SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
1# KAITAN ANTARA FIQH & AQIDAH ISLAMIAH
2# SUMBER FIQH
PIMK3193 PENGAJIANAQIDAH & FIQH
FARAH ANISA BINTI KAMARULZAMAN
KHAIRUNNISA’ BINTIMOKHTAR
PISMP BAHASA ARAB AMBILAN JUN 2016
APAKAH ITU FIQH?
Hukum-hukum syara’ yang terdapat dalam kitab fiqh
yang diambil daripada Al-Quran, As-Sunnah, ijmak dan
ijtihad.
Sumber : Kitab Fiqh Al-Manhaji
APAKAH ITU aqidah islamiyah?
Aqidah Islamiyah ialah kepercayaan atau keimanan kepada
hakikat-hakikat dan nilai-nilai yang mutlak, yang tetap
kekal, pasti dan hakiki lagi kudus serta suci seperti yang
diwajibkan oleh Islam.
Umat Islam yang mempunyai aqidah yang kukuh akan
berpegang teguh dengan segala hukum agama dan
melaksanakannya dengan penuh ketaatan dan kerelaan.
Manakala orang yang tidak beriman pula akan melakukan
apa-apa tindakan tanpa mengambil kira hukum syariah.
APA KAITANNYA?
AQIDAH FIQH
BUKTIDARIPADADALIL-DALILal-quran
Al-Naml : 3
Allah SWT menyebut
tentang solat dan
zakat, seiring dengan
beriman kepada hari
Kiamat.
Al-Baqarah: 183
Allah SWT
memfardhukan puasa
yang membawa
seseorang kepada
ketaqwaan dan
menghubungkan
dengan iman.
BACK
Qias
Ijma’As-Sunnah
Al-Quran
 Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. melalui malaikat Jibril, yang ditulis dalam mushaf,
berbahasa arab, dinukilkan kepada kita dengan jalan mutawatir, diawali dari surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah
An-Nas dan membacanya merupakan ibadah.
 Al-Quran merupakan sumber hukum pertama dalam Islam.
 Dalil-dalil yang terdapat di dalam al-Quran ada yang disebut secara umum dan ada yang disebut secara terperinci.
 Dalil terperinci:
Ayat 22-23 Surah an-Nisa’: Yang haram dinikahi dan yang halal
‫يال‬ِ‫ب‬َ‫س‬ َ‫ء‬‫ا‬َ‫س‬َ‫و‬ ‫ا‬ً‫ت‬ْ‫ق‬َ‫م‬َ‫و‬ ً‫َة‬‫ش‬ ِ‫اح‬َ‫ف‬ َ‫َان‬‫ك‬ ُ‫ه‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ َ‫ف‬َ‫ل‬َ‫س‬ ْ‫د‬َ‫ق‬ ‫ا‬َ‫م‬ ‫ال‬ِ‫إ‬ ِ‫اء‬َ‫س‬ِِّ‫ن‬‫ال‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫ؤ‬‫ا‬َ‫ب‬‫آ‬ َ‫ح‬َ‫ك‬َ‫ن‬ ‫ا‬َ‫م‬ ‫وا‬ُ‫ح‬ِ‫ك‬ْ‫ن‬َ‫ت‬ ‫ال‬َ‫و‬(٢٢)ْ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫ت‬‫ا‬َ‫و‬َ‫خ‬َ‫أ‬َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫ت‬‫ا‬َ‫ن‬َ‫ب‬َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫ت‬‫ا‬َ‫ه‬َّ‫م‬ُ‫أ‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫ت‬َ‫م‬ِِّ‫ر‬ُ‫ح‬ْ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫ت‬‫اال‬َ‫خ‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫ت‬‫ا‬َّ‫م‬َ‫ع‬َ‫و‬
َ‫س‬ِ‫ن‬ ُ‫َات‬‫ه‬َّ‫م‬ُ‫أ‬َ‫و‬ ِ‫ة‬َ‫ع‬‫ا‬َ‫ض‬َّ‫الر‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫ت‬‫ا‬َ‫و‬َ‫خ‬َ‫أ‬َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ن‬ْ‫ع‬َ‫ض‬ْ‫ر‬َ‫أ‬ ‫ي‬ِ‫ت‬‫الال‬ ُ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫ت‬‫ا‬َ‫ه‬َّ‫م‬ُ‫أ‬َ‫و‬ ِ‫ت‬ْ‫األخ‬ ُ‫ات‬َ‫ن‬َ‫ب‬َ‫و‬ ِ‫األخ‬ ُ‫ات‬َ‫ن‬َ‫ب‬َ‫و‬ِ‫ئ‬‫ا‬ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫ل‬َ‫خ‬َ‫د‬ ‫ي‬ِ‫ت‬‫الال‬ ُ‫م‬ُ‫ك‬ِ‫ئ‬‫ا‬َ‫س‬ِ‫ن‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ ِ‫ور‬ُ‫ج‬ُ‫ح‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ‫ي‬ِ‫ت‬‫الال‬ ُ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫ب‬ِ‫ئ‬‫ا‬َ‫ب‬َ‫ر‬َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫ف‬ َّ‫ن‬ِ‫ه‬ِ‫ب‬
َ‫م‬ْ‫ج‬َ‫ت‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ِ‫ب‬‫ْال‬‫ص‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ِين‬‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ ُ‫م‬ُ‫ك‬ِ‫ئ‬‫ا‬َ‫ن‬ْ‫ب‬َ‫أ‬ ُ‫ل‬ِ‫ئ‬‫ال‬َ‫ح‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ح‬‫ا‬َ‫ن‬ُ‫ج‬ ‫ال‬َ‫ف‬ َّ‫ن‬ِ‫ه‬ِ‫ب‬ ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫ل‬َ‫خ‬َ‫د‬ ‫وا‬ُ‫ن‬‫ُو‬‫ك‬َ‫ت‬ ْ‫م‬َ‫ل‬‫وا‬ُ‫ع‬‫ا‬ً‫م‬‫ي‬ ِ‫ح‬َ‫ر‬ ‫ا‬ً‫ور‬ُ‫ف‬َ‫غ‬ َ‫َان‬‫ك‬ َ َّ‫اَّلل‬ َّ‫ن‬ِ‫إ‬ َ‫ف‬َ‫ل‬َ‫س‬ ْ‫د‬َ‫ق‬ ‫ا‬َ‫م‬ ‫ال‬ِ‫إ‬ ِ‫ْن‬‫ي‬َ‫ت‬ْ‫األخ‬ َ‫ْن‬‫ي‬َ‫ب‬(٢٣
 Dalil umum:
Ayat 43 Surah al-Baqarah: Perintah melaksanakan solat
َ‫ع‬َ‫م‬ ۟‫وا‬ُ‫ع‬َ‫ك‬ْ‫ٱر‬َ‫و‬ َ‫ة‬ ٰ‫َو‬‫ك‬َّ‫ٱلز‬ ۟‫وا‬ُ‫ت‬‫ا‬َ‫ء‬َ‫و‬ َ‫ة‬ ٰ‫و‬َ‫ل‬َّ‫ص‬‫ٱل‬ ۟‫وا‬ُ‫م‬‫ي‬ِ‫ق‬َ‫أ‬َ‫و‬َ‫ين‬ِ‫ع‬ِ‫ك‬ َّٰ‫ٱلر‬
 Apa-apa yang datang dari Nabi saw. berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat-sifat beliau baik sifat jasmani
ataupun sifat akhlak.
 As-Sunnah merupakan sumber hukum kedua dalam Islam.
 Sunnah berfungsi memperincikan yang ringkas, menjelaskan yang musykil, membatasi yang mutlak, dan memberikan
penjelasan hukum.
 Contoh hadis berkaitan perbuatan Baginda S.A.W.:
(Riwayat Bukhari: 676)
َ‫ع‬ ُ‫ت‬ْ‫ل‬َ‫أ‬َ‫س‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ،ِ‫د‬َ‫و‬ْ‫س‬َ‫أل‬‫ا‬ ِ‫َن‬‫ع‬ ،َ‫م‬‫ي‬ِ‫ه‬‫ا‬َ‫ْر‬‫ب‬ِ‫إ‬ ْ‫َن‬‫ع‬ ،ُ‫م‬َ‫ك‬َ‫ح‬ْ‫ل‬‫ا‬ ‫ا‬َ‫ن‬َ‫ث‬َّ‫د‬َ‫ح‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ،ُ‫ة‬َ‫ب‬ْ‫ع‬ُ‫ش‬ ‫ا‬َ‫ن‬َ‫ث‬َّ‫د‬َ‫ح‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ،ُ‫م‬َ‫د‬‫آ‬ ‫ا‬َ‫ن‬َ‫ث‬َّ‫د‬َ‫ح‬ِ‫ئ‬‫ا‬َ‫ي‬ َ‫َان‬‫ك‬ ْ‫ت‬َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ِ‫ه‬ِ‫ت‬ْ‫ي‬َ‫ب‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ُ‫ع‬َ‫ن‬ْ‫ص‬َ‫ي‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ُّ‫ي‬ِ‫ب‬َّ‫ن‬‫ال‬ َ‫َان‬‫ك‬ ‫ا‬َ‫م‬ َ‫َة‬‫ش‬ُ‫ن‬‫ُو‬‫ك‬
ِ‫ة‬َ‫ال‬َّ‫ص‬‫ال‬ ‫ى‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ج‬َ‫ر‬َ‫خ‬ ُ‫ة‬َ‫ال‬َّ‫ص‬‫ال‬ ِ‫ت‬َ‫ر‬َ‫ض‬َ‫ح‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬َ‫ف‬ ‫ـ‬ ِ‫ه‬ِ‫ل‬ْ‫ه‬َ‫أ‬ َ‫ة‬َ‫م‬ْ‫د‬ ِ‫خ‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ع‬َ‫ت‬ ‫ـ‬ ِ‫ه‬ِ‫ل‬ْ‫ه‬َ‫أ‬ ِ‫ة‬َ‫ن‬ْ‫ه‬ِ‫م‬ ‫ي‬ِ‫ف‬.
 Contoh hadis berkaitan taqrir Baginda S.A.W.:
Hadith riwayat Ibn Majah #1154, disahihkan oleh al-Albani di dalam sahih Ibn Majah #984.
‫ى‬َ‫أ‬َ‫ر‬ِ‫ْن‬‫ي‬َ‫ت‬َ‫ع‬ْ‫ك‬َ‫ر‬ ِ‫ْح‬‫ب‬ُّ‫ص‬‫ال‬ ِ‫ة‬‫ال‬َ‫ص‬ َ‫د‬ْ‫ع‬َ‫ب‬ ‫ي‬ِِّ‫ل‬َ‫ص‬ُ‫ي‬ ً‫ال‬ُ‫ج‬َ‫ر‬ َ‫م‬َّ‫ل‬َ‫س‬َ‫و‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ُ َّ‫اَّلل‬ ‫ى‬َّ‫ل‬َ‫ص‬ ُّ‫ي‬ِ‫ب‬َّ‫ن‬‫ال‬.َ‫م‬َّ‫ل‬َ‫س‬َ‫و‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ُ َّ‫اَّلل‬ ‫ى‬َّ‫ل‬َ‫ص‬ ُّ‫ي‬ِ‫ب‬َّ‫ن‬‫ال‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬َ‫ف‬:َ‫م‬ ِ‫ْح‬‫ب‬ُّ‫ص‬‫ال‬ َ‫ة‬‫ال‬َ‫ص‬َ‫أ‬ُ‫ل‬ُ‫ج‬َّ‫الر‬ ُ‫ه‬َ‫ل‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬َ‫ف‬ ‫؟‬ ِ‫ْن‬‫ي‬َ‫ت‬َّ‫ر‬:ْ‫م‬َ‫ل‬ ‫ي‬ِِّ‫ن‬ِ‫إ‬
‫ا‬َ‫م‬ُ‫ه‬ُ‫ت‬ْ‫ي‬َّ‫ل‬َ‫ص‬َ‫ف‬ ، ‫ا‬َ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ل‬ْ‫ب‬َ‫ق‬ ِ‫ْن‬‫ي‬َ‫ت‬َّ‫ل‬‫ال‬ ِ‫ْن‬‫ي‬َ‫ت‬َ‫ع‬ْ‫ك‬َّ‫الر‬ ُ‫ْت‬‫ي‬َّ‫ل‬َ‫ص‬ ْ‫ُن‬‫ك‬َ‫أ‬.َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬:ُّ‫ي‬ِ‫ب‬َّ‫ن‬‫ال‬ َ‫َت‬‫ك‬َ‫س‬َ‫ف‬ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ُ َّ‫اَّلل‬ ‫ى‬َّ‫ل‬َ‫ص‬َ‫م‬َّ‫ل‬َ‫س‬َ‫و‬
 Kesepakatan para ahli fiqh pada satu-satu zaman tentang suatu masalah yang berkaitan urusan keagamaan setelah
wafatnya Rasulullah S.A.W. Baik kesepakatan itu dilakukan oleh para ahli fiqh dari sahabat setelah Rasulullah saw
wafat atau oleh para ahli fiqh dari generasi sesudah mereka.
 Menurut Imam Ibnu Taimiyah Ijma adalah, “Kesepakatan seluruh ulama Islam terhadap suatu masalah dalam satu
waktu. Apbila telah terjadi ijma’ seluruh mujtahidin terhadap suatu hukum, maka tidak boleh bagi seseorang
menyelisihi ijma’ tersebut, kerana ummat (para mujtahidin) tidak mungkin bersepakat terhadap kesesatan.
 Hukum beramal dengannya adalah wajib.
 Ijma’ dibahagikan kepada dua jenis:
 Ijma’ Sorih: Persepakatan yg berlaku secara jelas dalam kalangan semua mujtahid samada melalui kata-kata atau
perbuatan. Diakui oleh Jumhur ulama
 Ijma’ Sukuti: Persepakatan yg berlaku secara jelas dalam kalangan sebahagian mujtahid samada melalui
perbuatan atau kata-kata , sementara yang lain mendiamkan diri tanpa menunjukkan sebarang tanda
persetujuan atau sebaliknya. Mazhab Hanafi & Ahmad –menerima. Mazhab Maliki & Syafie – Menolaknya
 Contoh Ijma’:
 Solat lima waktu adalah fardu ,perlaksanaan tidak boleh ditunda sehingga keluar dari waktu yang ditetapkan
 Para ulama’ telah bersepakat bahawa pelaku dosa besar dan orang yang melakukan dosa kecil ditolak
penyaksiannya
Kumpulan
Ijma’
Ahli
Madinah
Ulama’
Ahli Ijma’
Persepakatan pendapat
Persepakatan hukum
Syarat Mujtahidin
Mengetahui tentang
alquran dan perkara yg
berkaitan
Mengetahui tentang sunnah
dan perkara berkaitan
dengannya
Mengetahui pendapat
ulama’salaf apa yg diijma’kan
dan diperselisihkan
Mengetahui tentang qias dan
hukum asal serta perkara yang
berkaitan dengannya
Syarat Ijma’
 Ahli ijma’ mesti bersifat adil
 Mesti terdiri daripada ulama’ mujtahidin
 Berlaku persepakatan dalam kalangan seluruh
Ulama’ mujtahidin
 Wujud lebih seorang ulama’ mujtahidin pada
satu-satu masa
 Tidak ada ahli ijma’ yang menarik persepakatan
 Menyamakan masalah yang tidak dijelaskan hukumnya dalam nas dengan masalah yang dijelaskan hukumnya dalam
nas kerana terdapat persamaan ‘illah pada kedua masalah tersebut.
 Al-Qias merupakan sumber hukum keempat dalam Islam.
 Rukun Qias:
 Al-Asal (‫األصل‬) : Perkara yang diqiaskan kepadanya
 Al-Furu’ (‫الفرع‬) : Perkara baru yang diqiaskan kepada sesuatu
 Al-’Illah (‫العلة‬) : Sifat yang disamakan antara asal dan furu’
 Hukum Asal (‫اصل‬ ‫حكم‬) : Hukum asal yang disabitkan dengan nas
 Contoh al-Qias:
Ayat 90 Surah al-Maidah: Pengharaman arak
‫ا‬َ‫ي‬َ‫ف‬ ِ‫ان‬َ‫ط‬ْ‫ي‬َّ‫ش‬‫ال‬ ِ‫ل‬َ‫م‬َ‫ع‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ٌ‫س‬ْ‫ج‬ ِ‫ر‬ ُ‫م‬ َ‫ال‬ْ‫ز‬َ ْ‫األ‬َ‫و‬ ُ‫اب‬َ‫ص‬ْ‫ن‬َ ْ‫األ‬َ‫و‬ ُ‫ر‬ِ‫س‬ْ‫ي‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ُ‫ر‬ْ‫م‬َ‫خ‬ْ‫ل‬‫ا‬ ‫ا‬َ‫م‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ ‫وا‬ُ‫ن‬َ‫م‬‫آ‬ َ‫ِين‬‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫ي‬َ‫أ‬َ‫ت‬ْ‫اج‬ْ‫م‬ُ‫ك‬َّ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ل‬ ُُ‫و‬ُ‫ب‬ِ‫ن‬‫ون‬ُ‫ح‬ِ‫ل‬ْ‫ف‬ُ‫ت‬
Ayat 9 Surah al-Jumu’ah: Hukum yang berhubung dengan solat Jumaat
ْ‫ل‬‫ا‬ ‫وا‬ُ‫ر‬َ‫ذ‬َ‫و‬ ِ َّ‫اَّلل‬ ِ‫ر‬ْ‫ك‬ِ‫ذ‬ ٰ‫ى‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ ‫ا‬ ْ‫و‬َ‫ع‬ْ‫س‬‫ا‬َ‫ف‬ ِ‫ة‬َ‫ع‬ُ‫م‬ُ‫ج‬ْ‫ل‬‫ا‬ ِ‫م‬ ْ‫و‬َ‫ي‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ِ‫ة‬ َ‫ال‬َّ‫ص‬‫ل‬ِ‫ل‬ َ‫ِي‬‫د‬‫و‬ُ‫ن‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ ‫وا‬ُ‫ن‬َ‫م‬‫آ‬ َ‫ِين‬‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫ي‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫ي‬َ‫ب‬ْ‫ي‬ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫ن‬ُ‫ك‬ ْ‫ن‬ِ‫إ‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ل‬ ٌ‫ْر‬‫ي‬َ‫خ‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ِ‫ل‬َٰ‫ذ‬ ۚ َ‫ع‬َ‫ون‬ُ‫م‬َ‫ل‬ْ‫ع‬َ‫ت‬
 Syarat-syarat Qias:
1. Hukum masalah utama ditetapkan berdasarkan dalil dari al-Quran, as-Sunnah atau ijma’ Ulama’
2. Alasan (‘illah) penetapan hukum masalah utama dapat diketahui dengan logik, sehingga alasan ini dapat
diterapkan pada masalah cabang
3. Alasan penetapan hukum pada masalah utama sama dengan masalah cabang yang akan diqiaskan
4. Tidak ditemukan dalil khusus yang menetapkan suatu hukum pada masalah cabang yang akan diqiaskan
5. Proses qias akan menghasilkan hukum yang sama dengan hukum yang pada masalah utama.
6. Alasan penetapan hukum pada masalah utama dapat diketahui dengan jelas
7. Alasan yang dijadikan penyatu antara masalah utama dengan masalah cabang adalah suatu hal yang
dipertimbangkan dalam syari’at dan benar-benar memiliki pengaruh pada penetapan hokum
8. Qias hanya berlaku pada hukum-hukum praktis, iaitu hukum yang ada kaitannya dengan amaliyah atau praktik .
Sedangkan dalam urusan akidah atau idiologi maka qias tidak dapat dijadikan dasar hukum, terutamanya jika
bertentangan dengan dalil-dalil al-Quran dan as-Sunnah
Apa beza ijma’ dan
Qias?
Ijma’ disyaratkan harus
disepakati semua
ulama di suatu waktu
dan tempat tertentu.
Sementara qias tidak
disyaratkan
kesepakatan ulama
fiqh. Masing-masing
ulama memiliki
kebebasan untuk
melakukan Qias
dengan syarat-syarat
yang sudah disepakati
oleh para ulama.
Kenapa harus ada Qias?
Sebab teks-teks Al Quran dan
Sunnah sangat terbatas (tidak
keseluruhan masalah
disebutkan hukumnya satu
persatu). Sementara
kejadian-kejadian yang
memerlukan kepastian
hukum syariat dalam
kehidupan manusia sangat
banyak dan setiap hari
muncul kejadian-kejadian
baru. Untuk memecahkan
masalah itu diperlukan ijihad
dari para ulama fiqh. Salah
satu cara ijtihad tersebut
disebut dengan qias.
Al-Quranul Karim
Buku Teks Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan 4
Ahmad Sarwat. (tt). Sumber hukum dalam Fiqih. Dicapai pada Januari 9, 2017, daripada
https://alquranmulia.wordpress.com/2014/10/07/sumber-hukum-dalam-fiqih/
Muhammad Arifin Badri. (2013). Selayang pandang tentang Qiyas. Dicapai pada Januari 13, 2017, daripada
https://almanhaj.or.id/3601-selayang-pandang-tentang-qiyas.html
Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bugha, & ‘Ali al-Syarbaji : penterjemah: Zulkifli Mohamad al-Bakri et. al. (2011). Al-Fiqh al-
manhaji Mazhab al-Shafie. Batu Caves: Aslita Sdn Bhd.

More Related Content

What's hot

Tentangan terhadap rasulullah
Tentangan terhadap rasulullahTentangan terhadap rasulullah
Tentangan terhadap rasulullahCamar Puteh
 
Pel. 25 unit 2 persaudaraan antara muhajirin dan ansar
Pel. 25 unit 2 persaudaraan antara muhajirin dan ansarPel. 25 unit 2 persaudaraan antara muhajirin dan ansar
Pel. 25 unit 2 persaudaraan antara muhajirin dan ansarZuraihi Razali
 
Model pengajaran dan pembelajaran Imam-Imam Mazhab
Model pengajaran dan pembelajaran Imam-Imam MazhabModel pengajaran dan pembelajaran Imam-Imam Mazhab
Model pengajaran dan pembelajaran Imam-Imam MazhabMohamad Yusof
 
Pengenalan ilmu tajwid
Pengenalan ilmu tajwidPengenalan ilmu tajwid
Pengenalan ilmu tajwid123syahier
 
Wahyu Dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah dan Cabarannya
Wahyu Dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah dan CabarannyaWahyu Dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah dan Cabarannya
Wahyu Dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah dan CabarannyaEzad Azraai Jamsari
 
Contoh Soalan Berdasarkan Aras Taksonomi Bloom
Contoh Soalan Berdasarkan Aras Taksonomi BloomContoh Soalan Berdasarkan Aras Taksonomi Bloom
Contoh Soalan Berdasarkan Aras Taksonomi BloomAiisy Afifah
 
Falsafah pendidikan islam
Falsafah pendidikan islamFalsafah pendidikan islam
Falsafah pendidikan islammzaidin
 
Sejarah Tingkatan 4 - Bab 6: Pembentukan Kerajaan Islam & Sumbangannya (Keraj...
Sejarah Tingkatan 4 - Bab 6: Pembentukan Kerajaan Islam & Sumbangannya (Keraj...Sejarah Tingkatan 4 - Bab 6: Pembentukan Kerajaan Islam & Sumbangannya (Keraj...
Sejarah Tingkatan 4 - Bab 6: Pembentukan Kerajaan Islam & Sumbangannya (Keraj...Qhaiyum Shah
 
Topik 3 kaedah dan teknik pengajaran bahasa arab
Topik 3 kaedah dan teknik pengajaran bahasa arabTopik 3 kaedah dan teknik pengajaran bahasa arab
Topik 3 kaedah dan teknik pengajaran bahasa arabHaniah Ali
 
Slide 2 persaudaraan antara muhajirin dan ansar
Slide 2 persaudaraan antara muhajirin dan ansarSlide 2 persaudaraan antara muhajirin dan ansar
Slide 2 persaudaraan antara muhajirin dan ansarSam Pasir Panjang
 
peranan guru pendidikan islam
peranan guru pendidikan islam peranan guru pendidikan islam
peranan guru pendidikan islam Mohd Kamal Jusoh
 
Pedagogi imam al ghazali
Pedagogi imam al ghazaliPedagogi imam al ghazali
Pedagogi imam al ghazaliFATINATUL HUSNA
 
Contoh rph - pendidikan islam
Contoh  rph - pendidikan islamContoh  rph - pendidikan islam
Contoh rph - pendidikan islamonesaf
 
Dakwah secara terang (hanin, anis)
Dakwah secara terang (hanin, anis)Dakwah secara terang (hanin, anis)
Dakwah secara terang (hanin, anis)hudhud321
 
Aplikasi 4 tonggak pendidikan UNESCO dalam melengkapkan diri sebagai guru yan...
Aplikasi 4 tonggak pendidikan UNESCO dalam melengkapkan diri sebagai guru yan...Aplikasi 4 tonggak pendidikan UNESCO dalam melengkapkan diri sebagai guru yan...
Aplikasi 4 tonggak pendidikan UNESCO dalam melengkapkan diri sebagai guru yan...Kalai Shan
 
kaedah dan teknik pengajaran ibadah
kaedah dan teknik pengajaran ibadahkaedah dan teknik pengajaran ibadah
kaedah dan teknik pengajaran ibadahamira nurfahmida
 
Kaedah dan teknik pengajaran tokoh pendidikan islam abu hanifah dan malik
Kaedah dan teknik pengajaran tokoh pendidikan islam abu hanifah dan malikKaedah dan teknik pengajaran tokoh pendidikan islam abu hanifah dan malik
Kaedah dan teknik pengajaran tokoh pendidikan islam abu hanifah dan maliknormizan
 
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah RendahPengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendahmisri bohari
 
Falsafah pendidikan guru
Falsafah pendidikan guruFalsafah pendidikan guru
Falsafah pendidikan guruRENU PRIYA
 
60434367 teknik-teknik-rasulullah-s-a-w-mengajar(2)
60434367 teknik-teknik-rasulullah-s-a-w-mengajar(2)60434367 teknik-teknik-rasulullah-s-a-w-mengajar(2)
60434367 teknik-teknik-rasulullah-s-a-w-mengajar(2)Mawar Pink
 

What's hot (20)

Tentangan terhadap rasulullah
Tentangan terhadap rasulullahTentangan terhadap rasulullah
Tentangan terhadap rasulullah
 
Pel. 25 unit 2 persaudaraan antara muhajirin dan ansar
Pel. 25 unit 2 persaudaraan antara muhajirin dan ansarPel. 25 unit 2 persaudaraan antara muhajirin dan ansar
Pel. 25 unit 2 persaudaraan antara muhajirin dan ansar
 
Model pengajaran dan pembelajaran Imam-Imam Mazhab
Model pengajaran dan pembelajaran Imam-Imam MazhabModel pengajaran dan pembelajaran Imam-Imam Mazhab
Model pengajaran dan pembelajaran Imam-Imam Mazhab
 
Pengenalan ilmu tajwid
Pengenalan ilmu tajwidPengenalan ilmu tajwid
Pengenalan ilmu tajwid
 
Wahyu Dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah dan Cabarannya
Wahyu Dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah dan CabarannyaWahyu Dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah dan Cabarannya
Wahyu Dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah dan Cabarannya
 
Contoh Soalan Berdasarkan Aras Taksonomi Bloom
Contoh Soalan Berdasarkan Aras Taksonomi BloomContoh Soalan Berdasarkan Aras Taksonomi Bloom
Contoh Soalan Berdasarkan Aras Taksonomi Bloom
 
Falsafah pendidikan islam
Falsafah pendidikan islamFalsafah pendidikan islam
Falsafah pendidikan islam
 
Sejarah Tingkatan 4 - Bab 6: Pembentukan Kerajaan Islam & Sumbangannya (Keraj...
Sejarah Tingkatan 4 - Bab 6: Pembentukan Kerajaan Islam & Sumbangannya (Keraj...Sejarah Tingkatan 4 - Bab 6: Pembentukan Kerajaan Islam & Sumbangannya (Keraj...
Sejarah Tingkatan 4 - Bab 6: Pembentukan Kerajaan Islam & Sumbangannya (Keraj...
 
Topik 3 kaedah dan teknik pengajaran bahasa arab
Topik 3 kaedah dan teknik pengajaran bahasa arabTopik 3 kaedah dan teknik pengajaran bahasa arab
Topik 3 kaedah dan teknik pengajaran bahasa arab
 
Slide 2 persaudaraan antara muhajirin dan ansar
Slide 2 persaudaraan antara muhajirin dan ansarSlide 2 persaudaraan antara muhajirin dan ansar
Slide 2 persaudaraan antara muhajirin dan ansar
 
peranan guru pendidikan islam
peranan guru pendidikan islam peranan guru pendidikan islam
peranan guru pendidikan islam
 
Pedagogi imam al ghazali
Pedagogi imam al ghazaliPedagogi imam al ghazali
Pedagogi imam al ghazali
 
Contoh rph - pendidikan islam
Contoh  rph - pendidikan islamContoh  rph - pendidikan islam
Contoh rph - pendidikan islam
 
Dakwah secara terang (hanin, anis)
Dakwah secara terang (hanin, anis)Dakwah secara terang (hanin, anis)
Dakwah secara terang (hanin, anis)
 
Aplikasi 4 tonggak pendidikan UNESCO dalam melengkapkan diri sebagai guru yan...
Aplikasi 4 tonggak pendidikan UNESCO dalam melengkapkan diri sebagai guru yan...Aplikasi 4 tonggak pendidikan UNESCO dalam melengkapkan diri sebagai guru yan...
Aplikasi 4 tonggak pendidikan UNESCO dalam melengkapkan diri sebagai guru yan...
 
kaedah dan teknik pengajaran ibadah
kaedah dan teknik pengajaran ibadahkaedah dan teknik pengajaran ibadah
kaedah dan teknik pengajaran ibadah
 
Kaedah dan teknik pengajaran tokoh pendidikan islam abu hanifah dan malik
Kaedah dan teknik pengajaran tokoh pendidikan islam abu hanifah dan malikKaedah dan teknik pengajaran tokoh pendidikan islam abu hanifah dan malik
Kaedah dan teknik pengajaran tokoh pendidikan islam abu hanifah dan malik
 
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah RendahPengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah
 
Falsafah pendidikan guru
Falsafah pendidikan guruFalsafah pendidikan guru
Falsafah pendidikan guru
 
60434367 teknik-teknik-rasulullah-s-a-w-mengajar(2)
60434367 teknik-teknik-rasulullah-s-a-w-mengajar(2)60434367 teknik-teknik-rasulullah-s-a-w-mengajar(2)
60434367 teknik-teknik-rasulullah-s-a-w-mengajar(2)
 

Viewers also liked

Aqidah Islam
Aqidah IslamAqidah Islam
Aqidah IslamZara Neur
 
AQIDAH ISLAMIYAH 1 pdf
AQIDAH ISLAMIYAH 1 pdfAQIDAH ISLAMIYAH 1 pdf
AQIDAH ISLAMIYAH 1 pdfEKO PURNOMO
 
power point akidah akhlak "berilmu"
power point akidah akhlak "berilmu"power point akidah akhlak "berilmu"
power point akidah akhlak "berilmu"avianinuravivah
 
[Slideshare]fiqh course#5-adab followgmadzhab(2011)
[Slideshare]fiqh course#5-adab followgmadzhab(2011)[Slideshare]fiqh course#5-adab followgmadzhab(2011)
[Slideshare]fiqh course#5-adab followgmadzhab(2011)Zhulkeflee Ismail
 
[Slideshare]fiqh course#1b-continue(april2011)
[Slideshare]fiqh course#1b-continue(april2011)[Slideshare]fiqh course#1b-continue(april2011)
[Slideshare]fiqh course#1b-continue(april2011)Zhulkeflee Ismail
 
[Slideshare] fiqh-course-lesson-#8-(feb-2013-bath)-bid'ah-clarification-(3-ap...
[Slideshare] fiqh-course-lesson-#8-(feb-2013-bath)-bid'ah-clarification-(3-ap...[Slideshare] fiqh-course-lesson-#8-(feb-2013-bath)-bid'ah-clarification-(3-ap...
[Slideshare] fiqh-course-lesson-#8-(feb-2013-bath)-bid'ah-clarification-(3-ap...Zhulkeflee Ismail
 
الشريعة والحقيقة
الشريعة والحقيقةالشريعة والحقيقة
الشريعة والحقيقةmaisarahkasasi
 
02 def.usul dan fiqh
02 def.usul dan fiqh02 def.usul dan fiqh
02 def.usul dan fiqhwk_aiman
 
similarities & different between sharia & fiqh
similarities & different between sharia & fiqhsimilarities & different between sharia & fiqh
similarities & different between sharia & fiqhMunirah Najmah
 
Pengurusan & pentadbiran kokurikulum MPU3031
Pengurusan & pentadbiran kokurikulum MPU3031Pengurusan & pentadbiran kokurikulum MPU3031
Pengurusan & pentadbiran kokurikulum MPU3031IM UMAZ
 
Kaidah-Kaidah Ushul Fiqih
Kaidah-Kaidah Ushul FiqihKaidah-Kaidah Ushul Fiqih
Kaidah-Kaidah Ushul FiqihUNIB
 
العادة محمة : Adat dijadikan hukum
العادة محمة : Adat dijadikan hukumالعادة محمة : Adat dijadikan hukum
العادة محمة : Adat dijadikan hukumAimiRasyidaJunedi
 
[Slideshare]fiqh course#4b historyofmadzaahib
[Slideshare]fiqh course#4b historyofmadzaahib[Slideshare]fiqh course#4b historyofmadzaahib
[Slideshare]fiqh course#4b historyofmadzaahibZhulkeflee Ismail
 

Viewers also liked (20)

ISB540 - FIQH & SHARIAH
ISB540 - FIQH & SHARIAHISB540 - FIQH & SHARIAH
ISB540 - FIQH & SHARIAH
 
Aqidah Islam
Aqidah IslamAqidah Islam
Aqidah Islam
 
AQIDAH ISLAMIYAH 1 pdf
AQIDAH ISLAMIYAH 1 pdfAQIDAH ISLAMIYAH 1 pdf
AQIDAH ISLAMIYAH 1 pdf
 
Aqidah ppt
Aqidah pptAqidah ppt
Aqidah ppt
 
power point akidah akhlak "berilmu"
power point akidah akhlak "berilmu"power point akidah akhlak "berilmu"
power point akidah akhlak "berilmu"
 
[Slideshare]fiqh course#5-adab followgmadzhab(2011)
[Slideshare]fiqh course#5-adab followgmadzhab(2011)[Slideshare]fiqh course#5-adab followgmadzhab(2011)
[Slideshare]fiqh course#5-adab followgmadzhab(2011)
 
[Slideshare]fiqh course#1b-continue(april2011)
[Slideshare]fiqh course#1b-continue(april2011)[Slideshare]fiqh course#1b-continue(april2011)
[Slideshare]fiqh course#1b-continue(april2011)
 
[Slideshare] fiqh-course-lesson-#8-(feb-2013-bath)-bid'ah-clarification-(3-ap...
[Slideshare] fiqh-course-lesson-#8-(feb-2013-bath)-bid'ah-clarification-(3-ap...[Slideshare] fiqh-course-lesson-#8-(feb-2013-bath)-bid'ah-clarification-(3-ap...
[Slideshare] fiqh-course-lesson-#8-(feb-2013-bath)-bid'ah-clarification-(3-ap...
 
الشريعة والحقيقة
الشريعة والحقيقةالشريعة والحقيقة
الشريعة والحقيقة
 
Kaidah fiqhiyah
Kaidah fiqhiyahKaidah fiqhiyah
Kaidah fiqhiyah
 
PEMBAHAGIAN HUKUM
PEMBAHAGIAN HUKUMPEMBAHAGIAN HUKUM
PEMBAHAGIAN HUKUM
 
02 def.usul dan fiqh
02 def.usul dan fiqh02 def.usul dan fiqh
02 def.usul dan fiqh
 
similarities & different between sharia & fiqh
similarities & different between sharia & fiqhsimilarities & different between sharia & fiqh
similarities & different between sharia & fiqh
 
Pengurusan & pentadbiran kokurikulum MPU3031
Pengurusan & pentadbiran kokurikulum MPU3031Pengurusan & pentadbiran kokurikulum MPU3031
Pengurusan & pentadbiran kokurikulum MPU3031
 
Kaidah-Kaidah Ushul Fiqih
Kaidah-Kaidah Ushul FiqihKaidah-Kaidah Ushul Fiqih
Kaidah-Kaidah Ushul Fiqih
 
Syariah,fikih dan hukum islam
Syariah,fikih dan hukum islamSyariah,fikih dan hukum islam
Syariah,fikih dan hukum islam
 
العادة محمة : Adat dijadikan hukum
العادة محمة : Adat dijadikan hukumالعادة محمة : Adat dijadikan hukum
العادة محمة : Adat dijadikan hukum
 
Fiqh course(topics)2011
Fiqh course(topics)2011Fiqh course(topics)2011
Fiqh course(topics)2011
 
[Slideshare]fiqh course#4b historyofmadzaahib
[Slideshare]fiqh course#4b historyofmadzaahib[Slideshare]fiqh course#4b historyofmadzaahib
[Slideshare]fiqh course#4b historyofmadzaahib
 
Muqaddimah ilmu usul fiqh
Muqaddimah ilmu usul fiqhMuqaddimah ilmu usul fiqh
Muqaddimah ilmu usul fiqh
 

Similar to kaitan antara fiqh & aqidah, sumber fiqh

Modul 5 kb 3 ijmak sebagai sumber hukum islam
Modul 5 kb 3  ijmak sebagai sumber hukum islamModul 5 kb 3  ijmak sebagai sumber hukum islam
Modul 5 kb 3 ijmak sebagai sumber hukum islammanispajaran
 
BUKLET Kewajiban Syariah Islam plus cover
BUKLET Kewajiban Syariah Islam plus coverBUKLET Kewajiban Syariah Islam plus cover
BUKLET Kewajiban Syariah Islam plus coverAnas Wibowo
 
Bab 2 Sumber Hukum Islam
Bab 2  Sumber Hukum IslamBab 2  Sumber Hukum Islam
Bab 2 Sumber Hukum IslamWanBK Leo
 
Daftar Pertanyaan Ushul Fiqh
Daftar Pertanyaan Ushul FiqhDaftar Pertanyaan Ushul Fiqh
Daftar Pertanyaan Ushul FiqhSuya Yahya
 
Materi sumber-hukum-islam
Materi sumber-hukum-islamMateri sumber-hukum-islam
Materi sumber-hukum-islamwiki_tuwi23
 
Ijtihad-Ushul Fiqh (Miftah'll Everafter)
Ijtihad-Ushul Fiqh (Miftah'll Everafter)Ijtihad-Ushul Fiqh (Miftah'll Everafter)
Ijtihad-Ushul Fiqh (Miftah'll Everafter)Miftah Iqtishoduna
 
Materi sumber-hukum-islam
Materi sumber-hukum-islamMateri sumber-hukum-islam
Materi sumber-hukum-islamDewwii Casono
 
Materi sumber-hukum-islam
Materi sumber-hukum-islamMateri sumber-hukum-islam
Materi sumber-hukum-islamRisqi19
 
AIK 2 KELOMPOKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK.3.pptx
AIK 2 KELOMPOKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK.3.pptxAIK 2 KELOMPOKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK.3.pptx
AIK 2 KELOMPOKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK.3.pptxAnggita854299
 
Materi sumber hukum_islam
Materi sumber hukum_islamMateri sumber hukum_islam
Materi sumber hukum_islamkhumairoh
 
Materi sumber-hukum-islam pdf
Materi sumber-hukum-islam pdfMateri sumber-hukum-islam pdf
Materi sumber-hukum-islam pdfagyana_nadian
 
Materi sumber hukum_islam
Materi sumber hukum_islamMateri sumber hukum_islam
Materi sumber hukum_islamkhumairoh
 
Makalah nasikh mansukh
Makalah nasikh mansukhMakalah nasikh mansukh
Makalah nasikh mansukhLutfi Widad
 
Makalah Agama Islam Kelas X. Semester Genap
Makalah Agama Islam Kelas X. Semester GenapMakalah Agama Islam Kelas X. Semester Genap
Makalah Agama Islam Kelas X. Semester GenapLianita Dian
 

Similar to kaitan antara fiqh & aqidah, sumber fiqh (20)

Modul 5 kb 3 ijmak sebagai sumber hukum islam
Modul 5 kb 3  ijmak sebagai sumber hukum islamModul 5 kb 3  ijmak sebagai sumber hukum islam
Modul 5 kb 3 ijmak sebagai sumber hukum islam
 
BUKLET Kewajiban Syariah Islam plus cover
BUKLET Kewajiban Syariah Islam plus coverBUKLET Kewajiban Syariah Islam plus cover
BUKLET Kewajiban Syariah Islam plus cover
 
ijma dan qiyas
ijma dan qiyas ijma dan qiyas
ijma dan qiyas
 
Bab 2 Sumber Hukum Islam
Bab 2  Sumber Hukum IslamBab 2  Sumber Hukum Islam
Bab 2 Sumber Hukum Islam
 
Aplikasi asas syariah
Aplikasi asas syariahAplikasi asas syariah
Aplikasi asas syariah
 
Daftar Pertanyaan Ushul Fiqh
Daftar Pertanyaan Ushul FiqhDaftar Pertanyaan Ushul Fiqh
Daftar Pertanyaan Ushul Fiqh
 
Materi sumber-hukum-islam
Materi sumber-hukum-islamMateri sumber-hukum-islam
Materi sumber-hukum-islam
 
Ijtihad-Ushul Fiqh (Miftah'll Everafter)
Ijtihad-Ushul Fiqh (Miftah'll Everafter)Ijtihad-Ushul Fiqh (Miftah'll Everafter)
Ijtihad-Ushul Fiqh (Miftah'll Everafter)
 
Pengertian fiqh
Pengertian fiqhPengertian fiqh
Pengertian fiqh
 
Pengertian fiqh
Pengertian fiqhPengertian fiqh
Pengertian fiqh
 
Ushul fiqh ppt
Ushul fiqh pptUshul fiqh ppt
Ushul fiqh ppt
 
Materi sumber-hukum-islam
Materi sumber-hukum-islamMateri sumber-hukum-islam
Materi sumber-hukum-islam
 
Materi sumber-hukum-islam
Materi sumber-hukum-islamMateri sumber-hukum-islam
Materi sumber-hukum-islam
 
AIK 2 KELOMPOKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK.3.pptx
AIK 2 KELOMPOKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK.3.pptxAIK 2 KELOMPOKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK.3.pptx
AIK 2 KELOMPOKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK.3.pptx
 
Materi sumber hukum_islam
Materi sumber hukum_islamMateri sumber hukum_islam
Materi sumber hukum_islam
 
Materi sumber-hukum-islam pdf
Materi sumber-hukum-islam pdfMateri sumber-hukum-islam pdf
Materi sumber-hukum-islam pdf
 
Materi sumber hukum_islam
Materi sumber hukum_islamMateri sumber hukum_islam
Materi sumber hukum_islam
 
Ilmu nasikh mansukh
Ilmu nasikh mansukhIlmu nasikh mansukh
Ilmu nasikh mansukh
 
Makalah nasikh mansukh
Makalah nasikh mansukhMakalah nasikh mansukh
Makalah nasikh mansukh
 
Makalah Agama Islam Kelas X. Semester Genap
Makalah Agama Islam Kelas X. Semester GenapMakalah Agama Islam Kelas X. Semester Genap
Makalah Agama Islam Kelas X. Semester Genap
 

Recently uploaded

Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdfPelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdfEmeldaSpd
 
materi pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.pptmateri pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.pptTaufikFadhilah
 
LATIHAN SOAL SISTEM PENCERNAAN KELAS 11pptx
LATIHAN SOAL SISTEM PENCERNAAN KELAS 11pptxLATIHAN SOAL SISTEM PENCERNAAN KELAS 11pptx
LATIHAN SOAL SISTEM PENCERNAAN KELAS 11pptxnataliadwiasty
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxBambang440423
 
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdfsandi625870
 
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdfrpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdfGugunGunawan93
 
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdfWahyudinST
 
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptxKeberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptxLeniMawarti1
 
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptxMATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptxrofikpriyanto2
 
slide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdfslide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdfNURAFIFAHBINTIJAMALU
 
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.aechacha366
 
Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuCatatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuHANHAN164733
 
RENCANA + Link2 Materi TRAINING "Effective LEADERSHIP & SUPERVISORY SKILL",
RENCANA + Link2 Materi TRAINING "Effective LEADERSHIP & SUPERVISORY SKILL",RENCANA + Link2 Materi TRAINING "Effective LEADERSHIP & SUPERVISORY SKILL",
RENCANA + Link2 Materi TRAINING "Effective LEADERSHIP & SUPERVISORY SKILL",Kanaidi ken
 
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaAbdiera
 
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaAbdiera
 
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 TesalonikaMateri Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 TesalonikaSABDA
 
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup BangsaDinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup BangsaEzraCalva
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdfShintaNovianti1
 
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2noviamaiyanti
 
MA Kelas XII Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdf
MA Kelas XII Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdfMA Kelas XII Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdf
MA Kelas XII Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdfcicovendra
 

Recently uploaded (20)

Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdfPelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
 
materi pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.pptmateri pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.ppt
 
LATIHAN SOAL SISTEM PENCERNAAN KELAS 11pptx
LATIHAN SOAL SISTEM PENCERNAAN KELAS 11pptxLATIHAN SOAL SISTEM PENCERNAAN KELAS 11pptx
LATIHAN SOAL SISTEM PENCERNAAN KELAS 11pptx
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
 
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
 
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdfrpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
 
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
 
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptxKeberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
 
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptxMATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
 
slide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdfslide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdf
 
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
 
Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuCatatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
 
RENCANA + Link2 Materi TRAINING "Effective LEADERSHIP & SUPERVISORY SKILL",
RENCANA + Link2 Materi TRAINING "Effective LEADERSHIP & SUPERVISORY SKILL",RENCANA + Link2 Materi TRAINING "Effective LEADERSHIP & SUPERVISORY SKILL",
RENCANA + Link2 Materi TRAINING "Effective LEADERSHIP & SUPERVISORY SKILL",
 
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
 
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
 
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 TesalonikaMateri Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
 
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup BangsaDinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
 
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2
 
MA Kelas XII Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdf
MA Kelas XII Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdfMA Kelas XII Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdf
MA Kelas XII Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdf
 

kaitan antara fiqh & aqidah, sumber fiqh

 • 1. 1# KAITAN ANTARA FIQH & AQIDAH ISLAMIAH 2# SUMBER FIQH PIMK3193 PENGAJIANAQIDAH & FIQH FARAH ANISA BINTI KAMARULZAMAN KHAIRUNNISA’ BINTIMOKHTAR PISMP BAHASA ARAB AMBILAN JUN 2016
 • 2. APAKAH ITU FIQH? Hukum-hukum syara’ yang terdapat dalam kitab fiqh yang diambil daripada Al-Quran, As-Sunnah, ijmak dan ijtihad. Sumber : Kitab Fiqh Al-Manhaji APAKAH ITU aqidah islamiyah? Aqidah Islamiyah ialah kepercayaan atau keimanan kepada hakikat-hakikat dan nilai-nilai yang mutlak, yang tetap kekal, pasti dan hakiki lagi kudus serta suci seperti yang diwajibkan oleh Islam.
 • 3. Umat Islam yang mempunyai aqidah yang kukuh akan berpegang teguh dengan segala hukum agama dan melaksanakannya dengan penuh ketaatan dan kerelaan. Manakala orang yang tidak beriman pula akan melakukan apa-apa tindakan tanpa mengambil kira hukum syariah. APA KAITANNYA?
 • 5. BUKTIDARIPADADALIL-DALILal-quran Al-Naml : 3 Allah SWT menyebut tentang solat dan zakat, seiring dengan beriman kepada hari Kiamat. Al-Baqarah: 183 Allah SWT memfardhukan puasa yang membawa seseorang kepada ketaqwaan dan menghubungkan dengan iman.
 • 7.
 • 9.  Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. melalui malaikat Jibril, yang ditulis dalam mushaf, berbahasa arab, dinukilkan kepada kita dengan jalan mutawatir, diawali dari surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas dan membacanya merupakan ibadah.  Al-Quran merupakan sumber hukum pertama dalam Islam.  Dalil-dalil yang terdapat di dalam al-Quran ada yang disebut secara umum dan ada yang disebut secara terperinci.  Dalil terperinci: Ayat 22-23 Surah an-Nisa’: Yang haram dinikahi dan yang halal ‫يال‬ِ‫ب‬َ‫س‬ َ‫ء‬‫ا‬َ‫س‬َ‫و‬ ‫ا‬ً‫ت‬ْ‫ق‬َ‫م‬َ‫و‬ ً‫َة‬‫ش‬ ِ‫اح‬َ‫ف‬ َ‫َان‬‫ك‬ ُ‫ه‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ َ‫ف‬َ‫ل‬َ‫س‬ ْ‫د‬َ‫ق‬ ‫ا‬َ‫م‬ ‫ال‬ِ‫إ‬ ِ‫اء‬َ‫س‬ِِّ‫ن‬‫ال‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫ؤ‬‫ا‬َ‫ب‬‫آ‬ َ‫ح‬َ‫ك‬َ‫ن‬ ‫ا‬َ‫م‬ ‫وا‬ُ‫ح‬ِ‫ك‬ْ‫ن‬َ‫ت‬ ‫ال‬َ‫و‬(٢٢)ْ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫ت‬‫ا‬َ‫و‬َ‫خ‬َ‫أ‬َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫ت‬‫ا‬َ‫ن‬َ‫ب‬َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫ت‬‫ا‬َ‫ه‬َّ‫م‬ُ‫أ‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫ت‬َ‫م‬ِِّ‫ر‬ُ‫ح‬ْ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫ت‬‫اال‬َ‫خ‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫ت‬‫ا‬َّ‫م‬َ‫ع‬َ‫و‬ َ‫س‬ِ‫ن‬ ُ‫َات‬‫ه‬َّ‫م‬ُ‫أ‬َ‫و‬ ِ‫ة‬َ‫ع‬‫ا‬َ‫ض‬َّ‫الر‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫ت‬‫ا‬َ‫و‬َ‫خ‬َ‫أ‬َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ن‬ْ‫ع‬َ‫ض‬ْ‫ر‬َ‫أ‬ ‫ي‬ِ‫ت‬‫الال‬ ُ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫ت‬‫ا‬َ‫ه‬َّ‫م‬ُ‫أ‬َ‫و‬ ِ‫ت‬ْ‫األخ‬ ُ‫ات‬َ‫ن‬َ‫ب‬َ‫و‬ ِ‫األخ‬ ُ‫ات‬َ‫ن‬َ‫ب‬َ‫و‬ِ‫ئ‬‫ا‬ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫ل‬َ‫خ‬َ‫د‬ ‫ي‬ِ‫ت‬‫الال‬ ُ‫م‬ُ‫ك‬ِ‫ئ‬‫ا‬َ‫س‬ِ‫ن‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ ِ‫ور‬ُ‫ج‬ُ‫ح‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ‫ي‬ِ‫ت‬‫الال‬ ُ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫ب‬ِ‫ئ‬‫ا‬َ‫ب‬َ‫ر‬َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫ف‬ َّ‫ن‬ِ‫ه‬ِ‫ب‬ َ‫م‬ْ‫ج‬َ‫ت‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ِ‫ب‬‫ْال‬‫ص‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ِين‬‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ ُ‫م‬ُ‫ك‬ِ‫ئ‬‫ا‬َ‫ن‬ْ‫ب‬َ‫أ‬ ُ‫ل‬ِ‫ئ‬‫ال‬َ‫ح‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ح‬‫ا‬َ‫ن‬ُ‫ج‬ ‫ال‬َ‫ف‬ َّ‫ن‬ِ‫ه‬ِ‫ب‬ ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫ل‬َ‫خ‬َ‫د‬ ‫وا‬ُ‫ن‬‫ُو‬‫ك‬َ‫ت‬ ْ‫م‬َ‫ل‬‫وا‬ُ‫ع‬‫ا‬ً‫م‬‫ي‬ ِ‫ح‬َ‫ر‬ ‫ا‬ً‫ور‬ُ‫ف‬َ‫غ‬ َ‫َان‬‫ك‬ َ َّ‫اَّلل‬ َّ‫ن‬ِ‫إ‬ َ‫ف‬َ‫ل‬َ‫س‬ ْ‫د‬َ‫ق‬ ‫ا‬َ‫م‬ ‫ال‬ِ‫إ‬ ِ‫ْن‬‫ي‬َ‫ت‬ْ‫األخ‬ َ‫ْن‬‫ي‬َ‫ب‬(٢٣  Dalil umum: Ayat 43 Surah al-Baqarah: Perintah melaksanakan solat َ‫ع‬َ‫م‬ ۟‫وا‬ُ‫ع‬َ‫ك‬ْ‫ٱر‬َ‫و‬ َ‫ة‬ ٰ‫َو‬‫ك‬َّ‫ٱلز‬ ۟‫وا‬ُ‫ت‬‫ا‬َ‫ء‬َ‫و‬ َ‫ة‬ ٰ‫و‬َ‫ل‬َّ‫ص‬‫ٱل‬ ۟‫وا‬ُ‫م‬‫ي‬ِ‫ق‬َ‫أ‬َ‫و‬َ‫ين‬ِ‫ع‬ِ‫ك‬ َّٰ‫ٱلر‬
 • 10.  Apa-apa yang datang dari Nabi saw. berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat-sifat beliau baik sifat jasmani ataupun sifat akhlak.  As-Sunnah merupakan sumber hukum kedua dalam Islam.  Sunnah berfungsi memperincikan yang ringkas, menjelaskan yang musykil, membatasi yang mutlak, dan memberikan penjelasan hukum.  Contoh hadis berkaitan perbuatan Baginda S.A.W.: (Riwayat Bukhari: 676) َ‫ع‬ ُ‫ت‬ْ‫ل‬َ‫أ‬َ‫س‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ،ِ‫د‬َ‫و‬ْ‫س‬َ‫أل‬‫ا‬ ِ‫َن‬‫ع‬ ،َ‫م‬‫ي‬ِ‫ه‬‫ا‬َ‫ْر‬‫ب‬ِ‫إ‬ ْ‫َن‬‫ع‬ ،ُ‫م‬َ‫ك‬َ‫ح‬ْ‫ل‬‫ا‬ ‫ا‬َ‫ن‬َ‫ث‬َّ‫د‬َ‫ح‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ،ُ‫ة‬َ‫ب‬ْ‫ع‬ُ‫ش‬ ‫ا‬َ‫ن‬َ‫ث‬َّ‫د‬َ‫ح‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ،ُ‫م‬َ‫د‬‫آ‬ ‫ا‬َ‫ن‬َ‫ث‬َّ‫د‬َ‫ح‬ِ‫ئ‬‫ا‬َ‫ي‬ َ‫َان‬‫ك‬ ْ‫ت‬َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ِ‫ه‬ِ‫ت‬ْ‫ي‬َ‫ب‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ُ‫ع‬َ‫ن‬ْ‫ص‬َ‫ي‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ُّ‫ي‬ِ‫ب‬َّ‫ن‬‫ال‬ َ‫َان‬‫ك‬ ‫ا‬َ‫م‬ َ‫َة‬‫ش‬ُ‫ن‬‫ُو‬‫ك‬ ِ‫ة‬َ‫ال‬َّ‫ص‬‫ال‬ ‫ى‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ج‬َ‫ر‬َ‫خ‬ ُ‫ة‬َ‫ال‬َّ‫ص‬‫ال‬ ِ‫ت‬َ‫ر‬َ‫ض‬َ‫ح‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬َ‫ف‬ ‫ـ‬ ِ‫ه‬ِ‫ل‬ْ‫ه‬َ‫أ‬ َ‫ة‬َ‫م‬ْ‫د‬ ِ‫خ‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫ع‬َ‫ت‬ ‫ـ‬ ِ‫ه‬ِ‫ل‬ْ‫ه‬َ‫أ‬ ِ‫ة‬َ‫ن‬ْ‫ه‬ِ‫م‬ ‫ي‬ِ‫ف‬.  Contoh hadis berkaitan taqrir Baginda S.A.W.: Hadith riwayat Ibn Majah #1154, disahihkan oleh al-Albani di dalam sahih Ibn Majah #984. ‫ى‬َ‫أ‬َ‫ر‬ِ‫ْن‬‫ي‬َ‫ت‬َ‫ع‬ْ‫ك‬َ‫ر‬ ِ‫ْح‬‫ب‬ُّ‫ص‬‫ال‬ ِ‫ة‬‫ال‬َ‫ص‬ َ‫د‬ْ‫ع‬َ‫ب‬ ‫ي‬ِِّ‫ل‬َ‫ص‬ُ‫ي‬ ً‫ال‬ُ‫ج‬َ‫ر‬ َ‫م‬َّ‫ل‬َ‫س‬َ‫و‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ُ َّ‫اَّلل‬ ‫ى‬َّ‫ل‬َ‫ص‬ ُّ‫ي‬ِ‫ب‬َّ‫ن‬‫ال‬.َ‫م‬َّ‫ل‬َ‫س‬َ‫و‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ُ َّ‫اَّلل‬ ‫ى‬َّ‫ل‬َ‫ص‬ ُّ‫ي‬ِ‫ب‬َّ‫ن‬‫ال‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬َ‫ف‬:َ‫م‬ ِ‫ْح‬‫ب‬ُّ‫ص‬‫ال‬ َ‫ة‬‫ال‬َ‫ص‬َ‫أ‬ُ‫ل‬ُ‫ج‬َّ‫الر‬ ُ‫ه‬َ‫ل‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬َ‫ف‬ ‫؟‬ ِ‫ْن‬‫ي‬َ‫ت‬َّ‫ر‬:ْ‫م‬َ‫ل‬ ‫ي‬ِِّ‫ن‬ِ‫إ‬ ‫ا‬َ‫م‬ُ‫ه‬ُ‫ت‬ْ‫ي‬َّ‫ل‬َ‫ص‬َ‫ف‬ ، ‫ا‬َ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ل‬ْ‫ب‬َ‫ق‬ ِ‫ْن‬‫ي‬َ‫ت‬َّ‫ل‬‫ال‬ ِ‫ْن‬‫ي‬َ‫ت‬َ‫ع‬ْ‫ك‬َّ‫الر‬ ُ‫ْت‬‫ي‬َّ‫ل‬َ‫ص‬ ْ‫ُن‬‫ك‬َ‫أ‬.َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬:ُّ‫ي‬ِ‫ب‬َّ‫ن‬‫ال‬ َ‫َت‬‫ك‬َ‫س‬َ‫ف‬ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ُ َّ‫اَّلل‬ ‫ى‬َّ‫ل‬َ‫ص‬َ‫م‬َّ‫ل‬َ‫س‬َ‫و‬
 • 11.  Kesepakatan para ahli fiqh pada satu-satu zaman tentang suatu masalah yang berkaitan urusan keagamaan setelah wafatnya Rasulullah S.A.W. Baik kesepakatan itu dilakukan oleh para ahli fiqh dari sahabat setelah Rasulullah saw wafat atau oleh para ahli fiqh dari generasi sesudah mereka.  Menurut Imam Ibnu Taimiyah Ijma adalah, “Kesepakatan seluruh ulama Islam terhadap suatu masalah dalam satu waktu. Apbila telah terjadi ijma’ seluruh mujtahidin terhadap suatu hukum, maka tidak boleh bagi seseorang menyelisihi ijma’ tersebut, kerana ummat (para mujtahidin) tidak mungkin bersepakat terhadap kesesatan.  Hukum beramal dengannya adalah wajib.  Ijma’ dibahagikan kepada dua jenis:  Ijma’ Sorih: Persepakatan yg berlaku secara jelas dalam kalangan semua mujtahid samada melalui kata-kata atau perbuatan. Diakui oleh Jumhur ulama  Ijma’ Sukuti: Persepakatan yg berlaku secara jelas dalam kalangan sebahagian mujtahid samada melalui perbuatan atau kata-kata , sementara yang lain mendiamkan diri tanpa menunjukkan sebarang tanda persetujuan atau sebaliknya. Mazhab Hanafi & Ahmad –menerima. Mazhab Maliki & Syafie – Menolaknya  Contoh Ijma’:  Solat lima waktu adalah fardu ,perlaksanaan tidak boleh ditunda sehingga keluar dari waktu yang ditetapkan  Para ulama’ telah bersepakat bahawa pelaku dosa besar dan orang yang melakukan dosa kecil ditolak penyaksiannya
 • 12. Kumpulan Ijma’ Ahli Madinah Ulama’ Ahli Ijma’ Persepakatan pendapat Persepakatan hukum Syarat Mujtahidin Mengetahui tentang alquran dan perkara yg berkaitan Mengetahui tentang sunnah dan perkara berkaitan dengannya Mengetahui pendapat ulama’salaf apa yg diijma’kan dan diperselisihkan Mengetahui tentang qias dan hukum asal serta perkara yang berkaitan dengannya Syarat Ijma’  Ahli ijma’ mesti bersifat adil  Mesti terdiri daripada ulama’ mujtahidin  Berlaku persepakatan dalam kalangan seluruh Ulama’ mujtahidin  Wujud lebih seorang ulama’ mujtahidin pada satu-satu masa  Tidak ada ahli ijma’ yang menarik persepakatan
 • 13.  Menyamakan masalah yang tidak dijelaskan hukumnya dalam nas dengan masalah yang dijelaskan hukumnya dalam nas kerana terdapat persamaan ‘illah pada kedua masalah tersebut.  Al-Qias merupakan sumber hukum keempat dalam Islam.  Rukun Qias:  Al-Asal (‫األصل‬) : Perkara yang diqiaskan kepadanya  Al-Furu’ (‫الفرع‬) : Perkara baru yang diqiaskan kepada sesuatu  Al-’Illah (‫العلة‬) : Sifat yang disamakan antara asal dan furu’  Hukum Asal (‫اصل‬ ‫حكم‬) : Hukum asal yang disabitkan dengan nas  Contoh al-Qias: Ayat 90 Surah al-Maidah: Pengharaman arak ‫ا‬َ‫ي‬َ‫ف‬ ِ‫ان‬َ‫ط‬ْ‫ي‬َّ‫ش‬‫ال‬ ِ‫ل‬َ‫م‬َ‫ع‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ٌ‫س‬ْ‫ج‬ ِ‫ر‬ ُ‫م‬ َ‫ال‬ْ‫ز‬َ ْ‫األ‬َ‫و‬ ُ‫اب‬َ‫ص‬ْ‫ن‬َ ْ‫األ‬َ‫و‬ ُ‫ر‬ِ‫س‬ْ‫ي‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ُ‫ر‬ْ‫م‬َ‫خ‬ْ‫ل‬‫ا‬ ‫ا‬َ‫م‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ ‫وا‬ُ‫ن‬َ‫م‬‫آ‬ َ‫ِين‬‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫ي‬َ‫أ‬َ‫ت‬ْ‫اج‬ْ‫م‬ُ‫ك‬َّ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ل‬ ُُ‫و‬ُ‫ب‬ِ‫ن‬‫ون‬ُ‫ح‬ِ‫ل‬ْ‫ف‬ُ‫ت‬ Ayat 9 Surah al-Jumu’ah: Hukum yang berhubung dengan solat Jumaat ْ‫ل‬‫ا‬ ‫وا‬ُ‫ر‬َ‫ذ‬َ‫و‬ ِ َّ‫اَّلل‬ ِ‫ر‬ْ‫ك‬ِ‫ذ‬ ٰ‫ى‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ ‫ا‬ ْ‫و‬َ‫ع‬ْ‫س‬‫ا‬َ‫ف‬ ِ‫ة‬َ‫ع‬ُ‫م‬ُ‫ج‬ْ‫ل‬‫ا‬ ِ‫م‬ ْ‫و‬َ‫ي‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ِ‫ة‬ َ‫ال‬َّ‫ص‬‫ل‬ِ‫ل‬ َ‫ِي‬‫د‬‫و‬ُ‫ن‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ ‫وا‬ُ‫ن‬َ‫م‬‫آ‬ َ‫ِين‬‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫ي‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫ي‬َ‫ب‬ْ‫ي‬ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫ن‬ُ‫ك‬ ْ‫ن‬ِ‫إ‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ل‬ ٌ‫ْر‬‫ي‬َ‫خ‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ِ‫ل‬َٰ‫ذ‬ ۚ َ‫ع‬َ‫ون‬ُ‫م‬َ‫ل‬ْ‫ع‬َ‫ت‬
 • 14.  Syarat-syarat Qias: 1. Hukum masalah utama ditetapkan berdasarkan dalil dari al-Quran, as-Sunnah atau ijma’ Ulama’ 2. Alasan (‘illah) penetapan hukum masalah utama dapat diketahui dengan logik, sehingga alasan ini dapat diterapkan pada masalah cabang 3. Alasan penetapan hukum pada masalah utama sama dengan masalah cabang yang akan diqiaskan 4. Tidak ditemukan dalil khusus yang menetapkan suatu hukum pada masalah cabang yang akan diqiaskan 5. Proses qias akan menghasilkan hukum yang sama dengan hukum yang pada masalah utama. 6. Alasan penetapan hukum pada masalah utama dapat diketahui dengan jelas 7. Alasan yang dijadikan penyatu antara masalah utama dengan masalah cabang adalah suatu hal yang dipertimbangkan dalam syari’at dan benar-benar memiliki pengaruh pada penetapan hokum 8. Qias hanya berlaku pada hukum-hukum praktis, iaitu hukum yang ada kaitannya dengan amaliyah atau praktik . Sedangkan dalam urusan akidah atau idiologi maka qias tidak dapat dijadikan dasar hukum, terutamanya jika bertentangan dengan dalil-dalil al-Quran dan as-Sunnah
 • 15. Apa beza ijma’ dan Qias? Ijma’ disyaratkan harus disepakati semua ulama di suatu waktu dan tempat tertentu. Sementara qias tidak disyaratkan kesepakatan ulama fiqh. Masing-masing ulama memiliki kebebasan untuk melakukan Qias dengan syarat-syarat yang sudah disepakati oleh para ulama. Kenapa harus ada Qias? Sebab teks-teks Al Quran dan Sunnah sangat terbatas (tidak keseluruhan masalah disebutkan hukumnya satu persatu). Sementara kejadian-kejadian yang memerlukan kepastian hukum syariat dalam kehidupan manusia sangat banyak dan setiap hari muncul kejadian-kejadian baru. Untuk memecahkan masalah itu diperlukan ijihad dari para ulama fiqh. Salah satu cara ijtihad tersebut disebut dengan qias.
 • 16. Al-Quranul Karim Buku Teks Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan 4 Ahmad Sarwat. (tt). Sumber hukum dalam Fiqih. Dicapai pada Januari 9, 2017, daripada https://alquranmulia.wordpress.com/2014/10/07/sumber-hukum-dalam-fiqih/ Muhammad Arifin Badri. (2013). Selayang pandang tentang Qiyas. Dicapai pada Januari 13, 2017, daripada https://almanhaj.or.id/3601-selayang-pandang-tentang-qiyas.html Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bugha, & ‘Ali al-Syarbaji : penterjemah: Zulkifli Mohamad al-Bakri et. al. (2011). Al-Fiqh al- manhaji Mazhab al-Shafie. Batu Caves: Aslita Sdn Bhd.

Editor's Notes

 1. http://www.tafsir.id/2015/07/tafsir-surat-nisa-ayat-22-23-wanita-yang-haram-dinikahi.html
 2. http://soalsolatumum.blogspot.my/2009/01/solat-qabliyah-dan-badiyah.html