SlideShare a Scribd company logo
1 of 384
Download to read offline
Updated upto 2023 March
1994- െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം
(2023 മാർ ് 31 വെര എ ാ േഭദഗതിക ം അതത് ാന ് ഉൾെ ിയത് )
അ ാം പതി ്
(04.04.2023)
ത ാറാ ിയത്
രാേജഷ് ടി. വർഗീസ് LL.B
1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023
rtv1972@gmail.com / 9447057736 1
1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023
rtv1972@gmail.com / 9447057736 2
ൻ റി ്
അ ാമെതാ പതി ് ടി റ ിറ വാൻ കഴി തിൽ ചാരിതാർ ്.
2023 മാർ ് മാസം വെര എ ാ േഭദഗതിക ം അതത് ാന ് ഉൾെ ി
ത ാറാ ിയ അ ാം പതി ് സമർ ി .
ഏ ം തിയ േഭദഗതികൾ ് നീലനിറം നൽകിയിരി .
എെ ഉദ മ െള േ ാൽസാഹി ി ഏവേരാ ന ി അറിയി .
ഇത് ഒ ഔേദ ാഗിക സി ീകരണമ .
റഫറൻസ് ആവശ ിന് മാ ം ഉേ ശി ് ത ാറാ ിയ ഒ e- പതി ് മാ മാണ്.
ഇതിെ ത തയി ം ആധികാരികതയി ം അവകാശവാദ ളി .
െത ക ം ഒഴിവാ ക ം ഇ ാതാ വാൻ പരമാവധി ി ി ്. എ ി ാ ം
അ രെത കൾ ഉൾ െട െത കൾ കട ടിയി ാവാം.
ആയത് യിൽെപ പ ം അറിയി മേ ാ...
ഇ കാരം നടപടികൾ ൈകെ ാ തിന് ് ഔേദ ാഗിക സി ീകരണ മായി
ഒ േനാേ താണ്.
-രാേജഷ് ടി.വർഗീസ്, LL.B.
േ ാല രം 9447057736.
04.04.2023 rtv1972@gmail.com
ന ി...
‘കവടിയാർ െഡാമയിൻ പാലസ്’-െല ിയെ
സിബി വർഗീസ്
േമാദ് െക.
ീകാ ് പി. എസ്.
ീജി ് പി.
ഡിേ ാേമാൻ േജാസഫ്
അബ് ൾ ബഷീർ പി.െക.
അജ്മൽ െജ.
1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023
rtv1972@gmail.com / 9447057736 3
നാലാം പതി ിെ ൻ റി ്
നാലാം പതി ്
േകരള ിെല അധികാര വിേക ീകരണം തൽ ശ മാ തിന്
ഉേദ ാഗ െട ം ജീവന ാ െട ം െപാ സർവീസ് ിേ ത്
അനിവാര മാെണ രാ ീയ കാ ാടിെ ഫലമായി േകരള നിയമസഭ
പാ ാ ിയ 2022-െല േകരള തേ ശ സ യം ഭരണ െപാ സർവീസ്
ആക്ടിെല വ വ കാര േഭദഗതികൾ ഇതിൽ ഉള്െ ിയി ്.
ാം പതി ിൽ േചർ ി അവസാനെ േഭദഗതികൾ ഓര്ഡിനൻസ്
കാര വയായി . േഭദഗതി നിയമ ൾ ാബല ിൽ വ
സാഹചര ിൽ അവ ആക്ട് കാരമാ ി യഥാ ാന ് േചർ ി ്.
ബ . പ ായ ് ഡയറക്ടർ ീ. H. ദിേനശൻ സർ, IAS,
ബ . േകരള േ ാസിക ഷൻ ഡയറക്ടർ ജനറൽ അഡ . T.A. ഷാജി സർ,
ബ . പ ായ ് അഡീഷനൽ ഡയറക്ടർ ീ M.P. അജിത് മാർ സർ,
സം ാന ഓഡി ് വ ിെല ഓഡി ് ഓഫീസർ, ീ.C.S. സേ ാഷ്,
െപർേഫാമൻസ് ഓഡി ് ർൈവസർ ിയ ീ ബി സി.നായർ
എ ിവ ം
ിയെ സഹ വർ ക ം
അഭിഭാഷക ം േപരറിയാ മെ ാ പാ േപ ം എെ എളിയ
ഉദ മ ൾ ് നൽകിയി േ ാൽസാഹന ം പി ണ ം ന ി ർ ം
സ്മരി .
-രാേജഷ് ടി.വർഗീസ്
േ ാല രം 9447057736.
04.10.2022 E-mail rtv1972@gmail.com
1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023
rtv1972@gmail.com / 9447057736 4
ാം പതി ിെ ആ ഖം
ാം പതി ിൽ എ േ ാൾ ....
2018 - ൽ ഒ ാം പതി ് ത ാറാ േ ാൾ ഇ യധികം യാസേമറിയ യ മാ െമ ്
നിന ി ി .
അ െകാ ് തെ ഇനി ഇ രം ക ഉദ മ ൾ േവ തി എ ം ക തിയി .
എ ാൽ ഒ ാം പതി ിന് ലഭി വലിയ സ ീകാര ത ം േ ാൽസാഹന ം ഔേദ ാഗിക
തിര കൾ ിടയി ം ഈ രംഗ ് ട വാൻ എനി ് േചാദനമാ കയാ ായത്.
2021 െഫ വരി വെര േഭദഗതികൾ ഇതിൽ േചർ ി ്.
േപജ് ന ർ േചർ ഇ ക്സ് ത ാറാ ക എ മകരമായ െദൗത ം ടി
ർ ീകരി വാൻ കഴി ി ്.
ഉേദ ാഗ അ േദ ാഗ ം ഒ പരിചയ മി ാതി അഭിഭാഷക ൾ െട
നിരവധി േപ ം എനി േനരി ം മ മാ മ ളി െട ം നൽകിയ അഭിന ന ം
അംഗീകാര മാണ് ഈ യ ിന് എനി ് ലഭി ി തിഫല ം
പാരിേതാഷിക ം.
ടർ ം ഏവ െട ം അഭി ായ ം പി ണ ം തീ ി െകാ .
തിസ ികളിൽ തളരാെത േ ാ േപാ വാൻ എനി ് ക ാ എെ ിയ
മാതാവിെ ദീ സ്മരണകൾ ിൽ ൈകകേളാെട…
േ ഹ ർ ം,
രാേജഷ് ടി.വർഗീസ്.
േ ാല രം 9447057736
24.02.2021 E-mail rtv1972@gmail.com
.
1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023
rtv1972@gmail.com / 9447057736 5
ര ാം പതി ിെ ആ ഖം
ര ാം പതി ്
1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് ആക്ടിെ 2018 വെര വൻ േഭദഗതിക ം
ഉൾെ ിയ ഒ േസാഫ് ് േകാ ി ഞാൻ ത ാറാ ിയത് വളെരയധികം േയാജനെ
എ ് ധാരാളം ം അഭ ദയകാം ിക ം എെ േനരി ് അറിയി ി താണ്.
ഉേദ ാഗ ം അ േദ ാഗ ം ഇ ാര ിൽ ഒേര അഭി ായം പറ ി ്. ബ .
േകരള ൈഹേ ാടതിയിെലയട ം വിവിധ േകാടതികളിെല അഭിഭാഷക ം വൻ
േഭദഗതികേളാെട E- പതി ിെന ആ യി തായി അറിയാൻ കഴി ത് എനി ്
അഭിമാന ം സേ ാഷ ം ഒ ം വീ െമാ പതി ടി
ത ാറാ തി ആ വിശ ാസ ം നൽകിയി ്.
2020 െഫ വരി മാസം വെര വൻ േഭദഗതിക ം ഇതി ൾെ ിയി ്.
ഒ ാം പതി ിൽ യിൽ െപ പല റ ക ം ഇതിൽ പരിഹരി ാൻ
മി ി ്. ആയാസരഹിതമായ വായന ് ഉത രീതിയിൽ Font അട ം മാ ം
വ ിയാണ് ര ാം പതി ് ത ാറാ യി ത്. അ െകാ ് തെ ഉേ ശി തി ം
തൽ സമയം ഇതിനായി വിനിേയാഗിേ ി വ . േലാ ് െഡൗൺ കാലമായി െ ി ം
ഓഫീസ് തിര കൾ ിടയിൽ ഇ ർ ീയാ വാൻ എനി ് ശ ി ം
ഊർ മായത് നി േളാ ം ഒ ാം പതി ിന് നൽകിയ
പി ണയാണ്. ള ി ാമപ ായ ് സിഡ ് ീ ര ി ര ൻ, ന േളവ െട ം
ിയ ം ന െട വ ിെല ഉേദ ാഗ മായ സർ ീ ബി േജാൺ (ബ .DDP),
പി.െക.അനിൽ, െക. വിേനാദ് മാർ, എം.എൻ. ജയജീവ്, ബി േബബി, േജാഷി പി.ബി.,
ത യൻ എ ിവർ എനി നൽകിയ നിർേ ശ ം േ ാൽസാഹന ം ഇ ണ ിൽ
േത കം സ്മരി . എ ാവേരാ ം എനി അൈകതവമായ ന ി േരഖെ .
രാേജഷ് ടി.വർഗീസ്.
േ ാല രം 9447057736.
21.04.2020 E-mail rtv1972@gmail.com
1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023
rtv1972@gmail.com / 9447057736 6
ഒ ാം പതി ിെ ആ ഖം
1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം
1994 -ൽ നിലവിൽ വ േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം - ിന് നിരവധി
േഭദഗതികൾ നാളി വെര ഉ ായി ്. 2014-െല 34 -ആം ആക്ട് [2014-െല േകരള
പ ായ ് രാജ് (േഭദഗതി) ആക്ട് ] വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയ ക ൾ
ഇ ് വിപണിയിൽ ലഭ മാണ്. എ ാൽ ആയതിെ ഒ േസാഫ് ് േകാ ി ലഭ മ . സ്മാർ ്
േഫാൺ കാലഘ ിൽ ഏ ം അവസാനം വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയ ഒ
േസാഫ് ് േകാ ി ലഭ മാ ത് എെ സഹ വർ കർ ം പ ായ ് രാജ് നിയമം
നിേത ന ൈകകാര ം െച മ നവധി ഉേദ ാഗ അ േദ ാഗ ൾ ം
ഉപകാര ദമാ െമ ് ക .
എെ സ ം ആവശ ിന് േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയ ഒ E-Copy േവണെമ
ഒ േതാ ലാണ് േ ശ രഹിതമ ാതി ഈ ഉദ മ ിന് എെ േ രി ി ത്.
ഉേ ശി തി ം തൽ അ ാന ം സമയ ം ഈ െദൗത ം ർ ിയാ വാൻ േവ ിവ .
ർ ീകരി വെര പരസ െ േ തി ാെയ ് ക തിയതിനാൽ ഇതിെ േഡ ാ
എൻ ി ം പരിേശാധന ം നർവായന െമാെ ഞാൻ തെ െച കയാ ായത്.
ഔേദ ാഗിക സി ീകരണ മായി ഒ േനാ ി െത ക ം ഒഴിവാ ക ം
ഇ ാതാ ാൻ പരമാവധി മി ി ്. എ ി ാ ം അ രെത കൾ ഉൾ െട
െത കൾ വ ി ാകാം. ആയത് യിൽ െപ ാൽ എെ അറിയി മേ ാ.
ല നിയമ ി ായ േഭദഗതികൾ നിയമം റഫർ െച വർ ് േബാ മാ ത്
ഉചിതമായിരി െമ ് നിരവധി മായി ആശയവിനിമയം നട ിയേ ാൾ
എനി ് േബാ െ സംഗതിയാണ്. ആയത് എ ിൽ യിൽ െപ തിന്
േഭദഗതി െച െ ഭാഗ ിന് വ ത നിറ ൾ നൽകിയി ്.
േഭദഗതി െച െ ഭാഗം േചർ ി ത് ഈ നിറ ിലാണ്.
വ ് നിറ ിലാണ് ഒ ിേലെറ തവണ േഭദഗതി െച െ ഭാഗം േചർ ി ത്.
2014 വെര ായ േഭദഗതിക െട വിശദാംശ ൾ ഉൾെ ിയ കം
വിപണിയിൽ ലഭ മാെണ തിനാ ം ആയവ ടി വി രിെ തിയാൽ എനി ് ഈ ഉദ മം
ഇേ ാ ം ർ ിയാ ാൻ കഴിയി എ തിനാ ം ആയതിന് ഞാൻ തിർ ി ി .
എ ാൽ എ ാ േഭദഗതിക െട ം നിയമ ം ാബല തീയതി ം അതാ േപ കളിൽ
1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023
rtv1972@gmail.com / 9447057736 7
േരഖെ ിയി ്. 2014 േശഷ േഭദഗതികൾ എ ാ വിശദാംശ േളാെട ം
യഥാ ാന ് തെ േരഖെ ിയി ്.
അവ ് നീലനിറം നൽകിയിരി .
ഏ ം ഒ വിൽ വ 25.10.2018-െല ഓർഡിനൻ ം ഇതിൽ യഥാ ാന ്
േചർ ി ്. ആയത് 14-ആം േകരള നിയമസഭ െട 13-ആം സേ ളന ിൽ ബിൽ -
ആയി അവതരി ി ി ്
അവസാനമായി...
ഇ റഫർ െച ഏ ം സാധാരണ ാേരാട്
ഇ വായി ക ം േയാഗി ക ം െച േ ാൾ
1.ഇതിൽ ഉപേയാഗി ിരി സ്ക യർ ാ ക ം '[ ]' അതി കളിലായി േചർ ി
ഇം ീഷ് അ ര ം ന ക ം അവിെട ഇ എ കണ ാ ി ടർ യായി വായി ക.
2.വ ത നിറ ൾ നൽകിയി ത് ഒേര നിറ ിൽ എ തിയതായി മാ ം കണ ാ ക.
- രാേജഷ് ടി.വർഗീസ്.
േ ാല രം 9447057736.
30.11.2018 E-mail rtv1972@gmail.com
1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023
rtv1972@gmail.com / 9447057736 8
ഉ ട ം
വ ് േപജ് ന ർ
ല നിയമ ി ായനിയമ േഭദഗതിക െട പ ിക 29
പീഠിക 31
അ ായം I
ാരംഭം 32-39
1. േ ം വ ാ ി ം ആരംഭ ം. 32
2. നിർ ചന ൾ. 33
അ ായം II
ാമസഭ 40-46
3. ാമസഭ. 40
3എ. ാമസഭ െട അധികാര ം മതലക ം
അവകാശ ം.
41
3ബി. ാമസഭ െട ഉ രവാദി ൾ. 45
അ ായം III
വ ത തല ളിൽ പ ായ ക െട പീകരണം 47-55
4. പ ായ പീകരി തി ം അതിെ േപ ം
ആ ാന ം വിനിർേ ശി തി ം സർ ാരി
അധികാരം.
47
5. പ ായ ക െട ഏകാംഗീകരണ ം ഭരണ ം. 48
6. പ ായ ക െട അംഗസംഖ . 48
7. ാമപ ായ ിെ ഘടന. 50
8. േ ാ പ ായ ിെ ഘടന. 51
9. ജി ാ പ ായ ിെ ഘടന. 53
അ ായം IV
നിേയാജകമ ല െട അതിർ ി നിർ യം 56-58
10. പ ായ കെള നിേയാജകമ ല ളായി വിഭജി ൽ. 56
11. അ ടിെ കൾ തലായവ തി ാ അധികാരം. 58
1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023
rtv1972@gmail.com / 9447057736 9
വ ് േപജ് ന ർ
അ ായം V
സം ാന തിരെ ക ീഷനിെല
ഉേദ ാഗ ൻമാ ം ാ ം
59-61
12. സം ാന തിരെ ് ക ീഷനിെല ാഫ്. 59
13. ജി ാ തിരെ ് ഉേദ ാഗ ൻമാർ. 59
14. തിരെ ് രജിേ ഷൻ ഉേദ ാഗ ൻ. 60
15. അസി ് തിരെ ് രജിേ ഷൻ ഉേദ ാഗ ൻ. 60
അ ായം VI
േവാ ർ പ ിക ത ാറാ ൽ 62-68
16. ഓേരാ നിേയാജകമ ല ിേല േവാ ർ പ ിക. 62
17. േവാ ർ പ ികയിെല രജിേ ഷ അേയാഗ തകൾ. 62
18. യാെതാരാ ം ഒ ിലധികം നിേയാജകമ ല ളിൽ
രജി ർ െച െ ടാൻ പാടിെ ്.
63
19. യാെതാരാ ം ഏെത ി ം നിേയാജകമ ല ിൽ
ഒ ിലധികം ാവശ ം രജി ർ െച െ ടാൻ പാടിെ ്.
63
20. രജിേ ഷ ഉപാധികൾ. 63
21. സാധാരണ താമസ ാരൻ' എ തിെ അർ ം. 63
21എ. വാസി ഭാരതീയർ ് േവാ ർ ികയിൽ
സ തിദായകരായി രജി ർ െച തി േത ക
വ വ .
64
22. േവാ ർ പ ികക െട ത ാറാ ം ം. 65
23. േവാ ർ പ ികയിെല ഉൾ റി കൾ തി ൽ. 66
24. േവാ ർ പ ികകളിൽ േപർ ഉൾെ ൽ. 66
25. അ ീ കൾ. 67
26. അേപ ക േട ം അ ീ ക േട ം ഫീസ്. 67
27. വ ാജ ഖ ാപന ൾ െച ത്. 67
28. േവാ ർ പ ിക ത ാറാ ക തലായവ സംബ ി
ഔേദ ാഗിക കർ വ ിെ ലംഘനം.
68
1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023
rtv1972@gmail.com / 9447057736 10
വ ് േപജ് ന ർ
അ ായം VII
േയാഗ തക ം അേയാഗ തക ം 69-80
29. ഒ പ ായ ിെല അംഗ ി േയാഗ തകൾ. 69
30. സർ ാർ, തേ ശസ യംഭരണ ാപന ൾ
തലായവയിെല ഉേദ ാഗ ൻമാ െട ം
ജീവന ാ െട ം അേയാഗ ത.
69
31. ചില ൾ ് ശി ി െ ആ ക െട അേയാഗ ത. 70
32. അഴിമതി വർ ികൾ കാരണമാ അേയാഗ ത. 71
33. തിരെ െചല ക െട കണ ് േബാധി ി തിൽ
വീ വ തി അേയാഗ ത.
71
34. ാനാർ ിക െട അേയാഗ ത. 72
35. അംഗ െട അേയാഗ തകൾ. 75
35എ. അംഗത ം ഇ ാതാ ൽ. 78
36. അംഗമായതി േശഷ അേയാഗ ത നിർ യി ൽ. 79
37. അംഗത ം നഃ ാപി ൽ. 79
അ ായം VIII
െപാ തിരെ ക െട വി ാപന ം
തിരെ ക െട നട ി ി ഭരണ സംവിധാന ം
81-85
38. പ ായ കളിേല െപാ തിരെ ി
വി ാപനം.
81
39. സം ാന തിരെ ക ീഷെ മതലകൾ
ഏൽ ി െകാ ൽ.
81
40. ജി ാ തിരെ ഉേദ ാഗ ൻമാ െട സാമാന
കർ വ ൾ.
81
40എ. െതരെ നിരീ കർ. 81
41. വരണാധികാരികൾ. 82
42. അസി ് വരണാധികാരികൾ. 82
43. വരണാധികാരി എ തിൽ വരണാധികാരി െട
മതലകൾ നിർ ഹി അസി ്
വരണാധികാരിക ം ഉൾെ െമ ്.
82
44. വരണാധികാരി െട സാമാന കർ വ ം. 83
45. േപാളിംഗ് േ ഷ കൾ ഏർെ ൽ. 83
46. േപാളിംഗ് േ ഷ കൾ ് ിൈസഡിംഗ് ആഫീസർമാെര
നിയമി ൽ.
83
1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023
rtv1972@gmail.com / 9447057736 11
വ ് േപജ് ന ർ
47. ിൈസഡിംഗ് ആഫീസ െട സാമാന കർ വ ം. 84
48. േപാളിംഗ് ഉേദ ാഗ െ കർ വ ൾ. 84
48എ. വരണാധികാരി, ിൈസഡിംഗ് ഓഫീസർ തലായവർ
തിരെ ക ീഷനിൽ
െഡപ േ ഷനിലായിരി തായി കണ ാ ണെമ ്.
84
അ ായം -IX
തിരെ ക െട നട ി ് 89-108
49. നാമനിർേ ശം തലായവ േവ ി തീയതികൾ
നി യി ൽ.
86
50. തിരെ ിെ െപാ േനാ ീസ്. 86
51. തിരെ ിന് ാനാർ ിക െട നാമനിർേ ശം. 87
52. നാമനിർേ ശ തിക സമർ ി ം സാ വായ
നാമനിർേ ശ ി േവ സംഗതിക ം.
87
53. നിേ പ ൾ. 89
54. നാമനിർേ ശ െള റി േനാ ീ ം അവ െട
മ പരിേശാധന സമയ ം ല ം.
90
55. നാമനിർേ ശ തികക െട പരിേശാധന. 90
56. ാനാർ ിത ം പിൻവലി ൽ. 92
57. മൽസരി ാനാർ ിക െട ലി ്
സി െ ൽ.
93
58. തിരെ ് ഏജ മാർ. 93
59. തിരെ ് ഏജ ായിരി തി അേയാഗ ത. 93
60. തിരെ ് ഏജ ിെ നിയമനം പിൻവലി േലാ
മരണേമാ.
93
61. തിരെ ് ഏജ മാ െട മതലകൾ. 94
62. േപാളിംഗ് ഏജ മാ െട നിയമനം. 94
63. േവാെ ൽ ഏജ മാ െട നിയമനം. 94
64. ഒ േപാളിംഗ് ഏജ ിെ േയാ േവാെ ൽ
ഏജ ിെ േയാ നിയമനം പിൻവലി േലാ മരണേമാ.
94
65. േപാളിംഗ് ഏജ മാ േട ം േവാെ ൽ ഏജ മാ േട ം
മതലകൾ.
95
66. മ രി ാനാർ ിേയാ അയാ െട തിരെ ്
ഏജേ ാ േപാളി ് േ ഷ കളിൽ ഹാജരാക ം
േപാളി ് ഏജ ിെ േയാ േവാെ ൽ ഏജ ിെ േയാ
മതലകൾ നിർ ഹി ം.
95
1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023
rtv1972@gmail.com / 9447057736 12
വ ് േപജ് ന ർ
67. േപാളിംഗ് ഏജ മാേരാ േവാെ ൽ ഏജ മാേരാ
ഹാജരാകാതിരി ൽ.
95
68. േവാെ ിന് ൻപ് ാനാർ ി െട മരണം. 96
69. മൽസര വ ം മൽസരമി ാ വ മായ
തിരെ കളിെല നടപടി മം.
96
70. േവാെ ിന് സമയം നി യി ൽ. 97
71. അടിയ ിര പരിതഃ ിതികളിൽ േവാെ ് മാ ിവ ൽ. 97
72. ബാല ് െപ ികൾ നശി ി ൽ തലായവ ഉ ായാൽ
തിയ േവാെ ്.
98
73. ് പിടിെ കാരണ ാൽ തിരെ ് മാ ി
വ കേയാ േവാെ ് നീ ിവ കേയാ െച ൽ.
99
74. തിരെ കളിൽ േവാ െച രീതി. 100
74എ. ചില വിഭാഗ ളി ആ കൾ ് തപാൽ വഴി
േവാ ് െച തി േത ക വ വ .
100
74ബി. െതരെ കളിൽ േവാ ിംഗ് യ ം ഉപേയാഗി ൽ. 101
75. സ തിദായക െട ആൾമാറാ ം തട തി
േത ക നടപടി മം.
101
76. േവാ െച ാ അവകാശം. 102
77. േവാെ ൽ. 103
78. എ ൽ സമയ ് ബാല ് േപ ക െട നാശം, ന ം
തലായവ.
103
79. േവാ ക െട ല ത. 104
80. ഫല ഖ ാപനം. 104
81. ഫലം റിേ ാർ െച ൽ. 104
82. ാനാർ ി തിരെ െ തീയതി. 104
83. പ ായ ിേല ് ഉ െപാ തിരെ ക െട
ഫല ൾ സി ീകരി ൽ.
104
83.എ. അംഗത ം ഇ ാതാ ൽ. 105
84. ആക ിക ഒഴി കൾ നിക തി
ഉപതിരെ കൾ.
106
85. തിരെ ് െചല ക െട കണ ം അവ െട
പരമാവധി ം.
107
86. സം ാന തിരെ ് ക ീഷൻ അധികാരെ
ഉേദ ാഗ ന് കണ ് സമർ ി ൽ.
108
1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023
rtv1972@gmail.com / 9447057736 13
വ ് േപജ് ന ർ
അ ായം X
തിരെ ് സംബ ി തർ ൾ 109-122
87. തിരെ ് ഹർജികൾ. 109
88. തിരെ ് ഹർജികൾ വിചാരണ െച ാൻ മത
േകാടതി.
109
89. ഹർജികൾ േബാധി ി ത്. 109
90. ഹർജിയിെല ക ികൾ. 110
91. ഹർജിയിെല ഉ ട ം. 110
92. ഹർജി ാരന് അവകാശെ ടാ നി ി. 111
93. തിരെ ഹർജിക െട വിചാരണ. 111
94. േകാടതി ൻപാെക നടപടി മം. 112
95. േരഖാ ലമായ െതളിവ്. 112
96. േവാ െച ലിെ രഹസ സ ഭാവം
അതിലംഘി െ ട െത ്.
112
97. ാരനാ ാ േചാദ ൾ ് ഉ രം പറ ം
നേ ാ രവാദ സർ ിഫി ം.
113
98. സാ ിക െട െചല കൾ. 113
99. ാനം അവകാശെ േ ാ ത ാേരാപണം. 114
100. േകാടതി െട തീ മാനം. 114
101. േകാടതി പാ ാേ മ ് ഉ ര കൾ. 114
102. തിരെ ് അസാ വാെണ ് ഖ ാപി തി
കാരണ ൾ.
115
103. തിരെ െ ാനാർ ിയ ാ ഒ
ാനാർ ി തിരെ െ തായി ഏെത ാം
കാരണ ളിൻേമൽ ഖ ാപി ാെമ ്.-
117
104. േവാ കൾ ല മായാ നടപടി മം. 117
105. േകാടതി െട ഉ ര കൾ അറിയി ത്. 118
106. ഉ രവ് ഉചിതമായ അധികാര ാന ി ം മ ം
അയ െകാ ം സി െ ം.
118
107. േകാടതി ഉ ര ക െട ഭാവം. 118
108. തിരെ ഹർജികൾ പിൻവലി ൽ. 119
109. തിരെ ഹർ ികൾ പിൻവലി തി
നടപടി മം.
119
1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023
rtv1972@gmail.com / 9447057736 14
വ ് േപജ് ന ർ
110. പിൻവലി ലിെന റി ് േകാടതി സം ാന
തിരെ ് ക ീഷന് റിേ ാർ ് െച ൽ.
119
111. തിരെ ് ഹർജിക െട ഉപശമനം. 120
112. എതിർക ി െട മരണം കാരണ ഉപശമനേമാ
പകരം േചർ േലാ.
120
113. അ ീ കൾ. 120
114. അ ീലിെല നടപടി മം. 121
115. േകാടതിെ ലവി ജാമ ം. 122
116. ഒ എതിർക ിയിൽ നി ് േകാടതിെ ലവി ജാമ ം. 122
117. േകാടതിെ ലവ്. 122
118. ജാമ ം െക ിവ തിൽനി ് േകാടതിെ ലവ് നൽ ം
അ െന െക ിവ ത് മട ിെ ാ ം.
122
119. േകാടതിെ ലവ സംബ ി ഉ ര കൾ നട ത്. 123
അ ായം XI
അഴിമതി ിക ം തിരെ ് ം 124-142
120. അഴിമതി ികൾ. 123
121. തിരെ സംബ ി ് വർ ൾ ത ിൽ ശ ത
വളർ ത്.
129
122. തിരെ ദിവസ ം അതി െതാ ദിവസ ം
െപാ േയാഗ ൾ നിേരാധി ത്.
130
123. തിരെ േയാഗ ളിൽ കല ാ ത്. 130
124. ല േലഖകൾ, േപാ കൾ തലായവ െട
അ ടിയിൻേമ നിയ ണ ൾ.
131
125. േവാ െച ലിെ രഹസ സ ഭാവം പരിപാലി ൽ. 132
126. ഉേദ ാഗ ൻമാർ തലായവർ തിരെ കളിൽ
ാനാർ ികൾ േവ ി വർ ി കേയാ േവാ
െച തിെന സ ാധീനി കേയാ െച ാൻ പാടിെ ്.
132
127. േപാളി ് േ ഷനിേലാ അതിന േ ാ വ ് േവാ
പിടി തി നിേരാധനം.
133
128. േപാളി ് േ ഷ കളിേലാ അ േ ാ െവ
മരഹിതമായ െപ മാ ി ശി .
134
129. േപാളിംഗ് േ ഷനിെല അ ചിതമായ െപ മാ ി
ശി .
134
130. േവാ െച തി നടപടി മം പാലി തിൽ
വീ വ തി ശി .
135
1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023
rtv1972@gmail.com / 9447057736 15
വ ് േപജ് ന ർ
131. െതരെ കളിൽ വാഹന ൾ നിയമവി മായി
ലിെ കേയാ ആർ ി കേയാ െച തി
പിഴ.
135
132. സർ ാർ വ കളിെല ം തേ ശ സ യംഭരണ
ാപന ളിെല ം മ ് അധികാര ാന ളിെല ം
വിദ ാഭ ാസ ാപന ളിെല ം
ഉേദ ാഗ ൻമാ െട ം ാഫിെ ം ലി ്
നൽകണെമ ്.
135
133. തിരെ കൾ സംബ ി ഔേദ ാഗിക
കർ വ െട ലംഘന ൾ.
136
134. തിരെ ് ആവശ ൾ ായി െക ിടപരിസര ൾ
തലായവ ആവശ െ ടൽ.
137
135. സർ ാർ ജീവന ാേരാ തേ ശ സ യംഭരണ
ാപന ിെല ജീവന ാേരാ തിരെ ്
ഏജ ാേയാ േപാളിംഗ് ഏജ ാേയാ േവാെ ൽ
ഏജ ാേയാ വർ ി തി ശി .
138
136. േപാളിംഗ് േ ഷനിൽ നി ് ബാല ് േപ കൾ നീ ം
െച ത് മായിരി െമ ്.
138
137. ് പിടിെ ൽ എ ം. 139
138. മ ം അവ ശി ം. 140
അ ായം XII
സം ാന െതരെ ് ക ീഷൻ 143-145
139. സം ാന െതരെ ് ക ീഷെ അധികാര ൾ. 143
140. സം ാന തിരെ ക ീഷേനാട് ആ കൾ
നട ാവനകൾ.
144
141. സം ാന തിരെ ക ീഷൻ പാലിേ നടപടി
കമ ൾ.
144
142. ഉ മവിശ ാസേ ാെട എ നടപടി ് സംര ണം. 145
അ ായം XIII
തിരെ ിെന സംബ ി സാമാന വ വ കൾ 146-151
143. തിരെ ് ർ ീകരണ ിന് സമയം
നീ ിെ ാ ൽ.
146
144. ാനാർ ി െട നിേ പം തിരി നൽകൽ
അെ ിൽ ക െക ൽ.
146
145. ഏെതാ തേ ശസ യംഭരണ ാപന ിേ ം
ാഫിെന ലഭ മാ ണെമ ്.
146
1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023
rtv1972@gmail.com / 9447057736 16
വ ് േപജ് ന ർ
146. നിയമസഭാ നിേയാജകമ ല ിെല േവാ ർപ ിക
സ ീകരി തി േത ക വ വ .
147
147. സിവിൽ േകാടതിക െട അധികാരിത ് തട ം. 148
148. തിരെ മായി ബ െ െചല കൾ. 148
149. അംഗ െട ഉേദ ാഗകാലാവധി. 149
150. േത ക തിരെ കൾ. 150
151. ഒ പ ായ ് പീകരി ാൻ പരാജയെ േ ാൾ
െ ഷ ൽ ഓഫീസെറേയാ ഭരണ നിർ ഹണ
ക ി ിെയേയാ നിയമി ൽ
150
അ ായം XIV
പ ായ ക െട അംഗ േള ം സിഡ ിേന ം
സംബ ി വ വ
152-167
152. അംഗ െട സത തി അെ ിൽ ഢ തി .- 152
153. സിഡ ിെ ം ൈവസ് സിഡ ിെ ം
തിരെ ്.-
153
154. ആഫീസിെ ചാർജ് ഏ ി വാൻ ഉേദ ാഗ ിൽനി ം
പിരി സിഡ ്, തലായവർ മതല.
158
155. സിഡ ിെ േയാ ൈവ സിഡ ിെ േയാ
അംഗ െടേയാ രാജി.
159
156. സിഡ ിെ ം ൈവസ് സിഡ ിെ ം മതലകൾ. 160
157. അവിശ ാസ േമയം. 163
158. ഓേരാ അംഗ ിെ ം അവകാശ ൾ. 165
159. പ ായ ംഗ ൾ സ വിവരം സംബ ി
േ െമ ് നൽകണെമ ്.
166
160. പ ായ കളിെല അംഗ ൾ ഓണേററിയ ം
ജി ാ പ ായ ് സിഡ ിെ മ ് ആ ല ം.
167
അ ായം XV
പ ായ ക െട േയാഗ ം
അധികാര ം മതലക ം കർ വ ം സ ം
168-187
161. പ ായ ക െട േയാഗ ൾ. 168
162. ാ ിംഗ് ക ി ികൾ. 169
162എ. ാ ിംഗ്ക ി ികൾ ൈകകാര ം െചേ വിഷയ ൾ. 173
162ബി. ിയറിംഗ് ക ി ി. 175
1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023
rtv1972@gmail.com / 9447057736 17
വ ് േപജ് ന ർ
163. വർ ന ക ി ിക െട പീകരണം 176
164. സബ് ക ി ിക ം വാർഡ് ക ി ിക ം 176
165. േജായി ് ക ി ി െട പീകരണം. 177
166. ാമപ ായ ിെ അധികാര ം കർ വ ം
മതലക ം.
177
167. ാമപ ായ കളിേല മതലക െട ം
ാപന െട ം പണിക െട ം ൈകമാ ം.
178
168. െപാ വായ ഡിെ ൻസറിക ം ശി േ മ േക ം
മ ം നട ൽ.
180
169. െപാ േറാ കൾ ാമ പ ായ കളിൽ
നി ി മാ ൽ.-
180
170. പ ായ കൾ േറാ കൾ ശരിയായി
സംര ി ണെമ ്.
182
171. സ ഹ സ േളാ വ മാനേമാ ാമ പ ായ ിൽ
നി ി മാ ൽ.
182
172. േ ാ ് പ ായ ക െട അധികാര ം,
കർ വ ം മതലക ം.
182
173. ജി ാ പ ായ ക െട അധികാര ം കർ വ ം
മതലക ം.
183
173എ. െപാ ജനാേരാഗ ാപന ൾ േവ ി
മാേനജിംഗ് ക ി ി.
184
174. സർ ാരിെ അധികാര ം മതലക ം
പ ായ കെള ഏ ി െകാ ൽ.
184
175. പ ായ കൾ വികസനപ തികൾ ത ാറാ ൽ. 185
176. നിർ ഹണ ിനായി പ തികൾ പ ായ കെള
ഭരേമ ി ൽ.
186
176എ. പ ായ ക െട ൈവദ ത സംരംഭ ൾ േമ
നിയ ണം.
186
176ബി. െപാ െത കളിൽ വിള വ തി ഏർ ാട്. 186
177. സംഭാവനക ം ക ം സ ീകരി തി
അധികാരം.
187
178. പ ായ കൾ ാവശ മായ ാവരസ ൾ
ആർ ി ൽ.
187
അ ായം XVI
പ ായ ിെ ഉേദ ാഗ ൻമാ ം ജീവന ാ ം 188-199
179. െസ റിമാ െട നിയമനം. 188
180. പ ായ ിെ ഉേദ ാഗ ൻമാ ം ജീവന ാ ം. 190
1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023
rtv1972@gmail.com / 9447057736 18
വ ് േപജ് ന ർ
181. സർ ാരിന് അതിെ ഉേദ ാഗ ൻമാ േട ം
ജീവന ാ േട ം േസവന ൾ പ ായ കൾ ്
വി െകാ വാ അധികാരം.
194
182. െസ റി െട അധികാര ം മതലക ം. 195
183. െസ റി െട കർ വ ൾ ചില സംഗതികളിൽ മ ്
ഉേദ ാഗ ൻമാർ നിർ ഹി ൽ.
197
184. െസ റി െട മതലകൾ ഏ ി െകാ ൽ. 197
185. ക ിടപാട് നടേ മാർ ം. 197
185എ. െതരെ െ അധികാരിക ം ഉേദ ാഗ ൻമാ ം
ത ി ബ ം.
198
185ബി. ഉേദ ാഗ ൻമാ െട ാ റി മതലകൾ
നിർ ഹി ൽ.
199
അ ായം XVII
ധനകാര ീഷ ം അതിെ അധികാര ം 200-202
186. ധനകാര ീഷൻ. 200
അ ായം XVIII
സർ ാരിെ മതലകൾ 203-210
187. പ ായ ് ഭരണ സംവിധാനം. 203
188. പ ായ ക െട േരഖക ം മ ം പരിേശാധി തി
അധികാരം.
203
188എ. സാേ തിക േമൽേനാ ംപരിേശാധന ം. 204
189. മാർ നിർേ ശം നൽ തി ം അേന ഷണം
നട തി ം സർ ാരി െപാ അധികാരം.
204
190. പ ായ ് സിഡേ ാ െസ റിേയാ വ
വീ യിൻേമൽ നടപടി എ തി അധികാരം.
205
191. േമയ ൾ തലായവ നി ിവ ാ ം റ ാ ാ
അധികാരം.
206
192. പ ായ ിെ ഭരണ റിേ ാർ ്. 207
193. പ ായ കൾ പിരി വിടൽ. 208
194. പ ായ ി േവ ിേയാ അതിെ അഭാവ ിേലാ
നടപടി എ ഉേദ ാഗ ൻമാർ
അധികാര ം പ ായ ് ഫ ിെ ബാ ത ം.
210
1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023
rtv1972@gmail.com / 9447057736 19
വ ് േപജ് ന ർ
അ ായം XIX
ധനകാര ം നി തി മ ം 212-251
195. ാ ക ം നി തിക െട വിഹിത ം. 212
196. പ തികൾ ം േ ാജ കൾ ാ ക ം വാ ക ം. 212
196എ. ാ കൾ സംബ ി വാർഷിക റിേ ാർ ്. 212
197. കടം വാ തിന് പ ായ കൾ അധികാരം. 213
198. നി ിത ഫീസ് പിരിെ തിന് പ ായ ി
അധികാരം.
213
199. സർ ാർ നിർേ ശ കാരം നി തിയിൻേമ
സർ ാർജ്.
214
200. ാമപ ായ കൾ ് മ ാ നി തികൾ, ം
തലായവ
214
201. XXX 215
202. അടി ാന നി തിയിൽ നി ാ ്. 215
203. വ നി തി. 216
204. െതാഴിൽ നി തി. 224
205. െതാഴി ടമകളാൽ െതാഴിൽനി തി പിരിെ ൽ. 226
205എ. േ െമ കൾ, റിേ കൾ തലായവ രഹസ ം
ആയിരി ണെമ ്.
227
205ബി. നി തി ് വിേധയരായവ െട ലി ് സമർ ി ാൻ
ഉടമ േനാേടാ ൈക വശ ാരേനാേടാ ആവശ െ ടൽ.
227
205സി. െതാഴി ടമേയാേടാ അവ െട തിനിധികേളാേടാ ലി ്
സമർ ി ാൻ ആവശ െ ടൽ.
228
205ഡി. െതാഴി ടമകൾ െതാഴിൽ നി തി വ ലാ ൽ. 228
205ഇ. ാപന ൾ തലായവ െട േപ നൽ തിന്
ആവശ െ ടൽ.
228
205എഫ്. ആഫീസ് േമധാവി തലായവർ െതാഴിൽ നി തി
തി െ ൽ.
229
205ജി. ക അട തിെ രസീ നൽകൽ. 229
205എ ്. സ യം ശ ളം എ തിവാ ഉേദ ാഗ ൻ നി തി
അട ത്.
230
205ഐ. ഡിമാൻഡ് രജി ർ ി ൽ. 230
205െജ. ശ ളം എ തിവാ ി വിതരണം െച
ആഫീസർമാ േട ം സ യം ശ ളം എ തിവാ
ആഫീസർമാ േട ം സർ ിഫി ്
230
205െക. നി തി അട ാ തി ശി .- 230
1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023
rtv1972@gmail.com / 9447057736 20
വ ് േപജ് ന ർ
206. വ ൈകമാ ിൻേമ കരം. 231
207. നി തി, ഉപനി തി തലായവയിൽ നി ് ഒഴിവാ ൽ. 233
208. വ നി തിയിേ ൽ സർചാർ ്. 235
209. XXX 236
209എ. െസ റി െട േരഖാ ല അ വാദം ടാെത
പരസ ൾ നിേരാധി ൽ.
238
209ബി. ഉടമ െനേയാ ൈകവശം വ ആേളേയാ
ഉ രവാദിയായി ക തണെമ ്.
239
209സി. അനധി തമായ പരസ ൾ നീ ം െച ൽ. 239
209ഡി. പരസ നി തി പിരി ൽ. 240
209ഇ. നി തികളായി കിേ ക വ ലാ ൽ. 240
210. നി തി, ഉപനി തി തലായവ െട ടി ിക ഈടാ ൽ. 240
211. പ ായ കൾ ് കിേ നി തിക ം ഫീ ം
പിരിെ ാൻ വിേ ജ് ആഫീസേറാട് ആവശ െ ടാ
അധികാരം.
241
212. പ ായ ് ഫ ്. 241
213. പ ായ ഫ ിൽ െചലെവ താ െചലവിന ൾ. 244
214. ബഡ്ജ ് ത ാറാ ം അതിെ അ മതി നൽക ം 245
215. അ ൗ ക ം ഓഡി ം. 247
216. മ തേ ശസ യംഭരണ ാപന ൾ െച
െചലവിേല അംശദായം.
250
217. സർ ാർ ന വാ ക ം ൻ ക ം വ ലാ ൽ. 251
അ ായം XX
െപാ ര ം സൗകര ം ആേരാഗ ം 252-286
218. ാമപ ായ കെള ജലമാർ ം, നീ റവകൾ,
ജലസംഭരണികൾ തലായവ ഏൽ ി ൽ.
252
219. തീർ ാടന ല ൾ തലായവ െട േമൽ
നിയ ണ വരിൽ നി അംശദായ ൾ.
253
219എ. ചവ ം ഖരാവ യി വർജ വ ം മാലിന ം
നീ ം െച തിന് ാമപ ായ ് ഏർ ാ
െച ണെമ ്.
254
219ബി. ചവ ം ഖരമാലിന ം േശഖരി ക ം നിേ പി ക ം
െച തിന് ഉടമ ർ ംതാമസ ാർ ം ഉ
കർ വ ം.
255
1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023
rtv1972@gmail.com / 9447057736 21
വ ് േപജ് ന ർ
219സി. ചവേറാ മാലിന േളാ നീ ം െച തിന്
ഉടമ മാേയാ താമസ ാര മാേയാ ഉ കരാർ.
256
219ഡി. വീ വീടാ ര ചവ േശഖരണം ഏർെ ൽ. 256
219ഇ. ചവ ം മ ഖരമാലിന ം ാമപ ായ ിെ
സ ായിരി െമ ്.
257
219എഫ്. ഖരമാലിന ൾ ആത ികമായി
ൈകെയാഴി തി വ വ കൾ.
257
219ജി. ഖരമാലിന ൾ സം രി തി വ വ കൾ. 258
219എ ്. താമസ ലമ ാ പരിസര ളിൽ
അടി ടിയി ചവ ം ഖര മാലിന ം നീ ം
െച ൽ.
258
219ഐ. ഗശവ ം ചവ ം മാലിന ം മ ാ രീതിയിൽ
കെയാഴി തി നിേരാധനം.
259
219െജ. പരിസര ളിൽ മാലിന ം ി തിെനതിെര
നിേരാധനം.
260
219െക. മാലിന ം ബഹിർഗമി ാന വദി തിെനതിെര
നിേരാധനം.
260
219എൽ. േതാൽ നിേ പി തിെനതിെര നിേരാധനം. 260
219എം. മാലിന ം മ ം നീ ം െച തിന് ടിയി ാ
ഏെത ി ം വ ി ഉപേയാഗി തി നിേരാധനം.
260
219എൻ. ചവേറാ മാലിന േമാ െപാ ല ളിൽ ഇ തിന്
നിേരാധനം.
261
219ഒ. െപാ െത കൾ തലായവയിൽ
ശല ാ തിെനതിരായ നിേരാധനം.
261
219പി. ാരെന സംബ ി അ മാനം. 261
219ക . അവശി െട ം ഖരമാലിന െട ം മാേനജ്െമ ്
സർ ീസിൽ ഏർെ െ ാമപ ായ ്
ജീവന ാർ േത കം പറ ിരി ല ാെത
മാലിന ൾ നിേ പി തി ം മ ം എതിെര
നിേരാധനം.
261
219ആർ. ചീകരണ ആവശ ൾ ായി പരിസര ൾ
പരിേശാധി ാ അധികാരം.
262
219.എസ്. ചവേറാ മാലിന േമാ വിസർ വ േളാ
ജലാശയ ളി ം ജലേ ാത കളി ം
നിേ പി തിെനതിെര നിേരാധനം.
262
219 ി. ഈ ആ ിെല വ വ കൾ ് വി മായി ഏെത ി ം
ചവേറാ ഖരമാലിന േമാ വലിെ റി തിേനാ
നിേ പി തിേനാ ഉ ശി .
262
219 . മാലിന േമാ വിസർ വ േളാ െകാ േപാ തിന്
ഉപേയാഗി വാഹനം പിടിെ ം ക െക ം.
262
219വി. മാലിന ൾ ഉറവിട ിൽ ൈകകാര ം െച ൽ. 263
1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023
rtv1972@gmail.com / 9447057736 22
വ ് േപജ് ന ർ
219ഡ . സാധന ൾ െകാ േപാ തി ാ ി ്
സ ിക െട ം കവ ക െട ം നിയ ണ ം ാ ി ്
മാലിന ൾ ൈകകാര ം െച ം.
265
219എ ്. മാലിന നിർ ാർ ന ഫ ിെ പീകരണം. 266
220. െപാ വഴികൾ തലായവയിേലാ അവ കളിേലാ
നട നിർ ാണ ൾ ് നിേരാധനം.
266
221. െപാ മാർ കൾ 268
222. സ കാര മാർ കൾ ് ൈലസൻസ് നൽകൽ. 269
223. സ കാര മാർ ക െട ൈലസൻ കാർ ഫീസ്
വ ലാ ൽ.
270
224. ൈലസൻസി ാ സ കാര മാർ കളിൽ വിൽ ന
നട തി ം മ നിേരാധനം
270
225. െപാ വഴികളിൽവ ് വിൽ ന നട തി
നിേരാധനം.
271
226. പകർ വ ാധി ബാധി ആൾ മാർ കളിൽ
േവശി ത് തടയൽ.
271
227. െപാ വായ ഇറ സഥല ം വ ി ാവള ം മ ം.- 272
228. സ കാര വ ി ാവള ൾ. 272
229. െപാ കശാ ശാലകൾ 273
230. കശാ ശാലകൾ ൈലസൻസ്. 273
230എ. കശാ ശാലകൾ ശരിയായവിധം പരിപാലി ണെമ ്. 274
231. ആഹാരസാധനമായി വിൽ തിന് ഗ െള
കശാ െച ം പരിേശാധന അധികാര ം.
274
232. ൈലസൻ ടാെത ഏതാവശ ി ം ല ൾ
ഉപേയാഗി ാൻ പാടിെ ്.
275
233. ഫാ റികൾ പണി തി ം യ ൾ
ാപി തി അ വാദം.
277
233എ. ഫാ റി, വർേ ാ ് തലായവയിൽ നി ശല ം
ഇ ാതാ ൽ.
280
233ബി. ഒഴിവാ ൽ. 281
233സി. സർ ാർ വ വസായ എേ ് വ വസായ വികസന
േദശം തലായവ ാപി ാൻ പ ായ മായി
ആേലാചി ൽ
282
234. 234. ൈലസൻ ക ം അ വാദ ം നൽ ക ം
ക ം െച സംബ ി ച ൾ
ഉ ാ വാൻ സർ ാരി അധികാരം
282
234എ. ജല അേതാറി ി െട കീഴിൽ നിലവി ജലവിതരണ ം
അ ചാൽ സർ ീ ക ം പ ായ ിൽ
നി ി തമാ ൽ.
283
1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023
rtv1972@gmail.com / 9447057736 23
വ ് േപജ് ന ർ
234ബി. നിലവി ജലവിതരണ ം അ ചാ ം പ തികൾ
സംബ ി പ ായ ിെ നിർ ഹണാധികാരം.
284
234സി. ജലവിതരണ ം അ ചാ ം സംബ ി പ തികൾ
ത ാറാ തി ം നട ാ തി ം പ ായ ി
അധികാരം
285
അ ായം XXI
െക ിട ൾ 287-305
235. െക ിട ൾ ് ന രിടൽ. 287
235എ. െക ിട നിർ ാണ ച ൾ. 287
235ബി. െക ിട ാന ം െക ിട ൾ നിർ ി കേയാ നർ
നിർ ി കേയാ െച ം.
288
235സി. േത ക െത കളിേലാ ല ളിേലാ ചില
വിഭാഗ ളിൽെ െക ിട ൾ േമലാൽ നിർ ി
നിയ ി വാൻ ാമ പ ായ ി അധികാരം.
289
235ഡി. െത ലകളി െക ിട ൾ. 290
235ഇ. െപാ െത വിേല ് റ രീതിയിൽ വാതി ക ം,
താഴെ നിലയി ജന ക ം അഴിക ം
നിർ ി തിെനതിരായ നിേരാധനം.
290
235എഫ്. െക ിടം നിർ ി ാേനാ, നർ നിർ ി തിേനാേവ ി
ഉ അേപ .
290
235ജി. െക ിട ാനം ൻ ി അംഗീകരിേ ആവശ കത. 291
235എ ്. അ വാദം ടാെത പണി ട തിെനതിരാ
നിേരാധം.
291
235ഐ. അംഗീകാരേമാ അംഗീകാര നിേഷധേമാ ഏ
കാലാവധി ിൽ അറിയി ണെമ ്.
291
235െജ. പണി നട വാ അ വാദം ഏ കാലാവധി ിൽ
െസ റി നൽ കേയാ നൽ വാൻ വിസ തി കേയാ
െച ണെമ ്.
291
235െക. അംഗീകാരേമാ അ വാദേമാ നൽ കേയാ
നിരസി കേയാ െച തിൽ െസ റി കാലതാമസം
വ കയാെണ ിൽ ാമപ ായ ിന് റഫർ െച ൽ.
292
235െകഎ. റ അപകടസാധ ത െക ിട ൾ
നിർ ി തി അേപ .
292
235എൽ. െക ിട ാന ിെ അംഗീകാരേമാ െക ിടം
നിർ ി കേയാ നർ നിർ ി കേയാ െച തി
അ വാദേമാ ഏ കാരണ ളിൻേമൽ നിരസി ാെമ ്.
293
235എം. അ വാദം കാലഹരണെ േപാകൽ. 294
1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023
rtv1972@gmail.com / 9447057736 24
235എൻ. പണിയിൽ മാ ം വ ാൻ ആവശ െ തിന്
െസ റി അധികാരം.
294
വ ് േപജ് ന ർ
235ഒ. മ ഷ ജീവെന അപകടെ നിർ ാണേമാ നർ
നിർ ാണേമാ നിർ ിവ ൽ.
295
235പി. ടി കൾ നിർ ി കേയാ നർനിർ ി കേയാ
െച തി അേപ .
295
235ക . അ വാദം ടാെത പണി ട തിെനതിരാ
നിേരാധനം.
295
235ആർ. പണി നട തിന് െസ റി അ വാദം െകാ കേയാ
നിരസി കേയാ െച ത് ഏത് കാലയളവി ിൽ
ആയിരി ണെമ ്.
295
235എസ്. െസ റി ഉ രവ് പാസാ തിന് കാലതാമസം
വ കയാെണ ിൽ ാമപ ായ ിന് റഫർ െച ൽ.
296
235ടി. ടിൽ നിർ ി ാേനാ നർനിർ ി ാേനാ ഉ
അ വാദം ഏെത ാം കാരണ ളിൻേമൽ
നിരസി ാെമ ്.-
296
235 . അ വാദ ിെ കാലാവധി കഴിയൽ- 297
235വി. മാ ം വ കൾ ം ിേ ർ കൾ ം വ വ കൾ
ബാധകമാ ൽ.-
297
235ഡ ി . നിയമവി മായി ആരംഭി േതാ
നട ിെ ാ ിരി േതാ ർ ീകരി േതാ ആയ
െക ിട ിെ പണി െപാളി കള കേയാ മാ ം
വ കേയാ െച ൽ.
297
235എ ്. ചില സംഗതികളിൽ െക ിട േളാ പണികേളാ
നി ിവ തി ഉ രവ്.
299
235ൈവ. ചില െക ിട േളാ െഷ കേളാ ഒഴിവാ ിയി െ ്. 300
235ഇസഡ്. നിയമാ തമ ാ െക ിട നിർ ാണ ിന് പിഴ. 300
235എഎ. നിയമാ തമ ാെത നിർ ി െക ിട ിന് നി തി
ഈടാ ൽ.
303
235എബി. അനധി ത െക ിട നിർ ാണം മവൽ രി തി
അധികാരം.
306
അ ായം XXIഎ
സാമാന ം പലവക ം 306-320
236. ൈലസൻ ക ം അ വാദ ം സംബ ി സാമാന
വ വ കൾ.
306
237. സർ ാരിന് ൈലസൻ ക ം അ വാദ ം
വാേ തിെ ്.
309
238. അപായകരമായ െട കാര ിൽ
ൻക ത ക ം, േവലിക ം ം െവ ിെയാ ം.
310
1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023
rtv1972@gmail.com / 9447057736 25
239. പ ായ ിന് ത െട മതലകൾ നിറേവ തി
അധികാരം.
311
വ ് േപജ് ന ർ
240. േനാ ീ കൾ, അ വാദ ൾ ഇവ െട േഫാറ ം,
േനാ ീ കൾ, ഉ ര കൾ തലായവ
അ സരി ാ സമയ ം അവ നട ാ ാ
അധികാര ം
312
241. േവശി വാ ം പരിേശാധന നട വാ
അധികാര ൾ.
313
242. വിേ ജ് ആഫീസർമാരിൽ നി ം വിവരം
ആവശ െ തി അധികാരം.
314
243. കി ാ കകൾ ഈടാ സംബ ി
കാലഹരണം.
315
244. വ ലാ ാൻ സാധി ാ കകൾ എ തി ൽ. 316
245. ശി ാനടപടി നട ാനധികാരം നൽകെ ആ കൾ. 316
246. ൾ രാജിയാ ൽ. 317
247. ശി ാനടപടിക ം രാജിയാ ം പ ായ കെള
അറിയി ണെമ ്.
317
248. പ ായ ് സിഡ ിേ േയാ ൈവസ്
സിഡ ിേ േയാ ാ ിംഗ് ക ി െചയർമാെ േയാ
അംഗ െടേയാ െസ റി െടേയാ േപരിൽ ശി ാ
നടപടി നട ാ അ വാദം.
317
249. പ ായ ക െട അധികാരികൾ ം
ഉേദ ാഗ ൻമാർ െമതിെര വ വഹാര ം മ ം
ആരംഭി ൽ.
317
250. ഉ മവിശ ാസേ ാ െച ികൾ ്
സംര ണം.
318
251. നി തി മ ം മ ം േചാദ ം െച െ ടാൻ പാടിെ ്. 318
252. േപാലീ േദ ാഗ ൻമാ െട കർ വ ൾ. 319
253. XXX 320
അ ായം XXII
ച ം, ൈബലാക ം അവ െട ലംഘന ി
ശി ക ം
321-328
254. ച ൾ ഉ ാ ാൻ സർ ാരി അധികാരം 321
255. ച െട ലംഘന ി ശി കൾ. 327
256. ൈബലാക ം അവ െട ലംഘന ി ശി ക ം. 328
അ ായം XXIII
ശി കൾ 329-333
1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023
rtv1972@gmail.com / 9447057736 26
257. പ ികയിൽ പറ ി ശി കൾ സംബ ി സാമാന
വ വ കൾ.
329
വ ് േപജ് ന ർ
258. അേയാഗ ത േ ാൾ പ ായ ിെല സിഡ ാേയാ
ൈവസ് സിഡ ാേയാ അംഗമാേയാ വർ ി ാ
ശി .
330
259. ഒ ഉേദ ാഗ േനാ ജീവന ാരേനാ അംഗേമാ
കരാ േജാലിയിൽ അവകാശബ ം
സ ാദി തി ശി .
330
260. െസ റിേയേയാ അേ ഹ ിെ തിനിധിേയേയാ
െത ായി തട വ ൽ.
331
261. പ ായ ിെന തട െ ക ം മ ം െച തിന്
നിേരാധം.
331
262. േനാ ീസ് നീ ം െച കേയാ മാ കേയാ െച തിന്
നിേരാധം
331
263. വിവരം നൽകാതിരി േയാ വ ാജമായ വിവരം
നൽ കേയാ െച ാ ശി .
331
264. പിഴകൾ പ ായ ിേല ് വര വ േ താെണ ് 332
അ ായം XXIV
ട േ ാറിയൽ ാപന െട രജിേ ഷൻ 333-334
265. നിർ ചന ൾ 333
266. ട േ ാറിയൽ ാപന െട രജിേ ഷൻ. 333
267. രജി ർ െച ി ി ാ ട േ ാറിയൽ ാപനം
പരിപാലി ക ം നട ക ം െച തി ശി .
334
268. 268. XXX 334
അ ായം XXV
സ കാര ആ തിക േട ം പാരാെമഡി ൽ
ാപന േട ം രജിേ ഷൻ
335-336
269. നിർ ചന ൾ 335
270. സ കാര ആ തിക െട ം സ കാര പാരാെമഡി ൽ
ാപന െട ം രജിേ ഷൻ.
336
270എ. രജി ർ െച ി ി ാ സ കാര ആ പ ിക ം
സ കാര പാരാെമഡി ൽ ാപന ം
പരിപാലി ക ം നട ക ം െച തി ശി .
336
271. ാമപ ായ ് ഫീസ് പിരി ൽ 336
അ ായം XXVഎ
അറിയാ അവകാശം 337-339
271എ. നിർ ചന ൾ. 337
271ബി. അറിയാ അവകാശം. 337
1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023
rtv1972@gmail.com / 9447057736 27
271സി. വിവരം നൽ തി നടപടി മം. 338
വ ് േപജ് ന ർ
271ഡി. വിവരം തട വ തിന് പിഴ ഈടാ ൽ.- 338
271ഇ. ഉ മവിശ ാസ ിൽ എ നടപടി ് സംര ണം. 338
അ ായം XXVബി
തേ ശസ യംഭരണ ാപന ൾ േവ ി
ഓം ഡ് ാൻ
340-351
271എഫ്. നിർ ചന ൾ. 340
271എ ്. ഓം ഡ് ാെന നീ ം െച ൽ. 342
271ഐ. ഓം ഡ് ാെ ജീവന ാർ. 343
271െജ. ഓം ഡ് ാെ മതലകൾ. 344
271െക. ഓം ഡ് ാെ അധികാര ൾ. 345
271എൽ. സർ ാർ വ ക െട േസവനം. 346
271എം. ാേന ഷണം. 347
271എൻ. അേന ഷണ വിചാരണ. 347
271ഒ. നിലവി േക കൾ ഓം ഡ് ാനിേല ്
മാേ താെണ ്.
348
271പി. വിചാരണ (േ ാസിക ഷൻ) ആരംഭി ൽ 349
271ക . പരാതികൾ തീർ ാ ൽ. 349
271ആർ. നിർ യി െ േട നടപടി മ ൾ. 350
അ ായം XXVസി
തേ ശ സ യംഭരണ ാപന ൾ േവ ി
ൈ ബ ണൽ
352-353
271എസ്. തേ ശ സ യംഭരണ ാപന ൾ േവ ി
ൈ ബ ണ കൾ പീകരി ൽ.
352
271 ി. സർ ാർ പരാമർശി സംഗതികെള സംബ ി
അഭി ായം നൽകൽ.
353
271 . നിർ യി െ േട സംഗതികൾ. 353
അ ായം XXVI
അ രക വ വ കൾ 354-366
272. െപാ വായവഴികൾ, മാർ കൾ, കിണ കൾ, ള ൾ
തലായവയിൽ എ ാവർ ം
േവശന ായിരി താെണ ്.
354
272എ. പൗര ാർ അവകാശ ൾ
സി െ േ താെണ ്.
354
1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023
rtv1972@gmail.com / 9447057736 28
273. ഫീസ് പിരി തിന് ക നൽകാ അധികാരം. 354
274. നിസി ൽ നിയമ ളിേലേയാ അവ കീഴി ാ ിയ
ച ളിേലേയാ വ വ കൾ ബാധകമാ ൽ.
355
275. അധികാര ൾ ഏൽ ി െകാ ം മ ം. 355
276. അ ി ം റിവിഷ ം. 356
277. പ ായ ം ജി ാ കൗൺസി ം സംബ ി
പരാമർശ ൾ വ ാഖ ാനി ൽ.
357
278. മ ് നിയമ ം അവ കീഴിൽ റെ വി
വി ാപന ളി ം മ ം സിഡ ിെന ി
പരാമർശ ൾ.
358
279. ചില റംേപാ ക െട ഉപേയാഗം ാമപ ായ ്
നിയ ി ണെമ ്.
358
279എ. ൈലസൻസ് ടാെത റേ ാ ് ൈകവശെ ൽ. 359
280. ൈവഷമ ൾ നീ തി അധികാരം. 360
281. ക നികൾ െച ൾ. 360
282. പ ായ കൾ ത ി തർ ൾ തീർ ാ ൽ. 361
283. പ ികകൾ േഭദെ ാൻ സർ ാരി അധികാരം. 362
284. റ ാ ം ഒഴിവാ ം. 362
285. പരിവർ നകാലേ വ വ കൾ. 366
പ ികകൾ 367-383
ഒ ് സത തി േയാ ഢ തി േയാ െച തി
ഫാറം
367
ര ് സത തി േയാ ഢ തി േയാ െച തി
ഫാറം
367
് ാമ പ ായ ക െട മതലകൾ 368
നാല് േ ാ ് പ ായ ക െട മതലകൾ 373
അ ് ജി ാ പ ായ ക െട മതലകൾ 376
ആറ് ശി കൾ 380
ഏഴ് ട ലംഘ ൾ ളള ശി കൾ 382
എ ് XXX 383
1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023
rtv1972@gmail.com / 9447057736 29
ല നിയമ ി ായ നിയമ േഭദഗതിക െട പ ിക താെഴ േചർ .
നിയമ േഭദഗതികൾ ് ഈ സി ീകരണ ിൽ ഉപേയാഗി ി അടയാളെ കൾ
മ
ന ർ
േഭദഗതി നിയമ ിൻെറ േപര്
ാബല
തീയതി
നൽകിയി
അടയാളം
1
1995-െല 7-ആം ആ ്
1995-െല േകരള പ ായ ് രാജ് (േഭദഗതി) ആ ്
01.10.1994 A1
05.08.1995 A2
2
1996-െല 7-ആം ആ ്
1996-െല േകരള പ ായ ് രാജ് (േഭദഗതി) ആ ്
01.10.1995 B1
16.02.1996 B2
27.03.1996 B3
3
1998-െല 8-ആം ആ ്
1998-െല േകരള പ ായ ് രാജ് (േഭദഗതി) ആ ്
10.11.1997 C
4
1998-െല 11-ആം ആ ്
1999-െല േകരള തേ ശ സ യംഭരണ ാപന ൾ
( മാ ം നിേരാധി ൽ) ആ ്
02.10.1998 D
5
1999-െല 13-ആം ആ ്
1999-െല േകരള പ ായ ് രാജ് (േഭദഗതി) ആ ്
24.03.1999 E1
01.10.1999 E2
01.10.2000 E3
6
2000-െല 13-ആം ആ ്
2000-െല േകരള പ ായ ് രാജ് (േഭദഗതി) ആ ്
01.10.1999 F1
18.01.2000 F2
30.03.2000 F3
7
2001-െല 12-ആം ആ ്
2001-െല േകരള പ ായ ് രാജ് (േഭദഗതി) ആ ്
14.09.2001 G
8
2003-െല 9-ആം ആ ്
2003-െല േകരള പ ായ ് രാജ് (േഭദഗതി) ആ ്
24.03.1999 H1
29.03.2003 H2
9
2005-െല 3-ആം ആ ്
2005-െല േകരള പ ായ ് രാജ് (േഭദഗതി) ആ ്
10.01.2005 J
10
2005-െല 5-ആം ആ ്
2005-െല േകരള പ ായ ് രാജ് (ര ാം േഭദഗതി)
ആ ്
09.03.2005 K
11
2005-െല 30-ആം ആ ്
2005-െല േകരള പ ായ ് രാജ് (അ ാം േഭദഗതി)
ആ ്
22.08.2005 L
12
2005-െല 31-ആം ആ ്
2005-െല േകരള പ ായ ് രാജ് ( ാം േഭദഗതി)
ആ ്
24.03.1999 M1
01.09.2000 M2
01.01.2001 M3
24.08.2005 M4
13
2005-െല 3-ആം ആ ് 2005-െല
േകരള പ ായ ് രാജ് (േഭദഗതി) ആ ്
24.08.2005 N
14
2007-െല 11-ആം ആ ് 2007-െല
േകരള പ ായ ് രാജ് (േഭദഗതി) ആ ്
05.05.2007 P
1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023
rtv1972@gmail.com / 9447057736 30
മ
ന ർ
േഭദഗതി നിയമ ിൻെറ േപര്
ാബല
തീയതി
നൽകിയി
അടയാളം
15
2009-െല 31-ആം ആ ് 2009-െല
േകരള പ ായ ് രാജ് (േഭദഗതി) ആ ്
07.10.2009 Q
16
2013-െല 5-ആം ആ ്. 2012-െല
േകരള പ ായ ് രാജ് (േഭദഗതി) ആ ്
01.11.2010 R
17
2013-െല 23-ആം ആ ് 2013-െല
േകരള പ ായ ് രാജ് (േഭദഗതി) ആ ്
01.11.2010 S1
25.11.2012 S2
18
2014-െല 34-ആം ആ ് 2014-െല
േകരള പ ായ ് രാജ് (േഭദഗതി) ആ ്
17.05.2010 T1
14.06.2010 T2
28.10.2013 T3
19
2017-െല 18-ആം ആ ് 2017-െല
േകരള പ ായ ് രാജ് (േഭദഗതി) ആ ്
01.06.2017 U
20
2017-െല 20-ആം ആ ് 2017-െല
േകരള സം ാന ചര ം േസവന ം നി തി ആ ്
[The Kerala State Goods and Services Tax Act,2017]
01.07.2017 V
21
2018-െല 14-ആം ആ ്
2018-െല േകരള നിേ പം േ ാൽസാഹി ി ം
ഗമമാ ം ആ ്
20.10.2017 W
22
2018-െല 23-ആം ആ ്
2018-െല േകരള പ ായ ് രാജ് (േഭദഗതി) ആ ്
16.12.2017 X
23
2018-െല 27-ആം ആ ്
2018-െല േകരള പ ായ ് രാജ് (ര ാം േഭദഗതി)
ആ ്
12.11.2015 Y
24
2018-െല 33-ആം ആ ്
2018-െലേകരള പ ായ ് രാജ് ( ാം േഭദഗതി)
ആ ്
25.10.2018 Z
25
2019-െല 11-ആം ആ ്
2019-െല േകരള പ ായ ് രാജ് ( േഭദഗതി) ആ ് 02.03.2019 AA
26
2020-െല 02-ആം ആ ്
2020-െലേകരള പ ായ ് രാജ് ( േഭദഗതി) ആ ്
18.02.2020 AB
27
2021-െല 11-ആം ആ ്.
2021-െല േകരള പ ായ ് രാജ് ( േഭദഗതി) ആ ്
04.05.2020 AC1
30.09.2020 AC2
19.11.2020 AC3
12.02.2021 AD
28
2022-െല 15-ആം ആ ്.
2022-െല േകരള തേ ശ സ യം ഭരണ െപാ
സർവീസ് ആ ്
31.03.2022 AE
29
2023-െല 18-ആം ആ ്.
2023-െല േകരള ധനകാര (2-ആം ന ർ) ആ ്
01.04.2023 AF
1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023
rtv1972@gmail.com / 9447057736 31
1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം
(1994- െല 13-ആം ആ ്:-1995-െല 07-ആം ആ ്,1996-െല 07-ആം ആ ്, 1998-െല
08-ആം ആ ്, 1999-െല 11-ആം ആ ്, 1999-െല 13-ആം ആ ്, 2000-െല 13-ആം
ആ ്, 2001-െല 12-ആം ആ ്, 2003-െല 09-ആം ആ ്, 2005-െല 03-ആം ആ ്,
2005-െല 05-ആം ആ ്, 2005-െല 30-ആം ആ ്, 2005-െല 31-ആം ആ ്, 2005-െല
32-ആം ആ ്, 2007-െല 11-ആം ആ ്, 2009-െല 31-ആം ആ ്, 2013-െല 05-ആം
ആ ്, 2013-െല 23-ആം ആ ്, 2014-െല 34-ആം ആ ്, 2017-െല 18-ആം ആ ്,
2017-െല 20-ആം ആ ്, 2018-െല 14-ആം ആ ്, 2018-െല 23-ആം ആ ്, 2018-െല
27-ആം ആ ്, 2018-െല 33-ആം ആ ്, 2019-െല 11-ആം ആ ്, 2020-െല 02-ആം
ആ ്, 2021- െല 11-ആം ആ ്, 2022- െല 15-ആം ആ ്, 2023- െല 18-ആം ആ ്
എ ിവ കാരം േഭദഗതി െച െ കാരം)
പീഠിക.-ആ ിത വികസന ി ം തേ ശ ഭരണകാര ളി ം വർ ി
അളവി ജനപ ാളി ം ഉറ വ തിനായി ാമ പ ായ ക ം
േ ാ പ ായ ക ംജി ാ പ ായ ക ം പീകരി െകാ ് 1992-െല
ഭരണഘടന (എ പ ി ാം േഭദഗതി)ആ ിന തമായി സം ാന ്
ഒ ിതല പ ായ രാജ് സംവിധാനം ാപി തി േവ ി
പ ായ കെള ം ജി ാ കൗൺസി കെള ം സംബ ി ് ഇേ ാ
നിയമ ൾ പകരം സമ മായ ഒ നിയമം ഉ ാ ത്
മായിരി തിനാ ം;
അ െന പ ായ കൾ ് സ യംഭരണ ാപന ളായി
വർ ി തിന് സാധ മാക വിധ അധികാര ം അധികാര
ശ ി ം നൽ തി ം;
ഭരണഘടന െട പതിെനാ ാം പ ികയിൽ പറ ി സംഗതികെള
സംബ ി പ തികൾ നട ിലാ ൾെ െട സാ ിക
വികസന ി ം സാ ഹ നീതി ം േവ ി പ തികൾ ത ാറാ ം
നട ാ ം, അ െന പ ായ കെള ഭരേമ ി തി ം;
ഇൻഡ ൻ റി ി ിെ നാൽപ ിയ ാം സംവ ര ിൽ
താെഴ റ ം കാരം നിയമ ാ :-
1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023
rtv1972@gmail.com / 9447057736 32
1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം
(2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ യഥാ ാന ് ഉൾെ ി ത ാറാ ിയത് )
അ ായം I
ാരംഭം
1. േ ം വ ാ ി ം ആരംഭ ം.- (1) ഈ ആ ിന് 1994-െല േകരള
പ ായ രാജ് ആ ് എ േപര് പറയാം.
(2) ഇതിന്, േകരള സം ാനെ കേ ാൺെമ ക െട ം നഗര
പ ായ ക െട ം നിസി ൽ കൗൺസി ക െട ം നിസി ൽ
േകാർ േറഷ ക െട ം T2[ഭരണഘടന െട 243ക അ േ ദം (1)-ആം
ഖ ിെ ി നിബ ന കാരം വ ാവസായിക പ ണമായി
വിനിർേ ശി ി േദശ െട ം 1999-െല േകരള വ വസായ ഏകജാലക
ിയറൻസ് േബാർ ക ം വ വസായ നഗര േദശവികസന ം ആ ് (2000-
െല 5) കാരം വ വസായ േദശമായി ഖ ാപി െ േദശ െട ം]
അതിർ ികൾ ി േദശ ളിെലാഴിെക, േകരള സം ാനെമാ ാെക
വ ാ ി ായിരി താണ്.
M1[എ ാൽ ഈ ആ ിെല XXV ബി, XXVസി എ ീ അ ായ ളിെല
വ വ കൾ ് േകരള സം ാനെ നഗരപ ായ ക െട ം
നിസി ൽ കൗൺസി ക െട ം നിസി ൽ േകാർ േറഷ ക െട ം
അതിർ ി ിെല േദശ ളിൽ വ ാ ി ായിരി താണ്.]
T2[എ മാ മ , 1999-െല വ വസായ ഏകജാലക ിയറൻസ്
േബാർ ക ം വ വസായ നഗര േദശ വികസന ം ആ ് കാരം വ വസായ
േദശമായി ഖ ാപി െ േദശ ളിൽ ഈ ആ ിെല XIX-ആം
അ ായ ിെല വ വ കൾ ് വ ാ ി ായിരി താണ്.]
(3) ഇത് ഉടൻതെ ാബല ിൽ വ താണ്.*
F1[എ ാൽ 235 എ തൽ 235 ഇസഡ് വെര വ കൾ M3[2006
ജ വരി മാസം 1-ആം തീയതി] തൽ ാബല ിൽ വ താണ്.]
T2. 2014-െല 34-ആം ആ ് കാരം േഭദഗതി െച െ . 14.06.2010 തൽ ാബല ിൽ വ .
M1. 2005-െല 31-ആം ആ ് കാരം േഭദഗതി െച െ . 24.03.1999 തൽ ാബല ിൽ വ .
*with effect from 23.04.1994 Published in Ex.Or. Gazette No.365 dtd. 23.04.1994.
F1. 2000-െല 13-ആം ആ ് കാരം േഭദഗതി െച െ . 01.10.1999 തൽ ാബല ിൽ വ .
M3. 2005-െല 31-ആം ആ ് കാരം േഭദഗതി െച െ . 01.01.2001 തൽ ാബല ിൽ വ .
1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023
rtv1972@gmail.com / 9447057736 33
2. നിർ ചന ൾ.- ഈ ആ ിൽ സ ർഭം മ വിധ ിൽ
ആവശ െ ടാ പ ം,-
(i) 'അ േ ദം' എ ാൽ ഇൻഡ ൻ ഭരണഘടന െട ഒ അ േ ദം
എ ർ മാ ; (ii) 'േ ാ ് പ ായ ് ' എ ാൽ 4-ആം വ ് (1)-ആം
ഉപവ ിെ (ബി) ഖ ിൻ കീഴിൽ മ തല ിൽ പീകരി ഒ
േ ാ ് പ ായ ് എ ർ മാ ;
(iii) 'െക ിടം' എ തിൽ കേ ാ, ഇ ികേയാ, മരേമാ, ചളിേയാ, േലാഹേമാ
െകാേ ാ മേ െത ി ം സാധനം െകാേ ാ ഉ ാ ിയ വീട്, ഉപ ഹം,
െതാ ്, ക സ്, െഷ ്, ടിൽ, മേ െത ി ം എ ് എ ിവ ഉൾെ ;
(iv) 'ഉപതിരെ ്' എ ാൽ െപാ തിരെ ാ തിരെ ്
എ ർ മാ .
(v) ‘ ാനാർ ി' എ ാൽ ഏെത ി ം തിരെ ിൽ ഒ
ാനാർ ിയായി യഥാവിധി നാമനിർേ ശം െച െ േതാ െച െ തായി
അവകാശെ േതാ ആയ ഒ ആൾ എ ർ മാ ;
(vi) ‘ആക ിക' ഒഴിവ് എ ാൽ കാലാവധി കഴി െകാ ാെത
ഉ ാ ഒഴിവ് എ ർ മാ ;
E1[(viഎ) ക ി ി' എ ാൽ ഈ ആ ് കാരം പീ തമായി ഒ
ാൻഡിംഗ് ക ി ിേയാ ഏെത ി ം േത ക ആവശ ി േവ ി
പ ായ ് പീകരി മേ െത ി ം ക ി ിേയാ എ ർ മാ ;]
(vii) ‘നിേയാജകമ ലം’ എ ാൽ ഏെത ി ം തല ി
പ ായ ിേല ് ഒ അംഗെ തിരെ തി േവ ി
േദശം (അത് ഏ േപരിൽ അറിയെ ി ാ ം) എ ർ മാ ;
(viii) ‘അഴിമതി ി' എ ാൽ 120-ആം വ ിൽ േത കം
പറ ി ികളിൽ ഏെത ി ം എ ർ മാ ;
(ix) ഒ തിരെ ് ഹർജിെയ സംബ ി ് ‘െചലവ്’ എ ാൽ ഒ
തിരെ ഹർജി െട വിചാരണ േടേതാ ആ ഷംഗികേമാ ആയ എ ാ
െചല ക ം ചാർ ക ം വ യ ം എ ർ മാ ;
(x) 'ജി ' എ ാൽ ഒ റവന ജി എ ർ മാ ;
E1. 1999-െല 13-ആം ആ ് കാരം േഭദഗതി െച െ . 24.03.1999 തൽ ാബല ിൽ വ .
1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023
rtv1972@gmail.com / 9447057736 34
(xi) 'ജി ാ തിരെ ് ഉേദ ാഗ ൻ' എ ാൽ 13-ആം വ ് (1)-ആം
ഉപവ ിൻകീഴിൽ സം ാന തിരെ ക ീഷൻ ാനനിർേ ശേമാ
നാമനിർേ ശേമാ െച ഒ ഉേദ ാഗ ൻ എ ർ മാ ;
(xii) 'ജി ാ പ ായ ്' എ ാൽ 4-ആം വ ് (1)-ആം ഉപവ ിെ
(സി) - ഖ ിൻ കീഴിൽ ജി ാ തല ിൽ പീകരി ഒ ജി ാ പ ായ ്
എ ർ മാ ;
(xiii) 'ജി ാപ ായ േദശം’ എ ാൽ 4-ആം വ ് (1)-ആം ഉപവ ്
(സി) - ഖ ിെ ആവശ ിനായി സർ ാർ വി ാപനം െച ഒ
ജി ിെല ാമ േദശ ൾ എ ർ മാ ;
(xiv) 'തിരെ ് എ ാൽ ഏെത ി ം തല ി ഒ
പ ായ ിെല നിേയാജക മ ല ളിൽ ഏതിെല ി ഒ ാനം
നിക തി തിരെ ് എ ർ മാ ;
(xv) ഒ നിേയാജകമ ലെ സംബ ി ിടേ ാളം
‘സ തിദായകൻ' എ ാൽ (ഏ േപരിൽ അറിയെ ി ാ ം) ത മയം
ാബല ിലിരി ആ നിേയാജകമ ല ിെല േവാ ർ പ ികയിൽ േപ
േചർ ി ം 17-ആം വ ിൽ പരാമർശി ി ഏെത ി ം
അേയാഗ തകൾ ് വിേധയന ാ ം ആയ ഒരാൾ എ ർ മാ ;
(xvi) ‘സ തിദാനാവകാശം’ എ ാൽ ഒരാൾ ് ഒ തിരെ ിൽ ഒ
ാനാർ ിയായി നി ാേനാ നി ാതിരി ാേനാ ാനാർ ിത ം
പിൻവലി ാേനാ പിൻവലി ാതിരി ാേനാ േവാ െച ാേനാ ഉ അവകാശം
എ ർ മാ ;
AD[(xviഎ) ‘എംപാനൽഡ് ൈലസൻസി’ എ ാൽ നഗരകാര വ ിെല
റീജിയണൽ േജായി ് ഡയറ റി കീഴിൽ രജി ർ െച ി ം അെ ിൽ
2019െല േകരള പ ായ ് െക ിട നിർ ാണ ച ൾ കാരം രജി ർ
െച ി തായി ക തെ ം സ യം സാ പ ം നൽ തിെ
ആവശ ിേല ായി തേ ശ സ യംഭരണ വ ്, നിർ യി െ കാരം
എംപാനൽ െച മായ, അത സംഗതിേപാെല, ാപനം, ആർ ിെട ്,
എ ിനീയർ, ബിൽഡിംഗ് ഡിൈസനർ, ർൈവസർ അെ ിൽ ടൗൺ
ാനർ എ ർ മാ ];
(xvii)'െപാ തിരെ ്' എ ാൽ ഒ പ ായ ിെ കാലാവധി
അവസാനി തി േശഷേമാ അ ാെതേയാ അ പീകരി തിേനാ നർ
പീകരി തിേനാ ഈ ആ ിൻ കീഴിൽ നട ഒ തിരെ ്
എ ർ മാ ;
AD.2021-െല 11-ആം ആ ് കാരം ി േചർ െ . 12.02.2021 തൽ ാബല ിൽ വ .
1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023
rtv1972@gmail.com / 9447057736 35
(xviii) ‘സർ ാർ' എ ാൽ േകരള സർ ാർ എ ർ മാ ;
(xix) 'വീട് ' എ ാൽ താമസ ലമാേയാ മ വിധ ിേലാ
ഉപേയാഗി േതാ ഉപേയാഗി ാൻ െകാ ാ േതാ ആയ ം െപാ
വഴിയിൽ നി ് േത കമായ ഒ ധാനവാതിൽ ഉ മായ ഒ െക ിടം
അഥവാ ടിൽ എ ർ മാ ം, ഏെത ി ം കടേയാ, വർ ് േഷാേ ാ
പ കശാലേയാ അഥവാ വാഹന ൾ കയ ി പാർ െച ാേനാ അെ ിൽ
ബ ് ാ ാേയാ ഉപേയാഗി ഏെത ി ം െക ിടേമാ അതിൽ
ഉൾെ മാ ;
(xx) ' ടിൽ' എ ാൽ ഖ മാ ം മരേമാ ചളിേയാ ഇലകേളാ േ ാ
ഓലേയാ െകാ ് നിർ ി െ ഏെത ി ം െക ിടം എ ർ മാ ം ഈ
ആ ിെ ആവശ ിനായി ഒ ടിൽ എ ് ഒ ാമപ ായ ്
ഖ ാപിേ ാ ഏ വലി ി ഏെതാ താ ാലിക എ ം എ
സാധനം െകാ ാ ിയ മായ ഏെതാ െചറിയ െക ിട ം അതിൽ
ഉൾെ മാ ;
(xxi) 'മ തലം’ എ ാൽ 243-ആം അ േ ദം (സി) ഖ ിൻകീഴിൽ
ഗവർ ർ നിർേ ശി ാമതല ി ം ജി ാ തല ി ം ഇട തലം
എ ർ മാ ;
E1[(xxii) 'തേ ശ ാപനം’ അെ ിൽ 'തേ ശ സ യംഭരണ ാപനം’
എ ാൽ ഈ ആ ിെ 4-ആം വ ് കാരം പീകരി ഏെത ി ം
തല ി ഒ പ ായ ് എേ ാ അെ ിൽ 1994-െല േകരള
നിസി ാലി ി ആ ിെല (1994-െല 20)െല 4-ആം വ കാരം പീകരി
ഒ നിസി ാലി ി എേ ാ അർ മാ ];
AD[(xxiiഎ) ‘ റ അപകടസാധ ത െക ിട ൾ’ എ തിൽ ഏഴ്
മീ റിൽ റവായ ഉയര ം ര നില വെര പരിമിതെ ിയി ം
റ് ച ര മീ റിൽ റവായ നിർ ിത വി ീർ ം എ1
വിനിേയാഗഗണ ിൽെ മായ വാസ ഹ ം, ഇ റ് ച ര മീ റിൽ
റവായ നിർ ിത വി ീർ േ ാ ടിയ ം എ2
വിനിേയാഗഗണ ിൽെ മായ േഹാ ൽ, ഓർഫേനജ്, േഡാർമി റി,
ഓൾഡ് ഏജ് േഹാം, െസമിനാരി എ ിവ ം, ഇ റ് ച ര മീ റിൽ
റവായ നിർ ിത വി ീർ േ ാ ടിയ ം ബി
വിനിേയാഗഗണ ിൽെ മായ വിദ ാഭ ാസ െക ിട ം, ഇ റ്
ച ര മീ റിൽ റവായ നിർ ിത വി ീർ ം ഡി വിനിേയാഗ
E1. 1999-െല 13-ആം ആ ് കാരം േഭദഗതി െച െ . 24.03.1999 തൽ ാബല ിൽ വ .
AD.2021-െല 11-ആം ആ ് കാരം ി േചർ െ . 12.02.2021 തൽ ാബല ിൽ വ .
1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023
rtv1972@gmail.com / 9447057736 36
ഗണ ിൽെ മായ മതപര ം േദശേ ഹപര മായ ആവശ ൾ
േവ ി ആ കൾ സേ ളി െക ിട ം, റ് ച ര മീ റിൽ റവായ
നിർ ിത വി ീർ േ ാ ടിയ ം എഫ് വിനിേയാഗഗണ ിൽെ മായ
െക ിട ം, ശല മി ാ ം അപകട സാധ തയി ാ മായ റ്
ച ര മീ റിൽ റവായ നിർ ിത വി ീർ ജി1
വിനിേയാഗഗണ ിൽെ മായ െക ിട ം ഉൾെ .]
(xxiii) 'മാർ ്' എ ാൽ ധാന േമാ പഴ േളാ മല റിേയാ മാംസേമാ
മ േമാ േവഗ ിൽ ചീ യാ മ ഭ വ േളാ വില തിേനാ
വാ തിേനാ അഥവാ ക കാലികെളേയാ േകാഴികെളേയാ അെ ിൽ
കാർഷികേമാ വ ാവസായികേമാ ആയ ഏെത ി ം ഉ േമാ, ഏെത ി ം
അസം ത ഉ േമാ നിർ ിേതാ േമാ അെ ിൽ ജീവിത
സൗകര ിനാവശ മായ ഏെത ി ം വ േളാ ചരേ ാ വില തിേനാ
വാ തിേനാ േവ ി ആ കൾ ഒ തിനായി മാ ിവ ി േതാ
അഥവാ സാധാരണയാേയാ നിയത കാലികമാേയാ അതിേല ്
ഉപേയാഗി േതാ ആയ ഏെത ി ം ലം എ ർ മാ എ ാൽ
ഒെരാ കടേയാ ആെറ ിൽ കവിയാ ഒ ം കടകേളാ ഒ
മാർ ായി ക തെ വാൻ പാടി ാ താ ;
(xxiv) 'അംഗം’ എ ാൽ ഏെത ി ം തല ി ഒ പ ായ ിെല
അംഗം എ ർ മാ ;
(xxv) 'പ ായ ്' എ ാൽ ഒ ാമപ ായ ്, േ ാ ് പ ായ ്
അഥവാ ജി ാ പ ായ ് എ ർ മാ ;
(xxvi) 'പ ായ ് േദശം’ എ ാൽ ഒ പ ായ ിെ
അധികാരാതിർ ി ിൽ വ േദശം എ ർ മാ ;
AD*[(xxviഎ) ‘സ യം സാ പ ം’ എ ാൽ റ
അപകടസാധ ത െക ിട െട നിർ ാണ ിേനാ
നർനിർ ാണ ിേനാ േവ ി െക ിട ിെ ാൻ, ൈസ ് ാൻ
എ ിവ ത മയം ാബല ി ആ ിെല ം ച ളിെല ം
വ വ കൾ ം നിയമാ തം നൽകെ ി ഏെത ി ം നിർേ ശ ി ം
േത കം പറ ി മാനദ ൾ ം നിയമ ൾ ം,
ച ൾ ംനിർേ ശ ൾ ം അ തമാെണ ് െക ിട ിെ ഉടമ ം
AD.2021-െല 11-ആം ആ ് കാരം ി േചർ െ . 12.02.2021 തൽ ാബല ിൽ വ .
*നിർവചന ൾ േചർ ി ത് ഇംഗീഷ് അ രമാല മ ിൽ ആയതിനാൽ ‘Self- Certification
(സ യം സാ ായെ ൽ)’ എ ത് േചർേ ിയി ഉചിത ാനം (xl) ‘Secretary’
(െസ റി) ഖ ി േശഷമാണ് എ ് അഭി ായെ .
1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023
rtv1972@gmail.com / 9447057736 37
എംപാനൽഡ് ൈലസൻസി ം സം മായി നൽ സ യം
സാ പ ം എ ർ മാ .]
(xxvii) 'രാ ീയക ി' എ ാൽ 1951-െല ജന ാതിനിധ ആ ് (1951-െല
43-ആം േക ആ ് ) 29എ വ ിൻ കീഴിൽ രജി ർ െച െ ഒ
രാ ീയക ി എ ് അർ മാ ;
(xxviii) 'േപാളിംഗ് േ ഷൻ' എ ാൽ ഒ പ ായ ിേല ് തിരെ
നട തിനായി നി യി െ ഏെത ി ം ലം എ ർ മാ ;
(xxix) 'ജനസംഖ ' എ ാൽ ഏ ം അവസാനെ കാേന മാരിയിൽ
തി െ ി സ കണ കൾ ഔേദ ാഗികമായി സി ീകരി
കാര ജനസംഖ എ ർ മാ ;
(xxx) ‘നിർ യി െ ’ എ ാൽ ഈ ആ ിൻ കീഴി ാ ിയ
ച ളാൽ നിർ യി െ ത് എ ർ മാ ;
(xxxi) ' സിഡ ്' എേ ാ ‘ൈവസ് സിഡ ്' എേ ാ ഉ തിന്, അത
സംഗതിേപാെല, ഒ ാമപ ായ ിെ േയാ ബ്േളാ പ ായ ിെ േയാ
ജി ാപ ായ ിെ േയാ സിഡ ് എേ ാ ൈവസ് സിഡ ് എേ ാ
അർ മാ ;
(xxxii) ‘സ കാര മാർ ്' എ ാൽ െപാ മാർ ാ ഏെത ി ം
മാർ ് എ ർ മാ ;
(xxxiii) 'െപാ മാർ ്' എ ാൽ ഒ ാമപ ായ ിെ
ഉടമ തയി േതാ അ നിർ ി േതാ അ ണിെച േതാ
പരിപാലി േതാ ആയ ഒ മാർ ് എ ർ മാ ;
(xxxiv) 'െപാ ഒഴി ദിനം' എ ാൽ സർ ാർ ഒ ഒഴി ദിനമായി
ഖ ാപി ി ഒ ദിവസം എ ർ മാ ;
(xxxv) 'െപാ വഴി' എ ാൽ ഒ െപാ നിര ായി ാ ം അെ ി ം,
െപാ ജന ൾ ് വഴിയായി ഉപേയാഗി ാൻ അവകാശ തായ
ഏെത ി ം െത വ്, േറാഡ്, ചത രം, ം, ഇടവഴി, വഴി, വ ി ാത, നട ാത
അഥവാ സവാരി ാത എ ർ മാ ം; അതിൽ താെഴ റ വ
ഉൾെ മാ ,-
(എ) ഏെത ി ം െപാ പാല ിെ േയാ നടവര ിെ േയാ മീെത
ടി വഴി;
1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023
rtv1972@gmail.com / 9447057736 38
(ബി) അ കാര ഏെത ി ം േറാഡിേനാേടാ െപാ പാല ിേനാേടാ
നടവര ിേനാേടാ േചർ നടവഴി;
(സി) അ കാര ഏെത ി ം േറാഡിേനാേടാ െപാ പാലേ ാേടാ
നടവര ിേനാേടാ േചർ ഓടക ം, അ െന വഴി െട
ഇ വശ ളി മായി ിതിെച ം ഏെത ി ം നട ാതേയാ
വരാ േയാ മ ് എ േ ാ ഉൾെ േതാ അ ാ േതാ ആയ മി ം,
അത് സ കാര വ േവാ സം ാന സർ ാരിെ േയാ
േക സർ ാരിെ േയാ വ േവാ ആയി ാ ം ശരി;
(xxxvi) ഓേരാ േവാ ർപ ിക ം ത ാറാ േതാ േതാ
സംബ ി ് ' േയാഗ ത കണ ാ തീയതി’ എ ാൽ, അ െന
ത ാറാ േതാ േതാ ആയ വർഷ ിെല ജ വരി 1-ആം തീയതി
എ ർ മാ ;
(xxxvii) 'താമസ ലം’ അഥവാ ‘താമസി ക', ഒരാൾ ഒ വീടിെ
ഏെത ി ം ഭാഗം അവകാശം െകാെ നില ് ഉറ റയായി ചില
അവസര ളിൽ ഉപേയാഗി െ ിൽ, അയാൾ ് അവിെട
'താമസ ലം' ഉെ േ ാ അഥവാ അവിെട 'താമസി ' എേ ാ
ക േത ം അ െന വീ ിേല ഏ സമയ ം മട ിേ ാകാൻ
അയാൾ സ ാത ായിരി ക ം മട ിേ ാകണെമ ഉേ ശം
അയാൾ ഉേപ ി ി ി ാതിരി ക ം െച പ ം അ െന
ഏെത ി ം വീ ിേലാ അതിെ ഭാഗേ ാ അയാൾ അസ ിഹിതനാണ്
എ തിനാൽ മാ േമാ അഥവാ അയാൾ താമസി തായി മെ ാരിട ്
മെ ാ വീ ് എ തിനാേലാ അ െന വീ ിെല താമസം അയാൾ
മതിയാ ിയതായി ക താൻ പാടി ാ മാ ;
(xxxviii) 'തിരെ െ ാനാർ ി' എ ാൽ 83-ആം
വ ിൻകീഴിൽ േപ സി ീകരി െ ാനാർ ി എ ർ മാ ;
(xxxix)‘പ ികജാതിക ം പ ികവർ ം’ എ തിന് ഭാരത ിെ
ഭരണഘടനയി അേത അർ ായിരി താണ്;
(xl) ‘െസ റി' എ ാൽ, അത സംഗതിേപാെല ഒ ാമ
പ ായ ിെ േയാ േ ാ ് പ ായ ിെ േയാ ജി ാ പ ായ ിെ േയാ
െസ റി എ ർ മാ ;
(xli) 'സം ാനം’ എ ാൽ േകരള സം ാനം എ ർ മാ ;
1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023
rtv1972@gmail.com / 9447057736 39
(xlii) 'സം ാന തിരെ ക ീഷൻ' എ ാൽ 243െക
അ േ ദ ിൻ കീഴിൽ ഗവർ ർ നിയമി സം ാന തിരെ
ക ീഷണർ എ ർ മാ ;
(xliii) 'താ ്' എ ാൽ ഒ റവന താ ് എ ർ മാ ;
(xliv) ' ാമം' എ ാൽ 243-ആം അ േ ദം (ജി) ഖ ിൻകീഴിൽ
ഗവർ ർ വിനിർേ ശി ഒ ാമം എ ർ മാ ;
(xlv) ‘വിേ ജ് ആഫീസർ' എ ാൽ ഒ റവന വിേ ജിെ മതല
ഉേദ ാഗ ൻ എ ർ മാ ;
(xlvi) ' ാമപ ായ ് ' എ ാൽ 4-ആം വ ് (1)-ആം ഉപവ ് (എ)
ഖ ിൻകീഴിൽ ഒ ാമ ിേനാ ാമ െട ിേനാ ആയി
പീകരി ഒ ാമപ ായ ് എ ർ മാ
(xlvii) 'ജലമാർ ം' എ തിൽ തിജന േമാ തിമേമാ ആയ ഏെത ി ം
നദിേയാ അ വിേയാ നീർ ാേലാ ഉൾെ താ ;
(xlviii) 'വർഷം' എ ാൽ സാ ികവർഷം എ ർ മാ ;
(xlix) ഈ ആ ിൽ ഉപേയാഗി ി ം പേ നിർ ചി ി ി ാ ം
എ ാൽ ഭാരത ിെ ഭരണഘടനയിൽ നിർ ചി ി മായ വാ കൾ ം
േയാഗ ൾ ം യഥാ മം ഭാരത ിെ ഭരണഘടനയിൽ അവ ്
ന ിയി അർ ായിരി താണ്.
1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023
rtv1972@gmail.com / 9447057736 40
അ ായം II
ാമസഭ
3. ാമസഭ.-(1) ഈ അ ായ ിെ ആവശ ിേല ായി ാമ
പ ായ ിെ ഓേരാ നിേയാജകമ ല ം 243-ആം അ േ ദം (ജി)
ഖ ിൻ കീഴിൽ ഒ ാമമായി വിനിർേ ശി ാ താണ്.
(2)ഒ ാമപ ായ ിെ േദശ ി ൾെ ഒ ാമെ
സംബ ി േവാ ർ പ ികയിൽ േപ േചർ ി എ ാ ആ ക ം േചർ ്
അ കാര ാമ ിെ ാമസഭ പീ തമായതായി
ക തെ േട താണ്.
E1[(3) ാമസഭ, റ പ ം മാസ ിൽ ഒരി െല ി ം
M4[ ാമസഭ െട കൺവീനർ ാമപ ായ ് സിഡ മായി ടിയാേലാചി
നി യി ല ം തീയതിയി ം സമയ ം േയാഗം േചേര ം, േയാഗം
േച വിവരം ഒ െപാ േനാ ീസ് േഖന ാമസഭ െട കൺവീനർ
ാമസഭാംഗ െള അറിയിേ ം] അ െന േയാഗ ളിൽ ാമസഭ
ഉൾെ ാ േദശെ തിനിധീകരി േ ാ ് പ ായ ്
അംഗെ ം ജി ാ പ ായ ് അംഗെ ം നിയമസഭാംഗെ ം
നിർബ മാ ം M4[ ാമസഭ െട കൺവീനർ] ണിേ മാണ്.
എ ാൽ, ഏെത ി ം ാമസഭയിെല പ ് ശതമാന ിൽ
റയാെത അംഗ ൾ േരഖാ ലം ആവശ െ കയാെണ ിൽ
ആവശ േ ാെടാ ം നൽകിയി കാര പരിപാടിേയാ ടി ാമസഭ െട
ഒ േത ക േയാഗം കൺവീനർ പതിന ദിവസ ിനകം
വിളി േ താണ്:
എ ി ാ ം അ കാര േത കേയാഗം വിളി ത് ര ്
സാധാരണേയാഗ ൾ ിടയി കാലയളവിൽ ഒരി ൽ മാ ം
ആയിരിേ താണ്;]
(4) ഒ ാമ ിെ േദശ ി ൾെ നിേയാജകമ ലെ
തിനിധീകരി ാമ പ ായ ംഗം ആ ാമ സഭ െട
കൺവീനറായിരി ം, എ ാൽ ഏെത ി ം കാരണവശാൽ കൺവീനർ ്
തെ കടമകൾ നിർ ഹി തിന് ശാരീരികമാേയാ, മ ് തര ിേലാ
സാധി ാെത വ ാൽ, സിഡ ിന് െതാ ഏെത ി ം
നിേയാജകമ ലെ തിനിധീകരി അംഗെ കൺവീനറായി
നിയമി ാ മാണ്.
E1. 1999-െല 13-ആം ആ ് കാരം േഭദഗതി െച െ . 24.03.1999 തൽ ാബല ിൽ വ .
M4. 2005-െല 31-ആം ആ ് കാരം േഭദഗതി െച െ . 24.08.2005 തൽ ാബല ിൽ വ .
1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023
rtv1972@gmail.com / 9447057736 41
(5) ാമസഭ െട ഏെതാ േയാഗ ി ം ാമപ ായ ിെ
സിഡേ ാ അഥവാ അേ ഹ ിെ അസാ ി ിൽ ൈവസ്
സിഡേ ാ, അെ ിൽ അവ െട ര േപ േട ം അസാ ി ിൽ
ാമസഭ െട കൺവീനേറാ ആ ംവഹിേ താണ്.
(6) ആ നിേയാജകമ ലെ സംബ ി ൻവർഷെ
വികസനപരിപാടികെള ം നട വർഷ ിൽ ഏെ ാ േ ശി
വികസനപരിപാടികെള ം അതി േവ ിവ െചലവിേന ം സംബ ി
ഒ റിേ ാർ ം ൻവർഷെ വാർഷിക കണ ക െട ഒ േ െമൻ ം
ഭരണനിർ ഹണ ിെ ഒ റിേ ാർ ം ഒ വർഷ ിെല ആദ േയാഗ ിൽ
ാമസഭ ൻപാെക ാമ പ ായ ് വ േ താണ്. ാമസഭ െട
ഏെത ി ം തീ മാനം ഏെത ി ം സാഹചര ിൽ നട ിലാ ാൻ
കഴി ിെ ിൽ, അ ൻ അതി കാരണം ാമസഭയിൽ റിേ ാർ ്
െചേ താണ്.
(7) ാമസഭ െട പാർശകേളാ നിർേ ശ േളാ എെ ി െ ിൽ
അവ ് ാമ പ ായ ക ം േ ാ പ ായ ക ം ജി ാ പ ായ ക ം
അർഹമായ പരിഗണന നേ താണ്.
E1[(8) xxxx
(9) xxxx
(10) xxxx
(11) xxxx]
E1[3എ. ാമസഭ െട അധികാര ം മതലക ം അവകാശ ം.-(1)
ാമസഭ, നിർ യി െ രീതിയി ം അ െന നടപടി മ ൾ ം
വിേധയമായി താെഴ റ അധികാര ം മതലക ം
നിർ ഹിേ താണ്, അതായത്:-
(എ) പ ായ ിെ വികസന പ തികൾ
ആവി രി തിനാവശ മായ വിശദാംശ ൾ േശഖരി തി ം
സമാഹരി തി ം സഹായി ക;
(ബി) ാമപ ായ ് േദശ ് നട ാേ പ തിക േട ം
വികസന പരിപാടിക േട ം നിർേ ശ ൾ ് പം നൽ ക ം ൻഗണന
നിർേ ശി ക ം െച ക;
E1.1999-െല 13-ആം ആ ് കാരം േഭദഗതി െച െ . 24.03.1999 തൽ ാബല ിൽ വ .
1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023
rtv1972@gmail.com / 9447057736 42
(സി) ണേഭാ ാ െള ല മാ ി പ തികെള സംബ ി ്,
നി യി െ ി മാനദ മ സരി ്, ൻഗണനാ മ ിൽ, അർഹരായ
ണേഭാ ാ െട ലി ് അ ിമമായി ത ാറാ ി ാമ പ ായ ിന്
നൽ ക;
(ഡി) ാേദശികമായി ആവശ മായ സൗകര ൾ നൽകിെ ാ ്
വികസന പ തികൾ ഫല ദമായി നട ിലാ തിന് സഹായ ൾ
െച െകാ ക;
(ഇ) വികസന പ തികൾ ് ആവശ മായ സ േസവന ം
പണമാേയാ സാധനമാേയാ ഉ സഹായ ം നൽ ക ം സമാഹരി ക ം
െച ക;
(എഫ് ) െത വിള കൾ, െത വിേലേയാ അെ ിൽ
െപാ വായേതാ ആയ വാ ർ ടാ കൾ, െപാ കിണ കൾ, െപാ
സാനിേ ഷൻ ണി കൾ, ജലേസചന സൗകര ൾ മ െപാ ആവശ
പ തികൾ ഇവ എവിെട ാപി ണെമ ് നിർേ ശി ക;
(ജി) ചിത ം, പരി ിതി സംര ണം, മലിനീകരണ നിയ ണം
ട ിയ െപാ താ ര സംഗതികെള സംബ ി അറിവ് പക തിന്
പ തികൾ ആവി രി ക ം അഴിമതി, വ ാജ ം ിമ മായ ഇടപാ കൾ
ട ിയ സാ ഹിക തിൻമകൾെ തിെര സംര ണം നൽ ക ം െച ക;
(എ ്) ാമസഭ െട േദശ ് വിവിധ വിഭാഗ ളിൽെ
ആ കൾ ിടയിൽ സൗഹാർ ം ഐക ം വളർ ക ം ആ േദശെ
ആ കളിൽ സൻമേനാഭാവം വളർ തിനായി കലാകായിക േമളകൾ
സംഘടി ി ക ം െച ക;
(ഐ) ാമപ ായ ് േദശ ് വികസന വർ ന ൾ നട
ണേഭാ ക ി ികെള നിരീ ി ക ം സഹായി ക ം െച ക;
(െജ) സർ ാരിൽ നി ് ലഭി െപൻഷൻ, സബ്സിഡി എ ിവ
േപാ വിവിധ തരം േ മസഹായ ൾ ലഭി ആ ക െട അർഹത
പരിേശാധി ക;
(െക) ാമസഭ െട േദശ ് നട ിലാ വാൻ ഉേ ശി പണികെള
സംബ ി വിശദമായ എ ിേമ ക െട വിവര ൾ േശഖരി ക;
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502

More Related Content

Similar to Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502

Kila training Material - മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി- MG...
Kila training Material - മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി- MG...Kila training Material - മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി- MG...
Kila training Material - മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി- MG...Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 
Kila training Material - session 3 - മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ...
Kila training Material - session 3 - മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ...Kila training Material - session 3 - മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ...
Kila training Material - session 3 - മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ...Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 
ഓഫീസുകളിലെ ഡ്രൈവർമാർക്ക് uniform compulsory ആക്കി കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്.. Order d...
ഓഫീസുകളിലെ ഡ്രൈവർമാർക്ക് uniform compulsory ആക്കി കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്.. Order d...ഓഫീസുകളിലെ ഡ്രൈവർമാർക്ക് uniform compulsory ആക്കി കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്.. Order d...
ഓഫീസുകളിലെ ഡ്രൈവർമാർക്ക് uniform compulsory ആക്കി കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്.. Order d...Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 
2021ലെ പഞ്ചായത്തിരാജ് ഭേദഗതി ഓർഡിനൻസ് upload from james adhikaram
2021ലെ പഞ്ചായത്തിരാജ് ഭേദഗതി ഓർഡിനൻസ് upload from james adhikaram2021ലെ പഞ്ചായത്തിരാജ് ഭേദഗതി ഓർഡിനൻസ് upload from james adhikaram
2021ലെ പഞ്ചായത്തിരാജ് ഭേദഗതി ഓർഡിനൻസ് upload from james adhikaramJamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 

Similar to Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502 (14)

Kila training Material - മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി- MG...
Kila training Material - മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി- MG...Kila training Material - മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി- MG...
Kila training Material - മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി- MG...
 
klc seniorage penalty james adhikaram
 klc seniorage penalty james adhikaram klc seniorage penalty james adhikaram
klc seniorage penalty james adhikaram
 
Michabhoomi Clarification Pattayam
Michabhoomi Clarification PattayamMichabhoomi Clarification Pattayam
Michabhoomi Clarification Pattayam
 
Michabhoomi Land Board Clarifications - James Joseph Adhikarathil 9447464502
Michabhoomi Land Board Clarifications - James Joseph Adhikarathil 9447464502Michabhoomi Land Board Clarifications - James Joseph Adhikarathil 9447464502
Michabhoomi Land Board Clarifications - James Joseph Adhikarathil 9447464502
 
Michabhumi clarification circular James Joseph adhikarathil
Michabhumi clarification circular James Joseph adhikarathilMichabhumi clarification circular James Joseph adhikarathil
Michabhumi clarification circular James Joseph adhikarathil
 
Haritha karma sena - Green army in kerala -Go20200812 26710. www.jamesadhikar...
Haritha karma sena - Green army in kerala -Go20200812 26710. www.jamesadhikar...Haritha karma sena - Green army in kerala -Go20200812 26710. www.jamesadhikar...
Haritha karma sena - Green army in kerala -Go20200812 26710. www.jamesadhikar...
 
Lsgd sewage waste management role of various departments James Joseph Adhika...
Lsgd sewage waste management role of various departments James Joseph Adhika...Lsgd sewage waste management role of various departments James Joseph Adhika...
Lsgd sewage waste management role of various departments James Joseph Adhika...
 
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Sel...
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Sel...u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Sel...
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Sel...
 
Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakam...
Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakam...Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakam...
Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakam...
 
Aaadhar liking to thandaper - land records in kerala brochure uploaded by Jam...
Aaadhar liking to thandaper - land records in kerala brochure uploaded by Jam...Aaadhar liking to thandaper - land records in kerala brochure uploaded by Jam...
Aaadhar liking to thandaper - land records in kerala brochure uploaded by Jam...
 
Kila training Material - session 3 - മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ...
Kila training Material - session 3 - മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ...Kila training Material - session 3 - മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ...
Kila training Material - session 3 - മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ...
 
ഓഫീസുകളിലെ ഡ്രൈവർമാർക്ക് uniform compulsory ആക്കി കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്.. Order d...
ഓഫീസുകളിലെ ഡ്രൈവർമാർക്ക് uniform compulsory ആക്കി കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്.. Order d...ഓഫീസുകളിലെ ഡ്രൈവർമാർക്ക് uniform compulsory ആക്കി കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്.. Order d...
ഓഫീസുകളിലെ ഡ്രൈവർമാർക്ക് uniform compulsory ആക്കി കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്.. Order d...
 
Sevana Jalakam - All you want to know from a panchayath office - James Joseph...
Sevana Jalakam - All you want to know from a panchayath office - James Joseph...Sevana Jalakam - All you want to know from a panchayath office - James Joseph...
Sevana Jalakam - All you want to know from a panchayath office - James Joseph...
 
2021ലെ പഞ്ചായത്തിരാജ് ഭേദഗതി ഓർഡിനൻസ് upload from james adhikaram
2021ലെ പഞ്ചായത്തിരാജ് ഭേദഗതി ഓർഡിനൻസ് upload from james adhikaram2021ലെ പഞ്ചായത്തിരാജ് ഭേദഗതി ഓർഡിനൻസ് upload from james adhikaram
2021ലെ പഞ്ചായത്തിരാജ് ഭേദഗതി ഓർഡിനൻസ് upload from james adhikaram
 

More from Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502

More from Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502 (20)

Handbook for Presiding Officers Election 2024 James Joseph Adhikarathil Joi...
Handbook for Presiding Officers Election 2024 James Joseph Adhikarathil Joi...Handbook for Presiding Officers Election 2024 James Joseph Adhikarathil Joi...
Handbook for Presiding Officers Election 2024 James Joseph Adhikarathil Joi...
 
Resurvey area prevails over document area
Resurvey area prevails over document areaResurvey area prevails over document area
Resurvey area prevails over document area
 
shanavas Land Tax new rate 2022- Basic Tax 1-04-2022 (1).pdf
shanavas Land Tax new rate 2022- Basic Tax 1-04-2022 (1).pdfshanavas Land Tax new rate 2022- Basic Tax 1-04-2022 (1).pdf
shanavas Land Tax new rate 2022- Basic Tax 1-04-2022 (1).pdf
 
Bhoomi tharam mattom no fee for family property below 25 cents - James Josep...
Bhoomi tharam mattom no fee for family property below 25 cents - James Josep...Bhoomi tharam mattom no fee for family property below 25 cents - James Josep...
Bhoomi tharam mattom no fee for family property below 25 cents - James Josep...
 
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 944...
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 944...Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 944...
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 944...
 
kbt
kbtkbt
kbt
 
Training to Prospective Tahsildars Kerala ILDM James Joseph Adhikarathil 94...
Training to Prospective Tahsildars Kerala  ILDM James Joseph Adhikarathil 94...Training to Prospective Tahsildars Kerala  ILDM James Joseph Adhikarathil 94...
Training to Prospective Tahsildars Kerala ILDM James Joseph Adhikarathil 94...
 
Kerala Building tax act 1975 modified 2023 James Joseph Adhikarathil
Kerala Building tax act 1975 modified 2023 James Joseph AdhikarathilKerala Building tax act 1975 modified 2023 James Joseph Adhikarathil
Kerala Building tax act 1975 modified 2023 James Joseph Adhikarathil
 
Family member certificate not needed for registration James Joseph Adhikara...
Family member certificate not needed for registration  James Joseph Adhikara...Family member certificate not needed for registration  James Joseph Adhikara...
Family member certificate not needed for registration James Joseph Adhikara...
 
michabhoomi KLR Act Land Board procedures James Joseph Adhikarathil
michabhoomi KLR Act Land Board procedures James Joseph Adhikarathilmichabhoomi KLR Act Land Board procedures James Joseph Adhikarathil
michabhoomi KLR Act Land Board procedures James Joseph Adhikarathil
 
Michabhoomi distribution Clarification circular
Michabhoomi distribution Clarification circularMichabhoomi distribution Clarification circular
Michabhoomi distribution Clarification circular
 
ജന്മിത്തം (2).pdf
ജന്മിത്തം (2).pdfജന്മിത്തം (2).pdf
ജന്മിത്തം (2).pdf
 
Land tax note
Land tax noteLand tax note
Land tax note
 
AAY- BPL ration card income and other criteria orders. pdf13-10-2023 (1).Jam...
AAY- BPL ration card income and other criteria orders. pdf13-10-2023 (1).Jam...AAY- BPL ration card income and other criteria orders. pdf13-10-2023 (1).Jam...
AAY- BPL ration card income and other criteria orders. pdf13-10-2023 (1).Jam...
 
Paddy and and wetland aCT - Contempt of court - sub collector fort Cochin fin...
Paddy and and wetland aCT - Contempt of court - sub collector fort Cochin fin...Paddy and and wetland aCT - Contempt of court - sub collector fort Cochin fin...
Paddy and and wetland aCT - Contempt of court - sub collector fort Cochin fin...
 
Taluk vikasana samithi taluk sabha kerala guidelines James joseph adhikarathil
Taluk vikasana samithi taluk sabha kerala guidelines James joseph adhikarathilTaluk vikasana samithi taluk sabha kerala guidelines James joseph adhikarathil
Taluk vikasana samithi taluk sabha kerala guidelines James joseph adhikarathil
 
Land tribunal pattayam registration in SRO - Certified copy of pattayam from...
Land tribunal pattayam registration in SRO - Certified copy of pattayam from...Land tribunal pattayam registration in SRO - Certified copy of pattayam from...
Land tribunal pattayam registration in SRO - Certified copy of pattayam from...
 
Kerala building tax act 1975 - Copy of the building permit should be given to...
Kerala building tax act 1975 - Copy of the building permit should be given to...Kerala building tax act 1975 - Copy of the building permit should be given to...
Kerala building tax act 1975 - Copy of the building permit should be given to...
 
Kerala building tax act 1975 - Copy of the building permit should be given to...
Kerala building tax act 1975 - Copy of the building permit should be given to...Kerala building tax act 1975 - Copy of the building permit should be given to...
Kerala building tax act 1975 - Copy of the building permit should be given to...
 
Kerala building tax act 1975 - Ancillary area attached to the factory exempted
Kerala building tax act 1975 - Ancillary area attached to the factory exempted Kerala building tax act 1975 - Ancillary area attached to the factory exempted
Kerala building tax act 1975 - Ancillary area attached to the factory exempted
 

Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathil 9447464502

 • 1. Updated upto 2023 March 1994- െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് 31 വെര എ ാ േഭദഗതിക ം അതത് ാന ് ഉൾെ ിയത് ) അ ാം പതി ് (04.04.2023) ത ാറാ ിയത് രാേജഷ് ടി. വർഗീസ് LL.B
 • 2. 1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023 rtv1972@gmail.com / 9447057736 1
 • 3. 1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023 rtv1972@gmail.com / 9447057736 2 ൻ റി ് അ ാമെതാ പതി ് ടി റ ിറ വാൻ കഴി തിൽ ചാരിതാർ ്. 2023 മാർ ് മാസം വെര എ ാ േഭദഗതിക ം അതത് ാന ് ഉൾെ ി ത ാറാ ിയ അ ാം പതി ് സമർ ി . ഏ ം തിയ േഭദഗതികൾ ് നീലനിറം നൽകിയിരി . എെ ഉദ മ െള േ ാൽസാഹി ി ഏവേരാ ന ി അറിയി . ഇത് ഒ ഔേദ ാഗിക സി ീകരണമ . റഫറൻസ് ആവശ ിന് മാ ം ഉേ ശി ് ത ാറാ ിയ ഒ e- പതി ് മാ മാണ്. ഇതിെ ത തയി ം ആധികാരികതയി ം അവകാശവാദ ളി . െത ക ം ഒഴിവാ ക ം ഇ ാതാ വാൻ പരമാവധി ി ി ്. എ ി ാ ം അ രെത കൾ ഉൾ െട െത കൾ കട ടിയി ാവാം. ആയത് യിൽെപ പ ം അറിയി മേ ാ... ഇ കാരം നടപടികൾ ൈകെ ാ തിന് ് ഔേദ ാഗിക സി ീകരണ മായി ഒ േനാേ താണ്. -രാേജഷ് ടി.വർഗീസ്, LL.B. േ ാല രം 9447057736. 04.04.2023 rtv1972@gmail.com ന ി... ‘കവടിയാർ െഡാമയിൻ പാലസ്’-െല ിയെ സിബി വർഗീസ് േമാദ് െക. ീകാ ് പി. എസ്. ീജി ് പി. ഡിേ ാേമാൻ േജാസഫ് അബ് ൾ ബഷീർ പി.െക. അജ്മൽ െജ.
 • 4. 1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023 rtv1972@gmail.com / 9447057736 3 നാലാം പതി ിെ ൻ റി ് നാലാം പതി ് േകരള ിെല അധികാര വിേക ീകരണം തൽ ശ മാ തിന് ഉേദ ാഗ െട ം ജീവന ാ െട ം െപാ സർവീസ് ിേ ത് അനിവാര മാെണ രാ ീയ കാ ാടിെ ഫലമായി േകരള നിയമസഭ പാ ാ ിയ 2022-െല േകരള തേ ശ സ യം ഭരണ െപാ സർവീസ് ആക്ടിെല വ വ കാര േഭദഗതികൾ ഇതിൽ ഉള്െ ിയി ്. ാം പതി ിൽ േചർ ി അവസാനെ േഭദഗതികൾ ഓര്ഡിനൻസ് കാര വയായി . േഭദഗതി നിയമ ൾ ാബല ിൽ വ സാഹചര ിൽ അവ ആക്ട് കാരമാ ി യഥാ ാന ് േചർ ി ്. ബ . പ ായ ് ഡയറക്ടർ ീ. H. ദിേനശൻ സർ, IAS, ബ . േകരള േ ാസിക ഷൻ ഡയറക്ടർ ജനറൽ അഡ . T.A. ഷാജി സർ, ബ . പ ായ ് അഡീഷനൽ ഡയറക്ടർ ീ M.P. അജിത് മാർ സർ, സം ാന ഓഡി ് വ ിെല ഓഡി ് ഓഫീസർ, ീ.C.S. സേ ാഷ്, െപർേഫാമൻസ് ഓഡി ് ർൈവസർ ിയ ീ ബി സി.നായർ എ ിവ ം ിയെ സഹ വർ ക ം അഭിഭാഷക ം േപരറിയാ മെ ാ പാ േപ ം എെ എളിയ ഉദ മ ൾ ് നൽകിയി േ ാൽസാഹന ം പി ണ ം ന ി ർ ം സ്മരി . -രാേജഷ് ടി.വർഗീസ് േ ാല രം 9447057736. 04.10.2022 E-mail rtv1972@gmail.com
 • 5. 1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023 rtv1972@gmail.com / 9447057736 4 ാം പതി ിെ ആ ഖം ാം പതി ിൽ എ േ ാൾ .... 2018 - ൽ ഒ ാം പതി ് ത ാറാ േ ാൾ ഇ യധികം യാസേമറിയ യ മാ െമ ് നിന ി ി . അ െകാ ് തെ ഇനി ഇ രം ക ഉദ മ ൾ േവ തി എ ം ക തിയി . എ ാൽ ഒ ാം പതി ിന് ലഭി വലിയ സ ീകാര ത ം േ ാൽസാഹന ം ഔേദ ാഗിക തിര കൾ ിടയി ം ഈ രംഗ ് ട വാൻ എനി ് േചാദനമാ കയാ ായത്. 2021 െഫ വരി വെര േഭദഗതികൾ ഇതിൽ േചർ ി ്. േപജ് ന ർ േചർ ഇ ക്സ് ത ാറാ ക എ മകരമായ െദൗത ം ടി ർ ീകരി വാൻ കഴി ി ്. ഉേദ ാഗ അ േദ ാഗ ം ഒ പരിചയ മി ാതി അഭിഭാഷക ൾ െട നിരവധി േപ ം എനി േനരി ം മ മാ മ ളി െട ം നൽകിയ അഭിന ന ം അംഗീകാര മാണ് ഈ യ ിന് എനി ് ലഭി ി തിഫല ം പാരിേതാഷിക ം. ടർ ം ഏവ െട ം അഭി ായ ം പി ണ ം തീ ി െകാ . തിസ ികളിൽ തളരാെത േ ാ േപാ വാൻ എനി ് ക ാ എെ ിയ മാതാവിെ ദീ സ്മരണകൾ ിൽ ൈകകേളാെട… േ ഹ ർ ം, രാേജഷ് ടി.വർഗീസ്. േ ാല രം 9447057736 24.02.2021 E-mail rtv1972@gmail.com .
 • 6. 1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023 rtv1972@gmail.com / 9447057736 5 ര ാം പതി ിെ ആ ഖം ര ാം പതി ് 1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് ആക്ടിെ 2018 വെര വൻ േഭദഗതിക ം ഉൾെ ിയ ഒ േസാഫ് ് േകാ ി ഞാൻ ത ാറാ ിയത് വളെരയധികം േയാജനെ എ ് ധാരാളം ം അഭ ദയകാം ിക ം എെ േനരി ് അറിയി ി താണ്. ഉേദ ാഗ ം അ േദ ാഗ ം ഇ ാര ിൽ ഒേര അഭി ായം പറ ി ്. ബ . േകരള ൈഹേ ാടതിയിെലയട ം വിവിധ േകാടതികളിെല അഭിഭാഷക ം വൻ േഭദഗതികേളാെട E- പതി ിെന ആ യി തായി അറിയാൻ കഴി ത് എനി ് അഭിമാന ം സേ ാഷ ം ഒ ം വീ െമാ പതി ടി ത ാറാ തി ആ വിശ ാസ ം നൽകിയി ്. 2020 െഫ വരി മാസം വെര വൻ േഭദഗതിക ം ഇതി ൾെ ിയി ്. ഒ ാം പതി ിൽ യിൽ െപ പല റ ക ം ഇതിൽ പരിഹരി ാൻ മി ി ്. ആയാസരഹിതമായ വായന ് ഉത രീതിയിൽ Font അട ം മാ ം വ ിയാണ് ര ാം പതി ് ത ാറാ യി ത്. അ െകാ ് തെ ഉേ ശി തി ം തൽ സമയം ഇതിനായി വിനിേയാഗിേ ി വ . േലാ ് െഡൗൺ കാലമായി െ ി ം ഓഫീസ് തിര കൾ ിടയിൽ ഇ ർ ീയാ വാൻ എനി ് ശ ി ം ഊർ മായത് നി േളാ ം ഒ ാം പതി ിന് നൽകിയ പി ണയാണ്. ള ി ാമപ ായ ് സിഡ ് ീ ര ി ര ൻ, ന േളവ െട ം ിയ ം ന െട വ ിെല ഉേദ ാഗ മായ സർ ീ ബി േജാൺ (ബ .DDP), പി.െക.അനിൽ, െക. വിേനാദ് മാർ, എം.എൻ. ജയജീവ്, ബി േബബി, േജാഷി പി.ബി., ത യൻ എ ിവർ എനി നൽകിയ നിർേ ശ ം േ ാൽസാഹന ം ഇ ണ ിൽ േത കം സ്മരി . എ ാവേരാ ം എനി അൈകതവമായ ന ി േരഖെ . രാേജഷ് ടി.വർഗീസ്. േ ാല രം 9447057736. 21.04.2020 E-mail rtv1972@gmail.com
 • 7. 1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023 rtv1972@gmail.com / 9447057736 6 ഒ ാം പതി ിെ ആ ഖം 1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം 1994 -ൽ നിലവിൽ വ േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം - ിന് നിരവധി േഭദഗതികൾ നാളി വെര ഉ ായി ്. 2014-െല 34 -ആം ആക്ട് [2014-െല േകരള പ ായ ് രാജ് (േഭദഗതി) ആക്ട് ] വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയ ക ൾ ഇ ് വിപണിയിൽ ലഭ മാണ്. എ ാൽ ആയതിെ ഒ േസാഫ് ് േകാ ി ലഭ മ . സ്മാർ ് േഫാൺ കാലഘ ിൽ ഏ ം അവസാനം വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയ ഒ േസാഫ് ് േകാ ി ലഭ മാ ത് എെ സഹ വർ കർ ം പ ായ ് രാജ് നിയമം നിേത ന ൈകകാര ം െച മ നവധി ഉേദ ാഗ അ േദ ാഗ ൾ ം ഉപകാര ദമാ െമ ് ക . എെ സ ം ആവശ ിന് േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയ ഒ E-Copy േവണെമ ഒ േതാ ലാണ് േ ശ രഹിതമ ാതി ഈ ഉദ മ ിന് എെ േ രി ി ത്. ഉേ ശി തി ം തൽ അ ാന ം സമയ ം ഈ െദൗത ം ർ ിയാ വാൻ േവ ിവ . ർ ീകരി വെര പരസ െ േ തി ാെയ ് ക തിയതിനാൽ ഇതിെ േഡ ാ എൻ ി ം പരിേശാധന ം നർവായന െമാെ ഞാൻ തെ െച കയാ ായത്. ഔേദ ാഗിക സി ീകരണ മായി ഒ േനാ ി െത ക ം ഒഴിവാ ക ം ഇ ാതാ ാൻ പരമാവധി മി ി ്. എ ി ാ ം അ രെത കൾ ഉൾ െട െത കൾ വ ി ാകാം. ആയത് യിൽ െപ ാൽ എെ അറിയി മേ ാ. ല നിയമ ി ായ േഭദഗതികൾ നിയമം റഫർ െച വർ ് േബാ മാ ത് ഉചിതമായിരി െമ ് നിരവധി മായി ആശയവിനിമയം നട ിയേ ാൾ എനി ് േബാ െ സംഗതിയാണ്. ആയത് എ ിൽ യിൽ െപ തിന് േഭദഗതി െച െ ഭാഗ ിന് വ ത നിറ ൾ നൽകിയി ്. േഭദഗതി െച െ ഭാഗം േചർ ി ത് ഈ നിറ ിലാണ്. വ ് നിറ ിലാണ് ഒ ിേലെറ തവണ േഭദഗതി െച െ ഭാഗം േചർ ി ത്. 2014 വെര ായ േഭദഗതിക െട വിശദാംശ ൾ ഉൾെ ിയ കം വിപണിയിൽ ലഭ മാെണ തിനാ ം ആയവ ടി വി രിെ തിയാൽ എനി ് ഈ ഉദ മം ഇേ ാ ം ർ ിയാ ാൻ കഴിയി എ തിനാ ം ആയതിന് ഞാൻ തിർ ി ി . എ ാൽ എ ാ േഭദഗതിക െട ം നിയമ ം ാബല തീയതി ം അതാ േപ കളിൽ
 • 8. 1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023 rtv1972@gmail.com / 9447057736 7 േരഖെ ിയി ്. 2014 േശഷ േഭദഗതികൾ എ ാ വിശദാംശ േളാെട ം യഥാ ാന ് തെ േരഖെ ിയി ്. അവ ് നീലനിറം നൽകിയിരി . ഏ ം ഒ വിൽ വ 25.10.2018-െല ഓർഡിനൻ ം ഇതിൽ യഥാ ാന ് േചർ ി ്. ആയത് 14-ആം േകരള നിയമസഭ െട 13-ആം സേ ളന ിൽ ബിൽ - ആയി അവതരി ി ി ് അവസാനമായി... ഇ റഫർ െച ഏ ം സാധാരണ ാേരാട് ഇ വായി ക ം േയാഗി ക ം െച േ ാൾ 1.ഇതിൽ ഉപേയാഗി ിരി സ്ക യർ ാ ക ം '[ ]' അതി കളിലായി േചർ ി ഇം ീഷ് അ ര ം ന ക ം അവിെട ഇ എ കണ ാ ി ടർ യായി വായി ക. 2.വ ത നിറ ൾ നൽകിയി ത് ഒേര നിറ ിൽ എ തിയതായി മാ ം കണ ാ ക. - രാേജഷ് ടി.വർഗീസ്. േ ാല രം 9447057736. 30.11.2018 E-mail rtv1972@gmail.com
 • 9. 1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023 rtv1972@gmail.com / 9447057736 8 ഉ ട ം വ ് േപജ് ന ർ ല നിയമ ി ായനിയമ േഭദഗതിക െട പ ിക 29 പീഠിക 31 അ ായം I ാരംഭം 32-39 1. േ ം വ ാ ി ം ആരംഭ ം. 32 2. നിർ ചന ൾ. 33 അ ായം II ാമസഭ 40-46 3. ാമസഭ. 40 3എ. ാമസഭ െട അധികാര ം മതലക ം അവകാശ ം. 41 3ബി. ാമസഭ െട ഉ രവാദി ൾ. 45 അ ായം III വ ത തല ളിൽ പ ായ ക െട പീകരണം 47-55 4. പ ായ പീകരി തി ം അതിെ േപ ം ആ ാന ം വിനിർേ ശി തി ം സർ ാരി അധികാരം. 47 5. പ ായ ക െട ഏകാംഗീകരണ ം ഭരണ ം. 48 6. പ ായ ക െട അംഗസംഖ . 48 7. ാമപ ായ ിെ ഘടന. 50 8. േ ാ പ ായ ിെ ഘടന. 51 9. ജി ാ പ ായ ിെ ഘടന. 53 അ ായം IV നിേയാജകമ ല െട അതിർ ി നിർ യം 56-58 10. പ ായ കെള നിേയാജകമ ല ളായി വിഭജി ൽ. 56 11. അ ടിെ കൾ തലായവ തി ാ അധികാരം. 58
 • 10. 1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023 rtv1972@gmail.com / 9447057736 9 വ ് േപജ് ന ർ അ ായം V സം ാന തിരെ ക ീഷനിെല ഉേദ ാഗ ൻമാ ം ാ ം 59-61 12. സം ാന തിരെ ് ക ീഷനിെല ാഫ്. 59 13. ജി ാ തിരെ ് ഉേദ ാഗ ൻമാർ. 59 14. തിരെ ് രജിേ ഷൻ ഉേദ ാഗ ൻ. 60 15. അസി ് തിരെ ് രജിേ ഷൻ ഉേദ ാഗ ൻ. 60 അ ായം VI േവാ ർ പ ിക ത ാറാ ൽ 62-68 16. ഓേരാ നിേയാജകമ ല ിേല േവാ ർ പ ിക. 62 17. േവാ ർ പ ികയിെല രജിേ ഷ അേയാഗ തകൾ. 62 18. യാെതാരാ ം ഒ ിലധികം നിേയാജകമ ല ളിൽ രജി ർ െച െ ടാൻ പാടിെ ്. 63 19. യാെതാരാ ം ഏെത ി ം നിേയാജകമ ല ിൽ ഒ ിലധികം ാവശ ം രജി ർ െച െ ടാൻ പാടിെ ്. 63 20. രജിേ ഷ ഉപാധികൾ. 63 21. സാധാരണ താമസ ാരൻ' എ തിെ അർ ം. 63 21എ. വാസി ഭാരതീയർ ് േവാ ർ ികയിൽ സ തിദായകരായി രജി ർ െച തി േത ക വ വ . 64 22. േവാ ർ പ ികക െട ത ാറാ ം ം. 65 23. േവാ ർ പ ികയിെല ഉൾ റി കൾ തി ൽ. 66 24. േവാ ർ പ ികകളിൽ േപർ ഉൾെ ൽ. 66 25. അ ീ കൾ. 67 26. അേപ ക േട ം അ ീ ക േട ം ഫീസ്. 67 27. വ ാജ ഖ ാപന ൾ െച ത്. 67 28. േവാ ർ പ ിക ത ാറാ ക തലായവ സംബ ി ഔേദ ാഗിക കർ വ ിെ ലംഘനം. 68
 • 11. 1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023 rtv1972@gmail.com / 9447057736 10 വ ് േപജ് ന ർ അ ായം VII േയാഗ തക ം അേയാഗ തക ം 69-80 29. ഒ പ ായ ിെല അംഗ ി േയാഗ തകൾ. 69 30. സർ ാർ, തേ ശസ യംഭരണ ാപന ൾ തലായവയിെല ഉേദ ാഗ ൻമാ െട ം ജീവന ാ െട ം അേയാഗ ത. 69 31. ചില ൾ ് ശി ി െ ആ ക െട അേയാഗ ത. 70 32. അഴിമതി വർ ികൾ കാരണമാ അേയാഗ ത. 71 33. തിരെ െചല ക െട കണ ് േബാധി ി തിൽ വീ വ തി അേയാഗ ത. 71 34. ാനാർ ിക െട അേയാഗ ത. 72 35. അംഗ െട അേയാഗ തകൾ. 75 35എ. അംഗത ം ഇ ാതാ ൽ. 78 36. അംഗമായതി േശഷ അേയാഗ ത നിർ യി ൽ. 79 37. അംഗത ം നഃ ാപി ൽ. 79 അ ായം VIII െപാ തിരെ ക െട വി ാപന ം തിരെ ക െട നട ി ി ഭരണ സംവിധാന ം 81-85 38. പ ായ കളിേല െപാ തിരെ ി വി ാപനം. 81 39. സം ാന തിരെ ക ീഷെ മതലകൾ ഏൽ ി െകാ ൽ. 81 40. ജി ാ തിരെ ഉേദ ാഗ ൻമാ െട സാമാന കർ വ ൾ. 81 40എ. െതരെ നിരീ കർ. 81 41. വരണാധികാരികൾ. 82 42. അസി ് വരണാധികാരികൾ. 82 43. വരണാധികാരി എ തിൽ വരണാധികാരി െട മതലകൾ നിർ ഹി അസി ് വരണാധികാരിക ം ഉൾെ െമ ്. 82 44. വരണാധികാരി െട സാമാന കർ വ ം. 83 45. േപാളിംഗ് േ ഷ കൾ ഏർെ ൽ. 83 46. േപാളിംഗ് േ ഷ കൾ ് ിൈസഡിംഗ് ആഫീസർമാെര നിയമി ൽ. 83
 • 12. 1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023 rtv1972@gmail.com / 9447057736 11 വ ് േപജ് ന ർ 47. ിൈസഡിംഗ് ആഫീസ െട സാമാന കർ വ ം. 84 48. േപാളിംഗ് ഉേദ ാഗ െ കർ വ ൾ. 84 48എ. വരണാധികാരി, ിൈസഡിംഗ് ഓഫീസർ തലായവർ തിരെ ക ീഷനിൽ െഡപ േ ഷനിലായിരി തായി കണ ാ ണെമ ്. 84 അ ായം -IX തിരെ ക െട നട ി ് 89-108 49. നാമനിർേ ശം തലായവ േവ ി തീയതികൾ നി യി ൽ. 86 50. തിരെ ിെ െപാ േനാ ീസ്. 86 51. തിരെ ിന് ാനാർ ിക െട നാമനിർേ ശം. 87 52. നാമനിർേ ശ തിക സമർ ി ം സാ വായ നാമനിർേ ശ ി േവ സംഗതിക ം. 87 53. നിേ പ ൾ. 89 54. നാമനിർേ ശ െള റി േനാ ീ ം അവ െട മ പരിേശാധന സമയ ം ല ം. 90 55. നാമനിർേ ശ തികക െട പരിേശാധന. 90 56. ാനാർ ിത ം പിൻവലി ൽ. 92 57. മൽസരി ാനാർ ിക െട ലി ് സി െ ൽ. 93 58. തിരെ ് ഏജ മാർ. 93 59. തിരെ ് ഏജ ായിരി തി അേയാഗ ത. 93 60. തിരെ ് ഏജ ിെ നിയമനം പിൻവലി േലാ മരണേമാ. 93 61. തിരെ ് ഏജ മാ െട മതലകൾ. 94 62. േപാളിംഗ് ഏജ മാ െട നിയമനം. 94 63. േവാെ ൽ ഏജ മാ െട നിയമനം. 94 64. ഒ േപാളിംഗ് ഏജ ിെ േയാ േവാെ ൽ ഏജ ിെ േയാ നിയമനം പിൻവലി േലാ മരണേമാ. 94 65. േപാളിംഗ് ഏജ മാ േട ം േവാെ ൽ ഏജ മാ േട ം മതലകൾ. 95 66. മ രി ാനാർ ിേയാ അയാ െട തിരെ ് ഏജേ ാ േപാളി ് േ ഷ കളിൽ ഹാജരാക ം േപാളി ് ഏജ ിെ േയാ േവാെ ൽ ഏജ ിെ േയാ മതലകൾ നിർ ഹി ം. 95
 • 13. 1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023 rtv1972@gmail.com / 9447057736 12 വ ് േപജ് ന ർ 67. േപാളിംഗ് ഏജ മാേരാ േവാെ ൽ ഏജ മാേരാ ഹാജരാകാതിരി ൽ. 95 68. േവാെ ിന് ൻപ് ാനാർ ി െട മരണം. 96 69. മൽസര വ ം മൽസരമി ാ വ മായ തിരെ കളിെല നടപടി മം. 96 70. േവാെ ിന് സമയം നി യി ൽ. 97 71. അടിയ ിര പരിതഃ ിതികളിൽ േവാെ ് മാ ിവ ൽ. 97 72. ബാല ് െപ ികൾ നശി ി ൽ തലായവ ഉ ായാൽ തിയ േവാെ ്. 98 73. ് പിടിെ കാരണ ാൽ തിരെ ് മാ ി വ കേയാ േവാെ ് നീ ിവ കേയാ െച ൽ. 99 74. തിരെ കളിൽ േവാ െച രീതി. 100 74എ. ചില വിഭാഗ ളി ആ കൾ ് തപാൽ വഴി േവാ ് െച തി േത ക വ വ . 100 74ബി. െതരെ കളിൽ േവാ ിംഗ് യ ം ഉപേയാഗി ൽ. 101 75. സ തിദായക െട ആൾമാറാ ം തട തി േത ക നടപടി മം. 101 76. േവാ െച ാ അവകാശം. 102 77. േവാെ ൽ. 103 78. എ ൽ സമയ ് ബാല ് േപ ക െട നാശം, ന ം തലായവ. 103 79. േവാ ക െട ല ത. 104 80. ഫല ഖ ാപനം. 104 81. ഫലം റിേ ാർ െച ൽ. 104 82. ാനാർ ി തിരെ െ തീയതി. 104 83. പ ായ ിേല ് ഉ െപാ തിരെ ക െട ഫല ൾ സി ീകരി ൽ. 104 83.എ. അംഗത ം ഇ ാതാ ൽ. 105 84. ആക ിക ഒഴി കൾ നിക തി ഉപതിരെ കൾ. 106 85. തിരെ ് െചല ക െട കണ ം അവ െട പരമാവധി ം. 107 86. സം ാന തിരെ ് ക ീഷൻ അധികാരെ ഉേദ ാഗ ന് കണ ് സമർ ി ൽ. 108
 • 14. 1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023 rtv1972@gmail.com / 9447057736 13 വ ് േപജ് ന ർ അ ായം X തിരെ ് സംബ ി തർ ൾ 109-122 87. തിരെ ് ഹർജികൾ. 109 88. തിരെ ് ഹർജികൾ വിചാരണ െച ാൻ മത േകാടതി. 109 89. ഹർജികൾ േബാധി ി ത്. 109 90. ഹർജിയിെല ക ികൾ. 110 91. ഹർജിയിെല ഉ ട ം. 110 92. ഹർജി ാരന് അവകാശെ ടാ നി ി. 111 93. തിരെ ഹർജിക െട വിചാരണ. 111 94. േകാടതി ൻപാെക നടപടി മം. 112 95. േരഖാ ലമായ െതളിവ്. 112 96. േവാ െച ലിെ രഹസ സ ഭാവം അതിലംഘി െ ട െത ്. 112 97. ാരനാ ാ േചാദ ൾ ് ഉ രം പറ ം നേ ാ രവാദ സർ ിഫി ം. 113 98. സാ ിക െട െചല കൾ. 113 99. ാനം അവകാശെ േ ാ ത ാേരാപണം. 114 100. േകാടതി െട തീ മാനം. 114 101. േകാടതി പാ ാേ മ ് ഉ ര കൾ. 114 102. തിരെ ് അസാ വാെണ ് ഖ ാപി തി കാരണ ൾ. 115 103. തിരെ െ ാനാർ ിയ ാ ഒ ാനാർ ി തിരെ െ തായി ഏെത ാം കാരണ ളിൻേമൽ ഖ ാപി ാെമ ്.- 117 104. േവാ കൾ ല മായാ നടപടി മം. 117 105. േകാടതി െട ഉ ര കൾ അറിയി ത്. 118 106. ഉ രവ് ഉചിതമായ അധികാര ാന ി ം മ ം അയ െകാ ം സി െ ം. 118 107. േകാടതി ഉ ര ക െട ഭാവം. 118 108. തിരെ ഹർജികൾ പിൻവലി ൽ. 119 109. തിരെ ഹർ ികൾ പിൻവലി തി നടപടി മം. 119
 • 15. 1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023 rtv1972@gmail.com / 9447057736 14 വ ് േപജ് ന ർ 110. പിൻവലി ലിെന റി ് േകാടതി സം ാന തിരെ ് ക ീഷന് റിേ ാർ ് െച ൽ. 119 111. തിരെ ് ഹർജിക െട ഉപശമനം. 120 112. എതിർക ി െട മരണം കാരണ ഉപശമനേമാ പകരം േചർ േലാ. 120 113. അ ീ കൾ. 120 114. അ ീലിെല നടപടി മം. 121 115. േകാടതിെ ലവി ജാമ ം. 122 116. ഒ എതിർക ിയിൽ നി ് േകാടതിെ ലവി ജാമ ം. 122 117. േകാടതിെ ലവ്. 122 118. ജാമ ം െക ിവ തിൽനി ് േകാടതിെ ലവ് നൽ ം അ െന െക ിവ ത് മട ിെ ാ ം. 122 119. േകാടതിെ ലവ സംബ ി ഉ ര കൾ നട ത്. 123 അ ായം XI അഴിമതി ിക ം തിരെ ് ം 124-142 120. അഴിമതി ികൾ. 123 121. തിരെ സംബ ി ് വർ ൾ ത ിൽ ശ ത വളർ ത്. 129 122. തിരെ ദിവസ ം അതി െതാ ദിവസ ം െപാ േയാഗ ൾ നിേരാധി ത്. 130 123. തിരെ േയാഗ ളിൽ കല ാ ത്. 130 124. ല േലഖകൾ, േപാ കൾ തലായവ െട അ ടിയിൻേമ നിയ ണ ൾ. 131 125. േവാ െച ലിെ രഹസ സ ഭാവം പരിപാലി ൽ. 132 126. ഉേദ ാഗ ൻമാർ തലായവർ തിരെ കളിൽ ാനാർ ികൾ േവ ി വർ ി കേയാ േവാ െച തിെന സ ാധീനി കേയാ െച ാൻ പാടിെ ്. 132 127. േപാളി ് േ ഷനിേലാ അതിന േ ാ വ ് േവാ പിടി തി നിേരാധനം. 133 128. േപാളി ് േ ഷ കളിേലാ അ േ ാ െവ മരഹിതമായ െപ മാ ി ശി . 134 129. േപാളിംഗ് േ ഷനിെല അ ചിതമായ െപ മാ ി ശി . 134 130. േവാ െച തി നടപടി മം പാലി തിൽ വീ വ തി ശി . 135
 • 16. 1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023 rtv1972@gmail.com / 9447057736 15 വ ് േപജ് ന ർ 131. െതരെ കളിൽ വാഹന ൾ നിയമവി മായി ലിെ കേയാ ആർ ി കേയാ െച തി പിഴ. 135 132. സർ ാർ വ കളിെല ം തേ ശ സ യംഭരണ ാപന ളിെല ം മ ് അധികാര ാന ളിെല ം വിദ ാഭ ാസ ാപന ളിെല ം ഉേദ ാഗ ൻമാ െട ം ാഫിെ ം ലി ് നൽകണെമ ്. 135 133. തിരെ കൾ സംബ ി ഔേദ ാഗിക കർ വ െട ലംഘന ൾ. 136 134. തിരെ ് ആവശ ൾ ായി െക ിടപരിസര ൾ തലായവ ആവശ െ ടൽ. 137 135. സർ ാർ ജീവന ാേരാ തേ ശ സ യംഭരണ ാപന ിെല ജീവന ാേരാ തിരെ ് ഏജ ാേയാ േപാളിംഗ് ഏജ ാേയാ േവാെ ൽ ഏജ ാേയാ വർ ി തി ശി . 138 136. േപാളിംഗ് േ ഷനിൽ നി ് ബാല ് േപ കൾ നീ ം െച ത് മായിരി െമ ്. 138 137. ് പിടിെ ൽ എ ം. 139 138. മ ം അവ ശി ം. 140 അ ായം XII സം ാന െതരെ ് ക ീഷൻ 143-145 139. സം ാന െതരെ ് ക ീഷെ അധികാര ൾ. 143 140. സം ാന തിരെ ക ീഷേനാട് ആ കൾ നട ാവനകൾ. 144 141. സം ാന തിരെ ക ീഷൻ പാലിേ നടപടി കമ ൾ. 144 142. ഉ മവിശ ാസേ ാെട എ നടപടി ് സംര ണം. 145 അ ായം XIII തിരെ ിെന സംബ ി സാമാന വ വ കൾ 146-151 143. തിരെ ് ർ ീകരണ ിന് സമയം നീ ിെ ാ ൽ. 146 144. ാനാർ ി െട നിേ പം തിരി നൽകൽ അെ ിൽ ക െക ൽ. 146 145. ഏെതാ തേ ശസ യംഭരണ ാപന ിേ ം ാഫിെന ലഭ മാ ണെമ ്. 146
 • 17. 1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023 rtv1972@gmail.com / 9447057736 16 വ ് േപജ് ന ർ 146. നിയമസഭാ നിേയാജകമ ല ിെല േവാ ർപ ിക സ ീകരി തി േത ക വ വ . 147 147. സിവിൽ േകാടതിക െട അധികാരിത ് തട ം. 148 148. തിരെ മായി ബ െ െചല കൾ. 148 149. അംഗ െട ഉേദ ാഗകാലാവധി. 149 150. േത ക തിരെ കൾ. 150 151. ഒ പ ായ ് പീകരി ാൻ പരാജയെ േ ാൾ െ ഷ ൽ ഓഫീസെറേയാ ഭരണ നിർ ഹണ ക ി ിെയേയാ നിയമി ൽ 150 അ ായം XIV പ ായ ക െട അംഗ േള ം സിഡ ിേന ം സംബ ി വ വ 152-167 152. അംഗ െട സത തി അെ ിൽ ഢ തി .- 152 153. സിഡ ിെ ം ൈവസ് സിഡ ിെ ം തിരെ ്.- 153 154. ആഫീസിെ ചാർജ് ഏ ി വാൻ ഉേദ ാഗ ിൽനി ം പിരി സിഡ ്, തലായവർ മതല. 158 155. സിഡ ിെ േയാ ൈവ സിഡ ിെ േയാ അംഗ െടേയാ രാജി. 159 156. സിഡ ിെ ം ൈവസ് സിഡ ിെ ം മതലകൾ. 160 157. അവിശ ാസ േമയം. 163 158. ഓേരാ അംഗ ിെ ം അവകാശ ൾ. 165 159. പ ായ ംഗ ൾ സ വിവരം സംബ ി േ െമ ് നൽകണെമ ്. 166 160. പ ായ കളിെല അംഗ ൾ ഓണേററിയ ം ജി ാ പ ായ ് സിഡ ിെ മ ് ആ ല ം. 167 അ ായം XV പ ായ ക െട േയാഗ ം അധികാര ം മതലക ം കർ വ ം സ ം 168-187 161. പ ായ ക െട േയാഗ ൾ. 168 162. ാ ിംഗ് ക ി ികൾ. 169 162എ. ാ ിംഗ്ക ി ികൾ ൈകകാര ം െചേ വിഷയ ൾ. 173 162ബി. ിയറിംഗ് ക ി ി. 175
 • 18. 1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023 rtv1972@gmail.com / 9447057736 17 വ ് േപജ് ന ർ 163. വർ ന ക ി ിക െട പീകരണം 176 164. സബ് ക ി ിക ം വാർഡ് ക ി ിക ം 176 165. േജായി ് ക ി ി െട പീകരണം. 177 166. ാമപ ായ ിെ അധികാര ം കർ വ ം മതലക ം. 177 167. ാമപ ായ കളിേല മതലക െട ം ാപന െട ം പണിക െട ം ൈകമാ ം. 178 168. െപാ വായ ഡിെ ൻസറിക ം ശി േ മ േക ം മ ം നട ൽ. 180 169. െപാ േറാ കൾ ാമ പ ായ കളിൽ നി ി മാ ൽ.- 180 170. പ ായ കൾ േറാ കൾ ശരിയായി സംര ി ണെമ ്. 182 171. സ ഹ സ േളാ വ മാനേമാ ാമ പ ായ ിൽ നി ി മാ ൽ. 182 172. േ ാ ് പ ായ ക െട അധികാര ം, കർ വ ം മതലക ം. 182 173. ജി ാ പ ായ ക െട അധികാര ം കർ വ ം മതലക ം. 183 173എ. െപാ ജനാേരാഗ ാപന ൾ േവ ി മാേനജിംഗ് ക ി ി. 184 174. സർ ാരിെ അധികാര ം മതലക ം പ ായ കെള ഏ ി െകാ ൽ. 184 175. പ ായ കൾ വികസനപ തികൾ ത ാറാ ൽ. 185 176. നിർ ഹണ ിനായി പ തികൾ പ ായ കെള ഭരേമ ി ൽ. 186 176എ. പ ായ ക െട ൈവദ ത സംരംഭ ൾ േമ നിയ ണം. 186 176ബി. െപാ െത കളിൽ വിള വ തി ഏർ ാട്. 186 177. സംഭാവനക ം ക ം സ ീകരി തി അധികാരം. 187 178. പ ായ കൾ ാവശ മായ ാവരസ ൾ ആർ ി ൽ. 187 അ ായം XVI പ ായ ിെ ഉേദ ാഗ ൻമാ ം ജീവന ാ ം 188-199 179. െസ റിമാ െട നിയമനം. 188 180. പ ായ ിെ ഉേദ ാഗ ൻമാ ം ജീവന ാ ം. 190
 • 19. 1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023 rtv1972@gmail.com / 9447057736 18 വ ് േപജ് ന ർ 181. സർ ാരിന് അതിെ ഉേദ ാഗ ൻമാ േട ം ജീവന ാ േട ം േസവന ൾ പ ായ കൾ ് വി െകാ വാ അധികാരം. 194 182. െസ റി െട അധികാര ം മതലക ം. 195 183. െസ റി െട കർ വ ൾ ചില സംഗതികളിൽ മ ് ഉേദ ാഗ ൻമാർ നിർ ഹി ൽ. 197 184. െസ റി െട മതലകൾ ഏ ി െകാ ൽ. 197 185. ക ിടപാട് നടേ മാർ ം. 197 185എ. െതരെ െ അധികാരിക ം ഉേദ ാഗ ൻമാ ം ത ി ബ ം. 198 185ബി. ഉേദ ാഗ ൻമാ െട ാ റി മതലകൾ നിർ ഹി ൽ. 199 അ ായം XVII ധനകാര ീഷ ം അതിെ അധികാര ം 200-202 186. ധനകാര ീഷൻ. 200 അ ായം XVIII സർ ാരിെ മതലകൾ 203-210 187. പ ായ ് ഭരണ സംവിധാനം. 203 188. പ ായ ക െട േരഖക ം മ ം പരിേശാധി തി അധികാരം. 203 188എ. സാേ തിക േമൽേനാ ംപരിേശാധന ം. 204 189. മാർ നിർേ ശം നൽ തി ം അേന ഷണം നട തി ം സർ ാരി െപാ അധികാരം. 204 190. പ ായ ് സിഡേ ാ െസ റിേയാ വ വീ യിൻേമൽ നടപടി എ തി അധികാരം. 205 191. േമയ ൾ തലായവ നി ിവ ാ ം റ ാ ാ അധികാരം. 206 192. പ ായ ിെ ഭരണ റിേ ാർ ്. 207 193. പ ായ കൾ പിരി വിടൽ. 208 194. പ ായ ി േവ ിേയാ അതിെ അഭാവ ിേലാ നടപടി എ ഉേദ ാഗ ൻമാർ അധികാര ം പ ായ ് ഫ ിെ ബാ ത ം. 210
 • 20. 1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023 rtv1972@gmail.com / 9447057736 19 വ ് േപജ് ന ർ അ ായം XIX ധനകാര ം നി തി മ ം 212-251 195. ാ ക ം നി തിക െട വിഹിത ം. 212 196. പ തികൾ ം േ ാജ കൾ ാ ക ം വാ ക ം. 212 196എ. ാ കൾ സംബ ി വാർഷിക റിേ ാർ ്. 212 197. കടം വാ തിന് പ ായ കൾ അധികാരം. 213 198. നി ിത ഫീസ് പിരിെ തിന് പ ായ ി അധികാരം. 213 199. സർ ാർ നിർേ ശ കാരം നി തിയിൻേമ സർ ാർജ്. 214 200. ാമപ ായ കൾ ് മ ാ നി തികൾ, ം തലായവ 214 201. XXX 215 202. അടി ാന നി തിയിൽ നി ാ ്. 215 203. വ നി തി. 216 204. െതാഴിൽ നി തി. 224 205. െതാഴി ടമകളാൽ െതാഴിൽനി തി പിരിെ ൽ. 226 205എ. േ െമ കൾ, റിേ കൾ തലായവ രഹസ ം ആയിരി ണെമ ്. 227 205ബി. നി തി ് വിേധയരായവ െട ലി ് സമർ ി ാൻ ഉടമ േനാേടാ ൈക വശ ാരേനാേടാ ആവശ െ ടൽ. 227 205സി. െതാഴി ടമേയാേടാ അവ െട തിനിധികേളാേടാ ലി ് സമർ ി ാൻ ആവശ െ ടൽ. 228 205ഡി. െതാഴി ടമകൾ െതാഴിൽ നി തി വ ലാ ൽ. 228 205ഇ. ാപന ൾ തലായവ െട േപ നൽ തിന് ആവശ െ ടൽ. 228 205എഫ്. ആഫീസ് േമധാവി തലായവർ െതാഴിൽ നി തി തി െ ൽ. 229 205ജി. ക അട തിെ രസീ നൽകൽ. 229 205എ ്. സ യം ശ ളം എ തിവാ ഉേദ ാഗ ൻ നി തി അട ത്. 230 205ഐ. ഡിമാൻഡ് രജി ർ ി ൽ. 230 205െജ. ശ ളം എ തിവാ ി വിതരണം െച ആഫീസർമാ േട ം സ യം ശ ളം എ തിവാ ആഫീസർമാ േട ം സർ ിഫി ് 230 205െക. നി തി അട ാ തി ശി .- 230
 • 21. 1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023 rtv1972@gmail.com / 9447057736 20 വ ് േപജ് ന ർ 206. വ ൈകമാ ിൻേമ കരം. 231 207. നി തി, ഉപനി തി തലായവയിൽ നി ് ഒഴിവാ ൽ. 233 208. വ നി തിയിേ ൽ സർചാർ ്. 235 209. XXX 236 209എ. െസ റി െട േരഖാ ല അ വാദം ടാെത പരസ ൾ നിേരാധി ൽ. 238 209ബി. ഉടമ െനേയാ ൈകവശം വ ആേളേയാ ഉ രവാദിയായി ക തണെമ ്. 239 209സി. അനധി തമായ പരസ ൾ നീ ം െച ൽ. 239 209ഡി. പരസ നി തി പിരി ൽ. 240 209ഇ. നി തികളായി കിേ ക വ ലാ ൽ. 240 210. നി തി, ഉപനി തി തലായവ െട ടി ിക ഈടാ ൽ. 240 211. പ ായ കൾ ് കിേ നി തിക ം ഫീ ം പിരിെ ാൻ വിേ ജ് ആഫീസേറാട് ആവശ െ ടാ അധികാരം. 241 212. പ ായ ് ഫ ്. 241 213. പ ായ ഫ ിൽ െചലെവ താ െചലവിന ൾ. 244 214. ബഡ്ജ ് ത ാറാ ം അതിെ അ മതി നൽക ം 245 215. അ ൗ ക ം ഓഡി ം. 247 216. മ തേ ശസ യംഭരണ ാപന ൾ െച െചലവിേല അംശദായം. 250 217. സർ ാർ ന വാ ക ം ൻ ക ം വ ലാ ൽ. 251 അ ായം XX െപാ ര ം സൗകര ം ആേരാഗ ം 252-286 218. ാമപ ായ കെള ജലമാർ ം, നീ റവകൾ, ജലസംഭരണികൾ തലായവ ഏൽ ി ൽ. 252 219. തീർ ാടന ല ൾ തലായവ െട േമൽ നിയ ണ വരിൽ നി അംശദായ ൾ. 253 219എ. ചവ ം ഖരാവ യി വർജ വ ം മാലിന ം നീ ം െച തിന് ാമപ ായ ് ഏർ ാ െച ണെമ ്. 254 219ബി. ചവ ം ഖരമാലിന ം േശഖരി ക ം നിേ പി ക ം െച തിന് ഉടമ ർ ംതാമസ ാർ ം ഉ കർ വ ം. 255
 • 22. 1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023 rtv1972@gmail.com / 9447057736 21 വ ് േപജ് ന ർ 219സി. ചവേറാ മാലിന േളാ നീ ം െച തിന് ഉടമ മാേയാ താമസ ാര മാേയാ ഉ കരാർ. 256 219ഡി. വീ വീടാ ര ചവ േശഖരണം ഏർെ ൽ. 256 219ഇ. ചവ ം മ ഖരമാലിന ം ാമപ ായ ിെ സ ായിരി െമ ്. 257 219എഫ്. ഖരമാലിന ൾ ആത ികമായി ൈകെയാഴി തി വ വ കൾ. 257 219ജി. ഖരമാലിന ൾ സം രി തി വ വ കൾ. 258 219എ ്. താമസ ലമ ാ പരിസര ളിൽ അടി ടിയി ചവ ം ഖര മാലിന ം നീ ം െച ൽ. 258 219ഐ. ഗശവ ം ചവ ം മാലിന ം മ ാ രീതിയിൽ കെയാഴി തി നിേരാധനം. 259 219െജ. പരിസര ളിൽ മാലിന ം ി തിെനതിെര നിേരാധനം. 260 219െക. മാലിന ം ബഹിർഗമി ാന വദി തിെനതിെര നിേരാധനം. 260 219എൽ. േതാൽ നിേ പി തിെനതിെര നിേരാധനം. 260 219എം. മാലിന ം മ ം നീ ം െച തിന് ടിയി ാ ഏെത ി ം വ ി ഉപേയാഗി തി നിേരാധനം. 260 219എൻ. ചവേറാ മാലിന േമാ െപാ ല ളിൽ ഇ തിന് നിേരാധനം. 261 219ഒ. െപാ െത കൾ തലായവയിൽ ശല ാ തിെനതിരായ നിേരാധനം. 261 219പി. ാരെന സംബ ി അ മാനം. 261 219ക . അവശി െട ം ഖരമാലിന െട ം മാേനജ്െമ ് സർ ീസിൽ ഏർെ െ ാമപ ായ ് ജീവന ാർ േത കം പറ ിരി ല ാെത മാലിന ൾ നിേ പി തി ം മ ം എതിെര നിേരാധനം. 261 219ആർ. ചീകരണ ആവശ ൾ ായി പരിസര ൾ പരിേശാധി ാ അധികാരം. 262 219.എസ്. ചവേറാ മാലിന േമാ വിസർ വ േളാ ജലാശയ ളി ം ജലേ ാത കളി ം നിേ പി തിെനതിെര നിേരാധനം. 262 219 ി. ഈ ആ ിെല വ വ കൾ ് വി മായി ഏെത ി ം ചവേറാ ഖരമാലിന േമാ വലിെ റി തിേനാ നിേ പി തിേനാ ഉ ശി . 262 219 . മാലിന േമാ വിസർ വ േളാ െകാ േപാ തിന് ഉപേയാഗി വാഹനം പിടിെ ം ക െക ം. 262 219വി. മാലിന ൾ ഉറവിട ിൽ ൈകകാര ം െച ൽ. 263
 • 23. 1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023 rtv1972@gmail.com / 9447057736 22 വ ് േപജ് ന ർ 219ഡ . സാധന ൾ െകാ േപാ തി ാ ി ് സ ിക െട ം കവ ക െട ം നിയ ണ ം ാ ി ് മാലിന ൾ ൈകകാര ം െച ം. 265 219എ ്. മാലിന നിർ ാർ ന ഫ ിെ പീകരണം. 266 220. െപാ വഴികൾ തലായവയിേലാ അവ കളിേലാ നട നിർ ാണ ൾ ് നിേരാധനം. 266 221. െപാ മാർ കൾ 268 222. സ കാര മാർ കൾ ് ൈലസൻസ് നൽകൽ. 269 223. സ കാര മാർ ക െട ൈലസൻ കാർ ഫീസ് വ ലാ ൽ. 270 224. ൈലസൻസി ാ സ കാര മാർ കളിൽ വിൽ ന നട തി ം മ നിേരാധനം 270 225. െപാ വഴികളിൽവ ് വിൽ ന നട തി നിേരാധനം. 271 226. പകർ വ ാധി ബാധി ആൾ മാർ കളിൽ േവശി ത് തടയൽ. 271 227. െപാ വായ ഇറ സഥല ം വ ി ാവള ം മ ം.- 272 228. സ കാര വ ി ാവള ൾ. 272 229. െപാ കശാ ശാലകൾ 273 230. കശാ ശാലകൾ ൈലസൻസ്. 273 230എ. കശാ ശാലകൾ ശരിയായവിധം പരിപാലി ണെമ ്. 274 231. ആഹാരസാധനമായി വിൽ തിന് ഗ െള കശാ െച ം പരിേശാധന അധികാര ം. 274 232. ൈലസൻ ടാെത ഏതാവശ ി ം ല ൾ ഉപേയാഗി ാൻ പാടിെ ്. 275 233. ഫാ റികൾ പണി തി ം യ ൾ ാപി തി അ വാദം. 277 233എ. ഫാ റി, വർേ ാ ് തലായവയിൽ നി ശല ം ഇ ാതാ ൽ. 280 233ബി. ഒഴിവാ ൽ. 281 233സി. സർ ാർ വ വസായ എേ ് വ വസായ വികസന േദശം തലായവ ാപി ാൻ പ ായ മായി ആേലാചി ൽ 282 234. 234. ൈലസൻ ക ം അ വാദ ം നൽ ക ം ക ം െച സംബ ി ച ൾ ഉ ാ വാൻ സർ ാരി അധികാരം 282 234എ. ജല അേതാറി ി െട കീഴിൽ നിലവി ജലവിതരണ ം അ ചാൽ സർ ീ ക ം പ ായ ിൽ നി ി തമാ ൽ. 283
 • 24. 1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023 rtv1972@gmail.com / 9447057736 23 വ ് േപജ് ന ർ 234ബി. നിലവി ജലവിതരണ ം അ ചാ ം പ തികൾ സംബ ി പ ായ ിെ നിർ ഹണാധികാരം. 284 234സി. ജലവിതരണ ം അ ചാ ം സംബ ി പ തികൾ ത ാറാ തി ം നട ാ തി ം പ ായ ി അധികാരം 285 അ ായം XXI െക ിട ൾ 287-305 235. െക ിട ൾ ് ന രിടൽ. 287 235എ. െക ിട നിർ ാണ ച ൾ. 287 235ബി. െക ിട ാന ം െക ിട ൾ നിർ ി കേയാ നർ നിർ ി കേയാ െച ം. 288 235സി. േത ക െത കളിേലാ ല ളിേലാ ചില വിഭാഗ ളിൽെ െക ിട ൾ േമലാൽ നിർ ി നിയ ി വാൻ ാമ പ ായ ി അധികാരം. 289 235ഡി. െത ലകളി െക ിട ൾ. 290 235ഇ. െപാ െത വിേല ് റ രീതിയിൽ വാതി ക ം, താഴെ നിലയി ജന ക ം അഴിക ം നിർ ി തിെനതിരായ നിേരാധനം. 290 235എഫ്. െക ിടം നിർ ി ാേനാ, നർ നിർ ി തിേനാേവ ി ഉ അേപ . 290 235ജി. െക ിട ാനം ൻ ി അംഗീകരിേ ആവശ കത. 291 235എ ്. അ വാദം ടാെത പണി ട തിെനതിരാ നിേരാധം. 291 235ഐ. അംഗീകാരേമാ അംഗീകാര നിേഷധേമാ ഏ കാലാവധി ിൽ അറിയി ണെമ ്. 291 235െജ. പണി നട വാ അ വാദം ഏ കാലാവധി ിൽ െസ റി നൽ കേയാ നൽ വാൻ വിസ തി കേയാ െച ണെമ ്. 291 235െക. അംഗീകാരേമാ അ വാദേമാ നൽ കേയാ നിരസി കേയാ െച തിൽ െസ റി കാലതാമസം വ കയാെണ ിൽ ാമപ ായ ിന് റഫർ െച ൽ. 292 235െകഎ. റ അപകടസാധ ത െക ിട ൾ നിർ ി തി അേപ . 292 235എൽ. െക ിട ാന ിെ അംഗീകാരേമാ െക ിടം നിർ ി കേയാ നർ നിർ ി കേയാ െച തി അ വാദേമാ ഏ കാരണ ളിൻേമൽ നിരസി ാെമ ്. 293 235എം. അ വാദം കാലഹരണെ േപാകൽ. 294
 • 25. 1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023 rtv1972@gmail.com / 9447057736 24 235എൻ. പണിയിൽ മാ ം വ ാൻ ആവശ െ തിന് െസ റി അധികാരം. 294 വ ് േപജ് ന ർ 235ഒ. മ ഷ ജീവെന അപകടെ നിർ ാണേമാ നർ നിർ ാണേമാ നിർ ിവ ൽ. 295 235പി. ടി കൾ നിർ ി കേയാ നർനിർ ി കേയാ െച തി അേപ . 295 235ക . അ വാദം ടാെത പണി ട തിെനതിരാ നിേരാധനം. 295 235ആർ. പണി നട തിന് െസ റി അ വാദം െകാ കേയാ നിരസി കേയാ െച ത് ഏത് കാലയളവി ിൽ ആയിരി ണെമ ്. 295 235എസ്. െസ റി ഉ രവ് പാസാ തിന് കാലതാമസം വ കയാെണ ിൽ ാമപ ായ ിന് റഫർ െച ൽ. 296 235ടി. ടിൽ നിർ ി ാേനാ നർനിർ ി ാേനാ ഉ അ വാദം ഏെത ാം കാരണ ളിൻേമൽ നിരസി ാെമ ്.- 296 235 . അ വാദ ിെ കാലാവധി കഴിയൽ- 297 235വി. മാ ം വ കൾ ം ിേ ർ കൾ ം വ വ കൾ ബാധകമാ ൽ.- 297 235ഡ ി . നിയമവി മായി ആരംഭി േതാ നട ിെ ാ ിരി േതാ ർ ീകരി േതാ ആയ െക ിട ിെ പണി െപാളി കള കേയാ മാ ം വ കേയാ െച ൽ. 297 235എ ്. ചില സംഗതികളിൽ െക ിട േളാ പണികേളാ നി ിവ തി ഉ രവ്. 299 235ൈവ. ചില െക ിട േളാ െഷ കേളാ ഒഴിവാ ിയി െ ്. 300 235ഇസഡ്. നിയമാ തമ ാ െക ിട നിർ ാണ ിന് പിഴ. 300 235എഎ. നിയമാ തമ ാെത നിർ ി െക ിട ിന് നി തി ഈടാ ൽ. 303 235എബി. അനധി ത െക ിട നിർ ാണം മവൽ രി തി അധികാരം. 306 അ ായം XXIഎ സാമാന ം പലവക ം 306-320 236. ൈലസൻ ക ം അ വാദ ം സംബ ി സാമാന വ വ കൾ. 306 237. സർ ാരിന് ൈലസൻ ക ം അ വാദ ം വാേ തിെ ്. 309 238. അപായകരമായ െട കാര ിൽ ൻക ത ക ം, േവലിക ം ം െവ ിെയാ ം. 310
 • 26. 1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023 rtv1972@gmail.com / 9447057736 25 239. പ ായ ിന് ത െട മതലകൾ നിറേവ തി അധികാരം. 311 വ ് േപജ് ന ർ 240. േനാ ീ കൾ, അ വാദ ൾ ഇവ െട േഫാറ ം, േനാ ീ കൾ, ഉ ര കൾ തലായവ അ സരി ാ സമയ ം അവ നട ാ ാ അധികാര ം 312 241. േവശി വാ ം പരിേശാധന നട വാ അധികാര ൾ. 313 242. വിേ ജ് ആഫീസർമാരിൽ നി ം വിവരം ആവശ െ തി അധികാരം. 314 243. കി ാ കകൾ ഈടാ സംബ ി കാലഹരണം. 315 244. വ ലാ ാൻ സാധി ാ കകൾ എ തി ൽ. 316 245. ശി ാനടപടി നട ാനധികാരം നൽകെ ആ കൾ. 316 246. ൾ രാജിയാ ൽ. 317 247. ശി ാനടപടിക ം രാജിയാ ം പ ായ കെള അറിയി ണെമ ്. 317 248. പ ായ ് സിഡ ിേ േയാ ൈവസ് സിഡ ിേ േയാ ാ ിംഗ് ക ി െചയർമാെ േയാ അംഗ െടേയാ െസ റി െടേയാ േപരിൽ ശി ാ നടപടി നട ാ അ വാദം. 317 249. പ ായ ക െട അധികാരികൾ ം ഉേദ ാഗ ൻമാർ െമതിെര വ വഹാര ം മ ം ആരംഭി ൽ. 317 250. ഉ മവിശ ാസേ ാ െച ികൾ ് സംര ണം. 318 251. നി തി മ ം മ ം േചാദ ം െച െ ടാൻ പാടിെ ്. 318 252. േപാലീ േദ ാഗ ൻമാ െട കർ വ ൾ. 319 253. XXX 320 അ ായം XXII ച ം, ൈബലാക ം അവ െട ലംഘന ി ശി ക ം 321-328 254. ച ൾ ഉ ാ ാൻ സർ ാരി അധികാരം 321 255. ച െട ലംഘന ി ശി കൾ. 327 256. ൈബലാക ം അവ െട ലംഘന ി ശി ക ം. 328 അ ായം XXIII ശി കൾ 329-333
 • 27. 1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023 rtv1972@gmail.com / 9447057736 26 257. പ ികയിൽ പറ ി ശി കൾ സംബ ി സാമാന വ വ കൾ. 329 വ ് േപജ് ന ർ 258. അേയാഗ ത േ ാൾ പ ായ ിെല സിഡ ാേയാ ൈവസ് സിഡ ാേയാ അംഗമാേയാ വർ ി ാ ശി . 330 259. ഒ ഉേദ ാഗ േനാ ജീവന ാരേനാ അംഗേമാ കരാ േജാലിയിൽ അവകാശബ ം സ ാദി തി ശി . 330 260. െസ റിേയേയാ അേ ഹ ിെ തിനിധിേയേയാ െത ായി തട വ ൽ. 331 261. പ ായ ിെന തട െ ക ം മ ം െച തിന് നിേരാധം. 331 262. േനാ ീസ് നീ ം െച കേയാ മാ കേയാ െച തിന് നിേരാധം 331 263. വിവരം നൽകാതിരി േയാ വ ാജമായ വിവരം നൽ കേയാ െച ാ ശി . 331 264. പിഴകൾ പ ായ ിേല ് വര വ േ താെണ ് 332 അ ായം XXIV ട േ ാറിയൽ ാപന െട രജിേ ഷൻ 333-334 265. നിർ ചന ൾ 333 266. ട േ ാറിയൽ ാപന െട രജിേ ഷൻ. 333 267. രജി ർ െച ി ി ാ ട േ ാറിയൽ ാപനം പരിപാലി ക ം നട ക ം െച തി ശി . 334 268. 268. XXX 334 അ ായം XXV സ കാര ആ തിക േട ം പാരാെമഡി ൽ ാപന േട ം രജിേ ഷൻ 335-336 269. നിർ ചന ൾ 335 270. സ കാര ആ തിക െട ം സ കാര പാരാെമഡി ൽ ാപന െട ം രജിേ ഷൻ. 336 270എ. രജി ർ െച ി ി ാ സ കാര ആ പ ിക ം സ കാര പാരാെമഡി ൽ ാപന ം പരിപാലി ക ം നട ക ം െച തി ശി . 336 271. ാമപ ായ ് ഫീസ് പിരി ൽ 336 അ ായം XXVഎ അറിയാ അവകാശം 337-339 271എ. നിർ ചന ൾ. 337 271ബി. അറിയാ അവകാശം. 337
 • 28. 1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023 rtv1972@gmail.com / 9447057736 27 271സി. വിവരം നൽ തി നടപടി മം. 338 വ ് േപജ് ന ർ 271ഡി. വിവരം തട വ തിന് പിഴ ഈടാ ൽ.- 338 271ഇ. ഉ മവിശ ാസ ിൽ എ നടപടി ് സംര ണം. 338 അ ായം XXVബി തേ ശസ യംഭരണ ാപന ൾ േവ ി ഓം ഡ് ാൻ 340-351 271എഫ്. നിർ ചന ൾ. 340 271എ ്. ഓം ഡ് ാെന നീ ം െച ൽ. 342 271ഐ. ഓം ഡ് ാെ ജീവന ാർ. 343 271െജ. ഓം ഡ് ാെ മതലകൾ. 344 271െക. ഓം ഡ് ാെ അധികാര ൾ. 345 271എൽ. സർ ാർ വ ക െട േസവനം. 346 271എം. ാേന ഷണം. 347 271എൻ. അേന ഷണ വിചാരണ. 347 271ഒ. നിലവി േക കൾ ഓം ഡ് ാനിേല ് മാേ താെണ ്. 348 271പി. വിചാരണ (േ ാസിക ഷൻ) ആരംഭി ൽ 349 271ക . പരാതികൾ തീർ ാ ൽ. 349 271ആർ. നിർ യി െ േട നടപടി മ ൾ. 350 അ ായം XXVസി തേ ശ സ യംഭരണ ാപന ൾ േവ ി ൈ ബ ണൽ 352-353 271എസ്. തേ ശ സ യംഭരണ ാപന ൾ േവ ി ൈ ബ ണ കൾ പീകരി ൽ. 352 271 ി. സർ ാർ പരാമർശി സംഗതികെള സംബ ി അഭി ായം നൽകൽ. 353 271 . നിർ യി െ േട സംഗതികൾ. 353 അ ായം XXVI അ രക വ വ കൾ 354-366 272. െപാ വായവഴികൾ, മാർ കൾ, കിണ കൾ, ള ൾ തലായവയിൽ എ ാവർ ം േവശന ായിരി താെണ ്. 354 272എ. പൗര ാർ അവകാശ ൾ സി െ േ താെണ ്. 354
 • 29. 1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023 rtv1972@gmail.com / 9447057736 28 273. ഫീസ് പിരി തിന് ക നൽകാ അധികാരം. 354 274. നിസി ൽ നിയമ ളിേലേയാ അവ കീഴി ാ ിയ ച ളിേലേയാ വ വ കൾ ബാധകമാ ൽ. 355 275. അധികാര ൾ ഏൽ ി െകാ ം മ ം. 355 276. അ ി ം റിവിഷ ം. 356 277. പ ായ ം ജി ാ കൗൺസി ം സംബ ി പരാമർശ ൾ വ ാഖ ാനി ൽ. 357 278. മ ് നിയമ ം അവ കീഴിൽ റെ വി വി ാപന ളി ം മ ം സിഡ ിെന ി പരാമർശ ൾ. 358 279. ചില റംേപാ ക െട ഉപേയാഗം ാമപ ായ ് നിയ ി ണെമ ്. 358 279എ. ൈലസൻസ് ടാെത റേ ാ ് ൈകവശെ ൽ. 359 280. ൈവഷമ ൾ നീ തി അധികാരം. 360 281. ക നികൾ െച ൾ. 360 282. പ ായ കൾ ത ി തർ ൾ തീർ ാ ൽ. 361 283. പ ികകൾ േഭദെ ാൻ സർ ാരി അധികാരം. 362 284. റ ാ ം ഒഴിവാ ം. 362 285. പരിവർ നകാലേ വ വ കൾ. 366 പ ികകൾ 367-383 ഒ ് സത തി േയാ ഢ തി േയാ െച തി ഫാറം 367 ര ് സത തി േയാ ഢ തി േയാ െച തി ഫാറം 367 ് ാമ പ ായ ക െട മതലകൾ 368 നാല് േ ാ ് പ ായ ക െട മതലകൾ 373 അ ് ജി ാ പ ായ ക െട മതലകൾ 376 ആറ് ശി കൾ 380 ഏഴ് ട ലംഘ ൾ ളള ശി കൾ 382 എ ് XXX 383
 • 30. 1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023 rtv1972@gmail.com / 9447057736 29 ല നിയമ ി ായ നിയമ േഭദഗതിക െട പ ിക താെഴ േചർ . നിയമ േഭദഗതികൾ ് ഈ സി ീകരണ ിൽ ഉപേയാഗി ി അടയാളെ കൾ മ ന ർ േഭദഗതി നിയമ ിൻെറ േപര് ാബല തീയതി നൽകിയി അടയാളം 1 1995-െല 7-ആം ആ ് 1995-െല േകരള പ ായ ് രാജ് (േഭദഗതി) ആ ് 01.10.1994 A1 05.08.1995 A2 2 1996-െല 7-ആം ആ ് 1996-െല േകരള പ ായ ് രാജ് (േഭദഗതി) ആ ് 01.10.1995 B1 16.02.1996 B2 27.03.1996 B3 3 1998-െല 8-ആം ആ ് 1998-െല േകരള പ ായ ് രാജ് (േഭദഗതി) ആ ് 10.11.1997 C 4 1998-െല 11-ആം ആ ് 1999-െല േകരള തേ ശ സ യംഭരണ ാപന ൾ ( മാ ം നിേരാധി ൽ) ആ ് 02.10.1998 D 5 1999-െല 13-ആം ആ ് 1999-െല േകരള പ ായ ് രാജ് (േഭദഗതി) ആ ് 24.03.1999 E1 01.10.1999 E2 01.10.2000 E3 6 2000-െല 13-ആം ആ ് 2000-െല േകരള പ ായ ് രാജ് (േഭദഗതി) ആ ് 01.10.1999 F1 18.01.2000 F2 30.03.2000 F3 7 2001-െല 12-ആം ആ ് 2001-െല േകരള പ ായ ് രാജ് (േഭദഗതി) ആ ് 14.09.2001 G 8 2003-െല 9-ആം ആ ് 2003-െല േകരള പ ായ ് രാജ് (േഭദഗതി) ആ ് 24.03.1999 H1 29.03.2003 H2 9 2005-െല 3-ആം ആ ് 2005-െല േകരള പ ായ ് രാജ് (േഭദഗതി) ആ ് 10.01.2005 J 10 2005-െല 5-ആം ആ ് 2005-െല േകരള പ ായ ് രാജ് (ര ാം േഭദഗതി) ആ ് 09.03.2005 K 11 2005-െല 30-ആം ആ ് 2005-െല േകരള പ ായ ് രാജ് (അ ാം േഭദഗതി) ആ ് 22.08.2005 L 12 2005-െല 31-ആം ആ ് 2005-െല േകരള പ ായ ് രാജ് ( ാം േഭദഗതി) ആ ് 24.03.1999 M1 01.09.2000 M2 01.01.2001 M3 24.08.2005 M4 13 2005-െല 3-ആം ആ ് 2005-െല േകരള പ ായ ് രാജ് (േഭദഗതി) ആ ് 24.08.2005 N 14 2007-െല 11-ആം ആ ് 2007-െല േകരള പ ായ ് രാജ് (േഭദഗതി) ആ ് 05.05.2007 P
 • 31. 1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023 rtv1972@gmail.com / 9447057736 30 മ ന ർ േഭദഗതി നിയമ ിൻെറ േപര് ാബല തീയതി നൽകിയി അടയാളം 15 2009-െല 31-ആം ആ ് 2009-െല േകരള പ ായ ് രാജ് (േഭദഗതി) ആ ് 07.10.2009 Q 16 2013-െല 5-ആം ആ ്. 2012-െല േകരള പ ായ ് രാജ് (േഭദഗതി) ആ ് 01.11.2010 R 17 2013-െല 23-ആം ആ ് 2013-െല േകരള പ ായ ് രാജ് (േഭദഗതി) ആ ് 01.11.2010 S1 25.11.2012 S2 18 2014-െല 34-ആം ആ ് 2014-െല േകരള പ ായ ് രാജ് (േഭദഗതി) ആ ് 17.05.2010 T1 14.06.2010 T2 28.10.2013 T3 19 2017-െല 18-ആം ആ ് 2017-െല േകരള പ ായ ് രാജ് (േഭദഗതി) ആ ് 01.06.2017 U 20 2017-െല 20-ആം ആ ് 2017-െല േകരള സം ാന ചര ം േസവന ം നി തി ആ ് [The Kerala State Goods and Services Tax Act,2017] 01.07.2017 V 21 2018-െല 14-ആം ആ ് 2018-െല േകരള നിേ പം േ ാൽസാഹി ി ം ഗമമാ ം ആ ് 20.10.2017 W 22 2018-െല 23-ആം ആ ് 2018-െല േകരള പ ായ ് രാജ് (േഭദഗതി) ആ ് 16.12.2017 X 23 2018-െല 27-ആം ആ ് 2018-െല േകരള പ ായ ് രാജ് (ര ാം േഭദഗതി) ആ ് 12.11.2015 Y 24 2018-െല 33-ആം ആ ് 2018-െലേകരള പ ായ ് രാജ് ( ാം േഭദഗതി) ആ ് 25.10.2018 Z 25 2019-െല 11-ആം ആ ് 2019-െല േകരള പ ായ ് രാജ് ( േഭദഗതി) ആ ് 02.03.2019 AA 26 2020-െല 02-ആം ആ ് 2020-െലേകരള പ ായ ് രാജ് ( േഭദഗതി) ആ ് 18.02.2020 AB 27 2021-െല 11-ആം ആ ്. 2021-െല േകരള പ ായ ് രാജ് ( േഭദഗതി) ആ ് 04.05.2020 AC1 30.09.2020 AC2 19.11.2020 AC3 12.02.2021 AD 28 2022-െല 15-ആം ആ ്. 2022-െല േകരള തേ ശ സ യം ഭരണ െപാ സർവീസ് ആ ് 31.03.2022 AE 29 2023-െല 18-ആം ആ ്. 2023-െല േകരള ധനകാര (2-ആം ന ർ) ആ ് 01.04.2023 AF
 • 32. 1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023 rtv1972@gmail.com / 9447057736 31 1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (1994- െല 13-ആം ആ ്:-1995-െല 07-ആം ആ ്,1996-െല 07-ആം ആ ്, 1998-െല 08-ആം ആ ്, 1999-െല 11-ആം ആ ്, 1999-െല 13-ആം ആ ്, 2000-െല 13-ആം ആ ്, 2001-െല 12-ആം ആ ്, 2003-െല 09-ആം ആ ്, 2005-െല 03-ആം ആ ്, 2005-െല 05-ആം ആ ്, 2005-െല 30-ആം ആ ്, 2005-െല 31-ആം ആ ്, 2005-െല 32-ആം ആ ്, 2007-െല 11-ആം ആ ്, 2009-െല 31-ആം ആ ്, 2013-െല 05-ആം ആ ്, 2013-െല 23-ആം ആ ്, 2014-െല 34-ആം ആ ്, 2017-െല 18-ആം ആ ്, 2017-െല 20-ആം ആ ്, 2018-െല 14-ആം ആ ്, 2018-െല 23-ആം ആ ്, 2018-െല 27-ആം ആ ്, 2018-െല 33-ആം ആ ്, 2019-െല 11-ആം ആ ്, 2020-െല 02-ആം ആ ്, 2021- െല 11-ആം ആ ്, 2022- െല 15-ആം ആ ്, 2023- െല 18-ആം ആ ് എ ിവ കാരം േഭദഗതി െച െ കാരം) പീഠിക.-ആ ിത വികസന ി ം തേ ശ ഭരണകാര ളി ം വർ ി അളവി ജനപ ാളി ം ഉറ വ തിനായി ാമ പ ായ ക ം േ ാ പ ായ ക ംജി ാ പ ായ ക ം പീകരി െകാ ് 1992-െല ഭരണഘടന (എ പ ി ാം േഭദഗതി)ആ ിന തമായി സം ാന ് ഒ ിതല പ ായ രാജ് സംവിധാനം ാപി തി േവ ി പ ായ കെള ം ജി ാ കൗൺസി കെള ം സംബ ി ് ഇേ ാ നിയമ ൾ പകരം സമ മായ ഒ നിയമം ഉ ാ ത് മായിരി തിനാ ം; അ െന പ ായ കൾ ് സ യംഭരണ ാപന ളായി വർ ി തിന് സാധ മാക വിധ അധികാര ം അധികാര ശ ി ം നൽ തി ം; ഭരണഘടന െട പതിെനാ ാം പ ികയിൽ പറ ി സംഗതികെള സംബ ി പ തികൾ നട ിലാ ൾെ െട സാ ിക വികസന ി ം സാ ഹ നീതി ം േവ ി പ തികൾ ത ാറാ ം നട ാ ം, അ െന പ ായ കെള ഭരേമ ി തി ം; ഇൻഡ ൻ റി ി ിെ നാൽപ ിയ ാം സംവ ര ിൽ താെഴ റ ം കാരം നിയമ ാ :-
 • 33. 1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023 rtv1972@gmail.com / 9447057736 32 1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ യഥാ ാന ് ഉൾെ ി ത ാറാ ിയത് ) അ ായം I ാരംഭം 1. േ ം വ ാ ി ം ആരംഭ ം.- (1) ഈ ആ ിന് 1994-െല േകരള പ ായ രാജ് ആ ് എ േപര് പറയാം. (2) ഇതിന്, േകരള സം ാനെ കേ ാൺെമ ക െട ം നഗര പ ായ ക െട ം നിസി ൽ കൗൺസി ക െട ം നിസി ൽ േകാർ േറഷ ക െട ം T2[ഭരണഘടന െട 243ക അ േ ദം (1)-ആം ഖ ിെ ി നിബ ന കാരം വ ാവസായിക പ ണമായി വിനിർേ ശി ി േദശ െട ം 1999-െല േകരള വ വസായ ഏകജാലക ിയറൻസ് േബാർ ക ം വ വസായ നഗര േദശവികസന ം ആ ് (2000- െല 5) കാരം വ വസായ േദശമായി ഖ ാപി െ േദശ െട ം] അതിർ ികൾ ി േദശ ളിെലാഴിെക, േകരള സം ാനെമാ ാെക വ ാ ി ായിരി താണ്. M1[എ ാൽ ഈ ആ ിെല XXV ബി, XXVസി എ ീ അ ായ ളിെല വ വ കൾ ് േകരള സം ാനെ നഗരപ ായ ക െട ം നിസി ൽ കൗൺസി ക െട ം നിസി ൽ േകാർ േറഷ ക െട ം അതിർ ി ിെല േദശ ളിൽ വ ാ ി ായിരി താണ്.] T2[എ മാ മ , 1999-െല വ വസായ ഏകജാലക ിയറൻസ് േബാർ ക ം വ വസായ നഗര േദശ വികസന ം ആ ് കാരം വ വസായ േദശമായി ഖ ാപി െ േദശ ളിൽ ഈ ആ ിെല XIX-ആം അ ായ ിെല വ വ കൾ ് വ ാ ി ായിരി താണ്.] (3) ഇത് ഉടൻതെ ാബല ിൽ വ താണ്.* F1[എ ാൽ 235 എ തൽ 235 ഇസഡ് വെര വ കൾ M3[2006 ജ വരി മാസം 1-ആം തീയതി] തൽ ാബല ിൽ വ താണ്.] T2. 2014-െല 34-ആം ആ ് കാരം േഭദഗതി െച െ . 14.06.2010 തൽ ാബല ിൽ വ . M1. 2005-െല 31-ആം ആ ് കാരം േഭദഗതി െച െ . 24.03.1999 തൽ ാബല ിൽ വ . *with effect from 23.04.1994 Published in Ex.Or. Gazette No.365 dtd. 23.04.1994. F1. 2000-െല 13-ആം ആ ് കാരം േഭദഗതി െച െ . 01.10.1999 തൽ ാബല ിൽ വ . M3. 2005-െല 31-ആം ആ ് കാരം േഭദഗതി െച െ . 01.01.2001 തൽ ാബല ിൽ വ .
 • 34. 1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023 rtv1972@gmail.com / 9447057736 33 2. നിർ ചന ൾ.- ഈ ആ ിൽ സ ർഭം മ വിധ ിൽ ആവശ െ ടാ പ ം,- (i) 'അ േ ദം' എ ാൽ ഇൻഡ ൻ ഭരണഘടന െട ഒ അ േ ദം എ ർ മാ ; (ii) 'േ ാ ് പ ായ ് ' എ ാൽ 4-ആം വ ് (1)-ആം ഉപവ ിെ (ബി) ഖ ിൻ കീഴിൽ മ തല ിൽ പീകരി ഒ േ ാ ് പ ായ ് എ ർ മാ ; (iii) 'െക ിടം' എ തിൽ കേ ാ, ഇ ികേയാ, മരേമാ, ചളിേയാ, േലാഹേമാ െകാേ ാ മേ െത ി ം സാധനം െകാേ ാ ഉ ാ ിയ വീട്, ഉപ ഹം, െതാ ്, ക സ്, െഷ ്, ടിൽ, മേ െത ി ം എ ് എ ിവ ഉൾെ ; (iv) 'ഉപതിരെ ്' എ ാൽ െപാ തിരെ ാ തിരെ ് എ ർ മാ . (v) ‘ ാനാർ ി' എ ാൽ ഏെത ി ം തിരെ ിൽ ഒ ാനാർ ിയായി യഥാവിധി നാമനിർേ ശം െച െ േതാ െച െ തായി അവകാശെ േതാ ആയ ഒ ആൾ എ ർ മാ ; (vi) ‘ആക ിക' ഒഴിവ് എ ാൽ കാലാവധി കഴി െകാ ാെത ഉ ാ ഒഴിവ് എ ർ മാ ; E1[(viഎ) ക ി ി' എ ാൽ ഈ ആ ് കാരം പീ തമായി ഒ ാൻഡിംഗ് ക ി ിേയാ ഏെത ി ം േത ക ആവശ ി േവ ി പ ായ ് പീകരി മേ െത ി ം ക ി ിേയാ എ ർ മാ ;] (vii) ‘നിേയാജകമ ലം’ എ ാൽ ഏെത ി ം തല ി പ ായ ിേല ് ഒ അംഗെ തിരെ തി േവ ി േദശം (അത് ഏ േപരിൽ അറിയെ ി ാ ം) എ ർ മാ ; (viii) ‘അഴിമതി ി' എ ാൽ 120-ആം വ ിൽ േത കം പറ ി ികളിൽ ഏെത ി ം എ ർ മാ ; (ix) ഒ തിരെ ് ഹർജിെയ സംബ ി ് ‘െചലവ്’ എ ാൽ ഒ തിരെ ഹർജി െട വിചാരണ േടേതാ ആ ഷംഗികേമാ ആയ എ ാ െചല ക ം ചാർ ക ം വ യ ം എ ർ മാ ; (x) 'ജി ' എ ാൽ ഒ റവന ജി എ ർ മാ ; E1. 1999-െല 13-ആം ആ ് കാരം േഭദഗതി െച െ . 24.03.1999 തൽ ാബല ിൽ വ .
 • 35. 1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023 rtv1972@gmail.com / 9447057736 34 (xi) 'ജി ാ തിരെ ് ഉേദ ാഗ ൻ' എ ാൽ 13-ആം വ ് (1)-ആം ഉപവ ിൻകീഴിൽ സം ാന തിരെ ക ീഷൻ ാനനിർേ ശേമാ നാമനിർേ ശേമാ െച ഒ ഉേദ ാഗ ൻ എ ർ മാ ; (xii) 'ജി ാ പ ായ ്' എ ാൽ 4-ആം വ ് (1)-ആം ഉപവ ിെ (സി) - ഖ ിൻ കീഴിൽ ജി ാ തല ിൽ പീകരി ഒ ജി ാ പ ായ ് എ ർ മാ ; (xiii) 'ജി ാപ ായ േദശം’ എ ാൽ 4-ആം വ ് (1)-ആം ഉപവ ് (സി) - ഖ ിെ ആവശ ിനായി സർ ാർ വി ാപനം െച ഒ ജി ിെല ാമ േദശ ൾ എ ർ മാ ; (xiv) 'തിരെ ് എ ാൽ ഏെത ി ം തല ി ഒ പ ായ ിെല നിേയാജക മ ല ളിൽ ഏതിെല ി ഒ ാനം നിക തി തിരെ ് എ ർ മാ ; (xv) ഒ നിേയാജകമ ലെ സംബ ി ിടേ ാളം ‘സ തിദായകൻ' എ ാൽ (ഏ േപരിൽ അറിയെ ി ാ ം) ത മയം ാബല ിലിരി ആ നിേയാജകമ ല ിെല േവാ ർ പ ികയിൽ േപ േചർ ി ം 17-ആം വ ിൽ പരാമർശി ി ഏെത ി ം അേയാഗ തകൾ ് വിേധയന ാ ം ആയ ഒരാൾ എ ർ മാ ; (xvi) ‘സ തിദാനാവകാശം’ എ ാൽ ഒരാൾ ് ഒ തിരെ ിൽ ഒ ാനാർ ിയായി നി ാേനാ നി ാതിരി ാേനാ ാനാർ ിത ം പിൻവലി ാേനാ പിൻവലി ാതിരി ാേനാ േവാ െച ാേനാ ഉ അവകാശം എ ർ മാ ; AD[(xviഎ) ‘എംപാനൽഡ് ൈലസൻസി’ എ ാൽ നഗരകാര വ ിെല റീജിയണൽ േജായി ് ഡയറ റി കീഴിൽ രജി ർ െച ി ം അെ ിൽ 2019െല േകരള പ ായ ് െക ിട നിർ ാണ ച ൾ കാരം രജി ർ െച ി തായി ക തെ ം സ യം സാ പ ം നൽ തിെ ആവശ ിേല ായി തേ ശ സ യംഭരണ വ ്, നിർ യി െ കാരം എംപാനൽ െച മായ, അത സംഗതിേപാെല, ാപനം, ആർ ിെട ്, എ ിനീയർ, ബിൽഡിംഗ് ഡിൈസനർ, ർൈവസർ അെ ിൽ ടൗൺ ാനർ എ ർ മാ ]; (xvii)'െപാ തിരെ ്' എ ാൽ ഒ പ ായ ിെ കാലാവധി അവസാനി തി േശഷേമാ അ ാെതേയാ അ പീകരി തിേനാ നർ പീകരി തിേനാ ഈ ആ ിൻ കീഴിൽ നട ഒ തിരെ ് എ ർ മാ ; AD.2021-െല 11-ആം ആ ് കാരം ി േചർ െ . 12.02.2021 തൽ ാബല ിൽ വ .
 • 36. 1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023 rtv1972@gmail.com / 9447057736 35 (xviii) ‘സർ ാർ' എ ാൽ േകരള സർ ാർ എ ർ മാ ; (xix) 'വീട് ' എ ാൽ താമസ ലമാേയാ മ വിധ ിേലാ ഉപേയാഗി േതാ ഉപേയാഗി ാൻ െകാ ാ േതാ ആയ ം െപാ വഴിയിൽ നി ് േത കമായ ഒ ധാനവാതിൽ ഉ മായ ഒ െക ിടം അഥവാ ടിൽ എ ർ മാ ം, ഏെത ി ം കടേയാ, വർ ് േഷാേ ാ പ കശാലേയാ അഥവാ വാഹന ൾ കയ ി പാർ െച ാേനാ അെ ിൽ ബ ് ാ ാേയാ ഉപേയാഗി ഏെത ി ം െക ിടേമാ അതിൽ ഉൾെ മാ ; (xx) ' ടിൽ' എ ാൽ ഖ മാ ം മരേമാ ചളിേയാ ഇലകേളാ േ ാ ഓലേയാ െകാ ് നിർ ി െ ഏെത ി ം െക ിടം എ ർ മാ ം ഈ ആ ിെ ആവശ ിനായി ഒ ടിൽ എ ് ഒ ാമപ ായ ് ഖ ാപിേ ാ ഏ വലി ി ഏെതാ താ ാലിക എ ം എ സാധനം െകാ ാ ിയ മായ ഏെതാ െചറിയ െക ിട ം അതിൽ ഉൾെ മാ ; (xxi) 'മ തലം’ എ ാൽ 243-ആം അ േ ദം (സി) ഖ ിൻകീഴിൽ ഗവർ ർ നിർേ ശി ാമതല ി ം ജി ാ തല ി ം ഇട തലം എ ർ മാ ; E1[(xxii) 'തേ ശ ാപനം’ അെ ിൽ 'തേ ശ സ യംഭരണ ാപനം’ എ ാൽ ഈ ആ ിെ 4-ആം വ ് കാരം പീകരി ഏെത ി ം തല ി ഒ പ ായ ് എേ ാ അെ ിൽ 1994-െല േകരള നിസി ാലി ി ആ ിെല (1994-െല 20)െല 4-ആം വ കാരം പീകരി ഒ നിസി ാലി ി എേ ാ അർ മാ ]; AD[(xxiiഎ) ‘ റ അപകടസാധ ത െക ിട ൾ’ എ തിൽ ഏഴ് മീ റിൽ റവായ ഉയര ം ര നില വെര പരിമിതെ ിയി ം റ് ച ര മീ റിൽ റവായ നിർ ിത വി ീർ ം എ1 വിനിേയാഗഗണ ിൽെ മായ വാസ ഹ ം, ഇ റ് ച ര മീ റിൽ റവായ നിർ ിത വി ീർ േ ാ ടിയ ം എ2 വിനിേയാഗഗണ ിൽെ മായ േഹാ ൽ, ഓർഫേനജ്, േഡാർമി റി, ഓൾഡ് ഏജ് േഹാം, െസമിനാരി എ ിവ ം, ഇ റ് ച ര മീ റിൽ റവായ നിർ ിത വി ീർ േ ാ ടിയ ം ബി വിനിേയാഗഗണ ിൽെ മായ വിദ ാഭ ാസ െക ിട ം, ഇ റ് ച ര മീ റിൽ റവായ നിർ ിത വി ീർ ം ഡി വിനിേയാഗ E1. 1999-െല 13-ആം ആ ് കാരം േഭദഗതി െച െ . 24.03.1999 തൽ ാബല ിൽ വ . AD.2021-െല 11-ആം ആ ് കാരം ി േചർ െ . 12.02.2021 തൽ ാബല ിൽ വ .
 • 37. 1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023 rtv1972@gmail.com / 9447057736 36 ഗണ ിൽെ മായ മതപര ം േദശേ ഹപര മായ ആവശ ൾ േവ ി ആ കൾ സേ ളി െക ിട ം, റ് ച ര മീ റിൽ റവായ നിർ ിത വി ീർ േ ാ ടിയ ം എഫ് വിനിേയാഗഗണ ിൽെ മായ െക ിട ം, ശല മി ാ ം അപകട സാധ തയി ാ മായ റ് ച ര മീ റിൽ റവായ നിർ ിത വി ീർ ജി1 വിനിേയാഗഗണ ിൽെ മായ െക ിട ം ഉൾെ .] (xxiii) 'മാർ ്' എ ാൽ ധാന േമാ പഴ േളാ മല റിേയാ മാംസേമാ മ േമാ േവഗ ിൽ ചീ യാ മ ഭ വ േളാ വില തിേനാ വാ തിേനാ അഥവാ ക കാലികെളേയാ േകാഴികെളേയാ അെ ിൽ കാർഷികേമാ വ ാവസായികേമാ ആയ ഏെത ി ം ഉ േമാ, ഏെത ി ം അസം ത ഉ േമാ നിർ ിേതാ േമാ അെ ിൽ ജീവിത സൗകര ിനാവശ മായ ഏെത ി ം വ േളാ ചരേ ാ വില തിേനാ വാ തിേനാ േവ ി ആ കൾ ഒ തിനായി മാ ിവ ി േതാ അഥവാ സാധാരണയാേയാ നിയത കാലികമാേയാ അതിേല ് ഉപേയാഗി േതാ ആയ ഏെത ി ം ലം എ ർ മാ എ ാൽ ഒെരാ കടേയാ ആെറ ിൽ കവിയാ ഒ ം കടകേളാ ഒ മാർ ായി ക തെ വാൻ പാടി ാ താ ; (xxiv) 'അംഗം’ എ ാൽ ഏെത ി ം തല ി ഒ പ ായ ിെല അംഗം എ ർ മാ ; (xxv) 'പ ായ ്' എ ാൽ ഒ ാമപ ായ ്, േ ാ ് പ ായ ് അഥവാ ജി ാ പ ായ ് എ ർ മാ ; (xxvi) 'പ ായ ് േദശം’ എ ാൽ ഒ പ ായ ിെ അധികാരാതിർ ി ിൽ വ േദശം എ ർ മാ ; AD*[(xxviഎ) ‘സ യം സാ പ ം’ എ ാൽ റ അപകടസാധ ത െക ിട െട നിർ ാണ ിേനാ നർനിർ ാണ ിേനാ േവ ി െക ിട ിെ ാൻ, ൈസ ് ാൻ എ ിവ ത മയം ാബല ി ആ ിെല ം ച ളിെല ം വ വ കൾ ം നിയമാ തം നൽകെ ി ഏെത ി ം നിർേ ശ ി ം േത കം പറ ി മാനദ ൾ ം നിയമ ൾ ം, ച ൾ ംനിർേ ശ ൾ ം അ തമാെണ ് െക ിട ിെ ഉടമ ം AD.2021-െല 11-ആം ആ ് കാരം ി േചർ െ . 12.02.2021 തൽ ാബല ിൽ വ . *നിർവചന ൾ േചർ ി ത് ഇംഗീഷ് അ രമാല മ ിൽ ആയതിനാൽ ‘Self- Certification (സ യം സാ ായെ ൽ)’ എ ത് േചർേ ിയി ഉചിത ാനം (xl) ‘Secretary’ (െസ റി) ഖ ി േശഷമാണ് എ ് അഭി ായെ .
 • 38. 1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023 rtv1972@gmail.com / 9447057736 37 എംപാനൽഡ് ൈലസൻസി ം സം മായി നൽ സ യം സാ പ ം എ ർ മാ .] (xxvii) 'രാ ീയക ി' എ ാൽ 1951-െല ജന ാതിനിധ ആ ് (1951-െല 43-ആം േക ആ ് ) 29എ വ ിൻ കീഴിൽ രജി ർ െച െ ഒ രാ ീയക ി എ ് അർ മാ ; (xxviii) 'േപാളിംഗ് േ ഷൻ' എ ാൽ ഒ പ ായ ിേല ് തിരെ നട തിനായി നി യി െ ഏെത ി ം ലം എ ർ മാ ; (xxix) 'ജനസംഖ ' എ ാൽ ഏ ം അവസാനെ കാേന മാരിയിൽ തി െ ി സ കണ കൾ ഔേദ ാഗികമായി സി ീകരി കാര ജനസംഖ എ ർ മാ ; (xxx) ‘നിർ യി െ ’ എ ാൽ ഈ ആ ിൻ കീഴി ാ ിയ ച ളാൽ നിർ യി െ ത് എ ർ മാ ; (xxxi) ' സിഡ ്' എേ ാ ‘ൈവസ് സിഡ ്' എേ ാ ഉ തിന്, അത സംഗതിേപാെല, ഒ ാമപ ായ ിെ േയാ ബ്േളാ പ ായ ിെ േയാ ജി ാപ ായ ിെ േയാ സിഡ ് എേ ാ ൈവസ് സിഡ ് എേ ാ അർ മാ ; (xxxii) ‘സ കാര മാർ ്' എ ാൽ െപാ മാർ ാ ഏെത ി ം മാർ ് എ ർ മാ ; (xxxiii) 'െപാ മാർ ്' എ ാൽ ഒ ാമപ ായ ിെ ഉടമ തയി േതാ അ നിർ ി േതാ അ ണിെച േതാ പരിപാലി േതാ ആയ ഒ മാർ ് എ ർ മാ ; (xxxiv) 'െപാ ഒഴി ദിനം' എ ാൽ സർ ാർ ഒ ഒഴി ദിനമായി ഖ ാപി ി ഒ ദിവസം എ ർ മാ ; (xxxv) 'െപാ വഴി' എ ാൽ ഒ െപാ നിര ായി ാ ം അെ ി ം, െപാ ജന ൾ ് വഴിയായി ഉപേയാഗി ാൻ അവകാശ തായ ഏെത ി ം െത വ്, േറാഡ്, ചത രം, ം, ഇടവഴി, വഴി, വ ി ാത, നട ാത അഥവാ സവാരി ാത എ ർ മാ ം; അതിൽ താെഴ റ വ ഉൾെ മാ ,- (എ) ഏെത ി ം െപാ പാല ിെ േയാ നടവര ിെ േയാ മീെത ടി വഴി;
 • 39. 1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023 rtv1972@gmail.com / 9447057736 38 (ബി) അ കാര ഏെത ി ം േറാഡിേനാേടാ െപാ പാല ിേനാേടാ നടവര ിേനാേടാ േചർ നടവഴി; (സി) അ കാര ഏെത ി ം േറാഡിേനാേടാ െപാ പാലേ ാേടാ നടവര ിേനാേടാ േചർ ഓടക ം, അ െന വഴി െട ഇ വശ ളി മായി ിതിെച ം ഏെത ി ം നട ാതേയാ വരാ േയാ മ ് എ േ ാ ഉൾെ േതാ അ ാ േതാ ആയ മി ം, അത് സ കാര വ േവാ സം ാന സർ ാരിെ േയാ േക സർ ാരിെ േയാ വ േവാ ആയി ാ ം ശരി; (xxxvi) ഓേരാ േവാ ർപ ിക ം ത ാറാ േതാ േതാ സംബ ി ് ' േയാഗ ത കണ ാ തീയതി’ എ ാൽ, അ െന ത ാറാ േതാ േതാ ആയ വർഷ ിെല ജ വരി 1-ആം തീയതി എ ർ മാ ; (xxxvii) 'താമസ ലം’ അഥവാ ‘താമസി ക', ഒരാൾ ഒ വീടിെ ഏെത ി ം ഭാഗം അവകാശം െകാെ നില ് ഉറ റയായി ചില അവസര ളിൽ ഉപേയാഗി െ ിൽ, അയാൾ ് അവിെട 'താമസ ലം' ഉെ േ ാ അഥവാ അവിെട 'താമസി ' എേ ാ ക േത ം അ െന വീ ിേല ഏ സമയ ം മട ിേ ാകാൻ അയാൾ സ ാത ായിരി ക ം മട ിേ ാകണെമ ഉേ ശം അയാൾ ഉേപ ി ി ി ാതിരി ക ം െച പ ം അ െന ഏെത ി ം വീ ിേലാ അതിെ ഭാഗേ ാ അയാൾ അസ ിഹിതനാണ് എ തിനാൽ മാ േമാ അഥവാ അയാൾ താമസി തായി മെ ാരിട ് മെ ാ വീ ് എ തിനാേലാ അ െന വീ ിെല താമസം അയാൾ മതിയാ ിയതായി ക താൻ പാടി ാ മാ ; (xxxviii) 'തിരെ െ ാനാർ ി' എ ാൽ 83-ആം വ ിൻകീഴിൽ േപ സി ീകരി െ ാനാർ ി എ ർ മാ ; (xxxix)‘പ ികജാതിക ം പ ികവർ ം’ എ തിന് ഭാരത ിെ ഭരണഘടനയി അേത അർ ായിരി താണ്; (xl) ‘െസ റി' എ ാൽ, അത സംഗതിേപാെല ഒ ാമ പ ായ ിെ േയാ േ ാ ് പ ായ ിെ േയാ ജി ാ പ ായ ിെ േയാ െസ റി എ ർ മാ ; (xli) 'സം ാനം’ എ ാൽ േകരള സം ാനം എ ർ മാ ;
 • 40. 1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023 rtv1972@gmail.com / 9447057736 39 (xlii) 'സം ാന തിരെ ക ീഷൻ' എ ാൽ 243െക അ േ ദ ിൻ കീഴിൽ ഗവർ ർ നിയമി സം ാന തിരെ ക ീഷണർ എ ർ മാ ; (xliii) 'താ ്' എ ാൽ ഒ റവന താ ് എ ർ മാ ; (xliv) ' ാമം' എ ാൽ 243-ആം അ േ ദം (ജി) ഖ ിൻകീഴിൽ ഗവർ ർ വിനിർേ ശി ഒ ാമം എ ർ മാ ; (xlv) ‘വിേ ജ് ആഫീസർ' എ ാൽ ഒ റവന വിേ ജിെ മതല ഉേദ ാഗ ൻ എ ർ മാ ; (xlvi) ' ാമപ ായ ് ' എ ാൽ 4-ആം വ ് (1)-ആം ഉപവ ് (എ) ഖ ിൻകീഴിൽ ഒ ാമ ിേനാ ാമ െട ിേനാ ആയി പീകരി ഒ ാമപ ായ ് എ ർ മാ (xlvii) 'ജലമാർ ം' എ തിൽ തിജന േമാ തിമേമാ ആയ ഏെത ി ം നദിേയാ അ വിേയാ നീർ ാേലാ ഉൾെ താ ; (xlviii) 'വർഷം' എ ാൽ സാ ികവർഷം എ ർ മാ ; (xlix) ഈ ആ ിൽ ഉപേയാഗി ി ം പേ നിർ ചി ി ി ാ ം എ ാൽ ഭാരത ിെ ഭരണഘടനയിൽ നിർ ചി ി മായ വാ കൾ ം േയാഗ ൾ ം യഥാ മം ഭാരത ിെ ഭരണഘടനയിൽ അവ ് ന ിയി അർ ായിരി താണ്.
 • 41. 1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023 rtv1972@gmail.com / 9447057736 40 അ ായം II ാമസഭ 3. ാമസഭ.-(1) ഈ അ ായ ിെ ആവശ ിേല ായി ാമ പ ായ ിെ ഓേരാ നിേയാജകമ ല ം 243-ആം അ േ ദം (ജി) ഖ ിൻ കീഴിൽ ഒ ാമമായി വിനിർേ ശി ാ താണ്. (2)ഒ ാമപ ായ ിെ േദശ ി ൾെ ഒ ാമെ സംബ ി േവാ ർ പ ികയിൽ േപ േചർ ി എ ാ ആ ക ം േചർ ് അ കാര ാമ ിെ ാമസഭ പീ തമായതായി ക തെ േട താണ്. E1[(3) ാമസഭ, റ പ ം മാസ ിൽ ഒരി െല ി ം M4[ ാമസഭ െട കൺവീനർ ാമപ ായ ് സിഡ മായി ടിയാേലാചി നി യി ല ം തീയതിയി ം സമയ ം േയാഗം േചേര ം, േയാഗം േച വിവരം ഒ െപാ േനാ ീസ് േഖന ാമസഭ െട കൺവീനർ ാമസഭാംഗ െള അറിയിേ ം] അ െന േയാഗ ളിൽ ാമസഭ ഉൾെ ാ േദശെ തിനിധീകരി േ ാ ് പ ായ ് അംഗെ ം ജി ാ പ ായ ് അംഗെ ം നിയമസഭാംഗെ ം നിർബ മാ ം M4[ ാമസഭ െട കൺവീനർ] ണിേ മാണ്. എ ാൽ, ഏെത ി ം ാമസഭയിെല പ ് ശതമാന ിൽ റയാെത അംഗ ൾ േരഖാ ലം ആവശ െ കയാെണ ിൽ ആവശ േ ാെടാ ം നൽകിയി കാര പരിപാടിേയാ ടി ാമസഭ െട ഒ േത ക േയാഗം കൺവീനർ പതിന ദിവസ ിനകം വിളി േ താണ്: എ ി ാ ം അ കാര േത കേയാഗം വിളി ത് ര ് സാധാരണേയാഗ ൾ ിടയി കാലയളവിൽ ഒരി ൽ മാ ം ആയിരിേ താണ്;] (4) ഒ ാമ ിെ േദശ ി ൾെ നിേയാജകമ ലെ തിനിധീകരി ാമ പ ായ ംഗം ആ ാമ സഭ െട കൺവീനറായിരി ം, എ ാൽ ഏെത ി ം കാരണവശാൽ കൺവീനർ ് തെ കടമകൾ നിർ ഹി തിന് ശാരീരികമാേയാ, മ ് തര ിേലാ സാധി ാെത വ ാൽ, സിഡ ിന് െതാ ഏെത ി ം നിേയാജകമ ലെ തിനിധീകരി അംഗെ കൺവീനറായി നിയമി ാ മാണ്. E1. 1999-െല 13-ആം ആ ് കാരം േഭദഗതി െച െ . 24.03.1999 തൽ ാബല ിൽ വ . M4. 2005-െല 31-ആം ആ ് കാരം േഭദഗതി െച െ . 24.08.2005 തൽ ാബല ിൽ വ .
 • 42. 1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023 rtv1972@gmail.com / 9447057736 41 (5) ാമസഭ െട ഏെതാ േയാഗ ി ം ാമപ ായ ിെ സിഡേ ാ അഥവാ അേ ഹ ിെ അസാ ി ിൽ ൈവസ് സിഡേ ാ, അെ ിൽ അവ െട ര േപ േട ം അസാ ി ിൽ ാമസഭ െട കൺവീനേറാ ആ ംവഹിേ താണ്. (6) ആ നിേയാജകമ ലെ സംബ ി ൻവർഷെ വികസനപരിപാടികെള ം നട വർഷ ിൽ ഏെ ാ േ ശി വികസനപരിപാടികെള ം അതി േവ ിവ െചലവിേന ം സംബ ി ഒ റിേ ാർ ം ൻവർഷെ വാർഷിക കണ ക െട ഒ േ െമൻ ം ഭരണനിർ ഹണ ിെ ഒ റിേ ാർ ം ഒ വർഷ ിെല ആദ േയാഗ ിൽ ാമസഭ ൻപാെക ാമ പ ായ ് വ േ താണ്. ാമസഭ െട ഏെത ി ം തീ മാനം ഏെത ി ം സാഹചര ിൽ നട ിലാ ാൻ കഴി ിെ ിൽ, അ ൻ അതി കാരണം ാമസഭയിൽ റിേ ാർ ് െചേ താണ്. (7) ാമസഭ െട പാർശകേളാ നിർേ ശ േളാ എെ ി െ ിൽ അവ ് ാമ പ ായ ക ം േ ാ പ ായ ക ം ജി ാ പ ായ ക ം അർഹമായ പരിഗണന നേ താണ്. E1[(8) xxxx (9) xxxx (10) xxxx (11) xxxx] E1[3എ. ാമസഭ െട അധികാര ം മതലക ം അവകാശ ം.-(1) ാമസഭ, നിർ യി െ രീതിയി ം അ െന നടപടി മ ൾ ം വിേധയമായി താെഴ റ അധികാര ം മതലക ം നിർ ഹിേ താണ്, അതായത്:- (എ) പ ായ ിെ വികസന പ തികൾ ആവി രി തിനാവശ മായ വിശദാംശ ൾ േശഖരി തി ം സമാഹരി തി ം സഹായി ക; (ബി) ാമപ ായ ് േദശ ് നട ാേ പ തിക േട ം വികസന പരിപാടിക േട ം നിർേ ശ ൾ ് പം നൽ ക ം ൻഗണന നിർേ ശി ക ം െച ക; E1.1999-െല 13-ആം ആ ് കാരം േഭദഗതി െച െ . 24.03.1999 തൽ ാബല ിൽ വ .
 • 43. 1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് നിയമം (2023 മാർ ് വെര േഭദഗതികൾ ഉൾെ ിയത് ) V5.01-2023 rtv1972@gmail.com / 9447057736 42 (സി) ണേഭാ ാ െള ല മാ ി പ തികെള സംബ ി ്, നി യി െ ി മാനദ മ സരി ്, ൻഗണനാ മ ിൽ, അർഹരായ ണേഭാ ാ െട ലി ് അ ിമമായി ത ാറാ ി ാമ പ ായ ിന് നൽ ക; (ഡി) ാേദശികമായി ആവശ മായ സൗകര ൾ നൽകിെ ാ ് വികസന പ തികൾ ഫല ദമായി നട ിലാ തിന് സഹായ ൾ െച െകാ ക; (ഇ) വികസന പ തികൾ ് ആവശ മായ സ േസവന ം പണമാേയാ സാധനമാേയാ ഉ സഹായ ം നൽ ക ം സമാഹരി ക ം െച ക; (എഫ് ) െത വിള കൾ, െത വിേലേയാ അെ ിൽ െപാ വായേതാ ആയ വാ ർ ടാ കൾ, െപാ കിണ കൾ, െപാ സാനിേ ഷൻ ണി കൾ, ജലേസചന സൗകര ൾ മ െപാ ആവശ പ തികൾ ഇവ എവിെട ാപി ണെമ ് നിർേ ശി ക; (ജി) ചിത ം, പരി ിതി സംര ണം, മലിനീകരണ നിയ ണം ട ിയ െപാ താ ര സംഗതികെള സംബ ി അറിവ് പക തിന് പ തികൾ ആവി രി ക ം അഴിമതി, വ ാജ ം ിമ മായ ഇടപാ കൾ ട ിയ സാ ഹിക തിൻമകൾെ തിെര സംര ണം നൽ ക ം െച ക; (എ ്) ാമസഭ െട േദശ ് വിവിധ വിഭാഗ ളിൽെ ആ കൾ ിടയിൽ സൗഹാർ ം ഐക ം വളർ ക ം ആ േദശെ ആ കളിൽ സൻമേനാഭാവം വളർ തിനായി കലാകായിക േമളകൾ സംഘടി ി ക ം െച ക; (ഐ) ാമപ ായ ് േദശ ് വികസന വർ ന ൾ നട ണേഭാ ക ി ികെള നിരീ ി ക ം സഹായി ക ം െച ക; (െജ) സർ ാരിൽ നി ് ലഭി െപൻഷൻ, സബ്സിഡി എ ിവ േപാ വിവിധ തരം േ മസഹായ ൾ ലഭി ആ ക െട അർഹത പരിേശാധി ക; (െക) ാമസഭ െട േദശ ് നട ിലാ വാൻ ഉേ ശി പണികെള സംബ ി വിശദമായ എ ിേമ ക െട വിവര ൾ േശഖരി ക;