หน่วยที่๑

22,849 views

Published on

1 Comment
5 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
22,849
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
569
Comments
1
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

หน่วยที่๑

 1. 1. แบบบันทึกหน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 หน่ วยการเรียนรู้ เรื่อง รู้ จักทวีปยุโรปและทวีปแอฟริการหัสวิชา ส22101 รายวิชา สั งคมศึกษา 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 9 ชั่ วโมงมาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วด ั มาตรฐานการเรียนรู้ ส 5.1 ม.2/1 ใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริ กา ม.2/2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริ กาสาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด การรวบรวม วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูลทางลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริ กา โดยอาศัยเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์สาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ แกนกลาง 1.เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริ กา 2.ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริ กาสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน 1.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 2.ความสามารถในการคิด - ทักษะการคิดวิเคราะห์ - ทักษะการคิดอย่างมีวจารณญาณ ิ - ทักษะการคิดสังเคราะห์ 3.ความสามารถในการใช้ชีวต ิ - กระบวนการปฏิบติ ั - กระบวนการกลุ่ม
 2. 2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1.มีวนย ิ ั 2.ใฝ่ เรี ยนรู้ 3.มุ่งมันในการทางาน ่ชิ้นงาน/ภาระงาน(รวบยอด) 1.รายงานผลการวิเคราะห์ขอมูลลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางสังคมของทวีปยุโรป ้และแอฟริ กา โดยสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.แผนภาพโครงเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริ กาการวัดและการประเมินผล การประเมินก่อนเรียน - ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนประจาหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 รู้จกทวีปยุโรปและ ัแอฟริ กา การประเมินระหว่ างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1.ใบงานที่ 1.1 เรื่ อง ประเทศและเมืองหลวงของทวีปยุโรป 2.ใบงานที่ 1.2 เรื่ องลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรป 3.ใบงานที่ 1.3 เรื่ องลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ ของทวีปยุโรป 4.ใบงานที่ 1.4 เรื่ องภูมิหลังทางสังคมวัฒนธรรม การเมืองการปกครองของทวีปยุโรป 5.ใบงานที่ 2.1 เรื่ อง ประเทศและเมืองหลวงของทวีปแอฟริ กา 6.ใบงานที่ 2.2 เรื่ องลักษณะภูมิประเทศของแอฟริ กา 7.ใบงานที่ 2.3 เรื่ องลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ ของทวีปแอฟริ กา 8.ใบงานที่ 2.4 เรื่ องภูมิหลังสังคมวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง 1 9.ใบงานที่ 2.5 เรื่ องภูมิหลังสังคมวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง 2 10.ใบงานที่ 2.6 เรื่ อง ลักษณะเศรษฐกิจของทวีปแอฟริ กา 11. แบบประเมินการนาเสนองานหน้าชั้นเรี ยน 12. แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
 3. 3. การประเมินผลหลังเรียน - ทาแบบทดสอบหลังเรี ยนประจาหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 รู้จกทวีปยุโรปและ ัแอฟริ กาการประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน(รวบยอด) 1.แบบประเมินรายงานการวิเคราะห์ขอมูลลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อความ ้ ่เป็ นอยูของประชากรของทวีปยุโรปและแอฟริ กา โดยสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. แบบประเมินแผนภาพโครงร่ างความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริ กา
 4. 4. การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน(รวบยอด) แบบประเมินรายงานการวิเคราะห์ ข้อมูลลักษณะทางกายภาพ ทีส่งผลต่ อความเป็ นอยู่ของประชากรในทวีปยุโรปและแอฟริกา โดยสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศ ่รายการประเมิน คาอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน ดีมาก(4) ดี(3) พอใช้(2) ปรับปรุ ง(1)1.ความสมบูรณ์ มีการวิเคราะห์ มีการวิเคราะห์ มีการสรุ ป สรุ ปประเด็นของรายงาน และสรุ ปประเด็น และสรุ ปประเด็น ประเด็นสาคัญ สาคัญแสดง สาคัญแสดง สาคัญแสดง แสดงลักษณะ ลักษณะทาง ลักษณะทาง ลักษณะทาง ทางกายภาพและ กายภาพและทาง กายภาพและทาง กายภาพและทาง ทางสังคมของ สังคมของทวีป สังคมของทวีป สังคมของทวีป ทวีปยุโรปและ ยุโรปและ ยุโรปและ ยุโรปและ แอฟริ กาได้ แอฟริ กาได้แต่ยง ั แอฟริ กาได้อย่าง แอฟริ กาได้ ไม่ครอบคลุม ชัดเจนครอบคลุม ครบถ้วน ถูกต้อง2.การใช้สื่อ มีการใช้สื่อ มีการใช้สื่อ มีการใช้สื่อ ไม่มีการใช้สื่อเทคโนโลยี่ เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศอย่าง สารสนเทศใน สารสนเทศบ้าง สารสนเทศใน หลากหลายใน การสื บค้นข้อมูล ในการสื บค้น การสื บค้นข้อมูล การสื บค้นข้อมูล ลักษณะทาง ข้อมูลลักษณะ ลักษณะทาง ลักษณะทาง กายภาพและทาง ทางกายภาพและ กายภาพและทาง กายภาพและทาง สังคมของทวีป ทางสังคมของ สังคมของทวีป สังคมของทวีป ยุโรปและ ทวีปยุโรปและ ยุโรปและ ยุโรปและ แอฟริ กา แอฟริ กา แอฟริ กา แอฟริ กา
 5. 5. รายการประเมิน คาอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน ดีมาก(4) ดี(3) พอใช้(2) ปรับปรุ ง(1)3.ความร่ วมมือ มีการแบ่งหน้าที่ มีการแบ่งหน้าที่ มีการแบ่งหน้าที่ มีการแบ่งหน้าที่กันทากิจกรรม กันทางานอย่าง กันทางานอย่าง กันทางานอย่าง กันทางานไม่ ชัดเจนและทุกคน ชัดเจนและ ชัดเจนมีสมาชิก ชัดเจนและ ปฏิบติตามหน้าที่ ั สมาชิกส่ วนใหญ่ บางคนปฏิบติ ั สมาชิกส่ วนใหญ่ ที่ได้รับ ปฏิบติตามหน้าที่ ตามหน้าที่ที่ ั ไม่ปฏิบติตาม ั มอบหมาย ที่ได้รับ ได้รับมอบหมาย หน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย มอบหมาย4.การนาเสนอ มีการนาเสนอ มีการนาเสนอ มีการนาเสนอ มีการนาเสนอผลงาน ผลงานเป็ นลาดับ ผลงานเป็ นลาดับ ผลงานเป็ นลาดับ ผลงานเป็ นลาดับ ขั้นตอนด้วย ขั้นตอนด้วย ขั้นตอนด้วย ขั้นตอนด้วย วิธีการแปลกใหม่ วิธีการแปลกใหม่ วิธีการคล้ายคลึง วิธีการคล้ายคลึง ได้รับความ ได้รับความ กับแบบทัวไปได้ ่ กับแบบทัวไปแต่ ่ ชัดเจน น่าสนใจ ชัดเจน น่าสนใจ ความชัดเจน ไม่ได้ความ ตลอดเวลา ชัดเจน เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ ช่ วงคะแนน ระดับคุณภาพ 13-16 ดีมาก 9-12 ดี 5-8 พอใช้ 1-4 ปรับปรุ ง
 6. 6. การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน(รวบยอด) แบบประเมินแผนภาพโครงร่ างความสั มพันธ์ ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสั งคม ของทวีปยุโรปและแอฟริการายการประเมิน คาอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน ดีมาก(4) ดี(3) พอใช้(2) ปรับปรุ ง(1)1.แผนภาพโครง ใช้แผนภาพโครง ใช้แผนภาพโครง ใช้บางแผนภาพ ใช้บางแผนภาพร่ างของทวีป อย่างหลากหลาย แสดง โครงแสดง โครงแสดงยุโรปและ แสดง ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์แอฟริ กา ความสัมพันธ์ ระหว่างลักษณะ ระหว่างลักษณะ ระหว่างลักษณะ ระหว่างลักษณะ ทางกายภาพและ ทางกายภาพและ ทางกายภาพและ ทางกายภาพและ สังคมของทวีป สังคมของทวีป สังคมของทวีป สังคมของทวีป ยุโรปและ ยุโรปและ ยุโรปและ ยุโรปและ แอฟริ กาได้อย่าง แอฟริ กา แอฟริ กาแต่ยงไม่ ั แอฟริ กาได้อย่าง สอดคล้อง สอดคล้อง สอดคล้อง ครอบคลุมชัดเจน และถูกต้อง2.การสรุ ป อภิปราย อภิปราย อภิปราย อภิปรายอภิปราย ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ ของแผนภาพ ของแผนภาพ ของแผนภาพ ของแผนภาพของแผนภาพ โครงร่ างระหว่าง โครงร่ างระหว่าง โครงร่ างระหว่าง โครงร่ างระหว่างโครงร่ างระหว่าง ลักษณะทาง ลักษณะทาง ลักษณะทาง ลักษณะทางลักษณะทาง กายภาพและ กายภาพและ กายภาพและ กายภาพและกายภาพและ สังคมของทวีป สังคมของทวีป สังคมของทวีป สังคมของทวีปสังคมของทวีป ยุโรปและ ยุโรปและ ยุโรปและ ยุโรปและยุโรปและ แอฟริ กาได้ แอฟริ กาได้ แอฟริ กาได้แต่ยง ั แอฟริ กาไม่แอฟริ กา ถูกต้องชัดเจน ไม่ครอบคลุม สัมพันธ์ สอดคล้องกัน
 7. 7. เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ ช่ วงคะแนน ระดับคุณภาพ 7-10 ดีมาก 5-6 ดี 3-4 พอใช้ 1-2 ปรับปรุ งกิจกรรมการเรียนรู้ชั่ วโมงที่ 1-7 1.นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนประจาหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 รู้จกทวีปยุโรปและทวีป ัแอฟริ กา 2.ครู แสดงแผนที่ทวีปยุโรปและรู ปภาพสถานที่ต่าง ๆ รู ปภาพประชากรของทวีปยุโรปแล้วร่ วมสนทนากับนักเรี ยนในประเด็นต่อไปนี้ - ที่ต้ งของทวีปยุโรป ั - ความรู ้ทวไปเกี่ยวกับทวีปยุโรปของนักเรี ยน ั่ ่ - ชีวตความเป็ นอยูของประชากรในทวีปยุโรป ิ 3.ครู ให้นกเรี ยนศึกษาแ ผนที่ทวีปยุโรป แล้วให้นกเรี ยนระดมพลังสมอง (Brainstorming) ั ั ่เพื่อเป็ นการนาความรู ้ที่มีอยูแล้วมาใช้เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีอิสระทางความคิด โดยครู กาหนดประเด็น “รู้อะไรเกี่ยวกับทวีปยุโรป” 4.ให้นกเรี ยนจับคู่เขียนเกี่ยวกับทวีปยุโรป ในประเด็นที่กาหนดให้มากที่สุดในเวลาที่ ักาหนดให้ 10 นาที่ เช่น เกี่ยวกับสถานที่ ท่องเที่ยวที่สาคัญ เมืองสาคัญ แหล่งมรดกโลก ที่สุด ่ในโลก ที่อยูในทวีปยุโรป ฯลฯ 5.ครู สุ่มนักเรี ยน นาเสนอข้อมูลที่ ได้เขียนขึ้น ประมาณ 2-3 คู่ โดยเปิ ดโอกาสให้มีการพิจารณาความถูกต้องโดยเพื่อนร่ วมชั้น และครู ร่วมพิจารณา และชี้แนะเสริ ม ครู ต้ งคาถามนาต่อว่า ัถ้าจะทาความรู ้จกทวีปยุโรปจะต้องเรี ยนรู ้เกี่ยวกับเรื่ องใดบ้าง ให้นกเรี ยนตอบตามความสมัครใจ ั ั
 8. 8. 6.แบ่งกลุ่มนักเรี ยนเป็ น 8 กลุ่ม ให้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและรายละเอียดของทวีปยุโรปพร้อมรู ปภาพหรื อแผนภูมิหรื อแผนที่ที่เกี่ยวข้อง ทาเป็ นรายงาน แต่ละกลุ่มจะได้ประเด็นไม่ซ้ ากันในประเด็นต่อไปนี้ - ประเด็นที่ 1 ตาแหน่งที่ต้ งและขนาด ั - ประเด็นที่ 2 ลักษณะภูมิประเทศ - ประเด็นที่ 3 ลักษณะภูมิอากาศ - ประเด็นที่ 4 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม - ประเด็นที่ 5 ทรัพยากรธรรมชาติและพืชพรรณธรรมชาติ - ประเด็นที่ 6 ประชากร - ประเด็นที่ 7 ภาษา ศาสนา - ประเด็นที่ 8 ลักษณะเศรษฐกิจ 7.ตัวแทนแต่ละกลุ่มนาเสนอรายงานหน้าชั้นเรี ยน ครู และนักเรี ยนร่ วมรับฟัง ซักถามนักเรี ยนจดบันทึกสาระสาคัญลงสมุด 8.นักเรี ยนทาใบงานดังต่อไปนี้ - ใบงานที่ 1.1 เรื่ อง ประเทศและเมืองหลวงของทวีปยุโรป - ใบงานที่ 1.2 เรื่ องลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรป - ใบงานที่ 1.3 เรื่ องลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปยุโรป - ใบงานที่ 1.4 เรื่ องภูมิหลัง วังคมวัฒนธรรม การเมืองการปกครองของทวีปยุโรป 9.ครู และนักเรี ยนร่ วมกันประเมินความถูกต้องของใบงาน ชั่วโมงที่ 8-14 10.ครู นาภาพสถานที่สาคัญของประเทศต่าง ๆ ในทวีปแอฟริ กา ให้นั กเรี ยนดู เช่น ภาพทะเลทรายสะฮารา พีรามิดในอียปต์ แม่น้ าไนล์ ชนเผ่าต่าง ๆ สัตว์ป่าของแอฟริ กา อูฐเดินอยูใน ิ ่ทะเลทราย ภูเขาคิลิมจาโร แม่น้ าไนเจอร์ เป็ นต้น แล้วให้นกเรี ยนช่วยกันทายว่า รู ปภาพที่นามา ั ัให้นกัเรี ยนดูน้ ีจะพบเห็นได้จากทวีปใด จากนั้นครู อธิ บายแต่ละภาพให้นกเรี ยนเข้าใจว่าภา พ ัทั้งหมดเป็ นลักษณะเด่นของทวีปแอฟริ กา และความแตก ต่างของประเทศต่าง ๆ ในทวีปแอฟริ กาโดยมีความแตกต่างกันทั้งลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทางด้านสังคม และวัฒนธรรม เป็ นต้น 11.ครู อธิบายภู มิหลังทางประวัติศาสตร์ของทวีปแอฟริ กา ให้นกเรี ยนเข้าใจถึงความสาคัญ ัและความยิงใหญ่ทางด้านประวัติศาสตร์ของทวีปแอฟริ กา ในการต่อสู ้เพื่อเรี ยกร้องเอกราชจากชาติ ่
 9. 9. ตะวันตกในยุคล่าอาณานิคมที่ชาติ ตะวันตกต้องการประเทศในทวีปแอฟริ กาเป็ นเมืองขึ้น เพื่อ เป็ นแหล่งวัตถุดิบ แหล่งแรงงาน การถูกกดขี่ข่มเหง เพื่อป้ อนโรงงานอุตสาหกรรมในยุคนั้น 12.ครู และนักเรี ยนสนทนาเกี่ยวกับทาเลที่ต้ งและอาณาเขตของทวีปแอฟริ กา โดยใช้แผนที่ ัรัฐกิจทวีปแอฟริ กา แสดงชื่อประเทศต่าง ๆ ให้อาสาสมัครออกมาชี้แผนที่บ อกที่ต้ งและอาณาเขต ัของทวีปแอฟริ กา 13.ครู อภิปรายสรุ ป ลักษณะโดยรวมของทวีปแอฟริ กาให้เข้าใจว่าทวีปแอฟริ กา เป็ น ทวีปที่ยังล้าหลัง มีคนรู้จกน้อย ด้วยเหตุหลายประการ แต่เป็ นทวีปที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ั 14๔.ให้นกเรี ยนแบ่งกลุ่มออกเป็ น 5 กลุ่ม โดยในแต่ละกลุ่มจะคละความสามารถเด็กเก่ง ัปานกลาง ค่อนข้างเก่ง ปานกลางค่อนข้างอ่อน และเด็กที่เรี ยนอ่อน 15.ครู แจกบั ตรงานผลไม้ให้แต่ละกลุ่มใช้ศึกษาในหัวข้อที่ตนได้รับมอบหมาย แล้วนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน โดยบัตรงานประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของทวีปแอฟริ กา กลุ่มที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของทวีปแอฟริ กา กลุ่มที่ 3 ลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริ กา กลุ่มที่ 4 ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปแอฟริ กา กลุ่มที่ 5 สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของทวีปแอฟริ กา การนาเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม ควรมีแผนที่หรื อภาพประกอบเพื่อความชัดเจนของข้อมูลมากขึ้น โดย กลุ่มที่ 1 นาเสนอผลงาน กลุ่มอื่นเป็ นผูฟัง ครู สรุ ปสาระสาคัญ แล้วให้นกเรี ยนทา ้ ัใบงานที่ 2.5 ภูมิหลังทางสังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง 1 และที่ 2.6 ภูมิหลังทางสังคมวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง 2 กลุ่มที่ 2 นาเสนอผลงาน กลุ่มที่เป็ นผูฟังทาใบงานที่ 2.1 เรื่ องประเทศและเ มือง ้หลวงของทวีปแอฟริ กา กลุ่มที่ 3 นาเสนอผลงาน กลุ่มที่เป็ นผูฟังทาใบงานที่ 2.2 เรื่ องลักษณะภูมิประเทศ ้ของทวีปแอฟริ กา กลุ่มที่ 4 นาเสนอผลงาน กลุ่มที่เป็ นผูฟังทาใบงานที่ 2.3 เรื่ องลักษณะภูมิอากาศและ ้พืชพรรธรรมชาติของทวีปแอฟริ กา กลุ่มที่ 5 นาเสนอผลงาน กลุ่มที่เป็ นผูฟังทาใบงานที่ 2.4 เรื่ องลักษณะเศรษฐกิจของ ้ทวีปแอฟริ กา
 10. 10. 16.ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระสาคัญจากการนาเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม ชั่วโมงที่ 15-18 17.แบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 6 กลุ่ม ตามความสมัครใจ เลือกศึกษาระหว่าง 2 ทวีป คือทวีปยุโรปและทวีปแอฟริ กา ทวีปละ 3 กลุ่ม แล้ววิเคราะห์ขอมูลลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อ ้ ่ความเป็ นอยูของประชากรในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริ กา โดยการสื บค้นข้อมูลทางอินเตอร์เนตจากนั้นช่วยกันสรุ ปสาระสาคัญ จัดทาเป็ นรายงาน พร้อมกับเตรี ยมสื่ ออุปกรณ์พร้อมการนาเสนอเช่น แผนที่ แผนผัง แผนภูมิ รู ปภาพ ฯลฯ 18.นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าหน้าชั้นเรี ยน ครู และสมาชิกร่ วมรับฟังและซักถาม หรื อให้ขอสังเกตหรื อข้อเสนอแนะ ้ 19.สมาชิกแต่ละกลุ่มต่างแลกกันประเมินรายงานของสมาชิกลุ่มอื่น โดยใช้แบบประเมินรายงานการวิเคราะห์ขอมูลลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อความเป็ นอยูของประชากรในทวีปยุโรป ้ ่และแอฟริ กา โดยสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศ 20.สมาชิกกลุ่มร่ วมกันทาแผนที่โครงร่ างความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริ กา 21.ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายสรุ ปลักษณะทางกายภาพ และลักษณะทางสังคมที่ส่งผล ่ต่อความเป็ นอยูของประชากรในทวีปยุโรปและแอฟริ กา ครู แสดงสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับทวีปยุโรปและแอฟริ กาเพิ่มเติมจากที่สมาชิกลุ่มได้นาเสนอไปแล้ว 22.นักเรี ยนซักถามข้อสงสัย ครู ช้ ีแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับทวีปยุโรปและแอฟริ กา 23.นักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยนประจาหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 รู้จกทวีปยุโรปและ ัแอฟริ กาสื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้ สื่ อการเรียนรู้ 1.หนังสื อเรี ยนสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 2.ใบงานที่ 1.1 เรื่ อง ประเทศและเมืองหลวงของทวีปยุโรป 3.ใบงานที่ 1.2 เรื่ องลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรป 4.ใบงานที่ 1.3 เรื่ องลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปยุโรป 5.ใบงานที่ 1.4 เรื่ องภูมิหลังทางสังคมวัฒนธรรม การเมืองการปกครองของทวีปยุโรป 6.ใบงานที่ 2.1 เรื่ อง ประเทศ เมืองหลวงและลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริ กา 7.ใบงานที่ 2.2 เรื่ องลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปแอฟริ กา 1 8.ใบงานที่ 2.3 เรื่ องลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปแอฟริ กา 2
 11. 11. 9.ใบงานที่ 2.5 เรื่ องภูมิหลังสังคมวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง 110.ใบงานที่ 2.6 เรื่ องภูมิหลังสังคมวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง 211.ใบงานที่ 2.4 เรื่ อง ลักษณะเศรษฐกิจของทวีปแอฟริ กา12.รู ปภาพเมือง แม่น้ า ทรัพยากรธรรมชาติ ประชากรของทวียโรปและแอฟริ กา ุแหล่ งเรียนรู้1.ห้องสมุด2.แหล่งข้อมูลสารสนเทศ http://www.aksorn.com/Lib/S/Soc_05 http://www.tiewroblok.com/ http://www.thai.net/lokkongrao/default.htm/

×