Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

02 llkp dg_prezentacija_riebini

450 views

Published on

Riebiņu darba grupas "Kopienu mūžmācīšanās" rezultāti 1. Latvijas Lauku kopienu parlamentā

Published in: Travel, Entertainment & Humor
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

02 llkp dg_prezentacija_riebini

  1. 1. IZGLĪTĪBA:KOPIENU MŪŽMĀCĪŠANĀSRiebiņu novads, 7.06.2013.TEMATISKĀS DARBA GRUPAS REZULTĀTI
  2. 2. PAMATMĒRĶIS• KVALITATĪVAS DZĪVES VIDES VEIDOŠANAnevis izdzīvošanaKatram uzdevumam ir jābūt personalizētam katraikonkrētai kopienai, jo paveiktā līmenis ir dažāds!Aktivitāte notiek ESF projekta nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069/112 “Latvijas Lauku kopienu parlamenta kā Līdzdalīgāsdemokrātijas metodes ieviešana Latvijā” ietvaros. 92, 07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fondastarpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
  3. 3. Nepieciešamās rīcības:• Atrisināt pamatproblēmas:– Īstenot dzīves laukos popularizēšanas kampaņu (nacionālālīmenī – VARAM, ZM):• Individuāla pieeja izglītībā• Plašs pakalpojumu klāsts• Ekoloģiska dzīves vide– Īstenot vietējās kopienas nozīmes popularizēšanu(nacionālā (ZM) un pašvaldības līmenī):• Brīvprātīgā darba popularizēšana• Pieredzes apmaiņas pasākumu rīkošana– Koordinētas darbības veicināšana starp iesaistītajāminstitūcijām (pašvaldības)Aktivitāte notiek ESF projekta nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069/112 “Latvijas Lauku kopienu parlamenta kā Līdzdalīgāsdemokrātijas metodes ieviešana Latvijā” ietvaros. 92, 07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fondastarpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
  4. 4. Nepieciešamās rīcības:• Vietējās kopienas nozīmes stiprināšana pašvaldību unvalsts līmenī:– Vietējo kopienu un izglītības iesaistīšana sociālās vides(situācijas) uzlabošanā (valsts atbalsts – LM):• Kompleksi projekti sociālo jautājumu risināšana (atbalsts unizglītība vecākiem, tradīciju pārmantošana, u.c.)– Darbnīcu tīkla izveide (pašvaldības):• Tautas skolu izveidošana vietējās kopienās (lai veicinātu profesiju«izmēģināšanu»)• Ārpusstundu darba apmaksa pedagogiem kā papildus slodzesAktivitāte notiek ESF projekta nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069/112 “Latvijas Lauku kopienu parlamenta kā Līdzdalīgāsdemokrātijas metodes ieviešana Latvijā” ietvaros. 92, 07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fondastarpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
  5. 5. Nepieciešamās rīcības:• Izglītības un darba tirgus sadarbība:– Izglītība elastīgi reaģē uz pieprasījumu (IZM, profesionālāsizglītības iestādes):• Būt gataviem pārmaiņām un ātri pielāgoties tām• Profesionālās izglītības programmas tiek veidotas kā moduļi, kasizmantojami arī atsevišķi kursu, u.c. veidos;– Profesionālās izglītības izvēles veicināšana (IZM, izglītībasiestādes):• Jau pmatskolā palīdzēt izvēlēties piemērotāko profesiju• Veicināt profesionālās izglītības iestāžu tīkla saglabāšanos reģionosAktivitāte notiek ESF projekta nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069/112 “Latvijas Lauku kopienu parlamenta kā Līdzdalīgāsdemokrātijas metodes ieviešana Latvijā” ietvaros. 92, 07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fondastarpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
  6. 6. Nepieciešamās rīcības:• Atbalsta pasākumi NVO :– LEADER aktivitātēs (projektos) paredzēt atbalstu (ZM):• Administrēšanas izdevumus• «mīkstās» aktivitātes– Praktiska atbalsta koordinatoru tīkla izveide (pašvaldības):• Pašvaldības algots darbinieks katrā kopienā, kas risina praktiskasdabas jautājumus, lai NVO var koncentrēties uz savu tiešo mērķusasniegšanu– Veicināt finansiālu pašvaldību atbalstu NVO un kopienasiniciatīvām (pašvaldības)Aktivitāte notiek ESF projekta nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069/112 “Latvijas Lauku kopienu parlamenta kā Līdzdalīgāsdemokrātijas metodes ieviešana Latvijā” ietvaros. 92, 07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fondastarpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
  7. 7. PALDIES PAR UZMANĪBU!Aktivitāte notiek ESF projekta nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069/112 “Latvijas Lauku kopienu parlamenta kā Līdzdalīgāsdemokrātijas metodes ieviešana Latvijā” ietvaros. 92, 07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fondastarpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

×