Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

03 llkp dg_prezentacija_varkava

417 views

Published on

Darba grupas "Piederība un mijiedarbība kopienās" rezultāti 1. Latvijas lauku kopienu parlamentā

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

03 llkp dg_prezentacija_varkava

  1. 1. iDENTIFICĒŠANĀS:PIEDERĪBA UN MIJDARBĪBAKOPIENĀSVārkavas novads, 7.06.2013.TEMATISKĀS DARBA GRUPASREZULTĀTI
  2. 2. Nepieciešamās rīcības:I. Mans un kopīgais labums: kāpēc darīt uniesaistīties?1. Popularizēt kopienu resursu kartēšanas lomu cilvēku“ apslēpto” spēju apzināšanā. (kopienu līmenī)2. Apmācīt kopienu līderus interaktīvu metožupielitošanā vietējo cilvēku vajadzību izpētē-Iedzīvotāju forumi, Dīvānu sarunas (Brocēni). (Piem.,Reģionālie NVO centri)3.Pabeigt brīvprātīgā darba tiesisko pamatojumu.(nacionālā līmenī)Aktivitāte notiek ESF projekta nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069/112 “Latvijas Lauku kopienu parlamenta kā Līdzdalīgāsdemokrātijas metodes ieviešana Latvijā” ietvaros. 92, 07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fondastarpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
  3. 3. Nepieciešamās rīcības:II. Kontaktu un pieredzes apmaiņas loki kopienā1. Popularizēt alternatīvu pasākumu izmantošanusociālo saišu stiprināšanai kopienā. (kopienas līmenī)Piem., Kopienai raksturīgie sporta pasākumi(Vārkavas bezceļu skrējiens, Aktivitāšu stafete)2. Novada biedrību sadarbības programmas izstrāde.(Novadu līmenis)Aktivitāte notiek ESF projekta nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069/112 “Latvijas Lauku kopienu parlamenta kā Līdzdalīgāsdemokrātijas metodes ieviešana Latvijā” ietvaros. 92, 07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fondastarpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

×