ใบกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสามชุก

1,006 views

Published on

กิจกรรมการเรียนในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ เพื่อสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ใบกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสามชุก

  1. 1. ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง แนวทางการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา ชื่อกลุ่ม.......................................ชั้น............................ สมาชิกในกลุ่ม 1. ........................................................... 2. ........................................................... 3. ........................................................... 4. ........................................................... คำาชี้แจง นักเรียนในกลุ่มร่วมกันสนทนาถึงสาระจากการดู ภาพยนตร์เรื่องสามชุก แล้วดำาเนินการบันทึกข้อมูลต่อไปนี้ 1. นักเรียนร่วมกันจัดลำาดับเนื้อหาและเหตุการณ์ของการนำา ไปสู่การเริ่มใช้สารเสพติดจากภาพยนตร์เรื่องสามชุก ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 2. นักเรียนช่วยกันบรรยายความรู้สึกหลังจากที่ได้จากการดู ภาพยนตร์ เรื่องสามชุก ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………….……………………………………………………………
  2. 2. 3. นักเรียนร่วมกันพิจารณา แยกแยะ สาเหตุ ของปัญหา ที่เกิดขึ้นอันเป็นตัวนำาพาไปสู่การใช้สารเสพติด พร้อมทั้งหา แนวทางแก้ไข และสร้างทางเลือกปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและ เหมาะสม ทางเลือก สาเหตุ แนวทางแก้ไข + - 4. นักเรียนในกลุ่มช่วยกัน เลือกทางเลือกในการแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งให้เหตุผลในการเลือกทางเลือกนั้นๆ ทางเลือกที่กลุ่มนักเรียนเลือกเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา ให้หมดไป ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... .................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... เหตุผลที่ใช้ทางเลือกนี้ เพราะ ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... .....................................................................................
  3. 3. ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง ผังมโนทัศน์จากภาพยนตร์เรื่องสามชุก ชื่อ.........................................ชั้น..............เลขที่.............. คำาชี้แจง นักเรียนนำาความรูที่ได้ศึกษาจากสื่อ onine เรื่อง ้ สามชุก มาเขียนเป็นผังมโนทัศน์ ตามวิธีการแผนผังความคิดรูป แบบผังใยแมงมุม สามชุ ก

×