Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ใบกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสามชุก

กิจกรรมการเรียนในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ เพื่อสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

ใบกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสามชุก

  1. 1. ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง แนวทางการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา ชื่อกลุ่ม.......................................ชั้น............................ สมาชิกในกลุ่ม 1. ........................................................... 2. ........................................................... 3. ........................................................... 4. ........................................................... คำาชี้แจง นักเรียนในกลุ่มร่วมกันสนทนาถึงสาระจากการดู ภาพยนตร์เรื่องสามชุก แล้วดำาเนินการบันทึกข้อมูลต่อไปนี้ 1. นักเรียนร่วมกันจัดลำาดับเนื้อหาและเหตุการณ์ของการนำา ไปสู่การเริ่มใช้สารเสพติดจากภาพยนตร์เรื่องสามชุก ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 2. นักเรียนช่วยกันบรรยายความรู้สึกหลังจากที่ได้จากการดู ภาพยนตร์ เรื่องสามชุก ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………….……………………………………………………………
  2. 2. 3. นักเรียนร่วมกันพิจารณา แยกแยะ สาเหตุ ของปัญหา ที่เกิดขึ้นอันเป็นตัวนำาพาไปสู่การใช้สารเสพติด พร้อมทั้งหา แนวทางแก้ไข และสร้างทางเลือกปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและ เหมาะสม ทางเลือก สาเหตุ แนวทางแก้ไข + - 4. นักเรียนในกลุ่มช่วยกัน เลือกทางเลือกในการแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งให้เหตุผลในการเลือกทางเลือกนั้นๆ ทางเลือกที่กลุ่มนักเรียนเลือกเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา ให้หมดไป ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... .................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... เหตุผลที่ใช้ทางเลือกนี้ เพราะ ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... .....................................................................................
  3. 3. ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง ผังมโนทัศน์จากภาพยนตร์เรื่องสามชุก ชื่อ.........................................ชั้น..............เลขที่.............. คำาชี้แจง นักเรียนนำาความรูที่ได้ศึกษาจากสื่อ onine เรื่อง ้ สามชุก มาเขียนเป็นผังมโนทัศน์ ตามวิธีการแผนผังความคิดรูป แบบผังใยแมงมุม สามชุ ก

×