Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nástroje

76 views

Published on

Procesy

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nástroje

 1. 1. © RNDr. Marta Krajčíová 1 www.krajciova.sk Nástroje
 2. 2. © RNDr. Marta Krajčíová 2 www.krajciova.sk Program  Nástroje – Myšlienková mapa – Paretov diagram – Ishikawov diagram – 5krát prečo? – Brainstorming
 3. 3. © RNDr. Marta Krajčíová 3 www.krajciova.sk Myšlienková mapa
 4. 4. © RNDr. Marta Krajčíová 4 www.krajciova.sk Program  Program – Ciele – Myšlienková mapa
 5. 5. © RNDr. Marta Krajčíová 5 www.krajciova.sk Ciele  Ciele – Naučiť sa vytvoriť myšlienkovú mapu. – Naučiť sa vyhodnotiť myšlienkovú mapu.
 6. 6. © RNDr. Marta Krajčíová 6 www.krajciova.sk Myšlienková mapa  Myšlienková mapa – Čo to je – Tony Buzan – Prečo myšlienková mapa – Kedy sa využíva – Myšlienkové mapy v biznise – Komponenty – Pravidlá tvorby
 7. 7. © RNDr. Marta Krajčíová 7 www.krajciova.sk Myšlienková mapa  Čo to je – Predstavuje špecifický spôsob písania poznámok, ktorý umožňuje zaznamenať štruktúru problému z hľadiska prvkov a vzťahov medzi nimi.
 8. 8. © RNDr. Marta Krajčíová 8 www.krajciova.sk Myšlienková mapa  Tony Buzan – Založil myšlienkovú mapu.
 9. 9. © RNDr. Marta Krajčíová 9 www.krajciova.sk Myšlienková mapa  Čo to je – Je grafickým vyjadrením mentálnych procesov, ktoré prebiehajú v obidvoch mozgových hemisférach - pravej rozumovej (fakty, analýzy, závery ...) a ľavej emocionálnej (predstavy, obrazy, pocity...). – Symbióza obidvoch hemisfér je kreativita. – Rešpektuje prirodzené vlastnosti našej mysle. – Informácie sú v našej mysli formulované jednoducho. – Prostredníctvom väzieb sa na ne môžu nabaľovať ďalšie podrobnosti. – Predstavy, obrazy, pocity sú pre nás omnoho motivujúcejšie ako slová. – Myslenie nie je lineárne, ale tvorí zložitú štruktúru, kde významným fenoménom sú väzby, súvislosti medzi jednotlivými informáciami.
 10. 10. © RNDr. Marta Krajčíová 10 www.krajciova.sk Prečo myšlienková mapa
 11. 11. © RNDr. Marta Krajčíová 11 www.krajciova.sk Myšlienková mapa  Kedy sa využíva – Odhaľuje nejasnosti alebo stratu súvislostí. – Slúži na prípravu stretnutia. – Slúži sa tímovu identifikáciu problémov. – Slúži na vytvorenie vzťahov medzi problémami.
 12. 12. © RNDr. Marta Krajčíová 12 www.krajciova.sk Myšlienkové mapy v biznise
 13. 13. © RNDr. Marta Krajčíová 13 www.krajciova.sk Myšlienková mapa  Komponenty – Hlavná téma – Podtémy – Závislé veličiny
 14. 14. © RNDr. Marta Krajčíová 14 www.krajciova.sk Myšlienková mapa  Pravidlá tvorby – Problém (motto, nadpis) je v strede stránky. – Pri zázname postupujeme z pravého horného rohu dole, v smere hodinových ručičiek. – Toto pravidlo ujednocuje začiatok. – Jednotlivé myšlienky členíme okolo stredu do vetiev a ďalej na vetvičky, ktoré spresňujú myšlienku. – Píšeme iba to najdôležitejšie, hlavnú kostru informácie. – Vzťahy medzi prvkami vyznačujeme pomocou čiar, symbolov. – Nevyhýbame sa maľovaniu, symbolom. – Symbol nás rýchlo vracia do nálady, kedy mapa vznikla a naviac vecí si spomenieme.
 15. 15. © RNDr. Marta Krajčíová 15 www.krajciova.sk Paretov diagram
 16. 16. © RNDr. Marta Krajčíová 16 www.krajciova.sk Program  Program – Ciele – Paretov diagram
 17. 17. © RNDr. Marta Krajčíová 17 www.krajciova.sk Ciele  Ciele – Naučiť sa vytvoriť Paretov diagram. – Naučiť sa vyhodnotiť Paretov diagram.
 18. 18. © RNDr. Marta Krajčíová 18 www.krajciova.sk Paretov diagram  Paretov diagram – Paretov princíp – Vilfredo Pareto – Joseph Moses Juran – Paretovo pravidlo – Čo to je – Kde sa využíva – Kedy sa využíva – Postup Paretovej analýzy
 19. 19. © RNDr. Marta Krajčíová 19 www.krajciova.sk Paretov diagram  Paretov princíp – Talianský sociológ a ekonóm Vilfredo Pareto v 19. storočí zistil, že 80% bohatstva vlastní 20% obyvateľstva. – Americký odborník na kvalitu J. M. Juran označil zobecnenie tohto rozdelenia ako Paretov princíp, alebo Paretov zákon 80/20. – Na jeho základe sformuloval záver, že 80% problémov s kvalitou je spôsobených malým počtom príčin-20%. – Tieto príčiny (20%) nazval „životne dôležitou menšinou“. – Ostatné príčiny (80%) pomenoval Juran ako „užitočná väčšina“. – Na príčiny, ktoré tvoria menšinu, je potrebné v analýze procesu zamerať pozornosť, analyzovať ich do hĺbky a odstrániť, alebo minimalizovať ich pôsobenie. – Prostriedkom uplatnenia Paretovho princípu a základným nástrojom Paretovej analýzy je Paretov diagram.
 20. 20. © RNDr. Marta Krajčíová 20 www.krajciova.sk Paretov diagram
 21. 21. © RNDr. Marta Krajčíová 21 www.krajciova.sk Paretov diagram  Paretovo pravidlo – 20 % príčiny je spojených s 80 % strát. – Jadro produktu si vyžaduje až 80 % výrobných nákladov, ale má iba 20 % vplyv na zákazníka. – Z celkovej produkcie 20 % produktov firmy jej prináša 80 % ziskov. – 80 % predajného obratu pochádza od 20 % zákazníkov. – Až 80 % predajného obratu pochádza od 20 % zákazníkov. – Až 80 % všetkej spotrebovanej energie využíva iba niečo nad 20 % obyvateľov zeme. – 80 % telefonátov venujeme 20 % svojich známych. – 80 % špiny je na 20 % plochy, po ktorej sa najviac chodí. – 80 % svojho času strávite doma v 20 % izieb, ktoré máte k dispozícií. – 80 % času na pranie vynaložíte na 20 % svojich vecí, ktoré používate najčastejšie.
 22. 22. © RNDr. Marta Krajčíová 22 www.krajciova.sk Paretov diagram  Čo to je – Paretov diagram je jedným z najefektívnejších bežne dostupných a ľahko aplikovateľných rozhodovacích nástrojov. – Je to stĺpcový graf zobrazujúci Paretovo rozdelenie. – Paretova analýza je technika, ktorá využíva Paretov princíp v rámci procesu riešenia problémov k stanoveniu priorít. – Realizuje sa na základe konštrukcie Paretovho diagramu a následného uplatnenia Paretovho princípu na výber životne dôležitej menšiny. – Cieľom Paretovej analýzy je oddeliť podstatné faktory od menej podstatných a ukázať, kam prednostne zamerať úsilie pri zlepšovaní procesov.
 23. 23. © RNDr. Marta Krajčíová 23 www.krajciova.sk Paretov diagram  Kde sa využíva – Analýza počtu nezhodných produktov. – Analýza časových a finančných strát spojených s nezhodnými produktmi. – Analýza reklamácií z hľadiska finančných strát. – Analýza príčin výroby nezhodných produktov. – Analýza príčin prestojov strojov. – Analýza porúch a haváriíí zariadení. – Analýza opotrebenia náradia. – Porovnanie stavu pred realizáciou a po realizácii opatrení.
 24. 24. © RNDr. Marta Krajčíová 24 www.krajciova.sk Paretov diagram  Kedy sa využíva – Pri hľadaní a definovaní najpodstatnejších problémov (následkov), ktoré sú najčastejšie alebo najnákladnejšie. – Pri určení „životne dôležitej menšiny“ príčin, ktoré spôsobujú vopred definované problémy.
 25. 25. © RNDr. Marta Krajčíová 25 www.krajciova.sk Paretov diagram  Postup Paretovej analýzy – 1 Voľba faktorov. • Je daná problémom, ktorý treba riešiť (predaj, zisk, nezhody, problémy, príčiny). – 2 Voľba hľadiska analýzy. • Závisí od cieľov a priorít riešenia problému (počet, náklady). – 3 Zber a záznam dát. • Treba stanoviť obdobie zberu dát, pracovníka, ktorý bude zbierať dáta, spôsob zberu dát, formulár pre zber dát.
 26. 26. © RNDr. Marta Krajčíová 26 www.krajciova.sk Paretov diagram  Postup Paretovej analýzy – 4 Zostrojenie Paretovho diagramu. • Zotriedenie faktorov vzostupne podľa zvoleného ukazovateľa. • Výpočet absolútnej kumulatívnej početnosti. • Výpočet kumulatívnej početnosti v %. • Zostrojenie diagramu. – Vyznačenie jednotlivých faktorov na osi x. – Zostrojenie ľavej osi y a pravej osi y. – Zakreslenie stĺpcov podľa jednotlivých faktorov. – Zostrojenie Lorenzovej krivky.
 27. 27. © RNDr. Marta Krajčíová 27 www.krajciova.sk Paretov diagram  Postup Paretovej analýzy – 4 Zostrojenie Paretovho diagramu v MS Exceli-postup1. • Zostrojenie diagramu (%-%). – 4 Zostrojenie Paretovho diagramu v MS Exceli-postup2. • Zostrojenie diagramu (hodnota-%).
 28. 28. © RNDr. Marta Krajčíová 28 www.krajciova.sk Paretov diagram  Postup Paretovej analýzy – 5 Voľba kritérií pre určenie životne dôležitej menšiny faktorov. • 80/20, 70/30, 50/50. – 6 Určenie životne dôležitých faktorov. • Na pravej osi y odpočítame 80% a premietneme cez Lorenzovu krivku na os x. • Faktory, ktoré ležia vľavo, tvoria životne dôležitú menšinu faktorov.
 29. 29. © RNDr. Marta Krajčíová 29 www.krajciova.sk Paretov diagram  Postup Paretovej analýzy – 7 Analýza životne dôležitej menšiny faktorov. • Cieľom je prijať opatrenia na obmedzenie vplyvu týchto faktorov a zlepšiť proces. • Veľmi efektívna je aplikácia Paretovho diagramu v kombinácii s Ishikawovým diagramom. – Paretova analýza početnosti chýb podľa jednotlivých druhov chýb. – Analýza príčin „životne dôležitých chýb“ (Ishikawov diagram). – Stanovenie „životne dôležitých príčin“ pre „životne dôležité chyby“ (Paretov diagram).
 30. 30. © RNDr. Marta Krajčíová 30 www.krajciova.sk Ishikawov diagram
 31. 31. © RNDr. Marta Krajčíová 31 www.krajciova.sk Program  Program – Ciele – Ishikawov diagram
 32. 32. © RNDr. Marta Krajčíová 32 www.krajciova.sk Ciele  Ciele – Naučiť sa vytvoriť Ishikawov diagram. • Naučiť sa definovať problém. • Naučiť sa definovať primárne príčiny. • Naučiť sa definovať sekundárne príčiny. • Naučiť sa definovať terciálne príčiny. – Naučiť sa vyhodnotiť Ishikawov diagram. • Naučiť sa určiť najdôležitejšie príčiny.
 33. 33. © RNDr. Marta Krajčíová 33 www.krajciova.sk Ishikawov diagram  Ishikawov diagram – Kaoru Ishikawa – Čo to je – Iné názvy – Kde sa využíva – Kedy sa využíva – Komponenty – Ako sa používa – Podporné nástroje – Predpoklady – Obmedzenia – Výhody – Nevýhody
 34. 34. © RNDr. Marta Krajčíová 34 www.krajciova.sk Ishikawov diagram  Kaoru Ishikawa – July 13, 1915, Tokyo, Japan – April 16, 1989 (aged 73) – Professor at the Faculty of Engineering at The University of Tokyo – quality, chemical engineering
 35. 35. © RNDr. Marta Krajčíová 35 www.krajciova.sk Ishikawov diagram  Čo to je – Grafický nástroj, ktorý logicky a v usporiadanej forme zobrazuje príčiny daného následku. – Umožňuje nájsť skutočné príčiny následku a zvoliť najefektívnejšie riešenie problému. – Zhromažďuje informácie o procesoch, výsledkoch a výkonnosti procesu za účelom zlepšovania procesov. – Umožňuje analyzovať vzájomné väzby medzi príčinami. – Je určený pre tímovú prácu.  Iné názvy – Diagram príčin a následkov – Cause & Effect Diagram – Diagram rybej kosti – Fishbone Diagram
 36. 36. © RNDr. Marta Krajčíová 36 www.krajciova.sk Ishikawov diagram  Kde sa využíva – Pri analýze a zlepšovaní procesov. – Pri analýze a zlepšovaní produktov.  Kedy sa využíva – Pri brainstormingu príčin problému. – Pri analýze príčin a následkov. – Pri navrhovaní zlepšení. – Pri odstraňovaní problémov prostredníctvom tímov. – Počas workshopov zameraných na zlepšovanie. – Pri generovaní nápadov. – Na vytvorenie zoznamu druhov porúch-chýb pre FMEA. – Na vytvorenie podkladu pre Paretovu analýzu.
 37. 37. © RNDr. Marta Krajčíová 37 www.krajciova.sk Ishikawov diagram  Komponenty – Hlava ryby • Následok je problém (procesu), alebo znak kvality (produktu). – Skupiny príčin pre výrobné procesy • 6M, 4M – Skupiny príčin pre nevýrobné procesy • Politika, postupy, organizácia, ľudia – Horizontálne vetvy • Primárne príčiny – Sub vetvy • Sekundárne príčiny • Terciálne príčiny
 38. 38. © RNDr. Marta Krajčíová 38 www.krajciova.sk Ishikawov diagram  Ako sa používa – Postup podľa skupín príčin • Využívajú sa skupiny príčin podľa 6M, 4M. • Skupiny príčin sa štrukturalizujú na vedľajšie príčiny. – Postup podľa štruktúry procesu • Využijú sa kroky procesu podľa vývojového diiagramu. • Kroky procesu sa štrukturalizujú na vedľajšie príčiny.
 39. 39. © RNDr. Marta Krajčíová 39 www.krajciova.sk Ishikawov diagram  Podporné nástroje – Brainstorming – Metóda bodového hodnotenia – Vývojový diagram – 5krát prečo? – Paretov diagram – FMEA
 40. 40. © RNDr. Marta Krajčíová 40 www.krajciova.sk Ishikawov diagram  Predpoklady – Znalosť procesov. – Znalosť problémov. – Znalosť PDCA. – Znalosť 6M, 4M. – Znalosť nástroja.  Obmedzenia – Nesprávna identifikácia problému. – Nesprávne priradenie problému k procesu.
 41. 41. © RNDr. Marta Krajčíová 41 www.krajciova.sk Ishikawov diagram  Výhody – Štruktúrovaný prístup. – Ľahko pochopiteľný. – Použiteľný na všetkých úrovniach riadenia. – Okamžite ho možno uplatniť pri riešení potencionálnych problémov. – Podpora tímovej práce. – Podpora znalosti o procese.  Nevýhody – Neslúži na riešenie problémov jednotlivcami.
 42. 42. © RNDr. Marta Krajčíová 42 www.krajciova.sk 5krát prečo?
 43. 43. © RNDr. Marta Krajčíová 43 www.krajciova.sk Program  Program – Ciele – Zlepšovanie procesov – Kvalita – Základné otázky zlepšovania procesov – Proces – 6M, 4M – Problém – Riešenie problému – Príčina problému – Cyklus PDCA – 7 krokov zlepšovania procesov – 7 základných nástrojov SMK – Myslenie – Toyota
 44. 44. © RNDr. Marta Krajčíová 44 www.krajciova.sk Ciele  Ciele – Naučiť sa používať metódu 5krát prečo. – Naučiť sa definovať problém. – Naučiť sa analyzovať príčinu. – Naučiť sa navrhnúť opatrenia. – Naučiť sa definovať úlohy.
 45. 45. © RNDr. Marta Krajčíová 45 www.krajciova.sk Zlepšovanie procesov  Zlepšovanie procesov – Zlepšovanie je neustály proces, ktorým zvyšujeme výkonnostné parametre procesov (výrobných aj nevýrobných). – Spôsob ako dosiahnuť zlepšenie úspešnosti podniku je cez zlepšovanie procesov. Úspešnosť zlepšovania procesov = počet zmien x kvalita zmien
 46. 46. © RNDr. Marta Krajčíová 46 www.krajciova.sk Kvalita Kvalita začína tam, kde si každý zamestnanec organizácie uvedomuje, že nesmie nikdy poslať nepodarok alebo nedokonalú informáciu do ďalšieho procesu. Odmietni to, nerob to, neposielaj to.
 47. 47. © RNDr. Marta Krajčíová 47 www.krajciova.sk Základné otázky zlepšovanie procesov Proces kde V ktorom procese sa vyskytol problém? Problém čo Čo sa stalo? Príčina prečo Prečo sa to stalo? Opatrenia ako Ako zmenu vykonáme? Úlohy kto, kedy Kto je za zmenu zodpovedný? Kedy zmenu vykonáme?
 48. 48. © RNDr. Marta Krajčíová 48 www.krajciova.sk Proces Proces je súbor súvisiacich alebo vzájomne sa ovplyvňujúcich činností, ktoré transformujú vstupy na výstupy. Zdroj: Požiadavky normy STN EN ISO 9001 na SMK VstupyVS ProcesP VýstupyVY
 49. 49. © RNDr. Marta Krajčíová 49 www.krajciova.sk Výstup pre zákazníka Metódy Method Meranie Measurement Materiál Material Prostredie Medium Človek Man Zariadenie Machine Vstup od dodávateľa 6M Proces
 50. 50. © RNDr. Marta Krajčíová 50 www.krajciova.sk 6M, 4M  6M – Man-človek – Machine-zariadenie – Material-materiál – Method-metóda – Measurement-meranie – Medium-prostredie  4M – Muž-operátor – Mašina-zariadenie, stroj – Materiál – Metóda
 51. 51. © RNDr. Marta Krajčíová 51 www.krajciova.sk Problém Proces1 Proces2 • Problém • Opatrenia Proces3 Tesne previazané procesy, problémy sa nemôžu skryť.
 52. 52. © RNDr. Marta Krajčíová 52 www.krajciova.sk Riešenie problému  Riešenie problému – Poznanie situácie-problému. – Vyjasnenie problému a určenie priorít: Paretov diagram. – Ciele zlepšovania. – Určenie jadra problému: Ishikawov diagram. – Analýza príčin problému: 5-krát „prečo“. – Definovanie a implementácia protiopatrení. – Vyhodnotenie výsledkov. – Štandardizácia.
 53. 53. © RNDr. Marta Krajčíová 53 www.krajciova.sk Príčina problému  5krát prečo? – Čo to je • Metóda riešenia problémov. • Slúži na identifikáciu základnej príčiny problému. – Kde sa to využíva • Pri zlepšovaní procesov. – Kedy sa to využíva • Obyčajne keď nastane chyba výrobku, materiálu, alebo zariadenia. – Ako sa to využíva • Hľadáme odpovede na 5krát po sebe položenú otázku prečo? • Otázky prečo sú navzájom prepojené.
 54. 54. © RNDr. Marta Krajčíová 54 www.krajciova.sk Príčina problému  5krát prečo? – Výhody • Jednoduchosť. • Rýchlosť. • Keď sa zistí základná príčina, problém sa neopakuje. – Nevýhody • Neslúži na riešenie zložitých systémových problémov.
 55. 55. © RNDr. Marta Krajčíová 55 www.krajciova.sk Cyklus PDCA: Plan, Do, Check, Act Plánuj Urob Kontroluj Konaj
 56. 56. © RNDr. Marta Krajčíová 56 www.krajciova.sk 7 krokov zlepšovania procesov PDCA Plánuj 1 Definícia problému 2 Analýza problému 3 Identifikácia príčin Urob 4 Návrh opatrení 5 Realizácia opatrení Kontroluj 6 Kontrola účinnosti opatrení Konaj 7 Štandardizácia
 57. 57. © RNDr. Marta Krajčíová 57 www.krajciova.sk 7 základných nástrojov SMK PDCA Plánuj Definícia problému Formulár pre zber dát Histogram Regulačný diagram Vývojový diagram Analýza problému Myšlienková mapa Paretov diagram Bodový diagram Identifikácia príčin Ishikawov diagram 5krát prečo? Urob Návrh opatrení Brainstorming Obrátený brainstorming Brainwriting 6-3-5 Realizácia opatrení Kontroluj Kontrola účinnosti opatrení Konaj Štandardizácia
 58. 58. © RNDr. Marta Krajčíová 58 www.krajciova.sk Myslenie Riešenie problémov spočíva z 20% v nástrojoch a z 80% v myslení.
 59. 59. © RNDr. Marta Krajčíová 59 www.krajciova.sk Toyota  Kaizen – Myšlienkový prístup Toyoty a jej skúsenosti podporujú presvedčenie, že keď sa sústredíte na proces sám a na jeho neustále zlepšovanie, dosiahnete i žiadúce finančné výsledky. – Podstatou kaizenu je postoj, pre ktorý je charakteristická sebareflexia, sebakritičnosť a túžba zlepšovať sa. – Najpresvedčivejšou známkou sily je to, keď jednotlivec dokáže otvorene riešiť veci, ktoré viaznu, alebo sú zlé, keď dokáže prevziať zodpovednosť a navrhnúť opatrenia, aby sa problém viac nevyskytol.
 60. 60. © RNDr. Marta Krajčíová 60 www.krajciova.sk Toyota  Kvalita – Vo firme Toyota sa snažia veci nekomplikovať. – Kvalitu riadia priamo v procese. – Odborníci na kvalitu a členovia tímov pracujú iba so 4 kľúčovými nástrojmi: • Choďte a presvedčte sa na vlastné oči. • Vykonajte rozbor situácie na mieste. • Využívajte jednokusového toku a nástroje andon k odhaleniu problémov. • Päťkrát si položte otázku „prečo“?
 61. 61. © RNDr. Marta Krajčíová 61 www.krajciova.sk Toyota  5krát prečo? – Pevnou súčasťou kaizen je analýza „päť krát prečo“. – Nepoužíva nástroje Six Sigma, pretože väčšina problémov nevyžaduje žiadne zložité štatistické analýzy, ale dôkladné, do podrobnosti idúce riešenie problémov. – To predpokladá takú úroveň podrobnosti myslenia a analytického prístupu, ktorá je pre väčšinu firiem nedosažiteľná. – Je to vec disciplíny, postoja a kultúry.
 62. 62. © RNDr. Marta Krajčíová 62 www.krajciova.sk Brainstorming
 63. 63. © RNDr. Marta Krajčíová 63 www.krajciova.sk Program  Program – Ciele – Brainstorming
 64. 64. © RNDr. Marta Krajčíová 64 www.krajciova.sk Ciele  Ciele – Naučiť sa používať brainstorming. – Naučiť sa používať obrátený brainstorming. – Naučiť sa používať branwriting 6-3-5.
 65. 65. © RNDr. Marta Krajčíová 65 www.krajciova.sk Brainstorming  Brainstorming – Čo to je – Alex Faickney Osborn – Ciele branistormingu – Kedy sa využíva – Zásady brainstormingu – Postup brainstormingu – Modifikácie brainstormingu
 66. 66. © RNDr. Marta Krajčíová 66 www.krajciova.sk Brainstorming  Čo to je – Brainstorming je skupinová kreatívna technika. – Brainstorming je založený na princípe pozastavenia - odloženia úsudku. – Jeho základ je v zámernom striedaní myšlienkových procesov. – V jednu chvíľu zapájate tvorivý myšlienkový postup, alebo hodnotiaci myšlienkový postup. – Nesnažte sa naraz premýšľať tvorivo aj kriticky.
 67. 67. © RNDr. Marta Krajčíová 67 www.krajciova.sk Brainstorming  Alex Faickney Osborn – Prvýkrát (1939) prišiel s myšlienkou brainstormingu. – Ako špecifickú metódu ju potom rozpracoval v knihe Applied Imagination (1953).
 68. 68. © RNDr. Marta Krajčíová 68 www.krajciova.sk Brainstorming  Ciele brainstormingu – Generovanie čo najviac nápadov na danú tému. – Eliminácia všetkých obmedzení. – Stimulácia tvorby nových myšlienok.
 69. 69. © RNDr. Marta Krajčíová 69 www.krajciova.sk Brainstorming  Kedy sa využíva – Pri riešení problémov. – Pri generovaní vysoko kreatívnych nápadov. – V rôznych oblastiach: • manažment • marketing • vedecká činnosť
 70. 70. © RNDr. Marta Krajčíová 70 www.krajciova.sk Brainstorming  Zásady brainstormingu – 1 Príjemná atmosféra • Je dôležité navodiť tvorivú klímu a príjemné prostredie, správne naplánovať celú schôdzku. – 2 Sústredíme sa na kvantitu • Čím viac bude námetov, tým pravdepodobnejšie budú obsahovať kvalitné návrhy riešenia.
 71. 71. © RNDr. Marta Krajčíová 71 www.krajciova.sk Brainstorming  Zásady brainstormingu – 3 Žiadna kritika • Žiadne obmedzenia neexistujú, kritiku odkladáme na neskôr, aby sme nebrzdili toky myšlienok a námetov. • Nerozvádzame neplodné podružné detaily. – 4 Neobvyklé nápady sú vítané • Nový spôsob uvažovania, generujeme námety bez ohľadu na ich reálnosť, logiku, rozumnosť.
 72. 72. © RNDr. Marta Krajčíová 72 www.krajciova.sk Brainstorming  Zásady brainstormingu – 5 Kombinujeme a zlepšujeme už vzniknuté nápady • “1 +1 = 3”, námety vznikajú vzájomnou spoluprácou celého tímu. – 6 Tímová práca • Členovia tímu sa navzájom počúvajú a inšpirujú. • Členovia tímu sú rovnocenní. – 7 Manažment • Zásady napíšeme na veľké listy papiera a zavesíme v miestnosti. • Dodržiavanie zásad sleduje vedúci.
 73. 73. © RNDr. Marta Krajčíová 73 www.krajciova.sk Brainstorming  Postup brainstormingu – 1 Príprava brainstormingu • V skupine pracuje 3-6 ľudí. • Zaistime kľudnú miestnosť. • Zvážime, kto tím povedie a kto bude zapisovať nápady. • Premyslíme, koho pozveme do skupiny, pričom preferujeme tvorivých jedincov a dbáme o ich rozmanitosť. • Brainstorming nepresahuje 30 minút.
 74. 74. © RNDr. Marta Krajčíová 74 www.krajciova.sk Brainstorming  Postup brainstormingu – 2 Zahrievacia fáza • Vykonáme telesnú rozcvičku s cieľom rozhýbať sa a navodiť hravú atmosféru. • Ďalej nasleduje mentálna rozcvička-vymýšľanie neobvyklého použitia banálnej veci.
 75. 75. © RNDr. Marta Krajčíová 75 www.krajciova.sk Brainstorming  Postup brainstormingu – 3 Generovanie nápadov • Vymedzíme problém a prevediem ho do brainstormingovej otázky typu: • „ Ako to urobíme?“ • Každý nahlas hovorí svoj nápad, ostatní sa nechajú inšpirovať a produkujú ďalšie nápady. • Každý nápad sa musí zaznamenať. • Zvažujú sa všetky možnosti. • Pracovná skupina sa orientuje na kvantitu, nie na kvalitu. • Generované nápady sú neformálne, nie prísne vzaté a analytické. • Nápady sa nehodnotia okamžite, ale treba ich nechať dozrieť. • Nie je dôležité, či sa nápady prekrývajú, alebo či si protirečia. • Ak máme dostatok nápadov, je sa treba skľudniť, zvážnieť a odovzdať riadenie ľavej hemisfére, logike a poriadku. • Sedenie trvá pol hodiny, potom je krátka prestávka.
 76. 76. © RNDr. Marta Krajčíová 76 www.krajciova.sk Brainstorming  Postup brainstormingu – 4 Pochopenie nápadov • Po prestávke sa nápady rýchle prejdú. • Každý princíp sa prediskutuje a dopracuje sa k plnému pochopeniu, čo znamená. • Sedenie sa ukončí, aby si prítomní mohli v kľude premyslieť generované nápady. • Môže sa vykonať ďalšie sedenie, kde sa generujú tie najlepšie nápady, alebo sa prvé nápady doplnia pri ich vyhodnotení.
 77. 77. © RNDr. Marta Krajčíová 77 www.krajciova.sk Brainstorming  Postup brainstormingu – 5 Hodnotenie nápadov • Zostavíme kritéria hodnotenia. • Určíme váhy kritériam. • Určíme bodovú stupnicu pre hodnotenie nápadov. • Prechádzame nápady a ku každému kritériu doplníme hodnotenie zo stupnice. • Vypočítame vážený súčet pre každý nápad. • Vypočítame celkové skóre pre každý nápad. • Počet bodov je podkladom pre výber najvhodnejšieho nápadu.
 78. 78. © RNDr. Marta Krajčíová 78 www.krajciova.sk Brainstorming  Modifikácie brainstormingu – Obrátený brainstorming – Brainwriting 6-3-5
 79. 79. © RNDr. Marta Krajčíová 79 www.krajciova.sk RNDr. Marta Krajčíová RNDr. Marta Krajčíová konzultantka Business Process Management e-mail: mail@krajciova.sk mobil: +421 911 556 331 web: www.krajciova.sk blog: martakrajciova.blogspot.com blog: martaknihy.blogspot.com blog: martaznalosti.blogspot.com blog: martaseminare.blogspot.com blog: martasloboda.blogspot.com Ďakujem za pozornosť

×