SlideShare a Scribd company logo
1 of 365
Download to read offline
DDP OFFICE
104
േകരള പ ായ ് െക ിടനിർ ാണ ച ൾ, 2019
േകരള പ ായ ് െക ിട നിർ ാണ ച ൾ (േഭദഗതി) ച ൾ, 2021വിവര ൾ
േപ കളി െട
കമ
നം
വിവരം ച ം േപജ്
1. നിർവചന ൾ 2 108-110
2. െക ിടനി ാണ ച ബാധകമാ പവ ന 3 110-111
3. െക ിടനി ാണ ച ളിെല വ വ ക ് ഇളവ്
അ വദി ാ ളള അധികാരം
3(4) 111
4. ഗാമപ ായ ക െട തരംതിരിവ് 3 (6) 111
5. െപ മി ് അനിവാരത 4 112
6. െക ിടനി ാണ െപ മി ് / വികസന െപ മി ി ളള അേപ 5 112
7. േക സ ാ ,സം ാനസ ാ ,രാജര ാ ാപന െട
അേപ , ആവശ മായ േരഖക
5(3) 113
8. അ മതി, നിരാേ പ സാ പ ത , മ ് അധികാര
ാപന ളി നി ം ഹാജരാേ നി ാണ
5(4) 113-116
9. സമ ിേ ാ ക 6 116-117
10. െക ിട നി ാണ ച ി െറ പരിധിയി നി ം ഒഴിവാ ാ
സ ാരി െറ നി ാണ പവ ന
7 117
11. െപ മി ് ആവശ മി ാ പ ിക 8 117-118
12. ൈസ ് ാ അംഗീകരി ം െപ മി ് അ വദി ം (അ മതി
നിേഷധി ാ അപാകത അറിയി )
9 118-119
13. 1.5 മീ റി ത ആഴ ി ഖനനം നട ൈസ ി െറ ം
ാ ക െട ം അംഗീകാരം
10 119-120
14. ആഴ ി ളള ഖനനം - പരാതി ലഭി ാ 10(5) 120
15. നി ാണാ മതി നിേഷധി തി ളള കാരണ 11 121
DDP OFFICE 105
16. ൈസ ് ാ അംഗീകാര ം നിരാകരണ ം അറിയി തി ളള
കാലയളവ്
12 121
17. പ ിക െട നിർ ഹണ ിന് അ മതി ന തിേനാ
നിരാകരി തിേനാ ഉളള കാലയളവ്
13 121
18. അ മതി ന തിേനാ നിരാകരി തിേനാ െസ ക റി
കാലതാമസം വ ിയാ
14 122
19. ക ിത അ മതി (Deemed Permit) 14(3) 122
20. െപ മി ക െട കാലാവധി ദീ ഘി ി ം ം 15 122-123
21. െക ിട നി ാണ െപ മി ് കാലാവധി ദീ ഘി ി തി ളള ഫീസ് 15(3) 122
22. െപ മി ് കാലാവധി േശഷ ളള അേപ 15(4) 123
23. വികസന െപ മി ് ദീ ഘി ി ലി ളള അേപ 15(5) 123
24. കാലാവധി ദീ ഘി ി , അേപ 15(6) 123
25. െപ മി ് തട െവ , അസാ വാ (Suspension &
Revocation)
16 124
26. േ ാ ക െട ൈകമാ ം (െപ മി ് ൈകവശ ളള വ ിക )
െസ ക റിെയ അറിയി
19 124-127
27. അംഗീകാര സാ പ തം (Acknowledgement Certificate)
ന തി ളള നടപടി കമം
19(A) 124
28. സയം സാ െ മായി ബ െ വവ 19(B) 125
29. റ അപകട സാധ ത ളള െക ിട െട അടി റ നിര ്
പരിേശാധന മ െക ിട െട അടി റ നിര ് പരിേശാധന
19(D) 126
30. ക ിത അടി റ നിര ് പരിേശാധന ീകരണം
(Deemed completion of plinth level inspection)
19(E) 126
31. ീകരണ സാ പ തം, വികസന സാ പ തം, ഒകപ സി
സ ിഫി ്
20 127-129
32. ക ിത വികസന സാ പ തം (Deemed Development Permit) 20(2) 127
DDP OFFICE
106
33. ഒക പ സി സ ിഫി ് 20(3) 128
34. െസ ക റി ് അ വദി ാ ഇള ക 20(3) 128
35. ക ിതഒകപ സിസാ പ തം(DeemedOccupancyCertificate) 20 128
36. ഭാഗികമായി ീകരി െക ിട െട ഒക പ സി 20(4) 129
37. േപാ ് ഒക പ സി ആഡി ് 21 129
38. േ ാ ് സംബ ി െപാ വവ 22 129
39. െപാ േറാ കേളാ േച നി ാണ ളള വില ് 23 130
40. െക ിട െട ഉയരം 24 131
41. െത വ് വീതി സരി ളള െക ിട െട ഉയരനിയ ണം 24 131
42. െക ിട െട വിനിേയാഗഗണം (Occupancy) 25 131-132
43. റ ായ ലം (Open Space / Yard) - Table 4 26 132-134
44. അ വദനീയമായ തളള ക 26(10) 134
45. കവേറജ് 27 135
46. പേവശനമാ ം (Access) 28 135-136
47. പാ ിംഗ് 29 136
48. േല ഔ ് അംഗീകാരം േ ാ ് ഉപേയാഗം 30 136
49. ചിത സൗകര 34 137
50. േകാണി ടിക ം അ ി ര ാ േകാണി ടിക ം 35 137
51. ഭി േശഷി ാ , തി പൗര മാ , ിക എ ിവ ളള
സൗകര
42 138
52. ഗ ാസ് സി ി ളള / എ പിജി ആ ി േല ് സി ി ളള
വ വ
43(3) 138
53. അ ാ ്െമ കളി ഗ ാസ് സി ി ളള / എ പിജി
ആ ി േല ് സി ി ളള വവ
43(4) 138
54. േകാളനിക , െച േ ാ ിെല നി ാണ , സവിേശഷ
വ വ ക
49 138-140
55. െച േ ാ ിെല നി ിതിക 50 140
DDP OFFICE 107
56. അംഗീ ത ീ ക പകാര ളള െക ിടനി ാണം 52 - 56 141-142
57. േറാ വികസന ിന് മി െട ഒ ഭാഗം സൗജന മായി
വി െകാ ാ േ ാ കളിെല നി ാണം
62 - 66 142
58. താ ാലിക ടി ക , െഷ ക 68 143
59. ഭി ി ം േവലി ം 69 - 71 143
60. 30.03.2020- നിലവി ളളെക ിട ിേ തലായവ ളള
സവിേശഷ നിബ നക
72 143
61. േമ ര െട തരംമാ ം 73 143
62. ഏക ംബ വാസ ഹ െക ിട ് കളി ഷീ ് / ഓട്
അധികേമ ര
74 144
63. കിണ 75 144-145
64. മഴെവളള സംഭരണം 76 145
65. സൗേരാ ാപനം േമ ര ് കളി 77 146
66. സൗേരാ ജലതാപന സംവിധാന 78 146
67. മാലിന നി ാ നം 79 146-147
68. വാ ാവിനിമയ േഗാ ര 83 - 88 147-148
69. അനധി ത നി ാണ െ തിെര ളള നടപടി 89 - 90 148-150
70. െക ിടനി ാണ പ ിക നി ിവ ി 91 150
71. കമവ രണം 92 - 96 150-151
72. വിജില സ്, അപകടകര ം ന നത ളള മായ നി ാണ -
അ ീ
104 152
73. വിജില സ്, അപകടകര ം ന നത ളള മായ നി ാണ -
നി ിവ
106 152
74. സംശയ രീകരണം 109 152
DDP OFFICE
108
േകരളപ ായ ്
െക ിടനിർ ാണച ൾ,2019
Kerala Panchayat Building Rules, 2019
(GO(P) No.78/2019/LSGD Dt: 02.11.2019 & GO(P) No.56/2020/LSGD Dt:24.09.2020)
(Notification SRO No.829/2019 Dt: 08.11.2019 & SRO No.638/2020 Dt: 01.10.2020
േകരള പ ായ ് െക ിട നിർ ാണ (േഭദഗതി) ച ൾ 2021
(GO(MS) No.120/2021/LSGD Dt: 28.06.2021 ( പാബല തീയതി 29.06.2021)
അ ായം 1
നിർ ചന ൾ (ച ം 2)
പധാനെ വ
2(P) നിർ ിതി വി തി (Built up area)
െക ിട ിെ എ ാ നിലകളി ആെക വി ീർ ം. െമസാനിൽ നില, ഗാലറികൾ,
ബർസാ ി, െടറസി െപ ് ഹൗസ് എ ിവ െട വി ീർ ം ഇതിൽ ഉൾെ ം.
2(u) ാഡിംഗ് (Cladding)
കാ ്,നീരാവി, ട്എ ിവയിൽനി ംസംര ണംല മി ്അകേ ം റേ ം പാടിൽ
ാപി െക ിട ിെ ഘടക ൾ.
2(aa) കേവർഡ് ഏരിയ (Covered Area)
െക ിടം ആവരണം െച മി െട വി തി / െക ിട ിെ ് പി ിെ വി ീർ ം
ആവരണം െച െ പാർ ിം ം കേവർഡ് ഏരിയായിൽ ഉൾെ താണ്.
കേവർഡ് ഏരിയായിൽ ഉൾെ ടാ ഇന ൾ.
1. േ ാ ം, തിമ ാറ, കിണർ, പണി ാ കൾ, െചടി, നഴ്സറി, വാ ർ ടാ ്, മര ിന്
ാ ്േഫാം, ടാ ് ഫൗ ൻ, ബ ് അ േപാ വ.
2. അ ചാൽ,ക ് ഴ കൾ,കാ ്പി ്,ഗ ിപി ്,ൈ ഡേനജ്േചംബർ,െച ഴികൾ
അത് േപാ വ.
3. ആകാശ ിേല ് റ ിരി പടിെ ക ംറാ ക ംകാ ിലിവർെച കാർേപാർ ്,
മതിൽ, േഗ ് ൈ ഡ്, ഊ ാൽ, െവയിൽമറയാൽ ആവരണം െച െ ഭാഗം
അ േപാെല വ.
4. ർ മാ ം തറ നിര ിൽ താെഴ െക ിട ിെ നിലകൾ.
2ab കവേറജ്
കവേറജ് എ ാൽ േ ാ ് വി തി മായി ബ െ ് കേവർഡ് ഏരിയാ െട ശതമാനം.
(Percentage of covered area with respect to the plot area)
2ae വികസനം- (Development of land)
DDP OFFICE 109
കാർഷിേകതര ആവശ ൾ
DDP OFFICE
110
DDP OFFICE 111
2 (b r a) വി ാപനം െച േറാഡ് (Notified road) എ ാൽ സർ ാേരാ
ഗാമപ ായേ ാ വി ാപനം െച ഏെതാ േറാ ം എ ർ മാ .
DDP OFFICE
112
DDP OFFICE 113
DDP OFFICE
114
DDP OFFICE 115
DDP OFFICE
116
DDP OFFICE 117
DDP OFFICE
118
DDP OFFICE 119
DDP OFFICE
120
DDP OFFICE 121
DDP OFFICE
122
DDP OFFICE 123
)
DDP OFFICE
124
DDP OFFICE 125
4. െസ ക റി ് അെ ി മേ െത ി ം അധികാരെ വ ി ് െക ിട
ാ ക ം നി ാണ ം ഏത് ഘ ി ം പരിേശാധി വാ ളള
അധികാരം ഉ ായിരി ം ലംഘന കെ ിയാ ആയത് ഉടമ
പരിഹരിേ മാണ്. ഉടമ ലംഘന പരിഹരി തി പരാജയെ ാ
ആയത് പരിഹരി തിനായി െസ ക റി ആവശ മായ നടപടിക
സീകരിേ താണ്.
1. റ അപകട സാ ത ളള െക ിട െട ഏെതാ നി ാണ
ഘ ി ം െക ിട ാനി നി ം ലംഘി െകാ ാണ് നി ി തെത ്
സ യം സാ െ ിയ െക ിടനി ാണ െപ മി ് ന കിയ എംപാന ഡ്
ൈലസ സി െട ശ യി െ ാ എംപാന ഡ് ൈലസ സി അ രം
ലംഘന ബ െ അധികാരികെള അറിയിേ ം ട ളള
േമ േനാ ം അവസാനി ിേ മാണ്. നി ി െക ിട ി െറ േഫാേ ാ
സഹിതം മായ വിശദാംശ എംപാന ഡ് ൈലസ സി ബ െ
അധികാരിക ് സമ ിേ താണ്.
2. എംപാന ഡ് ൈലസ സിയി നി ം ലഭ മായ വിവര ി െറ അടി ാന ി
ട ളള പ ിക താ ാലികമായി നി ിവ തി ം അപാകതക
പരിഹരി തി മായി െസ ക റി െക ിട ഉടമ ് ഉട തെ േനാ ീസ്
ന േക താണ്. അ രം സ ഭ ി വ വ ക ലംഘി െകാ ് ത
ിേ ക നട വാ പാ ളളത . അപാകതക പരിഹരി തി േശഷം
ിയ സ യം സാ െ ിയ െക ിടനി ാണ െപ മി ് ലഭി തി ളള
ിയ ഡായിം ക ത ാറാ തിനായി ഉടമ ് ഒ എംപാന ഡ്
ൈലസ സിെയ ഏ െ ാ താണ്. അ രം സംഗതികളി സ യം
സാ െ ിയ െക ിടനി ാണ െപ മി ി െറ പരിേശാധന ം
ലസ ശന ി ം േശഷം മാ തം ഒക പ സി സ ിഫി ് ന േക താണ്.
3. അേപ സമ ി തി േശഷേമാ, െക ിട നി ാണം നട സമയേ ാ
ഉടമേയാ, എംപാന ഡ് ൈലസ സിേയാ മാ കയാെണ ി ബ െ വ ി
േരഖാ ലേമാ, ഓൈണ െക ിട ാ സംവിധാനം േഖനേയാ അറിയി ് ലഭി
തീയതി ത നി ാണ പ തിയി താ ഉ രവാദിയായിരി ത എ ്
െസ ക റിെയ അറിയിേ താണ്. മാ ം ഉ ായി ഏ ദിവസ ി ളളി
ഉടമ / എംപാന ഡ് ൈലസ സി വിവരം െസ ക റിെയ അറിയിേ താണ്.
തിയ ഉടമ അെ ി എംപാന ഡ് ൈലസ സി, അത സംഗതി േപാെല,
നി ാണ ി െറ ഉ രവാദി ം ഏെ ക ം വിവരം െസ ക റിെയ
േരഖാ ലം അറിയി ക ം െച വെര നി ാണം താ ാലികമായി നി ി
വ േ താണ്.
DDP OFFICE
126
DDP OFFICE 127
DDP OFFICE
128
DDP OFFICE 129
DDP OFFICE
130
DDP OFFICE 131
DDP OFFICE
132
DDP OFFICE 133
DDP OFFICE
134
DDP OFFICE 135
DDP OFFICE
136
DDP OFFICE 137
DDP OFFICE
138
DDP OFFICE 139
DDP OFFICE
140
DDP OFFICE 141
DDP OFFICE
142
DDP OFFICE 143
DDP OFFICE
144
DDP OFFICE 145
DDP OFFICE
146
DDP OFFICE 147
DDP OFFICE
148
DDP OFFICE 149
DDP OFFICE
150
DDP OFFICE 151
DDP OFFICE
152
DDP OFFICE 153
8. വാർ ാ വിനിമയ േഗാ ര ളിേല വഴി െട വീതി നി ർഷി ി ി . (ബ . പിൻസി ൽ
െസ ക റി െട 18.04.2021 -െല ആർ.ബി3/49/21 -ാം ന ക ്).
DDP OFFICE
154
9. െക ിട നിർ ാണ ച ലംഘനം റിേ ാർ ് െച േ ാൾ ഉേദ ാഗ െട പ ിേനാെടാ ം അംഗീ ത
ൈലസൻസി െട ം, െക ിട ഉടമ െട ം പ ും അവർെ തിെര നടപടി ം ടി റിേ ാർ ്
െചേ താണ് (ചീഫ് എ ിനീയ െട (LID & EW) 26/03/2022 -െല DB2/11797/20/CE/LID&EW ന ർ
സർ ലർ).
DDP OFFICE 155
േകരളാ പ ായ ് െക ിട നിർ ാണ ച ൾ
സംശയ നിവാരണം (FAQ)
DDP OFFICE
156
DDP OFFICE 157
DDP OFFICE
158
DDP OFFICE 159
DDP OFFICE
160
DDP OFFICE 161
DDP OFFICE
162
DDP OFFICE 163
(
DDP OFFICE
164
DDP OFFICE 165
DDP OFFICE
166
Built up area
DDP OFFICE 167
DDP OFFICE
168
DDP OFFICE 169
DDP OFFICE
170
DDP OFFICE 171
DDP OFFICE
172
േകരളസർ ാർ
ന ർ. 12900/ആർ.എ.1/2015/തസഭവ തേ ശ സയം ഭരണ (ആർ.എ) വ ്
തി വന രം, തീയതി.02.12.2015
സർ ലർ
വിഷയം- തേ ശസയംഭരണ വ ് - െക ിട നിർ ാണ അേപ മായി ബ െ തേ ശസയംഭരണ
ാപന ളിൽ സീകരിേ നടപടി കമ ൾ - സംബ ി ്.
ചന - 1. 20.06.2007-െല ന ർ 24136/ആർ.എ1/2007/തസഭവ സർ ലർ.
2. 24.07.2010-െല ന ർ 22044/ആർ.എ1/2010/തസഭവ സർ ലർ.
3. 13.02.2012-െല ന ർ 818/ആർ.എ3/2012/തസഭവ സർ ലർ.
4. 30.10.2012-െല ന ർ 59177/ആർ.എ1/2013/തസഭവ സർ ലർ.
5. 30.12.2013-െല ന ർ 75419/ആർ.എ1/2013/തസഭവ സർ ലർ.
6. 19.05.2014-െല ന ർ 29342/ആർ.എ1/2014/തസഭവ സർ ലർ.
7. 22.08.2014-െല ന ർ 46871/ആർ.എ1/2014/തസഭവ സർ ലർ.
സം ാന ് െക ിട നിർ ാണ ച ൾ പാബല ിൽ വ ി സർ ാർ ഉ ര കൾ
റെ വി ക ം, ടർ ് ഇവ കാര മമാ ം ഫല പദമാ ം നട ാ ത് സംബ ി
മാർഗനിർേ ശ ൾ ചനയിെല സർ ല കൾ പകാരം റെ വി ക ം െച ി .
എ ി ം ഇേ ാ ം െക ിട നിർ ാണ അേപ കൾ സ ീകരി തി ം, ടർ നടപടികൾ
ൈകെ ാ തി ം പല തേ ശ ാപന ളി ം വ ത രീതികളാണ് അവലംബി
വ െത ം, െത ായ നടപടി കമ ൾ ശ യിെ ി െ ം, ഫയ ക ം, രജി ക ം,
റിേ ാർ ക ം ശരിയായി ത ാറാ തി ം പാലി തി ം അപാകതകൾ ക ് വ െ ം
ചീഫ് ടൗൺ ാനർ (വിജിലൻസ്) റിേ ാർ ് െച ി ്. േമൽ വ വ കൾ കണ ിെല ്
െക ിട നിർ ാണ അേപ കൾ പരിേശാധി തിൽ തൽ വ ത ം താര ത ം
കാര മത ം ഉ ാ തിതായി താെഴ റ മാർ നിർേ ശ ൾ റെ വി . പ ത
മാർ നിർേ ശ ൾ എ ാ തേ ശസയംഭരണ ാപന ം കർശനമായി പാലിേ താണ്.
1. തേ ശസയംഭരണവ ിെ ചനഒ ിെല20.06.2007-െല24136/ആർ.എ1/2007/തസഭവ
ന ർ സർ ലറിെല അ ൻഡിക്സ് ഒ ിൽ നിർേ ശി ി പകാരം െക ിട നിർ ാണ
അേപ രജി ർ എ ാ തേ ശ ാപന ളി ം ത മായി വിവര ൾ േരഖെ ി
പരിപാലിേ താണ്. രജി റിെല േപജ് ന ർ കമ ിൽ േരഖെ ി െസ ക റി
സാ െ േ താണ്. അേപ സംബ മായ വൻ വിവര ം രജി റിെല
ബ െ േകാള ളിൽ േരഖെ േ താണ്. രജി റിെല വിവര ൾ വ മാ ം
ർണമാ ം വ ിയാ ം േരഖെ േ താണ്. രജി റിെല വരികെള ാം ർണമായി
വിനിേയാഗിേ താണ്. േരഖെ കൾ ിടയിൽ ന മായിഇ േപ ക ം വരിക ം
DDP OFFICE 173
റ ് െച ് ആയത് െസ ക റി സാ െ േ താണ്.
2. െക ിട നിർ ാണ അേപ കൾ (െപർമി ്/ കമവൽ രണം/ഒ ൻസി) ഫ ് ഓഫീസിൽ
അേപ ാ ഫീസ് സഹിതം സികരിേ ം, ഫ ്ഓഫീസിൽ നൽ കറ ് ന രിെ
കമ ിൽതെ െപർമി ്രജി റിൽേരഖെ േ ം, ടർനടപടിസീകരിേ മാണ്.
അ ൻഡിക്സ് എ-യി എ ാ െക ിട നിർ ാണ അേപ ക ം അ ർണേമാ,
അപാകത േതാ ആെണ ിൽ ടി ആയത് കറ ് ന റിെ കമ ിൽ ബ െ
രജി റിൽ എ ാ വിവര ം േരഖെ ി സമയ കമ ിൽ നടപടി സീകരിേ താണ്.
രജി റിെല േകാളം1-ൽ കമന ം,േകാളം2ൽകറ ്ന ം,ഓഫീസിൽഅേപ ലഭി
തീയതി ം നിർബ മാ ം േചർ ിരി ണം.
3. ഫ ് ഓഫീസിൽ നി ം നൽ കറ ് ന റിെ അടി ാന ിൽ െക ിട നിർ ാണ
ഫയലിന് ന ർ നൽേക താണ്. പി ീട് പ ത ഫയലി ാ വിനിമയ ൾ,
േനാ ീ കൾ, ഉ ര കൾ, നടപടി കമ ൾ, െപർമി ്, ഒ ൻസി തലായവെയ ാം ഈ
ഫയൽ ന രിലാ ാേക ത്.
4. െക ിട നിർ ാണ അേപ ാ ഫയലിൽ േനാ ് ഭാഗ ം, കറസ്േപാ ് ഭാഗ ം
ഉ ായിരിേ താണ്. ഇവയിൽ േരഖെ കൾ, ഫയൽ സംബ മായ വിവര ൾ,
മ ് േരഖകൾ എ ിവ കമാ ഗതമായി ഫയൽ ന ർ, േപജ് ന ർ എ ിവ േരഖെ ി
ഫയ കൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ിേ താണ്.
5. റി കൾ അേപ യിൽ തെ എ രീതി ർണമാ ം ഒഴിവാേ താണ്. ഫയൽ
േപ കൾ (വിനിമയ ൾ, േനാ ീ കൾ, ഉ ര കൾ, നടപടി കമ ൾ തലായവയട ം)
ശരിയായസമയ കമ ിൽ ാഗ്െച ്േചർേ താണ്. േപ കൾ േവർെപ ം,പിൻെച ം,
മ േപ കളിൽ ഒ ി ം ഫയ കളിൽ വ പവണത അവസാനി ി ണം. േനാ ് ഭാഗ ം
കറസ്േപാ ്ഭാഗ ംപര രപരാമർശ തായിരിേ താണ്. േനാ ്ഫയലിെ എ ാ
േപജി ം ഫയൽ ന ം, േപജ് ന ം േരഖെ േ താണ്.
6. അേപ കൾ നിലവി െക ിട നിർ ാണ ച ൾ തമായി പരിേശാധന
നടേ ം, എ ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ത ാറാ റിേ ാർ ിൽ േ ാ ിെ സർെ ന ർ,
വി ീർ ം, വിേ ജ് എ ിവ ം െക ിട ിെ ൈകവശഗണം/ഉപേയാഗം, വി ീർ ം,
എഫ്.എ.ആർ, നിലക െട എ ം, കവേറജ്, പാർ ിംഗ്, തലായ വിവര ൾ, നിർ ി
നിർ ാണംെക ിടനിർ ാണനിയമ ംമ ്അ ബ നിയമ ംപാലി േ ാെയ
വിശദമായ അഭി പായം എ ിവ ഉൾെ േ മാണ്. പ ത റിേ ാർ ിൽ ല
പരിേശാധന നട ി അള ക ം, അതി ക ം തി െ ത്, ല ിെ േപര്, വാർഡ്
ന ർ, സർെ /റീസർെ ന ർ, വി തി, വഴി െട വീതി, ല ിെ തരം, വ െ
വികസനം, െപർമി ് ഫീസ് സംബ മായ കണ ാ കൾ, െപർമി ് അ വദി ത്
സംബ ി ത മായ പാർശ തലായവ ം ഉൾെ േ താണ്. ാൻ പകാരം
ആവശ മായ പാർ ിംഗ് സൗകര ൾ നിർ ാണ ല ് പാേയാഗിക തല ിൽ
ലഭ മാേണാെയ ത് റിേ ാർ ് െചേ താണ്. ആവശ െമ ിൽ റിേ ാർ ിനായി ഒ
മാ കാ േഫാർമാ ്ത ാറാ ിഉപേയാഗി ാ താണ്. ഈറിേ ാർ ്ഫയലിെ ഭാഗമായി
ിേ താണ്.
7. ബ െ െസ ൻ ാർ ിെ േനാ ിൽ ഉടമ ത ് ആധാരമായ േരഖക െട
DDP OFFICE
174
പരിേശാധന,അേപ കെ ഉടമ ാവകാശം,അേപ യിെല മിയിെലനിർ ാണാവകാശം,
എ ിവ സംബ ി ് പരാമർശം ഉ ായിരിേ താണ്. നിർ ാണ ിന് െപർമി ്
അ വദി ാ പ ംെപർമി ്ഫീസ്/േകാ ൗ ിംഗ്ഫീസ്സംബ മായകണ ാ കൾ
േനാ ിൽ വ മാേ ം െപർമി ് നിരസി പ ം വ മായ കാരണ ൾ േനാ ിൽ
േരഖെ േ മാണ്.
8. 30.10.2012-െല ന ർ 59177/ആർ.എ1/2013/തസഭവ, 30.12.2013 തീയതിയിെല ന ർ.75419/
ആർ.എ1/2013/തസ ഭവ എ ീ സർ ല കളിൽ അ ശാസി ം പകാരം ഫയലിെല
എ ാ റി ക േട ം സാ െ ക െട ം ഉ ര ക െട ം വെട ബ െ
ഉേദാഗ െ േപര്,ത ിക,േഫാൺന ർഎ ിവനിർബ മാ ംേരഖെ േ താണ്.
സീൽ പതി ിേ താണ്.
9. അേപ യിൽ നടപടി സ ികരി തിൽ കാലതാമസ െ ിൽ കാരണം രജി റി ം
ഫയലി ംവ മാ ിയിരിേ താണ്. യഥാസമയം അേപ ക േനാ ീസ്നൽേക ം
ഇതിെ പകർ ് ഫയലിൽ ി ിരിേ മാണ്. േനാ ീസ് സംബ മായി ഫയലിെല
േനാ ് ഭാഗ ം െക ിട നിർ ാണ രജി റി ം േരഖെ കൾ ഉ ായിരിേ താണ്.
10. െക ിട നിർ ാണ അേപ ൈകകാര ം െച ഫയ കൾ പരിേശാധന ായി ബ െ
ഉേദ ാഗ ർ ് ൈകമാ സംബ ി വിവര ൾ ത മായി യഥാസമയം രജി റിൽ
േരഖെ േ താണ്.
11. സാേ തിക വിഭാഗ ിെ ം ബ െ െസ നിെല ം പരിേശാധന ് േശഷം
അ മതി നൽകാ താെണ ിൽ ഫയൽ െപർമി ് അധികാരി െട അംഗീകാര ിനായി
സമർ ിേ ം, അംഗീകാരം നൽകാ താെണ ിൽ െപർമി ് ഫീസ് അട തി
അേപ കന് നിർേ ശം നൽ തിന് അധികാരി ഉ രവാേക മാണ്.
12. 22.08.2014-െല 46871/ആർ.എ1/2014/തസഭവ ന ർ സർ ലറിൽ അ ശാസി ം പകാരം
െപർമി ്അ വദി തി ൻപായിെക ിടനിർ ാണച ളിൽനിർേ ശി ിരി ൻ ർ
അ മതികൾ എ ാം ലഭ മാ ിെയ ് ഉറ ാേ താണ്. പ ത അ മതിക െട ന ം
തീയതി ം െപർമി ി ം അ ഡ് ാനി ം േരഖെ േ മാണ്.
13. മതിയായ െപർമി ് ഫീസ് അട റ ് ഇതിെ വിവര ൾ (രസീത് ന ർ, തീയതി, ക
എ ിവഫയലിൽേരഖെ ികര െപർമി ്ത ാറാ ിരജി റിൽേവ േരഖെ കൾ
നട ി അംഗീകാര ിനായി അധികാരി ് സമർ ിേ താണ്. അേപ ം ഫീസ്
അട ം രജി ർ ഒ േനാ ി പരിേശാധി ് അധികാരി െപർമി ് അംഗീകരി ാ താണ്.
അംഗീ ത ാ കളിൽെപർമി ്ന ർ,തീയതി,വവ കൾ(ഉെ ിൽ)കാലാവധി,െപർമി ്
ഫീസ് വിശദാംശ ൾ എ ിവ െപർമി ് അധികാരി സാ െ േ താണ്. രജി റിൽ
െപർമി ് ന ർ, തീയതി എ ിവ വ മായി േരഖെ ി സാ െ േ താണ്.
ടർ ് അേപ കന് അംഗീ ത ാ ക െട സാ െ ിയ പകർ ്, െപർമി ് എ ിവ
നൽേക താണ്.
14. 13.02.2012-െല 818/ആർ.എ3/2012/തസ ഭവ ന ർ സർ ലറിൽ െക ിട നിർ ാണ
അേപ കളിൽ പരിേശാധനനട ിയേശഷംെക ിടനിർ ാണച ൾകർശനമായി
പാലി െകാ ് മാ തേമ നിർ ാണാ മതി നൽകാ എ ് അ ശാസി . ഇത്
പാലി െവ ് ഉറ ാേ താണ്.
DDP OFFICE 175
15. െക ിട നിർ ാണ അ മതി പ ത ിെ ം (െപർമി ്), അംഗീ ത ാ ക െട ം േകാ ി
നിർബ മാ ംഫയലിൽ ിേ താണ്. അംഗീ ത ാനി ംെപർമി ി ംെപർമി ്ന ർ,
വ വ കൾ, കാലാവധി, നിരാേ പ പ ത െട വിവര ൾ, േലഔ ് അംഗീകാര ിെ
വിശദാംശ ൾ (ആവശ െമ ിൽ) അംഗീകാരം നൽ ഉേദ ാഗ െട ഒ ം േപ ം
വിവര ം േരഖെ േ താണ്.
16. െക ിട നിർ ാണ നിയ ൾ അ ശാസി രീതിയിൽ െക ിട നിർ ാണ അേപ കളിൽ
നി ിത സമയപരിധി ിൽ തെ തീ മാനെമ േ താണ്. തൽ േരഖകൾ/
വിശദാംശ ൾആവശ പ ംഅേപ കെനയഥാസമയംേരഖാ ലംഅറിയിേ താണ്.
ആയതിെ ഒ പകർ ് കറസ്േപാ ് ഫയലിൽ ിേ മാണ്.
17. െക.എം.ബി.ആർ-െല ച ം 143, െക.പി.ബി.ആർ ച ം 134 പകാര കമവൽ രണ
അേപ യിൽ അേപ ാഫാറം അേപ ാഫീസ്, കമവൽ രണം അ വദി േതാ
നിരസി േതാ ആയ അറിയി ്, േകാ ൗ ിംഗ് ഫീസ്, അ ൻഡിക്സ് ഐയി
കമവൽ രണ ഉ രവ്, അ ൻഡിക്സ് െജയി രജി ർ തലായവ ബാധകമായ
രീതിയിൽ ഉറ ാേ താണ്.
18. അ വദി െ െപർമി ് െക.എം.ബി.ആർ-െല ച ം 15എ/െക.പി.ബി.ആർ-െല ച ം 17
പകാരം നീ തിേനാ (എ ൻഷൻ) തിേനാ (റിന വൽ) അേപ കാേല ി
സമർ ി െ െവ ം സമയപരിധി ിൽ തെ നീ ിയ/ ിയ െപർമി ്
അ വദി െ െവ ം െസ ക റി ഉറ ാേ താണ്. കാലതാമസ ാ പ ം
മതിയായ വിശദീകരണം ഫയലിൽ േരഖെ േ താണ്. നീ ിയ/ ിയ െപർമി ിൽ
കാലഹരണെ െപർമി ിെ പരാമർശം ഉ ായിരിേ താണ്. െപർമി ിെ കാലാവധി
നീ താ സാ പ ത ൾ, കാലഹരണെ െപർമി ിൽ തെ തിയ കാലാവധി
േരഖെ കൾ നൽ രീതികൾ ർ മാ ം ഒഴിവാേ താണ്.
19. അ വദി െ െപർമി ിെല അംഗീ ത ാനിെല നിർ ാണ ലം, ല വി ീർണം,
നിർ ി െക ിട ിെ (െക ിട െട)വി ീർണം,ഉയരം,ഉപേയാഗം, ാനം,നിലക െട
എ ം, െക ിട െട േലഔ ് തലായവയിൽ എെ ി ം വ തിയാനം (ച ം െക.എം.
ബി.ആർ/െക.പി.ബി.ആർ 10 കീഴിൽ അ വദനീയമായ പവർ ികൾ ഒഴിെക വ)
ഉെ ിൽ തിയ െപർമി ാണ് നൽേക ത്. െപർമി ് നീ ിെ ാ കേയാ, കേയാ
െച ാ ത . ഇതിേല അേപ തിയ അേപ യായി പരിഗണിേ ം തിയ
െപർമി ് അ വദി രീതിയിെല ച ൾ ബാധകമാ ക ം െചേ താണ്.
20. നിലവിൽ സാ വായ െപർമി ി േ ാ ിൽ മെ ാ നിർ ാണ ിന് അ മതി ായി
അേപ ലഭി േ ാൾ നിലവിെല എ ാ നിർ ാണ ം ( ർ ിയായവ െട
ന ർ, നിർ ാണ ിലിരി വ െട െപർമി ് ന ർ ഇവ സഹിതം) ാനിൽ
േരഖെ ിയിരി െവ ് ഉറ ് വ േ താണ്. ഒേര ാന ് സാ വായ ര
െപർമി കൾ ഒേര സമയം ഉ ാ വാൻ പാ ത . ആവശ പ ം െപർമി ് സറ ർ
െച േശഷം ആയത് െപർമി ് രജി റിൽ േരഖെ ിയ േശഷം മാ തേമ തിയ െപർമി ്
നൽകാ .
21. കം ീഷൻ ാ ക ം കം ീഷൻ സർ ിഫി ം ലഭി റ ് നിർ ാണം പരിേശാധി ്
ഒ ൻസി സർ ിഫി ് െസ ക റി അേപ കന് നൽേക താണ്. ടർ ് െക ിട ന ർ
അ വദി തിന് നടപടി സീകരിേ താണ്.
DDP OFFICE
176
22. ഭാഗികമായി നിർ ാണം ർ ീകരി ് കം ീഷൻ സർ ിഫി ് സമർ ി െ
നിർ ാണ ളിൽഭാഗികമാ െക ിട ഭാഗ ി ഒ ൻസിസർ ിഫി ്നൽ േ ാൾ
െപർമി ് പകാര ർ ിയായ െക ിട ി ബാധകമായ എ ാ ച ം ർ മായി
പാലി െവ ് ഉറ വ േ ം, ആയത് രജി റിൽ പേത കം േരഖെ േ ം
ടർ നിർ ാണം നട റ ് അ ിമ ർ ീകരണം ഉറ വ േ മാണ്.
23. െക ിട ിൽ പവർ ന ൈലസൻസ് നൽ അവസര ിൽ നിർ ി ഉപേയാഗം
െക ിട ി അ മതിനൽകിയഅേത ഒ ൻസിവിഭാഗ ിൽതെ താേണാഎ ്
പരിേശാധി ്ഉറ വ േ താണ്. വിനിേയാഗമാ ംഉ പ ംെക ിടംവിനിേയാഗമാ ിന്
ച പകാരം ടർ നടപടികൾ സീകരിേ താണ്.
24. അനധി ത നിർ ാണ ൾ സംബ ി വിവര ൾ 19.05.2014 തീയതിയിെല 29342/
ആർ.എ1/2014/തസ ഭവ ന ർ സർ ലറിൽ നിർേ ശി മാ കയി രജി റിൽ
േരഖെ ിനടപടികൾസീകരിേ താണ്. 24.07.2010തീയതിയിെല22044/ആർ.എ1/2010/
തസ ഭവ ന ർ സർ ലറിൽ നൽകിയിരി മാർ നിർേ ശ െട െവളി ിൽ
അനധി ത നിർ ാണ ൾെ തിെര നടപടികൾ സീകരിേ താണ്.
25. എ ാ മാസ ം നി ിത ഭിവസം െസ ക റിേയാ മതലെ ിയ മ ് ഉേദ ാഗ േനാ
രജി ർ പരിേശാധിേ ം,വിവര ൾ ർ മായിേരഖെ ിയി െ ംരജി റിെല
കമ പകാരം അേപ കളിൽ നടപടി സ ീകരി ് എ ് ഉറ വ േ മാണ്.
പരിേശാധി വിവരം തീയതി വ ് രജി റിൽ സാ െ േ മാണ്.
(ഒ ്)
എ.പി.എം. ഹ ദ് ഹനീഷ്
െസ ക റി
DDP OFFICE 177
േകരളസർ ാർ
ന ർ. 46689/ആർ.ഡി.1/2011/തസഭവ തേ ശ സയം ഭരണ (ആർ.ഡി) വ ്
തി വന രം, തീയതി.10.01.2012
സർ ലർ
വിഷയം - തേ ശസ യംഭരണ വ ് - േകരള പ ായ ് രാജ് ആ ് 220(ബി) വ ിെ
ആവശ ിേല ായി പ ായ ് േറാ കൾ വി ാപനം െച ത് - ീകരണം
സംബ ി ്.
േകരളപ ായ ്രാജ്ആ ്220(ബി) പകാരംനാഷണൽൈഹേവേയാേടാ,സം ാനൈഹേവേയാേടാ,
ജി ാ േറാ കേളാേടാ ഗാമപ ായ ് വി ാപനം െച മേ െത ി ം േറാ കേളാേടാ േചർ കിട
ഏെത ി ം മിയിൽ, മി െട േറാഡിേനാ േചർ അതിരിൽ നി ് ് മീ റി ിൽ ഏെത ി ം െക ിടേമാ,
മതിലി ാ ഏെത ി ംനിർ ാണേമാനട ാൻപാടിെ ്വവ െച ി ്. ഈവവ പകാര
ഗാമപ ായ ് േറാ കൾ വി ാപനം െച ത് സംബ ി ് താെഴപറ പകാരം നിർേ ശം
റെ വി .
േകരളാ പ ായ ് രാജ് ആ ് 220(ബി) വ ിെ ആവശ ിേല ായി ഗാമപ ായ ് േറാ കൾ
വി ാപനം െച േ ാൾ, 1996-െല േകരള പ ായ ് രാജ് (വി ാപനേമാ, േനാ ീേസാ പരസ െ േ
രീതി) ച ൾ ച ം 4-ൽ വ വ െച പകാര നടപടി കമ ൾ പാലി ാൽ മതിയാ ം. ടാെത
വി ാപനം സംബ ി േനാ ീസ് പ ായ ിെ ഔേദ ാഗിക െവബ്ൈസ ി ം പസി െ േ താണ്.
(ഒ ്)
െജയിംസ് വർ ീസ്
പിൻസി ൽ െസ ക റി
ചീഫ് ടൗൺ ാനർ, തി വന രം
പ ായ ് ഡയറ ർ, തി വന രം
എ ാ ഗാമപ ായ കൾ ം/ജി ാ പ ായ കൾ ം
(പ ായ ് ഡയറ ർ േഖന)
ഡയറ ർ, ഇൻഫർേമഷൻ േകരള മിഷൻ
പതീ ടേവഴ്സ്, പാ ാറ, തി വന രം - 69558
പകർ ് ബ .തേ ശസയം ഭരണ വ ് മ തി െട ൈ പവ ് െസ ക റി ്
ബ .തേ ശസയം ഭരണ വ ് പിൻസി ൽ െസ ക റി െട പി.എ. ്
തേ ശസയംഭരണ വ ് െസ ക റി െട പി.എ. ്
േ ാ ് ഫയൽ/ഓഫീസ് േകാ ി.
DDP OFFICE
178
േകരളസർ ാർ
നം.23997/ആർ.എ.1/03/തസഭവ തേ ശ സയം ഭരണ (ആർ.എ) വ ്
തി വന രം, തീയതി.07.04.2008.
സർ ലർ
വിഷയം - ഗാമപ ായ കളിെല അനധി ത നിർ ാണം േനാ ീസ് നൽ ത് സംബ ി ്.
ചന - 1. 06.06.2007-െല ജി.ഒ(എം.എസ്)150/2007/എൽ.എസ്.ജി.ഡി ന രാ ഉ രവ്.
2. 20.06.2007-െല 24136/ആർ.എ.1/07/ത.സ.ഭ.വ ന രാ സർ ലർ.
ചന (1) െല സർ ാർ ഉ രേവാെട േകരള ിെല എ ാ പ ായ കളി ം െക ിട നിർ ാണ
നിയമം ബാധകമാ ിയി ്. പ ായ ി േവ ി പേത ക െക ിട നിർ ാണ നിയമം സർ ാർ ത ാറാ ി
പാബല ിൽ വ വെര േകരള നിസി ാലി ി െക ിട നിയമം ബാധകമായിരി െമ ് ചന
(2)-ൽ പേത കം പതിപാദി ി . പ ായ കളിൽ േകരളാ ൻസി ാലി ി െക ിട നിർ ാണ ച ം
ബാധകമാ ിയി ത് പ ായ ് ആ ് െസ ൻ 274െ അടി ാന ിലാണ്. എ ാൽ പ ായ ്
െസ ക റിമാർ ൻസി ാലി ിആ ിെ അടി ാന ിൽഅനധി തനിർ ാണ ിെനതിെര ടർ നടപടികൾ
സീകരി തായി സർ ാരിെ ശ യിൽെ ി ്. അത് നിയമവി മാണ്. 06.06.2007-ന് ൻപ് െക ിട
നിർ ാണ നിയമം ബാധകമാ ിയ പ ായ കളിെല െസ ക റിമാർ േപാ ം േമൽ റ ഗൗരവമായ വീ
വ ിെ ാ ാണ് അനധി ത നിർ ാണ ിെനതിെര നടപടി സ ികരി െകാ ിരി ത്. അനധി ത
നിർ ാണ ിെനതിെര ക ികൾ നൽ െ പാവിഷണൽ ഓർഡർ 1994-െല േകരളാ ൻസി ാലി ീസ്
ആ ിെല406(1)ഉം(2)ഉംവ പകാര ംകൺഫർേമഷൻഓർഡർ1994-െലേകരളാ ൻസി ാലി ീസ്ആ ിെല
406(3)-ാംവ പകാര മാണ്പലപ ായ കളി ംെസ ക റിമാർനൽ െത ്കാ വാൻസാധി . അത്
നിയമാ തമ . അ പകാരം േനാ ീസ് നൽകിയി പ ം അത് തി േ ം, േകരളാ പ ായ ് ആ ്
െസ ൻ235ഡ പകാരംനിയമവി മായിആരംഭി േതാനട ിെ ാ ി േതാ ർ ീകരി േതാആയ
െക ിട ിെ പണി െപാളി കള തി ം മാ ം വ തി ം നടപടി സീകരിേ താണ്. (െപാവിഷണൽ
ഓർഡറിെ ം കൺഫർേമഷൻ ഓർഡറിെ ം േകാ ി അ ബ മായി ഇേതാെടാ ം േചർ .)
കൺഫർേമഷൻഓർഡർ നൽകിയ േശഷം നടപടികൾ യാെതാ ംസീകരി ാെതധാരാളംെക ിട ൾ
പ ായ കളിൽഇേ ാൾനിലനിൽ തായികാ . പ ായ ്ആ ്െസ ൻ235ഡ (5) പകാരം
സർ ാരിന് പ തനിർ ാണംെപാളി മാ തിന്ഏർ ാട്െച തി വവ ംഇേ ാൾനിലവി ്.
അതിനാൽഅനധി തനിർ ാണ ൾെപാളി മാ തി നടപടികൾ ഗാമപ ായ ്െസ ക റിമാർഉടൻ
തെ േനരി െചേ ം അ ാ പ ം 3 മാസമായി ം നടപടി സീകരി ാ െക ിടെ റി വിശദ
വിവര ൾ പ ായ ് െഡപ ി ഡയറ ർ േഖന സർ ാരിെന അറിയിേ മാണ്.
(ഒ ്)
എസ്.എം.വിജയാന ്
പിൻസി ൽ െസ ക റി.
DDP OFFICE 179
........................... ഗാമപ ായ ് െസ ക റി െട ഉ രവ്/നടപടികൾ
................. ഗാമപ ായ ് ..............ാം വാർഡിൽ ശീ./ ശീമതി....................നട അനധി ത നിർ ാണം
നി ി വ ് െപാളി ് നീ തിന് നിർേ ശി ഉ രവ് റെ വി .
നം. ലം തീയതി
പരാമർശം 1)
ഉ രവ്
................ ഗാമപ ായ ിെല .................ാം വാർഡിൽ ..................വിേ ജിൽ ......................സർെ ന രിൽ ശീ./
ശീമതി......................താെഴ കാണി ിരി വിധ ി നിർ ാണം േകരള പ ായ ് രാജ് ആ ി ം ബ െ
ച ൾ ംവി മായിനട തായി/നട ിയതായിേബാ െ ിരി . നിയമാ ത അ മതിവാ ാെത
/അനധി തമായി/അ മതിയിൽ നി ് വ തിചലി ് നിയമം ലംഘി ് നട നിർ ാണം ഈ ഉ ര ടി കി ി ഉടനടി
നിർ ി വ ്, െപാളി ് മാേ താണ് എ ് േകരളാ പ ായ ് രാജ് ആ ് 235 W(1) വ ് അ സരി ് ഇതിനാൽ
താൽ ാലിക ഉ ര റെ വി .
നിർ ാണ ിെ വിവരം
CRZ/KPBR/TPScheme/..............എ ിവയിെലവവ കൾലംഘി െകാ ളള..................... ലെ .................സർെ
ന രിെല താെഴ പറ ലംഘന നിർ ാണ ൾ െപാളി മാേ താണ്.
നിർ ാണം ലംഘന ൾ
.................................. ..................................................
ഈ ഉ ര നടപടി അ സരി ാ പ ം ടി ആ ് 235 W(1),(2), (3), (4) വ കളിൽ വിവരി പകാരം ശീ./
ശീമതി....................േപരിൽ േമൽ നടപടികൾ സീകരി തായിരി െമ ് ഇതിനാൽ അറിയി .
ശീ./ ശീമതി.................... െസ ക റി
പകർ ്-
............................. ഗാമപ ായ ്
നം. തീയതി
1994-െല േകരളാ പ ായ ് രാജ് ആ ് (1994-െല 13-ാം ആ ് 235 W(1) വ ് അ സരി .
േനാ ീസ്
േകരള പ ായ ് രാജ് ആ ് 235 W(1) വ ് അ സരി താൽ ാലിക ഓർഡർ ഇ സഹിതം അയ .
പ ത ഓർഡർ ിരീകരി ാതിരി വാൻ കാരണം എെ ി െ ിൽ ആയത് ഈ േനാ ീസ് ൈക ി
15 ദിവസ ിനകം േരഖാ ലം അറിയിേ താണ് എ ് നിർേ ശി . വീ വ പ ം യാെതാ ം
േബാധി ി ാനി ാെയ നിഗമന ിൽ േമൽ നടപടികൾ ട തായിരി െമ ം ഇതിനാൽ അറിയി െകാ .
DDP OFFICE
180
േകരള െനൽവയൽ ത ീർ ട
സംര ണ നിയമ ം ച ം
DDP OFFICE 181
േകരള െനൽവയൽ ത ീർ ട സംര ണ
നിയമ ം ച ം
2008-െല േകരള െനൽവയൽ - ത ീർ ട സംര ണ നിയമം
(2011, 2015, 2016, 2018 വർഷ ളിെല ആ ് േഭദഗതികൾ).
നിർ ചന ൾ (വ ് 1)
പധാനെ വ
വ ് 2(1) വി ാപനം െച െ ടാ മി െട സ ഭാവവ തിയാനം
'വി ാപനം െച െ ടാ മി െട സ ഭാവ വ തിയാനം'' എ ാൽ വി ാപനം െച െ ടാ
മി െടസഭാവം, ിരമാ ംസാധാണമാർ ളി െട ർ ിതിയിലാ വാൻസാ മ ാ മായ
വിധ ിൽ വ തിയാനം വ േതാ വ തിയാനം വ ിയി ളളേതാ ആയ പവർ ിേയാ
ടർ പ ികേളാ എ ർ മാ .
വ ് 2(ii) സമിതി
5-ാം വ ് പകാരം പീകരി പാേദശികതല നിരീ ണ സമിതി
വ ് 5 : ഓേരാ ഗാമപ ായ ി ം ആ ിെല വ വ നട ിലാ ത് നിരീ ി തിനായി
ഒ പാേദശികതല നിരീ ണ സമിതി ഉ ായിരി താണ്.
സമിതി െട ഘടന :
i. െചയർമാൻ : ഗാമപ ായത് പസിഡ ്
ii. കൺവീനർ : ഷി ആഫീസർ
iii. അംഗം/അംഗ ൾ : വിേ ജ് ആഫീസർ/വിേ ജ് ആഫീസർമാർ
iv. അംഗ ൾ : പ ായ ് പേദശെ െനൽ ഷി ാ െട
നിർ യി െ രീതിയിൽ നാമനിർേ ശം െച
3 പതിനിധികൾ
നിർ യി െ ി ളള രീതി : ച ം 3 കാ ക
ച ം 3 : വ ് 5 ഉപവ ് 2 ഇനം iv - നാമനിർേ ശ ിനായി സമിതി ് ആധികാരികത ളള പേദശെ
െനൽ ഷി ാ െട, ആ േപരട ിയ ഒ പാനൽ ബ െ ഷിആഫീസർ ത ാറാ ി ജി ാ
കള ർ ് സമർ ി ണം. ജി ാ കള ർ പാനലിൽ നി ം ് േപെര നാമനിർേ ശം െച ് സമിതി
പീകരിേ താണ്.
വ ് 2(v) ജി ാതല അധി തസമിതി
9-ാം വ ് പകാരം പീകരി സമിതി
DDP OFFICE
182
വ ് 9
െനൽവയലിെ ഉടമ ന് താമസി തിന് വീട് വ തി േവ ി െനൽ വയൽ
പാ രെ തി ളള അേപ പരിഗണി തി ം മായ തീ മാനം ൈകെ ാള തി ം
േവ ി കള ർ ഓേരാ ജി യി ം ജി ാതല അധി ത സമിതി പീകരിേ താണ്.
ഘടന വ ് (9 (2))
അ ൻ : റവന ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ (ആർ.ഡി.ഒ)
കൺവീനർ : പിൻസി ൽ ഷി ഓഫീസർ
മ ് അംഗ ൾ : കള ർ നാമനിർേ ശം െച ് െനൽ കർഷകർ (ഒ ിലധികം
ആർ.ഡി.ഒ.മാർ ഉളള സംഗതിയിൽ ഒരാെള കള ർ നാമനിർേ ശം െച ം)
2(vi) ജലനിർ മന ചാല്
െനൽവയലിേല ംഅെ ിൽവി ാപനംെച െ ടാ മിയിേല ംഅതിൽനി ം റേ ം
ജലം ഒ ിവി തി ളള ചാല് എ ് അർ ം.
2(vi)(a) ന ായവില
1959-െല േകരള ദ ത ആ ിെ (1959-െല 17) 28(എ) വ ് പകാരം നി യി ി ളള മി െട
ന ായവില എ ം അെ ിൽ മി െട ന ായവില നി യി ി ി ാ ിട ് സമാനമായ ം
സമാനമായി ിതി െച മായ മി െട ന ായവില എ ് അർ ം.
2(xii) െനൽവയൽ
സം ാന ് ിതി െച ം വർഷ ിൽ ഒ പാവശ െമ ി ം െനൽ ഷി െച േതാ
അെ ിൽെനൽ ഷി ്അ േയാജമായ ംഎ ാൽ ഷിെച ാെതതരിശി ിരി േതാആയ
എ ാ രം നില ം എ ർ മാ ം അതിൽ അതിെ അ ബ നിർ ിതികളായ ചിറക ം
ജലനിർ മന ചാ ക ം ള ം ൈകേ ാ ക ം ഉൾെ മാ .
2(xiii) പാടേശഖരസമിതി
െന ിെ ംഅ ബ വിളക െട ം ഷിേ പാ ാഹി ി ൽഎ ഉേ ശല േ ാ ടിആ
സമയം പാബല ി ളള ഏെത ി ം നിയമ പകാരം രജി ർ െച ി ളള ഒ കർഷകസംഘ ന
എ ർ മാ .
2(xiv) െപാ ആവശ ം
േക ദസം ാനസർ ാ കൾ,സർ ാർ-അർ സർ ാർ ാപന ൾ,തേ ശസയംഭരണ
ാപന ൾ,നിയമ പകാരം പീകരി ി ളളനികായ ൾ(institution)എ ിവേനരി ്നട േതാ
സാ ികസഹായം നൽ േതാ ആയ പ തിക െട ം േ പാജ ക െട ം അെ ിൽ
സർ ാർ കാലാകാല ളിൽ നി യി മ പ തിക െട ം േ പാജ ക െട ം ആവശ ം
എ ർ ം.
DDP OFFICE 183
2(xvii) സം ാനതലസമിതി
വ ് 8 പകാരം പീകരി സം ാനതല സമിതി
വ ് 8 (i)
സർ ാർ, െപാ ആവശ ൾ ായി െനൽവയൽ നിക തിന് സമിതി പാർശ
െച ി ളള അേപ വിശദപരിേശാധന നട ി സർ ാരിന് റിേ ാർ ് നൽ തിേല ായി
ഒ സം ാനതലസമിതി പീകരിേ താണ്.
ഘടന:
കാർഷിേകാൽപാദന ക ീഷണർ, ലാ ് റവന ക ീഷണർ, സർ ാർ നാമനിർേ ശം െച
പരി ിതി േമഖലയിെല ഒ വിദ ൻ, െനൽ ഷി േമഖലയിെല ഒ ശാ ത ൻ
(കാർഷിേകാൽ ാദന ക ീഷണർ - കൺവീനർ)
2(xvii)(a) വി ാപനം െച െ ടാ മി
'വി ാപനം െച െ ടാ മി' എ ാൽ സമിതി െട ആധികാരിത പേദശ ് ിതി
െച ംവിേ ജ്ആഫീ കളിൽ ി അടി ാനനി തി രജി റിൽ െനൽവയലാേയാ
ത ീർ ടമാേയാ ഉൾെ ിയി ളള ം എ ാൽ 5-ാം വ ്, (4)-ാം ഉപവ ് പകാരം
െനൽവയലാേയാ ത ീർ ടമാേയാ വി ാപനം െച െ ടാ മായ മിേയാ 5-ാം
വ ്, (4)-ാം ഉപവ ് (1)-ാം ഖ ിെല വ വ കൾ പകാരം േഡ ാബാ ് പസി ീകരി-
ി ി ാ ിട ്, ഈ ആ ിെ പാരംഭ തീയതിയിൽ നിക െ മിയായി കിട ം േകരള
സം ാന റിേമാ ് െസൻസിംഗ് െസ റിെ ം പാേദശികതല നിരീ ണ സമിതി െട ം
റിേ ാർ ് പകാരം െനൽവയൽഅ ാ മായ മിേയാ േകരള സം ാന റിേമാ ് െസൻസിംഗ്
െസ റിെ റിേ ാർ ് ലഭ മ ാ ിട ് പാേദശിക തല നിരീ ണ സമിതി െട റിേ ാർ ്
പകാരം െനൽവയൽഅ ാ മായ മിേയാ എ ർ മാ . (5-ാം വ ് (4)-ാം ഉപവ ്:-
േഡ ാബാ ്)
2(xvii)(b) ജലസംര ണ നടപടികൾ
'ജലസംര ണ നടപടികൾ" എ ാൽ ടാ കൾ, ജലസംഭരണികൾ, ഴികൾ, െ ട കൾ,
ള ൾ എ ിവ ഉൾെ െട, മി െട ഉപരിതല ിേലാ മി ടിയിേലാ ഉളള, ആവരണം
െച െ േതാ അ ാ േതാ ആയ മഴെവളള സംഭരണ നിർ ിതികൾ അെ ിൽ മഴെവളളേമാ,
സമീപെ െനൽവയ കളിേല ം ജലനിർ മന ചാ കളിേല ം ഉളള ഗമമായ നീെരാ ിന്
തട ം ി ാ രീതിയിൽെനൽവയലി െടേയാ വി ാപനം െച െ ടാ മിയി െടേയാ
ഒ ജലേമാ സംഭരി തി ളള മ ് ഏെത ി ം നിർ ിതിേയാ എ ർ മാ ം അവ
ഉൾെ മാ .
2(xviii) ത ീർ ടം
'ത ീർ ടം"എ ാൽമ ്ജല രിതമാ ിെ ാ ്,കര പേദശ ി ംജലാശയ ൾ ംഇടയിൽ
ിതി െച ം, ജലനിര ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഉപരിതലം വെരേയാ അതിേനാട േ ാ
ആയിരി കേയാ ആഴം റ ജല ാൽ ടി ിട കേയാ അഥവാ മ ഗതിയിൽ ചലി കേയാ
െക ി ിട കേയാെച ജല ിെ സാ ി ംെകാ ്സവിേശഷമാ കേയാെച ലം
എ ർ മാ ംഅതിൽ കായ കൾ, അഴി ഖ ൾ, േച പേദശ ൾ,കടേലാര ായ കൾ,
DDP OFFICE
184
ക ൽ ാ കൾ, ച നില ൾ, ഓ ളള ച ് നില ൾ, ച ിെല കാ കൾ എ ിവ
ഉൾെ ം, െനൽവയ ക ം നദിക ം ഉൾെ ടാ മാ .
െനൽവയൽ പരിവർ നെ കേയാ
പാ രെ കേയാ െച തി ളള വില ് (വ ് 3)
ഈ ആ ് പാബല ിൽ വ തീയതിയി ം അ തൽ ം ഏെത ി ം െനൽവയലിെ
ഉടമ േനാ അധിവാസിേയാ ൈകവശ ാരേനാ, ഈ ആ ിെല വവ കൾ തമ ാെത,
പ ത െനൽവയൽ പരിവർ െ തിേനാ പാ രെ തിേനാ ഉളള യാെതാ
പ ി ം െച ാൽ പാ ളളത .
പാേദശിക നിരീ ണസമിതി (വ ് (5))
നിർ ചനം : വ ് 2(ii)
ഘടന : (വ ് 5(2))
i. െചയർമാൻ - ഗാമപ ായ ് പസിഡ ്
ii. കൺവീനർ - ഷി ഓഫീസർ
മ ് അംഗ ൾ
iii. വിേ ജ് ഓഫീസർ / ഓഫീസർമാർ
iv. പ ായ ്നാമനിർേ ശംെച പേദശെ െനൽ ഷി ാ െട ് പതിനിധികൾ
- െനൽ ഷി ാ െട പതിനിധികെള നാമനിർേ ശം െച ത് 2008-െല േകരള
െനൽവയൽ - ത ീർ ട സംര ണ ച ൾ ച ം 3 പകാരം ആയിരി ണം.
(നിർ ചനം 2(ii) സമിതി, കാ ക)
5(3) അധികാര ൾ (ല വിവരണം മാ തം)
  െനൽവയലിെ ഉടമ ന് വീട് വ തി േവ ി െനൽവയൽ പാ രെ തിന്
ജി ാതല അധി ത സമിതി ് ശിപാർശ നൽ ക [-3(1)]
(പ ായ ് പേദശ ്4.04വി തിയിൽ തൽെനൽവയൽനിക തിന്സമിതിശിപാർശ
െച ാൻ പാടി . ( നിസി ാലി ി / േകാർ േറഷൻ പേദശ ് 2.02 ആർ)
വ ് 9(8)(1) പകാര ളള നിർേ ശം പാലി െകാ ാകണം പാേദശിക നിരീ ണ സമിതി
ശിപാർശ സമർ ിേ ത്.
വ ് 9(8)(1)
പാേദശിക നിരീ ണ സമിതി :-
i. അ പകാര ളള പാ രെ ൽ,പാരി ിതികവ വ െയ ംേചർ കിട
െനൽവയലിെല ഷിേയ ം പതി ലമായി ബാധി കയി എ ം
ii. െനൽവയലിെ ഉടമ േനാ അയാ െട ംബ ിേനാ ഈ ആവശ ി പ ിയ
ലം പകരം ആ ജി യിൽ സ മായി ഇെ ം
iii. പ ത െനൽവയൽ മ െനൽവയ കളാൽ െ ് ിതി െച തെ ം
iv. െക ിടം നിർ ി ത് അയാ െട സ ം ആവശ ി േവ ിയാെണ ം പാർശ
െച ണം
DDP OFFICE 185
  െപാ ആവശ ിേല ായിെനൽവയൽ പാ രെ തിന്ആ ിെലവവ കൾ ്
വിേധയമായിലഭി അേപ കൾലഭി തീയതി തൽഒ മാസ ിനകംസം ാനതല
സമിതി ് റിേ ാർ ് നൽ ക [3(i(a)].
  ആ ിെല വ വ കൾ പാലി െ േ ാെയ ് നിരീ ി തിനായി സമിതി ്
ആധികാരികത ളള പേദശ െനൽവയൽ സ ർശി ക. വ വ ക െട ലംഘനം,
ആർ.ഡി.ഒ. ് റിേ ാർ ് നൽ ക ം െച ക [3(ii) ].
  ആ ിെലവവ കൾലംഘി തിന് ശമ ൾനട ത്സംബ ി ്െപാ ജന ളിൽ
നി ം ലഭി പരാതികൾ പരിേശാധി ക ം അ പകാര ളള ലംഘനം തട തിനായി
ആ പശ്ന ിൽ ഇടപ ക ം െച ക [3(iii) ].
  െനൽവയൽ തരിശി ിരി തിെ കാരണം സംബ ി ് അേന ഷണം നട ക ം
െനൽവയലിെ അ ഭവ ാരന് െനേ ാ ഏെത ി ം ഇട ാലവിളേയാ ഷി െച തിന്
േ പരണ നൽ രീതിയിൽ ഉചിതമായ നടപടികൾ നിർേ ശി ക ം െച ക [3(iv)].
5(4) മതലകൾ
(1) േഡ ാബാ ് ത ാറാ ക. സർേ ന ം വി തി ം േരഖെ ിയി ളള േഡ ാബാ ്
അതാത് പ ായ ് േഖന നിർ യി െ രീതിയിൽ വി ാപനം െച ി ക. അത്
ബ െ പ ായ ്ഓഫീസി ംവിേ ജ്ആഫീസ്/ഓഫീ കളി ം പദർശി ി ക.[വ ്
4(i))]
േഡ ാബാ ് ത ാറാ ൽ : ച ം 4
നിർ യി െ രീതി ച ം 4(4)
  െനൽവയ ക െട ംത ീർ ട െട ംസർേ ന ക ംവി തി മട ിയഫാറം4-െല
ഡാ ാബാ ്സമിതിബ െ തേ ശ ാപന ിെ െസ ക റി ്അയ െകാ േ ം
െസ ക റി അത് ഒ വി ാപനമായി ഗസ ിൽ പസി െ േ മാണ്.
  ഒ ിലധികം ഷിഭവ ക ളള പ ായ ് ഓേരാ ഷിഭവ ം േഡ ാബാ ് പേത കം
ത ാറാേ ംഒ ിേ ാ പേതകമാേയാആയത്ഗസ ിൽവി ാപനംെച ാ മാണ്.
(2) 5-ാം വ ് 3-ാം ഉപവ ് (iv)-ാം ഇനം അ സരി ് സമിതി നൽ നിർേ ശ ൾ പകാരം
നടപടിഉ ാകാെത ഏെത ി ംവയൽതരിശി ിരി െവ ിൽ16-ാം വ ് പകാരം പകരം
സംവിധാനം ഏർെ ക [വ ്5(4)(ii) ]
(3) െനൽവയൽ / ത ീർ ട സംര ണ ിന് വിശദമായ മാർ നിർേ ശ ൾ ത ാറാ ക
[വ ് 5(4)(ii)]
5(5) പാേദശിക നിരീ ണ സമിതി േയാഗം ക ാറം
ക ാറം 3 ആയിരി ണം
സമിതി കാലാവധി
അനൗേദാഗികഅംഗ െടകാലാവധി പീകരണം തൽ3വർഷം (എ ാൽഅ സമിതി
പീകരി വെര ടി അംഗ ൾ ് ടരാ താണ്)
DDP OFFICE
186
േഡ ാബാ ിെല ഉളളട ൾ ലം സ ടമ ഭവി ആൾ ്
ആേ പം സമർ ി ാം
5(4) േഡ ാബാ ിെല ഉളളട ൾ പകാരം സ ടമ ഭവി ഏെതാരാളി ം റവന
ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ ് (ആർ.ഡി.ഒ) അേപ സമർ ി ാ ം ആർ.ഡി.ഒ
അ പകാര ളള അേപ കൾ നിർ യി െ ടാ പകാര ളള നടപടി കമ ൾ
പാലി െകാ ് ് മാസ ി ളളിൽ തീർ ാേ ം അ പകാര ളള തീ മാന ിൽ
പ ത ഡാ ാബാ ിൽ െനൽവയലാേയാ ത ീർ ടമാേയാ ഉൾെ ിയി ളള മി
അ പകാ ളള മിയ എ ് റവന ഡിവിഷണൽ ആഫീസർ കാ പ ം ആയത്
േഡ ാബാ ിൽ നി ം നീ ം െച തായി ക തെ മാണ്. (ആേ പ ൾ ഫാറം
5- ളള അേപ ാ ഫാറ ിൽ റവന ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ ് സമർ ി ണം [ച ം 4(d) ]
റിേ ാർ ിംഗ് ഓഫീസർമാർ
(വ ് 7)
ആ ിെല വ വ ക െട ലംഘനം റിേ ാർ ് െച ൽ)
ഷി ഓഫീസർമാർ റിേ ാർ ിംഗ് ഓഫീസർമാർ ആയിരി താണ് ആ ിെല വ വ കൾ
ലംഘി െകാ ളള ഏെതാ പ ി ം സംബ ി ് റവന ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ ് റിേ ാർ ്
െചേ ത് റിേ ാർ ിംഗ് ഓഫീസർമാ െട ഉ രവാദിതം ആയിരി താണ്.
ആ ് പകാര ളള സമിതികൾ
1. പാേദശിക നിരീ ണ സമിതി (വ ് (5)
2. ജി ാതല അധി ത സമിതി (വ ് 9)
3. സം ാനതല സമിതി (വ ് 8)
5(4)(i) േഡ ാബാ ് ത ാറാ ൽ
  േഡ ാബാ ് ത ാറാ ൽ പാേദശിക നിരീ ണ സമിതി െട മതലയാണ്.
  േഡ ാബാ ് ത ാറാ ൽ ബാധകമായ ച ം ച ം 4 ആണ്.
  േഡ ാബാ ് സർേ ന ം വി തി ം ഉൾെ െട ളള വിശദവിവര ൾ അട ിയതാ .
  ഷി ആഫീസ ം വിേ ജ് ആഫീസ ം ടി െനൽവയ ക െട ം ത ീർ ട െട ം കരട്
േഡ ാബാ ് ത ാറാ ി സമിതി െട പരിഗണന ് സമർ ിേ താണ് (ച ം 4(2)(എ).
  കരട് േഡ ാബാ ് സമിതി പരിേശാധി ് അ ിമ പം നൽകി അംഗീകരി ണം ച ം 4(2)(ബി).
േഡ ാബാ ് ത ാറാ ൽ ഗാമപ ായ ് െസ ക റി െട മതലകൾ
1) ച ം 4(4)
  െനൽവയ ക െട ം ത ീർ ട െട ം സർേ ന ക ം വി തി മട ിയ ഫാറം
4-െല ഡാ ാബാ ് സമിതി ബ െ തേ ശ ാന ിെ െസ ക റി ് അയ നൽ ം.
െസ ക റി അത് ഒ വി ാപനമായി ഗസ ിൽ പസി െ േ താണ്.
DDP OFFICE 187
  ഒ ിലധികം ഷി ഭവ ക ളള പ ായ ് ഓേരാ ഷിഭവ ം േഡ ാബാ ് പേത കം
പേത കം ത ാറാേ ം ഒ ിേ ാ, പേത കമാേയാ ആയത് ഗസ ിൽ വി ാപനം
െച ാ മാണ്.
  ഗസ ിൽ പസി ീകരി േഡ ാബാ ിെ പകർ ് ബ െ പ ായ ് െസ ക റി
ത െട ഓഫീസ് േനാ ീസ് േബാർഡി ം െവബ്ൈസ ി ം പദർശി ിേ താണ് [ച ം
4(4(എ)].
  േഡ ാബാ ിെ 2 പകർ കൾ ബ െ വിേ ജ് ഓഫീസർ ം ഷി ആഫീസർ ം
ഗാമപ ായ ് െസ ക റി അയ െകാ േ താണ് (2 പകർ കൾ വീതം നൽകണം.
ബ െ ഓഫീ കൾ ഒ ് പദർശി ി ണം. മേ ത് അതാത് ഓഫീസിൽ ഭ ദമായി
ി ണം.) [ച ം 4(4(ബി)].
  ിയ േഡ ാബാ ് പസി െ തിന് 2-ാം ഉപച ിൽ േഡ ാബാ ്
പസി ീകരി തിന് വവ െച ി ളള നടപടികൾ പാലി ണം. [ച ം 4(9)].
ിയ േഡ ാബാ ് പസി െ േ ിവ ത്.
  ച ം 4(6) പകാരം ച ം 4(4) പകാരം ഗസ ിൽ വി ാപനം െച െ േഡ ാബാ ിൽ
െത ായിഉൾെ ിയിരി വിവര ൾകാരണം സ ടം അ ഭവി ഏെതാരാളി ം
2017-െലെനൽവയൽ ത ീർ ടസംര ണ (േഭദഗതി) ച ൾ നിലവിൽ വ തീയതി
തൽ 90 ദിവസ ിനകം പാേദശിക നിരീ ണ സമിതി ് ാെക നഃപരിേശാധനാ
അേപ ഫയൽ െച ാം.
  ച ം 4(7) പകാരം നപരിേശാധന ് ആധാരമായ മി െട വിവര ം അതിൻേമൽ എ ്
പരിഹാരമാർ മാണ് ഉേ ശി ത് എ ത് സംബ ി ളള വിവര ം ഉൾെ ി, 100/-
പ േകാർ ് ഫീ ാ ് പതി ് സമിതി ് അേപ നൽകണം. സമിതി ൈക ് നൽകണം.
മതിയായ കാരണം ഉെ ിൽ കാലതാമസം മാ ാ ി ം സമിതി ് അേപ സീകരി ാം.
  ച ം 4(8) - ലപരിേശാധന നട ി റിേ ാർ ് ത ാറാ ി, ടി ലപരിേശാധന
റിേ ാർ ിെ ം ഉപ ഗഹചി ത ിെ ം അടി ാന ിൽ പ ത മി െട സാഭാവം
സംബ ി ് സമിതി തീ മാനം എ ്, പസി െ ിയ േഡ ാബാ ിെല മി െട
സ ഭാവ ിൽ വ ത ാസം വ ിട ് അത സരി ് ഡാ ാബാ ിൽ ആവശ മായ
തി ൽ വ ി പരി രി ് വീ ം പസി െ ണം. ഇതാണ് ിയ േഡ ാബാ ്
പസി െ തി ളള സാഹചര ം.
വ ് 12 അധികാരെ ിയ ഉേദ ാഗ ൻ (വ ് 12)
സർ ാരിന്വി ാപനംവഴിവിേ ജ്ഓഫീസ െടപദവിയിൽതാെഴയ ാ തായറവന വ ിെല
ഉേദ ാഗ െര അധികാരെ ിയ ഉേദ ാഗ ൻമാരായി നിയമി ാം.
ഈ ഉേദ ാഗ ന് :-
  ആ ിെല വ വ കൾ ലംഘി െ ി േ ാ എ ് പരിേശാധി ാം.
  ആ ് പകാര ളള ഏെത ി ം ം െച ത് തടയാം.
DDP OFFICE
188
വ ് 13 ജി ാ കള െട അധികാരം (വ ് 13)
ഈ ആ ിൽ എ തെ അട ിയി ാ ം, (ജി ാ കള ർ ്) ഈ ആ ് പകാരം എ
െ പാസിക ഷൻ നടപടി ് ഭംഗം വരാെത, ഈ ആ ിെല വ വ കൾ ലംഘി െകാ ്
പാ രെ ിയ ഏെത ി ം െനൽവയേലാ ത ീർ ടേമാ ർ അവ യിൽ
െകാ വ തിേല ായി, അേ ഹ ിന് ഉചിതെമ േതാ പകാര ളള നടപടി
ൈകെ ാളളാ ം,ഇതിേല ായിെചലവഴിേ ി വ ക,അത സംഗതിേപാെല, പ ത
െനൽവയലിെ േയാ ത ീർ ട ിെ േയാ അ ഭവ ാരനിൽനിേ ാ അധിവാസിയിൽനിേ ാ
അയാൾ ് പറയാ ളളത് ന ായമായ അവസരം നൽകിയേശഷം ഈടാ ാ താണ്.
വ ് 14 തേ ശ ാപനം ൈലസൻസ് നിേഷധി ണെമ ് (വ ് 14)
1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് ആ ിൽ എ തെ അട ിയി ാ ം ഈ ആ ിെല
വ വ കൾ ് വി മായി പരിവർ നെ കേയാ പാ രെ കേയാ െച ി ളള
ഏെത ി ം െനൽവയലിേലാ ത ീർ ട ിേലാ, ഈ ആ ിെല വ വ കൾ ് വി മായി
സഭാവവതിയാനംവ ിയി ളളവി ാപനംെച െ ടാ മിയിേലാ,ഏെത ി ം പ ിേയാ
നിർ ാണ േളാ െച തി ളള യാെതാ ൈലസൻ ം നൽകാൻ പാടി .
തരി െനൽവയൽ ഷി െച ാൻ നിർേ ശം നൽകൽ
(വ ് 15)
തരിശ് െനൽവയൽ ഷി െച ി ൽ
(വ ് 16)
തരി ഷി സമിതി സ ീകരിേ നടപടികൾ (സം ി ം)
1. തരിശ്അ ഭവ ാരേനാട് വ ്15 പകാരം ഷിെച ാൻനിർേ ശം നൽകൽ(വ ് 15)
2. ൈകവശ ാരെ മ പടിയിൽ നിർേ ശം നട ാ ാൻ കഴിയാ ത് പാേദശിക
ി െകാ ാെണ ് േബാ െ ാൽ പ ത െനൽവയൽ പ ായ േഖന ഷി
െച തി ളള അ മതി േരഖാ ലം തരാൻ ആവശെ ടാം [വ ് 16(1)]
3. വ ്16(1) പകാരംക ്ലഭി ാൽഅ ഭവ ാരൻ15ദിവസ ിനകംഅ മതിനൽകിേയാ
നിരസിേ ാ േരഖാ ലം മ പടി നൽകണം [വ ് 16(2)].
4. അ മതി നൽകിയാൽ പ ായ ിെന ഏൽ ി ാം [വ ് 16(3)].
5. അ മതിേയാ മ പടിേയാ നൽകാ പ ം വീ ം ക ് നൽ ക (സയം ഷി െച ക
അെ ിൽ അ മതി മേ െത ി ം ആൾ േഖന െച ക അെ ിൽ പ ായ ് െച ാൻ
അ മതി നൽ ക എ ിവ ആവശെ ക) [വ ് 16 3(എ)].
6. ടിക ിന് 15ദിവസ ിനകംേരഖാ ലംഅ ഭവ ാരൻ മ പടിനൽകണം.[വ ്163(ബി)]
7. മ പടി 15 ദിവസ ിനകം അ ഭവ ാരൻനൽകിയി ിെ ിൽ, അ മതി നൽകിയതായി
ക തെ ക ം (3(ജി) പകാരം നടപടി സീകരി ക ം െച ാം [വ ് 16 3(സി) ]
8. അ മതി നിരസി ാൽ റവന ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ ് റഫർ െച ണം.
DDP OFFICE 189
തരി ഷി - പ ായ മായി ബ െ വ
വ ് 16(1) (1) പാേദശിക നിരീ ണ സമിതി ്, അ ഭവ ാരന് ഷി െച ാൻ കഴിയിെ ്
േബാ െ ാൽസമിതി ്അയാേളാട് പ തെനൽവയൽപ ായ ് േഖന ഷി
െച ി തി ളള അ മതി േരഖാ ലം നൽകാൻ ആവശ െ ടാം.
16(3) (2) െനൽവയലിെ അ ഭവ ാരൻ പ ത െനൽവയൽ ഷി െച ി തിന്
അ മതി നൽ പ ം, സമിതി ് നിർ യി െ വ വ കൾ വിേധയമായി,
അ പകാര ളള ഫാറ ിൽ പ ായ ം െനൽവയലിെ അ ഭവ ാ നമായി
ഒ കരാർ ഒ ി വി േശഷം, പ ത െനൽവയൽ ഷി െച തിേനാ ഷി
െച ി ി തിേനാ േവ ി ഒ (ഒ പാവശ ം ര വർഷ ിൽ കവിയാെത ളള
ഒ കാലയളവിേല ്) പ ായ ിെന ഏൽ ി ാ മാണ്
16(3)(g) (3) റവന ഡിവിഷണൽഓഫീസർ,(3എഫ്)ഉപവ ് പകാരംഅ മതിനൽ പ ം,
അെ ിൽ (3സി) ഉപവ ് പകാര ളള കൽപിത അ മതി െട സംഗതിയിൽ,
സമിതി ്, അത സംഗതിേപാെല, പ ായ ് / നിസി ാലി ി / േകാർ േറഷെന
േരഖാ ലം അറിയി ാ ം, പ ായ ് / നിസി ാലി ി / േകാർ േറഷന്,
േലലം വഴിേയാ മ വിധ ിേലാ, പ ത െനൽവയൽ ഷി െച തി ളള
അവകാശം, ഉ രവ് വഴി, ഒ പാവശ ം പരമാവധി ര ് വർഷ ാലയളവിേല ്
ഏൽ ി െകാ ാ ം(4)-ാംഉപവ ് പകാരംഅ പകാരം ഷിെച തി ളള
കമീകരണ ൾ നട ാ മാണ്.
16(3)(h) (4) അത സംഗതിേപാെല,െനൽവയലിെ അ ഭവ ാരേനാഅയാ െടനിയമപരമായ
അവകാശികേളാഅവകാശവാദംഉ യി േ ാൾ,പ ായ ിെ / നി ി ാലി ി െട
/ േകാർ േറഷെ െസ ക റി, സിവിൽ േകാടതി െട വിധിന ായ ിന തമായി,
പണം നൽേക താണ്.
16(4) (5) (3)-ാം ഉപവ േ ാ (3ഡി) ഉപവ േ ാ (3ജി) ഉപവ േ ാ പകാരം, പ ായ ിെന /
നിസി ാലി ിെയ / േകാർ േറഷെന ഏൽ ി ി ളള െനൽവയൽ, അത് േനരി ് ഷി
െച ിെ ിൽ, ബാധകമാ ിട ് (3)-ാം ഉപവ ് പകാരം, ഒ ി ് ർ ീകരി
ഉട ടിയിെല വ വ കൾ ് വി മ ാ വിധം, പ ത െനൽവയൽ ഷി
െച തി ളളഅവകാശംഒ സമയംപരമാവധിര ്വർഷ ാലയളവിേല ്,േലലം
െചയ്േതാ മ വിധ ിേലാ, ഏൽ ി െകാ തിന് ഉ രവ് റെ വി ാ ം
അതി ളള കമീകരണം െച ാ മാണ്.
16(5) (6) (4)-ാംഉപവ ് പകാരം,േലലംവഴിയ ാെത പ തെനൽവയൽ ഷിെച തി ളള
അവകാശം ഏൽ ി െകാ േ ാൾ താെഴ പറ പകാരം, ഏജൻസിക െട
ൻഗണനാ കമം പാലിേ താണ്, അതായത് :-
i. പാടേശഖര സമിതികൾ ് അഥവാ സം കർഷക സംഘ ൾ ്
ii. സയംസഹായ സംഘ ൾ ്
iii. െനൽവയൽ ിതി െച ഗാമപ ായ ് / നിസി ാലി ി / േകാർ േറഷനിൽ
പവർ ി ംബ ശീ ണി കൾ ് എ ാൽ, ഒ േലലം വഴി പ ത
DDP OFFICE
190
അവകാശം ഏൽ ി െകാ ിട ്, കളിൽ വ മാ ിയ ഏജൻസികളിൽ
ഏതി ം അ പകാര ളള േലല ിൽ പെ ാ താണ്.
16(7) (7) (4)-ാം ഉപവ ് പകാരം, െനൽവയൽ ഷി െച തി ളള അവകാശം
ഏൽ ി െകാ െ ഏജൻസി, പ തെനൽവയൽ ഷിെച തി ളളഅ മതി,
െനൽവയലിെ അ ഭവ ാരൻ നൽ േ ാെഴ ാം, പ ത െനൽവയലിന്, കരാർ
പകാര ളള പതിഫലം, െനൽവയലിെ അ ഭവ ാരന് ൻ റായി നൽേക ം,
ആ ക ഷി െച തി േവ ി വ െചലവിെ ഭാഗമായിരി മാണ്.
16(12) (8) പ ായ ് / നിസി ാലി ി / േകാർ േറഷൻ െച ഷിേയാ, (4)-ാം ഉപവ ്
പകാരം,േലലംെചയ്േതാഏൽ ി െകാ ഏജൻസി ഖാ ിരംെച ഷിേയാ,
െനൽവയലിൽെനൽ ഷിെചേ താെണ ളളനിബ ന ്വിേധയമായിരി ം,
അ പകാരം െച തിൽ വീ വ പ ം, റവന ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ,
െനൽവയലിെ അ ഭവ ാരെ േയാ, സമിതി െടേയാ, പ ായ ിെ േയാ,
നിസി ാലി ി െടേയാ, േകാർ േറഷെ േയാ, അേപ യിൻേമേലാ അെ ിൽ
തനി ് സ യം േബാ മാ േ ാേഴാ, പ ായ ിെനേയാ, നിസി ാലി ിെയേയാ,
േകാർ േറഷെനേയാഅെ ിൽ ഷിെച ാൻഏൽ ി െ ഏജൻസിെയേയാ ഷി
െച ാൻഏൽ ി െ കാലയളവ്തീ തി ൻപായിസ റിയായിഒഴി ിേ ം,
അത സംഗതിേപാെല,അ പകാരം ഷിെച വാൻ വീ വ ിയ ലംഉ ാ
ഏെത ി ം ന ിന്, പ ായ ് / നിസി ാലി ി / േകാർ േറഷൻ അെ ിൽ
ഏജൻസി ബാ രായിരി മാണ്.
ശി
(വ ് 23)
വ വ കൾ ് വി മായി വി ാപനം െച െ ഏെത ി ം െനൽവയേലാ അെ ിൽ
ത ീർ ടേമാ പരിവർ നെ കേയാ പാ രെ കേയാ െച ഏെതാരാ ം
ാപന ിൻേമൽ 6 മാസ ിൽ റയാൻ പാടി ാ ം എ ാൽ 3 വർഷം വെര
ആകാ മായ തട ം 50,000/- പയിൽ റയാൻ പാടി ാ ം എ ാൽ ഒ ല ം പ
വെര ആകാ മായ പിഴ ം നൽകി ശി ിേ താണ്.
വി ാപനം െച െ ടാ മി െട സ ഭാവ വ തിയാനം
(വ ് 27എ)
വി ാപനം െച െ ടാ മി െട ഏെത ി ം ഉടമ ൻ അ പകാര ളള മി,
വീട് വ തി ളള ആവശ ിേനാ വാണിജ ആവശ ൾേ ാ, മ ് ആവശ ൾേ ാ
ഉപേയാഗി വാൻ ആ ഗഹി പ ം അയാൾ റവന ഡിവിഷണൽ ആഫീസർ ്
നിർ യി െ ടാ പകാര ളള രീതിയിൽ അ മതി ായി അേപ നൽകണം. അേപ
അ വദി പ ം നിർ യി െ ടാ നിര ിൽ ഒ ഫീസ് അട ണം
DDP OFFICE 191
വ ് 27(എ) 2-ാം ഉപവ ് പകാരം വി ാപനം െച െ ടാ
മി െട സ ഭാവ വ തിയാനം അ വദി തി ളള നടപടി കമം
ച ം 12
  മി െട വി ീർ ം 20.23 ആർ വെര ആ സംഗതിയിൽൽ ഫാറം 6-ൽ അേപ
നൽകണം.
  20.23 ആറിൽൽ ത ളള സംഗതിയിൽൽ ഫാറം 7-ൽ
  അേപ റവന ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ ാെക സമർ ി ണം.
  അേപ േയാെടാ ം ഡിമാ ് ഡാ ് അെ ിൽ ഇലക്േ ടാണിക് ടാൻ ർ േഖന 1,000/-
പ ഫ ിേല ് അട തിെ െതളിവ്.
  സഭാവ വതിയാനം അ വദി പ ം റവന േരഖകളിൽ മാ ം വ ം.
വി ാപനം െച െ ടാ മിയിൽ 27എ വ ് പകാരം അ മതി ആവശ മി ാ
നിർ ാണ ൾ [വ ് 27എ(6]
വ ് 27(എ)-യിൽ ഇളവ്
1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് ആ ിൽ എ തെ അട ിയി ാ ം പരമാവധി 4.04 ആർ
വി തി ളള മിയിൽ120ച:മീ;വി ീർ ളളഒ വീട്നിർ ി തി ംഅെ ിൽപരമാവധി2.02
ആർ വി തി ളള മിയിൽ 40 ച:മീ. വി ീർ ി ളള ഒ വാണിജ െക ിടം നിർ ി തി ം
ഈ വ ് പകാര ളള യാെതാ അ മതി ം ആവശ മി .
  വീട് എ തിൽ പാർ ിട സ യേമാ, സ യ േളാ, ഫ്ളാ കേളാ ബ നില പാർ ിട
സ യ േളാ ഉൾെ ടി .
  ഒഴിവാ ൽ ഒരി ൽ മാ തേമ അ വദി ക ള .
  ഒഴിവാ ൽ ആ ് പകാരം വി ാപനം െച െ ടാ മി െട ഉടമ ർ ് മാ തം
ബാധകമായിരി ം.
  പി ീട് തിയനിർ ാണ ൾവഴിവി ീർ ംവർ ി ി പ ം6-ാംഉപവ ിന്കീഴി ളള
ഒഴിവാ ലിന് പാബല ം ഇ ാതാ ം, തിയ നിർ ാണം ക പിടി െ തീയതിയിൽ
മി െട ഉടമ ൻ് ആയി ആൾ 3-ാം ഉപവ ് പകാര ളള ഫീസ് നൽകാൻ
ബാ നായിരി ം.
വ ് 27എ(8)
  പാേദശിക നിരീ ണസമിതി ടി അേപ ലഭി തീയതി തൽ ഒ മാസ ിനകം നിർ ി
രീതിയിൽ സം ാനതല സമിതി ് റിേ ാർ ് െച ക [വ ് 5(i)]
  ടി വ ിെല നിർേ ശം പാലി െകാ ് റവന ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ സർ ാരിന് റിേ ാർ ്
നൽകണം [വ ് 27 എ(8)]
  റിേ ാർ കൾ അടി ാനമാ ി സർ ാരിന് അ മതി നൽകാം
DDP OFFICE
192
അ ീൽ ( മി െട സ ഭാവവ തിയാനം സംബ ി ്
(വ ് 27(ബി)
വ ് 27എ ഉപവ ് 3 പകാര ളള റവന ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ െട ഉ രവിെനതിെര 30
ദിവസ ി ളളിൽ ജി ാ കള ർ ് അ ീൽ നൽകാം.
ഉ മവിശ ാസ ിൽ എ നടപടികൾ ് സംര ണം
(വ ് 29)
  െനൽവയൽ നിക തി േവ ി ളള അേപ
ബ െ വ ് 9(1)
ബ െ ച ം : 5
ച ം : 5
  അേപ ബ െ പാേദശികതല നിരീ ണസമിതി െട കൺവീനർ ് സമർ ി ണം.
  വീട്വ തിന് െനൽവയൽ പാ രെ തി ളള അേപ േഫാറം1-ൽനൽകണം
  െപാ ആവശ ിന് െനൽവയൽ പാ രെ തി ളള അേപ ഫാറം 2-ൽ
നൽകണം.
  സമിതി ഷി ആഫീസ െട ം വിേ ജ് ആഫീസ െട ം അേനഷണ റിേ ാർ ് വാ ണം.
ആവശമായ മ ് അേനഷണ ം നട ണം.
  പാർശയിൽ വ ് 9(8), 9(9) പകാര ളള നടപടികൾ / പാർശ ഉൾെ ിരി ണം
(അധികാര ൾ ല വിവരണം എ ഭാഗം കാ ക )
  െപാ ആവശ ി ളള അേപ , സമിതി െപാ ആവശ ം, വി തി, മ ല െട
സഭാവം, ട ിയവസംബ ി ത െടസമിതി െട പാർശസഹിതം60ദിവസ ിനകം
സം ാനതല സമിതി െട പരിഗണന ായി അയ നൽകണം.
  അേപ യിൻേമൽ ജി ാതല അധി ത സമിതി െട തീ മാനം ലം സ ടമ ഭവി
ഏെതാരാൾ ം തീ മാനം ൈക ി 30 ദിവസ ിനകം കള ർ ് അ ീൽ നൽകാം (വ ്
9(6))
  അ ീലിൽ, ർ േമൽവിലാസം, െനൽവയലിെ സർേ ന ർ, വി ീർ ം, ട ിയ
വിശദവിവര ൾഉൾെ ടണം. 60/- പ െടേകാർ ്ഫീ ാ ്പതി ിരി ണം. ആധാരമായ
ഉ രവ് പകർ ് ഹാജരാ ണം.
DDP OFFICE 193
െനൽവയൽ ഷി െച ി തി ളള വ വ കൾ
ഗാമപ ായ ് ഷി ായി െനൽവയൽ ഏെ ത് ച ം 7-െല വ വ കൾ ്
വിേധയമായിരി ം
ച ം 7(i) തൽ (vii) വെര
േലലം വഴിയ ാെത െനൽവയൽ ഷി െച തി ളള അവകാശം ഏൽ ി െകാ േ ാൾ
താെഴ റ പകാരം ഏജൻസിക െട ൻഗണനാ കമം പാലി ണം.
വ ് 16 ഉപവ ് 5 കാ ക.
1. പാടേശഖര സമിതികൾ അഥവാ സം കർഷക സംഘ ൾ
2. സയംസഹായ സംഘ ൾ
3. െനൽവയൽ ിതിെച ഗാമപ ായ ിൽ പവർ ി ംബ ശീ ണി കൾ
(തരിശ് െനൽവയൽ ഷി െച ൽ : വ ് 16-ഉം 17-ഉം, ച ം 7-ഉം ശ ി ക).
  2018 െല േകരള െനൽവയൽ ത ീർ ട സംര ണ നിയമം സ ഭാവവ തിയാനം
അ വദി മി ് ഫീസ് ഈടാ തി ളള നിർേ ശ ൾ (സർ ലർ നം.പി1/307/2019/
Rev Dt: 09.12.2019 of Revenue Department)
2018-െല േകരള െനൽവയൽ ത ീർ ട സംര ണ േഭദഗതി ച ം
- വി ാപനം െച െ ടാ മി െട സഭാവ വ തിയാനം - ഫീസ്
അട ാ ളള ശീർഷകം
0029- 00 - 800 - 88 - Receipts collected under Rule 12(9) of the
Kerala Conservation of Paddy land and Wetland and Wetland
Amendment Act - 2018
DDP OFFICE
194
േകരളസർ ാർ
ന ർ. തസഭവ -406/ആർ.എ.1/2018/തസഭവ തേ ശ സയം ഭരണ (ആർ.എ) വ ്
തി വന രം, തീയതി.13.08.2018
സർ ലർ
വിഷയം - തേ ശസയംഭരണ വ ് - 2018-െല െനൽവയൽ ത ീർ ട സംര ണ (േഭദഗതി) ആ ിെ
പാബല തീയതി ് ് െപർമി ് നൽകിയ നിർ ിതികളിൽ ഒ പൻസി/െക ിട ന ർ
നൽ തിന് നിർേ ശ ൾ റെ വി ത് - സംബ ി ്.
ചന - ബ .തേ ശസയംഭരണവ ്മ തി െട06.08.2018-െല604/18/എം.എൽ.എസ്.ജി.ഡിന ർ
റി ്.
2018-െല േകരള െനൽവയൽ ത ീർ ട സംര ണ (േഭദഗതി) ആ ് 30.12.2017 തീയതി
പാബല ിൽ വ ി താണ്. പ ത ആ ിെല വ ് 27 (എ) യിലാണ് വി ാപനം െച െ ടാ
മിയിെല നിർ ാണാ മതിെയ റി ് പതിപാദി ത്. എ ാൽ 30.12.2017-ന് ് തേ ശസ യംഭരണ
ാപന ളിൽനി ് ആ ിെ പാബല തീയതി ് ് നിർ ാണാ മതിനൽകിയി ം,എ ാൽ ടിആ ്
നിലവിൽ വ തി േശഷം നിർ ാണം ർ ിയാ ിയി മായ െക ിട ൾ ് ഒ പൻസി/െക ിട ന ർ
ലഭി തിനായി ബ െ തേ ശസ യംഭരണ ാപന െള സമീപി േ ാൾ ആ ിെല വ വ കൾ
പകാരം ബ െ റവന ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ െട അ മതി/സ തപ തം നി ർഷി െകാ ് അേപ കൾ
നിരസി തായി സർ ാരിെ ശ യിൽെ ി ്.
സർ ാർ ഇ ാര ം വിശദമായി പരിേശാധി . 2018-െല േകരള െനൽവയൽ ത ീർ ട സംര ണ
(േഭദഗതി) ആ ് നിലവിൽവ തിന് ് അ വദി ി നിർ ാണ െപർമി ് പകാരം ർ ീകരി ി
െക ിട ൾ ് ഒ ൻസി/െക ിട ന ർ അ വദി തിനായി 30.12.2017 തീയതി ് േശഷം നിലവിൽവ
ആ ിെല വ കൾ പകാര േരഖകൾ നി ർഷി ത് ശരിയായ നടപടിയെ ് കാ . അതിനാൽ
30.12.2017-ന് ്അ ്നിലവിലി ച ംവവ ക ംപാലി ്അ പകാരംസമർ ി ി അേപ കളിൽ
ബ െ തേ ശസ യംഭരണ ാപനം എ ാ വിധ പരിേശാധനക ം നട ി ച വിേധയമാെണ ്
ഉറ വ ിയതി േശഷംഅ വദി ി നിർ ാണെപർമി ് പകാരം ർ ീകരി െക ിട ൾ ്ഒ ൻസി/
െക ിടന രായിസമർ ി അേപ കളിൽ2018-െല േകരള െനൽവയൽത ീർ ടസംര ണ (േഭദഗതി)
ആ ിെല (2018 െല 29) വ വ കൾ ബാധകമെ ം, പ ത െക ിട നിർ ാണ െപർമി ് നൽ േ ാൾ
നിലവി ായി നിയമ ളാണ്. ടി െക ിട ൾ ് ഒ ൻസി/െക ിട ന ർ നൽ അവസര ിൽ
ബാധകെമ ം ഇതിനാൽ അറിയി .
(ഒ ്)
ി.െക.േജാസ്
അഡീഷണൽ ചീഫ് െസ ക റി
DDP OFFICE 195
േകരളസർ ാർ
നം-Rev-P1/248/2019-REV
റവന(പി) വ ്,
തി വന രം,
തീയതി: 17.02.2020
സർ ലർ
വിഷയം:- െകരള െനൽവയൽ ത ീർ ട സംര ണ നിയമ ം ച ം നട ിലാ ത്
ചന:- ബ :റവന വ ് പിൻസി ൽെസ ക റി െടഅ തയിൽേചർ 14.02.2020തീയതിയിെല
േയാഗ ിെ തീ മാനം
േകരള െനൽവയൽ ത ീർ ട സംര ണ നിയമ ം ച ം നട ിലാ ത് സംബ ി
വിവിധ ളായ സംശയ ം വിശദീകരണ ം ജി കളിൽ നി ം ഉയർ വ തിെ അടി ാന ിൽ
താെഴ പറ നിർേ ശ ൾ റെ വി .
1. േകരള െനൽവയൽ ത ീർ ട സംര ണ (േഭദഗതി) നിയമം വ ് 27(എ) പകാര ളള വി ാപനം
െച െ ടാ മി െട സഭാവ വ തിയാന ിനായി കണ ിെല നായവില എ ാൽ അേപ ാ
വ വിെ ഏ ം അ ളള രയിട ിെ ന ായവില നി യി ി ി ാ ിട ് സമാനമായ ം
സമാനമായി ിതി െച മായനായവിലനി യി ി ളളഏ ംഅ രയിട ിെ ന ായവില
എ മാ .
2. 2018-െലേകരളെനൽവയൽത ീർ ടസംര ണ(േഭദഗതി)നിയമ ി ംച ളി ംപരാമർശി ി ളള
'മ ്ആവശ ൾ''എ ാൽ,ഭവനനിർ ാണം/വാണിജാവശംഎ ിവെയാഴിെക ളളഇ സംബ ി
നിയമപരമായ എ ാ രം ആവശ ം എ ാ .
3. 2008 െല േകരള െനൽവയൽ ത ീർ ട സംര ണനിയമം പാബല ിൽ വ 12.08.2008 േശഷം
നിലം(െനൽവയൽ) മിയിൽവീട് നിർ ാണാ മതി സംബ ി ് ബ :േകരള ൈഹേ ാടതി റെ വി
WP(C) No.3466/17 ന് േമ ളള 06.06.2017 െല വിധി തമായാണ് ഇ പകാര ളള അേപ കളിൽ
നടപടി സീകരിേ ത്. ഷി ാരന് സ ം ഷി മിയിൽ തെ താമസി തി ളള അവസരം
നൽ തിനാണ്2008 െല േകരള െനൽവയൽത ീർ ടസംര ണ നിയമ ിെലവ ് 5(3)(1),9(1)
എ ിവ പകാരം ഇ ര ിൽ നിയമ ിൽ വ വ െച ി ളളെത ം, 2008 െല േകരള െനൽവയൽ
ത ീർ ട സംര ണ നിയമം പാബല ിൽ വ േശഷം െനൽവയൽ മി വാ വർ ് ഇ പകാരം
അ മതി നൽ ത് വലിയ േതാതി ളള പേയാഗ ിനിടയാ െമ ം ബ :േകരള ൈഹേ ാടതി
നിരീ ി ി ്. ആയതിനാൽ 12.08.2008 േശഷം നിലം (െനൽവയൽ) മി വാ ിയവർ ് ഭവന
നിർ ാണാവശ ിനായി സഭാവ വ തിയാന ിന്/പരിവർ ന ിന് അ മതി നൽേക തി .
4. The Kerala LandUtilisationOrder,1967 പാബല ിൽവ 04.06.1967ന് ൻപ് പരിവർ നംെച ി ളള
20.23 ആറിൽ തൽ വി ീർ ളള മി ് േകരള െനൽവയൽ ത ീർ ട സംര ണ (േഭദഗതി)
DDP OFFICE
196
നിയമ ിെല വ ് 27എ പകാര ളളസഭാവവതിയാനം നട തിനാ ളള അേപ അ വദി
പ ം വ ് 27എ(2) പകാര ളള ജലസംര ണ നടപടികൾ സീകരിേ തി .
5. 2018െലേകരളെനൽവയൽത ീർ ടസംര ണ(േഭദഗതി)നിയമ ംച ം പകാരംേഡ ാബാ ിെല
ഉളളട ൾ തി തിനായി ലഭി അേപ കൾ െനൽവയ കെള സംബ ി ളളതാെണ ിൽ
ഷിഓഫീസ െടേയാ,ത ീർ ട െള സംബ ി ളളതാെണ ിൽവിേ ജ്ഓഫീസ െടേയാറിേ ാർ ്
വാ ിയ േശഷം ആവശ െമ കാ പ ം േനരി ് പരിേശാധന നട ിേയാ ഉപ ഗഹ ചി ത ിെ
സഹായേ ാ ടിേയാ പരിേശാധന നട ി റവന ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ ് ഉചിതമായ തീ മാനം
ൈകെ ാളളാ താണ്.
6. േകരള െനൽവയൽ ത ീർ ട (േഭദഗതി) ച ിെല വ വ പകാരം പാേദശിക നിരീ ണ സമിതി
അംഗീകരി േശഷം വി ാപനം െച ി ളള ഡാ ാബാ ിൽ നി ം എെ ി ം ഒഴിവാ കേയാ
മാ ം വ കേയാ െച ണെമ ിൽ പാേദശിക നിരീ ണ സമിതി െട തെ റിേ ാർ ിെ
അടി ാന ിൽഡാ ാബാ ിൽആവശമായതി കൾവ ിെ ാ ്ഒ േഭദഗതിവി ാപനം
റെ വിേ താണ്. ഇതിനാൽ നിലവിെല വി ാപനം denotify െചേ തി .
(ഒ ്)
െബൻസി.െജ.
അഡീഷണൽ െസ ക റി
DDP OFFICE 197
നിലം രയിടമായി പരിവർ നം െച വർ അറിേയ കാര ൾ
(FAQ)
2008-ന് ്നിക െ മിക പരിവർ നെ തി ളളവ വ ക ഉൾെ ാ ി ്െകാ ്
സർ ാർച റെ വി . ഡാ ാബാ ി ഉൾെ ടാ മിക വീട്നിർ ി ആവശ ി ം
വാണിജാവശ ി ംതരംമാ തിന്ഇനിറവന ഡിവിഷണ ഓഫീസർ ് അേപ ന ാപ താണ്.
1. അേപ ാഫീസ് ഒ േ േ ാ?
ഉ ്. 0029-00-800-88-Receipts collected under Rule 12(9) of the Kerala Conservation of Paddy
land and Wetland (Amendment) Act 2018 എ ശീ ഷധക ി 1,000/- പ അടവാ ിയ രശീതി
അേപ േയാെടാ ം ഉളളട ം െചേ താണ്.
2. ആ .ഡി.ഒ. ്സമർ ി എ ാഅേപ േയാെടാ ം1,000/- പഅേപ ാഫീസ്നിർബ മാേണാ?
ആണ്.
3. അേപ ് നി ിത േഫാറം ഉേ ാ?
ഉ ്. 20.23 ആ (50 െസ ്പ) വെര വി ീർ ളള മി െട പരിവർ ന ിന് േഫാറം 6- ം
20.23 ആേറാ അതി തേലാ ഉളള വി ീർ ക ളള മി െട പരിവർ ന ിന് േഫാറം 7- ം ആണ്
അേപ ത ാറാേ ത്.
4. അേപ േയാെടാ ി ് സമർ ിിേ േരഖക എെ ാമാണ്?
ആയിരം പ,അടവാ ിയെചലാ രശീതി,ആധാര ിെ ്പകർ ്,നി തിരശീതി െടപകർ ്
െക ിട ിെ ാനിെ പകർ ് എ ിവ അേപ േയാെടാ ം ഉളളട ം െചേ താണ്.
5. ഡാ ാബാ ി ഉൾെ ടാ മിയാെണ ി എ ാ േക കൾ ം ആർ.ഡി.ഒ- െട അ മതി
ആവശമാേണാ?
ആവശമി . പരമാവധി 4.04 ആ വി തി ളള മിയി 120 ച ര ശമീ വി ീർ ളള വീട്
നിർ ി തി ംപരമാവധി2.02ആ വി തിയി ളള മിയി 40ച:മീ വി ീർ ളളവാണിജെക ിടം
നിർ ി തി ം തരംമാ ാ മതി ആവശ മി . േനരി ് പ ായ ് / നിസി / േകാർ േറഷ
െസ ക റിമാർ ് ി അേപ ന ി െക ിടനിർ ാനണ ിന് അ മതി ലഭ മാ ാ താണ്.
6. തരം മാ ി ളള ഫീസ് എ പകാരമാണ്?
തരംമാ ം അ വദി അേപ കളി താെഴ പറ നിര ി ഫീസ് അടവാേ ്.
25െസ ്വെര മിെസൗജനമായിതരംമാ ിനൽ താണ്. 25െസ ിന് കളിൽഒേര ർവെര
മി െട ന ായവില െട 10% ഉം ഒേര റി ് കളിൽ ന ായവില െട 20% ഉം ഒ ് വ ി മി െട
തരം മാ ാ താണ്.
7.അേപ വ 25െസ ിൽ റവാെണ ി ംടിയാ െടത േ രിൽഅേതവിേ ജിേലാ/മ ്വിേ കളിേലാ,
മ ് മികൾ ഉൾെ െട 25 െസ ിലധികം മി ഉെ ിൽ െസൗജന സഭാവ വ തിയാനം അ വദി ാൻ
കഴി േമാ?
വത ൂമികളിൽ പല അേപ കൾ ഒരാൾ സമർ ി ി ാൽ തെ ം ആെക 25 െസ ്
വി ാപനം െച ാ മി ് മാ തെമ െസൗജന മായി തരം മാ ാൻ അ വദി ക .
8. അേപ ക ി െട ം, ംബ ിെ ം മി (അതായത് ഭാര , ഭർ ാവ്, മ ൾ എ ിവ െട
േപരി വ െട മി ഉൾെ െട) 25 െസ ിലധികം ഉെ ിൽ െസൗജന മായി തരം മാ ാൻ കഴി േമാ?
അേപ കെ മിമാ തംപരിഗണി ്തീ മാനംഎ ാ താണ്. എ ാൽആെക25െസ ്
വി ാപനം െച െ ടാ മി ് മാ തെമ െസൗജന മായി തരം മാ ം അ വദി ക .
9.25െസ ിൽതാെഴ വി തി ഫീസ്ഇള േക കളിൽഫീസ്ഇളവ്നൽകി മി കമീകരി േ ാൾ
3000 ച.അടിയിൽ തൽ വി ീർ െക ിട ിന് ഫീസ് വാേ േ ാ?
െസൗജന തരംമാ ിന് അർഹത േക കളിൽ െക ിട വി ീർ ം 3000
ച ര ശ അടിയിൽ തലാെണ ിൽ െക ിട വി ീർ ഇന ിൽ ഫീസ് ഈടാ ാ താണ്.
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA

More Related Content

Similar to u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA

Kerala Panchayath Raj Act KPR Act 1994 - ഭൂമി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളെ വ...
 Kerala Panchayath Raj Act KPR Act 1994 - ഭൂമി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളെ വ... Kerala Panchayath Raj Act KPR Act 1994 - ഭൂമി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളെ വ...
Kerala Panchayath Raj Act KPR Act 1994 - ഭൂമി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളെ വ...Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 
Kerala House to the house less - LIFE MISSION pHASE 3 - REHABILITATION OF TH...
Kerala House to the house less - LIFE MISSION pHASE 3 - REHABILITATION OF TH...Kerala House to the house less - LIFE MISSION pHASE 3 - REHABILITATION OF TH...
Kerala House to the house less - LIFE MISSION pHASE 3 - REHABILITATION OF TH...James Joseph Adhikaram
 

Similar to u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA (15)

Kerala Panchayath Raj Act KPR Act 1994 - ഭൂമി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളെ വ...
 Kerala Panchayath Raj Act KPR Act 1994 - ഭൂമി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളെ വ... Kerala Panchayath Raj Act KPR Act 1994 - ഭൂമി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളെ വ...
Kerala Panchayath Raj Act KPR Act 1994 - ഭൂമി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളെ വ...
 
Kerala House to the house less - LIFE MISSION pHASE 3 - REHABILITATION OF TH...
Kerala House to the house less - LIFE MISSION pHASE 3 - REHABILITATION OF TH...Kerala House to the house less - LIFE MISSION pHASE 3 - REHABILITATION OF TH...
Kerala House to the house less - LIFE MISSION pHASE 3 - REHABILITATION OF TH...
 
Identification of 12000 land plots in Kerala for toilet construction - GO upl...
Identification of 12000 land plots in Kerala for toilet construction - GO upl...Identification of 12000 land plots in Kerala for toilet construction - GO upl...
Identification of 12000 land plots in Kerala for toilet construction - GO upl...
 
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathi...
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathi...Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathi...
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathi...
 
klc seniorage penalty james adhikaram
 klc seniorage penalty james adhikaram klc seniorage penalty james adhikaram
klc seniorage penalty james adhikaram
 
Seniorage - Kerala Land conservancy act order uploaded by james Joseph
Seniorage - Kerala Land conservancy act order uploaded by james JosephSeniorage - Kerala Land conservancy act order uploaded by james Joseph
Seniorage - Kerala Land conservancy act order uploaded by james Joseph
 
Sevana Jalakam - All you want to know from a panchayath office - James Joseph...
Sevana Jalakam - All you want to know from a panchayath office - James Joseph...Sevana Jalakam - All you want to know from a panchayath office - James Joseph...
Sevana Jalakam - All you want to know from a panchayath office - James Joseph...
 
മലയാളം [Autosaved]
മലയാളം [Autosaved]മലയാളം [Autosaved]
മലയാളം [Autosaved]
 
Michabhumi clarification circular James Joseph adhikarathil
Michabhumi clarification circular James Joseph adhikarathilMichabhumi clarification circular James Joseph adhikarathil
Michabhumi clarification circular James Joseph adhikarathil
 
Michabhoomi Clarification Pattayam
Michabhoomi Clarification PattayamMichabhoomi Clarification Pattayam
Michabhoomi Clarification Pattayam
 
Michabhoomi Land Board Clarifications - James Joseph Adhikarathil 9447464502
Michabhoomi Land Board Clarifications - James Joseph Adhikarathil 9447464502Michabhoomi Land Board Clarifications - James Joseph Adhikarathil 9447464502
Michabhoomi Land Board Clarifications - James Joseph Adhikarathil 9447464502
 
Haritha karma sena - Green army in kerala -Go20200812 26710. www.jamesadhikar...
Haritha karma sena - Green army in kerala -Go20200812 26710. www.jamesadhikar...Haritha karma sena - Green army in kerala -Go20200812 26710. www.jamesadhikar...
Haritha karma sena - Green army in kerala -Go20200812 26710. www.jamesadhikar...
 
Nelvayal thanneerthada niyamam - Paddy wet land act
Nelvayal thanneerthada niyamam - Paddy wet land act Nelvayal thanneerthada niyamam - Paddy wet land act
Nelvayal thanneerthada niyamam - Paddy wet land act
 
Kerala Treasury Transactions revised procedures - Adhikaram consultants 9447...
Kerala Treasury Transactions revised procedures - Adhikaram consultants 9447...Kerala Treasury Transactions revised procedures - Adhikaram consultants 9447...
Kerala Treasury Transactions revised procedures - Adhikaram consultants 9447...
 
Lsgd sewage waste management role of various departments James Joseph Adhika...
Lsgd sewage waste management role of various departments James Joseph Adhika...Lsgd sewage waste management role of various departments James Joseph Adhika...
Lsgd sewage waste management role of various departments James Joseph Adhika...
 

More from Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502

More from Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502 (20)

Handbook for Presiding Officers Election 2024 James Joseph Adhikarathil Joi...
Handbook for Presiding Officers Election 2024 James Joseph Adhikarathil Joi...Handbook for Presiding Officers Election 2024 James Joseph Adhikarathil Joi...
Handbook for Presiding Officers Election 2024 James Joseph Adhikarathil Joi...
 
Land tribunal Pattayam citeria for the issue
Land tribunal Pattayam citeria for the issueLand tribunal Pattayam citeria for the issue
Land tribunal Pattayam citeria for the issue
 
Resurvey area prevails over document area
Resurvey area prevails over document areaResurvey area prevails over document area
Resurvey area prevails over document area
 
shanavas Land Tax new rate 2022- Basic Tax 1-04-2022 (1).pdf
shanavas Land Tax new rate 2022- Basic Tax 1-04-2022 (1).pdfshanavas Land Tax new rate 2022- Basic Tax 1-04-2022 (1).pdf
shanavas Land Tax new rate 2022- Basic Tax 1-04-2022 (1).pdf
 
Bhoomi tharam mattom no fee for family property below 25 cents - James Josep...
Bhoomi tharam mattom no fee for family property below 25 cents - James Josep...Bhoomi tharam mattom no fee for family property below 25 cents - James Josep...
Bhoomi tharam mattom no fee for family property below 25 cents - James Josep...
 
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 944...
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 944...Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 944...
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 944...
 
kbt
kbtkbt
kbt
 
Training to Prospective Tahsildars Kerala ILDM James Joseph Adhikarathil 94...
Training to Prospective Tahsildars Kerala  ILDM James Joseph Adhikarathil 94...Training to Prospective Tahsildars Kerala  ILDM James Joseph Adhikarathil 94...
Training to Prospective Tahsildars Kerala ILDM James Joseph Adhikarathil 94...
 
Kerala Building tax act 1975 modified 2023 James Joseph Adhikarathil
Kerala Building tax act 1975 modified 2023 James Joseph AdhikarathilKerala Building tax act 1975 modified 2023 James Joseph Adhikarathil
Kerala Building tax act 1975 modified 2023 James Joseph Adhikarathil
 
Family member certificate not needed for registration James Joseph Adhikara...
Family member certificate not needed for registration  James Joseph Adhikara...Family member certificate not needed for registration  James Joseph Adhikara...
Family member certificate not needed for registration James Joseph Adhikara...
 
michabhoomi KLR Act Land Board procedures James Joseph Adhikarathil
michabhoomi KLR Act Land Board procedures James Joseph Adhikarathilmichabhoomi KLR Act Land Board procedures James Joseph Adhikarathil
michabhoomi KLR Act Land Board procedures James Joseph Adhikarathil
 
Michabhoomi distribution Clarification circular
Michabhoomi distribution Clarification circularMichabhoomi distribution Clarification circular
Michabhoomi distribution Clarification circular
 
ജന്മിത്തം (2).pdf
ജന്മിത്തം (2).pdfജന്മിത്തം (2).pdf
ജന്മിത്തം (2).pdf
 
Land tax note
Land tax noteLand tax note
Land tax note
 
AAY- BPL ration card income and other criteria orders. pdf13-10-2023 (1).Jam...
AAY- BPL ration card income and other criteria orders. pdf13-10-2023 (1).Jam...AAY- BPL ration card income and other criteria orders. pdf13-10-2023 (1).Jam...
AAY- BPL ration card income and other criteria orders. pdf13-10-2023 (1).Jam...
 
Paddy and and wetland aCT - Contempt of court - sub collector fort Cochin fin...
Paddy and and wetland aCT - Contempt of court - sub collector fort Cochin fin...Paddy and and wetland aCT - Contempt of court - sub collector fort Cochin fin...
Paddy and and wetland aCT - Contempt of court - sub collector fort Cochin fin...
 
Taluk vikasana samithi taluk sabha kerala guidelines James joseph adhikarathil
Taluk vikasana samithi taluk sabha kerala guidelines James joseph adhikarathilTaluk vikasana samithi taluk sabha kerala guidelines James joseph adhikarathil
Taluk vikasana samithi taluk sabha kerala guidelines James joseph adhikarathil
 
Land tribunal pattayam registration in SRO - Certified copy of pattayam from...
Land tribunal pattayam registration in SRO - Certified copy of pattayam from...Land tribunal pattayam registration in SRO - Certified copy of pattayam from...
Land tribunal pattayam registration in SRO - Certified copy of pattayam from...
 
Kerala building tax act 1975 - Copy of the building permit should be given to...
Kerala building tax act 1975 - Copy of the building permit should be given to...Kerala building tax act 1975 - Copy of the building permit should be given to...
Kerala building tax act 1975 - Copy of the building permit should be given to...
 
Kerala building tax act 1975 - Copy of the building permit should be given to...
Kerala building tax act 1975 - Copy of the building permit should be given to...Kerala building tax act 1975 - Copy of the building permit should be given to...
Kerala building tax act 1975 - Copy of the building permit should be given to...
 

u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakom James Joseph adhikarathil u3a INDIA

 • 1.
 • 2. DDP OFFICE 104 േകരള പ ായ ് െക ിടനിർ ാണ ച ൾ, 2019 േകരള പ ായ ് െക ിട നിർ ാണ ച ൾ (േഭദഗതി) ച ൾ, 2021വിവര ൾ േപ കളി െട കമ നം വിവരം ച ം േപജ് 1. നിർവചന ൾ 2 108-110 2. െക ിടനി ാണ ച ബാധകമാ പവ ന 3 110-111 3. െക ിടനി ാണ ച ളിെല വ വ ക ് ഇളവ് അ വദി ാ ളള അധികാരം 3(4) 111 4. ഗാമപ ായ ക െട തരംതിരിവ് 3 (6) 111 5. െപ മി ് അനിവാരത 4 112 6. െക ിടനി ാണ െപ മി ് / വികസന െപ മി ി ളള അേപ 5 112 7. േക സ ാ ,സം ാനസ ാ ,രാജര ാ ാപന െട അേപ , ആവശ മായ േരഖക 5(3) 113 8. അ മതി, നിരാേ പ സാ പ ത , മ ് അധികാര ാപന ളി നി ം ഹാജരാേ നി ാണ 5(4) 113-116 9. സമ ിേ ാ ക 6 116-117 10. െക ിട നി ാണ ച ി െറ പരിധിയി നി ം ഒഴിവാ ാ സ ാരി െറ നി ാണ പവ ന 7 117 11. െപ മി ് ആവശ മി ാ പ ിക 8 117-118 12. ൈസ ് ാ അംഗീകരി ം െപ മി ് അ വദി ം (അ മതി നിേഷധി ാ അപാകത അറിയി ) 9 118-119 13. 1.5 മീ റി ത ആഴ ി ഖനനം നട ൈസ ി െറ ം ാ ക െട ം അംഗീകാരം 10 119-120 14. ആഴ ി ളള ഖനനം - പരാതി ലഭി ാ 10(5) 120 15. നി ാണാ മതി നിേഷധി തി ളള കാരണ 11 121
 • 3. DDP OFFICE 105 16. ൈസ ് ാ അംഗീകാര ം നിരാകരണ ം അറിയി തി ളള കാലയളവ് 12 121 17. പ ിക െട നിർ ഹണ ിന് അ മതി ന തിേനാ നിരാകരി തിേനാ ഉളള കാലയളവ് 13 121 18. അ മതി ന തിേനാ നിരാകരി തിേനാ െസ ക റി കാലതാമസം വ ിയാ 14 122 19. ക ിത അ മതി (Deemed Permit) 14(3) 122 20. െപ മി ക െട കാലാവധി ദീ ഘി ി ം ം 15 122-123 21. െക ിട നി ാണ െപ മി ് കാലാവധി ദീ ഘി ി തി ളള ഫീസ് 15(3) 122 22. െപ മി ് കാലാവധി േശഷ ളള അേപ 15(4) 123 23. വികസന െപ മി ് ദീ ഘി ി ലി ളള അേപ 15(5) 123 24. കാലാവധി ദീ ഘി ി , അേപ 15(6) 123 25. െപ മി ് തട െവ , അസാ വാ (Suspension & Revocation) 16 124 26. േ ാ ക െട ൈകമാ ം (െപ മി ് ൈകവശ ളള വ ിക ) െസ ക റിെയ അറിയി 19 124-127 27. അംഗീകാര സാ പ തം (Acknowledgement Certificate) ന തി ളള നടപടി കമം 19(A) 124 28. സയം സാ െ മായി ബ െ വവ 19(B) 125 29. റ അപകട സാധ ത ളള െക ിട െട അടി റ നിര ് പരിേശാധന മ െക ിട െട അടി റ നിര ് പരിേശാധന 19(D) 126 30. ക ിത അടി റ നിര ് പരിേശാധന ീകരണം (Deemed completion of plinth level inspection) 19(E) 126 31. ീകരണ സാ പ തം, വികസന സാ പ തം, ഒകപ സി സ ിഫി ് 20 127-129 32. ക ിത വികസന സാ പ തം (Deemed Development Permit) 20(2) 127
 • 4. DDP OFFICE 106 33. ഒക പ സി സ ിഫി ് 20(3) 128 34. െസ ക റി ് അ വദി ാ ഇള ക 20(3) 128 35. ക ിതഒകപ സിസാ പ തം(DeemedOccupancyCertificate) 20 128 36. ഭാഗികമായി ീകരി െക ിട െട ഒക പ സി 20(4) 129 37. േപാ ് ഒക പ സി ആഡി ് 21 129 38. േ ാ ് സംബ ി െപാ വവ 22 129 39. െപാ േറാ കേളാ േച നി ാണ ളള വില ് 23 130 40. െക ിട െട ഉയരം 24 131 41. െത വ് വീതി സരി ളള െക ിട െട ഉയരനിയ ണം 24 131 42. െക ിട െട വിനിേയാഗഗണം (Occupancy) 25 131-132 43. റ ായ ലം (Open Space / Yard) - Table 4 26 132-134 44. അ വദനീയമായ തളള ക 26(10) 134 45. കവേറജ് 27 135 46. പേവശനമാ ം (Access) 28 135-136 47. പാ ിംഗ് 29 136 48. േല ഔ ് അംഗീകാരം േ ാ ് ഉപേയാഗം 30 136 49. ചിത സൗകര 34 137 50. േകാണി ടിക ം അ ി ര ാ േകാണി ടിക ം 35 137 51. ഭി േശഷി ാ , തി പൗര മാ , ിക എ ിവ ളള സൗകര 42 138 52. ഗ ാസ് സി ി ളള / എ പിജി ആ ി േല ് സി ി ളള വ വ 43(3) 138 53. അ ാ ്െമ കളി ഗ ാസ് സി ി ളള / എ പിജി ആ ി േല ് സി ി ളള വവ 43(4) 138 54. േകാളനിക , െച േ ാ ിെല നി ാണ , സവിേശഷ വ വ ക 49 138-140 55. െച േ ാ ിെല നി ിതിക 50 140
 • 5. DDP OFFICE 107 56. അംഗീ ത ീ ക പകാര ളള െക ിടനി ാണം 52 - 56 141-142 57. േറാ വികസന ിന് മി െട ഒ ഭാഗം സൗജന മായി വി െകാ ാ േ ാ കളിെല നി ാണം 62 - 66 142 58. താ ാലിക ടി ക , െഷ ക 68 143 59. ഭി ി ം േവലി ം 69 - 71 143 60. 30.03.2020- നിലവി ളളെക ിട ിേ തലായവ ളള സവിേശഷ നിബ നക 72 143 61. േമ ര െട തരംമാ ം 73 143 62. ഏക ംബ വാസ ഹ െക ിട ് കളി ഷീ ് / ഓട് അധികേമ ര 74 144 63. കിണ 75 144-145 64. മഴെവളള സംഭരണം 76 145 65. സൗേരാ ാപനം േമ ര ് കളി 77 146 66. സൗേരാ ജലതാപന സംവിധാന 78 146 67. മാലിന നി ാ നം 79 146-147 68. വാ ാവിനിമയ േഗാ ര 83 - 88 147-148 69. അനധി ത നി ാണ െ തിെര ളള നടപടി 89 - 90 148-150 70. െക ിടനി ാണ പ ിക നി ിവ ി 91 150 71. കമവ രണം 92 - 96 150-151 72. വിജില സ്, അപകടകര ം ന നത ളള മായ നി ാണ - അ ീ 104 152 73. വിജില സ്, അപകടകര ം ന നത ളള മായ നി ാണ - നി ിവ 106 152 74. സംശയ രീകരണം 109 152
 • 6. DDP OFFICE 108 േകരളപ ായ ് െക ിടനിർ ാണച ൾ,2019 Kerala Panchayat Building Rules, 2019 (GO(P) No.78/2019/LSGD Dt: 02.11.2019 & GO(P) No.56/2020/LSGD Dt:24.09.2020) (Notification SRO No.829/2019 Dt: 08.11.2019 & SRO No.638/2020 Dt: 01.10.2020 േകരള പ ായ ് െക ിട നിർ ാണ (േഭദഗതി) ച ൾ 2021 (GO(MS) No.120/2021/LSGD Dt: 28.06.2021 ( പാബല തീയതി 29.06.2021) അ ായം 1 നിർ ചന ൾ (ച ം 2) പധാനെ വ 2(P) നിർ ിതി വി തി (Built up area) െക ിട ിെ എ ാ നിലകളി ആെക വി ീർ ം. െമസാനിൽ നില, ഗാലറികൾ, ബർസാ ി, െടറസി െപ ് ഹൗസ് എ ിവ െട വി ീർ ം ഇതിൽ ഉൾെ ം. 2(u) ാഡിംഗ് (Cladding) കാ ്,നീരാവി, ട്എ ിവയിൽനി ംസംര ണംല മി ്അകേ ം റേ ം പാടിൽ ാപി െക ിട ിെ ഘടക ൾ. 2(aa) കേവർഡ് ഏരിയ (Covered Area) െക ിടം ആവരണം െച മി െട വി തി / െക ിട ിെ ് പി ിെ വി ീർ ം ആവരണം െച െ പാർ ിം ം കേവർഡ് ഏരിയായിൽ ഉൾെ താണ്. കേവർഡ് ഏരിയായിൽ ഉൾെ ടാ ഇന ൾ. 1. േ ാ ം, തിമ ാറ, കിണർ, പണി ാ കൾ, െചടി, നഴ്സറി, വാ ർ ടാ ്, മര ിന് ാ ്േഫാം, ടാ ് ഫൗ ൻ, ബ ് അ േപാ വ. 2. അ ചാൽ,ക ് ഴ കൾ,കാ ്പി ്,ഗ ിപി ്,ൈ ഡേനജ്േചംബർ,െച ഴികൾ അത് േപാ വ. 3. ആകാശ ിേല ് റ ിരി പടിെ ക ംറാ ക ംകാ ിലിവർെച കാർേപാർ ്, മതിൽ, േഗ ് ൈ ഡ്, ഊ ാൽ, െവയിൽമറയാൽ ആവരണം െച െ ഭാഗം അ േപാെല വ. 4. ർ മാ ം തറ നിര ിൽ താെഴ െക ിട ിെ നിലകൾ. 2ab കവേറജ് കവേറജ് എ ാൽ േ ാ ് വി തി മായി ബ െ ് കേവർഡ് ഏരിയാ െട ശതമാനം. (Percentage of covered area with respect to the plot area) 2ae വികസനം- (Development of land)
 • 9. DDP OFFICE 111 2 (b r a) വി ാപനം െച േറാഡ് (Notified road) എ ാൽ സർ ാേരാ ഗാമപ ായേ ാ വി ാപനം െച ഏെതാ േറാ ം എ ർ മാ .
 • 23. DDP OFFICE 125 4. െസ ക റി ് അെ ി മേ െത ി ം അധികാരെ വ ി ് െക ിട ാ ക ം നി ാണ ം ഏത് ഘ ി ം പരിേശാധി വാ ളള അധികാരം ഉ ായിരി ം ലംഘന കെ ിയാ ആയത് ഉടമ പരിഹരിേ മാണ്. ഉടമ ലംഘന പരിഹരി തി പരാജയെ ാ ആയത് പരിഹരി തിനായി െസ ക റി ആവശ മായ നടപടിക സീകരിേ താണ്. 1. റ അപകട സാ ത ളള െക ിട െട ഏെതാ നി ാണ ഘ ി ം െക ിട ാനി നി ം ലംഘി െകാ ാണ് നി ി തെത ് സ യം സാ െ ിയ െക ിടനി ാണ െപ മി ് ന കിയ എംപാന ഡ് ൈലസ സി െട ശ യി െ ാ എംപാന ഡ് ൈലസ സി അ രം ലംഘന ബ െ അധികാരികെള അറിയിേ ം ട ളള േമ േനാ ം അവസാനി ിേ മാണ്. നി ി െക ിട ി െറ േഫാേ ാ സഹിതം മായ വിശദാംശ എംപാന ഡ് ൈലസ സി ബ െ അധികാരിക ് സമ ിേ താണ്. 2. എംപാന ഡ് ൈലസ സിയി നി ം ലഭ മായ വിവര ി െറ അടി ാന ി ട ളള പ ിക താ ാലികമായി നി ിവ തി ം അപാകതക പരിഹരി തി മായി െസ ക റി െക ിട ഉടമ ് ഉട തെ േനാ ീസ് ന േക താണ്. അ രം സ ഭ ി വ വ ക ലംഘി െകാ ് ത ിേ ക നട വാ പാ ളളത . അപാകതക പരിഹരി തി േശഷം ിയ സ യം സാ െ ിയ െക ിടനി ാണ െപ മി ് ലഭി തി ളള ിയ ഡായിം ക ത ാറാ തിനായി ഉടമ ് ഒ എംപാന ഡ് ൈലസ സിെയ ഏ െ ാ താണ്. അ രം സംഗതികളി സ യം സാ െ ിയ െക ിടനി ാണ െപ മി ി െറ പരിേശാധന ം ലസ ശന ി ം േശഷം മാ തം ഒക പ സി സ ിഫി ് ന േക താണ്. 3. അേപ സമ ി തി േശഷേമാ, െക ിട നി ാണം നട സമയേ ാ ഉടമേയാ, എംപാന ഡ് ൈലസ സിേയാ മാ കയാെണ ി ബ െ വ ി േരഖാ ലേമാ, ഓൈണ െക ിട ാ സംവിധാനം േഖനേയാ അറിയി ് ലഭി തീയതി ത നി ാണ പ തിയി താ ഉ രവാദിയായിരി ത എ ് െസ ക റിെയ അറിയിേ താണ്. മാ ം ഉ ായി ഏ ദിവസ ി ളളി ഉടമ / എംപാന ഡ് ൈലസ സി വിവരം െസ ക റിെയ അറിയിേ താണ്. തിയ ഉടമ അെ ി എംപാന ഡ് ൈലസ സി, അത സംഗതി േപാെല, നി ാണ ി െറ ഉ രവാദി ം ഏെ ക ം വിവരം െസ ക റിെയ േരഖാ ലം അറിയി ക ം െച വെര നി ാണം താ ാലികമായി നി ി വ േ താണ്.
 • 51. DDP OFFICE 153 8. വാർ ാ വിനിമയ േഗാ ര ളിേല വഴി െട വീതി നി ർഷി ി ി . (ബ . പിൻസി ൽ െസ ക റി െട 18.04.2021 -െല ആർ.ബി3/49/21 -ാം ന ക ്).
 • 52. DDP OFFICE 154 9. െക ിട നിർ ാണ ച ലംഘനം റിേ ാർ ് െച േ ാൾ ഉേദ ാഗ െട പ ിേനാെടാ ം അംഗീ ത ൈലസൻസി െട ം, െക ിട ഉടമ െട ം പ ും അവർെ തിെര നടപടി ം ടി റിേ ാർ ് െചേ താണ് (ചീഫ് എ ിനീയ െട (LID & EW) 26/03/2022 -െല DB2/11797/20/CE/LID&EW ന ർ സർ ലർ).
 • 53. DDP OFFICE 155 േകരളാ പ ായ ് െക ിട നിർ ാണ ച ൾ സംശയ നിവാരണം (FAQ)
 • 70. DDP OFFICE 172 േകരളസർ ാർ ന ർ. 12900/ആർ.എ.1/2015/തസഭവ തേ ശ സയം ഭരണ (ആർ.എ) വ ് തി വന രം, തീയതി.02.12.2015 സർ ലർ വിഷയം- തേ ശസയംഭരണ വ ് - െക ിട നിർ ാണ അേപ മായി ബ െ തേ ശസയംഭരണ ാപന ളിൽ സീകരിേ നടപടി കമ ൾ - സംബ ി ്. ചന - 1. 20.06.2007-െല ന ർ 24136/ആർ.എ1/2007/തസഭവ സർ ലർ. 2. 24.07.2010-െല ന ർ 22044/ആർ.എ1/2010/തസഭവ സർ ലർ. 3. 13.02.2012-െല ന ർ 818/ആർ.എ3/2012/തസഭവ സർ ലർ. 4. 30.10.2012-െല ന ർ 59177/ആർ.എ1/2013/തസഭവ സർ ലർ. 5. 30.12.2013-െല ന ർ 75419/ആർ.എ1/2013/തസഭവ സർ ലർ. 6. 19.05.2014-െല ന ർ 29342/ആർ.എ1/2014/തസഭവ സർ ലർ. 7. 22.08.2014-െല ന ർ 46871/ആർ.എ1/2014/തസഭവ സർ ലർ. സം ാന ് െക ിട നിർ ാണ ച ൾ പാബല ിൽ വ ി സർ ാർ ഉ ര കൾ റെ വി ക ം, ടർ ് ഇവ കാര മമാ ം ഫല പദമാ ം നട ാ ത് സംബ ി മാർഗനിർേ ശ ൾ ചനയിെല സർ ല കൾ പകാരം റെ വി ക ം െച ി . എ ി ം ഇേ ാ ം െക ിട നിർ ാണ അേപ കൾ സ ീകരി തി ം, ടർ നടപടികൾ ൈകെ ാ തി ം പല തേ ശ ാപന ളി ം വ ത രീതികളാണ് അവലംബി വ െത ം, െത ായ നടപടി കമ ൾ ശ യിെ ി െ ം, ഫയ ക ം, രജി ക ം, റിേ ാർ ക ം ശരിയായി ത ാറാ തി ം പാലി തി ം അപാകതകൾ ക ് വ െ ം ചീഫ് ടൗൺ ാനർ (വിജിലൻസ്) റിേ ാർ ് െച ി ്. േമൽ വ വ കൾ കണ ിെല ് െക ിട നിർ ാണ അേപ കൾ പരിേശാധി തിൽ തൽ വ ത ം താര ത ം കാര മത ം ഉ ാ തിതായി താെഴ റ മാർ നിർേ ശ ൾ റെ വി . പ ത മാർ നിർേ ശ ൾ എ ാ തേ ശസയംഭരണ ാപന ം കർശനമായി പാലിേ താണ്. 1. തേ ശസയംഭരണവ ിെ ചനഒ ിെല20.06.2007-െല24136/ആർ.എ1/2007/തസഭവ ന ർ സർ ലറിെല അ ൻഡിക്സ് ഒ ിൽ നിർേ ശി ി പകാരം െക ിട നിർ ാണ അേപ രജി ർ എ ാ തേ ശ ാപന ളി ം ത മായി വിവര ൾ േരഖെ ി പരിപാലിേ താണ്. രജി റിെല േപജ് ന ർ കമ ിൽ േരഖെ ി െസ ക റി സാ െ േ താണ്. അേപ സംബ മായ വൻ വിവര ം രജി റിെല ബ െ േകാള ളിൽ േരഖെ േ താണ്. രജി റിെല വിവര ൾ വ മാ ം ർണമാ ം വ ിയാ ം േരഖെ േ താണ്. രജി റിെല വരികെള ാം ർണമായി വിനിേയാഗിേ താണ്. േരഖെ കൾ ിടയിൽ ന മായിഇ േപ ക ം വരിക ം
 • 71. DDP OFFICE 173 റ ് െച ് ആയത് െസ ക റി സാ െ േ താണ്. 2. െക ിട നിർ ാണ അേപ കൾ (െപർമി ്/ കമവൽ രണം/ഒ ൻസി) ഫ ് ഓഫീസിൽ അേപ ാ ഫീസ് സഹിതം സികരിേ ം, ഫ ്ഓഫീസിൽ നൽ കറ ് ന രിെ കമ ിൽതെ െപർമി ്രജി റിൽേരഖെ േ ം, ടർനടപടിസീകരിേ മാണ്. അ ൻഡിക്സ് എ-യി എ ാ െക ിട നിർ ാണ അേപ ക ം അ ർണേമാ, അപാകത േതാ ആെണ ിൽ ടി ആയത് കറ ് ന റിെ കമ ിൽ ബ െ രജി റിൽ എ ാ വിവര ം േരഖെ ി സമയ കമ ിൽ നടപടി സീകരിേ താണ്. രജി റിെല േകാളം1-ൽ കമന ം,േകാളം2ൽകറ ്ന ം,ഓഫീസിൽഅേപ ലഭി തീയതി ം നിർബ മാ ം േചർ ിരി ണം. 3. ഫ ് ഓഫീസിൽ നി ം നൽ കറ ് ന റിെ അടി ാന ിൽ െക ിട നിർ ാണ ഫയലിന് ന ർ നൽേക താണ്. പി ീട് പ ത ഫയലി ാ വിനിമയ ൾ, േനാ ീ കൾ, ഉ ര കൾ, നടപടി കമ ൾ, െപർമി ്, ഒ ൻസി തലായവെയ ാം ഈ ഫയൽ ന രിലാ ാേക ത്. 4. െക ിട നിർ ാണ അേപ ാ ഫയലിൽ േനാ ് ഭാഗ ം, കറസ്േപാ ് ഭാഗ ം ഉ ായിരിേ താണ്. ഇവയിൽ േരഖെ കൾ, ഫയൽ സംബ മായ വിവര ൾ, മ ് േരഖകൾ എ ിവ കമാ ഗതമായി ഫയൽ ന ർ, േപജ് ന ർ എ ിവ േരഖെ ി ഫയ കൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ിേ താണ്. 5. റി കൾ അേപ യിൽ തെ എ രീതി ർണമാ ം ഒഴിവാേ താണ്. ഫയൽ േപ കൾ (വിനിമയ ൾ, േനാ ീ കൾ, ഉ ര കൾ, നടപടി കമ ൾ തലായവയട ം) ശരിയായസമയ കമ ിൽ ാഗ്െച ്േചർേ താണ്. േപ കൾ േവർെപ ം,പിൻെച ം, മ േപ കളിൽ ഒ ി ം ഫയ കളിൽ വ പവണത അവസാനി ി ണം. േനാ ് ഭാഗ ം കറസ്േപാ ്ഭാഗ ംപര രപരാമർശ തായിരിേ താണ്. േനാ ്ഫയലിെ എ ാ േപജി ം ഫയൽ ന ം, േപജ് ന ം േരഖെ േ താണ്. 6. അേപ കൾ നിലവി െക ിട നിർ ാണ ച ൾ തമായി പരിേശാധന നടേ ം, എ ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ത ാറാ റിേ ാർ ിൽ േ ാ ിെ സർെ ന ർ, വി ീർ ം, വിേ ജ് എ ിവ ം െക ിട ിെ ൈകവശഗണം/ഉപേയാഗം, വി ീർ ം, എഫ്.എ.ആർ, നിലക െട എ ം, കവേറജ്, പാർ ിംഗ്, തലായ വിവര ൾ, നിർ ി നിർ ാണംെക ിടനിർ ാണനിയമ ംമ ്അ ബ നിയമ ംപാലി േ ാെയ വിശദമായ അഭി പായം എ ിവ ഉൾെ േ മാണ്. പ ത റിേ ാർ ിൽ ല പരിേശാധന നട ി അള ക ം, അതി ക ം തി െ ത്, ല ിെ േപര്, വാർഡ് ന ർ, സർെ /റീസർെ ന ർ, വി തി, വഴി െട വീതി, ല ിെ തരം, വ െ വികസനം, െപർമി ് ഫീസ് സംബ മായ കണ ാ കൾ, െപർമി ് അ വദി ത് സംബ ി ത മായ പാർശ തലായവ ം ഉൾെ േ താണ്. ാൻ പകാരം ആവശ മായ പാർ ിംഗ് സൗകര ൾ നിർ ാണ ല ് പാേയാഗിക തല ിൽ ലഭ മാേണാെയ ത് റിേ ാർ ് െചേ താണ്. ആവശ െമ ിൽ റിേ ാർ ിനായി ഒ മാ കാ േഫാർമാ ്ത ാറാ ിഉപേയാഗി ാ താണ്. ഈറിേ ാർ ്ഫയലിെ ഭാഗമായി ിേ താണ്. 7. ബ െ െസ ൻ ാർ ിെ േനാ ിൽ ഉടമ ത ് ആധാരമായ േരഖക െട
 • 72. DDP OFFICE 174 പരിേശാധന,അേപ കെ ഉടമ ാവകാശം,അേപ യിെല മിയിെലനിർ ാണാവകാശം, എ ിവ സംബ ി ് പരാമർശം ഉ ായിരിേ താണ്. നിർ ാണ ിന് െപർമി ് അ വദി ാ പ ംെപർമി ്ഫീസ്/േകാ ൗ ിംഗ്ഫീസ്സംബ മായകണ ാ കൾ േനാ ിൽ വ മാേ ം െപർമി ് നിരസി പ ം വ മായ കാരണ ൾ േനാ ിൽ േരഖെ േ മാണ്. 8. 30.10.2012-െല ന ർ 59177/ആർ.എ1/2013/തസഭവ, 30.12.2013 തീയതിയിെല ന ർ.75419/ ആർ.എ1/2013/തസ ഭവ എ ീ സർ ല കളിൽ അ ശാസി ം പകാരം ഫയലിെല എ ാ റി ക േട ം സാ െ ക െട ം ഉ ര ക െട ം വെട ബ െ ഉേദാഗ െ േപര്,ത ിക,േഫാൺന ർഎ ിവനിർബ മാ ംേരഖെ േ താണ്. സീൽ പതി ിേ താണ്. 9. അേപ യിൽ നടപടി സ ികരി തിൽ കാലതാമസ െ ിൽ കാരണം രജി റി ം ഫയലി ംവ മാ ിയിരിേ താണ്. യഥാസമയം അേപ ക േനാ ീസ്നൽേക ം ഇതിെ പകർ ് ഫയലിൽ ി ിരിേ മാണ്. േനാ ീസ് സംബ മായി ഫയലിെല േനാ ് ഭാഗ ം െക ിട നിർ ാണ രജി റി ം േരഖെ കൾ ഉ ായിരിേ താണ്. 10. െക ിട നിർ ാണ അേപ ൈകകാര ം െച ഫയ കൾ പരിേശാധന ായി ബ െ ഉേദ ാഗ ർ ് ൈകമാ സംബ ി വിവര ൾ ത മായി യഥാസമയം രജി റിൽ േരഖെ േ താണ്. 11. സാേ തിക വിഭാഗ ിെ ം ബ െ െസ നിെല ം പരിേശാധന ് േശഷം അ മതി നൽകാ താെണ ിൽ ഫയൽ െപർമി ് അധികാരി െട അംഗീകാര ിനായി സമർ ിേ ം, അംഗീകാരം നൽകാ താെണ ിൽ െപർമി ് ഫീസ് അട തി അേപ കന് നിർേ ശം നൽ തിന് അധികാരി ഉ രവാേക മാണ്. 12. 22.08.2014-െല 46871/ആർ.എ1/2014/തസഭവ ന ർ സർ ലറിൽ അ ശാസി ം പകാരം െപർമി ്അ വദി തി ൻപായിെക ിടനിർ ാണച ളിൽനിർേ ശി ിരി ൻ ർ അ മതികൾ എ ാം ലഭ മാ ിെയ ് ഉറ ാേ താണ്. പ ത അ മതിക െട ന ം തീയതി ം െപർമി ി ം അ ഡ് ാനി ം േരഖെ േ മാണ്. 13. മതിയായ െപർമി ് ഫീസ് അട റ ് ഇതിെ വിവര ൾ (രസീത് ന ർ, തീയതി, ക എ ിവഫയലിൽേരഖെ ികര െപർമി ്ത ാറാ ിരജി റിൽേവ േരഖെ കൾ നട ി അംഗീകാര ിനായി അധികാരി ് സമർ ിേ താണ്. അേപ ം ഫീസ് അട ം രജി ർ ഒ േനാ ി പരിേശാധി ് അധികാരി െപർമി ് അംഗീകരി ാ താണ്. അംഗീ ത ാ കളിൽെപർമി ്ന ർ,തീയതി,വവ കൾ(ഉെ ിൽ)കാലാവധി,െപർമി ് ഫീസ് വിശദാംശ ൾ എ ിവ െപർമി ് അധികാരി സാ െ േ താണ്. രജി റിൽ െപർമി ് ന ർ, തീയതി എ ിവ വ മായി േരഖെ ി സാ െ േ താണ്. ടർ ് അേപ കന് അംഗീ ത ാ ക െട സാ െ ിയ പകർ ്, െപർമി ് എ ിവ നൽേക താണ്. 14. 13.02.2012-െല 818/ആർ.എ3/2012/തസ ഭവ ന ർ സർ ലറിൽ െക ിട നിർ ാണ അേപ കളിൽ പരിേശാധനനട ിയേശഷംെക ിടനിർ ാണച ൾകർശനമായി പാലി െകാ ് മാ തേമ നിർ ാണാ മതി നൽകാ എ ് അ ശാസി . ഇത് പാലി െവ ് ഉറ ാേ താണ്.
 • 73. DDP OFFICE 175 15. െക ിട നിർ ാണ അ മതി പ ത ിെ ം (െപർമി ്), അംഗീ ത ാ ക െട ം േകാ ി നിർബ മാ ംഫയലിൽ ിേ താണ്. അംഗീ ത ാനി ംെപർമി ി ംെപർമി ്ന ർ, വ വ കൾ, കാലാവധി, നിരാേ പ പ ത െട വിവര ൾ, േലഔ ് അംഗീകാര ിെ വിശദാംശ ൾ (ആവശ െമ ിൽ) അംഗീകാരം നൽ ഉേദ ാഗ െട ഒ ം േപ ം വിവര ം േരഖെ േ താണ്. 16. െക ിട നിർ ാണ നിയ ൾ അ ശാസി രീതിയിൽ െക ിട നിർ ാണ അേപ കളിൽ നി ിത സമയപരിധി ിൽ തെ തീ മാനെമ േ താണ്. തൽ േരഖകൾ/ വിശദാംശ ൾആവശ പ ംഅേപ കെനയഥാസമയംേരഖാ ലംഅറിയിേ താണ്. ആയതിെ ഒ പകർ ് കറസ്േപാ ് ഫയലിൽ ിേ മാണ്. 17. െക.എം.ബി.ആർ-െല ച ം 143, െക.പി.ബി.ആർ ച ം 134 പകാര കമവൽ രണ അേപ യിൽ അേപ ാഫാറം അേപ ാഫീസ്, കമവൽ രണം അ വദി േതാ നിരസി േതാ ആയ അറിയി ്, േകാ ൗ ിംഗ് ഫീസ്, അ ൻഡിക്സ് ഐയി കമവൽ രണ ഉ രവ്, അ ൻഡിക്സ് െജയി രജി ർ തലായവ ബാധകമായ രീതിയിൽ ഉറ ാേ താണ്. 18. അ വദി െ െപർമി ് െക.എം.ബി.ആർ-െല ച ം 15എ/െക.പി.ബി.ആർ-െല ച ം 17 പകാരം നീ തിേനാ (എ ൻഷൻ) തിേനാ (റിന വൽ) അേപ കാേല ി സമർ ി െ െവ ം സമയപരിധി ിൽ തെ നീ ിയ/ ിയ െപർമി ് അ വദി െ െവ ം െസ ക റി ഉറ ാേ താണ്. കാലതാമസ ാ പ ം മതിയായ വിശദീകരണം ഫയലിൽ േരഖെ േ താണ്. നീ ിയ/ ിയ െപർമി ിൽ കാലഹരണെ െപർമി ിെ പരാമർശം ഉ ായിരിേ താണ്. െപർമി ിെ കാലാവധി നീ താ സാ പ ത ൾ, കാലഹരണെ െപർമി ിൽ തെ തിയ കാലാവധി േരഖെ കൾ നൽ രീതികൾ ർ മാ ം ഒഴിവാേ താണ്. 19. അ വദി െ െപർമി ിെല അംഗീ ത ാനിെല നിർ ാണ ലം, ല വി ീർണം, നിർ ി െക ിട ിെ (െക ിട െട)വി ീർണം,ഉയരം,ഉപേയാഗം, ാനം,നിലക െട എ ം, െക ിട െട േലഔ ് തലായവയിൽ എെ ി ം വ തിയാനം (ച ം െക.എം. ബി.ആർ/െക.പി.ബി.ആർ 10 കീഴിൽ അ വദനീയമായ പവർ ികൾ ഒഴിെക വ) ഉെ ിൽ തിയ െപർമി ാണ് നൽേക ത്. െപർമി ് നീ ിെ ാ കേയാ, കേയാ െച ാ ത . ഇതിേല അേപ തിയ അേപ യായി പരിഗണിേ ം തിയ െപർമി ് അ വദി രീതിയിെല ച ൾ ബാധകമാ ക ം െചേ താണ്. 20. നിലവിൽ സാ വായ െപർമി ി േ ാ ിൽ മെ ാ നിർ ാണ ിന് അ മതി ായി അേപ ലഭി േ ാൾ നിലവിെല എ ാ നിർ ാണ ം ( ർ ിയായവ െട ന ർ, നിർ ാണ ിലിരി വ െട െപർമി ് ന ർ ഇവ സഹിതം) ാനിൽ േരഖെ ിയിരി െവ ് ഉറ ് വ േ താണ്. ഒേര ാന ് സാ വായ ര െപർമി കൾ ഒേര സമയം ഉ ാ വാൻ പാ ത . ആവശ പ ം െപർമി ് സറ ർ െച േശഷം ആയത് െപർമി ് രജി റിൽ േരഖെ ിയ േശഷം മാ തേമ തിയ െപർമി ് നൽകാ . 21. കം ീഷൻ ാ ക ം കം ീഷൻ സർ ിഫി ം ലഭി റ ് നിർ ാണം പരിേശാധി ് ഒ ൻസി സർ ിഫി ് െസ ക റി അേപ കന് നൽേക താണ്. ടർ ് െക ിട ന ർ അ വദി തിന് നടപടി സീകരിേ താണ്.
 • 74. DDP OFFICE 176 22. ഭാഗികമായി നിർ ാണം ർ ീകരി ് കം ീഷൻ സർ ിഫി ് സമർ ി െ നിർ ാണ ളിൽഭാഗികമാ െക ിട ഭാഗ ി ഒ ൻസിസർ ിഫി ്നൽ േ ാൾ െപർമി ് പകാര ർ ിയായ െക ിട ി ബാധകമായ എ ാ ച ം ർ മായി പാലി െവ ് ഉറ വ േ ം, ആയത് രജി റിൽ പേത കം േരഖെ േ ം ടർ നിർ ാണം നട റ ് അ ിമ ർ ീകരണം ഉറ വ േ മാണ്. 23. െക ിട ിൽ പവർ ന ൈലസൻസ് നൽ അവസര ിൽ നിർ ി ഉപേയാഗം െക ിട ി അ മതിനൽകിയഅേത ഒ ൻസിവിഭാഗ ിൽതെ താേണാഎ ് പരിേശാധി ്ഉറ വ േ താണ്. വിനിേയാഗമാ ംഉ പ ംെക ിടംവിനിേയാഗമാ ിന് ച പകാരം ടർ നടപടികൾ സീകരിേ താണ്. 24. അനധി ത നിർ ാണ ൾ സംബ ി വിവര ൾ 19.05.2014 തീയതിയിെല 29342/ ആർ.എ1/2014/തസ ഭവ ന ർ സർ ലറിൽ നിർേ ശി മാ കയി രജി റിൽ േരഖെ ിനടപടികൾസീകരിേ താണ്. 24.07.2010തീയതിയിെല22044/ആർ.എ1/2010/ തസ ഭവ ന ർ സർ ലറിൽ നൽകിയിരി മാർ നിർേ ശ െട െവളി ിൽ അനധി ത നിർ ാണ ൾെ തിെര നടപടികൾ സീകരിേ താണ്. 25. എ ാ മാസ ം നി ിത ഭിവസം െസ ക റിേയാ മതലെ ിയ മ ് ഉേദ ാഗ േനാ രജി ർ പരിേശാധിേ ം,വിവര ൾ ർ മായിേരഖെ ിയി െ ംരജി റിെല കമ പകാരം അേപ കളിൽ നടപടി സ ീകരി ് എ ് ഉറ വ േ മാണ്. പരിേശാധി വിവരം തീയതി വ ് രജി റിൽ സാ െ േ മാണ്. (ഒ ്) എ.പി.എം. ഹ ദ് ഹനീഷ് െസ ക റി
 • 75. DDP OFFICE 177 േകരളസർ ാർ ന ർ. 46689/ആർ.ഡി.1/2011/തസഭവ തേ ശ സയം ഭരണ (ആർ.ഡി) വ ് തി വന രം, തീയതി.10.01.2012 സർ ലർ വിഷയം - തേ ശസ യംഭരണ വ ് - േകരള പ ായ ് രാജ് ആ ് 220(ബി) വ ിെ ആവശ ിേല ായി പ ായ ് േറാ കൾ വി ാപനം െച ത് - ീകരണം സംബ ി ്. േകരളപ ായ ്രാജ്ആ ്220(ബി) പകാരംനാഷണൽൈഹേവേയാേടാ,സം ാനൈഹേവേയാേടാ, ജി ാ േറാ കേളാേടാ ഗാമപ ായ ് വി ാപനം െച മേ െത ി ം േറാ കേളാേടാ േചർ കിട ഏെത ി ം മിയിൽ, മി െട േറാഡിേനാ േചർ അതിരിൽ നി ് ് മീ റി ിൽ ഏെത ി ം െക ിടേമാ, മതിലി ാ ഏെത ി ംനിർ ാണേമാനട ാൻപാടിെ ്വവ െച ി ്. ഈവവ പകാര ഗാമപ ായ ് േറാ കൾ വി ാപനം െച ത് സംബ ി ് താെഴപറ പകാരം നിർേ ശം റെ വി . േകരളാ പ ായ ് രാജ് ആ ് 220(ബി) വ ിെ ആവശ ിേല ായി ഗാമപ ായ ് േറാ കൾ വി ാപനം െച േ ാൾ, 1996-െല േകരള പ ായ ് രാജ് (വി ാപനേമാ, േനാ ീേസാ പരസ െ േ രീതി) ച ൾ ച ം 4-ൽ വ വ െച പകാര നടപടി കമ ൾ പാലി ാൽ മതിയാ ം. ടാെത വി ാപനം സംബ ി േനാ ീസ് പ ായ ിെ ഔേദ ാഗിക െവബ്ൈസ ി ം പസി െ േ താണ്. (ഒ ്) െജയിംസ് വർ ീസ് പിൻസി ൽ െസ ക റി ചീഫ് ടൗൺ ാനർ, തി വന രം പ ായ ് ഡയറ ർ, തി വന രം എ ാ ഗാമപ ായ കൾ ം/ജി ാ പ ായ കൾ ം (പ ായ ് ഡയറ ർ േഖന) ഡയറ ർ, ഇൻഫർേമഷൻ േകരള മിഷൻ പതീ ടേവഴ്സ്, പാ ാറ, തി വന രം - 69558 പകർ ് ബ .തേ ശസയം ഭരണ വ ് മ തി െട ൈ പവ ് െസ ക റി ് ബ .തേ ശസയം ഭരണ വ ് പിൻസി ൽ െസ ക റി െട പി.എ. ് തേ ശസയംഭരണ വ ് െസ ക റി െട പി.എ. ് േ ാ ് ഫയൽ/ഓഫീസ് േകാ ി.
 • 76. DDP OFFICE 178 േകരളസർ ാർ നം.23997/ആർ.എ.1/03/തസഭവ തേ ശ സയം ഭരണ (ആർ.എ) വ ് തി വന രം, തീയതി.07.04.2008. സർ ലർ വിഷയം - ഗാമപ ായ കളിെല അനധി ത നിർ ാണം േനാ ീസ് നൽ ത് സംബ ി ്. ചന - 1. 06.06.2007-െല ജി.ഒ(എം.എസ്)150/2007/എൽ.എസ്.ജി.ഡി ന രാ ഉ രവ്. 2. 20.06.2007-െല 24136/ആർ.എ.1/07/ത.സ.ഭ.വ ന രാ സർ ലർ. ചന (1) െല സർ ാർ ഉ രേവാെട േകരള ിെല എ ാ പ ായ കളി ം െക ിട നിർ ാണ നിയമം ബാധകമാ ിയി ്. പ ായ ി േവ ി പേത ക െക ിട നിർ ാണ നിയമം സർ ാർ ത ാറാ ി പാബല ിൽ വ വെര േകരള നിസി ാലി ി െക ിട നിയമം ബാധകമായിരി െമ ് ചന (2)-ൽ പേത കം പതിപാദി ി . പ ായ കളിൽ േകരളാ ൻസി ാലി ി െക ിട നിർ ാണ ച ം ബാധകമാ ിയി ത് പ ായ ് ആ ് െസ ൻ 274െ അടി ാന ിലാണ്. എ ാൽ പ ായ ് െസ ക റിമാർ ൻസി ാലി ിആ ിെ അടി ാന ിൽഅനധി തനിർ ാണ ിെനതിെര ടർ നടപടികൾ സീകരി തായി സർ ാരിെ ശ യിൽെ ി ്. അത് നിയമവി മാണ്. 06.06.2007-ന് ൻപ് െക ിട നിർ ാണ നിയമം ബാധകമാ ിയ പ ായ കളിെല െസ ക റിമാർ േപാ ം േമൽ റ ഗൗരവമായ വീ വ ിെ ാ ാണ് അനധി ത നിർ ാണ ിെനതിെര നടപടി സ ികരി െകാ ിരി ത്. അനധി ത നിർ ാണ ിെനതിെര ക ികൾ നൽ െ പാവിഷണൽ ഓർഡർ 1994-െല േകരളാ ൻസി ാലി ീസ് ആ ിെല406(1)ഉം(2)ഉംവ പകാര ംകൺഫർേമഷൻഓർഡർ1994-െലേകരളാ ൻസി ാലി ീസ്ആ ിെല 406(3)-ാംവ പകാര മാണ്പലപ ായ കളി ംെസ ക റിമാർനൽ െത ്കാ വാൻസാധി . അത് നിയമാ തമ . അ പകാരം േനാ ീസ് നൽകിയി പ ം അത് തി േ ം, േകരളാ പ ായ ് ആ ് െസ ൻ235ഡ പകാരംനിയമവി മായിആരംഭി േതാനട ിെ ാ ി േതാ ർ ീകരി േതാആയ െക ിട ിെ പണി െപാളി കള തി ം മാ ം വ തി ം നടപടി സീകരിേ താണ്. (െപാവിഷണൽ ഓർഡറിെ ം കൺഫർേമഷൻ ഓർഡറിെ ം േകാ ി അ ബ മായി ഇേതാെടാ ം േചർ .) കൺഫർേമഷൻഓർഡർ നൽകിയ േശഷം നടപടികൾ യാെതാ ംസീകരി ാെതധാരാളംെക ിട ൾ പ ായ കളിൽഇേ ാൾനിലനിൽ തായികാ . പ ായ ്ആ ്െസ ൻ235ഡ (5) പകാരം സർ ാരിന് പ തനിർ ാണംെപാളി മാ തിന്ഏർ ാട്െച തി വവ ംഇേ ാൾനിലവി ്. അതിനാൽഅനധി തനിർ ാണ ൾെപാളി മാ തി നടപടികൾ ഗാമപ ായ ്െസ ക റിമാർഉടൻ തെ േനരി െചേ ം അ ാ പ ം 3 മാസമായി ം നടപടി സീകരി ാ െക ിടെ റി വിശദ വിവര ൾ പ ായ ് െഡപ ി ഡയറ ർ േഖന സർ ാരിെന അറിയിേ മാണ്. (ഒ ്) എസ്.എം.വിജയാന ് പിൻസി ൽ െസ ക റി.
 • 77. DDP OFFICE 179 ........................... ഗാമപ ായ ് െസ ക റി െട ഉ രവ്/നടപടികൾ ................. ഗാമപ ായ ് ..............ാം വാർഡിൽ ശീ./ ശീമതി....................നട അനധി ത നിർ ാണം നി ി വ ് െപാളി ് നീ തിന് നിർേ ശി ഉ രവ് റെ വി . നം. ലം തീയതി പരാമർശം 1) ഉ രവ് ................ ഗാമപ ായ ിെല .................ാം വാർഡിൽ ..................വിേ ജിൽ ......................സർെ ന രിൽ ശീ./ ശീമതി......................താെഴ കാണി ിരി വിധ ി നിർ ാണം േകരള പ ായ ് രാജ് ആ ി ം ബ െ ച ൾ ംവി മായിനട തായി/നട ിയതായിേബാ െ ിരി . നിയമാ ത അ മതിവാ ാെത /അനധി തമായി/അ മതിയിൽ നി ് വ തിചലി ് നിയമം ലംഘി ് നട നിർ ാണം ഈ ഉ ര ടി കി ി ഉടനടി നിർ ി വ ്, െപാളി ് മാേ താണ് എ ് േകരളാ പ ായ ് രാജ് ആ ് 235 W(1) വ ് അ സരി ് ഇതിനാൽ താൽ ാലിക ഉ ര റെ വി . നിർ ാണ ിെ വിവരം CRZ/KPBR/TPScheme/..............എ ിവയിെലവവ കൾലംഘി െകാ ളള..................... ലെ .................സർെ ന രിെല താെഴ പറ ലംഘന നിർ ാണ ൾ െപാളി മാേ താണ്. നിർ ാണം ലംഘന ൾ .................................. .................................................. ഈ ഉ ര നടപടി അ സരി ാ പ ം ടി ആ ് 235 W(1),(2), (3), (4) വ കളിൽ വിവരി പകാരം ശീ./ ശീമതി....................േപരിൽ േമൽ നടപടികൾ സീകരി തായിരി െമ ് ഇതിനാൽ അറിയി . ശീ./ ശീമതി.................... െസ ക റി പകർ ്- ............................. ഗാമപ ായ ് നം. തീയതി 1994-െല േകരളാ പ ായ ് രാജ് ആ ് (1994-െല 13-ാം ആ ് 235 W(1) വ ് അ സരി . േനാ ീസ് േകരള പ ായ ് രാജ് ആ ് 235 W(1) വ ് അ സരി താൽ ാലിക ഓർഡർ ഇ സഹിതം അയ . പ ത ഓർഡർ ിരീകരി ാതിരി വാൻ കാരണം എെ ി െ ിൽ ആയത് ഈ േനാ ീസ് ൈക ി 15 ദിവസ ിനകം േരഖാ ലം അറിയിേ താണ് എ ് നിർേ ശി . വീ വ പ ം യാെതാ ം േബാധി ി ാനി ാെയ നിഗമന ിൽ േമൽ നടപടികൾ ട തായിരി െമ ം ഇതിനാൽ അറിയി െകാ .
 • 78. DDP OFFICE 180 േകരള െനൽവയൽ ത ീർ ട സംര ണ നിയമ ം ച ം
 • 79. DDP OFFICE 181 േകരള െനൽവയൽ ത ീർ ട സംര ണ നിയമ ം ച ം 2008-െല േകരള െനൽവയൽ - ത ീർ ട സംര ണ നിയമം (2011, 2015, 2016, 2018 വർഷ ളിെല ആ ് േഭദഗതികൾ). നിർ ചന ൾ (വ ് 1) പധാനെ വ വ ് 2(1) വി ാപനം െച െ ടാ മി െട സ ഭാവവ തിയാനം 'വി ാപനം െച െ ടാ മി െട സ ഭാവ വ തിയാനം'' എ ാൽ വി ാപനം െച െ ടാ മി െടസഭാവം, ിരമാ ംസാധാണമാർ ളി െട ർ ിതിയിലാ വാൻസാ മ ാ മായ വിധ ിൽ വ തിയാനം വ േതാ വ തിയാനം വ ിയി ളളേതാ ആയ പവർ ിേയാ ടർ പ ികേളാ എ ർ മാ . വ ് 2(ii) സമിതി 5-ാം വ ് പകാരം പീകരി പാേദശികതല നിരീ ണ സമിതി വ ് 5 : ഓേരാ ഗാമപ ായ ി ം ആ ിെല വ വ നട ിലാ ത് നിരീ ി തിനായി ഒ പാേദശികതല നിരീ ണ സമിതി ഉ ായിരി താണ്. സമിതി െട ഘടന : i. െചയർമാൻ : ഗാമപ ായത് പസിഡ ് ii. കൺവീനർ : ഷി ആഫീസർ iii. അംഗം/അംഗ ൾ : വിേ ജ് ആഫീസർ/വിേ ജ് ആഫീസർമാർ iv. അംഗ ൾ : പ ായ ് പേദശെ െനൽ ഷി ാ െട നിർ യി െ രീതിയിൽ നാമനിർേ ശം െച 3 പതിനിധികൾ നിർ യി െ ി ളള രീതി : ച ം 3 കാ ക ച ം 3 : വ ് 5 ഉപവ ് 2 ഇനം iv - നാമനിർേ ശ ിനായി സമിതി ് ആധികാരികത ളള പേദശെ െനൽ ഷി ാ െട, ആ േപരട ിയ ഒ പാനൽ ബ െ ഷിആഫീസർ ത ാറാ ി ജി ാ കള ർ ് സമർ ി ണം. ജി ാ കള ർ പാനലിൽ നി ം ് േപെര നാമനിർേ ശം െച ് സമിതി പീകരിേ താണ്. വ ് 2(v) ജി ാതല അധി തസമിതി 9-ാം വ ് പകാരം പീകരി സമിതി
 • 80. DDP OFFICE 182 വ ് 9 െനൽവയലിെ ഉടമ ന് താമസി തിന് വീട് വ തി േവ ി െനൽ വയൽ പാ രെ തി ളള അേപ പരിഗണി തി ം മായ തീ മാനം ൈകെ ാള തി ം േവ ി കള ർ ഓേരാ ജി യി ം ജി ാതല അധി ത സമിതി പീകരിേ താണ്. ഘടന വ ് (9 (2)) അ ൻ : റവന ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ (ആർ.ഡി.ഒ) കൺവീനർ : പിൻസി ൽ ഷി ഓഫീസർ മ ് അംഗ ൾ : കള ർ നാമനിർേ ശം െച ് െനൽ കർഷകർ (ഒ ിലധികം ആർ.ഡി.ഒ.മാർ ഉളള സംഗതിയിൽ ഒരാെള കള ർ നാമനിർേ ശം െച ം) 2(vi) ജലനിർ മന ചാല് െനൽവയലിേല ംഅെ ിൽവി ാപനംെച െ ടാ മിയിേല ംഅതിൽനി ം റേ ം ജലം ഒ ിവി തി ളള ചാല് എ ് അർ ം. 2(vi)(a) ന ായവില 1959-െല േകരള ദ ത ആ ിെ (1959-െല 17) 28(എ) വ ് പകാരം നി യി ി ളള മി െട ന ായവില എ ം അെ ിൽ മി െട ന ായവില നി യി ി ി ാ ിട ് സമാനമായ ം സമാനമായി ിതി െച മായ മി െട ന ായവില എ ് അർ ം. 2(xii) െനൽവയൽ സം ാന ് ിതി െച ം വർഷ ിൽ ഒ പാവശ െമ ി ം െനൽ ഷി െച േതാ അെ ിൽെനൽ ഷി ്അ േയാജമായ ംഎ ാൽ ഷിെച ാെതതരിശി ിരി േതാആയ എ ാ രം നില ം എ ർ മാ ം അതിൽ അതിെ അ ബ നിർ ിതികളായ ചിറക ം ജലനിർ മന ചാ ക ം ള ം ൈകേ ാ ക ം ഉൾെ മാ . 2(xiii) പാടേശഖരസമിതി െന ിെ ംഅ ബ വിളക െട ം ഷിേ പാ ാഹി ി ൽഎ ഉേ ശല േ ാ ടിആ സമയം പാബല ി ളള ഏെത ി ം നിയമ പകാരം രജി ർ െച ി ളള ഒ കർഷകസംഘ ന എ ർ മാ . 2(xiv) െപാ ആവശ ം േക ദസം ാനസർ ാ കൾ,സർ ാർ-അർ സർ ാർ ാപന ൾ,തേ ശസയംഭരണ ാപന ൾ,നിയമ പകാരം പീകരി ി ളളനികായ ൾ(institution)എ ിവേനരി ്നട േതാ സാ ികസഹായം നൽ േതാ ആയ പ തിക െട ം േ പാജ ക െട ം അെ ിൽ സർ ാർ കാലാകാല ളിൽ നി യി മ പ തിക െട ം േ പാജ ക െട ം ആവശ ം എ ർ ം.
 • 81. DDP OFFICE 183 2(xvii) സം ാനതലസമിതി വ ് 8 പകാരം പീകരി സം ാനതല സമിതി വ ് 8 (i) സർ ാർ, െപാ ആവശ ൾ ായി െനൽവയൽ നിക തിന് സമിതി പാർശ െച ി ളള അേപ വിശദപരിേശാധന നട ി സർ ാരിന് റിേ ാർ ് നൽ തിേല ായി ഒ സം ാനതലസമിതി പീകരിേ താണ്. ഘടന: കാർഷിേകാൽപാദന ക ീഷണർ, ലാ ് റവന ക ീഷണർ, സർ ാർ നാമനിർേ ശം െച പരി ിതി േമഖലയിെല ഒ വിദ ൻ, െനൽ ഷി േമഖലയിെല ഒ ശാ ത ൻ (കാർഷിേകാൽ ാദന ക ീഷണർ - കൺവീനർ) 2(xvii)(a) വി ാപനം െച െ ടാ മി 'വി ാപനം െച െ ടാ മി' എ ാൽ സമിതി െട ആധികാരിത പേദശ ് ിതി െച ംവിേ ജ്ആഫീ കളിൽ ി അടി ാനനി തി രജി റിൽ െനൽവയലാേയാ ത ീർ ടമാേയാ ഉൾെ ിയി ളള ം എ ാൽ 5-ാം വ ്, (4)-ാം ഉപവ ് പകാരം െനൽവയലാേയാ ത ീർ ടമാേയാ വി ാപനം െച െ ടാ മായ മിേയാ 5-ാം വ ്, (4)-ാം ഉപവ ് (1)-ാം ഖ ിെല വ വ കൾ പകാരം േഡ ാബാ ് പസി ീകരി- ി ി ാ ിട ്, ഈ ആ ിെ പാരംഭ തീയതിയിൽ നിക െ മിയായി കിട ം േകരള സം ാന റിേമാ ് െസൻസിംഗ് െസ റിെ ം പാേദശികതല നിരീ ണ സമിതി െട ം റിേ ാർ ് പകാരം െനൽവയൽഅ ാ മായ മിേയാ േകരള സം ാന റിേമാ ് െസൻസിംഗ് െസ റിെ റിേ ാർ ് ലഭ മ ാ ിട ് പാേദശിക തല നിരീ ണ സമിതി െട റിേ ാർ ് പകാരം െനൽവയൽഅ ാ മായ മിേയാ എ ർ മാ . (5-ാം വ ് (4)-ാം ഉപവ ്:- േഡ ാബാ ്) 2(xvii)(b) ജലസംര ണ നടപടികൾ 'ജലസംര ണ നടപടികൾ" എ ാൽ ടാ കൾ, ജലസംഭരണികൾ, ഴികൾ, െ ട കൾ, ള ൾ എ ിവ ഉൾെ െട, മി െട ഉപരിതല ിേലാ മി ടിയിേലാ ഉളള, ആവരണം െച െ േതാ അ ാ േതാ ആയ മഴെവളള സംഭരണ നിർ ിതികൾ അെ ിൽ മഴെവളളേമാ, സമീപെ െനൽവയ കളിേല ം ജലനിർ മന ചാ കളിേല ം ഉളള ഗമമായ നീെരാ ിന് തട ം ി ാ രീതിയിൽെനൽവയലി െടേയാ വി ാപനം െച െ ടാ മിയി െടേയാ ഒ ജലേമാ സംഭരി തി ളള മ ് ഏെത ി ം നിർ ിതിേയാ എ ർ മാ ം അവ ഉൾെ മാ . 2(xviii) ത ീർ ടം 'ത ീർ ടം"എ ാൽമ ്ജല രിതമാ ിെ ാ ്,കര പേദശ ി ംജലാശയ ൾ ംഇടയിൽ ിതി െച ം, ജലനിര ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഉപരിതലം വെരേയാ അതിേനാട േ ാ ആയിരി കേയാ ആഴം റ ജല ാൽ ടി ിട കേയാ അഥവാ മ ഗതിയിൽ ചലി കേയാ െക ി ിട കേയാെച ജല ിെ സാ ി ംെകാ ്സവിേശഷമാ കേയാെച ലം എ ർ മാ ംഅതിൽ കായ കൾ, അഴി ഖ ൾ, േച പേദശ ൾ,കടേലാര ായ കൾ,
 • 82. DDP OFFICE 184 ക ൽ ാ കൾ, ച നില ൾ, ഓ ളള ച ് നില ൾ, ച ിെല കാ കൾ എ ിവ ഉൾെ ം, െനൽവയ ക ം നദിക ം ഉൾെ ടാ മാ . െനൽവയൽ പരിവർ നെ കേയാ പാ രെ കേയാ െച തി ളള വില ് (വ ് 3) ഈ ആ ് പാബല ിൽ വ തീയതിയി ം അ തൽ ം ഏെത ി ം െനൽവയലിെ ഉടമ േനാ അധിവാസിേയാ ൈകവശ ാരേനാ, ഈ ആ ിെല വവ കൾ തമ ാെത, പ ത െനൽവയൽ പരിവർ െ തിേനാ പാ രെ തിേനാ ഉളള യാെതാ പ ി ം െച ാൽ പാ ളളത . പാേദശിക നിരീ ണസമിതി (വ ് (5)) നിർ ചനം : വ ് 2(ii) ഘടന : (വ ് 5(2)) i. െചയർമാൻ - ഗാമപ ായ ് പസിഡ ് ii. കൺവീനർ - ഷി ഓഫീസർ മ ് അംഗ ൾ iii. വിേ ജ് ഓഫീസർ / ഓഫീസർമാർ iv. പ ായ ്നാമനിർേ ശംെച പേദശെ െനൽ ഷി ാ െട ് പതിനിധികൾ - െനൽ ഷി ാ െട പതിനിധികെള നാമനിർേ ശം െച ത് 2008-െല േകരള െനൽവയൽ - ത ീർ ട സംര ണ ച ൾ ച ം 3 പകാരം ആയിരി ണം. (നിർ ചനം 2(ii) സമിതി, കാ ക) 5(3) അധികാര ൾ (ല വിവരണം മാ തം)   െനൽവയലിെ ഉടമ ന് വീട് വ തി േവ ി െനൽവയൽ പാ രെ തിന് ജി ാതല അധി ത സമിതി ് ശിപാർശ നൽ ക [-3(1)] (പ ായ ് പേദശ ്4.04വി തിയിൽ തൽെനൽവയൽനിക തിന്സമിതിശിപാർശ െച ാൻ പാടി . ( നിസി ാലി ി / േകാർ േറഷൻ പേദശ ് 2.02 ആർ) വ ് 9(8)(1) പകാര ളള നിർേ ശം പാലി െകാ ാകണം പാേദശിക നിരീ ണ സമിതി ശിപാർശ സമർ ിേ ത്. വ ് 9(8)(1) പാേദശിക നിരീ ണ സമിതി :- i. അ പകാര ളള പാ രെ ൽ,പാരി ിതികവ വ െയ ംേചർ കിട െനൽവയലിെല ഷിേയ ം പതി ലമായി ബാധി കയി എ ം ii. െനൽവയലിെ ഉടമ േനാ അയാ െട ംബ ിേനാ ഈ ആവശ ി പ ിയ ലം പകരം ആ ജി യിൽ സ മായി ഇെ ം iii. പ ത െനൽവയൽ മ െനൽവയ കളാൽ െ ് ിതി െച തെ ം iv. െക ിടം നിർ ി ത് അയാ െട സ ം ആവശ ി േവ ിയാെണ ം പാർശ െച ണം
 • 83. DDP OFFICE 185   െപാ ആവശ ിേല ായിെനൽവയൽ പാ രെ തിന്ആ ിെലവവ കൾ ് വിേധയമായിലഭി അേപ കൾലഭി തീയതി തൽഒ മാസ ിനകംസം ാനതല സമിതി ് റിേ ാർ ് നൽ ക [3(i(a)].   ആ ിെല വ വ കൾ പാലി െ േ ാെയ ് നിരീ ി തിനായി സമിതി ് ആധികാരികത ളള പേദശ െനൽവയൽ സ ർശി ക. വ വ ക െട ലംഘനം, ആർ.ഡി.ഒ. ് റിേ ാർ ് നൽ ക ം െച ക [3(ii) ].   ആ ിെലവവ കൾലംഘി തിന് ശമ ൾനട ത്സംബ ി ്െപാ ജന ളിൽ നി ം ലഭി പരാതികൾ പരിേശാധി ക ം അ പകാര ളള ലംഘനം തട തിനായി ആ പശ്ന ിൽ ഇടപ ക ം െച ക [3(iii) ].   െനൽവയൽ തരിശി ിരി തിെ കാരണം സംബ ി ് അേന ഷണം നട ക ം െനൽവയലിെ അ ഭവ ാരന് െനേ ാ ഏെത ി ം ഇട ാലവിളേയാ ഷി െച തിന് േ പരണ നൽ രീതിയിൽ ഉചിതമായ നടപടികൾ നിർേ ശി ക ം െച ക [3(iv)]. 5(4) മതലകൾ (1) േഡ ാബാ ് ത ാറാ ക. സർേ ന ം വി തി ം േരഖെ ിയി ളള േഡ ാബാ ് അതാത് പ ായ ് േഖന നിർ യി െ രീതിയിൽ വി ാപനം െച ി ക. അത് ബ െ പ ായ ്ഓഫീസി ംവിേ ജ്ആഫീസ്/ഓഫീ കളി ം പദർശി ി ക.[വ ് 4(i))] േഡ ാബാ ് ത ാറാ ൽ : ച ം 4 നിർ യി െ രീതി ച ം 4(4)   െനൽവയ ക െട ംത ീർ ട െട ംസർേ ന ക ംവി തി മട ിയഫാറം4-െല ഡാ ാബാ ്സമിതിബ െ തേ ശ ാപന ിെ െസ ക റി ്അയ െകാ േ ം െസ ക റി അത് ഒ വി ാപനമായി ഗസ ിൽ പസി െ േ മാണ്.   ഒ ിലധികം ഷിഭവ ക ളള പ ായ ് ഓേരാ ഷിഭവ ം േഡ ാബാ ് പേത കം ത ാറാേ ംഒ ിേ ാ പേതകമാേയാആയത്ഗസ ിൽവി ാപനംെച ാ മാണ്. (2) 5-ാം വ ് 3-ാം ഉപവ ് (iv)-ാം ഇനം അ സരി ് സമിതി നൽ നിർേ ശ ൾ പകാരം നടപടിഉ ാകാെത ഏെത ി ംവയൽതരിശി ിരി െവ ിൽ16-ാം വ ് പകാരം പകരം സംവിധാനം ഏർെ ക [വ ്5(4)(ii) ] (3) െനൽവയൽ / ത ീർ ട സംര ണ ിന് വിശദമായ മാർ നിർേ ശ ൾ ത ാറാ ക [വ ് 5(4)(ii)] 5(5) പാേദശിക നിരീ ണ സമിതി േയാഗം ക ാറം ക ാറം 3 ആയിരി ണം സമിതി കാലാവധി അനൗേദാഗികഅംഗ െടകാലാവധി പീകരണം തൽ3വർഷം (എ ാൽഅ സമിതി പീകരി വെര ടി അംഗ ൾ ് ടരാ താണ്)
 • 84. DDP OFFICE 186 േഡ ാബാ ിെല ഉളളട ൾ ലം സ ടമ ഭവി ആൾ ് ആേ പം സമർ ി ാം 5(4) േഡ ാബാ ിെല ഉളളട ൾ പകാരം സ ടമ ഭവി ഏെതാരാളി ം റവന ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ ് (ആർ.ഡി.ഒ) അേപ സമർ ി ാ ം ആർ.ഡി.ഒ അ പകാര ളള അേപ കൾ നിർ യി െ ടാ പകാര ളള നടപടി കമ ൾ പാലി െകാ ് ് മാസ ി ളളിൽ തീർ ാേ ം അ പകാര ളള തീ മാന ിൽ പ ത ഡാ ാബാ ിൽ െനൽവയലാേയാ ത ീർ ടമാേയാ ഉൾെ ിയി ളള മി അ പകാ ളള മിയ എ ് റവന ഡിവിഷണൽ ആഫീസർ കാ പ ം ആയത് േഡ ാബാ ിൽ നി ം നീ ം െച തായി ക തെ മാണ്. (ആേ പ ൾ ഫാറം 5- ളള അേപ ാ ഫാറ ിൽ റവന ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ ് സമർ ി ണം [ച ം 4(d) ] റിേ ാർ ിംഗ് ഓഫീസർമാർ (വ ് 7) ആ ിെല വ വ ക െട ലംഘനം റിേ ാർ ് െച ൽ) ഷി ഓഫീസർമാർ റിേ ാർ ിംഗ് ഓഫീസർമാർ ആയിരി താണ് ആ ിെല വ വ കൾ ലംഘി െകാ ളള ഏെതാ പ ി ം സംബ ി ് റവന ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ ് റിേ ാർ ് െചേ ത് റിേ ാർ ിംഗ് ഓഫീസർമാ െട ഉ രവാദിതം ആയിരി താണ്. ആ ് പകാര ളള സമിതികൾ 1. പാേദശിക നിരീ ണ സമിതി (വ ് (5) 2. ജി ാതല അധി ത സമിതി (വ ് 9) 3. സം ാനതല സമിതി (വ ് 8) 5(4)(i) േഡ ാബാ ് ത ാറാ ൽ   േഡ ാബാ ് ത ാറാ ൽ പാേദശിക നിരീ ണ സമിതി െട മതലയാണ്.   േഡ ാബാ ് ത ാറാ ൽ ബാധകമായ ച ം ച ം 4 ആണ്.   േഡ ാബാ ് സർേ ന ം വി തി ം ഉൾെ െട ളള വിശദവിവര ൾ അട ിയതാ .   ഷി ആഫീസ ം വിേ ജ് ആഫീസ ം ടി െനൽവയ ക െട ം ത ീർ ട െട ം കരട് േഡ ാബാ ് ത ാറാ ി സമിതി െട പരിഗണന ് സമർ ിേ താണ് (ച ം 4(2)(എ).   കരട് േഡ ാബാ ് സമിതി പരിേശാധി ് അ ിമ പം നൽകി അംഗീകരി ണം ച ം 4(2)(ബി). േഡ ാബാ ് ത ാറാ ൽ ഗാമപ ായ ് െസ ക റി െട മതലകൾ 1) ച ം 4(4)   െനൽവയ ക െട ം ത ീർ ട െട ം സർേ ന ക ം വി തി മട ിയ ഫാറം 4-െല ഡാ ാബാ ് സമിതി ബ െ തേ ശ ാന ിെ െസ ക റി ് അയ നൽ ം. െസ ക റി അത് ഒ വി ാപനമായി ഗസ ിൽ പസി െ േ താണ്.
 • 85. DDP OFFICE 187   ഒ ിലധികം ഷി ഭവ ക ളള പ ായ ് ഓേരാ ഷിഭവ ം േഡ ാബാ ് പേത കം പേത കം ത ാറാേ ം ഒ ിേ ാ, പേത കമാേയാ ആയത് ഗസ ിൽ വി ാപനം െച ാ മാണ്.   ഗസ ിൽ പസി ീകരി േഡ ാബാ ിെ പകർ ് ബ െ പ ായ ് െസ ക റി ത െട ഓഫീസ് േനാ ീസ് േബാർഡി ം െവബ്ൈസ ി ം പദർശി ിേ താണ് [ച ം 4(4(എ)].   േഡ ാബാ ിെ 2 പകർ കൾ ബ െ വിേ ജ് ഓഫീസർ ം ഷി ആഫീസർ ം ഗാമപ ായ ് െസ ക റി അയ െകാ േ താണ് (2 പകർ കൾ വീതം നൽകണം. ബ െ ഓഫീ കൾ ഒ ് പദർശി ി ണം. മേ ത് അതാത് ഓഫീസിൽ ഭ ദമായി ി ണം.) [ച ം 4(4(ബി)].   ിയ േഡ ാബാ ് പസി െ തിന് 2-ാം ഉപച ിൽ േഡ ാബാ ് പസി ീകരി തിന് വവ െച ി ളള നടപടികൾ പാലി ണം. [ച ം 4(9)]. ിയ േഡ ാബാ ് പസി െ േ ിവ ത്.   ച ം 4(6) പകാരം ച ം 4(4) പകാരം ഗസ ിൽ വി ാപനം െച െ േഡ ാബാ ിൽ െത ായിഉൾെ ിയിരി വിവര ൾകാരണം സ ടം അ ഭവി ഏെതാരാളി ം 2017-െലെനൽവയൽ ത ീർ ടസംര ണ (േഭദഗതി) ച ൾ നിലവിൽ വ തീയതി തൽ 90 ദിവസ ിനകം പാേദശിക നിരീ ണ സമിതി ് ാെക നഃപരിേശാധനാ അേപ ഫയൽ െച ാം.   ച ം 4(7) പകാരം നപരിേശാധന ് ആധാരമായ മി െട വിവര ം അതിൻേമൽ എ ് പരിഹാരമാർ മാണ് ഉേ ശി ത് എ ത് സംബ ി ളള വിവര ം ഉൾെ ി, 100/- പ േകാർ ് ഫീ ാ ് പതി ് സമിതി ് അേപ നൽകണം. സമിതി ൈക ് നൽകണം. മതിയായ കാരണം ഉെ ിൽ കാലതാമസം മാ ാ ി ം സമിതി ് അേപ സീകരി ാം.   ച ം 4(8) - ലപരിേശാധന നട ി റിേ ാർ ് ത ാറാ ി, ടി ലപരിേശാധന റിേ ാർ ിെ ം ഉപ ഗഹചി ത ിെ ം അടി ാന ിൽ പ ത മി െട സാഭാവം സംബ ി ് സമിതി തീ മാനം എ ്, പസി െ ിയ േഡ ാബാ ിെല മി െട സ ഭാവ ിൽ വ ത ാസം വ ിട ് അത സരി ് ഡാ ാബാ ിൽ ആവശ മായ തി ൽ വ ി പരി രി ് വീ ം പസി െ ണം. ഇതാണ് ിയ േഡ ാബാ ് പസി െ തി ളള സാഹചര ം. വ ് 12 അധികാരെ ിയ ഉേദ ാഗ ൻ (വ ് 12) സർ ാരിന്വി ാപനംവഴിവിേ ജ്ഓഫീസ െടപദവിയിൽതാെഴയ ാ തായറവന വ ിെല ഉേദ ാഗ െര അധികാരെ ിയ ഉേദ ാഗ ൻമാരായി നിയമി ാം. ഈ ഉേദ ാഗ ന് :-   ആ ിെല വ വ കൾ ലംഘി െ ി േ ാ എ ് പരിേശാധി ാം.   ആ ് പകാര ളള ഏെത ി ം ം െച ത് തടയാം.
 • 86. DDP OFFICE 188 വ ് 13 ജി ാ കള െട അധികാരം (വ ് 13) ഈ ആ ിൽ എ തെ അട ിയി ാ ം, (ജി ാ കള ർ ്) ഈ ആ ് പകാരം എ െ പാസിക ഷൻ നടപടി ് ഭംഗം വരാെത, ഈ ആ ിെല വ വ കൾ ലംഘി െകാ ് പാ രെ ിയ ഏെത ി ം െനൽവയേലാ ത ീർ ടേമാ ർ അവ യിൽ െകാ വ തിേല ായി, അേ ഹ ിന് ഉചിതെമ േതാ പകാര ളള നടപടി ൈകെ ാളളാ ം,ഇതിേല ായിെചലവഴിേ ി വ ക,അത സംഗതിേപാെല, പ ത െനൽവയലിെ േയാ ത ീർ ട ിെ േയാ അ ഭവ ാരനിൽനിേ ാ അധിവാസിയിൽനിേ ാ അയാൾ ് പറയാ ളളത് ന ായമായ അവസരം നൽകിയേശഷം ഈടാ ാ താണ്. വ ് 14 തേ ശ ാപനം ൈലസൻസ് നിേഷധി ണെമ ് (വ ് 14) 1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് ആ ിൽ എ തെ അട ിയി ാ ം ഈ ആ ിെല വ വ കൾ ് വി മായി പരിവർ നെ കേയാ പാ രെ കേയാ െച ി ളള ഏെത ി ം െനൽവയലിേലാ ത ീർ ട ിേലാ, ഈ ആ ിെല വ വ കൾ ് വി മായി സഭാവവതിയാനംവ ിയി ളളവി ാപനംെച െ ടാ മിയിേലാ,ഏെത ി ം പ ിേയാ നിർ ാണ േളാ െച തി ളള യാെതാ ൈലസൻ ം നൽകാൻ പാടി . തരി െനൽവയൽ ഷി െച ാൻ നിർേ ശം നൽകൽ (വ ് 15) തരിശ് െനൽവയൽ ഷി െച ി ൽ (വ ് 16) തരി ഷി സമിതി സ ീകരിേ നടപടികൾ (സം ി ം) 1. തരിശ്അ ഭവ ാരേനാട് വ ്15 പകാരം ഷിെച ാൻനിർേ ശം നൽകൽ(വ ് 15) 2. ൈകവശ ാരെ മ പടിയിൽ നിർേ ശം നട ാ ാൻ കഴിയാ ത് പാേദശിക ി െകാ ാെണ ് േബാ െ ാൽ പ ത െനൽവയൽ പ ായ േഖന ഷി െച തി ളള അ മതി േരഖാ ലം തരാൻ ആവശെ ടാം [വ ് 16(1)] 3. വ ്16(1) പകാരംക ്ലഭി ാൽഅ ഭവ ാരൻ15ദിവസ ിനകംഅ മതിനൽകിേയാ നിരസിേ ാ േരഖാ ലം മ പടി നൽകണം [വ ് 16(2)]. 4. അ മതി നൽകിയാൽ പ ായ ിെന ഏൽ ി ാം [വ ് 16(3)]. 5. അ മതിേയാ മ പടിേയാ നൽകാ പ ം വീ ം ക ് നൽ ക (സയം ഷി െച ക അെ ിൽ അ മതി മേ െത ി ം ആൾ േഖന െച ക അെ ിൽ പ ായ ് െച ാൻ അ മതി നൽ ക എ ിവ ആവശെ ക) [വ ് 16 3(എ)]. 6. ടിക ിന് 15ദിവസ ിനകംേരഖാ ലംഅ ഭവ ാരൻ മ പടിനൽകണം.[വ ്163(ബി)] 7. മ പടി 15 ദിവസ ിനകം അ ഭവ ാരൻനൽകിയി ിെ ിൽ, അ മതി നൽകിയതായി ക തെ ക ം (3(ജി) പകാരം നടപടി സീകരി ക ം െച ാം [വ ് 16 3(സി) ] 8. അ മതി നിരസി ാൽ റവന ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ ് റഫർ െച ണം.
 • 87. DDP OFFICE 189 തരി ഷി - പ ായ മായി ബ െ വ വ ് 16(1) (1) പാേദശിക നിരീ ണ സമിതി ്, അ ഭവ ാരന് ഷി െച ാൻ കഴിയിെ ് േബാ െ ാൽസമിതി ്അയാേളാട് പ തെനൽവയൽപ ായ ് േഖന ഷി െച ി തി ളള അ മതി േരഖാ ലം നൽകാൻ ആവശ െ ടാം. 16(3) (2) െനൽവയലിെ അ ഭവ ാരൻ പ ത െനൽവയൽ ഷി െച ി തിന് അ മതി നൽ പ ം, സമിതി ് നിർ യി െ വ വ കൾ വിേധയമായി, അ പകാര ളള ഫാറ ിൽ പ ായ ം െനൽവയലിെ അ ഭവ ാ നമായി ഒ കരാർ ഒ ി വി േശഷം, പ ത െനൽവയൽ ഷി െച തിേനാ ഷി െച ി ി തിേനാ േവ ി ഒ (ഒ പാവശ ം ര വർഷ ിൽ കവിയാെത ളള ഒ കാലയളവിേല ്) പ ായ ിെന ഏൽ ി ാ മാണ് 16(3)(g) (3) റവന ഡിവിഷണൽഓഫീസർ,(3എഫ്)ഉപവ ് പകാരംഅ മതിനൽ പ ം, അെ ിൽ (3സി) ഉപവ ് പകാര ളള കൽപിത അ മതി െട സംഗതിയിൽ, സമിതി ്, അത സംഗതിേപാെല, പ ായ ് / നിസി ാലി ി / േകാർ േറഷെന േരഖാ ലം അറിയി ാ ം, പ ായ ് / നിസി ാലി ി / േകാർ േറഷന്, േലലം വഴിേയാ മ വിധ ിേലാ, പ ത െനൽവയൽ ഷി െച തി ളള അവകാശം, ഉ രവ് വഴി, ഒ പാവശ ം പരമാവധി ര ് വർഷ ാലയളവിേല ് ഏൽ ി െകാ ാ ം(4)-ാംഉപവ ് പകാരംഅ പകാരം ഷിെച തി ളള കമീകരണ ൾ നട ാ മാണ്. 16(3)(h) (4) അത സംഗതിേപാെല,െനൽവയലിെ അ ഭവ ാരേനാഅയാ െടനിയമപരമായ അവകാശികേളാഅവകാശവാദംഉ യി േ ാൾ,പ ായ ിെ / നി ി ാലി ി െട / േകാർ േറഷെ െസ ക റി, സിവിൽ േകാടതി െട വിധിന ായ ിന തമായി, പണം നൽേക താണ്. 16(4) (5) (3)-ാം ഉപവ േ ാ (3ഡി) ഉപവ േ ാ (3ജി) ഉപവ േ ാ പകാരം, പ ായ ിെന / നിസി ാലി ിെയ / േകാർ േറഷെന ഏൽ ി ി ളള െനൽവയൽ, അത് േനരി ് ഷി െച ിെ ിൽ, ബാധകമാ ിട ് (3)-ാം ഉപവ ് പകാരം, ഒ ി ് ർ ീകരി ഉട ടിയിെല വ വ കൾ ് വി മ ാ വിധം, പ ത െനൽവയൽ ഷി െച തി ളളഅവകാശംഒ സമയംപരമാവധിര ്വർഷ ാലയളവിേല ്,േലലം െചയ്േതാ മ വിധ ിേലാ, ഏൽ ി െകാ തിന് ഉ രവ് റെ വി ാ ം അതി ളള കമീകരണം െച ാ മാണ്. 16(5) (6) (4)-ാംഉപവ ് പകാരം,േലലംവഴിയ ാെത പ തെനൽവയൽ ഷിെച തി ളള അവകാശം ഏൽ ി െകാ േ ാൾ താെഴ പറ പകാരം, ഏജൻസിക െട ൻഗണനാ കമം പാലിേ താണ്, അതായത് :- i. പാടേശഖര സമിതികൾ ് അഥവാ സം കർഷക സംഘ ൾ ് ii. സയംസഹായ സംഘ ൾ ് iii. െനൽവയൽ ിതി െച ഗാമപ ായ ് / നിസി ാലി ി / േകാർ േറഷനിൽ പവർ ി ംബ ശീ ണി കൾ ് എ ാൽ, ഒ േലലം വഴി പ ത
 • 88. DDP OFFICE 190 അവകാശം ഏൽ ി െകാ ിട ്, കളിൽ വ മാ ിയ ഏജൻസികളിൽ ഏതി ം അ പകാര ളള േലല ിൽ പെ ാ താണ്. 16(7) (7) (4)-ാം ഉപവ ് പകാരം, െനൽവയൽ ഷി െച തി ളള അവകാശം ഏൽ ി െകാ െ ഏജൻസി, പ തെനൽവയൽ ഷിെച തി ളളഅ മതി, െനൽവയലിെ അ ഭവ ാരൻ നൽ േ ാെഴ ാം, പ ത െനൽവയലിന്, കരാർ പകാര ളള പതിഫലം, െനൽവയലിെ അ ഭവ ാരന് ൻ റായി നൽേക ം, ആ ക ഷി െച തി േവ ി വ െചലവിെ ഭാഗമായിരി മാണ്. 16(12) (8) പ ായ ് / നിസി ാലി ി / േകാർ േറഷൻ െച ഷിേയാ, (4)-ാം ഉപവ ് പകാരം,േലലംെചയ്േതാഏൽ ി െകാ ഏജൻസി ഖാ ിരംെച ഷിേയാ, െനൽവയലിൽെനൽ ഷിെചേ താെണ ളളനിബ ന ്വിേധയമായിരി ം, അ പകാരം െച തിൽ വീ വ പ ം, റവന ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ, െനൽവയലിെ അ ഭവ ാരെ േയാ, സമിതി െടേയാ, പ ായ ിെ േയാ, നിസി ാലി ി െടേയാ, േകാർ േറഷെ േയാ, അേപ യിൻേമേലാ അെ ിൽ തനി ് സ യം േബാ മാ േ ാേഴാ, പ ായ ിെനേയാ, നിസി ാലി ിെയേയാ, േകാർ േറഷെനേയാഅെ ിൽ ഷിെച ാൻഏൽ ി െ ഏജൻസിെയേയാ ഷി െച ാൻഏൽ ി െ കാലയളവ്തീ തി ൻപായിസ റിയായിഒഴി ിേ ം, അത സംഗതിേപാെല,അ പകാരം ഷിെച വാൻ വീ വ ിയ ലംഉ ാ ഏെത ി ം ന ിന്, പ ായ ് / നിസി ാലി ി / േകാർ േറഷൻ അെ ിൽ ഏജൻസി ബാ രായിരി മാണ്. ശി (വ ് 23) വ വ കൾ ് വി മായി വി ാപനം െച െ ഏെത ി ം െനൽവയേലാ അെ ിൽ ത ീർ ടേമാ പരിവർ നെ കേയാ പാ രെ കേയാ െച ഏെതാരാ ം ാപന ിൻേമൽ 6 മാസ ിൽ റയാൻ പാടി ാ ം എ ാൽ 3 വർഷം വെര ആകാ മായ തട ം 50,000/- പയിൽ റയാൻ പാടി ാ ം എ ാൽ ഒ ല ം പ വെര ആകാ മായ പിഴ ം നൽകി ശി ിേ താണ്. വി ാപനം െച െ ടാ മി െട സ ഭാവ വ തിയാനം (വ ് 27എ) വി ാപനം െച െ ടാ മി െട ഏെത ി ം ഉടമ ൻ അ പകാര ളള മി, വീട് വ തി ളള ആവശ ിേനാ വാണിജ ആവശ ൾേ ാ, മ ് ആവശ ൾേ ാ ഉപേയാഗി വാൻ ആ ഗഹി പ ം അയാൾ റവന ഡിവിഷണൽ ആഫീസർ ് നിർ യി െ ടാ പകാര ളള രീതിയിൽ അ മതി ായി അേപ നൽകണം. അേപ അ വദി പ ം നിർ യി െ ടാ നിര ിൽ ഒ ഫീസ് അട ണം
 • 89. DDP OFFICE 191 വ ് 27(എ) 2-ാം ഉപവ ് പകാരം വി ാപനം െച െ ടാ മി െട സ ഭാവ വ തിയാനം അ വദി തി ളള നടപടി കമം ച ം 12   മി െട വി ീർ ം 20.23 ആർ വെര ആ സംഗതിയിൽൽ ഫാറം 6-ൽ അേപ നൽകണം.   20.23 ആറിൽൽ ത ളള സംഗതിയിൽൽ ഫാറം 7-ൽ   അേപ റവന ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ ാെക സമർ ി ണം.   അേപ േയാെടാ ം ഡിമാ ് ഡാ ് അെ ിൽ ഇലക്േ ടാണിക് ടാൻ ർ േഖന 1,000/- പ ഫ ിേല ് അട തിെ െതളിവ്.   സഭാവ വതിയാനം അ വദി പ ം റവന േരഖകളിൽ മാ ം വ ം. വി ാപനം െച െ ടാ മിയിൽ 27എ വ ് പകാരം അ മതി ആവശ മി ാ നിർ ാണ ൾ [വ ് 27എ(6] വ ് 27(എ)-യിൽ ഇളവ് 1994-െല േകരള പ ായ ് രാജ് ആ ിൽ എ തെ അട ിയി ാ ം പരമാവധി 4.04 ആർ വി തി ളള മിയിൽ120ച:മീ;വി ീർ ളളഒ വീട്നിർ ി തി ംഅെ ിൽപരമാവധി2.02 ആർ വി തി ളള മിയിൽ 40 ച:മീ. വി ീർ ി ളള ഒ വാണിജ െക ിടം നിർ ി തി ം ഈ വ ് പകാര ളള യാെതാ അ മതി ം ആവശ മി .   വീട് എ തിൽ പാർ ിട സ യേമാ, സ യ േളാ, ഫ്ളാ കേളാ ബ നില പാർ ിട സ യ േളാ ഉൾെ ടി .   ഒഴിവാ ൽ ഒരി ൽ മാ തേമ അ വദി ക ള .   ഒഴിവാ ൽ ആ ് പകാരം വി ാപനം െച െ ടാ മി െട ഉടമ ർ ് മാ തം ബാധകമായിരി ം.   പി ീട് തിയനിർ ാണ ൾവഴിവി ീർ ംവർ ി ി പ ം6-ാംഉപവ ിന്കീഴി ളള ഒഴിവാ ലിന് പാബല ം ഇ ാതാ ം, തിയ നിർ ാണം ക പിടി െ തീയതിയിൽ മി െട ഉടമ ൻ് ആയി ആൾ 3-ാം ഉപവ ് പകാര ളള ഫീസ് നൽകാൻ ബാ നായിരി ം. വ ് 27എ(8)   പാേദശിക നിരീ ണസമിതി ടി അേപ ലഭി തീയതി തൽ ഒ മാസ ിനകം നിർ ി രീതിയിൽ സം ാനതല സമിതി ് റിേ ാർ ് െച ക [വ ് 5(i)]   ടി വ ിെല നിർേ ശം പാലി െകാ ് റവന ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ സർ ാരിന് റിേ ാർ ് നൽകണം [വ ് 27 എ(8)]   റിേ ാർ കൾ അടി ാനമാ ി സർ ാരിന് അ മതി നൽകാം
 • 90. DDP OFFICE 192 അ ീൽ ( മി െട സ ഭാവവ തിയാനം സംബ ി ് (വ ് 27(ബി) വ ് 27എ ഉപവ ് 3 പകാര ളള റവന ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ െട ഉ രവിെനതിെര 30 ദിവസ ി ളളിൽ ജി ാ കള ർ ് അ ീൽ നൽകാം. ഉ മവിശ ാസ ിൽ എ നടപടികൾ ് സംര ണം (വ ് 29)   െനൽവയൽ നിക തി േവ ി ളള അേപ ബ െ വ ് 9(1) ബ െ ച ം : 5 ച ം : 5   അേപ ബ െ പാേദശികതല നിരീ ണസമിതി െട കൺവീനർ ് സമർ ി ണം.   വീട്വ തിന് െനൽവയൽ പാ രെ തി ളള അേപ േഫാറം1-ൽനൽകണം   െപാ ആവശ ിന് െനൽവയൽ പാ രെ തി ളള അേപ ഫാറം 2-ൽ നൽകണം.   സമിതി ഷി ആഫീസ െട ം വിേ ജ് ആഫീസ െട ം അേനഷണ റിേ ാർ ് വാ ണം. ആവശമായ മ ് അേനഷണ ം നട ണം.   പാർശയിൽ വ ് 9(8), 9(9) പകാര ളള നടപടികൾ / പാർശ ഉൾെ ിരി ണം (അധികാര ൾ ല വിവരണം എ ഭാഗം കാ ക )   െപാ ആവശ ി ളള അേപ , സമിതി െപാ ആവശ ം, വി തി, മ ല െട സഭാവം, ട ിയവസംബ ി ത െടസമിതി െട പാർശസഹിതം60ദിവസ ിനകം സം ാനതല സമിതി െട പരിഗണന ായി അയ നൽകണം.   അേപ യിൻേമൽ ജി ാതല അധി ത സമിതി െട തീ മാനം ലം സ ടമ ഭവി ഏെതാരാൾ ം തീ മാനം ൈക ി 30 ദിവസ ിനകം കള ർ ് അ ീൽ നൽകാം (വ ് 9(6))   അ ീലിൽ, ർ േമൽവിലാസം, െനൽവയലിെ സർേ ന ർ, വി ീർ ം, ട ിയ വിശദവിവര ൾഉൾെ ടണം. 60/- പ െടേകാർ ്ഫീ ാ ്പതി ിരി ണം. ആധാരമായ ഉ രവ് പകർ ് ഹാജരാ ണം.
 • 91. DDP OFFICE 193 െനൽവയൽ ഷി െച ി തി ളള വ വ കൾ ഗാമപ ായ ് ഷി ായി െനൽവയൽ ഏെ ത് ച ം 7-െല വ വ കൾ ് വിേധയമായിരി ം ച ം 7(i) തൽ (vii) വെര േലലം വഴിയ ാെത െനൽവയൽ ഷി െച തി ളള അവകാശം ഏൽ ി െകാ േ ാൾ താെഴ റ പകാരം ഏജൻസിക െട ൻഗണനാ കമം പാലി ണം. വ ് 16 ഉപവ ് 5 കാ ക. 1. പാടേശഖര സമിതികൾ അഥവാ സം കർഷക സംഘ ൾ 2. സയംസഹായ സംഘ ൾ 3. െനൽവയൽ ിതിെച ഗാമപ ായ ിൽ പവർ ി ംബ ശീ ണി കൾ (തരിശ് െനൽവയൽ ഷി െച ൽ : വ ് 16-ഉം 17-ഉം, ച ം 7-ഉം ശ ി ക).   2018 െല േകരള െനൽവയൽ ത ീർ ട സംര ണ നിയമം സ ഭാവവ തിയാനം അ വദി മി ് ഫീസ് ഈടാ തി ളള നിർേ ശ ൾ (സർ ലർ നം.പി1/307/2019/ Rev Dt: 09.12.2019 of Revenue Department) 2018-െല േകരള െനൽവയൽ ത ീർ ട സംര ണ േഭദഗതി ച ം - വി ാപനം െച െ ടാ മി െട സഭാവ വ തിയാനം - ഫീസ് അട ാ ളള ശീർഷകം 0029- 00 - 800 - 88 - Receipts collected under Rule 12(9) of the Kerala Conservation of Paddy land and Wetland and Wetland Amendment Act - 2018
 • 92. DDP OFFICE 194 േകരളസർ ാർ ന ർ. തസഭവ -406/ആർ.എ.1/2018/തസഭവ തേ ശ സയം ഭരണ (ആർ.എ) വ ് തി വന രം, തീയതി.13.08.2018 സർ ലർ വിഷയം - തേ ശസയംഭരണ വ ് - 2018-െല െനൽവയൽ ത ീർ ട സംര ണ (േഭദഗതി) ആ ിെ പാബല തീയതി ് ് െപർമി ് നൽകിയ നിർ ിതികളിൽ ഒ പൻസി/െക ിട ന ർ നൽ തിന് നിർേ ശ ൾ റെ വി ത് - സംബ ി ്. ചന - ബ .തേ ശസയംഭരണവ ്മ തി െട06.08.2018-െല604/18/എം.എൽ.എസ്.ജി.ഡിന ർ റി ്. 2018-െല േകരള െനൽവയൽ ത ീർ ട സംര ണ (േഭദഗതി) ആ ് 30.12.2017 തീയതി പാബല ിൽ വ ി താണ്. പ ത ആ ിെല വ ് 27 (എ) യിലാണ് വി ാപനം െച െ ടാ മിയിെല നിർ ാണാ മതിെയ റി ് പതിപാദി ത്. എ ാൽ 30.12.2017-ന് ് തേ ശസ യംഭരണ ാപന ളിൽനി ് ആ ിെ പാബല തീയതി ് ് നിർ ാണാ മതിനൽകിയി ം,എ ാൽ ടിആ ് നിലവിൽ വ തി േശഷം നിർ ാണം ർ ിയാ ിയി മായ െക ിട ൾ ് ഒ പൻസി/െക ിട ന ർ ലഭി തിനായി ബ െ തേ ശസ യംഭരണ ാപന െള സമീപി േ ാൾ ആ ിെല വ വ കൾ പകാരം ബ െ റവന ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ െട അ മതി/സ തപ തം നി ർഷി െകാ ് അേപ കൾ നിരസി തായി സർ ാരിെ ശ യിൽെ ി ്. സർ ാർ ഇ ാര ം വിശദമായി പരിേശാധി . 2018-െല േകരള െനൽവയൽ ത ീർ ട സംര ണ (േഭദഗതി) ആ ് നിലവിൽവ തിന് ് അ വദി ി നിർ ാണ െപർമി ് പകാരം ർ ീകരി ി െക ിട ൾ ് ഒ ൻസി/െക ിട ന ർ അ വദി തിനായി 30.12.2017 തീയതി ് േശഷം നിലവിൽവ ആ ിെല വ കൾ പകാര േരഖകൾ നി ർഷി ത് ശരിയായ നടപടിയെ ് കാ . അതിനാൽ 30.12.2017-ന് ്അ ്നിലവിലി ച ംവവ ക ംപാലി ്അ പകാരംസമർ ി ി അേപ കളിൽ ബ െ തേ ശസ യംഭരണ ാപനം എ ാ വിധ പരിേശാധനക ം നട ി ച വിേധയമാെണ ് ഉറ വ ിയതി േശഷംഅ വദി ി നിർ ാണെപർമി ് പകാരം ർ ീകരി െക ിട ൾ ്ഒ ൻസി/ െക ിടന രായിസമർ ി അേപ കളിൽ2018-െല േകരള െനൽവയൽത ീർ ടസംര ണ (േഭദഗതി) ആ ിെല (2018 െല 29) വ വ കൾ ബാധകമെ ം, പ ത െക ിട നിർ ാണ െപർമി ് നൽ േ ാൾ നിലവി ായി നിയമ ളാണ്. ടി െക ിട ൾ ് ഒ ൻസി/െക ിട ന ർ നൽ അവസര ിൽ ബാധകെമ ം ഇതിനാൽ അറിയി . (ഒ ്) ി.െക.േജാസ് അഡീഷണൽ ചീഫ് െസ ക റി
 • 93. DDP OFFICE 195 േകരളസർ ാർ നം-Rev-P1/248/2019-REV റവന(പി) വ ്, തി വന രം, തീയതി: 17.02.2020 സർ ലർ വിഷയം:- െകരള െനൽവയൽ ത ീർ ട സംര ണ നിയമ ം ച ം നട ിലാ ത് ചന:- ബ :റവന വ ് പിൻസി ൽെസ ക റി െടഅ തയിൽേചർ 14.02.2020തീയതിയിെല േയാഗ ിെ തീ മാനം േകരള െനൽവയൽ ത ീർ ട സംര ണ നിയമ ം ച ം നട ിലാ ത് സംബ ി വിവിധ ളായ സംശയ ം വിശദീകരണ ം ജി കളിൽ നി ം ഉയർ വ തിെ അടി ാന ിൽ താെഴ പറ നിർേ ശ ൾ റെ വി . 1. േകരള െനൽവയൽ ത ീർ ട സംര ണ (േഭദഗതി) നിയമം വ ് 27(എ) പകാര ളള വി ാപനം െച െ ടാ മി െട സഭാവ വ തിയാന ിനായി കണ ിെല നായവില എ ാൽ അേപ ാ വ വിെ ഏ ം അ ളള രയിട ിെ ന ായവില നി യി ി ി ാ ിട ് സമാനമായ ം സമാനമായി ിതി െച മായനായവിലനി യി ി ളളഏ ംഅ രയിട ിെ ന ായവില എ മാ . 2. 2018-െലേകരളെനൽവയൽത ീർ ടസംര ണ(േഭദഗതി)നിയമ ി ംച ളി ംപരാമർശി ി ളള 'മ ്ആവശ ൾ''എ ാൽ,ഭവനനിർ ാണം/വാണിജാവശംഎ ിവെയാഴിെക ളളഇ സംബ ി നിയമപരമായ എ ാ രം ആവശ ം എ ാ . 3. 2008 െല േകരള െനൽവയൽ ത ീർ ട സംര ണനിയമം പാബല ിൽ വ 12.08.2008 േശഷം നിലം(െനൽവയൽ) മിയിൽവീട് നിർ ാണാ മതി സംബ ി ് ബ :േകരള ൈഹേ ാടതി റെ വി WP(C) No.3466/17 ന് േമ ളള 06.06.2017 െല വിധി തമായാണ് ഇ പകാര ളള അേപ കളിൽ നടപടി സീകരിേ ത്. ഷി ാരന് സ ം ഷി മിയിൽ തെ താമസി തി ളള അവസരം നൽ തിനാണ്2008 െല േകരള െനൽവയൽത ീർ ടസംര ണ നിയമ ിെലവ ് 5(3)(1),9(1) എ ിവ പകാരം ഇ ര ിൽ നിയമ ിൽ വ വ െച ി ളളെത ം, 2008 െല േകരള െനൽവയൽ ത ീർ ട സംര ണ നിയമം പാബല ിൽ വ േശഷം െനൽവയൽ മി വാ വർ ് ഇ പകാരം അ മതി നൽ ത് വലിയ േതാതി ളള പേയാഗ ിനിടയാ െമ ം ബ :േകരള ൈഹേ ാടതി നിരീ ി ി ്. ആയതിനാൽ 12.08.2008 േശഷം നിലം (െനൽവയൽ) മി വാ ിയവർ ് ഭവന നിർ ാണാവശ ിനായി സഭാവ വ തിയാന ിന്/പരിവർ ന ിന് അ മതി നൽേക തി . 4. The Kerala LandUtilisationOrder,1967 പാബല ിൽവ 04.06.1967ന് ൻപ് പരിവർ നംെച ി ളള 20.23 ആറിൽ തൽ വി ീർ ളള മി ് േകരള െനൽവയൽ ത ീർ ട സംര ണ (േഭദഗതി)
 • 94. DDP OFFICE 196 നിയമ ിെല വ ് 27എ പകാര ളളസഭാവവതിയാനം നട തിനാ ളള അേപ അ വദി പ ം വ ് 27എ(2) പകാര ളള ജലസംര ണ നടപടികൾ സീകരിേ തി . 5. 2018െലേകരളെനൽവയൽത ീർ ടസംര ണ(േഭദഗതി)നിയമ ംച ം പകാരംേഡ ാബാ ിെല ഉളളട ൾ തി തിനായി ലഭി അേപ കൾ െനൽവയ കെള സംബ ി ളളതാെണ ിൽ ഷിഓഫീസ െടേയാ,ത ീർ ട െള സംബ ി ളളതാെണ ിൽവിേ ജ്ഓഫീസ െടേയാറിേ ാർ ് വാ ിയ േശഷം ആവശ െമ കാ പ ം േനരി ് പരിേശാധന നട ിേയാ ഉപ ഗഹ ചി ത ിെ സഹായേ ാ ടിേയാ പരിേശാധന നട ി റവന ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ ് ഉചിതമായ തീ മാനം ൈകെ ാളളാ താണ്. 6. േകരള െനൽവയൽ ത ീർ ട (േഭദഗതി) ച ിെല വ വ പകാരം പാേദശിക നിരീ ണ സമിതി അംഗീകരി േശഷം വി ാപനം െച ി ളള ഡാ ാബാ ിൽ നി ം എെ ി ം ഒഴിവാ കേയാ മാ ം വ കേയാ െച ണെമ ിൽ പാേദശിക നിരീ ണ സമിതി െട തെ റിേ ാർ ിെ അടി ാന ിൽഡാ ാബാ ിൽആവശമായതി കൾവ ിെ ാ ്ഒ േഭദഗതിവി ാപനം റെ വിേ താണ്. ഇതിനാൽ നിലവിെല വി ാപനം denotify െചേ തി . (ഒ ്) െബൻസി.െജ. അഡീഷണൽ െസ ക റി
 • 95. DDP OFFICE 197 നിലം രയിടമായി പരിവർ നം െച വർ അറിേയ കാര ൾ (FAQ) 2008-ന് ്നിക െ മിക പരിവർ നെ തി ളളവ വ ക ഉൾെ ാ ി ്െകാ ് സർ ാർച റെ വി . ഡാ ാബാ ി ഉൾെ ടാ മിക വീട്നിർ ി ആവശ ി ം വാണിജാവശ ി ംതരംമാ തിന്ഇനിറവന ഡിവിഷണ ഓഫീസർ ് അേപ ന ാപ താണ്. 1. അേപ ാഫീസ് ഒ േ േ ാ? ഉ ്. 0029-00-800-88-Receipts collected under Rule 12(9) of the Kerala Conservation of Paddy land and Wetland (Amendment) Act 2018 എ ശീ ഷധക ി 1,000/- പ അടവാ ിയ രശീതി അേപ േയാെടാ ം ഉളളട ം െചേ താണ്. 2. ആ .ഡി.ഒ. ്സമർ ി എ ാഅേപ േയാെടാ ം1,000/- പഅേപ ാഫീസ്നിർബ മാേണാ? ആണ്. 3. അേപ ് നി ിത േഫാറം ഉേ ാ? ഉ ്. 20.23 ആ (50 െസ ്പ) വെര വി ീർ ളള മി െട പരിവർ ന ിന് േഫാറം 6- ം 20.23 ആേറാ അതി തേലാ ഉളള വി ീർ ക ളള മി െട പരിവർ ന ിന് േഫാറം 7- ം ആണ് അേപ ത ാറാേ ത്. 4. അേപ േയാെടാ ി ് സമർ ിിേ േരഖക എെ ാമാണ്? ആയിരം പ,അടവാ ിയെചലാ രശീതി,ആധാര ിെ ്പകർ ്,നി തിരശീതി െടപകർ ് െക ിട ിെ ാനിെ പകർ ് എ ിവ അേപ േയാെടാ ം ഉളളട ം െചേ താണ്. 5. ഡാ ാബാ ി ഉൾെ ടാ മിയാെണ ി എ ാ േക കൾ ം ആർ.ഡി.ഒ- െട അ മതി ആവശമാേണാ? ആവശമി . പരമാവധി 4.04 ആ വി തി ളള മിയി 120 ച ര ശമീ വി ീർ ളള വീട് നിർ ി തി ംപരമാവധി2.02ആ വി തിയി ളള മിയി 40ച:മീ വി ീർ ളളവാണിജെക ിടം നിർ ി തി ം തരംമാ ാ മതി ആവശ മി . േനരി ് പ ായ ് / നിസി / േകാർ േറഷ െസ ക റിമാർ ് ി അേപ ന ി െക ിടനിർ ാനണ ിന് അ മതി ലഭ മാ ാ താണ്. 6. തരം മാ ി ളള ഫീസ് എ പകാരമാണ്? തരംമാ ം അ വദി അേപ കളി താെഴ പറ നിര ി ഫീസ് അടവാേ ്. 25െസ ്വെര മിെസൗജനമായിതരംമാ ിനൽ താണ്. 25െസ ിന് കളിൽഒേര ർവെര മി െട ന ായവില െട 10% ഉം ഒേര റി ് കളിൽ ന ായവില െട 20% ഉം ഒ ് വ ി മി െട തരം മാ ാ താണ്. 7.അേപ വ 25െസ ിൽ റവാെണ ി ംടിയാ െടത േ രിൽഅേതവിേ ജിേലാ/മ ്വിേ കളിേലാ, മ ് മികൾ ഉൾെ െട 25 െസ ിലധികം മി ഉെ ിൽ െസൗജന സഭാവ വ തിയാനം അ വദി ാൻ കഴി േമാ? വത ൂമികളിൽ പല അേപ കൾ ഒരാൾ സമർ ി ി ാൽ തെ ം ആെക 25 െസ ് വി ാപനം െച ാ മി ് മാ തെമ െസൗജന മായി തരം മാ ാൻ അ വദി ക . 8. അേപ ക ി െട ം, ംബ ിെ ം മി (അതായത് ഭാര , ഭർ ാവ്, മ ൾ എ ിവ െട േപരി വ െട മി ഉൾെ െട) 25 െസ ിലധികം ഉെ ിൽ െസൗജന മായി തരം മാ ാൻ കഴി േമാ? അേപ കെ മിമാ തംപരിഗണി ്തീ മാനംഎ ാ താണ്. എ ാൽആെക25െസ ് വി ാപനം െച െ ടാ മി ് മാ തെമ െസൗജന മായി തരം മാ ം അ വദി ക . 9.25െസ ിൽതാെഴ വി തി ഫീസ്ഇള േക കളിൽഫീസ്ഇളവ്നൽകി മി കമീകരി േ ാൾ 3000 ച.അടിയിൽ തൽ വി ീർ െക ിട ിന് ഫീസ് വാേ േ ാ? െസൗജന തരംമാ ിന് അർഹത േക കളിൽ െക ിട വി ീർ ം 3000 ച ര ശ അടിയിൽ തലാെണ ിൽ െക ിട വി ീർ ഇന ിൽ ഫീസ് ഈടാ ാ താണ്.