SlideShare a Scribd company logo

Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов постојан развој

Со Стратегијата примарно се сака преку унапредување на досегашната соработка на општина Битола со граѓанскиот сектор да се придонесе кон остварување на визијата за активни граѓани кои директно учествуваат во осмислување на локалните политики и придонесуваат кон нивно остварување.

1 of 40
Download to read offline
2012-2015
СтратегијаЗА СОРАБОТКА НА
ОПШТИНА БИТОЛА
СО ГРАЃАНСКИОТ
СЕКТОР И НЕГОВ
ПОСТОЈАН РАЗВОЈ
Општина
Битола
Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов постојан развој
1
Проект: „Граѓански дијалог на локално ниво“
Проектот е финансиран од Европската Унија
„Оваа публикација е изготвена со помош на Европската Унија. Содржината на оваа
публикација е единствена одговорност на Македонски центар за меѓународна соработка
и на никаков начин не ги одразува гледишта на Европската Унија.“
MAKEDONSKI
CENTAR ZA
MAUNARODNA
SORABOTKA
Проектот е спроведуван од МЦМС
2012-2015
СтратегијаЗА СОРАБОТКА НА
ОПШТИНА БИТОЛА
СО ГРАЃАНСКИОТ
СЕКТОР И НЕГОВ
ПОСТОЈАН РАЗВОЈ
2
3
I ВОВЕД 	
1.1. Општа цел на Стратегијата ......................................................................................2
1.2. Методологија.........................................................................................................3
1.3. Принципи .............................................................................................................3
1.4. Опфат на граѓанскиот сектор: целна група.................................................................5
1.5. Временска рамка....................................................................................................5
II ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР ВО БИТОЛА 	 2
2.1. Големина на ГО ......................................................................................................3
2.2. Области на дејствување..........................................................................................3
2.3. Карактеристики на граѓанскиот сектор во Битола........................................................4
2.4. Позначајни достигнувања.......................................................................................5
2.5. Достигнувања од досегашната соработка на општината со граѓанскиот сектор.............5
III СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ	 8
3.1. Вклучување на граѓанскиот сектор во креирањето на локалните политики,
вклучително и во планирање и изработка на стратешките документи во области во
надлежност на локалната самоуправа ..........................................................................10
3.2. Развиена соработка и транспарентна размена на информации помеѓу
општината и граѓанскиот сектор...................................................................................11
3.3. Поттикнување на граѓанскиот активизам, волонтерството
и општествената одговорност......................................................................................12
3.4. Одржливост на граѓанскиот сектор и развиени партнерства.......................................14
3.5. Зајакнување на капацитетите на општинската администрација за унапредување на
соработката со граѓанскиот сектор и негов развој...........................................................15
3.6. Зајакнување на капацитетите на граѓанскиот сектор за развој на локалната заедница . 16
IV СПРОВЕДУВАЊЕ, СЛЕДЕЊЕ И РЕВИЗИЈА	 18
Прилог 1. Акциски план	 20
Содржина
4
I ВОВЕД

Recommended

Стратегија за соработка на Општина Дебар со граѓанскиот сектор и негов постој...
Стратегија за соработка на Општина Дебар со граѓанскиот сектор и негов постој...Стратегија за соработка на Општина Дебар со граѓанскиот сектор и негов постој...
Стратегија за соработка на Општина Дебар со граѓанскиот сектор и негов постој...МЦМС | MCIC
 
Стратегија за соработка на Општина Јегуновце со граѓанскиот сектор и негов по...
Стратегија за соработка на Општина Јегуновце со граѓанскиот сектор и негов по...Стратегија за соработка на Општина Јегуновце со граѓанскиот сектор и негов по...
Стратегија за соработка на Општина Јегуновце со граѓанскиот сектор и негов по...МЦМС | MCIC
 
Evropska povelba za ucestvo na mladite luge vo lokalen i regionalen zivot_SEG...
Evropska povelba za ucestvo na mladite luge vo lokalen i regionalen zivot_SEG...Evropska povelba za ucestvo na mladite luge vo lokalen i regionalen zivot_SEG...
Evropska povelba za ucestvo na mladite luge vo lokalen i regionalen zivot_SEG...Coalition of youth organizations SEGA
 
Соработка помеѓу локалните власти и ГО: Практики на Градот Белград
Соработка помеѓу локалните власти и ГО:Практики на Градот БелградСоработка помеѓу локалните власти и ГО:Практики на Градот Белград
Соработка помеѓу локалните власти и ГО: Практики на Градот БелградМЦМС | MCIC
 
Manual on public participation in the law making process
Manual on public participation in the law making processManual on public participation in the law making process
Manual on public participation in the law making processМЦМС | MCIC
 
Мали грантови за локални општествени акции - Civica Mobilitas
Мали грантови за локални општествени акции - Civica MobilitasМали грантови за локални општествени акции - Civica Mobilitas
Мали грантови за локални општествени акции - Civica MobilitasМЦМС | MCIC
 
Законот за бранителите-краток осврт на политиките за реинтеграција
Законот за бранителите-краток осврт на политиките за реинтеграцијаЗаконот за бранителите-краток осврт на политиките за реинтеграција
Законот за бранителите-краток осврт на политиките за реинтеграцијаМЦМС | MCIC
 
Огледало на Владата 2014: Учество на јавноста во процесите на подготовка на з...
Огледало на Владата 2014: Учество на јавноста во процесите на подготовка на з...Огледало на Владата 2014: Учество на јавноста во процесите на подготовка на з...
Огледало на Владата 2014: Учество на јавноста во процесите на подготовка на з...МЦМС | MCIC
 

More Related Content

Viewers also liked

Глобално водство, соседство и односи со Бугарија
Глобално водство, соседство и односи со БугаријаГлобално водство, соседство и односи со Бугарија
Глобално водство, соседство и односи со БугаријаМЦМС | MCIC
 
Јавното мислење за аферата прислушување
 Јавното мислење за аферата прислушување Јавното мислење за аферата прислушување
Јавното мислење за аферата прислушувањеМЦМС | MCIC
 
Намалување на корупцијата во јавните набавки преку засилена контрола
Намалување на корупцијата во јавните набавки преку засилена контролаНамалување на корупцијата во јавните набавки преку засилена контрола
Намалување на корупцијата во јавните набавки преку засилена контролаМЦМС | MCIC
 
Strategjisë së Komunës së Dibrës për bashkëpunim me sektorin civil dhe zhvill...
Strategjisë së Komunës së Dibrës për bashkëpunim me sektorin civil dhe zhvill...Strategjisë së Komunës së Dibrës për bashkëpunim me sektorin civil dhe zhvill...
Strategjisë së Komunës së Dibrës për bashkëpunim me sektorin civil dhe zhvill...МЦМС | MCIC
 
Незаконско, неодговорно и нерационално трошење на парите на граѓаните прикажа...
Незаконско, неодговорно и нерационално трошење на парите на граѓаните прикажа...Незаконско, неодговорно и нерационално трошење на парите на граѓаните прикажа...
Незаконско, неодговорно и нерационално трошење на парите на граѓаните прикажа...МЦМС | MCIC
 
Интернет-присуство на кандидатите во изборите во 2013 година
Интернет-присуство на кандидатите во изборите во 2013 годинаИнтернет-присуство на кандидатите во изборите во 2013 година
Интернет-присуство на кандидатите во изборите во 2013 годинаМЦМС | MCIC
 
Анализа на терцијарни поддомени во секундарниот поддомен ‘org.mk’ Скопје, дек...
Анализа на терцијарни поддомени во секундарниот поддомен ‘org.mk’ Скопје, дек...Анализа на терцијарни поддомени во секундарниот поддомен ‘org.mk’ Скопје, дек...
Анализа на терцијарни поддомени во секундарниот поддомен ‘org.mk’ Скопје, дек...МЦМС | MCIC
 
Corruption assessment-report
Corruption assessment-reportCorruption assessment-report
Corruption assessment-reportМЦМС | MCIC
 
Corruption and Organized Crime Threat Monitoring Report
Corruption and Organized Crime Threat Monitoring ReportCorruption and Organized Crime Threat Monitoring Report
Corruption and Organized Crime Threat Monitoring ReportМЦМС | MCIC
 
Повик за институционални грантови - Civica Mobilitas
Повик за институционални грантови - Civica MobilitasПовик за институционални грантови - Civica Mobilitas
Повик за институционални грантови - Civica MobilitasМЦМС | MCIC
 
Criteria and procedures for selection of civil society organizations in cross...
Criteria and procedures for selection of civil society organizations in cross...Criteria and procedures for selection of civil society organizations in cross...
Criteria and procedures for selection of civil society organizations in cross...МЦМС | MCIC
 
Годишен извептај 2015 година - МЦМС
Годишен извептај 2015 година - МЦМСГодишен извептај 2015 година - МЦМС
Годишен извептај 2015 година - МЦМСМЦМС | MCIC
 

Viewers also liked (13)

Глобално водство, соседство и односи со Бугарија
Глобално водство, соседство и односи со БугаријаГлобално водство, соседство и односи со Бугарија
Глобално водство, соседство и односи со Бугарија
 
Јавното мислење за аферата прислушување
 Јавното мислење за аферата прислушување Јавното мислење за аферата прислушување
Јавното мислење за аферата прислушување
 
Намалување на корупцијата во јавните набавки преку засилена контрола
Намалување на корупцијата во јавните набавки преку засилена контролаНамалување на корупцијата во јавните набавки преку засилена контрола
Намалување на корупцијата во јавните набавки преку засилена контрола
 
Strategjisë së Komunës së Dibrës për bashkëpunim me sektorin civil dhe zhvill...
Strategjisë së Komunës së Dibrës për bashkëpunim me sektorin civil dhe zhvill...Strategjisë së Komunës së Dibrës për bashkëpunim me sektorin civil dhe zhvill...
Strategjisë së Komunës së Dibrës për bashkëpunim me sektorin civil dhe zhvill...
 
Незаконско, неодговорно и нерационално трошење на парите на граѓаните прикажа...
Незаконско, неодговорно и нерационално трошење на парите на граѓаните прикажа...Незаконско, неодговорно и нерационално трошење на парите на граѓаните прикажа...
Незаконско, неодговорно и нерационално трошење на парите на граѓаните прикажа...
 
Интернет-присуство на кандидатите во изборите во 2013 година
Интернет-присуство на кандидатите во изборите во 2013 годинаИнтернет-присуство на кандидатите во изборите во 2013 година
Интернет-присуство на кандидатите во изборите во 2013 година
 
Анализа на терцијарни поддомени во секундарниот поддомен ‘org.mk’ Скопје, дек...
Анализа на терцијарни поддомени во секундарниот поддомен ‘org.mk’ Скопје, дек...Анализа на терцијарни поддомени во секундарниот поддомен ‘org.mk’ Скопје, дек...
Анализа на терцијарни поддомени во секундарниот поддомен ‘org.mk’ Скопје, дек...
 
Corruption assessment-report
Corruption assessment-reportCorruption assessment-report
Corruption assessment-report
 
Corruption and Organized Crime Threat Monitoring Report
Corruption and Organized Crime Threat Monitoring ReportCorruption and Organized Crime Threat Monitoring Report
Corruption and Organized Crime Threat Monitoring Report
 
Повик за институционални грантови - Civica Mobilitas
Повик за институционални грантови - Civica MobilitasПовик за институционални грантови - Civica Mobilitas
Повик за институционални грантови - Civica Mobilitas
 
Criteria and procedures for selection of civil society organizations in cross...
Criteria and procedures for selection of civil society organizations in cross...Criteria and procedures for selection of civil society organizations in cross...
Criteria and procedures for selection of civil society organizations in cross...
 
MCMS Raport Vjetor 2015
MCMS Raport Vjetor 2015MCMS Raport Vjetor 2015
MCMS Raport Vjetor 2015
 
Годишен извептај 2015 година - МЦМС
Годишен извептај 2015 година - МЦМСГодишен извептај 2015 година - МЦМС
Годишен извептај 2015 година - МЦМС
 

Similar to Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов постојан развој

Соработка помеѓу ЕЛС и граѓанските организации на локално ниво
Соработка помеѓу ЕЛС и граѓанските организации на локално нивоСоработка помеѓу ЕЛС и граѓанските организации на локално ниво
Соработка помеѓу ЕЛС и граѓанските организации на локално нивоМЦМС | MCIC
 
Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со...
Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со...Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со...
Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со...МЦМС | MCIC
 
Македонски центар за меѓународна соработка - Годишен извештај 2022
Македонски центар за меѓународна соработка - Годишен извештај 2022Македонски центар за меѓународна соработка - Годишен извештај 2022
Македонски центар за меѓународна соработка - Годишен извештај 2022МЦМС | MCIC
 
Искуството на Град Скопје
Искуството на Град СкопјеИскуството на Град Скопје
Искуството на Град СкопјеMetamorphosis
 
Центри за поддршка на НВО
Центри за поддршка на НВОЦентри за поддршка на НВО
Центри за поддршка на НВОMetamorphosis
 
ГДЛН – искуство и практики на Град Скопје
ГДЛН – искуство и практики на Град СкопјеГДЛН – искуство и практики на Град Скопје
ГДЛН – искуство и практики на Град Скопје МЦМС | MCIC
 
Годишен извештај 2021 - МЦМС
Годишен извештај 2021 - МЦМСГодишен извештај 2021 - МЦМС
Годишен извештај 2021 - МЦМСМЦМС | MCIC
 
Цели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општество
Цели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општествоЦели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општество
Цели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општествоМЦМС | MCIC
 
Годишен извештај 2020 - МЦМС
Годишен извештај 2020 - МЦМСГодишен извештај 2020 - МЦМС
Годишен извештај 2020 - МЦМСМЦМС | MCIC
 
Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕК
Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕКПрезентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕК
Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕКПроект МЕК
 
МЦМС Годишен извештај 2019 година
МЦМС Годишен извештај 2019 годинаМЦМС Годишен извештај 2019 година
МЦМС Годишен извештај 2019 годинаМЦМС | MCIC
 
Односи со јавноста поим и потреба
Односи со јавноста поим и потребаОдноси со јавноста поим и потреба
Односи со јавноста поим и потребаMetamorphosis
 
Знак дека може
Знак дека можеЗнак дека може
Знак дека можеCatalyst Balkans
 
Годишен извештај 2017 година - МЦМС
Годишен извештај 2017 година - МЦМСГодишен извештај 2017 година - МЦМС
Годишен извештај 2017 година - МЦМСМЦМС | MCIC
 
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...First Children's Embassy in the World
 
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТОПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТОДетска Амбасада Меѓаши
 
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТОПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТОFirst Children's Embassy in the World
 
Деловен извештај на МЦМС [2009 година]
Деловен извештај на МЦМС [2009 година]Деловен извештај на МЦМС [2009 година]
Деловен извештај на МЦМС [2009 година]МЦМС | MCIC
 
Целна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговарамеЦелна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговарамеMetamorphosis
 

Similar to Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов постојан развој (20)

Соработка помеѓу ЕЛС и граѓанските организации на локално ниво
Соработка помеѓу ЕЛС и граѓанските организации на локално нивоСоработка помеѓу ЕЛС и граѓанските организации на локално ниво
Соработка помеѓу ЕЛС и граѓанските организации на локално ниво
 
Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со...
Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со...Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со...
Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со...
 
Македонски центар за меѓународна соработка - Годишен извештај 2022
Македонски центар за меѓународна соработка - Годишен извештај 2022Македонски центар за меѓународна соработка - Годишен извештај 2022
Македонски центар за меѓународна соработка - Годишен извештај 2022
 
Искуството на Град Скопје
Искуството на Град СкопјеИскуството на Град Скопје
Искуството на Град Скопје
 
Центри за поддршка на НВО
Центри за поддршка на НВОЦентри за поддршка на НВО
Центри за поддршка на НВО
 
ГДЛН – искуство и практики на Град Скопје
ГДЛН – искуство и практики на Град СкопјеГДЛН – искуство и практики на Град Скопје
ГДЛН – искуство и практики на Град Скопје
 
Годишен извештај 2021 - МЦМС
Годишен извештај 2021 - МЦМСГодишен извештај 2021 - МЦМС
Годишен извештај 2021 - МЦМС
 
Цели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општество
Цели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општествоЦели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општество
Цели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општество
 
Годишен извештај 2020 - МЦМС
Годишен извештај 2020 - МЦМСГодишен извештај 2020 - МЦМС
Годишен извештај 2020 - МЦМС
 
Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕК
Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕКПрезентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕК
Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕК
 
МЦМС Годишен извештај 2019 година
МЦМС Годишен извештај 2019 годинаМЦМС Годишен извештај 2019 година
МЦМС Годишен извештај 2019 година
 
The Citizen has the floor
The Citizen has the floorThe Citizen has the floor
The Citizen has the floor
 
Односи со јавноста поим и потреба
Односи со јавноста поим и потребаОдноси со јавноста поим и потреба
Односи со јавноста поим и потреба
 
Знак дека може
Знак дека можеЗнак дека може
Знак дека може
 
Годишен извештај 2017 година - МЦМС
Годишен извештај 2017 година - МЦМСГодишен извештај 2017 година - МЦМС
Годишен извештај 2017 година - МЦМС
 
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...
 
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТОПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
 
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТОПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
 
Деловен извештај на МЦМС [2009 година]
Деловен извештај на МЦМС [2009 година]Деловен извештај на МЦМС [2009 година]
Деловен извештај на МЦМС [2009 година]
 
Целна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговарамеЦелна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговараме
 

More from МЦМС | MCIC

Macedonian Center for International Cooperation - Annual Report 2022
Macedonian Center for International Cooperation - Annual Report 2022Macedonian Center for International Cooperation - Annual Report 2022
Macedonian Center for International Cooperation - Annual Report 2022МЦМС | MCIC
 
ENDRA MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR Raport Vjetor 2022
ENDRA MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR Raport Vjetor 2022ENDRA MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR Raport Vjetor 2022
ENDRA MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR Raport Vjetor 2022МЦМС | MCIC
 
Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3МЦМС | MCIC
 
Видливост на граѓанските организации - 2
Видливост на граѓанските организации - 2Видливост на граѓанските организации - 2
Видливост на граѓанските организации - 2МЦМС | MCIC
 
Вклучување на конституенти во ГО
Вклучување на конституенти во ГОВклучување на конституенти во ГО
Вклучување на конституенти во ГОМЦМС | MCIC
 
Видливост на граѓанските организации - 1
Видливост на граѓанските организации - 1Видливост на граѓанските организации - 1
Видливост на граѓанските организации - 1МЦМС | MCIC
 
Транспарентност на граѓански организации 4
Транспарентност на граѓански организации 4Транспарентност на граѓански организации 4
Транспарентност на граѓански организации 4МЦМС | MCIC
 
Транспарентност на граѓански организации 3
Транспарентност на граѓански организации 3Транспарентност на граѓански организации 3
Транспарентност на граѓански организации 3МЦМС | MCIC
 
Транспарентност на граѓански организации 2
Транспарентност на граѓански организации 2Транспарентност на граѓански организации 2
Транспарентност на граѓански организации 2МЦМС | MCIC
 
Транспарентност на граѓански организации 1
Транспарентност на граѓански организации 1Транспарентност на граѓански организации 1
Транспарентност на граѓански организации 1МЦМС | MCIC
 
Транспарентност на граѓански организации 8
Транспарентност на граѓански организации 8Транспарентност на граѓански организации 8
Транспарентност на граѓански организации 8МЦМС | MCIC
 
Транспарентност на граѓански организации 7
Транспарентност на граѓански организации 7Транспарентност на граѓански организации 7
Транспарентност на граѓански организации 7МЦМС | MCIC
 
Транспарентност на граѓански организации 6
Транспарентност на граѓански организации 6Транспарентност на граѓански организации 6
Транспарентност на граѓански организации 6МЦМС | MCIC
 
Транспарентност на граѓански организации 5
Транспарентност на граѓански организации 5Транспарентност на граѓански организации 5
Транспарентност на граѓански организации 5МЦМС | MCIC
 
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2МЦМС | MCIC
 
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1МЦМС | MCIC
 

More from МЦМС | MCIC (20)

Macedonian Center for International Cooperation - Annual Report 2022
Macedonian Center for International Cooperation - Annual Report 2022Macedonian Center for International Cooperation - Annual Report 2022
Macedonian Center for International Cooperation - Annual Report 2022
 
ENDRA MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR Raport Vjetor 2022
ENDRA MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR Raport Vjetor 2022ENDRA MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR Raport Vjetor 2022
ENDRA MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR Raport Vjetor 2022
 
MCIC Annual Report 2021
MCIC Annual Report 2021MCIC Annual Report 2021
MCIC Annual Report 2021
 
MCMS Raport Vjetor 2021
MCMS Raport Vjetor 2021MCMS Raport Vjetor 2021
MCMS Raport Vjetor 2021
 
MCMS Raport Vjetor 2020
MCMS Raport Vjetor 2020MCMS Raport Vjetor 2020
MCMS Raport Vjetor 2020
 
MCIC Annual Report 2020
MCIC Annual Report 2020MCIC Annual Report 2020
MCIC Annual Report 2020
 
Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3
 
Видливост на граѓанските организации - 2
Видливост на граѓанските организации - 2Видливост на граѓанските организации - 2
Видливост на граѓанските организации - 2
 
Вклучување на конституенти во ГО
Вклучување на конституенти во ГОВклучување на конституенти во ГО
Вклучување на конституенти во ГО
 
Видливост на граѓанските организации - 1
Видливост на граѓанските организации - 1Видливост на граѓанските организации - 1
Видливост на граѓанските организации - 1
 
Транспарентност на граѓански организации 4
Транспарентност на граѓански организации 4Транспарентност на граѓански организации 4
Транспарентност на граѓански организации 4
 
Транспарентност на граѓански организации 3
Транспарентност на граѓански организации 3Транспарентност на граѓански организации 3
Транспарентност на граѓански организации 3
 
Транспарентност на граѓански организации 2
Транспарентност на граѓански организации 2Транспарентност на граѓански организации 2
Транспарентност на граѓански организации 2
 
Транспарентност на граѓански организации 1
Транспарентност на граѓански организации 1Транспарентност на граѓански организации 1
Транспарентност на граѓански организации 1
 
Транспарентност на граѓански организации 8
Транспарентност на граѓански организации 8Транспарентност на граѓански организации 8
Транспарентност на граѓански организации 8
 
Транспарентност на граѓански организации 7
Транспарентност на граѓански организации 7Транспарентност на граѓански организации 7
Транспарентност на граѓански организации 7
 
Транспарентност на граѓански организации 6
Транспарентност на граѓански организации 6Транспарентност на граѓански организации 6
Транспарентност на граѓански организации 6
 
Транспарентност на граѓански организации 5
Транспарентност на граѓански организации 5Транспарентност на граѓански организации 5
Транспарентност на граѓански организации 5
 
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
 
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1
 

Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов постојан развој