SlideShare a Scribd company logo

Годишен извештај 2020 - МЦМС

МЦМС | MCIC
МЦМС | MCIC
МЦМС | MCICМЦМС | MCIC

https://mcms.mk

Годишен извештај 2020 - МЦМС

1 of 26
Download to read offline
Годишен извештај
2 0 2 0
М А К Е Д О Н С К И Ц Е Н Т А Р З А М Е Ѓ У Н А Р О Д Н А С О Р А Б О Т К А / / М Ц М С
MCMS.MK
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2020
2
Содржина
ВИЗИЈА И МИСИЈА 					 					 3
ЦЕЛИ И МЕТОДИ 					 	 				 3
ПОРАКА ОД РАКОВОДСТВОТО 									4
ВКОРЕНЕТО И ВЛИЈАТЕЛНО ГРАЃАНСКО ОПШТЕСТВО						5
ПРОГРАМА ЗА ПОДДРШКА НА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО „ЦИВИКА МОБИЛИТАС“			6
НАЦИОНАЛЕН РЕСУРСЕН ЦЕНТАР НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 					8
ОДРЖЛИВО ГРАЃАНСКО ОПШТЕСТВО- ДРЖАВНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 	 10
ДОБРО ВЛАДЕЕЊЕ И БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈА 	 					12
РЕГИОНАЛНА МРЕЖА ЗА АНТИКОРУПЦИЈА 								13
СОЦИЈАЛНА КОХЕЗИЈА И НАМАЛУВАЊЕ НА СИРОМАШТИЈАТА 					15
ПОДДРШКА НА ОПШТИНИТЕ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ 				16
МАЛИ РАЗВОЈНИ ИНИЦИЈАТИВИ 									17
ПОДДРЖАН ПРОЦЕС НА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ 							18
ЕУРО ФОКУС 											19
ПАРТНЕРСТВА, ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ И ПОДДРШКА 						20
ОДНОСИ СО АКТЕРИТЕ 										21
ПОДДРШКА – ОДРЖЛИВ МЦМС 									21
ОРГАНИЗАЦИЈА 										22
ПЕРСОНАЛ – ИЗВРШНА КАНЦЕЛАРИЈА 								23
НЕЗАВИСНО РЕВИЗОРСКО МИСЛЕЊЕ 								24
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ 									25
3 МАКЕДОНСКИ ЦЕНТАР ЗА МЕЃ УНАРОДНА СОРАБОТК А
Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) е организација на граѓанското општество што веру-
ва во мир, хармонија и просперитет на луѓето во Македонија, на Балканот и глобално.
Визија и мисија
Мисија
Мисијата на МЦМС е да предводи промени со нови и
алтернативни решенија на општествените пробле-
ми, кои влијаат на другите актери и кои се вклучува-
ат во главните текови.
Визија
МЦМС ја заснова визијата на универзалните принци-
пи на граѓанското општество и партиципативна де-
мократија, владеење на правото, рамномерен и одр-
жлив социоекономски развој, ненасилство, почит и
меѓузависност и културна разноличност.
Цели
Долгорочни цели на МЦМС се:
	
» Вкоренето и влијателно граѓанско
општество
	
» Добро владеење и борба против
корупцијата;
	
» Социјална инклузија и кохезија;
	
» Поддржан процес на евроинтеграција;
	
» Подготвеност за миграциски предизвици;
	
» МЦМС, независна и организација со
кредибилитет – тивок но видлив поврзувач;
	
» МЦМС, атрактивна и иновативна
организација.
Активностииметоди
МЦМС активностите ги остварува преку:
	
» 	
Застапување (информирање, градење
свест, едукација, креирање и влијание на
политики, следење и барање одговорност);
	
» 	
Развојна поддршка (капацитети и
инфраструктура);
	
» 	
Социјално- хуманитарна поддршка.
Организациските методи се раководење и спрове-
дување.
Цели и методи
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2020
4
МЦМС оваа година се соочи со светскиот предизвик на функционирање
во време на пандемија предизвикана од корона-вирусот или Ковид-19.
Беше потребно доста енергија да се работи во тнр. нова нормалност,
многу прилагодувања и иновативност за да се излезе во пресрет на но-
вите, најчесто итни барања на граѓанските организации и на граѓаните
воопшто.
Во такви услови, МЦМС спроведуваше вкупно 36 проекти со буџет од
околу 110 милиони денари.
Во „Цивика мобилитас“ се спроведуваа 109 грантови. Новина беа 15
ад-хок грантови кои беа одобрени заради итен одговор на проблемите
предизвикани од Ковид-19. Во адаптиран формат се одржаа и сите
планирани настани. Темите на настаните беа диктирани од актуелна-
та состојба предизвикана од пандемијата, но граѓанските организации
покажаа подготвеност да им помогнат не само на граѓаните туку и на
институциите. Издадени се и четири броја од списанието Граѓаните за
промени, а беа објавени и прегледи и вонреден билтен за активностите
на граѓанските организации за Ковид-19. Граѓанскиот ресурсен центар одржа седум обуки за 129 претстав-
ници на граѓански организации, беа доделени 14 мали акциски грантови за застапување на локално ниво и
за справување со Ковид-19, и се одржаа пет онлајн настани за околу 250 претставници на ГО. Канцеларијата
за поддршка одговори на 193 барања од граѓански организации или од граѓани, а беа одржани вкупно 155
настани на други организации во просториите на ресурсните центри или преку Зум што го обезбеди ГРЦ.
Преку активностите на програмата Одржливо граѓанско општество-Државно финансирање за ГО продолжи
следењето на државните финансии за граѓански организации. Организациите беа обучени за управување со
ризици и за подобрување на транспарентноста и отчетноста, а беа организирани и три настани за повеќе од
150 учесници. Вкупно 12 организации и мрежи добија грантови.
Партнерите од програмата Регионална мрежа за антикорупција беа активни во застапување на политики
и промени во нивните држави. Подготвени се 16 новинарски стории поврзани со доброто владеење и Ко-
вид-19, еден коментар на предлогот на Европската комисија за ревидираниот пристап за проширување и три
тематски документи за јавни политики. Одржани се два вебинари за околу 140 учесници и издадени се осум
броја на е-Билтенот на СЕЛДИ.
Во проектот Механизам за поддршка на тутунопроизводители вкупно 356 тутунопроизводители и двајца ан-
гажирани работници (аргати) побарале помош  или информација од операторките. Како дел од Мали развој-
ни иницијативи (МРИ) поддржана е општинската организација на Црвен крст од Охрид за активностите за
помош на ранливи категории граѓани и лица во државен карантин, двете поврзани со Ковид-19. Во проектот
Поддршка на општините за воспоставување социјални услуги, беа поддржани 65 општини. Во вкупно 30
општини ќе се воспостават социјални услуги. Како дел од проектот ЕУро Фокус, актуелните теми поврзани со
евроинтеграциите на Македонија беа анализирани и дискутирани во 35 телевизиски емисии на ЕУро Фокус,
поткрепени со три телефонски анкети и 12 истражувања од трети страни. Вкупно 30 претставници на граѓан-
ски организации и новинари учествуваа на обуките за евроинтеграции.
Александар Кржаловски
Директор
Порака од раководството
Вкоренето и влијателно граѓанско
општество
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2020
6
Програма за поддршка на граѓанското
општество „Цивика мобилитас“
Бројот на активни грантови беше 109. Покрај редовните акциски, институционални и мали грантови, беа одобрени 15 ад-
хок грантови кои беа наменети за надминување на итните потреби на корисниците на граѓанските организации предизви-
кани од пандемијата. Продолжи менторирањето на грантистите, а со одредено одложување, се одржаа и сите планирани
настани: Национален и два тематски форуми, Фестивал и Средба за вмрежување. Издадени се и четири броја од списание-
то Граѓаните за промени, а на е-Платформата беа објавени над 900 активности на ГО поврзани со Ковид-19.
Дасеподобрипротокотнаинформациимеѓуграѓанскитеорганизациииглавниотштабза
координирањекризи
Цивика мобилитас ги покани на дебата д-р Венко Филипче,
министер за здравство, Стојанче Ангелов, в.д директор на
Центарот за управување со кризи и Зоран Дранговски од
Македонското здружение на млади правници, претставник
на граѓанскиот сектор во Главниот штаб за управување со
кризи и сите заинтересирани граѓански организации да
разговараат за „Справување со кризата со (не)доволно ре-
сурси“.
„Во справувањето со оваа пандемија два моменти се многу
важни: интензивната соработка и комуникација со сите чи-
нители и честата комуникација со јавноста за да се спречи
ширењето лажни вести, да се дадат точни информации и да
се слушне фидбек“, рече д-р Венко Филипче.
Ангелов се задржа на два аспекти во соработката со граѓан-
ските организации: подигање на јавната свест и надзор и
контрола на политиките. „Очекуваме, граѓанскиот сектор
уште повеќе да придонесува за овие прашања, граѓаните
да бидат поинформирани што ќе се подобри превенција во
борбата со пандемијата“, додаде тој. За Зоран Дранговски,
клучно е институциите да знаат што работат ГО за да ги зна-
ат нивните капацитети и ресурси.
Граѓанските организации, ги презентираа потребите на
нивните корисници и горливите прашања како што се
пристапот до информации, пристапот до услуги, третманот
на лицата со хендикеп и другите ранливи категории итн.
Тие се интересираа за тоа како институциите ќе ги инфор-
мираат граѓаните за процесот на вакцинација, кои граѓани
ќе имаат приоритет и како ќе се справуваат со предизвици-
те во целиот процес.
Министерот потенцирашe добри примери на соработка со
граѓанските организации и пред кризата. „Сакаме да напра-
виме законски измени со кои ќе ги зголемиме ингеренци-
ите на граѓанските организации со што ќе ги искористиме
нивните капацитети. Тие имаат знаења, добра комуника-
ции со корисниците, соодветни ресурси кои можат да бидат
од помош“, рече тој. Дранговски истакна дека ќе инсистира
на подобар проток на информациите од Главниот кризен
штаб кон јавноста и директна комуникација со ГО.

Recommended

МЦМС Годишен извештај 2018 година
МЦМС Годишен извештај 2018 годинаМЦМС Годишен извештај 2018 година
МЦМС Годишен извештај 2018 годинаМЦМС | MCIC
 
МЦМС Годишен извештај 2019 година
МЦМС Годишен извештај 2019 годинаМЦМС Годишен извештај 2019 година
МЦМС Годишен извештај 2019 годинаМЦМС | MCIC
 
Годишен извештај 2017 година - МЦМС
Годишен извештај 2017 година - МЦМСГодишен извештај 2017 година - МЦМС
Годишен извештај 2017 година - МЦМСМЦМС | MCIC
 
МЦМС годишен извештај 2007 година
МЦМС годишен извештај 2007 годинаМЦМС годишен извештај 2007 година
МЦМС годишен извештај 2007 годинаМЦМС | MCIC
 
Знак дека може
Знак дека можеЗнак дека може
Знак дека можеCatalyst Balkans
 
Македонски центар за меѓународна соработка - Годишен извештај 2022
Македонски центар за меѓународна соработка - Годишен извештај 2022Македонски центар за меѓународна соработка - Годишен извештај 2022
Македонски центар за меѓународна соработка - Годишен извештај 2022МЦМС | MCIC
 
Годишен извештај 2021 - МЦМС
Годишен извештај 2021 - МЦМСГодишен извештај 2021 - МЦМС
Годишен извештај 2021 - МЦМСМЦМС | MCIC
 
Македонија донира: Одговорот на филантропијата кон КОВИД-19, 31 март
Македонија донира: Одговорот на филантропијата кон КОВИД-19, 31 мартМакедонија донира: Одговорот на филантропијата кон КОВИД-19, 31 март
Македонија донира: Одговорот на филантропијата кон КОВИД-19, 31 мартCatalyst Balkans
 

More Related Content

Similar to Годишен извештај 2020 - МЦМС

Македонија донира: Одговорот на филантропијата кон КОВИД-19 (31 мај 2021)
Македонија донира: Одговорот на филантропијата кон КОВИД-19 (31 мај 2021)Македонија донира: Одговорот на филантропијата кон КОВИД-19 (31 мај 2021)
Македонија донира: Одговорот на филантропијата кон КОВИД-19 (31 мај 2021)Catalyst Balkans
 
Македонија донира: Одговорот на филантропијата кон КОВИД-19, 31 јануари
Македонија донира: Одговорот на филантропијата кон КОВИД-19, 31 јануариМакедонија донира: Одговорот на филантропијата кон КОВИД-19, 31 јануари
Македонија донира: Одговорот на филантропијата кон КОВИД-19, 31 јануариCatalyst Balkans
 
Ад хок грантови - Civica Mobilitas
Ад хок грантови - Civica MobilitasАд хок грантови - Civica Mobilitas
Ад хок грантови - Civica MobilitasМЦМС | MCIC
 
Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов посто...
Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов посто...Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов посто...
Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов посто...МЦМС | MCIC
 
Цели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општество
Цели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општествоЦели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општество
Цели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општествоМЦМС | MCIC
 
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdf
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdfГодишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdf
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdfДетска Амбасада Меѓаши
 
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdf
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdfГодишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdf
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdfFirst Children's Embassy in the World
 
Мали грантови за локални општествени акции - Civica Mobilitas
Мали грантови за локални општествени акции - Civica MobilitasМали грантови за локални општествени акции - Civica Mobilitas
Мали грантови за локални општествени акции - Civica MobilitasМЦМС | MCIC
 
Стратегија за соработка на Општина Јегуновце со граѓанскиот сектор и негов по...
Стратегија за соработка на Општина Јегуновце со граѓанскиот сектор и негов по...Стратегија за соработка на Општина Јегуновце со граѓанскиот сектор и негов по...
Стратегија за соработка на Општина Јегуновце со граѓанскиот сектор и негов по...МЦМС | MCIC
 
Позначајни организациски постигнувања и заложби.pdf
Позначајни организациски постигнувања и заложби.pdfПозначајни организациски постигнувања и заложби.pdf
Позначајни организациски постигнувања и заложби.pdfFirst Children's Embassy in the World
 
"Влијанието на невладините организации"
"Влијанието на невладините организации""Влијанието на невладините организации"
"Влијанието на невладините организации"Enisa Bajrami
 
Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Мак...
Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Мак...Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Мак...
Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Мак...МЦМС | MCIC
 
Целна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговарамеЦелна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговарамеMetamorphosis
 
Северна Македонија донира: ОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН KOVID-19, 30. јуни
Северна Македонија донира: ОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН KOVID-19, 30. јуниСеверна Македонија донира: ОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН KOVID-19, 30. јуни
Северна Македонија донира: ОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН KOVID-19, 30. јуниCatalyst Balkans
 
Целна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговарамеЦелна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговарамеMetamorphosis
 
Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со...
Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со...Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со...
Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со...МЦМС | MCIC
 
Klaster Kreativa
Klaster KreativaKlaster Kreativa
Klaster KreativaAvizoMC
 
Односи со јавноста поим и потреба
Односи со јавноста поим и потребаОдноси со јавноста поим и потреба
Односи со јавноста поим и потребаMetamorphosis
 
Општествената одговорност на граѓаните
Општествената одговорност на граѓанитеОпштествената одговорност на граѓаните
Општествената одговорност на граѓанитеМЦМС | MCIC
 

Similar to Годишен извештај 2020 - МЦМС (20)

Македонија донира: Одговорот на филантропијата кон КОВИД-19 (31 мај 2021)
Македонија донира: Одговорот на филантропијата кон КОВИД-19 (31 мај 2021)Македонија донира: Одговорот на филантропијата кон КОВИД-19 (31 мај 2021)
Македонија донира: Одговорот на филантропијата кон КОВИД-19 (31 мај 2021)
 
Македонија донира: Одговорот на филантропијата кон КОВИД-19, 31 јануари
Македонија донира: Одговорот на филантропијата кон КОВИД-19, 31 јануариМакедонија донира: Одговорот на филантропијата кон КОВИД-19, 31 јануари
Македонија донира: Одговорот на филантропијата кон КОВИД-19, 31 јануари
 
The Citizen has the floor
The Citizen has the floorThe Citizen has the floor
The Citizen has the floor
 
Ад хок грантови - Civica Mobilitas
Ад хок грантови - Civica MobilitasАд хок грантови - Civica Mobilitas
Ад хок грантови - Civica Mobilitas
 
Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов посто...
Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов посто...Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов посто...
Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов посто...
 
Цели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општество
Цели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општествоЦели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општество
Цели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општество
 
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdf
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdfГодишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdf
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdf
 
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdf
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdfГодишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdf
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdf
 
Мали грантови за локални општествени акции - Civica Mobilitas
Мали грантови за локални општествени акции - Civica MobilitasМали грантови за локални општествени акции - Civica Mobilitas
Мали грантови за локални општествени акции - Civica Mobilitas
 
Стратегија за соработка на Општина Јегуновце со граѓанскиот сектор и негов по...
Стратегија за соработка на Општина Јегуновце со граѓанскиот сектор и негов по...Стратегија за соработка на Општина Јегуновце со граѓанскиот сектор и негов по...
Стратегија за соработка на Општина Јегуновце со граѓанскиот сектор и негов по...
 
Позначајни организациски постигнувања и заложби.pdf
Позначајни организациски постигнувања и заложби.pdfПозначајни организациски постигнувања и заложби.pdf
Позначајни организациски постигнувања и заложби.pdf
 
"Влијанието на невладините организации"
"Влијанието на невладините организации""Влијанието на невладините организации"
"Влијанието на невладините организации"
 
Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Мак...
Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Мак...Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Мак...
Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Мак...
 
Целна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговарамеЦелна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговараме
 
Северна Македонија донира: ОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН KOVID-19, 30. јуни
Северна Македонија донира: ОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН KOVID-19, 30. јуниСеверна Македонија донира: ОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН KOVID-19, 30. јуни
Северна Македонија донира: ОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН KOVID-19, 30. јуни
 
Целна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговарамеЦелна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговараме
 
Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со...
Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со...Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со...
Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со...
 
Klaster Kreativa
Klaster KreativaKlaster Kreativa
Klaster Kreativa
 
Односи со јавноста поим и потреба
Односи со јавноста поим и потребаОдноси со јавноста поим и потреба
Односи со јавноста поим и потреба
 
Општествената одговорност на граѓаните
Општествената одговорност на граѓанитеОпштествената одговорност на граѓаните
Општествената одговорност на граѓаните
 

More from МЦМС | MCIC

Macedonian Center for International Cooperation - Annual Report 2022
Macedonian Center for International Cooperation - Annual Report 2022Macedonian Center for International Cooperation - Annual Report 2022
Macedonian Center for International Cooperation - Annual Report 2022МЦМС | MCIC
 
ENDRA MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR Raport Vjetor 2022
ENDRA MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR Raport Vjetor 2022ENDRA MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR Raport Vjetor 2022
ENDRA MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR Raport Vjetor 2022МЦМС | MCIC
 
Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3МЦМС | MCIC
 
Видливост на граѓанските организации - 2
Видливост на граѓанските организации - 2Видливост на граѓанските организации - 2
Видливост на граѓанските организации - 2МЦМС | MCIC
 
Вклучување на конституенти во ГО
Вклучување на конституенти во ГОВклучување на конституенти во ГО
Вклучување на конституенти во ГОМЦМС | MCIC
 
Видливост на граѓанските организации - 1
Видливост на граѓанските организации - 1Видливост на граѓанските организации - 1
Видливост на граѓанските организации - 1МЦМС | MCIC
 
Транспарентност на граѓански организации 4
Транспарентност на граѓански организации 4Транспарентност на граѓански организации 4
Транспарентност на граѓански организации 4МЦМС | MCIC
 
Транспарентност на граѓански организации 3
Транспарентност на граѓански организации 3Транспарентност на граѓански организации 3
Транспарентност на граѓански организации 3МЦМС | MCIC
 
Транспарентност на граѓански организации 2
Транспарентност на граѓански организации 2Транспарентност на граѓански организации 2
Транспарентност на граѓански организации 2МЦМС | MCIC
 
Транспарентност на граѓански организации 1
Транспарентност на граѓански организации 1Транспарентност на граѓански организации 1
Транспарентност на граѓански организации 1МЦМС | MCIC
 
Транспарентност на граѓански организации 8
Транспарентност на граѓански организации 8Транспарентност на граѓански организации 8
Транспарентност на граѓански организации 8МЦМС | MCIC
 
Транспарентност на граѓански организации 7
Транспарентност на граѓански организации 7Транспарентност на граѓански организации 7
Транспарентност на граѓански организации 7МЦМС | MCIC
 
Транспарентност на граѓански организации 6
Транспарентност на граѓански организации 6Транспарентност на граѓански организации 6
Транспарентност на граѓански организации 6МЦМС | MCIC
 
Транспарентност на граѓански организации 5
Транспарентност на граѓански организации 5Транспарентност на граѓански организации 5
Транспарентност на граѓански организации 5МЦМС | MCIC
 
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2МЦМС | MCIC
 
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1МЦМС | MCIC
 

More from МЦМС | MCIC (20)

Macedonian Center for International Cooperation - Annual Report 2022
Macedonian Center for International Cooperation - Annual Report 2022Macedonian Center for International Cooperation - Annual Report 2022
Macedonian Center for International Cooperation - Annual Report 2022
 
ENDRA MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR Raport Vjetor 2022
ENDRA MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR Raport Vjetor 2022ENDRA MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR Raport Vjetor 2022
ENDRA MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR Raport Vjetor 2022
 
MCIC Annual Report 2021
MCIC Annual Report 2021MCIC Annual Report 2021
MCIC Annual Report 2021
 
MCMS Raport Vjetor 2021
MCMS Raport Vjetor 2021MCMS Raport Vjetor 2021
MCMS Raport Vjetor 2021
 
MCMS Raport Vjetor 2020
MCMS Raport Vjetor 2020MCMS Raport Vjetor 2020
MCMS Raport Vjetor 2020
 
MCIC Annual Report 2020
MCIC Annual Report 2020MCIC Annual Report 2020
MCIC Annual Report 2020
 
Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3
 
Видливост на граѓанските организации - 2
Видливост на граѓанските организации - 2Видливост на граѓанските организации - 2
Видливост на граѓанските организации - 2
 
Вклучување на конституенти во ГО
Вклучување на конституенти во ГОВклучување на конституенти во ГО
Вклучување на конституенти во ГО
 
Видливост на граѓанските организации - 1
Видливост на граѓанските организации - 1Видливост на граѓанските организации - 1
Видливост на граѓанските организации - 1
 
Транспарентност на граѓански организации 4
Транспарентност на граѓански организации 4Транспарентност на граѓански организации 4
Транспарентност на граѓански организации 4
 
Транспарентност на граѓански организации 3
Транспарентност на граѓански организации 3Транспарентност на граѓански организации 3
Транспарентност на граѓански организации 3
 
Транспарентност на граѓански организации 2
Транспарентност на граѓански организации 2Транспарентност на граѓански организации 2
Транспарентност на граѓански организации 2
 
Транспарентност на граѓански организации 1
Транспарентност на граѓански организации 1Транспарентност на граѓански организации 1
Транспарентност на граѓански организации 1
 
Транспарентност на граѓански организации 8
Транспарентност на граѓански организации 8Транспарентност на граѓански организации 8
Транспарентност на граѓански организации 8
 
Транспарентност на граѓански организации 7
Транспарентност на граѓански организации 7Транспарентност на граѓански организации 7
Транспарентност на граѓански организации 7
 
Транспарентност на граѓански организации 6
Транспарентност на граѓански организации 6Транспарентност на граѓански организации 6
Транспарентност на граѓански организации 6
 
Транспарентност на граѓански организации 5
Транспарентност на граѓански организации 5Транспарентност на граѓански организации 5
Транспарентност на граѓански организации 5
 
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
 
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1
 

Годишен извештај 2020 - МЦМС

 • 1. Годишен извештај 2 0 2 0 М А К Е Д О Н С К И Ц Е Н Т А Р З А М Е Ѓ У Н А Р О Д Н А С О Р А Б О Т К А / / М Ц М С MCMS.MK
 • 2. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2020 2 Содржина ВИЗИЈА И МИСИЈА 3 ЦЕЛИ И МЕТОДИ 3 ПОРАКА ОД РАКОВОДСТВОТО 4 ВКОРЕНЕТО И ВЛИЈАТЕЛНО ГРАЃАНСКО ОПШТЕСТВО 5 ПРОГРАМА ЗА ПОДДРШКА НА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО „ЦИВИКА МОБИЛИТАС“ 6 НАЦИОНАЛЕН РЕСУРСЕН ЦЕНТАР НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 8 ОДРЖЛИВО ГРАЃАНСКО ОПШТЕСТВО- ДРЖАВНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 10 ДОБРО ВЛАДЕЕЊЕ И БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈА 12 РЕГИОНАЛНА МРЕЖА ЗА АНТИКОРУПЦИЈА 13 СОЦИЈАЛНА КОХЕЗИЈА И НАМАЛУВАЊЕ НА СИРОМАШТИЈАТА 15 ПОДДРШКА НА ОПШТИНИТЕ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ 16 МАЛИ РАЗВОЈНИ ИНИЦИЈАТИВИ 17 ПОДДРЖАН ПРОЦЕС НА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ 18 ЕУРО ФОКУС 19 ПАРТНЕРСТВА, ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ И ПОДДРШКА 20 ОДНОСИ СО АКТЕРИТЕ 21 ПОДДРШКА – ОДРЖЛИВ МЦМС 21 ОРГАНИЗАЦИЈА 22 ПЕРСОНАЛ – ИЗВРШНА КАНЦЕЛАРИЈА 23 НЕЗАВИСНО РЕВИЗОРСКО МИСЛЕЊЕ 24 ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ 25
 • 3. 3 МАКЕДОНСКИ ЦЕНТАР ЗА МЕЃ УНАРОДНА СОРАБОТК А Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) е организација на граѓанското општество што веру- ва во мир, хармонија и просперитет на луѓето во Македонија, на Балканот и глобално. Визија и мисија Мисија Мисијата на МЦМС е да предводи промени со нови и алтернативни решенија на општествените пробле- ми, кои влијаат на другите актери и кои се вклучува- ат во главните текови. Визија МЦМС ја заснова визијата на универзалните принци- пи на граѓанското општество и партиципативна де- мократија, владеење на правото, рамномерен и одр- жлив социоекономски развој, ненасилство, почит и меѓузависност и културна разноличност. Цели Долгорочни цели на МЦМС се: » Вкоренето и влијателно граѓанско општество » Добро владеење и борба против корупцијата; » Социјална инклузија и кохезија; » Поддржан процес на евроинтеграција; » Подготвеност за миграциски предизвици; » МЦМС, независна и организација со кредибилитет – тивок но видлив поврзувач; » МЦМС, атрактивна и иновативна организација. Активностииметоди МЦМС активностите ги остварува преку: » Застапување (информирање, градење свест, едукација, креирање и влијание на политики, следење и барање одговорност); » Развојна поддршка (капацитети и инфраструктура); » Социјално- хуманитарна поддршка. Организациските методи се раководење и спрове- дување. Цели и методи
 • 4. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2020 4 МЦМС оваа година се соочи со светскиот предизвик на функционирање во време на пандемија предизвикана од корона-вирусот или Ковид-19. Беше потребно доста енергија да се работи во тнр. нова нормалност, многу прилагодувања и иновативност за да се излезе во пресрет на но- вите, најчесто итни барања на граѓанските организации и на граѓаните воопшто. Во такви услови, МЦМС спроведуваше вкупно 36 проекти со буџет од околу 110 милиони денари. Во „Цивика мобилитас“ се спроведуваа 109 грантови. Новина беа 15 ад-хок грантови кои беа одобрени заради итен одговор на проблемите предизвикани од Ковид-19. Во адаптиран формат се одржаа и сите планирани настани. Темите на настаните беа диктирани од актуелна- та состојба предизвикана од пандемијата, но граѓанските организации покажаа подготвеност да им помогнат не само на граѓаните туку и на институциите. Издадени се и четири броја од списанието Граѓаните за промени, а беа објавени и прегледи и вонреден билтен за активностите на граѓанските организации за Ковид-19. Граѓанскиот ресурсен центар одржа седум обуки за 129 претстав- ници на граѓански организации, беа доделени 14 мали акциски грантови за застапување на локално ниво и за справување со Ковид-19, и се одржаа пет онлајн настани за околу 250 претставници на ГО. Канцеларијата за поддршка одговори на 193 барања од граѓански организации или од граѓани, а беа одржани вкупно 155 настани на други организации во просториите на ресурсните центри или преку Зум што го обезбеди ГРЦ. Преку активностите на програмата Одржливо граѓанско општество-Државно финансирање за ГО продолжи следењето на државните финансии за граѓански организации. Организациите беа обучени за управување со ризици и за подобрување на транспарентноста и отчетноста, а беа организирани и три настани за повеќе од 150 учесници. Вкупно 12 организации и мрежи добија грантови. Партнерите од програмата Регионална мрежа за антикорупција беа активни во застапување на политики и промени во нивните држави. Подготвени се 16 новинарски стории поврзани со доброто владеење и Ко- вид-19, еден коментар на предлогот на Европската комисија за ревидираниот пристап за проширување и три тематски документи за јавни политики. Одржани се два вебинари за околу 140 учесници и издадени се осум броја на е-Билтенот на СЕЛДИ. Во проектот Механизам за поддршка на тутунопроизводители вкупно 356 тутунопроизводители и двајца ан- гажирани работници (аргати) побарале помош  или информација од операторките. Како дел од Мали развој- ни иницијативи (МРИ) поддржана е општинската организација на Црвен крст од Охрид за активностите за помош на ранливи категории граѓани и лица во државен карантин, двете поврзани со Ковид-19. Во проектот Поддршка на општините за воспоставување социјални услуги, беа поддржани 65 општини. Во вкупно 30 општини ќе се воспостават социјални услуги. Како дел од проектот ЕУро Фокус, актуелните теми поврзани со евроинтеграциите на Македонија беа анализирани и дискутирани во 35 телевизиски емисии на ЕУро Фокус, поткрепени со три телефонски анкети и 12 истражувања од трети страни. Вкупно 30 претставници на граѓан- ски организации и новинари учествуваа на обуките за евроинтеграции. Александар Кржаловски Директор Порака од раководството
 • 5. Вкоренето и влијателно граѓанско општество
 • 6. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2020 6 Програма за поддршка на граѓанското општество „Цивика мобилитас“ Бројот на активни грантови беше 109. Покрај редовните акциски, институционални и мали грантови, беа одобрени 15 ад- хок грантови кои беа наменети за надминување на итните потреби на корисниците на граѓанските организации предизви- кани од пандемијата. Продолжи менторирањето на грантистите, а со одредено одложување, се одржаа и сите планирани настани: Национален и два тематски форуми, Фестивал и Средба за вмрежување. Издадени се и четири броја од списание- то Граѓаните за промени, а на е-Платформата беа објавени над 900 активности на ГО поврзани со Ковид-19. Дасеподобрипротокотнаинформациимеѓуграѓанскитеорганизациииглавниотштабза координирањекризи Цивика мобилитас ги покани на дебата д-р Венко Филипче, министер за здравство, Стојанче Ангелов, в.д директор на Центарот за управување со кризи и Зоран Дранговски од Македонското здружение на млади правници, претставник на граѓанскиот сектор во Главниот штаб за управување со кризи и сите заинтересирани граѓански организации да разговараат за „Справување со кризата со (не)доволно ре- сурси“. „Во справувањето со оваа пандемија два моменти се многу важни: интензивната соработка и комуникација со сите чи- нители и честата комуникација со јавноста за да се спречи ширењето лажни вести, да се дадат точни информации и да се слушне фидбек“, рече д-р Венко Филипче. Ангелов се задржа на два аспекти во соработката со граѓан- ските организации: подигање на јавната свест и надзор и контрола на политиките. „Очекуваме, граѓанскиот сектор уште повеќе да придонесува за овие прашања, граѓаните да бидат поинформирани што ќе се подобри превенција во борбата со пандемијата“, додаде тој. За Зоран Дранговски, клучно е институциите да знаат што работат ГО за да ги зна- ат нивните капацитети и ресурси. Граѓанските организации, ги презентираа потребите на нивните корисници и горливите прашања како што се пристапот до информации, пристапот до услуги, третманот на лицата со хендикеп и другите ранливи категории итн. Тие се интересираа за тоа како институциите ќе ги инфор- мираат граѓаните за процесот на вакцинација, кои граѓани ќе имаат приоритет и како ќе се справуваат со предизвици- те во целиот процес. Министерот потенцирашe добри примери на соработка со граѓанските организации и пред кризата. „Сакаме да напра- виме законски измени со кои ќе ги зголемиме ингеренци- ите на граѓанските организации со што ќе ги искористиме нивните капацитети. Тие имаат знаења, добра комуника- ции со корисниците, соодветни ресурси кои можат да бидат од помош“, рече тој. Дранговски истакна дека ќе инсистира на подобар проток на информациите од Главниот кризен штаб кон јавноста и директна комуникација со ГО.
 • 7. 7 МАКЕДОНСКИ ЦЕНТАР ЗА МЕЃ УНАРОДНА СОРАБОТК А Цел: Постигнување општествените промени во Македонија кои се поттикнати од силниот граѓански сектор, активните граѓани и добрата соработка со властите, што резултира со потранспарентно, поотчетно и социјално-инклузивно управување на централно и на локално ниво. ФестивалотнаграѓанскитеорганизациивознакотнаборбатасоКовид-19 Над 80 граѓански организации ги претставија своите здру- женија пред граѓаните во Градскиот парк околу Школка како дел од Фестивалот на Цивика мобилитас - „Ден на граѓанските организации“. Оваа година фестивалот се одр- жуваше во услови на пандемија, а истовремено ги славеше успесите и одговорот кој го дадоа организациите во справу- вањето со неа. За Амбасадорката на Швајцарија, Н.Е. Сибил Сутер Тејада, Фестивалот на Цивика мобилитис е пример за тоа како и покрај рекордните над 80 граѓански организации е возможно да се почитуваат мерките за безбедност додека се презентираат постигнатите резултати. Организациите им го свртеа вниманието на минувачите преку квизови, игри, работилници, изложби, драмски из- ведби и видео проекции. Граѓаните имаа можност да се информираат за тоа како да станат поодговорни при упо- требата на природните ресурси, како да станат донатори и да придонесат во своите локални заедници, каде да бараат повеќе информации за различните облици на трговијата со луѓе, кој може да им даде бесплатни правни совети, со кого да разговараат за менталното здравје и да се тестираат за ХИВ и веднаш да ги добијат резултатите. На третиот по ред Фестивал на Цивика мобилитас, покрови- тел беше сопругата на Претседателот на државата, Елизабе- та Ѓоргиевска. „Верувам дека ниту пандемијата на Ковид 19, ниту било што друго не смее да не поколеба и понатаму да останеме активни граѓани, да учествуваме во граѓанските иницијативи, да бидеме членови на невладините организа- ции и да волонтираме“, додаде Ѓоргиевска. Гостинка на главната дискусија на Фестивалот беше Мила Царовска, министерка за образование. Со неа присутните дискутираа за активностите на здруженијата во поддршка на државниот одговор на КОВИД-19 кризата. „Граѓански- те организации и партнерите брзо се реорганизираа со појавата на пандемијата“, рече Царовска. Неминовна тема беше и образованието во време на пандемија, улогата на наставниците, учениците и нивните семејства. Министер- ката Царовска ги повика граѓанските организации да се вклучат во креирањето и поддршката на реформските про- цеси за квалитетно образование. Оваа година Фестивалот на граѓанските организации се поклопи со Светскиот ден за борба против сиромаштијата, па неколку од хуманитарните организации имаа акции за собирање и дистрибуирање на прехранбени артикли и об- лека на лицата на кои им е најпотребно. Главната тема на овогодинешниот Фестивал беше справу- вањето со пандемијата, но истовремено и славењето на оние кои беа меѓу првите кои излегоа на терен за да по- могнат, оние кои помогнаа во креирањето мерки за поу- спешно надминување на пандемијата и оние кои секогаш во преден план ги имаат потребите на нивните заедници.
 • 8. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2020 8 Национален ресурсен центар на граѓански организации На седум обуки беа обучени 129 претставници на граѓански организации (ГО), а на петте настани учествуваа околу 250 претставници на ГО. Беа доделени 14 мали грантови за застапување на локално ниво и за справување со кризата предиз- викана од Ковид-19, а беа подготвени 12 прегледи за финансиски можности и пет месечни извештаи од следењето на ЕНЕР. Канцеларијата за поддршка одговори на 193 барања од ГО и граѓани, а беа одржани вкупно 155 настани од други органи- зации во живо или на платформата ЗООМ обезбедена од ГРЦ. Подготвени се две анализи: за овозможувачката околина за БрзодговорназдруженијатазанајзагрозенитезаедниципогодениодКОВИД-19 Ковид-19 најмногу ги погоди најранливите групи луѓе, оние кои се во постојана криза. Оваа, здравствената, уште повеќе ги нагласи лошите услови во кои живеат и пробле- мите со кои секојдневно се соочуваат. Затоа ним, особено им беше важна било каква поддршка. „Успешно реализиравме средби со 20 жени кои имаа по- треба од психолошка поддршка“, велат од организација- та „Рома перспектив“ од Прилеп. Проблемите на нивните сограѓанки настанале по започнување на кризата бидејќи во една просторија живеат лица од сите генерации. „Голем дел од жените ја следат онлајн наставата со нивните деца со помош на само еден паметен уред. Останатите деца мора да ги пропуштат часовите кои се одржуваат во истиот пе- риод. Покрај тоа, дел од жените ни укажаа дека се преопто- варени со домашните обврски, затоа што целото семејство е дома и тие треба повеќе да работат“, велат тие. Ова здру- жение работеше на намалување на гладот и хигиенските потреби на социјално загрозените семејства. Тие доделија 110 пакети со храна и хигиенски средства во прилепската населба „Тризла 2“. Организираа и онлајн средби со ром- ската заедница за обезбедување психолошка поддршка и за информирање за економските мерки од Владата, мерки- те за вработување, за начинот на запишување на децата во градинка, основни и средни училишта. Слична е ситуацијата и во кумановската населба „Тоде Мендол“, каде работеше Хуманитарното доброчинително здружение „Света Мајка Тереза“. Од ситуацијата заклучиле дека населението има најголем проблем со хигиенските ус- лови и образовните материјали. Беким Салиу, претседател на здружението, раскажува за семејство со седум деца кое нема пари да им купи обичен молив на своите четири деца кои се школуваат, како и за самохрани мајки со мали деца кои немаат пари да купат пелени и други основни средства за хигиена. Преку нивната акција поддржана од ГРЦ, поделија 30 едукативни и забавни пакети; 40 пакети со школски прибор; како и 30 хуманитарни пакети со основни хигиенски производи. ГРЦ меѓу првите им излезе во пресрет на организациите и нивните корисници и со грантови за итни интервенции, поддржа седум ГО кои им помогнаа на над 1.000 социјално загрозени семејства, припадници на маргинализираните групи, земјоделци и жртви на семејно насилство.
 • 9. 9 МАКЕДОНСКИ ЦЕНТАР ЗА МЕЃ УНАРОДНА СОРАБОТК А Цел: Обезбедени услуги за градење на капацитети на граѓански организации, за тие да бидат ефективни и отчетни независни актери и придонес кон опкружување кое е поволно за граѓанското општество АкадемијанаГраѓанскиресурсенцентар Во мај 2020 година, Граѓанскиот ресурсен центар (ГРЦ) вос- постави Академија, како еден од начините за учење, првен- ствено наменета за граѓанските организации но, и за сите кои сакаат да си ги подобрат знаењата и вештините на те- мите што се нудат. Академијата е дигитална и интерактивна образовна алатка со која заинтересираните можат да учат тогаш кога на нив им одговара. Таа се вклопува во сечиј дневен распоред. Тоа го олеснува учењето, го подобрува личниот развој, а со тоа и развојот на граѓанското општество. Заинтересираните за користење на Академијата се реги- стрираат на https://rcgo.mk/akademija/ со што добиваат пристап до сите ресурси за учење: кратки видео преда- вања, квизови, ресурсни материјали и можност за дискусија со други учесници. Во воспоставувањето на Академијата, тимот на ГРЦ се во- дел од потребата основните знаења за функционирање на граѓанските организации да бидат постојано достапни. „Обуката за која секогаш е најголем интересот е Раково- дење со проектен циклус“, вели Валентина Атанасовска, координаторка на Граѓанскиот ресурсен центар, „сакавме знаењето на оваа тема да не зависи од тоа колку учесници можеме да примиме на една обука и колку такви обуки мо- жеме да одржиме годишно. Едноставно, основната верзија на оваа обука да биде секогаш достапна за нашите целни групи“, додава таа. Лансирањето на оваа нова алатка на ГРЦ дојде во време на пандемија, кога Ковид-19 ги менуваше правилата на функ- ционирање на сите полиња и на сите нивоа. Ова само ја засили потребата од воспоставување на вакви алатки за учење. Тоа го покажа статистиката, односно бројот на по- сети на страната за обуката е 2.670, додека пак за обуката се регистрирале 445 учесници. И коментарите во групата што беше направена на Фејсбук која веќе брои 138 чле- нови зборуваат за интересот. За Александра Николовска, предавањата биле многу корисни особено во услови на пандемија. „Искрено се надевам дека и кога ќе се норма- лизираат условите, ќе постои можност за он-лајн посета на обуките, бидејќи, заради големата заинтересираност, секој не е во можност да ги посети“, вели таа. „Првиот пат го гле- дав видеото и на квизот што го решив имав резултат 76/96. Денеска пак го решив квизот и резултатот беше подобар 96/96. Супер е оваа онлајн обука и се надевам дека ќе има повеќе вакви“, вели Стојан Овнарски, кој сега почнува да го гради искуството во оваа област. И за Сунчица Саздовска, обучувач на Академијата, предно- стите се очигледни, особено можноста да се опфатат по- веќе учесници. Она што недостасува, според неа, е вмрежу- вањето и можноста за дискусии и учење едни од други. „Во некоја, верувам, скорешна иднина, ќе можеме да размислу- ваме за обуки кои ги комбинираат најполезните аспекти од различните пристапи“, додава таа. Тимот на ГРЦ планира да ја збогати Академијата со други основни обуки и знаењата да ги направи достапни на сите заинтересирани.
 • 10. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2020 10 Одржливо граѓанско општество- државно финансирање на граѓанските организации Граѓанските организации ја добија веб алатката за само-оценка на македонски јазик, а 12 од нив добија грантови за транспарентност, зајакнување и саморегулација. Над 50 претставници на граѓански организации или мрежи ги подобрија вештините за управување со ризици и за подобрување на транспарентноста и отчетноста. ГО дискутираа за Извештајот за управувачките практики за транспарентност и отчетност на граѓански организации и за различните пристапи на граѓански организации за зголемување на транспарентноста. Организацискитепромениносатпридобивкиизацелнитегрупи Седум грантови за транспарентност донесоа значајни по- зитивни ефекти врз внатрешното работење на ГО што на долги патеки ги вкоренува во општеството и го зголемува нивното влијание во застапувањето за прашања важни за нивните целни групи и граѓаните воопшто. Дел од грантистите воспоставија промени во својата орга- низациска структура што го подобри позиционирањето во секторот и ги зголемува шансите за успех. Позначајни про- дукти се: правилници и пишани процедури за внатрешното работење на организациите, комуникациски стратегии, го- дишни наративни и финансиски извештаи како и независ- ни ревизии за финансиското работење итн. Некои грантисти, преку обуки им овозможија на членовите да се здобијат со нови вештини и знаења. Така, МЕДИУМ од Гостивар, организираше три обуки на кои членовите ги подобрија вештините за употреба на мултимедијални алат- ки. Ова им помогна подобро да ги искористат социјалните медиуми за комуникација на резултатите и да го зголемат бројот на следбеници, па наместо планираното зголему- вање од 30%, тие се зголемија за речиси 60%. Поддршката му помогна за здружението Култ-транзен од Струмица подобро да биде препознаена од своите целни групи и од донаторите, вклучително и бизнис секторот. Во исто време, го зголеми нивното влијание во јавноста особе- но во контекст на промена на јавните културни политики, стекнување на нови партнерства и подобрување на амби- ентот во целокупниот развој на културата во државата. „За време на проектот, за прв пат во својата работа усво- ивме програма за работа и назначивме програмски коор- динатори“, велат од здружението „Надеж – Норе“. Тие се задоволни што прераснуваат во здружение со цврсти прак- тики за финансиска транспарентност и отчетност, со декла- рирана родова еднаквост, со јасни програмски приоритети. Вкупниот буџет на грантовите беше околу 1.660.000 денари или секој од нив имал во просек по околу 240.000 денари. Иако не толку големи, овие грантови, употребени на вис- тинскиот начин, направија значајни промени кај ГО, а на долги патеки и кај нивните целни групи и граѓаните.
 • 11. 11 МАКЕДОНСКИ ЦЕНТАР ЗА МЕЃ УНАРОДНА СОРАБОТК А Цел: Ефективни, транспарентни и отчетни граѓански организации кои делуваат во поддржувачка финансиска околина Ризицитеможатдасепредвидат,аштетитеоднивдасенамалат Имаат ли организациите систем за предвидување на ри- зици или само „гаснат пожари“? Разјаснувањето на ова прашање дојде на двете обуки за управување со ризици, одржани во јуни и ноември 2020 година, на кои вкупно 36 учесници стекнаа нови знаења и вештини на оваа тема. Тоа ќе им помогне на време да се подготват, да најдат можни решенија со кои подобро ќе ги искористат ресурсите, ќе го зголемат учинокот и ќе да ги намалат можните штети врз вработените и конституентите. Според обучувачката Веро- ника Волдан, многу од нив ги подобриле нивните системи за време на обуката и ќе продолжат тоа да го прават и по завршувањето. За Јосипа Ризанкоска од здружението Дијалог – центар за делиберативна демократија, обуката е ново искуство. „Ова беше одлична можност да размислам за реалните ризици со кои се соочуваме како тим, а кои може да се управува- ат преку добро планирање и навремено и редовно реви- дирање“, вели таа. Весна Глигорова од Центарот за упра- вување со промени вели дека обуката и помогнала да го заврши започнатиот регистер на ризици во нејзината орга- низација, полесно да го дефинира ризикот и да направи ди- стинкција помеѓу реалноста и потенцијалниот ризик. Спо- ред неа, секоја ГО, без разлика на големината, треба да има регистер на ризици зошто на тој начин полесно ќе ги пред- видува настаните и полесно ќе се носи со ризиците. „Обука- та ми ги искристализира поимите ризик и тековен проблем и ме научи како да не ги мешам во идното менаџирање и планирање во мојата организација“, рече Јован Сталевски, од ЦЕФЕ Македонија. Според него, едноставните матрици за предвидување на ризици се значаен ресурс за организа- циите. „Ова знаење послужи и како градење на капацитети и на двата нови центри за претприемништво на “ЦЕФЕ Ис- ток” во Штип и “ЦЕФЕ Струмица“, додаде тој. Учесниците имаа можност да слушнат и за опасностите од злоупотреба на граѓанските организации за цели на теро- ризам, за што зборуваше Искра Дамчевска од Управата за финансиско разузнавање (УФР). Таа истакна дека злоупо- требата може да се случи преку собирање и трансфери- рање на средства, за обезбедување на логистичка поддрш- ка, за поттикнување и регрутирање на терористи и друг вид поддршка на терористичките организации и операции. Дамчевска ја потенцираше важноста за унапредување на системот на превенција од тероризам, заштита на интегри- тетот на ГО, зачувувањето на довербата на јавноста и дона- торската заедница. „Бев импресионирана од ентузијазмот и ангажирањето на учесниците уште повеќе затоа што обуката беше он-лајн кога е потешко да се мотивираат за активно учество, рече обучувачката Вероника Волдан, консултант за проекти во ЦНВОС – национална мрежа на граѓански организации во Словенија. Поради ситуација со Ковид-19, методологијата на работа беше комбинација од видео сесии во живо и ра- бота во групи на ЗООМ.
 • 12. Добро владеење и борба против корупција
 • 13. 13 МАКЕДОНСКИ ЦЕНТАР ЗА МЕЃ УНАРОДНА СОРАБОТК А Регионална мрежа за антикорупција Партнерите подготвија коментар на Предлогот на Европската комисија за ревидираниот пристап за проширување и три тематски документи за јавни политики поврзани со судство, скриена економија и заробена држава. Подготвени се 16 нови- нарски стории кои обработуваат теми поврзани со корупција. Вкупно 140 учесници ги проследија вебинарите: „Заробена држава“ и „Скриена економија во Западен Балкан“, а МЦМС и ЦИД подготвија осум изданија на е-билтенот за СЕЛДИ. ДржавитенаЗападенБалканзаробениодкорупцијата Мрежата за лидерство и интегритет во Југоисточна Европа (СЕЛДИ) за прв пат воспостави и примени сигурни мерки за следење на заробената држава во регионот на Западен Балкан. Проценката на заробената држава (State Capture Assessment Diagnostics -SCAD) обезбедува увид во овозмо- жувачите на заробената држава, погодените економски сектори и ризиците од монополизација низ регионот. Спо- ред авторите на документот за јавни политики, „Проценка на заробената држава во Западен Балкан 2020: Ризици и опции за политики“, ова е механизам што треба да го ко- ристат креаторите на политики. Резултатите од истражувањето откриваат дека повеќе еко- номски сектори во регионот покажуваат симптоми што може да се припишат на заробена државата. Албанија и Србија се најлошо рангирани според повеќето индикато- ри, особено за критичното поле: судир на лични интереси, а неефикасните антикорупциски политики се проблем во сите овие земји. Антикорупциската политика се смета за особено неефикасна во државните институции поврзани со градежништвото во Албанија и Северна Македонија, во ин- спекторатите за труд во БиХ, Северна Македонија и Србија, во државни организации поврзани со медиуми во Косово и Србија, како и во мобилноста и транспортот и земјодел- ството во Албанија. Наодите беа разговарани и на веб-семинарот „Заробена држава: Премостување на јазот помеѓу дијагнозата и прак- тичните решенија на Западен Балкан. Миша Поповиќ од Институтот за демократија Социетас Цивилис укажа на тоа дека јазот помеѓу дијагнозата и решението е неповрзанос- та на реформите и резултатите од истите. Според него, пра- шање е дали реформите навистина ги даваат посакуваните резултати и дали енергијата може да се искористи поинаку. Освен тоа, според Поповиќ, без независно судство не може да се очекува успех во справување со заробената држава. Заробената држава која е се поактуелна тема всушност е институционализација на коруптивните односи, што дове- дува до приватизација на управувањето. Потребна е поли- тичка храброст која лидерите можат да си ја дадат докол- ку ги одржат блиските односи со граѓанското општество и граѓанските организации во регионот.
 • 14. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2020 14 Цел: Да ги прошири и продлабочи антикорупциските дејствија од законска постапка кон по основано економско делување, како што се решавањето на врската меѓу корупцијата и скриената економија и корупцијата и организираниот криминал. Јавниотпритисокгинатераинституциитедагинаправатвистинскитечекори На 5 февруари 2020 година, Собранието на Република Се- верна Македонија, по скратена постапка ја усвои измена- та на Законот за управување со отпад со која, се забрани увозот на отпад кој се користи како енергија или тнр. РДФ отпад. Ова е чекор напред во заштитата на здравјето на луѓето и животната средина. Успехот е резултат на повеќе актери, но најголем притисок сепак направија граѓанските организации и медиумите. Кога се актуелизираше прашањето на увоз на отпад во др- жавава, организациите Зелен институт од Скопје и Ромски- от центар за демократија од Бујановац (Република Србија), со грантот од СЕЛДИ, веќе работеа со новинари од двете земји на истражувања на корупцијата во фондовите за заштита на животната средина. „Соработката на ГО од една страна и медиумите, од друга е многу важно кога актуели- зираме вакви прашања“, вели Наташа Амдију, претседател- ка на Зелен институт. Според неа, не е лесно да се најдат новинари кои добро ја познаваат темата и имаат вештини и знаења да ја истражуваат корупцијата поврзана со неа. „Се решивме да соработуваме со луѓето од емисијата КОД затоа што се темелни во пристапот и имаат одлична гледа- ност. Верувавме дека темата ќе ја разбранува јавноста и ќе влијае на креаторите на политики“, вели таа задоволна од ефектите од соработката. Емисијата целосно беше посветена на увозот на отпадот, особено РДФ отпад. Eмитувањето дојде во време кога пра- шањето почна да се актуелизира. Емисијата дополнително го зголеми интересот на општата јавност за тоа каков отпад увезува Македонија што резултираше со поширока диску- сија за увозот и за последиците по здравјето на луѓето и жи- вотната средина. „Со голем ентузијазам го сработивме ова истражување за КОД, не само како новинари чија должност е да го штитат јавниот интерес туку и како граѓани кои лич- но се засегнати од проблемот“, вели уредничката Снежана Лупевска Созен. „Веруваме дека ваквите соработки меѓу новинарите и граѓанските активисти можат да ги поместат работите, што се покажа и на овој пример. И двете страни имаа улога на чувари на јавниот интерес, па здружувањето доаѓа некако природно“, додава таа. Дискусијата беше особено жива на социјалните мрежи и ги размрда институциите. Неколку дена по емитувањето на Код, камионите кои го превезувале РДФ отпадот се запрени на граничниот премин „Богородица“ меѓу Северна Македо- нија и Грција. Од отпадот беа земени мостри кои се испра- тени во акредитирана лабораторија во Естонија, затоа што земјава нема таква. До тогаш, вообичаено се проверуваше само документацијата за влез во земјата. Јавниот интерес за увозот на отпад и депониите расте, а медиумите се оби- дуваат да стигнат до одговорите кои ги афектираат сите. Добро употребената поддршка може повеќекратно да го зголеми ефектот. Притисокот од јавноста доведе до изме- на за Законот но, ги алармираше и едуцираше и граѓаните. Ако е ова патот до поздрава животна средина, притисокот треба да расте и понатаму, а ГО да бидат предводници на тие промени барајќи ги вистинските сојузници на тој пат.
 • 15. Социјална кохезија и намалување на сиромаштијата
 • 16. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2020 16 Поддршка на општините за воспоставување социјални услуги Општините и нивните партнерски организации добија поддршка во процесот на подготовка на пријавите за воспоставување социјални услуги што резултираше со доставени 62 пријави на адресата на Министерство- то за труд и социјална политика (МТСП) заклучно со 30 април 2020 година. Посебна Комисија водена од МТСП селектираше вкупно 24 пријави, а до крајот на годината потпиша договори со нив. Ова ќе овозможи да се воспостават социјални услуги во вкупно 30 општини во земјава. Цел: Зајакнување на системот за обезбедување јавни услуги од областа на социјалната заштита
 • 17. 17 МАКЕДОНСКИ ЦЕНТАР ЗА МЕЃ УНАРОДНА СОРАБОТК А Мали развојни иницијативи Активностите оваа година беа насочени кон поддршка на здравствените работници и граѓанските организации во справу- вањето со кризата Ковид-19. МЦМС финансиски ја поддржа општинската организација на Црвен Крст од Охрид за актив- ности за заштита на здравјето на социјално-ранливото население на територијата на општините Охрид и Дебрца и лицата во самоизолација во државниот карантин во хотел Десарет – Охрид. Донацијазаздравственитеработници Над 700 здравствени работници од Универзитетските кли- ники за детски болести и за гинекологија и акушерство до- бија 1462 медицински одела како донација од Македонски- от центар за меѓународна соработка (МЦМС), Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП) и штедилни- цата Можности. На овој начин, организациите им излегоа во пресрет на се поголемите потреби на здравствените работници за заштитна облека што ги наметна кризата предизвикана од Ковид-19. „Сакавме помошта да има повеќе ефекти па затоа, меди- цинските одела се сошиени во текстилна фабрика во Бе- рово, со што, веруваме дека помагаме и за задржување на работните места на вработените“, рече Тетјана Лазаревска, извршен директор на МРФП. Организациите нема да бара- ат враќање на ДДВ, согласно регулативата за донации од јавен интерес, со што ќе придонесат и во буџетот на држа- вата. Солидарноста воопшто, а особено солидарноста кон оние кои се најизложени во борбата против пандемијата предиз- викана од коронавирусот е една од клучните вредности од кои треба да се водиме во работењето во вакви кризни вре- миња. Веруваме дека со оваа донација, барем малку придо- несовме за практикување на оваа вредност. Цел: Создавање основа за активности на ГО и општини за застапување засновано на факти, финансиска одржливост, соработка и одржлив развој
 • 18. Поддржан процес на евроинтеграции
 • 19. 19 МАКЕДОНСКИ ЦЕНТАР ЗА МЕЃ УНАРОДНА СОРАБОТК А ЕУро Фокус Актуелните теми поврзани со евроинтеграциите на Македонија беа анализирани и дискутирани во 35 телевизиски еми- сии на ЕУро Фокус, поткрепени со три телефонски анкети и 12 истражувања од трети страни. Вкупно 30 претставници на граѓански организации и новинари учествуваа на обуките за евроинтеграции спроведени кон крајот на годината. Пулсотнаграѓанитезаевроинтеграциите Еден од најголемите стремежи на граѓаните на Северна Македонија секако е полноправното членство на земјата во Европската Унија. МЦМС проверуваше некои аспекти од поддршката и перцепциите на граѓаните за одделни прашања. Зошто се важни? Затоа што ги намалуваат прет- поставките, не соочуваат со реалните видувања на граѓани- те и го олеснуваат планирањето на следните чекори. Во првата половина од годината, кај граѓаните постоеше оптимизам за евроинтеграциите. Нешто повеќе од една третина од нив (36,7%) рекле дека Македонија прва, од земјите од Западен Балкан, ќе влезе во ЕУ. За ваквиот став не им пречело тоа што две од земјите (Србија и Црна Гора) веќе ги имаат започнато преговорите со ЕУ за разлика од Северна Македонија која уште чека на тој чекор. Повеќе од половина (56,4%) сметаат дека почетокот на преговори ќе ги подобри реформите во правосудството. Се чувствува загриженост кога е во прашање иселувањето. Неколку месеци подоцна граѓаните ги рангираа најзна- чајните реформи за земјата. Оние во здравствениот и об- разовниот систем се на врвот на листата најзначајни ре- форми. На трето место според важност е борбата против корупцијата (12%). Резултатите беа изненадување ако се имаат предвид претходни истражувања каде првите не- колку места се резервирани за тнр. егзистензијални пра- шања. За мнозинство од граѓаните реформите се потреба на земјата што ќе создадат подобар живот. Потоа, кон крајот на октомври и почетокот на ноември, под влијание на бугарските барања со кои се оспорува македон- скиот идентитет, ентузијазмот спласна. Околу две третини сметаат дека секогаш ќе има некој што ги кочи преговорите на Македонија со ЕУ, затоа што тие едноставно не сакаат да станеме нивна членка. Повеќе од половина (52,3%) сметаат дека нема зошто да се разговара со Бугарија за овие пра- шања надвор процесот на евроинтеграции. Истражувањата, макар проверувале перцепции, се уште се постабилен показател за тоа на кои прашања треба да се обрне внимание и кои празнини треба да се пополнат. По- требно е само внимателно да се прочитаат. Сите анкети се направени на национален репрезентативен примерок, по пат на телефонска анкета од страна на агенцијата М-прос- пект. Цел: Подобрување на активното учество на медиумите и граѓанските организации во процесот на пристапување на земјата во Европската Унија.
 • 20. Партнерства, односи со јавност и поддршка
 • 21. 21 МАКЕДОНСКИ ЦЕНТАР ЗА МЕЃ УНАРОДНА СОРАБОТК А Пристапконизворинафинансирање МЦМС подготви и поднесе 10 концепти, пријави за проекти или пријави со кои се изразува интерес за учество на повик за испорака на услуги. Една е одобрена, за две се чека одго- вор, а останатите седум се одбиени. Волонтерство МЦМС продолжи со активностите за поврзување на граѓан- скиот сектор со академијата преку волонтерство и прак- тичната работа. Во почетокот на 2020 година, се придружи еден волонтер од Франција кој работење на својата мастер теза и ги истражуваше односите меѓу Македонија и Грција особено по потпишување на договорот од Преспа. Додека пак во март во работата на МЦМС се вклучија тројца во- лонтери кои беа распоредени на активностите поврзани со проектот „Мојот избор“. Сепак, со почетокот на панде- мијата, волонтерите извршуваа задачи поврзани со ново- настанатата кризна ситуација како и активности поврзани со потреби на тековните проекти. Односи со актерите Во 2020 година, соработката со домашните и странските граѓански организации, министерства и државни институции беше реализирана во рамки на редовните програми на МЦМС, со значително намалена динамика заради пандемијата предизвикана од Ковид-19. Претставници на МЦМС учествуваа на неколку консултативни сесии организирани од Владата и министерствата, а прет- ставници на Владата учествуваа на настаните на МЦМС. Имаше интензивна соработката со општините преку проектот за поддршка на општините за воспоставување социјални ус- луги. Остварени се состаноци со вкупно 59 општини, а таа соработка продолжи и во остатокот од годината. Кај делов- ниот сектор, соработката е поинтензивна со Филип Морис (Philip Morris , Сокотаб и Алијанс уан Македонија (Alliance One) со кои МЦМС веќе 12 години работи на реновирање на училиштата. Соработниците учествуваа на настани во земјата, во реги- онот и пошироко. Најголем дел од настаните, заради те- ковната здравствена криза, се одвиваа онлајн. Поддршка – Одржлив МЦМС Односисојавноста МЦМС редовно информира за своите активности преку по- веќе информациски канали. Во 2020 година беа издадени 12 броја на е-билтенот на МЦМС. Подготвен е и објавен Го- дишниот извештај за работата во 2019 година, а веб-стра- ната на МЦМС е целосно функционална и постојано се ажурира. Дел од содржините се публикуваат и на други со- цијални медиуми овозможувајќи на тој начин што е можно поголема видливост на работењето на МЦМС. Во 2020 г. веб-страната имала 36.842 посети во кои посетителите пре- гледале 74.980 статии. МЦМС редовно комуницираше со медиумите преку прес соопштенија, директни контакти на презентации и промо- ции. Контактите резултираа со 248 објави. Најголем дел од нив се однесуваа на истражувањата поврзани со парламен- тарните избори, кризата предизвикана од Ковид-19, 100 дена Влада, евроинтеграциите и односите со Бугарија. Дел од објавите се однесуваат на настаните на Цивика мобили- тас.
 • 22. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2020 22 СоветнаМЦМС » Александар Зарков (ССК) » Бобан Митевски (МПЦ) » Ванчо Стојанов (општина Василево) » Виктор Арнаудоски (ЗЕЛС) » Герман Филков (ЦГК) » Драган Секуловски (ЗНМ) » Елена Кочоска (Полио плус) » Ирсал Јакупи (ИВЗ) » Лулзим Хазири (АДИ) » Марија Ацковски (Евангелско-методистичка црква (ЕМЦ) » Марко Трошановски (ИДСЦС) » Назим Рашиди (Диверзити медиа) » Никица Кусиникова (Конект) » Ризван Сулејмани (УО на МЦМС) » Самет Скендери (ИнСок) » Сања Васиќ (Телма) » Сашо Клековски » Соња Стефановска-Трајаноска (УНДП) » Тони Затковски (општина Кривогаштани) Организација Советот на МЦМС одржа една седница на која беше усвоен Годишниот извештај за работата на МЦМС за 2019 година со Финансиски извештај и Извештај од независниот ревизор. Покрај тоа, во пресрет на изборите за нов состав на Советот, беа донесени одлуките за бројност на Со- ветот, за Номинациски комитет за избор на Совет и за Листа на овластени предлагачи за членство во Советот на МЦМС. Управниот одбор одржа пет седници. Управенодбор 1. Ризван Сулејмани, претседавач, доктор по политички науки, директор на Институтот за политички и меѓукултурни студии во Скопје 2. Елена Кочовска, заменик- претседавач, Полио плус 3. Самет Скендери, член на ХДЗР „Месечина“- Гостивар 4. Насер Селмани, поранешен претседател на Здружение на новинарите на Македонија 5. Горан Михајловски, уредник на интернет порталот „Сакам да кажам“ 6. Бобан Митевски, Македонска православна црква 7. Сања Васиќ, уредник во националната телевизија Телма и дописник на Гласот на Америка
 • 23. 23 МАКЕДОНСКИ ЦЕНТАР ЗА МЕЃ УНАРОДНА СОРАБОТК А Персонал – Извршна канцеларија На крајот на 2020 г. во МЦМС работеа 22 соработници. Речиси половина од вработените (10) имаат засновано работен однос на неопределено време. Во текот на 2020 година, индивидуално или групно, соработниците тие посетиле 11 обуки од кои три за групно и осум за индивидуално усовршување. Емина Нурединоска (до март) enr@mcms.mk Валентина Атанасовска vat@mcms.mk Јасмина Ристовска jrs@mcms.mk Снежана Камиловска Трповска skt@mcms.mk Александра Савевска asv@mcms.mk Валентина Чичева vch@mcms.mk Симона Огненовска (до март) sog@mcms.mk Дарко Димов ddm@mcms.mk Јасмина Чаушоска jch@mcms.mk Сара Мустафа sms@mcms.mk Наташа Димова niv@mcms.mk Фанија Ивановска fiv@mcms.mk Александра Сиљановска (до ноември) asl@mcms.mk Александар Костадинов aks@mcms.mk Јелмаз Дервиши jdr@mcms.mk Блинера Реџепи brd@mcms.mk Флоријан Мехмети fmh@mcms.mk Одборнадиректори Прв извршен директор Александар Кржаловски akr@mcms.mk Извршен директор Гонце Јаковлеска (до јули) gjk@mcms.mk Групазалокаленразвој Горан Стаматоски gst@mcms.mk Групазаинформации Борис Ристовски brs@mcms.mk Административнагрупа Милка Божиновска Миова mmv@mcms.mk Адис Рахиќ arh@mcms.mk Борче Јакимовски bjk@mcms.mk Данило Митов dmv@mcms.mk Групазаграѓанскоопштество
 • 24. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2020 24 Независно ревизорско мислење
 • 25. ПРИХОДИ 2020 2019 ДОНАЦИИ И ГРАНТОВИ Европска унија 10.617 37.908 Швајцарска агенција за развој и соработка 77.512 22.025 Шведска агенција за меѓународен развој 2.136 0 Тутунски компании 440 5.602 Други донатори 1.694 2.720 Вкупно донации и грантови 92.398 68.256 СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ Мак. развојна фондација за претпријатија 1.674 2.169 НИРАС (Цивика мобилитас) 13.772 12.155 Други сопствени приходи 2.840 381 Вкупно сопствени приходи 18.287 14.705 Камати и позитивни курсни разлики 2.445 2.280 Вонредни приходи 2.053 525 ВКУПНО ПРИХОДИ 115.183 85.766 РАСХОДИ 2020 2019 ДОБРОТВОРНИ РАСХОДИ Цивика мобилитас (ПЦМ) 68.895 26.305 Национален ресурсен центар за ГО (НРЦ) 5.059 5.003 Државно финансирање на ГО (ДФГ) 3.727 5.249 Регионална мрежа за антикорупција СЕЛДИ 337 12.470 Поддржан процес на евроинтеграции (ППЕ) 786 0 Добро владеење и антикорупција (ДВК) 0 1.729 Социјална инклузија и кохезија (СИК) 1.423 6.456 Трошоци по завршени проекти 221 0 Вкупно добротворни расходи 80.449 57.212 Вкупно оперативни расходи 29.189 29.773 ВКУПНО РАСХОДИ 109.638 86.985 БИЛАНС пред оданочување 5.546 -1.219 Данок на вишок на приходи над расходи 198 165 БИЛАНС 5.348 -1.384 БИЛАНС НА СОСТОЈБА 2020 2019 СРЕДСТВА 149.566 128.193 Основни средства 8.138 8.090 Нематеријални вложувања 960 960 Фонд за домување 3.210 3.210 Вкупно постојани средства 12.309 12.261 Парични средства 28.913 1.654 Аванси 45 45 Побарувања од купувачите 3.983 6.771 Краткорочни финансиски побарувања 90.185 92.475 Останати побарувања 14.131 14.987 Вкупно обртни средства 137.257 115.932 ОБВРСКИ И ФОНДОВИ 149.566 128.193 Обврски спрема добавувачите 181 2.305 Други краткорочни обврски 1.128 3.824 Вкупно обврски 54.607 38.531 Фондови 89.611 91.046 Разлика приходи/расходи - тековен период 5.348 -1.384 25 МАКЕДОНСКИ ЦЕНТАР ЗА МЕЃ УНАРОДНА СОРАБОТК А Финансиски извештај
 • 26. Издавач Македонски центар за меѓународна соработка Адреса на издавачот Македонски центар за меѓународна соработка ул. „Никола Парапунов“ 41а п. фах 55, 1060 Скопје Република Македонија Контакт информации Тел.: 02/3065-381 mcms@mcms.mk www.mcms.mk facebook.com/mcms.mk Извршен директор Александар Кржаловски Одговорен уредник Гонце Јаковлеска Подготовка Гонце Јаковлеска Фотографии Фотоархива на МЦМС Графички дизајн Борис Ристовски