SlideShare a Scribd company logo
1 of 429
Download to read offline
dhyq ssKUv 2024 65
dÃv lukv, Im™nc∏≈n 8086395152
CSp°n
KÃv luk,v CSp°n 04862-233086 233086
KÃv luk,v aq∂m¿ 04865-230385 230385
KÃv luk,v ]ocptaSv 04869-232071 232071
KÃv luk,v tZhnIpfw 04865-264223
bm{Xnnhmkv, tZhnIpfw 04865-264200
Pn√bnse dÃv lukv C.C bpsS kn.bp.Pn.
ºcpw C˛sabn¬ hnemkhpw: 0486-2232383,
8086395156, eeblidk.pwd@kerala.gov.in
dÃv lukv, sXmSp]pg 8086395158
dÃv lukv, Ge∏md 8086395161
dÃv lukv, Ip´n°mw 8086395161
dÃv lukv, Ipanfn 8086395161
dÃv lukv, sSp¶≠w 8086395159
dÃv lukv, CSp°n 8086395157
dÃv lukv, aq∂m¿ 8086395160
dÃv lukv, I´∏ 8086395159
dÃv lukv, im¥≥]md 8086395159
sF._n, tX°Sn 8086395161
sF._n, Ip´n°mw 8086395161
FdWmIpfw
KÃv lukv, FdWmIpfw 0484-2360502 2360257
KÃv lukv, Beph 0484-2623636 2623647
Pn√bnse dÃv lukv C.C bpsS kn.bp.Pn.
ºcpw C˛sabn¬ hnemkhpw: 0484-2337013,
8086395163, pwdresthouseekm@gmail.com
dÃv lukv, Xr∏qWnØpd 8086395164
dÃv lukv, Ifat»cn
dÃv lukv, ]ØSn∏mew 8086395166
dÃv lukv, Im°mSv 8086395166
dÃv lukv, A¶amen 8086395169
dÃv lukv, tm¿Øv ]dhq¿ 8086395169
dÃv lukv, ImeSn 8086395169
dÃv lukv, s]cpºmhq¿ 8086395167
dÃv lukv, tImXawKew 8086395167
dÃv lukv, ]pØ≥Ipcn»v 8086395164
dÃv lukv, ]´na‰w 8086395164
dÃv lukv, aqhm‰p]pg 8086395168
dÃv lukv, IqØm´pIpfw 8086395168
dÃv lukv, Rmd°¬ 8086395164
dÃv lukv, Beph 8086395169
dÃv lukv, t^m¿´v sIm®n 8086395164
Xr»q¿
KÃv luk,v Xr»q¿ 0487-2332016 2332450
KÃv luk,v Kpcphmbq¿ 0487-2556696 2556696
KÃv luk,v sNdpXpcpØn 04884-262498
Pn√bnse dÃv lukv C.C bpsS kn.bp.Pn.
ºcpw C˛sabn¬ hnemkhpw: 0487-2333030,
8086395171, eebltsr@gmail.com
dÃv lukv, Xr»q¿ 8086395172
dÃv lukv, Nmh°mSv 8086395172
dÃv lukv, Ccnßme°pS 8086395174
dÃv lukv, sImSpß√q¿ 8086395172
dÃv lukv, Nme°pSn 8086395174
dÃv lukv, hS°mt©cn 8086395175
dÃv lukv, tNe°c 8086395175
dÃv lukv, sNdpØpcpØn 8086395175
dÃv lukv, Ip∂wIpfw 8086395175
]me°mSv
KÃv lukv, ]me°mSv0491-2505599
email: stateprotocolkerala@gmail.com
KÃv lukv, aeºpg 0491-2815207 2815207
Pn√bnse dÃv lukv C.C bpsS kn.bp.Pn.
ºcpw C˛sabn¬ hnemkhpw: 0491-2505895,
8086395178, eeblpkd.pwd@kerala.gov.in,
eeblpkd.pwd@gmail.com
dÃv lukv, ]me°mSv 8086395179
dÃv lukv, XØawKew 8086395182
dÃv lukv, BeØq¿ 8086395182
dÃv lukv, sImgn™mºmd 8086395182
dÃv lukv, H‰∏mew 8086395181
dÃv lukv, sjm¿Wq¿ 8086395181
dÃv lukv, ]´mºn 8086395181
dÃv lukv, XrØme 8086395181
dÃv lukv, aÆm¿°mSv 8086395180
dÃv lukv, AKfn 8086395180
dÃv lukv, hS°mt©cn 8086395182
dÃv lukv, s∑md 8086395182
dÃv lukv, tIm´mbn 8086395182
dÃv lukv, sN¿∏pft»cn 8086395181
t]cv Hm^okv w. F.C.C./Fax t]cv Hm^okv w. F.C.C./Fax
dhyq ssKUv 2024
66
t]cv Hm^okv w. F.C.C./Fax t]cv Hm^okv w. F.C.C./Fax
ae∏pdw
KÃv luk,v ae∏pdw 0483-2734311 2734311
Pn√bnse dÃv lukv C.C bpsS kn.bp.Pn.
ºcpw C˛sabn¬ hnemkhpw: 0483-2734937,
8086395184, pwdexecutiveengineer@gmail.com
dÃv lukv, XncqcßmSn 8086395187
dÃv lukv, Xncq¿ 8086395187
dÃv lukv, Xmq¿ 8086395187
dÃv lukv, hebwIpfw 8086395187
dÃv lukv, s]m∂mn 8086395187
dÃv lukv, ]c∏ßmSn 8086395187
dÃv lukv, sImt≠m´n 8086395187
dÃv lukv, h≠q¿ 8086395186
dÃv lukv, ]m≠n°mSv 8086395186
dÃv lukv, Ip‰n∏pdw 8086395186
sF._n, ImfnImhv 8086395186
dÃv lukv, AßmSn∏pdw 8086395186
dÃv lukv, Acot°mSv 8086395185
dÃv lukv, FShÆ 8086395185
dÃv lukv, tIm´bv°¬ 8086395185
dÃv lukv, ae∏pdw 8086395185
dÃv lukv, neºq¿ 8086395185
dÃv lukv, at©cn 8086395185
tImgnt°mSv
KÃv luk,v tImgnt°mSv 0495-2383920 2383408
Pn√bnse dÃv lukv C.C bpsS kn.bp.Pn.
ºcpw C˛sabn¬ hnemkhpw: 0495-2721877,
8086395189, eebldkkd@gmail.com
dÃv lukv, mZm]pcw 8086395192
dÃv lukv, Ip‰ymSn 8086395192
dÃv lukv, hSIc 8086395192
dÃv lukv, _mept»cn 8086395192
dÃv lukv, t]cm{º 8086395192
dÃv lukv, sImbnem≠n 8086395192
dÃv lukv, ^tdm°v 8086395191
dÃv lukv, Ip∂awKew 8086395191
dÃv lukv, tImgnt°mSv 8086395191
dÃv lukv, Xmact»cn 8086395191
hbmSv
KÃv luk,v
kp¬Øm≥_tØcn 04936-220225 2383408
Pn√bnse dÃv lukv C.C bpsS kn.bp.Pn.
ºcpw C˛sabn¬ hnemkhpw: 0493-6202640,
8086395199, eekalpetta@gmail.com
dÃv lukv, I¬∏‰ 8086395200
dÃv lukv,kp¬Øm≥_tØcn 8086395202
dÃv lukv, sshØncn 8086395200
dÃv lukv, ta∏mSn 8086395200
Sn_n, am¥hmSn 8086395201
sF_n, am¥hmSn 8086395201
dÃv lukv, tImtdm 8086395201
IÆq¿
KÃv luk,v IÆq¿ 0497-2706426 2701946
Pn√bnse dÃv lukv C.C bpsS kn.bp.Pn.
ºcpw C˛sabn¬ hnemkhpw: 0497-2320468,
8086395194, eebldknr@gmail.com
dÃv lukv, Xfn∏dº 8086395197
dÃv lukv, Ccn°q¿ 8086395197
dÃv lukv, ]ø∂q¿ 8086395197
dÃv lukv, s]cntßmw 8086395197
dÃv lukv, Xet»cn 8086395195
sF_n, ]mq¿ 8086395195
sF_n, IqØp]dºv 8086395195
sF_n, amSmbn 8086395196
dÃv lukv, a´∂q¿ 8086395195
dÃv lukv, Ccn´n 8086395195
dÃv lukv, t]cmhq¿ 8086395195
dÃv lukv, IÆq¿ 8086395196
Imk¿tKmUv
KÃv luk,v Imk¿tKmUv 04994-230666 230060
Pn√bnse dÃv lukv C.C bpsS kn.bp.Pn.
ºcpw C˛sabn¬ hnemkhpw: 04994-230542,
8086395204, eebldksd@gmail.com
dÃv lukv, Imen°Shv 9495066898
dÃv lukv, Im™ßmSv 9495066898
dÃv lukv, Imk¿tKmUv 8086395205
dÃv lukv, at©izcw 8086395205
dÃv lukv, _¥Sp° 8086395205
dÃv lukv, Ipºf 8086395205
dÃv lukv, _SbSp° 8086395205
dÃv lukv, D∏f 8086395205
dhyq ssKUv 2024 67
w
K
m
`
n
h w

¨
m
^
t
v
∏
p
I
h
)
F
(
q
y

h
d 2
1
0
7
1
5
2
1
7
4
0
v
∏
p
I
h
)
n
_
(
q
y

h
d 7
0
2
8
1
5
2
1
7
4
0
v
∏
p
I
h
)
n
k
(
q
y

h
d 5
0
1
8
1
5
2
1
7
4
0
v
∏
p
I
h
)
F
˛
n
U
(
q
y

h
d 3
6
9
8
1
5
2
1
7
4
0
v
∏
p
I
h
)
n
_
˛
n
U
(
q
y

h
d 5
6
4
7
1
5
2
1
7
4
0
v
∏
p
I
h
)
C
(
q
y

h
d 5
1
8
8
1
5
2
1
7
4
0
v
∏
p
I
h
)
v
^
F
(
q
y

h
d 0
8
4
8
1
5
2
1
7
4
0
v
∏
p
I
h
)
n
P
(
q
y

h
d 2
6
1
7
1
5
2
1
7
4
0
v
∏
p
I
h
)
v
®
F
(
q
y

h
d 0
6
9
8
1
5
2
1
7
4
0
v
∏
p
I
h
)
¬
F
(
q
y

h
d 6
9
6
8
1
5
2
1
7
4
0
v
∏
p
I
h
)
w
F
(
q
y

h
d 9
9
3
7
1
5
2
1
7
4
0
v
∏
p
I
h
)
≥
F
(
q
y

h
d 1
4
2
8
1
5
2
1
7
4
0
v
∏
p
I
h
)
n
]
(
q
y

h
d 3
0
1
8
1
5
2
1
7
4
0
v
∏
p
I
h
)
¿
B
(
q
y

h
d 2
3
1
7
1
5
2
1
7
4
0
v
∏
p
I
h
)
v
k
F
(
q
y

h
d 1
0
2
8
1
5
2
1
7
4
0
v
∏
p
I
h
)
n
‰
(
q
y

h
d 4
3
2
8
1
5
2
1
7
4
0
v
∏
p
I
h
)
p
b
(
q
y

h
d 4
0
1
8
1
5
2
1
7
4
0
v
∏
p
I
h
)
F
˛
v
^
F
¿
B
n
U
(
q
y

h
d 3
1
5
8
1
5
2
1
7
4
0
v
∏
p
I
h
)
n
_
˛
v
^
F
¿
B
n
U
(
q
y

h
d 7
8
4
8
1
5
2
1
7
4
0
v
∏
p
I
h
)
n
k
˛
v
^
F
¿
B
n
U
(
q
y

h
d 1
3
1
7
1
5
2
1
7
4
0
v
∏
p
I
h
)
n
k
.
v
k
F
(
q
y

h
d 0
8
1
7
1
5
2
1
7
4
0
v
∏
p
I
h
)
v
k
F
.
n
]
(
q
y

h
d 8
2
8
8
1
5
2
1
7
4
0
v
∏
p
I
h
)
v
k
F
.
H
(
q
y

h
d 6
9
0
8
1
5
2
1
7
4
0
v
∏
p
I
h
)
F
˛
w
F
n
U
(
q
y

h
d 3
1
1
8
1
5
2
1
7
4
0
v
∏
p
I
h
)
n
_
˛
w
F
n
U
(
q
y

h
d 6
1
2
8
1
5
2
1
7
4
0
kwÿm dhyq hIp∏v, Kh: sk{I´dntb‰v, Xncph¥]pcw
dhyq ssKUv 2024
68
t
n
e
m
t
r
a
p
e
D
e
u
n
e
v
e
R
f
o
s
r
e
c
i
f
f
O
-
.
l
S
o
N
e
m
a
N d
l
e
h
t
s
o
P
r
e
d
n
U
s
n
o
i
t
c
e
S
l
o
r
t
n
o
C
e
l
i
b
o
M
-
t
x
E
.
n
1
,
ƒ
m
z
k
n
_
p
¶
n
z
S
n
X
a
o
i
{
.
v
k
F
.
F
.
F
s
¬
n
∏
n
k
≥
n
]
{
n
d
´
I
{
k
s
q
y

h
d 7
6
0
3
1
7
7
4
4
9 5
5
2
8
2
¿
n
_
m
k
.
v
k
F
.
o
i
{
≥
k
s
s
p
l
¬
y
j
]
s
v
k
n
d
´
I
{
k
s
,
B
-
F
R
D
,
A
-
F
R
D
C
S
&
E
,
C
-
F
R
D
6
9
2
3
6
5
7
4
4
9 6
6
2
8
3
¿
k
m

ƒ
p
Z
v
_
A
.
o
i
{
v
k
F
F
F
s
,
n
_
¬
W
j
o
U
A
n
d
´
I
{
k
s S
P
&
G
,
P
,
B 0
3
3
3
1
1
7
4
4
9 6
8
8
8
4
n
k
n
e
m
e
n
c
a
t
.
n
X
a
o
i
{
h
s
s
¬
W
j
o
U
A
n
d
´
I
{
k
s H
,
L
,
A 9
2
3
5
7
1
6
4
4
9 1
9
6
8
5 ¬
m
]
b
P
.
¿
B
.
n
S
.
o
i
{
¬
W
j
o
U
A
n
d
´
I
{
k
s
A
-
m
o
w
s
a
v
e
D
,
F
B
&
8
4
1
5
9
0
6
4
4
9 7
9
3
8
6
¿
B
¿
m
a
p
I
]
m
K
t
.
o
i
{
¬
F
¬
W
j
o
U
A
n
d
´
I
{
k
s S
,
U
,
M 4
7
3
0
4
2
7
4
8
9 9
3
2
7
7 P
s
p
P
n
_
.
o
i
{
v
‚
n
b
m
P
t
n
d
´
I
{
k
s B
D
,
A
D
,
C 7
8
3
6
0
1
7
4
9
9 4
5
1
7
8 v
k
a
m
X
t
≥
®
n
b
m
d
t
.
o
i
{
n
´
q
y
]
U
s
n
d
´
I
{
k
s E
,
T 5
0
2
1
4
2
7
4
4
9 2
3
3
8
9 I
s
n
W
m
d
n

n
a
.
n
X
a
o
i
{
n
´
q
y
]
U
s
n
d
´
I
{
k
s
,
B
-
F
R
D
,
A
-
F
R
D
S
O
&
C
-
F
R
D
4
1
1
4
4
1
6
4
4
9 8
0
3
7
0
1
I
s
X
{
n
N
.
n
X
a
o
i
{
≥
c
I
m
h
n
Z
n
´
q
y
]
U
s
n
d
´
I
{
k
s S
,
H
,
C
S 4
9
6
0
9
4
7
4
4
9 2
2
7
8
1
1
.
v
k
F
.
w
F
.
n
X
a
o
i
{
e
I
o
i
{
n
´
q
y
]
U
s
n
d
´
I
{
k
s B
&
A
-
v
e
D 8
6
8
9
5
9
5
9
4
9 5
0
0
8
2
1 n
]
¿
m
a
p
I

`
m
i
t
.
o
i
{
n
´
q
y
]
U
s
n
d
´
I
{
k
s R
&
N 5
8
7
3
7
2
7
9
4
9 3
5
2
7
3
1 v
k
o
§
¿
h
p

n
_
.
o
i
{
¿
≠
A
n
d
´
I
{
k
s S
P
&
B 5
1
4
8
0
5
6
4
4
9 1
6
3
8
4
1 F
m
j
≥
l
j
.
o
i
{
¿
≠
A
n
d
´
I
{
k
s P
&
G 5
7
3
9
6
2
7
9
4
9 4
5
1
8
dhyq ssKUv 2024 69
-
.
l
S
o
N
e
m
a
N d
l
e
h
t
s
o
P
s
n
o
i
t
c
e
S
r
e
d
n
U
l
o
r
t
n
o
C
e
l
i
b
o
M .
n
t
x
E
5
1 F
s
.
n
P
p
µ
C
.
n
X
a
o
i
{
¿
≠
A
n
d
´
I
{
k
s L
&
A 6
6
9
8
4
8
7
9
4
9 8
6
4
8
6
1 F
≥
µ
{
N
b
P
.
o
i
{
¿
≠
A
n
d
´
I
{
k
s
B
,
A
-
M
D
T
&
5
9
5
8
8
6
7
4
4
9 3
5
4
8
7
1 I
s
I
s
j
n

.
n
X
a
o
i
{
¿
≠
A
n
d
´
I
{
k
s R
,
N 5
5
9
7
1
5
5
9
4
9 0
5
1
8
8
1
v
P
m
c
F
¬
p
l
m
c
.
o
i
{
v
k
F
F
I
s
¿
≠
A
n
d
´
I
{
k
s F
&
B
D
,
E 6
8
0
4
6
3
0
0
4
9 6
7
4
8
9
1
¿
B
v
P
m
c
p

n
_
.
o
i
{
v
k
F
¿
≠
A
n
d
´
I
{
k
s A
D
&
C 0
5
6
8
6
5
7
0
9
7 6
3
2
8
0
2
n
c
m
a
p
I
X
n
P
p
k
.
n
X
a
o
i
{
v
k
F
v
k
F
¿
≠
A
n
d
´
I
{
k
s U
,
M 4
0
7
3
3
4
5
9
4
9 8
5
0
7
1
2 ¿
m
a
p
I
v
j
c
t
p
k
.
o
i
{
≥
£
k
s
¿
k
o
^
m
H A 1
4
1
1
7
7
7
4
4
9 2
1
0
7
2
2 v
k
m
Z
w
F
p
P
n
d
.
o
i
{
≥
£
k
s
¿
k
o
^
m
H B 9
3
2
2
5
0
1
2
9
8 7
0
2
8
3
2 ¬
m
]
m
K
t
n
h
p

n
h
.
o
i
{
≥
£
k
s
¿
k
o
^
m
H C 2
3
9
1
6
0
8
4
0
9 5
0
1
8
4
2 q
_
m
_
p
_
n
e
.
o
i
{
≥
£
k
s
¿
k
o
^
m
H )
A
(
D 1
9
4
7
2
0
6
4
4
9 3
6
9
8
5
2
v
Ø
n
P
¿
a
A
.
n
X
a
o
i
{
v
k
F
.
¿
B
≥
m
Ø
n
Æ
D
≥
£
k
s
¿
k
o
^
m
H )
B
(
D 8
8
1
9
8
7
0
0
4
9 5
6
4
7
6
2 ¬
F
.
I
s
n
j
m
P
t
.
o
i
{
≥
£
k
s
¿
k
o
^
m
H E 0
6
3
4
8
5
5
9
8
9
5
1
8
8
7
2
7
2 n
_
n
√
h
]
v
j
p
]
.
n
X
a
o
i
{
≥
£
k
s
¿
k
o
^
m
H F 0
8
7
6
0
5
6
4
4
9 0
8
4
8
8
2 ¿
B
n
P
v
Ø
n
P
p
k
.
o
i
{
≥
£
k
s
¿
k
o
^
m
H G 0
1
1
5
9
7
3
3
9
6 2
6
1
7
9
2 n
]
n
k
j
n
a
.
n
X
a
o
i
{
≥
£
k
s
¿
k
o
^
m
H H 3
2
8
6
6
7
1
2
9
8 0
6
9
8
0
3 v
‚
k
≥
n
h
b
n
]
{
.
n
X
a
o
i
{
≥
£
k
s
¿
k
o
^
m
H L 8
9
9
5
2
3
6
4
4
9 6
9
6
8
dhyq ssKUv 2024
70
-
.
l
S
o
N
e
m
a
N d
l
e
h
t
s
o
P
s
n
o
i
t
c
e
S
r
e
d
n
U
l
o
r
t
n
o
C
e
l
i
b
o
M
-
t
x
E
.
n
1
3 p
‘
n
k
n
c
m
a
p
I
.
n
X
a
o
i
{
≥
£
k
s
¿
k
o
^
m
H M 6
5
6
3
6
5
3
3
6
9 9
9
3
7
2
3 ¿
B
I
s
P
p
‘
n
k
.
n
X
a
o
i
{
≥
£
k
s
¿
k
o
^
m
H N 7
2
7
4
2
2
5
9
9
9 1
4
2
8
3
3 P
o
Z
J
.
n
X
a
o
i
{
≥
£
k
s
¿
k
o
^
m
H P 8
3
8
0
6
7
6
9
4
9 3
0
1
8
4
3 n
k
I
s
n
W
m
d
.
n
X
a
o
i
{
≥
£
k
s
¿
k
o
^
m
H R 0
4
5
0
9
3
7
4
8
9 2
3
1
7
5
3 n
k
.
F
n
a
v
£
e
b
P
.
n
X
a
o
i
{
≥
£
k
s
¿
k
o
^
m
H S 6
2
8
8
9
6
1
2
9
8 1
0
2
8
6
3
w
F
w
K
o
_
p
‘
n
k
.
n
X
a
o
i
{
v
k
F
≥
£
k
s
¿
k
o
^
m
H T 4
4
2
5
9
4
5
9
9
9 4
3
2
8
7
3 n
h
¬
F
p
‘
n
k
.
n
X
a
o
i
{
≥
£
k
s
¿
k
o
^
m
H U 3
6
0
3
3
6
6
4
4
9 4
0
1
8
8
3 
a
m
H
n
U
.
n
h
.
n
X
a
o
i
{
≥
£
k
s
¿
k
o
^
m
H A
-
F
R
D 5
4
1
2
4
8
6
4
8
9 3
1
5
8
9
3 ƒ
m
]
t
v
j
I
t
m
c
.
o
i
{
≥
£
k
s
¿
k
o
^
m
H B
-
F
R
D 3
4
0
0
3
1
6
4
9
9 7
8
4
8
0
4 w
F
_
o
j
.
n
X
a
o
i
{
≥
£
k
s
¿
k
o
^
m
H C
-
F
R
D 9
0
3
2
3
0
1
0
3
8 1
3
1
7
1
4 v
k
F
n
P
v
¥
m
i
]
{
.
o
i
{
≥
£
k
s
¿
k
o
^
m
H C
S 4
5
2
2
9
1
7
3
0
9 0
8
1
7
2
4 w
F
n
W
a
c
.
n
X
a
o
i
{
≥
£
k
s
¿
k
o
^
m
H S
P 1
0
0
1
2
7
7
9
4
9 8
2
8
8
3
4 I
s
n
P
k
.
o
i
{
v
k
o
^
m
H
v
‚
≠
]
{
q
k S
O 2
2
9
8
0
4
5
9
4
9 6
9
0
8
4
4 ≥
F
n
h
v
Z
m
k
]
{
h
n
i
.
o
i
{
≥
£
k
s
¿
k
o
^
m
H A
-
M
D 5
4
7
1
1
2
8
5
9
9 3
1
1
8
5
4 n
]
.
I
s
_
o
j
.
n
X
a
o
i
{
≥
£
k
s
¿
k
o
^
m
H B
-
M
D 5
0
3
8
8
6
7
9
4
9 6
1
2
8
dhyq ssKUv 2024 71
¬
W
q
y
_
S
{
s
s
v
‚
m
e

m
ÿ
w
k
√
n
P ¬
W
q
y
_
S
{
s
s
v
U
≥
m
e ¿
º

¨
m
^
t w
k
m
e
n
h
¬
n
b
a
s
˛
C
w
f
p
I
m
W
d
F
w
z
k
h
Z
t 2
9
2
2
2
4
2
4
8
4
0
v
U
≥
m
e
w
f
p
I
m
W
d
F
¬
W
q
y
_
S
{
s
s 3
6
2
6
7
7
2
4
8
4
0
-
.
l
i
a
m
g
@
m
a
l
u
k
a
n
r
e
l
a
n
u
b
i
r
t
d
n
a
l
m
o
c
¿
q
»
r
X
v
U
≥
m
e
w
z
k
h
Z
t
¬
W
q
y
_
S
{
s
s 6
8
0
0
1
6
7
4
5
8 n
i
.
c
i
n
@
r
e
k
.
r
s
t
r
l
c
y
d
v
U
≥
m
e
¿
q
»
r
X
¬
W
q
y
_
S
{
s
s m
o
c
.
l
i
a
m
g
@
r
c
t
r
l
h
a
t
l
p
s
v
U
≥
m
e
w
f
p
I
w
∂
p
I
¬
W
q
y
_
S
{
s
s 5
0
6
5
4
2
7
4
8
9 m
o
c
.
l
i
a
m
g
@
r
s
t
m
k
k
r
l
v
U
≥
m
e
S
p
°
e
m
ß
n
c
C
¬
W
q
y
_
S
{
s
s 0
0
4
7
6
8
7
4
4
9
-
i
a
m
g
@
a
d
u
k
k
a
l
a
j
n
i
r
i
r
a
d
l
i
s
h
a
t
l
p
s
m
o
c
.
l
v
S
m
°
e
m
]
v
U
≥
m
e
w
z
k
h
Z
t
¬
W
q
y
_
S
{
s
s 7
9
0
0
1
6
7
4
5
8
8 n
i
.
v
o
g
.
a
l
a
r
e
k
@
v
e
r
.
d
k
p
r
l
_
c
y
d
v
U
≥
m
e
v
S
m
°
e
m
]
¬
W
q
y
_
S
{
s
s m
o
c
.
l
i
a
m
g
@
1
d
k
p
r
l
t
s
v
U
≥
m
e
n
º
m
´
]
¬
W
q
y
_
S
{
s
s m
o
c
.
l
i
a
m
g
@
b
t
p
r
l
t
s
v
U
≥
m
e
w
e
m
∏
‰
H
¬
W
q
y
_
S
{
s
s 1
9
1
7
4
2
2
6
6
4
0 m
o
c
.
l
i
a
m
g
@
p
t
o
r
l
t
s
)
¿
B
¿
B
(
v
S
m
°
e
m
]
¬
W
q
y
_
S
{
s
s
v
U
≥
m
e 5
5
9
5
0
5
2
1
9
4
0 n
i
.
v
o
g
.
a
l
a
r
e
k
@
v
e
r
.
d
k
p
r
r
-
r
h
a
t
1
¬
d

P
F
¬
F
¬
W
q
y
_
S
{
s
s
v
U
≥
m
e m
o
c
.
l
i
a
m
g
@
r
a
d
l
i
s
h
a
t
l
p
s
2
¬
d

P
F
¬
F
¬
W
q
y
_
S
{
s
s
v
U
≥
m
e n
i
.
v
o
g
.
a
l
a
r
e
k
@
v
e
r
.
2
g
a
l
_
r
h
a
t
v
U
≥
m
e
n
S
m
∏
´
A
¬
W
q
y
_
S
{
s
s 0
7
4
1
9
2
4
2
9
4
0 n
i
.
v
o
g
.
a
l
a
r
e
k
@
v
e
r
.
d
k
p
.
p
t
a
.
r
h
a
t
w
d
p
∏
e
a
v
U
≥
m
e
w
z
k
h
Z
t
¬
W
q
y
_
S
{
s
s
6
0
0
6
1
6
7
4
5
8
2
8
5
9
3
7
2
3
8
4
0
m
o
c
.
l
i
a
m
g
@
n
o
i
t
c
e
s
m
p
l
m
v
U
≥
m
e
¿
q
c
n
X
¬
W
q
y
_
S
{
s
s m
o
c
.
l
i
a
m
g
@
r
u
r
i
t
t
l
v
U
≥
m
e
n
c
©
t
a
¬
W
q
y
_
S
{
s
s m
o
c
.
l
i
a
m
g
@
i
r
e
j
n
a
m
r
l
dhyq ssKUv 2024
72
¬
W
q
y
_
S
{
s
s
v
‚
m
e

m
ÿ
w
k
√
n
P
v
U
≥
m
e
¬
W
q
y
_
S
{
s
s
¿
º

¨
m
^
t w
k
m
e
n
h
¬
n
b
a
s
˛
C
v
U
≥
m
e
n
S
m
ß
c
q
c
n
X
¬
W
q
y
_
S
{
s
s m
o
c
.
l
i
a
m
g
.
i
d
g
t
t
l
¬
d

P
F
¬
F
¬
W
q
y
_
S
{
s
s
v
U
≥
m
e m
o
c
.
l
i
a
m
g
@
m
p
m
g
a
l
¬
d

P
F
¬
F
¬
W
q
y
_
S
{
s
s
v
U
≥
m
e m
o
c
.
l
i
a
m
g
@
m
p
m
g
a
l
v
U
≥
m
e
v
´
¿
m
]
t
¿
b
F
¬
W
q
y
_
S
{
s
s m
o
c
.
l
i
a
m
g
@
r
u
r
i
t
t
l
v
S
m
°
t
n
g
m
I
t
v
U
≥
m
e
w
z
k
h
Z
t
¬
W
q
y
_
S
{
s
s m
o
c
.
l
i
a
m
g
@
d
k
k
r
l
c
d
v
U
≥
m
e
v
S
m
°
t
n
g
m
I
t
¬
W
q
y
_
S
{
s
s 2
4
8
4
9
9
2
5
9
4
0 m
o
c
.
l
i
a
m
g
@
7
1
0
2
d
k
k
t
l
v
U
≥
m
e
c
I
S
h
¬
W
q
y
_
S
{
s
s m
o
c
.
l
i
a
m
g
@
a
r
a
k
a
t
a
v
t
l
r
a
d
l
i
s
h
a
t
v
U
≥
m
e
¿
B
¿
B
¬
W
q
y
_
S
{
s
s
v
U
≥
m
e
n
≠
m
e
n
b
m
I
s
¬
W
q
y
_
S
{
s
s
v
U
≥
m
e
v
´
¿
m
]
t
¿
b
F
¬
W
q
y
_
S
{
s
s
v
S
m

b
h
v
U
≥
m
e
w
z
k
h
Z
t
¬
W
q
y
_
S
{
s
s 1
5
2
2
0
2
6
3
9
4
0
-
.
l
i
a
m
g
@
d
a
n
a
y
a
w
r
l
r
o
t
c
e
l
l
o
c
y
t
u
p
e
d
m
o
c
v
U
≥
m
e
n
S
m
h
¥

m
a
¬
W
q
y
_
S
{
s
s
-
g
@
y
d
a
v
a
h
t
n
a
n
a
m
r
l
r
a
d
l
i
s
h
a
t
l
a
i
c
e
p
s
m
o
c
.
l
i
a
m
¿
q
Æ
I
v
U
≥
m
e
w
z
k
h
Z
t
¬
W
q
y
_
S
{
s
s m
o
c
.
l
i
a
m
g
@
b
c
e
s
l
o
c
n
a
k
w
z
k
h
Z
t
v
º
d
]
n
f
X
¬
W
q
y
_
S
{
s
s
v
U
≥
m
e n
i
.
c
i
n
@
r
e
k
.
n
a
k
r
r
w
z
k
h
Z
t
n
c
»
t
e
X
¬
W
q
y
_
S
{
s
s
v
U
≥
m
e m
o
c
.
l
i
a
m
g
@
m
d
r
u
n
n
a
k
v
U
≥
m
e
v
º
d
]
p
Ø
q
I
¬
W
q
y
_
S
{
s
s 5
9
0
5
6
3
2
0
9
4
0 m
o
c
.
l
i
a
m
g
@
a
p
b
k
r
l
v
U
≥
m
e
¿
q
∂
ø
]
¬
W
q
y
_
S
{
s
s 5
8
4
9
2
2
5
8
9
4
0 m
o
c
.
l
i
a
m
g
@
r
n
p
t
l
r
d
s
h
t
l
p
s
dhyq ssKUv 2024 73
em≥Uv dhyq IΩo-j-W-td‰v
IΩo-j-W¿
tUm. F IuinK≥ sFFFkv 0471-2322830 9747542020
Fax:0471-2320376 8547610000
e-mail : lrcommissioner@gmail.com
tPmbn‚ v IΩo-j-W¿
{ioaXn. KoX F, sFFFkv 0471-2322947 9447733947
Fax:0471-2334162
e-mail : jointcommissioner10@gmail.com
Akn-Â v IΩo-j-W¿ (F¬.F)
{io. Ap. Fkv mb¿ 0471-2322796 8547610001
Fax: 0471-2328441
e-mail: aclaclr@gmail.com
Akn-Â v IΩo-j-W¿ (F¬.B¿)
{io. tcmln≥cmPv B¿ sI.F.Fkv 0471-2321229 8547610002
e-mail: lrbclrtvm@gmail.com
Akn-Â v IΩo-j-W¿ (ko-n-tbm-dn‰n sk¬)
{io. hnoXv ‰n sI 0471-2336965 8547610003
Fax:
email: acsclr@gmail.com
Akn-Â v IΩo-j-W¿ (Un.Fw)
{ioaXn. _o ]n Bµv 0471-2324120 8547610004
email: acdmclr@gmail.com
Akn-Â v IΩo-j-W¿ (B¿.-C)
{ioaXn. {]nb sF mb¿ 0471-2322606 8547610010
e-mail: acreclr@gmail.com
tmU¬ Hm^ok¿, tÉv sF.‰n. sk¬ (dhyq)
{io. a[p sI 0471-2995245 8547610009
e-mail: stateitcell@gmail.com
¬
W
q
y
_
S
{
s
s
v
‚
m
e

m
ÿ
w
k
√
n
P
v
U
≥
m
e
¬
W
q
y
_
S
{
s
s
¿
º

¨
m
^
t w
k
m
e
n
h
¬
n
b
a
s
˛
C
v
U
≥
m
e
n
´
n
c
C
¬
W
q
y
_
S
{
s
s 0
0
3
3
3
9
2
0
9
4
0 m
o
c
.
l
i
a
m
g
@
t
l
y
t
t
i
r
i
n
c
»
t
e
X
¿
B
¿
B n
i
.
v
o
g
.
a
l
a
r
e
k
@
v
e
r
.
y
r
s
l
h
t
r
r
.
h
a
t
-
m
K
t
¿
k
m
I
v
U
v
U
≥
m
e
w
z
k
h
Z
t
¬
W
q
y
_
S
{
s
s 1
1
0
5
5
2
4
9
9
4
0 m
o
c
.
l
i
a
m
g
@
d
s
k
b
l
t
v
U
m
K
t
¿
k
m
I
¬
W
q
y
_
S
{
s
s
v
U
≥
m
e m
o
c
.
l
i
a
g
@
d
g
s
k
r
l
dhyq ssKUv 2024
74
konb¿ ^nm≥kv Hm^ok¿
{ioaXn. ip`e£van B¿ 0471-2322569 8547610007
email: sfoclr@gmail.com
^nm≥kv Hm^o-k¿˛2
{ioaXn. DjmdmWn F¬ Fkv 0471-2322785
e-mail: jfoclr@gmail.com
]ªnIv dntej≥ Hm^o-k¿
{io. kt¥mjv F≥ ]n 0471-2994245
e-mail:prorevenuekerala@gmail.com
a‰v t^m¨ ºcpIƒ
Pd¬ 0471˛2322005
Akn-Â v IΩo-j-W¿ Fkv kn bqWn‰v 0471˛2327409
Akn-Â v IΩo-j-W¿ B¿ C bqWn‰v 0471˛2321245
Akn-Â v IΩo-j-W¿ F¬ B¿ bqWn‰v 0471˛2327413
X]m¬ 0471˛2322835
I¨t{Smƒ dqw 0471˛2331639
sF.‰n Imƒ sk‚¿ 0471˛2995254
]ªnIv dntej≥ Hm^ok¿ 0471˛2994245
em≥Uv dhyq IΩojWtd‰v, Extension Numbers
em≥Uv dhyq IΩojW¿ 101
tPmbn‚ v IΩojW¿ 102
Fkn˛B¿C 103
Fkn˛F¬B¿ 104
Fkn˛Fkv kn 105
Fkn˛UnFw 106
Fkn˛F¬F 107
konb¿ ^nm≥kv Hm^ok¿ 108
^nm≥kv Hm^ok¿˛II 109
tmU¬ Hm^ok¿ sF.‰n sk¬ 110
IΩojW¿ knF˛1 111
IΩojW¿ knF˛2 112
tPmbn‚ v IΩojW¿ knF 113
Fkn(B¿C) bqWn‰v
F≥ sk£≥ (sPFkv) 114
C sk£≥ (FkvFkv) 115
C sk£≥ (sPFkv) 116
kyq´v sk£≥ (FkvFkv) 117
kyq´v sk£≥ (sPFkv) 118
Pn sk£≥ (FkvFkv) 119
Un sk£≥ (FkvFkv) 120
Fkn(F¬B¿) bqWn‰v
_n sk£≥ (FkvFkv) 121
_n sk£≥ (sPFkv) 122
Uªp sk£≥ (sPFkv) 123
Fkn(Fkv kn) bqWn‰v
kn sk£≥ (FkvFkv) 124
kn sk£≥ (sPFkv) 125
‰n sk£≥ (FkvFkv) 126
‰n sk£≥ (sPFkv) 127
Fw sk£≥ (sPFkv) 128
Fkn(UnFw) bqWn‰v
knF to Fkn (UnFw) 181
F sk£≥ (FkvFkv) 130
F®v sk£≥ (sPFkv) 131
]n sk£≥ (FkvFkv) 132
]n sk£≥ (sPFkv˛1) 133
]n sk£≥ (sPFkv˛2) 134
Iyp sk£≥ (FkvFkv) 135
Iyp sk£≥ (sPFkv˛1) 136
Iyp sk£≥ (sPFkv˛2) 137
B¿ sk£≥ (FkvFkv) 138
B¿ sk£≥ (sPFkv˛1) 139
dhyq ssKUv 2024 75
kwÿm em≥Uv t_m¿Uv
em≥Uv t_m¿Uv & em≥Uv dhyq IΩojW¿
tUm. F IuinK≥ sFFFkv
0471-2322830 9747542020
e-mail : lrcommissioner@gmail.com 8547610000
sk{I-´dn
{ioaXn. KoX F sFFFkv 0471-2322839 9446534818
e-mail: secretary.slb@kerala.gov.in
lbsecretary01@gmail.com
Akn-Â v sk{I-´dn
{io. kmw ¢o‰kv 0471-2328149 8547610017
email: asstsecy.slb@kerala.gov.in
slbtvpm@gmail.com
tem B^o-k¿ 0471-2321093
{ioaXn. Pnj Un
^nm≥kv Hm^ok¿ 0471-2321093
{io. kvtIm´v sI sI
IΩojW¿ Zpc¥nhmcWw
tUm. F IuinK≥ sFFFkv 8078075552
B¿ sk£≥ (sPFkv˛2) 140
sF sk£≥ (sPFkv) 141
Fkn (F¬F) bqWn‰v
knF to Fkn (F¬F) 142
sP sk£≥ (FkvFkv) 143
sI sk£≥ (sPFkv) 144
sP sk£≥ (sPFkv˛1) 145
sP sk£≥ (sPFkv˛2)
sP1,sP2,sP3,sP6 ko‰v 162
sP5, sP7, sP9, sP10 ko‰v 163
sP4, sP8 ko‰v 164
sP11, sI1, sI2, sI3 ko‰v 165
sI 4, sI 5 ko‰v 166
^nm≥kv
knF to Fkv.F^vH 129
^nm≥kv F sk£≥ (FkvFkv) 147
^nm≥kv F sk£≥ (sPFkv) 148
^nm≥kv _n sk£≥ (sPFkv) 149
^nm≥kv kn sk£≥ (FkvFkv)150
^nm≥kv kn sk£≥ (sPFkv˛1)151
^nm≥kv kn sk£≥ (sPFkv˛2)152
X]m¬ & s^b¿tIm∏n
X]m¬ F^vknFkv 153
vsUkv]m®v F^vknFkv 154
s^b¿tIm∏n sk£≥ 155
tÉv sF‰n sk¬
tÉv sF‰n sk¬ (sPFkv˛1)156
tÉv sF‰n sk¬ (sPFkv˛2)157
tÉv sF‰n sk¬ (sPFkv˛3)158
dhyq amz¬ sk¬
dhyq amz¬ sk¬ (sPFkv˛1)159
I¨t{Smƒ dqw 160
sU^Zm¿ 167
ss{Uthgvkv dqw 180
dhyq ssKUv 2024
76
kwÿm Zpc¥ nhm-cW AtXm-dn‰n
(F-kv.-B¿.H w.583/2013 XobXn 27 Pqsse 2013)
1. apJy-a{¥n
sNb¿am≥ (FIvkv˛H^ntjym) 2333241/2512040 2314853/2318406
fax : 0471-2333489 0481-2351135
website: www.keralacm.gov.in 9447565656
email: chiefminister@kerala.gov.in
2. dhyq a{¥n 2320408 2314652
sshkv sNb¿am≥ (FIvkv˛H^ntjym) 2333670 9447672200
fax : 0471-2333350
email: min.rev@kerala.gov.in
3. Irjn-a{¥n 2333091/2335075 , 0471-2314435
saº¿ (FIvkv˛H^ntjym) email: min.agri@kerala.gov.in 9447897700
4. No^v sk{I-´dn & No^v FIvkn-Iyq-´ohv 2333147
Hm^o-k¿ (FIvkv˛H^ntjym) fax: 0471-2327176
email: chiefsecy@kerala.gov.in
5. {]n≥kn∏¬ sk{I-´dn, B`y¥c hIp∏v 2333174
saº¿ (FIvkv˛H^ntjym) fax: 0471-2327451
email:
prlsecy.home@kerala.gov.in
6. {]n≥kn∏¬ sk{I-´dn, dhyq hIp∏v
I¨ho-¿ (FIvkv˛H^ntjym) 2325239/2518549 9560407263
fax:0471-2335467
revenuedmdk@gmail.com, prlsecy.revenue@kerala.gov.in
k¿t∆ Ub-d-IvS-td‰v
Ub-d-IvS¿
{io. kodmw kmw_inhdmhp sFFFkv
2325266 /fax:2338210 9447015266
email:dir-tvm.syr@kerala.gov.in, website:http://www.dslr.kerala.gov.in
AUo. Ub-d-IvS¿
{io. kptci≥ ImWns®cnbm≥ (i/c) 2321286 /fax:2338210 9961497940
sU]yq´n Ub-d-IvS¿
{ioaXn. ]n B¿. ]pjv] 9496247941
Akn. sk{I-´dn
{io. PbIpamc≥ Fkv 2736766/fax:2338210 9495569946
doPn-b-W¬ tPmbn‚ v Ub-d-IvS¿
{ioaXn. knÔp F³ _n (i/c), Xncp-h--¥-]pcw 2731130 9447859963
doPn-b-W¬ tPmbn‚ v Ub-d-IvS¿
{io. taml³tZhv Un (i/c) 0495-2370545 9447589913
knhn¬ tÃj≥, tImgn-t°mSv
sU]yq´n Ub-d-IvS¿
{ioaXn. _o hn 0495-2370545 9497776848
{io. _m_p F³ sI 0495-2370545 9446020871
dhyq ssKUv 2024 77
DISASTER MANAGEMENT DIRECTORY
Designation/Institution Mobile Land Line/
Toll free &
Fax Numbers
Principal Secretary, Revenue, DM & State Relief Commissioner 9560407263 0471 2518356
Disaster Management (A,B Department ) 0471 2518549
Commissioner Disaster Management 8078075552
Member, SDMA & Head (Scientist), SEOC 9446579222 0471 2331345
State Control Room 1070
0471 2331639
Fax 0471 2333198
Police (DGP) 9497999999 0471 2721601
Fire & Rescue Service 9497920001 0471 2320868
(Director-Technical) 101
Coast Guard, District Commander Kerala & Mahi 9958866599 0484 2218121
Coast Guard, Kawarathi, Lakshadweep Fisheries (Director) 04896-263494
0471 2303160
1554
KSEB (Dy.Chief Engineer) 9446008267 0474 2761551
Health Services (Addl.Director) 9447661091 0471 2302160,
0471 2304160
Marine Enforcement 0471 2317524
State Disaster Response Force 0483 2783396
Fax 0483 2783396
CENTRALISED SERVICES
Helicopter service 9447290121 0484 2872046
Rapid Action Force,Malappuram 0483 2783397
Indian Army, Pangod,Tvpm 0471 2353030
Indian Navy 0484 2872466
0484 2872268
Fax 0484 2668257
Indian Navy Commando Operations 0484 2872046
Coast Guard Dist. Commander 9447972212
Kerala & Lakshdeep Boat Rescue Service 0484 2218121
Director of Fisheries 0471 2230103
Railway
Divisional Manager, Thycaud 0471 2325828
Divisional Manager, Palakkad 0491 2555235
KSRTC, Thiruvananthapuram 0471 2471011
7. slUv kb‚nÃv, Fkv.C.H.kn
saº¿ sk{I´dn (FIvkv˛H^ntjym) 2331345 9446579222
2331645, 2364424
fax:0471-2364424
Web: www.sdma.kerala.gov.in
email: keralasdma@gmail.com
dhyq ssKUv 2024
78
1. THIRUVANANTHAPURAM
A) Revenue
District Control Room ................................... 0471 2730067
District Control RoomToll free No. ............................. 1077
B) Police
Control Room (City) .................................... 0471 2333100,
0471 2331843
Duty Officer .......................................................................... 100
Control Room (Rural) .................................. 0471 2316995
Commissioner of Police ............................... 0471 2320579
Superintendent of Police ............................ 0471 2320486
C) Fire and Rescue service
Fire and Rescue Station, ............................. 0471 2333101,
Thiruvananthapuram ................................... 0471 2322354
Fire and Rescue station, Chackkai. .......... 0471 2501255
Fire and Rescue Station, Vizhinjam. ........ 0471 2480300
Fire and Rescue Station, Varkkala. ............ 0470 2607700
Fire and Rescue Station, Neyyattinkara. . 0471 2222307
Fire and Rescue Station, Parassala. ......... 0471 2201717
Fire and Rescue station, Kattakkada. ...... 0471 2280101
Fire and Rescue Stn., Nedumangadu .... 0472 2812101
Fire and Rescue Station, Attingal.............. 0471 2622000
D) Coast Guard
Vizhinjam ........................................................... 0471 2486484
Marine Enforcement...................................... 0471 2480335
E) Fisheries
DD of Fisheries ............................................... 0471 2450773
Vizhinjam fisheries station...............................0471 2464076
............................................................................... 0471 2480335
............................................................................... 0471 2481118
F) KSEB
Control Room .................................................. 0471 2461399
Electricity Repairs ......................................................... 155333
Executive engineer, KSEB West.
(Kazhakoottam) ............................................. 0471 2417827
Exe Eng, KSEB East. (Thampanoor) ......... 0471 2461147
Chief Engg Transmission .............................. 0471 2446471
KSEB Distribution CE South. ....................... 0471 2461565
G) Health Services
DMO ................................................................... 0471 2473257
Dy. DMO ............................................................ 0471 2471291
A) Revenue
District Control Room ................................... 0474 2793473
District Control RoomToll free No. ............................. 1077
B) Police
Control Room ...................................................................... 100
Superintendent of Police ............................ 0474 2764422
Dy. Supdt. of Police, Kollam ....................... 0474 2742265
Dy. S P Karunagapally ................................... 0476 2623255
ASP Punalur ...................................................... 0475 2222595
C) Fire and Rescue service
Asst. Divisional Officer .................................. 0474 2746200
Fire and Rescue, Chamakkada .................. 0474 2700201
Fire and Rescue, Kundara ........................... 0474 2522490
Fire and Rescue, Karunagappally ............. 0476 2620555
Fire and Rescue, Punalur ............................ 0475 2222701
D) Coast Guard
District Control Room ................................... 0476 2685200
E) Fisheries
Dy. Director of Fisheries ................................ 0474 2792856
Fisheries Control Room ................................ 0476 2680036
Inspector General,
Marine Enforcement...................................... 0476 2680036
F) KSEB
Dy. Chief Engineer, KSEB, Kollam .............. 0474 2740933
KSEB Control Room ...................................... 0474 2742945
G) Health Services
District Medical office (Health) .................. 0474 2795017
District Medical Officer [Ayurveda] ......... 0474 2535646
DMO Homeo ................................................... 0474 2797220
2. KOLLAM
3. PATHANAMTHITTA
A) Revenue
District Control Room ................. 0468 2222515, 2322515
District Control RoomToll free No. ............................. 1077
B) Police
Supdt. of Police ............................................... 0468 2222636
C) Fire and Rescue service
Asst. Divisional Officer .................................. 0468 2222001
D) Fisheries
Assistant Director ............................................ 0468 2223134
E) KSEB
Deputy Chief Engg.
Electrical Circle ................................................. 0468 2228633
F) Health Services
DMO .......................................................................0468 228220
Director of Health Services,Tvpm 0471 2302490
India Meteorological Department Daily Warning Alerts 18001801717
dhyq ssKUv 2024 79
7. IDUKKI
A) Revenue
District Control Room ................................... 0484 2423513
............................................................................... 0484-2423513
District Control RoomToll free No. ............................. 1077
B) Police
Commissioner City Police............................ 0484 2359200
Control room .................................................... 0484 2394770
Superintendent of Police, .......................... 0484 2623550
Rural- Aluva ...................................................... 0484 2623550
C ) Fire and Rescue service
Divisional Officer ............................................ 0484 2206131
D) Coast Guard
District Commander ...................................... 0484 2216046
The Flag Officer, Commanding in Chief Southern
Naval Command ............................................. 0484 2872020
E) Fisheries
Deputy Director Zonal ................................. 0484 2502768
F) KSEB
Chief Engr., Kalamassery .............................. 0484 2555965
Dy. Chief Engr., Perumbavoor .................... 0484 2526252
G) Health Services
DMO [H] ............................................................ 0484 2360802
DMO [Homeo] ................................................ 0484 2345687
DMO [ISM] ........................................................ 0484 2335592
6. ERNAKULAM
A ) Revenue
District Control Room ................................... 04862 232242
.............................................................................. 04862 232303
District Control RoomToll free No. ............................. 1077
B) Police
Superintendent of Police ............................ 0486 2232354
C ) Fire and Rescue service
Fire and Rescue Station
Kattapana .......................................................... 0486 8272300
Fire and Rescue Station,
Munnar............................................................... 0486 5230290
Fire and Rescue Station
Thodupuzha ..................................................... 0486 2222911
Fire and Rescue Station,
Iddukki ............................................................... 0486 2236100
F ) KSEB
KSEB Major Section ,
Kattapana .......................................................... 0486 2222550
KSEB Major Section,
Thodupuzha..................................................... 0486 2263226
G) Health Services
DMO .................................................................... 0486 2233030
A) Revenue
District Control Room ................................... 0481 2562201
District Control RoomToll free No. ............................. 1077
B) Police
Superintendent of Police ............................ 0481 2564700
C ) Fire and Rescue service
Asst. Divisional Officer .................................. 0481 2567444
D) Coast Guard
5. KOTTAYAM
............................................................................... 0484 2217164
E) Fisheries
Asst. Director, Fisheries................................. 0481 2566823
F) KSEB
Executive Engineer ......................................... 0481 2568050
G) Health Services
DMO .................................................................... 0481 2562778
............................................................................... 0481 2562923
A) Revenue
District Control Room ................................... 0477 2238630
............................................................................... 0477 2236831
District Control RoomToll free No. ............................. 1077
B) Police
Superintendent of Police ............................ 0477 2239326
C) Fire and Rescue service
Asst. Divisional Officer .................................. 0477 2230303
D) Coast Guard
Commandant ................................................. 0484 22216174
E) Fisheries
DD Fisheries ...................................................... 0477 2251103
F) KSEB
Dy. Chief Engg. (Electrical Circle) .............. 0477 2245436
G) Health Services
DMO [H] ............................................................ 0477 2252329
DMO [Ayurveda] ............................................. 0477 2252965
DMO [Homeo] ................................................ 0477 2242609
4. ALAPPUZHA
dhyq ssKUv 2024
80
A ) Revenue
District Control Room ................................... 0487 2362424
District Control RoomToll free No. ............................. 1077
B) Police
Supdt. of Police............................................... 0487 2361000
C ) Fire and Rescue service
Asst. Divisional Officer .................................. 0487 2423650
D ) Coast Guard
Dist. Commanding Officer ........................ 0484 2218969
E) Fisheries
DD Fisheries, ..................................................... 0487 2441132
Asst. Director ..................................................... 0480 2819698
F) KSEB
Dy. Chief Engg. ................................................ 0487 2380675
G) Health Services
DMO .................................................................... 0487 2333050
8. THRISSUR
9. PALAKKAD
A) Revenue
District Control Room
0483 2734922
District Control RoomToll free No.
1077
B) Police
Supdt of Police
0483 2734377
C) Fire and Rescue service
Addl Divisional Officer .................................. 0483 2734800
E) Fisheries
Dy Director, Ponnani ..................................... 0494 2666428
F) KSEB
Manchery Circle .............................................. 0483 2734913
G) Health Services
DMO .................................................................... 0483 2766857
10. MALAPPURAM
A) Revenue
District Control Room ................................... 0491 2535008
District Control RoomToll free No. ............................. 1077
B)Police
Supdt. of Police............................................... 0491 2534011
C)Fire and Rescue service
District Fire Officer .......................................... 0491 2505701
D) Fisheries
Dy. Director of Fisheries ................................ 0491 2815245
E) KSEB
Ex. Engg, Transmission Circle ..................... 0491 2566631
Exe. Engg. Electrical Circle ........................... 0491 2536935
F) Health Services
DMO [Health] ................................................... 0491 2505189
A) Revenue
District Control Room .................................. 0495 2371062
District Control RoomToll free No. ............................. 1077
B) Police
Police commissioner .................................... 0495 2722911
Supdt of Police [Rural] ................................ 0496 2523100
C) Fire and Rescue service
Divisional officer ............................................ 0495 2323191
D) Coast Guard
Commanding officer ................................... 0495 2417994
E) Fisheries
Director of fisheries ....................................... 0495 2383780
Fisheries control room .................................. 0495 2414074
F) KSEB
Dy chief engineer .......................................... 0495 2765912
Dy chief engineer Vadakara ..................... 0496 2523109
G) Health Services
DMO ................................................................... 0495 2370540
11. KOZHIKODE
A) Revenue
District control Room .................................... 04936 202532
............................................................................... 04936 202251
District Control RoomToll free No. ............................. 1077
B) Police
Supdt of Police............................................... 04936 202525
C) Fire and Rescue service
Asst. Fire Station Officer ............................... 04936 202333
E) Fisheries
Deputy Director .............................................. 04936 255214
F) KSEB
Deputy Chief Engineer ................................ 04936 202259
Executive Engineer ........................................ 04936 202259
G) Health Services
DMO ................................................................... 04935 240390
12. WAYANAD
dhyq ssKUv 2024 81
A) Revenue
District Control Room ................................... 04994 255833
District Control RoomToll free No. ............................. 1077
B) Police
Supdt. of Police ............................................... 04994 257401
C) Fire and Rescue service
Asst. Divisional Officer .................................. 04994 230101
D) Coast Guard
Mangalore ......................................................... 0824 2407873
14. KASARAGOD
............................................................................... 0824 2407371
E) Fisheries
Deputy Director ............................................... 04672 202537
F) KSEB
Dy. Chief Engineer .......................................... 04994 230382
G) Health Services
DMO .................................................................... 04672 203118
A) Revenue
District Control Room ................................... 04972 713266
............................................................................... 04972 700645
District Control RoomToll free No. ............................. 1077
B) Police
Supdt of Police, ............................................... 04972 763330
Kannur............................................................... 04972 763331
Dy.S.P.Kannur .................................................... 04972 763335
Dy.S.P.Talassery ................................................ 04902 323350
Dy.S.P.Taliparamba........................................... 04902 203247
............................................................................... 04902 203277
Dy.S.P Iritty......................................................... 04902 491221
C) Fire and Rescue service
Kannur ................................................................ 04972 706900
D) Coast Guard Baypore
............................................................................... 04972 900999
............................................................................... 04972 417993
................................................................................... 1554155211
E) Fisheries
Deputy Director .............................................. 04972 731081
Assistant Director ........................................... 04972 732487
F) KSEB
Kannur ............................................................... 04972 707819
Sreekandapuram ............................................ 04602 230267
G) Health Services
DMO ................................................................... 04972 700194
13. KANNUR
State Control Room- Phone no: 0471-2333198/2331639
Toll Free 1070
Phone numbers of District Control Rooms
District Phone. No Mobile Toll Free
Thiruvananthapuram 0471 2730045 9497711281 1077
Kollam 0474 2794002 9447677800 1077
Pathanamthitta 0468 2322515 8078808915 1077
Alappuzha 0477 2238630 9495003640 1077
Kottayam 0481 2304800 9446562236 1077
Idukki 04862233111 9383463036 1077
Ernakulam 0484 2423513 7902200400 1077
Thrissur 0487 2362424 9447074424 1077
Palakkad 0491 2505309 8301803282 1077
Malappuram 0483 2736320 9383463212 1077
Kozhikode 0495 2371002 9446538900 1077
Wayand 04936 204151 9446394126 1077
Kannur 0497 2713266 9446682300 1077
Kasargod 0499 4257700 9446601700 1077
dhyq ssKUv 2024
82
{][m--s∏´ sh_vssk-‰p-Iƒ
1. No^v Ce-Œ-d¬ Hm^o-k¿, tIcf.................................www.ceokerala.nic.in
2. apJy-a{¥n ...............................................................................www.keralacm.gov.in
3. tIcf k¿°m¿....................................................................www.kerala.gov.in
4. sF.-Fw.-Pn, tIcf ...............................................................www.imgkerala.org
5. tIcf sslt°m-SXn .........................................................www.highcourtofkerala.nic.in
6. tIcf lukv ........................................................................www.gokdelhi.kerala.gov.in
7. tIcf C≥Ãn-‰yq´v Hm^v tem°¬ ...............................
AUvan-n-kvt{S-j≥............................................................. www.kilaonline.org
8. tIcf nb-a-k`................................................................... www.niyamasabha.org
9. tIcf tamt´m¿ hml--h-Ip∏v ....................................... www.keralamotorvehicles.com
10.tIcf ]ªnIv k¿∆okv IΩo-j≥ ............................... www.keralapsc.gov.in
11. tIcf kwÿm Bkq-{XW t_m¿Uv .................... www.keralaplanningboard.org
12.tIcf kwÿm t]meokv ............................................ www.keralapolice.org
13.]ªnIv dnte-j≥kv hIp∏v ......................................................... www.prd.kerala.gov.in
14.hnPn-e≥kv & B‚n Id-]vj≥ _yqtdm ..................... www.keralavigilance.org
15.sk{I-t´-dn-tb‰v ^b¬ {Sm°nwKv ................................. www.office.kerala.gov.in
16.k¿t∆ & em≥Uvdn°m¿Uvkv........................................ www.dslr.kerala.gov.in
17.tÉv Fa¿P≥kn Hm∏-td-j≥ sk‚¿ ....................... www.disasterlesskerala.org
18.tImSXn tIkp-I-fpsS ÿnXn........................................ www.ecourts.gov.in
19.C˛-sS-≠¿ ............................................................................... www.etenders.kerala.gov.in
20.kv]m¿°v ................................................................................ www.spark.gov.in
21. tIcf AUvan-n-kvt{S-‰ohv ss{S_yq-W¬.......................kerala.administrativetribunal.gov.in
22.temIm-bp‡ ......................................................................... www.lokayuktakerala.gov.in
23.nb-a-k` tNmZy߃........................................................ www.niyamasabha.org
24.em≥Uv_m¶v ......................................................................... www.kslb.kerala.gov.in
25.`qc-ln-X-cn-√mØ tIcfw ]≤Xn .................................. www.zerolandless.kerala.gov.in
26.em≥Uvdhyq IΩo-j-W-td‰v .......................................... www.clr.kerala.gov.in
27.dhyq hIp∏v tIcfw ........................................................ www.revenue.kerala.gov.in
Protocol- Order of Precedence
Pn.H (B¿.‰n) w. 8888/2012/PnFUn XobXn, Xncph¥]pcw- 19.10.12
Pn.H (Fw.Fkv) w. 500/2013/PnFUn XobXn, Xncph¥]pcw- 17.01.2013
1 {]knU‚ v
2 sshkv {]knU‚ v
3 {][ma{¥n
4 Kh¿W¿
5 ap≥ C¥y≥ {]knU‚pam¿
6 No^v PÃnkv Hm^v C¥y
temIvk`m kv]o°¿
7 tI{µ Iym_n‰v a{¥nam¿
apJya{¥n
7A `mcXcXv e`n®h¿
dhyq ssKUv 2024 83
8 a‰p kwÿmßfnse apJya{¥nam¿
a‰p kwÿmßfnse Kh¿W¿am¿
9 kp{]owtImSXn PUvPnam¿
10 cmPyk` sU]yq´n sNb¿am≥
D]apJya{¥n
tI{µ kla{¥nam¿
14 nbak`m kv]o°¿
sslt°mSXn No^v PÃnkv
tIcf temImbp‡
15 kwÿmßfnse Im_n‰v a{¥nam¿
Kh¨sa‚ v No^v hn∏v
tI{µ sU]yq´n a{¥nam¿
{]Xn]£tXmhv
tÉv πmnwKv t_m¿Uv sshkv sNb¿am≥
17 sNb¿am≥, tIcf tÉv ]n∂m°hn`mK IΩoj≥
sNb¿t]gvk¨, tIcf apjymhImi IΩoj≥
tIcf D]temImbp‡
{]knU‚ v, D]t`m‡r X¿°]cnlmc IΩoj≥
No^v PÃnkv HgnsIbp≈ sslt°mSXn PUvPnam¿
18 nbak` sU]yq´n kv]o°¿
tab¿
21A ]m¿esa‚ v AwK߃
21B nbak` AwK߃
23 tkmIam≥U¿am¿/
No^v sk{I´dn Sp Kh¨sa‚ v
^vfmKv Hm^ok¿ Iam≥UnwKv C≥ No^v, ktX¨ th¬ Iam≥Uv
tIcfkwÿm apjymhImi IΩoj≥ AwK߃
tIcfkwÿm ]n∂m° hn`mKIΩoj≥ AwK߃
No^v sk{I´dnbpsS ]Zhnbnep≈ DtZymKÿ¿
e^v‰‚ v Pdens‚tbm kam]Zhnbntem D≈ DtZymKÿ¿
tIcf ]ªnIv k¿∆okv IΩoj≥ sNb¿am≥
25 AUzt°‰v Pd¬
tIcf ]ªnIv k¿∆okv IΩoj≥ AwK߃
apJy hnhcmhImi IΩojW¿
IΩojW¿am¿, Kh¨sa‚ v sk{I´dnam¿
UbdIvS¿ Pd¬ Hm^v t]meokv
kwÿmw kµ¿in°p∂ tI{µ`cW{]tZißfnse e^v‰‚ v Kh¿W¿am¿
UbdIvS¿ Pd¬ Hm^v t]meokns‚ dm¶nep≈ DtZymKÿ¿
kz¥w A[nImc]cn[nbnep≈ Pn√m]©mbØv {]knU‚pam¿
dhyq ssKUv 2024
84
{]n≥kn∏¬ No^v I¨k¿th‰¿ Hm^v t^mdÃv
C≥IwSmIvkv A∏te‰v ss{S_yqW¬ (sIm®n) AwK߃
sshkv Nm≥ke¿am¿
26 A°u≠‚ v Pd¬
No^v I¨k¿th‰¿ Hm^v t^mdÃv
IÃwkv B‚ v sk≥{S¬ FIvsskkv IfIvS¿am¿
C≥IwSmIvkv IΩojW¿
UbdIvS¿ hn{Iw kmcm`mbv kvs]bvkv sk‚¿
Pd¬ amtP¿, sSenIΩyqWnt°j≥
C≥kvs]IvS¿ Pd¬ Hm^v t]meokpw, C≥kvs]IvS¿ Pd¬ Hm^v t]meokns‚
dm¶nep≈ DtZymKÿcpw
taP¿ Pdepw, taP¿ Pdens‚ dm¶nep≈ DtZymKÿcpw
t]mÃv amÿ Pd¬
Kh¨sa‚ v sk{I´dnamcpw, sF.F.Fkv kq∏¿ssSw kvsIbnense AwKßfpw
nbak`msk{I´dn
Kh¿WdpsS sk{I´dn
27 sNb¿am≥ (Ãm‰yq´dn tIm¿∏tdj≥)
A[nImc]cn[nbnep≈ Unkv{SnIv B‚ v skj≥kv PUvPnam¿
Pn√mIfIvS¿am¿
kvs]jy¬ sk{I´dnam¿
28 AUojW¬ sk{I´dnam¿
{_ntKUnb¿, UbdIvS¿ Pd¬ Hm^v t]meokns‚ Xpey dm¶nep≈
DtZymKÿ¿
I¨k¿th‰¿ Hm^v t^mdÃv
A[nImc]cn[nbv°v ]pdØp≈ Unkv{SnIvSv B‚ v skj≥kv PUvPnam¿
A[nImc]cn[nbv°v ]pdØp≈ Pn√mIfIvS¿am¿
Pn√mPUvPnbpsS dm¶nep≈ PpUojy¬ DtZymKÿ¿
{][m hIp∏v Xeh≥am¿
amtPnwKv UbdIvS¿am¿ (Ãm‰yq´dn tIm¿∏tdj≥)
29 A[nImc]cn[nbnep≈ No^v PpUojy¬ aPnkvt{S‰pw k_vPUvPnamcpw
hIp∏v Xeh≥am¿ (aoUnbw hIp∏pIƒ)
Kh¨sa‚ v tPmbn‚ v sk{I´dnam¿
A[nImc]cn[nbnep≈ kq{]≠v Hm^v t]meokv
30 A[nImc]cn[nbv°v ]pdØp≈ No^v PpUojy¬ aPnkvt{S‰pw k_vPUvPnamcpw
sU]yq´n sk{I´dnam¿
hIp∏v Xeh≥am¿ (ssa¿ hIp∏pIƒ)
Hmƒ C≥Uy k¿∆oknse konb¿ kvsIbnense DtZymKÿ¿
(Inallpublicfunctionsorganisedbythestatedepartments/PSU’stheguidelinesstipulated
under G.O (MS) No. 141/2012/GAD dtd. 11.06.12 may also be followed)
dhyq ssKUv 2024 85
ƒ
I
-
p
‰
d
t
-
S
v
I
-
f
I
w

√
n
P
w
k
m
e
n
h
¬
n
b
a
s
C
v
U
m
I
t v
k
o
^
m
H
¿
-
S
v
I
-
f
I
m
√
n
P w
F
.
n
U
-
.
F
v
k
o
^
m
H n
X
k
h
/
v
k
v
I
m
^
¬
_
s
s
m
a
s
v
k
o
^
m
H
/
n
P
p
b
n
k
/
n
X
k
h
--
¬
_
s
s
m
a
s
1
w
c
p
]
-
¥
-

-
h
-
p
c
n
X
n
i
.
c
i
n
@
r
e
k
.
m
v
t
m
d
a
,
n
i
.
c
i
n
@
r
e
k
.
m
v
t
c
d
1
7
4
0 0
0
2
1
3
7
2 7
7
1
1
3
7
2
6
4
7
8
1
3
2
2
2
2
0
2
7
2
2
8
4
6
2
3
2
2
2
2
0
0
7
7
4
4
9
8
8
1
1
3
7
2
1
0
1
0
1
6
7
4
5
8
0
0
5
3
9
4
2
2
w
√
m
I
s
,
n
i
.
c
i
n
@
r
e
k
.
m
l
k
c
d
m
o
c
.
l
i
a
m
g
@
r
e
k
.
m
l
k
m
d
a
4
7
4
0 3
7
4
3
9
7
2 0
0
9
4
9
7
2 6
6
6
2
4
7
2 0
0
5
5
9
7
7
4
4
9 6
8
1
5
9
7
2 6
2
0
0
1
6
7
4
5
8
3
´
n
X
w

Ø
]
,
n
i
.
c
i
n
@
r
e
k
.
a
t
p
c
d
m
o
c
.
l
i
a
m
g
@
a
l
a
r
e
k
.
a
t
p
m
d
a
8
6
4
0
5
1
5
2
2
2
2
7
0
5
2
2
2
2
5
0
5
2
2
2
2 6
0
5
2
2
2
2 8
0
0
9
2
0
7
4
4
9 7
0
5
2
2
2
2 5
1
5
4
0
5
6
4
4
9
4
g
p
∏
-
e
B
n
i
.
c
i
n
@
r
e
k
.
p
l
a
m
d
a
,
n
i
.
v
o
g
@
z
l
a
-
c
d
7
7
4
0 6
7
6
1
5
2
2 0
2
7
1
5
2
2 1
2
7
3
4
2
2
0
2
7
1
5
2
2
1
1
0
9
2
1
7
4
4
9
9
4
5
1
5
2
2
2
4
0
0
1
6
7
4
5
8
1
0
0
5
9
4
7
4
4
9
5
w
b
´
m
I
t
n
i
.
c
i
n
@
r
e
k
.
m
t
k
m
d
a
,
n
i
.
c
i
n
.
@
r
e
k
.
m
t
k
c
d
1
8
4
0 0
5
6
2
6
5
2 1
0
0
2
6
5
2 7
5
0
0
7
5
2
3
0
3
3
0
3
2
7
0
0
9
2
0
7
4
4
9
3
5
0
0
1
6
7
4
5
8
0
0
8
4
6
5
2 0
0
8
4
6
5
6
4
4
9
6
n
°
p
S
-
C
n
i
.
c
i
n
@
r
e
k
.
k
d
i
m
d
a
,
n
i
.
c
i
n
.
@
r
e
k
.
k
d
i
c
d
2
6
8
4
0
2
4
2
2
3
2
3
0
1
3
3
2 1
0
0
3
3
2
1
0
1
3
3
2
2
5
2
2
3
0
7
4
4
9
6
5
0
3
3
2
1
6
0
0
1
6
7
4
5
8
6
3
0
3
0
3
6
4
4
9
7
w
f
p
I
-
m
W
-
d
F
,
n
i
.
c
i
n
@
r
e
k
.
m
k
e
c
d
,
n
i
.
c
i
n
@
r
e
k
.
m
k
e
m
d
a
m
o
c
.
l
i
a
m
g
@
c
d
m
a
l
u
k
a
n
r
e
4
8
4
0
2
9
2
2
2
4
2
4
9
2
2
2
4
2
1
0
0
3
2
4
2 2
0
9
2
7
3
2
8
3
8
4
2
4
2
2
1
0
9
2
7
7
4
4
9
2
8
2
2
2
4
2 0
2
7
3
6
4
6
4
4
9
8
¿
q
i
r
X
n
i
.
c
i
n
@
r
e
k
.
r
s
t
l
g
y
d
,
n
i
.
c
i
n
@
r
e
k
.
l
l
o
c
r
s
t
7
8
4
0 0
3
1
0
6
3
2 0
2
0
1
6
3
2 0
5
0
0
6
3
2
0
1
2
2
6
3
2
3
1
0
9
2
1
7
4
4
9
6
2
6
0
6
3
2
1
8
0
0
1
6
7
4
5
8
9
3
8
1
6
1
7
4
4
9
9
v
S
m
°
-
e
m
]
n
i
.
v
o
g
.
a
l
a
r
e
k
@
g
s
m
.
t
l
o
c
-
d
k
p
,
n
i
.
c
i
n
@
r
e
k
.
d
k
p
c
d
n
i
.
v
o
g
.
a
l
a
r
e
k
@
v
e
r
.
d
k
p
l
n
g
_
c
y
d
1
9
4
0 9
0
3
5
0
5
2 6
6
2
5
0
5
2 6
2
0
3
3
5
2 6
6
2
8
8
2
7
8
3
9 8
0
0
5
0
5
2
3
9
0
0
1
6
7
4
5
8
1
3
9
6
9
3
5
9
4
9
0
1
w
d
p
∏
-
e
a
n
i
.
c
i
n
@
r
e
k
.
m
c
d
,
n
i
.
c
i
n
@
r
e
k
.
p
l
m
c
d
,
n
i
.
o
c
.
o
o
h
a
y
@
7
0
0
2
m
p
m
c
d
n
i
.
c
i
n
@
r
e
k
.
p
l
m
m
d
a
3
8
4
0
2
2
9
4
3
7
2
5
5
3
4
3
7
2 5
2
2
4
3
7
2
5
5
3
4
3
7
2
7
1
0
9
3
5
6
4
4
9
1
2
4
4
3
7
2
2
0
0
6
1
6
7
4
5
8
1
1
v
S
m
°
t
-
n
g
m
I
t
,
n
i
.
c
i
n
@
r
e
k
.
k
z
k
c
d
n
i
.
v
o
g
.
a
l
a
r
e
k
@
v
e
r
.
k
z
k
.
m
d
a
5
9
4
0 8
1
5
0
7
3
2 0
0
4
1
7
3
2 0
0
5
3
8
3
2
2
8
5
0
7
3
2
0
0
4
1
7
1
7
4
4
9
2
6
0
1
7
3
2
3
1
0
6
1
6
7
4
5
8
2
7
1
7
0
0
6
4
4
9
2
1
v
S
m

-
b
h
,
n
i
.
v
o
g
.
a
l
a
r
e
k
@
d
a
n
a
y
a
w
c
d
,
n
i
.
v
o
g
.
a
l
a
r
e
k
@
v
e
r
.
d
y
w
c
d
m
o
c
.
l
i
a
m
g
@
d
a
n
a
y
a
w
m
d
a
6
3
9
4
0 1
5
2
2
0
2 0
3
2
2
0
2 0
0
3
2
0
2 6
6
6
4
0
2
7
4
4
9 2
3
5
2
0
2
1
2
0
6
1
6
7
4
5
8
0
2
2
2
0
2
2
0
7
7
9
0
7
4
4
9
3
1
¿
q
Æ
I
n
i
.
c
i
n
@
r
e
k
.
n
a
k
m
d
a
,
n
i
.
c
i
n
@
r
e
k
.
r
n
k
c
d
7
9
4
0 5
4
6
0
0
7
2 3
4
2
0
0
7
2 2
4
2
0
0
7
2
2
4
2
4
0
7
2
5
1
0
9
2
0
7
4
4
9
7
7
5
0
0
7
2
0
3
0
6
1
6
7
4
5
8
0
8
7
6
6
7
7
4
4
9
4
1
v
U
m
K
t
-
d
-
k
m
I
n
i
.
c
i
n
@
r
e
k
.
l
l
o
c
s
a
k
,
n
i
.
c
i
n
@
r
e
k
.
s
a
k
c
d
4
9
9
4
0 0
1
0
5
5
2 0
0
4
6
5
2 0
0
6
6
5
2 3
3
8
5
5
2
0
0
6
6
9
4
7
4
4
9
3
3
8
5
5
2 9
3
0
6
0
0
9
6
2
7
7
4
4
9
dhyq ssKUv 2024
86
ƒ
I
p

-
j
-
n
h
n
U
q
y

h
d
a
I
{
.
w

ƒ
I
-
p

-
j
-
n
h
n
U
q
y

-
h
d
w
k
m
e
n
h
¬
n
b
a
s
C
S
s
p
c
-
m
a
¿
S
v
I
-
f
-
I
v
_
k
/
H
.
n
U
.
¿
B
ƒ
I
-
p
c
-
º

¨
m
^
t
v
U
m
I
t v
k
o
^
m
H ¬
_
s
s
m
a
s
.
1
w
c
p
]
-
¥
-

-
h
-
p
c
n
X
m
o
c
.
l
i
a
m
g
@
m
v
t
o
d
r 1
7
4
0 0
0
6
1
3
7
2 1
1
1
0
0
7
7
4
4
9
.
2
v
S
m
ß
-
a
-
p
S

s
m
o
c
.
l
i
a
m
g
@
u
d
a
g
n
a
m
u
d
e
n
o
d
r
n
i
.
v
o
g
.
a
l
a
r
e
k
@
v
e
r
.
d
d
n
o
d
r
2
7
4
0 0
0
7
0
0
8
2 7
7
3
8
1
7
7
9
4
9
.
3
w
√
m
I
s
m
o
c
.
l
i
a
m
g
@
m
a
l
l
o
k
o
d
r 4
7
4
0 1
6
4
3
9
7
2 1
6
4
3
6
1
7
4
4
9
.
4
¿
q
e
-

p
]
m
o
c
.
l
i
a
m
g
@
r
u
l
a
n
u
p
o
d
r 5
7
4
0 0
8
8
8
2
2
2 7
7
9
5
1
7
7
9
4
9
.
5
√
h
-
p
c
n
X
m
o
c
.
l
i
a
m
g
@
a
l
v
t
o
d
r 9
6
4
0 2
0
2
1
0
6
2 2
0
9
4
1
1
7
4
4
9
6
¿
q
S
A
m
o
c
.
l
i
a
m
g
@
r
o
o
d
a
o
d
r 4
3
7
4
0 7
2
8
4
2
2 7
2
8
9
9
7
7
4
4
9
.
7
¿
q
∂
-
ß
N
s
m
o
c
.
l
i
a
m
g
@
r
u
n
n
a
g
n
e
h
c
o
d
r 9
7
4
0 5
2
2
2
5
4
2 3
0
0
5
9
4
7
4
4
9
.
8
g
p
∏
-
e
B
m
o
c
.
o
o
h
a
y
@
a
h
z
u
p
p
a
l
a
o
d
r 7
7
4
0 1
4
4
3
6
2
2 2
0
0
5
9
4
7
4
4
9
.
9
w
b
´
m
I
t
,
n
i
.
c
i
n
@
r
e
k
.
m
t
k
o
d
r
m
o
c
.
l
i
a
m
g
@
m
t
k
r
o
t
c
e
l
l
o
c
b
u
s
1
8
4
0 5
1
3
2
6
5
2 5
1
3
6
8
1
7
4
4
9
.
0
1
e
m
]
m
o
c
.
l
i
a
m
g
@
a
l
a
p
m
d
s 2
8
4
0 2
1
2
2
1
2
2 2
1
8
9
2
1
7
4
4
9
.
1
1
w
f
p
I
-
n
h
Z
t
,
n
i
.
v
o
g
.
a
l
a
r
e
k
@
m
a
l
u
k
i
v
e
d
.
o
d
r
m
o
c
.
l
i
a
m
g
@
m
a
l
u
k
i
v
e
d
o
d
r
5
6
8
4
0 2
2
2
4
6
2 2
5
4
6
2
0
7
4
4
9
.
2
1
n
°
p
S
C
n
i
.
v
o
g
.
a
l
a
r
e
k
@
i
k
k
u
d
i
.
o
d
r 2
6
8
4
0 1
3
2
2
3
2 1
3
2
4
8
1
7
4
4
9
dhyq ssKUv 2024 87
.
3
1
g
p
]
-
p
‰
-
m
h
q
a
m
o
c
.
l
i
a
m
g
@
a
p
v
m
o
d
r 5
8
4
0 0
0
4
1
1
8
2 1
7
3
9
8
0
7
4
4
9
.
4
1
n
®
m
I
s
v
´
¿
m
^
t
m
o
c
.
l
i
a
m
g
@
n
h
c
o
d
r 4
8
4
0 0
4
3
5
1
2
2 0
4
3
5
4
5
6
4
4
9
.
5
1
¿
q
i
r
X
m
o
c
.
l
i
a
m
g
@
o
d
r
.
r
u
s
s
i
r
h
t 7
8
4
0 0
0
1
0
6
3
2 0
1
0
6
3
7
7
4
4
9
.
6
1
S
p
°
-
e
-
m
ß
-
n
c
C
n
i
.
v
o
g
.
a
l
a
r
e
k
@
v
e
r
.
k
j
i
o
d
r 0
8
4
0 8
8
8
0
2
8
2 7
7
8
5
1
7
7
9
4
9
.
7
1
v
S
m
°
-
e
m
]
m
o
c
.
l
i
a
m
g
@
d
k
p
o
d
r 1
9
4
0 5
8
5
5
3
5
2 1
1
0
5
3
7
7
4
4
9
.
8
1
w
e
m
∏
‰
-
H
,
n
i
.
v
o
g
.
a
l
a
r
e
k
@
v
e
r
.
p
t
o
-
c
u
s
m
o
c
.
l
i
a
m
g
@
p
t
o
o
d
r
6
6
4
0 3
2
3
4
4
2
2 3
2
3
4
0
7
7
4
4
9
.
9
1
Æ
a
¬
¥
-
n
c
]
s
n
i
.
o
c
.
o
o
h
a
y
@
o
d
r
m
t
p 3
3
9
4
0 4
1
2
7
2
2 0
0
7
5
1
6
7
4
5
8
.
0
2
¿
q
c
n
X
,
n
i
.
c
i
n
@
r
e
k
.
p
l
m
r
i
t
o
d
r
m
o
c
.
l
i
a
m
g
@
1
r
u
r
i
t
o
d
r
4
9
4
0 0
0
2
1
2
4
2 0
0
5
5
1
6
7
4
5
8
.
1
2
v
S
m
°
t
-
n
g
m
I
t
m
o
c
.
l
i
a
m
g
@
d
k
k
.
o
d
r 5
9
4
0 8
5
4
5
7
3
2 8
5
4
5
7
1
7
4
4
9
.
2
2
c
I
-
S
h
m
o
c
.
l
i
a
m
g
@
a
r
a
k
a
t
a
v
o
d
r 6
9
4
0 0
0
3
4
1
5
2 7
7
1
8
1
7
7
9
4
9
.
3
2
n
S
m
h
-
¥
-

m
a
m
o
c
.
l
i
a
m
g
@
y
d
n
m
r
o
t
c
e
l
l
o
c
b
u
s 5
3
9
4
0 2
2
2
0
4
2 3
0
7
7
9
0
7
4
4
9
.
4
2
n
c
«
t
-
e
X
n
i
.
v
o
g
.
a
l
a
r
e
k
@
y
r
e
s
s
a
l
a
h
t
-
o
d
r 0
9
4
0 0
0
5
3
4
3
2 0
0
7
1
0
5
7
4
4
9
.
5
2
º
d
-
∏
-
n
f
X
n
i
.
v
o
g
.
a
l
a
r
e
k
@
v
e
r
.
b
p
l
t
-
o
d
r 2
0
6
4
0 2
8
3
0
0
3 7
7
6
5
1
7
7
9
4
9
.
6
2
v
S
m
ß
™
m
I
n
i
.
c
i
n
@
r
e
k
.
s
a
k
o
d
r 7
6
4
0 8
9
2
4
0
2
2 8
9
2
0
0
1
7
4
4
9
.
7
2
v
U
m
K
t
¿
k
m
I
m
o
c
.
l
i
a
m
g
@
d
o
g
a
r
a
s
a
k
1
o
d
r 4
9
9
4
0 1
8
0
0
2
2 7
7
9
7
1
7
7
9
4
9
dhyq ssKUv 2024
88
w. Xmeq°v C˛sabn¬ sF.Un t^m¨ w. samss_¬ w.
Xncph¥]pcw Pn√
1 Xncph¥]pcw tahsildartvpm@gmail.com 0471-2462006 9447700112
2 søm‰n≥Ic tahsildarneyyattinkara123@gmail.com 0471-2222227 9447700113
3 sSpaßmSv talukofficenedumangad@gmail.com 0472-2802424 9447700114
4 Nndbn≥Iogv eroattingal@gmail.com 0470-2622406 9447700115
5 h¿°e tahasildarvarkala@gmail.com 0470-2613222 8547618415
6 Im´m°S kattakadatalukoffice@gmail.com 0471-2291414 8547618420
sIm√w Pn√
7 sIm√w tahsildarkollam@gmail.com 0474-2742116 9447194116
8 sIm´mc°c tahsildarktr@gmail.com 0474-2454623 9447184623
9 IcpmK∏ffn tahsildar_knpy.ker@nic.in 0476-2620223 9447080223
10 Ip∂Øq¿ talukitcellknr@gmail.com 0476-2830345 9447170345
11 ]Øm]pcw talukitcellppm@gmail.com 0475-2350090 9447191605
12 ]qeq¿ talukitcellplr@gmail.com 0475-2222605 8547618456
]ØwXn´ Pn√
13 tImgt©cn tahsildarkozhencherry@gmail.com 0468-2222221 9447712221
14 a√∏≈n tahsildarmallappally@gmail.com 0469-2682293 9447014293
15 ASq¿ talukofficeadoor@gmail.com 04734-224826 9447034826
16 dm∂n rannitahsildar1@gmail.com 04735-227442 9447049214
17 Xncph√ tahsildartiruvalla@gmail.com 0469-2601303 9447059203
18 tIm∂n konnitalukoffice@gmail.com 0468-2240087 8547618430
Be∏pg Pn√
19 tN¿Øe tahsildarcherthala@gmail.com 0478-2813103 9447495004
20 Aºe∏pg tahsildaralappuzha@gmail.com 0477-2253771 9447495005
21 Ip´mSv tahsildarkuttanad@gmail.com 0477-2702221 9447495006
22 Im¿ØnI∏≈n tokply04-ker@nic.in 0479-2412797 9447495007
23 amthen°c tahsildarmavelikara@gmail.com 0479-2302216 9447495008
24 sNß∂q¿ tahsildarcgnr@gmail.com 0479-2452334 9447495009
tIm´bw Pn√
25 tIm´bw tlkktm.ker@nic.in 0481-2568007 9447196807
26 Nßmt»cn tlkchy.ker@nic.in 0481-2420037 9447124237
27 Im™nc∏≈n tlkkpy.ker@nic.in 04828-202331 9447193631
28 ao®n¬ tlkmcl.ker@nic.in 0482-2212325 9447161232
29 ssh°w tlkvkm.ker@nic.in 04829-231331 9447139331
CSp°n Pn√
30 sXmSp]pg tlktdpa.ker@nic.in 04862-222503 9447029503
31 tZhnIpfw tlkdvm.ker@nic.in 04865-264231 9447026414
32 ]ocptaSv tlkpmd.ker@nic.in 04869-232077 9447023597
33 DSpº≥tNme tlkudm.ker@nic.in 04868-232050 9447023809
34 CSp°n tlkidk.rev-ker@nic.in 04862-235361 8547618434
FdWmIpfw Pn√
35 IWb∂q¿ knrelection@gmail.com 0484-2360704 9447048371
36 tm¿Øv ]chq¿ prrtahr.ker@nic.in 0484-2442326 9447069371
37 Beph alvtahr.ker@nic.in 0484-2624052 9446508052
38 Ip∂ØpmSv kndtahr.ker@nic.in 0484-2522224 9447078371
39 sIm®n kochitahr.ker@nic.in 0484-2215559 9447068371
Xmeq°v Hm^okpIƒ
dhyq ssKUv 2024 89
40 aqhm‰p]pg mvpatahr.ker@nic.in 0485-2813773 9447018371
41 tImXawKew kmgtahr.ker@nic.in 0485-2860468 9447096371
Xr»q¿ Pn√
42 Xr»q¿ thlrtsr.ker@nic.in 0487-2331443 9447731443
43 apIpµ]pcw thlrmkm.ker@nic.in 0480-2825259 9447725259
44 Xe∏≈n thlrtpy.ker@nic.in 04884-232226 9447723226
45 sImSpß√q¿ thlrkdr.ker@nic.in 0480-2802336 9447702336
46 Nmh°mSv thlrckd.ker@nic.in 0487-2507350 9447707350
47 Nme°pSn cru.tlkckdy@kerala.gov.in 0480-2705800 8547618440
48 Ip∂wIpfw thlrkkm.rev@kerala.gov.in 04885-225200 8547002060
]me°mSv Pn√
49 ]me°mSv tahrpkd.rev@kerala.gov.in 0491-2505770 9447735012
50 Nn‰q¿ tahr_ctr.rev@kerala.gov.in 0492-3224740 8547610099
51 BeØq¿ tahralr.rev@kerala.gov.in 0492-2222324 9447735014
52 H‰∏mew tahr_otp. rev@kerala.gov.in 0466-2244322 9447735015
53 aÆm¿°mSv tahr_mkd.rev@kerala.gov.in 0492-4222397 9447735016
54 ]´mºn tah_pattambi.rev@kerala.gov.in 0466-2214300 8547618445
55 A´∏mSn (Tribal Taluk) tah.atp.pkd.rev@kerala.gov.in 9846243440 6282905701
ae∏pdw Pn√
56 GdmSv tlkerd.ker@nic.in 0483-2766121 8547615800
57 neºq¿ tlknbr.ker@nic.in 04931-221471 8547615900
58 s]cn¥¬aÆ tlkptm@kerala.nic.in 04933-227230 8547617445
59 Xncq¿ tlktir@kerala.nic.in 0494-2422238 8547617446
60 s]m∂mn tlkpni.ker@nic.in 0494-2666038 8547615400
61 XncqcßmSn tlktdi.ker@nic.in 0494-2461055 8547615600
62 sImt≠m´n tah.kondotty.rev@kerala.gov.in, 0483-2713311 8547618450
kondottytaluk@gmail.com
tImgnt°mSv Pn√
63 tImgnt°mSv tahkkd.rev@kerala.gov.in 0495-2372966 9447183930
64 hSIc tahr-vatakara.rev@kerala.gov.in 0496-2522361 9447045361
65 sImbnem≠n tahr-koyilandy.rev@kerala.gov.in 0496-2620235 9447134235
66 Xmact»cn tahr-thamarssery.rev@kerala.gov.in 0495-2223088 8547618454
hbmSv Pn√
67 sshØncn vtahsildar@gmail.com 04936-255229 9447097705
68 kp¬Øm≥_tØcntahsildar.sby@gmail.com 04936-220296 9447097707
69 am¥hmSn tahsildar.mdy@gmail.com 04935-240231 9447097704
IÆq¿ Pn√
70 IÆq¿ to-knr.rev@kerala.gov.in 0497-2704969 9447739069
71 Xet»cn to-thalsery.rev@kerala.gov.in 0490-2343813 9447703813
72 Xfn∏dºv to-tlpb.rev@kerala.gov.in 0460-2203142 9447703142
73 Ccn´n tah-iritty.rev@kerala.gov.in 0490-2494910 8547618460
74 ]ø∂q¿ to-pay.rev@kerala.gov.in 04985-204460 9446262773
Imk¿tKmUv Pn√
75 Imk¿tKmUv tlkkas.ker@nic.in 04994-230021 9447030021
76 tlmkvZp¿Kv tlkhos.ker@nic.in 04672-204042 9447494042
77 at©izcw tlk.mjr-ker@kerala.gov.in 04998-244044 8547618464
78 sh≈cn°p≠v tlk.vel-ker@kerala.gov.in 04672-242320 8547618470
dhyq ssKUv 2024
90
t]cv tImUv Hm^okvhkXn/samss_¬/knbpPn
Xncp-h--¥-]pcw Pn√-
Pn√m If-IvS-td‰v 0471 2731200
2731210
2731220
e-mail : dctvm.ker@nic.in 2731230
^mIvkv 0471 2731166
Pn√m- I-f-IvS¿ 0471 2731177 9447700222
2318746
Iymºv Hm^o-kv 2318746
^mIvkv 0471 2720222
Akn-Â v- I-f-IvS¿ 8547610090
sU]-yq´n If-IvS¿ (P-d¬) & F. Un. Fw 0471 2731188 8547610101
sU]yq´n -I-f-IvS¿ (C-e-£≥) 0471 2731122 8547610013
C-e-£≥ Um‰m sk‚¿ 0471 2731125
sU]yq´n -I-f-IvS¿ (B¿.-B¿) 0471 2731200 8547610012
sU]yq´n -I-f-IvS¿ (`q]cn-jv°c-Ww) 0471 2731200 8547610014
sU]yq´n -I-f-IvS¿ (DM) 0471 2731200 8547610015
sU]yq´n -I-f-IvS¿ (s]m-∂pw-hn-e) 0471 2731200 8547610011
sU]yq´n -I-f-IvS¿ & tImw]o--‰‚ v AtXm-dn‰n (LA NH) 0471 2731210 8547610020
sU]yq´n -I-f-IvS¿ (KTWWFB) 0471 2448093 8547610021
sU]yq´n -I-f-IvS¿ (KFC) 0471 2318319 8547610022
kvs]jy¬ sU]yq´n -I-f-IvS¿ (LANH) email: dylanhtvpm@gmail.com
Unkv{SnIv tem Hm^o-k¿ 0471 2731200
lpkq¿ inc-kvX-Zm¿ 0471 2731200 8547610024
kon-b¿ kq{]≠v, C≥kvs]-£≥ 0471 2731200
kon-b¿ kq{]≠v (kyq´v sk¬) 0471 2731200 2318746
^nm≥kv Hm^o-k¿ 0471 2731200 8547610025
dhyq Unhn-j-W¬ Hm^o-k¿, Xncph¥]pcw 0471 2731600 9447700111
dhyq Unhn-j-W¬ Hm^o-k¿, sSp-a-ßmSv 0472 2800700 9497718377
sU]yq´n -I-f-IvS¿ (hnPn-e≥kv, kuØv tkm¨) 0471 2991289 8547610023
Xlko¬Zm¿, Xncp-h--¥-]pcw 0471 2462006 9447700112
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), Xncp-h--¥-]pcw 8547617444
C-e-£≥, Xncp-h--¥-]pcw 0471 2463551
Xlko¬Zm¿, søm-‰n≥Ic 0471 2222227 9447700113
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), søm-‰n≥Ic 8547610201
C-e-£≥, søm-‰n≥Ic 0471 2223044
Xlko¬Zm¿, sSp-a-ßmSv 0472 2802424 9447700114
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), sSp-a-ßmSv 8547610301
C-e-£≥, sSp-a-ßmSv 0472 2813599
Xlko¬Zm¿, Nnd-bn≥Iogv 0470 2622406 9447700115
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), Nnd-bn≥Iogv 8547610401
C-e-£≥, Nnd-bn≥Iogv 0470 2620480
Pn√-Ifnse {][m sSen-t^m¨ º-cp-Iƒ
dhyq ssKUv 2024 91
t]cv tImUv Hm^okvhkXn/samss_¬/knbpPn
Xl-ko¬Zm¿, h¿°e 0470 2613222 8547618415
Xl-ko¬Zm¿ (`qtcJ) h¿°e 8547618416
Xlko¬Zm¿, Im´m°S 0471 2291414 8547618420
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), Im´m°S 8547618421
Xl-ko¬Zm¿ (RR) Xncp-h--¥-]pcw 0471 2464121
email: tahsildar.rrtvpm@gmail.com
Xl-ko¬Zm¿ (RR) søm-‰n≥Ic 0471 2225255
email:rrtahsildarnta@gmail.com
Xl-ko¬Zm¿ (RR) , sSp-a-ßmSv 0472 2802425
email:tahsildarr@gmail.com
kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿ (LA) General 0471 2733978
email:lageneraltvm@gmail.com
kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿ (htaJebnse kzImcytXm´w Gs‰Sp°¬ bqWn‰v )
email:laforest@gmail.com
kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿, Xncp-hn-Xmw-Iq¿ tZhkzw 0471 2724272
kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿ F¬ F (NH) 744 sIm√w, sNt¶m´
kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿ (LA) NH No.2 søm-‰n≥Ic 0471 2220020
email:lanh2nta@gmail.com
kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿ LA sdbn¬sh, taw 0471 239001
email:specialtahsildarlarlytvm@gmail.com
kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿ LA ORR NO. 2 shºmbw email:specialtahsildarorr2@gmail.com
kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿ LA ORR NO. 3 Infnamq¿ 0470 2960030
email: laorrkilimanoor @gmail.com
kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿ (LA) Fb¿t]m¿´v 0471 2733788
email:la.airport.tvpm@gmail.com
kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿, AUo-j-W¬ LA 0471 2733009
email: specialtahsildaradla@gmail.com
kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿, LANH, ]n.-Fw.-Pn 0471 2301230
email: spltahsildarlanhpmg@gmail.com
kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿ (LA) ]n.Uªp.Un
ktX¨ k¿°nƒ email: spltahsildarlapwd@gmail.com
kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿, (LA) O.R.R No.1 hnf∏n¬email:lanhhorr1@gmail.com
kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿, (F¬ F) sdbn¬sh w. II søm‰n≥Ic
0471 2998280
email: larailwaynta2@gmail.com
kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿, (F¬ F) sdbn¬sh w. III søm‰n≥Ic
0471 2992417
email: larailwaynta3@gmail.com
kvs].Xl-ko¬Zm¿, In^v_n bqWn‰v w. I 0471 2993964
email: st1@la.kiifb.org
kvs].Xl-ko¬Zm¿, In^v_n bqWn‰v w. II email:kiifb2la@gmail.com
kq{]≠v, sk≥{S¬ Ãmºv Unt∏m 0471 2323266
email: stampdepottvpm@gmail.com
Unkv{SnIvSv Kh¨sa‚ v πoU¿ 0471 2462738
dhyq ssKUv 2024
92
t]cv tImUv Hm^okvhkXn/samss_¬/knbpPn
Pn√m -C≥^¿am-‰nIv Hm^o-k¿ 0471 2731200
Pn√m -C≥^¿ta-j≥ Hm^o-k¿ 0471 2731300 9496003215
Pn√m ]©m-bØv {]kn-U‚ v 0471 2440890
Pn√-m ]-©m-bØv sk{I-´dn 0471 2550750
Pn√m t]meokv ta[mhn (dqd¬) 0471 2300303 9497996985
Pn√m t]meokv ta[mhn (kn‰n) 0471 2320579 9497996991
0471 2368881
k¿s∆ tPmbn‚ v UbdIvS¿, Xncph¥]pcw 0471 2731130 9447256191
sIm√w Pn√-
-
-
-
-
Pn√m If-IvS-td‰v 0474 2793473
e-mail : dio@nicklm.nic.in
website : www.kollam.nic.in
Pn√m- I-f-IvS¿ 0474 2794900 9447795500
Akn-Â v I-f-IvS¿ 8547610008
sU]-yq´n If-IvS¿ (P-d¬) & F. Un. Fw 0474 2795186 8547610026
sU]yq´n- I-f-IvS¿ (C-e-£≥) 0474 2796675 8547610029
sU]yq´n- I-f-IvS¿ (B¿.-B¿) 0474 2793542 8547610028
sU]yq´n -I-f-IvS¿ (`q]cn-jv°-c-Ww) 0474 2793542 8547610030
sU]yq´n -I-f-IvS¿ (LA NH 47) 8547610031
sU]yq´n -I-f-IvS¿ (LANHAI sIm√w) 0474 2795858
email: deputycollectorlanhai@gmail.com
sU]yq´n I-f-IvS¿ (s]m-∂pw-hn-e) 0474 2793542 8547610027
lqkq¿ inc-kvX-Zm¿ 0474 2793473 8547610032
k¿th sU]yq´n Ub-d-IvS¿ 0474 2793473
konb¿ kq{]≠v C≥kvs]-£≥ 0474 2793473
kon-b¿ kq{]≠v (kyq´v sk¬) 0474 2793473
^nm≥kv Hm^o-k¿ 0474 2791499 8547610033
dhyq Unhn-j-W¬ Hm^o-k¿, sIm√w 0474 2793461 9447163461
dhyq Unhn-j-W¬ Hm^o-kv, ]p-eq¿ 0475 2228880 9497715977
kon-b¿ kq{]≠v (B¿.-Un.-H. Hm^o-kv, sIm√w) 0474 2793462
Xlko¬Zm¿, sIm√w 0474 2742116 9447194116
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), sIm√w 8547610018
Xlko¬Zm¿, sIm´m-c-°c 0474 2454623 9447184623
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), sIm´m-c-°c 8547610601
Xlko¬Zm¿, Icp-m-K-∏≈n 0476 2620223 9447080223
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), Icp-m-K-∏≈n 8547610801
Xlko¬Zm¿, Ip∂-Øq¿ 0476 2830345 9447170345
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), Ip∂-Øq¿ 8547610901
Xlko¬Zm¿, ]Ø-m-]qcw 0475 2350090 9447191605
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), ]Ø-m-]qcw 8547610701
Xlko¬Zm¿, ]peq¿ 0475 2222605 8547618456
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), ]peq¿ 8547618457
Xlko¬Zm¿ (B¿.-B¿) sIm√w 0474 2763736
dhyq ssKUv 2024 93
kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ (B¿.-B¿) sIm√w 0474 2953736
email: tahsildarrrkollam@gmail.com
kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ (F¬.F) sI.Fw.Fw.F¬, Nhd
email: lakmmlchavara2014@gmail.com
kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ (F¬.F) w. 1 sIm√w 0474 2795669
email: spltahsildarla1@gmail.com
kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ (F¬.F) w. 2 Ip≠-d 0474 2520110
email: spltahsildar2@gmail.com
kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿, ]h¿{KnUv tIm¿∏-td-j≥, sIm√w
kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ ]h¿{KnUv Hm^okv, ]Øm]pcw sIm√w
email: powergridklm@gmail.com
kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ (F¬.F) sI.B¿.Un.kn.F¬, sIm√w
email:krailkollam@gmail.com
kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿, F¬.F, In^v_n sIm√w 0474 2911229
email:lakiifbklm@gmail.com
kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿, F¬.F, F≥F®v˛66 (F¬F w.3 ImhmSv), sIm√w
0474 2751737
email: spltahkollam @gmail.com, spltahkavanad3@gmail.com
kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿, ]peq¿ F¬.F, (F≥F®v˛744) sIm´mc°c (bqWn‰v˛1)
0474 2919839
email:lanh744ktra@gmail.com
kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿, ]peq¿ F¬.F, (F≥F®v˛744) A©¬ (bqWn‰v˛2)
0475 2981398
email:lanh744ktra@gmail.com
kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿, ]peq¿ F¬.F, (F≥F®v˛744) ]peq¿ (bqWn‰v˛3)
email: spltahsildarplr@gmail.com
Pn√m -C≥^¿am-‰nIv Hm^o-k¿ 0474 2792819
Pn√m C≥^¿ta-j≥ Hm^o-k¿ 0474 2794911 9496003215
Pn√m ]©m-bØv {]kn-U‚ v 0474 2793446
Pn√m- ]-©m-bØv sk{I-´dn 0474 2795198 9497996908
Pn√m t]meokv ta[mhn (kn‰n) 0474 2764422 9497996984
Pn√m t]meokv ta[mhn (dqd¬) 0474 2764422 9447022600
k¿sh Akn-Â v Ub-d-IvS¿ Hm^o-kv, sIm√w 0474 2764310
email: adir-klm.syr@kerala.gov.in
do k¿sh A©¬ 0475 2274051
email: resurveyofficeanchal@gmail.com
do k¿sh ]peq¿ 0475 2226159
email: Rsupdt.pnlr.syr@kerala.gov.in
do k¿sh IcpmK∏≈n 0476 2625850
email: re-spt-knply.slr@kerala.gov.in
t]cv tImUv Hm^okvhkXn/samss_¬/knbpPn
dhyq ssKUv 2024
94
t]cv tImUv Hm^okvhkXn/samss_¬/knbpPn
]Ø-w-Xn´ Pn√-
Pn√m If-IvS-td‰v 0468 2222515
^mIvkv 0468 2222505
e-mail : dcpta@kerala.nic.in fax: 2222507
Pn√m- I-f-IvS¿ 0468 2222505 9447029008
sU]-yq´n If-IvS¿ (P-d¬) & F. Un. Fw 0468 2222507 9446504515
sU]yq´n -I-f-IvS¿ (C-e-£≥) 0468 2320940 8547610037
sU]yq´n -I-f-IvS¿ (F¬.F) 0468 2222515 8547610035
sU]yq´n I-f-IvS¿ (B¿.-B¿) 0468 2222515 8547610036
sU]yq´n -I-f-IvS¿ (`q]cnjv°c-Ww) 0468 2222515 8547610038
sU]yq´n -I-f-IvS¿ (Un.-Fw) 0468 2322515 8547610039
^nm≥kv Hm^o-k¿ 0468 2222515 8547610041
inc-kvX-Zm¿ 0468 2222515 8547610040
kon-b¿ kq{]-≠v, C≥kvs]-£≥ 0486 2222515
kon-b¿ kq{]≠v (kyq´v sk¬) 0486 2222515
m®zd¬ Iem-an‰n sk¬ 0468 2322515 9188297112
2222515
Pn√m- C≥^¿am-‰nIvkv Hm^o-k¿ 0468 2270005
Pn√m C≥^¿ta-j≥ Hm^o-k¿ 0468 2222657 9496003213
Pn√m ]©m-bØv {]kn-U‚ v 0468 2223078
Pn√-m ]-©m-bØv sk{I-´dn 0468 2222198
Pn√m t]meokv ta[mhn 0468 2222636 9497996983
dhyq UnhnjW¬ Hm^o-k¿, Xncp-h√ 0469 2601202 9447114902
dhyq UnhnjW¬ Hm^o-k¿, ASq¿ 04734 224827 9447799827
Xlko¬Zm¿, tImg-t©cn 0468 2222221 9447712221
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), tImg-t©cn 8547611101
Xlko¬Zm¿, a√-∏≈n 0469 2682293 9447014293
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), a√-∏≈n 8547611501
Xlko¬Zm¿, ASq¿ 04734 224826 9447034826
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), ASq¿ 8547611201
Xlko¬Zm¿, dm∂n 04735 227442 9447049214
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), dm∂n 8547611401
Xlko¬Zm¿, Xncp-h√ 0469 2601303 9447059203
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), Xncp-h√ 8547611301
Xlko¬Zm¿, tIm∂n 0468 2240087 8547618430
I¨t{Smƒ dqw, tIm∂n 9446073980
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), tIm∂n 0468 2240087 8547618431
Ce£≥ hn`mKw, tIm∂n 0468 2240222
kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ (F¬.-F)(KRDCL) 0468 2222515
dhyq ssKUv 2024 95
Xlko¬Zm¿ (B¿.-B¿), ]ØwXn´ 0468 2237050
kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ (F¬.F), ]h¿{KnUv
kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ (F¬.F), P-d¬, ]Ø-w-Xn´
sU]yq´n Ub-d-IvS¿, k¿s∆ 0468 2222515
Akn-Â v Ub-d-IvS¿, k¿s∆ 0468 2322209
B¿.-‰n.H 0468 2222426
Un.Un (hn-Zym-`ym-kw) 0468 2600181
Fwtπmbvsa‚ v Hm^o-k¿ 0468 2222745
F.-Un.-kn.(-P--d¬) 0468 2322720
Unkv{SnIvSv πmnwKv Hm^o-k¿ 0468 2222725
Un.-Fw.H (B-tcm-Kyw) 0468 2228220
Pn√m kssπ Hm^o-k¿ 0468 2222612
{]n≥kn∏¬ A{Kn-°ƒ®-d¬ Hm^o-k¿ 0468 2222597
tPmbn‚ v Ub-d-IvS¿(-F.-F®v.-Un) 0468 2322762
tPmbn‚ v cPn-kv{Sm¿ Hm^v tIm. skmssk‰n 0468 2222417
Unkv{SnIvSv PUvPv 0468 2222740
FIvkn-Iyq-´ohv Ub-d-IvS¿(hm-kvXp-hn-Zy) 0468 2319740
sk{I-´-dn (-Un.-‰n.-]n.-kn) 0468 2229952
Un.Un (F-°-tWm-anIvkv & Ãm‰nÃnIvkv) 0468 2322748
Akn-Â v FIvkvssk-kv IΩojW¿ 0468 2222873
Akn-Â v Ub-d-IvS¿(^n-j-do-kv) 0468 2223134
^b¿t^mgvkv 0468 2222001
Un.-F-^v.-H. tIm∂n 0468 2242233
Un.-F-^v.-H. dm∂n 04735 227558
Pn.-Fw(-Un-kv)-]-Ø-w-Xn´ 0468 2214639
FIvkn. F©n-o-b¿, sI.-U-ªyq.F 0468 2222687
FIvkn. F©n-o-b¿, sI.Fkv.-C._n 0468 2223499
Unkv{SnIvSv te_¿ Hm^o-kv 0468 2222234
ssanwKv & Pntbm-fPn 0468 2322853
mj-W¬ tkhnwKvkv 0468 2222386
]n.-U-ªyq.Un (tdm-Uvkv) 0468 2222584
]n.-U-ªyq.Un (_n¬Unw-Kvkv) 0468 2224833
sImta-gvky¬ SmIvkv 0468 2322760
kvt]m¿Svkv sUh-e-]vsa‚ v 0468 2322712
kvt]m¿Svkv Iu¨kn¬ 0468 2223108
kmaqlyoXn Hm^okv 0468 2325168
tÉv C≥jpd≥kv 0468 2270857
Su¨ πmnwKv 0468 2222435
Unkv{SnIvSv {Sjdn 0468 2222402
t]cv tImUv Hm^okvhkXn/samss_¬/knbpPn
dhyq ssKUv 2024
96
t]cv tImUv Hm^okvhkXn/samss_¬/knbpPn
Be-∏pg Pn√-
Pn√m If-IvS-td‰v 0477 2251676
E-mail : dc-alz@gov.in
Website : www.alappuzha.nic.in 2243721
^mIvkv 0477 2251720
Pn√m- I-f-IvS¿ 0477 2251720 9447129011
sU]-yq´n If-IvS¿ (P-d¬) & F. Un. Fw 0477 2251549 8547610042
E-mail : admalp.kerala@nic.in
sU]yq´n -I-f-IvS¿ (C-e-£≥) 0477 2251801 8547610045
sU]yq´n -I-f-IvS¿ (B¿.-B¿) 0477 2251676 8547610044
sU]yq´n If-IvS¿ (-F¬.-B¿) 0477 2251677 8547610046
sU]yq´n If-IvS¿ (-F¬.F) 0477 2251675 8547610043
sU]yq´n -I-f-IvS¿ (Un.-Fw) 0477 2238630 8547610047
kvs]. sU]yq´n If-IvS¿ ,F¬.F (NH) 0477 2254313 8547610050
sU]yq´n If-IvS¿ ,F¬.B¿ & A∏-te‰v
AtXm-dn‰n, Be-∏pg 8547610048
^nm≥kv Hm^o-k¿ 0477 2252359 8547610052
lpkq¿ inc-kvXZm¿ 0477 2252580 8547610051
kon-b¿ kq{]≠v (C≥kvs]-£≥) 0477 2251676
kon-b¿ kq{]≠v (kyq´v sk¬) 0477 2251676
Pn√m Fa¿sP≥kn Hm∏-td-j≥ sk‚¿ 0477 2238630
kvs]. Xl-ko¬Zm¿ ,F¬.F (NH)Be-∏pg 0477 2268192
kvs]. Xl-ko¬Zm¿ ,F¬.F (P--d¬)Be-∏pg
dhyq UnhnjW¬ Hm^o-k¿, Be-∏pg 0477 2263441 9447495002
kon-b¿ kq{]≠v, B¿. Un. Hm^o-kv, Be-∏pg 0477 2263441
dhyq UnhnjW¬ Hm^o-k¿, sNß-∂q¿ 0479 2452225 9447495003
kon-b¿ kq{]≠v, B¿. Un. Hm^o-kv, sNß-∂q¿ 0479 2452225
Xlko¬Zm¿, tN¿Øe 0478 2813103 9447495004
email: tahsildarcherthala@gmail.com
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), tN¿Øe 8547612201
kvs]. Xl-ko¬Zm¿, F¬.F (NH) tN¿Øe 0478 2823203
kvs]. Xl-ko¬Zm¿, F¬.F (In^v_n) ImbwIpfw
kvs]. Xl-ko¬Zm¿, F¬.F (In^v_n) tN¿Øe 9188610113
Ce-£≥, tN¿Øe 0478 2820304
Xlko¬Zm¿, Aº-e-∏pg 0477 2253771 9447495005
email: tahsildaralappuzha@gmail.com
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), Aº-e-∏pg 8547612101
Ce-£≥, Aº-e-∏pg 0477 2230051
Xlko¬Zm¿ (RR) Aº-e-∏pg 0477 2251250 9020520611
Xlko¬Zm¿, Ip´-mSv 0477 2702221 9447495006
email: tahsildarkuttanad@gmail.com
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), Ip´-mSv 8547611901
dhyq ssKUv 2024 97
Ce-£≥, Ip´-mSv 0477 2703017
Xlko¬Zm¿, Im¿Øn-I-∏≈n 0479 2412797 9447495007
email: tahkply@gmail.com
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), Im¿Øn-I-∏≈n 8547611601
Ce-£≥, Im¿Øn-I-∏≈n 0479 2411986
Xlko¬Zm¿, amth-en-°c 0479 2302216 9447495008
email: tahsildarmavelikara@gmail.com
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), amth-en-°c 8547611701
Ce-£≥, amth-en-°c 0479 2301155
Xlko¬Zm¿, sNß-∂q¿ 0479 2452334 9447495009
email: tahsildarcgr@gmail.com
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), sNß-∂q¿ 8547611801
Ce-£≥, sNß-∂q¿ 0479 2455450
kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ (F¬.-F), sdbn¬sh, Imbw-Ipfw
kvs]. Xl-ko¬Zm¿ ,F¬.F (NH) lcn-∏mSv 0479 2414370
]p© kvs]jy¬ Hm^o-k¿, Be-∏pg 0477 2261426 8547610049
Pn√m Kh. πoU¿ Hm^o-kv, Be-∏pg 0477 2253283
Pn√m- C≥^¿am-‰nIv Hm^o-k¿ 0477 2252079
Pn√m C≥^¿ta-j≥ Hm^o-k¿ 0477 2251349 9496003212
Pn√m ]©m-bØv {]kn-U‚ v 0477 2253836
Pn√m- ]-©m-bØv sk{I-´dn 0477 2253836
Pn√m t]meokv ta[mhn 0477 2239326 9497996982
sU]yq´n Ub-d-IvS¿, k¿s∆ 0477 2251326
Akn-Â v Ub-d-IvS¿, k¿s∆ (sN-ß-∂q¿) 0479 2451554
FIvkn. F©n-. s]mXp-a-cm-aØv sI´nS hn`mKw 0477 2251489
{]n≥kn-∏¬ A{Kn-°ƒ®-d¬ Hm^o-k¿ 0477 2251403
sU]yq´n Ub-d-IvS¿, hnZym-`ymkw 0477 2252908
Pn√m hyhkmb tI{µw 0477 2251272
Pn√m C≥jzd≥kv Hm^okv 0477 2244436
Pn√m PUvPn 0477 2243496
Pn√m te_¿ Hm^okv 0477 2253515
sU]yq´n Ub-d-IvS¿, ]©m-bØv 0477 2251599
Pn√m cPn-kv{Sm¿ 0477 2253257
Pn√m tÃj-dn Hm^o-k¿ 0477 2263404
Pn√m {Sjdn Hm^o-k¿ 0477 2251724
Pn√m {Sm≥kvt]m¿´v Hm^o-k¿ 0477 2251518
Pn√m Sqdnkw {]tam-j≥ Iu¨kn¬ 0477 2253308
Akn. Unhn-j-W¬ Hm^o-k¿, ^b¿t^mgvkv 0477 2230303
Pn√m kssπ Hm^o-k¿ 0477 2251674
Pn√m πmnwKv Hm^o-k¿ 0477 2252064
Pn√m hnIk IΩojW¿, Be∏pg 7306959399
sU]yq´n IΩo-j-W¿, hmWn-Py-n-IpXn 0477 2243596
t]cv tImUv Hm^okvhkXn/samss_¬/knbpPn
dhyq ssKUv 2024
98
t]cv tImUv Hm^okvhkXn/samss_¬/knbpPn
Akn: sUh-e-]vsa‚ v IΩo-j-W¿(P--d¬) 0477 2252920
sU]yq´n Ub-d-IvS¿, mj-W¬ tkhnwKvkv 0477 2251693
IpSpw-_{io Hm^okv 0477 2254104
FIvkn-. F©n-o-b¿, tIcf hm´¿ AtXm-dn‰n 0477 2242372
FIvkn-. F©n-o-b¿, tZio-b-]mX hn`mKw 0477 2269710
FIvkn-Iyq-´ohv F©n-o-b¿, sa°m-n-°¬ 0477 2239392
FIvkn-Iyq-´ohv F©n-o-b¿, Cdn-tK-j≥ 0477 2252212
Akn:FIvkn-Iyq-´ohv F©n-o-b¿, Ce-Iv{Sn-°¬ 0477 2252988
Pn√m saUn-°¬ Hm^o-k¿ 0477 2252329
sU]yq´n No^v F©n-o-b¿, sI.-F-kv. C._n 0477 2245602
sSentImw Unkv{SnIv amt-P¿, BSNL 0477 2252000
t]mÃv amÿ P-d¬, slUv t]mÃv Hm^okv 0477 2245538
tIm´bw Pn√-
Pn√m If-IvS-td‰v 0481 2562650
e-mail : dcktm@kerala.nic.in 0481 2563425
^mIvkv 0481 2303303
Pn√m- I-f-IvS¿ 0481 2562001 9447029007
2570057 8547610053
sU]-yq´n If-IvS¿ (P-d¬) & F. Un. Fw 0481 2564800 9446564800
sU]yq´n- I-f-IvS¿ (C-e-£≥) 0481 2560085 8547610056
sU]yq´n- -I-f-IvS¿ (B¿.-B¿) 0481 2563425 8547610055
2562201
sU]yq´n- -I-f-IvS¿ (`q]cn-jv°-c-Ww) 0481 2563425 8547610057
2562201
sU]yq´n- I-f-IvS¿ (s]m-∂pw-hn-e) 0481 2563425 8547610054
2562201
sU]yq´n- I-f-IvS¿ & tkmW¬ em≥Uv t_m¿Uv sNb¿am≥
email: chairmanzlb.rev@kerala.gov.in
^nm≥kv Hm^o-k¿ 0481 2563425 8547610060
2562201
dhyq UnhnjW¬ Hm^o-k¿, tIm´bw 0481 2562315 9447186315
2582315
dhyq UnhnjW¬ Hm^o-k¿, ]mem 0482 2212212 9447129812
lpkq¿ inc-kvXZm¿ 0481 2562650 8547610059
]p© kvs]jy¬ Hm^o-k¿ 0481 2560122 8547610058
konb¿ kq{]≠v, C≥kvs]-£≥ 0481 2562201
kon-b¿ kq{]≠v (kyq´v sk¬) 0481 2562201
m®z-d¬ Iem-an‰n sk¬ 0481 2304800 (Ext.1071) 9446562236
Xlko¬Zm¿, tIm´-bw 04812568007, 2565007 9447196807
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), tIm´-bw 0481 2568007 8547612501
Ce£≥, tIm´bw 0481 2562222
Xlko¬Zm¿, Nß-m-t»cn 0481 2420037 9447124237
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), Nß-m-t»cn 8547612301
Ce£≥, Nß-m-t»cn 0481 2425900
dhyq ssKUv 2024 99
Xlko¬Zm¿, Im™nc∏-≈n 04828 202331 9447193631
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), Im™nc∏-≈n 8547612401
Ce£≥, Im™nc∏≈n 04828 202300
Xlko¬Zm¿, ao-®n¬ 0482 2212325 9447161232
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), ao-®n¬ 8547612601
Ce£≥, ao®n¬ 0482 2215509
Xlko¬Zm¿, ssh°w 04829 231331 9447139331
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), ssh°w 8547612701
Ce£≥, ssh°w 04829 216000
kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿, (B¿.-B¿.) tIm-´-bw 0481 2568370
kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿, (B¿.-B¿.) ]mem 0482 2212305
kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿, F¬.F (P--d¬) ]mem 0482 2200722
kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿, AUo. kvs]jy¬ bqWnäv, ]mem
kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿, LA(sd-bn¬th), tIm´bw 0481 2301566
kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿, LA(In^v_n), tIm´bw
Pn√m- C≥^¿am-‰nIv Hm^o-k¿ 0481 2565485
Pn√m- Kh¨sa‚ v πoU¿ B^o-kv, tIm´bw 0481 2564351
Pn√m C≥^¿ta-j≥ Hm^o-k¿ 0481 2562558 9496003220
Pn√m ]©m-bØv {]kn-U‚ v 0481 2565966 9447191382
Pn√-m ]-©m-bØv sk{I-´dn 0481 2564995 9447418115
954822-228924
Pn√m t]meokv Hm^okv 0481 2562204
Pn√m t]meokv ta[mhn 0481 2564700 9497996980
Akn v sUhe]vsa‚ v IΩojW¿ 0481 2560645
Pn√m k¿sh kq{]≠v Hm^okv, tIm´bw 0481 2563425
k¿sh sU]yq´n UbdIvS¿, tIm´bw 0481 2562201
Akn-Â v Ub-d-IvS¿, do˛k¿s∆, tIm´bw 0481 2567092
Akn-Â v Ub-d-IvS¿, k¿s∆ am∏nwKv Hm^okv 0481 2301161
k¿sh kq{]≠v Hm^okv, ssh°w 04829 225477
CSp°n Pn√-
Pn√m If-IvS-td‰v 04862 232242
e-mail : dcidk.ker@nic.in, website: www.idukki.nic.in
^mIvkv 04862 233101
Pn√m- I-f-IvS¿ 04862 233103 9447032252
sU]-yq´n If-IvS¿ (P-d¬) & F. Un. Fw 04862 233056 8547610061
e-mail : admidk@ker.nic.in 232288
k_vI-f-IvS¿, tZhn-Ipfw 04865 264222
email: rdodevikulam@gmail.com 9447026452
dhyq UnhnjW¬ Hm^ok¿, CSp°n 04862 232231 9447184231
email: rdo.idukki@kerala.gov.in
sU]yq´n I-f-IvS¿ (C-e-£≥) 04862 233037 8547610064
sU]yq´n -I-f-IvS¿ (B¿.-B¿) 04862 232366 8547610063
sU]yq´n -I-f-IvS¿ (LA & LR) 04862 232366 8547610065
sU]yq´n -I-f-IvS¿ (LA ) 8547610062
Unkv{SnIv‰v tem Hm^o-k¿ 04862 232366 9447367600
t]cv tImUv Hm^okvhkXn/samss_¬/knbpPn
dhyq ssKUv 2024
100
t]cv tImUv Hm^okvhkXn/samss_¬/knbpPn
sU]yq´n -I-f-IvS¿ (LA), aq∂m¿ 04862 232366 8547610068
Akn. Im¿Uaw sk‰n¬sa‚ v Hm^o-k¿, Ipanfn 04869 224034 8547610066
email: acsospringvally@gmail.com
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J) 8547610062
kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ (LA), CSp°n 04862 232411
email:spltahsildarlaidukki@gmail.com
kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ (LA), Icn-a-Æq¿ 04862 261866
email:lakarimannoor@gmail.com
^nm≥kv Hm^o-k¿ 04862 232242 8547610070
lpkq¿ inc-kvXZm¿ 04862 232242 8547610069
kon-b¿ kq{]≠v (kyq´v sk¬) 04862 232242
kon-b¿ kq{]≠v (C≥kvs]£≥) 04862 232242
Pn√m Fa¿P≥kn Hm∏tdj≥ sk‚¿, (DEOC) 04862 233111 9383463036
email: deocidk@gmail.com 7034447100
Xlko¬Zm¿, sXmSp-]pg 04862 222503 9447029503
email: tlktdp.ker@nic.in
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), sXmSp-]pg 04862 222503 8547612801
email: tlktdp.ker@nic.in
Ce-£≥, sXmSp-]pg 04862 228177
email: erothodupuzha.rev-ker@nic.in
kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿, s]m∂pwhne, sXmSp]pg
email: landacqtdpa.ker@nic.in
Xlko¬Zm¿, tZhn-Ipfw 04865 264231 9447026414
email:tlkdvm.ker@nic.in
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), tZhn-Ipfw 04865 264231 8547613101
email:tlkdvm.ker@nic.in
Ce-£≥, tZhn-Ipfw 04865 264203
email:erodevikulam@gmail.com
Xlko¬Zm¿, ]ocp-taSv 04869 232077 9447023597
email:tlkpmd.ker@nic.in
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), ]ocp-taSv 04869 232077 8547612901
email:tlkpmd.ker@nic.in
Ce£≥, ]ocptaSv 04869 296597
email:talukofficepeermade@gmail.com
kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ (LA), I´-∏ 04868 274800
email:laofficekattappana@gmail.com
kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ (LA), cmP-Ip-amcn 04868 241252
kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ (LA), sSp-¶≠w 04868 233010
email:laofficenedumkandam@gmail.com
kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ (LA), apcn-°m-t»cn 04868 263464
email:laofficemurickassery@gmail.com
kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ (LA), P-d¬, sXmSp-]pg
Xlko¬Zm¿ (RR), sSp-¶≠w 04868 233770
email:rrndk.ker@nic.in
kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ LA (NH), CSp°n email:idukkinhla@gmail.com
dhyq ssKUv 2024 101
kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ (`qan ]Xnhv) , ]ocptaSv email:laofficepeermad2016@gmail.com
kvs]jy¬ dhyq Hm^okv, aq∂m¿ email:sromunnar@gmail.com
IÆ≥tZh≥ ln¬ hnt√Pv, tZhnIpfw email:Kdhvillage@gmail.com
Xlko¬Zm¿, DSp-º≥tNme 04868 232050 9447023809
email:udumbancholataluk@gmail.com
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), DSp-º≥tNme 04868 232050 8547613201
email:udumbancholataluk@gmail.com
Ce£≥, DSpº≥tNme 04868 232466
email:eroudumbanchola@gmail.com
Xlko¬Zm¿, CSp°n 044862 235361 8547618434
email:tlkidk.rev-ker@nic.in
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), CSp°n 044862 235361 8547618435
email:tlkidk.rev-ker@nic.in
Ce-£≥, CSp°n 04862 235114
email:idukkiero@gmail.com
hnt√Pv Hm^o-k¿, Im©n-bm¿ 8547618453
hnt√Pv Hm^o-k¿, aq∂m¿ 8547618436
hnt√Pv Hm^o-k¿, CS-a-e-°pSn 8547618437
hnt√Pv Hm^o-k¿, Cc-´-bm¿ 8547618438
Pn√m Kh. πoU¿ 04862 227877
Pn√m -C≥^¿am-‰nIvkv Hm^o-k¿(F≥.-sF.-kn) 04862 232543 9446483276
Pn√m C≥^¿ta-j≥ Hm^o-kv 04862 233036 9496003211
Pn√m ]©m-bØv 04862 232385 233069(fax)
Pn√m ]©m-bØv {]kn-U‚ v 04862 233069
Pn√-m ]-©m-bØv sk{I-´dn 04862 232382 233069(fax)
Pn√m t]meokv Hm^okv 04862 232354 233006(fax)
Pn√m t]meokv ta[mhn 04862 233006 233004
9497996981
dok¿s∆ Akn v UbdIvS¿, CSp°n 04862 222254
Fd-Wm-Ipfw Pn√
Pn√m If-IvS-td‰v 0484 2422292
e-mail : dcekmker@nic.in 2422294
website : www.ernakulam.nic.in
^mIvkv (I.B.M.S) 0484 2422982 2382445(fax)
2429323
Pn√m -I-f-IvS¿ 0484 2423001 2372902
2424838(fax) 9447729012
sU]-yq´n If-IvS¿ (P-d¬) & F. Un. Fw 0484 2422282 9446463720
2422282(fax)
sU]yq´n I-f-IvS¿ (C-e-£≥) 8547610075
sU]yq´n -I-f-IvS¿ (B¿.-B¿) 8547610074
sU]yq´n I-f-IvS¿ (LR) 0484 2422292 8547610076
sU]yq´n I-f-IvS¿ (LA) 0484 2422292 8547610073
t]cv tImUv Hm^okvhkXn/samss_¬/knbpPn
dhyq ssKUv 2024
102
t]cv tImUv Hm^okvhkXn/samss_¬/knbpPn
sU]yq´n -I-f-IvS¿ (Un.-Fw) 8547610077
sU]yq´n -I-f-IvS¿ (hnPn-e≥kv, a[y-ta-Je) 0484 2421672 8547610071
kvs]jy¬ sU]yq´n -I-f-IvS¿ F¬.F. F≥.F®v, FdWmIpfw
kvs]jy¬ sU]yq´n -I-f-IvS¿ F¬.F. (KRDCL), FdWmIpfw
^nm≥kv Hm^ok¿ 0484 2422292 8547610080
lpkq¿ inc-kvXZm¿ 0484 2422292 8547610079
kon-b¿ kq{]≠v, C≥kvs]-£≥ 0484 2422292
kon-b¿ kq{]≠v (kyq´v sk¬) 0484 2422292
sebvk¨ Hm^ok¿ 0484 2394472
dhyq UnhnjW¬ Hm^o-k¿, t^m¿´v sIm®n 0484 2215340 2322218
9446545340
kon-b¿ kq{]≠v, B¿.Un Hm^okv, t^m¿´v sIm®n 0484 2215340
dhyq UnhnjW¬ Hm^o-k¿, aqhm-‰p-]pg 0485 2811400 2814245
9447089371
kvs]. Xlko¬Zm¿ (F¬.F) sdbn¬sh, aqhm-‰p-]pg
0485 2950001
email Id: sabarilamvpa@gmail.com
kvs]. Xlko¬Zm¿ (F¬.F) (KRDCL), FdWmIpfw
sU]yq´n If-IvS¿, sIm®n sat{Sm, Im°-mSv 0484 2421842
email Id: deputycollectorkochimetro@gmail.com
Pn√m t{]mt´m-tImƒ Hm^o-k¿ 0484 2382445
Xlko¬Zm¿, IW-b-∂q¿ 0484 2360704 9447407655
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), IW-b-∂q¿ 8547613801
Xlko¬Zm¿, ]d-hq¿ (tm¿Øv) 0484 2972817 9447069371
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), ]d-hq¿ (tm¿Øv) 8547614101
Ce£≥, ]d-hq¿ 0484 2972816
Xlko¬Zm¿, Beph 0484 2624052 9446508052
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), Beph 8547613701
kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ (B¿.B¿), Beph 0484 2621093
Ce£≥, Beph 0484 2630382
Xlko¬Zm¿, Ip∂-Øp-mSv 0484 2522224 9447078371
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), Ip∂-Øp-mSv 8547613601
Xlko¬Zm¿, sIm®n 0484 2215559 9447068371
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), sIm®n 8547613901
Ce£≥, sIm®n 0484 2215100
Xlko¬Zm¿, aqhm-‰p-]pg 0485 2813773 9447018371
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), aqhm-‰p-]pg 8547613501
Xlko¬Zm¿ (B¿.B¿), aqhm‰p]pg 9447578757
Ce£≥, aqhm‰p]pg 0485 2813263
Xlko¬Zm¿, tImX-aw-Kew 0485 2860468 9447096371
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), tImX-aw-Kew 8547613401
Pn√m- C≥^¿am-‰nIv Hm^o-k¿ 0484 2422853 2424888
Pn√m C≥^¿ta-j≥ Hm^o-k¿ 0484 2354208 9496003208
dhyq ssKUv 2024 103
Pn√m ]©m-bØv {]kn-U‚ v 0484 2425205 2701455
Pn√m -]-©m-bØv sk{I-´dn 0484 2422520 2429160
Pn√m t]meokv ta[mhn (dqd¬) 0484 2623550 9497996979
Pn√m t]meokv ta[mhn (kn‰n) 0484 2385000 2382260
9497996990
kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ (B¿.-B¿), sIm®n 0484 2215556
email Id: stlanh3@gmail.com
kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ (B¿.-B¿), IW-b-∂q¿ 0484 2350222
kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ (F¬.‰n), Xr∏q-Wn-Øpd 0484 2776263
kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ (F≥.-F®v w. 3), ssh‰ne0484 2303040
email Id: spltahrrrkochi@gmail.com
kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ ]h¿{Kn-Uv, Im°-mSv 0484 2424879
kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ sIm®n tIm¿∏-td-j≥,
ssh‰ne 0484 2304035
kvs]jy¬ Xl-kn¬Zm¿ (LA) sIm®n sat{Sm 0484 2421482
sdbn¬ t{]mPIvSv w. 1 & 2, Fd-Wm-Ipfw
kvs]jy¬ Xl-kn¬Zm¿ LA (NH) w. 1,
Im°-m-Sv, Fd-Wm-Ipfw email Id: tahsildarlanh@gmail.com
kvs]jy¬ Xl-kn¬Zm¿ LA (NH) w. 2 Beph,
Fd-Wm-Ipfw email Id: specialtahsildarlanh2@gmail.com
kvs]jy¬ Xl-kn¬Zm¿ LA (NH) w. 3
ssh‰ne 0484 2303040
kvs]jy¬ Xl-kn¬Zm¿ (LR) Xr∏qWnØpd email Id: sslrtpra12@gmail.com
kvs]jy¬ Xl-kn¬Zm¿ (LA) kiifb, w.2 A¶amen email Id: stlakiifb2ekm@gmail.com
sIm®n C‚¿m-j-W¬ Fb¿t]m¿´v (sI.-sF.-F),
sSp-ºm-t»-cn, Fd-Wm-Ipfw email Id: specialtahsildarlakia@gmail.com
kvs]jy¬ Xl-kn¬Zm¿ (F¬F), In^v_n w. 1 email Id: kiifbernakulam222@gmail.com
sU]yq´n IfIvS¿ CALA (NHAI) ]d-hq¿ 2 bqWn-‰p-Iƒ 0484 2443399
kvs]jy¬ Xl-kn¬Zm¿ LA (P-d¬),
Im°-m-Sv, Fd-Wm-Ipfw email Id: splaekm@gmail.com
dok¿s∆ Akn v UbdIvS¿,
FdWmIpfw 0484 2427503
Xr»q¿ Pn√-
Pn√m If-IvS-td‰v 0487 2360130
e-mail : kertsr@nic.in
www.thrissur.gov.in fax : 0487 2362210
Pn√m- I-f-IvS¿ 0487 2361020 2360050
e-mail : tsrcoll@kerala.nic.in 9447129013
sU]-yq´n If-IvS¿ (P-d¬) & F. Un. Fw 0487 2360626 8547610081
e-mail : dygltsr.ker@nic.in
sU]yq´n I-f-IvS¿ (C-e-£≥) 0487 2361063 8547610084
sU]yq´n -I-f-IvS¿ (B¿.-B¿) 0487 2360130 8547610083
sU]yq´n I-f-IvS¿ (`q]cn-jv°-c-Ww) 0487 2360130 8547610086
t]cv tImUv Hm^okvhkXn/samss_¬/knbpPn
dhyq ssKUv 2024
104
t]cv tImUv Hm^okvhkXn/samss_¬/knbpPn
sU]yq´n I-f-IvS¿ (s]m∂pw-hne) 0487 2360130 8547610082
sU]yq´n -I-f-IvS¿ (Un.-Fw) 8547610089
sU]yq´n I-f-IvS¿ & A∏-te‰v AtXm-dn‰n 8547610085
kvs]jy¬ sU]yq´n I-f-IvS¿ (F¬.-F), F≥.-F®v, 8547610088
sImSpß√q¿
^nm≥kv Hm^o-k¿ 0487 2360130 8547610092
lpkq¿ inc-kvXZm¿ 04872360130,2360777 8547610091
kon-b¿ kq{]≠v (C≥kvs]-£≥) 0487 2360130
kon-b¿ kq{]≠v (kyq´v sk¬) 0487 2360130
dhyq UnhnjW¬ Hm^o-k¿, Xr»q¿ 0487 2360100 9447736010
kon-b¿ kq{]≠v (B¿.Un.H. Hm^o-kv) Xr»q¿ 0487 2360100
dhyq UnhnjW¬ Hm^o-k¿, Ccn-ßm-e-°pS 0480 2820888 9497715877
Xlko¬Zm¿, Xr»q¿ 0487 2331443 9447731443
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), Xr»q¿ 8547614401
Xlko¬Zm¿, apIp-µ-]pcw 0480 2825259 9447725259
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), apIp-µ-]pcw 8547614301
Xlko¬Zm¿, Xe-∏n≈n 0488 4232226 9447723226
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), Xe-∏n≈n 8547614601
Xlko¬Zm¿, sImSp-ß-√q¿ 0480 2802336 9447702336
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), sImSp-ß-√q¿ 8547614201
Xlko¬Zm¿, Nmh-°mSv 0487 2507350 9447707350
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), Nmh-°mSv 8547614501
Xlko¬Zm¿, Nme°pSn 0480 2705800 8547618440
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), Nme°pSn 8547618441
Xlko¬Zm¿, Ip∂w-Ipfw 04885 225200/225700 8547002060
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), Ip∂wIpfw 9188403291
Xlko¬Zm¿, dhyq dn°-hdn, Xr»q¿ 0487 2333090
kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿, F¬.-kn. sIm®n≥ 0487 2331124
tZhkzw t_m¿Uv, Xriq¿
kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿, (F¬.-F) em≥Uv Assk≥sa‚ v bqWn‰v (t^mdÃv em≥Uv) Xr»q¿
email: forestlandlasplltah@gmail.com 0487 2998055
kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿, (F¬.-F) In^v_n 0487 2959950
kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿, F¬.-F (P-d¬), Xr»q¿ 0487 2320310
kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿, F¬.B¿.
Ip¶wIpfw
kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿, F¬.B¿.
Ccn§me¡pS
Pn√m- C≥^¿am-‰nIv Hm^o-k¿ 0487 2360199 9447195558
Pn√m C≥^¿ta-j≥ Hm^o-k¿ 0487 2360644 9496003207
Pn√m ]©m-bØv {]kn-U‚ v 0487 2360251 9447488251
Pn√m ]©m-bØv sk{I-´dn 0487 2360455 9447442238
dhyq ssKUv 2024 105
Pn√m t]meokv ta[mhn (kn‰n) 0487 2323011 9497996909
Pn√m t]meokv ta[mhn (dqd¬) 0480 2823000 9497996978
Akn-Â v Ub-d-IvS¿ Hm^v k¿sh &
em≥Uvv dn°m¿Uvkv, sdbn©v, Xr»q¿ 0487 2334459
Akn-Â v Ub-d-IvS¿ Hm^v k¿sh &
em≥Uv dn°m¿Uvkv (am∏nwKv), Xr»q¿ 0487 2444635
Pn√m Fwtπm-bvsa‚ v Hm^o-k¿ 0487 2331016
^b¿ B‚ v dkvIyq (tÃ-j≥ Hm^o-k¿) 0487 2423650
sl¬Øv (B-tcm-Kyw) Pn√m saUn-°¬ Hm^o-k¿ 0487 2320466
tIcf ]ªnIv k¿∆okv IΩo-j≥ Pn√m Hm^o-k¿ 0487 2384505
cPn-kvt{S-j≥ (Pn√m cPn-kv{Sm¿) 0487 2331439
Pn√m {Sjdn Hm^o-k¿ 0487 2361732
Pn√m kmaq-ly-oXn Hm^ok¿ 0487 2421417
k¿s∆ sU]yq´n UbdIvS¿, Xr»q¿ 0487 2364065
tkmW¬ Xmeq°v em≥Uv t_m¿Uv Hm^okv email: tlb.thrissurzone@gmail.com
Unkv{SnIvSv sUhe]vsa‚ v IΩojW¿, Xr»q¿ 9188909344
email: ddcthrissur@gmail.com
kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿, F¬.-F (KRDCL) Xr»q¿
]me-°mSv Pn√-
Pn√m If-IvS-td‰v 0491 2505309
e-mail : dcpkd@kerala.nic.in Website : www.palakkad.nic.in
0491 2505266 fax : 2505566
Pn√m- I-f-IvS¿ 0491 2505266 2533026
0491 2533266 (fax) 8547610100
9387288266
sU]-yq´n If-IvS¿ (P-d¬) & F. Un. Fw 0491 2505008
(fax) 0491 2535008 8547610093
04922 221116 9495396931
sU]yq´n I-f-IvS¿ (C-e-£≥) 0491 2505160 8547610096
0491 2505160(fax) 9447241299
sU]yq´n -I-f-IvS¿ (B¿.-B¿) 0491 2505602 8547610095
sU]yq´n I-f-IvS¿ (F¬.B¿) 0491 2534110
8547610097
sU]yq´n -I-f-IvS¿ (F¬.F) 0491 2505104 8547610094
^nm≥kv Hm^o-k¿ 0491 2505465 8547616001
lpkq¿ inckvX-Zm¿ 0491 2505706 8547616000
9495071430
konb¿ kq{]≠v (kyq´v sk¬) 0491 2505309
konb¿ kq{]≠v (C≥kvs]£≥ & HmUn‰v) 0491 2505309
m®zd¬ Iem-an‰n sk¬ 0491 2505309
dhyq UnhnjW¬ Hm^o-k¿, ]m-e°mSv 0491 2535585 2522330
9447735011
kon-b¿ kq{]≠v (B¿.-Un.- Hm^o-kv, ]me-°m-Sv) 0491 2535585
dhyq UnhnjW¬ Hm^o-k¿, H‰∏mew 0466 2244323
kon-b¿ kq{]≠v (B¿.-Un.- Hm^o-kv, H‰∏mew) 0466 2244135 9447704323
t]cv tImUv Hm^okvhkXn/samss_¬/knbpPn
dhyq ssKUv 2024
106
t]cv tImUv Hm^okvhkXn/samss_¬/knbpPn
kvs]jy¬ sU]yq´n If-IvS¿, F¬.F (F≥.-F-®v) 0491 2535388 9447216107
kvs]jy¬ sU]yq´n If-IvS¿, (LA-K.B.I.C)(Kochi- Bengaluru Industrial Corridor)
kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿, (LA-K.B.I.C)(Kochi Bengaluru Industrial Corridor)
kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿, F¬.F, In≥{^,
]me-°mSv 0491 2505646
kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿, F¬.F (P--d¬) w.1 ,
]me-°mSv 0491 2505002
kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿, F¬.B¿ , ]me-°mSv
kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿, F¬.B¿ , H‰∏mew 0466 2244171
kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿, F¬.B¿ , ]´mºn
kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿, F¬.F & F¬.‰n, A´∏mSn
kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿, In^v_n
kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿, F¬.F (P--d¬) w.2,
]me-°mSv 0491 2505305
kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿, F¬.F (NH)w˛2 0491 2505388 9446518759
kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿, PAR ( irrigation) 0491 2952216
email: tahr_par.rev@kerala.gov.in
kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿, F¬.F.F≥.F®v bqWn‰v w.1
kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿, F¬.F F≥.F®v bqWn‰v w.3
Xlko¬Zm¿, ]me-°mSv 0491 2505770 9447735012
Ce£≥, ]me°mSv 0491 2505200
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J) 8547614901
Xlko¬Zm¿, Nn‰q¿ 0492 3224740 8547610099
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), Nn‰q¿ 8547614701
Ce£≥, Nn‰q¿ 0492 3224814
Xlko¬Zm¿, BeØq¿ 0492 2222324 9447735014
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), BeØq¿ 8547614801
Xlko¬Zm¿, H‰∏mew 0466 2244322 9447735015
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J) , H‰∏mew 8547615101
Xlko¬Zm¿, aÆm¿°mSv 0492 4222397 9447735016
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), aÆm¿°mSv 8547615201
Xlko¬Zm¿, ]´mºn 0466 2214300 8547618445
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), ]´mºn 8547618446
Ce£≥ hn`mKw, ]´mºn 0466 2970001
Pn√m ]©m-bØv {]kn-U‚ v 0491 2505638
Pn√m ]©m-bØv sk{I-´dn 0491 2505638
Pn√m t]meokv ta[mhn 0491 2504011 9497996977
sU]yq´n Ub-d-IvS¿ Hm-^v k¿sh 0491 2534110
Akn-Â v Ub-d-IvS¿ Hm-^v k¿sh & 0491 2527157
em‚ vv dn°m¿Uvkv (do˛-k¿sh)
Pn√m- C≥^¿am-‰nIv Hm^o-k¿ 0491 2505017
Pn√m C≥^¿ta-j≥ Hm^o-k¿ 0491 2505329 9496003206
dhyq ssKUv 2024 107
ae∏pdw Pn√-
Pn√m If-IvS-td‰v 0483 2734922
e-mail : dcmlp.ker@nic.in, dcm.ker@nic.in
dcmpm2007@yahoo.co.in 0483 2734882
website : https://malappuram.nic.in
^mIvkv 0483 2730010 2734225
Pn√m- I-f-IvS¿ 0483 2734355 2734225
9446539017
sU]-yq´n If-IvS¿ (P-d¬) & F. Un. Fw 0483 2734421 8547616002
sU]yq´n I-f-IvS¿ (C-e-£≥) 0483 2734990 8547616005
sU]yq´n -I-f-IvS¿ (B¿.-B¿) 0483 2734922 8547616004
sU]yq´n I-f-IvS¿ (`q]cn-jv°-c-Ww) 0483 2734919 8547616006
sU]yq´n -I-f-IvS¿ (s]m-∂pw-hne) 0483 2734922 8547616003
sU]yq´n -I-f-IvS¿ (Un.-Fw) 8547616007
sU]yq´n -I-f-IvS¿ (F¬.-F.-F≥.-F®v) tIm´-°¬ 0483 2747676 8547616008
sU]yq´n -I-f-IvS¿ (F¬.-F.-F≥.-F®v 966) {Ko≥^o¬Uv at©cn
0483 2760003
email:lanh17kot@gmail.com
kvs]jy¬ sU]yq´n -I-f-IvS¿ F¬ F (Fb¿t]m¿´v) Icn-∏q¿
kvs]jy¬ sU]yq´n -I-f-IvS¿ F¬ F (F≥.-F®v 66) ae∏pdw
email:lanh17pni@gmail.com
kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ F¬ F (F≥.-F®v 66) ae∏pdw
email:lanh17pni@gmail.com
kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ F¬ F (F≥.-F®v 966) {Ko≥^o¬Uv bqWn‰v 1 at©cn
0483 2760003
email:stlanh1mj 966.rev@kerala.gov.in
kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ F¬ F (F≥.-F®v 966) {Ko≥^o¬Uv bqWn‰v 2 at©cn
email:lanhgf 966unit2@gmail.com
kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ F¬ F (F≥.-F®v 966) {Ko≥^o¬Uv bqWn‰v 3 at©cn
0483 2760003
email:tahsildarlanh03@gmail.com
kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ F¬ F (P--d¬) ae-∏pdw 0483 2732727
Akn-Â v Ub-d-IvS¿, dok¿t∆ ae-∏pdw 0483 2732167
^nm≥kv Hm^o-k¿ 0483 2734922 8547616011
lp q¿ inc-kvXZm¿ 0483 2729578 8547616010
konb¿ kq{]≠v, C≥kvs]-£≥ 0483 2734922 2735138
konb¿ kq{]≠v (kyq´v sk¬) 0483 2734922 9446408563
m®zd¬ Iem-an‰n sk¬ 0483 2734922
dhyq UnhnjW¬ Hm^o-k¿, Xncq¿ 0494 2421200 8547615500
kon-b¿ kq{]≠v, B¿.Un Hm^okv, Xncq¿ 0494 2421200 9446729664
dhyq UnhnjW¬ Hm^o-k¿, s]cn-¥¬aÆ 0493 3227214 8547615700
kon-b¿ kq{]≠v, B¿.Un Hm^okv, s]cn-¥¬aÆ 04933 227214 8547615700
t]cv tImUv Hm^okvhkXn/samss_¬/knbpPn
dhyq ssKUv 2024
108
t]cv Hm^okv EPABX hkXn/samss_¬
Xlko¬Zm¿, Gd-mSv 0483 2766121 8547615800
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), Gd-mSv 8547615801
Ce£≥, GdmSv 0483 2769970
Xlko¬Zm¿, ne-ºq¿ 04931 221471 8547615900
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), ne-ºq¿ 8547615901
Ce£≥ hn`mKw, ne-ºq¿ 04931 223244
I¨t{Smƒ dqw º¿, ne-ºq¿ 9496331471
kvs]. Xlko¬Zm¿, F¬.F bqWn‰v˛2 In^v_n, neºq¿
email:spltahkiifb2mlp@gmail.com
Xlko¬Zm¿, s]cn-¥¬aÆ 04933 227230 8547617445
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), s]cn-¥¬aÆ 8547615701
Xlko¬Zm¿, Xncq¿ 0494 2422238 8547617446
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), Xncq¿ 8547615501
Xlko¬Zm¿, s]m-∂mn 0494 2666038 8547615400
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), s]m∂mn 8547615401
Xlko¬Zm¿, Xncq-c-ßmSn 0494 2461055 8547615600
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), Xncq-c-ßmSn 8547615601
kvs]. Xlko¬Zm¿ (em‚ v ss{S_yqW¬), Xncq-c-ßmSn
kvs]. Xlko¬Zm¿, F¬.F bqWn‰v˛3 In^v_n, ae∏pdw 9188610114
email: st3@la.kiifb.org
kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿, F¬.F, bqWn‰v, sI.B¿.Un.kn.F¬
ae∏pdw (sI sdbn¬) ]c∏ßmSn ]n.H email:krailmpm@gmail.com
Xlko¬Zm¿, sImt≠m´n 0483 2713311 8547618450
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), sImt≠m´n 8547618451
Pn√m- C≥^¿am-‰nIvkv Hm^o-k¿ 0483 2734971 9995028841
Pn√m C≥^¿ta-j≥ Hm^o-k¿ 0483 2734387 9496003205
Pn√m ]©m-bØv {]kn-U‚ v 0483 2734564
Pn√m ]©m-bØv Hm^okv 0483 2734933
Pn√m ]©m-bØv sk{I-´dn 0483 2734933
Pn√m t]meokv ta[mhn 0483 2734377 9497996976
tImgn-t°mSv Pn√-
Pn√m If-IvS-td‰v 0495 2370518
e-mail : dckzk@kerala.nic.in
^mIvkv 0495 2370582
Pn√m- I-f-IvS¿ 0495 2371400 2383500
9447171400
sU]yq´n IfŒ¿ (Pd¬) & F.Un.Fw 0495 2371062 2370459
8547616013
sU]yq´n I-f-IvS¿ (B¿.-B¿) 0495 2371622 0496-2613051
8547616015
sU]yq´n I-f-IvS¿ (F¬.F) 0495 2536005 8547616014
dhyq ssKUv 2024 109
sU]yq´n -I-f-IvS¿ (F¬.B¿) 0495 2371623 8547616017
sU]yq´n -I-f-IvS¿ (C-e-£≥) 0495 2371860 2334040
2374875 8547616016
sU]yq´n -I-f-IvS¿ (Un.-Fw) 8547616018
sU]yq´n -I-f-IvS¿, F¬.F (F≥.-F-®v) 0495 2378577
IÆq¿˛Ip‰n-∏pdw (B-ÿm-w˛ tImgn-t°m-Sv)
kvs]jy¬ sU]yq´n -I-f-IvS¿, F¬.F (F≥.-F-®v) tImgn-t°mSv
^nm≥kv Hm^o-k¿ 0495 2370369 2770613
8547616020
lp q¿ inc-kvXZm¿ 0495 2370363 8547616019
kon-b¿ kq{]≠v, C≥kvs]-£≥ 0495 2370518
kon-b¿ kq{]≠v, kyq´v sk¬ 0495 2370518
dhyq UnhnjW¬ Hm^o-k¿, tImgn-t°mSv 0495 2375458 9447175458
dhyq UnhnjW¬ Hm^o-k¿, hS-Ic 0496 2514300 9497718177/9947655872
kon-b¿ kq{]≠v, B¿.-Un. Hm^o-kv, hS-Ic 0496 2514300 9495639424
kon-b¿ kq{]≠v, B¿.-Un.- Hm^o-kv, tImgnt°mSv 0495 2375458
sU]yq´n -I-f-IvS¿ (hnPn-e≥kv), tm¿Øv tkm¨ 0495 2376061 8547616012
Xlko¬Zm¿, tImgn-t°mSv 0495 2372966 9447183930
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), tImgn-t°mSv 0495 2372966 8547616101
sk]vjy¬ Xlko¬Zm¿ (F¬ ‰n), tImgn-t°mSv 8606609827
kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ (B¿.B¿), tImgnt°mSv 0495 2374300
Ce£≥, tImgnt°mSv 0495 2371966
Xlko¬Zm¿, hSIc 0496 2522361 9447045361
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), hS-Ic 0496 2522361 8547616301
sk]vjy¬ Xlko¬Zm¿ (F¬ ‰n), hSIc 8547392448
Xlko¬Zm¿, sImbn-em≠n 0496 2620235 9447134235
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), sImbn-em≠n 0496 2620235 8547616201
Xlko¬Zm¿, Xmact»cn 0495 2223088 8547618454
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), Xmact»cn 0495 2223088 8547618455
kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿, F¬.F (KCRIP),
tImgn-t°mSv 0495 2373638 8547030545
kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿, F¬.F ,
sImbn-em≠n, tImgn-t°mSv 0496 2620899
kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿, F¬.F, (In^v_n)
kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿, F¬.F, (KRDCL)
kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿, F¬.F, F≥.F®v sImbnem≠n
kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿, F¬.F, F≥.F®v hSIc
kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ (R.R), tImgn-t°mSv 0495 2723930
Pn√m- C≥^¿am-‰nIv Hm^o-k¿ 0495 2370886
Pn√m C≥^¿ta-j≥ Hm^o-k¿ 0495 2370225 9496003203
Pn√m ]©m-bØv {]kn-U‚ v 0495 2370050 8281040041
Pn√m ]©m-bØv sk{I-´dn 0495 2370550 8281040061
t]cv Hm^okv EPABX hkXn/samss_¬
dhyq ssKUv 2024
110
t]cv Hm^okv EPABX hkXn/samss_¬
Pn√m t]meokv ta[mhn (dqd¬) 0496 2523100 9497996975
Pn√m t]meokv ta[mhn (kn‰n) 0495 2722911 9497996989
k¿sh tPmbn‚ v UbdIvS¿, tImgnt°mSv 0495 2370545 9961497940
hbmSv Pn√
Pn√m If-IvS-td‰v 04936 202251
e-mail : dcwayanad@gmail.com, dcwyd.rev@kerala.gov.in
website : www.wayanad.nic.com
^mIvkv 04936 203450
Pn√m- I-f-IvS¿ 04936 202230 202300
9447204666
sU]-yq´n If-IvS¿ (P-d¬) & F. Un. Fw 04936 202532 202220
e-mail : admwayanad@gmail.com 8547616021, 9447097702
sU]yq´n -I-f-IvS¿ (F¬.-B¿) 04936 205070 8547616025
e-mail : deputycollectorlrwayanad@gmail.com
sU]yq´n -I-f-IvS¿ (C-e-£≥) 04936 204220 8547616024
e-mail : electionwayanad@gmail.com
sU]yq´n -I-f-IvS¿ (B¿.-B¿) 04936 205070 8547616023
e-mail : dycollector.rr.wyd@gmail.com
sU]yq´n -I-f-IvS¿ (F¬.F) 04936 205070 8547616022
e-mail : dyclawyd@gmail.com
lp q¿ inc-kvXZm¿ 04936 202532 8547616027
kon-b¿ kq{]≠v, C≥kvs]-£≥ 04936 202251
kon-b¿ kq{]≠v (kyq´v sk¬) 04936 202251
^nm≥kv Hm^o-k¿ 04936 205070 8547616028
e-mail : fowayanad2016@gmail.com
m®z-d¬ Iem-an‰n sk¬ 04936 202251
e-mail : deocwyd@gmail.com 204151
dhyq UnhnjW¬ Hm^o-k¿, am-¥-hmSn 04935 240222 9447097703
e-mail : subcollectormndy@gmail.com
kvs]jy¬ sU]yq´n If-IvS¿, `qan-]-Xn-hv, I¬∏‰
kon-b¿ kq{]≠v, B¿.-Un. Hm^o-kv, am¥hmSn 04935 240222
Xlko¬Zm¿, sshØncn 04936 255229 9447097705
e-mail : vtahsildar@gmail.com
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), sshØncn 8547616601
e-mail : vtahsildar@gmail.com
Xlko¬Zm¿, kp¬Øm≥ _tØcn 04936 220296 9447097707
e-mail : tahsildar.sby@gmail.com
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), kp¬Øm≥ _tØcn 8547616501
tkmW¬ em≥Uv t_m¿Uv, k_v Hm^okv, kp¬Øm≥ _tØcn
e-mail : zlbsubofficewayanad@gmail.com
Xlko¬Zm¿, am-¥-hmSn 04935 240231 9447097704
e-mail : tahsildar.mdy@gmail.com
Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), am-¥-hmSn 8547616701
e-mail : tahsildar.mdy@gmail.com
Ce£≥, am¥hmSn 04935 242298
Xlko¬Zm¿, B¿.-B¿, Aº-e-h-b¬ 04936 260201
dhyq ssKUv 2024 111
e-mail : rrofficeambl@gmail.com
kvs]. Xlko¬Zm¿, F¬.-B¿. am-¥-hmSn 04935 240231
e-mail : specialtahsildarlrmananthavady@gmail.com
kvs]. Xlko¬Zm¿, F¬.-F (Pd¬),
hbmSv, I¬∏‰ 04936 299244
(e-mail : lageneralwyd@gmail.com)
sU]yq´n Ub-d-IvS¿ Hm^v k¿sh 04936 202251
e-mail : dptydirwynd@syandir.kerala.gov.in
Akn-. Ub-d-IvS¿ Hm^v k¿sh, am-¥-hmSn 04936 246993
e-mail : asstdirwynd@syandir.kerala.gov.in
Pn√m -C≥^¿am-‰nIv Hm^o-k¿ 04936 202763
Pn√m C≥^¿ta-j≥ Hm^o-k¿ 04936 202529 9496003246
e-mail : diowayanad@gmail.com
Pn√m ]©m-bØv {]kn-U‚ v 04936 202390
e-mail : dpwynd@gmail.com
Pn√m ]©m-bØv sk{I-´dn 04936 202390
Pn√m t]meokv Hm^okv 04936 202522
e-mail : spwynd.pol@kerala.gov.in
Pn√m t]meokv ta[mhn 04936 202525 9497996974
e-mail : spwynd@keralapolice.gov.in
{Sm^nIv kn.-sF, I¬∏‰ 202333 -101 9447421752
{Sm^nIv F.kn, (S.W) 9446058974
{Sm^nIv F.kn, (N.W) 9447354740
^b¿ tÃj≥, I¬∏‰ 04936 202333
e-mail : adofrskalpetta@gmail.com
Pn√m-PUvPn, I¬∏‰ 04936 202277
Poh≥ c£mkanXn 04936 203111
Xp¿°n _km¿ (Captain) 9994674800
sk{I-´dn 9447640559
{]kn-U‚ v 9388841007
Pn√m Su¨ πm-¿, I¬∏‰ 04936 203202
e-mail : tpwayanad@yahoo.com
IÆq¿ Pn√-
Pn√m If-IvS-td‰v 0497 2700645
^mIvkv 0497 2704243
e-mail : dcknr.ker@nic.in
website : www.kannur.nic.in
Pn√m- I-f-IvS¿ 0497 2700243 9447029015
sU]-yq´n If-IvS¿ (P-d¬) & F. Un. Fw 0497 2700577 9447766780
sU]yq´n -I-f-IvS¿ (C-e-£≥) 0497 2709140 8547616032
sU]yq´n -I-f-IvS¿ (B¿.-B¿) 0497 2700645 8547616031
sU]yq´n I-f-IvS¿ (F¬.B¿) 0497 2700225 8547616033
sU]yq´n -I-f-IvS¿ (F¬.F) 0497 2700645 8547616030
sU]yq´n -I-f-IvS¿ (Un.-Fw) 0497 2700645 8547616034
t]cv Hm^okv EPABX hkXn/samss_¬
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502

More Related Content

What's hot

conservation of paddy and wetland amendment rules 2018 reg. - g.o.(p) no. 8...
conservation of paddy and wetland amendment rules 2018  reg. - g.o.(p) no. 8...conservation of paddy and wetland amendment rules 2018  reg. - g.o.(p) no. 8...
conservation of paddy and wetland amendment rules 2018 reg. - g.o.(p) no. 8...shanavas chithara
 
Everything about POKKUVARAVU IN KERALA - KeralaTransfer of Registry Rules 196...
Everything about POKKUVARAVU IN KERALA - KeralaTransfer of Registry Rules 196...Everything about POKKUVARAVU IN KERALA - KeralaTransfer of Registry Rules 196...
Everything about POKKUVARAVU IN KERALA - KeralaTransfer of Registry Rules 196...James Joseph Adhikaram
 

What's hot (20)

revenue guide summary land laws2022.pdf
revenue guide summary land laws2022.pdfrevenue guide summary land laws2022.pdf
revenue guide summary land laws2022.pdf
 
Bought in land reconveyance order Kerala- uploaded by james joseph Adhikaram ...
Bought in land reconveyance order Kerala- uploaded by james joseph Adhikaram ...Bought in land reconveyance order Kerala- uploaded by james joseph Adhikaram ...
Bought in land reconveyance order Kerala- uploaded by james joseph Adhikaram ...
 
Paddy and wetland act All government orders in a single file - Jamesadhikaram...
Paddy and wetland act All government orders in a single file - Jamesadhikaram...Paddy and wetland act All government orders in a single file - Jamesadhikaram...
Paddy and wetland act All government orders in a single file - Jamesadhikaram...
 
Kerala LRM work-Go(ms) 303 2017-Power of Bhoorekha Tahsildar
Kerala LRM work-Go(ms) 303 2017-Power of Bhoorekha TahsildarKerala LRM work-Go(ms) 303 2017-Power of Bhoorekha Tahsildar
Kerala LRM work-Go(ms) 303 2017-Power of Bhoorekha Tahsildar
 
Michabhoomi calculation in Kerala - Pariseelana sahai James Joseph Adhikarathil
Michabhoomi calculation in Kerala - Pariseelana sahai James Joseph AdhikarathilMichabhoomi calculation in Kerala - Pariseelana sahai James Joseph Adhikarathil
Michabhoomi calculation in Kerala - Pariseelana sahai James Joseph Adhikarathil
 
Paddy and Wetland Act 2008 SOP James Joseph ADHIKARATHIL
Paddy and Wetland Act 2008 SOP James Joseph ADHIKARATHILPaddy and Wetland Act 2008 SOP James Joseph ADHIKARATHIL
Paddy and Wetland Act 2008 SOP James Joseph ADHIKARATHIL
 
KERALA LAND REVENUE COMMISSIONERATE MANUAL - Vol I of Kerala Land Revenue Ma...
KERALA LAND REVENUE COMMISSIONERATE MANUAL - Vol I of Kerala Land Revenue Ma...KERALA LAND REVENUE COMMISSIONERATE MANUAL - Vol I of Kerala Land Revenue Ma...
KERALA LAND REVENUE COMMISSIONERATE MANUAL - Vol I of Kerala Land Revenue Ma...
 
Revenue guide 2022 - Summary from James adhikaram your land consultant 944746...
Revenue guide 2022 - Summary from James adhikaram your land consultant 944746...Revenue guide 2022 - Summary from James adhikaram your land consultant 944746...
Revenue guide 2022 - Summary from James adhikaram your land consultant 944746...
 
conservation of paddy and wetland amendment rules 2018 reg. - g.o.(p) no. 8...
conservation of paddy and wetland amendment rules 2018  reg. - g.o.(p) no. 8...conservation of paddy and wetland amendment rules 2018  reg. - g.o.(p) no. 8...
conservation of paddy and wetland amendment rules 2018 reg. - g.o.(p) no. 8...
 
Kerala Revenue Department Certificates
Kerala Revenue Department CertificatesKerala Revenue Department Certificates
Kerala Revenue Department Certificates
 
Village office manual - kerala Land Revenue manual vol 6 uploaded by James ...
Village office manual - kerala Land Revenue manual vol 6  uploaded by James ...Village office manual - kerala Land Revenue manual vol 6  uploaded by James ...
Village office manual - kerala Land Revenue manual vol 6 uploaded by James ...
 
Kerala paddy and wet land amendment act 2018 act 29 uploaded y t james joseph...
Kerala paddy and wet land amendment act 2018 act 29 uploaded y t james joseph...Kerala paddy and wet land amendment act 2018 act 29 uploaded y t james joseph...
Kerala paddy and wet land amendment act 2018 act 29 uploaded y t james joseph...
 
vivaravakasaniyamam RTI Act Hand book Malayalam
vivaravakasaniyamam RTI Act Hand book Malayalamvivaravakasaniyamam RTI Act Hand book Malayalam
vivaravakasaniyamam RTI Act Hand book Malayalam
 
village janakeeya samithi jAMES jOSEPH aDHIKARATHIL
village janakeeya samithi jAMES jOSEPH aDHIKARATHILvillage janakeeya samithi jAMES jOSEPH aDHIKARATHIL
village janakeeya samithi jAMES jOSEPH aDHIKARATHIL
 
Kerala nelvayal thanneerthada samrakshana niyamam GO 2699/18
Kerala nelvayal thanneerthada samrakshana niyamam GO 2699/18Kerala nelvayal thanneerthada samrakshana niyamam GO 2699/18
Kerala nelvayal thanneerthada samrakshana niyamam GO 2699/18
 
Everything about POKKUVARAVU IN KERALA - KeralaTransfer of Registry Rules 196...
Everything about POKKUVARAVU IN KERALA - KeralaTransfer of Registry Rules 196...Everything about POKKUVARAVU IN KERALA - KeralaTransfer of Registry Rules 196...
Everything about POKKUVARAVU IN KERALA - KeralaTransfer of Registry Rules 196...
 
conservation of paddy land and wetland (amendment) ordinance, 2018 no. 267...
 conservation of paddy land and wetland (amendment) ordinance, 2018  no. 267... conservation of paddy land and wetland (amendment) ordinance, 2018  no. 267...
conservation of paddy land and wetland (amendment) ordinance, 2018 no. 267...
 
Kerala Grama Panchayath Sevangal uploaded by T james Joseph Adhikarathil
Kerala Grama Panchayath Sevangal uploaded by T james Joseph AdhikarathilKerala Grama Panchayath Sevangal uploaded by T james Joseph Adhikarathil
Kerala Grama Panchayath Sevangal uploaded by T james Joseph Adhikarathil
 
Kerala Revenue Recovery Procedures- RR online- Procedures in Revenue Offices.
Kerala Revenue Recovery Procedures- RR online- Procedures in Revenue Offices.Kerala Revenue Recovery Procedures- RR online- Procedures in Revenue Offices.
Kerala Revenue Recovery Procedures- RR online- Procedures in Revenue Offices.
 
Kerala Land Revenue Department - Procedures in Kerala Revenue divisional off...
Kerala Land Revenue Department - Procedures in Kerala Revenue divisional off...Kerala Land Revenue Department - Procedures in Kerala Revenue divisional off...
Kerala Land Revenue Department - Procedures in Kerala Revenue divisional off...
 

More from Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502

More from Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502 (20)

Handbook for Presiding Officers Election 2024 James Joseph Adhikarathil Joi...
Handbook for Presiding Officers Election 2024 James Joseph Adhikarathil Joi...Handbook for Presiding Officers Election 2024 James Joseph Adhikarathil Joi...
Handbook for Presiding Officers Election 2024 James Joseph Adhikarathil Joi...
 
Land tribunal Pattayam citeria for the issue
Land tribunal Pattayam citeria for the issueLand tribunal Pattayam citeria for the issue
Land tribunal Pattayam citeria for the issue
 
Resurvey area prevails over document area
Resurvey area prevails over document areaResurvey area prevails over document area
Resurvey area prevails over document area
 
shanavas Land Tax new rate 2022- Basic Tax 1-04-2022 (1).pdf
shanavas Land Tax new rate 2022- Basic Tax 1-04-2022 (1).pdfshanavas Land Tax new rate 2022- Basic Tax 1-04-2022 (1).pdf
shanavas Land Tax new rate 2022- Basic Tax 1-04-2022 (1).pdf
 
Bhoomi tharam mattom no fee for family property below 25 cents - James Josep...
Bhoomi tharam mattom no fee for family property below 25 cents - James Josep...Bhoomi tharam mattom no fee for family property below 25 cents - James Josep...
Bhoomi tharam mattom no fee for family property below 25 cents - James Josep...
 
kbt
kbtkbt
kbt
 
Training to Prospective Tahsildars Kerala ILDM James Joseph Adhikarathil 94...
Training to Prospective Tahsildars Kerala  ILDM James Joseph Adhikarathil 94...Training to Prospective Tahsildars Kerala  ILDM James Joseph Adhikarathil 94...
Training to Prospective Tahsildars Kerala ILDM James Joseph Adhikarathil 94...
 
Michabhoomi Clarification Pattayam
Michabhoomi Clarification PattayamMichabhoomi Clarification Pattayam
Michabhoomi Clarification Pattayam
 
Kerala Building tax act 1975 modified 2023 James Joseph Adhikarathil
Kerala Building tax act 1975 modified 2023 James Joseph AdhikarathilKerala Building tax act 1975 modified 2023 James Joseph Adhikarathil
Kerala Building tax act 1975 modified 2023 James Joseph Adhikarathil
 
Family member certificate not needed for registration James Joseph Adhikara...
Family member certificate not needed for registration  James Joseph Adhikara...Family member certificate not needed for registration  James Joseph Adhikara...
Family member certificate not needed for registration James Joseph Adhikara...
 
michabhoomi KLR Act Land Board procedures James Joseph Adhikarathil
michabhoomi KLR Act Land Board procedures James Joseph Adhikarathilmichabhoomi KLR Act Land Board procedures James Joseph Adhikarathil
michabhoomi KLR Act Land Board procedures James Joseph Adhikarathil
 
Michabhoomi distribution Clarification circular
Michabhoomi distribution Clarification circularMichabhoomi distribution Clarification circular
Michabhoomi distribution Clarification circular
 
ജന്മിത്തം (2).pdf
ജന്മിത്തം (2).pdfജന്മിത്തം (2).pdf
ജന്മിത്തം (2).pdf
 
Land tax note
Land tax noteLand tax note
Land tax note
 
AAY- BPL ration card income and other criteria orders. pdf13-10-2023 (1).Jam...
AAY- BPL ration card income and other criteria orders. pdf13-10-2023 (1).Jam...AAY- BPL ration card income and other criteria orders. pdf13-10-2023 (1).Jam...
AAY- BPL ration card income and other criteria orders. pdf13-10-2023 (1).Jam...
 
Paddy and and wetland aCT - Contempt of court - sub collector fort Cochin fin...
Paddy and and wetland aCT - Contempt of court - sub collector fort Cochin fin...Paddy and and wetland aCT - Contempt of court - sub collector fort Cochin fin...
Paddy and and wetland aCT - Contempt of court - sub collector fort Cochin fin...
 
Taluk vikasana samithi taluk sabha kerala guidelines James joseph adhikarathil
Taluk vikasana samithi taluk sabha kerala guidelines James joseph adhikarathilTaluk vikasana samithi taluk sabha kerala guidelines James joseph adhikarathil
Taluk vikasana samithi taluk sabha kerala guidelines James joseph adhikarathil
 
Michabhumi clarification circular James Joseph adhikarathil
Michabhumi clarification circular James Joseph adhikarathilMichabhumi clarification circular James Joseph adhikarathil
Michabhumi clarification circular James Joseph adhikarathil
 
Land tribunal pattayam registration in SRO - Certified copy of pattayam from...
Land tribunal pattayam registration in SRO - Certified copy of pattayam from...Land tribunal pattayam registration in SRO - Certified copy of pattayam from...
Land tribunal pattayam registration in SRO - Certified copy of pattayam from...
 
Kerala building tax act 1975 - Copy of the building permit should be given to...
Kerala building tax act 1975 - Copy of the building permit should be given to...Kerala building tax act 1975 - Copy of the building permit should be given to...
Kerala building tax act 1975 - Copy of the building permit should be given to...
 

Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 9447464502

 • 1.
 • 2. dhyq ssKUv 2024 65 dÃv lukv, Im™nc∏≈n 8086395152 CSp°n KÃv luk,v CSp°n 04862-233086 233086 KÃv luk,v aq∂m¿ 04865-230385 230385 KÃv luk,v ]ocptaSv 04869-232071 232071 KÃv luk,v tZhnIpfw 04865-264223 bm{Xnnhmkv, tZhnIpfw 04865-264200 Pn√bnse dÃv lukv C.C bpsS kn.bp.Pn. ºcpw C˛sabn¬ hnemkhpw: 0486-2232383, 8086395156, eeblidk.pwd@kerala.gov.in dÃv lukv, sXmSp]pg 8086395158 dÃv lukv, Ge∏md 8086395161 dÃv lukv, Ip´n°mw 8086395161 dÃv lukv, Ipanfn 8086395161 dÃv lukv, sSp¶≠w 8086395159 dÃv lukv, CSp°n 8086395157 dÃv lukv, aq∂m¿ 8086395160 dÃv lukv, I´∏ 8086395159 dÃv lukv, im¥≥]md 8086395159 sF._n, tX°Sn 8086395161 sF._n, Ip´n°mw 8086395161 FdWmIpfw KÃv lukv, FdWmIpfw 0484-2360502 2360257 KÃv lukv, Beph 0484-2623636 2623647 Pn√bnse dÃv lukv C.C bpsS kn.bp.Pn. ºcpw C˛sabn¬ hnemkhpw: 0484-2337013, 8086395163, pwdresthouseekm@gmail.com dÃv lukv, Xr∏qWnØpd 8086395164 dÃv lukv, Ifat»cn dÃv lukv, ]ØSn∏mew 8086395166 dÃv lukv, Im°mSv 8086395166 dÃv lukv, A¶amen 8086395169 dÃv lukv, tm¿Øv ]dhq¿ 8086395169 dÃv lukv, ImeSn 8086395169 dÃv lukv, s]cpºmhq¿ 8086395167 dÃv lukv, tImXawKew 8086395167 dÃv lukv, ]pØ≥Ipcn»v 8086395164 dÃv lukv, ]´na‰w 8086395164 dÃv lukv, aqhm‰p]pg 8086395168 dÃv lukv, IqØm´pIpfw 8086395168 dÃv lukv, Rmd°¬ 8086395164 dÃv lukv, Beph 8086395169 dÃv lukv, t^m¿´v sIm®n 8086395164 Xr»q¿ KÃv luk,v Xr»q¿ 0487-2332016 2332450 KÃv luk,v Kpcphmbq¿ 0487-2556696 2556696 KÃv luk,v sNdpXpcpØn 04884-262498 Pn√bnse dÃv lukv C.C bpsS kn.bp.Pn. ºcpw C˛sabn¬ hnemkhpw: 0487-2333030, 8086395171, eebltsr@gmail.com dÃv lukv, Xr»q¿ 8086395172 dÃv lukv, Nmh°mSv 8086395172 dÃv lukv, Ccnßme°pS 8086395174 dÃv lukv, sImSpß√q¿ 8086395172 dÃv lukv, Nme°pSn 8086395174 dÃv lukv, hS°mt©cn 8086395175 dÃv lukv, tNe°c 8086395175 dÃv lukv, sNdpØpcpØn 8086395175 dÃv lukv, Ip∂wIpfw 8086395175 ]me°mSv KÃv lukv, ]me°mSv0491-2505599 email: stateprotocolkerala@gmail.com KÃv lukv, aeºpg 0491-2815207 2815207 Pn√bnse dÃv lukv C.C bpsS kn.bp.Pn. ºcpw C˛sabn¬ hnemkhpw: 0491-2505895, 8086395178, eeblpkd.pwd@kerala.gov.in, eeblpkd.pwd@gmail.com dÃv lukv, ]me°mSv 8086395179 dÃv lukv, XØawKew 8086395182 dÃv lukv, BeØq¿ 8086395182 dÃv lukv, sImgn™mºmd 8086395182 dÃv lukv, H‰∏mew 8086395181 dÃv lukv, sjm¿Wq¿ 8086395181 dÃv lukv, ]´mºn 8086395181 dÃv lukv, XrØme 8086395181 dÃv lukv, aÆm¿°mSv 8086395180 dÃv lukv, AKfn 8086395180 dÃv lukv, hS°mt©cn 8086395182 dÃv lukv, s∑md 8086395182 dÃv lukv, tIm´mbn 8086395182 dÃv lukv, sN¿∏pft»cn 8086395181 t]cv Hm^okv w. F.C.C./Fax t]cv Hm^okv w. F.C.C./Fax
 • 3. dhyq ssKUv 2024 66 t]cv Hm^okv w. F.C.C./Fax t]cv Hm^okv w. F.C.C./Fax ae∏pdw KÃv luk,v ae∏pdw 0483-2734311 2734311 Pn√bnse dÃv lukv C.C bpsS kn.bp.Pn. ºcpw C˛sabn¬ hnemkhpw: 0483-2734937, 8086395184, pwdexecutiveengineer@gmail.com dÃv lukv, XncqcßmSn 8086395187 dÃv lukv, Xncq¿ 8086395187 dÃv lukv, Xmq¿ 8086395187 dÃv lukv, hebwIpfw 8086395187 dÃv lukv, s]m∂mn 8086395187 dÃv lukv, ]c∏ßmSn 8086395187 dÃv lukv, sImt≠m´n 8086395187 dÃv lukv, h≠q¿ 8086395186 dÃv lukv, ]m≠n°mSv 8086395186 dÃv lukv, Ip‰n∏pdw 8086395186 sF._n, ImfnImhv 8086395186 dÃv lukv, AßmSn∏pdw 8086395186 dÃv lukv, Acot°mSv 8086395185 dÃv lukv, FShÆ 8086395185 dÃv lukv, tIm´bv°¬ 8086395185 dÃv lukv, ae∏pdw 8086395185 dÃv lukv, neºq¿ 8086395185 dÃv lukv, at©cn 8086395185 tImgnt°mSv KÃv luk,v tImgnt°mSv 0495-2383920 2383408 Pn√bnse dÃv lukv C.C bpsS kn.bp.Pn. ºcpw C˛sabn¬ hnemkhpw: 0495-2721877, 8086395189, eebldkkd@gmail.com dÃv lukv, mZm]pcw 8086395192 dÃv lukv, Ip‰ymSn 8086395192 dÃv lukv, hSIc 8086395192 dÃv lukv, _mept»cn 8086395192 dÃv lukv, t]cm{º 8086395192 dÃv lukv, sImbnem≠n 8086395192 dÃv lukv, ^tdm°v 8086395191 dÃv lukv, Ip∂awKew 8086395191 dÃv lukv, tImgnt°mSv 8086395191 dÃv lukv, Xmact»cn 8086395191 hbmSv KÃv luk,v kp¬Øm≥_tØcn 04936-220225 2383408 Pn√bnse dÃv lukv C.C bpsS kn.bp.Pn. ºcpw C˛sabn¬ hnemkhpw: 0493-6202640, 8086395199, eekalpetta@gmail.com dÃv lukv, I¬∏‰ 8086395200 dÃv lukv,kp¬Øm≥_tØcn 8086395202 dÃv lukv, sshØncn 8086395200 dÃv lukv, ta∏mSn 8086395200 Sn_n, am¥hmSn 8086395201 sF_n, am¥hmSn 8086395201 dÃv lukv, tImtdm 8086395201 IÆq¿ KÃv luk,v IÆq¿ 0497-2706426 2701946 Pn√bnse dÃv lukv C.C bpsS kn.bp.Pn. ºcpw C˛sabn¬ hnemkhpw: 0497-2320468, 8086395194, eebldknr@gmail.com dÃv lukv, Xfn∏dº 8086395197 dÃv lukv, Ccn°q¿ 8086395197 dÃv lukv, ]ø∂q¿ 8086395197 dÃv lukv, s]cntßmw 8086395197 dÃv lukv, Xet»cn 8086395195 sF_n, ]mq¿ 8086395195 sF_n, IqØp]dºv 8086395195 sF_n, amSmbn 8086395196 dÃv lukv, a´∂q¿ 8086395195 dÃv lukv, Ccn´n 8086395195 dÃv lukv, t]cmhq¿ 8086395195 dÃv lukv, IÆq¿ 8086395196 Imk¿tKmUv KÃv luk,v Imk¿tKmUv 04994-230666 230060 Pn√bnse dÃv lukv C.C bpsS kn.bp.Pn. ºcpw C˛sabn¬ hnemkhpw: 04994-230542, 8086395204, eebldksd@gmail.com dÃv lukv, Imen°Shv 9495066898 dÃv lukv, Im™ßmSv 9495066898 dÃv lukv, Imk¿tKmUv 8086395205 dÃv lukv, at©izcw 8086395205 dÃv lukv, _¥Sp° 8086395205 dÃv lukv, Ipºf 8086395205 dÃv lukv, _SbSp° 8086395205 dÃv lukv, D∏f 8086395205
 • 4. dhyq ssKUv 2024 67 w K m ` n h w ¨ m ^ t v ∏ p I h ) F ( q y h d 2 1 0 7 1 5 2 1 7 4 0 v ∏ p I h ) n _ ( q y h d 7 0 2 8 1 5 2 1 7 4 0 v ∏ p I h ) n k ( q y h d 5 0 1 8 1 5 2 1 7 4 0 v ∏ p I h ) F ˛ n U ( q y h d 3 6 9 8 1 5 2 1 7 4 0 v ∏ p I h ) n _ ˛ n U ( q y h d 5 6 4 7 1 5 2 1 7 4 0 v ∏ p I h ) C ( q y h d 5 1 8 8 1 5 2 1 7 4 0 v ∏ p I h ) v ^ F ( q y h d 0 8 4 8 1 5 2 1 7 4 0 v ∏ p I h ) n P ( q y h d 2 6 1 7 1 5 2 1 7 4 0 v ∏ p I h ) v ® F ( q y h d 0 6 9 8 1 5 2 1 7 4 0 v ∏ p I h ) ¬ F ( q y h d 6 9 6 8 1 5 2 1 7 4 0 v ∏ p I h ) w F ( q y h d 9 9 3 7 1 5 2 1 7 4 0 v ∏ p I h ) ≥ F ( q y h d 1 4 2 8 1 5 2 1 7 4 0 v ∏ p I h ) n ] ( q y h d 3 0 1 8 1 5 2 1 7 4 0 v ∏ p I h ) ¿ B ( q y h d 2 3 1 7 1 5 2 1 7 4 0 v ∏ p I h ) v k F ( q y h d 1 0 2 8 1 5 2 1 7 4 0 v ∏ p I h ) n ‰ ( q y h d 4 3 2 8 1 5 2 1 7 4 0 v ∏ p I h ) p b ( q y h d 4 0 1 8 1 5 2 1 7 4 0 v ∏ p I h ) F ˛ v ^ F ¿ B n U ( q y h d 3 1 5 8 1 5 2 1 7 4 0 v ∏ p I h ) n _ ˛ v ^ F ¿ B n U ( q y h d 7 8 4 8 1 5 2 1 7 4 0 v ∏ p I h ) n k ˛ v ^ F ¿ B n U ( q y h d 1 3 1 7 1 5 2 1 7 4 0 v ∏ p I h ) n k . v k F ( q y h d 0 8 1 7 1 5 2 1 7 4 0 v ∏ p I h ) v k F . n ] ( q y h d 8 2 8 8 1 5 2 1 7 4 0 v ∏ p I h ) v k F . H ( q y h d 6 9 0 8 1 5 2 1 7 4 0 v ∏ p I h ) F ˛ w F n U ( q y h d 3 1 1 8 1 5 2 1 7 4 0 v ∏ p I h ) n _ ˛ w F n U ( q y h d 6 1 2 8 1 5 2 1 7 4 0 kwÿm dhyq hIp∏v, Kh: sk{I´dntb‰v, Xncph¥]pcw
 • 5. dhyq ssKUv 2024 68 t n e m t r a p e D e u n e v e R f o s r e c i f f O - . l S o N e m a N d l e h t s o P r e d n U s n o i t c e S l o r t n o C e l i b o M - t x E . n 1 , ƒ m z k n _ p ¶ n z S n X a o i { . v k F . F . F s ¬ n ∏ n k ≥ n ] { n d ´ I { k s q y h d 7 6 0 3 1 7 7 4 4 9 5 5 2 8 2 ¿ n _ m k . v k F . o i { ≥ k s s p l ¬ y j ] s v k n d ´ I { k s , B - F R D , A - F R D C S & E , C - F R D 6 9 2 3 6 5 7 4 4 9 6 6 2 8 3 ¿ k m ƒ p Z v _ A . o i { v k F F F s , n _ ¬ W j o U A n d ´ I { k s S P & G , P , B 0 3 3 3 1 1 7 4 4 9 6 8 8 8 4 n k n e m e n c a t . n X a o i { h s s ¬ W j o U A n d ´ I { k s H , L , A 9 2 3 5 7 1 6 4 4 9 1 9 6 8 5 ¬ m ] b P . ¿ B . n S . o i { ¬ W j o U A n d ´ I { k s A - m o w s a v e D , F B & 8 4 1 5 9 0 6 4 4 9 7 9 3 8 6 ¿ B ¿ m a p I ] m K t . o i { ¬ F ¬ W j o U A n d ´ I { k s S , U , M 4 7 3 0 4 2 7 4 8 9 9 3 2 7 7 P s p P n _ . o i { v ‚ n b m P t n d ´ I { k s B D , A D , C 7 8 3 6 0 1 7 4 9 9 4 5 1 7 8 v k a m X t ≥ ® n b m d t . o i { n ´ q y ] U s n d ´ I { k s E , T 5 0 2 1 4 2 7 4 4 9 2 3 3 8 9 I s n W m d n n a . n X a o i { n ´ q y ] U s n d ´ I { k s , B - F R D , A - F R D S O & C - F R D 4 1 1 4 4 1 6 4 4 9 8 0 3 7 0 1 I s X { n N . n X a o i { ≥ c I m h n Z n ´ q y ] U s n d ´ I { k s S , H , C S 4 9 6 0 9 4 7 4 4 9 2 2 7 8 1 1 . v k F . w F . n X a o i { e I o i { n ´ q y ] U s n d ´ I { k s B & A - v e D 8 6 8 9 5 9 5 9 4 9 5 0 0 8 2 1 n ] ¿ m a p I ` m i t . o i { n ´ q y ] U s n d ´ I { k s R & N 5 8 7 3 7 2 7 9 4 9 3 5 2 7 3 1 v k o § ¿ h p n _ . o i { ¿ ≠ A n d ´ I { k s S P & B 5 1 4 8 0 5 6 4 4 9 1 6 3 8 4 1 F m j ≥ l j . o i { ¿ ≠ A n d ´ I { k s P & G 5 7 3 9 6 2 7 9 4 9 4 5 1 8
 • 6. dhyq ssKUv 2024 69 - . l S o N e m a N d l e h t s o P s n o i t c e S r e d n U l o r t n o C e l i b o M . n t x E 5 1 F s . n P p µ C . n X a o i { ¿ ≠ A n d ´ I { k s L & A 6 6 9 8 4 8 7 9 4 9 8 6 4 8 6 1 F ≥ µ { N b P . o i { ¿ ≠ A n d ´ I { k s B , A - M D T & 5 9 5 8 8 6 7 4 4 9 3 5 4 8 7 1 I s I s j n . n X a o i { ¿ ≠ A n d ´ I { k s R , N 5 5 9 7 1 5 5 9 4 9 0 5 1 8 8 1 v P m c F ¬ p l m c . o i { v k F F I s ¿ ≠ A n d ´ I { k s F & B D , E 6 8 0 4 6 3 0 0 4 9 6 7 4 8 9 1 ¿ B v P m c p n _ . o i { v k F ¿ ≠ A n d ´ I { k s A D & C 0 5 6 8 6 5 7 0 9 7 6 3 2 8 0 2 n c m a p I X n P p k . n X a o i { v k F v k F ¿ ≠ A n d ´ I { k s U , M 4 0 7 3 3 4 5 9 4 9 8 5 0 7 1 2 ¿ m a p I v j c t p k . o i { ≥ £ k s ¿ k o ^ m H A 1 4 1 1 7 7 7 4 4 9 2 1 0 7 2 2 v k m Z w F p P n d . o i { ≥ £ k s ¿ k o ^ m H B 9 3 2 2 5 0 1 2 9 8 7 0 2 8 3 2 ¬ m ] m K t n h p n h . o i { ≥ £ k s ¿ k o ^ m H C 2 3 9 1 6 0 8 4 0 9 5 0 1 8 4 2 q _ m _ p _ n e . o i { ≥ £ k s ¿ k o ^ m H ) A ( D 1 9 4 7 2 0 6 4 4 9 3 6 9 8 5 2 v Ø n P ¿ a A . n X a o i { v k F . ¿ B ≥ m Ø n Æ D ≥ £ k s ¿ k o ^ m H ) B ( D 8 8 1 9 8 7 0 0 4 9 5 6 4 7 6 2 ¬ F . I s n j m P t . o i { ≥ £ k s ¿ k o ^ m H E 0 6 3 4 8 5 5 9 8 9 5 1 8 8 7 2 7 2 n _ n √ h ] v j p ] . n X a o i { ≥ £ k s ¿ k o ^ m H F 0 8 7 6 0 5 6 4 4 9 0 8 4 8 8 2 ¿ B n P v Ø n P p k . o i { ≥ £ k s ¿ k o ^ m H G 0 1 1 5 9 7 3 3 9 6 2 6 1 7 9 2 n ] n k j n a . n X a o i { ≥ £ k s ¿ k o ^ m H H 3 2 8 6 6 7 1 2 9 8 0 6 9 8 0 3 v ‚ k ≥ n h b n ] { . n X a o i { ≥ £ k s ¿ k o ^ m H L 8 9 9 5 2 3 6 4 4 9 6 9 6 8
 • 7. dhyq ssKUv 2024 70 - . l S o N e m a N d l e h t s o P s n o i t c e S r e d n U l o r t n o C e l i b o M - t x E . n 1 3 p ‘ n k n c m a p I . n X a o i { ≥ £ k s ¿ k o ^ m H M 6 5 6 3 6 5 3 3 6 9 9 9 3 7 2 3 ¿ B I s P p ‘ n k . n X a o i { ≥ £ k s ¿ k o ^ m H N 7 2 7 4 2 2 5 9 9 9 1 4 2 8 3 3 P o Z J . n X a o i { ≥ £ k s ¿ k o ^ m H P 8 3 8 0 6 7 6 9 4 9 3 0 1 8 4 3 n k I s n W m d . n X a o i { ≥ £ k s ¿ k o ^ m H R 0 4 5 0 9 3 7 4 8 9 2 3 1 7 5 3 n k . F n a v £ e b P . n X a o i { ≥ £ k s ¿ k o ^ m H S 6 2 8 8 9 6 1 2 9 8 1 0 2 8 6 3 w F w K o _ p ‘ n k . n X a o i { v k F ≥ £ k s ¿ k o ^ m H T 4 4 2 5 9 4 5 9 9 9 4 3 2 8 7 3 n h ¬ F p ‘ n k . n X a o i { ≥ £ k s ¿ k o ^ m H U 3 6 0 3 3 6 6 4 4 9 4 0 1 8 8 3 a m H n U . n h . n X a o i { ≥ £ k s ¿ k o ^ m H A - F R D 5 4 1 2 4 8 6 4 8 9 3 1 5 8 9 3 ƒ m ] t v j I t m c . o i { ≥ £ k s ¿ k o ^ m H B - F R D 3 4 0 0 3 1 6 4 9 9 7 8 4 8 0 4 w F _ o j . n X a o i { ≥ £ k s ¿ k o ^ m H C - F R D 9 0 3 2 3 0 1 0 3 8 1 3 1 7 1 4 v k F n P v ¥ m i ] { . o i { ≥ £ k s ¿ k o ^ m H C S 4 5 2 2 9 1 7 3 0 9 0 8 1 7 2 4 w F n W a c . n X a o i { ≥ £ k s ¿ k o ^ m H S P 1 0 0 1 2 7 7 9 4 9 8 2 8 8 3 4 I s n P k . o i { v k o ^ m H v ‚ ≠ ] { q k S O 2 2 9 8 0 4 5 9 4 9 6 9 0 8 4 4 ≥ F n h v Z m k ] { h n i . o i { ≥ £ k s ¿ k o ^ m H A - M D 5 4 7 1 1 2 8 5 9 9 3 1 1 8 5 4 n ] . I s _ o j . n X a o i { ≥ £ k s ¿ k o ^ m H B - M D 5 0 3 8 8 6 7 9 4 9 6 1 2 8
 • 8. dhyq ssKUv 2024 71 ¬ W q y _ S { s s v ‚ m e m ÿ w k √ n P ¬ W q y _ S { s s v U ≥ m e ¿ º ¨ m ^ t w k m e n h ¬ n b a s ˛ C w f p I m W d F w z k h Z t 2 9 2 2 2 4 2 4 8 4 0 v U ≥ m e w f p I m W d F ¬ W q y _ S { s s 3 6 2 6 7 7 2 4 8 4 0 - . l i a m g @ m a l u k a n r e l a n u b i r t d n a l m o c ¿ q » r X v U ≥ m e w z k h Z t ¬ W q y _ S { s s 6 8 0 0 1 6 7 4 5 8 n i . c i n @ r e k . r s t r l c y d v U ≥ m e ¿ q » r X ¬ W q y _ S { s s m o c . l i a m g @ r c t r l h a t l p s v U ≥ m e w f p I w ∂ p I ¬ W q y _ S { s s 5 0 6 5 4 2 7 4 8 9 m o c . l i a m g @ r s t m k k r l v U ≥ m e S p ° e m ß n c C ¬ W q y _ S { s s 0 0 4 7 6 8 7 4 4 9 - i a m g @ a d u k k a l a j n i r i r a d l i s h a t l p s m o c . l v S m ° e m ] v U ≥ m e w z k h Z t ¬ W q y _ S { s s 7 9 0 0 1 6 7 4 5 8 8 n i . v o g . a l a r e k @ v e r . d k p r l _ c y d v U ≥ m e v S m ° e m ] ¬ W q y _ S { s s m o c . l i a m g @ 1 d k p r l t s v U ≥ m e n º m ´ ] ¬ W q y _ S { s s m o c . l i a m g @ b t p r l t s v U ≥ m e w e m ∏ ‰ H ¬ W q y _ S { s s 1 9 1 7 4 2 2 6 6 4 0 m o c . l i a m g @ p t o r l t s ) ¿ B ¿ B ( v S m ° e m ] ¬ W q y _ S { s s v U ≥ m e 5 5 9 5 0 5 2 1 9 4 0 n i . v o g . a l a r e k @ v e r . d k p r r - r h a t 1 ¬ d P F ¬ F ¬ W q y _ S { s s v U ≥ m e m o c . l i a m g @ r a d l i s h a t l p s 2 ¬ d P F ¬ F ¬ W q y _ S { s s v U ≥ m e n i . v o g . a l a r e k @ v e r . 2 g a l _ r h a t v U ≥ m e n S m ∏ ´ A ¬ W q y _ S { s s 0 7 4 1 9 2 4 2 9 4 0 n i . v o g . a l a r e k @ v e r . d k p . p t a . r h a t w d p ∏ e a v U ≥ m e w z k h Z t ¬ W q y _ S { s s 6 0 0 6 1 6 7 4 5 8 2 8 5 9 3 7 2 3 8 4 0 m o c . l i a m g @ n o i t c e s m p l m v U ≥ m e ¿ q c n X ¬ W q y _ S { s s m o c . l i a m g @ r u r i t t l v U ≥ m e n c © t a ¬ W q y _ S { s s m o c . l i a m g @ i r e j n a m r l
 • 9. dhyq ssKUv 2024 72 ¬ W q y _ S { s s v ‚ m e m ÿ w k √ n P v U ≥ m e ¬ W q y _ S { s s ¿ º ¨ m ^ t w k m e n h ¬ n b a s ˛ C v U ≥ m e n S m ß c q c n X ¬ W q y _ S { s s m o c . l i a m g . i d g t t l ¬ d P F ¬ F ¬ W q y _ S { s s v U ≥ m e m o c . l i a m g @ m p m g a l ¬ d P F ¬ F ¬ W q y _ S { s s v U ≥ m e m o c . l i a m g @ m p m g a l v U ≥ m e v ´ ¿ m ] t ¿ b F ¬ W q y _ S { s s m o c . l i a m g @ r u r i t t l v S m ° t n g m I t v U ≥ m e w z k h Z t ¬ W q y _ S { s s m o c . l i a m g @ d k k r l c d v U ≥ m e v S m ° t n g m I t ¬ W q y _ S { s s 2 4 8 4 9 9 2 5 9 4 0 m o c . l i a m g @ 7 1 0 2 d k k t l v U ≥ m e c I S h ¬ W q y _ S { s s m o c . l i a m g @ a r a k a t a v t l r a d l i s h a t v U ≥ m e ¿ B ¿ B ¬ W q y _ S { s s v U ≥ m e n ≠ m e n b m I s ¬ W q y _ S { s s v U ≥ m e v ´ ¿ m ] t ¿ b F ¬ W q y _ S { s s v S m b h v U ≥ m e w z k h Z t ¬ W q y _ S { s s 1 5 2 2 0 2 6 3 9 4 0 - . l i a m g @ d a n a y a w r l r o t c e l l o c y t u p e d m o c v U ≥ m e n S m h ¥ m a ¬ W q y _ S { s s - g @ y d a v a h t n a n a m r l r a d l i s h a t l a i c e p s m o c . l i a m ¿ q Æ I v U ≥ m e w z k h Z t ¬ W q y _ S { s s m o c . l i a m g @ b c e s l o c n a k w z k h Z t v º d ] n f X ¬ W q y _ S { s s v U ≥ m e n i . c i n @ r e k . n a k r r w z k h Z t n c » t e X ¬ W q y _ S { s s v U ≥ m e m o c . l i a m g @ m d r u n n a k v U ≥ m e v º d ] p Ø q I ¬ W q y _ S { s s 5 9 0 5 6 3 2 0 9 4 0 m o c . l i a m g @ a p b k r l v U ≥ m e ¿ q ∂ ø ] ¬ W q y _ S { s s 5 8 4 9 2 2 5 8 9 4 0 m o c . l i a m g @ r n p t l r d s h t l p s
 • 10. dhyq ssKUv 2024 73 em≥Uv dhyq IΩo-j-W-td‰v IΩo-j-W¿ tUm. F IuinK≥ sFFFkv 0471-2322830 9747542020 Fax:0471-2320376 8547610000 e-mail : lrcommissioner@gmail.com tPmbn‚ v IΩo-j-W¿ {ioaXn. KoX F, sFFFkv 0471-2322947 9447733947 Fax:0471-2334162 e-mail : jointcommissioner10@gmail.com Akn-Â v IΩo-j-W¿ (F¬.F) {io. Ap. Fkv mb¿ 0471-2322796 8547610001 Fax: 0471-2328441 e-mail: aclaclr@gmail.com Akn-Â v IΩo-j-W¿ (F¬.B¿) {io. tcmln≥cmPv B¿ sI.F.Fkv 0471-2321229 8547610002 e-mail: lrbclrtvm@gmail.com Akn-Â v IΩo-j-W¿ (ko-n-tbm-dn‰n sk¬) {io. hnoXv ‰n sI 0471-2336965 8547610003 Fax: email: acsclr@gmail.com Akn-Â v IΩo-j-W¿ (Un.Fw) {ioaXn. _o ]n Bµv 0471-2324120 8547610004 email: acdmclr@gmail.com Akn-Â v IΩo-j-W¿ (B¿.-C) {ioaXn. {]nb sF mb¿ 0471-2322606 8547610010 e-mail: acreclr@gmail.com tmU¬ Hm^ok¿, tÉv sF.‰n. sk¬ (dhyq) {io. a[p sI 0471-2995245 8547610009 e-mail: stateitcell@gmail.com ¬ W q y _ S { s s v ‚ m e m ÿ w k √ n P v U ≥ m e ¬ W q y _ S { s s ¿ º ¨ m ^ t w k m e n h ¬ n b a s ˛ C v U ≥ m e n ´ n c C ¬ W q y _ S { s s 0 0 3 3 3 9 2 0 9 4 0 m o c . l i a m g @ t l y t t i r i n c » t e X ¿ B ¿ B n i . v o g . a l a r e k @ v e r . y r s l h t r r . h a t - m K t ¿ k m I v U v U ≥ m e w z k h Z t ¬ W q y _ S { s s 1 1 0 5 5 2 4 9 9 4 0 m o c . l i a m g @ d s k b l t v U m K t ¿ k m I ¬ W q y _ S { s s v U ≥ m e m o c . l i a g @ d g s k r l
 • 11. dhyq ssKUv 2024 74 konb¿ ^nm≥kv Hm^ok¿ {ioaXn. ip`e£van B¿ 0471-2322569 8547610007 email: sfoclr@gmail.com ^nm≥kv Hm^o-k¿˛2 {ioaXn. DjmdmWn F¬ Fkv 0471-2322785 e-mail: jfoclr@gmail.com ]ªnIv dntej≥ Hm^o-k¿ {io. kt¥mjv F≥ ]n 0471-2994245 e-mail:prorevenuekerala@gmail.com a‰v t^m¨ ºcpIƒ Pd¬ 0471˛2322005 Akn- v IΩo-j-W¿ Fkv kn bqWn‰v 0471˛2327409 Akn- v IΩo-j-W¿ B¿ C bqWn‰v 0471˛2321245 Akn- v IΩo-j-W¿ F¬ B¿ bqWn‰v 0471˛2327413 X]m¬ 0471˛2322835 I¨t{Smƒ dqw 0471˛2331639 sF.‰n Imƒ sk‚¿ 0471˛2995254 ]ªnIv dntej≥ Hm^ok¿ 0471˛2994245 em≥Uv dhyq IΩojWtd‰v, Extension Numbers em≥Uv dhyq IΩojW¿ 101 tPmbn‚ v IΩojW¿ 102 Fkn˛B¿C 103 Fkn˛F¬B¿ 104 Fkn˛Fkv kn 105 Fkn˛UnFw 106 Fkn˛F¬F 107 konb¿ ^nm≥kv Hm^ok¿ 108 ^nm≥kv Hm^ok¿˛II 109 tmU¬ Hm^ok¿ sF.‰n sk¬ 110 IΩojW¿ knF˛1 111 IΩojW¿ knF˛2 112 tPmbn‚ v IΩojW¿ knF 113 Fkn(B¿C) bqWn‰v F≥ sk£≥ (sPFkv) 114 C sk£≥ (FkvFkv) 115 C sk£≥ (sPFkv) 116 kyq´v sk£≥ (FkvFkv) 117 kyq´v sk£≥ (sPFkv) 118 Pn sk£≥ (FkvFkv) 119 Un sk£≥ (FkvFkv) 120 Fkn(F¬B¿) bqWn‰v _n sk£≥ (FkvFkv) 121 _n sk£≥ (sPFkv) 122 Uªp sk£≥ (sPFkv) 123 Fkn(Fkv kn) bqWn‰v kn sk£≥ (FkvFkv) 124 kn sk£≥ (sPFkv) 125 ‰n sk£≥ (FkvFkv) 126 ‰n sk£≥ (sPFkv) 127 Fw sk£≥ (sPFkv) 128 Fkn(UnFw) bqWn‰v knF to Fkn (UnFw) 181 F sk£≥ (FkvFkv) 130 F®v sk£≥ (sPFkv) 131 ]n sk£≥ (FkvFkv) 132 ]n sk£≥ (sPFkv˛1) 133 ]n sk£≥ (sPFkv˛2) 134 Iyp sk£≥ (FkvFkv) 135 Iyp sk£≥ (sPFkv˛1) 136 Iyp sk£≥ (sPFkv˛2) 137 B¿ sk£≥ (FkvFkv) 138 B¿ sk£≥ (sPFkv˛1) 139
 • 12. dhyq ssKUv 2024 75 kwÿm em≥Uv t_m¿Uv em≥Uv t_m¿Uv & em≥Uv dhyq IΩojW¿ tUm. F IuinK≥ sFFFkv 0471-2322830 9747542020 e-mail : lrcommissioner@gmail.com 8547610000 sk{I-´dn {ioaXn. KoX F sFFFkv 0471-2322839 9446534818 e-mail: secretary.slb@kerala.gov.in lbsecretary01@gmail.com Akn-Â v sk{I-´dn {io. kmw ¢o‰kv 0471-2328149 8547610017 email: asstsecy.slb@kerala.gov.in slbtvpm@gmail.com tem B^o-k¿ 0471-2321093 {ioaXn. Pnj Un ^nm≥kv Hm^ok¿ 0471-2321093 {io. kvtIm´v sI sI IΩojW¿ Zpc¥nhmcWw tUm. F IuinK≥ sFFFkv 8078075552 B¿ sk£≥ (sPFkv˛2) 140 sF sk£≥ (sPFkv) 141 Fkn (F¬F) bqWn‰v knF to Fkn (F¬F) 142 sP sk£≥ (FkvFkv) 143 sI sk£≥ (sPFkv) 144 sP sk£≥ (sPFkv˛1) 145 sP sk£≥ (sPFkv˛2) sP1,sP2,sP3,sP6 ko‰v 162 sP5, sP7, sP9, sP10 ko‰v 163 sP4, sP8 ko‰v 164 sP11, sI1, sI2, sI3 ko‰v 165 sI 4, sI 5 ko‰v 166 ^nm≥kv knF to Fkv.F^vH 129 ^nm≥kv F sk£≥ (FkvFkv) 147 ^nm≥kv F sk£≥ (sPFkv) 148 ^nm≥kv _n sk£≥ (sPFkv) 149 ^nm≥kv kn sk£≥ (FkvFkv)150 ^nm≥kv kn sk£≥ (sPFkv˛1)151 ^nm≥kv kn sk£≥ (sPFkv˛2)152 X]m¬ & s^b¿tIm∏n X]m¬ F^vknFkv 153 vsUkv]m®v F^vknFkv 154 s^b¿tIm∏n sk£≥ 155 tÉv sF‰n sk¬ tÉv sF‰n sk¬ (sPFkv˛1)156 tÉv sF‰n sk¬ (sPFkv˛2)157 tÉv sF‰n sk¬ (sPFkv˛3)158 dhyq amz¬ sk¬ dhyq amz¬ sk¬ (sPFkv˛1)159 I¨t{Smƒ dqw 160 sU^Zm¿ 167 ss{Uthgvkv dqw 180
 • 13. dhyq ssKUv 2024 76 kwÿm Zpc¥ nhm-cW AtXm-dn‰n (F-kv.-B¿.H w.583/2013 XobXn 27 Pqsse 2013) 1. apJy-a{¥n sNb¿am≥ (FIvkv˛H^ntjym) 2333241/2512040 2314853/2318406 fax : 0471-2333489 0481-2351135 website: www.keralacm.gov.in 9447565656 email: chiefminister@kerala.gov.in 2. dhyq a{¥n 2320408 2314652 sshkv sNb¿am≥ (FIvkv˛H^ntjym) 2333670 9447672200 fax : 0471-2333350 email: min.rev@kerala.gov.in 3. Irjn-a{¥n 2333091/2335075 , 0471-2314435 saº¿ (FIvkv˛H^ntjym) email: min.agri@kerala.gov.in 9447897700 4. No^v sk{I-´dn & No^v FIvkn-Iyq-´ohv 2333147 Hm^o-k¿ (FIvkv˛H^ntjym) fax: 0471-2327176 email: chiefsecy@kerala.gov.in 5. {]n≥kn∏¬ sk{I-´dn, B`y¥c hIp∏v 2333174 saº¿ (FIvkv˛H^ntjym) fax: 0471-2327451 email: prlsecy.home@kerala.gov.in 6. {]n≥kn∏¬ sk{I-´dn, dhyq hIp∏v I¨ho-¿ (FIvkv˛H^ntjym) 2325239/2518549 9560407263 fax:0471-2335467 revenuedmdk@gmail.com, prlsecy.revenue@kerala.gov.in k¿t∆ Ub-d-IvS-td‰v Ub-d-IvS¿ {io. kodmw kmw_inhdmhp sFFFkv 2325266 /fax:2338210 9447015266 email:dir-tvm.syr@kerala.gov.in, website:http://www.dslr.kerala.gov.in AUo. Ub-d-IvS¿ {io. kptci≥ ImWns®cnbm≥ (i/c) 2321286 /fax:2338210 9961497940 sU]yq´n Ub-d-IvS¿ {ioaXn. ]n B¿. ]pjv] 9496247941 Akn. sk{I-´dn {io. PbIpamc≥ Fkv 2736766/fax:2338210 9495569946 doPn-b-W¬ tPmbn‚ v Ub-d-IvS¿ {ioaXn. knÔp F³ _n (i/c), Xncp-h--¥-]pcw 2731130 9447859963 doPn-b-W¬ tPmbn‚ v Ub-d-IvS¿ {io. taml³tZhv Un (i/c) 0495-2370545 9447589913 knhn¬ tÃj≥, tImgn-t°mSv sU]yq´n Ub-d-IvS¿ {ioaXn. _o hn 0495-2370545 9497776848 {io. _m_p F³ sI 0495-2370545 9446020871
 • 14. dhyq ssKUv 2024 77 DISASTER MANAGEMENT DIRECTORY Designation/Institution Mobile Land Line/ Toll free & Fax Numbers Principal Secretary, Revenue, DM & State Relief Commissioner 9560407263 0471 2518356 Disaster Management (A,B Department ) 0471 2518549 Commissioner Disaster Management 8078075552 Member, SDMA & Head (Scientist), SEOC 9446579222 0471 2331345 State Control Room 1070 0471 2331639 Fax 0471 2333198 Police (DGP) 9497999999 0471 2721601 Fire & Rescue Service 9497920001 0471 2320868 (Director-Technical) 101 Coast Guard, District Commander Kerala & Mahi 9958866599 0484 2218121 Coast Guard, Kawarathi, Lakshadweep Fisheries (Director) 04896-263494 0471 2303160 1554 KSEB (Dy.Chief Engineer) 9446008267 0474 2761551 Health Services (Addl.Director) 9447661091 0471 2302160, 0471 2304160 Marine Enforcement 0471 2317524 State Disaster Response Force 0483 2783396 Fax 0483 2783396 CENTRALISED SERVICES Helicopter service 9447290121 0484 2872046 Rapid Action Force,Malappuram 0483 2783397 Indian Army, Pangod,Tvpm 0471 2353030 Indian Navy 0484 2872466 0484 2872268 Fax 0484 2668257 Indian Navy Commando Operations 0484 2872046 Coast Guard Dist. Commander 9447972212 Kerala & Lakshdeep Boat Rescue Service 0484 2218121 Director of Fisheries 0471 2230103 Railway Divisional Manager, Thycaud 0471 2325828 Divisional Manager, Palakkad 0491 2555235 KSRTC, Thiruvananthapuram 0471 2471011 7. slUv kb‚nÃv, Fkv.C.H.kn saº¿ sk{I´dn (FIvkv˛H^ntjym) 2331345 9446579222 2331645, 2364424 fax:0471-2364424 Web: www.sdma.kerala.gov.in email: keralasdma@gmail.com
 • 15. dhyq ssKUv 2024 78 1. THIRUVANANTHAPURAM A) Revenue District Control Room ................................... 0471 2730067 District Control RoomToll free No. ............................. 1077 B) Police Control Room (City) .................................... 0471 2333100, 0471 2331843 Duty Officer .......................................................................... 100 Control Room (Rural) .................................. 0471 2316995 Commissioner of Police ............................... 0471 2320579 Superintendent of Police ............................ 0471 2320486 C) Fire and Rescue service Fire and Rescue Station, ............................. 0471 2333101, Thiruvananthapuram ................................... 0471 2322354 Fire and Rescue station, Chackkai. .......... 0471 2501255 Fire and Rescue Station, Vizhinjam. ........ 0471 2480300 Fire and Rescue Station, Varkkala. ............ 0470 2607700 Fire and Rescue Station, Neyyattinkara. . 0471 2222307 Fire and Rescue Station, Parassala. ......... 0471 2201717 Fire and Rescue station, Kattakkada. ...... 0471 2280101 Fire and Rescue Stn., Nedumangadu .... 0472 2812101 Fire and Rescue Station, Attingal.............. 0471 2622000 D) Coast Guard Vizhinjam ........................................................... 0471 2486484 Marine Enforcement...................................... 0471 2480335 E) Fisheries DD of Fisheries ............................................... 0471 2450773 Vizhinjam fisheries station...............................0471 2464076 ............................................................................... 0471 2480335 ............................................................................... 0471 2481118 F) KSEB Control Room .................................................. 0471 2461399 Electricity Repairs ......................................................... 155333 Executive engineer, KSEB West. (Kazhakoottam) ............................................. 0471 2417827 Exe Eng, KSEB East. (Thampanoor) ......... 0471 2461147 Chief Engg Transmission .............................. 0471 2446471 KSEB Distribution CE South. ....................... 0471 2461565 G) Health Services DMO ................................................................... 0471 2473257 Dy. DMO ............................................................ 0471 2471291 A) Revenue District Control Room ................................... 0474 2793473 District Control RoomToll free No. ............................. 1077 B) Police Control Room ...................................................................... 100 Superintendent of Police ............................ 0474 2764422 Dy. Supdt. of Police, Kollam ....................... 0474 2742265 Dy. S P Karunagapally ................................... 0476 2623255 ASP Punalur ...................................................... 0475 2222595 C) Fire and Rescue service Asst. Divisional Officer .................................. 0474 2746200 Fire and Rescue, Chamakkada .................. 0474 2700201 Fire and Rescue, Kundara ........................... 0474 2522490 Fire and Rescue, Karunagappally ............. 0476 2620555 Fire and Rescue, Punalur ............................ 0475 2222701 D) Coast Guard District Control Room ................................... 0476 2685200 E) Fisheries Dy. Director of Fisheries ................................ 0474 2792856 Fisheries Control Room ................................ 0476 2680036 Inspector General, Marine Enforcement...................................... 0476 2680036 F) KSEB Dy. Chief Engineer, KSEB, Kollam .............. 0474 2740933 KSEB Control Room ...................................... 0474 2742945 G) Health Services District Medical office (Health) .................. 0474 2795017 District Medical Officer [Ayurveda] ......... 0474 2535646 DMO Homeo ................................................... 0474 2797220 2. KOLLAM 3. PATHANAMTHITTA A) Revenue District Control Room ................. 0468 2222515, 2322515 District Control RoomToll free No. ............................. 1077 B) Police Supdt. of Police ............................................... 0468 2222636 C) Fire and Rescue service Asst. Divisional Officer .................................. 0468 2222001 D) Fisheries Assistant Director ............................................ 0468 2223134 E) KSEB Deputy Chief Engg. Electrical Circle ................................................. 0468 2228633 F) Health Services DMO .......................................................................0468 228220 Director of Health Services,Tvpm 0471 2302490 India Meteorological Department Daily Warning Alerts 18001801717
 • 16. dhyq ssKUv 2024 79 7. IDUKKI A) Revenue District Control Room ................................... 0484 2423513 ............................................................................... 0484-2423513 District Control RoomToll free No. ............................. 1077 B) Police Commissioner City Police............................ 0484 2359200 Control room .................................................... 0484 2394770 Superintendent of Police, .......................... 0484 2623550 Rural- Aluva ...................................................... 0484 2623550 C ) Fire and Rescue service Divisional Officer ............................................ 0484 2206131 D) Coast Guard District Commander ...................................... 0484 2216046 The Flag Officer, Commanding in Chief Southern Naval Command ............................................. 0484 2872020 E) Fisheries Deputy Director Zonal ................................. 0484 2502768 F) KSEB Chief Engr., Kalamassery .............................. 0484 2555965 Dy. Chief Engr., Perumbavoor .................... 0484 2526252 G) Health Services DMO [H] ............................................................ 0484 2360802 DMO [Homeo] ................................................ 0484 2345687 DMO [ISM] ........................................................ 0484 2335592 6. ERNAKULAM A ) Revenue District Control Room ................................... 04862 232242 .............................................................................. 04862 232303 District Control RoomToll free No. ............................. 1077 B) Police Superintendent of Police ............................ 0486 2232354 C ) Fire and Rescue service Fire and Rescue Station Kattapana .......................................................... 0486 8272300 Fire and Rescue Station, Munnar............................................................... 0486 5230290 Fire and Rescue Station Thodupuzha ..................................................... 0486 2222911 Fire and Rescue Station, Iddukki ............................................................... 0486 2236100 F ) KSEB KSEB Major Section , Kattapana .......................................................... 0486 2222550 KSEB Major Section, Thodupuzha..................................................... 0486 2263226 G) Health Services DMO .................................................................... 0486 2233030 A) Revenue District Control Room ................................... 0481 2562201 District Control RoomToll free No. ............................. 1077 B) Police Superintendent of Police ............................ 0481 2564700 C ) Fire and Rescue service Asst. Divisional Officer .................................. 0481 2567444 D) Coast Guard 5. KOTTAYAM ............................................................................... 0484 2217164 E) Fisheries Asst. Director, Fisheries................................. 0481 2566823 F) KSEB Executive Engineer ......................................... 0481 2568050 G) Health Services DMO .................................................................... 0481 2562778 ............................................................................... 0481 2562923 A) Revenue District Control Room ................................... 0477 2238630 ............................................................................... 0477 2236831 District Control RoomToll free No. ............................. 1077 B) Police Superintendent of Police ............................ 0477 2239326 C) Fire and Rescue service Asst. Divisional Officer .................................. 0477 2230303 D) Coast Guard Commandant ................................................. 0484 22216174 E) Fisheries DD Fisheries ...................................................... 0477 2251103 F) KSEB Dy. Chief Engg. (Electrical Circle) .............. 0477 2245436 G) Health Services DMO [H] ............................................................ 0477 2252329 DMO [Ayurveda] ............................................. 0477 2252965 DMO [Homeo] ................................................ 0477 2242609 4. ALAPPUZHA
 • 17. dhyq ssKUv 2024 80 A ) Revenue District Control Room ................................... 0487 2362424 District Control RoomToll free No. ............................. 1077 B) Police Supdt. of Police............................................... 0487 2361000 C ) Fire and Rescue service Asst. Divisional Officer .................................. 0487 2423650 D ) Coast Guard Dist. Commanding Officer ........................ 0484 2218969 E) Fisheries DD Fisheries, ..................................................... 0487 2441132 Asst. Director ..................................................... 0480 2819698 F) KSEB Dy. Chief Engg. ................................................ 0487 2380675 G) Health Services DMO .................................................................... 0487 2333050 8. THRISSUR 9. PALAKKAD A) Revenue District Control Room 0483 2734922 District Control RoomToll free No. 1077 B) Police Supdt of Police 0483 2734377 C) Fire and Rescue service Addl Divisional Officer .................................. 0483 2734800 E) Fisheries Dy Director, Ponnani ..................................... 0494 2666428 F) KSEB Manchery Circle .............................................. 0483 2734913 G) Health Services DMO .................................................................... 0483 2766857 10. MALAPPURAM A) Revenue District Control Room ................................... 0491 2535008 District Control RoomToll free No. ............................. 1077 B)Police Supdt. of Police............................................... 0491 2534011 C)Fire and Rescue service District Fire Officer .......................................... 0491 2505701 D) Fisheries Dy. Director of Fisheries ................................ 0491 2815245 E) KSEB Ex. Engg, Transmission Circle ..................... 0491 2566631 Exe. Engg. Electrical Circle ........................... 0491 2536935 F) Health Services DMO [Health] ................................................... 0491 2505189 A) Revenue District Control Room .................................. 0495 2371062 District Control RoomToll free No. ............................. 1077 B) Police Police commissioner .................................... 0495 2722911 Supdt of Police [Rural] ................................ 0496 2523100 C) Fire and Rescue service Divisional officer ............................................ 0495 2323191 D) Coast Guard Commanding officer ................................... 0495 2417994 E) Fisheries Director of fisheries ....................................... 0495 2383780 Fisheries control room .................................. 0495 2414074 F) KSEB Dy chief engineer .......................................... 0495 2765912 Dy chief engineer Vadakara ..................... 0496 2523109 G) Health Services DMO ................................................................... 0495 2370540 11. KOZHIKODE A) Revenue District control Room .................................... 04936 202532 ............................................................................... 04936 202251 District Control RoomToll free No. ............................. 1077 B) Police Supdt of Police............................................... 04936 202525 C) Fire and Rescue service Asst. Fire Station Officer ............................... 04936 202333 E) Fisheries Deputy Director .............................................. 04936 255214 F) KSEB Deputy Chief Engineer ................................ 04936 202259 Executive Engineer ........................................ 04936 202259 G) Health Services DMO ................................................................... 04935 240390 12. WAYANAD
 • 18. dhyq ssKUv 2024 81 A) Revenue District Control Room ................................... 04994 255833 District Control RoomToll free No. ............................. 1077 B) Police Supdt. of Police ............................................... 04994 257401 C) Fire and Rescue service Asst. Divisional Officer .................................. 04994 230101 D) Coast Guard Mangalore ......................................................... 0824 2407873 14. KASARAGOD ............................................................................... 0824 2407371 E) Fisheries Deputy Director ............................................... 04672 202537 F) KSEB Dy. Chief Engineer .......................................... 04994 230382 G) Health Services DMO .................................................................... 04672 203118 A) Revenue District Control Room ................................... 04972 713266 ............................................................................... 04972 700645 District Control RoomToll free No. ............................. 1077 B) Police Supdt of Police, ............................................... 04972 763330 Kannur............................................................... 04972 763331 Dy.S.P.Kannur .................................................... 04972 763335 Dy.S.P.Talassery ................................................ 04902 323350 Dy.S.P.Taliparamba........................................... 04902 203247 ............................................................................... 04902 203277 Dy.S.P Iritty......................................................... 04902 491221 C) Fire and Rescue service Kannur ................................................................ 04972 706900 D) Coast Guard Baypore ............................................................................... 04972 900999 ............................................................................... 04972 417993 ................................................................................... 1554155211 E) Fisheries Deputy Director .............................................. 04972 731081 Assistant Director ........................................... 04972 732487 F) KSEB Kannur ............................................................... 04972 707819 Sreekandapuram ............................................ 04602 230267 G) Health Services DMO ................................................................... 04972 700194 13. KANNUR State Control Room- Phone no: 0471-2333198/2331639 Toll Free 1070 Phone numbers of District Control Rooms District Phone. No Mobile Toll Free Thiruvananthapuram 0471 2730045 9497711281 1077 Kollam 0474 2794002 9447677800 1077 Pathanamthitta 0468 2322515 8078808915 1077 Alappuzha 0477 2238630 9495003640 1077 Kottayam 0481 2304800 9446562236 1077 Idukki 04862233111 9383463036 1077 Ernakulam 0484 2423513 7902200400 1077 Thrissur 0487 2362424 9447074424 1077 Palakkad 0491 2505309 8301803282 1077 Malappuram 0483 2736320 9383463212 1077 Kozhikode 0495 2371002 9446538900 1077 Wayand 04936 204151 9446394126 1077 Kannur 0497 2713266 9446682300 1077 Kasargod 0499 4257700 9446601700 1077
 • 19. dhyq ssKUv 2024 82 {][m--s∏´ sh_vssk-‰p-Iƒ 1. No^v Ce-Œ-d¬ Hm^o-k¿, tIcf.................................www.ceokerala.nic.in 2. apJy-a{¥n ...............................................................................www.keralacm.gov.in 3. tIcf k¿°m¿....................................................................www.kerala.gov.in 4. sF.-Fw.-Pn, tIcf ...............................................................www.imgkerala.org 5. tIcf sslt°m-SXn .........................................................www.highcourtofkerala.nic.in 6. tIcf lukv ........................................................................www.gokdelhi.kerala.gov.in 7. tIcf C≥Ãn-‰yq´v Hm^v tem°¬ ............................... AUvan-n-kvt{S-j≥............................................................. www.kilaonline.org 8. tIcf nb-a-k`................................................................... www.niyamasabha.org 9. tIcf tamt´m¿ hml--h-Ip∏v ....................................... www.keralamotorvehicles.com 10.tIcf ]ªnIv k¿∆okv IΩo-j≥ ............................... www.keralapsc.gov.in 11. tIcf kwÿm Bkq-{XW t_m¿Uv .................... www.keralaplanningboard.org 12.tIcf kwÿm t]meokv ............................................ www.keralapolice.org 13.]ªnIv dnte-j≥kv hIp∏v ......................................................... www.prd.kerala.gov.in 14.hnPn-e≥kv & B‚n Id-]vj≥ _yqtdm ..................... www.keralavigilance.org 15.sk{I-t´-dn-tb‰v ^b¬ {Sm°nwKv ................................. www.office.kerala.gov.in 16.k¿t∆ & em≥Uvdn°m¿Uvkv........................................ www.dslr.kerala.gov.in 17.tÉv Fa¿P≥kn Hm∏-td-j≥ sk‚¿ ....................... www.disasterlesskerala.org 18.tImSXn tIkp-I-fpsS ÿnXn........................................ www.ecourts.gov.in 19.C˛-sS-≠¿ ............................................................................... www.etenders.kerala.gov.in 20.kv]m¿°v ................................................................................ www.spark.gov.in 21. tIcf AUvan-n-kvt{S-‰ohv ss{S_yq-W¬.......................kerala.administrativetribunal.gov.in 22.temIm-bp‡ ......................................................................... www.lokayuktakerala.gov.in 23.nb-a-k` tNmZy߃........................................................ www.niyamasabha.org 24.em≥Uv_m¶v ......................................................................... www.kslb.kerala.gov.in 25.`qc-ln-X-cn-√mØ tIcfw ]≤Xn .................................. www.zerolandless.kerala.gov.in 26.em≥Uvdhyq IΩo-j-W-td‰v .......................................... www.clr.kerala.gov.in 27.dhyq hIp∏v tIcfw ........................................................ www.revenue.kerala.gov.in Protocol- Order of Precedence Pn.H (B¿.‰n) w. 8888/2012/PnFUn XobXn, Xncph¥]pcw- 19.10.12 Pn.H (Fw.Fkv) w. 500/2013/PnFUn XobXn, Xncph¥]pcw- 17.01.2013 1 {]knU‚ v 2 sshkv {]knU‚ v 3 {][ma{¥n 4 Kh¿W¿ 5 ap≥ C¥y≥ {]knU‚pam¿ 6 No^v PÃnkv Hm^v C¥y temIvk`m kv]o°¿ 7 tI{µ Iym_n‰v a{¥nam¿ apJya{¥n 7A `mcXcXv e`n®h¿
 • 20. dhyq ssKUv 2024 83 8 a‰p kwÿmßfnse apJya{¥nam¿ a‰p kwÿmßfnse Kh¿W¿am¿ 9 kp{]owtImSXn PUvPnam¿ 10 cmPyk` sU]yq´n sNb¿am≥ D]apJya{¥n tI{µ kla{¥nam¿ 14 nbak`m kv]o°¿ sslt°mSXn No^v PÃnkv tIcf temImbp‡ 15 kwÿmßfnse Im_n‰v a{¥nam¿ Kh¨sa‚ v No^v hn∏v tI{µ sU]yq´n a{¥nam¿ {]Xn]£tXmhv tÉv πmnwKv t_m¿Uv sshkv sNb¿am≥ 17 sNb¿am≥, tIcf tÉv ]n∂m°hn`mK IΩoj≥ sNb¿t]gvk¨, tIcf apjymhImi IΩoj≥ tIcf D]temImbp‡ {]knU‚ v, D]t`m‡r X¿°]cnlmc IΩoj≥ No^v PÃnkv HgnsIbp≈ sslt°mSXn PUvPnam¿ 18 nbak` sU]yq´n kv]o°¿ tab¿ 21A ]m¿esa‚ v AwK߃ 21B nbak` AwK߃ 23 tkmIam≥U¿am¿/ No^v sk{I´dn Sp Kh¨sa‚ v ^vfmKv Hm^ok¿ Iam≥UnwKv C≥ No^v, ktX¨ th¬ Iam≥Uv tIcfkwÿm apjymhImi IΩoj≥ AwK߃ tIcfkwÿm ]n∂m° hn`mKIΩoj≥ AwK߃ No^v sk{I´dnbpsS ]Zhnbnep≈ DtZymKÿ¿ e^v‰‚ v Pdens‚tbm kam]Zhnbntem D≈ DtZymKÿ¿ tIcf ]ªnIv k¿∆okv IΩoj≥ sNb¿am≥ 25 AUzt°‰v Pd¬ tIcf ]ªnIv k¿∆okv IΩoj≥ AwK߃ apJy hnhcmhImi IΩojW¿ IΩojW¿am¿, Kh¨sa‚ v sk{I´dnam¿ UbdIvS¿ Pd¬ Hm^v t]meokv kwÿmw kµ¿in°p∂ tI{µ`cW{]tZißfnse e^v‰‚ v Kh¿W¿am¿ UbdIvS¿ Pd¬ Hm^v t]meokns‚ dm¶nep≈ DtZymKÿ¿ kz¥w A[nImc]cn[nbnep≈ Pn√m]©mbØv {]knU‚pam¿
 • 21. dhyq ssKUv 2024 84 {]n≥kn∏¬ No^v I¨k¿th‰¿ Hm^v t^mdÃv C≥IwSmIvkv A∏te‰v ss{S_yqW¬ (sIm®n) AwK߃ sshkv Nm≥ke¿am¿ 26 A°u≠‚ v Pd¬ No^v I¨k¿th‰¿ Hm^v t^mdÃv IÃwkv B‚ v sk≥{S¬ FIvsskkv IfIvS¿am¿ C≥IwSmIvkv IΩojW¿ UbdIvS¿ hn{Iw kmcm`mbv kvs]bvkv sk‚¿ Pd¬ amtP¿, sSenIΩyqWnt°j≥ C≥kvs]IvS¿ Pd¬ Hm^v t]meokpw, C≥kvs]IvS¿ Pd¬ Hm^v t]meokns‚ dm¶nep≈ DtZymKÿcpw taP¿ Pdepw, taP¿ Pdens‚ dm¶nep≈ DtZymKÿcpw t]mÃv amÿ Pd¬ Kh¨sa‚ v sk{I´dnamcpw, sF.F.Fkv kq∏¿ssSw kvsIbnense AwKßfpw nbak`msk{I´dn Kh¿WdpsS sk{I´dn 27 sNb¿am≥ (Ãm‰yq´dn tIm¿∏tdj≥) A[nImc]cn[nbnep≈ Unkv{SnIv B‚ v skj≥kv PUvPnam¿ Pn√mIfIvS¿am¿ kvs]jy¬ sk{I´dnam¿ 28 AUojW¬ sk{I´dnam¿ {_ntKUnb¿, UbdIvS¿ Pd¬ Hm^v t]meokns‚ Xpey dm¶nep≈ DtZymKÿ¿ I¨k¿th‰¿ Hm^v t^mdÃv A[nImc]cn[nbv°v ]pdØp≈ Unkv{SnIvSv B‚ v skj≥kv PUvPnam¿ A[nImc]cn[nbv°v ]pdØp≈ Pn√mIfIvS¿am¿ Pn√mPUvPnbpsS dm¶nep≈ PpUojy¬ DtZymKÿ¿ {][m hIp∏v Xeh≥am¿ amtPnwKv UbdIvS¿am¿ (Ãm‰yq´dn tIm¿∏tdj≥) 29 A[nImc]cn[nbnep≈ No^v PpUojy¬ aPnkvt{S‰pw k_vPUvPnamcpw hIp∏v Xeh≥am¿ (aoUnbw hIp∏pIƒ) Kh¨sa‚ v tPmbn‚ v sk{I´dnam¿ A[nImc]cn[nbnep≈ kq{]≠v Hm^v t]meokv 30 A[nImc]cn[nbv°v ]pdØp≈ No^v PpUojy¬ aPnkvt{S‰pw k_vPUvPnamcpw sU]yq´n sk{I´dnam¿ hIp∏v Xeh≥am¿ (ssa¿ hIp∏pIƒ) Hmƒ C≥Uy k¿∆oknse konb¿ kvsIbnense DtZymKÿ¿ (Inallpublicfunctionsorganisedbythestatedepartments/PSU’stheguidelinesstipulated under G.O (MS) No. 141/2012/GAD dtd. 11.06.12 may also be followed)
 • 22. dhyq ssKUv 2024 85 ƒ I - p ‰ d t - S v I - f I w √ n P w k m e n h ¬ n b a s C v U m I t v k o ^ m H ¿ - S v I - f I m √ n P w F . n U - . F v k o ^ m H n X k h / v k v I m ^ ¬ _ s s m a s v k o ^ m H / n P p b n k / n X k h -- ¬ _ s s m a s 1 w c p ] - ¥ - - h - p c n X n i . c i n @ r e k . m v t m d a , n i . c i n @ r e k . m v t c d 1 7 4 0 0 0 2 1 3 7 2 7 7 1 1 3 7 2 6 4 7 8 1 3 2 2 2 2 0 2 7 2 2 8 4 6 2 3 2 2 2 2 0 0 7 7 4 4 9 8 8 1 1 3 7 2 1 0 1 0 1 6 7 4 5 8 0 0 5 3 9 4 2 2 w √ m I s , n i . c i n @ r e k . m l k c d m o c . l i a m g @ r e k . m l k m d a 4 7 4 0 3 7 4 3 9 7 2 0 0 9 4 9 7 2 6 6 6 2 4 7 2 0 0 5 5 9 7 7 4 4 9 6 8 1 5 9 7 2 6 2 0 0 1 6 7 4 5 8 3 ´ n X w Ø ] , n i . c i n @ r e k . a t p c d m o c . l i a m g @ a l a r e k . a t p m d a 8 6 4 0 5 1 5 2 2 2 2 7 0 5 2 2 2 2 5 0 5 2 2 2 2 6 0 5 2 2 2 2 8 0 0 9 2 0 7 4 4 9 7 0 5 2 2 2 2 5 1 5 4 0 5 6 4 4 9 4 g p ∏ - e B n i . c i n @ r e k . p l a m d a , n i . v o g @ z l a - c d 7 7 4 0 6 7 6 1 5 2 2 0 2 7 1 5 2 2 1 2 7 3 4 2 2 0 2 7 1 5 2 2 1 1 0 9 2 1 7 4 4 9 9 4 5 1 5 2 2 2 4 0 0 1 6 7 4 5 8 1 0 0 5 9 4 7 4 4 9 5 w b ´ m I t n i . c i n @ r e k . m t k m d a , n i . c i n . @ r e k . m t k c d 1 8 4 0 0 5 6 2 6 5 2 1 0 0 2 6 5 2 7 5 0 0 7 5 2 3 0 3 3 0 3 2 7 0 0 9 2 0 7 4 4 9 3 5 0 0 1 6 7 4 5 8 0 0 8 4 6 5 2 0 0 8 4 6 5 6 4 4 9 6 n ° p S - C n i . c i n @ r e k . k d i m d a , n i . c i n . @ r e k . k d i c d 2 6 8 4 0 2 4 2 2 3 2 3 0 1 3 3 2 1 0 0 3 3 2 1 0 1 3 3 2 2 5 2 2 3 0 7 4 4 9 6 5 0 3 3 2 1 6 0 0 1 6 7 4 5 8 6 3 0 3 0 3 6 4 4 9 7 w f p I - m W - d F , n i . c i n @ r e k . m k e c d , n i . c i n @ r e k . m k e m d a m o c . l i a m g @ c d m a l u k a n r e 4 8 4 0 2 9 2 2 2 4 2 4 9 2 2 2 4 2 1 0 0 3 2 4 2 2 0 9 2 7 3 2 8 3 8 4 2 4 2 2 1 0 9 2 7 7 4 4 9 2 8 2 2 2 4 2 0 2 7 3 6 4 6 4 4 9 8 ¿ q i r X n i . c i n @ r e k . r s t l g y d , n i . c i n @ r e k . l l o c r s t 7 8 4 0 0 3 1 0 6 3 2 0 2 0 1 6 3 2 0 5 0 0 6 3 2 0 1 2 2 6 3 2 3 1 0 9 2 1 7 4 4 9 6 2 6 0 6 3 2 1 8 0 0 1 6 7 4 5 8 9 3 8 1 6 1 7 4 4 9 9 v S m ° - e m ] n i . v o g . a l a r e k @ g s m . t l o c - d k p , n i . c i n @ r e k . d k p c d n i . v o g . a l a r e k @ v e r . d k p l n g _ c y d 1 9 4 0 9 0 3 5 0 5 2 6 6 2 5 0 5 2 6 2 0 3 3 5 2 6 6 2 8 8 2 7 8 3 9 8 0 0 5 0 5 2 3 9 0 0 1 6 7 4 5 8 1 3 9 6 9 3 5 9 4 9 0 1 w d p ∏ - e a n i . c i n @ r e k . m c d , n i . c i n @ r e k . p l m c d , n i . o c . o o h a y @ 7 0 0 2 m p m c d n i . c i n @ r e k . p l m m d a 3 8 4 0 2 2 9 4 3 7 2 5 5 3 4 3 7 2 5 2 2 4 3 7 2 5 5 3 4 3 7 2 7 1 0 9 3 5 6 4 4 9 1 2 4 4 3 7 2 2 0 0 6 1 6 7 4 5 8 1 1 v S m ° t - n g m I t , n i . c i n @ r e k . k z k c d n i . v o g . a l a r e k @ v e r . k z k . m d a 5 9 4 0 8 1 5 0 7 3 2 0 0 4 1 7 3 2 0 0 5 3 8 3 2 2 8 5 0 7 3 2 0 0 4 1 7 1 7 4 4 9 2 6 0 1 7 3 2 3 1 0 6 1 6 7 4 5 8 2 7 1 7 0 0 6 4 4 9 2 1 v S m - b h , n i . v o g . a l a r e k @ d a n a y a w c d , n i . v o g . a l a r e k @ v e r . d y w c d m o c . l i a m g @ d a n a y a w m d a 6 3 9 4 0 1 5 2 2 0 2 0 3 2 2 0 2 0 0 3 2 0 2 6 6 6 4 0 2 7 4 4 9 2 3 5 2 0 2 1 2 0 6 1 6 7 4 5 8 0 2 2 2 0 2 2 0 7 7 9 0 7 4 4 9 3 1 ¿ q Æ I n i . c i n @ r e k . n a k m d a , n i . c i n @ r e k . r n k c d 7 9 4 0 5 4 6 0 0 7 2 3 4 2 0 0 7 2 2 4 2 0 0 7 2 2 4 2 4 0 7 2 5 1 0 9 2 0 7 4 4 9 7 7 5 0 0 7 2 0 3 0 6 1 6 7 4 5 8 0 8 7 6 6 7 7 4 4 9 4 1 v U m K t - d - k m I n i . c i n @ r e k . l l o c s a k , n i . c i n @ r e k . s a k c d 4 9 9 4 0 0 1 0 5 5 2 0 0 4 6 5 2 0 0 6 6 5 2 3 3 8 5 5 2 0 0 6 6 9 4 7 4 4 9 3 3 8 5 5 2 9 3 0 6 0 0 9 6 2 7 7 4 4 9
 • 23. dhyq ssKUv 2024 86 ƒ I p - j - n h n U q y h d a I { . w ƒ I - p - j - n h n U q y - h d w k m e n h ¬ n b a s C S s p c - m a ¿ S v I - f - I v _ k / H . n U . ¿ B ƒ I - p c - º ¨ m ^ t v U m I t v k o ^ m H ¬ _ s s m a s . 1 w c p ] - ¥ - - h - p c n X m o c . l i a m g @ m v t o d r 1 7 4 0 0 0 6 1 3 7 2 1 1 1 0 0 7 7 4 4 9 . 2 v S m ß - a - p S s m o c . l i a m g @ u d a g n a m u d e n o d r n i . v o g . a l a r e k @ v e r . d d n o d r 2 7 4 0 0 0 7 0 0 8 2 7 7 3 8 1 7 7 9 4 9 . 3 w √ m I s m o c . l i a m g @ m a l l o k o d r 4 7 4 0 1 6 4 3 9 7 2 1 6 4 3 6 1 7 4 4 9 . 4 ¿ q e - p ] m o c . l i a m g @ r u l a n u p o d r 5 7 4 0 0 8 8 8 2 2 2 7 7 9 5 1 7 7 9 4 9 . 5 √ h - p c n X m o c . l i a m g @ a l v t o d r 9 6 4 0 2 0 2 1 0 6 2 2 0 9 4 1 1 7 4 4 9 6 ¿ q S A m o c . l i a m g @ r o o d a o d r 4 3 7 4 0 7 2 8 4 2 2 7 2 8 9 9 7 7 4 4 9 . 7 ¿ q ∂ - ß N s m o c . l i a m g @ r u n n a g n e h c o d r 9 7 4 0 5 2 2 2 5 4 2 3 0 0 5 9 4 7 4 4 9 . 8 g p ∏ - e B m o c . o o h a y @ a h z u p p a l a o d r 7 7 4 0 1 4 4 3 6 2 2 2 0 0 5 9 4 7 4 4 9 . 9 w b ´ m I t , n i . c i n @ r e k . m t k o d r m o c . l i a m g @ m t k r o t c e l l o c b u s 1 8 4 0 5 1 3 2 6 5 2 5 1 3 6 8 1 7 4 4 9 . 0 1 e m ] m o c . l i a m g @ a l a p m d s 2 8 4 0 2 1 2 2 1 2 2 2 1 8 9 2 1 7 4 4 9 . 1 1 w f p I - n h Z t , n i . v o g . a l a r e k @ m a l u k i v e d . o d r m o c . l i a m g @ m a l u k i v e d o d r 5 6 8 4 0 2 2 2 4 6 2 2 5 4 6 2 0 7 4 4 9 . 2 1 n ° p S C n i . v o g . a l a r e k @ i k k u d i . o d r 2 6 8 4 0 1 3 2 2 3 2 1 3 2 4 8 1 7 4 4 9
 • 24. dhyq ssKUv 2024 87 . 3 1 g p ] - p ‰ - m h q a m o c . l i a m g @ a p v m o d r 5 8 4 0 0 0 4 1 1 8 2 1 7 3 9 8 0 7 4 4 9 . 4 1 n ® m I s v ´ ¿ m ^ t m o c . l i a m g @ n h c o d r 4 8 4 0 0 4 3 5 1 2 2 0 4 3 5 4 5 6 4 4 9 . 5 1 ¿ q i r X m o c . l i a m g @ o d r . r u s s i r h t 7 8 4 0 0 0 1 0 6 3 2 0 1 0 6 3 7 7 4 4 9 . 6 1 S p ° - e - m ß - n c C n i . v o g . a l a r e k @ v e r . k j i o d r 0 8 4 0 8 8 8 0 2 8 2 7 7 8 5 1 7 7 9 4 9 . 7 1 v S m ° - e m ] m o c . l i a m g @ d k p o d r 1 9 4 0 5 8 5 5 3 5 2 1 1 0 5 3 7 7 4 4 9 . 8 1 w e m ∏ ‰ - H , n i . v o g . a l a r e k @ v e r . p t o - c u s m o c . l i a m g @ p t o o d r 6 6 4 0 3 2 3 4 4 2 2 3 2 3 4 0 7 7 4 4 9 . 9 1 Æ a ¬ ¥ - n c ] s n i . o c . o o h a y @ o d r m t p 3 3 9 4 0 4 1 2 7 2 2 0 0 7 5 1 6 7 4 5 8 . 0 2 ¿ q c n X , n i . c i n @ r e k . p l m r i t o d r m o c . l i a m g @ 1 r u r i t o d r 4 9 4 0 0 0 2 1 2 4 2 0 0 5 5 1 6 7 4 5 8 . 1 2 v S m ° t - n g m I t m o c . l i a m g @ d k k . o d r 5 9 4 0 8 5 4 5 7 3 2 8 5 4 5 7 1 7 4 4 9 . 2 2 c I - S h m o c . l i a m g @ a r a k a t a v o d r 6 9 4 0 0 0 3 4 1 5 2 7 7 1 8 1 7 7 9 4 9 . 3 2 n S m h - ¥ - m a m o c . l i a m g @ y d n m r o t c e l l o c b u s 5 3 9 4 0 2 2 2 0 4 2 3 0 7 7 9 0 7 4 4 9 . 4 2 n c « t - e X n i . v o g . a l a r e k @ y r e s s a l a h t - o d r 0 9 4 0 0 0 5 3 4 3 2 0 0 7 1 0 5 7 4 4 9 . 5 2 º d - ∏ - n f X n i . v o g . a l a r e k @ v e r . b p l t - o d r 2 0 6 4 0 2 8 3 0 0 3 7 7 6 5 1 7 7 9 4 9 . 6 2 v S m ß ™ m I n i . c i n @ r e k . s a k o d r 7 6 4 0 8 9 2 4 0 2 2 8 9 2 0 0 1 7 4 4 9 . 7 2 v U m K t ¿ k m I m o c . l i a m g @ d o g a r a s a k 1 o d r 4 9 9 4 0 1 8 0 0 2 2 7 7 9 7 1 7 7 9 4 9
 • 25. dhyq ssKUv 2024 88 w. Xmeq°v C˛sabn¬ sF.Un t^m¨ w. samss_¬ w. Xncph¥]pcw Pn√ 1 Xncph¥]pcw tahsildartvpm@gmail.com 0471-2462006 9447700112 2 søm‰n≥Ic tahsildarneyyattinkara123@gmail.com 0471-2222227 9447700113 3 sSpaßmSv talukofficenedumangad@gmail.com 0472-2802424 9447700114 4 Nndbn≥Iogv eroattingal@gmail.com 0470-2622406 9447700115 5 h¿°e tahasildarvarkala@gmail.com 0470-2613222 8547618415 6 Im´m°S kattakadatalukoffice@gmail.com 0471-2291414 8547618420 sIm√w Pn√ 7 sIm√w tahsildarkollam@gmail.com 0474-2742116 9447194116 8 sIm´mc°c tahsildarktr@gmail.com 0474-2454623 9447184623 9 IcpmK∏ffn tahsildar_knpy.ker@nic.in 0476-2620223 9447080223 10 Ip∂Øq¿ talukitcellknr@gmail.com 0476-2830345 9447170345 11 ]Øm]pcw talukitcellppm@gmail.com 0475-2350090 9447191605 12 ]qeq¿ talukitcellplr@gmail.com 0475-2222605 8547618456 ]ØwXn´ Pn√ 13 tImgt©cn tahsildarkozhencherry@gmail.com 0468-2222221 9447712221 14 a√∏≈n tahsildarmallappally@gmail.com 0469-2682293 9447014293 15 ASq¿ talukofficeadoor@gmail.com 04734-224826 9447034826 16 dm∂n rannitahsildar1@gmail.com 04735-227442 9447049214 17 Xncph√ tahsildartiruvalla@gmail.com 0469-2601303 9447059203 18 tIm∂n konnitalukoffice@gmail.com 0468-2240087 8547618430 Be∏pg Pn√ 19 tN¿Øe tahsildarcherthala@gmail.com 0478-2813103 9447495004 20 Aºe∏pg tahsildaralappuzha@gmail.com 0477-2253771 9447495005 21 Ip´mSv tahsildarkuttanad@gmail.com 0477-2702221 9447495006 22 Im¿ØnI∏≈n tokply04-ker@nic.in 0479-2412797 9447495007 23 amthen°c tahsildarmavelikara@gmail.com 0479-2302216 9447495008 24 sNß∂q¿ tahsildarcgnr@gmail.com 0479-2452334 9447495009 tIm´bw Pn√ 25 tIm´bw tlkktm.ker@nic.in 0481-2568007 9447196807 26 Nßmt»cn tlkchy.ker@nic.in 0481-2420037 9447124237 27 Im™nc∏≈n tlkkpy.ker@nic.in 04828-202331 9447193631 28 ao®n¬ tlkmcl.ker@nic.in 0482-2212325 9447161232 29 ssh°w tlkvkm.ker@nic.in 04829-231331 9447139331 CSp°n Pn√ 30 sXmSp]pg tlktdpa.ker@nic.in 04862-222503 9447029503 31 tZhnIpfw tlkdvm.ker@nic.in 04865-264231 9447026414 32 ]ocptaSv tlkpmd.ker@nic.in 04869-232077 9447023597 33 DSpº≥tNme tlkudm.ker@nic.in 04868-232050 9447023809 34 CSp°n tlkidk.rev-ker@nic.in 04862-235361 8547618434 FdWmIpfw Pn√ 35 IWb∂q¿ knrelection@gmail.com 0484-2360704 9447048371 36 tm¿Øv ]chq¿ prrtahr.ker@nic.in 0484-2442326 9447069371 37 Beph alvtahr.ker@nic.in 0484-2624052 9446508052 38 Ip∂ØpmSv kndtahr.ker@nic.in 0484-2522224 9447078371 39 sIm®n kochitahr.ker@nic.in 0484-2215559 9447068371 Xmeq°v Hm^okpIƒ
 • 26. dhyq ssKUv 2024 89 40 aqhm‰p]pg mvpatahr.ker@nic.in 0485-2813773 9447018371 41 tImXawKew kmgtahr.ker@nic.in 0485-2860468 9447096371 Xr»q¿ Pn√ 42 Xr»q¿ thlrtsr.ker@nic.in 0487-2331443 9447731443 43 apIpµ]pcw thlrmkm.ker@nic.in 0480-2825259 9447725259 44 Xe∏≈n thlrtpy.ker@nic.in 04884-232226 9447723226 45 sImSpß√q¿ thlrkdr.ker@nic.in 0480-2802336 9447702336 46 Nmh°mSv thlrckd.ker@nic.in 0487-2507350 9447707350 47 Nme°pSn cru.tlkckdy@kerala.gov.in 0480-2705800 8547618440 48 Ip∂wIpfw thlrkkm.rev@kerala.gov.in 04885-225200 8547002060 ]me°mSv Pn√ 49 ]me°mSv tahrpkd.rev@kerala.gov.in 0491-2505770 9447735012 50 Nn‰q¿ tahr_ctr.rev@kerala.gov.in 0492-3224740 8547610099 51 BeØq¿ tahralr.rev@kerala.gov.in 0492-2222324 9447735014 52 H‰∏mew tahr_otp. rev@kerala.gov.in 0466-2244322 9447735015 53 aÆm¿°mSv tahr_mkd.rev@kerala.gov.in 0492-4222397 9447735016 54 ]´mºn tah_pattambi.rev@kerala.gov.in 0466-2214300 8547618445 55 A´∏mSn (Tribal Taluk) tah.atp.pkd.rev@kerala.gov.in 9846243440 6282905701 ae∏pdw Pn√ 56 GdmSv tlkerd.ker@nic.in 0483-2766121 8547615800 57 neºq¿ tlknbr.ker@nic.in 04931-221471 8547615900 58 s]cn¥¬aÆ tlkptm@kerala.nic.in 04933-227230 8547617445 59 Xncq¿ tlktir@kerala.nic.in 0494-2422238 8547617446 60 s]m∂mn tlkpni.ker@nic.in 0494-2666038 8547615400 61 XncqcßmSn tlktdi.ker@nic.in 0494-2461055 8547615600 62 sImt≠m´n tah.kondotty.rev@kerala.gov.in, 0483-2713311 8547618450 kondottytaluk@gmail.com tImgnt°mSv Pn√ 63 tImgnt°mSv tahkkd.rev@kerala.gov.in 0495-2372966 9447183930 64 hSIc tahr-vatakara.rev@kerala.gov.in 0496-2522361 9447045361 65 sImbnem≠n tahr-koyilandy.rev@kerala.gov.in 0496-2620235 9447134235 66 Xmact»cn tahr-thamarssery.rev@kerala.gov.in 0495-2223088 8547618454 hbmSv Pn√ 67 sshØncn vtahsildar@gmail.com 04936-255229 9447097705 68 kp¬Øm≥_tØcntahsildar.sby@gmail.com 04936-220296 9447097707 69 am¥hmSn tahsildar.mdy@gmail.com 04935-240231 9447097704 IÆq¿ Pn√ 70 IÆq¿ to-knr.rev@kerala.gov.in 0497-2704969 9447739069 71 Xet»cn to-thalsery.rev@kerala.gov.in 0490-2343813 9447703813 72 Xfn∏dºv to-tlpb.rev@kerala.gov.in 0460-2203142 9447703142 73 Ccn´n tah-iritty.rev@kerala.gov.in 0490-2494910 8547618460 74 ]ø∂q¿ to-pay.rev@kerala.gov.in 04985-204460 9446262773 Imk¿tKmUv Pn√ 75 Imk¿tKmUv tlkkas.ker@nic.in 04994-230021 9447030021 76 tlmkvZp¿Kv tlkhos.ker@nic.in 04672-204042 9447494042 77 at©izcw tlk.mjr-ker@kerala.gov.in 04998-244044 8547618464 78 sh≈cn°p≠v tlk.vel-ker@kerala.gov.in 04672-242320 8547618470
 • 27. dhyq ssKUv 2024 90 t]cv tImUv Hm^okvhkXn/samss_¬/knbpPn Xncp-h--¥-]pcw Pn√- Pn√m If-IvS-td‰v 0471 2731200 2731210 2731220 e-mail : dctvm.ker@nic.in 2731230 ^mIvkv 0471 2731166 Pn√m- I-f-IvS¿ 0471 2731177 9447700222 2318746 Iymºv Hm^o-kv 2318746 ^mIvkv 0471 2720222 Akn- v- I-f-IvS¿ 8547610090 sU]-yq´n If-IvS¿ (P-d¬) & F. Un. Fw 0471 2731188 8547610101 sU]yq´n -I-f-IvS¿ (C-e-£≥) 0471 2731122 8547610013 C-e-£≥ Um‰m sk‚¿ 0471 2731125 sU]yq´n -I-f-IvS¿ (B¿.-B¿) 0471 2731200 8547610012 sU]yq´n -I-f-IvS¿ (`q]cn-jv°c-Ww) 0471 2731200 8547610014 sU]yq´n -I-f-IvS¿ (DM) 0471 2731200 8547610015 sU]yq´n -I-f-IvS¿ (s]m-∂pw-hn-e) 0471 2731200 8547610011 sU]yq´n -I-f-IvS¿ & tImw]o--‰‚ v AtXm-dn‰n (LA NH) 0471 2731210 8547610020 sU]yq´n -I-f-IvS¿ (KTWWFB) 0471 2448093 8547610021 sU]yq´n -I-f-IvS¿ (KFC) 0471 2318319 8547610022 kvs]jy¬ sU]yq´n -I-f-IvS¿ (LANH) email: dylanhtvpm@gmail.com Unkv{SnIv tem Hm^o-k¿ 0471 2731200 lpkq¿ inc-kvX-Zm¿ 0471 2731200 8547610024 kon-b¿ kq{]≠v, C≥kvs]-£≥ 0471 2731200 kon-b¿ kq{]≠v (kyq´v sk¬) 0471 2731200 2318746 ^nm≥kv Hm^o-k¿ 0471 2731200 8547610025 dhyq Unhn-j-W¬ Hm^o-k¿, Xncph¥]pcw 0471 2731600 9447700111 dhyq Unhn-j-W¬ Hm^o-k¿, sSp-a-ßmSv 0472 2800700 9497718377 sU]yq´n -I-f-IvS¿ (hnPn-e≥kv, kuØv tkm¨) 0471 2991289 8547610023 Xlko¬Zm¿, Xncp-h--¥-]pcw 0471 2462006 9447700112 Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), Xncp-h--¥-]pcw 8547617444 C-e-£≥, Xncp-h--¥-]pcw 0471 2463551 Xlko¬Zm¿, søm-‰n≥Ic 0471 2222227 9447700113 Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), søm-‰n≥Ic 8547610201 C-e-£≥, søm-‰n≥Ic 0471 2223044 Xlko¬Zm¿, sSp-a-ßmSv 0472 2802424 9447700114 Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), sSp-a-ßmSv 8547610301 C-e-£≥, sSp-a-ßmSv 0472 2813599 Xlko¬Zm¿, Nnd-bn≥Iogv 0470 2622406 9447700115 Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), Nnd-bn≥Iogv 8547610401 C-e-£≥, Nnd-bn≥Iogv 0470 2620480 Pn√-Ifnse {][m sSen-t^m¨ º-cp-Iƒ
 • 28. dhyq ssKUv 2024 91 t]cv tImUv Hm^okvhkXn/samss_¬/knbpPn Xl-ko¬Zm¿, h¿°e 0470 2613222 8547618415 Xl-ko¬Zm¿ (`qtcJ) h¿°e 8547618416 Xlko¬Zm¿, Im´m°S 0471 2291414 8547618420 Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), Im´m°S 8547618421 Xl-ko¬Zm¿ (RR) Xncp-h--¥-]pcw 0471 2464121 email: tahsildar.rrtvpm@gmail.com Xl-ko¬Zm¿ (RR) søm-‰n≥Ic 0471 2225255 email:rrtahsildarnta@gmail.com Xl-ko¬Zm¿ (RR) , sSp-a-ßmSv 0472 2802425 email:tahsildarr@gmail.com kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿ (LA) General 0471 2733978 email:lageneraltvm@gmail.com kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿ (htaJebnse kzImcytXm´w Gs‰Sp°¬ bqWn‰v ) email:laforest@gmail.com kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿, Xncp-hn-Xmw-Iq¿ tZhkzw 0471 2724272 kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿ F¬ F (NH) 744 sIm√w, sNt¶m´ kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿ (LA) NH No.2 søm-‰n≥Ic 0471 2220020 email:lanh2nta@gmail.com kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿ LA sdbn¬sh, taw 0471 239001 email:specialtahsildarlarlytvm@gmail.com kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿ LA ORR NO. 2 shºmbw email:specialtahsildarorr2@gmail.com kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿ LA ORR NO. 3 Infnamq¿ 0470 2960030 email: laorrkilimanoor @gmail.com kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿ (LA) Fb¿t]m¿´v 0471 2733788 email:la.airport.tvpm@gmail.com kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿, AUo-j-W¬ LA 0471 2733009 email: specialtahsildaradla@gmail.com kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿, LANH, ]n.-Fw.-Pn 0471 2301230 email: spltahsildarlanhpmg@gmail.com kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿ (LA) ]n.Uªp.Un ktX¨ k¿°nƒ email: spltahsildarlapwd@gmail.com kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿, (LA) O.R.R No.1 hnf∏n¬email:lanhhorr1@gmail.com kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿, (F¬ F) sdbn¬sh w. II søm‰n≥Ic 0471 2998280 email: larailwaynta2@gmail.com kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿, (F¬ F) sdbn¬sh w. III søm‰n≥Ic 0471 2992417 email: larailwaynta3@gmail.com kvs].Xl-ko¬Zm¿, In^v_n bqWn‰v w. I 0471 2993964 email: st1@la.kiifb.org kvs].Xl-ko¬Zm¿, In^v_n bqWn‰v w. II email:kiifb2la@gmail.com kq{]≠v, sk≥{S¬ Ãmºv Unt∏m 0471 2323266 email: stampdepottvpm@gmail.com Unkv{SnIvSv Kh¨sa‚ v πoU¿ 0471 2462738
 • 29. dhyq ssKUv 2024 92 t]cv tImUv Hm^okvhkXn/samss_¬/knbpPn Pn√m -C≥^¿am-‰nIv Hm^o-k¿ 0471 2731200 Pn√m -C≥^¿ta-j≥ Hm^o-k¿ 0471 2731300 9496003215 Pn√m ]©m-bØv {]kn-U‚ v 0471 2440890 Pn√-m ]-©m-bØv sk{I-´dn 0471 2550750 Pn√m t]meokv ta[mhn (dqd¬) 0471 2300303 9497996985 Pn√m t]meokv ta[mhn (kn‰n) 0471 2320579 9497996991 0471 2368881 k¿s∆ tPmbn‚ v UbdIvS¿, Xncph¥]pcw 0471 2731130 9447256191 sIm√w Pn√- - - - - Pn√m If-IvS-td‰v 0474 2793473 e-mail : dio@nicklm.nic.in website : www.kollam.nic.in Pn√m- I-f-IvS¿ 0474 2794900 9447795500 Akn-Â v I-f-IvS¿ 8547610008 sU]-yq´n If-IvS¿ (P-d¬) & F. Un. Fw 0474 2795186 8547610026 sU]yq´n- I-f-IvS¿ (C-e-£≥) 0474 2796675 8547610029 sU]yq´n- I-f-IvS¿ (B¿.-B¿) 0474 2793542 8547610028 sU]yq´n -I-f-IvS¿ (`q]cn-jv°-c-Ww) 0474 2793542 8547610030 sU]yq´n -I-f-IvS¿ (LA NH 47) 8547610031 sU]yq´n -I-f-IvS¿ (LANHAI sIm√w) 0474 2795858 email: deputycollectorlanhai@gmail.com sU]yq´n I-f-IvS¿ (s]m-∂pw-hn-e) 0474 2793542 8547610027 lqkq¿ inc-kvX-Zm¿ 0474 2793473 8547610032 k¿th sU]yq´n Ub-d-IvS¿ 0474 2793473 konb¿ kq{]≠v C≥kvs]-£≥ 0474 2793473 kon-b¿ kq{]≠v (kyq´v sk¬) 0474 2793473 ^nm≥kv Hm^o-k¿ 0474 2791499 8547610033 dhyq Unhn-j-W¬ Hm^o-k¿, sIm√w 0474 2793461 9447163461 dhyq Unhn-j-W¬ Hm^o-kv, ]p-eq¿ 0475 2228880 9497715977 kon-b¿ kq{]≠v (B¿.-Un.-H. Hm^o-kv, sIm√w) 0474 2793462 Xlko¬Zm¿, sIm√w 0474 2742116 9447194116 Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), sIm√w 8547610018 Xlko¬Zm¿, sIm´m-c-°c 0474 2454623 9447184623 Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), sIm´m-c-°c 8547610601 Xlko¬Zm¿, Icp-m-K-∏≈n 0476 2620223 9447080223 Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), Icp-m-K-∏≈n 8547610801 Xlko¬Zm¿, Ip∂-Øq¿ 0476 2830345 9447170345 Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), Ip∂-Øq¿ 8547610901 Xlko¬Zm¿, ]Ø-m-]qcw 0475 2350090 9447191605 Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), ]Ø-m-]qcw 8547610701 Xlko¬Zm¿, ]peq¿ 0475 2222605 8547618456 Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), ]peq¿ 8547618457 Xlko¬Zm¿ (B¿.-B¿) sIm√w 0474 2763736
 • 30. dhyq ssKUv 2024 93 kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ (B¿.-B¿) sIm√w 0474 2953736 email: tahsildarrrkollam@gmail.com kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ (F¬.F) sI.Fw.Fw.F¬, Nhd email: lakmmlchavara2014@gmail.com kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ (F¬.F) w. 1 sIm√w 0474 2795669 email: spltahsildarla1@gmail.com kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ (F¬.F) w. 2 Ip≠-d 0474 2520110 email: spltahsildar2@gmail.com kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿, ]h¿{KnUv tIm¿∏-td-j≥, sIm√w kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ ]h¿{KnUv Hm^okv, ]Øm]pcw sIm√w email: powergridklm@gmail.com kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ (F¬.F) sI.B¿.Un.kn.F¬, sIm√w email:krailkollam@gmail.com kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿, F¬.F, In^v_n sIm√w 0474 2911229 email:lakiifbklm@gmail.com kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿, F¬.F, F≥F®v˛66 (F¬F w.3 ImhmSv), sIm√w 0474 2751737 email: spltahkollam @gmail.com, spltahkavanad3@gmail.com kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿, ]peq¿ F¬.F, (F≥F®v˛744) sIm´mc°c (bqWn‰v˛1) 0474 2919839 email:lanh744ktra@gmail.com kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿, ]peq¿ F¬.F, (F≥F®v˛744) A©¬ (bqWn‰v˛2) 0475 2981398 email:lanh744ktra@gmail.com kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿, ]peq¿ F¬.F, (F≥F®v˛744) ]peq¿ (bqWn‰v˛3) email: spltahsildarplr@gmail.com Pn√m -C≥^¿am-‰nIv Hm^o-k¿ 0474 2792819 Pn√m C≥^¿ta-j≥ Hm^o-k¿ 0474 2794911 9496003215 Pn√m ]©m-bØv {]kn-U‚ v 0474 2793446 Pn√m- ]-©m-bØv sk{I-´dn 0474 2795198 9497996908 Pn√m t]meokv ta[mhn (kn‰n) 0474 2764422 9497996984 Pn√m t]meokv ta[mhn (dqd¬) 0474 2764422 9447022600 k¿sh Akn- v Ub-d-IvS¿ Hm^o-kv, sIm√w 0474 2764310 email: adir-klm.syr@kerala.gov.in do k¿sh A©¬ 0475 2274051 email: resurveyofficeanchal@gmail.com do k¿sh ]peq¿ 0475 2226159 email: Rsupdt.pnlr.syr@kerala.gov.in do k¿sh IcpmK∏≈n 0476 2625850 email: re-spt-knply.slr@kerala.gov.in t]cv tImUv Hm^okvhkXn/samss_¬/knbpPn
 • 31. dhyq ssKUv 2024 94 t]cv tImUv Hm^okvhkXn/samss_¬/knbpPn ]Ø-w-Xn´ Pn√- Pn√m If-IvS-td‰v 0468 2222515 ^mIvkv 0468 2222505 e-mail : dcpta@kerala.nic.in fax: 2222507 Pn√m- I-f-IvS¿ 0468 2222505 9447029008 sU]-yq´n If-IvS¿ (P-d¬) & F. Un. Fw 0468 2222507 9446504515 sU]yq´n -I-f-IvS¿ (C-e-£≥) 0468 2320940 8547610037 sU]yq´n -I-f-IvS¿ (F¬.F) 0468 2222515 8547610035 sU]yq´n I-f-IvS¿ (B¿.-B¿) 0468 2222515 8547610036 sU]yq´n -I-f-IvS¿ (`q]cnjv°c-Ww) 0468 2222515 8547610038 sU]yq´n -I-f-IvS¿ (Un.-Fw) 0468 2322515 8547610039 ^nm≥kv Hm^o-k¿ 0468 2222515 8547610041 inc-kvX-Zm¿ 0468 2222515 8547610040 kon-b¿ kq{]-≠v, C≥kvs]-£≥ 0486 2222515 kon-b¿ kq{]≠v (kyq´v sk¬) 0486 2222515 m®zd¬ Iem-an‰n sk¬ 0468 2322515 9188297112 2222515 Pn√m- C≥^¿am-‰nIvkv Hm^o-k¿ 0468 2270005 Pn√m C≥^¿ta-j≥ Hm^o-k¿ 0468 2222657 9496003213 Pn√m ]©m-bØv {]kn-U‚ v 0468 2223078 Pn√-m ]-©m-bØv sk{I-´dn 0468 2222198 Pn√m t]meokv ta[mhn 0468 2222636 9497996983 dhyq UnhnjW¬ Hm^o-k¿, Xncp-h√ 0469 2601202 9447114902 dhyq UnhnjW¬ Hm^o-k¿, ASq¿ 04734 224827 9447799827 Xlko¬Zm¿, tImg-t©cn 0468 2222221 9447712221 Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), tImg-t©cn 8547611101 Xlko¬Zm¿, a√-∏≈n 0469 2682293 9447014293 Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), a√-∏≈n 8547611501 Xlko¬Zm¿, ASq¿ 04734 224826 9447034826 Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), ASq¿ 8547611201 Xlko¬Zm¿, dm∂n 04735 227442 9447049214 Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), dm∂n 8547611401 Xlko¬Zm¿, Xncp-h√ 0469 2601303 9447059203 Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), Xncp-h√ 8547611301 Xlko¬Zm¿, tIm∂n 0468 2240087 8547618430 I¨t{Smƒ dqw, tIm∂n 9446073980 Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), tIm∂n 0468 2240087 8547618431 Ce£≥ hn`mKw, tIm∂n 0468 2240222 kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ (F¬.-F)(KRDCL) 0468 2222515
 • 32. dhyq ssKUv 2024 95 Xlko¬Zm¿ (B¿.-B¿), ]ØwXn´ 0468 2237050 kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ (F¬.F), ]h¿{KnUv kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ (F¬.F), P-d¬, ]Ø-w-Xn´ sU]yq´n Ub-d-IvS¿, k¿s∆ 0468 2222515 Akn- v Ub-d-IvS¿, k¿s∆ 0468 2322209 B¿.-‰n.H 0468 2222426 Un.Un (hn-Zym-`ym-kw) 0468 2600181 Fwtπmbvsa‚ v Hm^o-k¿ 0468 2222745 F.-Un.-kn.(-P--d¬) 0468 2322720 Unkv{SnIvSv πmnwKv Hm^o-k¿ 0468 2222725 Un.-Fw.H (B-tcm-Kyw) 0468 2228220 Pn√m kssπ Hm^o-k¿ 0468 2222612 {]n≥kn∏¬ A{Kn-°ƒ®-d¬ Hm^o-k¿ 0468 2222597 tPmbn‚ v Ub-d-IvS¿(-F.-F®v.-Un) 0468 2322762 tPmbn‚ v cPn-kv{Sm¿ Hm^v tIm. skmssk‰n 0468 2222417 Unkv{SnIvSv PUvPv 0468 2222740 FIvkn-Iyq-´ohv Ub-d-IvS¿(hm-kvXp-hn-Zy) 0468 2319740 sk{I-´-dn (-Un.-‰n.-]n.-kn) 0468 2229952 Un.Un (F-°-tWm-anIvkv & Ãm‰nÃnIvkv) 0468 2322748 Akn- v FIvkvssk-kv IΩojW¿ 0468 2222873 Akn- v Ub-d-IvS¿(^n-j-do-kv) 0468 2223134 ^b¿t^mgvkv 0468 2222001 Un.-F-^v.-H. tIm∂n 0468 2242233 Un.-F-^v.-H. dm∂n 04735 227558 Pn.-Fw(-Un-kv)-]-Ø-w-Xn´ 0468 2214639 FIvkn. F©n-o-b¿, sI.-U-ªyq.F 0468 2222687 FIvkn. F©n-o-b¿, sI.Fkv.-C._n 0468 2223499 Unkv{SnIvSv te_¿ Hm^o-kv 0468 2222234 ssanwKv & Pntbm-fPn 0468 2322853 mj-W¬ tkhnwKvkv 0468 2222386 ]n.-U-ªyq.Un (tdm-Uvkv) 0468 2222584 ]n.-U-ªyq.Un (_n¬Unw-Kvkv) 0468 2224833 sImta-gvky¬ SmIvkv 0468 2322760 kvt]m¿Svkv sUh-e-]vsa‚ v 0468 2322712 kvt]m¿Svkv Iu¨kn¬ 0468 2223108 kmaqlyoXn Hm^okv 0468 2325168 tÉv C≥jpd≥kv 0468 2270857 Su¨ πmnwKv 0468 2222435 Unkv{SnIvSv {Sjdn 0468 2222402 t]cv tImUv Hm^okvhkXn/samss_¬/knbpPn
 • 33. dhyq ssKUv 2024 96 t]cv tImUv Hm^okvhkXn/samss_¬/knbpPn Be-∏pg Pn√- Pn√m If-IvS-td‰v 0477 2251676 E-mail : dc-alz@gov.in Website : www.alappuzha.nic.in 2243721 ^mIvkv 0477 2251720 Pn√m- I-f-IvS¿ 0477 2251720 9447129011 sU]-yq´n If-IvS¿ (P-d¬) & F. Un. Fw 0477 2251549 8547610042 E-mail : admalp.kerala@nic.in sU]yq´n -I-f-IvS¿ (C-e-£≥) 0477 2251801 8547610045 sU]yq´n -I-f-IvS¿ (B¿.-B¿) 0477 2251676 8547610044 sU]yq´n If-IvS¿ (-F¬.-B¿) 0477 2251677 8547610046 sU]yq´n If-IvS¿ (-F¬.F) 0477 2251675 8547610043 sU]yq´n -I-f-IvS¿ (Un.-Fw) 0477 2238630 8547610047 kvs]. sU]yq´n If-IvS¿ ,F¬.F (NH) 0477 2254313 8547610050 sU]yq´n If-IvS¿ ,F¬.B¿ & A∏-te‰v AtXm-dn‰n, Be-∏pg 8547610048 ^nm≥kv Hm^o-k¿ 0477 2252359 8547610052 lpkq¿ inc-kvXZm¿ 0477 2252580 8547610051 kon-b¿ kq{]≠v (C≥kvs]-£≥) 0477 2251676 kon-b¿ kq{]≠v (kyq´v sk¬) 0477 2251676 Pn√m Fa¿sP≥kn Hm∏-td-j≥ sk‚¿ 0477 2238630 kvs]. Xl-ko¬Zm¿ ,F¬.F (NH)Be-∏pg 0477 2268192 kvs]. Xl-ko¬Zm¿ ,F¬.F (P--d¬)Be-∏pg dhyq UnhnjW¬ Hm^o-k¿, Be-∏pg 0477 2263441 9447495002 kon-b¿ kq{]≠v, B¿. Un. Hm^o-kv, Be-∏pg 0477 2263441 dhyq UnhnjW¬ Hm^o-k¿, sNß-∂q¿ 0479 2452225 9447495003 kon-b¿ kq{]≠v, B¿. Un. Hm^o-kv, sNß-∂q¿ 0479 2452225 Xlko¬Zm¿, tN¿Øe 0478 2813103 9447495004 email: tahsildarcherthala@gmail.com Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), tN¿Øe 8547612201 kvs]. Xl-ko¬Zm¿, F¬.F (NH) tN¿Øe 0478 2823203 kvs]. Xl-ko¬Zm¿, F¬.F (In^v_n) ImbwIpfw kvs]. Xl-ko¬Zm¿, F¬.F (In^v_n) tN¿Øe 9188610113 Ce-£≥, tN¿Øe 0478 2820304 Xlko¬Zm¿, Aº-e-∏pg 0477 2253771 9447495005 email: tahsildaralappuzha@gmail.com Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), Aº-e-∏pg 8547612101 Ce-£≥, Aº-e-∏pg 0477 2230051 Xlko¬Zm¿ (RR) Aº-e-∏pg 0477 2251250 9020520611 Xlko¬Zm¿, Ip´-mSv 0477 2702221 9447495006 email: tahsildarkuttanad@gmail.com Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), Ip´-mSv 8547611901
 • 34. dhyq ssKUv 2024 97 Ce-£≥, Ip´-mSv 0477 2703017 Xlko¬Zm¿, Im¿Øn-I-∏≈n 0479 2412797 9447495007 email: tahkply@gmail.com Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), Im¿Øn-I-∏≈n 8547611601 Ce-£≥, Im¿Øn-I-∏≈n 0479 2411986 Xlko¬Zm¿, amth-en-°c 0479 2302216 9447495008 email: tahsildarmavelikara@gmail.com Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), amth-en-°c 8547611701 Ce-£≥, amth-en-°c 0479 2301155 Xlko¬Zm¿, sNß-∂q¿ 0479 2452334 9447495009 email: tahsildarcgr@gmail.com Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), sNß-∂q¿ 8547611801 Ce-£≥, sNß-∂q¿ 0479 2455450 kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ (F¬.-F), sdbn¬sh, Imbw-Ipfw kvs]. Xl-ko¬Zm¿ ,F¬.F (NH) lcn-∏mSv 0479 2414370 ]p© kvs]jy¬ Hm^o-k¿, Be-∏pg 0477 2261426 8547610049 Pn√m Kh. πoU¿ Hm^o-kv, Be-∏pg 0477 2253283 Pn√m- C≥^¿am-‰nIv Hm^o-k¿ 0477 2252079 Pn√m C≥^¿ta-j≥ Hm^o-k¿ 0477 2251349 9496003212 Pn√m ]©m-bØv {]kn-U‚ v 0477 2253836 Pn√m- ]-©m-bØv sk{I-´dn 0477 2253836 Pn√m t]meokv ta[mhn 0477 2239326 9497996982 sU]yq´n Ub-d-IvS¿, k¿s∆ 0477 2251326 Akn- v Ub-d-IvS¿, k¿s∆ (sN-ß-∂q¿) 0479 2451554 FIvkn. F©n-. s]mXp-a-cm-aØv sI´nS hn`mKw 0477 2251489 {]n≥kn-∏¬ A{Kn-°ƒ®-d¬ Hm^o-k¿ 0477 2251403 sU]yq´n Ub-d-IvS¿, hnZym-`ymkw 0477 2252908 Pn√m hyhkmb tI{µw 0477 2251272 Pn√m C≥jzd≥kv Hm^okv 0477 2244436 Pn√m PUvPn 0477 2243496 Pn√m te_¿ Hm^okv 0477 2253515 sU]yq´n Ub-d-IvS¿, ]©m-bØv 0477 2251599 Pn√m cPn-kv{Sm¿ 0477 2253257 Pn√m tÃj-dn Hm^o-k¿ 0477 2263404 Pn√m {Sjdn Hm^o-k¿ 0477 2251724 Pn√m {Sm≥kvt]m¿´v Hm^o-k¿ 0477 2251518 Pn√m Sqdnkw {]tam-j≥ Iu¨kn¬ 0477 2253308 Akn. Unhn-j-W¬ Hm^o-k¿, ^b¿t^mgvkv 0477 2230303 Pn√m kssπ Hm^o-k¿ 0477 2251674 Pn√m πmnwKv Hm^o-k¿ 0477 2252064 Pn√m hnIk IΩojW¿, Be∏pg 7306959399 sU]yq´n IΩo-j-W¿, hmWn-Py-n-IpXn 0477 2243596 t]cv tImUv Hm^okvhkXn/samss_¬/knbpPn
 • 35. dhyq ssKUv 2024 98 t]cv tImUv Hm^okvhkXn/samss_¬/knbpPn Akn: sUh-e-]vsa‚ v IΩo-j-W¿(P--d¬) 0477 2252920 sU]yq´n Ub-d-IvS¿, mj-W¬ tkhnwKvkv 0477 2251693 IpSpw-_{io Hm^okv 0477 2254104 FIvkn-. F©n-o-b¿, tIcf hm´¿ AtXm-dn‰n 0477 2242372 FIvkn-. F©n-o-b¿, tZio-b-]mX hn`mKw 0477 2269710 FIvkn-Iyq-´ohv F©n-o-b¿, sa°m-n-°¬ 0477 2239392 FIvkn-Iyq-´ohv F©n-o-b¿, Cdn-tK-j≥ 0477 2252212 Akn:FIvkn-Iyq-´ohv F©n-o-b¿, Ce-Iv{Sn-°¬ 0477 2252988 Pn√m saUn-°¬ Hm^o-k¿ 0477 2252329 sU]yq´n No^v F©n-o-b¿, sI.-F-kv. C._n 0477 2245602 sSentImw Unkv{SnIv amt-P¿, BSNL 0477 2252000 t]mÃv amÿ P-d¬, slUv t]mÃv Hm^okv 0477 2245538 tIm´bw Pn√- Pn√m If-IvS-td‰v 0481 2562650 e-mail : dcktm@kerala.nic.in 0481 2563425 ^mIvkv 0481 2303303 Pn√m- I-f-IvS¿ 0481 2562001 9447029007 2570057 8547610053 sU]-yq´n If-IvS¿ (P-d¬) & F. Un. Fw 0481 2564800 9446564800 sU]yq´n- I-f-IvS¿ (C-e-£≥) 0481 2560085 8547610056 sU]yq´n- -I-f-IvS¿ (B¿.-B¿) 0481 2563425 8547610055 2562201 sU]yq´n- -I-f-IvS¿ (`q]cn-jv°-c-Ww) 0481 2563425 8547610057 2562201 sU]yq´n- I-f-IvS¿ (s]m-∂pw-hn-e) 0481 2563425 8547610054 2562201 sU]yq´n- I-f-IvS¿ & tkmW¬ em≥Uv t_m¿Uv sNb¿am≥ email: chairmanzlb.rev@kerala.gov.in ^nm≥kv Hm^o-k¿ 0481 2563425 8547610060 2562201 dhyq UnhnjW¬ Hm^o-k¿, tIm´bw 0481 2562315 9447186315 2582315 dhyq UnhnjW¬ Hm^o-k¿, ]mem 0482 2212212 9447129812 lpkq¿ inc-kvXZm¿ 0481 2562650 8547610059 ]p© kvs]jy¬ Hm^o-k¿ 0481 2560122 8547610058 konb¿ kq{]≠v, C≥kvs]-£≥ 0481 2562201 kon-b¿ kq{]≠v (kyq´v sk¬) 0481 2562201 m®z-d¬ Iem-an‰n sk¬ 0481 2304800 (Ext.1071) 9446562236 Xlko¬Zm¿, tIm´-bw 04812568007, 2565007 9447196807 Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), tIm´-bw 0481 2568007 8547612501 Ce£≥, tIm´bw 0481 2562222 Xlko¬Zm¿, Nß-m-t»cn 0481 2420037 9447124237 Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), Nß-m-t»cn 8547612301 Ce£≥, Nß-m-t»cn 0481 2425900
 • 36. dhyq ssKUv 2024 99 Xlko¬Zm¿, Im™nc∏-≈n 04828 202331 9447193631 Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), Im™nc∏-≈n 8547612401 Ce£≥, Im™nc∏≈n 04828 202300 Xlko¬Zm¿, ao-®n¬ 0482 2212325 9447161232 Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), ao-®n¬ 8547612601 Ce£≥, ao®n¬ 0482 2215509 Xlko¬Zm¿, ssh°w 04829 231331 9447139331 Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), ssh°w 8547612701 Ce£≥, ssh°w 04829 216000 kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿, (B¿.-B¿.) tIm-´-bw 0481 2568370 kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿, (B¿.-B¿.) ]mem 0482 2212305 kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿, F¬.F (P--d¬) ]mem 0482 2200722 kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿, AUo. kvs]jy¬ bqWnäv, ]mem kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿, LA(sd-bn¬th), tIm´bw 0481 2301566 kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿, LA(In^v_n), tIm´bw Pn√m- C≥^¿am-‰nIv Hm^o-k¿ 0481 2565485 Pn√m- Kh¨sa‚ v πoU¿ B^o-kv, tIm´bw 0481 2564351 Pn√m C≥^¿ta-j≥ Hm^o-k¿ 0481 2562558 9496003220 Pn√m ]©m-bØv {]kn-U‚ v 0481 2565966 9447191382 Pn√-m ]-©m-bØv sk{I-´dn 0481 2564995 9447418115 954822-228924 Pn√m t]meokv Hm^okv 0481 2562204 Pn√m t]meokv ta[mhn 0481 2564700 9497996980 Akn v sUhe]vsa‚ v IΩojW¿ 0481 2560645 Pn√m k¿sh kq{]≠v Hm^okv, tIm´bw 0481 2563425 k¿sh sU]yq´n UbdIvS¿, tIm´bw 0481 2562201 Akn- v Ub-d-IvS¿, do˛k¿s∆, tIm´bw 0481 2567092 Akn- v Ub-d-IvS¿, k¿s∆ am∏nwKv Hm^okv 0481 2301161 k¿sh kq{]≠v Hm^okv, ssh°w 04829 225477 CSp°n Pn√- Pn√m If-IvS-td‰v 04862 232242 e-mail : dcidk.ker@nic.in, website: www.idukki.nic.in ^mIvkv 04862 233101 Pn√m- I-f-IvS¿ 04862 233103 9447032252 sU]-yq´n If-IvS¿ (P-d¬) & F. Un. Fw 04862 233056 8547610061 e-mail : admidk@ker.nic.in 232288 k_vI-f-IvS¿, tZhn-Ipfw 04865 264222 email: rdodevikulam@gmail.com 9447026452 dhyq UnhnjW¬ Hm^ok¿, CSp°n 04862 232231 9447184231 email: rdo.idukki@kerala.gov.in sU]yq´n I-f-IvS¿ (C-e-£≥) 04862 233037 8547610064 sU]yq´n -I-f-IvS¿ (B¿.-B¿) 04862 232366 8547610063 sU]yq´n -I-f-IvS¿ (LA & LR) 04862 232366 8547610065 sU]yq´n -I-f-IvS¿ (LA ) 8547610062 Unkv{SnIv‰v tem Hm^o-k¿ 04862 232366 9447367600 t]cv tImUv Hm^okvhkXn/samss_¬/knbpPn
 • 37. dhyq ssKUv 2024 100 t]cv tImUv Hm^okvhkXn/samss_¬/knbpPn sU]yq´n -I-f-IvS¿ (LA), aq∂m¿ 04862 232366 8547610068 Akn. Im¿Uaw sk‰n¬sa‚ v Hm^o-k¿, Ipanfn 04869 224034 8547610066 email: acsospringvally@gmail.com Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J) 8547610062 kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ (LA), CSp°n 04862 232411 email:spltahsildarlaidukki@gmail.com kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ (LA), Icn-a-Æq¿ 04862 261866 email:lakarimannoor@gmail.com ^nm≥kv Hm^o-k¿ 04862 232242 8547610070 lpkq¿ inc-kvXZm¿ 04862 232242 8547610069 kon-b¿ kq{]≠v (kyq´v sk¬) 04862 232242 kon-b¿ kq{]≠v (C≥kvs]£≥) 04862 232242 Pn√m Fa¿P≥kn Hm∏tdj≥ sk‚¿, (DEOC) 04862 233111 9383463036 email: deocidk@gmail.com 7034447100 Xlko¬Zm¿, sXmSp-]pg 04862 222503 9447029503 email: tlktdp.ker@nic.in Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), sXmSp-]pg 04862 222503 8547612801 email: tlktdp.ker@nic.in Ce-£≥, sXmSp-]pg 04862 228177 email: erothodupuzha.rev-ker@nic.in kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿, s]m∂pwhne, sXmSp]pg email: landacqtdpa.ker@nic.in Xlko¬Zm¿, tZhn-Ipfw 04865 264231 9447026414 email:tlkdvm.ker@nic.in Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), tZhn-Ipfw 04865 264231 8547613101 email:tlkdvm.ker@nic.in Ce-£≥, tZhn-Ipfw 04865 264203 email:erodevikulam@gmail.com Xlko¬Zm¿, ]ocp-taSv 04869 232077 9447023597 email:tlkpmd.ker@nic.in Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), ]ocp-taSv 04869 232077 8547612901 email:tlkpmd.ker@nic.in Ce£≥, ]ocptaSv 04869 296597 email:talukofficepeermade@gmail.com kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ (LA), I´-∏ 04868 274800 email:laofficekattappana@gmail.com kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ (LA), cmP-Ip-amcn 04868 241252 kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ (LA), sSp-¶≠w 04868 233010 email:laofficenedumkandam@gmail.com kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ (LA), apcn-°m-t»cn 04868 263464 email:laofficemurickassery@gmail.com kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ (LA), P-d¬, sXmSp-]pg Xlko¬Zm¿ (RR), sSp-¶≠w 04868 233770 email:rrndk.ker@nic.in kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ LA (NH), CSp°n email:idukkinhla@gmail.com
 • 38. dhyq ssKUv 2024 101 kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ (`qan ]Xnhv) , ]ocptaSv email:laofficepeermad2016@gmail.com kvs]jy¬ dhyq Hm^okv, aq∂m¿ email:sromunnar@gmail.com IÆ≥tZh≥ ln¬ hnt√Pv, tZhnIpfw email:Kdhvillage@gmail.com Xlko¬Zm¿, DSp-º≥tNme 04868 232050 9447023809 email:udumbancholataluk@gmail.com Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), DSp-º≥tNme 04868 232050 8547613201 email:udumbancholataluk@gmail.com Ce£≥, DSpº≥tNme 04868 232466 email:eroudumbanchola@gmail.com Xlko¬Zm¿, CSp°n 044862 235361 8547618434 email:tlkidk.rev-ker@nic.in Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), CSp°n 044862 235361 8547618435 email:tlkidk.rev-ker@nic.in Ce-£≥, CSp°n 04862 235114 email:idukkiero@gmail.com hnt√Pv Hm^o-k¿, Im©n-bm¿ 8547618453 hnt√Pv Hm^o-k¿, aq∂m¿ 8547618436 hnt√Pv Hm^o-k¿, CS-a-e-°pSn 8547618437 hnt√Pv Hm^o-k¿, Cc-´-bm¿ 8547618438 Pn√m Kh. πoU¿ 04862 227877 Pn√m -C≥^¿am-‰nIvkv Hm^o-k¿(F≥.-sF.-kn) 04862 232543 9446483276 Pn√m C≥^¿ta-j≥ Hm^o-kv 04862 233036 9496003211 Pn√m ]©m-bØv 04862 232385 233069(fax) Pn√m ]©m-bØv {]kn-U‚ v 04862 233069 Pn√-m ]-©m-bØv sk{I-´dn 04862 232382 233069(fax) Pn√m t]meokv Hm^okv 04862 232354 233006(fax) Pn√m t]meokv ta[mhn 04862 233006 233004 9497996981 dok¿s∆ Akn v UbdIvS¿, CSp°n 04862 222254 Fd-Wm-Ipfw Pn√ Pn√m If-IvS-td‰v 0484 2422292 e-mail : dcekmker@nic.in 2422294 website : www.ernakulam.nic.in ^mIvkv (I.B.M.S) 0484 2422982 2382445(fax) 2429323 Pn√m -I-f-IvS¿ 0484 2423001 2372902 2424838(fax) 9447729012 sU]-yq´n If-IvS¿ (P-d¬) & F. Un. Fw 0484 2422282 9446463720 2422282(fax) sU]yq´n I-f-IvS¿ (C-e-£≥) 8547610075 sU]yq´n -I-f-IvS¿ (B¿.-B¿) 8547610074 sU]yq´n I-f-IvS¿ (LR) 0484 2422292 8547610076 sU]yq´n I-f-IvS¿ (LA) 0484 2422292 8547610073 t]cv tImUv Hm^okvhkXn/samss_¬/knbpPn
 • 39. dhyq ssKUv 2024 102 t]cv tImUv Hm^okvhkXn/samss_¬/knbpPn sU]yq´n -I-f-IvS¿ (Un.-Fw) 8547610077 sU]yq´n -I-f-IvS¿ (hnPn-e≥kv, a[y-ta-Je) 0484 2421672 8547610071 kvs]jy¬ sU]yq´n -I-f-IvS¿ F¬.F. F≥.F®v, FdWmIpfw kvs]jy¬ sU]yq´n -I-f-IvS¿ F¬.F. (KRDCL), FdWmIpfw ^nm≥kv Hm^ok¿ 0484 2422292 8547610080 lpkq¿ inc-kvXZm¿ 0484 2422292 8547610079 kon-b¿ kq{]≠v, C≥kvs]-£≥ 0484 2422292 kon-b¿ kq{]≠v (kyq´v sk¬) 0484 2422292 sebvk¨ Hm^ok¿ 0484 2394472 dhyq UnhnjW¬ Hm^o-k¿, t^m¿´v sIm®n 0484 2215340 2322218 9446545340 kon-b¿ kq{]≠v, B¿.Un Hm^okv, t^m¿´v sIm®n 0484 2215340 dhyq UnhnjW¬ Hm^o-k¿, aqhm-‰p-]pg 0485 2811400 2814245 9447089371 kvs]. Xlko¬Zm¿ (F¬.F) sdbn¬sh, aqhm-‰p-]pg 0485 2950001 email Id: sabarilamvpa@gmail.com kvs]. Xlko¬Zm¿ (F¬.F) (KRDCL), FdWmIpfw sU]yq´n If-IvS¿, sIm®n sat{Sm, Im°-mSv 0484 2421842 email Id: deputycollectorkochimetro@gmail.com Pn√m t{]mt´m-tImƒ Hm^o-k¿ 0484 2382445 Xlko¬Zm¿, IW-b-∂q¿ 0484 2360704 9447407655 Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), IW-b-∂q¿ 8547613801 Xlko¬Zm¿, ]d-hq¿ (tm¿Øv) 0484 2972817 9447069371 Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), ]d-hq¿ (tm¿Øv) 8547614101 Ce£≥, ]d-hq¿ 0484 2972816 Xlko¬Zm¿, Beph 0484 2624052 9446508052 Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), Beph 8547613701 kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ (B¿.B¿), Beph 0484 2621093 Ce£≥, Beph 0484 2630382 Xlko¬Zm¿, Ip∂-Øp-mSv 0484 2522224 9447078371 Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), Ip∂-Øp-mSv 8547613601 Xlko¬Zm¿, sIm®n 0484 2215559 9447068371 Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), sIm®n 8547613901 Ce£≥, sIm®n 0484 2215100 Xlko¬Zm¿, aqhm-‰p-]pg 0485 2813773 9447018371 Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), aqhm-‰p-]pg 8547613501 Xlko¬Zm¿ (B¿.B¿), aqhm‰p]pg 9447578757 Ce£≥, aqhm‰p]pg 0485 2813263 Xlko¬Zm¿, tImX-aw-Kew 0485 2860468 9447096371 Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), tImX-aw-Kew 8547613401 Pn√m- C≥^¿am-‰nIv Hm^o-k¿ 0484 2422853 2424888 Pn√m C≥^¿ta-j≥ Hm^o-k¿ 0484 2354208 9496003208
 • 40. dhyq ssKUv 2024 103 Pn√m ]©m-bØv {]kn-U‚ v 0484 2425205 2701455 Pn√m -]-©m-bØv sk{I-´dn 0484 2422520 2429160 Pn√m t]meokv ta[mhn (dqd¬) 0484 2623550 9497996979 Pn√m t]meokv ta[mhn (kn‰n) 0484 2385000 2382260 9497996990 kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ (B¿.-B¿), sIm®n 0484 2215556 email Id: stlanh3@gmail.com kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ (B¿.-B¿), IW-b-∂q¿ 0484 2350222 kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ (F¬.‰n), Xr∏q-Wn-Øpd 0484 2776263 kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ (F≥.-F®v w. 3), ssh‰ne0484 2303040 email Id: spltahrrrkochi@gmail.com kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ ]h¿{Kn-Uv, Im°-mSv 0484 2424879 kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ sIm®n tIm¿∏-td-j≥, ssh‰ne 0484 2304035 kvs]jy¬ Xl-kn¬Zm¿ (LA) sIm®n sat{Sm 0484 2421482 sdbn¬ t{]mPIvSv w. 1 & 2, Fd-Wm-Ipfw kvs]jy¬ Xl-kn¬Zm¿ LA (NH) w. 1, Im°-m-Sv, Fd-Wm-Ipfw email Id: tahsildarlanh@gmail.com kvs]jy¬ Xl-kn¬Zm¿ LA (NH) w. 2 Beph, Fd-Wm-Ipfw email Id: specialtahsildarlanh2@gmail.com kvs]jy¬ Xl-kn¬Zm¿ LA (NH) w. 3 ssh‰ne 0484 2303040 kvs]jy¬ Xl-kn¬Zm¿ (LR) Xr∏qWnØpd email Id: sslrtpra12@gmail.com kvs]jy¬ Xl-kn¬Zm¿ (LA) kiifb, w.2 A¶amen email Id: stlakiifb2ekm@gmail.com sIm®n C‚¿m-j-W¬ Fb¿t]m¿´v (sI.-sF.-F), sSp-ºm-t»-cn, Fd-Wm-Ipfw email Id: specialtahsildarlakia@gmail.com kvs]jy¬ Xl-kn¬Zm¿ (F¬F), In^v_n w. 1 email Id: kiifbernakulam222@gmail.com sU]yq´n IfIvS¿ CALA (NHAI) ]d-hq¿ 2 bqWn-‰p-Iƒ 0484 2443399 kvs]jy¬ Xl-kn¬Zm¿ LA (P-d¬), Im°-m-Sv, Fd-Wm-Ipfw email Id: splaekm@gmail.com dok¿s∆ Akn v UbdIvS¿, FdWmIpfw 0484 2427503 Xr»q¿ Pn√- Pn√m If-IvS-td‰v 0487 2360130 e-mail : kertsr@nic.in www.thrissur.gov.in fax : 0487 2362210 Pn√m- I-f-IvS¿ 0487 2361020 2360050 e-mail : tsrcoll@kerala.nic.in 9447129013 sU]-yq´n If-IvS¿ (P-d¬) & F. Un. Fw 0487 2360626 8547610081 e-mail : dygltsr.ker@nic.in sU]yq´n I-f-IvS¿ (C-e-£≥) 0487 2361063 8547610084 sU]yq´n -I-f-IvS¿ (B¿.-B¿) 0487 2360130 8547610083 sU]yq´n I-f-IvS¿ (`q]cn-jv°-c-Ww) 0487 2360130 8547610086 t]cv tImUv Hm^okvhkXn/samss_¬/knbpPn
 • 41. dhyq ssKUv 2024 104 t]cv tImUv Hm^okvhkXn/samss_¬/knbpPn sU]yq´n I-f-IvS¿ (s]m∂pw-hne) 0487 2360130 8547610082 sU]yq´n -I-f-IvS¿ (Un.-Fw) 8547610089 sU]yq´n I-f-IvS¿ & A∏-te‰v AtXm-dn‰n 8547610085 kvs]jy¬ sU]yq´n I-f-IvS¿ (F¬.-F), F≥.-F®v, 8547610088 sImSpß√q¿ ^nm≥kv Hm^o-k¿ 0487 2360130 8547610092 lpkq¿ inc-kvXZm¿ 04872360130,2360777 8547610091 kon-b¿ kq{]≠v (C≥kvs]-£≥) 0487 2360130 kon-b¿ kq{]≠v (kyq´v sk¬) 0487 2360130 dhyq UnhnjW¬ Hm^o-k¿, Xr»q¿ 0487 2360100 9447736010 kon-b¿ kq{]≠v (B¿.Un.H. Hm^o-kv) Xr»q¿ 0487 2360100 dhyq UnhnjW¬ Hm^o-k¿, Ccn-ßm-e-°pS 0480 2820888 9497715877 Xlko¬Zm¿, Xr»q¿ 0487 2331443 9447731443 Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), Xr»q¿ 8547614401 Xlko¬Zm¿, apIp-µ-]pcw 0480 2825259 9447725259 Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), apIp-µ-]pcw 8547614301 Xlko¬Zm¿, Xe-∏n≈n 0488 4232226 9447723226 Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), Xe-∏n≈n 8547614601 Xlko¬Zm¿, sImSp-ß-√q¿ 0480 2802336 9447702336 Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), sImSp-ß-√q¿ 8547614201 Xlko¬Zm¿, Nmh-°mSv 0487 2507350 9447707350 Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), Nmh-°mSv 8547614501 Xlko¬Zm¿, Nme°pSn 0480 2705800 8547618440 Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), Nme°pSn 8547618441 Xlko¬Zm¿, Ip∂w-Ipfw 04885 225200/225700 8547002060 Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), Ip∂wIpfw 9188403291 Xlko¬Zm¿, dhyq dn°-hdn, Xr»q¿ 0487 2333090 kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿, F¬.-kn. sIm®n≥ 0487 2331124 tZhkzw t_m¿Uv, Xriq¿ kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿, (F¬.-F) em≥Uv Assk≥sa‚ v bqWn‰v (t^mdÃv em≥Uv) Xr»q¿ email: forestlandlasplltah@gmail.com 0487 2998055 kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿, (F¬.-F) In^v_n 0487 2959950 kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿, F¬.-F (P-d¬), Xr»q¿ 0487 2320310 kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿, F¬.B¿. Ip¶wIpfw kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿, F¬.B¿. Ccn§me¡pS Pn√m- C≥^¿am-‰nIv Hm^o-k¿ 0487 2360199 9447195558 Pn√m C≥^¿ta-j≥ Hm^o-k¿ 0487 2360644 9496003207 Pn√m ]©m-bØv {]kn-U‚ v 0487 2360251 9447488251 Pn√m ]©m-bØv sk{I-´dn 0487 2360455 9447442238
 • 42. dhyq ssKUv 2024 105 Pn√m t]meokv ta[mhn (kn‰n) 0487 2323011 9497996909 Pn√m t]meokv ta[mhn (dqd¬) 0480 2823000 9497996978 Akn- v Ub-d-IvS¿ Hm^v k¿sh & em≥Uvv dn°m¿Uvkv, sdbn©v, Xr»q¿ 0487 2334459 Akn- v Ub-d-IvS¿ Hm^v k¿sh & em≥Uv dn°m¿Uvkv (am∏nwKv), Xr»q¿ 0487 2444635 Pn√m Fwtπm-bvsa‚ v Hm^o-k¿ 0487 2331016 ^b¿ B‚ v dkvIyq (tÃ-j≥ Hm^o-k¿) 0487 2423650 sl¬Øv (B-tcm-Kyw) Pn√m saUn-°¬ Hm^o-k¿ 0487 2320466 tIcf ]ªnIv k¿∆okv IΩo-j≥ Pn√m Hm^o-k¿ 0487 2384505 cPn-kvt{S-j≥ (Pn√m cPn-kv{Sm¿) 0487 2331439 Pn√m {Sjdn Hm^o-k¿ 0487 2361732 Pn√m kmaq-ly-oXn Hm^ok¿ 0487 2421417 k¿s∆ sU]yq´n UbdIvS¿, Xr»q¿ 0487 2364065 tkmW¬ Xmeq°v em≥Uv t_m¿Uv Hm^okv email: tlb.thrissurzone@gmail.com Unkv{SnIvSv sUhe]vsa‚ v IΩojW¿, Xr»q¿ 9188909344 email: ddcthrissur@gmail.com kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿, F¬.-F (KRDCL) Xr»q¿ ]me-°mSv Pn√- Pn√m If-IvS-td‰v 0491 2505309 e-mail : dcpkd@kerala.nic.in Website : www.palakkad.nic.in 0491 2505266 fax : 2505566 Pn√m- I-f-IvS¿ 0491 2505266 2533026 0491 2533266 (fax) 8547610100 9387288266 sU]-yq´n If-IvS¿ (P-d¬) & F. Un. Fw 0491 2505008 (fax) 0491 2535008 8547610093 04922 221116 9495396931 sU]yq´n I-f-IvS¿ (C-e-£≥) 0491 2505160 8547610096 0491 2505160(fax) 9447241299 sU]yq´n -I-f-IvS¿ (B¿.-B¿) 0491 2505602 8547610095 sU]yq´n I-f-IvS¿ (F¬.B¿) 0491 2534110 8547610097 sU]yq´n -I-f-IvS¿ (F¬.F) 0491 2505104 8547610094 ^nm≥kv Hm^o-k¿ 0491 2505465 8547616001 lpkq¿ inckvX-Zm¿ 0491 2505706 8547616000 9495071430 konb¿ kq{]≠v (kyq´v sk¬) 0491 2505309 konb¿ kq{]≠v (C≥kvs]£≥ & HmUn‰v) 0491 2505309 m®zd¬ Iem-an‰n sk¬ 0491 2505309 dhyq UnhnjW¬ Hm^o-k¿, ]m-e°mSv 0491 2535585 2522330 9447735011 kon-b¿ kq{]≠v (B¿.-Un.- Hm^o-kv, ]me-°m-Sv) 0491 2535585 dhyq UnhnjW¬ Hm^o-k¿, H‰∏mew 0466 2244323 kon-b¿ kq{]≠v (B¿.-Un.- Hm^o-kv, H‰∏mew) 0466 2244135 9447704323 t]cv tImUv Hm^okvhkXn/samss_¬/knbpPn
 • 43. dhyq ssKUv 2024 106 t]cv tImUv Hm^okvhkXn/samss_¬/knbpPn kvs]jy¬ sU]yq´n If-IvS¿, F¬.F (F≥.-F-®v) 0491 2535388 9447216107 kvs]jy¬ sU]yq´n If-IvS¿, (LA-K.B.I.C)(Kochi- Bengaluru Industrial Corridor) kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿, (LA-K.B.I.C)(Kochi Bengaluru Industrial Corridor) kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿, F¬.F, In≥{^, ]me-°mSv 0491 2505646 kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿, F¬.F (P--d¬) w.1 , ]me-°mSv 0491 2505002 kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿, F¬.B¿ , ]me-°mSv kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿, F¬.B¿ , H‰∏mew 0466 2244171 kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿, F¬.B¿ , ]´mºn kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿, F¬.F & F¬.‰n, A´∏mSn kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿, In^v_n kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿, F¬.F (P--d¬) w.2, ]me-°mSv 0491 2505305 kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿, F¬.F (NH)w˛2 0491 2505388 9446518759 kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿, PAR ( irrigation) 0491 2952216 email: tahr_par.rev@kerala.gov.in kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿, F¬.F.F≥.F®v bqWn‰v w.1 kvs]jy¬ Xl-ko¬Zm¿, F¬.F F≥.F®v bqWn‰v w.3 Xlko¬Zm¿, ]me-°mSv 0491 2505770 9447735012 Ce£≥, ]me°mSv 0491 2505200 Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J) 8547614901 Xlko¬Zm¿, Nn‰q¿ 0492 3224740 8547610099 Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), Nn‰q¿ 8547614701 Ce£≥, Nn‰q¿ 0492 3224814 Xlko¬Zm¿, BeØq¿ 0492 2222324 9447735014 Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), BeØq¿ 8547614801 Xlko¬Zm¿, H‰∏mew 0466 2244322 9447735015 Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J) , H‰∏mew 8547615101 Xlko¬Zm¿, aÆm¿°mSv 0492 4222397 9447735016 Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), aÆm¿°mSv 8547615201 Xlko¬Zm¿, ]´mºn 0466 2214300 8547618445 Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), ]´mºn 8547618446 Ce£≥ hn`mKw, ]´mºn 0466 2970001 Pn√m ]©m-bØv {]kn-U‚ v 0491 2505638 Pn√m ]©m-bØv sk{I-´dn 0491 2505638 Pn√m t]meokv ta[mhn 0491 2504011 9497996977 sU]yq´n Ub-d-IvS¿ Hm-^v k¿sh 0491 2534110 Akn- v Ub-d-IvS¿ Hm-^v k¿sh & 0491 2527157 em‚ vv dn°m¿Uvkv (do˛-k¿sh) Pn√m- C≥^¿am-‰nIv Hm^o-k¿ 0491 2505017 Pn√m C≥^¿ta-j≥ Hm^o-k¿ 0491 2505329 9496003206
 • 44. dhyq ssKUv 2024 107 ae∏pdw Pn√- Pn√m If-IvS-td‰v 0483 2734922 e-mail : dcmlp.ker@nic.in, dcm.ker@nic.in dcmpm2007@yahoo.co.in 0483 2734882 website : https://malappuram.nic.in ^mIvkv 0483 2730010 2734225 Pn√m- I-f-IvS¿ 0483 2734355 2734225 9446539017 sU]-yq´n If-IvS¿ (P-d¬) & F. Un. Fw 0483 2734421 8547616002 sU]yq´n I-f-IvS¿ (C-e-£≥) 0483 2734990 8547616005 sU]yq´n -I-f-IvS¿ (B¿.-B¿) 0483 2734922 8547616004 sU]yq´n I-f-IvS¿ (`q]cn-jv°-c-Ww) 0483 2734919 8547616006 sU]yq´n -I-f-IvS¿ (s]m-∂pw-hne) 0483 2734922 8547616003 sU]yq´n -I-f-IvS¿ (Un.-Fw) 8547616007 sU]yq´n -I-f-IvS¿ (F¬.-F.-F≥.-F®v) tIm´-°¬ 0483 2747676 8547616008 sU]yq´n -I-f-IvS¿ (F¬.-F.-F≥.-F®v 966) {Ko≥^o¬Uv at©cn 0483 2760003 email:lanh17kot@gmail.com kvs]jy¬ sU]yq´n -I-f-IvS¿ F¬ F (Fb¿t]m¿´v) Icn-∏q¿ kvs]jy¬ sU]yq´n -I-f-IvS¿ F¬ F (F≥.-F®v 66) ae∏pdw email:lanh17pni@gmail.com kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ F¬ F (F≥.-F®v 66) ae∏pdw email:lanh17pni@gmail.com kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ F¬ F (F≥.-F®v 966) {Ko≥^o¬Uv bqWn‰v 1 at©cn 0483 2760003 email:stlanh1mj 966.rev@kerala.gov.in kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ F¬ F (F≥.-F®v 966) {Ko≥^o¬Uv bqWn‰v 2 at©cn email:lanhgf 966unit2@gmail.com kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ F¬ F (F≥.-F®v 966) {Ko≥^o¬Uv bqWn‰v 3 at©cn 0483 2760003 email:tahsildarlanh03@gmail.com kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ F¬ F (P--d¬) ae-∏pdw 0483 2732727 Akn- v Ub-d-IvS¿, dok¿t∆ ae-∏pdw 0483 2732167 ^nm≥kv Hm^o-k¿ 0483 2734922 8547616011 lp q¿ inc-kvXZm¿ 0483 2729578 8547616010 konb¿ kq{]≠v, C≥kvs]-£≥ 0483 2734922 2735138 konb¿ kq{]≠v (kyq´v sk¬) 0483 2734922 9446408563 m®zd¬ Iem-an‰n sk¬ 0483 2734922 dhyq UnhnjW¬ Hm^o-k¿, Xncq¿ 0494 2421200 8547615500 kon-b¿ kq{]≠v, B¿.Un Hm^okv, Xncq¿ 0494 2421200 9446729664 dhyq UnhnjW¬ Hm^o-k¿, s]cn-¥¬aÆ 0493 3227214 8547615700 kon-b¿ kq{]≠v, B¿.Un Hm^okv, s]cn-¥¬aÆ 04933 227214 8547615700 t]cv tImUv Hm^okvhkXn/samss_¬/knbpPn
 • 45. dhyq ssKUv 2024 108 t]cv Hm^okv EPABX hkXn/samss_¬ Xlko¬Zm¿, Gd-mSv 0483 2766121 8547615800 Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), Gd-mSv 8547615801 Ce£≥, GdmSv 0483 2769970 Xlko¬Zm¿, ne-ºq¿ 04931 221471 8547615900 Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), ne-ºq¿ 8547615901 Ce£≥ hn`mKw, ne-ºq¿ 04931 223244 I¨t{Smƒ dqw º¿, ne-ºq¿ 9496331471 kvs]. Xlko¬Zm¿, F¬.F bqWn‰v˛2 In^v_n, neºq¿ email:spltahkiifb2mlp@gmail.com Xlko¬Zm¿, s]cn-¥¬aÆ 04933 227230 8547617445 Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), s]cn-¥¬aÆ 8547615701 Xlko¬Zm¿, Xncq¿ 0494 2422238 8547617446 Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), Xncq¿ 8547615501 Xlko¬Zm¿, s]m-∂mn 0494 2666038 8547615400 Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), s]m∂mn 8547615401 Xlko¬Zm¿, Xncq-c-ßmSn 0494 2461055 8547615600 Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), Xncq-c-ßmSn 8547615601 kvs]. Xlko¬Zm¿ (em‚ v ss{S_yqW¬), Xncq-c-ßmSn kvs]. Xlko¬Zm¿, F¬.F bqWn‰v˛3 In^v_n, ae∏pdw 9188610114 email: st3@la.kiifb.org kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿, F¬.F, bqWn‰v, sI.B¿.Un.kn.F¬ ae∏pdw (sI sdbn¬) ]c∏ßmSn ]n.H email:krailmpm@gmail.com Xlko¬Zm¿, sImt≠m´n 0483 2713311 8547618450 Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), sImt≠m´n 8547618451 Pn√m- C≥^¿am-‰nIvkv Hm^o-k¿ 0483 2734971 9995028841 Pn√m C≥^¿ta-j≥ Hm^o-k¿ 0483 2734387 9496003205 Pn√m ]©m-bØv {]kn-U‚ v 0483 2734564 Pn√m ]©m-bØv Hm^okv 0483 2734933 Pn√m ]©m-bØv sk{I-´dn 0483 2734933 Pn√m t]meokv ta[mhn 0483 2734377 9497996976 tImgn-t°mSv Pn√- Pn√m If-IvS-td‰v 0495 2370518 e-mail : dckzk@kerala.nic.in ^mIvkv 0495 2370582 Pn√m- I-f-IvS¿ 0495 2371400 2383500 9447171400 sU]yq´n IfŒ¿ (Pd¬) & F.Un.Fw 0495 2371062 2370459 8547616013 sU]yq´n I-f-IvS¿ (B¿.-B¿) 0495 2371622 0496-2613051 8547616015 sU]yq´n I-f-IvS¿ (F¬.F) 0495 2536005 8547616014
 • 46. dhyq ssKUv 2024 109 sU]yq´n -I-f-IvS¿ (F¬.B¿) 0495 2371623 8547616017 sU]yq´n -I-f-IvS¿ (C-e-£≥) 0495 2371860 2334040 2374875 8547616016 sU]yq´n -I-f-IvS¿ (Un.-Fw) 8547616018 sU]yq´n -I-f-IvS¿, F¬.F (F≥.-F-®v) 0495 2378577 IÆq¿˛Ip‰n-∏pdw (B-ÿm-w˛ tImgn-t°m-Sv) kvs]jy¬ sU]yq´n -I-f-IvS¿, F¬.F (F≥.-F-®v) tImgn-t°mSv ^nm≥kv Hm^o-k¿ 0495 2370369 2770613 8547616020 lp q¿ inc-kvXZm¿ 0495 2370363 8547616019 kon-b¿ kq{]≠v, C≥kvs]-£≥ 0495 2370518 kon-b¿ kq{]≠v, kyq´v sk¬ 0495 2370518 dhyq UnhnjW¬ Hm^o-k¿, tImgn-t°mSv 0495 2375458 9447175458 dhyq UnhnjW¬ Hm^o-k¿, hS-Ic 0496 2514300 9497718177/9947655872 kon-b¿ kq{]≠v, B¿.-Un. Hm^o-kv, hS-Ic 0496 2514300 9495639424 kon-b¿ kq{]≠v, B¿.-Un.- Hm^o-kv, tImgnt°mSv 0495 2375458 sU]yq´n -I-f-IvS¿ (hnPn-e≥kv), tm¿Øv tkm¨ 0495 2376061 8547616012 Xlko¬Zm¿, tImgn-t°mSv 0495 2372966 9447183930 Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), tImgn-t°mSv 0495 2372966 8547616101 sk]vjy¬ Xlko¬Zm¿ (F¬ ‰n), tImgn-t°mSv 8606609827 kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ (B¿.B¿), tImgnt°mSv 0495 2374300 Ce£≥, tImgnt°mSv 0495 2371966 Xlko¬Zm¿, hSIc 0496 2522361 9447045361 Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), hS-Ic 0496 2522361 8547616301 sk]vjy¬ Xlko¬Zm¿ (F¬ ‰n), hSIc 8547392448 Xlko¬Zm¿, sImbn-em≠n 0496 2620235 9447134235 Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), sImbn-em≠n 0496 2620235 8547616201 Xlko¬Zm¿, Xmact»cn 0495 2223088 8547618454 Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), Xmact»cn 0495 2223088 8547618455 kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿, F¬.F (KCRIP), tImgn-t°mSv 0495 2373638 8547030545 kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿, F¬.F , sImbn-em≠n, tImgn-t°mSv 0496 2620899 kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿, F¬.F, (In^v_n) kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿, F¬.F, (KRDCL) kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿, F¬.F, F≥.F®v sImbnem≠n kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿, F¬.F, F≥.F®v hSIc kvs]jy¬ Xlko¬Zm¿ (R.R), tImgn-t°mSv 0495 2723930 Pn√m- C≥^¿am-‰nIv Hm^o-k¿ 0495 2370886 Pn√m C≥^¿ta-j≥ Hm^o-k¿ 0495 2370225 9496003203 Pn√m ]©m-bØv {]kn-U‚ v 0495 2370050 8281040041 Pn√m ]©m-bØv sk{I-´dn 0495 2370550 8281040061 t]cv Hm^okv EPABX hkXn/samss_¬
 • 47. dhyq ssKUv 2024 110 t]cv Hm^okv EPABX hkXn/samss_¬ Pn√m t]meokv ta[mhn (dqd¬) 0496 2523100 9497996975 Pn√m t]meokv ta[mhn (kn‰n) 0495 2722911 9497996989 k¿sh tPmbn‚ v UbdIvS¿, tImgnt°mSv 0495 2370545 9961497940 hbmSv Pn√ Pn√m If-IvS-td‰v 04936 202251 e-mail : dcwayanad@gmail.com, dcwyd.rev@kerala.gov.in website : www.wayanad.nic.com ^mIvkv 04936 203450 Pn√m- I-f-IvS¿ 04936 202230 202300 9447204666 sU]-yq´n If-IvS¿ (P-d¬) & F. Un. Fw 04936 202532 202220 e-mail : admwayanad@gmail.com 8547616021, 9447097702 sU]yq´n -I-f-IvS¿ (F¬.-B¿) 04936 205070 8547616025 e-mail : deputycollectorlrwayanad@gmail.com sU]yq´n -I-f-IvS¿ (C-e-£≥) 04936 204220 8547616024 e-mail : electionwayanad@gmail.com sU]yq´n -I-f-IvS¿ (B¿.-B¿) 04936 205070 8547616023 e-mail : dycollector.rr.wyd@gmail.com sU]yq´n -I-f-IvS¿ (F¬.F) 04936 205070 8547616022 e-mail : dyclawyd@gmail.com lp q¿ inc-kvXZm¿ 04936 202532 8547616027 kon-b¿ kq{]≠v, C≥kvs]-£≥ 04936 202251 kon-b¿ kq{]≠v (kyq´v sk¬) 04936 202251 ^nm≥kv Hm^o-k¿ 04936 205070 8547616028 e-mail : fowayanad2016@gmail.com m®z-d¬ Iem-an‰n sk¬ 04936 202251 e-mail : deocwyd@gmail.com 204151 dhyq UnhnjW¬ Hm^o-k¿, am-¥-hmSn 04935 240222 9447097703 e-mail : subcollectormndy@gmail.com kvs]jy¬ sU]yq´n If-IvS¿, `qan-]-Xn-hv, I¬∏‰ kon-b¿ kq{]≠v, B¿.-Un. Hm^o-kv, am¥hmSn 04935 240222 Xlko¬Zm¿, sshØncn 04936 255229 9447097705 e-mail : vtahsildar@gmail.com Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), sshØncn 8547616601 e-mail : vtahsildar@gmail.com Xlko¬Zm¿, kp¬Øm≥ _tØcn 04936 220296 9447097707 e-mail : tahsildar.sby@gmail.com Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), kp¬Øm≥ _tØcn 8547616501 tkmW¬ em≥Uv t_m¿Uv, k_v Hm^okv, kp¬Øm≥ _tØcn e-mail : zlbsubofficewayanad@gmail.com Xlko¬Zm¿, am-¥-hmSn 04935 240231 9447097704 e-mail : tahsildar.mdy@gmail.com Xlko¬Zm¿ (`q-tc-J), am-¥-hmSn 8547616701 e-mail : tahsildar.mdy@gmail.com Ce£≥, am¥hmSn 04935 242298 Xlko¬Zm¿, B¿.-B¿, Aº-e-h-b¬ 04936 260201
 • 48. dhyq ssKUv 2024 111 e-mail : rrofficeambl@gmail.com kvs]. Xlko¬Zm¿, F¬.-B¿. am-¥-hmSn 04935 240231 e-mail : specialtahsildarlrmananthavady@gmail.com kvs]. Xlko¬Zm¿, F¬.-F (Pd¬), hbmSv, I¬∏‰ 04936 299244 (e-mail : lageneralwyd@gmail.com) sU]yq´n Ub-d-IvS¿ Hm^v k¿sh 04936 202251 e-mail : dptydirwynd@syandir.kerala.gov.in Akn-. Ub-d-IvS¿ Hm^v k¿sh, am-¥-hmSn 04936 246993 e-mail : asstdirwynd@syandir.kerala.gov.in Pn√m -C≥^¿am-‰nIv Hm^o-k¿ 04936 202763 Pn√m C≥^¿ta-j≥ Hm^o-k¿ 04936 202529 9496003246 e-mail : diowayanad@gmail.com Pn√m ]©m-bØv {]kn-U‚ v 04936 202390 e-mail : dpwynd@gmail.com Pn√m ]©m-bØv sk{I-´dn 04936 202390 Pn√m t]meokv Hm^okv 04936 202522 e-mail : spwynd.pol@kerala.gov.in Pn√m t]meokv ta[mhn 04936 202525 9497996974 e-mail : spwynd@keralapolice.gov.in {Sm^nIv kn.-sF, I¬∏‰ 202333 -101 9447421752 {Sm^nIv F.kn, (S.W) 9446058974 {Sm^nIv F.kn, (N.W) 9447354740 ^b¿ tÃj≥, I¬∏‰ 04936 202333 e-mail : adofrskalpetta@gmail.com Pn√m-PUvPn, I¬∏‰ 04936 202277 Poh≥ c£mkanXn 04936 203111 Xp¿°n _km¿ (Captain) 9994674800 sk{I-´dn 9447640559 {]kn-U‚ v 9388841007 Pn√m Su¨ πm-¿, I¬∏‰ 04936 203202 e-mail : tpwayanad@yahoo.com IÆq¿ Pn√- Pn√m If-IvS-td‰v 0497 2700645 ^mIvkv 0497 2704243 e-mail : dcknr.ker@nic.in website : www.kannur.nic.in Pn√m- I-f-IvS¿ 0497 2700243 9447029015 sU]-yq´n If-IvS¿ (P-d¬) & F. Un. Fw 0497 2700577 9447766780 sU]yq´n -I-f-IvS¿ (C-e-£≥) 0497 2709140 8547616032 sU]yq´n -I-f-IvS¿ (B¿.-B¿) 0497 2700645 8547616031 sU]yq´n I-f-IvS¿ (F¬.B¿) 0497 2700225 8547616033 sU]yq´n -I-f-IvS¿ (F¬.F) 0497 2700645 8547616030 sU]yq´n -I-f-IvS¿ (Un.-Fw) 0497 2700645 8547616034 t]cv Hm^okv EPABX hkXn/samss_¬