Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2_3_LLKP_Ieva_Raubisko_prezentacija_lat

478 views

Published on

Ievas Raubiško prezentācija "Citāds skatījums uz darbu: «neredzamais darbs» Latvijas laukos" 1. Latvijas Lauku kopienu parlamentā

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2_3_LLKP_Ieva_Raubisko_prezentacija_lat

 1. 1. Prezentācija balstīta uz A.Cimdiņas un I.Raubiško grāmatuCilvēks un darbs Latvijas laukos: sociālantropoloģisks skatījums.2012. Rīga: «Zinātne»(Grāmata tapusi ESF pētnieciskā projekta«Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes – Latvijas lauku iedzīvotāju attīstības stratēģijas un kultūrvides pārmaiņas» ietvaros.)Citāds skatījums uz darbu:«neredzamais darbs» Latvijas laukosIeva Raubiško, sociālantropoloģeLatvijas Universitāte
 2. 2. Tu jūties kaut kā vainīgs, ka tev ir darbs.(Kāda Rēzeknes novada iedzīvotāja)Darbs ir visaptverošākais vārds, kas apzīmēkaut kā darīšanu un kaut ko padarītu.Darbs ir visaptverošākais vārds, kas apzīmēkaut kā darīšanu un kaut ko padarītu.(Reimonds Viljamss, „Darba nozīmes”,Darbs: divdesmit personīgi stāsti)Preiļi, 07.06.2013.
 3. 3. Pašreizējās situācijas laukos vērtējumiParadokss: daudz cilvēku ir bez darba, un tajā pašālaikā nav, kas strādā.Pārmetumi: cilvēki ir «aizsēdējušies dīvānā», pieradušipie pabalstiem, atraduši strādāt, irdzeršanas problēmas.BET KAS ĪSTI IR DARBS?Preiļi, 07.06.2013.
 4. 4. 3 dažādas, nesaskanīgas darba izpratnesLatvijas sabiedrībā:1) Algots, ražīgs darbs brīvā tirgus apstākļos;2) darbs kā ikvienam obligāti garantējama statusa unienākumu avots (saistīts ar proletariātu);3) latviešu literatūrā kanonizētais, ar zemniekiemasociētais darba tikums.Preiļi, 07.06.2013.
 5. 5. «Neredzamais darbs»Ideoloģiskais uzsvars uzalgotu, produktīvu darbuneļauj saredzēt citaveida darbu, kasnepārtraukti tiek darīts.Neredzamo darbu veic«sliņķi un dzērāji» vai,drīzāk, lauku proletariāts– bijušie kolhozu unrūpnīcu strādnieki, tagadbezdarbnieki, pabalstusaņēmēji, «simtlatnieki».Foto: Agnese Cimdiņa.Preiļi, 07.06.2013.
 6. 6. Par ko liecina lauka pētījums Latgalē un Kurzemē?Daudzi no «nestrādājošiem» patiesībā visai daudz strādā, tikai šo darbunevar mērīt un vērtēt pēc ražīga, algota darba kritērijiem. Šo cilvēku grupanav viendabīga.Piemēri: pabalstu saņēmēju un «simtlatnieku» Almas, Viļņaun Ritmas, Vandas, Andra stāsti.Foto: Agnese Cimdiņa.Preiļi, 07.06.2013.
 7. 7. «Neredzamo» darbu veic ne tikai strādnieki, bet arīlauksaimnieki – mazu un vidēju saimniecību īpašnieki.Ja pirmie strādā savos dārzos/mazos zemes gabalos un veicdažādus gabaldarbus, tad otrie strādā sev piederošās saimniecībās.Sīksaimnieku smagais darbs uz savas zemes nereti patiešām veidošo cilvēku dzīves satvaru, kas tuvs literatūrā atspoguļotajam.Tomēr grūtais darbs zemnieku saimniecībā, kuram it kā ir morālavērtība kā „latviešu dzīves pamatam”, ne vienmēr nes peļņu unkopumā tiek vērtēts kā nespējīgs konkurēt brīvā tirgus apstākļos.Preiļi, 07.06.2013.
 8. 8. Cilvēks un darbs Latvijas laukos, 156-157.lpp.:• Divas–trīs govis – tā skaitās izcili maza saimniecība. Taču tā pa-baro ģimeni, palaiž bērnus uz skolu un veido pagasta sociālo dzīvi.Valsts to rēķina kā ekonomiski neefektīvu un neizdevīgu, bet nolauku skatījuma ir tomēr cits vērtējums. (Lauku attīstībasspeciāliste Kurzemē)• Nu ko no augšas var pateikt? Viņi saka – nav atdeves, navatdeves! Bet kā to ņem: mani četri bērni ir paēduši, izskolo-ti, arīpaši esam paēduši, neviens ar izstieptu roku nestaigā – visi esamkrietni cilvēki un strādājam [..] Maza saimniecība var dzīvot unizdzīvot. (Bioloģiskā gaļas lopu saimniecība Ziemeļkur-zemē)Preiļi, 07.06.2013.
 9. 9. • Tādas mazās saimniecības nodrošina darbu un iztiku savaiģimenei, var palaist pieklājīgi bērnus skolā, un viņiem ir tasdarbs pat tad, ja tas netiek oficiāli veikts. Es nezinu, vai tā irprioritāte, vai to var uzskatīt par kaut kādu sasniegumu vairažīgumu, ka mēs nodrošinām sevi un savu ģimeni ar darbuun iztiku [..] bet man šķiet, ka jā. (Bioloģiskā dārzeņusaimniecība Zemgalē)• Lauku vide veidojas no nelielām saimniecībām, kurās augbērni, bet SIA jau nav bērnu. Kas tad cits veidos to ilgtspējulaukos, ja ne bērni? (Lauksaimniece un lauku attīstībasspeciāliste Vidzemē)Preiļi, 07.06.2013.Cilvēks un darbs Latvijas laukos, 156-157.lpp.:
 10. 10. Secinājumi:• Nedz ar proletariātu, nedz arī ar zemniekiem saistītās darbaizpratnes un praktiskais darbs, ko tie veic, nesasaucas ar vaipat ir pretrunā valdošajai izpratnei, saskaņā ar kuru pardarbu tiek uzskatīts algots, ražīgs darbs, kas rada pievienotovērtību un veicina ekonomisko izaugsmi.• Taču tieši „neredzamajam” (neatzītajam) darbam pašlaik irgalvenā loma dzīves uzturēšanā laukos.• Darbs un bezdarbs laukos jāskata plašākā sociālvēsturiskākontekstā.• Jāpaplašina darba definīcija.Preiļi, 07.06.2013.
 11. 11. Paldies par uzmanību!

×