Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Makarajyothi 2010.

1,884 views

Published on

Makarajyothi 2010, Theme based Souvenir published in connection with Makaravilakku festival of Thamaramkulangara Sree Dharmasastha Temple, Tripunithura, Kerala, India
Publisher: Thamaramkulangara Ayyappa Seva Samithy
www.thamara.net

Published in: Education
 • Be the first to comment

Makarajyothi 2010.

 1. 1. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2010 ! {io]q¿Æ-{X-bo-ipw tNm‰m-n-°c AΩbpw kZbw klmbw apcfo mcm-b-W≥ ºq-Xn-cn-∏mSv (X-{¥n) ]pen-b-∂q¿ a (]q¿Æ-{io) Fcq¿ ]n.H. Xr∏q-Wn-Øpd ˛ 682 306 Phone: 2782005, 9895488613 18-12-2009 ÿqe-kq-£va-Im-cW cq]-Ønepw krjvSn-ÿnXn kwlm-c-cq-]-Ønepw `‡- ∑ msc Ap- { K- l n- ° p- h m≥ nXy- k m- ∂ n≤ywsNbvXpsIm≈p∂ Xma-cw-Ip-f-ßc imkvXm-hns‚ Ap-{K-l-I-e-IƒF√m `‡-∑m¿°pw e`n-°p-am-dm-Is´ F∂v {]m¿∞n-°p-∂p. IqSmsXt£{X-k-an-Xn-bpsS kZv{]-hr-Øn-Iƒ°v F√m Biw-k-Ifpw t¿∂p-sIm-≈p-∂p. D’-hm-tLm-j-ß-tfm-S-p-_-‘n®v {]kn-≤o-I-cn-°p∂ kvac-WnI""aI-c-tPymXn hnRvPm--{]-Z-am-Is´ F∂pw Biw-kn-°p-∂p. F∂v ]pen-b-∂q¿ apcfo mcm-b-W≥ ºq-Xn-cn-∏mSv 1
 2. 2. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2010 THAMARAMKULANGARA AYYAPPA SEVA SAMITHY TASS Mandir, Thamaramkulangara, Thripunithura - 682 301, Ernakulam Dt. BapJw kzmantb icWaø∏........... Xma-cw-Ip-f-ßc {io[¿Ω-im-kvXm-t£-{X-Ønse aI-c-hn-f-°m-tLm-j-߃ kam-K-X-am-hp-I-bm-Wv. Ign™v Ggv h¿j-ßfm-bn, t£{Xm-Nm-cßsf-°p-dn-®pw, Ap-jvTm-IeIsf-°p-dn-®pw, `‡-P߃°v - - - - - - - - -Ah-t_m-[ap-≠m-°pI F∂ e£y-tØm-sS, D’-htØm-Sp-_‘n-®v, ""aI-ctPymXn F∂ ma-t[-bØn¬ Hcp kvac-Wn-I, Aø- - - - - - -∏-tk-hm-k-anXn {]kn-≤o-I-cn-®p-h-cp-∂p. Cu h¿jw taf-Iesb-°p-dn-®p-≈XmWv Rß-fpsS kwcw-`w. tZi-Im-et`-Zaty P-ßsf kzm[o-n-°p∂ Ie-bmWv taf- - - - - -Ie. AXp-sIm-≠p-X-s∂, Rß-fpsS Cu h¿jsØ DZy-ahpw Ah-k-tcm-Nn-X-sa∂v Icp-X-s´.... taf-sØ-°p-dn®v {]Xn-]m-Zn-°p-tºmƒ {]Y-a-K-W-o-b-hpw, Hgn®p-Iq-Sm-m-hm-Ø-Xp-amb ÿm-am-Wv, Xr∏q-Wn-Øpd{io]q¿Æ-{X-boi t£{X-Øn-se, F´p-mƒ o≠p-n¬°p∂ hr›n-tIm-’hØn-p-≈Xv. taf-Iebn¬ AZzn-Xo-bmb {io. s]cp- - - - - - -hw Ip´≥am-cm-cpsS {]am-WØn-ep≈ ]©m-cn-ta-fw, taf-sØ-°p-dn®v imkv{Xo-bm-ht_m-[an-√m-Øhcp-sS-t]epw IÆpw-ImXpw - - - - -ahpw Ih-cp-∂p-sh-∂Xv {]Xy-£m-p-`-h-am-Wv. Ime-{]-am-W-߃°-p-k-cn-®v, h¿≤n-®p-h-cp∂ D’m-l-tØmsS Nen-°p-∂,`‡s‚ Iøpw, saøpw Xs∂ CXnv nZ¿i-w. hr›n-tIm-’-h-Øns‚ ]cn-k-am-]vXn-bn¬ tJZn-°p∂ a- p-Iƒ, ]n∂oSv {]Xo-£-tbmsS ImØn-cn-°p∂ D’-h-amWvXma-cw-Ip-f-ßc {io[¿Ω-im-kvXm-hns‚ aI-c-hn-f-°m-tLm-j-߃. aI-c-hn-f°v Znhkw cmhn-se-bp≈ ]©m-cn-ta-f-Øn-pw, D®-I-gn-™p≈ ]©-hm-Zy-Øn-pw, cm{Xn-bnse {]kn-≤amb ]m≠n-ta-fØnpw ap∂n¬, Al-alan-Ibm I≠p-hcp∂ Bkzm-ZIhrµw - - - - - - -CXv km£y-s∏-Sp-Øp-∂p. Cu h¿jsØ aI-c-hn-f-°m-tLm-j-ß-fn-epw, taf-Ip-e-]-Xn-bmb kZw Znhm-I-c≥amcm-cp-sS-bpw, {io. s]cp-hw kXo-i-s‚bpw tXr-Xz-Øn-ep≈ taf-Øn-m-bn, Bkzm-Z-I¿ A£-a-cmbn ImØn-cn-°p-I-bm-Wv. {io[¿Ω-im-kvXm-hns‚ `‡¿, Ct∂mfw n¿tem`w ¬In-h-cp∂ klmbkl-I-c-W-ß-fm¬, t£{X-Ønse {]h¿Ø--ßsf√mw Xs∂, Rß-fpsS {]Xo-£-bv°p-a-∏pdw `wKn-bmbn n¿∆-ln-°p-hm≥ km[n-®p-h-∂n-´p-≠v. AXnp {]Xy-t£m-Zm-l-c-W-am-Wv, t£{X-]--cp-≤m-cW {]h¿Ø--߃°p-ti-jw, t£{X-tØmSv tN¿∂v InS-°p∂ Ggv sk‚v ÿew, t£{X-Ønvkz¥-am-°m≥ km[n-®Xv. Cu ÿeØv Hcp Du´p-]pc n¿Ωn-°pI F∂-XmWv kan-Xn-bpsS Ct∏m-gsØ e£yw. `‡¿ Ct∂mfw -¬In-h∂ klmb kl-I-c-W-߃ µn-tbmsS kvacn-°p∂p. Du´p-]pc F∂ kz]vw km£m¬°-cn-°p-∂-Xn¬, `‡-cpsSklmbw XpS¿∂pw e`n-°p-sa∂v R߃ {]Xym-in-°p-∂p. taf-I-e-sb-°p-dn®v Hcp kvac-WnI F∂ Bibw DS-se-Sp-Ø-t∏mƒ, cN--Iƒ°m-bn, ]e-scbpw R߃ kao-]n-®p.Ghcpw Xs∂ hfsc √ {]Xn-IcWamWv R߃°v ¬In-bXv. cN-IƒX∂v Rß-tfmSv kl-Icn® F√m kpa- p-Iƒ°pw - - - - - - -{io[¿Ω-im-kvXm-hns‚ Ir]m-ISm-£ßƒ n¿tem`w e`n-bv°s´ F∂v {]m¿∞n-°p-∂p. Cu kvac-WnI bmYm¿∞y-am-°p-hm≥ - -amk-ß-tfmfw ITn--{]-bXvw sNbvX kan-Xn-bpsS {]h¿Ø-I¿°v AI-a-gn™ µn {]Im-in-∏n-°-s´. {io[¿Ω-im-kvXm-hns‚ Ap-{K-l߃°mbn {]m¿∞n-®p-sIm-≠v, Cu kwcw-`w, ImWn-°bmbn Ahn-SpsØ ]Z-Iaeß- - - - - -fn¬ `‡n-]p-c- cw ka¿∏n-°p-∂p. APnXv Ipam¿ h¿Ω18-˛12-˛2009 {]kn-U‚v, Xma-cw-Ip-fßc Aø∏ tkhm kanXn - 2
 3. 3. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2010 THAMARAMKULANGARA AYYAPPA SEVA SAMITHY TASS Mandir, Thamaramkulangara, Thripunithura - 682 301, Ernakulam Dt. aI-c-tPym-Xn-bn-eq-sS............ {io]q¿Æ-{X-bo-is‚ {]P-Iƒ°v taf-kw-kv°mcw c‡-Øn¬ Aen-™p-tN¿∂n-´p-≈-Xm-Wv. hr›n-tIm-’hhpw AXn-tm-S-p-_-‘n-®p≈ AXn-{]-i-kvX-amb Fgp-∂-≈n-∏p-Ifpw taf-ßfpw Bkz-Zn-°p-hm≥ {io]q¿Æ-{X-boi k∂n- [n-bn¬ mSns‚ mm-`m-K-ß-fn¬ n∂p≈ Bkzm-Z-I¿ FØp-∂p. Cu D’-h-kw-kv°mcw Nph-Sp-]n-Sn-®mWv Xma-cw-Ip- f-ßc {io[¿Ω-imkvXm t£{X-Ønse B≠p-tXm-dp-ap≈ aI-c-hn-f-°p-’-hhpw Nn´-s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv. F√m h¿jhpw aIcw H∂nv Xma-cw-Ip-f-ßc t£{X-Øn¬ Ac-tß-dp∂ ""taf-{Xbw Npcp-ßnb Ime-߃°p- ≈n¬ Xs∂ {]i-kvXn-bm¿÷n-®-Xn¬ Aø∏tkhmkan-Xn°p Nmcn-Xm¿∞y-ap-≠v. `K-hms‚ Fgp-∂-≈n-∏p-Iƒ cmP-IobamhWw F∂p-≈-t∏mƒ AI-º-Sn-bm-Ip∂ hmZy-ta-f-߃°v Xn-abpw imkv{Xo-b-Xbpw ]q¿Æ-ambpw D≠m-I-Ww. Cu e£y-amWv `K-hm≥{io[¿Ω-im-kvXm-hn-s‚bpw {io]q¿Æ-{X-bo-i-s‚bpw Ap{K-l-Øm¬ Xma-cw-Ip-f-ß-c-bn¬ Ac-tß-dp-∂-Xv. hmZy-ta-f-߃ AXn-hn-]p-ehpw sshhn[yw nd-™-Xp-am-Wv. Ch-sb-∏‰n mfn-Xp-hsc hf-sc-°p-d®v ]pkvX-I-߃ am{Xta {]kn-≤o-I-cn-®n-´p-≈q. ]n.-F-kv. hmcy-cpsS tIc-fob taf-I-e, F.-F-kv. F≥. ºo-is‚ Xmf-߃ Xmf-hm-Zy-߃, tIma-cØv tKm]m-e-ta-tms‚ Xmf-ta-f-߃, sI.-hn. cmP-tKm-]m-e≥ InSm-hns‚ tIc-f-Ønse t£{X hmZy-I-e-Iƒ F∂nh Hgn®m¬ Kl--amb ]T--߃ C√ F∂pXs∂ ]d-bmw.s]cp-hw Bdm-´p-]pg ]qc-°-Ωn-‰n-t]m-ep≈ taf-kw-kv°m-c-k-º-∂-am-b-h¿ {]kn-≤o-I-cn-®n-´p≈ kvac-Wn-I-Iƒ, hmZy-ta-f-I-em-Im-c-∑msc BZ-cn-°p-tºmƒ AXmXv {]h¿ØI kan-Xn-Iƒ {]kn-≤o-I-cn-®n-´p≈ kvac-Wn-I-Iƒ F∂nh {]iw-k-o-b-am-Wv. a‰p kam--kva-c-Wn-I-I-fn¬ n∂pw hyXy-kvX-amWv ""aI-c-tPymXn. CXv aIctPymXn-bpsS F´m-asØ ]Xn-∏m-Wv. F√m h¿jhpw GsX-¶nepw Hcp hnjbw am{Xw ssIImcyw sNø-s∏-Sp∂ aI-c-tPym-Xn-bn¬ Cu h¿jsØ hnjbw tIc-fo-b-cpsS kz¥-amb taf-am-Wv. {]Npc{]Nm-c-Øn-ep≈ taf-߃, A]q¿∆ taf-߃, taf-ß-fn¬ D]-tbm-Kn-°p∂ hmZy-߃, ]T k{º-Zmbw, Bkzm-Z-I-cpsS ImgvN-∏m-Snse tafw XpS-ßnb A-h[n hnj-b-߃ Cu aI-c-tPym-Xn-bn¬ N¿® sNø-s∏-Sp-∂p. tafw Bkz-Zn-°p-hm≥ kmamy P-߃°v Ign-bWw F∂ Dt±-i-e-£y-tØm-sS-bmWv Cu aI-c-tPymXn Aø-∏-tk-hm-k-anXn {]kn-≤o-I-cn-°p-∂-Xv. {]K-¤-a-Xn-I-fmb teJ-I¿, sN≠bpw tImepw sIm≠v kwh-Zn-°p∂ Ap-{K-loX Iem-Im-c-∑m¿, ]pe¿s®-bm-bmepw, ´p-®-bm-bm-epw, ]mXn-cm-{Xn-bm-bmepw Bth-i-tØm-sSbpw D’m-l-tØm-sSbpw hmbp-hn¬ ssIIƒ Db¿Øn Xmfw-]n-Sn-°p∂ Bkzm-Z-I¿ XpSßn taf-hp-ambn _‘-s∏-´p-In-S°p∂ ao-jn-Iƒ Xøm-dm-°nb ]T-ßfpw, teJ-ßfpwsIm≠v kº-∂am-Wv Cu aI-ctPym-Xn. `‡-P߃°pw Bkzm- - - - - - - - - -Z-I¿°pw CXv Hcp ]pXnb Ap-`hw Bbn-cn°pw F∂p -Xs∂ kanXn hniz-kn-°p-∂p. kanXn {]h¿Ø-I-cpsS amk-߃ o≠ {]b-Xv-^-e-am-bmWv F√m-h¿jhpw aI-c-tPymXn ]pd-Øn-d-ßp-∂-Xv. Bb-Xn-tebv°v AI-a-gn™v t{]m’m-lw ¬Ip-∂, hnj-b-ß-sf-∏‰n B[n-Im-cn-I-ambn Fgp-Xp∂ teJ-I¿, ]c-ky-߃ ¬In Cu kwcw-`-Øn¬ ]¶p-tN-cp∂hy‡n-Iƒ, ÿm]-߃, atm-l-c-ambn A®-Sn®pXcp∂ amXm Hm^vsk‰v {]nt‚gvkv F∂n-h-tcm-Sp≈ kan-Xn-bpsS n o-a-amb µn Cubh-k-c-Øn¬ tcJ-s∏-Sp-Ø-s´. aI-c-tPym-Xn-bn-eqsS Adn-b-s∏-Sp∂ taf-߃ Bkz-Zn-°p-hm-p≈ Ahkcw Cu h¿jsØ aI-c-hn-f-°m-tLm-j-Øns‚ {]tXy-I-X-bm-Wv. D’-h-Zn-h-k-ß-fn¬ cm{Xn hnf-°nv hnhn[ A]q¿∆ taf-ß-fmWv AXns‚ ]q¿Æ-cq-]-Øn¬ Ah-X-cn-∏n-°-s∏-Sp-∂-Xv. {io. B¿.-F¬.-hn. atl-jvIp-am-dns‚ {]am-W-Øn¬ Ac-tß-dp∂ {[phw, AS-¥, A©-S-¥, Nº-ta-f-߃ Bkzm-Z-I¿°v hym-p-`hw Bbn-cn-°pw. aI-c-hn-f°v Znhkw S-°p∂ taf-{Xbw {io k-Zw Znhm-I-c-am-cm-cp-sSbpw {io. s]cp-hw kXo-i≥amcm-cp-sS-bpw {]am-W-Øn¬ S-°p∂ ]©m-cn-ta-fw, {io.-tNm-‰m-n-°c hnP-bpw {io. sN¿∏p-f-t»cn inh-pw bn-°p∂ ]©-hm-Zyw, {io. s]cp-hw kXo-is‚ {]am-W-Øn¬ S-°p∂]m≠n-ta-fw, ]Xn-hp-t]mse hmZy-ta-fm-kz-Z-I¿°p≈ Aø∏tkhm-k-an-Xn-bpsS taf-k-Zy-bm-bn-cn-°pw. F√m hmZy-ta-f-I-em-Im-c-∑m¿°pw Ah-cpsS IpSpw-_mw-K-߃°pw, `‡-P--߃°pw F√m-hn[ Bbp-cm-tcmKy kuJy-߃ D≠m-Ip-am-dm-Is´ F∂v `K-hm≥ {io[¿Ω-im-kvXm-hn-tmSpw tZi-m-Y≥ {io]q¿Æ-{X-bo-i-tmSpw AI-a-gn™p {]m¿∞n-°p-∂p. `K-hms‚ Xr∏m-Z-ß-fn¬ aI-c-tPym-Xn-bpsS Cu ]Xn∏pw ka¿∏n-°p-∂p. XmacwIpfßc Aø∏ tkhm kanXn {]h¿ØI¿°v th≠n ic-W-tLm-j-tØmsS IrjvWmYv. hn. I¨ho¿, aIchnf°mtLmj°Ωn‰n 3
 4. 4. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2010 Df-f-S°wXr∏q-Wn-Øpd D’hw ˛ XnømSn cma≥ 13taf-ß-fnse kmwkv°m-cn-Ihpw Ncn-{X-]-c-hp-amb Imev]m-Sp-Iƒ 23]n.-F≥. ºq-XncnicW Io¿Øw (IhnX) ˛ A-n-b≥ 51hiykp-µ-cao ]©mcn ˛ s]cp-hw Ip´≥am-cm¿ 57]m≠n-tafw ˛ kZw Znhm-Icamcm¿ 65{]Nm-c-ep-]vX-ß-fmb taf-߃ ˛ sI.-hn. cmP-tKm-]m-e≥InSmhv 69taf-Øns‚ q‰m-≠p-Iƒ ˛ sI.-kn. mcm-b-W≥ 83sN≠-ta-f-߃ ˛ Xr°m-ºpdw IrjvW≥Ip´n amcm¿ 97{ipXn-tafw ˛ Hcp kz]v-km-£m-XvImcw ˛ ]fl-{io. a´-∂q¿ i¶-c≥Ip-´n-am-cm¿ 101H®-∏m-Sns‚ {]Xy-b -imkv{Xw ˛ hn. Iem-[-c≥ 105Xmb-º-I-bvs°mcp k‘y-the ˛ It√-°p-f-ßc A®p-X≥Ip-´n-am-cm¿ 111Xma-cw-Ip-f-ßc {io[¿Ω-im-kvXmhv (IhnX) ˛ im¥ ]Wn-°¿ 127taf-I-e-bnse ssieo-t`-Z-߃ ˛ tUm: F≥.-]n. hnP-b-Ir-jvW≥ 137taf- I-em-]-T-hpw taf-ßfpw ˛ ]gp-hn¬ cLp-am-cm¿ 141Ipdpw Ipg¬ ˛ Iogq´v µ≥ 145hmZy-tem-IØv sImºns‚ ÿmw ˛ HmS-bv°men apcfn 153Ce-Øm-f-Øns‚ kwKoXw ˛ sI.-F. inh-Zmkv h¿Ω 157sIm´ns‚ hk-¥-Imew ˛ Fw.-B¿.-F-kv. tatm≥ 163aa `mKyw taf-{Xbw ˛ s]cp-hw kXo-i≥ amcm¿ 177sN≠-ap-WvUm-kp-c≥! ˛ B¿.-sI. Zmtam-Z-c≥ 181taf-ta-Xm-bm-epw...... ˛ sI.-hn. apc-fo-tam-l≥ 185XmacwIpfßc taf{Xbw ˛ IrjvW-mYv hn. 187n߃°-dn-bmtam? 191tafIebnse a¨ad™pt]mb almcY≥am¿ 192tafhmZycwKsØ AXnImb∑m¿ 193 4
 5. 5. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2010 Xr∏q-Wn-Øpd D’hw (tZ-i-Øns‚ hmZy-]m-c-º-cyhpw tafm-kzm-Z--hpw) v XnømSn cma≥ v hr›nIw apX¬ taSw hsc ofp∂ Bdp h-ßfpw Ac-tß-dp∂ tIc-f-Ønse AwKp-cmZnamk-°mew tIc-f-Ønv ]qc-°m-e-am-Wv. ]qcw, hn`m-K-Øn-ep≈ hr›n-tIm-’hw tIc-f-Øn-te°vD’-hw, the, Xme-s∏m-en F∂n-ßs ]e-cq-]- sh®p-Xs∂ G‰hpw henb D’-h-am-Wv. ]cn-]m-Øn¬ Bbpw hmZy-tLm-j-ß-fp-an-√mØ Hcp Sn-I-fpsS .................... hne-bn-cp-Øp-tºmƒ InS-bp‰t£{Xtam Imthm C°m-ebfhn¬ ImWm≥ hnj- - - - Ccn-ßm-e-°pS D’-h-Øn-p-t]mepw ]m¿iz-ÿ-a-am-Wv. ]oTta e`n-°q. D’-h-߃°v hn[n-®n-´p≈ GXp t£t{Xm-’-h-ß-fpsS ]cn-]q¿ÆX-sb∂v ]cn-]m-Sn-Ifpw F´p-Zn-hkw ofp∂ D’-h-Im-eØvhnti-jn-∏n-°m-hp∂ Xr∏q-Wn-Øp-d-˛-Kp-cp-hm-bq¿-˛- Atlm-cm{Xw Ac-tß-dp-∂p.C-cn-ßm-e-°pS D’-h-߃ Cu ]qc-°m-e-Ønv 15 B-Isf Fgp-∂-≈n®v cmhnse ioth- en°pw cm{Xn hnf-°n-pap≈ aWn- °q-dp-Iƒ ofp∂, ]©mcntafw, AXn- { ]- i kv X kwKo- X - ⁄ - ∑ m¿ hsc ]s¶-Sp-°p∂ c≠pw aq∂pw It®- c n- I ƒ, hnf- ° p- m- f p- I - f nse ]pe- c pw- h - s c- b p≈ IY- I - f n, D® apX¬ sshIp- t ∂cw hsc- b p≈ c≠pw aq∂pw Xp≈-ep-Iƒ, hyXy- kvX-ssi-en-bn-ep≈ Xmb-º-I-Iƒ F∂nh CXn¬ {][m--am-Wv. o≠ a±-f-˛-sIm-ºp-˛-Ip-g¬∏-‰p-Iƒ, ]cn-j- hmZyw, CSbv° {]Z-£nWw XpSßn Xn-a-bp‰ A]q¿∆-amb ]e- hm-Zy- hn-tijßfpw D’-h-Øns‚ `mK-BZn- a - ≤ ym- ¥ - ß - f mbn hcp- ∂ p. Xr∏q- W n- Ø pd am-Wv. CXn-pw- ]p-dsa ]mT-Iw, Ipd-Øn-bm-´w, {]`m-{io]q¿Æ-{X-boi t£t{Xm-’-h-Ønv sImSn-I- j-W-߃, B-bq-´v, AI-ºSn mZ-kz-c-°-t®-cn,b-dp-∂Xv tIc-f-Øns‚ ]qtcm-’-h-߃°m-Wv. tIm¬°fn RmWn-t∑¬I-fn- t]m-ep≈ k‘y-°-taS-am-k-Øn¬ Ccn-ßm-e-°pS D’hw Ignt™ fn- I ƒ F∂n- ß s GXp Xe- Ø n- e p≈ P-Cu kmwkv°m-cn-tIm-’-h-Øns‚ sImSn-bn-d-°q. tØbpw ckn-∏n-°m≥t]m∂ a‰p-]cn-]m-Sn-Ifpw cm]- -ChnsS Xpd-∂- IpS aS-°p-∂Xv Ccn-ßm-e-°pS I¬ t`Z-sasy D’-h-m-fp-I-fn¬ Ac-tß-dp-∂p.D’h Bdm- ´ n- m- b n- c n- ° pw. tIc- f - Ø - n- a - b p‰ {][mw tafwt£t{Xm-’-h-ß-fn¬ {]Y-a-ÿmw ˛ BZy-sØ- KoX-˛-rØ˛hm-Zy-ß-fn¬ D’-h-Ønv hmZy-sX-∂Xn-ep-]cn-˛hen-∏Ønepw Xr∏q-Wn-Øp-dbv°m- - - - - - Øn-tm, It®-cnt°m IY-I-fnt°m Gsd {]m[m-Wv. AwKp-cm-Zn-˛-]-S-lm-Zn-˛-[z-PmZn aq∂p-hn[w D’- y-sa∂v JWvUn-X-ambn ]d-bm≥ hnj-a-am-Wv. 5
 6. 6. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2010F¶n¬Xs∂bpw D’-h-Øns‚ DuSpw ]mhp-ambn eqsS oßn ]Sn-™msd X´p-am-fn-I°v apºn¬h¿Øn- ° p- ∂ Xv c≠p- t - c - a p≈ B- s b- g p- ∂ - A©mwIme-tØmsS (A-XmWv cmP-hm-gvN-°m-≈n∏pw ]©m-cn-ta-fhpw Xs∂. B-∏-¥n-bn¬ esØ ""Xncp-ap-ºn¬ tafw ˛ mSp-hm-gp∂ henbapØp-°p-S- Xg Be-h´ sh©m-actØmsS 15 B- - - Xºp-cm≥ Fgp-∂-≈n-bn-cp∂v hmZy-°m¿°v bYm-Iƒ°v at≤y cmP-Iob {]uVn-bn¬ Fgp-∂-≈n- tbmKyw kΩm- - ß ƒ sImSp- Ø n- c p- ∂ Xv ]Sn-n¬°p∂ ]q¿Æ-{X-bo-iv ap∂n¬, Bth-iw- ™msd X´p-am-fn-I-bnem-bn-cp-∂p) ]©m-cn- Xo-cp-sIm≠ tafm-kzm-ZI¿°v Sp-hn¬, qdpw q‰-ºXpw - ∂p. XpS¿∂v AS¥ "hlbpw hSs° S-bv°¬t]¿ Ah- X - c n- ∏ n- ° p∂ ]©m- c n- t afw H∂mbn- AS¥ aq∂pw -mepw Imew tafhpw, Iem-in-®v -ap-cn°pw Xr∏q-Wn-Øpd D’-h-sa-∂m¬ Bcp-tSbpw dn-∏-©m-cn-bn-eqsS sNº-S-bn-te°v IS∂v memw-a-   n¬ BZyw sXfn- b p- ∂ - X v . D’- h - Ø ns‚ Imew sIm´n Xocp-sIm-´p-∂-XmWv taf-®n-´.Bflm-hv-kzXzwAXp-X-s∂. D’-h-ta-f-Øns‚ Xr∏q-Wn-Øp-d-bn¬ as‰mcp Ime-Øn-pw-˛-A¥ pw Kuc-hhpw c≠p-t-c-ap≈ B-sb-gp-∂- A©mw Ime-Øn-p-t]mepw ImWmØ Bth-i-≈n∏pw tafhpw Xs∂. amWv S-∏p-c-bn¬ Ac-tß-dp∂, Ap-_‘-ambn ]g-bsIm®n»oa-bpsS Bÿm-sa-∂n-ebn- - - - - sIm´p∂, Ac-a-Wn-°q-tdmfw ofp∂ sNºS taf-epw, cmP-Ip-Spw-_Øns‚ Bÿm-- t£-{X-sa-∂- -- Øn-v. AXp tcn¬ I≠m-kz-Zn-°m-mbn kv{XoI-n- e - b nepw Xr∏q- W n- Ø p- d °pw ]q¿Æ- { X- b oi f-S°w H´ph-fsct]¿ tc-sØ-Øs∂ S-∏p-c-t£{X-Ønpw ]t≠ Gsd {]m[m-y-ap-≠m-bn-cp- bv°p-Np‰nepw tKm]p-c-Ø-d-bnepw Xn°n-Øn-c-°n-∂p. Xriq-cns‚ tafhpw, Xncp-h--¥-]p-c-tØbpw ÿm-w-]n-Sn-°p-∂p. s√mcp hn`m-K-Ønv taf-sa-]me-°m-Sn-s‚bpw kwKo-Xhpw, sX°pw-˛-h-S°pw ∂m¬ Cu Ap-_-‘-ta-f-am-Wv. S-∏p-c-tafwssien-bn-ep≈ IY-I-fnbpw, ]Xn-‰m-≠p-Iƒ°p- tIƒ°m≥ am{Xw hcp-∂-h-cp-≠v. tafw Dt±-in-®-apt∂ ChnsS ktΩ-fn-®n-cp-∂p. Xr∏q-Wn-Øp-dbn¬ - hn[w sImgp- Ø n- s √- ¶ ntem, Bh¿Øn- ® p≈tafw {]am-Wn-°p-I, IY-Ifn°v BZy-hkm-thjw - - - Iemiw Ht∂mct≠m Ipd-™mtem, D’-h-ta-f-sI´p-I, It®cn S-ØpI F∂Xv AXmXv cwK- Øns‚ Kuchw Ipd-™-Xmbn Icp-Xp-∂-hcpw Ipd-Øp-≈hcpsS kz]vam-bn-cp-∂p˛Aw-Ko-Im-cam-bn-cp- - - - - h-√.∂p. amS-£n-Xo-i-∑m-cpsS ]cn-em-f--bn¬ ]cn-]p- taf-Ønse Iqd-S°wjv°eam-°s∏´ Cu t£t{Xm’hw Cu P-Iob - - - taf-Øns‚ ]cn-]q¿ÆX ]qc-ß-fpsS `mK-bpK- Ø nepw H´pw aß- t e- e v ° msX cmP- I ob am-bp≈ H‰ta-fßfn-emWv ImWp-I. ]¥w ncs° - -{]uVn-tbmsS mSns‚ D’-h-am-bmWv sIm≠m- ]nSn-®p-sIm-≠p≈ s]cp-hw ]©m-cn-bpsS Blm-Sp-∂-Xv. cy-`w-Kn-tbm, Ip´-s-√q-cns‚ AwK-em-h-Wytam 15 B-Iƒ°v nc-°m≥ ]mI-Øn-ep≈ B- Bdm-´p-]p-g-bpsS tafm-th-itam, FS-°p-∂n-bpsS∏¥n, Xncp-ap-‰w, th≠-Xn-tesd {]K-¤-cmb hmZy- FXn-cn-√mØ A©mw Imetam, F´pw- ]Øpw߃, Zqc-tZ-i-ß-fn¬ n∂p-t]mepw h∂p-tNcp∂ Znhkw c≠p- t cw Ac- t ß- d p∂ D’- h - t a- f -Bkzm-Z-I-hr-µw, taf-s°m-gp∏v H´pw tNm¿∂p-t]m- ߃°p≠m-hn-√. Xr∏q-Wn-Øp-dbpw AXn-∂-]-hm-ImØhn[w X´p-am-fn-I-tbmSp IqSnb aXn-ev°Iw, Z-a-√. t]msc-¶n¬ D’-h-_ent]mep≈ Xm{¥n-Ch taf-Øns‚ Ihpw A¥ pw as‰-ßp-an-√m- I-®-S-ß-p-Iƒ°pw a‰pw tafw hgn-am-td-≠-Xm-bpwh-Ø-hn[w h¿≤n-∏n-°p-∂p. cpw. D’-h-ta-f-߃°p≈ Cu ]cn-an-Xn-IƒsIm- ssIøpw tImep- a mbn c≠p- t - c - a p≈ ≠mhmw, ]Øp-m-gn-I-sb∂ ]©m-cn-bpsS hyh-]©mcntaf-Ønv A©p-Im-ehpw, Ap-_‘ambn - - ÿm-]n-X-ssZ¿Ly-tØ-°mƒ taf-Øns‚ Iqd-S-°-AS-¥-˛-sN-ºS "hlbpw tafhpw n¿∫-‘-am-Wv. Øn- mWv Xr∏q- W n- Ø pdbn¬ {]m[m- yw.B-∏-¥n°v ap∂n¬ Imew ncØn Ime-am-‰-Øn- Hs∂m∂c aWn-°q¿ ]Xn-Im-ew, 20 ann‰phoXw 6
 7. 7. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2010c≠pw aq∂pw mepw Ime-߃, Ac-a-Wn-°q¿ kwKoX D]-I-c-W-amWv ]‰nse Ipg¬. a±-f-˛-sIm-A©mw Imew F∂n-ßsbmWv c≠caq∂p aWn- ºv˛Ip-g¬∏-‰p-Iƒ q‰m-≠p-Iƒ ]g-°ap≈ ΩpsS -- -°q-tdmfw ofp∂ D’-hta-fØns‚ Ap-]m-Xw. - - {]mNo D’-hm-¥-co£w ]p:krjvSn-°p-∂-Xn¬AXp-sIm-s≠m∂pw tafw ""sNdp-Xm-Ip-∂n√. I- henb ]¶p-h-ln-°p-∂p.Ønepw Kuc-hØnepw Xr∏q-Wn-Øpd D’-htafw - - at≤ym-Ø-c-tI-c-f-Øn¬ ]cn-Nn-X-a-√mØta¬]-d™ at‰Xp taf-Ønpw InS-bp-‰Xm-Wv. - Ap-jvTm-hm-Zy-amb ]cn-jhmZyw ]°n-eSn-®p-sIm- - - -Xn-a-bp‰ tIfn-∏‰v ≠p≈ AXns‚ {]tbm-K-co-Xn-bn¬ Gsd {]tXy- ]Øpw ]Xn-©pw t]¿ AWn-n-c-°p∂ I-X-bp-≈-Xm-Wv. taf-˛-Xm-b-º-I-Iƒ°v hn]-co-X-Xmb-º-I-®n-´-bn-ep≈ a±-f-∏‰v Ccn-ßm-e-°p-S-bn¬ ambn D’-h-hm-Zy-ß-fnse sX°≥ kzm[o--amWvam{Xw C{X-h-ep-X-s√-¶nepw Is≠-∂p-h-cpw. a±fw ]cn-j-hm-Zy-Øn¬°m-Wp-I.C{X-sbm-∂n®v as‰-hn-sS-sb-ßnepw ImWm≥Xs∂ BZy aq∂v Zn-ß-fn¬ k‘ybv°v B-∏-km[n-s®-∂p-h-cn-√. AS¥, A©-S¥t]mep≈ ¥n-bn¬ Ac-tß-dp∂ hyXy-kvX-ssi-en-I-fn-ep≈hyXy-kvX--S-I-fnepw k¶o¿Æ Xmf-ß-fn-epap≈, Xmb- º I Iem- ] - c n- ] mSn am{X- a m- W v . nd™A©pw F´pw-t]¿ tN¿∂v hnfn-°p∂, o≠-sIm- kZ pw XnI™ thZn-bp-am-sW-¶nepw, Xmc-X-ºp-]‰v A≤zm--`m-c-ta-dnb B kp-jn-c-hm-Zy-Øns‚ tay hm-KXmb Cu Iem-cq-]Ønv hnf-°ns‚ - - - `mK-a-√m-Ø-Xn-m¬ Ap-jvTm--`m- h-an-√. Bdm-´p-k-‘y-bnse ]©-hm- Zyhpw, cm{Xn-bnse ]m≠nbpw, D’- h-Øns‚ as‰mcp apJ-am-Wv. tafw tNmcmØ S-∏p-c-bn¬ sIm´p∂ ]©- h m- Z y- Ø nse hnfw- _ - I mew {]uV-am-Wv. aXnev°v ]pdØv B Kuchw Ap-`-h-s∏-Sn-√. Ah-km-- taf-am-bXpsIm≠m-Imw, ]m≠n°v {]tXy-I- tbm-KyXsbm∂pw Ah-Im- i-s∏-Sm-m-hn-√. Xr∏q-Wn-Øpdbn¬ ]©m- c n- t bmfw Bkzm- Z - I - c n√ ]m≠n°pw ]©-hm-Zy-Ønpw. tafm-Bhn-jv°m-c-km-≤y-X-I-fmWv Am-h-cWw sNøp- kzm-Z--Ønse kv{Xokm∂n≤yw aXn-ev°-IØv∂-Xv. XnI™ Xmf-⁄m--ap≈ht sImºp-]- Bcpw {i≤n-®p-t]m-Ipw. h¿j-ß-fm-bp≈ tIƒhn-‰nv Xmfw ]nSn-°m-m-Iq. kao] ImeØv Dcp-Øn- Ø- g - ° w- s Im≠v ]©mcn A©pw sNºScn™ ]©-hm-Zy-Ønse ""XºIw Iml-f-≤z-n- mepwt]mep≈ Ipdp-Inb Ime-߃ Hs´mcp ]cn-bpsS as‰mcp kzX-{¥-a-tm-[¿Ω{]-tbm-K-am-Wv. [n-hsc kp]-cn-Nn-X-am-tW-h¿°pw. B°pw hmZy-AXp-t]mseXs∂, cmKw-˛-Xm-w-˛-]-√-hn-˛-cm-K-am-en- °m¿°p- s a- ∂ - t ]mse tafw- n∂v ImWmpwI-tbmsSbp≈ AXn-ssZ¿Ly-am¿∂ Ipg¬∏‰v tIƒ°mpw Bkzm-Z-I¿°p-ap≠v Xr∏q-Wn-ØpdD’-h-Øns‚ as‰mcp henb ]mc-º-cy-am-Wv. AXn- aXn-e-IØv Ah-c-h-cpsS ÿmw. s√m-cp-i-X-am-hn-ZKv≤m-sbmcp Ipdpw-Ip-g¬°m-cv am{Xsa Xr∏q- - - w -t]cpw nhr-Øn-bp-s≠¶n¬ kzÿmw hn´p-Wn-Øpd aXn-ev°-IØv Ipg¬∏‰v hnfn-°m-mIq. amdn-√. D’-hm-fp-Ifnse c≠p-t-cap≈ Cu tafm- - - -taf-Ønse hmtZym-]-I-c-W-sa-∂-Xn-t-°mƒ Hcp kzm-Zw Iem-Im-cpw Bkzm-ZIp-an-Sbn¬ hy‡n- - - - 7
 8. 8. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2010_‘w hf¿Øp-∂p. as‰-ßpw-Im-WmØ Cu hmZy- n∂-t√-sb∂v tNmZn-®m¬ As√∂p ]d-bm-m-ku-lrZw hmZy-°m-tcbpw Bthiw sIm≈n-°p- Iptam?∂p. "hlbpw hl-tbm-S-p-_-‘n-®p≈ tafhpwS-∏p-c-ta-f-Ønse Aan-Xm-thiw hIbmbn-Xs∂ sIm´p-∂-XmWv `wKn. {][m--ta- D’htaf-®¿®-bn¬ hy‡n-]-c-amb Nne fsØ At]-£n®v Ap-_-‘-ta-f-tØm-Sp≈ Cu Aan-Xm-thiw Xr∏q-Wn-Øp-d-bpsS tafm-kzm-Z--A`n-{]m-b-ßfpw ChnsS N¿®m-hn-j-b-am-I-s´. Øn¬ Ft¥m Hcp icn-tISv Ap-`-h-s∏-Sp-∂p.]©m-cn-tb-°mƒ B°hpw Bth-ihpw Xr∏q-Wn-Øpd S-∏p-c-ta-f-Øn-m-Wv. S-∏pc taf-sa-∂m¬ A]q¿∆ taf-߃°pw Hch-kcwapt∂-∏-d-™-t]mse "hl Ign-™p≈ sNºS 15 ]©m-cnbpw Hcp ]m≠n-bp-sa-∂mWv taf-memw-Im-ew. {][m--ta-f-Øn-n-√mØ s]mXp-P ®n-´. CØcw Nn´-h-´-߃ t£t{Xm-’-h-ß-fpsSBthiw Ac-a-Wn-°q-tdmfw ofp∂ sNºS taf- hy‡n-Xzw-Iq-Sn-bm-Wv. Ah ne-n¬t°-≠-Xp-X-Øn-emWv ImWp-∂-Xv. Cu tafw C{X XI¿Øp- s∂. F∂n- c p- ∂ m¬ Xs∂ tafm- k zm- Z - I ¿°vsIm-t´-≠-XmtWm? tIƒ°m≥ km[n-°p-am-bn-cp∂ s√m-c-h-kcw 15 ]©m-cn-sb∂ am‰-an-√mØ D’-h- ]m- c - º cyw ntj- [ n- ° p- ∂ p- s h∂v tXm∂p-∂p. D’-h-Øns‚ F´p-Zn-- ß-fn-embn Ac-tß-dp∂ 16 taf-ß- fn¬ ]Xn- ©pw ]©m- c n- b m- W v . CXn¬ D’-h-_en Zn-ß-fnepw a‰pw-sIm-´p∂ {]mtbW ssZ¿Lyw Ipd™ ]©m- c n- I ƒ°p- ]- I cw A]q¿∆-ta-f߃°qSn Ac-tß-dm≥ - Ah- k - c - a p- s ≠- ¶ n¬ D’- h - t a- f - Ønv Hcp ]pXnb amw- X s∂ ssIh-cp-am-bn-cp-∂p. sNº-S, AS-¥, A©-S-¥, Nº, {[phw F∂o taf- ߃ taf-cm-P-mb ]©m-cn-bpsS tafw-Ign™p ]pd-Øn-dßp-tºmƒ sNhn-bn¬ - - In-jvT-k-tlm-Z-c-∑m-cm-Wv. Cu A©p sNdp-ta-f-apg-tß-≠Xv {][m--ta-f-amb ]©mcn Xs∂-bm- ßfpw, ]Øv ]©m-cnbpw, Hcp ]m≠n-bp-am-bn-cp-Wv. ]t£ Xr∏q-Wn-Øpd tafw Ign-™p -t]m-Ip- s∂-¶n¬ BkzmZ-I¿s°-∂-t]mse {]tbm-‡m-tºmƒ sNhn-bn¬ Xßp-∂Xv hmkvX-h-Øn¬ °ƒ°pw taf sshhn-[y-Øn-∂-h-k-c-am-Ip-am-bn-cp-Ah-kmw XI¿ØpIpep-°nb sNºS taf-am-Wv. ∂p. Cu A]q¿∆ taf-߃ Ac-tß-dmpw Nne-taf- Ø ns‚ Bghpw ebhpw ]Xn- I m- e - Ø n¬ th-ZnIƒ-tht≠? C∂nh tIƒ°m≥ Kpcp-hm-bq¿,Bkz-Zn-°m-dm-I-Ww. ]Xn-Imew tIƒ°m≥ {i≤- Fd-Wm-Ip-fw, Xr{]-bm¿, sImSp-ß-√q¿ t]mep≈bn-√m-sX, S-∏p-c-°-emiw tIƒ°m≥ _≤-s∏-Sp- Nne- t£-{X-ß-fnte km[n-°q. A]q¿∆ taf-߃∂-h¿ √ tafmkzmZI-cmtWm? Ah¿°v D’-h- apgp-h≥ Ac-tß-dp∂ Kpcp-hm-bq¿t]mepw, tafm-Øns‚ ]©mcn taf-sa-∂m¬ S-∏p-c-bnse sNº- kzm-Z--Øns‚ √ thZn-bmbn Bkzm-Z-I¿ ImWp-S-ta-f-amWv! Hs´mcp-]-cn[nhsc ChnsS tafw hne- ∂n-√. tafm-kzm-Z-I¿ Xnßn-°q-Sp-∂, A]q¿∆ taf-bn-cp-Ø-s∏-Sp-∂Xv taf-Øns‚ im_vZn-I-s°m-gp- ߃ sIm´m≥ {]m]vX-cmb hmZy-°m¿ AWn-n-c-∏n¬am{Xw A`n-c-an-°p-∂-h-cpsS A`n-{]m-b-Øn¬ °p∂ Xr∏q-Wn-Øp-dbn¬ AXn-∂hkcan-√Xm-pw. - - - - - - 8
 9. 9. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2010]Xn-Im-e-߃ IpdpIn ]©mcn a´n¬ XpSßn S- kmw-kv°m-cnI tI{µ-ßfpw Xr∏q-Wn-Øp-d-bpsSam-‰Øn-eqsS X-Xmb hy‡nXzw {]m]n-°p∂ Cu - al-Ømb Iem-]m-c-ºcyw ne-n¿Øp-∂-XnepwsNº-S-ta-f-߃ Bkzm-Z-I-lr-Z-b-Ønepw ]Xn-tb- hf¿Øp-∂-Xnepw henb ]¶p-h-ln-°p-∂p-≠v.≠-Xt√? AXn-p≈ G‰hpw √ Ah-k-c-am-Wn- D’h kzm[owhnsS jvS-s∏-Sp-∂-Xv. D’-h-]m-c-ºcyw F¥m-bmepw C∂v kao-]- H∂pIq-Sn. taf-Øns‚ kncm-tI-{µ-am-bn´pw IY- t£-{X-ß-fnte°pw i‡n-bmb kzm[ow sNep-I-fnbpw kwKo-Xhpwt]mse Xr∏q-Wn-Øp-d°m-cpsS - ØnØp-S-ßn-bn-cn-°p-∂p-sh∂v ImWmw. taf-]m-c-c‡-Ønep≈XmtWm tafw? As√-∂p-thWw ]d- ºcyw Xma-cw-Ip-f-ß-cbpw, kwKoXw N°w-Ip-f-ß-bm≥. AXv Xriq-cn¬ n∂v ]dn-®p--´-Xm-sW∂v cbpw √ ne-bn¬ Gs‰-Sp-Øn-cn-°p-∂p. KoX-˛-{ih-W-am-{X-bn¬ Ap-`-h-s∏-Spw. Xriq¿°m-cn- r-Ø-˛-hm-Zy-ß-tf-Xpw-˛-A-]q¿∆-ta-f-߃hsc ]Tn-√mØ Hcp D’-h-tafw ChnsS k¶¬∏n-°m-m- °m≥ thW-sa-¶n¬ C∂n-hnsS Ah-k-c-ap-≠v.hptam? taf-tØ-°mƒ Bgv∂n-dßn-bhcv ChnsS - - hyXy-kvX-ssi-en-bn-ep≈ Xmb-º-I-Ifpw, Np‰p-h-kwKo-XØnpw IY-Ifn-°p-ap-≠v. - - ´-Øp≈ t£{X-k-t¶-X-ß-fn¬ apgßnØpS-ßn-bn- H∂p]-dbmsX hø. Bbpw hmZyhpw Xr∏q- - cn-°p-∂p. ]m≠n-bnepw ]©-hm-Zy-Ønepw acSvWn-Øp-d-°m-cpsS Zu¿∫-ey-am-Wv. hmZy-°m-tcbpw Xr∏q-Wn-Øp-d°v Hcp]Sn ap∂n-em-Wv. IY-I-fn-°p-Iem-Im-c-∑m-tcbpw Gsd BZ-cn-°p-∂-m-SmWv am{Xw (IY-Ifn tI{µsØ ad-∂p-sIm-≠√) HcpXr∏q-Wn-Øp-d. I- Ø - t hZn F¥p- s Imt≠m D≠m- I p- ∂ - X mbn Xr∏q-Wn-Øpd D’-h-˛-hm-Zy-]m-c-º-cy-sØ-˛- ImWp-∂n-√.m-Sns‚ hmZy-˛-taf Bkzm-Z-sØ, hna¿i tafw-˛-I-Y-I-fn-˛-kw-KoXw C{X ka-RvP-k-_p≤ym kz¥w-n-e-bn¬ tm°n-°m-WpI am{X- ambn ktΩ-fn-°p∂ as‰m-cp-mSv ImWm-m-hn-√.am- W n- h nsS sNbv X - X v . Xr∏q- W n- Ø p- d - b psS at‰- sXmcp Iem- ] m- c- º - cy- a p≈ mSm- bmepw ˛Iem-]m-c-ºcyw B¿°pw Ipd®p ImWm-m-hn√ H∂ns‚ B[n-Iy-Øn¬ as‰m-∂ns‚ A`mhw As√-{io]q¿Æ-{X-boi t£{X-Ønp ]pdsa m´n-ep≈ ¶n¬ Ipdhv Ap-`hs∏-Sm-Xn-cn-°n-√. Iem-cw-KsØ - -a‰p-t£-{X-ß-fpw, B¿.-F¬.-hn. tImtf-Pv, IY-I- Cu kma-RvPkyw Xr∏q-Wn-Øpd D’-h-Øns‚fn, kwKo-X˛Iq-Sn-bm´ tI{µ-߃ XpSßn ]e Iem- -- kw`m-h--bm-Wv. XnømSn cma≥ :˛ apf-¶p-∂Øp-Imhv "XnømSn cma≥ ºym¿. DZ-bm-kvXab°qØ-S°w henb Xnøm´v - - S-Øp-hm≥ {]m]vXn-bp≈ Ccp-h-cn¬ AZzn-Xo-b≥. XnI™ tafm-kzm-Z-I≥. Ct∏mƒ Xr∏q-Wn-Øp-d- bn¬ Xma-kw. mVecf MjCX D’h Znhkßfn¬ ùMrakebfnfvgúf¬ svÖxbfäTgkW ceùlceCx släfãfTgÿlx. FlfvebMõceã svÖx Y©pv~WTx bBfheëeãf Dqh¥fTebgÿleCx. 9
 10. 10. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2010 taf-ß-fnse kmwkv°m-cn-Ihpw Ncn-{X-]-c-hp-amb Imev]m-Sp-Iƒ v ]n.-F≥. ºq-Xncn v Ie- I - s f√mw Xs∂ kwkv ° m- c - Ø ns‚ c≠p-ap-J-ß-tfm-Sp-IqSn {]I-Sn-∏n-°p∂ coXnbpwk¥- X n- I - f m- W v . as‰m- c p- X - c - Ø n¬ ]d- ™ m¬ tIc-f-Øns‚ kzØm-Wv. taf-ß-fpsS D¤-h-Im-e-kwkv°m-cØns‚ kq£vamw-i߃IqSn Ie-Ifn¬ - - - Øp-Xs∂ Cu coXn ne-hn¬ h∂n-cn-°-Ww.Bg-Øn¬ Bte-Jw sNbvXn-´p-≠m-Ipw. Ah ImcWw IqSp-X¬ {]mNo-Xzw Ah-Im-i-s∏-Sp∂AXy¥w Kp]vXßfmbpw hy‡-ßfmbpw tcJ-s∏- - - - ]m≠n- t a- f - Ø nepw CXv Zriy- a m- W v . AXy¥wSp-Øn-bhbm-Imw. Nne-t∏m-g√, an°-t∏mgpw Ncn-{X- - - - hnfw_-Im-e-Øn¬ XpSßn {ZpXtam AXn-{Zp-XtamIm-c∑m¿ Zp¿{Kl-ßfmb ]e ]cn-Wm-aßtfbpw - - - - Bb Ime-Øn¬ Iem-in-°pI BWt√m taf-ssi-hymJym-n-°m≥ Ie-Isf B{i-bn°mdp≠v. CØcw]T-ßfn¬ A{]-[m-ßsf∂p X≈-s∏-´hbmhmw - - - - - -a‰p-Nn-e¿°v A¤p-Xm-hlamb Is≠-Øep-Iƒ°v - - -hgn-sbm-cp-°p-I. bi:ico-cmb Cf-¶pfw Ip™≥ -]n≈-bpsS ]T-߃ CXnp nZ¿i-am-W.v {]Ir- - -jvSßfmb Ie-Isf Ap-[m-hw sNbvXp-In-´p∂ - -nK-aßtf-°mƒ {]mIr-Xhpw Ap-jTm-]cß- - - - v - -- -fp- a mb Ie- I sf ]Tn- ® m¬ In´p- ∂ - h bv ° vsshinjvSyw IqSmw. ImcWw Ah {Kmao-WcpsS -kw`m-hIfm-W.v Xnd, sXøw, apSn-tb‰v XpS-ßn-b- - - -hbv°v Cu kz`mhw D≠v. Ah, {]IrjvS Ie-I-tfmfw Kth-jI¿°v A{X Ffp∏w hg-ßp-Ibn-s√- - -s∂mcp sshj-ay-ap-≠v. Ah-bpsS ASn-th-cp-Iƒhfsc Bg-Øn-em-sW-∂-XmWv CXnp Imc-Ww.AXp-Xn-cs™-ØpI {ia-Icam-W.v F¶nepw Atz- - - -j-WØnv Hcp {]tXyI kpJ-ap-≠.v - tIc-f-Øn-p-am{Xw Ah-Im-i-s∏-´-Xmb HcpA¤pX Iem-cq-]-k-aq-l-amWv taf-ß-fpw, ]©-hm-Zy-hpw, Xmbw-]Ibpw a‰pw. Chbv°v Xpeytam kam- -tam Bb Hscm‰ Iem-cq]w t]mepw temIØvFhn-tSbpw Ds≠∂p tXm∂p-∂n-√. kl-{km-_vZ-ß- t fmfw ]g- ° - a p≈ taf- ß ƒ FßsF¥n¬n∂v cq]w-sIm-≠p- F∂v Duln-°p-hm≥X°-hÆw tcJ-I-sfm∂pw e`y-a√ Xs∂. AXp- en. Xmf-Ønse AXm-Xp-Im-e-ß-fnse A£csIm-≠p-X-s∂ Ah-bpsS ]g°w n¿Æ-bn-°m-h- kwJy-Isf ASp-Ø-Im-e-Øn¬ ]Ip-Xn-bm°n Ipd-X-√. temI-Øn¬ Fhn-tSbpw D¤-hn-°p-Itbm bv°-W-sa-∂-Xn-m¬, AXn-p-]m-I-Øn¬ Imewne-n¬°p-Itbm sNøm-Ø-hn[w Xmf-ßsf Ib-‰pI F∂ coXn-bpw, Imew Iem-in®v ASp-Ø- 10
 11. 11. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2010Xn-te°p IS-°pI An-hm-cy-am-b-hbv°v ne- ambn sIm´p-Iƒ Ipd-bp∂ H∂ma-sØ-Øcw taf-hnse Ime-Øns‚ Cc´n°mew hsc Ib-‰pI ßsf Ap-tema taf-ß-sf-∂pw, A£-c-ImeF∂ coXnbpw taf-ß-fn-ep-≠v. Imew Iem-in- hyXym-k-Ønp {]Xn-tem-a-am-bn, AY-hm, hn]-co-°msX ASpØ Ime- Ø n- t e°v IS- ° p- ∂ - h - Xm-p-]m-X-Øn¬ sIm´p-Iƒ°v G‰-°p-d-®n¬ hcn-bv°p≈ {Ia-ambn apdp-Ip∂ ssien lnµp-ÿmn I-bm¬ c≠m-asØ hI taf-ßsf {]Xn-tema taf-kwKo- X - Ø n¬ I≠p- a p- ´ m- s a- ¶ nepw, taf- ß sf ߃ F∂pw hyh-l-cn-°mw.AXns‚ Nph-Sp-]n-Sn-®mWv Nn´-sN-bvXsX∂p Ap- - LS-m-]-c-ambn c≠mbn Xncn-°m-hp∂ taf-am-n-°p-∂Xv bmYm¿XyØn¬ n∂p-ap≈ Hfnt®m- ß-fn¬ ]ucm-Wn-IXzw IqSp-X-ep≈ taf-߃°v´-amtb Icp-Xm-sm-°q. kao] {]tZ-i-ß-fp-ambn Dƒs°m-≈m-hp-∂n-S-tØmfw kmwkv°m-cnI LS-D≠m- I m- n- S - b p≈ kº¿°- ß ƒ°p- t ]mepw I-߃ A¿∆m-No-ßfmbhbpƒs°m-≈pI {]bm- - -XymPy-amb kzm[o-ap≈ tIc-fIem-¥co£w hnZq- - - - - k-am-Wv. F∂m¬ Cu ap≥hn-[n-tbmsS taf-ßsfc-amb DØ-tc-¥y≥ ssiensb k¿∆m-flm kzoI- kao-]n-°p-∂Xv bp‡n-lo--amb am¿§-am-Wv. ]g-cn®p F∂v k¶-ev]n-°p-∂Xv bp‡n-low Xs∂. bh Dev]Øn kw_-‘n-I-fmb kqN--Iƒ Xcp-Aßs tm°p- t ºmƒ taf- ß - f psS Dd- h nSw tºmƒ, Xmc-X-tay ]pXn-bh hf¿®-bpsS Ncn{XwtIcfw Xs∂ F∂ nK-a--Øn¬ FØp-∂p. shfn-s∏Sp-Øp-∂-h-bm-Ipw. H∂v c≠m-b-tijwF¶n¬ Fßs F∂ tNmZyw Np‰p-]m-Sp-ap≈ kI- Ah-bpsS Nph-Sp-]n-Sn-®p-am-{Xta ]n∂oSph∂-h-bp-e-Xn-te°pw Hcp ]Tn-Xm-hns‚ {i≤sb sIms≠- ≠m-bn-´p-≠m-hp-I-bp-≈q. AXp-sIm≠v ]cn-Wm-a-Øn-°p-∂p. am¿§-ßfpw Zi-Ifpw Am-h-cWw sNøp-hm≥ Cu coXn-bn¬ taf-ßsf ]Tn-°p-∂-Xnv ]pXn- b - h - b psS klmbw AXym- h - i y- a m- W v .Ahsb hI-Xn-cn®v hni-I-ew sNtø-≠n-bn-cn-°p- F¶nepw ne-hn-ep-≈-h-bn¬ G‰hpw ]pcm-Xw∂p. taf-ßfpsS LS ]cn-tim-[n-®m¬ Ah {][m- - GXm-sW∂v n¿Æ-bn-t°-≠Xv {]kvXpX ]T---ambpw c≠p-Xcßfm-sW∂p a- n-em-°mw. Ime- - - - Ønv AXy-¥m-t]-£n-X-am-Wv.am‰w hcp-∂-Xn--p-k-cn®v CS-¥-e-bnse sIm´p- {]mNo--XzsØ shfn-s∏-Sp-Øp∂ t¿tIm-Iƒ Ipd-bp-∂-hbpw A√m-Ø-h-bp-am-Wv Ah. ep-I-sf-s°m≠v nd™ ]m≠n-ta-f-amWv G‰hpwH∂masØ hIp-∏nse taf-߃°v Xmf-Øns‚ BZyw DS-se-Sp-ØXv F∂p-d-∏n-°p-∂Xv bp‡n-k-eLp-°-fpsS CS-bnse sIm´p-I-fpsS FÆ-Øn¬ l-am-sW∂v CXn-p-apºv ImWn-®n-´p-≠v. Cu A`n-Xr]vXn-bp-≈-t∏mƒ, c≠m-asØ hIp-∏n¬ Xmf-h- {]m-bsØ {]_-e-s∏-Sp-Øp-∂-XmWv Ap-tema´-Ønse BsI sIm´p-IfpsS FÆw BZy¥w am‰- - taf-ß-fnse ]Xn-Im-e-Øns‚ BZy-`m-Kw. Cu taf-an- √ msX ne- n¿Øp- ∂ p. ^e- Ø n¬ H∂v ß- f nse ]Xn- I mew "XInSbntebv°vBZy¥w NXp-c-{i-K-Xn-bn¬ Du∂n-n¬°p-tºmƒ, IS°p∂Xphsc t¿tIm¬ {][m- - ß - f m- W v .at‰Xv A¥y-L-´-Øn¬ AXn-te-bvs°-Øp-∂p. Ap-tema taf-ß-fnse ]Xn-Im-e-Ønse Cuc≠m-asØ hI taf-߃ Xmf-h-´-Ønse A£- ]q¿∆- L ´w ]e- n- e bv ° pw ]m≠n- t a- f - Ø ns‚c-Imew Ipd-bp∂ apdbv°v eLp-°-fpsS CS-bnse kz`mhw {]I-Sn-∏n-°p-∂p. am{X-a√, Ipd-®p-IqSn Bg- -sIm´p-Isf Cc-´n-bmbn h¿≤n-∏n-°p-tºmƒ, H∂ma- Øn-te-bv°n-dßn-bm¬, ]Xn-Im-eØnse Cu BZy- - -Øh Xmf-h-´-Ønse BsI sIm´p-Isf ]IpXn `m-Kw, CX-c-`m-K-ß-fn¬ n∂pw thdn-´p-n-ev°p-∂-hoX-am-°n-°p-d-bv°p-∂p. c≠nepw sIm´p-I-fpsS Xmbpw Ap-`-h-s∏-Spw. ]m≠n-ta-f-Øns‚ Xpd-∂-FÆw ¢n]vX-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. H∂n¬ eLp-°- Sn-I-em-in-°p-∂n-S-Øpw, Ap-tema taf-ß-fnsefpsS CS-bv°p-≈-Xnepw as‰-Xn¬ Xmf-h-´-Ønse ]Xn-Im-e-Ønse BZy-`mKw Iem-in-°p-∂n-SØpwBsI-bp-≈-Xnepw Ft∂ hyXym-k-ap≈p. Ch- Htc XcØnep≈ hmZ k-{º-Zmbw ImWmw.bn¬. A£-c-°me hyXym-k-Øn-m-p-]m-Xn-I- Aßn-s, AtX-hsc Hcp ]q¿∆-ta-f-Øns‚ ]co- 11
 12. 12. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2010W- X - c q- ] - ß - f mbn {]Xn apdp-tI-≠n-h-DS- s e- S pØ Ch, cp- ∂ p. taf- ß sfCu L´- Ø n- p- Cu kz`m-h-Øns‚tijw Ap-tem-a- ASn- ÿ m- - Ø n¬{]-Xn-tem-a-ß-fmbn c≠p- h- I p∏mbn]ncn-™-Xm-h-Ww. Xncn-°mw. Ahsbt¿tIm¬ {][m-- {Ia- { Zp- X - t a- f - ß -amb H∂t{X apSn- sf∂pw hyp¬{I-a-tb-‰nse Imfn-]p-d- {ZpX taf- ß -∏nse hmZy- s si- sf∂pw hyh-l-cn-en. apSn- t b‰v Hcp °mw. {Ia-{Zp-X-ta-f-imt‡-b-I-em-cq-]- ߃°v Ime-am-Wv. Imfn°v apSn- n¿Æ-b-Øn¬h-bv°p-∂Xn-p-apºv - ]›m¬K- a - - a n- √ .tZhn°v aZy-sa∂ k¶-ev]-tØm-SpIqSn Ipdp-∏-∑m¿ adn®v hyp¬{I-a-{ZpX taf-߃°m-Is´ Imew-{]Xnmfn-tIcw DS®v AXnse sh≈-tØmSpIqSn nth- ]›m¬K-aw An-hm-cy-am-Wp-Xm-pw. Cu kz`m-Zn-°pI ]Xn-hp-≠v. im‡-Z¿i--Øn¬ CXns h-ssh-]-coXyw Ah-bpsS ioe-ß-tfbpw kzm[o-km[q-I-cn-°p∂ {]amWw bYm-h-kcw D≤-cn-°p- n-°p-∂p-≠v. Ch-bn¬Øs∂ hyp¬{I-a-{ZpX taf-∂p-≠v. Hcp tZho-t£-{X-Øn-em-sW-¶nte CXn-√m- ß-fpsS Xmf-L-S Hcp {]tXy-I-ssien Dƒs°m-bvI-bp-≈p. Kp≠¿´v nL-≠p-hn¬ ]m≠n F∂- ≈p-∂p-≠v. s]mXpth taf-ß-fp-tSbpw ]©-hm-Zy-Xv, _en-°-f-bp-hm≥ hmg-t∏m-f-sIm-≠p-≠m-°p∂ Øn-s‚bpw ]Xn-™-Im-e-߃ Ah-bpsS apdp-In-cq]-Øn¬ Ipcp-tØme dp-°p-Ip-Øn-b-Xm-sW∂p b-Im-e-Øns‚ ]cm-h¿Ø--ß-fm-Wv. B ASn-ImWp∂p (Kp-≠¿´v nL-≠p-]pdw 600). CXp c≠pw ÿm LS BZy¥w ne-n¿tØ-≠-Xp-am-Wv.h®p-tm-°n-bm¬, ]m≠n-tafw GtXm A]-cn-jvIr- AY-hm, GsX-¶nepw L´-Øn¬ AXv ewLn-°-Xtcm A[:IrXtcm Bb Hcp h¿§-Øns‚ GtXm s∏-´m¬, kmam-y-t{im-Xm-°-fpsS {i≤-bn¬ ]Xn-imt‡- b - I - e m- c q- ] - Ø nse hmZy- h n- t i- j - Ø n¬ ™n-s√-¶nepw, B Iem-cq-]-Øn-tmSpw Xmf-Øn-n∂pw ]cn-W-an-®tXm ]cn-W-an-∏n-®tXm Bhm≥ tmSpw sNøp∂ ISpØ A]-cm-[-am-Wv. XmfsØkm≤y-X-bp-≠v. Aß-s-bm-sW-¶n¬ t¿tIm¬ Cßs hnfw-º-c-s∏-Sp-Øp∂Xv Hcp ASn-ÿm--ndhpw imt‡-b-_-‘hpw ]m≠n-ta-fsØ AXn- X-XzsØ Ah-ew-_n-®m-Wv. B ASnÿmw sNº-{]m-No--am-°n-Øo¿°p-∂-Xm-bn-Im-Wmw. S-Xm-f-am-Wv. F∂p-h-®m¬ Xmf-ßsf ]Xn-™-n- taf-߃ {]I-S-am-°p∂ thsdmcp {]tXy-I- e- b n- s e- Ø n- ° p- ∂ Xv sNº- S - ° - W - ° n- e m- s W-X-bmWv NXp-c-{i-K-Xn. BZy¥w NXp-c{iKXnsb ∂¿∞w. Cu nb-a-a-p-k-cn®v ]©mcn 12 sNº-S-Ap-h¿Øn-°p∂ taf-ßfpw Ah-kmw AXn- bm-bpw, Nº 10 sNº-S-bm-bpw, sNº-Sbpw A©-te°v FØn-t®-cp∂ taf-hp-ap-≠v. BZy¥ NXp-c- S-¥bpw 8 sNº-S-bm-bpw, AS-¥bpw {[phhpw 7{i- K - X n- b p≈ taf- ß ƒ°v , Ime- ß ƒ Iem- i n- sNº-S-bmbpw, AXm-Xns‚ ]Xn-Im-e-Øn¬ h¿≤n-°msX ASpØ Ime-Øn-te°v IS-°p-hm≥ Ap- °p-∂p. {Ia-{Zp-X-ta-f-߃°v Cu nbaw _m[-I-a-hm-Zan-√. Ah-km-Im-eØn¬ am{Xw NXp-c{i-KXn - - - - √. AXns‚ Poh≥, Hmtcm L´-Ønepw Xmf-L-S-kzoI-cn-°p∂ taf-߃°v Ime-߃ Iem-in®v - b n¬ hcp- Ø p∂ sshNn- { Xy- a m- W v. CuASpØXnte°v {]th-in-°pI F∂ coXn kzoIm- sshNn{XywsIm≠v Hmtcm L´hpw hyXy-kvX-ambcy-hp-a-√. X∑qew Ah {Ia-ambn apdp-Ip-∂-h-bm- ssNX-y-Øn-p-S-a-bm-Ip-∂p. {Ia-{Zp-X-h¿§-ØnseWv. BZy¥w NXp-c{i-KXn-bp≈ taf-߃°v Imew- - - AwK-amb ]m≠n-ta-f-Øn¬, XpS°w apX¬ Hmtcm 12
 13. 13. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2010L´-Ønepw Xmf-ssi-enbpw Iem-i-co-Xnbpw tafw- ]S-]p-d∏m-Sp-Ifpw, bp≤-h´hpw, bp≤hpw a‰pw IpØn- - -sIm-´p∂ coXnbpw hyXym-k-s∏-Sp-∂p-≠v. CXm-Wp- n-d-®v, XpS¿∂v ]Xn™ ]Z-ßfpw kv{Xoth-j-cw-Xmpw AXns‚ BI¿j-Wo-bXbv°v {][m-amb - - K-ßfpw Ah-X-cn-∏n-®m¬ Acßv Dd-ßn-b-a-´m-Ipw.Hcp Imc-Ww. a‰p taf-߃°v, AXm-bXv hyp¬{I- CXv Hcp t]mcm-bva-bm-sW-¶n¬ {]kvXp-X-ÿnXna-{ZpX taf-߃°v, Cu kz`m-h-an-√-X-s∂. Ah hntijw hyp¬{I-a-{Zp-X-ta-f-ß-fnepw ImWmw. Hcp]c-s∂m-gp-Ip∂ Zn-Isft∏mem-sW-¶n¬, {Ia-{Zp- Imew XpSßn {ZpX-K-Xn-bn-seØn cwKw Iog-S-°n-X-ta-f߃ ]md-s°-´p-Ifpw Xmgvhmc-Ifpw nd-™- - °-gn-™m¬ B Imew Iem-in-°p-I-bm-bn. AtXm-X- e - Ø n- e qsS IpØn- ® m- S n- s bm- g pIn Npgn- I fpw sS, AtX-hsc nd-™p-n∂ mZ-[mc apdn™vi‡n-bmb Hgp°n-∂p-S-a-bp-ambhbpsS kz`m-h- A{]-Xy-£-am-Ip∂ Hcp {]XoXn DZv`q-X-am-Ip-∂p.amWv {]I-S-am-°p-∂-Xv. hyp¬{I-a-{ZpX hIp-∏nse {Ia- { Zp- X - t a- f - ß - f psS Ap- { I- a - I m- e m- t cm- l W{]kn-≤-amb ]©m-cn-bn¬ am{Xw k¿∆-km-[m-c- ssien-bm-tWm, AtXm hyp¬{I-a-{Zp-X-ta-f-ß-fpsSW- a mbn S- ∏ p≈ H‰t°m¬ k{º- Z m- b - a t{X CuZri-X-cw-Km-fl-I-Im-em-tcm-l-Wm-h-tcm-lWAXns kzmZn-jvS-am-°p-∂-Xv. an°-hmdpw c≠p coXn-bmtWm {]mNow F∂Xv N¿®m hnj-b-am-tImep-I-fp-]-tbm-Kn®v am{Xw a‰p hyp¬{I-a-{Zp-X t°-≠-Xm-Wv. Hcp hkvXpX tcsØ bp‡y-p-taf߃ Ah-X-cn-∏n-°p-∂Xp-sIm-≠mImw Ah kmcw n¿Æ-bn-®p-I-gn-™-Xm-Wv. sIm´p-I-fpsSZp¿e-`-am-bn-am{Xw cwK-sØ-Øp-∂-Xv. Ah-bnepw kz`m-h-Ønse {]mNo--XzsØ ASn-ÿm {]am-H‰t°m¬ k{º-Zmbw Acp-Xm-bvIbn-√. Hcp ]t£ - W- a m- ° p- I - b m- s W- ¶ n¬ {Ia- { ZpX taf- ß - f mWvtaf-Øns‚ ssZ¿Lyw Hcp LS-I-am-bn-´p-≠m-Imw. {]mNo--߃. F¶n¬ hyp¬{I-a-{Zp-X-ta-f-ß-fnseF¶n¬, Hs´ms° ]©m-cn-bpsS ka-b-tØmfw Xmf- ] - ≤ Xn XnI®pw A¿∆m- N o- - a mtb Xocp.{]tbm-Kn-°m-hp-∂Xpw A©p-Im-e-Øns‚ Nn´-bp- Cßs Cu c≠p taf-]-≤-Xn-I-fp-tSbpw Ime-≈-Xp-amb (N-º°v mep-Im-e-®n´-bp-ap-≠v) Nº- n¿Æbw sNøp-tºmƒ AtX hnj-b-kw-_-‘n-tafw hnc-f-amtb Ah-X-cn-∏n-°-s∏-Sm-dp-≈q. CSw bmbn Ah-bn¬ thtdbpw LS-I-߃ Hfn™p-ssIbpsS mZw sIm≠p-am{Xw ]©mcn "taP¿ In-S-∏p-≠m-Imw. Ah, Hcp ]t£, taf-ß-fn-tebv°vtafambn F∂-XmWv hmkvX-hw. ]©m-cn-bpsS Ipsd-°qSn shfn®w hoin-tb-°mw. A{]-[m--sa∂vC∂p S-∏p≈ ]Xn-Imew A{X ]g-°-ap-≈-X- {]Y-a-Zr-jvSym- t_m-[-ap-≠m-°p-∂-h-bmImw Hcps√∂p ÿm]n-°m≥ bp‡n-I-fp-≠v. AXn-p-apºv ]p:]T--Ønv apXn-cp-tºmƒ {][m--ß-fm-bn-Øo-Nº-bm-bn-cp∂p G‰hpw hen-b-ta-fw. Aßs cp-I.tm°p-tºmƒ ]m≠n-bpsS Akm-amy {]`m-h- Hcp ]Xnhv F∂ ne-bn¬ {Ia-{ZpX taf-tØmSv InS- n- e v ° m≥ {]m]v X - a m- ° m- mImw ߃ hyp¬{I- a - { Zp- X - t a- f - Ø ns‚ XpS¿®- b mbnC∂sØ ]Xn- I m- e sØ Nn´- s ∏- S p- Ø n- b Xpw {]tbm-Kn-°-s∏-Sp-∂p. Cu {IasØ Hcp {][m--h-CSwssI k{º-Zmbw Dƒs°m-≈n-®-Xpw. Fß-s- kvXp-X-bmbn ]cn-K-Wn-®m¬, hyp¬{I-a-{ZpX ]≤-bm-bmepw {Ia-{Zp-X-kz-`mhw DW¿Øp∂ sshIm- Xn-bn¬ n∂pw hyXn-N-en-®mWv {Ia-{ZpXzw cq]w-cn-Im-thi w hyp¬{Ia-{Zp-X-Xz-Ønv Ah-Im-i-s∏- sIm-≠p-sX∂p ]d-tb-≠n-h-cpw. CXv a‰p nK-a--Sm≥ km[n-°p-I-bn-√. Xnan-e-Ifpw a±-f-ßfpw Ah- ߃°v hn]-co-X-am-Ibpw sNøpw. AXp-sIm≠vcp-tS-Xmb `mK-߃ ka¿∞ambn {]tbm-Kn®v Hcp Cu {Iaw thsd h√Xpw [zn-∏n-°p-∂pt≠m F∂vIq´n-s°m´pw Ign™v CS-bv°bv°v cwKw Hgn™p- Atz-jn-t°-≠n-bn-cn-°p-∂p. CXn-p-apºv HcnSØpsIm-Sp-°p-tºmƒ, AtX-hsc a±-fhpw Xnan-ebpw kqNn-∏n-®-Xpt]m-se, t£{X-ß-fn¬ Xncp-ap-‰ØpwtN¿s∂m-cp-°nb i_vZ-{]-]©w A∏msS jvS- aXn-e-IØpw ]Xn-hp≈ Hcp tafw, aXn-e-IØps∏´v ]©-hmZyw Hcp n»-_vZm-h-ÿsb {]m]n- {]th-in-°m≥t]mepw Ah-Im-i-an-√mØ Hcp taf-°p-∂-Xm-bn-°m-Wmw. AtX-t]mse, IY-I-fn-bn¬ Ønv ]q¿∆mw-K-ambn Ah-X-cn-∏n-°p-I-bm-Wt√mBZy-cw-Kßfn¬ Xnc-tm-°p-Ifpw, Xt‚-Sm-´ßfpw, - - - ]Xn-hv. GtXm Hcp imt‡-b-k-{º-Zm-b-Øn¬ 13
 14. 14. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2010n∂pw Dcp-Øn-cn-™sX∂p k¶-ev]n-°m-hp∂ {Ia- -{Zp-X-ta-f-߃, i‡ym-cm-[m hn[n-I-fpsS {]tXy-I-X-Iƒs°m-≠mImw t£{X-a-Xn-e-IØp n∂pw{`jvS-am-b-Xv. i‡ym-cm-[-°v "aImc ]©IwAXy-¥m-t]-£n-X-ß-fm-Wv. im‡-Z¿i--Øn¬.""aZyw-amwkw XYm-a’yw ap{Zm-ssa-Yp--ta-hNaIm-c-]-©Iw IrXzm-]p-¿÷-∑ hnZytX (im-‡-Z¿iw 5. ]pdw 126)F∂p ImWp-∂p. aIm-c-]-©Iw Xs∂ euIn-I-sa∂pw buKn-I-sa∂pw c≠p-X-c-ambn IW-°m-°-s∏-Sp-∂p. hmNym¿∞-kzo-Ir-X-ßsf euIn-I-ß-sf∂pw [zym¿∞-kzo-Ir-X-ßsf buKn-I-sa∂pw ""Iuf-an-{i-]-Yu-tl-bu-n-Xyw-Ku-cn-Zzo-Pm-Xn`n:IW-°m-°p-∂p. AYhm t`mK-kw-_-‘m¿∞-kzo- im‡-Z¿iw Cu hnj-b-Øn¬,Ir- X - ß sf euIn- I - s a∂pw cmP- t bm- K - k w- _ -‘m¿∞-kzo-Ir-X-ßsf buKn-I-sa∂pw hyh-l-cn- "im‡mmw Ipem-Nm-tcm-an-{im-Nmc:ka-bm-Nmc:°p-∂p. buKnI am¿§-Øn¬ ]©-a-Im-c-߃°v, CXn-t`-tZ am¿§-{X-b-ap-Ny-tX. tXjmw at[yb {X]q¿t∆m‡ euIn-I-]-©-a-Im-cmWmw {Iobm1. aZyw flI: {]tbmtKm h¿Ø-tX, XYm NXp¿∆-¿§mWmw ""tkma-[m-cm-£tcZvbmXp {_“-c{‘m-Zz-cm-tX - - at[y- I m- a kym¿∞ky- N - ] p- c p- j m¿∞- Z z- b ky ]oXzm--µ-a-b-kvXzmwb:k Gh aZy-km-[I: em`m¿∞w apJy-`m-th-m-p-jvTm--©-hn-ZytX k2. amwkw Gh Ipe-am¿t§m thZ-hn-cp≤: am˛-i_Zm-{Z-km-t⁄-bm-XZw-im≥ck-m-{]ntb - v - - (im. Z. 125) kZmtbm`-£-tb-t±-hn-k-G-h-amw-k-km-[I: F∂v hn[n-°p-∂p. `mhm-Nm-c-N¿®-bn¬ Ah-Xs∂3. a’yw im‡-Z¿i--Im-c≥ kn≤m-¥n-°p-∂p. hniz-km-c- KwKm-b-ap--tbm¿Ω-t≤y-Zzua’ym NcX:kZm X-{¥-{]-Imcw. Xua-’u-`£tbZvbkvXp-k`th-∑’y-km-[I: - - - - - -4. ap{Zm "sshZn-Iw-ssh-jWhw ssihw Z£nWw]m-ihw kvarXw v kl-{kmcw alm-]tfl I¿Æn-Im-ap-{Zo-Xm-Ntc¬ - kn≤m-¥-hm-ta-ho-tcXp Znhyw k¬°u-f-ap-NytX BflmX- s s{X- h - t Z- t h- i n- t I- h e:]mc- t Zm- ] a: CXn¬ n∂pw DØ-a-]-ip-`m-h-Ønv sshZn-I-ssh- kqcy-tIm-Sn-{]-Xo-Im-i-›-{µ-tImSn kpio-Xf: jvWh ssih-Z-£n-Wm-Nm-c-ß-ft{X hnln-X-am-bn- AXo- h - I - a - o- b - › - a - l m- I p- W v U - e n- o- b pX: ´p-≈-Xv. hoc-`m-h-Ønv hmam-Nm-chpw Znhy-`m-h- bky-⁄m-tm-Z-b-kvX-{X-ap-{Zm-km-[-I-D-Ny-tX. Ønv Iufm-Nm-chpw BN-c-Wo-b-ambn hcp-∂p.5. ssaYpw k¿t∆m-√m-k-X-{¥-Øn¬, Ipe-Ip-WvUen-o-i‡n¿t±-ln-mw-tZ-l[m-cnWo - - - ""BNm-c-aqew PmXn: kymZm-Nmcm:imkv{X-aq-eI: Xbm-io-hky-kw-tbm-tKm-ssa-Ypw ]cn-Io¿ØnXw - tZh- h mIyw imkv { X- a qew tZh:km[- I - a q- e I: (im-‡Z¿iw 5) - {Inbm- a qew km[- I - k y- { Io- b m- ] o- ^ - e - a q- e ImF∂ k¶-ev]-am-Wv. im‡-∑m-cn¬Øs∂ Iuf- ^e- a qew kpJ- t ah kpJ- a m- - µ - a q- e Iwan-{X-k-a-bm-Nm-c-t`-Z-ap-≠v. Ch-bn¬ {]Ya ]pcp- Bµw ⁄m-aqew N ⁄mw t⁄b-ky-aq-eIwjm¿∞- { ]m- ] v X n- ap- J y- e - £ y- a mbn ImWp∂ XØz⁄mw t⁄b-am{Xw XØzw-ln-{_-“aq-eIw -IufnI X{¥w thZ-hn-cp-≤-am-sW∂p ⁄mm¿Æ- {_“-⁄m--ssa-Iy-aq-e-ssaIyw ln k¿∆-aq-eIwh-X{¥w kqNn-∏n-°p-∂p. sFIyw-ln-]-c-ta-im-n-`m-hm-XoXw kpn-›nXw 14
 15. 15. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2010Hcp hy‡n `mhm-Xo-X-mbn Xocp-∂-Xns‚ {Ia- Iuf-am¿§w thZ-hn-cp-≤hpw {_m“-W¿°vat{X Cu hcn-I-fn¬ hnh-cn-®n-cn-°p-∂-Xv. im‡- njn-≤-hp-am-sW-∂n-cn-s°, AXp-ambn _‘-s∏´Z¿i--Im-c≥ Cu hnjbw "k¿∆w-J-ev]n-Zw-{_“ Hcp Iem-cq-]-Øns‚ k¥-Xn-bmb {Ia-{Zp-X-ta-f-F∂ D]-n-j-Zzm-Iy-Øn-te°v FØn-®n-cn-°p-∂p. sØ, thZm-Nm-c-k-abm--Nm-c-n-jvT-amb t£{Xm-¶-""tl ]c- t a- i mn! BNm- c - t ah h¿Æmmw W-Øn¬, Cu nebv°v {]th-in-∏n-°p-∂-Xnte{]Y- a - I m- c - W w. BNm- c - › - i m- k v { X- P y:, tZh A¤p-X-s∏-Sm-p-≈p. Hs´ms° Iuf-am¿§-kzo-Ir-hmIym- n- i m- k v { Xm- W n, tZh- › - k m- [ ssI:]qP X-ß-fmb tZho-t£-{X-ß-fn-emWv {Ia-{Zp-X-ta-f-ob:, {Inbm- h m≥ Jep- k m- [ I: {Iobm- N - ^ e ߃ {]mIm-c߃°p-≈n¬ {]th-in-°p-∂Xv. AY- - -km[n- I m, ^e- › - k p- J - t a- h , kpJ- a m- µw: hm˛s]cp-hw ]qc-Ønv Bdm-´p-]pg imkvXm-⁄maq-eam-µ: t⁄b-aqew ⁄mw, t⁄b - hns‚ ]m≠n-tafw DZm-l-cWw ˛ CX-c-t£-{X-ß-am{Xw XØz- a q- e w, XØzw ln {_“- a q- e - I w, fn¬ S-∏p-s≠-¶n¬ AXnv {]tXyI Imc-W-hp-{_“-⁄mw sFIy-aq-ew, sFIyw ln k¿∆ ap-≠m-Ipw. B hI {]tXyI hnj-b-ß-fn-tebv°vaqe-Iw, k¿∆w-J-ev]nZw {_t“Xn IS-°p-∂Xv Cu ]T-Øns‚ AXn¿Øn°pw A∏p- - (im. Z. 5 ]pd. 119) d-Øm-Wv. Imc-Ww, {]kvXpX hnjbw Ap-jvTm-B- µ - a mWv {_“- Ø ns‚ cq]- K p- W - ß - s f∂v -]-c-ß-fmb a‰p-Nn-e-Xns B{i-bn-°p-∂p-≠m-I-hmZyhpw thZhpw F∂ teJ--Øn¬ hy‡-am- Ww. am{X-a-√, s]cp-hw Bdm-´p-]pg ]qc-°m-eØv°n-bn-´p-≠v. taep-≤-cn® k¿t∆m-√m-k-X-{¥-Ønse B {]tZ-i-hm-kn-Iƒ°v {]tXy-I-ambn Nn´-s∏-Sp-hcn-I-sf-s°m≠pw hniz-km-c-X-{¥-Ønse hcn-I- Øn-bn-´p≈ s]cp-am-‰-®-´w-t]m-se, Hcp {]tZ-i-sf-s°m≠pw Iuf-am¿t§m-ev]-∂-ß-fmWv taf-ß- Øns‚ apgp- h ≥ c£m- I ¿ØrXzw Iøm- f p∂sf-∂pw, Ah-bn¬ {Ia-{Zp-X-ta-f-ß-fpsS {]kvXp- aq¿Øn F∂p IW-°m-°-s∏-Sp∂ Hcp alm-t£-kz-`mhw Cu nK-a--Ønv IqSp-X¬ B°-ap-≠m- {X-Øns‚ X´-I-Ønse a‰p t£{X-ß-fnse NS-°p- ∂ p- s ≠∂pw a-   n- e m- ° mw. Iuf- a m¿§- ßp-Iƒ B aq¿Øn-bpsS lnX-a-p-k-cn®v nP-s∏-Øn¬Øs∂ euIn- I hpw buKn- I - h p- a mb Sp-Øn-b-h-bp-am-Imw. ChnsS sshZnI ssZhn-I-am¿§ßfp-≠-t√m. ]pcp-jm¿∞-ß-fn¬ A¿∞-Im- am¿§m- p- k m- c n- b mb Hcp tafw, an{i- s Iutfm-a- ß sf e£ywh®p≈ {Kmay- I - e m- c q- ] - ß - f n¬ ev]∂amb thsdmcp taf-Ønv ]q¿∆mw-K-ambnn∂pw Dcp-Øn-cn-™-h-bm-hWw Ch. Imfn-Im-]p- {]tbm-Kn-°p-∂-Xnse kmwK-Xyhpw HuNn-Xyhpwcm-W-Øn¬ _en-{In-b°v arK-߃°p ]I-c-am-bn, ]T-hn-jbam-°p-Ibm-Wv. Ie-i߃ ]qPn-°p-tºm- - - - - gpw, Ah _nw_-Øn-em-Sp-tºmgpw cwK-{]-thiw""Iqivam-WUan-£p-JWU©aZy-amw-km-khGhN v - - v - - - - - - sNøp-∂, AXp-sIm≠pw sshZn-I-ssZ-hn-I-am¿§m-GtX_en-kam:t{]m‡m-kXr-]vtXm-Om-Kam:kZm v p-km-cn-bm-Ip∂ sNº-S-ta-fw, aXn-¬°-I-Øp- (Im. ]p. 67. 25) t]mepw {]th-in-°m-¿l-X-bn-√m-Ø{X {`jvSp-I-F∂pw, aZy-Øn-p-]-I-c-am-bn, ev]n-°-s∏-´n-´p≈ Hcp taf-Ønv AI-º-Sn-bmbn""Ah- i yw- h n- l n- X w- b - { X- a - Z yw- X - { X- Z znP:]p: Xocp-∂Xv A¤p-X-Ønv hI-¬Ip-∂p. sNºSmcn-tI-tem-Z-Iw-Imw-tky-Xm-t{a-hm-hn-kr-tP-∑[p: Xmf-Øn¬ sNº-S--S-bn¬ mep Ime-Øns‚ Nn´-F∂pw ImWp-∂p. mfn-tI-csh≈w {_m“-W¿°p- - bp≈ km£m¬ sNº-S-ta-f-Øns‚ GI-tZicq]-th≠n hn[n®-Xm-sW∂pw hy‡-am-Wv. Iq´-Øn¬ km-Zr-iyw-t]mepw {]I-Sn-∏n-°mØ Cu sNºS taf-tN¿°-s´, ]m≠n-ta-f-Øns‚ AXm-bXv {Ia-{ZpX sØ- Ø - s ∂ Ft¥, GI Xmf- Ø n¬Øp- S ßntaf-Øns‚, ]q¿∆-cq-]-ß-fn¬ Hs∂s∂-¶nepw A¥y-L-´-Øn¬ am{Xw ˛ Iem-i-ß-fn-en-s√-∂-√,k¶¬∏n-t°≠ apSn-tb‰v F∂ Iem-cq]w thW- taf-am-Wn-hnsS {][mw ˛ sNº-S--S-sb, AXm-sa∂p n›-bn® Znhkw CØcw nth-Zy-߃ bXv sshZnI ssZhoI am¿§sØ kzoI-cn-°p∂S-Øm-dp-s≠∂v Adn-hm-bn-´p-≠v. {Ia-{Zp-X-ta-f-Ønv ]q¿∆mw-K-ambn thW-sa∂p 15
 16. 16. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2010n›-bn®p? AXn¬ shdp-samcp bmZr-—n-IX am{X- em-i-ß-fn¬ Ct∏mƒ S-∏p≈ Xmf-L-S--bnseta-bp≈p F∂pw, ]n∂oSv AXv Hcp NS-ßmbn amdn- ]©m-cn-km-∂n≤yw Hcp ]t£ ho--am-Imw.b-Xp-am-sW∂p ]d-s™m-gn-bp-∂Xv Xo¿Øpw _men- F∂m¬ CXns‚ Ah-km Ime-Øn¬, Cu tafwi-am-Wv. ]m≠n taf-Ønv ]q¿∆mw-K-am-bn-s°m-´p-tºmƒ, {]kvXp sNºS taf-tØbpw XpS¿∂p≈ ]©mcn {]Xy-£-s∏-Sm-dp-≠v. Cu taf-Øns‚ Ah-{Ia-{ZpX taf-tØ-bpw, Ah-bpsS LS--bpsS ASn- km Ime-Ønse BZysØ CS-°-em-i-Øn-p-ap-ÿm--Øn¬ hni-I-ew sNbvXp ]Tn-®m¬ Hcp ºmWv Cu ]©m-cn-Iƒ cwK-{]-thiw sNøp-∂-Xv.]t£ Cu BImw- £ bv ° v ]cn- l m- c - a m- I mw. {Ia-{Zp-X-ta-f-amb ]m≠n-bpsS c≠mwIme-Øns‚t£{X- ß - f nse Xncp- a p‰Øv Ieiw ]qPn- ° p- c≠mw L´-amb CS-Im-e-Ønepw Chsb I≠p-tºmgpw BSp-tºmgpw sIm´m-dp≈ Cu sNºS taf- ap´mw F∂p-h®v ]m≠n Hcp ho taf-]-≤-Xn-bm-Ønv c≠p-Im-e-Øns‚ Nn´-tb-bp-≈p {io`q-X-_- sW∂pw sNºS-tb-°mƒ A¿∆m-No--am-sW∂pwen-bn¬ hen-b -_-en-°-√n¬ Xqhp-tºmƒ DØ-c- hymJym- n- ° p- ∂ Xv bp‡n- k - l - a m- I - b n- √ . HcptI-c-f-Ønepw DØ-c-a[y tIc-f-Ønepw Cu taf- ]t£ ]m≠n-ta-f-Ønepw Nne- L-Sm hnti-j-amWv ]Xn-hv. B kµ¿`-Øn¬ Zp¿e-`-am-sb-¶nepw ߃ CS-°m-eØv h∂p-s]-´n-´p-≠m-Imw. ]©m-cn-32 A£-c-Øns‚ Hcp ]Xn-™-Im-ew sIm´n-t°- ta-f-Ønse C∂sØ ]Xn-Imew Hcp ho kw`m-t´m¿Ω-bp-≠v. AXv 16 A£-c-Øn-ep≈, ChnsS h--bm-sW-∂v, AXn-p-am{Xw k¿∆-km-[m-c-W-bm-]T hnj-b-am-°m-p-t±-in-°p∂ taf-Øns‚ {]Y- bp-≈Xpw C∂sØ ]Xn-Im-e-Øns‚ cq]-km-Zr-a-Imew Xs∂-bm-sW-s∂mcp ]£-ap-≠v. F∂m¬ iy-ap-≈Xpamb Hcp c≠mw-Im-em-cw` ssien-D-≈-sNº-S-ssi-en-bnepw AS-¥-ssi-en-bn-ep-ap≈ taf- Xp-sIm≠v Ap-am-n-°mw. B hn[-Øn¬ ]m≠n-ß-fpsS Ime-ß-fpsS Xodp-I-emi coXn Cu ]Xn- ta- f - h pw, Hcp]- t £, Hcp ho- I - c - W - Ø ntmIm-e-Ønepw ImWp-∂p-≠v. AXp-sIm≠v AXv Hcp ]p:{Iao-I-c-W-Øntm hnt[-b-am-bn-´p-≠m-Imw.{]tXy- I - I mew Xs∂- b m- s W∂ nK- a - - Ø n- ]m≠n-ta-f-Ønv apºv sIm´p∂ sNºS taf-tebv°v Xncn-®p-h-cmw. Cu sNºS taf-Ønv a‰p Øns‚ Ah-km--Im-e-amWv ChnsS ]T--hn-j-b-hyp¬{I-a-{ZpX taf-ß-tf-°mƒ LSm]c-ambn am-°p-∂-Xv. aptº kqNn-∏n-®-t]m-se, CXns‚Nn¥n-®m¬ ]g-°ap-s≠∂p t_m[y-am-Ipw. a‰p taf- - c≠mw-Im-e-Øns‚ BZysØ CS-°-em-i-Ønvß-fpsS Xmf-h-´m-h-km--Øn-se-t∏mse CX-c-Xm- aq∂p sNºS h´w apºp apX¬ Xmf-L-S--bn¬f-J-WvU-ßsf CXn¬ Is≠Øp-I-bn-√. CS-°m- hyXymkw hcp-Øp-∂p. Nne-ta-f-ß-fn¬ Ah-km Ime-Øn¬ AS-®p-Xmfw ]nSn-®n- cp-∂Xv Ipg-adn-bp-∂Xn-p-tijw - - Xpd-∂p-]n-Sn-°m-dp-≠v. F∂n-cp- ∂mepw Xmf- L - S - - b n¬ hyXymkw hcp-Øm-dn-√. Cu Xmf-L-S-m-am-‰-Ønv {]k-‡n- sb¥v F∂v Nn¥n-t°-≠n-bn-cn- °p-∂p. Hcp tafw XpS-ßn-bm¬ XpS- ß n- b - I m- e - Ø n¬ km[m- cW Dcp- f p- t Im¬ ]Xn- h n- √ . XpS¿∂p≈ Ime-ß-fn¬ ]Xn- hp- a p- ≠ v . ]Xn- h p- s ≠- ∂ - X n¬ IqSp-X¬ n¿∫-‘hp-am-Wv. Cu - 16
 17. 17. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2010sNº-S-ta-f-Øn¬ XpS- ßnb Ime-Øn¬ Dcp-fp- {]Ya Iem-i-Øn-p-apºv {]I-Sn-∏n® hnti-j-Xm-f-tIm¬ ]Xn-hn-√. c≠mw Ime-Ønepw ]Xn-hn-√. L-S-sb {]tbm-Kn-°p-∂p. BZy-Xm-f-h-´-tijwCXv CXns‚ am{Xw {]tXy-I-X-bm-Wv. am{X-hp-a- c≠m-asØ Xmf-h´w AS-®p-]n-Sn-®mWv XpS-ßp-∂-√, AtX- h sc Hcp Iem- i - h - ´ - Ø n¬ Xmf- h - ´ - Xv. C°m-c-W-Øm-epw, {]kvXp-X-Xm-f-h-´m-h-kmw߃°v Hcp sNºS ofhpw Hmtcm sNº-Sbpw Iem-i-sa-Sp-°p∂p F∂-Xp-sIm≠pw, ]m≠n-°p-ap-AXns‚ bYm¿∞ kz`m-h-hp-ap-≈-h-bm-Wv. Iem- ºv sIm´p∂ sNº-SbpsS c≠mw Ime-Ønse BZy- -i-tijw c≠m-asØ Xmf-h-´-ß-fn¬ Iem-i-ß- I-em-i-tijw F√m c≠mw Xmf-h-´-Øn-ep-amWvfp-sa-Sp-°p-∂p. Cu kµ¿`-Ønepw Hcp Iem-i-h-´- Iem- i - s a- ∂ p- d - ∏ n- ° mw. tafm- h - k m- - Ø nseØn¬ F´p sNº-S-Itf D≠mIq F∂-Xp-sIm≠v coXnsb Kuc-h-am-sb-Sp-t°≠ Bh-iy-ap-s≠∂ptaf-Øns‚ LS--bn¬ hyXym-k-ap-s≠∂p ]d-bp- tXm∂p-∂n-√. taf-i-cocw Ign-™p-h-t√m. A©-∂Xv A¿∞-iq-y-am-sW∂v Hcp hmZ-K-Xn-bp-≠v. S¥ memw Ime-Øn¬ BZy¥w Cu coXn-bm-taf-ßfn¬ ASp-ØSp-Øp≈ Xmf-ßfn¬ H∂v Ah- - - - sW-∂-Xn-m¬ sNº-S-tafw Cu coXn AXn¬km- n- ® p- s h∂pw ASp- Ø Xv XpSßn F∂pw n∂pw IS-sa-SpØp F∂v hymJym-n-°p-∂Xv Bfl-Fßs n¿Æ- b n°mw? H∂pIn¬, ]©mcn l-Xym-]-c-am-Wv.A©mw Ime-Øn-se-t∏mse ˛ AXn¬ Xpd-∂Sn taf-ß-fpsS ASn-ÿm kn≤m-¥-ß-fn-sem-am{X-ta-bp≈p ˛ IrXy-ssZ¿Ly-ß-fn¬ ImWp∂ ∂t{X Hcp Iem-i-h-´-Øn-se-am-{X-a√ Hcp Ime-n»-_vZ-{Inb CXv shfn-s∏-Sp-Øp-∂p. as‰mcp Xc- Ønse Xmf-h-´-ß-fpsS A£-c-Im-ehpw Xpey-am-Øn¬, Hcp Xmf-h-´-Øn¬ Xmfw ]nSn-°p-∂Xv I-W-sa-∂-Xv. ]T--hn-j-b-amb sNº-S-tafw CuAS®pw Xpd-∂p-am-sW-¶n¬, XpS¿®-bmbn IqSp-X¬ kn≤m-¥sØ Ap-k-cn-°p-∂n-√. ta¬ hnh-cn-®-XhW Xpd∂p]nSn®v Hcp n»- _ vZ- { In- hn[w Xmf-h-´-ßsf n¿Æ-bn-®m¬ Hcp Iem-i-h-bbv°ptijw ho≠pw AS-®p-Xmfw ]nSn®p XpS- ´-Øn¬ BsI-bp≈ c≠p Xmf-h-´-ß-fn¬ BZy-ßp-∂Xv Hcp Xmf-h´w Ign™v ASpØ Xmf-h´w tØ-Xnv 24 A£-chpw c≠m-a-tØ-Xnv 40 A£-XpSßn F∂Xns‚ kpN--bm-Ipw. Hcp XhW c-hp-am-sW∂p ImWmw. CsXt¥ Cßs; As√-AS®pw ]ns∂ Xpd∂pw sNºS memw-Im-ew- ¶n¬ F¥n-n-ßs Nn´-s∏-SpØn? bi:ico-c-mbt]mse Xmfw ]nSn-®m¬ Cu kz`mhw hy‡-am-I- Iem- a - W v U ew sslZ- c m- e n, apdn- b - S ¥ C∂pbn-√. AS¥ aq∂mw Ime-Øn-epw, mep-Im-e-am-bn-s°m-´p∂ Nº-ta-f-Øns‚ memw Ime-Ønepw ImWpw-hn[w Xn{i-ambpw JWvUambpw an{i-ambpw -IqSp-X¬ AS®pXmfw-]n-Sn-°p-∂Xpw kzoImcya-√. Xmfw-]n-Sn-®p-]mSn h´w-h®p Iem-i-߃°v h´w-X-Ch-sbms° B taf-ß-fpsS ssien-I-fm-Wv. CXv ´p-tºmƒ Xn{i-ambn ]cn-W-an-®-Xv, ]q¿∆m-Nm-cy-∑m-A©-S¥ aq∂mw Ime-Ønepw ImWmw. c≠m- cpsS {i≤-°p-dhp-sIm-≠m-sW-∂p kqNn-∏n-®Xp-t]m- - -asØ JWvU-Øn-p-ti-j-ap≈ me-£c sNº- se, sNº c≠mw Ime-Ønse {]kvXpX ÿnXnSsb c≠m-asØ JWvU-tØmSv tN¿Øp-]n-Sn-°p- hntijw taf-I-em-Zm¿i-n-I¿°v ssI∏ng h∂-∂Xv {i≤n-®m¬ Cu hn{`m-¥n°v kam-[m--am-Ipw. Xm-sW∂v A`n-{]m-b-s∏-Sp-hm≥ X°-h-Æ-ap≈Xpd-∂p≈ B Iq´n-∏n-Sp-Ø-tØmsS am{Xta Xmf- Xt‚Sw Cu teJ-I-n-√. adn-®v, B coXn ]q¿∆m-h´w ]q¿Øn-bm-hp-∂p-≈q. CXp-t]mse {]kvXpX Nm- c y- ∑ m¿ t_m[- ] q¿∆w k∂n- t h- i n- ∏ n- ® - X m-sNºS taf-Øns‚ c≠mw Ime-Ønse BZy-I- sW∂pw AXn¬ thsd Fs¥ms°tbm Hfn™pem-i-ti-j-ap≈ c≠m-asØ Xmf-h-´-߃ cq]-s∏- InS-∏p-s≠t∂m Hfn∏n-®p-h-®n-´p-s≠t∂m hniz-kn-Sp-∂-Xp-Im-Wmw. ]©mcn aq∂mw Ime-Øn-tebpw °p-Ibpw sNøp-∂p.memw Ime-Øn-te-bpw-t]mse Iem-i-tijw n»- "hmZyhpw thZhpw F∂ teJ- - Ø n¬_vZ-{In-b-bn-√msX Hcp sNº-S-ofw Iem-i-tØm- sNº-SS sshZn-Ihpw ssZhn-Ihp-am-sW∂v hy‡- - -sSm∏w Iq´n-∏n-Sn-°p-∂Xpw ImWmw. AtXm-Sp-IqSn am-°n-bn-´p-≠v. sNº-SXm-fØn¬ sNº-SSbn-ep≈ - - - - - 17
 18. 18. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2010Hcp taf-am-Wt√m ]T-hn-j-bw. ap≥]v hy‡-am- am-Wv. ]Xn-Im-e-Ønepw c≠mw-Im-e-Ønepw CS°°n-b-t]mse Cu tafw, BtLmj ka-bØv emi-k-a-bØv NXp-c-{i-KXn {]Z¿in-∏n-°p-∂p-s≠-{]tbm-Kn-°m-dp-≈Xpw mep-Im-e-Nn-´-bp-≈-Xp-amb ∂Xv hnK-Wn-®√ Cßs Ipdn-®-Xv. ÿmbn-bmbnsNºS taf-hp-ambn LSbn¬ bmsXmcp kmay- NXp-c-{i-KXn Ah-km--Im-e-Ønte {]I-S-am-Ip-hp-an-√. Cu taf-Ønv BtLm-j-]-c-X-sb-°mƒ ∂p≈p F∂ A¿∞-Øn-emWv Aßs Ipdn-®-IqSp-X¬ Ap-jvTm-n-I-X-bn-emWv {]m[m-yw. Xv. Cu hkvXp-Xbpw CS-°-em-i-ß-fnse NXpc-CXns‚ ]Xn-Im-e-Ønepw c≠mw Ime-Ønepw {i-KXn kzoIm-chpw ]T--hn-j-b-am-t°-≠-Xm-Wv.Xmbw-]-I-bnse FÆ-߃ sIm´m-dp-≠v. CXp-t]m- "aImc- X Øz ]©- I - ß - f psS euInIse, ]©m-cn-tafw Ign™v AS¥ aq∂mw-Imew k¶ev] {][m--ß-fmb {Kmay-I-em-cq-]-ß-fn¬XpS-ßn-bmepw FÆ-߃ sIm´m-dp-≠v. Cu sNº- n∂p-ev]-∂-amb {Ia-{Zp-X-ta-fw, Ah-bnse {]tbm-S-tafw apºp ImWn-®-t]mse {][m--ambpw Ie- K-P-y-{]-IrXn {]I-S-am-°p-∂p-s≠-¶n¬, AXv A-i-߃ ]qPn-°p-tºmgpw BSp-tºm-gp-amWv sIm´m- h- [ m- - X - a q- e - a m- s Wt∂m _ln:t{]c- W - a q- e - a m-dv. AXp-sIm-≠p-Xs∂ Ie-i-s®ºS Fs∂mcp sWt∂m hymJym-n-°p-∂-Xn-t-°mƒ, B coXn-t]cp-IqSn CXn-p- bpsS {]Xn-^-e-≠v. AjvS-_-‘- -am-sW∂v hne-I-eiw ho-I-c- bn-cp-Øp-∂-Xn-em-W- I - e iw apf- hnt√ bp‡n-k-]qP F∂n- l-Xbpw _u≤n-hbv°pw CXp- I- X bpw IqSp-Xs∂ sIm´p-∂p. X¬? F¶n¬tZho- t £- { X- ß - aØp-]n-Sn®vfnepw a‰pw Ifw- ]q¿∆m-]-c-_-‘-]q-Pbv°pw CXp- an-√m-tXbpwXs∂ sIm´p-∂p. Bp-]q¿∆n-t_m-apSn-tb-‰n¬ Imfn [-an-√m-tXbpw]pd-∏mSv Cu taf- ]q¿t∆m-Ø-c-tØm-sS-bmWv h¿Ø-am-m-⁄-XpS-ßmdv Aßs Ap-jvTm--kz-`mhw XnI-™p- ambn btYjvSw kzmflm-p-`q-Xn°p tN¿∂-]Snn¬°p∂ Cu taf-at{X imt‡-b-I-em-k-¥- nb-a-c-ln-X-am-bn-Øs∂bp≈ Hcp {]tbm-K-kz-Xnbpw t£{X-a-Xn-eIw njn-≤-hp-amb ]m≠n-ta- `mhw ]m≠n-tafw {]I-Sn-∏n-°p-∂p-≠m-h-Ww, Ah-f-Ønv ]q¿∆mw-K-ambn sIm´p-∂-Xv. Ft¥ AX- km--Im-e-Xm-f-Ønv Hcp "XInSbpw Hcp "Xcn-ßs? t£{X-Ønse Ap-jvTm hnj-b-ß-fn¬ InSbpw tN¿∂ cq]-amWv ]m≠n-°p-≈-Xv. CXn¬kPo-h-am-bn-cw-K-sØ-Øp-∂, ]cn-ip≤n ]c-am-h[n BZy-JWvUamb "XInS, Hmtcm-L´Ønepw hyXy- - - - -Bhm- l n®ph®n- ´ p≈ Cu tafw, Aip≤n kvXamb LS {]I-Sam-°p-∂p. "taf-ßfnse nKq- - - -Bthmfw kzmwio-Icn-®sX∂p ap{Z-Ip-Øs∏-´n-´p≈ - - - -V-X-Iƒ F∂ teJ--Øn¬ taf-߃ Xmf-ß-]m≠n-ta-f-Ønp ]q¿∆mw-K-ambn Ft¥ n›-bn- fpsS taf-am-sW∂ hkvXpX hni-Zo-I-cn-®-t∏mƒ°-s∏´p? AXpw bmZr-›n-I-am-Im≥ hgn-bn-√. Cu hnj-bsØ kv]¿in-®n-cp-∂p. aq∂mw Ime- {Ia-{ZpX taf-h¿§-Ønse {][m AwK-ambn Ønse aq∂-£cw Dƒs°m-≈p∂ "XInS F∂]m≠n-ta-fw, BZyw kqNn-∏n-®-t]m-se, Ah-km-- BZy-JWvUw ]Xn-Im-e-Øn¬ 12 A£-c-ambnIm-e-Øn¬ NXp-c-{i-K-Xnsb {]m]n-°p∂ Hcp taf- h¿≤n-°-W-a-t√m. Cu 12 A£cw Bd-£-c-ap≈ 18
 19. 19. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 20101˛Dw 3 A£-c-ap≈ 2˛Dw ]©m-cn-I-fm-bn-°m-Wmw. km-n-∏n-°m≥ {ian-®m¬ ˛ A[zm--ap≠v ˛ CuCXp-Xs∂ 2˛mw Ime-Ønse BZy-L-´-Øn¬ 4 {]IrXw Ipsd-°qSn hy‡-am-Ipw. CXp-sIm≠vA£-c-ap≈ 3 sNº-S-bm-bn-Øo-cp-∂p. ]Xn-Im-e- h∂p-Iq-Sp∂Xv Cu {Ia-cm-ln-Xyw, B Iem-cq-]-Ønse BZy-J-WvU-Ønse 6 A£-c-ap≈ ]©m- Øns‚ amXr-I-e-bpsS `mh-X-e-ßsf Cu tafwcn, Hcp n»-_vZ-{In-b-°p-tijw 4 AS®pw H∂p Ap-h¿Øn-°p∂p F∂-Xm-W-t√m.Xpd- ∂ p- a mbn he- ¥ - e - b n- e qsS {]I- S - a m- I p- ∂ p. ]m≠n-bpsS ]q¿∆mw-K-ambn sIm´p∂ sNº-]m≠n XpS-ßp-∂Xv 28 A£-c-Øn-em-sW-¶nepw Sbpw CXp-t]m-ep≈ Hcp {]Ir-XsØ {]I-S-am-°p-taf ka-bØv he-¥-e-bnse A£c kwJy 14 ∂p- ≠ v . AXns‚ c≠mw Ime- Ø nse BZy- I -Btb ImWp-I-bp≈q F∂pw, Iemika-bØp emiØnp ap∂p Xmf-h´w ˛ sNº-S-h´w ˛ apºpam{Xta 28 A£cw he-¥-e-bn¬ {]I-S-am-Ip-I- apX¬ kzoI-cn-°p∂ LSmhntijw GXm≠vbp≈q F∂pw "taf-ß-fnse nKq-V-X-Iƒ F∂ ]m≠n-bp-ambn sshIm-cnI Xe-Øn¬ tbmPn-°p-teJ--Øn¬ ImWn-®n-´p-≠v. Cu ]Xn-Im-e-L´w ∂- X m- b n- I m- W mw. apdbv ° p sNº- S , AXns‚CS-°-em-i-Øns‚ BZy-L-´-Øn¬ 4 A£cw ssien-bn¬Øs∂ A©p-Xm-f-h-´-߃ apgp-hpwhoX-ap≈ aq∂p sNº-S-bm-°n-am-‰p-∂p. XpS¿∂v Ign™v s]s´∂v LS--am-‰p-∂Xv CXmWv hy‡-c≠mw Xmf-h-´-Øn¬ ncØn 10 XhW AS®pw am-°p-∂-Xv. CXpw Xmf-h-´-ß-fnse A£c kwJy-H∂p Xpd∂pw Aßs 11-˛Dw BZysØ n»- bnse Ak-a-Xzhpw IqSn-bm-Ip-tºmƒ, euInI_vZ-{In-b-bpw-Iq´n 12 A£-c-am-°p-∂p. Xpd-∂-Sn-bn- Iuf-am¿§m--p-km-cn-I-fpsS am-k-n-ebv°p X°-te°p IS-∂m¬ taf-Ønp Xmfw ]nSn-°p∂ hÆw sNºSbv°v cq]-t`Zw hcp-∂p. Hcp ]t£,coXnbpw amdp-∂p. H∏w Iem-i-Øn-t‚bpw 2˛mw Cu cq]-`m-h-t`-Z-ß-sf-s°m≠v ]m≠n-tafw XpS-Imew apX¬ Xpd∂p Xmfw ]nSn-°p-I-bmWv ]Xn- ßp-hm≥ ]‰nb A¥-co£w krjvSn-°p-I-bmtWmhv. AtXmsS tafw 14 A£-c-Øn-tebv°p IS-∂- CXns‚ Dt±iyw?Xp-aq-ew, CS-¥-ebnse sIm´p-IƒIqSn IW-°m-°n-bm¬ 4 A£-c-ap≈ 3 sNº-S-Isf BZy-J- tIc-f-Øn¬ Xmf-߃°v c≠p apJ-ap-≠v.WvU-Øn¬ I≠p-ap-´m-sa∂v BZyw kqNn-∏n-®n-´p- H∂v AS-™Xpw at‰Xv Xpd-∂-Xpw. thsdmcp Xc-≠v . Cu L´- Ø n¬ sNº- S - b psS Ah- k m Øn¬ ]d- ™ m¬ tIc- f - Ø nse Xmf- ß ƒ°vA£cw am{Xta he-¥-e-bn¬ n∂pw ]pd-s∏-Sp- AS™Xpw Xpd-∂-Xp-amb c≠p `mh-ß-fp-≠v. taf-I-bp-≈q. he-¥-e-bnse sIm´p-Isf {][m--am-°n- ß-fn¬ k¿∆-km-[m-c-Wambpw Xmbw-]-I-bn¬bm¬, Cu sNº-S-Isf 2 A£-c-ssZ¿Ly-ap-≈-h- BZy-`m-K-ß-fnepw CXv ImWmw. he-¥-e-bn¬bm-sW∂v Xocp-am-n-t°-≠n-h-cpw. c≠mw Ime- sIm´p-tºmƒ tIm¬ Aa¿Ønbpw hn´pw sIm´p-Øns‚ c≠mw L´-Øn¬ taf-Øns‚ {]IrXw ∂-XmWv Cu k{º-Zm-bw. IY-I-fn-bn¬ ]Z-߃s]s´∂p amdn-b-Xmbpw Imew apdp-In-b-Xmbpw ]mSp-tºmƒ tNßn-e-bnepw Ce-Øm-f-Ønepw CutXm∂pw. Xmf-h´Ønse BZy-JWvUw, AXm-bXv - - - k{º-Zm-b-Øns‚ GI-tZi cq]w ImWmw. CXmWv12 A£-c-ap≈ ]©m-cn, Cu L´-Øn¬ 3 A£- tIc-f-ssien F∂p Xocp-am-n-®m¬ ]©-hmZywc-ap≈ 4 ]©m-cn-bmbn amdp-∂p. CXp-am-{X-a√, Iem- - tIc-fo-bXmf k{º-Zm-bsØ AwKo-Icn-®n-´n-s√∂p - -i-Xm-f-h-´-ß-fnse Xmf-ssi-en-I-fn-ep-ap≠v sshhn- ]d-tb-≠n-h-cpw. CXv Hcp {][m hnj-b-am-sW-[yw. BI-∏m-sS, ]m≠n-ta-f-Ønse BZy-h-km ¶nepw Ct∏mƒ AXn-tebv°v IS-°p-∂Xv A-h-Xmf-ssien, hyp¬{I-a-{ZpX taf-ß-fp-tSXp h®p- k-c-Øn-em-Ip-sa-∂p-≈-Xn-m¬ hnj-b-Øn-te-°p-tm-°p-tºmƒ, Hcp ne°v ASp-°pw-Nn-´-bp-an- Xs∂ Xncn-®p-t]m-Imw. Cu Xmf-k-{º-Zm-bsØ√msX Hs´ms° IpØ- g n- ™ - { ]- I r- X - a p- ≈ - X m- thsdm-cp-X-c-Øn¬ hymJym-n-®p-tm-°mw. ]c-tZ-sW∂p tXm∂pw. taf-Øns‚ a‰p-N-S-ßp-I-sfm-∂p- i-Øp-n∂pw sshZn-I-kw-kv°mcw kn≤n-®-h¿an-√msX Hmtcm Xmf-h´w am{Xw sIm´n taf-a-h- tIc-f-Øn¬ {]th-in°pw apºv Chn-S-Øp-Im¿ 19
 20. 20. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2010i‡ym- c m- [ - I - c m- b n- c p- s ∂∂v Dd- ∏ n- ° p- h m- p≈ ∂n-cp-∂ ]e t£{X-ßfnepw C∂v AXv Dt]-£n- -bp‡n-I-fp-≠v. {]kvXpX hnj-bsØ Xev°mew °-s∏´p XpS-ßn-bp-an-cn-°p-∂p. sshZn-Iamb {iuX -C{X-am-{X-am°n n¿Ø-s´. AXns∏‰n AX-e- I¿Ω-ßfn¬ {]tXy-In®v bmK-ßfn¬ arK-lnwk - -kv]¿in-bmbn ]Tn-°m≥ thsd kµ¿`w hcp-∂p- D≠m-bn-cp-∂nt√ Fs∂mcp tNmZy-ap-≠v. thZm-cw-`-≠v. taf-߃ Hcp BtKm-f-{]-Xn-`m-k-am-sW∂ Im-eØv amwk`£-Whpw aZy-]m-hpw km[m-cW- -Bi-bsØ hni-Zo-I-cn-°p-tºmƒ {]kvXpX hnj- am-bn-cp-s∂∂v alm-Ihn A°n-ØØns‚ "{iuX- -b-Øn-te°v bp‡-amb {]m[m-y-tØmsS {]th- imkv{X kwkv°mcw tIc-f-Øn¬ F∂ {KŸ-in-°p-∂p-≠v. tIc-f-Ønse ]q¿∆-hm-kn-I-fmb Øn- e p- ≠ v . "thZ- Ø n¬Øs∂ sXfn- h p- I - f p≈imt‡-b-cpsS GtXm Hcp Ap-jvTm Iem-cq-]- hkvXp-X-bm-W-Xv. _p≤-a-XsØ XpS¿∂p-≠mbØn¬ n∂pw DZn®v Ime-{I-taW cq]w-sIm-≠- ssP-a-X-am-Wv, Ah-bnse Alnwkm kn≤m-¥-XmWv ]m≠n-tafw F∂v ]e- bp-‡n-Isf-s°m≠pw - am-Wv, Cu Imcy-Øn¬ hyXy-kvXamb Hcp Ime- -ÿm]n- ® p- I - g n- ™ n´p- ≠ v. B imt‡- b ¿ L´w DZvLm-Sw sNbvXsX∂v hnNm-cn-°s∏-Sp-∂p. - -euInI"aImcm- p- h ¿Øn- I fpw arK- _ - e n, ({iu-Xim-kv{X-]m-cºcyw tIc-fØn¬ ˛ A°nØw - - -Hcp]t£ c-_-en, F∂nh tZh-{]o-Xn-°mbn ]pdw 80) ]cm-ic kvarXn-bn¬. ""Aizm-ew-`w-K-hm-ew`w k∂ym-kw-]- e- s s]- X rIw tZh- t c- W - k p- t Xm- ev]Ønw Ieu-]©hn-h⁄tb¬ - - - - F∂p ImWp-∂p. AXp-sIm-≠p-X- s∂-bmhmw _en-Iƒ°v ]njvS-]- ipsh kzoI- c n- ® - X v . GXm- b mepw tIc-f-Øn¬ IpSn-tb-dnb ]c-tZ-in-I- fmb sshZn-I-Nm-cn-Iƒ aZy-amw-km- Zn-Isf GXm-s≠ms° Dt]-£n-®p- I-gn-™n-cp-∂-h-cm-bn-cn-°-Ww. C°m- c-W-Ømepw D—w-J-e-hn-⁄m--{]-`- h-ß-fmb thZ-ß-fnse hn⁄mw tSn- b n- c p- ∂ - X p- s Im≠pw Ch≥sNbvXn-cp-∂-h-cp-am-hmw. GXm-bmepw tIc-f-t£- DZv_p-≤-a--kv°-cm-sW-∂n-cn-s°, Xpd-∂p≈ Xmf-{X-ß-fn¬ D’-h-_-enbv°v B hI BNm-cm-p- `m-K-߃ Ah¿ Xs∂ F∂-p-am-n-°mw. Hcp ]Sn-jvTm--ß-fpsS tXbvamw h∂ IÆn-Iƒ C∂pw IqSn apt∂m-´p-t]m-bm¬, taf-ß-fpsS ]Xn-™-Im-ne-n¬°p-∂p-≠v. eßfn¬ A[n-Ihpw apdp-Inb Ime-ß-fn¬ Ipd- Xmf-ßfpsS ta¬hn-hcn® c≠p apJ-ßfn¬ - - - hp-ambn AS™ Xmf-`m-Kßsf ImWp-Ibm¬, Hcp - -H∂v, euInI"aImc {]Np-camb i‡ym-cm-[sb - - ]t£, hyp¬{I-a-{ZpX taf-ß-fn-se ]Xn-Im-e-ß-BN-cn-°p-∂hsc {]Xn-n-[o-Icn-°p-∂Xm-bpw, c≠m- - - - fn¬ ImWp∂ t¿tIm-ep-Iƒ, hncp-∂p-Im-cpsSa-tØXv buKnI"aImc {][m-amb CXc tZhm- - ]£-Øn¬, Chn-SsØ A]-cn-jvIr-Xcpw A⁄-cm-[ BN-cn-°p∂hsc Dƒs°m-≈p-∂-Xmbpw cp-amb i‡ym-cm-[-I-]q¿∆-hm-kn-I-fm-Imw. F¶n¬k¶-ev]n-°m-sa∂p tXm∂p-∂p. sshZn-Im-p-jvTm sNºS c≠mw Ime-Ønse {Ia-c-ln-XXzw shfn-coXn-I-fmWv C∂v tIc-f-Ønse an°-t£-{X-ß- s∏-Sp∂ {]tXy-I-Xm-f-co-Xn, {Ia-{Zp-X-ta-f-ß-fnsefnepw Ap-jvTn-®p-t]m-cp-∂Xv F∂Xv Cu Ap-am- Baq-e-{I-a-cm-ln-Xy-Øns‚ apt∂m-Sn-bm-Imw. F∂p--Ønv {]m_eyw Xcp-∂p. Iuf-am¿§w ne-n- h-®m¬, sNº-S-bnsS Cu hyp-ev]∂ {Ia-cm-ln-Xyw- 20
 21. 21. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2010sIm≠v , ⁄mn- I - f mb AYhm sshZn- I kw- Ønse Cu Bh¿Øw, L´wL´-ambn, Assh-kv°mc kº-∂-cmb ]c-tZ-in-Iƒ, A⁄m-n-I- Zn-Isc sshZn-I-am¿§-Øn-tebv°v kwkv°-cn-s®-fmb Chn-SsØ ]q¿∆-hm-kn-I-sf, Ah°p tN¿∂ Sp- ° p- ∂ - X ns‚ Iem- ] - c - a mb Nn{Xo- I - c - W - a mbncwKw Hcp°n kzoI-cn-°p∂ cwKsØ mZ-ssh-Nn- AwKo-I-cn-°-W-sa∂p tXm∂p-∂p. Hcp Xn≠p IS-{Xy-ß-fpsS klm-b-tØmsS {]Xn-cq-]m-fl-I-ambn °p-hm≥ `mc-ta-sd-bp≈ Hcp hml--Ønv bZr-]p:{]Z¿in-∏n-°p-I-bm-Imw. alm-Ihn Pn. i¶-c- —bm km[n- ° msX h∂m¬, ]nt∂m- t ´m∂p°p-dp-∏ns‚ Agn-ap-JØv F∂ Ihn-X-bn¬ hen™v k¿∆- i - ‡ n- b p- a p- ] - t bm- K n®v apt∂m´v""X∂-h-tcm-[-Øn-se-»-]Yw Pe-tc-J˛ B™p-h-en®v e£yw {]m]n-°p∂ Hcp {]Xo-Xn-sb∂p-a-Ø-Sn-®n´p nb-Xm-[n-Im-csØ bt{X Cu cwK-Øn-p-≈-Xv. Cu coXn-bn¬ Nn¥n-]ns∂bpw ]c-Øp-hm≥ P-Xm-o-Xn-°mbn ®m¬ ]Xn™ Ime-ß-fnse AS-®p-Xm-f-ß-fpsSn∂ oXn-sb-Ø-´n-°-S-°m-m-cw-`ns° B[n-Iyhpw apdp-Inb Ime-ß-fnse Xpd∂ Xmf-iqc-m-samcp s]cp-amsf ap≥]o-m-Sns‚ ß-fpsS B[n-Iyhpw hy‡-amb Hcp Nn{X-sØ-[oc-amw- kn-cm-c‡w Xnf-bv°p-tatXm lkvXw Ø-cp-∂-Xm-bn-°m-Wmw. tafw NXp-c-{i-K-Xn-bn-IpØn-b-I-Y-bnse hoc-kw-`-hw-sIm≠v tebv°v ASp-°pw-tXm-dpw, B tafw {]Xn-n-[mwXo¿Ø-m-SIw Sn-∏n-°-b-√√o hnizw sNøp∂ ]q¿∆-tI-c-fo-b¿ {]_p-≤-cmbn sshZn-I- am¿§m-p-km-cn-I-fm-bn-Øo-cp-∂-Xns‚ Hcp Nn{XhpwImWn-®-t]m-ep≈ Hcp Nn{Xw Cu c≠p taf-ß-fp- CXn¬ n∂p-cp-Øn-cn-bp-∂p. kmam-y-n-ebv°v ]cn-tSbpw kwKaw {]I-Sam-°p-∂p. GI-Xm-f-Øn¬ kcw Ap- t bm- P y- s a∂v t_m[y- s ∏t´ Bcpwn∂pw sshZn-I-ssZ-hn-I-amb NXp-{i-K-Xn-bn-te- Fßpw {]th-in-°p-hm≥ km≤y-X-bp-≈p. hyXy-bv°p≈ Cu Ap-kyqX kwkv°cW{]-{Inb Hcp - - - kvX-amb coXnIsf Ap-k-cn-°p-∂-hcpw sshZn-]t£ tIc-f-Ønse taf-߃ am{Xta {]Z¿in- I-kn-≤m-¥m-p-km-cn-Ifpw AXn-Yn-I-fp-amb ]c-tZ-∏n-°p-∂p≈q F∂v tXm∂p-∂p. in-Iƒ, Ah-cpsS ]£-Øn¬ Am-Nmcna-·-cpw, ]m≠n-tafw Ah-km--Im-e-Øn¬ am{Xta Akw-kvIr-X-cpw, A⁄m-n-I-fp-amb Chn-SpsØsNº-S-S kzoI-cn-°p-∂p≈q F∂mWv kn≤m-¥- BZn-hm-kn-I-sf, Ah¿°p s]cp-am-dp-hm-≥ X°-a-p-kcn®v Xocp-am-n-t°-≠Xv. F∂m¬ ]Xn-Imew - - hÆw ]cn-k-c-sam-cp°n kzoI-cn®v ⁄mtm-]-apX¬ Iem-i-th-f-bn¬ sNº-S-S {]I-S-am-Ip-∂p- tZiw sNbvXv kwkv°-cn-s®-SpØv k¿∆m-flm≠t√m. AXnv F¥p hymJymw sImSp°pw kakrjvSn-`m-h-tØmsS Hcp kaq-l-sa∂ ne-bn-Fs∂mcp ]q¿∆-]-£-ap-≠v. Iem-i-th-f-I-fn¬ tebv°v Db¿Øn-s°m-≠p-h-∂p-sh-∂-Xns‚ kqN-sNº-SS kzoI-cn®v ho≠pw GI-Xm-fØn-tet°m - - -bt√ hncp-≤-am¿§-]-c-ß-fmb Cu c≠p taf-ß-c≠-£-c-Im-e-ap≈ coXn-bn-tebvt°m aS-ßp-∂-Xv, fp-tSbpw kwKaw Xcp-∂Xv?hyp¬{I-a-{ZpX taf-ß-fpsS Imew Iem-in-®p≈ ]c-ip-cm-a≥ IS-en¬ n∂pw hos≠SpØv]›m¬K-a--Ønp Xpey-a-t√, kam--a-t√, {Ia- ]c- t Z- i - { _m- “ - W ¿°v , Cu {]tZ- i w, amXr- l -{Zp-X-ta-f-Øns‚ ta¬°m-Wn® kz`mhw F∂Xpw Xybv°pw £{Xn-b-Ip-tem-∑q-e-Ønpw {]mb-›n-Hcp ]q¿∆-]-£-am-Wv. c≠pw c≠p-X-c-am-Wv. H∂v Ø-ambn Zmw sNbvI-bpw, Ahsc Chn-sS-sIm-ÿncw sNº-S-S XpS-cp-tºmƒ at‰Xv CS-hn´v ≠p-h∂v 64 {Kma-ß-fp-≠m°n Ah-bn¬, {]tXy-AXns Ap-k-cn®v Ah-kmw kam--ssi-en- Im-Nm-cm-p-jvTm--ß-tfmsS IpSn-bn-cp-ØpIbpwI-fn-se-Øp-∂p. ChnsS sNº-S--Sbpw sNº-S-- sNbvXp F∂ sFXn-lysØ mw ncm-I-cn-t°-Sbpw ssZhn-Ihpw sshZn-I-hp-am-sW-∂p≈ hkvXp- ≠. Hcp]t£ Cu sFXnlyw tate-hn-i-Zo-I-cn-®-X, taf-kw-kvIr-Xn-bpsS apJy-L-S-I-am-sW-∂w-Ko- Xns‚ thsdmcp hymJym--am-hmw. GXm-bmepwI-cn-®n-cn-s°, tase-gp-Xnb ]q¿∆-]£ßƒ°v ne- - - tIc-f-Ønse {_m“-W-cmcpw Xs∂ ChnsS D¤-n¬∏n-√m-Xm-Ip-∂p. ]m≠n-ta-f-Øn¬ ]Xn-Im-e- hn- ® - h - c psS ]c- º - c - I - f - √ . Ah¿ I¿Æm- S - I - 21

×