Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

bidang ekonomi

3,457 views

Published on

Bidang Ekonomi
Oleh:Hidayatul Nabila Rosaidi

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

bidang ekonomi

 1. 1. HIDAYATUL NABILA ROSAIDI
 2. 2. ASAS-ASAS EKONOMI ISLAM Allah s.w.t Manusia Kekayaan alamsebagai hamba semula jadi dan khalifah
 3. 3. Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “ Aku hendakmenjadikan khalifah di muka bumi”… (2:30)• Manusia berperanan sebagai pemegang amanah danbertanggungjawab memakmurkan bumi Allah s.w.t•Allah telah mempersiapkan Adam untuk memakmurkan bumidengan memberikannya ilmu pengetahuan•Allah juga memberikan kemudahan kepada manusia denganmenyediakan segalanya di atas muka bumi ini.Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kamiadakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamubersyukur. (7:10)
 4. 4. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (67:15)• Sumber-sumber alam merupakan anugerah Allah yang terdapat pada alam sekitar dan ia boleh diubah menjadi hasil kekayaan• Sumber pertanian, sumber perhutanan, sumber lautan, sumber perlombongan• Galakan untuk mencari dan mengeksploitasi sumber alam semula jadi yang telah disediakan Allah s.w.t• Wajib bagi manusia untuk memanfaatkan segala yang diciptakan dengan baik dan terurus
 5. 5. PERTANIAN PERTANIAN Bidang Ekonomi IslamPERNIAGAAN PERNIAGAAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN
 6. 6. Pertanian• Bagi umat Islam, kegiatan pertanian ialah antara cara yang mudah bagimendapat ganjaran pahala daripada Allah s.w.t di samping mendapat manfaatatau pendapatan yang halal daripada hasil jualan keluaran pertanian.• Rasulullah bersabda bermaksud:"Tiada seorang Muslim pun yang bertani, lalu hasil pertaniannya dimakan olehburung atau manusia atau binatang, melainkan dia akan menerima pahala diatas hal itu." (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim)•Kegiatan pertanian dari aspek akidah dapat mendekatkan diri seseorangkepada Allah. Hal ini kerana tanda kebesaran Allah dapat dilihat dengan jelasdalam proses kejadian tumbuh-tumbuhan atau tanaman.•Melakukan usaha pertanian lebih membuatkan seseorang itu memahamihakikat sebenar tawakal kepada Allah dan beriman kepada kekuasaan-Nya.Petani walaupun perlu bekerja keras dan menggunakan segala kepakaranuntuk menjayakan usaha pertaniannya, yang memberikan hasil adalah Allah
 7. 7. Pertanian adalah bidang yang paling afdhal Menurut Imam An-Nawawi dalam Shahihnya, (Al-Majmuk: 9/54 &Shahih Muslim Syarh Imam An-Nawawi) pekerjaan yang baik danafdhal ialah pertanian kerana bidang ini merupakan hasil tanganseseorang itu dan ia juga memberi manfaat kepada diri sendiri, umatIslam dan kepada binatang. Kepentingannya sebagai bidang yang membekalkan makanan kepadaumat. Sebagai contoh, Malaysia yang tanahnya subur untuk tanamanpadi di sebelah utara terutamanya manakala makanan ruji rakyatIreland ialah kentang. Nabi Muhammad saw menjelaskan kepentingan pertanian dalamsabda Baginda, bermaksud:"Andainya kiamat tiba dan pada tangan seseorang daripada kamuada sebatang anak kurma, maka hendaklah dia tanpa berlengah-lengah lagi menanamkannya." (Hadis riwayat Imam Ahmad)
 8. 8. Menanam Tanaman Haram dan Membahayakan Islam melarang aktiviti pertanian yang dijalankan bagi tujuan yangmeragukan atau tidak sah menurut Islam: menanam anggur bagi tujuan membuat minuman keras penjualan dan pengeluaran bahan-bahan yang memudaratkan manusia seperti penanaman ganja Dalam kitab al-Majmuk ada membincangkan kedudukan sama adaboleh atau tidak seseorang menjual anggur yang ditanamnya kepadaseseorang yang diketahui akan atau menggunakan anggur itu bagimembuat minuman keras, maka pendapat yang shahih adalah harambagi orang berkenaan menjual anggurnya kepada pembeli tersebut. (Al-Majmuk: 9/334)
 9. 9. Perniagaan ( Jual Beli) Definisi: Al Qurtubi (Al Jami’ Li al Ahkam)- kegiatan jual beli antara dua pihak iaitu penjual dengan pembeli Sayid Sabiq (Fiqh al Sunnah)- pertukaran barang dengan barang, harta dengan harta dan harta dengan barangan berserta persetujuan kedua-dua belah pihak iaitu pembeli dan penjual yang diizinkan oleh syarak Al Syaibani (al Iqna’) – pertukaran wang dengan barang atau barang dengan barang untuk mendapatkan keuntungan Konsep perniagaan dalam Islam meliputi habluminallah danhabluminannas Menjadi media penyebaran dakwah Islamiah ke seluruh dunia. Islamtelah dibawa ke Asia melalui perdagangan. Sabda Rasulullah: Didorong atas kamu ialah perniagaan kerana di dalamnya ialahsembilan per sepuluh daripada rezeki (HR Bukhari)
 10. 10. Sejarah PerniagaanARAB SEBELUM ISLAM Sebelum Islam, bangsa Arab telah pun terkenal sebagai golonganpedagang yang handal serta mampu menguasai jalan perdagangan duniaKEDATANGAN ISLAM Mekah muncul sebagai salah satu pusat perdagangan yang penting Faktor-faktor Mekah muncul sebagai pusat perdagangan:  sebagai pusat ibadat bagi orang yang mengerjakan haji- keamanan dan keselamatan terjamin  kedudukannya yang strategik yang berada di tengah-tengah dunia- pengimport dan pengedar barangan dari seluruh dunia  pusat perdagangan bebas cukai- keuntungan yang terjamin dan berlipat kali ganda Walaupun tiada kerajaan yang menjaga keamanan Makkah, tetapikekuasaan kaum Quraisy berupaya menjamin keselamatan dari ancamankabilah Arab yang lain
 11. 11. PERATURAN PERNIAGAANAKAD BAHAGIAN- BAHAGIAN
 12. 12. PERATURAN dalam PERNIAGAAN Rukun: 1. Penjual 2. Pembeli 3. Barang yang dijual beli 4. Harga 5. Sighah (ijab kabul) Syarat  Penjual dan pembeli Baligh Sempurna akal fikiran Barang Bernilai dan bermanfaat Jelas sifatnya dan dilihat oleh pembeli ketika akad atau sebelum Harga Disebut ketika akad Mata wang mesti dijelaskan
 13. 13. AKAD PERNIAGAAN Persetujuan antara dua belah pihak iaitu penjual dengan pembeli Asas akad/ kontrak jual beli: pertukaran (al mubadalah) dan saling bertukar sebgai balasan (al I’wad) Contohnya, penjual menyerahkan barang dan menerima wang. Pembeli menyerahkan wang dan menerima barang Syarat akad: • Bertulis • Penulis yang adil • Jangka waktu yang tertentu • Jumlah yang tertentu • Ada saksi (dua lelaki atau lelaki dan perempuan)
 14. 14. BAHAGIAN-BAHAGIAN dalam PERNIAGAAN Perniagaan berlangsung dalam 3 bentuk: barang denganbarang, barangdengan wang secara tunai dan pertukaran di dalam keduabentuk ini tetapi secara hutangSecara lebih terperinci:1. Pertukaran barangIslam haruskan jual bentuk dalam bentuk ini dengan syarat ada denganpeniaga, kuantiti sama jika sama jenis dan kuantiti tidak mesti sama jikaberlainan jenis2. TunaiIni cara terbaik dari berlakunya riba3. HutangSyarat-syaratnya:-tempoh yang jelas dan tidak meragukan-pencatat dilantik untuk mencatat semua urusan hutang-piutang-orang yang berhutang mesti melafazkan syarat dan ketentuannya-wakil boleh dilantik-dua orang saksi
 15. 15. Perusahaan Islam tidak hanya membataskan umatnya agar bergiat dalam satu bidangsahaja Ianya merupakan fardhu kifayah bagi umat Islam mendalami ilmu pengetahuandalam sektor- sektor ekonomi yang lain seperti perusahaan Ilmu-ilmu ini kalau sesuatu negara itu kekosongan orang-orang yangmemahami urusan tersebut, maka seluruh penduduk negeri tersebut berdosa.Tetapi kalau ada seorang yang bekerja untuk persoalan ini, sudah dianggap cukupdan gugurlah kewajiban itu dari yang lain. Al-Quran telah mengisyaratkan supaya memperbanyak bidang-bidangperindustrian dengan disebutnya sebagai nikmat kurnia Allah.
 16. 16. Kisah Dalam Al-QuranDan sungguh, telah Kami berikan kepada Daud karunia dari Kami. (Kamiberfirman), “Wahai gunung-gunung dan burung-burung! Bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud,” dan Kami telah melunakkan besi untuknya. (Surah Saba’: 10) Masalah yang dihadapi oleh kaumnya adalah, banyaknya peperangan di zamanmereka. Karena itu, pembuatan baju besi sangat penting. Baju besi yang dibuatoleh para ahli sangat berat sehingga seorang yang berperang tidak mudah bergerakdengan bebas ketika memakai baju besi itu.Musuh-musuh Daud mengetahui bahawa pedang mereka tidak akan mampumenembus baju besi ini. Baju besi yang dipakai oleh para musuh itu sangat beratdan dapat ditembus oleh pedang. Baju besi yang mereka pakai tidak membuatmereka bergerak dengan bebas dan tidak dapat melindungi mereka saatberperang,
 17. 17. AMAL USAHA•Amal usaha merupakan satu konsep yang dipegang oleh seluruh umat Islam dalammenjalankan sesuatu urusan dalam ekonomi•Setiap manusia akan mendapat hasil di atas apa yang dia usahakan dan dijelaskandalam surah an-Nisa, ayat 32:…(Kerana telah tetap) orang-orang lelaki ada bahagian dari apa yang merekausahakan, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian dari apa yang merekausahakan; (maka berusahalah kamu) dan pohonkanlah kepada Allah akan limpahkurnianya. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.Cara perlaksanaan amal usaha secara dasarnya boleh dibahagikan kepada dua: Secara langsung Tidak langsung
 18. 18. • Secara Langsung Sebagai contoh, hak pemilikan tanah:• Sesiapa sahaja yang mengusahakan tanah terbiar dengan jayanya akan mendapat hak milik kekal terhadap tanah berkenaan berdasarkan pendapat kebanyakan uPerkara ini disebutkan dalam riwayat Aisyah r.a, Rasulullah s.a.w bersabda:“Sesiapa yang memakmurkan (mengusahakan) tanah yang tidak dimiliki oleh sesiapa maka dia lebih berhak terhadapnya” (Hadis riwayat Al-Bukhari)• Walau bagaimanapun kita telah pun mempunyai peraturan atau undang-undang tanah, maka tidaklah boleh menggunakan tanah dengan sewenang-wenangnya melainkan terlebih dahulu mendapatkan kebenaran daripada pihak berkuasa.
 19. 19. • Secara tidak langsung AL MUDHARABAH AL MUSYARAKAH • Akad perkongsian antara • Perkongsian modal antara dua pemodal dan pengusaha pihak atau lebih untuk urusan • Modal- al qiradh perniagaan atau perusahaan • Rasulullah dan Siti Khadijah untuk dapatkan untung • Pengusaha mengendalkina • Usaha boleh dijalankan oleh sendiri urus niaga dan ahli dan berhak mendapatkan pemodal tidak boleh campur keuntungan lebih berdasarkan tangan tenaga dan modal • Pemodal tanggung rugi • Kerugian ditanggung mengikut kadar saham yang dipegang • Hanya wang tunai sahaja menjadi modal • Segala yang bernilai boleh dijadikan modal seperti wang atau barang berharga
 20. 20. RUJUKAN1. Dr. Yusuf Al Qardawi, Peranan Nilai dan Akhlak dalam Ekonomi Islam. Blue-T Sdn Bhd, Kuala Lumpur, Cetakan pertama 1998.2. Mahayudin Hj. Yahya, Tamadun Islam. Fajar Bakti Sdn. Bhd., Shah Alam Selangor, cetakan keempat 1998.3. Mustafa Haji Daud, PERNIAGAAN MENURUT ISLAM. Utusan Publication & Distribution Sdn. Bhd., Kuala Lumpur, terbitan pertama 1994.4. http://www.brunet.bn/gov/mufti/irsyad/pelita/2002/ic44_2002.htm5. http://pasbukitbendera.com/index.php?option=com_content&task=vie w&id=147&Itemid=456. http://tausyah.wordpress.com/2010/06/08/perusahaan-dan-mata- pencarian/7. http://quran.com/8. http://www.slideshare.net/wanbk/bab-1-falsafah-perniagaan-islam
 21. 21. SEKIAN TERIMA KASIH

×