SlideShare a Scribd company logo
1 of 54
Download to read offline
«Μέθοδος Project - Ερευνητικές εργασίες:
οριοθέτηση θέματος-
ερευνητικών ερωτημάτων-
καθορισμός υποθεμάτων »
Βρυώνης Ηλίας, Μέλος Π.Ο. του Κ.Π.Ε. Κιλκίς
Παπαδοπούλου Μαρία, Υπεύθυνη Κ.Π.Ε. Κιλκίς
Σεμινάριο
Ερευνητικές Εργασίες – Μέθοδος PROJECT
07:32 ΜΜ 2
Μεθοδολογικά βήματα - μέθοδος project
Σχεδιασμός
Προγράμματος
1.Επιλογή θέματος
2.Καθορισμός στόχων
3.Καθορισμός αξόνων υποθεμάτων,
ανάθεση εργασίας σε ομάδες
4. Οργάνωση διεξαγωγής του
προγράμματος.
Επιλογή κατάλληλων παιδαγωγικών
προσεγγίσεων και διδακτικών
στρατηγικών.
Υλοποίηση
Προγράμματος
5. Υλοποίηση του προγράμματος
6. Γνωστοποίηση του προγράμματος
7. Αξιολόγηση του προγράμματος
07:32 ΜΜ 3
Μέθοδος Project
• Σχέδια εργασίας (projects) δημιουργούνται και υλοποιούνται στο
ελληνικό σχολείο συνήθως με πρωτοβουλία ενός ή περισσοτέρων
εκπαιδευτικών της ίδιας σχολικής βαθμίδας στο πλαίσιο των
προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων ή (και) της ευέλικτης ζώνης,
στο πλαίσιο πιλοτικών εφαρμογών (λ.χ. συνθετικές δημιουργικές
εργασίες, ΥΠΔΜΘ, 128551/Γ2/09-11-2011), στο πλαίσιο του
υποχρεωτικού προγράμματος του Νέου Λυκείου ως διακριτή ενότητα
(ερευνητικές εργασίες, ΥΠΔΜΘ 2011:13, ΦΕΚ 1213, τχ. Β/2011), κ.ά.
• Αποτελούν, ανοιχτές διεργασίες μάθησης, στις οποίες οι
συμμετέχοντες έχουν την ελευθερία να προτείνουν, να απορρίψουν, να
συνδιαμορφώσουν ένα αντικείμενο (θέμα/ζήτημα/πρόβλημα/δράση), να
το χωρίσουν σε υποθέματα /υποενότητες, να ασχοληθούν με αυτό στο
σύνολό του ή με ένα μέρος του, να συνθέσουν τα ευρήματα /δεδομένα,
να τα αποτιμήσουν, να αναλογιστούν πάνω στη δική τους συμμετοχή και
των άλλων, να κοινοποιήσουν τα αποτελέσματά της σε άλλους.
07:32 ΜΜ 4
Επιλογή -Οριοθέτηση θέματος στο Project
• Η μέθοδος project στηρίζεται στις ανάγκες και τα βιώματα των μαθητών, των
οποίων η συμμετοχή καθόλη τη διαδικασία σχεδιασμού και οργάνωσής του είναι
καθοριστική.
• Βασικό στοιχείο της δομής της μεθόδου project αποτελεί η πρωτοβουλία-
πρόταση. Η πρόταση μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε μέλος της ομάδας
(εκπαιδευτικό, μαθητή, γονέα, κ.ά.). Όλα τα μέλη πρέπει να εκφέρουν άποψη
πάνω σ’ αυτήν, να αποφασίσουν από κοινού την τελική μορφή του θέματος και
να συμβάλλουν στις εργασίες υλοποίησής της.
• Στη μέθοδο project δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο από ποιον προέρχεται η
πρωτοβουλία. Απλώς δεν επιτρέπεται να προέρχεται πάντα από τα ίδια
πρόσωπα (λ.χ. το δάσκαλο ή τους ίδιους μαθητές) καθώς εγκυμονεί ο
‘αυταρχισμός της βάσης[1]’.
• Η πρωτοβουλία έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά: α. Αδέσμευτη έκβαση. Η
δέσμευση δεν οδηγεί αυτόματα και πάντα τη διεξαγωγή του. β. Ελευθερία στην
επιλογή. Η πρόταση μπορεί να μην έχει οπωσδήποτε παιδαγωγική αξία. Η
πρωτοβουλία αποκτά από μόνη της μορφωτική αξία καθώς εμπλέκει τους
συμμετέχοντες σε μια δημοκρατική επεξεργασία της και τα κινητοποιεί να
εργαστούν για την πραγμάτωσή της.
[1] Οι Schafer/Schaller κάνουν λόγο για αυταρχισμό των μαθητών, του δασκάλου, των θεσμών, που αντιστρατεύονται
τη διαδικασία της χειραφέτησης (Χρυσαφίδης, Κ. 1998, σ.43).
07:32 ΜΜ 5
• Όλες οι εκφάνσεις του περιβάλλοντος φυσικού και τεχνητού,
σύμφωνα με τον Frey, K. (1986, σ.:19) μπορούν να αποτελέσουν
έναυσμα ενός project.
• Αφορμή για το ξεκίνημά του project μπορεί να είναι το καθετί:
κοινωνικοπολιτισμικά προβλήματα, σύγχρονα γεγονότα,
περιβαλλοντικά ζητήματα, προβλήματα επικοινωνίας και επίλυσης
συγκρούσεων, θέματα διαφόρων πεδίων (αγωγής υγείας,
εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία, πολιτιστικών), το
εκάστοτε θεματικό έτος λ.χ. το έτος 2011 – 12 είναι αφιερωμένο
στην Υγεία και Παραγωγικές Διαδικασίες, διάφορα γνωστικά
αντικείμενα του σχολείου, ένα βίωμα, ένα γεγονός της ημέρας ή
ένα πρόβλημα, ένα πρακτικό ζήτημα, κ.ά.
Επιλογή -Οριοθέτηση θέματος στο Project
07:32 ΜΜ 6
Επιλογή -Οριοθέτηση θέματος στο
Project
• Σε κάθε περίπτωση υπάρχει η πρωτοβουλία που εκφράζεται με μια
πρόταση, τα μέλη συζητούν -αφού καθορίσουν τα ίδια το πλαίσιο της
συζήτησης-, γίνεται δηλ. κριτική ανταλλαγή απόψεων σε ολομέλεια ή
κατά ομάδες σχετικά με την πρωτοβουλία και συμφωνούν για το αν
θα ασχοληθούν με το θέμα και πώς θα το διαπραγματευτούν.
• Αφού οι συμμετέχοντες εξετάσουν την πρόταση και κατανοήσουν το
περιεχόμενό της, παίρνουν θέση πάνω σ’ αυτήν εκφράζοντας και
δικές τους απόψεις, σκέψεις, ιδέες με στόχο τον εμπλουτισμό, την
επέκτασή της, ή τη διαφοροποίησή της, την προσαρμογή της στις
ανάγκες περισσοτέρων μελών της ομάδας.
• Το πλαίσιο της επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης είναι αυτό που θα
διευκολύνει ή όχι την ισότιμη συμμετοχή όλων στη διαδικασία, την
ελεύθερη έκφραση των ενδιαφερόντων των συμμετεχόντων, τις
ενστάσεις τους, τον προβληματισμό, την αντίθεσή τους.
07:32 ΜΜ 7
07:32 ΜΜ 8
07:32 ΜΜ 9
Επιλογή του θέματος
Η παιδαγωγική ομάδα μαζί με τους
μαθητές επιλέγουν το θέμα του
προγράμματος Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης με κριτήρια επιλογής
θέματος:
• Να εμπίπτει στα ενδιαφέροντα των
μαθητών και να έχει σχέση με το άμεσο
περιβάλλον τους.
• Να προσφέρει τη δυνατότητα στους
μαθητές να αντλούν πληροφορίες από το
περιβάλλον όπου ζουν.
• Να δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να
αποκτήσουν ποικίλες εμπειρίες και γνώσεις
και να αναπτύξουν διάφορες δεξιότητες.
• Να μπορεί να μελετηθεί σε σχέση με το
διατιθέμενο χρόνο, τα διαθέσιμα μέσα και
τις αναγκαίες συνεργασίες
07:32 ΜΜ 10
07:32 ΜΜ 11
Διαμόρφωση, Έγκριση και Επιλογή Θεμάτων
(Ερευνητικές Εργασίες Α’ Λυκείου)
•Οι διδάσκοντες στα επιμέρους
τμήματα των τάξεων του Λυκείου σε
μια πρώτη προκαταρτική συνάντηση
ανταλλάσσουν απόψεις για πιθανά
θέματα και πιθανές συνεργασίες.
•Η διαμόρφωση και η τελική
διατύπωση των θεμάτων πρέπει να
είναι προϊόν διαπραγμάτευσης τόσο
μεταξύ των εμπλεκομένων
εκπαιδευτικών όσο και μεταξύ των
εκπαιδευτικών και των μαθητών.
07:32 ΜΜ 12
Κριτήρια Διαμόρφωσης και Διαδικασίες
Έγκρισης Θεμάτων
• 1ο βασικό κριτήριο: Τα περιεχόμενα των
διδασκόμενων μαθημάτων, θεωρημένα όμως από τη
σκοπιά των μαθητικών ενδιαφερόντων. Από τους
τομείς των περιεχομένων πρέπει να επιλεγούν θέματα
που προσφέρονται περισσότερο για να τα μελετήσουν οι
μαθητές στον χώρο της προσωπικής και κοινωνικής
ζωής τους, όπου συγκροτούνται οι εμπειρίες τους.
• 2ο βασικό κριτήριο: Τις υπάρχουσες υποδομές και
τους διαθέσιμους πόρους του σχολείου και της
κοινότητας για τη διερεύνηση συγκεκριμένου θέματος.
• 3ο κριτήριο: Τα ενδιαφέροντα των εκπ/κών, τις
ειδικότερες γνώσεις τους που δεν πρέπει να
παραβλέπονται
• 4ο κριτήριο: Την επικαιρότητα, την τοπικότητα και
το πλαίσιο του ευρύτερου προγραμματισμού της
σχολικής μονάδας, τις άλλες συναφείς δραστηριότητες
και τα θέματα που έχουν ήδη οι μαθητές διερευνήσει τα
προηγούμενα χρόνια
07:32 ΜΜ 13
Κριτήρια Διαμόρφωσης και Διαδικασίες
Έγκρισης Θεμάτων
Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζει ως
κριτήριο ταξινόμησης και η ανάδειξη της
επιστημονικής ταυτότητας του θέματος,
που προσδιορίζει ποιο από τα τέσσερα
γνωστικά πεδία
1. Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες,
2. Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά και
Τεχνολογία,
3. Τέχνες και Πολιτισμός και
4. Περιβάλλον και Αειφορία
και ποια συγκεκριμένα από τα διδασκόμενα
μαθήματα έχουν πρωτεύοντα ρόλο στη
συγκεκριμένη ερευνητική εργασία
07:32 ΜΜ 14
• Εκπαιδευτικοί και μαθητές συζητούν τα
εναλλακτικά θέματα που προέκυψαν από τη
συνεργασία των διδασκόντων και διαμορφώνουν
συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες υποβάλλουν
με τεκμηριωμένη εισήγηση στο σύλλογο
διδασκόντων για έγκριση εντός των δυο πρώτων
εβδομάδων λειτουργίας της σχολικής μονάδας
κάθε Σεπτέμβριο για το 1ο πρώτο τετράμηνο και
τέλη Δεκεμβρίου για το 2ο δεύτερο τετράμηνο.
• Την εισήγηση υπογράφουν δύο εκπαιδευτικοί
διαφορετικών, κατά προτίμηση, ειδικοτήτων, οι
οποίοι προτίθενται να εποπτεύσουν και να
καθοδηγήσουν την εκπόνηση του προτεινόμενου
θέματος.
Διαμόρφωση, Έγκριση και Επιλογή Θεμάτων
07:32 ΜΜ 15
07:32 ΜΜ 16
07:32 ΜΜ 17
07:32 ΜΜ 18
07:32 ΜΜ 19
Η εισήγηση είναι απαραιτήτως έγγραφη και
περιλαμβάνει:
1. Τα ονόματα των εκπαιδευτικών (μέχρι δυο το πολύ) που θα
εμπλακούν ανά θέμα παράλληλα με τη συμφωνηθείσα μεταξύ
τους κατανομή ωρών για το τρέχον τετράμηνο (δηλαδή ποιος
θα χρεωθεί δυο και ποιος μια ώρα στην Α’ Λυκείου).
2. Τον τίτλο της ερευνητικής εργασίας.
3. Τους βασικούς σκοπούς και τα ερευνητικά της ερωτήματα.
4. Σύντομη περιγραφή της εργασίας και της εκπαιδευτικής
σκοπιμότητας που εξυπηρετεί (ενδεικτικά μέχρι 300 λέξεις).
5. Ενδεικτική περιγραφή της μεθόδου που θα ακολουθηθεί
(μέχρι 200 λέξεις).
6. Αναμενόμενα αποτελέσματα (μέχρι 200 λέξεις).
7. Απαιτήσεις σε πόρους, υλικά και εξοπλισμό από τη σχολική
μονάδα.
07:32 ΜΜ 20
• Ο σύλλογος συζητά, τροποποιεί και εγκρίνει τον αναγκαίο αριθμό
θεμάτων και ορίζει τους εκπαιδευτικούς που θα υλοποιήσουν
καθένα από αυτά, προσδιορίζοντας και τις διδακτικές ώρες
έκαστου. Σε περίπτωση περισσότερων προτάσεων από αυτές που
μπορούν να προσφερθούν, ο σύλλογος διδασκόντων επιλέγει κατά
πλειοψηφία τα επικρατέστερα. Κατά τη σχετική διαδικασία ο
σύλλογος φροντίζει να εγκριθεί ο αναγκαίος αριθμός θεμάτων ώστε
να δημιουργηθούν λειτουργικά «Τμήματα Ενδιαφέροντος» 16-20
μαθητών και, επίσης, να υπάρχουν ποικίλης επιστημονικής
ταυτότητας και στόχευσης θέματα, ώστε κατά τη διάρκεια της
φοίτησής τους στο Λύκειο οι μαθητές να έχουν την ευκαιρία να
εμπλακούν σε όσο το δυνατό διαφορετικής φύσης και στόχευσης
θέματα
• ενημερώνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί για τα εν εξελίξει θέματα και
μπορούν έμμεσα να συμβάλουν, εκτός του προγραμματισμένου
τρίωρου των Ερευνητικών Εργασιών, στο πλαίσιο του δικού τους
μαθήματος και άλλοι εκπαιδευτικοί.
Διαμόρφωση, Έγκριση και Επιλογή Θεμάτων
07:32 ΜΜ 21
Επιλογή Θεμάτων από Μαθητές και Οργάνωση
Τμημάτων και Ομάδων
 Την πρώτη ώρα γίνεται ενημέρωση των μαθητών για τα
θέματα που ενέκρινε ο σύλλογος, διευκρινίζεται ότι η
διατύπωση των θεμάτων είναι γενική και ότι τα θέματα
και η διερεύνησή τους θα εξειδικευτούν σε υπο-θέματα
και σε ερευνητικά ερωτήματα και υπο-ερωτήματα από
τις ομάδες που θα τα επιλέξουν.
 Οι μαθητές δηλώνουν δύο προτιμήσεις θεμάτων και με
βάση την πρώτη τους προτίμηση, όπου τούτο είναι
εφικτό, οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν τα «Τμήματα
Ενδιαφέροντος» (μαθητές δεν θα καταστεί δυνατόν να
ενταχθούν σε θέμα της πρώτης τους προτίμησης, θα
έχουν προτεραιότητα στην επιλογή θεμάτων στο
επόμενο τετράμηνο.)
07:32 ΜΜ 22
Οριοθέτηση του θέματοςΟριοθέτηση του θέματος
Πότε;
Ιστορία
Ποιοι;
Από ποιους;
Για ποιους;
Με ποιους;
Γιατί;
Αιτίες
Στόχοι
Συνέπειες
Εμπόδια
Δυσκολίες
Πού;
Χώρος
Πλαίσιο
Τι;
Τι είναι;
Σε τι αφορά;
Πώς;Μέσα
Τρόποι
Υποδομές
Πόσο;
Αριθμοί
50Χ70
Λέξεις-Κλειδιά
07:32 ΜΜ 23
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
ΛΕΞΗ
07:32 ΜΜ 24
Οι Λέξεις-Κλειδιά
SMS, MMS
Ακτινοβολίες
VODAFON
EΟΤΕΝΕΤ
Κράτος
Κεραίες
Ανακύκλωση
Εργάτες
Λογαριασμός
Προστασία
καταναλωτών
iPod, ring tone,
Hands Free
Ορυχεία
Μέταλλα
Επικοινωνία
Τεχνολογία
Εταιρίες
Εργοστάσια
Καταναλωτές
Διαφήμιση
Προσφορές
Απορρίμματα
Καταστήματα
Εργασία
Κέρδη Νέα ήθη,
οργάνωση
συγκεντρώσε
ων
Γλώσσα,
greeklish
Πότε;
Ιστορία
Ποιοι;
Από ποιους;
Για ποιους;
Με ποιους;
Γιατί;
Αιτίες
Στόχοι
Συνέπειες
Εμπόδια
Δυσκολίες
Πού;
Χώρος
Πλαίσιο
Τι;
Τι είναι;
Σε τι αφορά;
Πώς;Μέσα
Τρόποι
Υποδομές
Πόσο;
Αριθμοί
07:32 ΜΜ 25
Και σ’ αυτό το βήμα, οι μαθητές θα σας χρειαστούν
αρωγούς. Θα μπορούσατε, να κάνετε, εσείς, την αρχή
(για το σύνολο, με το κίτρινους κύκλους), προτρέποντας
τα παιδιά να σκεφτούν, ότι
(α)(α) το κινητό τηλέφωνο είναι ένα σύγχρονο προϊόν πολύ
δημοφιλές (τι, πότε, για ποιους),(τι, πότε, για ποιους),
(β)(β) περιέχει στα ηλεκτρονικά του συστήματα ορυκτά
μέταλλα που εξορύσσονται από ορυχεία στην Αφρική,
την Κίνα, τη Νότια Αμερική (τι , πού),(τι , πού),
(γ)(γ) οι δραστηριοποιούμενες εταιρίες απασχολούν
εργάτες, ελάχιστα αμειβόμενους και συχνά
συνεργάζονται με δικτατορικά καθεστώτα (ποιοι, πώς, με(ποιοι, πώς, με
ποιους, αιτίες),ποιους, αιτίες),
(δ)(δ) αποκομίζουν τεράστια κέρδη (ποιοι, αιτίες,(ποιοι, αιτίες,
συνέπειες)συνέπειες)
(ε)(ε) ρυπαίνουν το περιβάλλον, υποβαθμίζουν τους
φυσικούς πόρους, εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους
(κίνδυνοι, συνέπειες).(κίνδυνοι, συνέπειες).
Ποιες είναι οι
απαραίτητες πρώτες
ύλες;Πού υπάρχουν;
Ποιοι παράγουν το
προϊόν; Πώς προωθείται,
τι γίνεται ως
«ηλεκτρονικό
απόβλητο»;
Ποιοι είναι οι κίνδυνοι
της απόρριψής του;
Χημεία,Περιβάλλον-
Αειφορία,
ΚαλέςΤέχνες
07:32 ΜΜ 26
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚ
Α
ΕΡΩΤΗΜΑΤ
Α
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚ
Α
ΕΡΩΤΗΜΑΤ
Α
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚ
Α
ΕΡΩΤΗΜΑΤ
Α
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚ
Α
ΕΡΩΤΗΜΑΤ
Α
ΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
07:32 ΜΜ 27
Από τις Λέξεις-Κλειδιά,
στα «Σύνολα» και στα Ερευνητικά Ερωτήματα
Επικοινωνία,
VIDEO, MMS,
SMS, RING
TONE, iPod
HANDS FREE,
greeklish ,
νέα ήθη
Κράτος,
Έλεγχοι,
Κέρδος,
Νόμοι, Άδειες,
Ανακύκλωση
Προστασία
πολιτών,
καταναλωτών
Απορρίμματα,
Ακτινοβολία
Ατυχήματα
Ορυχεία
Ορυκτά,
Μέταλλα,
Εργάτες
Εργοστάσια,
Απορρίμματα,
Έλεγχοι
δίκτυα κινητής
τηλεφωνίας,
ΟΤΕΝΕΤ
VODAFONE
Κεραίες
Ακτινοβολία
Καταστήματα,
Θέσεις
Εργασίας,
Λογαριασμός
Προσφορές
Ποιες είναι οι απαραίτητες
πρώτες ύλες;Πού υπάρχουν;Ποιοι παράγουν τοπροϊόν; Πώς προωθείται,
τι γίνεται ως «ηλεκτρονικό
απόβλητο»;Ποιοι είναι οι κίνδυνοι της
απόρριψής του;
Πώς λειτουργεί;Ποιες υποδομές χρειάζεται;
Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από
την ακτινοβολία πουεκπέμπει το ίδιο και οικεραίες της κινητήςτηλεφωνίας;
Ποιοι είναι υπεύθυνοι
για την προστασία
του καταναλωτή, του
πολίτη, του
περιβάλλοντος;
Ποιοι θίγονται; Εμείς
τι κάνουμε;
Ποιες αλλαγές επιφέρει
στην ανθρώπινη
επικοινωνία, στη χρήση
της γλώσσας, στις
κοινωνικές διεργασίες,
στον πολιτισμό;
Κοινωνικές
Επιστήμες,
Ανθρώπινα
Δικαιώματα,
Καλές
Τέχνες,
Έκφραση
Χημεία,
Περιβάλλο
ν-
Αειφορία,
Καλές
Τέχνες
Φυσική,
Περιβάλλον-
Αειφορία
Τεχνολογία,
Μαθηματικά
Κοινωνικέ
ς
Επιστήμες,
Γλώσσα
07:32 ΜΜ 28
07:32 ΜΜ 29
07:32 ΜΜ 30
07:32 ΜΜ 31
07:32 ΜΜ 32
Στη συνέχεια οι μαθητές θα
προχωρήσουν
• (α) στην αντιστοίχιση των Ερευνητικών
Ερωτημάτων σε υπο-θέματα και μέσω
αυτής θα επιχειρήσουν
• (β) τη σχηματική τους αποτύπωση, η
οποία θα τους οδηγήσει
• (γ) στη συγκρότηση της προβληματικής
του θέματος.
07:32 ΜΜ 33
ΥΠΟ-ΘΕΜΑ
ΥΠΟ-ΘΕΜΑ ΥΠΟ-ΘΕΜΑ
ΥΠΟ-ΘΕΜΑ
07:32 ΜΜ 34
Ποιες είναι οι απαραίτητες πρώτες ύλες,
πού υπάρχουν, πού παράγεται το προϊόν,
πως προωθείται, τι γίνεται ως
«ηλεκτρονικό απόβλητο»; Ποιοι είναι οι
κίνδυνοι της απόρριψής του;
Πώς λειτουργεί; Ποιες υποδομές
χρειάζεται; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από
την ακτινοβολία που εκπέμπει το ίδιο και
οι κεραίες της κινητής τηλεφωνίας;
Ποιες αλλαγές επιφέρει στην ανθρώπινη
επικοινωνία, στη χρήση της γλώσσας, στις
κοινωνικές διεργασίες, στον πολιτισμό;
Ποιοι είναι υπεύθυνοι για την
προστασία του καταναλωτή, του
πολίτη, του περιβάλλοντος;
Ποιοι θίγονται; Εμείς τι κάνουμε;
Από τα Ερευνητικά ΕρωτήματαΑπό τα Ερευνητικά Ερωτήματα,,
στη Σχηματική Αποτύπωσηστη Σχηματική Αποτύπωση
Το κινητό
τηλέφωνο
1.1. Πρώτες ύλες, Παραγωγή,
Προώθηση, Χρόνος Ζωής
2.2. Αρχές Λειτουργίας,
Υποδομές, Ακτινοβολίες
3.3. Νέα ήθη, Νέα Γλώσσα,
Νέος Πολιτισμός
4.4. Καταναλωτές-Πολίτες,
θεσμοί
07:32 ΜΜ 35
•Μπορεί να ζητηθεί από τις ομάδες, να επιλέξουν τα
υπο-θέματα. (Πιθανό ζήτημα, κάποιες ομάδες να
διεκδικήσουν το ίδιο υπο-θέμα.)
•Συνέχεια με την ίδια σύνθεση των ομάδων και
ενασχόληση όλων με το περιεχόμενο κάθε υπο-θέματος,
με τις κατάλληλες για καθένα πηγές, με τις μεθόδους και
με τα εργαλεία που θα χρειαστούν και με τους τρόπους
που θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα που θα
προκύψουν. Έτσι, οι μαθητές, έχοντας αρκετές
πληροφορίες για όλα όσα αφορούν σε κάθε υπο-θέμα, θα
είναι σε θέση να επιλέξουν αυτό που τους ενδιαφέρει και
συμβαδίζει με τις δυνατότητες και τα ταλέντα τους και να
συγκροτηθούν σε νέες ομάδες.
Κατανομή των υπο-θεμάτων στις ομάδες
07:32 ΜΜ 36
1ο Ερευνητικό Σχήμα Κατανομής Θεμάτων
και Οργάνωσης Ομάδων:
• Το θέμα προσεγγίζεται σε όλες του τις διαστάσεις
αυτοτελώς από όλες τις ομάδες, οι οποίες κάνουν
εσωτερικό καταμερισμό των υπο-θεμάτων του και έχουν
τακτές συναντήσεις Ολομέλειας με τη συμμετοχή όλων
των ομάδων.
Θέμα κοινό
1η
Ομάδα & Υποομάδες Υποδομή
1
2
3
4
Θέμα κοινό 2η
Ομάδα &Υποομάδες
1
2
3
4
Θέμα κοινό
3η
Ομάδα & Υποομάδες
1
2
3
4
Θέμα κοινό
4η
Ομάδα & Υποομάδες
1
2
3
4
χαλαρές
σχέσεις
07:32 ΜΜ 37
2ο Ερευνητικό Σχήμα Κατανομής Θεμάτων
και Οργάνωσης Ομάδων
• Το θέμα καταμερίζεται σε υπο-θέματα και κάθε υπο-
θέμα εξετάζεται αυτοτελώς από μία ομάδα. Υπάρχουν
τακτές συναντήσεις Ολομέλειας με τη συμμετοχή όλων
των ομάδων.
1ο
Υπο-θέμα
1η
Ομάδα & Υποομάδες
1
2
3
4
2ο
Υπο-θέμα
2η
Ομάδα & Υποομάδες
1
2
3
4
3ο
Υπο-θέμα
3η
Ομάδα & Υποομάδες
1
2
3
4
4ο
Υπο-θέμα
4η
Ομάδα & Υποομάδες
1
2
3
4
χαλαρές
σχέσεις
07:32 ΜΜ 38
Τρίτο Σχήμα Κατανομής Θεμάτων και
Οργάνωσης Ομάδων
• Το θέμα καταμερίζεται σε δύο υπο-θέματα, οι
ομάδες αναλαμβάνουν ένα υπο-θέμα και
συνεργάζονται ανά δύο ομάδες με διαφορετικά
θέματα, για να εντοπίσουν τους «κοινούς» τόπους»
των δύο υπο-θεμάτων.
1ο
Υπο-θέμα 1η
Ομάδα & Υποομάδες
1
2
3
4
2ο
Υπο-θέμα 2η
Ομάδα & Υποομάδες
1
2
3
4
1ο
Υπο-θέμα 3η
Ομάδα & Υποομάδες
1
2
3
4
2ο
Υπο-θέμα 4η
Ομάδα & Υποομάδες
1
2
3
4
07:32 ΜΜ 39
Τέταρτο Σχήμα Κατανομής Θεμάτων και
Οργάνωσης Ομάδων
• Το θέμα προσεγγίζεται μέσω ενός κριτικά ερμηνευτικού
κύκλου σε τέσσερις φάσεις, από τρεις ομάδες και την
ολομέλειά τους
07:32 ΜΜ 40
Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας
Ο κεντρικός τίτλος της Ερευνητικής Εργασίας
μπορεί να διατυπωθεί με διαφορετικούς
τρόπους:
• Δήλωση Θέματος: «Εκπαίδευση και Φτώχεια» ή
«Τα Μοτίβα στη Φύση και στην Τέχνη»
• Δήλωση Κυρίαρχης Ιδέας Θέματος: «Η
Εκπαίδευση Καταπολεμά τη Φτώχεια» «Τα
Μοτίβα της Φύσης ως Επιλογή Οικονομίας»
(κεντρικός σκοπός)
• Διατύπωση Κεντρικού Ερωτήματος Θέματος:
«Συμβάλλει η Εκπαίδευση στην Καταπολέμηση
της Φτώχειας και πώς;», «Ποια Μοτίβα και
Γιατί Κυριαρχούν στη Φύση;».
(θέμα και σκοπός)
07:32 ΜΜ 41
Υπότιτλοι / Υπο-θέματα Ι
1. Δίπολα μακρο-εννοιών που
δηλώνουν το πλαίσιο της
ερευνητικής προσέγγισης
α. Συνέχεια και Αλλαγή.
β. Σύγκρουση και Συμφιλίωση ή
Αντιθέσεις και Συνθέσεις
γ. Προσφορά και Ζήτηση.
δ. Δομή και Λειτουργία
ε. Εξάρτηση και Αυτονομία
07:32 ΜΜ 42
Υπότιτλοι / Υπο-θέματα ΙΙ
2. Κεντρική Ιδέα που δηλώνει την εστίαση
των ερωτημάτων και δραστηριοτήτων
α. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: Η τέχνη
εκφράζει την εποχή της.
β. ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Οι πόλεις
είναι ζωντανοί οργανισμοί που αναπτύσσονται
και αλλάζουν.
γ. ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΔΗΜΙΑ: Οι έμβιοι οργανισμοί
αναπτύσσουν στρατηγικές επιβίωσης.
δ. ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ: Δυνάμεις καταστροφής και
δημιουργίας
07:32 ΜΜ 43
Υπότιτλοι / Υπο-θέματα ΙΙΙ
3. Ερώτημα που δηλώνει το κεντρικό
ζητούμενο έρευνας
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΩΝ:
Ποιες κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές
συνέβαλλαν στην εξέλιξή τους;
Είναι καλό από διδακτικής πλευράς να υποδηλώνουν την
επαγωγική διαδικασία μετάβασης από τις άμεσες
παρατηρήσεις, τις προσωπικές εμπειρίες και τις στάσεις στις
γενικές αρχές και γενικεύσεις, όταν πρόκειται για τον φυσικό
κόσμο, και στις νόρμες, στους θεσπισμένους κανόνες, τα
πρότυπα και τις αξίες, όταν πρόκειται για τον κοινωνικό
κόσμο.
07:32 ΜΜ 44
«Παραγωγικές Διαδικασίες & Υγεία»
στο πλαίσιο της θεματικής χρονιάς 2011-12 της Δεκαετίας των
Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ)
07:32 ΜΜ 45
07:32 ΜΜ 46
07:32 ΜΜ 47
Διαχείριση Φυσικών Πόρων
• Εντατικές μορφές εκμετάλλευσης
φυσικών πόρων
• Δάση, Αποδάσωση, διάβρωση
εδαφών
• Υδάτινοι Πόροι
• Ενέργεια:
Ανανεώσιμες πηγές
Κίνδυνοι από τη χρήση πυρηνικής
ενέργειας
• Γεωργία, κτηνοτροφία, μέθοδοι,
υπερεκμετάλλευση
07:32 ΜΜ 48
Διατήρηση του Φυσικού
Περιβάλλοντος
• Οικοσυστήματα : Δομή
και λειτουργία χερσαίων
και υδατικών
οικοσυστημάτων
• Βιοποικιλότητα:
απειλούμενα είδη –
προστατευόμενες
περιοχές
07:32 ΜΜ 49
Υποβάθμιση του Περιβάλλοντος
• Ατμόσφαιρα - Ρύπανση του
αέρα φαινόμενο
θερμοκηπίου, τρύπα
όζοντος
• Ρύπανση υδάτων
• Ρύπανση εδαφών
• Ραδιενεργός ρύπανση
• Απόβλητα και Διαχείριση
των απορριμμάτων
07:32 ΜΜ 50
Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι
• Κλιματικές Αλλαγές
• Φυσικές καταστροφές
και ανθρώπινη
παρέμβαση
• Περιβάλλον και
πόλεμος
07:32 ΜΜ 51
Χώρος, Οργάνωση και Χρήση
• Αστικά περιβάλλοντα: αστική ανάπτυξη,
χρήσεις, αστικό και περιαστικό πράσινο,
οδικά δίκτυα, ηχητική ρύπανση,
περιβάλλον σχολικών και εσωτερικών
χώρων
• Οικιστική ανάπτυξη, δημόσιος χώρος
και περιβάλλον
• Φυσικό Περιβάλλον, σχεδιασμός του
διαθέσιμου χώρου, αγροτική ανάπτυξη,
τουρισμός, εναλλακτικός και
οικολογικός τουρισμός, υιοθεσίες
περιοχών
• Περιβάλλον και Μνημεία, αρχαιολογικοί
χώροι και ιστορικοί τόποι
• Τοπίο και κατοίκηση, υποβάθμιση του
τοπίου
• Γεωλογικά μνημεία και μνημεία της
φύσης
07:32 ΜΜ 52
Ανθρωπογενές Περιβάλλον – Παράμετροι & Υποβάθμιση
• Περιβάλλον και Επικοινωνία: Μονοπάτια- φυσικές
διαδρομές, μεταφορές, συγκοινωνίες
• Περιβάλλον και Ιστορία: τοπική ιστορία, ιστορία
μετακινήσεων, φυσική ιστορία, ιστορία πόλεων και
αγροτικών εγκαταστάσεων, φυσικά Στοιχεία :
Μυθολογία, Λαογραφία
• Το Περιβάλλον ως πηγή έμπνευσης και πεδίο
διαλόγου : Περιβάλλον και Τέχνη
• Το περιβάλλον ως έκθεμα : Μουσεία φυσικών
επιστημών και τεχνολογίας, φυσικής ιστορίας,
συλλογές εκθέματα, περιβαλλοντικά στοιχεία σε
συλλογές/ μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις
μουσειακών οργανισμών
• Το περιβάλλον ως αφήγηση: η φύση και τα
περιβαλλοντικά ζητήματα στη λογοτεχνία
• Περιβάλλον, Αντιλήψεις και Ιδέες
– Φύση και Θρησκεία
– Περιβαλλοντική Ηθική
– Δημοκρατία, περιβαλλοντικές δράσεις και
περιβαλλοντική συνείδηση
– Καταναλωτισμός και Περιβάλλον
• Το Περιβάλλον ως πεδίο συνάντησης των
πολιτισμών – Διαπολιτισμικές Αναφορές
07:32 ΜΜ 53
Ποιότητα Ζωής
• Περιβάλλον και υγεία:
άσκηση, διατροφή,
βότανα, θεραπείες,
φυσική ζωή,
περιβαλλοντική
υγιεινή
«Μέθοδος Project - Ερευνητικές εργασίες:
οριοθέτηση θέματος-
ερευνητικών ερωτημάτων-
καθορισμός υποθεμάτων »
Βρυώνης Ηλίας, Μέλος Π.Ο. του Κ.Π.Ε. Κιλκίς
Παπαδοπούλου Μαρία, Υπεύθυνη Κ.Π.Ε. Κιλκίς
Σεμινάριο
Ερευνητικές Εργασίες – Μέθοδος PROJECT
Ευχαριστούμε!

More Related Content

What's hot

Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία (ΕΕΤ) της Α τάξης ΕΠΑΛ _ Παρουσίαση Σχ.Συμ...
Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία (ΕΕΤ) της Α τάξης ΕΠΑΛ _ Παρουσίαση Σχ.Συμ...Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία (ΕΕΤ) της Α τάξης ΕΠΑΛ _ Παρουσίαση Σχ.Συμ...
Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία (ΕΕΤ) της Α τάξης ΕΠΑΛ _ Παρουσίαση Σχ.Συμ...John Tzortzakis
 
Εισαγωγικό υλικό για Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία (ΕΕΤ) της Α τάξης ΕΠΑ...
Εισαγωγικό υλικό για Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία (ΕΕΤ) της Α τάξης ΕΠΑ...Εισαγωγικό υλικό για Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία (ΕΕΤ) της Α τάξης ΕΠΑ...
Εισαγωγικό υλικό για Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία (ΕΕΤ) της Α τάξης ΕΠΑ...John Tzortzakis
 
Gkalenis Spyridon educ556dl summit public schools presentation small final
Gkalenis Spyridon educ556dl summit public schools presentation small finalGkalenis Spyridon educ556dl summit public schools presentation small final
Gkalenis Spyridon educ556dl summit public schools presentation small finalSgeduc Fivefivesixdl
 
Φυσιογνωμία και πλαίσιο Ερευνητικών Εργασιών
Φυσιογνωμία και πλαίσιο Ερευνητικών ΕργασιώνΦυσιογνωμία και πλαίσιο Ερευνητικών Εργασιών
Φυσιογνωμία και πλαίσιο Ερευνητικών ΕργασιώνΜεταξούλα Μανικάρου
 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)
ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)
ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)John Tzortzakis
 
Προς μια σύγχρονη προσέγγιση Μάθησης και Διδασκαλίας στην Ανώτατη Εκπαίδευση
Προς μια σύγχρονη προσέγγιση Μάθησης και Διδασκαλίας στην Ανώτατη ΕκπαίδευσηΠρος μια σύγχρονη προσέγγιση Μάθησης και Διδασκαλίας στην Ανώτατη Εκπαίδευση
Προς μια σύγχρονη προσέγγιση Μάθησης και Διδασκαλίας στην Ανώτατη ΕκπαίδευσηKrassadaki Lia (Evangelia)
 
Kainotomia matsaggouras
Kainotomia matsaggourasKainotomia matsaggouras
Kainotomia matsaggourasdimitramp
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ: "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ...
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ: "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ...ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ: "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ...
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ: "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ...Aggeliki Markopoulou
 

What's hot (10)

Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία (ΕΕΤ) της Α τάξης ΕΠΑΛ _ Παρουσίαση Σχ.Συμ...
Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία (ΕΕΤ) της Α τάξης ΕΠΑΛ _ Παρουσίαση Σχ.Συμ...Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία (ΕΕΤ) της Α τάξης ΕΠΑΛ _ Παρουσίαση Σχ.Συμ...
Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία (ΕΕΤ) της Α τάξης ΕΠΑΛ _ Παρουσίαση Σχ.Συμ...
 
Εισαγωγικό υλικό για Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία (ΕΕΤ) της Α τάξης ΕΠΑ...
Εισαγωγικό υλικό για Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία (ΕΕΤ) της Α τάξης ΕΠΑ...Εισαγωγικό υλικό για Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία (ΕΕΤ) της Α τάξης ΕΠΑ...
Εισαγωγικό υλικό για Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία (ΕΕΤ) της Α τάξης ΕΠΑ...
 
Gkalenis Spyridon educ556dl summit public schools presentation small final
Gkalenis Spyridon educ556dl summit public schools presentation small finalGkalenis Spyridon educ556dl summit public schools presentation small final
Gkalenis Spyridon educ556dl summit public schools presentation small final
 
Φυσιογνωμία και πλαίσιο Ερευνητικών Εργασιών
Φυσιογνωμία και πλαίσιο Ερευνητικών ΕργασιώνΦυσιογνωμία και πλαίσιο Ερευνητικών Εργασιών
Φυσιογνωμία και πλαίσιο Ερευνητικών Εργασιών
 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)
ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)
ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)
 
οι ερευνητικες εργασιες
οι ερευνητικες εργασιεςοι ερευνητικες εργασιες
οι ερευνητικες εργασιες
 
Προς μια σύγχρονη προσέγγιση Μάθησης και Διδασκαλίας στην Ανώτατη Εκπαίδευση
Προς μια σύγχρονη προσέγγιση Μάθησης και Διδασκαλίας στην Ανώτατη ΕκπαίδευσηΠρος μια σύγχρονη προσέγγιση Μάθησης και Διδασκαλίας στην Ανώτατη Εκπαίδευση
Προς μια σύγχρονη προσέγγιση Μάθησης και Διδασκαλίας στην Ανώτατη Εκπαίδευση
 
Kainotomia matsaggouras
Kainotomia matsaggourasKainotomia matsaggouras
Kainotomia matsaggouras
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ: "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ...
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ: "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ...ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ: "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ...
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ: "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ...
 
Bigilaki
BigilakiBigilaki
Bigilaki
 

Viewers also liked

Mαρία Παπαδοπούλου 2η συναντηση 16 12 2013
Mαρία Παπαδοπούλου 2η συναντηση 16 12 2013Mαρία Παπαδοπούλου 2η συναντηση 16 12 2013
Mαρία Παπαδοπούλου 2η συναντηση 16 12 2013Mary Pap
 
Παιδί και Μουσικοκινητική Αγωγή (ΜΕΘΟΔΟΣ ORFF)
Παιδί και Μουσικοκινητική Αγωγή (ΜΕΘΟΔΟΣ ORFF)Παιδί και Μουσικοκινητική Αγωγή (ΜΕΘΟΔΟΣ ORFF)
Παιδί και Μουσικοκινητική Αγωγή (ΜΕΘΟΔΟΣ ORFF)Prosxolika-Vyrona
 
το κουκλοθέατρο στον δικό μας κόσμο
το κουκλοθέατρο στον δικό μας κόσμοτο κουκλοθέατρο στον δικό μας κόσμο
το κουκλοθέατρο στον δικό μας κόσμοProsxolika-Vyrona
 
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009Mary Pap
 
Συσχέτιση του Βαθμού Ικανοποίησης και των προβλημάτων που αναδεικνύονται κατά...
Συσχέτιση του Βαθμού Ικανοποίησης και των προβλημάτων που αναδεικνύονται κατά...Συσχέτιση του Βαθμού Ικανοποίησης και των προβλημάτων που αναδεικνύονται κατά...
Συσχέτιση του Βαθμού Ικανοποίησης και των προβλημάτων που αναδεικνύονται κατά...John Tzortzakis
 
Διαφυλικές σχέσεις και σεξουαλική αγωγή: Ενα πρόγραμμα αγωγής υγείας με το 10...
Διαφυλικές σχέσεις και σεξουαλική αγωγή: Ενα πρόγραμμα αγωγής υγείας με το 10...Διαφυλικές σχέσεις και σεξουαλική αγωγή: Ενα πρόγραμμα αγωγής υγείας με το 10...
Διαφυλικές σχέσεις και σεξουαλική αγωγή: Ενα πρόγραμμα αγωγής υγείας με το 10...Vasiliki Papaioannou
 
Εκπαιδευτικοί των Ερευνητικών Εργασιών: Ποιοι είναι, γιατί ασχολούνται, τι π...
Εκπαιδευτικοί των Ερευνητικών Εργασιών: Ποιοι είναι, γιατί ασχολούνται, τι π...Εκπαιδευτικοί των Ερευνητικών Εργασιών: Ποιοι είναι, γιατί ασχολούνται, τι π...
Εκπαιδευτικοί των Ερευνητικών Εργασιών: Ποιοι είναι, γιατί ασχολούνται, τι π...John Tzortzakis
 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 2016-17
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 2016-17ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 2016-17
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 2016-17Vasiliki Papaioannou
 
Οι δημιουργικές εργασίες στο Γενικό Λύκειο
Οι δημιουργικές εργασίες στο Γενικό ΛύκειοΟι δημιουργικές εργασίες στο Γενικό Λύκειο
Οι δημιουργικές εργασίες στο Γενικό ΛύκειοVasiliki Papaioannou
 

Viewers also liked (9)

Mαρία Παπαδοπούλου 2η συναντηση 16 12 2013
Mαρία Παπαδοπούλου 2η συναντηση 16 12 2013Mαρία Παπαδοπούλου 2η συναντηση 16 12 2013
Mαρία Παπαδοπούλου 2η συναντηση 16 12 2013
 
Παιδί και Μουσικοκινητική Αγωγή (ΜΕΘΟΔΟΣ ORFF)
Παιδί και Μουσικοκινητική Αγωγή (ΜΕΘΟΔΟΣ ORFF)Παιδί και Μουσικοκινητική Αγωγή (ΜΕΘΟΔΟΣ ORFF)
Παιδί και Μουσικοκινητική Αγωγή (ΜΕΘΟΔΟΣ ORFF)
 
το κουκλοθέατρο στον δικό μας κόσμο
το κουκλοθέατρο στον δικό μας κόσμοτο κουκλοθέατρο στον δικό μας κόσμο
το κουκλοθέατρο στον δικό μας κόσμο
 
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009
 
Συσχέτιση του Βαθμού Ικανοποίησης και των προβλημάτων που αναδεικνύονται κατά...
Συσχέτιση του Βαθμού Ικανοποίησης και των προβλημάτων που αναδεικνύονται κατά...Συσχέτιση του Βαθμού Ικανοποίησης και των προβλημάτων που αναδεικνύονται κατά...
Συσχέτιση του Βαθμού Ικανοποίησης και των προβλημάτων που αναδεικνύονται κατά...
 
Διαφυλικές σχέσεις και σεξουαλική αγωγή: Ενα πρόγραμμα αγωγής υγείας με το 10...
Διαφυλικές σχέσεις και σεξουαλική αγωγή: Ενα πρόγραμμα αγωγής υγείας με το 10...Διαφυλικές σχέσεις και σεξουαλική αγωγή: Ενα πρόγραμμα αγωγής υγείας με το 10...
Διαφυλικές σχέσεις και σεξουαλική αγωγή: Ενα πρόγραμμα αγωγής υγείας με το 10...
 
Εκπαιδευτικοί των Ερευνητικών Εργασιών: Ποιοι είναι, γιατί ασχολούνται, τι π...
Εκπαιδευτικοί των Ερευνητικών Εργασιών: Ποιοι είναι, γιατί ασχολούνται, τι π...Εκπαιδευτικοί των Ερευνητικών Εργασιών: Ποιοι είναι, γιατί ασχολούνται, τι π...
Εκπαιδευτικοί των Ερευνητικών Εργασιών: Ποιοι είναι, γιατί ασχολούνται, τι π...
 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 2016-17
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 2016-17ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 2016-17
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 2016-17
 
Οι δημιουργικές εργασίες στο Γενικό Λύκειο
Οι δημιουργικές εργασίες στο Γενικό ΛύκειοΟι δημιουργικές εργασίες στο Γενικό Λύκειο
Οι δημιουργικές εργασίες στο Γενικό Λύκειο
 

Similar to Eρευνητικές εργασίες Βρυώνης. Η.- Παπαδοπούλου, Μ.

μια ματιά στις ερευνητικές εργασίες Α λυκείου
μια ματιά στις ερευνητικές εργασίες Α λυκείουμια ματιά στις ερευνητικές εργασίες Α λυκείου
μια ματιά στις ερευνητικές εργασίες Α λυκείουΜεταξούλα Μανικάρου
 
Kainotomia matsaggouras
Kainotomia matsaggourasKainotomia matsaggouras
Kainotomia matsaggourasdimitramp
 
Στόχοι προγράμματος erasmus.pptx.pdf
Στόχοι προγράμματος erasmus.pptx.pdfΣτόχοι προγράμματος erasmus.pptx.pdf
Στόχοι προγράμματος erasmus.pptx.pdfPANAGIOTAKTORI
 
Τσικολάτας Α. (2010) Η Μέθοδος Project και η εφαρμογή της σε Οικονομικά Μαθήμ...
Τσικολάτας Α. (2010) Η Μέθοδος Project και η εφαρμογή της σε Οικονομικά Μαθήμ...Τσικολάτας Α. (2010) Η Μέθοδος Project και η εφαρμογή της σε Οικονομικά Μαθήμ...
Τσικολάτας Α. (2010) Η Μέθοδος Project και η εφαρμογή της σε Οικονομικά Μαθήμ...Alexandros Tsikolatas
 
Η διαδικασία των ερευνητικών εργασιών
Η διαδικασία των ερευνητικών εργασιώνΗ διαδικασία των ερευνητικών εργασιών
Η διαδικασία των ερευνητικών εργασιώνthcaps
 
μέθοδος Project
μέθοδος Projectμέθοδος Project
μέθοδος ProjectEva Krokidi
 
παρουσίαση erasmus.pptx
παρουσίαση erasmus.pptxπαρουσίαση erasmus.pptx
παρουσίαση erasmus.pptxmathitesextis
 
εισαγωγη1 η φυσιογνωμία των ερευνητικών εργασιών
εισαγωγη1 η φυσιογνωμία των ερευνητικών εργασιώνεισαγωγη1 η φυσιογνωμία των ερευνητικών εργασιών
εισαγωγη1 η φυσιογνωμία των ερευνητικών εργασιώνthcaps
 
εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας και μάθησης
εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας και μάθησηςεναλλακτικές μορφές διδασκαλίας και μάθησης
εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας και μάθησηςGeorge Markatatos
 
01 proiect βιβλιο καθηγητη
01 proiect βιβλιο καθηγητη01 proiect βιβλιο καθηγητη
01 proiect βιβλιο καθηγητηtheozagkas
 
ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗtherianos
 
%Ce%a4%ce%9 f %ce%91%ce%a1%ce%98%ce%a1%ce%9f-%ce%9c%ce%9f%ce%a5
%Ce%a4%ce%9 f %ce%91%ce%a1%ce%98%ce%a1%ce%9f-%ce%9c%ce%9f%ce%a5%Ce%a4%ce%9 f %ce%91%ce%a1%ce%98%ce%a1%ce%9f-%ce%9c%ce%9f%ce%a5
%Ce%a4%ce%9 f %ce%91%ce%a1%ce%98%ce%a1%ce%9f-%ce%9c%ce%9f%ce%a5JIM KAVALIEROS
 
πρακτικές οδηγίες
πρακτικές οδηγίεςπρακτικές οδηγίες
πρακτικές οδηγίεςiodinou
 
σενάριο ιστορίας στ ιωάννης καποδίστριας παρουσίαση
σενάριο ιστορίας στ ιωάννης καποδίστριας παρουσίασησενάριο ιστορίας στ ιωάννης καποδίστριας παρουσίαση
σενάριο ιστορίας στ ιωάννης καποδίστριας παρουσίασηChristos Skarkos
 
Nέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣ
Nέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣNέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣ
Nέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣgkantidou
 

Similar to Eρευνητικές εργασίες Βρυώνης. Η.- Παπαδοπούλου, Μ. (20)

μια ματιά στις ερευνητικές εργασίες Α λυκείου
μια ματιά στις ερευνητικές εργασίες Α λυκείουμια ματιά στις ερευνητικές εργασίες Α λυκείου
μια ματιά στις ερευνητικές εργασίες Α λυκείου
 
Kainotomia matsaggouras
Kainotomia matsaggourasKainotomia matsaggouras
Kainotomia matsaggouras
 
καινοτομία ερευνητικών εργασιών
καινοτομία ερευνητικών εργασιώνκαινοτομία ερευνητικών εργασιών
καινοτομία ερευνητικών εργασιών
 
Στόχοι προγράμματος erasmus.pptx.pdf
Στόχοι προγράμματος erasmus.pptx.pdfΣτόχοι προγράμματος erasmus.pptx.pdf
Στόχοι προγράμματος erasmus.pptx.pdf
 
Τσικολάτας Α. (2010) Η Μέθοδος Project και η εφαρμογή της σε Οικονομικά Μαθήμ...
Τσικολάτας Α. (2010) Η Μέθοδος Project και η εφαρμογή της σε Οικονομικά Μαθήμ...Τσικολάτας Α. (2010) Η Μέθοδος Project και η εφαρμογή της σε Οικονομικά Μαθήμ...
Τσικολάτας Α. (2010) Η Μέθοδος Project και η εφαρμογή της σε Οικονομικά Μαθήμ...
 
Η διαδικασία των ερευνητικών εργασιών
Η διαδικασία των ερευνητικών εργασιώνΗ διαδικασία των ερευνητικών εργασιών
Η διαδικασία των ερευνητικών εργασιών
 
μέθοδος Project
μέθοδος Projectμέθοδος Project
μέθοδος Project
 
gf
gfgf
gf
 
παρουσίαση erasmus.pptx
παρουσίαση erasmus.pptxπαρουσίαση erasmus.pptx
παρουσίαση erasmus.pptx
 
εισαγωγη1 η φυσιογνωμία των ερευνητικών εργασιών
εισαγωγη1 η φυσιογνωμία των ερευνητικών εργασιώνεισαγωγη1 η φυσιογνωμία των ερευνητικών εργασιών
εισαγωγη1 η φυσιογνωμία των ερευνητικών εργασιών
 
εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας και μάθησης
εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας και μάθησηςεναλλακτικές μορφές διδασκαλίας και μάθησης
εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας και μάθησης
 
Ενότητα 1
Ενότητα 1Ενότητα 1
Ενότητα 1
 
01 proiect βιβλιο καθηγητη
01 proiect βιβλιο καθηγητη01 proiect βιβλιο καθηγητη
01 proiect βιβλιο καθηγητη
 
ΜΙΚΤΗ ΜΑΘΗΣΗ
ΜΙΚΤΗ ΜΑΘΗΣΗΜΙΚΤΗ ΜΑΘΗΣΗ
ΜΙΚΤΗ ΜΑΘΗΣΗ
 
ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
 
Magoul voulg
Magoul voulgMagoul voulg
Magoul voulg
 
%Ce%a4%ce%9 f %ce%91%ce%a1%ce%98%ce%a1%ce%9f-%ce%9c%ce%9f%ce%a5
%Ce%a4%ce%9 f %ce%91%ce%a1%ce%98%ce%a1%ce%9f-%ce%9c%ce%9f%ce%a5%Ce%a4%ce%9 f %ce%91%ce%a1%ce%98%ce%a1%ce%9f-%ce%9c%ce%9f%ce%a5
%Ce%a4%ce%9 f %ce%91%ce%a1%ce%98%ce%a1%ce%9f-%ce%9c%ce%9f%ce%a5
 
πρακτικές οδηγίες
πρακτικές οδηγίεςπρακτικές οδηγίες
πρακτικές οδηγίες
 
σενάριο ιστορίας στ ιωάννης καποδίστριας παρουσίαση
σενάριο ιστορίας στ ιωάννης καποδίστριας παρουσίασησενάριο ιστορίας στ ιωάννης καποδίστριας παρουσίαση
σενάριο ιστορίας στ ιωάννης καποδίστριας παρουσίαση
 
Nέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣ
Nέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣNέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣ
Nέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣ
 

More from Mary Pap

Τοπικό Δίκτυο για την Τοπική Ιστορία:Το Κιλκίς στην τροχιά του χρόνου
Τοπικό Δίκτυο για την Τοπική Ιστορία:Το Κιλκίς στην τροχιά του χρόνουΤοπικό Δίκτυο για την Τοπική Ιστορία:Το Κιλκίς στην τροχιά του χρόνου
Τοπικό Δίκτυο για την Τοπική Ιστορία:Το Κιλκίς στην τροχιά του χρόνουMary Pap
 
Mαρία Παπαδοπούλου Εργαστήρι πρόληψης και αντιμετώπισης μορφών εκδήλωσης βίας...
Mαρία Παπαδοπούλου Εργαστήρι πρόληψης και αντιμετώπισης μορφών εκδήλωσης βίας...Mαρία Παπαδοπούλου Εργαστήρι πρόληψης και αντιμετώπισης μορφών εκδήλωσης βίας...
Mαρία Παπαδοπούλου Εργαστήρι πρόληψης και αντιμετώπισης μορφών εκδήλωσης βίας...Mary Pap
 
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑ...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑ...ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑ...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑ...Mary Pap
 
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλο...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλο...ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλο...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλο...Mary Pap
 
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 38ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠ...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 38ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠ...ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 38ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠ...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 38ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠ...Mary Pap
 
Eπιμορφωτικές ανάγκες νηπιαγωγών σχολικών ετών 2011-2012 & 2012-2013 38ης Περ...
Eπιμορφωτικές ανάγκες νηπιαγωγών σχολικών ετών 2011-2012 & 2012-2013 38ης Περ...Eπιμορφωτικές ανάγκες νηπιαγωγών σχολικών ετών 2011-2012 & 2012-2013 38ης Περ...
Eπιμορφωτικές ανάγκες νηπιαγωγών σχολικών ετών 2011-2012 & 2012-2013 38ης Περ...Mary Pap
 
Bελτίωση των κοινωνικών σχέσεων των μαθητών και μαθητριών νηπιαγωγείου κλειδί...
Bελτίωση των κοινωνικών σχέσεων των μαθητών και μαθητριών νηπιαγωγείου κλειδί...Bελτίωση των κοινωνικών σχέσεων των μαθητών και μαθητριών νηπιαγωγείου κλειδί...
Bελτίωση των κοινωνικών σχέσεων των μαθητών και μαθητριών νηπιαγωγείου κλειδί...Mary Pap
 
Tο σχολείο που σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα στοχοθεσία πρόγραμμα
Tο σχολείο που σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα στοχοθεσία πρόγραμμαTο σχολείο που σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα στοχοθεσία πρόγραμμα
Tο σχολείο που σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα στοχοθεσία πρόγραμμαMary Pap
 
Επαναφοίτηση νηπίων -Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό -ΑΕΕ/ Έκθεση γε...
Επαναφοίτηση νηπίων -Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό -ΑΕΕ/ Έκθεση γε...Επαναφοίτηση νηπίων -Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό -ΑΕΕ/ Έκθεση γε...
Επαναφοίτηση νηπίων -Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό -ΑΕΕ/ Έκθεση γε...Mary Pap
 
Aποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕ
Aποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕAποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕ
Aποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕMary Pap
 
Διαχείριση προβλημάτων τάξης και μετάβαση Μαρία Παπαδοπούλου
Διαχείριση προβλημάτων τάξης και μετάβαση Μαρία ΠαπαδοπούλουΔιαχείριση προβλημάτων τάξης και μετάβαση Μαρία Παπαδοπούλου
Διαχείριση προβλημάτων τάξης και μετάβαση Μαρία ΠαπαδοπούλουMary Pap
 
Αντιμετώπιση προβλημάτων τάξης:Mαρία Παπαδοπούλου 1η συναντηση
Αντιμετώπιση προβλημάτων τάξης:Mαρία Παπαδοπούλου 1η συναντησηΑντιμετώπιση προβλημάτων τάξης:Mαρία Παπαδοπούλου 1η συναντηση
Αντιμετώπιση προβλημάτων τάξης:Mαρία Παπαδοπούλου 1η συναντησηMary Pap
 
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009Mary Pap
 
φυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμόςφυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμόςMary Pap
 
φυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμόςφυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμόςMary Pap
 
κυκλοφοριακή αγωγή 1
κυκλοφοριακή αγωγή 1κυκλοφοριακή αγωγή 1
κυκλοφοριακή αγωγή 1Mary Pap
 
βουβός κινηματογράφος 2012
βουβός κινηματογράφος 2012βουβός κινηματογράφος 2012
βουβός κινηματογράφος 2012Mary Pap
 

More from Mary Pap (17)

Τοπικό Δίκτυο για την Τοπική Ιστορία:Το Κιλκίς στην τροχιά του χρόνου
Τοπικό Δίκτυο για την Τοπική Ιστορία:Το Κιλκίς στην τροχιά του χρόνουΤοπικό Δίκτυο για την Τοπική Ιστορία:Το Κιλκίς στην τροχιά του χρόνου
Τοπικό Δίκτυο για την Τοπική Ιστορία:Το Κιλκίς στην τροχιά του χρόνου
 
Mαρία Παπαδοπούλου Εργαστήρι πρόληψης και αντιμετώπισης μορφών εκδήλωσης βίας...
Mαρία Παπαδοπούλου Εργαστήρι πρόληψης και αντιμετώπισης μορφών εκδήλωσης βίας...Mαρία Παπαδοπούλου Εργαστήρι πρόληψης και αντιμετώπισης μορφών εκδήλωσης βίας...
Mαρία Παπαδοπούλου Εργαστήρι πρόληψης και αντιμετώπισης μορφών εκδήλωσης βίας...
 
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑ...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑ...ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑ...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑ...
 
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλο...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλο...ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλο...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ηη ανάγκη για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλο...
 
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 38ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠ...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 38ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠ...ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 38ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠ...
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 38ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠ...
 
Eπιμορφωτικές ανάγκες νηπιαγωγών σχολικών ετών 2011-2012 & 2012-2013 38ης Περ...
Eπιμορφωτικές ανάγκες νηπιαγωγών σχολικών ετών 2011-2012 & 2012-2013 38ης Περ...Eπιμορφωτικές ανάγκες νηπιαγωγών σχολικών ετών 2011-2012 & 2012-2013 38ης Περ...
Eπιμορφωτικές ανάγκες νηπιαγωγών σχολικών ετών 2011-2012 & 2012-2013 38ης Περ...
 
Bελτίωση των κοινωνικών σχέσεων των μαθητών και μαθητριών νηπιαγωγείου κλειδί...
Bελτίωση των κοινωνικών σχέσεων των μαθητών και μαθητριών νηπιαγωγείου κλειδί...Bελτίωση των κοινωνικών σχέσεων των μαθητών και μαθητριών νηπιαγωγείου κλειδί...
Bελτίωση των κοινωνικών σχέσεων των μαθητών και μαθητριών νηπιαγωγείου κλειδί...
 
Tο σχολείο που σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα στοχοθεσία πρόγραμμα
Tο σχολείο που σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα στοχοθεσία πρόγραμμαTο σχολείο που σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα στοχοθεσία πρόγραμμα
Tο σχολείο που σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα στοχοθεσία πρόγραμμα
 
Επαναφοίτηση νηπίων -Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό -ΑΕΕ/ Έκθεση γε...
Επαναφοίτηση νηπίων -Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό -ΑΕΕ/ Έκθεση γε...Επαναφοίτηση νηπίων -Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό -ΑΕΕ/ Έκθεση γε...
Επαναφοίτηση νηπίων -Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό -ΑΕΕ/ Έκθεση γε...
 
Aποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕ
Aποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕAποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕ
Aποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕ
 
Διαχείριση προβλημάτων τάξης και μετάβαση Μαρία Παπαδοπούλου
Διαχείριση προβλημάτων τάξης και μετάβαση Μαρία ΠαπαδοπούλουΔιαχείριση προβλημάτων τάξης και μετάβαση Μαρία Παπαδοπούλου
Διαχείριση προβλημάτων τάξης και μετάβαση Μαρία Παπαδοπούλου
 
Αντιμετώπιση προβλημάτων τάξης:Mαρία Παπαδοπούλου 1η συναντηση
Αντιμετώπιση προβλημάτων τάξης:Mαρία Παπαδοπούλου 1η συναντησηΑντιμετώπιση προβλημάτων τάξης:Mαρία Παπαδοπούλου 1η συναντηση
Αντιμετώπιση προβλημάτων τάξης:Mαρία Παπαδοπούλου 1η συναντηση
 
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009
κατασκευή κούκλας επαναχτησιμοποιούμενα υλικά 13-11-2009
 
φυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμόςφυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμός
 
φυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμόςφυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμός
 
κυκλοφοριακή αγωγή 1
κυκλοφοριακή αγωγή 1κυκλοφοριακή αγωγή 1
κυκλοφοριακή αγωγή 1
 
βουβός κινηματογράφος 2012
βουβός κινηματογράφος 2012βουβός κινηματογράφος 2012
βουβός κινηματογράφος 2012
 

Recently uploaded

Ο μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά Λυκείου
Ο μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά ΛυκείουΟ μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά Λυκείου
Ο μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά ΛυκείουVasiliki Matiaki
 
ΡΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-les droits des animaux.pdf
ΡΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-les droits des animaux.pdfΡΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-les droits des animaux.pdf
ΡΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-les droits des animaux.pdfChrisa Kokorikou
 
Προσκλήσεις θεατρικής παράστασης
Προσκλήσεις θεατρικής     παράστασηςΠροσκλήσεις θεατρικής     παράστασης
Προσκλήσεις θεατρικής παράστασηςDimitra Mylonaki
 
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdfΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdfChrisa Kokorikou
 
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝίκος Θεοτοκάτος
 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"margaritathymara1
 
ΚΠΕ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΝΕΣΤΟΣ- ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΟΖΩΙΑΣ.pptx
ΚΠΕ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΝΕΣΤΟΣ- ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΟΖΩΙΑΣ.pptxΚΠΕ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΝΕΣΤΟΣ- ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΟΖΩΙΑΣ.pptx
ΚΠΕ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΝΕΣΤΟΣ- ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΟΖΩΙΑΣ.pptx7gymnasiokavalas
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ.pdf
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ.pdfΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ.pdf
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ.pdfIrini Panagiotaki
 
Αφίσες θεατρικής παράστασης
Αφίσες          θεατρικής παράστασηςΑφίσες          θεατρικής παράστασης
Αφίσες θεατρικής παράστασηςDimitra Mylonaki
 
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptxΟι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx36dimperist
 
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdfΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdfChrisa Kokorikou
 
Ο εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Ο εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdfΟ εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Ο εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdfEvangelia Patera
 
epal_panellinies_2024_exetaseis_egkyklios.pdf
epal_panellinies_2024_exetaseis_egkyklios.pdfepal_panellinies_2024_exetaseis_egkyklios.pdf
epal_panellinies_2024_exetaseis_egkyklios.pdfpaskoron
 
Οι δικές μας αεροσκάφες
Οι δικές μας          αεροσκάφεςΟι δικές μας          αεροσκάφες
Οι δικές μας αεροσκάφεςDimitra Mylonaki
 
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝίκος Θεοτοκάτος
 
Ιπτάμενη σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ιπτάμενη        σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝΙπτάμενη        σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ιπτάμενη σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝDimitra Mylonaki
 
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχεία
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά ΣτοιχείαΔιαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχεία
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχείαbasket20032020
 

Recently uploaded (20)

Ο μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά Λυκείου
Ο μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά ΛυκείουΟ μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά Λυκείου
Ο μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά Λυκείου
 
ΡΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-les droits des animaux.pdf
ΡΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-les droits des animaux.pdfΡΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-les droits des animaux.pdf
ΡΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-les droits des animaux.pdf
 
Προσκλήσεις θεατρικής παράστασης
Προσκλήσεις θεατρικής     παράστασηςΠροσκλήσεις θεατρικής     παράστασης
Προσκλήσεις θεατρικής παράστασης
 
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdfΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
 
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"
 
ΚΠΕ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΝΕΣΤΟΣ- ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΟΖΩΙΑΣ.pptx
ΚΠΕ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΝΕΣΤΟΣ- ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΟΖΩΙΑΣ.pptxΚΠΕ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΝΕΣΤΟΣ- ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΟΖΩΙΑΣ.pptx
ΚΠΕ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΝΕΣΤΟΣ- ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΟΖΩΙΑΣ.pptx
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ.pdf
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ.pdfΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ.pdf
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ.pdf
 
Αφίσες θεατρικής παράστασης
Αφίσες          θεατρικής παράστασηςΑφίσες          θεατρικής παράστασης
Αφίσες θεατρικής παράστασης
 
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptxΟι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
 
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdfΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
 
Ο εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Ο εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdfΟ εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Ο εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
 
Πρόγραμμα διήμερου σεμιναρίου Β. Ελλάδας 12-13 Απριλίου 2024
Πρόγραμμα διήμερου σεμιναρίου Β. Ελλάδας 12-13 Απριλίου 2024Πρόγραμμα διήμερου σεμιναρίου Β. Ελλάδας 12-13 Απριλίου 2024
Πρόγραμμα διήμερου σεμιναρίου Β. Ελλάδας 12-13 Απριλίου 2024
 
epal_panellinies_2024_exetaseis_egkyklios.pdf
epal_panellinies_2024_exetaseis_egkyklios.pdfepal_panellinies_2024_exetaseis_egkyklios.pdf
epal_panellinies_2024_exetaseis_egkyklios.pdf
 
Οι δικές μας αεροσκάφες
Οι δικές μας          αεροσκάφεςΟι δικές μας          αεροσκάφες
Οι δικές μας αεροσκάφες
 
Στόχοι .
Στόχοι                       .Στόχοι                       .
Στόχοι .
 
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 
Αφίσες ζώα
Αφίσες                ζώαΑφίσες                ζώα
Αφίσες ζώα
 
Ιπτάμενη σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ιπτάμενη        σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝΙπτάμενη        σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ιπτάμενη σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝ
 
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχεία
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά ΣτοιχείαΔιαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχεία
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχεία
 

Eρευνητικές εργασίες Βρυώνης. Η.- Παπαδοπούλου, Μ.

 • 1. «Μέθοδος Project - Ερευνητικές εργασίες: οριοθέτηση θέματος- ερευνητικών ερωτημάτων- καθορισμός υποθεμάτων » Βρυώνης Ηλίας, Μέλος Π.Ο. του Κ.Π.Ε. Κιλκίς Παπαδοπούλου Μαρία, Υπεύθυνη Κ.Π.Ε. Κιλκίς Σεμινάριο Ερευνητικές Εργασίες – Μέθοδος PROJECT
 • 2. 07:32 ΜΜ 2 Μεθοδολογικά βήματα - μέθοδος project Σχεδιασμός Προγράμματος 1.Επιλογή θέματος 2.Καθορισμός στόχων 3.Καθορισμός αξόνων υποθεμάτων, ανάθεση εργασίας σε ομάδες 4. Οργάνωση διεξαγωγής του προγράμματος. Επιλογή κατάλληλων παιδαγωγικών προσεγγίσεων και διδακτικών στρατηγικών. Υλοποίηση Προγράμματος 5. Υλοποίηση του προγράμματος 6. Γνωστοποίηση του προγράμματος 7. Αξιολόγηση του προγράμματος
 • 3. 07:32 ΜΜ 3 Μέθοδος Project • Σχέδια εργασίας (projects) δημιουργούνται και υλοποιούνται στο ελληνικό σχολείο συνήθως με πρωτοβουλία ενός ή περισσοτέρων εκπαιδευτικών της ίδιας σχολικής βαθμίδας στο πλαίσιο των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων ή (και) της ευέλικτης ζώνης, στο πλαίσιο πιλοτικών εφαρμογών (λ.χ. συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ΥΠΔΜΘ, 128551/Γ2/09-11-2011), στο πλαίσιο του υποχρεωτικού προγράμματος του Νέου Λυκείου ως διακριτή ενότητα (ερευνητικές εργασίες, ΥΠΔΜΘ 2011:13, ΦΕΚ 1213, τχ. Β/2011), κ.ά. • Αποτελούν, ανοιχτές διεργασίες μάθησης, στις οποίες οι συμμετέχοντες έχουν την ελευθερία να προτείνουν, να απορρίψουν, να συνδιαμορφώσουν ένα αντικείμενο (θέμα/ζήτημα/πρόβλημα/δράση), να το χωρίσουν σε υποθέματα /υποενότητες, να ασχοληθούν με αυτό στο σύνολό του ή με ένα μέρος του, να συνθέσουν τα ευρήματα /δεδομένα, να τα αποτιμήσουν, να αναλογιστούν πάνω στη δική τους συμμετοχή και των άλλων, να κοινοποιήσουν τα αποτελέσματά της σε άλλους.
 • 4. 07:32 ΜΜ 4 Επιλογή -Οριοθέτηση θέματος στο Project • Η μέθοδος project στηρίζεται στις ανάγκες και τα βιώματα των μαθητών, των οποίων η συμμετοχή καθόλη τη διαδικασία σχεδιασμού και οργάνωσής του είναι καθοριστική. • Βασικό στοιχείο της δομής της μεθόδου project αποτελεί η πρωτοβουλία- πρόταση. Η πρόταση μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε μέλος της ομάδας (εκπαιδευτικό, μαθητή, γονέα, κ.ά.). Όλα τα μέλη πρέπει να εκφέρουν άποψη πάνω σ’ αυτήν, να αποφασίσουν από κοινού την τελική μορφή του θέματος και να συμβάλλουν στις εργασίες υλοποίησής της. • Στη μέθοδο project δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο από ποιον προέρχεται η πρωτοβουλία. Απλώς δεν επιτρέπεται να προέρχεται πάντα από τα ίδια πρόσωπα (λ.χ. το δάσκαλο ή τους ίδιους μαθητές) καθώς εγκυμονεί ο ‘αυταρχισμός της βάσης[1]’. • Η πρωτοβουλία έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά: α. Αδέσμευτη έκβαση. Η δέσμευση δεν οδηγεί αυτόματα και πάντα τη διεξαγωγή του. β. Ελευθερία στην επιλογή. Η πρόταση μπορεί να μην έχει οπωσδήποτε παιδαγωγική αξία. Η πρωτοβουλία αποκτά από μόνη της μορφωτική αξία καθώς εμπλέκει τους συμμετέχοντες σε μια δημοκρατική επεξεργασία της και τα κινητοποιεί να εργαστούν για την πραγμάτωσή της. [1] Οι Schafer/Schaller κάνουν λόγο για αυταρχισμό των μαθητών, του δασκάλου, των θεσμών, που αντιστρατεύονται τη διαδικασία της χειραφέτησης (Χρυσαφίδης, Κ. 1998, σ.43).
 • 5. 07:32 ΜΜ 5 • Όλες οι εκφάνσεις του περιβάλλοντος φυσικού και τεχνητού, σύμφωνα με τον Frey, K. (1986, σ.:19) μπορούν να αποτελέσουν έναυσμα ενός project. • Αφορμή για το ξεκίνημά του project μπορεί να είναι το καθετί: κοινωνικοπολιτισμικά προβλήματα, σύγχρονα γεγονότα, περιβαλλοντικά ζητήματα, προβλήματα επικοινωνίας και επίλυσης συγκρούσεων, θέματα διαφόρων πεδίων (αγωγής υγείας, εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία, πολιτιστικών), το εκάστοτε θεματικό έτος λ.χ. το έτος 2011 – 12 είναι αφιερωμένο στην Υγεία και Παραγωγικές Διαδικασίες, διάφορα γνωστικά αντικείμενα του σχολείου, ένα βίωμα, ένα γεγονός της ημέρας ή ένα πρόβλημα, ένα πρακτικό ζήτημα, κ.ά. Επιλογή -Οριοθέτηση θέματος στο Project
 • 6. 07:32 ΜΜ 6 Επιλογή -Οριοθέτηση θέματος στο Project • Σε κάθε περίπτωση υπάρχει η πρωτοβουλία που εκφράζεται με μια πρόταση, τα μέλη συζητούν -αφού καθορίσουν τα ίδια το πλαίσιο της συζήτησης-, γίνεται δηλ. κριτική ανταλλαγή απόψεων σε ολομέλεια ή κατά ομάδες σχετικά με την πρωτοβουλία και συμφωνούν για το αν θα ασχοληθούν με το θέμα και πώς θα το διαπραγματευτούν. • Αφού οι συμμετέχοντες εξετάσουν την πρόταση και κατανοήσουν το περιεχόμενό της, παίρνουν θέση πάνω σ’ αυτήν εκφράζοντας και δικές τους απόψεις, σκέψεις, ιδέες με στόχο τον εμπλουτισμό, την επέκτασή της, ή τη διαφοροποίησή της, την προσαρμογή της στις ανάγκες περισσοτέρων μελών της ομάδας. • Το πλαίσιο της επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης είναι αυτό που θα διευκολύνει ή όχι την ισότιμη συμμετοχή όλων στη διαδικασία, την ελεύθερη έκφραση των ενδιαφερόντων των συμμετεχόντων, τις ενστάσεις τους, τον προβληματισμό, την αντίθεσή τους.
 • 9. 07:32 ΜΜ 9 Επιλογή του θέματος Η παιδαγωγική ομάδα μαζί με τους μαθητές επιλέγουν το θέμα του προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με κριτήρια επιλογής θέματος: • Να εμπίπτει στα ενδιαφέροντα των μαθητών και να έχει σχέση με το άμεσο περιβάλλον τους. • Να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές να αντλούν πληροφορίες από το περιβάλλον όπου ζουν. • Να δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να αποκτήσουν ποικίλες εμπειρίες και γνώσεις και να αναπτύξουν διάφορες δεξιότητες. • Να μπορεί να μελετηθεί σε σχέση με το διατιθέμενο χρόνο, τα διαθέσιμα μέσα και τις αναγκαίες συνεργασίες
 • 11. 07:32 ΜΜ 11 Διαμόρφωση, Έγκριση και Επιλογή Θεμάτων (Ερευνητικές Εργασίες Α’ Λυκείου) •Οι διδάσκοντες στα επιμέρους τμήματα των τάξεων του Λυκείου σε μια πρώτη προκαταρτική συνάντηση ανταλλάσσουν απόψεις για πιθανά θέματα και πιθανές συνεργασίες. •Η διαμόρφωση και η τελική διατύπωση των θεμάτων πρέπει να είναι προϊόν διαπραγμάτευσης τόσο μεταξύ των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών όσο και μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών.
 • 12. 07:32 ΜΜ 12 Κριτήρια Διαμόρφωσης και Διαδικασίες Έγκρισης Θεμάτων • 1ο βασικό κριτήριο: Τα περιεχόμενα των διδασκόμενων μαθημάτων, θεωρημένα όμως από τη σκοπιά των μαθητικών ενδιαφερόντων. Από τους τομείς των περιεχομένων πρέπει να επιλεγούν θέματα που προσφέρονται περισσότερο για να τα μελετήσουν οι μαθητές στον χώρο της προσωπικής και κοινωνικής ζωής τους, όπου συγκροτούνται οι εμπειρίες τους. • 2ο βασικό κριτήριο: Τις υπάρχουσες υποδομές και τους διαθέσιμους πόρους του σχολείου και της κοινότητας για τη διερεύνηση συγκεκριμένου θέματος. • 3ο κριτήριο: Τα ενδιαφέροντα των εκπ/κών, τις ειδικότερες γνώσεις τους που δεν πρέπει να παραβλέπονται • 4ο κριτήριο: Την επικαιρότητα, την τοπικότητα και το πλαίσιο του ευρύτερου προγραμματισμού της σχολικής μονάδας, τις άλλες συναφείς δραστηριότητες και τα θέματα που έχουν ήδη οι μαθητές διερευνήσει τα προηγούμενα χρόνια
 • 13. 07:32 ΜΜ 13 Κριτήρια Διαμόρφωσης και Διαδικασίες Έγκρισης Θεμάτων Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζει ως κριτήριο ταξινόμησης και η ανάδειξη της επιστημονικής ταυτότητας του θέματος, που προσδιορίζει ποιο από τα τέσσερα γνωστικά πεδία 1. Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2. Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά και Τεχνολογία, 3. Τέχνες και Πολιτισμός και 4. Περιβάλλον και Αειφορία και ποια συγκεκριμένα από τα διδασκόμενα μαθήματα έχουν πρωτεύοντα ρόλο στη συγκεκριμένη ερευνητική εργασία
 • 14. 07:32 ΜΜ 14 • Εκπαιδευτικοί και μαθητές συζητούν τα εναλλακτικά θέματα που προέκυψαν από τη συνεργασία των διδασκόντων και διαμορφώνουν συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες υποβάλλουν με τεκμηριωμένη εισήγηση στο σύλλογο διδασκόντων για έγκριση εντός των δυο πρώτων εβδομάδων λειτουργίας της σχολικής μονάδας κάθε Σεπτέμβριο για το 1ο πρώτο τετράμηνο και τέλη Δεκεμβρίου για το 2ο δεύτερο τετράμηνο. • Την εισήγηση υπογράφουν δύο εκπαιδευτικοί διαφορετικών, κατά προτίμηση, ειδικοτήτων, οι οποίοι προτίθενται να εποπτεύσουν και να καθοδηγήσουν την εκπόνηση του προτεινόμενου θέματος. Διαμόρφωση, Έγκριση και Επιλογή Θεμάτων
 • 19. 07:32 ΜΜ 19 Η εισήγηση είναι απαραιτήτως έγγραφη και περιλαμβάνει: 1. Τα ονόματα των εκπαιδευτικών (μέχρι δυο το πολύ) που θα εμπλακούν ανά θέμα παράλληλα με τη συμφωνηθείσα μεταξύ τους κατανομή ωρών για το τρέχον τετράμηνο (δηλαδή ποιος θα χρεωθεί δυο και ποιος μια ώρα στην Α’ Λυκείου). 2. Τον τίτλο της ερευνητικής εργασίας. 3. Τους βασικούς σκοπούς και τα ερευνητικά της ερωτήματα. 4. Σύντομη περιγραφή της εργασίας και της εκπαιδευτικής σκοπιμότητας που εξυπηρετεί (ενδεικτικά μέχρι 300 λέξεις). 5. Ενδεικτική περιγραφή της μεθόδου που θα ακολουθηθεί (μέχρι 200 λέξεις). 6. Αναμενόμενα αποτελέσματα (μέχρι 200 λέξεις). 7. Απαιτήσεις σε πόρους, υλικά και εξοπλισμό από τη σχολική μονάδα.
 • 20. 07:32 ΜΜ 20 • Ο σύλλογος συζητά, τροποποιεί και εγκρίνει τον αναγκαίο αριθμό θεμάτων και ορίζει τους εκπαιδευτικούς που θα υλοποιήσουν καθένα από αυτά, προσδιορίζοντας και τις διδακτικές ώρες έκαστου. Σε περίπτωση περισσότερων προτάσεων από αυτές που μπορούν να προσφερθούν, ο σύλλογος διδασκόντων επιλέγει κατά πλειοψηφία τα επικρατέστερα. Κατά τη σχετική διαδικασία ο σύλλογος φροντίζει να εγκριθεί ο αναγκαίος αριθμός θεμάτων ώστε να δημιουργηθούν λειτουργικά «Τμήματα Ενδιαφέροντος» 16-20 μαθητών και, επίσης, να υπάρχουν ποικίλης επιστημονικής ταυτότητας και στόχευσης θέματα, ώστε κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο οι μαθητές να έχουν την ευκαιρία να εμπλακούν σε όσο το δυνατό διαφορετικής φύσης και στόχευσης θέματα • ενημερώνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί για τα εν εξελίξει θέματα και μπορούν έμμεσα να συμβάλουν, εκτός του προγραμματισμένου τρίωρου των Ερευνητικών Εργασιών, στο πλαίσιο του δικού τους μαθήματος και άλλοι εκπαιδευτικοί. Διαμόρφωση, Έγκριση και Επιλογή Θεμάτων
 • 21. 07:32 ΜΜ 21 Επιλογή Θεμάτων από Μαθητές και Οργάνωση Τμημάτων και Ομάδων  Την πρώτη ώρα γίνεται ενημέρωση των μαθητών για τα θέματα που ενέκρινε ο σύλλογος, διευκρινίζεται ότι η διατύπωση των θεμάτων είναι γενική και ότι τα θέματα και η διερεύνησή τους θα εξειδικευτούν σε υπο-θέματα και σε ερευνητικά ερωτήματα και υπο-ερωτήματα από τις ομάδες που θα τα επιλέξουν.  Οι μαθητές δηλώνουν δύο προτιμήσεις θεμάτων και με βάση την πρώτη τους προτίμηση, όπου τούτο είναι εφικτό, οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν τα «Τμήματα Ενδιαφέροντος» (μαθητές δεν θα καταστεί δυνατόν να ενταχθούν σε θέμα της πρώτης τους προτίμησης, θα έχουν προτεραιότητα στην επιλογή θεμάτων στο επόμενο τετράμηνο.)
 • 22. 07:32 ΜΜ 22 Οριοθέτηση του θέματοςΟριοθέτηση του θέματος Πότε; Ιστορία Ποιοι; Από ποιους; Για ποιους; Με ποιους; Γιατί; Αιτίες Στόχοι Συνέπειες Εμπόδια Δυσκολίες Πού; Χώρος Πλαίσιο Τι; Τι είναι; Σε τι αφορά; Πώς;Μέσα Τρόποι Υποδομές Πόσο; Αριθμοί 50Χ70 Λέξεις-Κλειδιά
 • 24. 07:32 ΜΜ 24 Οι Λέξεις-Κλειδιά SMS, MMS Ακτινοβολίες VODAFON EΟΤΕΝΕΤ Κράτος Κεραίες Ανακύκλωση Εργάτες Λογαριασμός Προστασία καταναλωτών iPod, ring tone, Hands Free Ορυχεία Μέταλλα Επικοινωνία Τεχνολογία Εταιρίες Εργοστάσια Καταναλωτές Διαφήμιση Προσφορές Απορρίμματα Καταστήματα Εργασία Κέρδη Νέα ήθη, οργάνωση συγκεντρώσε ων Γλώσσα, greeklish Πότε; Ιστορία Ποιοι; Από ποιους; Για ποιους; Με ποιους; Γιατί; Αιτίες Στόχοι Συνέπειες Εμπόδια Δυσκολίες Πού; Χώρος Πλαίσιο Τι; Τι είναι; Σε τι αφορά; Πώς;Μέσα Τρόποι Υποδομές Πόσο; Αριθμοί
 • 25. 07:32 ΜΜ 25 Και σ’ αυτό το βήμα, οι μαθητές θα σας χρειαστούν αρωγούς. Θα μπορούσατε, να κάνετε, εσείς, την αρχή (για το σύνολο, με το κίτρινους κύκλους), προτρέποντας τα παιδιά να σκεφτούν, ότι (α)(α) το κινητό τηλέφωνο είναι ένα σύγχρονο προϊόν πολύ δημοφιλές (τι, πότε, για ποιους),(τι, πότε, για ποιους), (β)(β) περιέχει στα ηλεκτρονικά του συστήματα ορυκτά μέταλλα που εξορύσσονται από ορυχεία στην Αφρική, την Κίνα, τη Νότια Αμερική (τι , πού),(τι , πού), (γ)(γ) οι δραστηριοποιούμενες εταιρίες απασχολούν εργάτες, ελάχιστα αμειβόμενους και συχνά συνεργάζονται με δικτατορικά καθεστώτα (ποιοι, πώς, με(ποιοι, πώς, με ποιους, αιτίες),ποιους, αιτίες), (δ)(δ) αποκομίζουν τεράστια κέρδη (ποιοι, αιτίες,(ποιοι, αιτίες, συνέπειες)συνέπειες) (ε)(ε) ρυπαίνουν το περιβάλλον, υποβαθμίζουν τους φυσικούς πόρους, εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους (κίνδυνοι, συνέπειες).(κίνδυνοι, συνέπειες). Ποιες είναι οι απαραίτητες πρώτες ύλες;Πού υπάρχουν; Ποιοι παράγουν το προϊόν; Πώς προωθείται, τι γίνεται ως «ηλεκτρονικό απόβλητο»; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι της απόρριψής του; Χημεία,Περιβάλλον- Αειφορία, ΚαλέςΤέχνες
 • 27. 07:32 ΜΜ 27 Από τις Λέξεις-Κλειδιά, στα «Σύνολα» και στα Ερευνητικά Ερωτήματα Επικοινωνία, VIDEO, MMS, SMS, RING TONE, iPod HANDS FREE, greeklish , νέα ήθη Κράτος, Έλεγχοι, Κέρδος, Νόμοι, Άδειες, Ανακύκλωση Προστασία πολιτών, καταναλωτών Απορρίμματα, Ακτινοβολία Ατυχήματα Ορυχεία Ορυκτά, Μέταλλα, Εργάτες Εργοστάσια, Απορρίμματα, Έλεγχοι δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, ΟΤΕΝΕΤ VODAFONE Κεραίες Ακτινοβολία Καταστήματα, Θέσεις Εργασίας, Λογαριασμός Προσφορές Ποιες είναι οι απαραίτητες πρώτες ύλες;Πού υπάρχουν;Ποιοι παράγουν τοπροϊόν; Πώς προωθείται, τι γίνεται ως «ηλεκτρονικό απόβλητο»;Ποιοι είναι οι κίνδυνοι της απόρριψής του; Πώς λειτουργεί;Ποιες υποδομές χρειάζεται; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από την ακτινοβολία πουεκπέμπει το ίδιο και οικεραίες της κινητήςτηλεφωνίας; Ποιοι είναι υπεύθυνοι για την προστασία του καταναλωτή, του πολίτη, του περιβάλλοντος; Ποιοι θίγονται; Εμείς τι κάνουμε; Ποιες αλλαγές επιφέρει στην ανθρώπινη επικοινωνία, στη χρήση της γλώσσας, στις κοινωνικές διεργασίες, στον πολιτισμό; Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Καλές Τέχνες, Έκφραση Χημεία, Περιβάλλο ν- Αειφορία, Καλές Τέχνες Φυσική, Περιβάλλον- Αειφορία Τεχνολογία, Μαθηματικά Κοινωνικέ ς Επιστήμες, Γλώσσα
 • 32. 07:32 ΜΜ 32 Στη συνέχεια οι μαθητές θα προχωρήσουν • (α) στην αντιστοίχιση των Ερευνητικών Ερωτημάτων σε υπο-θέματα και μέσω αυτής θα επιχειρήσουν • (β) τη σχηματική τους αποτύπωση, η οποία θα τους οδηγήσει • (γ) στη συγκρότηση της προβληματικής του θέματος.
 • 33. 07:32 ΜΜ 33 ΥΠΟ-ΘΕΜΑ ΥΠΟ-ΘΕΜΑ ΥΠΟ-ΘΕΜΑ ΥΠΟ-ΘΕΜΑ
 • 34. 07:32 ΜΜ 34 Ποιες είναι οι απαραίτητες πρώτες ύλες, πού υπάρχουν, πού παράγεται το προϊόν, πως προωθείται, τι γίνεται ως «ηλεκτρονικό απόβλητο»; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι της απόρριψής του; Πώς λειτουργεί; Ποιες υποδομές χρειάζεται; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από την ακτινοβολία που εκπέμπει το ίδιο και οι κεραίες της κινητής τηλεφωνίας; Ποιες αλλαγές επιφέρει στην ανθρώπινη επικοινωνία, στη χρήση της γλώσσας, στις κοινωνικές διεργασίες, στον πολιτισμό; Ποιοι είναι υπεύθυνοι για την προστασία του καταναλωτή, του πολίτη, του περιβάλλοντος; Ποιοι θίγονται; Εμείς τι κάνουμε; Από τα Ερευνητικά ΕρωτήματαΑπό τα Ερευνητικά Ερωτήματα,, στη Σχηματική Αποτύπωσηστη Σχηματική Αποτύπωση Το κινητό τηλέφωνο 1.1. Πρώτες ύλες, Παραγωγή, Προώθηση, Χρόνος Ζωής 2.2. Αρχές Λειτουργίας, Υποδομές, Ακτινοβολίες 3.3. Νέα ήθη, Νέα Γλώσσα, Νέος Πολιτισμός 4.4. Καταναλωτές-Πολίτες, θεσμοί
 • 35. 07:32 ΜΜ 35 •Μπορεί να ζητηθεί από τις ομάδες, να επιλέξουν τα υπο-θέματα. (Πιθανό ζήτημα, κάποιες ομάδες να διεκδικήσουν το ίδιο υπο-θέμα.) •Συνέχεια με την ίδια σύνθεση των ομάδων και ενασχόληση όλων με το περιεχόμενο κάθε υπο-θέματος, με τις κατάλληλες για καθένα πηγές, με τις μεθόδους και με τα εργαλεία που θα χρειαστούν και με τους τρόπους που θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα που θα προκύψουν. Έτσι, οι μαθητές, έχοντας αρκετές πληροφορίες για όλα όσα αφορούν σε κάθε υπο-θέμα, θα είναι σε θέση να επιλέξουν αυτό που τους ενδιαφέρει και συμβαδίζει με τις δυνατότητες και τα ταλέντα τους και να συγκροτηθούν σε νέες ομάδες. Κατανομή των υπο-θεμάτων στις ομάδες
 • 36. 07:32 ΜΜ 36 1ο Ερευνητικό Σχήμα Κατανομής Θεμάτων και Οργάνωσης Ομάδων: • Το θέμα προσεγγίζεται σε όλες του τις διαστάσεις αυτοτελώς από όλες τις ομάδες, οι οποίες κάνουν εσωτερικό καταμερισμό των υπο-θεμάτων του και έχουν τακτές συναντήσεις Ολομέλειας με τη συμμετοχή όλων των ομάδων. Θέμα κοινό 1η Ομάδα & Υποομάδες Υποδομή 1 2 3 4 Θέμα κοινό 2η Ομάδα &Υποομάδες 1 2 3 4 Θέμα κοινό 3η Ομάδα & Υποομάδες 1 2 3 4 Θέμα κοινό 4η Ομάδα & Υποομάδες 1 2 3 4 χαλαρές σχέσεις
 • 37. 07:32 ΜΜ 37 2ο Ερευνητικό Σχήμα Κατανομής Θεμάτων και Οργάνωσης Ομάδων • Το θέμα καταμερίζεται σε υπο-θέματα και κάθε υπο- θέμα εξετάζεται αυτοτελώς από μία ομάδα. Υπάρχουν τακτές συναντήσεις Ολομέλειας με τη συμμετοχή όλων των ομάδων. 1ο Υπο-θέμα 1η Ομάδα & Υποομάδες 1 2 3 4 2ο Υπο-θέμα 2η Ομάδα & Υποομάδες 1 2 3 4 3ο Υπο-θέμα 3η Ομάδα & Υποομάδες 1 2 3 4 4ο Υπο-θέμα 4η Ομάδα & Υποομάδες 1 2 3 4 χαλαρές σχέσεις
 • 38. 07:32 ΜΜ 38 Τρίτο Σχήμα Κατανομής Θεμάτων και Οργάνωσης Ομάδων • Το θέμα καταμερίζεται σε δύο υπο-θέματα, οι ομάδες αναλαμβάνουν ένα υπο-θέμα και συνεργάζονται ανά δύο ομάδες με διαφορετικά θέματα, για να εντοπίσουν τους «κοινούς» τόπους» των δύο υπο-θεμάτων. 1ο Υπο-θέμα 1η Ομάδα & Υποομάδες 1 2 3 4 2ο Υπο-θέμα 2η Ομάδα & Υποομάδες 1 2 3 4 1ο Υπο-θέμα 3η Ομάδα & Υποομάδες 1 2 3 4 2ο Υπο-θέμα 4η Ομάδα & Υποομάδες 1 2 3 4
 • 39. 07:32 ΜΜ 39 Τέταρτο Σχήμα Κατανομής Θεμάτων και Οργάνωσης Ομάδων • Το θέμα προσεγγίζεται μέσω ενός κριτικά ερμηνευτικού κύκλου σε τέσσερις φάσεις, από τρεις ομάδες και την ολομέλειά τους
 • 40. 07:32 ΜΜ 40 Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας Ο κεντρικός τίτλος της Ερευνητικής Εργασίας μπορεί να διατυπωθεί με διαφορετικούς τρόπους: • Δήλωση Θέματος: «Εκπαίδευση και Φτώχεια» ή «Τα Μοτίβα στη Φύση και στην Τέχνη» • Δήλωση Κυρίαρχης Ιδέας Θέματος: «Η Εκπαίδευση Καταπολεμά τη Φτώχεια» «Τα Μοτίβα της Φύσης ως Επιλογή Οικονομίας» (κεντρικός σκοπός) • Διατύπωση Κεντρικού Ερωτήματος Θέματος: «Συμβάλλει η Εκπαίδευση στην Καταπολέμηση της Φτώχειας και πώς;», «Ποια Μοτίβα και Γιατί Κυριαρχούν στη Φύση;». (θέμα και σκοπός)
 • 41. 07:32 ΜΜ 41 Υπότιτλοι / Υπο-θέματα Ι 1. Δίπολα μακρο-εννοιών που δηλώνουν το πλαίσιο της ερευνητικής προσέγγισης α. Συνέχεια και Αλλαγή. β. Σύγκρουση και Συμφιλίωση ή Αντιθέσεις και Συνθέσεις γ. Προσφορά και Ζήτηση. δ. Δομή και Λειτουργία ε. Εξάρτηση και Αυτονομία
 • 42. 07:32 ΜΜ 42 Υπότιτλοι / Υπο-θέματα ΙΙ 2. Κεντρική Ιδέα που δηλώνει την εστίαση των ερωτημάτων και δραστηριοτήτων α. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: Η τέχνη εκφράζει την εποχή της. β. ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Οι πόλεις είναι ζωντανοί οργανισμοί που αναπτύσσονται και αλλάζουν. γ. ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΙΑ: Οι έμβιοι οργανισμοί αναπτύσσουν στρατηγικές επιβίωσης. δ. ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ: Δυνάμεις καταστροφής και δημιουργίας
 • 43. 07:32 ΜΜ 43 Υπότιτλοι / Υπο-θέματα ΙΙΙ 3. Ερώτημα που δηλώνει το κεντρικό ζητούμενο έρευνας Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΩΝ: Ποιες κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές συνέβαλλαν στην εξέλιξή τους; Είναι καλό από διδακτικής πλευράς να υποδηλώνουν την επαγωγική διαδικασία μετάβασης από τις άμεσες παρατηρήσεις, τις προσωπικές εμπειρίες και τις στάσεις στις γενικές αρχές και γενικεύσεις, όταν πρόκειται για τον φυσικό κόσμο, και στις νόρμες, στους θεσπισμένους κανόνες, τα πρότυπα και τις αξίες, όταν πρόκειται για τον κοινωνικό κόσμο.
 • 44. 07:32 ΜΜ 44 «Παραγωγικές Διαδικασίες & Υγεία» στο πλαίσιο της θεματικής χρονιάς 2011-12 της Δεκαετίας των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ)
 • 47. 07:32 ΜΜ 47 Διαχείριση Φυσικών Πόρων • Εντατικές μορφές εκμετάλλευσης φυσικών πόρων • Δάση, Αποδάσωση, διάβρωση εδαφών • Υδάτινοι Πόροι • Ενέργεια: Ανανεώσιμες πηγές Κίνδυνοι από τη χρήση πυρηνικής ενέργειας • Γεωργία, κτηνοτροφία, μέθοδοι, υπερεκμετάλλευση
 • 48. 07:32 ΜΜ 48 Διατήρηση του Φυσικού Περιβάλλοντος • Οικοσυστήματα : Δομή και λειτουργία χερσαίων και υδατικών οικοσυστημάτων • Βιοποικιλότητα: απειλούμενα είδη – προστατευόμενες περιοχές
 • 49. 07:32 ΜΜ 49 Υποβάθμιση του Περιβάλλοντος • Ατμόσφαιρα - Ρύπανση του αέρα φαινόμενο θερμοκηπίου, τρύπα όζοντος • Ρύπανση υδάτων • Ρύπανση εδαφών • Ραδιενεργός ρύπανση • Απόβλητα και Διαχείριση των απορριμμάτων
 • 50. 07:32 ΜΜ 50 Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι • Κλιματικές Αλλαγές • Φυσικές καταστροφές και ανθρώπινη παρέμβαση • Περιβάλλον και πόλεμος
 • 51. 07:32 ΜΜ 51 Χώρος, Οργάνωση και Χρήση • Αστικά περιβάλλοντα: αστική ανάπτυξη, χρήσεις, αστικό και περιαστικό πράσινο, οδικά δίκτυα, ηχητική ρύπανση, περιβάλλον σχολικών και εσωτερικών χώρων • Οικιστική ανάπτυξη, δημόσιος χώρος και περιβάλλον • Φυσικό Περιβάλλον, σχεδιασμός του διαθέσιμου χώρου, αγροτική ανάπτυξη, τουρισμός, εναλλακτικός και οικολογικός τουρισμός, υιοθεσίες περιοχών • Περιβάλλον και Μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικοί τόποι • Τοπίο και κατοίκηση, υποβάθμιση του τοπίου • Γεωλογικά μνημεία και μνημεία της φύσης
 • 52. 07:32 ΜΜ 52 Ανθρωπογενές Περιβάλλον – Παράμετροι & Υποβάθμιση • Περιβάλλον και Επικοινωνία: Μονοπάτια- φυσικές διαδρομές, μεταφορές, συγκοινωνίες • Περιβάλλον και Ιστορία: τοπική ιστορία, ιστορία μετακινήσεων, φυσική ιστορία, ιστορία πόλεων και αγροτικών εγκαταστάσεων, φυσικά Στοιχεία : Μυθολογία, Λαογραφία • Το Περιβάλλον ως πηγή έμπνευσης και πεδίο διαλόγου : Περιβάλλον και Τέχνη • Το περιβάλλον ως έκθεμα : Μουσεία φυσικών επιστημών και τεχνολογίας, φυσικής ιστορίας, συλλογές εκθέματα, περιβαλλοντικά στοιχεία σε συλλογές/ μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις μουσειακών οργανισμών • Το περιβάλλον ως αφήγηση: η φύση και τα περιβαλλοντικά ζητήματα στη λογοτεχνία • Περιβάλλον, Αντιλήψεις και Ιδέες – Φύση και Θρησκεία – Περιβαλλοντική Ηθική – Δημοκρατία, περιβαλλοντικές δράσεις και περιβαλλοντική συνείδηση – Καταναλωτισμός και Περιβάλλον • Το Περιβάλλον ως πεδίο συνάντησης των πολιτισμών – Διαπολιτισμικές Αναφορές
 • 53. 07:32 ΜΜ 53 Ποιότητα Ζωής • Περιβάλλον και υγεία: άσκηση, διατροφή, βότανα, θεραπείες, φυσική ζωή, περιβαλλοντική υγιεινή
 • 54. «Μέθοδος Project - Ερευνητικές εργασίες: οριοθέτηση θέματος- ερευνητικών ερωτημάτων- καθορισμός υποθεμάτων » Βρυώνης Ηλίας, Μέλος Π.Ο. του Κ.Π.Ε. Κιλκίς Παπαδοπούλου Μαρία, Υπεύθυνη Κ.Π.Ε. Κιλκίς Σεμινάριο Ερευνητικές Εργασίες – Μέθοδος PROJECT Ευχαριστούμε!