SlideShare a Scribd company logo

Michabhoomi Land Board Clarifications - James Joseph Adhikarathil 9447464502

Michabhoomi Land Board Clarifications - James Joseph Adhikarathil 9447464502

1 of 6
Download to read offline
ഭരണഭാഷ- മാ ഭാഷ
എൽ.ബി. എ1/2400/2022. ലാൻഡ് േബാർഡ് ഓഫീസ്
തി വന രം - 695033
േഫാൺ നം.0471 2322841, 2328149
ഇെമയിൽ:slbtvpm@gmail.com
തീയതി. 25-10-2023
സർ ലർ
വിഷയം :- 1963 െല േകരള പരി രണ നിയമ കാരം സർ ാരിൽ നി ി മാ ിയ
മി മി- വിതരണം െച തി ളള മാർഗനിർേ ശ ൾ റ വി
ചന :- ഉ വി ത്.
1963- െല േകരള പരി രണ നിയമ കാരം സർ ാരിൽ നി ി മാ ിയ മി മി ,
അർഹരായ വർ ് പതി ് െകാ തി ം ഏെ മി മി അന ാധീനെ ടാെത
സംര ി തി ളള നടപടികൾ ശ മാ ാ മാർഗനിർേ ശ ൾ റെ വിേ ത്
അനിവാര മാെണ ് കാ . േകരള പരി രണ നിയമം 96- ◌ാ◌ം വ ് കാരം മി മി പതി ്
നൽ േ ാൾ ത ാറാ ഓഫർ ഓഫ് അൈസൻെമൻെ◌റ് , ഡീഡ് ഓഫ് അൈസൻെമൻെ◌റ് ,
പ യം എ ിവ ക ികള◌ിൽ നി ം ന െ സാഹചര ിൽ അവ െട പകർ ിനായ◌ു◌ം യ
വില അട ാ ആ കൾ പി ീട് അത് അട ് പ യം വാ തിന◌ാ ം റവന ഓഫീ കെള
സമീപി ാ ് . കാല ഴ ം െകാ ് ഓഫീ കളിെല പ യ ഫയ കൾ ന െ സാഹചര ിൽ
പകർ ് അ വദി ാൻ എ ് നടപടികളാണ് സ ീകരിേ െത ് ീകരണം ജി കളിൽ നി ്
ആവശ െ ് . ടാെത മി മിയായി പതി ് കി ിയ മി 12 വർഷേ ് അന വ രി ാൻ
പാടി ാെയ ിരിെ , ജീവിത സാഹചര ൾ നിമി ം കാലാവധി ് ൻപ് ൈകമാ ം നട ിയ
േക കളിൽ എ ് ടർനടപടിയാണ് സ ീകരിേ െത ം ീകരണം നൽേക ത്
അനിവാര മാെണ ് കാ . േമൽ പറ സാഹചര ളിൽ ജന ൾ അ ഭവി
ി കൾ പരിഹരി ാൻ വെട പറ മാർ നിർേ ശ ൾ റെ വി .
1. മി മിഏെ തിൻെ◌റ വിവരം വിേ ജി ം താ ി ം ഉ 15-◌ാ◌ം ന ർ രജി റിൽ
േരഖെ താണ്. ടാെത ഈ വിവരം, െറലിസ് േസാ ് െവയറിൽ േരഖെ േ ം
മി മിയിൽ ൈകേ ം ഉ ാകാെത സംര ി ക ം േവണം. സം ാനെ മി മി െട
െപാ വായ േമൽേനാ ം ജി ാ കള ർ ായിരി ം. മി മി അന ാധീനെ ് േപാകാെത
സംര ി ാ മതല തഹസിൽ ദാർ ാ ത്.
2. മി മിയായി ഏെ മി, ഏെത ി ം െപാ കാര ിനായി ആവശ െ ിൽ
അതിനായി റിസർ ് െച ാ താണ്.(വ ് 96 IA). പതിവിന് േയാഗ മ ാ മിക ം
ഇ കാരം റിസർ ് െച ് നീ ിവേ താണ്. ഇ കാരം റിസർ ് െച ാ ളള അധികാരം
ലാൻഡ് േബാർഡിന് ആയതിനാൽ അതിനാ ളള പാർശ ജി ാ കള ർമാർ ലാൻഡ്
േബാർഡിന് സമർ ിേ താണ്.
I/156338/2023
3. െപാ ആവശ ിനായി റിസർ ് െച മി മികൾ പി ീട് വ ികൾ ് പതി ്
െകാ േ തായ സാഹചര ായാൽ അ ം മി ഡീറീസർ ് െചേ താണ്.
ഇതിനാ ളള പാർശ ം ലാൻഡ് േബാർഡിന് സമർ ിേ താണ്.
4. 1963-െല േകരള പരി രണ നിയമ കാര ം 1970-െല േകരള പരി രണ സീലിംഗ് ച ൾ
കാര മാണ് മി മി പതി ് നൽകാ നടപടികൾ സ ീകരിേ ത്. ജി ാ കള റാണ്
മി മി പതിവ് നടപടികൾ സ ീകരിേ ത്.
5. പതി ് നൽകാ ളള മികൾ, സർെ െച ് േ ാ കളായി തിരിേ ം സർെ െ ്
ത ാറാേ മാണ്. എ ാ േ ാ കളിേല ം ഗതാഗത െസൗകര ം ഉറ ാേ ം ആയത്
െ ിൽ േരഖെ േ മാണ്.
6. േകരള പരി രണ സീലിങ് ച ളിെല 25 തൽ 33 വെര ച ളിൽ മി മി പതിവ്
നടപടികെള ി തിപാദി . സീലിങ് ച ളിെല േഫാറം 16- ലാണ് മി മി പതിവിന്
അേപ ണി ് െകാ േനാ ീസ് സി ീകരിേ ത്. വിേ ജ്, താ ്, തേ ശസ യം
ഭരണ ാപന ൾ എ ിവിട ളിെല േനാ ീസ് േബാർ കളിൽ ആയത് പതിേ താണ്
ആവശ മാെണ ിൽ മലയാള ദിന ളി ം േനാ ീസ് സി ീകരി ാ താണ്. 17-◌ാ◌ം
ന ർ േഫാറ ിലാണ് ക ികൾ അേപ സമർ ിേ ത്. അേപ യിൽ േകാർ ് ഫീ
ാ ് പതിേ തി .
7. പതി ് നൽേക മിയിൽ ൈകവശ ാർ ഉെ ിൽ, അവർ ത മിയിൽ valuable
improvements വ ിയി െ ിൽ അർഹത പരിേശാധി ് അവർ ് തെ ത മി
പതി ് നൽകാ താണ്.ഇ രം സാഹചര ിൽ, മി മിയിെല ൈകവശ ാർ
ഓേരാ ം ൈകവശം വ ിരി മി െട വിവര ൾ, സർേ െ ് എ ിവ
തഹസിൽദാർ ത ാറാ ി ജി ാ കള ർ ് സമർ ി ണം. പതിവ് നടപടികൾ
സ ീകരി േ ാൾ ൈകവശ മി അവർ ് തെ പതി ് നൽേക താണ്.
8. േഫാറം 16- ൽ മി മി പതിവി അേപ കൾ ലഭി ് കഴി ാൽ 96-◌ാ◌ം വ ിേല ം
30-◌ാ◌ം ച ിേല ം വ വ കൾ ് വിേധയമായി അേപ ക െട അർഹത െട
അടി ാന ിൽ ൻഗണനാ മം നി യി ണം. ഒ താ ിൽ പതിവിന് ത ാറാ ിയ ം
ൈകവശ ാരി ാ മായ മി െട 87.5 ശതമാനം രഹിതരായ കർഷക
െതാഴിലാളികൾ ം 12.5 ശതമാനം െച കിട ൈകവശ ാർ ം യാെതാ മി ം
വീെ ാനി ാ ജ ിമാർ ം പതി ് െകാ േ താണ്. ഈ 87.5 ശതമാന ിൻെ◌റ 50
ശതമാനം മി, പ ികജാതി പ ിക വർ ിൽെ അേപ കർ ് പതി ് നൽകണം.
9. അേപ കരിൽ നി ് നിയമാ തം അർഹത ളളവ െട ലി ് ത ാറാ ണം. സീലിങ്
ച ളിെല 30-◌ാ◌ം ച ിെല വ വ കൾ കാരം അർഹതാ ലി ് ത ാറാേ താണ്.
പതി ് നൽേക മിയിൽ ൈകവശ ടികിട കാർ ഉെ ിൽ അവർ ാണ് ഒ ാമെ
I/156338/2023
ൻഗണന നൽേക ത്. സർ ാർ മിയിൽ നി ് റ ാ െ വർ, സർ ാർ മിയിൽ
നി ് കാർഷിക െതാഴിൽ ന െ വർ, ട ിയവർ ് അ പരിഗണന നൽകണം. മി മി
ിതി െച വിേ ജിെല താമസ ാർ, അ വിേ ജിെല താമസ ാർ, ആ താ ിെല
താമസ ാർ ട ിയവർ ് യഥാ മം ടർ ളള ൻഗണന നൽകണം.
10. ഒ വ ി ് ഒ ഏ ർ വെര മി മാ െമ പതി ് നൽകാൻ പാ ള . ൈകവശ ിൽ
മി ളള ആളിെന ം ണേഭാ ാവായി െതെരെ ാം. എ ാൽ ൈകവശ ളള മി ം
പതി ് നൽ മി ം ടി ആെക ഒ ഏ ർ വെരേയ ആകാ . എ ി ാ ം
അേപ കരിൽ രഹിതർ ഉെ ിൽ അവർ ായിരി ണം ൻഗണന നൽേക ത്.
11. പതി ് നൽേക വ െട ലി ് ത ാറാ ി കഴി ാൽ 18-◌ാ◌ം ന ർ േഫാറ ിൽ
അൈസനി ് ജി ാ കള ർ ഓഫർ ഓഫ് അൈസൻെമ ് നൽേക താണ്. വിവാഹിതരായ
ആളാെണ ിൽ ഭാര െട ം ഭർ ാവിെ ം േപരിലാണ് ഓഫർ നൽേക ത്.
12. ഓഫർ ഓഫ് അൈസൻെമ ് കി ി ഴി ാൽ ക ികൾ പർേ സ് ൈ സ് അടേ താണ്.
േകരള പരി രണ നിയമ ിെല 4-◌ാ◌ം പ ികയിൽ തിപാദി കയാണ് പർേ സ്
ൈ സ് ആയി നി യിേ ത്. ഈ ക െമാ മാേയാ ഗ േളേയാ അട ാ താണ്.
ആദ ഗ അട േ ാൾ മി പതി ് നൽകാ താണ്. ഗ ളായാണ് അട െത ിൽ
ബാ ി ളള ഗ ൾ ് 4.5% നിര ിൽ തിവർഷ പലിശ അടേ താണ്.
13. പർേ സ് ൈ സിൻെ◌റ ആദ ഗ അട കഴി ാൽ 19-◌ാ◌ം ന ർ േഫാറ ിൽ ജി ാ
കള ർ, ഡീഡ് ഓഫ് അൈസൻെമ ് ക ി ് നൽേക താണ്. ഇേതാെടാ ം പതി ് കി ിയ
മി ക ി ് അതി കൾ കാണി ് ജി ാ കള ർ ഏൽ ി ് നൽേക താണ്(ച ം 31(8) േഫാറം
19-െല ഡീഡ് ലഭി ക ികൾ ് േഫാറം 20-ൽ പ യം നൽേക താണ്. പ യം നൽേക ത്
താ ് തഹസിൽദാർ ആണ്. ടാെത, പ യ ിന തമായി റവന റി ാർ കളിൽ മാ ം
വ േ ം സർെ ഡിമാർേ ഷൻ െ ് ാബല ിൽ വ േ ം
തഹസിൽദാ െട മതലയാണ് (ച ം31(9). പ യം നൽകിയതിൻെ◌റ വിവര ൾ 21-◌ാ◌ം
ന ർ രജി റിൽ േരഖെ േ മാണ്.റിസർ ് െച മി െട വിവര ം ഈ
രജി റിൽ േരഖെ േ താണ്.(ച ം 33)
14. പതി ് കി ിയ മി heritable ആണ് എ ാൽ alienable അ . 11.03.2009 തീയതി വെര പതി ്
നൽകിയ മി 12 വർഷേ ് alienate െച ാൻ പാടി . 11.03.2009-ന് േശഷം പതി ് നൽകിയ
മികൾ 20 വർഷേ ് alienate െച ാൻ പാടി എ ് ച ം 29-ൽ വ വ െച ിരി .
എ ാൽ, പതി ് കി ിയ മി ധനകാര ാപന ളിൽ പണയം വ ാൻ നിയമപരമായി
തട മി ാ താണ്.(ച ം 29 (2))
15. ഏെത ി ം വ ികൾ ് േമൽ പറ കാലയളവിനക ് മി alienate െചേ
സാഹചര േമാ ആവശ േമാ ഉെ ിൽ ആയതിന് അ മതി നൽ വാൻ സർ ാരിന്
അധികാര ായിരി ം.(ച ം 29).
I/156338/2023
16. മി പതി ് കി ിയ ആൾ പ ികജാതി പ ിക വർ വിഭാഗ ിൽെ ആളാെണ ിൽ േമൽ
പറ കാലയളവി ളളിൽ മി ൈകമാേറ സാഹചര ായാൽ അേത വിഭാഗ ിൽ
ആ കൾ ് മി alienate െച തിനായി ജി ാ കല െട അ മതിയാണ് വാേ ത്. (ച ം
29(4))
17. പതി ് കി ിയ മി 12 വർഷേ ് alienate െച ാൻ പാടി ാെയ ിരിെ ൻകാല ളിൽ ചില
വ ികൾ ഈ കാലാവധി ക ് മി നിയമാ തം രജിേ ഷൻ നട ി ൈകമാ ൾ
നട ിയി ്. അകാല ൈകമാ ം നട ിയതിനാൽ അവർ ് കരമടവ്, േപാ വരവ്,
സർ ിഫി കൾ നൽകൽ ട ിയ വിനിേയാഗ അവകാശ ൾ റവന ഓഫീ കളിൽ
വില തായി പരാതി ഉയ . ഇ ര ിൽ ആയിര ണ ിന് ആ കൾ ി ്
അ ഭവി .
18. മി മി പതി ് കി ിയവർ, േമൽ പറ കാലാവധി ിൽ മി alienate െച ാ legal
consequence െന റി ് നിയമ ിൽ തിപാദി ി ്. അകാല ൈകമാ ം നട ിയാൽ,
അ രം രജിേ ഷേനാ ആധാരേമാ അസാ വാ ം എ ് നിയമ ിൽ വ വ െച ി ി .
ൈകമാ ം െച ് കി ിയ ആളിൻെ◌റ കരമടവ്, േപാ വരവ്, സർ ിഫി കൾ നൽകൽ
ട ിയ റവന അവകാശ ൾ വില ാൻ നിയമ ിൽ വ വ യി .ൈകമാ ം നട ിയ
വ ി ് പി ീട് ഗവൺെമൻെ◌റ് മിേയാ മി മിേയാ പതി ് കി തി േയാഗ ത
ഉ ായിരി ി എ താണ് പതിവ് മി അകാല ൈകമാ ം നട ിയാ legal consequence.
ആയതിനാൽ 11.03.2009 ന് ൻപ് മി മി പതി ് കി ിയവർ നട ിയ അകാല ൈകമാ ൾ
സാ കരിേ നിയമപരമായ ആവശ മി . അ രം േക കളിൽ 12 വർഷം കഴി റ ്
ഇേ ാഴെ ൈകവശ ാരന് ർ മായ വിനിേയാഗ അവകാശം ലഭി താണ്. അവർ ്
കരമടവ്, േപാ വരവ് സർ ിഫി കൾ നൽകാൻ ട ിയ വിനിേയാഗ അവകാശ ൾ
വില ാേനാ തടയാേനാ പാടി .
19. മി മി പതി ് കി ിയ ആൾ ് ഈ മി മ ൾേ ാ അന രാവകാശികൾേ ാ ൈകമാ ം
െച ാ ം അവരിൽ നി ം നി തി സ ീകരി ാ ം ഉേദ ാഗ ർ വി ഖത കാണി തായി
യിൽ െ ി ്. ായാധി ക തിനാ ം മ െട ആ ിതനാ യതിനാ ം
അൈസനി ് സർ ാരി ൻെ◌റ വീട് നിർ ാണ പ തികൾ, ബാ ് േലാൺ എ ിവ
ലഭി ാതിരി ക ം െച . ഈ സാഹചര ിൽ മി മി പതി ് കി ിയ ആൾ ് ഈ മി
മ ൾേ ാ അന രാവകാശി കൾേ ാ ൈകമാ ം െച ാ താെണ ം ആയത് heritable
എ തിൻെ◌റ പരിധിയിൽ ഉൾെ െവ ം 03-10-2023 തീയതിയിെല റവന എൻ1/152/2023
ക ് കാരം സർ ാർ ീകരണം നൽകിയി ്. ആയതി നാൽ മ ൾേ ാ
അന രാവകാശി കൾേ ാ നട അ രം ൈകമാ ൾ സാ വാണ്.
20. മി പതി ് കി ക ം ൈകവശം വ ് അ ഭവി ക ം െച ചില വ ികൾ ് ഓഫർ
ഓഫ് അൈസൻെമ ്/ ഡീഡ് ഓഫ് അൈസൻെമ ് ലഭി ി െ ി ം പ യം ലഭി ി ി .
ഇ രം സാഹചര ളിൽ ആർ ാ േണാ പ യം അ വദി ത് അയാ െട േപരിൽ പ യം
എ തി ത ാറാേ ം പകർ ് അേപ കന് നൽകാ മാണ്.എ ാൽ പതിവ് ലഭി
I/156338/2023
ആേളാ നിയമാ ത അന രാവകാശി കേളാ തെ ഇേ ാ ം പതിവ് മി ൈകവശം
വ ിരി ക ം അവർ ് മ ് ആധാര ൾ ഇ ാതിരി ക ം െച ാൽ പ യം അ വദി
ആളിൻെ◌റേപരിൽ പ യം എ ക ം ഇേ ാഴെ ൈകവശ ാരന് ഒറിജിനൽ പ യം
നൽേക മാണ്.
21. പർേ സ് ൈ സ് അട ാ ത് കാരണം പ യം ലഭി ാ ം എ ാൽ അൈസനിേയാ
അയാ െട നിയമാ ത അവകാശികേളാ വില വാ ിയ ആ കേളാ ആണ് ഈ മി
ൈകവശം വ ിരി െത ിൽ, വീ മാ ാ ി ഈ ക ം 4.5 ശതമാനം പലിശ ം അടവാ ി
പ യം അ വദിേ താണ്. പതിവ് നടപടികൾ സ ീകരി ാ അധികാരം ജി ാ കള ർ ്
ആയത് െകാ ് തെ േമൽപറ വീ ം മാ ാ ാൻ ജി ാ കള ർ ് അധികാര ായിരി
താണ്.
22. പ യം ന െ േപായ സാഹചര ിൽ പ യഫയൽ ലഭ മാെണ ിൽ ആ വിവര ൾ
ഉപേയാഗി ം ഫയൽ ലഭ മെ ിൽ ലഭ മായ മ ് വിവര ൾ ഉപേയാഗി ം പ യം ന ി ്
നൽകാ താണ്. ന ി സാഹചര ൾ തിപാദി ് ഒ നടപടി മം
റെ വിേ താണ്. അ കാരം നിർ ഹി േ ാൾ ആ െട േപരിലാേണാ പ യം
അ വദി ത് അവ െട േപരിൽ തെ പ യം ന ി ണം. ഇേ ാഴെ ൈകവശ ാരന്
മ ് ആധാര ൾ ഉെ ിൽ പ യ ിൻെ◌റ പകർ ് അ വദി ാൽ മതിയാ താണ്.
എ ാൽ പതിവ് ലഭി ആേളാ നിയമാ ത അന രാവകാശികേളാ പതിവ് മി ൈകവശം
വ ിരി ക ം അവർ ് മ ് ആധാര ൾ ഇ ാതിരി ക ം െച ാൽ പ യം അ വദി
ആളിൻെ◌റേപരിൽ പ യം എ ക ം ഒറിജിനൽ പ യം ഇേ ാഴെ ൈകവശ ാരന്
നൽേക മാണ്.
23. മി മി പതി ് കി ിയ ആ കൾ മി, ൈകവശ ിൽ വ ാെത ഉേപ ി ് േപായ
സാഹചര ിൽ , പതി ് നൽകിയ വ ി ് നിയമാ സരണം േനാ ീസ് നൽക◌ി
അേ ഹ ിനെ◌ (മരണെ േപായ◌ി െ ിൽ നിയമാ ത അവകാശികെള) േനരിൽ േക
േശഷം പതിവ് നടപടി ജി ാ കള ർ റ ് െചേ ം ആ മി ് തായി പതിവ് നടപടി
സ ീകരിേ മാണ്.പതിവ് ലഭി വ ിെയ കെ ാൻ കഴി ിെ ിൽ പ ിക് േനാ ീസ്
സി ീകരി ാൽ മതിയാ താണ്. അ രം മി മ ് വ ികൾ അനധി തമായി
ൈകവശെ ി അ ഭവി ് വരികയാെണ ിൽ അവർ ് തെ അർഹത പരിേശാധി ്
പതി ് നൽകാ മാണ്.
24. മി മി പ യം അ വദി വ ിക െട േ ാ കൾ പര രം മാറി േപായി താ ം മാറി
ൈകവശ ിൽ വ ിരി േ ാ ിൽ വീട് വ ം improvements വ ി ം നിരവധി
വർഷ ളായി അ ഭവി ് വ സാഹചര ൾ ഉ ്. സാഹചര ൾ തിപാദി ് ജി ാ
കള ർ ഒ തി ൽ നടപടി മം റെ വി ◌് ഇ രം ൾ പരിഹരി ◌ാ താണ്.
25. പ യം ലഭി മി, ഭാഗികമായി ൈകവശം വ ക ം ഭാഗികമായി ഉേപ ി ക ം െച
സാഹചര ിൽ ഉേപ ി െ മി മ ് വ ികൾ യാെതാ േരഖ മി ാെത നിരവധി
I/156338/2023
വർഷ ളായി ൈകവശം വ ് അ ഭവി ക ം െച ാൽ, പ യക ികൾ ഉേപ ി അ ം
മി െട പതിവ് റ ് െച ് നടപടി മം റ ി ാ ം നഃപതിവ് നടേ
മാണ്. പ യം ലഭി ക ികൾ ് പറയാ ത് പറയാൻ അവസരം നൽേക താണ്.
Arjun Pandian IAS
SECRETARY (LB)
െസ റി
ഇത് ക ർ ജനേറ ് െച മാണമാകയാൽ മാന ൽ ഒ ് ആവശ മി . ഈ ക ിെ ആധികാരികത
പരിേശാധി തിന് https :/ eoffice .kerala .gov .in എ െവ ൈസ ് പരിേശാധി ാ താണ്.
I/156338/2023

Recommended

Kerala House to the house less - LIFE MISSION pHASE 3 - REHABILITATION OF TH...
Kerala House to the house less - LIFE MISSION pHASE 3 - REHABILITATION OF TH...Kerala House to the house less - LIFE MISSION pHASE 3 - REHABILITATION OF TH...
Kerala House to the house less - LIFE MISSION pHASE 3 - REHABILITATION OF TH...James Joseph Adhikaram
 
Kila training Material - മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി- MG...
Kila training Material - മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി- MG...Kila training Material - മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി- MG...
Kila training Material - മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി- MG...Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 
മാതാപിതാക്കളുടെയും മുതിർന്ന പൌരന്മാരുടെയും സംരക്ഷണവും ക്ഷേമവും നിയമം
മാതാപിതാക്കളുടെയും മുതിർന്ന പൌരന്മാരുടെയും  സംരക്ഷണവും  ക്ഷേമവും നിയമംമാതാപിതാക്കളുടെയും മുതിർന്ന പൌരന്മാരുടെയും  സംരക്ഷണവും  ക്ഷേമവും നിയമം
മാതാപിതാക്കളുടെയും മുതിർന്ന പൌരന്മാരുടെയും സംരക്ഷണവും ക്ഷേമവും നിയമംP G RADHAKRISHNAN Kerala Revenue Department
 

More Related Content

Similar to Michabhoomi Land Board Clarifications - James Joseph Adhikarathil 9447464502

റബ്ബര്‍ വിലയിടിവ്
റബ്ബര്‍ വിലയിടിവ്റബ്ബര്‍ വിലയിടിവ്
റബ്ബര്‍ വിലയിടിവ്keralafarmer
 
Kerala Panchayath Raj Act KPR Act 1994 - ഭൂമി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളെ വ...
 Kerala Panchayath Raj Act KPR Act 1994 - ഭൂമി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളെ വ... Kerala Panchayath Raj Act KPR Act 1994 - ഭൂമി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളെ വ...
Kerala Panchayath Raj Act KPR Act 1994 - ഭൂമി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളെ വ...Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 

Similar to Michabhoomi Land Board Clarifications - James Joseph Adhikarathil 9447464502 (11)

Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathi...
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathi...Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathi...
Kerala Panchayath Raj Act - Solve your land problems James Joseph Adhikarathi...
 
Haritha karma sena - Green army in kerala -Go20200812 26710. www.jamesadhikar...
Haritha karma sena - Green army in kerala -Go20200812 26710. www.jamesadhikar...Haritha karma sena - Green army in kerala -Go20200812 26710. www.jamesadhikar...
Haritha karma sena - Green army in kerala -Go20200812 26710. www.jamesadhikar...
 
റബ്ബര്‍ വിലയിടിവ്
റബ്ബര്‍ വിലയിടിവ്റബ്ബര്‍ വിലയിടിവ്
റബ്ബര്‍ വിലയിടിവ്
 
Jamabandhi Inspection- Guidelines
Jamabandhi Inspection- GuidelinesJamabandhi Inspection- Guidelines
Jamabandhi Inspection- Guidelines
 
Kerala Panchayath Raj Act KPR Act 1994 - ഭൂമി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളെ വ...
 Kerala Panchayath Raj Act KPR Act 1994 - ഭൂമി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളെ വ... Kerala Panchayath Raj Act KPR Act 1994 - ഭൂമി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളെ വ...
Kerala Panchayath Raj Act KPR Act 1994 - ഭൂമി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളെ വ...
 
Citizen Charter Kerala Motor Vehicle Department MVD From James Joseph Adhika...
Citizen Charter Kerala Motor Vehicle Department MVD From James Joseph Adhika...Citizen Charter Kerala Motor Vehicle Department MVD From James Joseph Adhika...
Citizen Charter Kerala Motor Vehicle Department MVD From James Joseph Adhika...
 
E District Kerala -Restrictions to avoid misutilisation of services GO 177/2018
E District Kerala -Restrictions to avoid misutilisation of services GO 177/2018E District Kerala -Restrictions to avoid misutilisation of services GO 177/2018
E District Kerala -Restrictions to avoid misutilisation of services GO 177/2018
 
Income tax notes 2018-19 uploaded by T james Joseph Adhikarthil kottayam
Income tax notes 2018-19 uploaded by T james Joseph Adhikarthil kottayamIncome tax notes 2018-19 uploaded by T james Joseph Adhikarthil kottayam
Income tax notes 2018-19 uploaded by T james Joseph Adhikarthil kottayam
 
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Sel...
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Sel...u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Sel...
u3a kerala kottayam kumaranalloor Hand book of services provided by Local Sel...
 
Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakam...
Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakam...Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakam...
Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakam...
 
Old age pension Kerala Guidelines - James adhikaram doc
Old age pension Kerala Guidelines - James adhikaram docOld age pension Kerala Guidelines - James adhikaram doc
Old age pension Kerala Guidelines - James adhikaram doc
 

More from Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502

ഒറ്റത്തവണ കെട്ടിട നികുതി ഭേദഗതി ബില്ല് 2023 (2).pdf
ഒറ്റത്തവണ കെട്ടിട നികുതി ഭേദഗതി ബില്ല് 2023 (2).pdfഒറ്റത്തവണ കെട്ടിട നികുതി ഭേദഗതി ബില്ല് 2023 (2).pdf
ഒറ്റത്തവണ കെട്ടിട നികുതി ഭേദഗതി ബില്ല് 2023 (2).pdfJamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 

More from Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502 (20)

Resurvey area prevails over document area
Resurvey area prevails over document areaResurvey area prevails over document area
Resurvey area prevails over document area
 
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 944...
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 944...Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 944...
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 944...
 
kbt
kbtkbt
kbt
 
Training to Prospective Tahsildars Kerala ILDM James Joseph Adhikarathil 94...
Training to Prospective Tahsildars Kerala  ILDM James Joseph Adhikarathil 94...Training to Prospective Tahsildars Kerala  ILDM James Joseph Adhikarathil 94...
Training to Prospective Tahsildars Kerala ILDM James Joseph Adhikarathil 94...
 
Michabhoomi Clarification Pattayam
Michabhoomi Clarification PattayamMichabhoomi Clarification Pattayam
Michabhoomi Clarification Pattayam
 
Kerala Building tax act 1975 modified 2023 James Joseph Adhikarathil
Kerala Building tax act 1975 modified 2023 James Joseph AdhikarathilKerala Building tax act 1975 modified 2023 James Joseph Adhikarathil
Kerala Building tax act 1975 modified 2023 James Joseph Adhikarathil
 
Family member certificate not needed for registration James Joseph Adhikara...
Family member certificate not needed for registration  James Joseph Adhikara...Family member certificate not needed for registration  James Joseph Adhikara...
Family member certificate not needed for registration James Joseph Adhikara...
 
michabhoomi KLR Act Land Board procedures James Joseph Adhikarathil
michabhoomi KLR Act Land Board procedures James Joseph Adhikarathilmichabhoomi KLR Act Land Board procedures James Joseph Adhikarathil
michabhoomi KLR Act Land Board procedures James Joseph Adhikarathil
 
Michabhoomi distribution Clarification circular
Michabhoomi distribution Clarification circularMichabhoomi distribution Clarification circular
Michabhoomi distribution Clarification circular
 
ജന്മിത്തം (2).pdf
ജന്മിത്തം (2).pdfജന്മിത്തം (2).pdf
ജന്മിത്തം (2).pdf
 
Land tax note
Land tax noteLand tax note
Land tax note
 
AAY- BPL ration card income and other criteria orders. pdf13-10-2023 (1).Jam...
AAY- BPL ration card income and other criteria orders. pdf13-10-2023 (1).Jam...AAY- BPL ration card income and other criteria orders. pdf13-10-2023 (1).Jam...
AAY- BPL ration card income and other criteria orders. pdf13-10-2023 (1).Jam...
 
Michabhumi clarification circular James Joseph adhikarathil
Michabhumi clarification circular James Joseph adhikarathilMichabhumi clarification circular James Joseph adhikarathil
Michabhumi clarification circular James Joseph adhikarathil
 
Land tribunal pattayam registration in SRO - Certified copy of pattayam from...
Land tribunal pattayam registration in SRO - Certified copy of pattayam from...Land tribunal pattayam registration in SRO - Certified copy of pattayam from...
Land tribunal pattayam registration in SRO - Certified copy of pattayam from...
 
Land tribunal pattayam registration in SRO - Encumbrance certificates reflec...
Land tribunal pattayam registration in SRO - Encumbrance certificates reflec...Land tribunal pattayam registration in SRO - Encumbrance certificates reflec...
Land tribunal pattayam registration in SRO - Encumbrance certificates reflec...
 
Kerala building tax act 1975 - Copy of the building permit should be given to...
Kerala building tax act 1975 - Copy of the building permit should be given to...Kerala building tax act 1975 - Copy of the building permit should be given to...
Kerala building tax act 1975 - Copy of the building permit should be given to...
 
Kerala building tax act 1975 - Copy of the building permit should be given to...
Kerala building tax act 1975 - Copy of the building permit should be given to...Kerala building tax act 1975 - Copy of the building permit should be given to...
Kerala building tax act 1975 - Copy of the building permit should be given to...
 
Kerala building tax act 1975 - Ancillary area attached to the factory exempted
Kerala building tax act 1975 - Ancillary area attached to the factory exempted Kerala building tax act 1975 - Ancillary area attached to the factory exempted
Kerala building tax act 1975 - Ancillary area attached to the factory exempted
 
Revenue recovery Kerala Bank loan attachment of land prohibited James jose...
Revenue recovery  Kerala Bank loan attachment of land prohibited James jose...Revenue recovery  Kerala Bank loan attachment of land prohibited James jose...
Revenue recovery Kerala Bank loan attachment of land prohibited James jose...
 
ഒറ്റത്തവണ കെട്ടിട നികുതി ഭേദഗതി ബില്ല് 2023 (2).pdf
ഒറ്റത്തവണ കെട്ടിട നികുതി ഭേദഗതി ബില്ല് 2023 (2).pdfഒറ്റത്തവണ കെട്ടിട നികുതി ഭേദഗതി ബില്ല് 2023 (2).pdf
ഒറ്റത്തവണ കെട്ടിട നികുതി ഭേദഗതി ബില്ല് 2023 (2).pdf
 

Michabhoomi Land Board Clarifications - James Joseph Adhikarathil 9447464502

 • 1. ഭരണഭാഷ- മാ ഭാഷ എൽ.ബി. എ1/2400/2022. ലാൻഡ് േബാർഡ് ഓഫീസ് തി വന രം - 695033 േഫാൺ നം.0471 2322841, 2328149 ഇെമയിൽ:slbtvpm@gmail.com തീയതി. 25-10-2023 സർ ലർ വിഷയം :- 1963 െല േകരള പരി രണ നിയമ കാരം സർ ാരിൽ നി ി മാ ിയ മി മി- വിതരണം െച തി ളള മാർഗനിർേ ശ ൾ റ വി ചന :- ഉ വി ത്. 1963- െല േകരള പരി രണ നിയമ കാരം സർ ാരിൽ നി ി മാ ിയ മി മി , അർഹരായ വർ ് പതി ് െകാ തി ം ഏെ മി മി അന ാധീനെ ടാെത സംര ി തി ളള നടപടികൾ ശ മാ ാ മാർഗനിർേ ശ ൾ റെ വിേ ത് അനിവാര മാെണ ് കാ . േകരള പരി രണ നിയമം 96- ◌ാ◌ം വ ് കാരം മി മി പതി ് നൽ േ ാൾ ത ാറാ ഓഫർ ഓഫ് അൈസൻെമൻെ◌റ് , ഡീഡ് ഓഫ് അൈസൻെമൻെ◌റ് , പ യം എ ിവ ക ികള◌ിൽ നി ം ന െ സാഹചര ിൽ അവ െട പകർ ിനായ◌ു◌ം യ വില അട ാ ആ കൾ പി ീട് അത് അട ് പ യം വാ തിന◌ാ ം റവന ഓഫീ കെള സമീപി ാ ് . കാല ഴ ം െകാ ് ഓഫീ കളിെല പ യ ഫയ കൾ ന െ സാഹചര ിൽ പകർ ് അ വദി ാൻ എ ് നടപടികളാണ് സ ീകരിേ െത ് ീകരണം ജി കളിൽ നി ് ആവശ െ ് . ടാെത മി മിയായി പതി ് കി ിയ മി 12 വർഷേ ് അന വ രി ാൻ പാടി ാെയ ിരിെ , ജീവിത സാഹചര ൾ നിമി ം കാലാവധി ് ൻപ് ൈകമാ ം നട ിയ േക കളിൽ എ ് ടർനടപടിയാണ് സ ീകരിേ െത ം ീകരണം നൽേക ത് അനിവാര മാെണ ് കാ . േമൽ പറ സാഹചര ളിൽ ജന ൾ അ ഭവി ി കൾ പരിഹരി ാൻ വെട പറ മാർ നിർേ ശ ൾ റെ വി . 1. മി മിഏെ തിൻെ◌റ വിവരം വിേ ജി ം താ ി ം ഉ 15-◌ാ◌ം ന ർ രജി റിൽ േരഖെ താണ്. ടാെത ഈ വിവരം, െറലിസ് േസാ ് െവയറിൽ േരഖെ േ ം മി മിയിൽ ൈകേ ം ഉ ാകാെത സംര ി ക ം േവണം. സം ാനെ മി മി െട െപാ വായ േമൽേനാ ം ജി ാ കള ർ ായിരി ം. മി മി അന ാധീനെ ് േപാകാെത സംര ി ാ മതല തഹസിൽ ദാർ ാ ത്. 2. മി മിയായി ഏെ മി, ഏെത ി ം െപാ കാര ിനായി ആവശ െ ിൽ അതിനായി റിസർ ് െച ാ താണ്.(വ ് 96 IA). പതിവിന് േയാഗ മ ാ മിക ം ഇ കാരം റിസർ ് െച ് നീ ിവേ താണ്. ഇ കാരം റിസർ ് െച ാ ളള അധികാരം ലാൻഡ് േബാർഡിന് ആയതിനാൽ അതിനാ ളള പാർശ ജി ാ കള ർമാർ ലാൻഡ് േബാർഡിന് സമർ ിേ താണ്. I/156338/2023
 • 2. 3. െപാ ആവശ ിനായി റിസർ ് െച മി മികൾ പി ീട് വ ികൾ ് പതി ് െകാ േ തായ സാഹചര ായാൽ അ ം മി ഡീറീസർ ് െചേ താണ്. ഇതിനാ ളള പാർശ ം ലാൻഡ് േബാർഡിന് സമർ ിേ താണ്. 4. 1963-െല േകരള പരി രണ നിയമ കാര ം 1970-െല േകരള പരി രണ സീലിംഗ് ച ൾ കാര മാണ് മി മി പതി ് നൽകാ നടപടികൾ സ ീകരിേ ത്. ജി ാ കള റാണ് മി മി പതിവ് നടപടികൾ സ ീകരിേ ത്. 5. പതി ് നൽകാ ളള മികൾ, സർെ െച ് േ ാ കളായി തിരിേ ം സർെ െ ് ത ാറാേ മാണ്. എ ാ േ ാ കളിേല ം ഗതാഗത െസൗകര ം ഉറ ാേ ം ആയത് െ ിൽ േരഖെ േ മാണ്. 6. േകരള പരി രണ സീലിങ് ച ളിെല 25 തൽ 33 വെര ച ളിൽ മി മി പതിവ് നടപടികെള ി തിപാദി . സീലിങ് ച ളിെല േഫാറം 16- ലാണ് മി മി പതിവിന് അേപ ണി ് െകാ േനാ ീസ് സി ീകരിേ ത്. വിേ ജ്, താ ്, തേ ശസ യം ഭരണ ാപന ൾ എ ിവിട ളിെല േനാ ീസ് േബാർ കളിൽ ആയത് പതിേ താണ് ആവശ മാെണ ിൽ മലയാള ദിന ളി ം േനാ ീസ് സി ീകരി ാ താണ്. 17-◌ാ◌ം ന ർ േഫാറ ിലാണ് ക ികൾ അേപ സമർ ിേ ത്. അേപ യിൽ േകാർ ് ഫീ ാ ് പതിേ തി . 7. പതി ് നൽേക മിയിൽ ൈകവശ ാർ ഉെ ിൽ, അവർ ത മിയിൽ valuable improvements വ ിയി െ ിൽ അർഹത പരിേശാധി ് അവർ ് തെ ത മി പതി ് നൽകാ താണ്.ഇ രം സാഹചര ിൽ, മി മിയിെല ൈകവശ ാർ ഓേരാ ം ൈകവശം വ ിരി മി െട വിവര ൾ, സർേ െ ് എ ിവ തഹസിൽദാർ ത ാറാ ി ജി ാ കള ർ ് സമർ ി ണം. പതിവ് നടപടികൾ സ ീകരി േ ാൾ ൈകവശ മി അവർ ് തെ പതി ് നൽേക താണ്. 8. േഫാറം 16- ൽ മി മി പതിവി അേപ കൾ ലഭി ് കഴി ാൽ 96-◌ാ◌ം വ ിേല ം 30-◌ാ◌ം ച ിേല ം വ വ കൾ ് വിേധയമായി അേപ ക െട അർഹത െട അടി ാന ിൽ ൻഗണനാ മം നി യി ണം. ഒ താ ിൽ പതിവിന് ത ാറാ ിയ ം ൈകവശ ാരി ാ മായ മി െട 87.5 ശതമാനം രഹിതരായ കർഷക െതാഴിലാളികൾ ം 12.5 ശതമാനം െച കിട ൈകവശ ാർ ം യാെതാ മി ം വീെ ാനി ാ ജ ിമാർ ം പതി ് െകാ േ താണ്. ഈ 87.5 ശതമാന ിൻെ◌റ 50 ശതമാനം മി, പ ികജാതി പ ിക വർ ിൽെ അേപ കർ ് പതി ് നൽകണം. 9. അേപ കരിൽ നി ് നിയമാ തം അർഹത ളളവ െട ലി ് ത ാറാ ണം. സീലിങ് ച ളിെല 30-◌ാ◌ം ച ിെല വ വ കൾ കാരം അർഹതാ ലി ് ത ാറാേ താണ്. പതി ് നൽേക മിയിൽ ൈകവശ ടികിട കാർ ഉെ ിൽ അവർ ാണ് ഒ ാമെ I/156338/2023
 • 3. ൻഗണന നൽേക ത്. സർ ാർ മിയിൽ നി ് റ ാ െ വർ, സർ ാർ മിയിൽ നി ് കാർഷിക െതാഴിൽ ന െ വർ, ട ിയവർ ് അ പരിഗണന നൽകണം. മി മി ിതി െച വിേ ജിെല താമസ ാർ, അ വിേ ജിെല താമസ ാർ, ആ താ ിെല താമസ ാർ ട ിയവർ ് യഥാ മം ടർ ളള ൻഗണന നൽകണം. 10. ഒ വ ി ് ഒ ഏ ർ വെര മി മാ െമ പതി ് നൽകാൻ പാ ള . ൈകവശ ിൽ മി ളള ആളിെന ം ണേഭാ ാവായി െതെരെ ാം. എ ാൽ ൈകവശ ളള മി ം പതി ് നൽ മി ം ടി ആെക ഒ ഏ ർ വെരേയ ആകാ . എ ി ാ ം അേപ കരിൽ രഹിതർ ഉെ ിൽ അവർ ായിരി ണം ൻഗണന നൽേക ത്. 11. പതി ് നൽേക വ െട ലി ് ത ാറാ ി കഴി ാൽ 18-◌ാ◌ം ന ർ േഫാറ ിൽ അൈസനി ് ജി ാ കള ർ ഓഫർ ഓഫ് അൈസൻെമ ് നൽേക താണ്. വിവാഹിതരായ ആളാെണ ിൽ ഭാര െട ം ഭർ ാവിെ ം േപരിലാണ് ഓഫർ നൽേക ത്. 12. ഓഫർ ഓഫ് അൈസൻെമ ് കി ി ഴി ാൽ ക ികൾ പർേ സ് ൈ സ് അടേ താണ്. േകരള പരി രണ നിയമ ിെല 4-◌ാ◌ം പ ികയിൽ തിപാദി കയാണ് പർേ സ് ൈ സ് ആയി നി യിേ ത്. ഈ ക െമാ മാേയാ ഗ േളേയാ അട ാ താണ്. ആദ ഗ അട േ ാൾ മി പതി ് നൽകാ താണ്. ഗ ളായാണ് അട െത ിൽ ബാ ി ളള ഗ ൾ ് 4.5% നിര ിൽ തിവർഷ പലിശ അടേ താണ്. 13. പർേ സ് ൈ സിൻെ◌റ ആദ ഗ അട കഴി ാൽ 19-◌ാ◌ം ന ർ േഫാറ ിൽ ജി ാ കള ർ, ഡീഡ് ഓഫ് അൈസൻെമ ് ക ി ് നൽേക താണ്. ഇേതാെടാ ം പതി ് കി ിയ മി ക ി ് അതി കൾ കാണി ് ജി ാ കള ർ ഏൽ ി ് നൽേക താണ്(ച ം 31(8) േഫാറം 19-െല ഡീഡ് ലഭി ക ികൾ ് േഫാറം 20-ൽ പ യം നൽേക താണ്. പ യം നൽേക ത് താ ് തഹസിൽദാർ ആണ്. ടാെത, പ യ ിന തമായി റവന റി ാർ കളിൽ മാ ം വ േ ം സർെ ഡിമാർേ ഷൻ െ ് ാബല ിൽ വ േ ം തഹസിൽദാ െട മതലയാണ് (ച ം31(9). പ യം നൽകിയതിൻെ◌റ വിവര ൾ 21-◌ാ◌ം ന ർ രജി റിൽ േരഖെ േ മാണ്.റിസർ ് െച മി െട വിവര ം ഈ രജി റിൽ േരഖെ േ താണ്.(ച ം 33) 14. പതി ് കി ിയ മി heritable ആണ് എ ാൽ alienable അ . 11.03.2009 തീയതി വെര പതി ് നൽകിയ മി 12 വർഷേ ് alienate െച ാൻ പാടി . 11.03.2009-ന് േശഷം പതി ് നൽകിയ മികൾ 20 വർഷേ ് alienate െച ാൻ പാടി എ ് ച ം 29-ൽ വ വ െച ിരി . എ ാൽ, പതി ് കി ിയ മി ധനകാര ാപന ളിൽ പണയം വ ാൻ നിയമപരമായി തട മി ാ താണ്.(ച ം 29 (2)) 15. ഏെത ി ം വ ികൾ ് േമൽ പറ കാലയളവിനക ് മി alienate െചേ സാഹചര േമാ ആവശ േമാ ഉെ ിൽ ആയതിന് അ മതി നൽ വാൻ സർ ാരിന് അധികാര ായിരി ം.(ച ം 29). I/156338/2023
 • 4. 16. മി പതി ് കി ിയ ആൾ പ ികജാതി പ ിക വർ വിഭാഗ ിൽെ ആളാെണ ിൽ േമൽ പറ കാലയളവി ളളിൽ മി ൈകമാേറ സാഹചര ായാൽ അേത വിഭാഗ ിൽ ആ കൾ ് മി alienate െച തിനായി ജി ാ കല െട അ മതിയാണ് വാേ ത്. (ച ം 29(4)) 17. പതി ് കി ിയ മി 12 വർഷേ ് alienate െച ാൻ പാടി ാെയ ിരിെ ൻകാല ളിൽ ചില വ ികൾ ഈ കാലാവധി ക ് മി നിയമാ തം രജിേ ഷൻ നട ി ൈകമാ ൾ നട ിയി ്. അകാല ൈകമാ ം നട ിയതിനാൽ അവർ ് കരമടവ്, േപാ വരവ്, സർ ിഫി കൾ നൽകൽ ട ിയ വിനിേയാഗ അവകാശ ൾ റവന ഓഫീ കളിൽ വില തായി പരാതി ഉയ . ഇ ര ിൽ ആയിര ണ ിന് ആ കൾ ി ് അ ഭവി . 18. മി മി പതി ് കി ിയവർ, േമൽ പറ കാലാവധി ിൽ മി alienate െച ാ legal consequence െന റി ് നിയമ ിൽ തിപാദി ി ്. അകാല ൈകമാ ം നട ിയാൽ, അ രം രജിേ ഷേനാ ആധാരേമാ അസാ വാ ം എ ് നിയമ ിൽ വ വ െച ി ി . ൈകമാ ം െച ് കി ിയ ആളിൻെ◌റ കരമടവ്, േപാ വരവ്, സർ ിഫി കൾ നൽകൽ ട ിയ റവന അവകാശ ൾ വില ാൻ നിയമ ിൽ വ വ യി .ൈകമാ ം നട ിയ വ ി ് പി ീട് ഗവൺെമൻെ◌റ് മിേയാ മി മിേയാ പതി ് കി തി േയാഗ ത ഉ ായിരി ി എ താണ് പതിവ് മി അകാല ൈകമാ ം നട ിയാ legal consequence. ആയതിനാൽ 11.03.2009 ന് ൻപ് മി മി പതി ് കി ിയവർ നട ിയ അകാല ൈകമാ ൾ സാ കരിേ നിയമപരമായ ആവശ മി . അ രം േക കളിൽ 12 വർഷം കഴി റ ് ഇേ ാഴെ ൈകവശ ാരന് ർ മായ വിനിേയാഗ അവകാശം ലഭി താണ്. അവർ ് കരമടവ്, േപാ വരവ് സർ ിഫി കൾ നൽകാൻ ട ിയ വിനിേയാഗ അവകാശ ൾ വില ാേനാ തടയാേനാ പാടി . 19. മി മി പതി ് കി ിയ ആൾ ് ഈ മി മ ൾേ ാ അന രാവകാശികൾേ ാ ൈകമാ ം െച ാ ം അവരിൽ നി ം നി തി സ ീകരി ാ ം ഉേദ ാഗ ർ വി ഖത കാണി തായി യിൽ െ ി ്. ായാധി ക തിനാ ം മ െട ആ ിതനാ യതിനാ ം അൈസനി ് സർ ാരി ൻെ◌റ വീട് നിർ ാണ പ തികൾ, ബാ ് േലാൺ എ ിവ ലഭി ാതിരി ക ം െച . ഈ സാഹചര ിൽ മി മി പതി ് കി ിയ ആൾ ് ഈ മി മ ൾേ ാ അന രാവകാശി കൾേ ാ ൈകമാ ം െച ാ താെണ ം ആയത് heritable എ തിൻെ◌റ പരിധിയിൽ ഉൾെ െവ ം 03-10-2023 തീയതിയിെല റവന എൻ1/152/2023 ക ് കാരം സർ ാർ ീകരണം നൽകിയി ്. ആയതി നാൽ മ ൾേ ാ അന രാവകാശി കൾേ ാ നട അ രം ൈകമാ ൾ സാ വാണ്. 20. മി പതി ് കി ക ം ൈകവശം വ ് അ ഭവി ക ം െച ചില വ ികൾ ് ഓഫർ ഓഫ് അൈസൻെമ ്/ ഡീഡ് ഓഫ് അൈസൻെമ ് ലഭി ി െ ി ം പ യം ലഭി ി ി . ഇ രം സാഹചര ളിൽ ആർ ാ േണാ പ യം അ വദി ത് അയാ െട േപരിൽ പ യം എ തി ത ാറാേ ം പകർ ് അേപ കന് നൽകാ മാണ്.എ ാൽ പതിവ് ലഭി I/156338/2023
 • 5. ആേളാ നിയമാ ത അന രാവകാശി കേളാ തെ ഇേ ാ ം പതിവ് മി ൈകവശം വ ിരി ക ം അവർ ് മ ് ആധാര ൾ ഇ ാതിരി ക ം െച ാൽ പ യം അ വദി ആളിൻെ◌റേപരിൽ പ യം എ ക ം ഇേ ാഴെ ൈകവശ ാരന് ഒറിജിനൽ പ യം നൽേക മാണ്. 21. പർേ സ് ൈ സ് അട ാ ത് കാരണം പ യം ലഭി ാ ം എ ാൽ അൈസനിേയാ അയാ െട നിയമാ ത അവകാശികേളാ വില വാ ിയ ആ കേളാ ആണ് ഈ മി ൈകവശം വ ിരി െത ിൽ, വീ മാ ാ ി ഈ ക ം 4.5 ശതമാനം പലിശ ം അടവാ ി പ യം അ വദിേ താണ്. പതിവ് നടപടികൾ സ ീകരി ാ അധികാരം ജി ാ കള ർ ് ആയത് െകാ ് തെ േമൽപറ വീ ം മാ ാ ാൻ ജി ാ കള ർ ് അധികാര ായിരി താണ്. 22. പ യം ന െ േപായ സാഹചര ിൽ പ യഫയൽ ലഭ മാെണ ിൽ ആ വിവര ൾ ഉപേയാഗി ം ഫയൽ ലഭ മെ ിൽ ലഭ മായ മ ് വിവര ൾ ഉപേയാഗി ം പ യം ന ി ് നൽകാ താണ്. ന ി സാഹചര ൾ തിപാദി ് ഒ നടപടി മം റെ വിേ താണ്. അ കാരം നിർ ഹി േ ാൾ ആ െട േപരിലാേണാ പ യം അ വദി ത് അവ െട േപരിൽ തെ പ യം ന ി ണം. ഇേ ാഴെ ൈകവശ ാരന് മ ് ആധാര ൾ ഉെ ിൽ പ യ ിൻെ◌റ പകർ ് അ വദി ാൽ മതിയാ താണ്. എ ാൽ പതിവ് ലഭി ആേളാ നിയമാ ത അന രാവകാശികേളാ പതിവ് മി ൈകവശം വ ിരി ക ം അവർ ് മ ് ആധാര ൾ ഇ ാതിരി ക ം െച ാൽ പ യം അ വദി ആളിൻെ◌റേപരിൽ പ യം എ ക ം ഒറിജിനൽ പ യം ഇേ ാഴെ ൈകവശ ാരന് നൽേക മാണ്. 23. മി മി പതി ് കി ിയ ആ കൾ മി, ൈകവശ ിൽ വ ാെത ഉേപ ി ് േപായ സാഹചര ിൽ , പതി ് നൽകിയ വ ി ് നിയമാ സരണം േനാ ീസ് നൽക◌ി അേ ഹ ിനെ◌ (മരണെ േപായ◌ി െ ിൽ നിയമാ ത അവകാശികെള) േനരിൽ േക േശഷം പതിവ് നടപടി ജി ാ കള ർ റ ് െചേ ം ആ മി ് തായി പതിവ് നടപടി സ ീകരിേ മാണ്.പതിവ് ലഭി വ ിെയ കെ ാൻ കഴി ിെ ിൽ പ ിക് േനാ ീസ് സി ീകരി ാൽ മതിയാ താണ്. അ രം മി മ ് വ ികൾ അനധി തമായി ൈകവശെ ി അ ഭവി ് വരികയാെണ ിൽ അവർ ് തെ അർഹത പരിേശാധി ് പതി ് നൽകാ മാണ്. 24. മി മി പ യം അ വദി വ ിക െട േ ാ കൾ പര രം മാറി േപായി താ ം മാറി ൈകവശ ിൽ വ ിരി േ ാ ിൽ വീട് വ ം improvements വ ി ം നിരവധി വർഷ ളായി അ ഭവി ് വ സാഹചര ൾ ഉ ്. സാഹചര ൾ തിപാദി ് ജി ാ കള ർ ഒ തി ൽ നടപടി മം റെ വി ◌് ഇ രം ൾ പരിഹരി ◌ാ താണ്. 25. പ യം ലഭി മി, ഭാഗികമായി ൈകവശം വ ക ം ഭാഗികമായി ഉേപ ി ക ം െച സാഹചര ിൽ ഉേപ ി െ മി മ ് വ ികൾ യാെതാ േരഖ മി ാെത നിരവധി I/156338/2023
 • 6. വർഷ ളായി ൈകവശം വ ് അ ഭവി ക ം െച ാൽ, പ യക ികൾ ഉേപ ി അ ം മി െട പതിവ് റ ് െച ് നടപടി മം റ ി ാ ം നഃപതിവ് നടേ മാണ്. പ യം ലഭി ക ികൾ ് പറയാ ത് പറയാൻ അവസരം നൽേക താണ്. Arjun Pandian IAS SECRETARY (LB) െസ റി ഇത് ക ർ ജനേറ ് െച മാണമാകയാൽ മാന ൽ ഒ ് ആവശ മി . ഈ ക ിെ ആധികാരികത പരിേശാധി തിന് https :/ eoffice .kerala .gov .in എ െവ ൈസ ് പരിേശാധി ാ താണ്. I/156338/2023