‬ ‫שאמרו‬ ‫כפי‬ ,‫המקום‬ .‫אכזבה‬ ‫החברים‬ ‫נוחלים‬ ,‫והנחלה‬ ‫המנוחה‬2007‫מתחבר‬ ‫בו‬ ‫כי‬ ‫לזהות‬ ‫בסיס‬ ‫הוא‬ ,(‫על‬ ‫לכן‬ ‫קודם‬ ‫שוויתרו‬ ‫לאחר‬ ,‫בית‬ ,‫לחברים‬ "‫קטן‬ ‫"מקום‬ ‫בעבר‬ ‫היה‬ ‫הנחקר‬ ‫הקיבוץ‬ .‫לעולם‬ ‫עצמו‬ ‫ודרך‬ ‫לעולם‬ ‫הפרט‬‫ההורים‬ ‫)בית‬ ‫הראשוני‬ "‫הקטן‬ ‫"המקום‬1‫למקום‬ ‫הפך‬ ‫אך‬ ,("‫הגדול‬ ‫)"המקום‬ ‫הציוני‬ ‫הרעיון‬ ‫בעקבות‬ ‫לישראל‬ ‫ועלו‬ () ‫כבעבר‬ ‫משמעותי‬ ‫אינו‬ ‫אותו‬ ‫החולקים‬ ‫שאר‬ ‫עם‬ ‫החברתי‬ ‫שהמגע‬Uusitalo, 1998.(1) ‫אוזה‬ ‫לפי‬Auge, 1995.‫הפרט‬ ‫של‬ ‫זהותו‬ ‫את‬ ‫המכונן‬ ‫הלידה‬ ‫מקום‬ ‫זהו‬ (‫ירושלים‬ ,‫הצופים‬ ‫הר‬ ,‫בירושלים‬ ‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬ ,‫ולאנתרופולוגיה‬ ‫לסוציולוגיה‬ ‫המחלקה‬ ‫אצל‬ ‫הישראלית‬ ‫האנתרופולוגית‬ ‫האגודה‬91905The Department of Sociology and Anthropology, the Hebrew University in Jerusalem, Mount Scopus Jerusalem 91905, Israelisranthro@gmail.com – www.isranthro.org
 14. 14. ]14[‫במרחב‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫נפגמת‬ ‫הביתיות‬ ‫תחושת‬ .‫לזרים‬ ‫הופכים‬ ‫הם‬ ‫שבנו‬ ‫הקיבוצי‬ ‫ובבית‬ ‫לחברים‬ ‫עומדת‬ ‫אינה‬ ‫האבות‬ ‫זכות‬‫של‬ ‫ההיגיון‬ ‫אחר‬ ‫ולעקוב‬ ‫רב‬ ‫קושי‬ ‫בלא‬ ‫להבין‬ ‫היכולת‬ ‫זו‬ ‫בבית‬ ‫להיות‬ ‫של‬ ‫"הסימן‬ ‫שכן‬ ‫הרטורי‬ ‫במרחב‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ,‫הגאוגרפי‬) "‫ארוכים‬ ‫בהסברים‬ ‫צורך‬ ‫בלי‬ ,‫האחר‬Auge, 1995 p.8‫חשוב‬ ‫ואף‬ ,‫החדשים‬ ‫מהנהלים‬ ‫חלק‬ ‫להבין‬ ‫מתקשים‬ ‫החברים‬ .(.‫מחדש‬ ‫פעם‬ ‫בכל‬ ‫ומתאכזבים‬ ,‫עמם‬ (‫)רגשית‬ ‫להסכים‬ ‫מכך‬‫חיפה‬ ‫אוניברסיטת‬ ,‫מסטרנט‬ ,‫פייל‬ ‫גיא‬‫חיפה‬ ‫אוניברסיטת‬ ,‫בירד-דוד‬ ‫נורית‬ ‫פרופ‬ :‫מנחה‬‫ובקיבוץ‬ ‫במושב‬ ‫הפרטי‬ ‫הבית‬ ‫גידור‬ ‫תהליכי‬ ‫בחינת‬ :‫המגודרת‬ ‫בקהילה‬ ‫גידור‬‫בגדרות‬ ‫ובקיבוצים‬ ‫במושבים‬ ‫פרטיים‬ ‫בתים‬ ‫של‬ ‫בהקפתם‬ ‫משמעותית‬ ‫עליה‬ ‫לזהות‬ ‫ניתן‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬‫במעגל‬ ‫מצלמות‬ ,‫אינטרקום‬ ‫מערכות‬ ‫התקנת‬ ‫כגון‬ ‫שונות‬ ‫אבטחה‬ ‫פרקטיקות‬ ‫של‬ ‫באימוצם‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ,‫ובחומות‬‫מאפיינים‬ ‫הבתים‬ ‫בעלי‬ ‫מאמצים‬ ‫הפרטי‬ ‫הבית‬ ‫ביצור‬ ‫של‬ ‫זו‬ ‫מתופעה‬ ‫כחלק‬ .‫אזהרה‬ ‫ושלטי‬ ‫אזעקות‬ ,‫סגור‬.‫המגודרת‬ ‫לקהילה‬ ‫לרוב‬ ‫המיוחסים‬ ‫רבים‬‫אשר‬ ,‫בתופעה‬ ‫הרב‬ ‫העניין‬ .‫המגודרות‬ ‫הקהילות‬ ‫בסוגיית‬ ‫והולך‬ ‫גובר‬ ‫אקדמי‬ ‫עיסוק‬ ‫קיים‬ ‫האחרון‬ ‫בעשור‬‫הביא‬ ,‫העירוני‬ ‫המרחב‬ ‫של‬ ‫מחדש‬ ‫הגדרה‬ ‫על‬ ‫ואף‬ ‫היקף‬ ‫רחבי‬ ‫חברתיים‬ ‫שינויים‬ ‫על‬ ‫מרמזת‬ ‫היא‬ ‫כי‬ ‫נדמה‬‫ואסטרטגיות‬ ‫בפרקטיקות‬ ‫השימוש‬ ‫הוא‬ ‫אלו‬ ‫קהילות‬ ‫של‬ ‫העיקריים‬ ‫המאפיינים‬ ‫אחד‬ .‫בסוגיה‬ ‫ער‬ ‫לדיון‬‫ביטוי‬ ‫לבחון‬ ‫מעוניין‬ ‫אני‬ ‫זו‬ ‫בהצגה‬ .‫והאחר‬ ‫המקומי‬ ‫בין‬ ‫הפרדה‬ ‫של‬ ‫ושימורה‬ ‫ליצירתה‬ ‫שונות‬ ‫אבטחה‬,‫דווקא‬ ‫הקהילה‬ ‫ברמת‬ ‫לא‬ ,‫שונות‬ ‫אבטחה‬ ‫ואסטרטגיות‬ ‫פרקטיקות‬ ‫אימוץ‬ ‫של‬ ,‫זו‬ ‫הפרדה‬ ‫של‬ ‫במקצת‬ ‫שונה‬.‫הפרטי‬ ‫הבית‬ ‫ברמת‬ ‫אלא‬‫לקהילה‬ ‫מיוחסים‬ ‫אשר‬ ‫והחברתית‬ ‫הפיזית‬ ‫ההדרה‬ ‫ממאפייני‬ ‫רבים‬ ‫והקיבוץ‬ ‫המושב‬ ‫חלקו‬ ‫מהיווסדם‬ ‫עוד‬) ‫ורזין‬ ‫רוזן‬ ‫לפי‬ .‫המגודרת‬2010‫אשר‬ ,"‫אידיאולוגיות‬ ‫מגודרות‬ ‫כ"קהילות‬ ‫להגדרה‬ ‫ניתנים‬ ‫אלו‬ ‫ישובים‬ (‫עקרונות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ואורגנו‬ ‫אידיאולוגיות‬ ‫עומק‬ ‫תפיסות‬ ‫על‬ ‫התבססו‬ ,‫הניאו-ליברליות‬ ‫מאלו‬ ‫להבדיל‬‫והולכת‬ ‫גוברת‬ ‫בצורה‬ ‫לאמץ‬ ‫והמושב‬ ‫הקיבוץ‬ ‫החלו‬ ‫האחרונים‬ ‫העשורים‬ ‫בשני‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫קולקטיביסטיים‬‫על‬ ‫ונשענת‬ ‫אינדיבידואליים‬ ‫עקרונות‬ ‫לפי‬ ‫המאורגנת‬ ‫)כזו‬ ‫הניאו-ליברלית‬ ‫המגודרת‬ ‫הקהילה‬ ‫של‬ ‫מאפיינים‬‫שיקולים‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫בלעדי‬ ‫כמעט‬ ‫באופן‬ ‫מתבצעים‬ ‫והסינון‬ ‫הקבלה‬ ,‫למשל‬ ,‫כאשר‬ ,‫השוק‬ ‫של‬ ‫הלוגיקה‬‫בחומות‬ ‫ובקיבוץ‬ ‫במושב‬ ‫הפרטי‬ ‫הבית‬ ‫הקפת‬ ‫של‬ ‫הגוברת‬ ‫הפרקטיקה‬ ‫מהווה‬ ,‫זו‬ ‫מבחינה‬ .(‫סוציו-אקונומיים‬‫האבטחה‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫כאשר‬ .‫מגודרות‬ ‫לקהילות‬ ‫בנוגע‬ ‫הקיימת‬ ‫בספרות‬ ‫למדי‬ ‫וייחודית‬ ‫מעניינת‬ ‫תופעה‬‫הקהילה‬ ‫בתוך‬ ‫ואוטונומיות‬ ‫זעירות‬ ‫מגודרות‬ ‫קהילות‬ ‫מעין‬ ‫של‬ ‫ליצירתם‬ ,‫לטעון‬ ‫ארצה‬ ‫כך‬ ,‫מביאות‬ ‫השונות‬.‫המגודרת‬ ‫הקהילה‬ ‫של‬ ‫וייחודית‬ ‫מקומית‬ ‫ישראלית‬ ‫גרסה‬ ‫של‬ ‫ולהתהוותה‬ ‫המגודרת‬‫והמשא‬ ‫המאבק‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ,‫הבנויה‬ ‫הצורה‬ ‫של‬ ‫בסוכנות‬ ‫לדון‬ ‫אבקש‬ ‫אלו‬ ‫תהליכים‬ ‫של‬ ‫בחינה‬ ‫באמצעות‬‫תפיסות‬ ‫על‬ ,‫במרחב‬ ‫ושימוש‬ ‫מרחבית‬ ‫חלוקה‬ ‫של‬ ‫פרקטיקות‬ ‫על‬ ‫המשפיע‬ ‫מרכזי‬ ‫כגורם‬ ‫דמותה‬ ‫על‬ ‫ומתן‬‫המרחב‬ ‫גבולות‬ ‫על‬ ‫מתמשך‬ ‫ומתן‬ ‫למשא‬ ‫כביטוי‬ ‫אותם‬ ‫לבחון‬ ‫וכן‬ ,‫וביטחון‬ ‫פרטיות‬ ‫כדוגמת‬ ‫תרבותיות‬ ‫עומק‬.‫בקהילה‬ ‫והפרטי‬ ‫הציבורי‬‫ירושלים‬ ,‫הצופים‬ ‫הר‬ ,‫בירושלים‬ ‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬ ,‫ולאנתרופולוגיה‬ ‫לסוציולוגיה‬ ‫המחלקה‬ ‫אצל‬ ‫הישראלית‬ ‫האנתרופולוגית‬ ‫האגודה‬91905The Department of Sociology and Anthropology, the Hebrew University in Jerusalem, Mount Scopus Jerusalem 91905, Israelisranthro@gmail.com – www.isranthro.org
 15. 15. ]15[‫כנרת‬ ‫האקדמית‬ ‫המכללה‬ ,‫ההתנהגות‬ ‫למדעי‬ ‫המחלקה‬ ,‫מושקוביץ‬ ‫יפה‬ ‫ד"ר‬‫ואנתרופולוגיה‬ ‫לסוציולוגיה‬ ‫המחלקה‬ ,‫המערבי‬ ‫הגליל‬ ‫האקדמית‬ ‫המכללה‬ ,‫אשוש‬ ‫יובל‬ ‫ד"ר‬"‫תעשיות‬ ‫"מילניום‬ ‫הקיבוצי‬ ‫המפעל‬ ‫של‬ ‫המקרה‬ ‫חקר‬ :‫לפירוק‬ ‫שימור‬ ‫בין‬)) ‫ארגוני‬ ‫החיים‬ ‫מחזור‬ ‫מתאר‬ ‫המחקר‬organizational life cycle,‫צמיחה‬ "‫"מילניום‬ ‫קיבוצי‬ ‫מפעל‬ ‫של‬) ‫ומוות‬ ‫זקנה‬ ,‫ארגונית‬ ‫שקיעה‬ ,‫ניוון‬ ,‫ביורוקרטיה‬ ,‫התמסדות‬ ,‫התבגרות‬Greiner, 1972; Kimberly,1980,‫אדיגס‬ :1991:Moskovich, 2012; Sutton, 2005.() ‫מקרה‬ ‫חקר‬ ,‫ארגונית‬ ‫אוטוביוגראפיה‬ ‫של‬ ‫במתכונת‬ ‫נערך‬ ‫המחקר‬ :‫שיטה‬case study‫ניתוח‬ ‫על‬ ‫והתבסס‬ (‫של‬25.‫המפעל‬ ‫חברי‬ ‫של‬ ‫אתנוגראפיים‬ ‫ראיונות‬‫גומחה‬ ‫על‬ ‫ללכת‬ ‫החליטו‬ ‫הקיבוץ‬ ‫חברי‬ ,‫תעשיות‬ ‫מילניום‬ ‫של‬ ‫היזמות‬ ‫שלב‬ ‫את‬ ‫מתאר‬ ‫המחקר‬ :‫ממצאים‬‫בשנת‬ ‫המגנטים‬ ‫בתחום‬ ‫מפעל‬ ‫הקמת‬ ‫של‬ ‫חדשנית‬1979‫הקמת‬ ‫על‬ ‫הכללית‬ ‫באסיפה‬ ‫שהוחלט‬ ‫לאחר‬ .‫נקנו‬ ‫שמהן‬ ‫המוצא‬ ‫במדינות‬ ‫והשתלם‬ ‫המגנטים‬ ‫תעשיית‬ ‫רזי‬ ‫את‬ ‫ללמוד‬ ‫ראשוני‬ ‫צוות‬ ‫לאירופה‬ ‫יצא‬ ‫המפעל‬‫של‬ ‫העיקרית‬ ‫המטרה‬ .‫פירות‬ ‫להניב‬ ‫המפעל‬ ‫החל‬ ,‫שנים‬ ‫מספר‬ ‫לאחר‬ .‫הראשוניים‬ ‫והציוד‬ ‫הגלם‬ ‫חומרי‬‫אסיפת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נעשו‬ ‫והחלטותיו‬ ,‫הקיבוצי‬ ‫הניהול‬ ‫שמירת‬ ‫תוך‬ ‫לקבוץ‬ ‫כלכלית‬ ‫הכנסה‬ ‫יצירת‬ ‫הייתה‬ ‫מילניום‬‫האוכל‬ ‫חדר‬ ‫שופץ‬ :‫הקיבוץ‬ ‫ברווחת‬ ‫שהושקעו‬ ,‫רווחים‬ ‫הניב‬ ‫והמפעל‬ ‫גבר‬ ‫הייצור‬ ,‫הדרך‬ ‫בתחילת‬ .‫הקבוץ‬.‫מרכזית‬ ‫ובמה‬ ‫בריכה‬ ‫נבנתה‬ ‫וכן‬ ‫החברים‬ ‫בתי‬‫משנת‬1995) ‫ארגונית‬ ‫כדעיכה‬ ‫שמאופיין‬ ‫תהליך‬ ,‫כלכליים‬ ‫לקשיים‬ ‫המפעל‬ ‫נקלע‬organizationaldecline‫מידה‬ ‫לאמות‬ ‫תואמות‬ ‫שאינן‬ ‫קיבוציות‬ ‫נורמות‬ ‫של‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫לקוי‬ ‫מניהול‬ ‫נבעו‬ ‫הקשיים‬ .(‫הייצור‬ ‫תהליך‬ ‫שבה‬ ,‫אסיה‬ ‫ממזרח‬ ‫שבאה‬ ‫תחרות‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫השכילה‬ ‫לא‬ ‫המפעל‬ ‫הנהלת‬ .‫קפיטליסטיות‬-‫ב‬ ‫ולבסוף‬ ,‫לחלוטין‬ ‫פסק‬ ‫הייצור‬ ‫תהליך‬ ,‫עובדים‬ ‫פיטורי‬ ‫יזם‬ ‫המפעל‬ .‫יותר‬ ‫זול‬ ‫הוא‬2009‫פורקה‬."‫תעשיות‬ ‫"מילניום‬‫רכש‬ ‫חיצוני‬ ‫משקיע‬ ‫כאשר‬ ‫מחדש‬ ‫הוקם‬ ‫הארגון‬74%-‫ב‬ ‫המפעל‬ ‫מבעלות‬2010‫לשנות‬ ‫החליט‬ ‫הרוכש‬ .‫בניהולו‬ ‫הקיבוץ‬ ‫של‬ ‫המעורבות‬ ‫ללא‬ ,‫סחר‬ ‫של‬ ‫ארגון‬ ‫להיות‬ ‫הפך‬ ‫הוא‬ ‫יצרני‬ ‫מארגון‬ :‫המפעל‬ ‫מטרות‬ ‫את‬‫את‬ ‫שאיבדה‬ ‫חדשה‬ ‫כישות‬ ‫קיומו‬ ‫את‬ ‫לשמר‬ ‫הצליח‬ ‫המפעל‬ .‫עובדים‬ ‫כעשרה‬ ‫במפעל‬ ‫יש‬ ‫כיום‬ ,‫ותפעולו‬.‫קהילתית‬ ‫מחויבות‬ ‫ללא‬ ‫כלכלי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫המתנהלת‬ ‫פרטית‬ ‫בעלות‬ ‫עבר‬ ‫אל‬ ‫הקיבוצי‬ ‫ייחודה‬‫ירושלים‬ ,‫הצופים‬ ‫הר‬ ,‫בירושלים‬ ‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬ ,‫ולאנתרופולוגיה‬ ‫לסוציולוגיה‬ ‫המחלקה‬ ‫אצל‬ ‫הישראלית‬ ‫האנתרופולוגית‬ ‫האגודה‬91905The Department of Sociology and Anthropology, the Hebrew University in Jerusalem, Mount Scopus Jerusalem 91905, Israelisranthro@gmail.com – www.isranthro.org
 16. 16. ]16[:‫המושב‬ ‫שם‬Mobilizing Shame‫אן-ארבור‬ ,‫מישיגן‬ ‫אוניברסיטת‬ ,‫לאנתרופולוגיה‬ ‫המחלקה‬ ,‫דוקטורנט‬ ,‫נתנזון‬ ‫רגב‬‫בחיפה‬ ‫היסטוריים‬ ‫סיורים‬ ‫של‬ ‫אנתרופולוגי‬ ‫ניתוח‬ :‫במרחב‬ ‫ודו-קיום‬ ‫דו-קיום‬ ‫של‬ ‫מרחבים‬‫משתתפת‬ ‫תצפית‬ ‫על‬ ‫ומבוססת‬ ‫בחיפה‬ ‫חברתיים‬ ‫יחסים‬ ‫של‬ ‫ההיסטוריה‬ ‫סיפור‬ ‫באופני‬ ‫עוסקת‬ ‫זו‬ ‫הרצאה‬‫השנים‬ ‫בין‬ ‫בעיר‬ ‫שהתקיימו‬ ‫בסיורים‬2007-‫ו‬2012.‫ארוכה‬ ‫מסורת‬ ‫בעלת‬ "‫מעורבת‬ ‫כ"עיר‬ ‫מוצגת‬ ‫העיר‬ ,‫חיפה‬ ‫של‬ ‫והפופולריים‬ ‫הרשמיים‬ ‫בתיאורים‬.‫המקומי‬ ‫בנוף‬ ‫כייחודית‬ ‫ולכן‬ ,‫היום‬ ‫ועד‬ ‫העותמאנית‬ ‫האימפריה‬ ‫מימי‬ ‫לערבים‬ ‫יהודים‬ ‫בין‬ "‫"דו-קיום‬ ‫של‬.‫אוכלוסיות‬ ‫בין‬ ‫הפרדה‬ ‫של‬ ‫כסיפור‬ ‫דווקא‬ ‫העיר‬ ‫של‬ ‫עברה‬ ‫מתואר‬ ‫בסיורים‬ ‫כיצד‬ ‫אראה‬ ‫בהרצאה‬‫רק‬ ‫לא‬ ‫טמון‬ ‫העיר‬ ‫של‬ ‫בהיסטוריה‬ ‫ההפרדה‬ ‫מנגנוני‬ ‫להדגשת‬ ‫שההסבר‬ ‫היא‬ ‫המרכזית‬ ‫טענתי‬‫פוליטיקת‬ ‫שבין‬ ‫בקשר‬ ‫רק‬ ‫ולא‬ ,‫הסיורים‬ ‫מדריכי‬ ‫משתמשים‬ ‫בהן‬ ‫ההיסטוריות‬ ‫העובדות‬ ‫של‬ ‫בטיבן‬‫הסיור‬ ‫של‬ ‫המרחבי‬ ‫בהגיון‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ,‫הסיור‬ ‫של‬ ‫בהווה‬ ‫ההפרדה‬ ‫פוליטיקת‬ ‫לבין‬ ‫ההיסטורי‬ ‫בעבר‬ ‫ההפרדה‬‫יוצג‬ ‫זה‬ ‫קשר‬ .‫הסיור‬ ‫תוכן‬ ‫של‬ "‫ל"מה‬ ‫הסיור‬ ‫מהלך‬ ‫של‬ "‫ה"איך‬ ‫שבין‬ ‫הקשר‬ ‫מתוך‬ ‫עולה‬ ‫זו‬ ‫טענה‬ .‫בעיר‬,‫העירוני‬ ‫במרחב‬ ‫התנועה‬ ‫אופן‬ ,‫לקהל‬ ‫הועברו‬ ‫הם‬ ‫בו‬ ‫האופן‬ ,‫הסיורים‬ ‫של‬ ‫הנרטיבי‬ ‫המבנה‬ ‫ניתוח‬ ‫באמצעות‬‫על‬ ‫מצביע‬ ‫זה‬ ‫ניתוח‬ .‫בסביבה‬ ‫וההתרחשויות‬ ,‫בהם‬ ‫המשתתפיהם‬ ,‫הסיורים‬ ‫מדריכי‬ ‫בין‬ ‫שנוצרה‬ ‫והדינמיקה‬‫העבודה‬ ‫על‬ ,‫שלהם‬ ‫והאידיאולוגיות‬ ‫האדריכליים‬ ‫הסגנונות‬ ‫על‬ – ‫הבנויה‬ ‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫שהדגש‬ ‫כך‬– ‫המבנים‬ ‫דיירי‬ ‫של‬ ‫הדמוגרפיים‬ ‫הנתונים‬ ‫ועל‬ ,‫נכסים‬ ‫על‬ ‫הבעלויות‬ ‫רישומי‬ ‫על‬ ,‫בהקמתה‬ ‫שהושקעה‬‫ולמעשה‬ ,‫המעורבת‬ ‫בעיר‬ ‫ומגדריות‬ ‫לאומיות‬ ,‫דתיות‬ ,‫אתניות‬ ,‫מעמדיות‬ ‫הפרדות‬ ‫של‬ ‫הרושם‬ ‫את‬ ‫מחזק‬‫הפיזי‬ ‫במרחב‬ ‫בעל-פה‬ ‫נמסרים‬ ‫ההיסטוריים‬ ‫התיאורים‬ ‫כאשר‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ .‫העירוב‬ ‫להגיון‬ ‫בסתירה‬ ‫עומד‬,‫לאילתורים‬ ,‫הסיורים‬ ‫משתתפי‬ ‫עם‬ ‫לדיאלוגים‬ ‫אפשרות‬ ‫נפתחת‬ ,‫המסופרים‬ ‫האירועים‬ ‫התרחשו‬ ‫בו‬,‫חוצי-קטגוריות‬ ‫חברתיים‬ ‫מגעים‬ ‫על‬ ‫הסיורים‬ ‫בשולי‬ ‫מידע‬ ‫שילוב‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ,‫אלו‬ .‫ולהפרעות‬ ‫לשינויים‬.‫פוליטית‬ ‫כמלאכה‬ – (‫ככזו‬ ‫)וסיפורה‬ ‫ההפרדה‬ ‫מלאכת‬ ‫הנכחת‬ ‫את‬ ‫מאפשרים‬‫ירושלים‬ ,‫הצופים‬ ‫הר‬ ,‫בירושלים‬ ‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬ ,‫ולאנתרופולוגיה‬ ‫לסוציולוגיה‬ ‫המחלקה‬ ‫אצל‬ ‫הישראלית‬ ‫האנתרופולוגית‬ ‫האגודה‬91905The Department of Sociology and Anthropology, the Hebrew University in Jerusalem, Mount Scopus Jerusalem 91905, Israelisranthro@gmail.com – www.isranthro.org
 17. 17. ]17[‫חיפה‬ ‫אוניברסיטת‬ ‫לתקשורת‬ ‫המחלקה‬ ,‫כתריאל‬ ‫תמר‬ ‫פרופ‬‫בירושלים‬ ‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬ ,‫ולאנתרופולוגיה‬ ‫לסוציולוגיה‬ ‫המחלקה‬ ,‫גוטמן‬ ‫יפעת‬ ‫ד"ר‬‫אקטיביסטיים‬ ‫בסרטים‬ ‫הזיכרון‬ ‫נוף‬ ‫ועיצוב‬ ‫תעוד‬ :‫הגדר‬ ‫נגד‬ ‫המאבק‬ ‫על‬‫אדמות‬ ‫על‬ ‫הישראלי‬ ‫ההפרדה‬ ‫מכשול‬ ‫הקמת‬ ‫נגד‬ ‫פלסטינים‬ ‫של‬ ‫אלים‬ ‫הלא‬ ‫המאבק‬ :‫ההרצאה‬ ‫תקציר‬‫הדימויים‬ ‫על‬ ‫במאבק‬ ‫מלווה‬ ,‫וזרים‬ ‫ישראלים‬ ‫תומכים‬ ‫הצטרפו‬ ‫ושאליו‬ ,‫חומה‬ ‫וחלקו‬ ‫גדר‬ ‫שחלקו‬ ,‫כפריהם‬‫קטעי‬ ‫להפצת‬ ‫בנוסף‬ .‫הכיבוש‬ ‫נגד‬ ‫המחאה‬ ‫של‬ ‫העתידי‬ ‫הזיכרון‬ ‫ואת‬ ‫הקהל‬ ‫דעת‬ ‫את‬ ‫שמעצבים‬ ‫התקשורתיים‬‫סרטים‬ ‫גם‬ ‫כולל‬ ‫הדימויים‬ ‫מאבק‬ ,‫יו-טיוב‬ ‫כמו‬ ‫פתוחים‬ ‫מידע‬ ‫בערוצי‬ ‫הגדר‬ ‫נגד‬ ‫בהפגנות‬ ‫שצולמו‬ ‫וידאו‬‫בהבניית‬ ‫למשתתפים‬ ‫בידיהם‬ ‫מחזיקים‬ ‫שהם‬ ‫והמצלמות‬ ‫הגדר‬ ‫נגד‬ ‫המאבק‬ ‫פעילי‬ ‫הופכים‬ ‫כך‬ .‫דוקומנטריים‬‫מדיה‬ ‫ייצור‬ ‫של‬ ‫זה‬ ‫קו‬ .‫והבינלאומית‬ ‫הישראלית‬ ‫בזירה‬ ‫כנגדו‬ ‫והמאבק‬ ‫ההפרדה‬ ‫מכשול‬ ‫של‬ ‫דימוייו‬‫במקביל‬ ‫נעשה‬ ‫הוא‬ ‫מחד‬ .‫זיכרון‬ ‫ועבודת‬ ‫אדם‬ ‫זכויות‬ ‫מאבקי‬ ‫שתוחמים‬ ‫הגבולות‬ ‫את‬ ‫מותח‬ "‫מ"למטה‬‫הוא‬ ‫ומנגד‬ ,‫משפטיות‬ ‫בערכאות‬ ‫למשל‬ ,‫ובכיבוש‬ ‫החומה‬ ‫בבנית‬ ‫להיאבק‬ ‫אחרים‬ ‫אקטיביסטיים‬ ‫לניסיונות‬‫ומשאבים‬ ‫פרקטיקות‬ ‫באמצעות‬ ‫נגדי‬ ‫זיכרון‬ ‫המייצרת‬ "‫זיכרון‬ ‫של‬ ‫"אקטיביזם‬ ‫של‬ ‫באגנדה‬ ‫מעוגן‬.‫הבאות‬ ‫לשנים‬ ‫הציבורי‬ ‫הדיון‬ ‫מסגרת‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫לעצב‬ ‫כדי‬ ‫קיימים‬ ‫תרבותיים‬‫של‬ ‫ואתגור‬ ‫שיח‬ ,‫לחקירה‬ ‫אלטרנטיבי‬ ‫מרחב‬ ‫מבנים‬ ‫דוקומנטריים‬ ‫סרטים‬ ‫כי‬ ‫מקלאגן‬ ‫לטענת‬ ‫בהמשך‬) ‫ואישורו‬ ‫ידע‬ ‫ייצור‬ ‫של‬ ‫מסורתיים‬ ‫ערוצים‬McLagan 2012‫סרטים‬ ‫של‬ ‫בתפקידם‬ ‫מתמקדת‬ ‫זו‬ ‫עבודה‬ , (‫סרטים‬ ‫שלושה‬ ‫ננתח‬ .‫ציבורי‬ ‫דיון‬ ‫לעורר‬ ‫שתפקידם‬ ‫ופוליטיים‬ ‫תרבותיים‬ ‫כטקסטים‬ ‫דוקומנטריים‬‫המאבקים‬ ‫את‬ ‫שונות‬ ‫אישיות‬ ‫מזוויות‬ ‫המתעדים‬ ,‫האלפיים‬ ‫שנות‬ ‫של‬ ‫השנייה‬ ‫במחצית‬ ‫שנעשו‬ ‫דוקומנטריים‬‫הנראטיב‬ ‫את‬ ‫מאתגרים‬ ‫הסרטים‬ ‫שלושת‬ .‫וזרים‬ ‫מקומיים‬ ‫קהלים‬ ‫למען‬ ‫ובבודרוס‬ ‫בבלעין‬ ‫הגדר‬ ‫נגד‬‫הם‬ .‫גלובלית‬ ‫ואדישות‬ ‫פלסטינית‬ ‫אלימות‬ ,‫ישראלית‬ ‫לוחמנות‬ ‫של‬ ‫בדימויים‬ ‫שמתמקד‬ ‫ההגמוני‬ ‫הישראלי‬‫הבלתי‬ ‫הפלסטיני‬ ‫במאבק‬ ‫תמיכה‬ ‫למען‬ ‫לאומיים‬ ‫גבולות‬ ‫חציית‬ ‫של‬ ‫פעילות‬ ‫הצגת‬ ‫באמצעות‬ ‫זאת‬ ‫עושים‬) "‫"ביוש‬ ‫של‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫משלבים‬ ‫הסרטים‬ .‫אלים‬mobilizing shame,‫האדם‬ ‫זכויות‬ ‫בשיח‬ ‫שנפוצה‬ ,(‫סכסוך‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫שינוי‬ ‫של‬ ‫נראטיבים‬ ‫מקדמים‬ ‫הם‬ ‫בכך‬ .‫ומחויבות‬ ‫תקווה‬ ‫של‬ ‫רפלקסיביים‬ ‫תיאורים‬ ‫עם‬ ‫יחד‬.‫ונבנה‬ ‫ההולך‬ ‫ההפרדה‬ ‫מכשול‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ומקובע‬ ‫שמסומל‬ ‫לאומי‬‫ירושלים‬ ,‫הצופים‬ ‫הר‬ ,‫בירושלים‬ ‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬ ,‫ולאנתרופולוגיה‬ ‫לסוציולוגיה‬ ‫המחלקה‬ ‫אצל‬ ‫הישראלית‬ ‫האנתרופולוגית‬ ‫האגודה‬91905The Department of Sociology and Anthropology, the Hebrew University in Jerusalem, Mount Scopus Jerusalem 91905, Israelisranthro@gmail.com – www.isranthro.org
 18. 18. ]18[Brian Callan, Doctoral Candidate, Dept. of Social Sciences, LoughboroughUniversity, UKSomething’s Wrong Here: Transnational Dissent and the Unimagined CommunityFor millenia Jerusalem has been a crossroads and a destination, a site of transnationalsocial emplacement where armies triumphed and retreated, merchants paid their tolland kept their piece, migrants and pilgrims came and went and stayed. The city is arepository of the unending cultural accretion of thoughts, tongues, texts, deaths, andlives that touch upon its hills. Today pro-Palestinian activism and its associatedpolitical tourism are a significant contributor to these ongoing processes. Based onethnographic research in 2011-2012 this paper explores the production of atransnational community through various dissenting practices in Israel/Palestine.Through a critique on the efficacy instrumental sociological understandings oftransnational dissent, from framing processes at the micro-level (Benford and Snow2000) to the macro-level concept of Global Civil Society (Beck 2005), it proposes amore affective understanding of communities produced through a sense of wrongness.Drawing upon established work on the imagined nature of collectives and contrastingthem with more recent critiques on conceptualizations of community as practice orpurpose (Amit and Rapport 2002; Lavengood 2008; Mayntz 2010), this paper askswhy the moral actors from Global Civil Society limit their imagined community inspatial terms? In a world of movement, where the everyday practice of community isas likely to be defined through shared worldviews as it is though shared spaces, thechallenge is to ask how theoretical perspectives inhibit a wider sense of belongingbetween people who believe something is wrong, and how we may engage inrecognizing and re-imagining transnational activism not merely as an episodic andinstrumental gesellschaft but as a praxis of fluid, interconnected and self-reproducinggemeinschaften.‫ירושלים‬ ,‫הצופים‬ ‫הר‬ ,‫בירושלים‬ ‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬ ,‫ולאנתרופולוגיה‬ ‫לסוציולוגיה‬ ‫המחלקה‬ ‫אצל‬ ‫הישראלית‬ ‫האנתרופולוגית‬ ‫האגודה‬91905The Department of Sociology and Anthropology, the Hebrew University in Jerusalem, Mount Scopus Jerusalem 91905, Israelisranthro@gmail.com – www.isranthro.org
 19. 19. ]19[:‫המושב‬ ‫שם‬‫זהות‬ ‫של‬ ‫ועיצובה‬ ‫במרחב‬ ‫תנועה‬,‫בלאונשטיין‬ ‫ע"ש‬ ‫המדבר‬ ‫לחקר‬ ‫המכונים‬ ,‫במדבר‬ ‫לאדם‬ ‫המחלקה‬ ,‫דוקטורנטית‬ ,‫בנדריהם‬ ‫רעות‬‫שבנגב‬ ‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫אוניברסיטת‬‫זהויות‬ ‫של‬ ‫מאבקים‬ ‫כזירת‬ ‫ציבוריים‬ ‫שיח‬ ‫רבי‬ -"‫מקום‬ ‫של‬ ‫"סיפור‬-‫בדרום‬ ‫אחת‬ ‫עיירה‬ ‫של‬ ‫היומיום‬ ‫בחיי‬ ‫וזהות‬ ,‫כוח‬ ,‫מרחב‬ ‫בין‬ ‫בקשר‬ ‫העוסק‬ ‫אתנוגראפי‬ ‫מחקר‬ ‫במסגרת‬‫של‬ ‫לאתר‬ ‫הופכת‬ ‫הישראלית‬ ‫בפריפריה‬ ‫פיתוח‬ ‫עיירת‬ ‫שבו‬ ‫ייחודי‬ ‫בוחן‬ ‫מקרה‬ ‫היא‬ ‫רמון‬ ‫מצפה‬ .‫רמון‬ ‫מצפה‬‫של‬ ‫אלטרנטיביים‬ ‫חיים‬ ‫בעיירה‬ ‫לעצב‬ ‫המבקשים‬ ‫הישראלי‬ ‫מהמרכז‬ ‫אנשים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נחשקת‬ ‫התיישבות‬‫את‬ ‫הופכים‬ ‫המקומית‬ ‫לאוכלוסיה‬ ‫החברתיות‬ ‫האליטות‬ ‫בין‬ ‫המורכב‬ ‫המפגש‬ .‫מדברית‬ ‫ותיירות‬ ‫אקולוגיה‬‫המחקר‬ ‫של‬ ‫המרכזית‬ ‫מטרתו‬ .‫ומרחב‬ ‫כוח‬ ‫זהות‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫להבנת‬ ‫במיוחד‬ ‫מתאים‬ ‫בוחן‬ ‫למקרה‬ ‫העיירה‬‫המתגוררות‬ ‫שונות‬ ‫חברתיות‬ ‫קבוצות‬ ‫בין‬ ‫אינטראקציה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המובנה‬ ‫כמרחב‬ ‫הפריפריה‬ ‫מושג‬ ‫בחינת‬ ‫היא‬‫המשאבים‬ ‫ועל‬ ‫המרחב‬ ‫הגדרת‬ ‫על‬ ‫המאבקים‬ ‫בתיעוד‬ ‫המחקר‬ ‫מתמקד‬ ‫אתנוגראפית‬ ‫עבודה‬ "‫ע‬ .‫בעיירה‬.‫מאפשרת‬ ‫כזה‬ ‫במרחב‬ ‫ששליטה‬‫הינה‬ "‫"קשת‬ ‫עמותת‬ .‫רמון‬ ‫במצפה‬ ‫העירוני‬ ‫המרחב‬ ‫לפיתוח‬ ‫קשת‬ ‫עמותת‬ ‫של‬ ‫בפעילותה‬ ‫תתמקד‬ ‫הרצאה‬‫היא‬ .‫רמון‬ ‫במצפה‬ ‫האקולוגי‬ ‫והפיתוח‬ ‫התרבות‬ ‫החינוך‬ ‫בתחום‬ ‫ביוזמות‬ ‫ותמיכה‬ ‫לעידוד‬ ‫תושבים‬ ‫עמותת‬‫בשנת‬ ‫נוסדה‬1999‫את‬ ‫הפועל‬ ‫אל‬ ‫מהכוח‬ ‫להוציא‬ ‫למטרה‬ ‫לה‬ ‫שמה‬ ‫רמון‬ ‫במצפה‬ ‫תושבים‬ ‫קבוצת‬ ‫כאשר‬ ,‫אנשי‬ ,‫תיירנים‬ ,‫אמנים‬ ‫חברים‬ ‫העמותה‬ ‫של‬ ‫המוביל‬ ‫בצוות‬ .‫הישוב‬ ‫של‬ ‫והקהילתיים‬ ‫הגיאוגרפים‬ ‫יתרונותיו‬.‫סביבה‬ ‫ושוחרי‬ ‫חינוך‬ ‫אנשי‬ ,‫מדע‬‫חדשה‬ ‫מתאר‬ ‫תוכנית‬ ‫של‬ ‫כתיבתה‬ ‫בתהליך‬ ‫פעיל‬ ‫חלק‬ ‫לוקחת‬ ‫הקבוצה‬‫של‬ ‫העירוני‬ ‫המרחב‬ ‫תכנון‬ ‫על‬ ‫המשפיעה‬ ‫מרכזית‬ ‫לחץ‬ ‫לקבוצת‬ ‫הופכים‬ "‫"קשת‬ ‫עמותת‬ ‫חברי‬ .‫רמון‬ ‫למצפה‬‫ובניה‬ ‫תכנון‬ ‫לועדות‬ ‫שותפים‬ ,‫התוכנית‬ ‫כתיבת‬ ‫בקידום‬ ‫שעוסקת‬ ‫עבודה‬ ‫קבוצת‬ ‫יסדו‬ ‫הם‬ .‫רמון‬ ‫מצפה‬.‫המרחב‬ ‫הבניית‬ ‫לתהליך‬ ‫שקיפות‬ ‫ליצור‬ ‫שמטרתם‬ ‫שיח‬ ‫רבי‬ ‫ומארגנים‬ ,‫ומחוזיות‬ ‫מקומיות‬‫הינם‬ ‫השיח‬ ‫רבי‬ .‫קשת‬ ‫עמותת‬ ‫של‬ ‫ביוזמתה‬ ‫המאורגנים‬ ,‫השיח‬ ‫רבי‬ ‫בניתוח‬ ‫להתמקד‬ ‫אבקש‬ ‫זו‬ ‫בהרצאה‬‫על‬ ‫המתבססת‬ ‫מדברית‬ ‫תיירות‬ ‫כעיר‬ ‫רמון‬ ‫מצפה‬ ‫של‬ ‫הסיפור‬ ‫את‬ ‫לבנות‬ ‫מנסה‬ ‫קשת‬ ‫עמותת‬ ‫שבה‬ ‫זירה‬‫המרחב‬ ‫בדבר‬ ‫הסביבתי‬ ‫השיח‬ .‫העמותה‬ ‫חברי‬ ‫של‬ ‫האגנדה‬ ‫את‬ ‫התואמים‬ ‫עקרונות‬ ,‫הקיימות‬ ‫עקרונות‬‫כלכלת‬ ‫על‬ ‫המתבססת‬ ‫תיירות‬ ‫לעיר‬ ‫פוטנציאל‬ ‫בעיר‬ ‫הרואים‬ ,‫העיר‬ ‫ותיקי‬ ‫של‬ ‫השיח‬ ‫עם‬ ‫מתנגש‬ ‫העירוני‬‫ירושלים‬ ,‫הצופים‬ ‫הר‬ ,‫בירושלים‬ ‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬ ,‫ולאנתרופולוגיה‬ ‫לסוציולוגיה‬ ‫המחלקה‬ ‫אצל‬ ‫הישראלית‬ ‫האנתרופולוגית‬ ‫האגודה‬91905The Department of Sociology and Anthropology, the Hebrew University in Jerusalem, Mount Scopus Jerusalem 91905, Israelisranthro@gmail.com – www.isranthro.org
 20. 20. ]20[‫מערכת‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫המאפשרים‬ ‫העיר‬ ‫של‬ ‫פניה‬ ‫על‬ ‫שיחים‬ ‫בין‬ ‫מאבקים‬ ‫זירת‬ ‫מהווים‬ ‫השיח‬ ‫רבי‬ .‫הימורים‬.‫זהות‬ ‫הבניית‬ ‫תהליכי‬ ‫של‬ ‫ובחינה‬ ‫הפריפריאלי‬ ‫במרחב‬ ‫לפריפריה‬ ‫מרכז‬ ‫בין‬ ‫היחסים‬‫חיפה‬ ‫אוניברסיטת‬ ,‫דוקטורנטית‬ ,‫רוזן‬ ‫רולי‬‫בתנועה‬ ‫יחסים‬ ‫של‬ ‫מודלים‬ ‫ארבעה‬ :‫בחיפה‬ ‫העירוני‬ ‫במרחב‬ ‫הלאום‬ ‫גבולות‬ ‫וטשטוש‬ ‫שרטוט‬ ‫על‬‫למשל‬ – ‫משהו‬ ‫כשיש‬ ‫אבל‬ .‫אחת‬ ‫משפחה‬ ‫אנחנו‬ ,‫כולם‬ ‫של‬ ‫הוא‬ ‫שלי‬ ‫הביית‬ - ‫יהודים‬ ‫שכנים‬ ‫לי‬ ‫יש‬ ,‫"אני‬,‫אחד‬ ‫ודרמטי‬ ‫תמציתי‬ ‫במשפט‬ ,‫כך‬ ."‫ערבייה‬ ‫הנה‬ :‫עלי‬ ‫מצביעים‬ ‫ישר‬ - ‫משהו‬ ‫או‬ ‫מלחמה‬ ‫או‬ ‫פיגוע‬ ‫איזה‬,‫שוב‬ ‫משורטטים‬ ‫ואז‬ - ‫מטושטשים‬ ‫הלאום‬ ‫גבולות‬ ‫שבו‬ ‫האופן‬ ‫את‬ ‫בחיפה‬ ‫הים‬ ‫עין‬ ‫שכונת‬ ‫תושבת‬ ‫מתארת‬.‫המעורבת‬ ‫בעיר‬ ‫היומיום‬ ‫בחיי‬ ,‫חלילה‬ ‫וחוזר‬-‫מ‬ ‫אחת‬ ‫היא‬ ‫הדוברת‬165-‫ב‬ ‫משתתפים‬26‫בשנת‬ ‫שנערכו‬ ,‫שונות‬ ‫מיקוד‬ ‫קבוצות‬2009‫תכנית‬ ‫במסגרת‬.‫בעיר‬ ‫הבין-קהילתיים‬ ‫היחסים‬ ‫מרקם‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫ביקשו‬ ‫ואשר‬ ,‫שתי"ל‬ ‫ארגון‬ ‫של‬ ‫משותפת‬ ‫עיר‬ ‫חיפה‬‫לתיזת‬ ‫בסיס‬ ‫ששימשו‬ ,‫החומרים‬ ‫מניתוח‬MA‫עולים‬ ,‫חיפה‬ ‫באוניברסיטת‬ ‫לאנתרופולוגיה‬ ‫במחלקה‬‫ויחסים‬ ‫גבולות‬ ‫טשטוש‬ ‫או‬ ‫שרטוט‬ ‫של‬ ‫שונים‬ ‫מודלים‬ ‫ארבעה‬‫השונים‬ ‫הצדדים‬ ‫בין‬ ‫ומלחמה‬ ‫גבולות‬ ‫של‬ ‫נוקשה‬ ‫שרטוט‬ ‫של‬ ‫מודל‬‫ביניהם‬ ‫וידידות‬ ‫שלום‬ ‫יחסי‬ ‫ובניית‬ ‫גבולות‬ ‫של‬ ‫שרטוט‬ ‫של‬ ‫מודל‬‫ואדישות‬ ‫ניכור‬ ‫יחסי‬ ‫וניהול‬ ‫גבולות‬ ‫שרטוט‬ ‫של‬ ‫מודל‬‫הנפרדות‬ ‫הזהויות‬ ‫ואובדן‬ ‫גבולות‬ ‫טשטוש‬ ‫של‬ ‫מודל‬‫בין‬ ‫תזזיתי‬ ‫באופן‬ ‫הקהילות‬ ‫בין‬ ‫והמפגש‬ ‫הגבול‬ ‫באזור‬ ‫החיים‬ ‫נעים‬ ‫היומיום‬ ‫בחיי‬ ‫כי‬ ‫היא‬ ‫המרכזית‬ ‫הטענה‬.‫והנסיבות‬ ‫ההקשר‬ ‫על-פי‬ ‫השונות‬ ‫זהויותיהם‬ ‫את‬ ‫מטשטשים‬ ‫או‬ ‫מדגישים‬ ‫אנשים‬ ‫כאשר‬ ,‫השונים‬ ‫המודלים‬‫משא‬ ‫ניהול‬ ‫של‬ ‫של‬ ‫אנקדוטות‬ ‫ותבחן‬ ‫והשרטוט‬ ‫הטשטוש‬ ‫לאסטרטגיות‬ ‫החיים‬ ‫מן‬ ‫דוגמאות‬ ‫תביא‬ ‫ההרצאה‬‫קייץ‬ ‫במחאת‬ ‫)למשל‬ ‫משותפות‬ ‫זהויות‬ ‫נוצרות‬ ‫ומתי‬ ‫כיצד‬ ‫תבחן‬ ‫היא‬ .‫שונים‬ ‫בהקשרים‬ ‫הזהויות‬ ‫על‬ ‫ומתן‬2011‫של‬ ‫השפעות‬ ‫גם‬ ‫תבדקנה‬ .‫הלאומי‬ ‫בסכסוך‬ ‫ההסלמה‬ ‫מתח‬ ‫עליית‬ ‫עם‬ ‫ומתפרקות‬ ‫שבות‬ ‫הן‬ ‫כיצד‬ ‫וגם‬ (‫או‬ ‫קונפליקטים‬ ‫מנוהלים‬ ‫בהן‬ ‫והדרכים‬ ,‫המשותפות‬ ‫או‬ ‫הנפרדות‬ ‫הזהויות‬ ‫עיצוב‬ ‫על‬ ‫הגלובליזציה‬ ‫תהליכי‬‫המשותף‬ ‫המרחב‬ ‫בו‬ ‫האופן‬ ‫להבנת‬ ‫היא‬ ‫ההרצאה‬ ‫של‬ ‫המרכזית‬ ‫תרומתה‬ .‫השונות‬ ‫הזהויות‬ ‫בין‬ ‫מעברים‬.‫מסביב‬ ‫הקונפליקטואליות‬ ‫הנסיבות‬ ‫בשל‬ ‫אותה‬ ‫מפורר‬ ‫גם‬ ‫אך‬ ,‫משותפת‬ ‫זהות‬ ‫מייצר‬‫ירושלים‬ ,‫הצופים‬ ‫הר‬ ,‫בירושלים‬ ‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬ ,‫ולאנתרופולוגיה‬ ‫לסוציולוגיה‬ ‫המחלקה‬ ‫אצל‬ ‫הישראלית‬ ‫האנתרופולוגית‬ ‫האגודה‬91905The Department of Sociology and Anthropology, the Hebrew University in Jerusalem, Mount Scopus Jerusalem 91905, Israelisranthro@gmail.com – www.isranthro.org

×