Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ortografia de les consonants nasals

Ortografia de les consonants nasals

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Ortografia de les consonants nasals

  1. 1. Ortografia catalana Dossier de teoria lurdes.saavedra1@gmail.com 1 EL CONSONANTISME 4. Les consonants nasals: grafies m/n/ny Aquests sons no es confonen a inici de mot (mas, nas) o entre vocals (cama, cana, canya), però no distingim m/n a final de síl·laba. L’ortografia ens indica quan escrivim cada lletra: Grafia Norma Excepcions m Davant p, b, m: campió, ombra, immens… Compostos amb tan-, en-, ben- tanmateix, enmig, benparlat Davant f: èmfasi, simfonia… Els prefixos con-, en-, in-: confecció, enfarinar, inflar… Prefixos amfi-, circumf-: amfiteatre, circumferència n Davant v: invent, canvi, enveja… tramvia, circumval·lació, triumvir… Els prefixos con-, en-, in-: confecció, enfarinar, inflar… Escrivim:  m: impremta, empremta, premsa, somriure, somnàmbul, somiar  mm: gamma, summe, Gemma  nn: Anna, annex, connectar, innocent, Susanna  mpt: assumpte, presumpte, atemptat, exempt, prompte, redemptor, símptoma, temptar  mpc: assumpció, presumpció, exempció, redempció  compte (de comptar) comte (títol nobiliari) i conte (narració)

×