SlideShare a Scribd company logo
1 of 70
Download to read offline
മഹാ ാ ഗാ ി േദശീയ
ാമീണ െതാഴി റ ് പ തി
ാമ പ ായ ് െസ റിമാ ം അസി. െസ റിമാ
പരിശീലന പരിപാടി
േകരള ഇ ി ് ഓഫ് േലാ അ ിനിേ ഷ
മുള ു ുകാ , തൃ ർ 680 581
ൈക കം
1
ഉ ട ം
െസഷ 1 (1 - 4)
മഹാ ാ ഗാ ി േദശീയ ാമീണ െതാഴി റ ് നിയമം – ഒരാ ഖം
െസഷ 2 (5 – 7)
വ ിക െട ആ ണ ം അ വദനീയ വ ിക ം
െസഷ 3 (8 – 12)
മഹാ ാ ഗാ ി േദശീയ ാമീണ െതാഴി റ ് പ തിയി 2018 – 19 വ ഷെ
ഗണനക - ദശക
െസഷ 4 (13 – 18)
മഹാ ാ ഗാ ി േദശീയ ാമീണ െതാഴി റ ് പ തിയിെല സംേയാജന
സാധ തക - ഹരിത േകരളം, ൈലഫ് മിഷ , ംബ ീ മിഷ
െസഷ 5 (19 – 55 )
നീ ടാധി ിത വികസനം – ആശയം, സമീപനം - നീ ടാധി ിത മാ ാ
ത ാറാ തിനാവശ മായ നടപടി മ
െസഷ 6 (56 – 69)
മഹാ ാ ഗാ ി േദശീയ ാമീണ െതാഴി റ ് പ തിയി സാധന
വാ തിനാവശ മായ നടപടി മ
െസഷ 7 (70)
േസാഷ ആഡി ് – സ ി ം രീതിശാ ം
2
െസഷൻ 1
മഹാ ാ ഗാ ി േദശീയ ാമീണ െതാഴി റ ് നിയമം – ഒരാ ഖം
ആ ഖം
ാമീണ ംബാംഗ െട ഉപജീവനമാർ ം അഭി ിെ തിനായി അവിദ കായിക
െതാഴിൽ െച ാൻ താ ര ഒ ംബ ിെല ായ ർ ിയായവ െ ാം ടി ഒ
സാ ിക വർഷം 100 ദിവസ ിൽ റയാ െതാഴിൽ ല മി െകാ ാണ് മഹാ ാഗാ ി
േദശീ്യ ാമീണ െതാഴി റ ് പ തി ആവി രി നട ിലാ ി വ ത്. 2005 െസ ംബർ 5
നാണ് പാർലെമ ് െതാഴി റ നിയമം പാ ാ ിയത്. 2006 െഫ വരിയിൽ ഇ യിൽ 200
ജി കളിൽ പ തി ആരംഭി . േകരള ിൽ വയനാട്, പാല ാട് ജി കളിൽ 2006 ൽ പ തി ട ി
2007 ൽ ഇ ി, കാസർേകാട് ജി കളി ം 2008 ൽ മ 10 ജി കളി ം പ തി വ ാപി .
ഖ ല ൾ
1. ാമ േദശ ളിൽ അധിവസി എ ാ ംബ ൾ ം ഒ സാ ിക വർഷം 100
ദിവസ ിൽ റയാ അവിദ കായിക െതാഴിൽ ആവശ ാ സരണം ഉറ ാ ക ം,
അ വഴി നി ർഷി െ ണേമ ം, ായിയായി മായ ഉ ാദന മമായ
ആ ികൾ ി ക.
2. ദരി െട ഉപജീവന മായി ബ െ വിഭവാടി റ ശ ിെ തിന് ആവശ മായ
തി സംര ണ കർ ് ഊ ൽ നൽ ക.
3. സാ ഹികമായി പിേ ാ ം നിൽ എ ാ ംബ േള ം പ തിയിൽ ഉൾേ ർ ക.
4. പ ായ ് രാജ് ാപന െള ശ ിെ ക.
5. താര ത ം ഉ രവാദിത േബാധ ം ഉറ വ ക.
പ തി െട സവിേശഷതകൾ
 നിയമ ിെ പിൻബല അവകാശാധി ിത പ തി
 ാമപ ായ ് േദശ ് താമസി 18 വയ ് ർ ിയായ ഏെതാരാൾ ം
പ തിയിൽ പ ാളിയാകാം.
 ീ ം ഷ ം ല േവതനം
 പരി ിതി സംര ണം, കാർഷിക േമഖലയിെല അടി ാന സൗകര വികസനം
എ ിവ ് ിയ പരിഗണന.
 െതാഴിലാളികൾ തെ ികൾ ക പിടി ക ം ആ ണം െച ് നട ാ ക ം
െച .
 ആ ണ ി ം നിർ ഹണ ി ം തിക താര ത
 കരാ കാേരാ ഇടനില ാേരാ െതാഴിലവസരം ന െ യ സാമ ികേളാ ഇ .
3
 അവിദ െതാഴിൽ േവതന ഘടക ം സാധന ഘടക ം യഥാ മം 60:40 എ
അ പാത ിൽ (പ ായ ് തല ിൽ) ികൾ ഏെ ാം.
 െപാ ജന പ ാളി േ ാെട േലബർ ബ ജ ിംഗ്
 ബാ ്/േപാ ് ഓഫീസ് വഴി മാ ം േവതന വിതരണം.
 ീകൾ ് ൻഗണന. ( റ ത് 1/3 ഭാഗം െതാഴിലാളികൾ ീകൾ ആയിരി ണം.)
 ക ർ ംഖല വഴി േമാണി റിംഗ് സംവിധാനം
 െപാ ജന ൾ തെ പ തി ഓഡി ് െച – േസാഷ ൽ ഓഡി ് സംവിധാനം.
െതാഴിലാളിക െട അവകാശ ൾ
1. െതാഴിലിന് സൗജന മായി രജി ർ െച തി ം െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭി തി
അവകാശം
2. െതാഴിൽ ആവശ െ ടാ അവകാശം
3. ികൾ നിർേ ശി ാ അവകാശം
4. ആവശ െ സമയ ് െതാഴിൽ ലഭി ാ അവകാശം
5. ഒ ംബ ിന് 100 ദിവസ ിൽ റയാെത െതാഴിൽ ലഭി ാ അവകാശം
(വനാവകാശ നിയമ ിെ ണേഭാ ാ ളായ പ ികവ വിഭാഗ ് 150 ദിവസം).
6. െതാഴിൽ ആവശ െ ് 15 ദിവസ ി ിൽ െതാഴിൽ ലഭി ാ അവകാശം
7. 15 ദിവസ ി ിൽ െതാഴിൽ ലഭി ിെ ിൽ െതാഴിലി ാ േവതനം ലഭി ാ
അവകാശം (ആദ െ ഒ മാസം േവതന നിര ിെ ¼ ഉം ര ാം മാസം തൽ േവതന
നിര ിെ ½ ഉം)
8. 15 ദിവസ ി ിൽ േവതനം ലഭി ാ അവകാശം
9. യഥാസമയം േവതനം ലഭി ിെ ിൽ ന പരിഹാരം കി ാ അവകാശം (നൽകാ
േവതന ക െട 0.05% നിര ിൽ)
10. ീ ം ഷ ം ല േവതനം ലഭി ാ അവകാശം
11. പണി ല ് ടിെവ ം, തണൽ, ാഥമിക ഷ എ ിവ ലഭ മാ ാ അവകാശം.
12. ി ല വ ാ അപകട ൾ ് സൗജന ചികി ാ സൗകര ം
13. ആ പ ിയിൽ കിട ചികി േവ ി വ േ ാൾ പ തി േവതനം ( ി തീ
ദിവസം വെര മാ ം)
14. ിയിേലർെ ിരി േ ാേഴാ ി ലേമാ അപകട മരണേമാ ിരമായ
ൈവകല േമാ സംഭവി ാൽ എ േ ഷ ാ (ആം ആ മി ഭീമാ േയാജന അ സരിേ ാ േക
സ ാ വി ാപനം പരാമ ശി കേയാ)
15. 5 വയ ിൽ താെഴ അേ ാ അതിൽ തേലാ ികൾ െതാഴിലാളികേളാെടാ ം
വ കയാെണ ിൽ അവെര ഷി ാൻ ആയ െട േസവനം.
16. െതാഴിലാളികേളാെടാ ം വ ികൾ ് മരണേമാ ൈവകല േമാ സംഭവി ാൽ
സം ാന സർ ാർ നിർേ ശി എ ് േ ഷ ാ.
17. ി ല ം െതാഴിലാളി െട ാമ ം ത ിൽ 5 കിേലാമീ റിൽ അധികമാെണ ിൽ
10% ക ടി അധിക േവതനം.
18. പ തി മായി ബ െ േരഖകൾ ആവശ െ ാൽ 3 ദിവസ ി ിൽ ലഭി ാ
അവകാശം.
4
െതാഴിൽ കാർഡ്
ാമ പ ായ ിൽ ിര താമസ ാരായ ഏെതാ ംബ ി ം ആ ാമപ ായ ിൽ
േപര് രജി ർ െച ാം. അേപ ാ ഫാറം ാമ പ ായ ാഫീസിൽ നി ് ലഭി ം. അേപ ി ് 15
ദിവസ ി ിൽ െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭി ം. െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭി തിനായി യാെതാ
പണ ം ഒ േ തി . ഒ ംബ ിന് ഒ കാർഡ് മാ ം. 5 വർഷമാണ് കാർഡിെ കാലാവധി.
5 വർഷം തിക റ ് െതാഴിൽ കാർഡ് േ താണ്. െതാഴിൽ കാർഡ് േ
ഉ രവാദിത ം െതാഴിലാളി േടതാണ്.
െതാഴിലി അേപ ം െതാഴിൽ അ വദി ം
െതാഴി കാർഡ് ലഭ മായ ംബ ിന് ഒ വർഷം 100 ദിവസെ െതാഴിലിന്
അർഹത ്. വനാവകാശ നിയമ ിെ ണേഭാ ാ ളായ പര രാഗത വനവാസികൾ ്,
സ മായി മ മിയിെ ിൽ, 150 ദിവസെ െതാഴിലിന് അർഹത ്. െതാഴിൽ ലഭി തിന്
േവ ി അേപ ാമ പ ായ ാഫീസിൽ വാ ാേലാ/േരഖാ ലേമാ നൽകാം. ഒ ം ാ ം
അേപ ി ാം. റ ത് 14 ദിവസേ ം പരമാവധി 100 ദിവസേ ം അേപ നൽകാം.
അേപ സ ീകരി േ ാൾ ൈക ് രസീത് ലഭി ം. അേപ ി ് 15 ദിവസ ി ിൽ െതാഴിൽ
ലഭി ം. പ ായ ിെല ഏ വാർഡി ം െതാഴിൽ അ വദി ാം. അ വദി ി േലബർ
ബ ജ ി ം വാർഷിക കർ പ തിയി ം ഉൾെ തായിരി ം.
5
െസഷൻ 2
വ ിക െട ആ ണ ം അ വദനീയ വ ിക ം
േലബർ ബ ജ ്
േലബർ ബ ജ ് അ സരി ാണ് േക സർ ാർ പ തി പണം അ വദി ത്.
തീ ിത െതാഴിൽ ദിന ൾ ഓേരാ മാസ ം ആവശ െതാഴിൽ ദിന ൾ, ഏെ ാ
ികൾ, േവതന - സാധന ഘടക ട ിയ വിശദാംശ ൾ അട േരഖയാണ് േലബർ
ബ ജ ്. ഏ ം റ ത് 60% അവിദ െതാഴിൽ ഘടകമാ ം പരമാവധി 40% സാധന
ഘടകമാ ം േലബർ ബ ജ ി ഉ െ ാം. അയൽ തല ചർ യി െടയാണ് േലബർ
ബ ജ ് പെ വ ത്. വാർ തല ിൽ, വാർ തല ഏേകാപന സമിതി േ ാഡീകരി ്
ാമസഭ െട അംഗീകാരം വാ . ാമപ ായ തല ിൽ േ ാഡീകരി േശഷം ാമ
പ ായ ് ഭരണ സമിതി ഭരണാ മതി ം ന കി േ ാ ് പ ായ ിന് നൽ . ട ്
ബി.പി.ഒ. മ പരിേശാധന നട ി, േ ാ ് പ ായ ിെ പാർശേയാട് ടി ഡി.പി.സി
േഖന ജി ാ പ ായ ിന് നൽ . ജി ാ പ ായ ിെ അംഗീകാരേ ാെട സം ാന
സർ ാരിേല യ . ഓേരാ വർഷ ം ഡിസംബർ 31 നകം സം ാന േലബർ ബ ജ ് േക
ഗവൺെമ ിൽ ലഭ മാേ താണ്. േക ാമ വികസന മ ാലയമാണ് അ ിമമായ അംഗീകാരം
നൽ ത്.
േലബർ ബ ജ ് കല ർ
വർ നം തീയതി
ാമസഭ അംഗീകരി ് ബി.പി.ഒ ് സമർ ി . ആഗ ് 15
ബി.പി.ഒ. പരിേശാധന നട ി
േ ാ ് പ ായ ിന് സമർ ി .
െസ ംബർ 15
േ ാ ് പ ായ ് അംഗീകരി ് ഡി.പി.സി. ്
സമർ ി .
ഒേ ാബർ 2
ഡി.പി.സി ജി ാ പ ായ ിന് സമർ ി . നവംബർ 15
ജി ാ പ ായ ് അംഗീകരി ് സം ാന സർ ാരിന്
സമർ ി .
ഡിസംബർ 1
സം ാന േലബർ ബ ജ ് േക ഗവൺെമ ിന്
സമർ ി .
ഡിസംബർ 31
എംപേവഡ് ക ി േലബർ ബ ജ ് അംഗീകരി . െഫ വരി
വാർഷിക കർ പ തി
േലബർ ബ ജ ിൽ ഉൾെ ാ ി ി ഓേരാ ഇന ിേല ം ികൾ വാർ തിരി ്
ത ാറാ േരഖയാണ് വാർഷിക കർ പ തി. ഒ ാമപ ായ ിൽ ഒ വർഷം
ഏെ ാ എ ാ ിക ം വാർഷിക കർ പ തിയിൽ ഉൾെ . ആവശ െമ ിൽ
കർ പ തിയിൽ േഭദഗതികൾ വ ി ജി ാ പ ായ ിെ അംഗീകാരം വാേ താണ്.
6
ഏെ ാ ികൾ
03/01/2014 ന് േക സ ാ മഹാ ാഗാ ി േദശീയ ാമീണ െതാഴി റ ് നിയമ േഭദഗതി
കാരം പ തിയി ഏെ ാ വ ിക താെഴ പറ വയാണ്
I. വിഭാഗം A. തി വിഭവ പരിപാലന മായി ബ െ െപാ ികൾ
1. ജല സംര ണ ികൾ - കിണ കൾ, ള ൾ ട ിയ ടിെവ
േ ാത കൾ, തടയണകൾ, അടിയണകൾ, െച ് ഡാ കൾ, േ ാ ഡാ കൾ,
മഴെവ സംഭരണികൾ ട ിയവ.
2. നീർ ട പരിപാലന ികൾ - േകാ ർ ബ കൾ, േകാ ർ കൾ,
മഴ ഴികൾ, കൽ ടയണകൾ, ഗാബിയൺ ബ കൾ, നീ റവ െട പരിേപാഷണ
ികൾ.
3. െച കിട ജലേസചന ിക ം േതാ കൾ, കനാൽ എ ിവ െട
നിർ ാണ ം
4. പര രാഗത ജലേ ാത ക െട ന ാരണ ികൾ
5. മര ൾ പിടി ി ം വനവൽ രണ ം
6. െപാ മിയിെല വികസന വർ ികൾ
II. വിഭാഗം B. വ ിഗത ആ ിക ം െപാ ആ ിക ം ( ഖ ിക 5 ൽ
പരാമർശി ംബാംഗ ൾ ് മാ ം)
1. മി െട ഉ ാദന മത വർ ി ി ാ ത ികൾ വികസനം -
കിണ കൾ, ള ൾ, ജലെകാ നിർ ിതികൾ.
2. േഹാർ ികൾ ർ, പ ് ൽ ഷി, േതാ വിള, ഫാം േഫാറ ് ി ട ിയ
ഉപജീവനാ ികൾ.
3. തരി മി വികസി ി ് ഷി ് ഉപ മാ ികൾ
4. ഇ ിര ആവാസ് േയാജന ൾെ െട, സർ ാർ അ വദി വീ കൾ
നിർ ി തി അവിദ കായിക െതാഴിൽ ഘടകം.
5. ഗസംര ണ ികൾ - കാലിെ ാ ്, ആ ിൻ ട്, പ ി ട്, േകാഴി ട്
6. െപാ ള ളിൽ മ ം വളർ ൽ, മ ം ഉണ ി ി തി
േക ൾ
III. വിഭാഗം C. സ യം സഹായ സംഘ ൾ െപാ ആ ികൾ
1. കാർഷിക വിളക െട സംഭരണ േക ം. ൈജവ വളനിർ ാണ ി അടി ാന
സൗകര ം
2. ഉപജീവന വർ ന ൾ വർ ് െഷ കൾ
IV. വിഭാഗം D ാമീണ അടി ാന സൗകര ൾ
1. ാമീണ ചിത ികൾ - വ ിഗത േടായ്ല ് , അ ണവാടി, ൾ
േടായ്ല കൾ, െപാ േടായ്ല കൾ
2. ഓടകൾ, ക കൾ ഉൾെ െട ാമീണ േറാ കൾ
3. കളി ല ൾ
4. ജലനിർ മന ഓടകൾ, േ ാം വാ ർ യി കൾ ട ിയ െവ െ ാ
നിയ ണ ികൾ
5. ാമ പ ായ ക , വനിതാ സ യം സഹായ സംഘ െട െഫഡേറഷ ക ,
ൈസേ ാ െഷ േ ്, അ ണവാടി േക , ാമീണ ച ക എ ിവ
െക ിട െട നി ാണ ം, ാമ/േ ാ ് തല ാശാന െട നി ാണ ം.
7
6. നിർ ാണ സാമ ിക െട ഉ ാദനം (എ ിേമ ിെ ഭാഗമായി വ ത് മാ ം)
7. ഭ ധാന സംഭരണികൾ
8. െതാഴി റ ് പ തിയിൽ നിർ ി ി ആ ി െട അ ണികൾ.
9. സം ാന സർ ാ മായി ടിയാേലാചി ് േക സർ ാർ വി ാപനം െച
മ ികൾ.
ഏെ ാൻ പാടി ാ ികൾ
 കടമ ാ ം അള തി െ ാൻ കഴിയാ മായ ികൾ, നീ ം
െച ൽ, ക ് നീ ം െച ൽ, സാധാരണ കാർഷിക ികൾ (വി ് വിത ൽ, ൈത
നടീൽ, വളമിടീൽ, െകാ ്, കളപറി ൽ, ട ിയവ) ആവർ ന സ ഭാവ ികൾ
എ ിവ ഏെ ാൻ പാടി .
 വി ്, വളം, കീടനാശിനി എ ിവ വാ ത് അ വദനീയമ .
 ഭ ധാന ം, പ റികൾ, പഴവർ ൾ എ ീ ഇന ിൽെ സ കാലവിളകൾ
ികൾ ഏെ ാൻ പാടി . (ഉദാഃ- വാഴ, ക , േചന, േച ്, ഇ ി, മ ൾ, ത ാളി,
വ തന ട ിയവ). എ ാ േതാ വിളകൾ ം േഹാർ ികൾ റിൽ ഉൾെ ദീർഘകാല
വിളകൾ ം 3 വർഷം വെര, നന , കളനീ ംെച എ ീ ികൾ
പരിഗണി ാ താണ്.
വ ിഗത ആ ികൾ ൻഗണന
വ ിഗത ആ ികൾ ി ികൾ തീ മാനി േ ാൾ വെട ചി ി
വിഭാഗ ൾ ് ൻഗണന നൽേക താണ്.
1. പ ിക ജാതി ാർ
2. പ ിക വർ ാർ
3. നാേടാടികളായ ആദിവാസികൾ
4. ഡീേനാ ിൈഫഡ് ൈ സ്
5. ബി.പി.എൽ. ംബ ൾ
6. ീകൾ നാഥരായ ംബ ൾ
7. ശാരീരിക ൈവകല വർ നാഥരായ ംബ ൾ
8. പരി രണ ിെ ണേഭാ ാ ൾ
9. ഇ ിര ആവാസ് േയാജന െട ണേഭാ ാ ൾ
10. 2006 -െല വനാവകാശമംഗീകരി നിയമ ിെ ണേഭാ ാ ൾ
കളിൽ റ വിഭാഗ െട മിയിൽ ൻഗണന നൽകി ികൾ ഏെ
കഴി തിന് േശഷം മാ േമ െച കിട നാമമാ കർഷക െട മിയിൽ ികൾ
ഏെ ാൻ പാ . എ ാൽ 11.08.2014 െല 11017/17/2008 – എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എ(UN) ന ർ
േക സർ ാർ നിർേ ശമ സരി ്, സമ ം, ശാ ീയ മായ നിർ ട പ തി െട
ഭാഗമായി, െച കിട, നാമമാ കർഷക െട മി എ ് വ ത ാസമി ാെത എ ാ മിയി ം
ികൾ ഏെ ാ താണ്. കൾ തൽ താേഴാ സമീപനം (Ridge to Valley
approach ) അ സരി ് േവണം ികൾ ഏെ ാൻ, പ ാളി ആ ണ ി െട
മാ േമ നീർ ട വികസന ാൻ ത ാറാ ാ . സാ െലററ് ഇേമജിെ സഹായേ ാെട
പ തി ത ാറാ ാ താണ്. Ridge to Valley സമീപന ിൽ ശാ ീയമായി നീർ ട പ തി
നട ിലാ തിന് സം ാന സർ ാ ം നിർേ ശം നൽകിയി ്. (30/03/2015 െല
DD2/116/2015/LSGD ന ർ സർ ലർ)
8
െസഷ 3
മഹാ ാ ഗാ ി േദശീയ ാമീണ െതാഴി റ ് പ തിയി
2018 – 19 വ ഷെ ഗണനക - ദശക
മഹാ ാ ഗാ ി എ . ആ . ഇ. ജി. എ. േകരള സം ാന മിഷ 31/03/2018
റെ വി പ തി െട നി വഹണ ത ം സംബ ി സ ല കാരം 2018 – 19
സാ ികവ ഷം േനേട പ ് ധാന വ ന ദശക എ േപരി
അറിയെ . ദശക യി ഊ െകാ വ ന താെഴ തിപാദി .
1) പരമാവധി എസ്.ടി. ംബ ് ശരാശരി 100 ദിവസെ െതാഴി ന ക:-
മഹാ ാ ഗാ ി േദശീയ ാമീണ െതാഴി റ ് പ തി െട ധാന ല ളി ഒ ാണ്
പാ ശ വ രി െ ജനവിഭാഗ െള പ തി െട പരിധിയി െകാ വരിക. ഈ തത ം
സാ കരി തി േവ ി ത പരരായ എ ാ എസ്. ടി. ണേഭാ ാ െള ം പ തി െട
പരിധിയി െകാ വ തി ം പ ാളി ം ഉറ ് വ തി ം മി ക. നിയമ ി
പരമാവധി െതാഴി ന തിന് തടസം നി ഘടക തിരി റി ക ം അവ തരണം
െച തിന് വിശദമായ ആ ണം നട ണം. നട വ ഷം പ തിയി പരമാവധി എസ്. ടി.
ംബ െട പ ാളി ം ഉറ ് വ തിന് താെഴ പറ നടപടിക സ ീകരിേ താണ്.
 100 ശതമാനം പ ിക വ ംബ ം െതാഴി കാ ഡ് ന ക
 പ തിയി രജി െച പ ിക വ ംബ ് െതാഴി ഉറ ാ ക.
 പ ിക വ ാ ഏ ം ത ഉ േദശ ളി പ ിക വ ംബ ്
ശരാശരി 100 ദിവസെ െതാഴി ഉറ ് ന ക.
 പ ിക വ ണേഭാ ാ െട ത മയ ആവശ പരിഹരി തര ി
ിക തിരെ തിനാവശ മായ ആ ണം നട ക
 എസ്.ടി. േകാളനികളിേല യാ ാ സൗകര ം െമ െ തിന് ഊ
ന ക
 കാ ഗറി ബി. യിെല ികളി െട എസ്. ടി. ംബ െട ഉപജീവന
വ ന ് പി ണ
 100, 150, 200 െതാഴി ദിന ിയാ ിയ എസ്.ടി. ംബ ്
അ േമാദനം.
പ ിക വ ജനവിഭാഗ ിെ ഉപജീവന ര ം വിഭവാടി റ ം ഉയ ക എ
ഥമ ല േ ാെട േകരള ിെല അവിദ ധ കായിക െതാഴി െച ാ താ ര
ായ ി ആയവ െ പ ിക വ ംബ ് െതാഴി ന േതാെടാ ം
9
ഉ പാദന മ ം, ഈ നി മായ ആ ിക െട നി ാണ ം അവിദ ധ കായിക
െതാഴി ം ഉറ ് വ ക.
എസ്. ടി ംബ െട അധിക ആവശ പരിഗണി െകാ ് 2018 – 19 വ ഷെ
േലബ ബ ജ ് ജി ാ േ ാ ാം േകാ-ഓ ഡിേന ത ാറാ ണം. എസ്. ടി. ംബ ്
പരമാവധി വ മാനം ലഭി വിധ ി പ തി െട സംേയാജന സാധ തക
വിനിേയാഗി ണം.
2) മഹാ ാ ഗാ ി എ .ആ .ഇ.ജി.എ ി െട ഭവന നി ാണ – ഉപജീവന പി ണ :-
ന െട സം ാന സ ാ അഭിമാന ം നട ാ ിെകാ ിരി പ തിയാണ്
ൈലഫ്. ഭവന നി ാണ മായി ബ െ അ വദനീയ വ ിക ടാെത മ ് ഉപജീവന
സാധ തക ടി നിയമ ിന സരി ് ഏെ േ ാതാണ്. മഹാ ാ ഗാ ി എ . ആ . ഇ. ജി.
എ.യി ഉ െ ാ വ ന :
1) 90 ദിവസെ അവിദ െതാഴി
2) ശൗചാലയം
3) ക കാലി െതാ ്,േകാഴി ട്, പ ി ട്, ആ ി ട്
4) കിണ
േക ാമ വികസന മ ാലയം 2018 – 19 റ ിറ ിയ മാ സ ലറി
മഹാ ാ ഗാ ി എ . ആ . ഇ. ജി. എ ി. ഉ പാദി ി െക ിട സാമ ിക പി.എം.ൈവ.-
ജി. ഉ െ െട ഭവന നി ാണ പ തിക ് തിക ം സൗജന മായി ന കാ താണ്.
മഹാ ാ ഗാ ി എ .ആ .ഇ.ജി.എ ിെല ഖ ിക 4 (1)(II (iv) കാരം പി.എം.എ. ൈവ. –ജി
് അെ ി സം ാന ഭവന നി ാണ പ തിക ് സഹായം ന േ ാ ഖ ിക 5-
തിപാദി ഭവന ് മാ മായി പരിപരിമിതെ േ താണ്. മാ മ . 2018 -19 മാ
സ ല 7.1.6 ഖ ിക അ സരി ് െതാഴി റ ് പ തിയി നി ി ബി ഡിംഗ്
സാമ ിക െതാഴി റ ് പ തി െട വ ിക ് മാ മായി പരിമിതെ ിയിരി
അ ാെത വിപണിയി വി ന ് ഉപേയാഗി ാ പാടി .
3) ദീ ദയാ അേ ാദയ േയാജന – എ .ആ .എ .എം. െ കീഴി വ ഉപജീവന
വ ന ് ആവശ മായ സാ ഹിക ആ ിക െട വികസനം:-
േക ാമ വകസന മ ാലയ െസ റി െട 18-12-2017 െല 1-12011/23/2012- SGSY(C)
മ ാലയ നി േ ശി ത സരി ് DAY-NRLM ഉ െ െട സ യം സഹായ സംഘ ്
ആവശ മായി വ വിവിധ സാ ഹിക ആ ിക നി ി ാം
 ിയത് 50 ാമീണ ച ക െട നി ാണം ( ംബ ീ മായി
സംേയാജി ി െകാ ് നട ിലാ ക)
 ഷി പണി െ െട ആവശ മായി വ ഉപകരണ വാടക ് ന
േക ് സംഭരണ ശാല
10
 ഉ പാദന സംഘ ് / ക നിക ് സംഭരണ ശാല
 പാ േശഖരണ േക ് െഷഡ്
സം ാന ് വ ി സ യം സഹായ സംഘ െട ആവശ കത സരി ്
മാ ം ി ീകരി വിധ ി മാ ം ഏെ ക. SRLM ഉേ ാഗ െട േകാ-
ഓ ഡിേനഷ ഉറ ാ ണം
4) മലനാട് , ഇടനാട് േദശ ളി നീ ട അധി ിതമായ ആ ണം :-
എ ാ ാമ പ ായ ക ം അവ െട നീ ട മാ ാ നപരിേശാധി ് പ തി െട
വ ന ് ഉത രിതിയി ഉയ േദശം ത താ വരവെര എ സമീപന ി
ിക ആ ണം െച ണം. തേ ശ സ യം ഭരണ വ ് 19-01-2018 ഇറ ിയ
434/DD2/2017/LSGD സ ല കാരം ഇ രം ആ ണം ആദ ഘ ി മലനാട് /
ഇടനാടിെ ഉയ േദശ ളി ാമ പ ായ കളി ട ി േമണ ഇടനാടിെല ം,
തീര േദശെ ം ാമ പ ായ കളിേല ് വ ാപി ി ണം.
5) അംഗ വാടി നി ാണം :-
മഹാ ാ ഗാ ി എ .ആ .ഇ.ജി. എ ി.െല െഷഡ 1 േഭദഗതി അ സരി ് അ വദനീയ
ിയായ അംഗ വാടി നി ാണം ICDS മായി സംേയാജി ി ് നട ാ ാനായി ര
മ ാലയ െട ം െസ റിമാ ഒ ി ് ഒ മാ േരഖ (letter No. J 11016/11/2012-
mgnrega,IV dated 13/08/2015) റ ിറ ിയി ്. ആയത് കാരം തേ ശ സ യം ഭരണ വ ്
12/01/2016 സ.ഉ.(ആ .ടി.) നം.118/2016 ഉ രവി െട അംഗനവാടിക െട നി ാണ
നി ഹണ ി മഹാ ാ ഗാ ി എ .ആ .ഇ.ജി.എസ്., ഐ.സി.ഡി.എസ്., ്
തല ി പ ായ ക െട ാ ഫ ് എ ിവ മായി സംേയാജി ി ് നട ാ ാ
പാ ശ െച ി ്.
6) ജീവസ ി- േ ാ ്, അവന ാേ ഷ (െതരെ െ പ ായ കളി ) :-
2018 – 19 െല മാ സ ലറി ഖ ിക 7.6.1. വനവ കരണം, മരം നട ,
േഹാ ിക എ ിവ പ തി ് കീഴി താെഴ പറ ല ളി നട ാ ണം എ ്
നി േ ശി ി ്.
 നശീകരണം സംഭവി വന മിയി
 തരിശ് മിയി
 െപാ , സാ ഹിക മി, േമട്
 ഴേയാര ളി , കനാ , ചിറകളി
 PMGSY േറാ ക ം മ ് േറാ ക ം
 സ കാര മിയി (േ ാ ് ാേ ഷ അെ ി കാ ഷിക മിയിെല ബ കളി )
11
േദശ ിെ ആവശ ിന സരി ് ാേ ഷ ലീനിയേറാ േ ാേ ാ ആകാം. ാേ ഷ
ികളി നടീ വ െട െചലവ്, ഴിെയ തി െതാഴി ഘടകം, ന തി
െചലവ്, വള (ഓ ഗാനിക്), െവ ം നന ി െചലവ്, 3 -5 വ ഷം വെര ൈതക െട
സംര ണ ം പരിപാലന ം(ഇനം അ സരി ്). ടമ െട / നി ി വ ിെ
അ വാദേ ാട് ടി മാ േമ അവ െട മിയി ാേ ഷ വ ന ഏെ ാ
പാ .
7) വ ഷതാലം:- ഹരിത േകരള മായി സംേയാജി ി ് െകാ ് െപാ ള െട ന ാരണ ം,
നി ാണ ം.
മഹാ ാ ഗാ ി എ .ആ .ഇ. ജി.എ. െട ഥമ പരിഗണന അടിയിണ, മ ് ഡാം,
തടയണക , െച ് ഡാ ക എ ി െന ഗ ഭ ജലവിധാനം ഉയ വ ിക ം
ഒ ം ടിെവ േ ാത കെള സ മാ െപാ മിയിെല പര രാഗത ജല
േ ാത കെള ന രി വ ിക ം ഏെ ക, ള ളിെല മ ്, െചളി എ ിവ
എ കള ് ിയാ ക, ഷി ് ഉപ മായ െപാ ജലേ ാത കെള ന രി ക
എ ിവയാണ്. ടാെത െതാഴി റ ് നിയമ േഭദഗതിയിെല പ ിക 1 െല ഖ ിക 5
തിപാദി ി ംബ െട മിയി ജലേസചന ിനാവശ മായ അടി ാന
സൗകര ളായ കിണ നി ാണം, ള ഉ െ െട മ ് ജല സംര ണ വ ിക
എ ി െന വികസന വ ന ഏെ ക,
േകരള സ ാ നട ാ ിവ ഹരിത േകരളം മിഷ െറ ഒ ധാന ദൗത ം മ ്,
ജല സംര ണമാണ്. മഹാ ാ ഗാ ി എ .ആ .ഇ.ജി.എ ം ഹരിത േകരള മായി
സംേയാജി ി ് പരമാവധി ണഫലം ഉ ാ ാ താണ്. 2018 -19 വ ഷം കാ ഗറി എ,
കാ ഗറി ബി. വ ിക കഴിവ ം ഏെ ് പരമാവധി ജല സംര ണം ഉറ ്
വ േ താണ്. കയ വ ം ആവശ ിട ് ഉപേയാഗി ാ താണ്. 2016 -17
സാ ിക വ ഷം ഏെ ് നട ാ ിയ കിണ റീചാ ജ് വ ന ഗണനേയാട്
ടി ട ം നട ാെ ാതാണ്. 2018 – 19 വ ഷെ ധാന വ നമായി േക
സ ാ നട ാ ജലസംര ണ ിെ ഭാഗമായി ഴക െട ന ീവന
വ ന ് ഗണന ന േക താണ്.
8) െത ിേ ം റ റിേ ം വ ാപനം(െതരെ ാമ പ ായ കളി ):-
െത ി േതാ ം :- െത ി േതാ ി ആദ 2 വ ഷം ആവശ മായി വ െതാഴിലധി ിത
വ ന മഹാ ാ ഗാ ി എ .ആ .ജി. എ ിെ സംേയാജന ി ആയി
ഏെ ാം. സാേ തിക സഹായ ം നടീ വ െട വിതരണ ം െകാ ന ് ഡവല ്െമ ്
േബാ ഡി െറ പ തിയിേലാ മ ് േക /സം ാന സംരംഭ വഴി ന കാ താണ്. മ ്
വ ന ണേഭാ ാവ് തെ െചേ താണ്. കാലാവധി കഴി െത ക റി ്
മാ ി തിയവ ന തി വ മഹാ ാഗാ ി എ .ആ .ഇ.ജി.എ ്. േഖന
െച ാ താണ്. എ ാ െത ക റി ് മാ തി െചലവ് മഹാ ാഗാ ി
12
എ .ആ .ഇ.ജി.എ യി ഉ െ ാ പാടി . നിലവി േതാ ളി നാളിേകര ഷി
ന ീവി ി ാ ം വ ാപി ി ാ മായി മ ാലയം മാ േരഖ റ ിറ ിയി ്.
റ േതാ ം:- റ ഷി വ ാപി ി തിന് മഹാ ാഗാ ി എ .ആ .ഇ.ജി.എ ം മ ് േക
/ സം ാന സ ാ പ തിക ഉപേയാഗി ാം. സംേയാജന പ ാളിക റ ാ േറഷെ
ട സമയ ് മാ മ വിളെവ ്, വിളെവ ിന് േശഷം, വ ിത വ ന ,
വിപണനം എ ിവ ാവശ മായ കാര േശഷി വികസന ിന് പി ണ ന േക താണ്.
9) സ ഭരണ മ :- സ ഭരണം ഉറ വ തിന് േക സ ാ താെഴ തിപാദി
ധാന വ ന പ തി െട ഭാഗമായി ചി ിചി ്.
 െതാഴി കാ ഡ് ക
 വ ് ഫയ / േകസ് റിേ ാ ഡ്
 സി ിസ ഇ ഫ േമഷ േബാ ഡ്
 ഏ രജി ക - ഫിസി രജി , ാമ സഭ രജി , ഡിമാ ് രജി , വ ്
രജി , െമ ീരിയ രജി , ഫി ഡ് അസ ് രജി , കം യ ് രജി എ ീ ഏ
രജി ക മഹാ ാ ഗാ ി എ . ആ . ഇ. ജി. എ ് നട ാ എ ാ ാമ
പ ായ ക ം പരിപാലി ണം.
േ ാ ്, ജി ാ, സം ാന തല ഉേ ാഗ കളി പറ നാല് ചക ം ാമ
പ ായ കളി ശരിയായി പരിപാലി േ ാ എ ് സമയാസമയ ളി
പരിേശാധി റ ാേ ാതാണ്.
10) വനം വ ം, വന ജീവി വ മായി സംേയാജനം :-
07-11-2017 െല സ.ഉ.(എം.എസ്.)നം. 218/2017/ത.സ .ഭ.വ. കാരം തേ ശ സ യം ഭരണ
വ ് റ ിറ ിയ മാ േരഖയി വന േമഖലയി സംേയാജിത വ ിക െട
നി ഹണം സംബ ി ് തിപാദി .
13
െസഷ 4
മഹാ ാ ഗാ ി േദശീയ ാമീണ െതാഴി റ ് പ തിയിെല സംേയാജന സാധ തക - ഹരിത
േകരളം, ൈലഫ് മിഷ , ംബ ീ മിഷ
േത ക ല ം േന തി േവ ി ലഭ മാ എ ാ േ ാത കളി നി ം പണേമാ,
േസവനേമാ, വിഭവ േളാ ഉപേയാഗി ് ലക്ഷ ം ീകരി ി യാണ് സംേയാജനം.
മഹാ ാ ഗാ ി േദശീയ ാമീണ െതാഴി റ ് പ തിയിെല വ ിക മ പ തിക മാ ം,
വ ക അഥവാ ഏജ സിക മാ ം േസാേയാജി ി ് നട ിലാ ാ താണ്. സം ാന
സംേയാജന ാ അ സരി ് വ ിനക ം മ വ ക ത ി ം സംേയാജന സാധ തക
േ ാ ാഹി ി ണം. സംേയാജന ാനിെ അടി ാന ി ാമ സഭ അ മതി ്
േശഷമാണ് സംേയാജന േ ാജ ക കെ െത ി സ ിെമ റി വ ് ാനായി ാമ /
േ ാ ് / ജി ാ പ ായ ക െട അ മതിേയാെട െഷ ഫ് ഓഫ് േ ാജ ്സി
ഉ െ േ ാതാണ്.
ഹരിത േകരളം മിഷ ം ജല സംര ണ ം :-
tIcfw tcnSp¶ kmaqlnI km¼¯nI shÃphnfnIsf aÊnem¡nsIm­v
]cnlmcw ImWp¶tXmsSm¸w ka{K hnIk¯npXIp¶ {]hÀ¯§Ä¡v hyIvXamb
cq]tcJ X¿mdm¡n S¸n hcp¯pI F¶ e£yt¯msSbmWv tIcf kÀ¡mÀ htIcf
anj³ F¶ IÀ½ ]²Xn¡v XpS¡an«Xv. k¼qÀ® `h ]²Xnbmb se^v anj³,
PkulrZ Bip]{XnIÄ krjvSn¡pI F¶ e£yt¯msS BÀ{Zw anj³, s]mXp
hnZym`ymk kvYm]§sf anIhnsâ tI{µ§fm¡p¶XnmbpÅ s]mXp hnZym`ymk
kwc£W bPvRw, tIcf¯nsâ khntijXIfmbn {]IoÀ¯n¡s¸Sp¶ hr¯nbpw,
Pekar²nbpw hos­Sp¡pI, kpc£nX `£y hkvXp¡fpsS DXv]mZw hÀ²n¸n¡pI
F¶o e£y§tfmsSbpÅ lcnX tIcfw anj³ F¶nhbmWv htIcf anjsâ `mKamb
mev anjpIÄ. almßm KÔn tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v ]²XnbpsS km[yXIÄ
]camh[n {]tbmPs¸Sp¯mhp¶XmWv lcnXtIcfw anjnse {][m D] hnjb§Ä.
CXn Gähpw {]m[myaÀln¡p¶XmWv Pe kwc£Ww. agshÅ kw`cWw
hym]Iam¡pI, `qKÀ` Pekwt]mjWw Dd¸m¡pI, a®pw, Pehpw, ssPhk¼¯pw
aenamImsX kwc£n¡p¶Xnmhiyamb {]hÀ¯nIÄ Is­¯n nÀÆln¡m³ Cu
D]anj³ {]hÀ¯¯n almßm KmÔn tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v ]²XnbpsS
km[yXIÄ ]camh[n {]tbmPs¸Sp¯mhp¶XmWv.
Pe kwc£W D] ZuXy¯nsâ e£y§Ä:þ
1. Pe kwc£W {]hÀ¯§fpsS Bkq{XWhpw nÀÆlWhpw kwtbmPnX oÀ¯S
ASnkvYm¯n S¯n Pee`yXbpw DXv]mZ £aXbpw hÀ²n¸n¡pI.
2. ]pXnsbmcp Pe kwc£W þ hnntbmK kwkvImcw P§fn hfÀ¯nsbSp¡pI.
3. Pekpc£bpw ]mcnkvYnXnI kpkvYnXnbpw `mhn Xeapdbv¡pIqSn Dd¸m¡pI.
4. nehnepÅ Pet{kmXÊpIfpsS hoIcWhpw ip²oIcWhpw hnntbmKhpw kpkvYnc
]cn]mehpw Dd¸m¡pI.
14
{]hÀ¯§Ä:þ
1) nehnepÅ Pe t{kmXÊpIfpsS hoIcWhpw ip²oIcWhpw Dd¸m¡n Ahsb
{]mtZinI PetkN þ IpSnshÅ t{kmXÊpIfmbn D]tbmKn¡pI þ BZy L«w
Ipf§Ä, tXmSpIÄ, ImepIÄ F¶nh ]pcpÖohn¸n¡p¶XnpÅ {]hÀ¯§fpw,
c­mw L«¯n ZnIÄ, ImbepIÄ, aäv Pe t{kmXÊpIÄ F¶nhbpsS ipNoIcWhpw
GtIm]t¯msS {]mhÀ¯nIam¡mhp¶XmWv.
2) InWdpIfpsS agshÅ doþNmÀÖnwKpw Dd¸phcp¯p¶XnpÅ kwhn[m§Ä
GÀs¸Sp¯pI.
3) tImdnIÄ t]msebpÅ apjy {]hÀ¯§fmep­mb Pekw`cWIfnse Pew
`mhnbnse D]tbmK¯nmbn ip²nbm¡n kq£n¡pw.
4) `q{]IrXnbv¡pkrXambn AptbmPyamb kmt¦XnI hnZy Ahew_n¨v, `qPe
t]mjWw hgn ]camh[n agshÅw a®ntebv¡nd§m³ th­n S]SnIÄ
kzoIcnt¡XmWv(oÀ¯S kao]wþIp¶n³ apIfn n¶v Xmgvhcbntebv¡v).
5) hyhkmbnI þ KmÀlnI D]t`mK¯n ZpÀhybw Ipd¨v FÃm L«¯nepw
]cntim[bpw Pe HmUnänwKpw _UvPänwKpw S¯pIbpw ]mgvPew ip²oIcn¨v
]pcp]tbmKn¡p¶XneqsSbpw Pew kwc£n¡mhp¶XmWv.
6) `qkhntijXIfmb Ip¶v, Ncnhv, Xmgvhc, a®nsâ Bgw, LS, as®men¸v XpS§nb
LSI§sf ASnkvYms¸Sp¯n Hmtcm {]tZi¯pw Pee`yX Dd¸m¡p¶Xnpw
Pekwc£Ww km[yam¡p¶Xnpw `qhnntbmKw {Ias¸Sp¯p¶Xnpw ssPhk¼¯v
kwc£n¡¶Xnpw S]SnIÄ kzoIcn¡p¶XmWv.
7) Pe kwc£Ww km[yamIp¶Xnv almßm KmÔn tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v ]²Xn
DÄs¸sSbpÅ tI{µmhnjvIrX ]²XnIfpsS ^e{]Zamb kazbw Xt±i `cW
kvYm]Xe¯n Dd¸m¡p¶XmWv.
Pe kwc£W¯n almßm KmÔn F³.BÀ.C.Pn.Fknsâ {]kIvXn:þ
almßm KmÔn tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v nbaw ]«nI þ 1 {]Imcw 153
AphZob {]hÀ¯nIfn 100 {]hÀ¯nIÄ {]IrXn hn`h ]cn]mehpambn
_Ôs¸«hbmWv. CXn 71 {]hÀ¯nIÄ Pekwc£Whpambn _Ôs]«hbmWv. Cu
{]hr¯nIÄ IrXyambn Bkq{XWw sNbvXv S¸mt¡hbmWv. ap³ hÀjs¯ IW¡pIÄ
]cntim[n¨m sam¯w sNehmb XpIbn 80 iXam¯n A[nIhpw {]IrXn hn`h
]cn]mehpambn _Ôs¸« {]hr¯nIÄ¡msW¶v ImWmhp¶XmWv. AXmbXv Hcp {Kma
]©mb¯n {]Xn hÀjw icmicn 2 apX 3 tImSn cq] {]IrXn hn`h ]cn]me
{]hr¯nIÄ¡mbn sNehgn¡s¸Sp¶p. F¶m C¯cw {]hÀ¯§Ä S¸m¡p¶Xp
sIm­p­mIp¶ KpW^ew D­mIp¶XmbpÅ bmsXmcp kqNbpw ZriyamIp¶nÃ.
am{Xaà Hcp a¬kq¬ NXn¨m t]mepw cq£amb ISnshÅ £maap­mIp¶Xmbn«mWv
ImWs¸Sp¶Xv. ka{K oÀ¯S hnIk ]²XnbsS ASnkvYm¯neÃmsX {]hr¯nIÄ
nÀÆln¡p¶XnmemWv C§s kw`hn¡p¶sX¶mWv tI{µ {Kma hnIk a{´mebw
hnebncp¯nbn«pÅXv. CsXÃmw ]cnKWn¨mWv Pe kwc£W ZuXyw (Mission Water
Conservation) F¶ t]cn almßm KmÔn tZiob {KmaoW sXmgned¸v ]²Xnbpambn
_Ôs¸«v Pe kwc£W ZuXy cq]tcJ tI{µ {Kma hnIk hIp¸v
15
X¿mdm¡nbncn¡p¶Xv. ]²Xnbpambn _Ôs¸«v {]hÀ¯n¡p¶ kmt¦XnI hnZKv²tcbpw
aäpw Cu {]hÀ¯§sf Ipdn¨v t_m[hm·mcm¡pIbpw {]hÀ¯§Ä IrXyambn
Bkq{XWw sNbvXv S¸m¡pIbpamWv Pe kwc£Ww ZuXyw apt¶m«pshbv¡p¶
Bibw.
Pe kwc£W ZuXy cq]tcJ:þ
tI{µ {Kma hnIk a{´mebw 2016 hw_À 01 v Pe kwc£W ZuXys¯
kw_Ôn¡p¶ Hcp cq] tcJ ]pd¯nd¡n. tI{µ kÀ¡mcnse Pe hn`h a{´mebw,
`qhn`h hIp¸v, Irjn þ IÀjI t£a a{´mebw F¶nhbpambpÅ nc´camb
NÀ¨IÄs¡mSphnemWv C¯cw Hcp cq]tcJ X¿dmbXv. aq¶v ^vfmKvjn¸v t{]m{KmapIfmb
almßm KmÔn F³.BÀ.C.Pn.F., {][m a{´n Irjn kn©mbn tbmP, kwtbmPnX
oÀ¯S ]cn]me ]²Xn F¶nh GXm­v Htc e£y§tfmsSbmWv {]hÀ¯n¡p¶Xv,
Pe kwc£Ww, ]cn]mew Pes¡mbv¯v, a®nsâ Pemwi kwc£Ww, `qKÀ` Pe
hn[mw DbÀ¯pI, shÅs¸m¡ kwc£Ww, `qhnIkw F¶o {]hÀ¯§Ä Cu aq¶v
]²XnIfneqsSbpw S¸m¡s¸Sp¶p. AXnm Pe kwc£W ZuXy¯nsâ Dt±iyw F¶v
]dbp¶Xv Cu ]²XnIfpsS kwtbmP¯neqsS Pe¯nsâ Imcy¯nÂ
hnjaXbp`hn¡p¶p F¶v Pe hn`h a{´mebw Is­¯nb cmPys¯ 2264
t»m¡IfnÂ(tIcf¯n 3 t»m¡pIfnÂ) {]hÀ¯§Ä Bkq{XWw sNbvXv
S¸m¡pI F¶XmWv. Pe kwc£W ZuXy¯nsâ amÀ¤tcJ {]Imcw Cu aq¶v
]²XnIfptSbpw kwtbmPw AXy´mt]£nXamWv. sXcsªSp¡s¸« 2264
t»m¡Ifn almßm KmÔn F³.BÀ.C.Pn.Fknsâ 65% sNehpIfpw {]IrXn hn`h
]cn]me {]hÀ¯§Ä¡mbncn¡Ww. CXnpth­n oÀ¯Sm[njvTnX hnIk
kao]w kzoIcnt¡­XmWv. nehnepÅ oÀ¯S amÌÀ¹mIÄ PIob
Iq«mbvatbmsS ]pXp¡n X¿mdm¡Ibpw, almßm KmÔn tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v
]²Xn {]Imcw GsäSp¡mhp¶ {]hÀ¯§Ä DÄs¸Sp¯n amÌÀ ¹m³
X¿mdmt¡­XmWv.
C´ybnse 2264 {In«n¡Â t»m¡Ifn tIcf¯n aq¶v t»m¡pIfWv.
DÄs¸«n«pÅXv. NnäqÀ, ae¼pg, ImkdtKmUv F¶nhbmWv Ah. tIcfs¯ hcĨm
_m[nX {]tZiambn IW¡m¡nbXnm FÃm PnÃIfnepw Pekwc£W {]hÀ¯§Ä
GsäSpt¡­Xnsâ BhiyIX Nq­nImWn¡s¸Sp¶p. Pe kwc£W ZuXyw
GsäSp¡p¶ t»m¡pIfn 65 iXamt¯mfw {]hr¯nIÄ {]IrXn hn`h
]cn]mehpambn _Ôs¸«h Bbncn¡Ww. AXnmbn ka{K oÀ¯S amÌÀ ¹m³
X¿mdm¡pIbpw {][m³ a{´n Irjn kn©mbv tbmP DÄs¸sSbpÅ ]²XnIfpsS
kwtbmPw Dd¸p hcp¯pIbpw thWw. ]²Xn Bkq{XW¯npw, hnebncp¯enpw
Pn.sF.Fkv., dntam«v sk³knwKv t]msebpÅ kmt¦XnI hnZyIÄ D]tbmKn¡mw.
Pe kwc£W ZuXyhpambn _Ôs¸« S]Sn{Ia§Ä:þ
1) ka{K {]IrXn hn`h ]cn]me kao]w almßm KmÔn tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v
]²Xnbn kzoIcnt¡­Xp­v.
2) Ime§fmbn XpSÀ¶ncp¶ Häs¸« {]hr¯nIÄ sXcsªSp¡p¶Xn n¶v amäw
BhiyamWv.
3) ag shÅw hogp¶nS¯v Xs¶ kwc£n¡s¸SpI, Xcnip`qanIÄ IrjntbmKyam¡pI,
s]mXpkvYe§Ä DÂ]mZ]camb {]hÀ¯§Ä¡v D]tbmKn¡pI XpS§nb
16
{]hÀ¯§Ä¡v {]m[myw ÂIns¡m­v KpW]camb {]IrXn hn`h ]cn]me
{]hÀ¯§Ä ka{K {]IrXn hn`h ]cn]mehpambn _Ôs¸«v Bkq{XWw sNt¿Xp­v
4) kzImcy `qanbn {]hÀ¯nIÄ GsäSp¡pt¼mÄ t]mepw oÀ¯Sm[njvS kao]w
kzoIcn¡Ww.
5) kvYmbnbmbXpw, DÂ]mZ]chpamb BkvXnIÄ {InbmßIambn sXcsªSp¡Ibpw
nÀÆln¸n¡s¸SpIbpw sN¿p¶Xnv {]m[myw sImSp¡pI.
ംബ ീ ം മഹാ ാ ഗാ ി േദശീയ ാമീണ െതാഴി റ ് പ തി ം :-
േകരള ി 33.93 ല ം ംബ െതാഴി റ ് പ തിയി രജിസ െച തി 18.44
ല ം ംബ െതാഴി റ ് പ തിയി സജീവമായി െതാഴിലിേല െ വരാണ്.
അതി 90 ശതമാന ി ത േപ ം ീക ആണ്. ഏതാ ് എ ാവ ം ംബ ീ
അയ അംഗ ളാണ്. ടാെത ംബ ീ ഏരിയ ഡവല ്െമ ് െസാൈസ ിയി നി ്
െതരെ െ അംഗ െളയാണ് െതാഴി റ ് പ തിയി വ ിയി വ ി
പരിപാലനം നി ഹി േമ മാരായി നിേയാഗി ത്. െതാഴി റ ് പ തി െട ആ ണ
വ ന താെഴ ത ി നി വഹി ത് ംബ ീ അയ ളാണ്. െതാഴിലാളി
പ ാളി ം, ിക െട ആ ണം, നി ഹണം എ ീ െതാഴി റ ് പ തി െട സമ
േമഖലകളി ം ംബ ീ സംവിധാന ിെ പ ് നി ലമാണ്. അ െകാ തെ ഹ ിെല
താെഴ ത ി രിതമ ഭവി വെര കെ ി മഹാ ാ ഗാ ി േദശീയ മീണ െതാഴി റ ്
പ തി െട ണഫലം ലഭ മാ തി സം ാന ദാരി ല കരണ മിഷനായ ംബ ീ
പ തി മാ സംേയാജനം ധാനമാണ്. താെഴ തിപാദി കാര ളി ംബ ീ
സംവിധാന ിന് ഇടെപടാ താണ് .
1. പ ിക വ ംബ ് െതാഴി റ ് പ തിയിെല ലി ആ അടി ാന ി
ി ലഭ മാ ാ താണ്:-
പ ിക വ ംബ െള െതാഴി റ ് പ തിയിേല ് ത ആക ഷി തിന്
ആ യിെലാരി െല ി ം ലി ലഭ മാ അവസരം ി ി െ ടണം. ഇതി േവ ി
പ ികവ വ ിെ ധനസഹായേ ാെട ഒ േകാ പസ് ഫ ് G.O.(Rt)
No.433/2018/SCSTD dated 28/03/2018 കാരം പീകരി ി ്. ഇത് കാരം
ംബ ീ മിഷെ പി ണേയാെട പാല ാട് ജി യിെല അ ാടിയി ം, വയനാട്
ജി യി ം ൈപല ് അടി ാന ി ഇ രം സംവിധാനം പീകരി ാ പാ ശ
െച ി ്. ഇതി രീതിശാ ം താെഴ പറ ം കാരമാണ്.
 പ ികവ വികസന വ ് േകാ സ് ഫ ് ംബ ീ മിഷന് ൈകമാ .
 ംബ ീ മിഷ ഈ േകാ സ് ഫ ് റിേവാ വിംഗ് ഫ ായി മാ ി
സി.ടി.എസ്., എ.ഡി.എസ്. സംവിധാന ിെ േമ േനാ േ ാെട അയ ം
വഴി ആ യിെലാരി ലി ന .
 എ ാ പ ിക വ ംബ െള ം ംബ ീ അയാ സംവിധാന ി
ഉ േച ് അവരി ി ് , െ ഡി ് സംവിധാനം ട ണം.
 േക സ ാ െതാഴിലാളി െട അെ ൗ ിേല ് NeFMS പണം
ൈകമാറിയാ ന കിയ േവതനം തിരി പിടി ാ താണ്.
2. ൈലഫ് മിഷ ഉ െ െട സ ാ ഭവന പ തികളിെല ണേഭാ ാ ്
െതാഴി റ ് പ തി െട സംേയാജന സാധ ത േയാജനെ ിെ ാ ് െക ിട
നി ാണ സാമ ിക നി ി ന കാ താണ് :- മഹാ ാ ഗാ ി
എ .ആ .ഇ.ജി.എ ിെല 90 ദിവസെ അവിദ െതാഴി ഘടകം
ഉപേയാഗി ാ േതാെടാ ം േക – സം ാന സ ാ ക െട ഭവന പ തിയിെല
ണേഭാ ാ ് െതാഴി റ ് പ തിയി െ ി െക ിട നി ാണ സാമ ികളായ
ഇ ികക , വാതി /ജന ക ിളക നി ി ന കാ താണ്.
17
 ാമീണ േമഖലയി 1,34,035 ഭവന നി ി കെയ താണ് ൈലഫ്
മിഷെ 2018 – 19 വ ഷെ ലക്ഷ ം. ആയതിനാ ഏതാ ് 16 േകാടി (ഒ
ഭവന ിന് 1200 ഇ ിക വീതം) ഇ ിക തെ േവണം.
 ഇ വെര മഹാ ാ ഗാ ി എ .ആ .ഇ.ജി.എ ി 107 െക ിട സാമ ിക െട
നി ാണ ണി ക ാപി ി ്. എ ാ ഇതി അധികം ണി ക ം
ൈകെകാ ് വ ി ി വയാണ്. െക ിട നി ാണ സാമ ിക െട
ണേമ ഉറ ് വ തിന് ഒ പരിധി വെര യ വ രണം നട ാ ാം
എ ് ആ വ മാ സ ലറി തിപാദി ്. ആയതിനാ ഓേരാ
േ ാ ി ം ഇ ര ി ഒ ണി ് ാപി തിനാണ് ല മി ത്.
ഏെത ി ം േ ാ കളി ത ണി ക ആവശ െമ ി പി ീട്
പരിഗണി ാ താണ്.
 2018 -19 െല േലബ ബ ജ ി വിവിധ ജി കളിലായി െക ിട നി ാണ
സാമ ിക ആവശ വയായി 967 ിക ഉ െ ിയി ്.
 ംബ ീ മിഷന് േകരള ി നിലവി 48 നി ാണ ക
വ ി ്. ഈ കളിെല ഏതാ ് എ ാ അംഗ ം െതാഴി കാ ഡ്
ഉ വരായ െകാ ് ഈ നി ാണ ക െട േസവന ം
ഉപേയാഗി ാ താണ്.
 മഹാ ാ ഗാ ി എ .ആ .ഇ.ജി.എ ി കേ ാ ് ണി ിെ ഘടന, ാമീണ
ച ക , സംഭരണ ശാലക , അംഗ വാടിക , സി ിസ ഇ ഫ േമഷ
േബാ ക എ ീ നി ാണ ിക ംബ ി മിഷെ നി ാണ
കെള ഉ െ ി നട ാ താണ്.
3. സ യം സഹായ സംഘ അടി ാന സൗകര :- േദശീയ ാമീണ
ഉപജീവന മിഷ (NRLM) നിബ ന അ സരി ് വ ി സ യം സഹായ
സംഘ ് അടി ാന സൗകര െമാ തിന് െതാഴി റ ് നിയമം അ വദി .
വ ് െഷഡ്, മീണ ച ക , വിളെവ ിന് േശഷം ഉ ം ി തിനാവശ മായ
സൗകര എ ിവ സ യം സഹായ സംഘ ം അ െട െഫഡേറഷ ക
എ ിവ ് ന കാ താണ്. കഴി ര ദശാ ാലമായി േകരള ി ംബ ി
അയ ളി െട ം, അവ െട ാ യായ ഏരിയാ ഡവല ്െമ ് െസാൈസ ി,
ക ണി ി ഡവല ്െമ ് െസാൈസ ി എ ിവ െട വ ന ി െട ം ഖ ാതി
േനടിെയ ി താണ്. ൈമേ ാ ഫിനാ സ് , ൈമേ ാ െ ഡി ് വ ന ്
റേമ കാ ഷിക േമഖലയി ം, സംരംഭ വ ന ളി ം ംബ ി
ഇടെപ ്. അ െകാ ് തെ ാമീണ ച ക , വ ് െഷ ക എ ി െന
സൗകാര , ഒ േ ത് ഇ രം സംരംഭ െട വള ് അത ാേപ ിതമാണ്.
രം അടി ാന സൗകര ളെട നി ാണം 2018 – 19 െല വ ിക െട
ആ ണ ി ഉ െ ാ താണ്
 ഇതിെ ഭാഗമായി ാമ പ ായ കളി നി ് എ .ആ .എ .എം. െ
മാ നി േ ശ അ സരി ് വ ി സയം സഹായ സംഘ ്
ആവശ മായ 357 അടി ാന സൗകര ിക കെ ിയി ്.
 2018 – 19 വ ഷെ േലബ ബ ജ ി ഉ െ ിയ ിക ് റേമ
ഓേരാ ാമ പ ായ ി ം ആവശ മായ ാമീണ ച ക േട ം വ ്
െഷ ക െട ം നി യം മഹാ ാ ഗാ ി എ .ആ .ഇ.ജി.എസ്. െതാഴി റ ്
മിഷ ം ംബ ീ സം ാന മിഷ ം േച ് കെ ണം.
 ഈ വ ഷം 50 ാമീണ ച ക െട നി ാണ ിന് െതാഴി റ ് മിഷ
തീ മാനി ി ്, ംബ ീ മിഷ ഇതി േവ ലം കെ ിയി ്.
െജ.പി.സി.മാ ംബ ീ മിഷ നി േ ശി ലം പരിേശാധി ് റിേ ാ ്
ന കണം.
 ഈ സാധ താ നി യ ിെ അടി ാന ി 2018-19 േല അധിക
ക പ തി ത ാറാ ണം.
18
4. ൈലഫ് പ തിയി ഉ െ ി ൈവദ വികസനം :- െതാഴി റ ് പ തിയി
രജി െച ് 15 ദിവസെമ ി ം അവിദ കായിക െതാഴി െച െതാഴിലാളിക ്
അവ െട അഭി ചി സരി ് വിവിധ േ കളി വിദ െതാഴി പരിശീലനം ന കി
ത ദിവസം െതാഴി ം െമ െ വ മാന ം ഉറ വ തിന് േക സ ാ ദീന
ദയാ ഉപാ ായ ാമീ െകൗശ േയാജന(DDUGKY) യി ഉ െ ി
ആവി രി ി പ തിയാണ് LIFE (Livelihood in Full Employment). മഹാ ാഗാ ി
േദശീയ ാമീണ െതാഴി റ ് പ തിയി ം, മ ് േക –സം ാന സ ാ
പ തികളി ം വിദ കായിക െതാഴിലാളി െട ാമം േനരി തിന് ഈ പ തി ഒ
പരിഹാരമാകാം.
5. വന വ രണ ികളിെല സംേയാജനം :- ഹരിത േകരളം മിഷെ ഭാഗമായി ര
േകാടി ഫല ൈ ക െവ ് പിടി ി ക ം േന റി ത ാറാ ക ം െച ക എ ത്
എ ാ ാമ പ ായ ക ം ഏെ വ നമാണ്. ന ഫല ൈ ക െട
സംര ണം ഉറ ് വ േ ത് ധാനമാണ്. ഇതിനായി ൈ ക െട
ഇനമ സരി ് മഹാ ാ ഗാ ി എ .ആ .ഇ.ജി.എ ി ഉ െ ി 3 ത 5 വ ഷം
വെര പരിപാലി ാ ംബ ീ അയ െള ഉപേയാഗി ് സംവിധാനം
ഉ ാ ാ താണ്.(സ ല നം.പി.എസ്.2/288/2018 /ത.സ .ഭ.വ., തി തി
29/05/2018).
19
െസഷ 5
നീ ടാധി ിത വികസനം – ആശയം, സമീപനം - നീ ടാധി ിത മാ ാ
ത ാറാ തിനാവശ മായ നടപടി മ
`qanbn Poh³ nen¡p¶Xv {]IrXnbpsS HuZmcyw sIm­pam{XamWv.
CXnpÅ tijn {]IrXn DÄs¡m­ncn¡p¶X,v AXnsâ hnhn[
LSI§fnepwAhX½nepÅ KpW]ctam ]cnamW]ctam [À½]ctam Bb
ØnXnkmlNcy§fnepamWv. {]IrXnbnse C¯cw LSI§sf s]mXpsh ap¡v
{]IrXnhn`h§Ä F¶v hnfn¡mw. ta ]d-ª-h-bn Pehpw [mXp-¡fpw hfsc {][m--am-
Wv. h³IcIfn n¶pw kap{Z¯nte¡pÅ agshůnsâ aS¡bm{X Aan-X-tXm-
XnemImXncn¡pI F¶Xpw AXntmsSm¸w h³IcIfn n¶v [mXp¡Ä {IamXoXambn
]pd¯pt]mImXncn¡pI F¶Xpw h³IcIfnse Pohcq]§fpsS nen¸npw
kpØnXn¡pw AXy´mt]£nXamWv.
agshÅw h³IcIfn n¶v njv{Ian¡p¶Xv CXnv Aan-X-n-c¡nembmÂ, an¡
`q{]-X-e-§fpw {ItaW CuÀ¸clnXhpw Dujchpw PohcminbpsS nen¸nv
AptbmPyaÃm¯Xpw Bbn¯ocpw. C¯cw Hcp hn]¯v D­mImXncn¡p¶Xnv
h³IcIfnse oscmgp¡v Hmtcmhrãn{]tZi¯nsâbpw kzXÊn²amb {]IrX§Ä¡v
ApkrXambncnt¡­Xp­v. F¶mÂ, h³IcIfpsS ]e`mK¯papÅ
`qhn`hhnntbmKcoXnIÄ Cu n_Ôsb ewLn¡p¶ coXnbnepÅXmsW¶XmWv
bmYmÀ°yw.Cu ØnXn XpScp¶Xv {ItaW ]cn:ØnXnbpsS XIÀ¨, Pe£maw,
`t£ym¸¶§fpsS ZuÀe`yw F¶nhbnte¡pw kÀÆmi¯nte¡pw DÅ
hgnXpd¡emhpw. C§s kw`hn¡mXncn¡p¶Xnv klmbIamb
ZoÀLho£Wt¯msSbpÅ Hcp hnIk kao]w apjyv Anhmcyambncn¡p¶p.
BtKmfXe¯n Xs¶ Cu kao]¯nsâ {]kàn th­hn[w
Xncn¨dnªpIgnªn«p­v.temIPkwJybpsS GItZiw Bdnsemcp `mKw
A[nhkn¡p¶ `mcXhpw ISp¯ `qhn`h£maapÅ tIcfhpw hfsc IcpXtemsS Cu
hnjbw ]cn-K-Wn-¡-s¸-SWw.
C¡m-cy-¯n ap¡v Ap-hÀ¯n-¡m-hp¶ Gähpw ^e-{]-Z-amb H¶mWv oÀ¯S
(hm«ÀsjUv) ASnØm¯nepÅ `qhn`hkwc£WþhnIk kao]w.{]IrXnbpsS
ZoÀLImes¯ {]hÀ¯^eambn `q{]Xe¯n cq]s¸«n«pÅ taÂa®nsâ
KpWtijnIÄ¡v tZmjIcaÃm¯hn[¯n Hmtcm oÀhmÀ¨m{]tZi¯pw e`yam¡p¶
agshůnsâ D]-cn-Xe Hgp¡ns nb{´Whnt[bam¡pIbpw XZzmcm `qhn-`-h-§sf
Ømbnbmb{]Imc¯n D¸mZ]cambn {]tbmPs¸Sp¯pIbpwsN¿pI F¶XmWv Cu
kao]¯nsâ Du¶Â. ]cn:ØnXnhn`h§fpsSbpw ]cn:ØnXnbpsSbpw kwc£Ww
kmaqlyhnIk¯nsâ ASn¯dbmIp¶p F¶XmWnXnsâ khntijX.]cn:ØnXn
nba¯nse "]ckv]cm{ibXzw' F¶ XXzs¯ th­{]m[myt¯msS
DbÀ¯n¸nSn¡p¶XmWv Cu ImgvN-¸mSv.
20
oÀ¯S(hm«ÀsjUv) AXnÀ¯nIÄ; {]IrXn IÂ]nXw
Hcp oÀ¯S¯nsâ AXnÀ¯nbmWv dnUvPv tcJ. Cu AXnÀ¯n {]IrXn I¸nXat{X.
Cu AXnÀ¯nhyh-kvYsb k¼qÀ®ambn Apkcn¨psIm­pam{Xta ]²Xn
Bkq{XWhpw nÀÆlWhpw GsäSp¡m³ ]mSpÅp. hnIkmÀYw Hcp oÀ¯Sw
nÝbn¡s¸«p Ignbp¶tXmsS AXnpÅnse aäv AXnÀhc¼pIÄ hnkvacn¡s¸SWw.
oÀ¯SmXnÀ¯n¡pÅn s]bvXphogp¶ agshÅhpw AXnv njv{Ian¡p¶XnpÅ
am²yaambn {]hÀ¯n¡p¶ `q{]Xehpw Ahbpambn _Ôs¸« hn`h§fpw km²yXIfpw
am{Xw ap³ nÀ¯nbpÅ Hcp kao]w am{Xta icnbmb oÀ¯S ]cn]me ]²XnIfnepw
]cn]mSnIfnepw ]n³Xp-S-cmhq. adn¨mbm oÀ¯S¯nsâ {]IrXn_²amb hnIk
km²yXIÄ ]mgmbnt¸mIpw.
Cu imkv{Xob XXz-¯nsâ ]Ým¯e¯nÂ, oÀ¯S ]cn]me ]cn]mSnIfnÂ
apjyIev]n-Xm-XnÀ¯nIfn ]cnanXs¸«pn¡p¶ k¦pNnXNn´IÄ ]qÀWambpw
Hgnhm¡phm³ _Ôs¸«hscÃmw {]tXyIw {i²n¡pIbpw oÀ¯S¯nsâ k¼qÀWhpw
ka{Khpamb hnIk¯nv Hä atÊmsS Nn´n¡pIbpw {]hÀ¯n¡qIbpw thWw.
{]IrXn hn`h kwc£Ww
oÀ¯S¯nsâ tijnItfsdbpw DÄs¡mÅp¶ AYhm DÄs¡mtÅ­ LSI§fmWv
AXnse `qhn`h§Ä. oÀ¯S¯nse taÂa®vþagshÅwþssPhk¼¯v F¶
hn`h{XbamWv oÀ¯S¯nsâ PohkÔmcWtijn nÀ®bn¡p¶Xv. Cu
hn`h§Ät¡Â¡p¶ £Xtam mitam oÀ¯S¯nsâ PoÀWXbv¡vv ImcWambn Xocpw.
PoÀ®X _m[n¨ oÀ¯S¯nse ]cn:ØnXn, Pohsâ nen¸nv ApIqeamIpIbnÃ.
C¯cw PoÀ®Xbn n¶v oÀ¯S¯ns c£n¡p¶Xnmbn AXnepÅ `qhn`h§sf
kwc£n¡p¶Xnpw ]cnt]mjn¸n¡p¶Xnpw kwtbmPnX hm«ÀsjUv hnIk]²Xn
ap´nb ]cnKW ÂIp¶p.
oÀ¯S hnIk¯npÅ ASn¯dbmWv Cu {]hÀ¯¯neqsS
_eh¯mIp¶Xv. IrjnbnS§fnepw ImÀjntIXc`qanbnepw sNdpXpw hepXpamb
NmepIfnepw agshůnsâ Hgp¡ns nb{´n¨v taÂa®nsâbpwCXc `qhn`h§fpsSbpw
ãw ]camh[n Ipd¡phmpÅ {]hÀ¯§fmWnXn DÄs]«n«pÅXv. IqSmsX,
oÀ¯S¯nse ImhpIÄ, Ipf§Ä, DdhIÄ, s]mXp`qan, ]mgv`qan F¶nhbpsSbpw
kwc£Ww CtXmsSm¸w GsäSp¯ncn¡Ww. agshÅs¯, AXv ]Xn¡p¶ Øm¯v
Xs¶ ]camh[n kwc£n¡phm³ {i²n¡p¶Xmbncn¡pw Gsd {]tbmP{]Zw.
IÀjnIþImÀjntIXc `qanbnse a®vþPekwc£W{]hÀ¯§Ä
ktam¨tcJbneqsS sN¿phmpw {i²n¡Ww. agshůnsâ D]cnXe Hgp¡ns Gähpw
^e{]Zambn nb{´n¡phmpw LSIfpsS {]hÀ¯£aXbpw BbpÊpw
hÀ²n¸n¡phmpw CXv klmbIamWv. _­pIÄ nÀ½n¡pt¼mÄ Ahbv¡p]n¶n henb
tXmXn shÅw sI«n n¡p¶ kmlNcyw Hgnhm¡Ww. _­pIfpsS Dbcw Iq«n
21
shÅs¯ XSªp hbv¡eà ktam¨tcJm _­pIfpsS {]mYanI ZuXyw. D]cnXe
Hgp¡nsâ {]thKw nb{´n¡p¶XnpÅ D]m[nIÄ F¶ nebnemWv Ah {][mambpw
]cnKWn¡s¸Sp¶Xv.
apIfn n¶v Xmtg¡vv F¶ {Iaw
oÀ¯S hnIk ]²XnIfpsS `mKambn a®vþPekwc£W {]hr-¯n-IÄ
GsäSp¡pt¼mÄ A¯cw {]hr¯nIÄ oÀ¯S¯nsâ DbÀ¶ Øm§Ä apX Xmtg¡v
F¶ {Ia¯n hym]n¸n¡phm³ (dnUvPv äp hmen kao]w) {]tXyIw {i²n¡Ww.
hm«ÀsjUnsâ DbÀ¶ `mK§fn agshůnsâ Hgp¡v {Ias¸Sp¯p¶Xntm AXns
a¬]mfnIfneqsS kw{Ian¸n¡p¶Xntm Bhiyamb kmlNcy§Ä
D­mIm¯XpsIm­mWv DbÀ¶ {]tZi§Äs¡m¸w NcnhpIfnepw Xmgvhmc§fnepw
Pekw_Ônbmb {]iv§Ä DSseSp¡p¶Xv. Cu AhØ ZqcoIcn¡p¶Xnmbn«mWv
oÀ¯S hnIk ]²XnIfnse a®vþPekwc£W{]hr¯nIÄ apI-fn n¶v Xmtg¡v
F¶ {Ia¯n S¸nem¡Ww F¶v njvIÀjn¡s¸«ncn¡p¶Xv.
DbÀ¶ `mK§fnse Hgp¡v nb{´n¡p¶XneqsS¯s¶ Xmgv¶ {]tZi§fnse
shÅs¡«v, tXmSpIfpsS XIÀ¨, DdhIfnse F¡Ânt£]w F¶o {]iv§Ä
Imcyamb tXmXn eLqIcn¡s¸Spw. BIbm ]²XnbpsS XpS¡¯n Gähpw DbÀ¶
`mK§fnepw XpSÀ¶v a²ytaJeIfnepw Ahkm ]mZ¯n XmgvhcIfnepw F¶
{Ia¯n `qhn`h kwc£W{]hr¯nIÄ S¸nem¡p¶ Hcp {Iaw Gähpw
AptbmPyambncn¡pw. F¶mÂ, A]qÀÆamb kmlNcy§fn Xmgvhmc§fnse
GsX¦nepw {]hr¯n BZy]mZ§fn GsäSpt¡­Xps­¶v ‘kmt¦XnIambn’
hyàamIp¶ ]£w AXv GsäSp¡p¶Xn XSÊanÃ.
kwc£WLSIfpsS BbpÊ,v Imcy£aX, ^e{]m]vXn, F¶nh ]camh[n
hÀ²n¸n¡p¶Xnpw ]²XnbpsS sNehvþt«(tImÌv _^näv) Ap]mXw
sa¨s¸Sp¯p¶Xnpw "dnUvPv äp hmen' kao]w klmbIamWv.
GsäSp¡mhp¶ {][m {]hr¯nIÄ
oÀ¯S¯nsâ Øe]camb LSsb Irjn `qan, ImÀjntIXc `qan,
oscmgp¡pNmepIÄF¶n§saq¶mbn Xncn¡mw. CXnseÃmw Xs¶ Bhiyamb
kwc£W {]hr¯nIÄ S¸nem¡Ww. Hmtcm Øms¯bpwoscmgp¡v,
kkyk¼¯v,`qhnntbmKwF¶nhbpsS ASnØm¯n am{Xta AhntSbv¡v Bhiyamb
{]hr¯nIÄ nÝbn¡mhq. hm«ÀsjUv hnIk Soansâ klmbt¯msS CXnmbn
hniZamb Øe ]cntim[S¯Ww.
ImÀjnIþImÀjntIXc `qanbpsS kwc£Ww
ImÀjnIþImÀjntIXc `qanbnsea®vþPe kwc£W{]hr¯nIÄ IgnhXpw
ktam¨tcJJm{Iaw Apkcn¨v thWw sN¿phm³. LSIfpsS {]hÀ¯£aX
Dd¸m¡phm³ th­nbmWnXv.a®v Pe kwc£W {]hr¯nIÄ Ft¸mgpw DbÀ¶
22
taJeIfn XpS§n AhnsSn¶pw Xmtgbv¡v F¶ {Ia¯nembncn¡Ww
S¸nemt¡­Xv. am{XhpaÃ, kwc£W{]hr¯nIÄ ASp¯Sp¯pÅ `qanIfn Hcp
XpSÀ¨bmbn sNbvXm am{Xta AXpsIm­v Dt±in¡p¶ {]tbmPw e`n¡pIbpÅp.
agshůnsâ D]cnXe Hgp¡v nb{´n¡p¶XneqsS Irjn`qanbn n¶pÅ
taÂa®nsâ ãw nb{´n¡phmpw `qanbpsS CuÀ¸ne ]camh[n
Irjn¡ptbmPyam¡n nenÀ¯mpw ImÀjntIm¸mZhpw `qanbpsS
ImÀjntIm¸mZ£aXbpw Ømbnbmbn sa¨s¸Sp¯mpw `qKÀ`PehnXmw
DbÀ¯phmpw C{]Imc¯nepÅ a®v Pe kwc£W{]hÀ¯§Ä D]Icn¡pw.
sXmgnepd¸v ]²Xnbn GsäSp¡mhp¶ {]hr¯nIÄ
1. a¬I¿me/a¬XnSnÂ:-Ncnhv Ipdª `qanbnepw ]pdt¯bv¡v Ncnª
coXnbnepÅ X«pIfmbn ImWs¸Sp¶ Øe§fnepw a¬ XnSnepIÄ
nÀ½n¡mw. CXv sNehv Ipdª Hcp kwc£W amÀ¤amWv. BhiympkcWw
hen¸¯nepÅ XnSnepIÄ nÀ½n¡mhp¶XmWv. tcnb NcnhpÅ `qanbnÂ
Ncnhns am{Xw ASnØmam¡msX,`qhn`hkwc£WmÀ°w ]d¼pIsf
sNdpJÞ§fm¡p¶Xnpw a¬_­pIÄ nÀ½n¡mw. Ncnhv IqSpXepÅ (>20%)
Øm§fn a¬ hc¼pIÄ D­m¡m¯XmWv ÃXv.
2. agshÅkwc£W¸m¯n:- henb NcnhnÃm¯ `qanbnÂ, D]cnXeqgp¡ns
]nSn¨pnÀ¯phm³ Ignbp¶ hn[¯n ktam¨tcJbneqsS ]d¼nepw apä-¯nsâ
Hmcw tNÀ¶pw nÀ½n¡p¶ ]m¯nbmWnXv. icmicn 1.5 aoäÀ hsc hoXnbpw 70
skâoaoäÀ apX Hcp aoäÀ hsc icmicn BghpapÅ ]m¯nIfmWv A`nImayw.
`qhnntbmKw AphZn¡p¶{X of¯n ]m¯nIÄ D­m¡mhp¶XmWv.
]m¯nbn n¶v FSp¡p¶a®,v ]m¯nbpsS Xmsg AXncn ]Wbmtbm
XnSnemtbm cq]s¸Sp¯nsbSp¡mw. Cu ]WbnÂ/XnSnen Xoä¸pÃv, ssIX,
Huj[kky§Ä, ]¨¡dnhnfIÄ F¶nh «v ]nSn¸n¡mw.h³ tXmXnÂ
agshffs¯ kwc£n¡phm³ D]Icn¡p¶ Hcp {]hr¯nbmWnXv. A[nIw ofw
AphZn¡m¯ coXnbnepÅ `qhnntbmKw nen¡p¶ Øm§fn ofw
Ipdª ]m¯nIfpw nÀ½n¡mhp¶XmWv. Ncnhv IqSpXepÅ (>20%)
Øm§fnepw shf-f-s¡«v {]tZ-i-§-fnepw ag-¸m¯nIÄ Hgn-hm-¡p-¶-XmWv ÃXv.
3. IÃv I¿me:- kmamyamb NcnhpÅXpw hÀ²n¨tXmXn D]cnXe
Hgp¡pÅXpambØm§fn ktam¨tcJbneqsS Im«pIÃv ]Xn¸n¨ I¿meIÄ
nÀ½n¡mw. BhiympkcWw a®nf¡n IrjnS¯m³ Ignbm¯ hn[¯n IÃp
ndªn«pÅ `qanbpsS ]pcp²mcW¯npw Cu LSIÄ klmbIamWv.
{]mtZinIambn IÃv e`yamIp¶ Øe§fn CXv hfsc sNehv IpdªXpw
Ømbnbmbn CuSpn¡p¶Xpw Bb {]hr¯nbmWv. 20 skâoaoäÀ t_kvsaâv
sImSp¯psIm­v ta `mKt¯¡v t]mIpt´mdpw DÅnte¡vAÂ]w
NcnthmSpIqSnbmWv Cu I¿me nÀ½n¡pI. Hcp aoäÀ hsc DbcapÅ
IÃpI¿meIÄ Apt]£Wobamb Øm§fn nÀ½n¡mhp¶XmWv.
I¿mebpsS ta nc¸v `qnc¸n n¶v A[nIw DbÀ¶v n¡mXncn¡phm³
23
{i²n¡Ww. henb NcnhpÅ (>30%) Øm§fn Cu {]hr¯n GsäSp¡phm³
]mSpÅXÃ.
4. tkm¡v ]näv:- hm«ÀsjUnsâ DbÀ¶ `mK§fnepÅ Ncnhv Ipdª Irjn
Øe§fn ØmmptbmPyamb hen¸¯nepÅ IpgnIÄD­mIpIbpw
AXnpÅn acs¸mSntbm NIncnt¨mtdm ssPhmhinã§tfm nd¨v
CuÀ¸kwc£W¯nv kuIcysamcp¡pIbpwsN¿p¶ {]hr¯nbmWnXv. NIncn-
t¨mdv ac-s¸mSn F¶nh nd-bv¡p¶ tkm¡v ]näp-I-fpsS F®w IqSp-X-em-hm-¯-XmWv
¶v. C¯cw ^nÃ-dp-I-fn AS-§n-bn-«p-ff Smn³ t]mep-ff LS-I-§Ä Gdnb
tXmXn Bbm a®n-sâbpw Pe-¯n-sâbpw KpW-n-e-hm-c-¯nv tZmj-I-c-amWv
F¶-XmWv ImcWw.
5. tkm¡vv {S©v:----- CXv ofw IqSnb( 10-15 aoäÀ) tkm¡v ]näv Xs¶-bm-Wv. CXn Iyjn-
bn-S-§-fn n¶p-ff ssPhm-h-jn-jvS-§Ä nd-bv¡p-¶-XmWv DNnXw. Cu ^nÃÀ
PoÀ®n-¡p¶ apdbv¡v IqSp-X nd-bv¡m-hp-¶-Xm-Wv. ta a®nsâ Bh-iy-¯n-p-]-
I-cn-¡p¶ Pemwiw Iyjn-bn-S-§-fn ne-nÀ¯m³ klm-b-I-amb Hcp amÀ¤-am-Wn-Xv.
6. ]pÂhc¼pIÄ:- Ncnhv Ipdª ]d¼pIfnÂ, Ncnhnv IpdpsI nÝnX
AIe§fn Ht¶m ct­m ncIfmbn Xoä¸pÃv «p]nSn¸n¡p¶XneqsS
]pÂhc¼pIÄ nÀ½n¡mw. ]d¼pIfn D­m¡p¶ XnSnepIÄ, I¿meIÄ,
kwc£W`n¯nIÄ F¶nhbpsS aosXbpw IpgnIfpsSbpw Ipf§fpsSbpw
NmepIfpsSbpw hi§fnepw ]d¼pIfpsS AXncpIfnepw ]pdt¼m¡v Øe§fnepw
FÃmw Xs¶ ]pÂhc¼pIÄD­m¡mw. cma¨w, tImwtKm knáÂ, kn.H.4, kn.H.5
t]msebpÅ ]pÃn§Ä tbmPn¨XmWv. CXneqsS, oÀ¯S¯n th­{X Xoä¸pÃv
e`yamIpsa¶Xpw {it²bamWv.]p¡SIÄ X½nÂ25þ30 skâoaoäÀ AIew
D­mbncn¡Ww.
7. ssPhthen:-AptbmPyamb Cw kky§Ä h¨p]nSn¸n¨v ]d¼pIfn thenIÄ
cq]s¸Sp¯mhp¶XmWv. Ipf§fpsSbpw s]mXpØe§fpsSbpw {Ku­pIfpsSbpw
AcnIpIfn C{]Imc¯n kkythenIÄ nÀ½n¡mw. ioas¡m¶, then]cp¯n,
ac¨on¡¼v, apcn§¡¼v, ISemhW¡v,]¨¨oc F¶nh CXnmbn D]tbmKn¡mw.
ImenXoäbmbpw ]¨nehfambpw D]tbmKn¡m³ Ignbp¶ C§Ä
sXcsªSp¯m IqSpX ¶v. oÀ¯S¯nse kq£vaImemhØ
sa¨s¸Sp¶Xnpw kkysshhn²yhnImk¯npw CXv klmbIambncn¡pw.
8. ag¡pgn:- ]d¼pIfnse D]cnXe Hgp¡ns kwc£n¡phm³ ]änbhn[¯nÂ
]ehen¸¯nepÅ IpgnIÄ nÀ½n¡mhp¶XmWv. IpgnXpd¡p¶Xnv ap³]v IpgnIÄ
D­m¡p¶ D]cnXe¯n n¶pw IpgnbpsS hnkvXmc¯n 20 skâoaoäÀ
Bg¯n taÂa®v o¡nsbSp¯v ]cnkc¯pÅ Irjn`qanbn hnXdmhp¶XmWv.
IpgnnÀ½n¡pt¼m ASna®v tNÀ¶v ^e]pãnbpÅ taÂa®v
tamis¸SmXncn¡p¶XnmWv C{]Imcw sN¿p¶Xv. hfsc Ncnhv Ipdª
`q{]Xe§fnemWv ag¡pgnIÄ/F¡Â IpgnIÄ Gähpw
kpc£nXambncn¡pI.agshůnsâHgp¡p]mXIfnembncn¡Ww ag¡pgnIÄ
nÀ½nt¡­Xv. Ncnhv IqSpXepÅ Øm§fnepw shf-f-s¡«v {]tZ-i-§-fnepw
24
ag¡pgnIÄ nÀ½n¡cpXv. It¼mÌv nÀ½mW¯npÅ IpgnIfmbpw Chsb
D]tbmKs¸Sp¯mw. sXmgnepd¸v ]²Xnbn CXnv henb km²yXbmWpÅXv.
henb ag¡pgnIÄ¡v Npänepw kkythenIÄ nÀ½n¡Ww. IpgnIfnÂ
kw`rXamIp¶ F¡Â, ImemIme§fn tiJcn¨v AXXv ]d¼pIfnÂ
nt£]n¡phmpw {i²n¡Ww. IqSmsX, ]²Xn{]tZis¯ sI«nS§fpsS
ta¡qcIfn n¶v apä¯v hogp¶ agshÅw _Ôs¸« sI«nS§Ä¡v
kao]¯pXs¶ D­m¡p¶ IpgnIfntes¡mgp¡n AXns henb tXmXnÂ
`qKÀ`Pet¯mSv tNÀ¡pIbpamhmw.
9. ssPhASnbW:- agkab¯pam{Xw s]bv¯pshÅw HgpIp¶ sNdnb
NmepIfnÂ,Ah BhnÀ`hn¡p¶ Øm§Ä¡v sXm«pXmsgbmbn Nmenv Bgw
hbv¡p¶Xnv taÂ`mK¯v Ht¶m ct­m Øm§fn ssPh ASnbWIÄ
nÀ½n¡m³ Ignbpw.Hgp¡pZnibv¡v IpdpsI CSp§nbXpw 1 aoäÀ Xmgv¨bpÅXpamb
]m¯n Xpd¡pIbpw 75þ80 skâoaoäÀ of¯n apdn¨ Ihp§n³ ]mfItfm
hmg¯SItfm ]m¯nbpsS Xmgvhis¯ DÄ`n¯ntbmSv tNÀ¯v ncbmbn Nmcn
nÀ¯ns¡m­v ]m¯n a®n«v aqSnbm hfsc efnXamb Hcp ssPh ASnbW
X¿mdm¡mw. ]mfbv¡v ]Icw CuÀ¡n o¡w sNbvX 80 skâoaoäÀ of¯nÂ
apdn¨ sX§v/Ihp§v HmeIÄ D]tbmKn¨pw CXv nÀ½n¡mw. a®nSnbnÂ
nenÀ¯p¶ C¯cw ssPh XSIÄ¡v aotX 20- þ 25 skâoaoäÀ a¬Iw
nenÀt¯­XmWv.
10. InWÀ doNmÀÖnwKv:- hm«ÀsjÍSnØm¯nepÅ a®vþPekwc£W
{]hÀ¯§Ä oÀ¯S¯nsâ s]mXp`qPehnXms¯ DbÀ¯n {]mtZinI
Pee`yX¡v hgnsXfn¡psa¦nepw ½psS {]tZi§fn [mcmfw sI«nS§Ä DÅ
kmlNcyw nen¡p¶Xnm ta¡qcIfn n¶pÅ agshÅs¯
]cnkc¯pÅ InWdnv kao]¯p­m¡p¶ IpgnIfn F¯n¨v InWÀ
doNmÀÖnwKnpÅ km²yXIÄ {]tbmPs¸Sp¯p¶ amÀ¤amWnXv. InWdnÂ
n¶pw nÝnX AIe¯n CXnmbn IpgnIÄ nÀ½n¡mw. km²yamb
Øm§fn nÝnX AIe¯n InWdns hebw sN¿p¶ coXnbnÂ
hr¯mIrXnbntem AÀ²hr¯mIrXnbntem DÅ {S©pIfpw nÀ½n¡mw.
A]ISkm²yX Hgnhm¡p¶Xnmbn C¯cw IpgnIfpw Npäpw DÅ {S©pIfpw NcÂ,
s_uÄUÀ, sXm­v, CãnI¯p­pIÄ F¶nh sIm­v ndbv¡mw.
C{]Imc¯nepÅ IpgnIfnepw {S©pIfnepw F¯n¡p¶ shÅw InWdnte¡v
tcn«v ]Icp¶Xv kpc£nXaà F¶Imcyw {i²n¡Ww. shÅw IpgnbnÂn¶pw
a¬ ]mfnIfneqsS Acn¨v kpc£nXamb `qPeambn cq]s¸«psImÅpw.
Pet¯msSm¸w GsX¦nepw Xc¯nepÅ eoameny§Ä InWdn tcn«v
Iecp¶XnpÅ ]gpXpIÄ Hgnhm¡phm³ {]mtXyIw {i²n¡Ww.
11. Ipf§Ä:- sXmgnepd¸v ]²XnbpsS `mKambn s]mXp`qanbn DNnXamb
Øm§fn ]pXnb Ipf§Ä nÀ½n¡phmpw PoÀ®mhØbnepÅ Ipf§Ä
hoIcn¡phmpw Ignbpw. F¶mÂ, kzImcy`qanbn ]pXnb ^mw t]m­pIÄ
nÀ½n¡p¶XnpÅ AphmZw am{XamWpÅXv. Ipf§fpsS ]mÀiz§fnÂ
25
AptbmPyamb hr£§fpw CXc kky§fpw (Xoä¸pÃv, cma¨w, ssIX,
Huj[kky§Ä CXymZn)«p]nSn¸n¡mw.
12. ImÀjnI h h¡-cWw:- Irjnbn-S-§-fn hnf-IÄs¡m¸w-Xs¶ ]cn-]m-en-¡m³
Ign-bp¶ h-hy-£-§fpw «v ]nSn-¸n-¡p¶ amÀ¤-am-WnXv. aqey-hÀ²nX h hn`-h-
§Ä Dev]m-Zn-¸n-¡p-¶-Xnpw ]g-§Ä hndIv, XSn F¶n-h-bpsS e`yX krjvSn-¡p-¶-
Xnpw An-tbm-Py-amb kky-C--§Ä Xnc-sª-Sp-¡m-hp-¶-Xm-Wv.
aäp]²XnIfntem `qDSaIÄ¡v kz´amtbm GsäSp¡mhp¶ {]hr¯nIÄ
13. hr£¯Sw:- taem¸nÂ]Xn¡p¶ agshÅw kwc£n¡phm³ ]cym]vXamb
hn[¯n Hmtcm ac¨ph«nepw Bhiy¯nv hnkvXmc¯n XSw nÀ½n¡p¶Xv
hfsc ^e{]Zamb Pekwc£W {]hr¯nbmWv. Ipdª sNehn [mcmfw Pew
kwc£n¡m³ D]Icn¡p¶ amÀ¤amWnXv.Ncnhv Ipdª `qanbn Cu {]hr¯n
S¸nem¡mw. hÀjmhÀjw XS§fpsS AäIpä¸WnIÄ S¯n Ahsb
{]hÀ¯£am¡n kq£n¡phm³ `qDSaIsf NpaXes¸Sp¯Ww.
14. ]pXbnSÂ:- ssPhmhinã§Ä hnXdn kkymhcWanÃm¯ `q{]Xe§sf
]pX¸n¡p¶ coXnbmWnXv. Irjn`qanbn n¶v _mjv]oIcWw hgn Peãw
D­mImXncn¡mpw a®ns hpÅXm¡n nÀ¯phmpw a®n KpWImcnIfmb
kq£vaPohnIÄ¡v BhmkhyhØ Hcp¡phmpw Cu S]Sn {]tbmPs¸Spw. If-
I-fpsS nb-{´-W-¯npw CXv ^e-{]-Z-am-Wv.
15. ]pÂhn¯nsâ A[nIhnX (HmhÀ koUnwKv):- a®nsâ Bgw s¶
Ipdªpt]mbn«pÅ DbÀ¶Øm§fn km[mcWbnÂn¶pw mtem At©m
Cc«n F¶ tXmXn ]p hn¯v hnXdn¡nfnÀ¸n¨v A¯cw Øe§sf
kwc£n¡p¶ amÀ¤amWnXv.Bhiy¯nv NmWItam It¼mtÌm tNÀ¯v
sImSp¯m ]pÃnsâ iàamb HcmhcWw AhnsS cq]s¸«psImÅpw. {]tZi¯v
hÀ²n¨tXmXn Xoä¸pÃv e`yam¡p¶Xnpw CXp]Icn¡pw.
16. XcnÈv ncbn-SÂ:- Ncn-hp-ff Iyjn-`q-an-bn nÝnX AI-e-¯n Ncn-hnv
IpdpsIbpff ncIfn Irjn S-¯msX Xcniv CSp¶ coXnbmWnXv. Cu nc-I-fnÂ
{]mtZ-in-I-amb kzm`m-hnI kky hfÀ¨v Ap-h-Zn-¡-Ww. Ncnhv IqSp-X-ep-ff Øe-§-
fn Cu coXn as®m-en¸v nb-{´n¡pw
17. kotdm SntÃPv:- hnf-sh-Sp¸v Ignª `qan-bn as®m-cp-¡msX Xs¶ hn¯n«v hnfhv
]cn-]m-en-¡p¶ coXn-bmWv kotdm SntÃ-Pv. as®men¸v XSbmpw a®nsâ KpW ne-
nÀ¯mpw klm-b-I-am-Wv.
26
18. Bh-cWhnf:- kkymhc-W-§-fn-Ãm¯ `q{]-X-e-§-fn new-]än hf-cp¶ hnf-IÄ
]cn-]m-en-¡p-¶Xv a®vPe kwc-£-W-¯nv D]-I-cn¡pw. ]bÀ hÀ¤-§Ä Xoä-]pÃv
C-§Ä Huj[ kky-§Ä F¶nh CXn-mbn D]-tbm-Kn¡mw.
{]tXyI{i²bv¡v
DcpÄ s]m«enpw a®nSn¨nenpw km²yXbpÅ Øe§fn hÀ²nXamb tXmXnÂ
PemKncW¯npÅ {]hr¯nIÄ GsäSp¡m³ ]mSpÅXÃ.A¯cw Øm§fnÂ
Bhiyamb oÀhmÀ¨bv¡p]Icn¡p¶ {]hr¯nIfmWv S¸nemt¡­Xv. C¯cw
Øm§fn hnhn[Xc¯nepÅ hr£§Ä «q]nSn¸n¡m³ {]tXyIambn {i²n¡Ww.
നീർ ാലുകളിെല ഇടെപടലുകൾ:-
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
െസഷ 6
മഹാ ാ ഗാ ി േദശീയ ാമീണ െതാഴി റ ് പ തിയി സാധന
വാ തിനാവശ മായ നടപടി മ
മഹാ ാ ഗാ ി േദശീയ ാമീണ െതാഴി റ ് പ തി െട ലക്ഷ ം ാമ
േദശ ളിെല ംബ ് 100 ദിവസെ െതാഴി ഉറ ാ ക വഴി അവ െട ജീവ
സ ാരണ ിന് അധിക വ മാനം ി േതാെടാ ം ായിയയ ം ഉ പാദന മ മായ
സാ ഹ ആ ിക െട നി ാണ ിന് സാധന സാമ ിക െട വിനിേയാഗം അത ാവശ മാണ്
എ ് സ ാരിന് േബാധ െ തിനാ സാധന സാമ ിക െട വാ ം, സംഭരണ ം,
വിനിേയാഗ ം സംബ ി വിശദമായ മാ ഗേരഖ 31/03/2012 – സ.ഉ.(ൈക) നം.93/2012
/ത.സ .ഭ.വ. എ ഉ രവായി റ ിറ ിയി ് . 15/12/2017 െല സ.ഉ.(ൈക.)നം. 254 /2017
ത.സ .ഭ.വ. കാരം ത മാ േരഖ ാണ് ാബ ത് .
സാധന സാമ ിക െട വാ മായി ബ െ ് വെട തിപാദി സ ാ ഉ ര ക ,
സ ല ക , പ സ് മാന എ ിവ ബാധകമാണ് .
 സ.ഉ (ൈക) നം. 93/2012/തസ ഭവ തീയതി 31/3/2012
 സ.ഉ (ൈക) നം. 284/2012/തസ ഭവ തീയതി 3/11/2012
 Annual Master Circular 2018-19
 G.O. (P) 259/2010/LSGD dated 8.11.2010 (LSGD Procurement manual)
 Revised Store Purchase Manual 2013
സാധന സാമ ിക -
1. െപാ വായ സാമ ിക
മണ ,ഇ ിക,െവ ക ്,പാറ, െമ ,ൈപ ് , സിമ ്
2. നീ ടാധി ിത വ ിക ് ആവശ മായവ
ള,ഈറ, വയ െമഷ്, ചാ ്, െതാ ് ,ചകിരി, ഓല, ിന , മര ി, കാ ക ്
ട ിയവ
സംഘടനാ സംവിധാനം-
1. െ ാക െമ ് ക ി ി :-
എ ് –ഒഫീേഷ ാ അംഗ
1. ാമ പ ായ ് സിഡ ് (അ )
2. െസ റി (ക വീന )
3. ധനകാര ാ ിംഗ് ക ി ി െചയ മാ
4. വികസന ാ ിംഗ് ക ി ി െചയ മാ
5. MGNREGS ാമപ ായ ് തല സാേ തിക സമിതി െചയ േപ
57
6. ഷി ഓഫീസ
7. വി.ഇ.ഒ.
8. അ ഡി ഡ് എ ജിനീ / ഓവ സീ
9. േ ാ ് പ ായ ിെല ഒ എ ഷ ഓഫീസ
10. സി.ഡി.എസ്. െചയ േപ
േനാമിേന ഡ് അംഗ
11. സാ ിക വ ഷം ഏ ം ത ദിവസം െതാഴി ലഭി
ംബ ളിെല േപ
12. 12ര േമ മാ
13. 13വാതല ിെല വിജില സ് & േമാണി റിംഗ് ക ി ി െട ര ്
െചയ േപ മാ
14. 14പ ായ ് േദശ ് സ തനായ ഒ വ ി
 െതാഴിലാളിക ,േമ മാ , വിജില സ് & േമാണി റിംഗ് ക ി ി െട
െചയ േപ മാ എ ിവ െട കാലാവധി ആറ് മാസം .കാലാവധി
കഴി േ ാതിയ അംഗ
 േകാറം 1/3. എ ാ ാമ പ ായ ് സിഡ ് , െസ റി , അസി .
എ ജിനീ , വി .ഇ.ഒ. , േ ാ ് പ ായ ിെല എ ഷ ഓഫീസ
എ ിവ െട ഹാജ നി ബ ം
2. സബ് ക ി ി:-
െ ാക െമ ് ക ി ിെയ സഹായി കയാണ് സബ് ക ി ി െട ലക്ഷ ം
ഘടന
ക വീന - ാമ പ ായ ് െസ റി
അംഗ - ് തല സാേ തിക സമിതി െചയ േപയപ ാാമ
േ ാ ് പ ായ ിെല ഒ എ ഷ ഓഫീസ
വി.ഇ.ഒ.
അ ഡി ഡ് എ ജിനീയ / ഓവ സിയ
 ഉ രവാദ ം േ ാ ് േ ാ ് േ ാ ാം ഓഫീസ ്
 േനാമിേന ഡ് അംഗ െട പ ിക പ ായ ് ത ാറാ ി ന ണം
 ണേഭാ ാ െട തിനിധികെള ണിേ ഉ രവാദ ം ാമപ ായ ്
െസ റി ്
58
3. േ ാ ് തല ക ി ി:-
ഘടന
േ ാ ് പ ായ ് സിഡ ് )െചയ േപ(
ബി .പി.ഓ)ക വീന(
അംഗ
േ ാ ് പ ായ ് െസ റി
അസി .എ ി.എ ജിനീ
ഷി .അസി.ഡയറ
േജാ .ബിഡിഓ
അസി .എക്. എ ജിനീ )PWD/Road)
അസി .എക്.എ ജിനീ (irrigation)
താ ് മ ് സംര ണ ഓഫീസ
താ ് ഓഫീസ )ഇ േണാമി ് & ാ ി ി ്(
താ ് ഉപേഭാ ത സംര ണ സമിതി സിഡ ്
േ ാ ് തല ക ി ി – മതലക :-
 വിവിധ പ ായ കളിെല േ ാക െമ ് ക ി ിക നി യി
സാധനസാമ ിക െട വില ം അവിദ ധ െതാഴിലാളിക െട ലി ം പരിഗണി ് േ ാ ്
തല ി ബാധകമായ െപാ വായ നിര ് നി ണയി
 േ ാ ് തല നിര ക അ ിമമായി അംഗീകരി ക ം ജി ാ തല നവിര നി ണയ
ക ി ി ് സമ ി ക ം െച ക
4. ജി ാ തല ക ി ി
ഘടന
 ജി ാ കള )അ(
 െജ .പി.സി , (ക വീന (
 എക് .എ ജിനീ)ത.സ.ഭ.വ(
 എക് .എ ജിനീ)പി.ഡ ി.ഡി , േറാ സ്(
 എക് .എ ജിനീ)പി.ഡ ി.ഡി , െക ിട വിഭാഗം(
 എക് .എ ജിനീ)ഇറിേഗഷ(
 െമ െസ റി, ജി ാ നി ിതി േക ം
ജി ാ തല ക ി ി െട ധാന ദൗത ം സാധന സാമ ിക െട ജി ാ തല നിര ക
നി യി ലാണ്
59
ാമ പ ായ ് തല ിെല െ ാ വ ന :-
 േലബ ബജ ്, വാ ഷിക ക പ തി എ ിവ െട െപാ െ
 അ വാ ഷിക കാലഘ ി നി ഹണം നടേ വ ിക െട െതരെ ്
 എ ിേമ ് , അ വാ ഷിക അടി ാന ി െ ാക െമ ് ാ ത ാറാ
 എ ിേമ ി നി ം ഓേരാ മാസ ം ആവശ മായ സാധന സാമ ിക െട
ഇനം,അളവ്, െപസിഫിേ ഷ എ ിവ അ ബ ം 1 ,അ ബ ം 2 സ ക ി ി
ത ാറാ ണം
 െ ാക െമ ് ക ി ി അ ബ ം 3 ത ാറാ ണം
 െ ാക െമ ് ാ
 പ ായ ് ക ി ി അംഗീകാരം (െഫ 20, ൈല 20 ന് ്)
 െ ാക െമ ് ാനിെ അടി ാന ി വാ , സംഭരണം ,വിനിേയാഗം എ ിവ
ാമ പ ായ ് െസ റി നി ഹി ണം
സാധന സാമ ിക െട വാ :-
േനരി വാ - 5000 പ വെര
െക ാേ ഷ - 20000 പ വെര
മ രാധി ിത െട - 20000 പ ് േമ
വിതരണ ാരെ േയാഗ തക :-
 സ മായി വാഹനം (അഭിലഷണീയം)
 ിയത് 2 വ ഷെ പരിചയം ഉ വ ് ഗണന
 കരി ികയി ഉ െ ിയ ആ ആയിരി ത്
 പ ായ ് അംഗേമാ അംഗ ിെ ബ േവാ പ ായ ിെല ഉേദ ാഗ േനാ ആക ത്
െകാേ ഷ രീതി-
 വില െട 2.5 % നിരത വ ം
 7 ദിവസെ സമയ പരിധി
 െ ാക യ െമ ് ക ി ിയി റ ് പരിേശാധന
 േപ െമ ് അ വദനീയമ
െട :-
 ജി ി ചാര ഒ േദശീയ പ ി പരസ ം
 7 ദിവസം സമയ പരിധി
 2.5 % നിരദ വ ം
 െട ഫാറ വില –ധന വ ിെ നിര ് കാരം
60
 50000 പ വെര – പ. 300+ GST
 50000-10 ല ം - ല ിെ 0.2% (100 െ ണിത ) ിയത്
പ 500+ GST
 10 ല ം – 1 േകാടി - പ 2500 + GST
 G.O.(P) No. 429/15/Fin Dated, Thiruvananthapuram, 28.09.2015 എ
സ ാ ഉ രവ് ബാധകം
 െ ാക യ െമ ് ക ി ി - റ ് പരിേശാധന
 ാമ പ ായ ് ക ി ി അംഗീകാരം
 െപ േഫാമ സ് െസക രി ി
 കരാ ( പ വില- Rs. 1/- for every Rs.1000/- or part subject to a minimum Rs.
200/- and maximum 1 lakhs)
 സേ കാലാവധി 6 മാസം
െപാ നിബ നക :-
 ഒ മാസകകാലേ ് ആവശ മായ സാധനസാമ ിക െട അളവ് മാസം
ആരംഭി തിന് 10 ദിവസ ് ് അ . എ ജിനീ സബ് ക ി ി ന ണം
 സ ക ി ി ാപനം തിരി പ ിക െ ാക യ െമ ് ക ി ി െട അ മതിേയാെട
െസ റി ് ന ണം
 െ ാക യ െമ ് ക ി ി െട അ മതിേയാേടാ െസ റി സാധന സാമ ിക വാ ണം
 െ ാക യ െമ ് ാ അ സരി ് വ ന േരാഗമി എ ് െസ റി
ഉറ ാ ണം
 ഓേരാ മാസ ം അവസാന ആ തെ െസ റി വിതരണ ാരന് അറിയി ് ന ണം(
സാധനസാമ ി െട അളവ്, െപസിഫിേ ഷ ,എ ിേ ലം ,തീയതി എ ിവ
സഹിതം)
 നിബ നക പാലി ാ ഏജ സിക കരിംപ ികയി
വിതരണം, ഏ വാ :-
 ഏ വാ മതല- അ ഡി ഡ് എ ജിനീ യ/തസ ഭവ എ ജിനീ
 വാഹന ി ന ം േമാഡ ം െസ റി ് റിേ ാ ് െച ണം
 സാധന ിെ െടക് നി െപസിഫിേ ഷ ഉറ ാേ ഉ രവാദ ം
എ ജിനീയ ്
 സാധന നിരസി (അ ബ ം 4)
61
േ ാജ ് മീ ിംഗ്:-
 സാധന സാമ ിക ഉപേയാഗി വ ിക െട േ ാജ ് ഇനിഷിേയഷ
മീ ിം കളി െതാഴിലാളികേളാെടാ ം വ ിെകാ ് േനരി ് ണം ലഭി
വ ികെള ം പെ ിേ താണ്
സംഭരണം:-
 സാധന സാമ ിക േമ ിന് ൈകമാറണം- ൈക ് രസീത് അ ബ ം 5
 ാ ിംഗ് മതല വിതരണ ാരന്
 ര ിതമായ ി ്
 േമ ് ഏ വാ തിെ േഫാേ ാ MIS upload െച ണം
 േ ാ ് രജി അ ബ ം 6
 ആവശ െമ ി റി വാടക െ ് സാധന ി ാം
 സാധന സാമ ിക ൈസ ിേല ് അവി /വിദ െതാഴിലാളികെള ഉപേയാഗി ാം
 ലി സാധന ഘടക ി നി ം
ഉ രവാദ ം:-
 ഒ വ ി ായി സ മാ ിയി സാധന ത വ ി തെ
വിനിേയാഗി എ ് േമ ് ഉറ ാ ണം
 എ ിേമ ് കാരം സാധന സാമ ിക വ ി ് ഉപേയാഗി എ ് എ ജിനീയ
ഉറ ാ ണം
 മി ം വ സാധന സാമ ിക േമ ് എ ജിനീയ ് ൈകമാറണം
 എ ജിനീയ ഈ സാധന അ സമാന വ ി െട േമ ിന് ൈകമാറണം
വിതരണ ാരന് േപ െമ ് ന ക :-
 ൈക ് രസീത് എ ജിനീയ െസ റി ് ന ി 7 ദിവസ ി
 അഡ ാ സ് േപ െമ ് ഇ
േത കം ി ക:-
 എ ാ വാ ക െട ം വിവര MIS ഉ െ ണം
 വ ിഗത ണേഭാ ാ നടീ വ സ ാ അംഗീ ത ന റികളി
നി ം നി ിത നിര ി േനരി ് വാ ാം
 സ കാര മിയിെല നി മമാണ വ ന ് (ഫാം േപാ ് കിണ , IHHl )
സാധന സാമ ിക ണേഭാ ാ ് േനരി ് സ ാ നി യി നിര ി GST
രജിേ ഷ െവ റി നി ം വാ ാം
62
താര ത:-
 സ ക ി ി, െ ാക െമ ് കമമി ി എ ിവ െട വിശദാംശ ,നടപടിക എ ിവ
െവ ൈസ ി ം പ ായ ് േനാ ീസ് േബാ ഡി ം സി ീകരി ണം
 എ ാ േരഖക ം െപാ േരഖക
 വിജില സ് & േമാണി റിംഗ് ക ി ി, േസാഷ ഓഡി ് പരിേശാധന ് വിേധയം
64
1
65
2
66
3
67
4
68
5
69
െസഷൻ 7
േസാഷ ആഡി ് – സ ി ം രീതിശാ ം
മഹാ ാ ഗാ ി േദശീയ ാമീണ െതാഴി റ ് നിയമ ിെ വ ് 17(2) കാരം പ തിയിെല
ഓേരാ ി ം ാമസഭ േസാഷ ഓഡി ിന് വിേധയമാ ണെമ ് നി ഷി ി ്. ഇതിെ
അടി ാന ി സം ാന സ ാ 31/01/2007 െല ജി.ഒ. (ആ . ി.)2952/07 /എ . എസ്.ജി.ഡി.
ഉ രവ് കാരം എ െന േസാഷ ആഡി ് നട ണം എ ് നി ഷി ി ്. 2011 30 ന്
േക സ ാ മഹാ ാ ഗാ ി േദശീയ മീണ െതാഴി റ ് പ തി േസാഷ ആഡി ് ച (Audit
of Scheme Rules 2011) വി ാപനം െച . ഇതി മഹാ ാ ഗാ ി േദശീയ ാമീണ െതാഴി റ ്
പ തി ായി ഒ സ ത േസാഷ ആഡി ് ണി ് ഉ ാ ണെമ ് േക സ ാ നി ഷി .
അതിെ അടി ാന ി 30/12/2015 െല സ.ഉ.(ആ .ടി.) നം. 3906/2015/ത.സ .ഭ.വ, കാരം
േകരള ി ം ഒ സ ത േസാഷ ആഡി ് ണി ് ാപി ി ്. ഈ സ ത േസാഷ ആഡി ്
ണി ് ആയിരി ം മഹാ ാ ഗാ ി േദശിയ മീണ െതാഴി റ ് പ തി വ ന േസാഷ
ആഡി ിന് വിേധയമാ ക. ഈ സ ത േസാഷ ആഡി ് 1955 െല ണി ് ാവ െകാ ി
ചാരി ബി െസാൈസ ി ആ ് അ സരി ് രജി െച ിരി . മഹാ ാ ഗാ ി േദശീയ ാമീണ
െതാഴി റ ് പ തിയി േസാഷ ആഡി ് നട തി േവ എ ാ വ ന ം ഈ
െസാൈസ ിയാണ് ൈകെയ ത്. േസാഷ ആഡി ് വ നിയ ി തിന്
സം ാന, ജി ാ, ാമ പ ായ ് തല ളി േസാഷ ആഡി ് ണി ിന് സംവിധാന ്.
സം ാന തല ി േസാഷ ആഡി ് േസാൈസ ി ് േന ത ം ന ത് ഡയറ ആണ്.
േസാഷ ഡവല ്െമ ്റ് െപഷ ലി ്, േ ാ ാം ഓഫീസ (േസാഷ ആഡി ്), 3 േസാഷ ആഡി ്
എ േ ്സ് എ ിവ േസാഷ ആഡി ് വ ന െള േമാണി െച ക ം, ജി ാ റിേസാ ്
േപ മാ , േ ാ ് റിേസാ ് േപ മാ , വാ ഡ് തല േസാഷ ആഡി ് െഫസിലിേ മാ എ ിവെര
പരിശീലി ി ക ം െച . മഹാ ാ ഗാ ി എ .ആ .ഇ.ജി.എ ിെ െചലവ് േതാത് അ സരി ് 1
ത 3 വെര ജി ാ േസാഷ ആഡി ് റിേസാ ് േപ മാ ഉ ായിരി ം. ഒ വ ഷമാണ് ഇവ െട
കാലാവധി. ഓേരാ 3 ാമ പ ായ ക ് ഒ േ ാ ് റിേസാ ് േപ ഉ ായിരി ം. വാ ഡ് തല
േസാഷ ആഡി ് െഫസിലിേ മാെര കെ ക ം പരിശീലി ി ക ം െച തിന് ജി ാ റിേസാ ്
േപ മാെര സഹായി കയാണ് ഇവ െട േജാലി. േസാഷ ആഡി ് െഫസിലിേ മാെര
കെ ത് അ ാമ പ ായ ി നി മാണ്. ഒ ാമ പ ായ ി 6 ത 8 വെര
േസാഷ ആഡി ് െഫസിലിേ മാ ാ ം. ഒേരാ വാ ഡി ം 3 േസാഷ ആഡി ്
െഫസിലിേ മാ ാ ം. എ ാ പരിേശാധനക ം ിയാ ി േസാഷ ആഡി ് റിേ ാ ്
ത ാറാ ക ം ാമ സഭയി അവതരി ി ക ം െചേ ത് ഇവരാണ്.
70

More Related Content

What's hot

šUplji Zub
šUplji ZubšUplji Zub
šUplji ZubTompa *
 
Quran para 1 for Kindle
Quran para 1 for Kindle Quran para 1 for Kindle
Quran para 1 for Kindle haroobnabbas
 
เทียนฮุดเจี้ย เล่ม 02
เทียนฮุดเจี้ย เล่ม 02เทียนฮุดเจี้ย เล่ม 02
เทียนฮุดเจี้ย เล่ม 02sornblog2u
 
Surah Al Fatir
Surah Al FatirSurah Al Fatir
Surah Al FatirAzaakhaana
 
Zagor-Extra-287-Kraj svijeta.pdf
Zagor-Extra-287-Kraj svijeta.pdfZagor-Extra-287-Kraj svijeta.pdf
Zagor-Extra-287-Kraj svijeta.pdfStripovizijacom
 
Zs 1012 zagor - put osvete (scanturion & folpi & emeri)(4 mb)
Zs 1012  zagor - put osvete (scanturion & folpi & emeri)(4 mb)Zs 1012  zagor - put osvete (scanturion & folpi & emeri)(4 mb)
Zs 1012 zagor - put osvete (scanturion & folpi & emeri)(4 mb)zoran radovic
 
Goa Regional Plan 2021 part 5
Goa Regional Plan 2021 part 5Goa Regional Plan 2021 part 5
Goa Regional Plan 2021 part 5lilliandcosta
 
Khazina e-ruhaniyaat (october'2018)
Khazina e-ruhaniyaat (october'2018)Khazina e-ruhaniyaat (october'2018)
Khazina e-ruhaniyaat (october'2018)Darul Amal Chishtia
 
เทียนฮุดเจี้ย เล่ม 01
เทียนฮุดเจี้ย เล่ม 01เทียนฮุดเจี้ย เล่ม 01
เทียนฮุดเจี้ย เล่ม 01sornblog2u
 
0641. HORDE ZLA
0641. HORDE ZLA0641. HORDE ZLA
0641. HORDE ZLATompa *
 
LMS_0333_-_Veliki_Blek_-_Zakon_i_pravda_(enwil__emeri)(5_MB).pdf
LMS_0333_-_Veliki_Blek_-_Zakon_i_pravda_(enwil__emeri)(5_MB).pdfLMS_0333_-_Veliki_Blek_-_Zakon_i_pravda_(enwil__emeri)(5_MB).pdf
LMS_0333_-_Veliki_Blek_-_Zakon_i_pravda_(enwil__emeri)(5_MB).pdfzoran radovic
 
BOOK SELLER / PUSTAK VIKRETA ADVERTISEMENT / VIGYAPAN IN HINDI FOR CLASSES VI-X
BOOK SELLER / PUSTAK VIKRETA ADVERTISEMENT / VIGYAPAN IN HINDI FOR CLASSES VI-XBOOK SELLER / PUSTAK VIKRETA ADVERTISEMENT / VIGYAPAN IN HINDI FOR CLASSES VI-X
BOOK SELLER / PUSTAK VIKRETA ADVERTISEMENT / VIGYAPAN IN HINDI FOR CLASSES VI-XMeetaYadav5
 

What's hot (20)

šUplji Zub
šUplji ZubšUplji Zub
šUplji Zub
 
pokkuvaravu nadapadikal in kerala - Transfer of registry rules 1966- Malayala...
pokkuvaravu nadapadikal in kerala - Transfer of registry rules 1966- Malayala...pokkuvaravu nadapadikal in kerala - Transfer of registry rules 1966- Malayala...
pokkuvaravu nadapadikal in kerala - Transfer of registry rules 1966- Malayala...
 
Kerala- pattayam lost and there is no pattaya file- how to do pokkuvaravu
Kerala- pattayam lost and there is no pattaya file- how to do pokkuvaravuKerala- pattayam lost and there is no pattaya file- how to do pokkuvaravu
Kerala- pattayam lost and there is no pattaya file- how to do pokkuvaravu
 
Kerala TRANSFER OF REGISTRY RULES 1966 , MALAYALAM PDF uploaded by JAMES ADHI...
Kerala TRANSFER OF REGISTRY RULES 1966 , MALAYALAM PDF uploaded by JAMES ADHI...Kerala TRANSFER OF REGISTRY RULES 1966 , MALAYALAM PDF uploaded by JAMES ADHI...
Kerala TRANSFER OF REGISTRY RULES 1966 , MALAYALAM PDF uploaded by JAMES ADHI...
 
Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act 2013 - Malayalam - James...
Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act 2013 - Malayalam - James...Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act 2013 - Malayalam - James...
Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act 2013 - Malayalam - James...
 
Kerala Revenue Recovery-Collection charge only 1% for OTS
Kerala Revenue Recovery-Collection charge only 1% for OTSKerala Revenue Recovery-Collection charge only 1% for OTS
Kerala Revenue Recovery-Collection charge only 1% for OTS
 
Quran para 1 for Kindle
Quran para 1 for Kindle Quran para 1 for Kindle
Quran para 1 for Kindle
 
เทียนฮุดเจี้ย เล่ม 02
เทียนฮุดเจี้ย เล่ม 02เทียนฮุดเจี้ย เล่ม 02
เทียนฮุดเจี้ย เล่ม 02
 
Surah Al Fatir
Surah Al FatirSurah Al Fatir
Surah Al Fatir
 
Zagor-Extra-287-Kraj svijeta.pdf
Zagor-Extra-287-Kraj svijeta.pdfZagor-Extra-287-Kraj svijeta.pdf
Zagor-Extra-287-Kraj svijeta.pdf
 
Zs 1012 zagor - put osvete (scanturion & folpi & emeri)(4 mb)
Zs 1012  zagor - put osvete (scanturion & folpi & emeri)(4 mb)Zs 1012  zagor - put osvete (scanturion & folpi & emeri)(4 mb)
Zs 1012 zagor - put osvete (scanturion & folpi & emeri)(4 mb)
 
Goa Regional Plan 2021 part 5
Goa Regional Plan 2021 part 5Goa Regional Plan 2021 part 5
Goa Regional Plan 2021 part 5
 
Khazina e-ruhaniyaat (october'2018)
Khazina e-ruhaniyaat (october'2018)Khazina e-ruhaniyaat (october'2018)
Khazina e-ruhaniyaat (october'2018)
 
Kerala Land tribunals - Order to issue pattayam granted years ago - how ever...
Kerala Land tribunals - Order to issue pattayam granted years ago - how ever...Kerala Land tribunals - Order to issue pattayam granted years ago - how ever...
Kerala Land tribunals - Order to issue pattayam granted years ago - how ever...
 
वचन
वचनवचन
वचन
 
เทียนฮุดเจี้ย เล่ม 01
เทียนฮุดเจี้ย เล่ม 01เทียนฮุดเจี้ย เล่ม 01
เทียนฮุดเจี้ย เล่ม 01
 
Land conversion in Kerala James adhikaram MD Realutionz properties (P) ltd - ...
Land conversion in Kerala James adhikaram MD Realutionz properties (P) ltd - ...Land conversion in Kerala James adhikaram MD Realutionz properties (P) ltd - ...
Land conversion in Kerala James adhikaram MD Realutionz properties (P) ltd - ...
 
0641. HORDE ZLA
0641. HORDE ZLA0641. HORDE ZLA
0641. HORDE ZLA
 
LMS_0333_-_Veliki_Blek_-_Zakon_i_pravda_(enwil__emeri)(5_MB).pdf
LMS_0333_-_Veliki_Blek_-_Zakon_i_pravda_(enwil__emeri)(5_MB).pdfLMS_0333_-_Veliki_Blek_-_Zakon_i_pravda_(enwil__emeri)(5_MB).pdf
LMS_0333_-_Veliki_Blek_-_Zakon_i_pravda_(enwil__emeri)(5_MB).pdf
 
BOOK SELLER / PUSTAK VIKRETA ADVERTISEMENT / VIGYAPAN IN HINDI FOR CLASSES VI-X
BOOK SELLER / PUSTAK VIKRETA ADVERTISEMENT / VIGYAPAN IN HINDI FOR CLASSES VI-XBOOK SELLER / PUSTAK VIKRETA ADVERTISEMENT / VIGYAPAN IN HINDI FOR CLASSES VI-X
BOOK SELLER / PUSTAK VIKRETA ADVERTISEMENT / VIGYAPAN IN HINDI FOR CLASSES VI-X
 

Similar to Kila training Material - മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി- MGREGS HAND BOOK - uploaded by T J Joseph Deputy Collector

Kerala House to the house less - LIFE MISSION pHASE 3 - REHABILITATION OF TH...
Kerala House to the house less - LIFE MISSION pHASE 3 - REHABILITATION OF TH...Kerala House to the house less - LIFE MISSION pHASE 3 - REHABILITATION OF TH...
Kerala House to the house less - LIFE MISSION pHASE 3 - REHABILITATION OF TH...James Joseph Adhikaram
 
Kila training Material - session 3 - മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ...
Kila training Material - session 3 - മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ...Kila training Material - session 3 - മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ...
Kila training Material - session 3 - മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ...Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 
Cmdrf guidelines for submission of applications
Cmdrf guidelines for submission of applications Cmdrf guidelines for submission of applications
Cmdrf guidelines for submission of applications shanavas chithara
 
Malayalam official language
Malayalam official languageMalayalam official language
Malayalam official languageRadhaKrishna PG
 
ജനസംഖ്യാദിനം.pdf
ജനസംഖ്യാദിനം.pdfജനസംഖ്യാദിനം.pdf
ജനസംഖ്യാദിനം.pdfAlishaRaffi2
 
Natural Rubber and Irregularities
Natural Rubber and IrregularitiesNatural Rubber and Irregularities
Natural Rubber and Irregularitieskeralafarmer
 

Similar to Kila training Material - മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി- MGREGS HAND BOOK - uploaded by T J Joseph Deputy Collector (20)

Kerala House to the house less - LIFE MISSION pHASE 3 - REHABILITATION OF TH...
Kerala House to the house less - LIFE MISSION pHASE 3 - REHABILITATION OF TH...Kerala House to the house less - LIFE MISSION pHASE 3 - REHABILITATION OF TH...
Kerala House to the house less - LIFE MISSION pHASE 3 - REHABILITATION OF TH...
 
Jamabandhi Inspection- Guidelines
Jamabandhi Inspection- GuidelinesJamabandhi Inspection- Guidelines
Jamabandhi Inspection- Guidelines
 
Lsgd sewage waste management role of various departments James Joseph Adhika...
Lsgd sewage waste management role of various departments James Joseph Adhika...Lsgd sewage waste management role of various departments James Joseph Adhika...
Lsgd sewage waste management role of various departments James Joseph Adhika...
 
Kila training Material - session 3 - മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ...
Kila training Material - session 3 - മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ...Kila training Material - session 3 - മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ...
Kila training Material - session 3 - മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ...
 
Cmdrf guidelines for submission of applications
Cmdrf guidelines for submission of applications Cmdrf guidelines for submission of applications
Cmdrf guidelines for submission of applications
 
CMDRF -KERALA- GUIDELINES
CMDRF -KERALA- GUIDELINESCMDRF -KERALA- GUIDELINES
CMDRF -KERALA- GUIDELINES
 
Malayalam official language
Malayalam official languageMalayalam official language
Malayalam official language
 
Nelvayal thanneerthada niyamam - Paddy wet land act
Nelvayal thanneerthada niyamam - Paddy wet land act Nelvayal thanneerthada niyamam - Paddy wet land act
Nelvayal thanneerthada niyamam - Paddy wet land act
 
മലയാളം [Autosaved]
മലയാളം [Autosaved]മലയാളം [Autosaved]
മലയാളം [Autosaved]
 
Land tribunal Pattayam citeria for the issue
Land tribunal Pattayam citeria for the issueLand tribunal Pattayam citeria for the issue
Land tribunal Pattayam citeria for the issue
 
ജനസംഖ്യാദിനം.pdf
ജനസംഖ്യാദിനം.pdfജനസംഖ്യാദിനം.pdf
ജനസംഖ്യാദിനം.pdf
 
Michabhoomi Clarification Pattayam
Michabhoomi Clarification PattayamMichabhoomi Clarification Pattayam
Michabhoomi Clarification Pattayam
 
Michabhoomi Land Board Clarifications - James Joseph Adhikarathil 9447464502
Michabhoomi Land Board Clarifications - James Joseph Adhikarathil 9447464502Michabhoomi Land Board Clarifications - James Joseph Adhikarathil 9447464502
Michabhoomi Land Board Clarifications - James Joseph Adhikarathil 9447464502
 
Michabhumi clarification circular James Joseph adhikarathil
Michabhumi clarification circular James Joseph adhikarathilMichabhumi clarification circular James Joseph adhikarathil
Michabhumi clarification circular James Joseph adhikarathil
 
Natural Rubber and Irregularities
Natural Rubber and IrregularitiesNatural Rubber and Irregularities
Natural Rubber and Irregularities
 
LIFE MISSION-Kerala Government free housing schemes to the poor- FAQ uploade...
LIFE MISSION-Kerala Government free housing schemes to the poor- FAQ uploade...LIFE MISSION-Kerala Government free housing schemes to the poor- FAQ uploade...
LIFE MISSION-Kerala Government free housing schemes to the poor- FAQ uploade...
 
Haritha karma sena - Green army in kerala -Go20200812 26710. www.jamesadhikar...
Haritha karma sena - Green army in kerala -Go20200812 26710. www.jamesadhikar...Haritha karma sena - Green army in kerala -Go20200812 26710. www.jamesadhikar...
Haritha karma sena - Green army in kerala -Go20200812 26710. www.jamesadhikar...
 
Kerala Government LT pattayam - Pattya mission - Guidelines - James Joseph Ad...
Kerala Government LT pattayam - Pattya mission - Guidelines - James Joseph Ad...Kerala Government LT pattayam - Pattya mission - Guidelines - James Joseph Ad...
Kerala Government LT pattayam - Pattya mission - Guidelines - James Joseph Ad...
 
Data bank Ayarkunnam village - Ayarkunnam Grama Panchayth - Paddy & etland A...
Data bank Ayarkunnam village - Ayarkunnam Grama Panchayth - Paddy & etland A...Data bank Ayarkunnam village - Ayarkunnam Grama Panchayth - Paddy & etland A...
Data bank Ayarkunnam village - Ayarkunnam Grama Panchayth - Paddy & etland A...
 
Data bank manarcadu village part - Ayarkunnam Grama Panchayth - Paddy & et...
Data bank manarcadu village part - Ayarkunnam Grama Panchayth - Paddy & et...Data bank manarcadu village part - Ayarkunnam Grama Panchayth - Paddy & et...
Data bank manarcadu village part - Ayarkunnam Grama Panchayth - Paddy & et...
 

More from Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502

More from Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502 (20)

Handbook for Presiding Officers Election 2024 James Joseph Adhikarathil Joi...
Handbook for Presiding Officers Election 2024 James Joseph Adhikarathil Joi...Handbook for Presiding Officers Election 2024 James Joseph Adhikarathil Joi...
Handbook for Presiding Officers Election 2024 James Joseph Adhikarathil Joi...
 
Resurvey area prevails over document area
Resurvey area prevails over document areaResurvey area prevails over document area
Resurvey area prevails over document area
 
shanavas Land Tax new rate 2022- Basic Tax 1-04-2022 (1).pdf
shanavas Land Tax new rate 2022- Basic Tax 1-04-2022 (1).pdfshanavas Land Tax new rate 2022- Basic Tax 1-04-2022 (1).pdf
shanavas Land Tax new rate 2022- Basic Tax 1-04-2022 (1).pdf
 
Bhoomi tharam mattom no fee for family property below 25 cents - James Josep...
Bhoomi tharam mattom no fee for family property below 25 cents - James Josep...Bhoomi tharam mattom no fee for family property below 25 cents - James Josep...
Bhoomi tharam mattom no fee for family property below 25 cents - James Josep...
 
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 944...
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 944...Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 944...
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 944...
 
kbt
kbtkbt
kbt
 
Training to Prospective Tahsildars Kerala ILDM James Joseph Adhikarathil 94...
Training to Prospective Tahsildars Kerala  ILDM James Joseph Adhikarathil 94...Training to Prospective Tahsildars Kerala  ILDM James Joseph Adhikarathil 94...
Training to Prospective Tahsildars Kerala ILDM James Joseph Adhikarathil 94...
 
Kerala Building tax act 1975 modified 2023 James Joseph Adhikarathil
Kerala Building tax act 1975 modified 2023 James Joseph AdhikarathilKerala Building tax act 1975 modified 2023 James Joseph Adhikarathil
Kerala Building tax act 1975 modified 2023 James Joseph Adhikarathil
 
Family member certificate not needed for registration James Joseph Adhikara...
Family member certificate not needed for registration  James Joseph Adhikara...Family member certificate not needed for registration  James Joseph Adhikara...
Family member certificate not needed for registration James Joseph Adhikara...
 
michabhoomi KLR Act Land Board procedures James Joseph Adhikarathil
michabhoomi KLR Act Land Board procedures James Joseph Adhikarathilmichabhoomi KLR Act Land Board procedures James Joseph Adhikarathil
michabhoomi KLR Act Land Board procedures James Joseph Adhikarathil
 
Michabhoomi distribution Clarification circular
Michabhoomi distribution Clarification circularMichabhoomi distribution Clarification circular
Michabhoomi distribution Clarification circular
 
ജന്മിത്തം (2).pdf
ജന്മിത്തം (2).pdfജന്മിത്തം (2).pdf
ജന്മിത്തം (2).pdf
 
Land tax note
Land tax noteLand tax note
Land tax note
 
AAY- BPL ration card income and other criteria orders. pdf13-10-2023 (1).Jam...
AAY- BPL ration card income and other criteria orders. pdf13-10-2023 (1).Jam...AAY- BPL ration card income and other criteria orders. pdf13-10-2023 (1).Jam...
AAY- BPL ration card income and other criteria orders. pdf13-10-2023 (1).Jam...
 
Paddy and and wetland aCT - Contempt of court - sub collector fort Cochin fin...
Paddy and and wetland aCT - Contempt of court - sub collector fort Cochin fin...Paddy and and wetland aCT - Contempt of court - sub collector fort Cochin fin...
Paddy and and wetland aCT - Contempt of court - sub collector fort Cochin fin...
 
Taluk vikasana samithi taluk sabha kerala guidelines James joseph adhikarathil
Taluk vikasana samithi taluk sabha kerala guidelines James joseph adhikarathilTaluk vikasana samithi taluk sabha kerala guidelines James joseph adhikarathil
Taluk vikasana samithi taluk sabha kerala guidelines James joseph adhikarathil
 
Land tribunal pattayam registration in SRO - Certified copy of pattayam from...
Land tribunal pattayam registration in SRO - Certified copy of pattayam from...Land tribunal pattayam registration in SRO - Certified copy of pattayam from...
Land tribunal pattayam registration in SRO - Certified copy of pattayam from...
 
Kerala building tax act 1975 - Copy of the building permit should be given to...
Kerala building tax act 1975 - Copy of the building permit should be given to...Kerala building tax act 1975 - Copy of the building permit should be given to...
Kerala building tax act 1975 - Copy of the building permit should be given to...
 
Kerala building tax act 1975 - Copy of the building permit should be given to...
Kerala building tax act 1975 - Copy of the building permit should be given to...Kerala building tax act 1975 - Copy of the building permit should be given to...
Kerala building tax act 1975 - Copy of the building permit should be given to...
 
Kerala building tax act 1975 - Ancillary area attached to the factory exempted
Kerala building tax act 1975 - Ancillary area attached to the factory exempted Kerala building tax act 1975 - Ancillary area attached to the factory exempted
Kerala building tax act 1975 - Ancillary area attached to the factory exempted
 

Kila training Material - മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി- MGREGS HAND BOOK - uploaded by T J Joseph Deputy Collector

 • 1. മഹാ ാ ഗാ ി േദശീയ ാമീണ െതാഴി റ ് പ തി ാമ പ ായ ് െസ റിമാ ം അസി. െസ റിമാ പരിശീലന പരിപാടി േകരള ഇ ി ് ഓഫ് േലാ അ ിനിേ ഷ മുള ു ുകാ , തൃ ർ 680 581 ൈക കം
 • 2. 1 ഉ ട ം െസഷ 1 (1 - 4) മഹാ ാ ഗാ ി േദശീയ ാമീണ െതാഴി റ ് നിയമം – ഒരാ ഖം െസഷ 2 (5 – 7) വ ിക െട ആ ണ ം അ വദനീയ വ ിക ം െസഷ 3 (8 – 12) മഹാ ാ ഗാ ി േദശീയ ാമീണ െതാഴി റ ് പ തിയി 2018 – 19 വ ഷെ ഗണനക - ദശക െസഷ 4 (13 – 18) മഹാ ാ ഗാ ി േദശീയ ാമീണ െതാഴി റ ് പ തിയിെല സംേയാജന സാധ തക - ഹരിത േകരളം, ൈലഫ് മിഷ , ംബ ീ മിഷ െസഷ 5 (19 – 55 ) നീ ടാധി ിത വികസനം – ആശയം, സമീപനം - നീ ടാധി ിത മാ ാ ത ാറാ തിനാവശ മായ നടപടി മ െസഷ 6 (56 – 69) മഹാ ാ ഗാ ി േദശീയ ാമീണ െതാഴി റ ് പ തിയി സാധന വാ തിനാവശ മായ നടപടി മ െസഷ 7 (70) േസാഷ ആഡി ് – സ ി ം രീതിശാ ം
 • 3. 2 െസഷൻ 1 മഹാ ാ ഗാ ി േദശീയ ാമീണ െതാഴി റ ് നിയമം – ഒരാ ഖം ആ ഖം ാമീണ ംബാംഗ െട ഉപജീവനമാർ ം അഭി ിെ തിനായി അവിദ കായിക െതാഴിൽ െച ാൻ താ ര ഒ ംബ ിെല ായ ർ ിയായവ െ ാം ടി ഒ സാ ിക വർഷം 100 ദിവസ ിൽ റയാ െതാഴിൽ ല മി െകാ ാണ് മഹാ ാഗാ ി േദശീ്യ ാമീണ െതാഴി റ ് പ തി ആവി രി നട ിലാ ി വ ത്. 2005 െസ ംബർ 5 നാണ് പാർലെമ ് െതാഴി റ നിയമം പാ ാ ിയത്. 2006 െഫ വരിയിൽ ഇ യിൽ 200 ജി കളിൽ പ തി ആരംഭി . േകരള ിൽ വയനാട്, പാല ാട് ജി കളിൽ 2006 ൽ പ തി ട ി 2007 ൽ ഇ ി, കാസർേകാട് ജി കളി ം 2008 ൽ മ 10 ജി കളി ം പ തി വ ാപി . ഖ ല ൾ 1. ാമ േദശ ളിൽ അധിവസി എ ാ ംബ ൾ ം ഒ സാ ിക വർഷം 100 ദിവസ ിൽ റയാ അവിദ കായിക െതാഴിൽ ആവശ ാ സരണം ഉറ ാ ക ം, അ വഴി നി ർഷി െ ണേമ ം, ായിയായി മായ ഉ ാദന മമായ ആ ികൾ ി ക. 2. ദരി െട ഉപജീവന മായി ബ െ വിഭവാടി റ ശ ിെ തിന് ആവശ മായ തി സംര ണ കർ ് ഊ ൽ നൽ ക. 3. സാ ഹികമായി പിേ ാ ം നിൽ എ ാ ംബ േള ം പ തിയിൽ ഉൾേ ർ ക. 4. പ ായ ് രാജ് ാപന െള ശ ിെ ക. 5. താര ത ം ഉ രവാദിത േബാധ ം ഉറ വ ക. പ തി െട സവിേശഷതകൾ  നിയമ ിെ പിൻബല അവകാശാധി ിത പ തി  ാമപ ായ ് േദശ ് താമസി 18 വയ ് ർ ിയായ ഏെതാരാൾ ം പ തിയിൽ പ ാളിയാകാം.  ീ ം ഷ ം ല േവതനം  പരി ിതി സംര ണം, കാർഷിക േമഖലയിെല അടി ാന സൗകര വികസനം എ ിവ ് ിയ പരിഗണന.  െതാഴിലാളികൾ തെ ികൾ ക പിടി ക ം ആ ണം െച ് നട ാ ക ം െച .  ആ ണ ി ം നിർ ഹണ ി ം തിക താര ത  കരാ കാേരാ ഇടനില ാേരാ െതാഴിലവസരം ന െ യ സാമ ികേളാ ഇ .
 • 4. 3  അവിദ െതാഴിൽ േവതന ഘടക ം സാധന ഘടക ം യഥാ മം 60:40 എ അ പാത ിൽ (പ ായ ് തല ിൽ) ികൾ ഏെ ാം.  െപാ ജന പ ാളി േ ാെട േലബർ ബ ജ ിംഗ്  ബാ ്/േപാ ് ഓഫീസ് വഴി മാ ം േവതന വിതരണം.  ീകൾ ് ൻഗണന. ( റ ത് 1/3 ഭാഗം െതാഴിലാളികൾ ീകൾ ആയിരി ണം.)  ക ർ ംഖല വഴി േമാണി റിംഗ് സംവിധാനം  െപാ ജന ൾ തെ പ തി ഓഡി ് െച – േസാഷ ൽ ഓഡി ് സംവിധാനം. െതാഴിലാളിക െട അവകാശ ൾ 1. െതാഴിലിന് സൗജന മായി രജി ർ െച തി ം െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭി തി അവകാശം 2. െതാഴിൽ ആവശ െ ടാ അവകാശം 3. ികൾ നിർേ ശി ാ അവകാശം 4. ആവശ െ സമയ ് െതാഴിൽ ലഭി ാ അവകാശം 5. ഒ ംബ ിന് 100 ദിവസ ിൽ റയാെത െതാഴിൽ ലഭി ാ അവകാശം (വനാവകാശ നിയമ ിെ ണേഭാ ാ ളായ പ ികവ വിഭാഗ ് 150 ദിവസം). 6. െതാഴിൽ ആവശ െ ് 15 ദിവസ ി ിൽ െതാഴിൽ ലഭി ാ അവകാശം 7. 15 ദിവസ ി ിൽ െതാഴിൽ ലഭി ിെ ിൽ െതാഴിലി ാ േവതനം ലഭി ാ അവകാശം (ആദ െ ഒ മാസം േവതന നിര ിെ ¼ ഉം ര ാം മാസം തൽ േവതന നിര ിെ ½ ഉം) 8. 15 ദിവസ ി ിൽ േവതനം ലഭി ാ അവകാശം 9. യഥാസമയം േവതനം ലഭി ിെ ിൽ ന പരിഹാരം കി ാ അവകാശം (നൽകാ േവതന ക െട 0.05% നിര ിൽ) 10. ീ ം ഷ ം ല േവതനം ലഭി ാ അവകാശം 11. പണി ല ് ടിെവ ം, തണൽ, ാഥമിക ഷ എ ിവ ലഭ മാ ാ അവകാശം. 12. ി ല വ ാ അപകട ൾ ് സൗജന ചികി ാ സൗകര ം 13. ആ പ ിയിൽ കിട ചികി േവ ി വ േ ാൾ പ തി േവതനം ( ി തീ ദിവസം വെര മാ ം) 14. ിയിേലർെ ിരി േ ാേഴാ ി ലേമാ അപകട മരണേമാ ിരമായ ൈവകല േമാ സംഭവി ാൽ എ േ ഷ ാ (ആം ആ മി ഭീമാ േയാജന അ സരിേ ാ േക സ ാ വി ാപനം പരാമ ശി കേയാ) 15. 5 വയ ിൽ താെഴ അേ ാ അതിൽ തേലാ ികൾ െതാഴിലാളികേളാെടാ ം വ കയാെണ ിൽ അവെര ഷി ാൻ ആയ െട േസവനം. 16. െതാഴിലാളികേളാെടാ ം വ ികൾ ് മരണേമാ ൈവകല േമാ സംഭവി ാൽ സം ാന സർ ാർ നിർേ ശി എ ് േ ഷ ാ. 17. ി ല ം െതാഴിലാളി െട ാമ ം ത ിൽ 5 കിേലാമീ റിൽ അധികമാെണ ിൽ 10% ക ടി അധിക േവതനം. 18. പ തി മായി ബ െ േരഖകൾ ആവശ െ ാൽ 3 ദിവസ ി ിൽ ലഭി ാ അവകാശം.
 • 5. 4 െതാഴിൽ കാർഡ് ാമ പ ായ ിൽ ിര താമസ ാരായ ഏെതാ ംബ ി ം ആ ാമപ ായ ിൽ േപര് രജി ർ െച ാം. അേപ ാ ഫാറം ാമ പ ായ ാഫീസിൽ നി ് ലഭി ം. അേപ ി ് 15 ദിവസ ി ിൽ െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭി ം. െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭി തിനായി യാെതാ പണ ം ഒ േ തി . ഒ ംബ ിന് ഒ കാർഡ് മാ ം. 5 വർഷമാണ് കാർഡിെ കാലാവധി. 5 വർഷം തിക റ ് െതാഴിൽ കാർഡ് േ താണ്. െതാഴിൽ കാർഡ് േ ഉ രവാദിത ം െതാഴിലാളി േടതാണ്. െതാഴിലി അേപ ം െതാഴിൽ അ വദി ം െതാഴി കാർഡ് ലഭ മായ ംബ ിന് ഒ വർഷം 100 ദിവസെ െതാഴിലിന് അർഹത ്. വനാവകാശ നിയമ ിെ ണേഭാ ാ ളായ പര രാഗത വനവാസികൾ ്, സ മായി മ മിയിെ ിൽ, 150 ദിവസെ െതാഴിലിന് അർഹത ്. െതാഴിൽ ലഭി തിന് േവ ി അേപ ാമ പ ായ ാഫീസിൽ വാ ാേലാ/േരഖാ ലേമാ നൽകാം. ഒ ം ാ ം അേപ ി ാം. റ ത് 14 ദിവസേ ം പരമാവധി 100 ദിവസേ ം അേപ നൽകാം. അേപ സ ീകരി േ ാൾ ൈക ് രസീത് ലഭി ം. അേപ ി ് 15 ദിവസ ി ിൽ െതാഴിൽ ലഭി ം. പ ായ ിെല ഏ വാർഡി ം െതാഴിൽ അ വദി ാം. അ വദി ി േലബർ ബ ജ ി ം വാർഷിക കർ പ തിയി ം ഉൾെ തായിരി ം.
 • 6. 5 െസഷൻ 2 വ ിക െട ആ ണ ം അ വദനീയ വ ിക ം േലബർ ബ ജ ് േലബർ ബ ജ ് അ സരി ാണ് േക സർ ാർ പ തി പണം അ വദി ത്. തീ ിത െതാഴിൽ ദിന ൾ ഓേരാ മാസ ം ആവശ െതാഴിൽ ദിന ൾ, ഏെ ാ ികൾ, േവതന - സാധന ഘടക ട ിയ വിശദാംശ ൾ അട േരഖയാണ് േലബർ ബ ജ ്. ഏ ം റ ത് 60% അവിദ െതാഴിൽ ഘടകമാ ം പരമാവധി 40% സാധന ഘടകമാ ം േലബർ ബ ജ ി ഉ െ ാം. അയൽ തല ചർ യി െടയാണ് േലബർ ബ ജ ് പെ വ ത്. വാർ തല ിൽ, വാർ തല ഏേകാപന സമിതി േ ാഡീകരി ് ാമസഭ െട അംഗീകാരം വാ . ാമപ ായ തല ിൽ േ ാഡീകരി േശഷം ാമ പ ായ ് ഭരണ സമിതി ഭരണാ മതി ം ന കി േ ാ ് പ ായ ിന് നൽ . ട ് ബി.പി.ഒ. മ പരിേശാധന നട ി, േ ാ ് പ ായ ിെ പാർശേയാട് ടി ഡി.പി.സി േഖന ജി ാ പ ായ ിന് നൽ . ജി ാ പ ായ ിെ അംഗീകാരേ ാെട സം ാന സർ ാരിേല യ . ഓേരാ വർഷ ം ഡിസംബർ 31 നകം സം ാന േലബർ ബ ജ ് േക ഗവൺെമ ിൽ ലഭ മാേ താണ്. േക ാമ വികസന മ ാലയമാണ് അ ിമമായ അംഗീകാരം നൽ ത്. േലബർ ബ ജ ് കല ർ വർ നം തീയതി ാമസഭ അംഗീകരി ് ബി.പി.ഒ ് സമർ ി . ആഗ ് 15 ബി.പി.ഒ. പരിേശാധന നട ി േ ാ ് പ ായ ിന് സമർ ി . െസ ംബർ 15 േ ാ ് പ ായ ് അംഗീകരി ് ഡി.പി.സി. ് സമർ ി . ഒേ ാബർ 2 ഡി.പി.സി ജി ാ പ ായ ിന് സമർ ി . നവംബർ 15 ജി ാ പ ായ ് അംഗീകരി ് സം ാന സർ ാരിന് സമർ ി . ഡിസംബർ 1 സം ാന േലബർ ബ ജ ് േക ഗവൺെമ ിന് സമർ ി . ഡിസംബർ 31 എംപേവഡ് ക ി േലബർ ബ ജ ് അംഗീകരി . െഫ വരി വാർഷിക കർ പ തി േലബർ ബ ജ ിൽ ഉൾെ ാ ി ി ഓേരാ ഇന ിേല ം ികൾ വാർ തിരി ് ത ാറാ േരഖയാണ് വാർഷിക കർ പ തി. ഒ ാമപ ായ ിൽ ഒ വർഷം ഏെ ാ എ ാ ിക ം വാർഷിക കർ പ തിയിൽ ഉൾെ . ആവശ െമ ിൽ കർ പ തിയിൽ േഭദഗതികൾ വ ി ജി ാ പ ായ ിെ അംഗീകാരം വാേ താണ്.
 • 7. 6 ഏെ ാ ികൾ 03/01/2014 ന് േക സ ാ മഹാ ാഗാ ി േദശീയ ാമീണ െതാഴി റ ് നിയമ േഭദഗതി കാരം പ തിയി ഏെ ാ വ ിക താെഴ പറ വയാണ് I. വിഭാഗം A. തി വിഭവ പരിപാലന മായി ബ െ െപാ ികൾ 1. ജല സംര ണ ികൾ - കിണ കൾ, ള ൾ ട ിയ ടിെവ േ ാത കൾ, തടയണകൾ, അടിയണകൾ, െച ് ഡാ കൾ, േ ാ ഡാ കൾ, മഴെവ സംഭരണികൾ ട ിയവ. 2. നീർ ട പരിപാലന ികൾ - േകാ ർ ബ കൾ, േകാ ർ കൾ, മഴ ഴികൾ, കൽ ടയണകൾ, ഗാബിയൺ ബ കൾ, നീ റവ െട പരിേപാഷണ ികൾ. 3. െച കിട ജലേസചന ിക ം േതാ കൾ, കനാൽ എ ിവ െട നിർ ാണ ം 4. പര രാഗത ജലേ ാത ക െട ന ാരണ ികൾ 5. മര ൾ പിടി ി ം വനവൽ രണ ം 6. െപാ മിയിെല വികസന വർ ികൾ II. വിഭാഗം B. വ ിഗത ആ ിക ം െപാ ആ ിക ം ( ഖ ിക 5 ൽ പരാമർശി ംബാംഗ ൾ ് മാ ം) 1. മി െട ഉ ാദന മത വർ ി ി ാ ത ികൾ വികസനം - കിണ കൾ, ള ൾ, ജലെകാ നിർ ിതികൾ. 2. േഹാർ ികൾ ർ, പ ് ൽ ഷി, േതാ വിള, ഫാം േഫാറ ് ി ട ിയ ഉപജീവനാ ികൾ. 3. തരി മി വികസി ി ് ഷി ് ഉപ മാ ികൾ 4. ഇ ിര ആവാസ് േയാജന ൾെ െട, സർ ാർ അ വദി വീ കൾ നിർ ി തി അവിദ കായിക െതാഴിൽ ഘടകം. 5. ഗസംര ണ ികൾ - കാലിെ ാ ്, ആ ിൻ ട്, പ ി ട്, േകാഴി ട് 6. െപാ ള ളിൽ മ ം വളർ ൽ, മ ം ഉണ ി ി തി േക ൾ III. വിഭാഗം C. സ യം സഹായ സംഘ ൾ െപാ ആ ികൾ 1. കാർഷിക വിളക െട സംഭരണ േക ം. ൈജവ വളനിർ ാണ ി അടി ാന സൗകര ം 2. ഉപജീവന വർ ന ൾ വർ ് െഷ കൾ IV. വിഭാഗം D ാമീണ അടി ാന സൗകര ൾ 1. ാമീണ ചിത ികൾ - വ ിഗത േടായ്ല ് , അ ണവാടി, ൾ േടായ്ല കൾ, െപാ േടായ്ല കൾ 2. ഓടകൾ, ക കൾ ഉൾെ െട ാമീണ േറാ കൾ 3. കളി ല ൾ 4. ജലനിർ മന ഓടകൾ, േ ാം വാ ർ യി കൾ ട ിയ െവ െ ാ നിയ ണ ികൾ 5. ാമ പ ായ ക , വനിതാ സ യം സഹായ സംഘ െട െഫഡേറഷ ക , ൈസേ ാ െഷ േ ്, അ ണവാടി േക , ാമീണ ച ക എ ിവ െക ിട െട നി ാണ ം, ാമ/േ ാ ് തല ാശാന െട നി ാണ ം.
 • 8. 7 6. നിർ ാണ സാമ ിക െട ഉ ാദനം (എ ിേമ ിെ ഭാഗമായി വ ത് മാ ം) 7. ഭ ധാന സംഭരണികൾ 8. െതാഴി റ ് പ തിയിൽ നിർ ി ി ആ ി െട അ ണികൾ. 9. സം ാന സർ ാ മായി ടിയാേലാചി ് േക സർ ാർ വി ാപനം െച മ ികൾ. ഏെ ാൻ പാടി ാ ികൾ  കടമ ാ ം അള തി െ ാൻ കഴിയാ മായ ികൾ, നീ ം െച ൽ, ക ് നീ ം െച ൽ, സാധാരണ കാർഷിക ികൾ (വി ് വിത ൽ, ൈത നടീൽ, വളമിടീൽ, െകാ ്, കളപറി ൽ, ട ിയവ) ആവർ ന സ ഭാവ ികൾ എ ിവ ഏെ ാൻ പാടി .  വി ്, വളം, കീടനാശിനി എ ിവ വാ ത് അ വദനീയമ .  ഭ ധാന ം, പ റികൾ, പഴവർ ൾ എ ീ ഇന ിൽെ സ കാലവിളകൾ ികൾ ഏെ ാൻ പാടി . (ഉദാഃ- വാഴ, ക , േചന, േച ്, ഇ ി, മ ൾ, ത ാളി, വ തന ട ിയവ). എ ാ േതാ വിളകൾ ം േഹാർ ികൾ റിൽ ഉൾെ ദീർഘകാല വിളകൾ ം 3 വർഷം വെര, നന , കളനീ ംെച എ ീ ികൾ പരിഗണി ാ താണ്. വ ിഗത ആ ികൾ ൻഗണന വ ിഗത ആ ികൾ ി ികൾ തീ മാനി േ ാൾ വെട ചി ി വിഭാഗ ൾ ് ൻഗണന നൽേക താണ്. 1. പ ിക ജാതി ാർ 2. പ ിക വർ ാർ 3. നാേടാടികളായ ആദിവാസികൾ 4. ഡീേനാ ിൈഫഡ് ൈ സ് 5. ബി.പി.എൽ. ംബ ൾ 6. ീകൾ നാഥരായ ംബ ൾ 7. ശാരീരിക ൈവകല വർ നാഥരായ ംബ ൾ 8. പരി രണ ിെ ണേഭാ ാ ൾ 9. ഇ ിര ആവാസ് േയാജന െട ണേഭാ ാ ൾ 10. 2006 -െല വനാവകാശമംഗീകരി നിയമ ിെ ണേഭാ ാ ൾ കളിൽ റ വിഭാഗ െട മിയിൽ ൻഗണന നൽകി ികൾ ഏെ കഴി തിന് േശഷം മാ േമ െച കിട നാമമാ കർഷക െട മിയിൽ ികൾ ഏെ ാൻ പാ . എ ാൽ 11.08.2014 െല 11017/17/2008 – എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എ(UN) ന ർ േക സർ ാർ നിർേ ശമ സരി ്, സമ ം, ശാ ീയ മായ നിർ ട പ തി െട ഭാഗമായി, െച കിട, നാമമാ കർഷക െട മി എ ് വ ത ാസമി ാെത എ ാ മിയി ം ികൾ ഏെ ാ താണ്. കൾ തൽ താേഴാ സമീപനം (Ridge to Valley approach ) അ സരി ് േവണം ികൾ ഏെ ാൻ, പ ാളി ആ ണ ി െട മാ േമ നീർ ട വികസന ാൻ ത ാറാ ാ . സാ െലററ് ഇേമജിെ സഹായേ ാെട പ തി ത ാറാ ാ താണ്. Ridge to Valley സമീപന ിൽ ശാ ീയമായി നീർ ട പ തി നട ിലാ തിന് സം ാന സർ ാ ം നിർേ ശം നൽകിയി ്. (30/03/2015 െല DD2/116/2015/LSGD ന ർ സർ ലർ)
 • 9. 8 െസഷ 3 മഹാ ാ ഗാ ി േദശീയ ാമീണ െതാഴി റ ് പ തിയി 2018 – 19 വ ഷെ ഗണനക - ദശക മഹാ ാ ഗാ ി എ . ആ . ഇ. ജി. എ. േകരള സം ാന മിഷ 31/03/2018 റെ വി പ തി െട നി വഹണ ത ം സംബ ി സ ല കാരം 2018 – 19 സാ ികവ ഷം േനേട പ ് ധാന വ ന ദശക എ േപരി അറിയെ . ദശക യി ഊ െകാ വ ന താെഴ തിപാദി . 1) പരമാവധി എസ്.ടി. ംബ ് ശരാശരി 100 ദിവസെ െതാഴി ന ക:- മഹാ ാ ഗാ ി േദശീയ ാമീണ െതാഴി റ ് പ തി െട ധാന ല ളി ഒ ാണ് പാ ശ വ രി െ ജനവിഭാഗ െള പ തി െട പരിധിയി െകാ വരിക. ഈ തത ം സാ കരി തി േവ ി ത പരരായ എ ാ എസ്. ടി. ണേഭാ ാ െള ം പ തി െട പരിധിയി െകാ വ തി ം പ ാളി ം ഉറ ് വ തി ം മി ക. നിയമ ി പരമാവധി െതാഴി ന തിന് തടസം നി ഘടക തിരി റി ക ം അവ തരണം െച തിന് വിശദമായ ആ ണം നട ണം. നട വ ഷം പ തിയി പരമാവധി എസ്. ടി. ംബ െട പ ാളി ം ഉറ ് വ തിന് താെഴ പറ നടപടിക സ ീകരിേ താണ്.  100 ശതമാനം പ ിക വ ംബ ം െതാഴി കാ ഡ് ന ക  പ തിയി രജി െച പ ിക വ ംബ ് െതാഴി ഉറ ാ ക.  പ ിക വ ാ ഏ ം ത ഉ േദശ ളി പ ിക വ ംബ ് ശരാശരി 100 ദിവസെ െതാഴി ഉറ ് ന ക.  പ ിക വ ണേഭാ ാ െട ത മയ ആവശ പരിഹരി തര ി ിക തിരെ തിനാവശ മായ ആ ണം നട ക  എസ്.ടി. േകാളനികളിേല യാ ാ സൗകര ം െമ െ തിന് ഊ ന ക  കാ ഗറി ബി. യിെല ികളി െട എസ്. ടി. ംബ െട ഉപജീവന വ ന ് പി ണ  100, 150, 200 െതാഴി ദിന ിയാ ിയ എസ്.ടി. ംബ ് അ േമാദനം. പ ിക വ ജനവിഭാഗ ിെ ഉപജീവന ര ം വിഭവാടി റ ം ഉയ ക എ ഥമ ല േ ാെട േകരള ിെല അവിദ ധ കായിക െതാഴി െച ാ താ ര ായ ി ആയവ െ പ ിക വ ംബ ് െതാഴി ന േതാെടാ ം
 • 10. 9 ഉ പാദന മ ം, ഈ നി മായ ആ ിക െട നി ാണ ം അവിദ ധ കായിക െതാഴി ം ഉറ ് വ ക. എസ്. ടി ംബ െട അധിക ആവശ പരിഗണി െകാ ് 2018 – 19 വ ഷെ േലബ ബ ജ ് ജി ാ േ ാ ാം േകാ-ഓ ഡിേന ത ാറാ ണം. എസ്. ടി. ംബ ് പരമാവധി വ മാനം ലഭി വിധ ി പ തി െട സംേയാജന സാധ തക വിനിേയാഗി ണം. 2) മഹാ ാ ഗാ ി എ .ആ .ഇ.ജി.എ ി െട ഭവന നി ാണ – ഉപജീവന പി ണ :- ന െട സം ാന സ ാ അഭിമാന ം നട ാ ിെകാ ിരി പ തിയാണ് ൈലഫ്. ഭവന നി ാണ മായി ബ െ അ വദനീയ വ ിക ടാെത മ ് ഉപജീവന സാധ തക ടി നിയമ ിന സരി ് ഏെ േ ാതാണ്. മഹാ ാ ഗാ ി എ . ആ . ഇ. ജി. എ.യി ഉ െ ാ വ ന : 1) 90 ദിവസെ അവിദ െതാഴി 2) ശൗചാലയം 3) ക കാലി െതാ ്,േകാഴി ട്, പ ി ട്, ആ ി ട് 4) കിണ േക ാമ വികസന മ ാലയം 2018 – 19 റ ിറ ിയ മാ സ ലറി മഹാ ാ ഗാ ി എ . ആ . ഇ. ജി. എ ി. ഉ പാദി ി െക ിട സാമ ിക പി.എം.ൈവ.- ജി. ഉ െ െട ഭവന നി ാണ പ തിക ് തിക ം സൗജന മായി ന കാ താണ്. മഹാ ാ ഗാ ി എ .ആ .ഇ.ജി.എ ിെല ഖ ിക 4 (1)(II (iv) കാരം പി.എം.എ. ൈവ. –ജി ് അെ ി സം ാന ഭവന നി ാണ പ തിക ് സഹായം ന േ ാ ഖ ിക 5- തിപാദി ഭവന ് മാ മായി പരിപരിമിതെ േ താണ്. മാ മ . 2018 -19 മാ സ ല 7.1.6 ഖ ിക അ സരി ് െതാഴി റ ് പ തിയി നി ി ബി ഡിംഗ് സാമ ിക െതാഴി റ ് പ തി െട വ ിക ് മാ മായി പരിമിതെ ിയിരി അ ാെത വിപണിയി വി ന ് ഉപേയാഗി ാ പാടി . 3) ദീ ദയാ അേ ാദയ േയാജന – എ .ആ .എ .എം. െ കീഴി വ ഉപജീവന വ ന ് ആവശ മായ സാ ഹിക ആ ിക െട വികസനം:- േക ാമ വകസന മ ാലയ െസ റി െട 18-12-2017 െല 1-12011/23/2012- SGSY(C) മ ാലയ നി േ ശി ത സരി ് DAY-NRLM ഉ െ െട സ യം സഹായ സംഘ ് ആവശ മായി വ വിവിധ സാ ഹിക ആ ിക നി ി ാം  ിയത് 50 ാമീണ ച ക െട നി ാണം ( ംബ ീ മായി സംേയാജി ി െകാ ് നട ിലാ ക)  ഷി പണി െ െട ആവശ മായി വ ഉപകരണ വാടക ് ന േക ് സംഭരണ ശാല
 • 11. 10  ഉ പാദന സംഘ ് / ക നിക ് സംഭരണ ശാല  പാ േശഖരണ േക ് െഷഡ് സം ാന ് വ ി സ യം സഹായ സംഘ െട ആവശ കത സരി ് മാ ം ി ീകരി വിധ ി മാ ം ഏെ ക. SRLM ഉേ ാഗ െട േകാ- ഓ ഡിേനഷ ഉറ ാ ണം 4) മലനാട് , ഇടനാട് േദശ ളി നീ ട അധി ിതമായ ആ ണം :- എ ാ ാമ പ ായ ക ം അവ െട നീ ട മാ ാ നപരിേശാധി ് പ തി െട വ ന ് ഉത രിതിയി ഉയ േദശം ത താ വരവെര എ സമീപന ി ിക ആ ണം െച ണം. തേ ശ സ യം ഭരണ വ ് 19-01-2018 ഇറ ിയ 434/DD2/2017/LSGD സ ല കാരം ഇ രം ആ ണം ആദ ഘ ി മലനാട് / ഇടനാടിെ ഉയ േദശ ളി ാമ പ ായ കളി ട ി േമണ ഇടനാടിെല ം, തീര േദശെ ം ാമ പ ായ കളിേല ് വ ാപി ി ണം. 5) അംഗ വാടി നി ാണം :- മഹാ ാ ഗാ ി എ .ആ .ഇ.ജി. എ ി.െല െഷഡ 1 േഭദഗതി അ സരി ് അ വദനീയ ിയായ അംഗ വാടി നി ാണം ICDS മായി സംേയാജി ി ് നട ാ ാനായി ര മ ാലയ െട ം െസ റിമാ ഒ ി ് ഒ മാ േരഖ (letter No. J 11016/11/2012- mgnrega,IV dated 13/08/2015) റ ിറ ിയി ്. ആയത് കാരം തേ ശ സ യം ഭരണ വ ് 12/01/2016 സ.ഉ.(ആ .ടി.) നം.118/2016 ഉ രവി െട അംഗനവാടിക െട നി ാണ നി ഹണ ി മഹാ ാ ഗാ ി എ .ആ .ഇ.ജി.എസ്., ഐ.സി.ഡി.എസ്., ് തല ി പ ായ ക െട ാ ഫ ് എ ിവ മായി സംേയാജി ി ് നട ാ ാ പാ ശ െച ി ്. 6) ജീവസ ി- േ ാ ്, അവന ാേ ഷ (െതരെ െ പ ായ കളി ) :- 2018 – 19 െല മാ സ ലറി ഖ ിക 7.6.1. വനവ കരണം, മരം നട , േഹാ ിക എ ിവ പ തി ് കീഴി താെഴ പറ ല ളി നട ാ ണം എ ് നി േ ശി ി ്.  നശീകരണം സംഭവി വന മിയി  തരിശ് മിയി  െപാ , സാ ഹിക മി, േമട്  ഴേയാര ളി , കനാ , ചിറകളി  PMGSY േറാ ക ം മ ് േറാ ക ം  സ കാര മിയി (േ ാ ് ാേ ഷ അെ ി കാ ഷിക മിയിെല ബ കളി )
 • 12. 11 േദശ ിെ ആവശ ിന സരി ് ാേ ഷ ലീനിയേറാ േ ാേ ാ ആകാം. ാേ ഷ ികളി നടീ വ െട െചലവ്, ഴിെയ തി െതാഴി ഘടകം, ന തി െചലവ്, വള (ഓ ഗാനിക്), െവ ം നന ി െചലവ്, 3 -5 വ ഷം വെര ൈതക െട സംര ണ ം പരിപാലന ം(ഇനം അ സരി ്). ടമ െട / നി ി വ ിെ അ വാദേ ാട് ടി മാ േമ അവ െട മിയി ാേ ഷ വ ന ഏെ ാ പാ . 7) വ ഷതാലം:- ഹരിത േകരള മായി സംേയാജി ി ് െകാ ് െപാ ള െട ന ാരണ ം, നി ാണ ം. മഹാ ാ ഗാ ി എ .ആ .ഇ. ജി.എ. െട ഥമ പരിഗണന അടിയിണ, മ ് ഡാം, തടയണക , െച ് ഡാ ക എ ി െന ഗ ഭ ജലവിധാനം ഉയ വ ിക ം ഒ ം ടിെവ േ ാത കെള സ മാ െപാ മിയിെല പര രാഗത ജല േ ാത കെള ന രി വ ിക ം ഏെ ക, ള ളിെല മ ്, െചളി എ ിവ എ കള ് ിയാ ക, ഷി ് ഉപ മായ െപാ ജലേ ാത കെള ന രി ക എ ിവയാണ്. ടാെത െതാഴി റ ് നിയമ േഭദഗതിയിെല പ ിക 1 െല ഖ ിക 5 തിപാദി ി ംബ െട മിയി ജലേസചന ിനാവശ മായ അടി ാന സൗകര ളായ കിണ നി ാണം, ള ഉ െ െട മ ് ജല സംര ണ വ ിക എ ി െന വികസന വ ന ഏെ ക, േകരള സ ാ നട ാ ിവ ഹരിത േകരളം മിഷ െറ ഒ ധാന ദൗത ം മ ്, ജല സംര ണമാണ്. മഹാ ാ ഗാ ി എ .ആ .ഇ.ജി.എ ം ഹരിത േകരള മായി സംേയാജി ി ് പരമാവധി ണഫലം ഉ ാ ാ താണ്. 2018 -19 വ ഷം കാ ഗറി എ, കാ ഗറി ബി. വ ിക കഴിവ ം ഏെ ് പരമാവധി ജല സംര ണം ഉറ ് വ േ താണ്. കയ വ ം ആവശ ിട ് ഉപേയാഗി ാ താണ്. 2016 -17 സാ ിക വ ഷം ഏെ ് നട ാ ിയ കിണ റീചാ ജ് വ ന ഗണനേയാട് ടി ട ം നട ാെ ാതാണ്. 2018 – 19 വ ഷെ ധാന വ നമായി േക സ ാ നട ാ ജലസംര ണ ിെ ഭാഗമായി ഴക െട ന ീവന വ ന ് ഗണന ന േക താണ്. 8) െത ിേ ം റ റിേ ം വ ാപനം(െതരെ ാമ പ ായ കളി ):- െത ി േതാ ം :- െത ി േതാ ി ആദ 2 വ ഷം ആവശ മായി വ െതാഴിലധി ിത വ ന മഹാ ാ ഗാ ി എ .ആ .ജി. എ ിെ സംേയാജന ി ആയി ഏെ ാം. സാേ തിക സഹായ ം നടീ വ െട വിതരണ ം െകാ ന ് ഡവല ്െമ ് േബാ ഡി െറ പ തിയിേലാ മ ് േക /സം ാന സംരംഭ വഴി ന കാ താണ്. മ ് വ ന ണേഭാ ാവ് തെ െചേ താണ്. കാലാവധി കഴി െത ക റി ് മാ ി തിയവ ന തി വ മഹാ ാഗാ ി എ .ആ .ഇ.ജി.എ ്. േഖന െച ാ താണ്. എ ാ െത ക റി ് മാ തി െചലവ് മഹാ ാഗാ ി
 • 13. 12 എ .ആ .ഇ.ജി.എ യി ഉ െ ാ പാടി . നിലവി േതാ ളി നാളിേകര ഷി ന ീവി ി ാ ം വ ാപി ി ാ മായി മ ാലയം മാ േരഖ റ ിറ ിയി ്. റ േതാ ം:- റ ഷി വ ാപി ി തിന് മഹാ ാഗാ ി എ .ആ .ഇ.ജി.എ ം മ ് േക / സം ാന സ ാ പ തിക ഉപേയാഗി ാം. സംേയാജന പ ാളിക റ ാ േറഷെ ട സമയ ് മാ മ വിളെവ ്, വിളെവ ിന് േശഷം, വ ിത വ ന , വിപണനം എ ിവ ാവശ മായ കാര േശഷി വികസന ിന് പി ണ ന േക താണ്. 9) സ ഭരണ മ :- സ ഭരണം ഉറ വ തിന് േക സ ാ താെഴ തിപാദി ധാന വ ന പ തി െട ഭാഗമായി ചി ിചി ്.  െതാഴി കാ ഡ് ക  വ ് ഫയ / േകസ് റിേ ാ ഡ്  സി ിസ ഇ ഫ േമഷ േബാ ഡ്  ഏ രജി ക - ഫിസി രജി , ാമ സഭ രജി , ഡിമാ ് രജി , വ ് രജി , െമ ീരിയ രജി , ഫി ഡ് അസ ് രജി , കം യ ് രജി എ ീ ഏ രജി ക മഹാ ാ ഗാ ി എ . ആ . ഇ. ജി. എ ് നട ാ എ ാ ാമ പ ായ ക ം പരിപാലി ണം. േ ാ ്, ജി ാ, സം ാന തല ഉേ ാഗ കളി പറ നാല് ചക ം ാമ പ ായ കളി ശരിയായി പരിപാലി േ ാ എ ് സമയാസമയ ളി പരിേശാധി റ ാേ ാതാണ്. 10) വനം വ ം, വന ജീവി വ മായി സംേയാജനം :- 07-11-2017 െല സ.ഉ.(എം.എസ്.)നം. 218/2017/ത.സ .ഭ.വ. കാരം തേ ശ സ യം ഭരണ വ ് റ ിറ ിയ മാ േരഖയി വന േമഖലയി സംേയാജിത വ ിക െട നി ഹണം സംബ ി ് തിപാദി .
 • 14. 13 െസഷ 4 മഹാ ാ ഗാ ി േദശീയ ാമീണ െതാഴി റ ് പ തിയിെല സംേയാജന സാധ തക - ഹരിത േകരളം, ൈലഫ് മിഷ , ംബ ീ മിഷ േത ക ല ം േന തി േവ ി ലഭ മാ എ ാ േ ാത കളി നി ം പണേമാ, േസവനേമാ, വിഭവ േളാ ഉപേയാഗി ് ലക്ഷ ം ീകരി ി യാണ് സംേയാജനം. മഹാ ാ ഗാ ി േദശീയ ാമീണ െതാഴി റ ് പ തിയിെല വ ിക മ പ തിക മാ ം, വ ക അഥവാ ഏജ സിക മാ ം േസാേയാജി ി ് നട ിലാ ാ താണ്. സം ാന സംേയാജന ാ അ സരി ് വ ിനക ം മ വ ക ത ി ം സംേയാജന സാധ തക േ ാ ാഹി ി ണം. സംേയാജന ാനിെ അടി ാന ി ാമ സഭ അ മതി ് േശഷമാണ് സംേയാജന േ ാജ ക കെ െത ി സ ിെമ റി വ ് ാനായി ാമ / േ ാ ് / ജി ാ പ ായ ക െട അ മതിേയാെട െഷ ഫ് ഓഫ് േ ാജ ്സി ഉ െ േ ാതാണ്. ഹരിത േകരളം മിഷ ം ജല സംര ണ ം :- tIcfw tcnSp¶ kmaqlnI km¼¯nI shÃphnfnIsf aÊnem¡nsIm­v ]cnlmcw ImWp¶tXmsSm¸w ka{K hnIk¯npXIp¶ {]hÀ¯§Ä¡v hyIvXamb cq]tcJ X¿mdm¡n S¸n hcp¯pI F¶ e£yt¯msSbmWv tIcf kÀ¡mÀ htIcf anj³ F¶ IÀ½ ]²Xn¡v XpS¡an«Xv. k¼qÀ® `h ]²Xnbmb se^v anj³, PkulrZ Bip]{XnIÄ krjvSn¡pI F¶ e£yt¯msS BÀ{Zw anj³, s]mXp hnZym`ymk kvYm]§sf anIhnsâ tI{µ§fm¡p¶XnmbpÅ s]mXp hnZym`ymk kwc£W bPvRw, tIcf¯nsâ khntijXIfmbn {]IoÀ¯n¡s¸Sp¶ hr¯nbpw, Pekar²nbpw hos­Sp¡pI, kpc£nX `£y hkvXp¡fpsS DXv]mZw hÀ²n¸n¡pI F¶o e£y§tfmsSbpÅ lcnX tIcfw anj³ F¶nhbmWv htIcf anjsâ `mKamb mev anjpIÄ. almßm KÔn tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v ]²XnbpsS km[yXIÄ ]camh[n {]tbmPs¸Sp¯mhp¶XmWv lcnXtIcfw anjnse {][m D] hnjb§Ä. CXn Gähpw {]m[myaÀln¡p¶XmWv Pe kwc£Ww. agshÅ kw`cWw hym]Iam¡pI, `qKÀ` Pekwt]mjWw Dd¸m¡pI, a®pw, Pehpw, ssPhk¼¯pw aenamImsX kwc£n¡p¶Xnmhiyamb {]hÀ¯nIÄ Is­¯n nÀÆln¡m³ Cu D]anj³ {]hÀ¯¯n almßm KmÔn tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v ]²XnbpsS km[yXIÄ ]camh[n {]tbmPs¸Sp¯mhp¶XmWv. Pe kwc£W D] ZuXy¯nsâ e£y§Ä:þ 1. Pe kwc£W {]hÀ¯§fpsS Bkq{XWhpw nÀÆlWhpw kwtbmPnX oÀ¯S ASnkvYm¯n S¯n Pee`yXbpw DXv]mZ £aXbpw hÀ²n¸n¡pI. 2. ]pXnsbmcp Pe kwc£W þ hnntbmK kwkvImcw P§fn hfÀ¯nsbSp¡pI. 3. Pekpc£bpw ]mcnkvYnXnI kpkvYnXnbpw `mhn Xeapdbv¡pIqSn Dd¸m¡pI. 4. nehnepÅ Pet{kmXÊpIfpsS hoIcWhpw ip²oIcWhpw hnntbmKhpw kpkvYnc ]cn]mehpw Dd¸m¡pI.
 • 15. 14 {]hÀ¯§Ä:þ 1) nehnepÅ Pe t{kmXÊpIfpsS hoIcWhpw ip²oIcWhpw Dd¸m¡n Ahsb {]mtZinI PetkN þ IpSnshÅ t{kmXÊpIfmbn D]tbmKn¡pI þ BZy L«w Ipf§Ä, tXmSpIÄ, ImepIÄ F¶nh ]pcpÖohn¸n¡p¶XnpÅ {]hÀ¯§fpw, c­mw L«¯n ZnIÄ, ImbepIÄ, aäv Pe t{kmXÊpIÄ F¶nhbpsS ipNoIcWhpw GtIm]t¯msS {]mhÀ¯nIam¡mhp¶XmWv. 2) InWdpIfpsS agshÅ doþNmÀÖnwKpw Dd¸phcp¯p¶XnpÅ kwhn[m§Ä GÀs¸Sp¯pI. 3) tImdnIÄ t]msebpÅ apjy {]hÀ¯§fmep­mb Pekw`cWIfnse Pew `mhnbnse D]tbmK¯nmbn ip²nbm¡n kq£n¡pw. 4) `q{]IrXnbv¡pkrXambn AptbmPyamb kmt¦XnI hnZy Ahew_n¨v, `qPe t]mjWw hgn ]camh[n agshÅw a®ntebv¡nd§m³ th­n S]SnIÄ kzoIcnt¡XmWv(oÀ¯S kao]wþIp¶n³ apIfn n¶v Xmgvhcbntebv¡v). 5) hyhkmbnI þ KmÀlnI D]t`mK¯n ZpÀhybw Ipd¨v FÃm L«¯nepw ]cntim[bpw Pe HmUnänwKpw _UvPänwKpw S¯pIbpw ]mgvPew ip²oIcn¨v ]pcp]tbmKn¡p¶XneqsSbpw Pew kwc£n¡mhp¶XmWv. 6) `qkhntijXIfmb Ip¶v, Ncnhv, Xmgvhc, a®nsâ Bgw, LS, as®men¸v XpS§nb LSI§sf ASnkvYms¸Sp¯n Hmtcm {]tZi¯pw Pee`yX Dd¸m¡p¶Xnpw Pekwc£Ww km[yam¡p¶Xnpw `qhnntbmKw {Ias¸Sp¯p¶Xnpw ssPhk¼¯v kwc£n¡¶Xnpw S]SnIÄ kzoIcn¡p¶XmWv. 7) Pe kwc£Ww km[yamIp¶Xnv almßm KmÔn tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v ]²Xn DÄs¸sSbpÅ tI{µmhnjvIrX ]²XnIfpsS ^e{]Zamb kazbw Xt±i `cW kvYm]Xe¯n Dd¸m¡p¶XmWv. Pe kwc£W¯n almßm KmÔn F³.BÀ.C.Pn.Fknsâ {]kIvXn:þ almßm KmÔn tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v nbaw ]«nI þ 1 {]Imcw 153 AphZob {]hÀ¯nIfn 100 {]hÀ¯nIÄ {]IrXn hn`h ]cn]mehpambn _Ôs¸«hbmWv. CXn 71 {]hÀ¯nIÄ Pekwc£Whpambn _Ôs]«hbmWv. Cu {]hr¯nIÄ IrXyambn Bkq{XWw sNbvXv S¸mt¡hbmWv. ap³ hÀjs¯ IW¡pIÄ ]cntim[n¨m sam¯w sNehmb XpIbn 80 iXam¯n A[nIhpw {]IrXn hn`h ]cn]mehpambn _Ôs¸« {]hr¯nIÄ¡msW¶v ImWmhp¶XmWv. AXmbXv Hcp {Kma ]©mb¯n {]Xn hÀjw icmicn 2 apX 3 tImSn cq] {]IrXn hn`h ]cn]me {]hr¯nIÄ¡mbn sNehgn¡s¸Sp¶p. F¶m C¯cw {]hÀ¯§Ä S¸m¡p¶Xp sIm­p­mIp¶ KpW^ew D­mIp¶XmbpÅ bmsXmcp kqNbpw ZriyamIp¶nÃ. am{Xaà Hcp a¬kq¬ NXn¨m t]mepw cq£amb ISnshÅ £maap­mIp¶Xmbn«mWv ImWs¸Sp¶Xv. ka{K oÀ¯S hnIk ]²XnbsS ASnkvYm¯neÃmsX {]hr¯nIÄ nÀÆln¡p¶XnmemWv C§s kw`hn¡p¶sX¶mWv tI{µ {Kma hnIk a{´mebw hnebncp¯nbn«pÅXv. CsXÃmw ]cnKWn¨mWv Pe kwc£W ZuXyw (Mission Water Conservation) F¶ t]cn almßm KmÔn tZiob {KmaoW sXmgned¸v ]²Xnbpambn _Ôs¸«v Pe kwc£W ZuXy cq]tcJ tI{µ {Kma hnIk hIp¸v
 • 16. 15 X¿mdm¡nbncn¡p¶Xv. ]²Xnbpambn _Ôs¸«v {]hÀ¯n¡p¶ kmt¦XnI hnZKv²tcbpw aäpw Cu {]hÀ¯§sf Ipdn¨v t_m[hm·mcm¡pIbpw {]hÀ¯§Ä IrXyambn Bkq{XWw sNbvXv S¸m¡pIbpamWv Pe kwc£Ww ZuXyw apt¶m«pshbv¡p¶ Bibw. Pe kwc£W ZuXy cq]tcJ:þ tI{µ {Kma hnIk a{´mebw 2016 hw_À 01 v Pe kwc£W ZuXys¯ kw_Ôn¡p¶ Hcp cq] tcJ ]pd¯nd¡n. tI{µ kÀ¡mcnse Pe hn`h a{´mebw, `qhn`h hIp¸v, Irjn þ IÀjI t£a a{´mebw F¶nhbpambpÅ nc´camb NÀ¨IÄs¡mSphnemWv C¯cw Hcp cq]tcJ X¿dmbXv. aq¶v ^vfmKvjn¸v t{]m{KmapIfmb almßm KmÔn F³.BÀ.C.Pn.F., {][m a{´n Irjn kn©mbn tbmP, kwtbmPnX oÀ¯S ]cn]me ]²Xn F¶nh GXm­v Htc e£y§tfmsSbmWv {]hÀ¯n¡p¶Xv, Pe kwc£Ww, ]cn]mew Pes¡mbv¯v, a®nsâ Pemwi kwc£Ww, `qKÀ` Pe hn[mw DbÀ¯pI, shÅs¸m¡ kwc£Ww, `qhnIkw F¶o {]hÀ¯§Ä Cu aq¶v ]²XnIfneqsSbpw S¸m¡s¸Sp¶p. AXnm Pe kwc£W ZuXy¯nsâ Dt±iyw F¶v ]dbp¶Xv Cu ]²XnIfpsS kwtbmP¯neqsS Pe¯nsâ Imcy¯n hnjaXbp`hn¡p¶p F¶v Pe hn`h a{´mebw Is­¯nb cmPys¯ 2264 t»m¡IfnÂ(tIcf¯n 3 t»m¡pIfnÂ) {]hÀ¯§Ä Bkq{XWw sNbvXv S¸m¡pI F¶XmWv. Pe kwc£W ZuXy¯nsâ amÀ¤tcJ {]Imcw Cu aq¶v ]²XnIfptSbpw kwtbmPw AXy´mt]£nXamWv. sXcsªSp¡s¸« 2264 t»m¡Ifn almßm KmÔn F³.BÀ.C.Pn.Fknsâ 65% sNehpIfpw {]IrXn hn`h ]cn]me {]hÀ¯§Ä¡mbncn¡Ww. CXnpth­n oÀ¯Sm[njvTnX hnIk kao]w kzoIcnt¡­XmWv. nehnepÅ oÀ¯S amÌÀ¹mIÄ PIob Iq«mbvatbmsS ]pXp¡n X¿mdm¡Ibpw, almßm KmÔn tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v ]²Xn {]Imcw GsäSp¡mhp¶ {]hÀ¯§Ä DÄs¸Sp¯n amÌÀ ¹m³ X¿mdmt¡­XmWv. C´ybnse 2264 {In«n¡Â t»m¡Ifn tIcf¯n aq¶v t»m¡pIfWv. DÄs¸«n«pÅXv. NnäqÀ, ae¼pg, ImkdtKmUv F¶nhbmWv Ah. tIcfs¯ hcĨm _m[nX {]tZiambn IW¡m¡nbXnm FÃm PnÃIfnepw Pekwc£W {]hÀ¯§Ä GsäSpt¡­Xnsâ BhiyIX Nq­nImWn¡s¸Sp¶p. Pe kwc£W ZuXyw GsäSp¡p¶ t»m¡pIfn 65 iXamt¯mfw {]hr¯nIÄ {]IrXn hn`h ]cn]mehpambn _Ôs¸«h Bbncn¡Ww. AXnmbn ka{K oÀ¯S amÌÀ ¹m³ X¿mdm¡pIbpw {][m³ a{´n Irjn kn©mbv tbmP DÄs¸sSbpÅ ]²XnIfpsS kwtbmPw Dd¸p hcp¯pIbpw thWw. ]²Xn Bkq{XW¯npw, hnebncp¯enpw Pn.sF.Fkv., dntam«v sk³knwKv t]msebpÅ kmt¦XnI hnZyIÄ D]tbmKn¡mw. Pe kwc£W ZuXyhpambn _Ôs¸« S]Sn{Ia§Ä:þ 1) ka{K {]IrXn hn`h ]cn]me kao]w almßm KmÔn tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v ]²Xnbn kzoIcnt¡­Xp­v. 2) Ime§fmbn XpSÀ¶ncp¶ Häs¸« {]hr¯nIÄ sXcsªSp¡p¶Xn n¶v amäw BhiyamWv. 3) ag shÅw hogp¶nS¯v Xs¶ kwc£n¡s¸SpI, Xcnip`qanIÄ IrjntbmKyam¡pI, s]mXpkvYe§Ä DÂ]mZ]camb {]hÀ¯§Ä¡v D]tbmKn¡pI XpS§nb
 • 17. 16 {]hÀ¯§Ä¡v {]m[myw ÂIns¡m­v KpW]camb {]IrXn hn`h ]cn]me {]hÀ¯§Ä ka{K {]IrXn hn`h ]cn]mehpambn _Ôs¸«v Bkq{XWw sNt¿Xp­v 4) kzImcy `qanbn {]hÀ¯nIÄ GsäSp¡pt¼mÄ t]mepw oÀ¯Sm[njvS kao]w kzoIcn¡Ww. 5) kvYmbnbmbXpw, DÂ]mZ]chpamb BkvXnIÄ {InbmßIambn sXcsªSp¡Ibpw nÀÆln¸n¡s¸SpIbpw sN¿p¶Xnv {]m[myw sImSp¡pI. ംബ ീ ം മഹാ ാ ഗാ ി േദശീയ ാമീണ െതാഴി റ ് പ തി ം :- േകരള ി 33.93 ല ം ംബ െതാഴി റ ് പ തിയി രജിസ െച തി 18.44 ല ം ംബ െതാഴി റ ് പ തിയി സജീവമായി െതാഴിലിേല െ വരാണ്. അതി 90 ശതമാന ി ത േപ ം ീക ആണ്. ഏതാ ് എ ാവ ം ംബ ീ അയ അംഗ ളാണ്. ടാെത ംബ ീ ഏരിയ ഡവല ്െമ ് െസാൈസ ിയി നി ് െതരെ െ അംഗ െളയാണ് െതാഴി റ ് പ തിയി വ ിയി വ ി പരിപാലനം നി ഹി േമ മാരായി നിേയാഗി ത്. െതാഴി റ ് പ തി െട ആ ണ വ ന താെഴ ത ി നി വഹി ത് ംബ ീ അയ ളാണ്. െതാഴിലാളി പ ാളി ം, ിക െട ആ ണം, നി ഹണം എ ീ െതാഴി റ ് പ തി െട സമ േമഖലകളി ം ംബ ീ സംവിധാന ിെ പ ് നി ലമാണ്. അ െകാ തെ ഹ ിെല താെഴ ത ി രിതമ ഭവി വെര കെ ി മഹാ ാ ഗാ ി േദശീയ മീണ െതാഴി റ ് പ തി െട ണഫലം ലഭ മാ തി സം ാന ദാരി ല കരണ മിഷനായ ംബ ീ പ തി മാ സംേയാജനം ധാനമാണ്. താെഴ തിപാദി കാര ളി ംബ ീ സംവിധാന ിന് ഇടെപടാ താണ് . 1. പ ിക വ ംബ ് െതാഴി റ ് പ തിയിെല ലി ആ അടി ാന ി ി ലഭ മാ ാ താണ്:- പ ിക വ ംബ െള െതാഴി റ ് പ തിയിേല ് ത ആക ഷി തിന് ആ യിെലാരി െല ി ം ലി ലഭ മാ അവസരം ി ി െ ടണം. ഇതി േവ ി പ ികവ വ ിെ ധനസഹായേ ാെട ഒ േകാ പസ് ഫ ് G.O.(Rt) No.433/2018/SCSTD dated 28/03/2018 കാരം പീകരി ി ്. ഇത് കാരം ംബ ീ മിഷെ പി ണേയാെട പാല ാട് ജി യിെല അ ാടിയി ം, വയനാട് ജി യി ം ൈപല ് അടി ാന ി ഇ രം സംവിധാനം പീകരി ാ പാ ശ െച ി ്. ഇതി രീതിശാ ം താെഴ പറ ം കാരമാണ്.  പ ികവ വികസന വ ് േകാ സ് ഫ ് ംബ ീ മിഷന് ൈകമാ .  ംബ ീ മിഷ ഈ േകാ സ് ഫ ് റിേവാ വിംഗ് ഫ ായി മാ ി സി.ടി.എസ്., എ.ഡി.എസ്. സംവിധാന ിെ േമ േനാ േ ാെട അയ ം വഴി ആ യിെലാരി ലി ന .  എ ാ പ ിക വ ംബ െള ം ംബ ീ അയാ സംവിധാന ി ഉ േച ് അവരി ി ് , െ ഡി ് സംവിധാനം ട ണം.  േക സ ാ െതാഴിലാളി െട അെ ൗ ിേല ് NeFMS പണം ൈകമാറിയാ ന കിയ േവതനം തിരി പിടി ാ താണ്. 2. ൈലഫ് മിഷ ഉ െ െട സ ാ ഭവന പ തികളിെല ണേഭാ ാ ് െതാഴി റ ് പ തി െട സംേയാജന സാധ ത േയാജനെ ിെ ാ ് െക ിട നി ാണ സാമ ിക നി ി ന കാ താണ് :- മഹാ ാ ഗാ ി എ .ആ .ഇ.ജി.എ ിെല 90 ദിവസെ അവിദ െതാഴി ഘടകം ഉപേയാഗി ാ േതാെടാ ം േക – സം ാന സ ാ ക െട ഭവന പ തിയിെല ണേഭാ ാ ് െതാഴി റ ് പ തിയി െ ി െക ിട നി ാണ സാമ ികളായ ഇ ികക , വാതി /ജന ക ിളക നി ി ന കാ താണ്.
 • 18. 17  ാമീണ േമഖലയി 1,34,035 ഭവന നി ി കെയ താണ് ൈലഫ് മിഷെ 2018 – 19 വ ഷെ ലക്ഷ ം. ആയതിനാ ഏതാ ് 16 േകാടി (ഒ ഭവന ിന് 1200 ഇ ിക വീതം) ഇ ിക തെ േവണം.  ഇ വെര മഹാ ാ ഗാ ി എ .ആ .ഇ.ജി.എ ി 107 െക ിട സാമ ിക െട നി ാണ ണി ക ാപി ി ്. എ ാ ഇതി അധികം ണി ക ം ൈകെകാ ് വ ി ി വയാണ്. െക ിട നി ാണ സാമ ിക െട ണേമ ഉറ ് വ തിന് ഒ പരിധി വെര യ വ രണം നട ാ ാം എ ് ആ വ മാ സ ലറി തിപാദി ്. ആയതിനാ ഓേരാ േ ാ ി ം ഇ ര ി ഒ ണി ് ാപി തിനാണ് ല മി ത്. ഏെത ി ം േ ാ കളി ത ണി ക ആവശ െമ ി പി ീട് പരിഗണി ാ താണ്.  2018 -19 െല േലബ ബ ജ ി വിവിധ ജി കളിലായി െക ിട നി ാണ സാമ ിക ആവശ വയായി 967 ിക ഉ െ ിയി ്.  ംബ ീ മിഷന് േകരള ി നിലവി 48 നി ാണ ക വ ി ്. ഈ കളിെല ഏതാ ് എ ാ അംഗ ം െതാഴി കാ ഡ് ഉ വരായ െകാ ് ഈ നി ാണ ക െട േസവന ം ഉപേയാഗി ാ താണ്.  മഹാ ാ ഗാ ി എ .ആ .ഇ.ജി.എ ി കേ ാ ് ണി ിെ ഘടന, ാമീണ ച ക , സംഭരണ ശാലക , അംഗ വാടിക , സി ിസ ഇ ഫ േമഷ േബാ ക എ ീ നി ാണ ിക ംബ ി മിഷെ നി ാണ കെള ഉ െ ി നട ാ താണ്. 3. സ യം സഹായ സംഘ അടി ാന സൗകര :- േദശീയ ാമീണ ഉപജീവന മിഷ (NRLM) നിബ ന അ സരി ് വ ി സ യം സഹായ സംഘ ് അടി ാന സൗകര െമാ തിന് െതാഴി റ ് നിയമം അ വദി . വ ് െഷഡ്, മീണ ച ക , വിളെവ ിന് േശഷം ഉ ം ി തിനാവശ മായ സൗകര എ ിവ സ യം സഹായ സംഘ ം അ െട െഫഡേറഷ ക എ ിവ ് ന കാ താണ്. കഴി ര ദശാ ാലമായി േകരള ി ംബ ി അയ ളി െട ം, അവ െട ാ യായ ഏരിയാ ഡവല ്െമ ് െസാൈസ ി, ക ണി ി ഡവല ്െമ ് െസാൈസ ി എ ിവ െട വ ന ി െട ം ഖ ാതി േനടിെയ ി താണ്. ൈമേ ാ ഫിനാ സ് , ൈമേ ാ െ ഡി ് വ ന ് റേമ കാ ഷിക േമഖലയി ം, സംരംഭ വ ന ളി ം ംബ ി ഇടെപ ്. അ െകാ ് തെ ാമീണ ച ക , വ ് െഷ ക എ ി െന സൗകാര , ഒ േ ത് ഇ രം സംരംഭ െട വള ് അത ാേപ ിതമാണ്. രം അടി ാന സൗകര ളെട നി ാണം 2018 – 19 െല വ ിക െട ആ ണ ി ഉ െ ാ താണ്  ഇതിെ ഭാഗമായി ാമ പ ായ കളി നി ് എ .ആ .എ .എം. െ മാ നി േ ശ അ സരി ് വ ി സയം സഹായ സംഘ ് ആവശ മായ 357 അടി ാന സൗകര ിക കെ ിയി ്.  2018 – 19 വ ഷെ േലബ ബ ജ ി ഉ െ ിയ ിക ് റേമ ഓേരാ ാമ പ ായ ി ം ആവശ മായ ാമീണ ച ക േട ം വ ് െഷ ക െട ം നി യം മഹാ ാ ഗാ ി എ .ആ .ഇ.ജി.എസ്. െതാഴി റ ് മിഷ ം ംബ ീ സം ാന മിഷ ം േച ് കെ ണം.  ഈ വ ഷം 50 ാമീണ ച ക െട നി ാണ ിന് െതാഴി റ ് മിഷ തീ മാനി ി ്, ംബ ീ മിഷ ഇതി േവ ലം കെ ിയി ്. െജ.പി.സി.മാ ംബ ീ മിഷ നി േ ശി ലം പരിേശാധി ് റിേ ാ ് ന കണം.  ഈ സാധ താ നി യ ിെ അടി ാന ി 2018-19 േല അധിക ക പ തി ത ാറാ ണം.
 • 19. 18 4. ൈലഫ് പ തിയി ഉ െ ി ൈവദ വികസനം :- െതാഴി റ ് പ തിയി രജി െച ് 15 ദിവസെമ ി ം അവിദ കായിക െതാഴി െച െതാഴിലാളിക ് അവ െട അഭി ചി സരി ് വിവിധ േ കളി വിദ െതാഴി പരിശീലനം ന കി ത ദിവസം െതാഴി ം െമ െ വ മാന ം ഉറ വ തിന് േക സ ാ ദീന ദയാ ഉപാ ായ ാമീ െകൗശ േയാജന(DDUGKY) യി ഉ െ ി ആവി രി ി പ തിയാണ് LIFE (Livelihood in Full Employment). മഹാ ാഗാ ി േദശീയ ാമീണ െതാഴി റ ് പ തിയി ം, മ ് േക –സം ാന സ ാ പ തികളി ം വിദ കായിക െതാഴിലാളി െട ാമം േനരി തിന് ഈ പ തി ഒ പരിഹാരമാകാം. 5. വന വ രണ ികളിെല സംേയാജനം :- ഹരിത േകരളം മിഷെ ഭാഗമായി ര േകാടി ഫല ൈ ക െവ ് പിടി ി ക ം േന റി ത ാറാ ക ം െച ക എ ത് എ ാ ാമ പ ായ ക ം ഏെ വ നമാണ്. ന ഫല ൈ ക െട സംര ണം ഉറ ് വ േ ത് ധാനമാണ്. ഇതിനായി ൈ ക െട ഇനമ സരി ് മഹാ ാ ഗാ ി എ .ആ .ഇ.ജി.എ ി ഉ െ ി 3 ത 5 വ ഷം വെര പരിപാലി ാ ംബ ീ അയ െള ഉപേയാഗി ് സംവിധാനം ഉ ാ ാ താണ്.(സ ല നം.പി.എസ്.2/288/2018 /ത.സ .ഭ.വ., തി തി 29/05/2018).
 • 20. 19 െസഷ 5 നീ ടാധി ിത വികസനം – ആശയം, സമീപനം - നീ ടാധി ിത മാ ാ ത ാറാ തിനാവശ മായ നടപടി മ `qanbn Poh³ nen¡p¶Xv {]IrXnbpsS HuZmcyw sIm­pam{XamWv. CXnpÅ tijn {]IrXn DÄs¡m­ncn¡p¶X,v AXnsâ hnhn[ LSI§fnepwAhX½nepÅ KpW]ctam ]cnamW]ctam [À½]ctam Bb ØnXnkmlNcy§fnepamWv. {]IrXnbnse C¯cw LSI§sf s]mXpsh ap¡v {]IrXnhn`h§Ä F¶v hnfn¡mw. ta ]d-ª-h-bn Pehpw [mXp-¡fpw hfsc {][m--am- Wv. h³IcIfn n¶pw kap{Z¯nte¡pÅ agshůnsâ aS¡bm{X Aan-X-tXm- XnemImXncn¡pI F¶Xpw AXntmsSm¸w h³IcIfn n¶v [mXp¡Ä {IamXoXambn ]pd¯pt]mImXncn¡pI F¶Xpw h³IcIfnse Pohcq]§fpsS nen¸npw kpØnXn¡pw AXy´mt]£nXamWv. agshÅw h³IcIfn n¶v njv{Ian¡p¶Xv CXnv Aan-X-n-c¡nembmÂ, an¡ `q{]-X-e-§fpw {ItaW CuÀ¸clnXhpw Dujchpw PohcminbpsS nen¸nv AptbmPyaÃm¯Xpw Bbn¯ocpw. C¯cw Hcp hn]¯v D­mImXncn¡p¶Xnv h³IcIfnse oscmgp¡v Hmtcmhrãn{]tZi¯nsâbpw kzXÊn²amb {]IrX§Ä¡v ApkrXambncnt¡­Xp­v. F¶mÂ, h³IcIfpsS ]e`mK¯papÅ `qhn`hhnntbmKcoXnIÄ Cu n_Ôsb ewLn¡p¶ coXnbnepÅXmsW¶XmWv bmYmÀ°yw.Cu ØnXn XpScp¶Xv {ItaW ]cn:ØnXnbpsS XIÀ¨, Pe£maw, `t£ym¸¶§fpsS ZuÀe`yw F¶nhbnte¡pw kÀÆmi¯nte¡pw DÅ hgnXpd¡emhpw. C§s kw`hn¡mXncn¡p¶Xnv klmbIamb ZoÀLho£Wt¯msSbpÅ Hcp hnIk kao]w apjyv Anhmcyambncn¡p¶p. BtKmfXe¯n Xs¶ Cu kao]¯nsâ {]kàn th­hn[w Xncn¨dnªpIgnªn«p­v.temIPkwJybpsS GItZiw Bdnsemcp `mKw A[nhkn¡p¶ `mcXhpw ISp¯ `qhn`h£maapÅ tIcfhpw hfsc IcpXtemsS Cu hnjbw ]cn-K-Wn-¡-s¸-SWw. C¡m-cy-¯n ap¡v Ap-hÀ¯n-¡m-hp¶ Gähpw ^e-{]-Z-amb H¶mWv oÀ¯S (hm«ÀsjUv) ASnØm¯nepÅ `qhn`hkwc£WþhnIk kao]w.{]IrXnbpsS ZoÀLImes¯ {]hÀ¯^eambn `q{]Xe¯n cq]s¸«n«pÅ taÂa®nsâ KpWtijnIÄ¡v tZmjIcaÃm¯hn[¯n Hmtcm oÀhmÀ¨m{]tZi¯pw e`yam¡p¶ agshůnsâ D]-cn-Xe Hgp¡ns nb{´Whnt[bam¡pIbpw XZzmcm `qhn-`-h-§sf Ømbnbmb{]Imc¯n D¸mZ]cambn {]tbmPs¸Sp¯pIbpwsN¿pI F¶XmWv Cu kao]¯nsâ Du¶Â. ]cn:ØnXnhn`h§fpsSbpw ]cn:ØnXnbpsSbpw kwc£Ww kmaqlyhnIk¯nsâ ASn¯dbmIp¶p F¶XmWnXnsâ khntijX.]cn:ØnXn nba¯nse "]ckv]cm{ibXzw' F¶ XXzs¯ th­{]m[myt¯msS DbÀ¯n¸nSn¡p¶XmWv Cu ImgvN-¸mSv.
 • 21. 20 oÀ¯S(hm«ÀsjUv) AXnÀ¯nIÄ; {]IrXn IÂ]nXw Hcp oÀ¯S¯nsâ AXnÀ¯nbmWv dnUvPv tcJ. Cu AXnÀ¯n {]IrXn I¸nXat{X. Cu AXnÀ¯nhyh-kvYsb k¼qÀ®ambn Apkcn¨psIm­pam{Xta ]²Xn Bkq{XWhpw nÀÆlWhpw GsäSp¡m³ ]mSpÅp. hnIkmÀYw Hcp oÀ¯Sw nÝbn¡s¸«p Ignbp¶tXmsS AXnpÅnse aäv AXnÀhc¼pIÄ hnkvacn¡s¸SWw. oÀ¯SmXnÀ¯n¡pÅn s]bvXphogp¶ agshÅhpw AXnv njv{Ian¡p¶XnpÅ am²yaambn {]hÀ¯n¡p¶ `q{]Xehpw Ahbpambn _Ôs¸« hn`h§fpw km²yXIfpw am{Xw ap³ nÀ¯nbpÅ Hcp kao]w am{Xta icnbmb oÀ¯S ]cn]me ]²XnIfnepw ]cn]mSnIfnepw ]n³Xp-S-cmhq. adn¨mbm oÀ¯S¯nsâ {]IrXn_²amb hnIk km²yXIÄ ]mgmbnt¸mIpw. Cu imkv{Xob XXz-¯nsâ ]Ým¯e¯nÂ, oÀ¯S ]cn]me ]cn]mSnIfn apjyIev]n-Xm-XnÀ¯nIfn ]cnanXs¸«pn¡p¶ k¦pNnXNn´IÄ ]qÀWambpw Hgnhm¡phm³ _Ôs¸«hscÃmw {]tXyIw {i²n¡pIbpw oÀ¯S¯nsâ k¼qÀWhpw ka{Khpamb hnIk¯nv Hä atÊmsS Nn´n¡pIbpw {]hÀ¯n¡qIbpw thWw. {]IrXn hn`h kwc£Ww oÀ¯S¯nsâ tijnItfsdbpw DÄs¡mÅp¶ AYhm DÄs¡mtÅ­ LSI§fmWv AXnse `qhn`h§Ä. oÀ¯S¯nse taÂa®vþagshÅwþssPhk¼¯v F¶ hn`h{XbamWv oÀ¯S¯nsâ PohkÔmcWtijn nÀ®bn¡p¶Xv. Cu hn`h§Ät¡Â¡p¶ £Xtam mitam oÀ¯S¯nsâ PoÀWXbv¡vv ImcWambn Xocpw. PoÀ®X _m[n¨ oÀ¯S¯nse ]cn:ØnXn, Pohsâ nen¸nv ApIqeamIpIbnÃ. C¯cw PoÀ®Xbn n¶v oÀ¯S¯ns c£n¡p¶Xnmbn AXnepÅ `qhn`h§sf kwc£n¡p¶Xnpw ]cnt]mjn¸n¡p¶Xnpw kwtbmPnX hm«ÀsjUv hnIk]²Xn ap´nb ]cnKW ÂIp¶p. oÀ¯S hnIk¯npÅ ASn¯dbmWv Cu {]hÀ¯¯neqsS _eh¯mIp¶Xv. IrjnbnS§fnepw ImÀjntIXc`qanbnepw sNdpXpw hepXpamb NmepIfnepw agshůnsâ Hgp¡ns nb{´n¨v taÂa®nsâbpwCXc `qhn`h§fpsSbpw ãw ]camh[n Ipd¡phmpÅ {]hÀ¯§fmWnXn DÄs]«n«pÅXv. IqSmsX, oÀ¯S¯nse ImhpIÄ, Ipf§Ä, DdhIÄ, s]mXp`qan, ]mgv`qan F¶nhbpsSbpw kwc£Ww CtXmsSm¸w GsäSp¯ncn¡Ww. agshÅs¯, AXv ]Xn¡p¶ Øm¯v Xs¶ ]camh[n kwc£n¡phm³ {i²n¡p¶Xmbncn¡pw Gsd {]tbmP{]Zw. IÀjnIþImÀjntIXc `qanbnse a®vþPekwc£W{]hÀ¯§Ä ktam¨tcJbneqsS sN¿phmpw {i²n¡Ww. agshůnsâ D]cnXe Hgp¡ns Gähpw ^e{]Zambn nb{´n¡phmpw LSIfpsS {]hÀ¯£aXbpw BbpÊpw hÀ²n¸n¡phmpw CXv klmbIamWv. _­pIÄ nÀ½n¡pt¼mÄ Ahbv¡p]n¶n henb tXmXn shÅw sI«n n¡p¶ kmlNcyw Hgnhm¡Ww. _­pIfpsS Dbcw Iq«n
 • 22. 21 shÅs¯ XSªp hbv¡eà ktam¨tcJm _­pIfpsS {]mYanI ZuXyw. D]cnXe Hgp¡nsâ {]thKw nb{´n¡p¶XnpÅ D]m[nIÄ F¶ nebnemWv Ah {][mambpw ]cnKWn¡s¸Sp¶Xv. apIfn n¶v Xmtg¡vv F¶ {Iaw oÀ¯S hnIk ]²XnIfpsS `mKambn a®vþPekwc£W {]hr-¯n-IÄ GsäSp¡pt¼mÄ A¯cw {]hr¯nIÄ oÀ¯S¯nsâ DbÀ¶ Øm§Ä apX Xmtg¡v F¶ {Ia¯n hym]n¸n¡phm³ (dnUvPv äp hmen kao]w) {]tXyIw {i²n¡Ww. hm«ÀsjUnsâ DbÀ¶ `mK§fn agshůnsâ Hgp¡v {Ias¸Sp¯p¶Xntm AXns a¬]mfnIfneqsS kw{Ian¸n¡p¶Xntm Bhiyamb kmlNcy§Ä D­mIm¯XpsIm­mWv DbÀ¶ {]tZi§Äs¡m¸w NcnhpIfnepw Xmgvhmc§fnepw Pekw_Ônbmb {]iv§Ä DSseSp¡p¶Xv. Cu AhØ ZqcoIcn¡p¶Xnmbn«mWv oÀ¯S hnIk ]²XnIfnse a®vþPekwc£W{]hr¯nIÄ apI-fn n¶v Xmtg¡v F¶ {Ia¯n S¸nem¡Ww F¶v njvIÀjn¡s¸«ncn¡p¶Xv. DbÀ¶ `mK§fnse Hgp¡v nb{´n¡p¶XneqsS¯s¶ Xmgv¶ {]tZi§fnse shÅs¡«v, tXmSpIfpsS XIÀ¨, DdhIfnse F¡Ânt£]w F¶o {]iv§Ä Imcyamb tXmXn eLqIcn¡s¸Spw. BIbm ]²XnbpsS XpS¡¯n Gähpw DbÀ¶ `mK§fnepw XpSÀ¶v a²ytaJeIfnepw Ahkm ]mZ¯n XmgvhcIfnepw F¶ {Ia¯n `qhn`h kwc£W{]hr¯nIÄ S¸nem¡p¶ Hcp {Iaw Gähpw AptbmPyambncn¡pw. F¶mÂ, A]qÀÆamb kmlNcy§fn Xmgvhmc§fnse GsX¦nepw {]hr¯n BZy]mZ§fn GsäSpt¡­Xps­¶v ‘kmt¦XnIambn’ hyàamIp¶ ]£w AXv GsäSp¡p¶Xn XSÊanÃ. kwc£WLSIfpsS BbpÊ,v Imcy£aX, ^e{]m]vXn, F¶nh ]camh[n hÀ²n¸n¡p¶Xnpw ]²XnbpsS sNehvþt«(tImÌv _^näv) Ap]mXw sa¨s¸Sp¯p¶Xnpw "dnUvPv äp hmen' kao]w klmbIamWv. GsäSp¡mhp¶ {][m {]hr¯nIÄ oÀ¯S¯nsâ Øe]camb LSsb Irjn `qan, ImÀjntIXc `qan, oscmgp¡pNmepIÄF¶n§saq¶mbn Xncn¡mw. CXnseÃmw Xs¶ Bhiyamb kwc£W {]hr¯nIÄ S¸nem¡Ww. Hmtcm Øms¯bpwoscmgp¡v, kkyk¼¯v,`qhnntbmKwF¶nhbpsS ASnØm¯n am{Xta AhntSbv¡v Bhiyamb {]hr¯nIÄ nÝbn¡mhq. hm«ÀsjUv hnIk Soansâ klmbt¯msS CXnmbn hniZamb Øe ]cntim[S¯Ww. ImÀjnIþImÀjntIXc `qanbpsS kwc£Ww ImÀjnIþImÀjntIXc `qanbnsea®vþPe kwc£W{]hr¯nIÄ IgnhXpw ktam¨tcJJm{Iaw Apkcn¨v thWw sN¿phm³. LSIfpsS {]hÀ¯£aX Dd¸m¡phm³ th­nbmWnXv.a®v Pe kwc£W {]hr¯nIÄ Ft¸mgpw DbÀ¶
 • 23. 22 taJeIfn XpS§n AhnsSn¶pw Xmtgbv¡v F¶ {Ia¯nembncn¡Ww S¸nemt¡­Xv. am{XhpaÃ, kwc£W{]hr¯nIÄ ASp¯Sp¯pÅ `qanIfn Hcp XpSÀ¨bmbn sNbvXm am{Xta AXpsIm­v Dt±in¡p¶ {]tbmPw e`n¡pIbpÅp. agshůnsâ D]cnXe Hgp¡v nb{´n¡p¶XneqsS Irjn`qanbn n¶pÅ taÂa®nsâ ãw nb{´n¡phmpw `qanbpsS CuÀ¸ne ]camh[n Irjn¡ptbmPyam¡n nenÀ¯mpw ImÀjntIm¸mZhpw `qanbpsS ImÀjntIm¸mZ£aXbpw Ømbnbmbn sa¨s¸Sp¯mpw `qKÀ`PehnXmw DbÀ¯phmpw C{]Imc¯nepÅ a®v Pe kwc£W{]hÀ¯§Ä D]Icn¡pw. sXmgnepd¸v ]²Xnbn GsäSp¡mhp¶ {]hr¯nIÄ 1. a¬I¿me/a¬XnSnÂ:-Ncnhv Ipdª `qanbnepw ]pdt¯bv¡v Ncnª coXnbnepÅ X«pIfmbn ImWs¸Sp¶ Øe§fnepw a¬ XnSnepIÄ nÀ½n¡mw. CXv sNehv Ipdª Hcp kwc£W amÀ¤amWv. BhiympkcWw hen¸¯nepÅ XnSnepIÄ nÀ½n¡mhp¶XmWv. tcnb NcnhpÅ `qanbn Ncnhns am{Xw ASnØmam¡msX,`qhn`hkwc£WmÀ°w ]d¼pIsf sNdpJÞ§fm¡p¶Xnpw a¬_­pIÄ nÀ½n¡mw. Ncnhv IqSpXepÅ (>20%) Øm§fn a¬ hc¼pIÄ D­m¡m¯XmWv ÃXv. 2. agshÅkwc£W¸m¯n:- henb NcnhnÃm¯ `qanbnÂ, D]cnXeqgp¡ns ]nSn¨pnÀ¯phm³ Ignbp¶ hn[¯n ktam¨tcJbneqsS ]d¼nepw apä-¯nsâ Hmcw tNÀ¶pw nÀ½n¡p¶ ]m¯nbmWnXv. icmicn 1.5 aoäÀ hsc hoXnbpw 70 skâoaoäÀ apX Hcp aoäÀ hsc icmicn BghpapÅ ]m¯nIfmWv A`nImayw. `qhnntbmKw AphZn¡p¶{X of¯n ]m¯nIÄ D­m¡mhp¶XmWv. ]m¯nbn n¶v FSp¡p¶a®,v ]m¯nbpsS Xmsg AXncn ]Wbmtbm XnSnemtbm cq]s¸Sp¯nsbSp¡mw. Cu ]WbnÂ/XnSnen Xoä¸pÃv, ssIX, Huj[kky§Ä, ]¨¡dnhnfIÄ F¶nh «v ]nSn¸n¡mw.h³ tXmXn agshffs¯ kwc£n¡phm³ D]Icn¡p¶ Hcp {]hr¯nbmWnXv. A[nIw ofw AphZn¡m¯ coXnbnepÅ `qhnntbmKw nen¡p¶ Øm§fn ofw Ipdª ]m¯nIfpw nÀ½n¡mhp¶XmWv. Ncnhv IqSpXepÅ (>20%) Øm§fnepw shf-f-s¡«v {]tZ-i-§-fnepw ag-¸m¯nIÄ Hgn-hm-¡p-¶-XmWv ÃXv. 3. IÃv I¿me:- kmamyamb NcnhpÅXpw hÀ²n¨tXmXn D]cnXe Hgp¡pÅXpambØm§fn ktam¨tcJbneqsS Im«pIÃv ]Xn¸n¨ I¿meIÄ nÀ½n¡mw. BhiympkcWw a®nf¡n IrjnS¯m³ Ignbm¯ hn[¯n IÃp ndªn«pÅ `qanbpsS ]pcp²mcW¯npw Cu LSIÄ klmbIamWv. {]mtZinIambn IÃv e`yamIp¶ Øe§fn CXv hfsc sNehv IpdªXpw Ømbnbmbn CuSpn¡p¶Xpw Bb {]hr¯nbmWv. 20 skâoaoäÀ t_kvsaâv sImSp¯psIm­v ta `mKt¯¡v t]mIpt´mdpw DÅnte¡vAÂ]w NcnthmSpIqSnbmWv Cu I¿me nÀ½n¡pI. Hcp aoäÀ hsc DbcapÅ IÃpI¿meIÄ Apt]£Wobamb Øm§fn nÀ½n¡mhp¶XmWv. I¿mebpsS ta nc¸v `qnc¸n n¶v A[nIw DbÀ¶v n¡mXncn¡phm³
 • 24. 23 {i²n¡Ww. henb NcnhpÅ (>30%) Øm§fn Cu {]hr¯n GsäSp¡phm³ ]mSpÅXÃ. 4. tkm¡v ]näv:- hm«ÀsjUnsâ DbÀ¶ `mK§fnepÅ Ncnhv Ipdª Irjn Øe§fn ØmmptbmPyamb hen¸¯nepÅ IpgnIÄD­mIpIbpw AXnpÅn acs¸mSntbm NIncnt¨mtdm ssPhmhinã§tfm nd¨v CuÀ¸kwc£W¯nv kuIcysamcp¡pIbpwsN¿p¶ {]hr¯nbmWnXv. NIncn- t¨mdv ac-s¸mSn F¶nh nd-bv¡p¶ tkm¡v ]näp-I-fpsS F®w IqSp-X-em-hm-¯-XmWv ¶v. C¯cw ^nÃ-dp-I-fn AS-§n-bn-«p-ff Smn³ t]mep-ff LS-I-§Ä Gdnb tXmXn Bbm a®n-sâbpw Pe-¯n-sâbpw KpW-n-e-hm-c-¯nv tZmj-I-c-amWv F¶-XmWv ImcWw. 5. tkm¡vv {S©v:----- CXv ofw IqSnb( 10-15 aoäÀ) tkm¡v ]näv Xs¶-bm-Wv. CXn Iyjn- bn-S-§-fn n¶p-ff ssPhm-h-jn-jvS-§Ä nd-bv¡p-¶-XmWv DNnXw. Cu ^nÃÀ PoÀ®n-¡p¶ apdbv¡v IqSp-X nd-bv¡m-hp-¶-Xm-Wv. ta a®nsâ Bh-iy-¯n-p-]- I-cn-¡p¶ Pemwiw Iyjn-bn-S-§-fn ne-nÀ¯m³ klm-b-I-amb Hcp amÀ¤-am-Wn-Xv. 6. ]pÂhc¼pIÄ:- Ncnhv Ipdª ]d¼pIfnÂ, Ncnhnv IpdpsI nÝnX AIe§fn Ht¶m ct­m ncIfmbn Xoä¸pÃv «p]nSn¸n¡p¶XneqsS ]pÂhc¼pIÄ nÀ½n¡mw. ]d¼pIfn D­m¡p¶ XnSnepIÄ, I¿meIÄ, kwc£W`n¯nIÄ F¶nhbpsS aosXbpw IpgnIfpsSbpw Ipf§fpsSbpw NmepIfpsSbpw hi§fnepw ]d¼pIfpsS AXncpIfnepw ]pdt¼m¡v Øe§fnepw FÃmw Xs¶ ]pÂhc¼pIÄD­m¡mw. cma¨w, tImwtKm knáÂ, kn.H.4, kn.H.5 t]msebpÅ ]pÃn§Ä tbmPn¨XmWv. CXneqsS, oÀ¯S¯n th­{X Xoä¸pÃv e`yamIpsa¶Xpw {it²bamWv.]p¡SIÄ X½nÂ25þ30 skâoaoäÀ AIew D­mbncn¡Ww. 7. ssPhthen:-AptbmPyamb Cw kky§Ä h¨p]nSn¸n¨v ]d¼pIfn thenIÄ cq]s¸Sp¯mhp¶XmWv. Ipf§fpsSbpw s]mXpØe§fpsSbpw {Ku­pIfpsSbpw AcnIpIfn C{]Imc¯n kkythenIÄ nÀ½n¡mw. ioas¡m¶, then]cp¯n, ac¨on¡¼v, apcn§¡¼v, ISemhW¡v,]¨¨oc F¶nh CXnmbn D]tbmKn¡mw. ImenXoäbmbpw ]¨nehfambpw D]tbmKn¡m³ Ignbp¶ C§Ä sXcsªSp¯m IqSpX ¶v. oÀ¯S¯nse kq£vaImemhØ sa¨s¸Sp¶Xnpw kkysshhn²yhnImk¯npw CXv klmbIambncn¡pw. 8. ag¡pgn:- ]d¼pIfnse D]cnXe Hgp¡ns kwc£n¡phm³ ]änbhn[¯n ]ehen¸¯nepÅ IpgnIÄ nÀ½n¡mhp¶XmWv. IpgnXpd¡p¶Xnv ap³]v IpgnIÄ D­m¡p¶ D]cnXe¯n n¶pw IpgnbpsS hnkvXmc¯n 20 skâoaoäÀ Bg¯n taÂa®v o¡nsbSp¯v ]cnkc¯pÅ Irjn`qanbn hnXdmhp¶XmWv. IpgnnÀ½n¡pt¼m ASna®v tNÀ¶v ^e]pãnbpÅ taÂa®v tamis¸SmXncn¡p¶XnmWv C{]Imcw sN¿p¶Xv. hfsc Ncnhv Ipdª `q{]Xe§fnemWv ag¡pgnIÄ/F¡Â IpgnIÄ Gähpw kpc£nXambncn¡pI.agshůnsâHgp¡p]mXIfnembncn¡Ww ag¡pgnIÄ nÀ½nt¡­Xv. Ncnhv IqSpXepÅ Øm§fnepw shf-f-s¡«v {]tZ-i-§-fnepw
 • 25. 24 ag¡pgnIÄ nÀ½n¡cpXv. It¼mÌv nÀ½mW¯npÅ IpgnIfmbpw Chsb D]tbmKs¸Sp¯mw. sXmgnepd¸v ]²Xnbn CXnv henb km²yXbmWpÅXv. henb ag¡pgnIÄ¡v Npänepw kkythenIÄ nÀ½n¡Ww. IpgnIfn kw`rXamIp¶ F¡Â, ImemIme§fn tiJcn¨v AXXv ]d¼pIfn nt£]n¡phmpw {i²n¡Ww. IqSmsX, ]²Xn{]tZis¯ sI«nS§fpsS ta¡qcIfn n¶v apä¯v hogp¶ agshÅw _Ôs¸« sI«nS§Ä¡v kao]¯pXs¶ D­m¡p¶ IpgnIfntes¡mgp¡n AXns henb tXmXn `qKÀ`Pet¯mSv tNÀ¡pIbpamhmw. 9. ssPhASnbW:- agkab¯pam{Xw s]bv¯pshÅw HgpIp¶ sNdnb NmepIfnÂ,Ah BhnÀ`hn¡p¶ Øm§Ä¡v sXm«pXmsgbmbn Nmenv Bgw hbv¡p¶Xnv taÂ`mK¯v Ht¶m ct­m Øm§fn ssPh ASnbWIÄ nÀ½n¡m³ Ignbpw.Hgp¡pZnibv¡v IpdpsI CSp§nbXpw 1 aoäÀ Xmgv¨bpÅXpamb ]m¯n Xpd¡pIbpw 75þ80 skâoaoäÀ of¯n apdn¨ Ihp§n³ ]mfItfm hmg¯SItfm ]m¯nbpsS Xmgvhis¯ DÄ`n¯ntbmSv tNÀ¯v ncbmbn Nmcn nÀ¯ns¡m­v ]m¯n a®n«v aqSnbm hfsc efnXamb Hcp ssPh ASnbW X¿mdm¡mw. ]mfbv¡v ]Icw CuÀ¡n o¡w sNbvX 80 skâoaoäÀ of¯n apdn¨ sX§v/Ihp§v HmeIÄ D]tbmKn¨pw CXv nÀ½n¡mw. a®nSnbn nenÀ¯p¶ C¯cw ssPh XSIÄ¡v aotX 20- þ 25 skâoaoäÀ a¬Iw nenÀt¯­XmWv. 10. InWÀ doNmÀÖnwKv:- hm«ÀsjÍSnØm¯nepÅ a®vþPekwc£W {]hÀ¯§Ä oÀ¯S¯nsâ s]mXp`qPehnXms¯ DbÀ¯n {]mtZinI Pee`yX¡v hgnsXfn¡psa¦nepw ½psS {]tZi§fn [mcmfw sI«nS§Ä DÅ kmlNcyw nen¡p¶Xnm ta¡qcIfn n¶pÅ agshÅs¯ ]cnkc¯pÅ InWdnv kao]¯p­m¡p¶ IpgnIfn F¯n¨v InWÀ doNmÀÖnwKnpÅ km²yXIÄ {]tbmPs¸Sp¯p¶ amÀ¤amWnXv. InWdn n¶pw nÝnX AIe¯n CXnmbn IpgnIÄ nÀ½n¡mw. km²yamb Øm§fn nÝnX AIe¯n InWdns hebw sN¿p¶ coXnbn hr¯mIrXnbntem AÀ²hr¯mIrXnbntem DÅ {S©pIfpw nÀ½n¡mw. A]ISkm²yX Hgnhm¡p¶Xnmbn C¯cw IpgnIfpw Npäpw DÅ {S©pIfpw NcÂ, s_uÄUÀ, sXm­v, CãnI¯p­pIÄ F¶nh sIm­v ndbv¡mw. C{]Imc¯nepÅ IpgnIfnepw {S©pIfnepw F¯n¡p¶ shÅw InWdnte¡v tcn«v ]Icp¶Xv kpc£nXaà F¶Imcyw {i²n¡Ww. shÅw IpgnbnÂn¶pw a¬ ]mfnIfneqsS Acn¨v kpc£nXamb `qPeambn cq]s¸«psImÅpw. Pet¯msSm¸w GsX¦nepw Xc¯nepÅ eoameny§Ä InWdn tcn«v Iecp¶XnpÅ ]gpXpIÄ Hgnhm¡phm³ {]mtXyIw {i²n¡Ww. 11. Ipf§Ä:- sXmgnepd¸v ]²XnbpsS `mKambn s]mXp`qanbn DNnXamb Øm§fn ]pXnb Ipf§Ä nÀ½n¡phmpw PoÀ®mhØbnepÅ Ipf§Ä hoIcn¡phmpw Ignbpw. F¶mÂ, kzImcy`qanbn ]pXnb ^mw t]m­pIÄ nÀ½n¡p¶XnpÅ AphmZw am{XamWpÅXv. Ipf§fpsS ]mÀiz§fnÂ
 • 26. 25 AptbmPyamb hr£§fpw CXc kky§fpw (Xoä¸pÃv, cma¨w, ssIX, Huj[kky§Ä CXymZn)«p]nSn¸n¡mw. 12. ImÀjnI h h¡-cWw:- Irjnbn-S-§-fn hnf-IÄs¡m¸w-Xs¶ ]cn-]m-en-¡m³ Ign-bp¶ h-hy-£-§fpw «v ]nSn-¸n-¡p¶ amÀ¤-am-WnXv. aqey-hÀ²nX h hn`-h- §Ä Dev]m-Zn-¸n-¡p-¶-Xnpw ]g-§Ä hndIv, XSn F¶n-h-bpsS e`yX krjvSn-¡p-¶- Xnpw An-tbm-Py-amb kky-C--§Ä Xnc-sª-Sp-¡m-hp-¶-Xm-Wv. aäp]²XnIfntem `qDSaIÄ¡v kz´amtbm GsäSp¡mhp¶ {]hr¯nIÄ 13. hr£¯Sw:- taem¸nÂ]Xn¡p¶ agshÅw kwc£n¡phm³ ]cym]vXamb hn[¯n Hmtcm ac¨ph«nepw Bhiy¯nv hnkvXmc¯n XSw nÀ½n¡p¶Xv hfsc ^e{]Zamb Pekwc£W {]hr¯nbmWv. Ipdª sNehn [mcmfw Pew kwc£n¡m³ D]Icn¡p¶ amÀ¤amWnXv.Ncnhv Ipdª `qanbn Cu {]hr¯n S¸nem¡mw. hÀjmhÀjw XS§fpsS AäIpä¸WnIÄ S¯n Ahsb {]hÀ¯£am¡n kq£n¡phm³ `qDSaIsf NpaXes¸Sp¯Ww. 14. ]pXbnSÂ:- ssPhmhinã§Ä hnXdn kkymhcWanÃm¯ `q{]Xe§sf ]pX¸n¡p¶ coXnbmWnXv. Irjn`qanbn n¶v _mjv]oIcWw hgn Peãw D­mImXncn¡mpw a®ns hpÅXm¡n nÀ¯phmpw a®n KpWImcnIfmb kq£vaPohnIÄ¡v BhmkhyhØ Hcp¡phmpw Cu S]Sn {]tbmPs¸Spw. If- I-fpsS nb-{´-W-¯npw CXv ^e-{]-Z-am-Wv. 15. ]pÂhn¯nsâ A[nIhnX (HmhÀ koUnwKv):- a®nsâ Bgw s¶ Ipdªpt]mbn«pÅ DbÀ¶Øm§fn km[mcWbnÂn¶pw mtem At©m Cc«n F¶ tXmXn ]p hn¯v hnXdn¡nfnÀ¸n¨v A¯cw Øe§sf kwc£n¡p¶ amÀ¤amWnXv.Bhiy¯nv NmWItam It¼mtÌm tNÀ¯v sImSp¯m ]pÃnsâ iàamb HcmhcWw AhnsS cq]s¸«psImÅpw. {]tZi¯v hÀ²n¨tXmXn Xoä¸pÃv e`yam¡p¶Xnpw CXp]Icn¡pw. 16. XcnÈv ncbn-SÂ:- Ncn-hp-ff Iyjn-`q-an-bn nÝnX AI-e-¯n Ncn-hnv IpdpsIbpff ncIfn Irjn S-¯msX Xcniv CSp¶ coXnbmWnXv. Cu nc-I-fn {]mtZ-in-I-amb kzm`m-hnI kky hfÀ¨v Ap-h-Zn-¡-Ww. Ncnhv IqSp-X-ep-ff Øe-§- fn Cu coXn as®m-en¸v nb-{´n¡pw 17. kotdm SntÃPv:- hnf-sh-Sp¸v Ignª `qan-bn as®m-cp-¡msX Xs¶ hn¯n«v hnfhv ]cn-]m-en-¡p¶ coXn-bmWv kotdm SntÃ-Pv. as®men¸v XSbmpw a®nsâ KpW ne- nÀ¯mpw klm-b-I-am-Wv.
 • 27. 26 18. Bh-cWhnf:- kkymhc-W-§-fn-Ãm¯ `q{]-X-e-§-fn new-]än hf-cp¶ hnf-IÄ ]cn-]m-en-¡p-¶Xv a®vPe kwc-£-W-¯nv D]-I-cn¡pw. ]bÀ hÀ¤-§Ä Xoä-]pÃv C-§Ä Huj[ kky-§Ä F¶nh CXn-mbn D]-tbm-Kn¡mw. {]tXyI{i²bv¡v DcpÄ s]m«enpw a®nSn¨nenpw km²yXbpÅ Øe§fn hÀ²nXamb tXmXn PemKncW¯npÅ {]hr¯nIÄ GsäSp¡m³ ]mSpÅXÃ.A¯cw Øm§fn Bhiyamb oÀhmÀ¨bv¡p]Icn¡p¶ {]hr¯nIfmWv S¸nemt¡­Xv. C¯cw Øm§fn hnhn[Xc¯nepÅ hr£§Ä «q]nSn¸n¡m³ {]tXyIambn {i²n¡Ww. നീർ ാലുകളിെല ഇടെപടലുകൾ:-
 • 28. 27
 • 29. 28
 • 30. 29
 • 31. 30
 • 32. 31
 • 33. 32
 • 34. 33
 • 35. 34
 • 36. 35
 • 37. 36
 • 38. 37
 • 39. 38
 • 40. 39
 • 41. 40
 • 42. 41
 • 43. 42
 • 44. 43
 • 45. 44
 • 46. 45
 • 47. 46
 • 48. 47
 • 49. 48
 • 50. 49
 • 51. 50
 • 52. 51
 • 53. 52
 • 54. 53
 • 55. 54
 • 56. 55
 • 57. 56 െസഷ 6 മഹാ ാ ഗാ ി േദശീയ ാമീണ െതാഴി റ ് പ തിയി സാധന വാ തിനാവശ മായ നടപടി മ മഹാ ാ ഗാ ി േദശീയ ാമീണ െതാഴി റ ് പ തി െട ലക്ഷ ം ാമ േദശ ളിെല ംബ ് 100 ദിവസെ െതാഴി ഉറ ാ ക വഴി അവ െട ജീവ സ ാരണ ിന് അധിക വ മാനം ി േതാെടാ ം ായിയയ ം ഉ പാദന മ മായ സാ ഹ ആ ിക െട നി ാണ ിന് സാധന സാമ ിക െട വിനിേയാഗം അത ാവശ മാണ് എ ് സ ാരിന് േബാധ െ തിനാ സാധന സാമ ിക െട വാ ം, സംഭരണ ം, വിനിേയാഗ ം സംബ ി വിശദമായ മാ ഗേരഖ 31/03/2012 – സ.ഉ.(ൈക) നം.93/2012 /ത.സ .ഭ.വ. എ ഉ രവായി റ ിറ ിയി ് . 15/12/2017 െല സ.ഉ.(ൈക.)നം. 254 /2017 ത.സ .ഭ.വ. കാരം ത മാ േരഖ ാണ് ാബ ത് . സാധന സാമ ിക െട വാ മായി ബ െ ് വെട തിപാദി സ ാ ഉ ര ക , സ ല ക , പ സ് മാന എ ിവ ബാധകമാണ് .  സ.ഉ (ൈക) നം. 93/2012/തസ ഭവ തീയതി 31/3/2012  സ.ഉ (ൈക) നം. 284/2012/തസ ഭവ തീയതി 3/11/2012  Annual Master Circular 2018-19  G.O. (P) 259/2010/LSGD dated 8.11.2010 (LSGD Procurement manual)  Revised Store Purchase Manual 2013 സാധന സാമ ിക - 1. െപാ വായ സാമ ിക മണ ,ഇ ിക,െവ ക ്,പാറ, െമ ,ൈപ ് , സിമ ് 2. നീ ടാധി ിത വ ിക ് ആവശ മായവ ള,ഈറ, വയ െമഷ്, ചാ ്, െതാ ് ,ചകിരി, ഓല, ിന , മര ി, കാ ക ് ട ിയവ സംഘടനാ സംവിധാനം- 1. െ ാക െമ ് ക ി ി :- എ ് –ഒഫീേഷ ാ അംഗ 1. ാമ പ ായ ് സിഡ ് (അ ) 2. െസ റി (ക വീന ) 3. ധനകാര ാ ിംഗ് ക ി ി െചയ മാ 4. വികസന ാ ിംഗ് ക ി ി െചയ മാ 5. MGNREGS ാമപ ായ ് തല സാേ തിക സമിതി െചയ േപ
 • 58. 57 6. ഷി ഓഫീസ 7. വി.ഇ.ഒ. 8. അ ഡി ഡ് എ ജിനീ / ഓവ സീ 9. േ ാ ് പ ായ ിെല ഒ എ ഷ ഓഫീസ 10. സി.ഡി.എസ്. െചയ േപ േനാമിേന ഡ് അംഗ 11. സാ ിക വ ഷം ഏ ം ത ദിവസം െതാഴി ലഭി ംബ ളിെല േപ 12. 12ര േമ മാ 13. 13വാതല ിെല വിജില സ് & േമാണി റിംഗ് ക ി ി െട ര ് െചയ േപ മാ 14. 14പ ായ ് േദശ ് സ തനായ ഒ വ ി  െതാഴിലാളിക ,േമ മാ , വിജില സ് & േമാണി റിംഗ് ക ി ി െട െചയ േപ മാ എ ിവ െട കാലാവധി ആറ് മാസം .കാലാവധി കഴി േ ാതിയ അംഗ  േകാറം 1/3. എ ാ ാമ പ ായ ് സിഡ ് , െസ റി , അസി . എ ജിനീ , വി .ഇ.ഒ. , േ ാ ് പ ായ ിെല എ ഷ ഓഫീസ എ ിവ െട ഹാജ നി ബ ം 2. സബ് ക ി ി:- െ ാക െമ ് ക ി ിെയ സഹായി കയാണ് സബ് ക ി ി െട ലക്ഷ ം ഘടന ക വീന - ാമ പ ായ ് െസ റി അംഗ - ് തല സാേ തിക സമിതി െചയ േപയപ ാാമ േ ാ ് പ ായ ിെല ഒ എ ഷ ഓഫീസ വി.ഇ.ഒ. അ ഡി ഡ് എ ജിനീയ / ഓവ സിയ  ഉ രവാദ ം േ ാ ് േ ാ ് േ ാ ാം ഓഫീസ ്  േനാമിേന ഡ് അംഗ െട പ ിക പ ായ ് ത ാറാ ി ന ണം  ണേഭാ ാ െട തിനിധികെള ണിേ ഉ രവാദ ം ാമപ ായ ് െസ റി ്
 • 59. 58 3. േ ാ ് തല ക ി ി:- ഘടന േ ാ ് പ ായ ് സിഡ ് )െചയ േപ( ബി .പി.ഓ)ക വീന( അംഗ േ ാ ് പ ായ ് െസ റി അസി .എ ി.എ ജിനീ ഷി .അസി.ഡയറ േജാ .ബിഡിഓ അസി .എക്. എ ജിനീ )PWD/Road) അസി .എക്.എ ജിനീ (irrigation) താ ് മ ് സംര ണ ഓഫീസ താ ് ഓഫീസ )ഇ േണാമി ് & ാ ി ി ്( താ ് ഉപേഭാ ത സംര ണ സമിതി സിഡ ് േ ാ ് തല ക ി ി – മതലക :-  വിവിധ പ ായ കളിെല േ ാക െമ ് ക ി ിക നി യി സാധനസാമ ിക െട വില ം അവിദ ധ െതാഴിലാളിക െട ലി ം പരിഗണി ് േ ാ ് തല ി ബാധകമായ െപാ വായ നിര ് നി ണയി  േ ാ ് തല നിര ക അ ിമമായി അംഗീകരി ക ം ജി ാ തല നവിര നി ണയ ക ി ി ് സമ ി ക ം െച ക 4. ജി ാ തല ക ി ി ഘടന  ജി ാ കള )അ(  െജ .പി.സി , (ക വീന (  എക് .എ ജിനീ)ത.സ.ഭ.വ(  എക് .എ ജിനീ)പി.ഡ ി.ഡി , േറാ സ്(  എക് .എ ജിനീ)പി.ഡ ി.ഡി , െക ിട വിഭാഗം(  എക് .എ ജിനീ)ഇറിേഗഷ(  െമ െസ റി, ജി ാ നി ിതി േക ം ജി ാ തല ക ി ി െട ധാന ദൗത ം സാധന സാമ ിക െട ജി ാ തല നിര ക നി യി ലാണ്
 • 60. 59 ാമ പ ായ ് തല ിെല െ ാ വ ന :-  േലബ ബജ ്, വാ ഷിക ക പ തി എ ിവ െട െപാ െ  അ വാ ഷിക കാലഘ ി നി ഹണം നടേ വ ിക െട െതരെ ്  എ ിേമ ് , അ വാ ഷിക അടി ാന ി െ ാക െമ ് ാ ത ാറാ  എ ിേമ ി നി ം ഓേരാ മാസ ം ആവശ മായ സാധന സാമ ിക െട ഇനം,അളവ്, െപസിഫിേ ഷ എ ിവ അ ബ ം 1 ,അ ബ ം 2 സ ക ി ി ത ാറാ ണം  െ ാക െമ ് ക ി ി അ ബ ം 3 ത ാറാ ണം  െ ാക െമ ് ാ  പ ായ ് ക ി ി അംഗീകാരം (െഫ 20, ൈല 20 ന് ്)  െ ാക െമ ് ാനിെ അടി ാന ി വാ , സംഭരണം ,വിനിേയാഗം എ ിവ ാമ പ ായ ് െസ റി നി ഹി ണം സാധന സാമ ിക െട വാ :- േനരി വാ - 5000 പ വെര െക ാേ ഷ - 20000 പ വെര മ രാധി ിത െട - 20000 പ ് േമ വിതരണ ാരെ േയാഗ തക :-  സ മായി വാഹനം (അഭിലഷണീയം)  ിയത് 2 വ ഷെ പരിചയം ഉ വ ് ഗണന  കരി ികയി ഉ െ ിയ ആ ആയിരി ത്  പ ായ ് അംഗേമാ അംഗ ിെ ബ േവാ പ ായ ിെല ഉേദ ാഗ േനാ ആക ത് െകാേ ഷ രീതി-  വില െട 2.5 % നിരത വ ം  7 ദിവസെ സമയ പരിധി  െ ാക യ െമ ് ക ി ിയി റ ് പരിേശാധന  േപ െമ ് അ വദനീയമ െട :-  ജി ി ചാര ഒ േദശീയ പ ി പരസ ം  7 ദിവസം സമയ പരിധി  2.5 % നിരദ വ ം  െട ഫാറ വില –ധന വ ിെ നിര ് കാരം
 • 61. 60  50000 പ വെര – പ. 300+ GST  50000-10 ല ം - ല ിെ 0.2% (100 െ ണിത ) ിയത് പ 500+ GST  10 ല ം – 1 േകാടി - പ 2500 + GST  G.O.(P) No. 429/15/Fin Dated, Thiruvananthapuram, 28.09.2015 എ സ ാ ഉ രവ് ബാധകം  െ ാക യ െമ ് ക ി ി - റ ് പരിേശാധന  ാമ പ ായ ് ക ി ി അംഗീകാരം  െപ േഫാമ സ് െസക രി ി  കരാ ( പ വില- Rs. 1/- for every Rs.1000/- or part subject to a minimum Rs. 200/- and maximum 1 lakhs)  സേ കാലാവധി 6 മാസം െപാ നിബ നക :-  ഒ മാസകകാലേ ് ആവശ മായ സാധനസാമ ിക െട അളവ് മാസം ആരംഭി തിന് 10 ദിവസ ് ് അ . എ ജിനീ സബ് ക ി ി ന ണം  സ ക ി ി ാപനം തിരി പ ിക െ ാക യ െമ ് ക ി ി െട അ മതിേയാെട െസ റി ് ന ണം  െ ാക യ െമ ് ക ി ി െട അ മതിേയാേടാ െസ റി സാധന സാമ ിക വാ ണം  െ ാക യ െമ ് ാ അ സരി ് വ ന േരാഗമി എ ് െസ റി ഉറ ാ ണം  ഓേരാ മാസ ം അവസാന ആ തെ െസ റി വിതരണ ാരന് അറിയി ് ന ണം( സാധനസാമ ി െട അളവ്, െപസിഫിേ ഷ ,എ ിേ ലം ,തീയതി എ ിവ സഹിതം)  നിബ നക പാലി ാ ഏജ സിക കരിംപ ികയി വിതരണം, ഏ വാ :-  ഏ വാ മതല- അ ഡി ഡ് എ ജിനീ യ/തസ ഭവ എ ജിനീ  വാഹന ി ന ം േമാഡ ം െസ റി ് റിേ ാ ് െച ണം  സാധന ിെ െടക് നി െപസിഫിേ ഷ ഉറ ാേ ഉ രവാദ ം എ ജിനീയ ്  സാധന നിരസി (അ ബ ം 4)
 • 62. 61 േ ാജ ് മീ ിംഗ്:-  സാധന സാമ ിക ഉപേയാഗി വ ിക െട േ ാജ ് ഇനിഷിേയഷ മീ ിം കളി െതാഴിലാളികേളാെടാ ം വ ിെകാ ് േനരി ് ണം ലഭി വ ികെള ം പെ ിേ താണ് സംഭരണം:-  സാധന സാമ ിക േമ ിന് ൈകമാറണം- ൈക ് രസീത് അ ബ ം 5  ാ ിംഗ് മതല വിതരണ ാരന്  ര ിതമായ ി ്  േമ ് ഏ വാ തിെ േഫാേ ാ MIS upload െച ണം  േ ാ ് രജി അ ബ ം 6  ആവശ െമ ി റി വാടക െ ് സാധന ി ാം  സാധന സാമ ിക ൈസ ിേല ് അവി /വിദ െതാഴിലാളികെള ഉപേയാഗി ാം  ലി സാധന ഘടക ി നി ം ഉ രവാദ ം:-  ഒ വ ി ായി സ മാ ിയി സാധന ത വ ി തെ വിനിേയാഗി എ ് േമ ് ഉറ ാ ണം  എ ിേമ ് കാരം സാധന സാമ ിക വ ി ് ഉപേയാഗി എ ് എ ജിനീയ ഉറ ാ ണം  മി ം വ സാധന സാമ ിക േമ ് എ ജിനീയ ് ൈകമാറണം  എ ജിനീയ ഈ സാധന അ സമാന വ ി െട േമ ിന് ൈകമാറണം വിതരണ ാരന് േപ െമ ് ന ക :-  ൈക ് രസീത് എ ജിനീയ െസ റി ് ന ി 7 ദിവസ ി  അഡ ാ സ് േപ െമ ് ഇ േത കം ി ക:-  എ ാ വാ ക െട ം വിവര MIS ഉ െ ണം  വ ിഗത ണേഭാ ാ നടീ വ സ ാ അംഗീ ത ന റികളി നി ം നി ിത നിര ി േനരി ് വാ ാം  സ കാര മിയിെല നി മമാണ വ ന ് (ഫാം േപാ ് കിണ , IHHl ) സാധന സാമ ിക ണേഭാ ാ ് േനരി ് സ ാ നി യി നിര ി GST രജിേ ഷ െവ റി നി ം വാ ാം
 • 63. 62 താര ത:-  സ ക ി ി, െ ാക െമ ് കമമി ി എ ിവ െട വിശദാംശ ,നടപടിക എ ിവ െവ ൈസ ി ം പ ായ ് േനാ ീസ് േബാ ഡി ം സി ീകരി ണം  എ ാ േരഖക ം െപാ േരഖക  വിജില സ് & േമാണി റിംഗ് ക ി ി, േസാഷ ഓഡി ് പരിേശാധന ് വിേധയം
 • 64. 64
 • 65. 1 65
 • 66. 2 66
 • 67. 3 67
 • 68. 4 68
 • 69. 5 69
 • 70. െസഷൻ 7 േസാഷ ആഡി ് – സ ി ം രീതിശാ ം മഹാ ാ ഗാ ി േദശീയ ാമീണ െതാഴി റ ് നിയമ ിെ വ ് 17(2) കാരം പ തിയിെല ഓേരാ ി ം ാമസഭ േസാഷ ഓഡി ിന് വിേധയമാ ണെമ ് നി ഷി ി ്. ഇതിെ അടി ാന ി സം ാന സ ാ 31/01/2007 െല ജി.ഒ. (ആ . ി.)2952/07 /എ . എസ്.ജി.ഡി. ഉ രവ് കാരം എ െന േസാഷ ആഡി ് നട ണം എ ് നി ഷി ി ്. 2011 30 ന് േക സ ാ മഹാ ാ ഗാ ി േദശീയ മീണ െതാഴി റ ് പ തി േസാഷ ആഡി ് ച (Audit of Scheme Rules 2011) വി ാപനം െച . ഇതി മഹാ ാ ഗാ ി േദശീയ ാമീണ െതാഴി റ ് പ തി ായി ഒ സ ത േസാഷ ആഡി ് ണി ് ഉ ാ ണെമ ് േക സ ാ നി ഷി . അതിെ അടി ാന ി 30/12/2015 െല സ.ഉ.(ആ .ടി.) നം. 3906/2015/ത.സ .ഭ.വ, കാരം േകരള ി ം ഒ സ ത േസാഷ ആഡി ് ണി ് ാപി ി ്. ഈ സ ത േസാഷ ആഡി ് ണി ് ആയിരി ം മഹാ ാ ഗാ ി േദശിയ മീണ െതാഴി റ ് പ തി വ ന േസാഷ ആഡി ിന് വിേധയമാ ക. ഈ സ ത േസാഷ ആഡി ് 1955 െല ണി ് ാവ െകാ ി ചാരി ബി െസാൈസ ി ആ ് അ സരി ് രജി െച ിരി . മഹാ ാ ഗാ ി േദശീയ ാമീണ െതാഴി റ ് പ തിയി േസാഷ ആഡി ് നട തി േവ എ ാ വ ന ം ഈ െസാൈസ ിയാണ് ൈകെയ ത്. േസാഷ ആഡി ് വ നിയ ി തിന് സം ാന, ജി ാ, ാമ പ ായ ് തല ളി േസാഷ ആഡി ് ണി ിന് സംവിധാന ്. സം ാന തല ി േസാഷ ആഡി ് േസാൈസ ി ് േന ത ം ന ത് ഡയറ ആണ്. േസാഷ ഡവല ്െമ ്റ് െപഷ ലി ്, േ ാ ാം ഓഫീസ (േസാഷ ആഡി ്), 3 േസാഷ ആഡി ് എ േ ്സ് എ ിവ േസാഷ ആഡി ് വ ന െള േമാണി െച ക ം, ജി ാ റിേസാ ് േപ മാ , േ ാ ് റിേസാ ് േപ മാ , വാ ഡ് തല േസാഷ ആഡി ് െഫസിലിേ മാ എ ിവെര പരിശീലി ി ക ം െച . മഹാ ാ ഗാ ി എ .ആ .ഇ.ജി.എ ിെ െചലവ് േതാത് അ സരി ് 1 ത 3 വെര ജി ാ േസാഷ ആഡി ് റിേസാ ് േപ മാ ഉ ായിരി ം. ഒ വ ഷമാണ് ഇവ െട കാലാവധി. ഓേരാ 3 ാമ പ ായ ക ് ഒ േ ാ ് റിേസാ ് േപ ഉ ായിരി ം. വാ ഡ് തല േസാഷ ആഡി ് െഫസിലിേ മാെര കെ ക ം പരിശീലി ി ക ം െച തിന് ജി ാ റിേസാ ് േപ മാെര സഹായി കയാണ് ഇവ െട േജാലി. േസാഷ ആഡി ് െഫസിലിേ മാെര കെ ത് അ ാമ പ ായ ി നി മാണ്. ഒ ാമ പ ായ ി 6 ത 8 വെര േസാഷ ആഡി ് െഫസിലിേ മാ ാ ം. ഒേരാ വാ ഡി ം 3 േസാഷ ആഡി ് െഫസിലിേ മാ ാ ം. എ ാ പരിേശാധനക ം ിയാ ി േസാഷ ആഡി ് റിേ ാ ് ത ാറാ ക ം ാമ സഭയി അവതരി ി ക ം െചേ ത് ഇവരാണ്. 70