Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

04 llkp dg_prezentacija_aglona

392 views

Published on

Darba grupas "Resursi un sistēmas kopienu attīstībai" rezultāti 1. Latvijas lauku kopienu parlamentā

Published in: Travel, Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

04 llkp dg_prezentacija_aglona

  1. 1. INSTRUMENTI:RESURSI UN SISTĒMAS KOPIENUATTĪSTĪBAIAglonas novads, 07-08.06.2013.TEMATISKĀS DARBA GRUPAS REZULTĀTI
  2. 2. Resursi un sistēmas3 svarīgākie instrumenti kopienas attīstībai:1. Finansējums kopienu aktivitātēm.2. Nemateriālie resursi kopienās.3. Pašvaldību loma kopienu attīstībā.Aktivitāte notiek ESF projekta nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069/112 “Latvijas Lauku kopienu parlamenta kā Līdzdalīgāsdemokrātijas metodes ieviešana Latvijā” ietvaros. 92, 07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fondastarpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
  3. 3. Finansējums kopienu aktivitātēmjeb«Eiriki», lai ripo makos,Pārvērst varam viņus Latos!Aktivitāte notiek ESF projekta nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069/112 “Latvijas Lauku kopienu parlamenta kā Līdzdalīgāsdemokrātijas metodes ieviešana Latvijā” ietvaros. 92, 07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fondastarpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
  4. 4. Finansējums kopienu aktivitātēmKOPIENAS līmenī:• Dialoga veidošana – iniciatīva no kopienas puses (sadarbībai ar pašvaldību u.c.)• Kopienu aktivitātes finansējuma piesaistei kopējas idejas īstenošanai• Sociālā tīklošanās respektējot dažādās mērķgrupas (katram sava pieeja – jaunieši, pensionāri)• Strādāt ar neformālo grupu līderiem, aktivizēt, apmācīt• Prast definēt mērķi, izskaidrot tiešo ieguvumu, kopējas idejas īstenošanaiPAŠVALDĪBAS līmenī:• Neformālas apmācības cilvēkresursu izglītošanai kopēju problēmu apzināšanā un risināšanā• Radīt izpratni pašvaldībā, ka finansējums nepieciešams iedzīvotājiem, nevis infrastruktūras«monstriem» (Nebūvēt sporta halles, ja nav kas tajās sporto, novirzīt resursus reālāmkopienas vajadzībām)• Lauku projektiem izveidot papildus bonusu sistēmu (nekoncentrēties uz pašvaldībascentriem)VALSTS līmenī:• Diferencēta līdzfinansējuma sistēma pašvaldībām kā kopienai (% uz iedzīvotāju skaitukonkrētā teritorijā)• Sadarbībā ar pašvaldībām definēt, kas ir lauku teritorija (pēc iedzīvotāju blīvuma?!?) Bonususistēma lauku teritorijāmAktivitāte notiek ESF projekta nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069/112 “Latvijas Lauku kopienu parlamenta kā Līdzdalīgāsdemokrātijas metodes ieviešana Latvijā” ietvaros. 92, 07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fondastarpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
  5. 5. Pašvaldības loma kopienu attīstībājebPašvaldības, lai dod naudu,Strādāsim ar pilnu jaudu!Aktivitāte notiek ESF projekta nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069/112 “Latvijas Lauku kopienu parlamenta kā Līdzdalīgāsdemokrātijas metodes ieviešana Latvijā” ietvaros. 92, 07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fondastarpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
  6. 6. Pašvaldības loma kopienu attīstībāKOPIENU līmenī:• «Iedzīvotāju padome» - dialogu veidotāja ar pašvaldībuPAŠVALDĪBAS līmenī:• Vienas pieturas aģentūra• Līdzfinansējuma nodrošināšana sabiedrisko aktivitāšu projektiem• Iniciators krājaizdevu sabiedrību, kooperatīvu veidošanā• Telpu nodrošinājums un pieejamība jebkurai mērķgrupai• «Tukšo» ēku saglabāšana un apdzīvošana - jaunu funkciju piemeklēšana• Speciālisti konsultanti bez maksas (Jauniešu koordinators, juridiskās konsultācijas, psihologs, u.c.)• Atbalsts iedzīvotāju iniciatīvām, mazo projektu konkurss• Pagasta pārvaldēm noteikt lielākas pilnvaras, lai iedzīvotājiem tiktu nodrošināts pašvaldībasklātbūtnes efekts• Informāciju par sabiedrisko apspriešanu sniegt iedzīvotājiem pieejamos veidos• Sadarbība (pašvaldības īpašums -NVO kā apsaimniekotājs)• Pašvaldība caur pasākumiem kā vietējās kopienas saliedētājs (sporta spēles, velodienas, novadasvētki)VALSTS līmenī:• Pašvaldība iniciē pasākumus, kur valsts institūcijas informē par iedzīvotājiem aktuālām tēmāmAktivitāte notiek ESF projekta nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069/112 “Latvijas Lauku kopienu parlamenta kā Līdzdalīgāsdemokrātijas metodes ieviešana Latvijā” ietvaros. 92, 07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fondastarpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
  7. 7. Nemateriālie resursijebIdejas ir galvā labas,Talants dots man ir no dabas!Aktivitāte notiek ESF projekta nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069/112 “Latvijas Lauku kopienu parlamenta kā Līdzdalīgāsdemokrātijas metodes ieviešana Latvijā” ietvaros. 92, 07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fondastarpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
  8. 8. Nemateriālie resursiKOPIENAS līmenī:• Kopienas aktīvists līderis aktivizē iedzīvotājus, pulcē kopā, iepazīst viens otru – uzzin’ vienspar otra nodarbošanos• Vietas vai objekta popularitāte, rada kopienās vērtību apziņu, indentitāti• Tradīcijas – saglabāt, radīt jaunas un izmantot uzņēmējdarbībā• Brīvprātīgais darbs kopienas ietvaros• Iedzīvotāju piederības sajūtas saglabāšana un veidošana• Zināšanu,pieredzes nodošana un pārņemšana jaunākām paaudzēm• Vietējo iedzīvotāju ar īpašiem talantiem izmantošana kopienas aktivizēšanai• Mūžizglītība – jaunu kompetenču , iemaņu apgūšana jebkurā vecumāPAŠVALDĪBAS līmenī:• Vietējo resursu datu bāzes izveide un uzturēšanaAktivitāte notiek ESF projekta nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069/112 “Latvijas Lauku kopienu parlamenta kā Līdzdalīgāsdemokrātijas metodes ieviešana Latvijā” ietvaros. 92, 07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fondastarpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

×