Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fi̇nansal yöneti̇m - finansal analiz ve kontrol

1,852 views

Published on

finansal analiz ve kontrol, temel finansal tablolar, bilanço gelir tablosu kalemleri - financial analysis and control, basic financial statement, balance sheet, income statement

Published in: Education
  • Be the first to comment

Fi̇nansal yöneti̇m - finansal analiz ve kontrol

  1. 1. FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL ANALİZ VE KONTROL
  2. 2. Temel Finansal Tablolar • Temel finansal tablolar, bilanço ve gelir tablosu olarak sayılabilir. • BİLANÇO: Latince ‘’Bilanx’’ sözcüğünden dilimize yerleşen bilanço, bir işletmenin belli bir andaki varlıklarını ve bu varlıkların finansmanında kullanılan kaynaklarını tutar cinsinden gösteren statik bir mali tablodur.
  3. 3. Bilanço, aktif ve pasif olmak üzere iki ana kısımdan oluşmaktadır. Bunlardan aktif kısma varlıklar, pasif kısmına kaynaklar denilmektedir.
  4. 4. AKTİFLER; • En fazla bir yıl içinde nakde dönüşeceği düşünülen dönen varlıklar • Bir yıldan daha uzun bir sürede nakde dönüşeceği düşünülen duran varlıklardan oluşmaktadır. PASİFLER; • İşletme dışından sağlanan yabancı kaynaklar a) En fazla bir yıl içinde ödenecek borçların ve yükümlülüklerin yer aldığı kısa vadeli yabancı kaynaklar b) Bir yıldan daha uzun bir sürede ödenecek uzun vadeli yabancı kaynaklar
  5. 5. Standart bir bilançonun unsurları
  6. 6. Gelir Tablosu: İşletmenin belirli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile gelirlerin elde edildiği dönemde üstlenilen tüm maliyet ve giderleri içeren ve dönem net karı veya zararını gösteren mali tablodur. Gelir tablosu, işletmenin içinde bulunduğu dönemdeki faaliyetlerine ilişkin sonuçları net bir şekilde ortaya koymaktadır. Gelir tablosu, bilançoya göre, kar unsuruna ilişkin daha net bir şekilde ifade etmektedir.
  7. 7. BRÜT SATIŞLAR (Satış İndirimleri) NET SATIŞLAR (Satışların Maliyeti) 1.BRÜT SATIŞ KARI/ZARARI (Faaliyet Giderleri) 2.FAALİYET KARI/ZARARI (Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar) (Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar) (Finansman Giderleri) 3.OLAĞAN KAR/ZARAR Olağandışı Gelir ve Karlar (Olağandışı Gider ve Zararlar) 4.DÖNEM KARI/ZARARI (Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler) 5.DÖNEM NET KAR/ZARARI 1. Brüt satış karı/zararı 2. Faaliyet karı/zararı 3. Olağan kar/zarar 4. Dönem karı ve zararı 5. Dönem net karı/zararı

×