Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Makarajyothi 2010.

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI     2010              !
  {io]q¿Æ-{X-bo-ipw tNm‰m-n-°c A...
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI              2010        THAMARAMKULANGARA AYYAPPA SEVA...
Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI                      2010       THAMARAMKULANGAR...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Upcoming SlideShare
Makarajyothi 2016
Makarajyothi 2016
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 83 Ad

Makarajyothi 2010.

Download to read offline

Makarajyothi 2010, Theme based Souvenir published in connection with Makaravilakku festival of Thamaramkulangara Sree Dharmasastha Temple, Tripunithura, Kerala, India
Publisher: Thamaramkulangara Ayyappa Seva Samithy
www.thamara.net

Makarajyothi 2010, Theme based Souvenir published in connection with Makaravilakku festival of Thamaramkulangara Sree Dharmasastha Temple, Tripunithura, Kerala, India
Publisher: Thamaramkulangara Ayyappa Seva Samithy
www.thamara.net

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (18)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Makarajyothi 2010.

 1. 1. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2010 ! {io]q¿Æ-{X-bo-ipw tNm‰m-n-°c AΩbpw kZbw klmbw apcfo mcm-b-W≥ ºq-Xn-cn-∏mSv (X-{¥n) ]pen-b-∂q¿ a (]q¿Æ-{io) Fcq¿ ]n.H. Xr∏q-Wn-Øpd ˛ 682 306 Phone: 2782005, 9895488613 18-12-2009 ÿqe-kq-£va-Im-cW cq]-Ønepw krjvSn-ÿnXn kwlm-c-cq-]- Ønepw `‡- ∑ msc Ap- { K- l n- ° p- h m≥ nXy- k m- ∂ n≤yw sNbvXpsIm≈p∂ Xma-cw-Ip-f-ßc imkvXm-hns‚ Ap-{K-l-I-e-Iƒ F√m `‡-∑m¿°pw e`n-°p-am-dm-Is´ F∂v {]m¿∞n-°p-∂p. IqSmsX t£{X-k-an-Xn-bpsS kZv{]-hr-Øn-Iƒ°v F√m Biw-k-Ifpw t¿∂p- sIm-≈p-∂p. D’-hm-tLm-j-ß-tfm-S-p-_-‘n®v {]kn-≤o-I-cn-°p∂ kvac-WnI ""aI-c-tPymXn'' hnRvPm--{]-Z-am-Is´ F∂pw Biw-kn-°p-∂p. F∂v ]pen-b-∂q¿ apcfo mcm-b-W≥ ºq-Xn-cn-∏mSv 1
 2. 2. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2010 THAMARAMKULANGARA AYYAPPA SEVA SAMITHY TASS Mandir, Thamaramkulangara, Thripunithura - 682 301, Ernakulam Dt. BapJw kzmantb icWaø∏........... Xma-cw-Ip-f-ßc {io[¿Ω-im-kvXm-t£-{X-Ønse aI-c-hn-f-°m-tLm-j-߃ kam-K-X-am-hp-I-bm-Wv. Ign™v Ggv h¿j-ßfm-bn, t£{Xm-Nm-cßsf-°p-dn-®pw, Ap-jvTm-IeIsf-°p-dn-®pw, `‡-P߃°v - - - - - - - - - Ah-t_m-[ap-≠m-°pI F∂ e£y-tØm-sS, D’-htØm-Sp-_‘n-®v, ""aI-ctPymXn'' F∂ ma-t[-bØn¬ Hcp kvac-Wn-I, Aø- - - - - - - ∏-tk-hm-k-anXn {]kn-≤o-I-cn-®p-h-cp-∂p. Cu h¿jw taf-Iesb-°p-dn-®p-≈XmWv Rß-fpsS kwcw-`w. tZi-Im-et`-Zaty P-ßsf kzm[o-n-°p∂ Ie-bmWv taf- - - - - - Ie. AXp-sIm-≠p-X-s∂, Rß-fpsS Cu h¿jsØ DZy-ahpw Ah-k-tcm-Nn-X-sa∂v Icp-X-s´.... taf-sØ-°p-dn®v {]Xn-]m-Zn-°p-tºmƒ {]Y-a-K-W-o-b-hpw, Hgn®p-Iq-Sm-m-hm-Ø-Xp-amb ÿm-am-Wv, Xr∏q-Wn-Øpd {io]q¿Æ-{X-boi t£{X-Øn-se, F´p-mƒ o≠p-n¬°p∂ hr›n-tIm-’hØn-p-≈Xv. taf-Iebn¬ AZzn-Xo-bmb {io. s]cp- - - - - - - hw Ip´≥am-cm-cpsS {]am-WØn-ep≈ ]©m-cn-ta-fw, taf-sØ-°p-dn®v imkv{Xo-bm-ht_m-[an-√m-Øhcp-sS-t]epw IÆpw-ImXpw - - - - - ahpw Ih-cp-∂p-sh-∂Xv {]Xy-£m-p-`-h-am-Wv. Ime-{]-am-W-߃°-p-k-cn-®v, h¿≤n-®p-h-cp∂ D’m-l-tØmsS Nen-°p-∂, `‡s‚ Iøpw, saøpw Xs∂ CXnv nZ¿i-w. hr›n-tIm-’-h-Øns‚ ]cn-k-am-]vXn-bn¬ tJZn-°p∂ a- p-Iƒ, ]n∂oSv {]Xo-£-tbmsS ImØn-cn-°p∂ D’-h-amWv Xma-cw-Ip-f-ßc {io[¿Ω-im-kvXm-hns‚ aI-c-hn-f-°m-tLm-j-߃. aI-c-hn-f°v Znhkw cmhn-se-bp≈ ]©m-cn-ta-f-Øn-pw, D®- I-gn-™p≈ ]©-hm-Zy-Øn-pw, cm{Xn-bnse {]kn-≤amb ]m≠n-ta-fØnpw ap∂n¬, Al-alan-Ibm I≠p-hcp∂ Bkzm-ZIhrµw - - - - - - - CXv km£y-s∏-Sp-Øp-∂p. Cu h¿jsØ aI-c-hn-f-°m-tLm-j-ß-fn-epw, taf-Ip-e-]-Xn-bmb kZw Znhm-I-c≥amcm-cp-sS-bpw, {io. s]cp-hw kXo- i-s‚bpw tXr-Xz-Øn-ep≈ taf-Øn-m-bn, Bkzm-Z-I¿ A£-a-cmbn ImØn-cn-°p-I-bm-Wv. {io[¿Ω-im-kvXm-hns‚ `‡¿, Ct∂mfw n¿tem`w ¬In-h-cp∂ klmbkl-I-c-W-ß-fm¬, t£{X-Ønse {]h¿Ø- -ßsf√mw Xs∂, Rß-fpsS {]Xo-£-bv°p-a-∏pdw `wKn-bmbn n¿∆-ln-°p-hm≥ km[n-®p-h-∂n-´p-≠v. AXnp {]Xy-t£m-Zm-l- c-W-am-Wv, t£{X-]--cp-≤m-cW {]h¿Ø--߃°p-ti-jw, t£{X-tØmSv tN¿∂v InS-°p∂ Ggv sk‚v ÿew, t£{X-Ønv kz¥-am-°m≥ km[n-®Xv. Cu ÿeØv Hcp Du´p-]pc n¿Ωn-°pI F∂-XmWv kan-Xn-bpsS Ct∏m-gsØ e£yw. `‡¿ Ct∂mfw - ¬In-h∂ klmb kl-I-c-W-߃ µn-tbmsS kvacn-°p∂p. Du´p-]pc F∂ kz]vw km£m¬°-cn-°p-∂-Xn¬, `‡-cpsS klmbw XpS¿∂pw e`n-°p-sa∂v R߃ {]Xym-in-°p-∂p. taf-I-e-sb-°p-dn®v Hcp kvac-WnI F∂ Bibw DS-se-Sp-Ø-t∏mƒ, cN--Iƒ°m-bn, ]e-scbpw R߃ kao-]n-®p. Ghcpw Xs∂ hfsc √ {]Xn-IcWamWv R߃°v ¬In-bXv. cN-IƒX∂v Rß-tfmSv kl-Icn® F√m kpa- p-Iƒ°pw - - - - - - - {io[¿Ω-im-kvXm-hns‚ Ir]m-ISm-£ßƒ n¿tem`w e`n-bv°s´ F∂v {]m¿∞n-°p-∂p. Cu kvac-WnI bmYm¿∞y-am-°p-hm≥ - - amk-ß-tfmfw ITn--{]-bXvw sNbvX kan-Xn-bpsS {]h¿Ø-I¿°v AI-a-gn™ µn {]Im-in-∏n-°-s´. {io[¿Ω-im-kvXm-hns‚ Ap-{K-l߃°mbn {]m¿∞n-®p-sIm-≠v, Cu kwcw-`w, ImWn-°bmbn Ahn-SpsØ ]Z-Iaeß- - - - - - fn¬ `‡n-]p-c- cw ka¿∏n-°p-∂p. APnXv Ipam¿ h¿Ω 18-˛12-˛2009 {]kn-U‚v, Xma-cw-Ip-fßc Aø∏ tkhm kanXn - 2
 3. 3. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2010 THAMARAMKULANGARA AYYAPPA SEVA SAMITHY TASS Mandir, Thamaramkulangara, Thripunithura - 682 301, Ernakulam Dt. aI-c-tPym-Xn-bn-eq-sS............ {io]q¿Æ-{X-bo-is‚ {]P-Iƒ°v taf-kw-kv°mcw c‡-Øn¬ Aen-™p-tN¿∂n-´p-≈-Xm-Wv. hr›n-tIm-’hhpw AXn-tm-S-p-_-‘n-®p≈ AXn-{]-i-kvX-amb Fgp-∂-≈n-∏p-Ifpw taf-ßfpw Bkz-Zn-°p-hm≥ {io]q¿Æ-{X-boi k∂n- [n-bn¬ mSns‚ mm-`m-K-ß-fn¬ n∂p≈ Bkzm-Z-I¿ FØp-∂p. Cu D’-h-kw-kv°mcw Nph-Sp-]n-Sn-®mWv Xma-cw-Ip- f-ßc {io[¿Ω-imkvXm t£{X-Ønse B≠p-tXm-dp-ap≈ aI-c-hn-f-°p-’-hhpw Nn´-s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv. F√m h¿jhpw aIcw H∂nv Xma-cw-Ip-f-ßc t£{X-Øn¬ Ac-tß-dp∂ ""taf-{Xbw'' Npcp-ßnb Ime-߃°p- ≈n¬ Xs∂ {]i-kvXn-bm¿÷n-®-Xn¬ Aø∏tkhmkan-Xn°p Nmcn-Xm¿∞y-ap-≠v. `K-hms‚ Fgp-∂-≈n-∏p-Iƒ cmP- IobamhWw F∂p-≈-t∏mƒ AI-º-Sn-bm-Ip∂ hmZy-ta-f-߃°v Xn-abpw imkv{Xo-b-Xbpw ]q¿Æ-ambpw D≠m-I-Ww. Cu e£y-amWv `K-hm≥ {io[¿Ω-im-kvXm-hn-s‚bpw {io]q¿Æ-{X-bo-i-s‚bpw Ap{K-l-Øm¬ Xma-cw-Ip-f-ß-c-bn¬ Ac-tß-dp-∂-Xv. hmZy-ta-f-߃ AXn-hn-]p-ehpw sshhn[yw nd-™-Xp-am-Wv. Ch-sb-∏‰n mfn-Xp-hsc hf-sc-°p-d®v ]pkvX-I-߃ am{Xta {]kn-≤o-I-cn- ®n-´p-≈q. ]n.-F-kv. hmcy-cpsS tIc-fob taf-I-e, F.-F-kv. F≥. ºo-is‚ Xmf-߃ Xmf-hm-Zy-߃, tIma-cØv tKm]m-e-ta-tms‚ Xmf-ta-f- ߃, sI.-hn. cmP-tKm-]m-e≥ InSm-hns‚ tIc-f-Ønse t£{X hmZy-I-e-Iƒ F∂nh Hgn®m¬ Kl--amb ]T--߃ C√ F∂pXs∂ ]d-bmw. s]cp-hw Bdm-´p-]pg ]qc-°-Ωn-‰n-t]m-ep≈ taf-kw-kv°m-c-k-º-∂-am-b-h¿ {]kn-≤o-I-cn-®n-´p≈ kvac-Wn-I-Iƒ, hmZy-ta-f-I-em-Im-c-∑msc BZ- cn-°p-tºmƒ AXmXv {]h¿ØI kan-Xn-Iƒ {]kn-≤o-I-cn-®n-´p≈ kvac-Wn-I-Iƒ F∂nh {]iw-k-o-b-am-Wv. a‰p kam--kva-c-Wn-I-I-fn¬ n∂pw hyXy-kvX-amWv ""aI-c-tPymXn''. CXv aIctPymXn-bpsS F´m-asØ ]Xn-∏m-Wv. F√m h¿jhpw GsX- ¶nepw Hcp hnjbw am{Xw ssIImcyw sNø-s∏-Sp∂ aI-c-tPym-Xn-bn¬ Cu h¿jsØ hnjbw tIc-fo-b-cpsS kz¥-amb taf-am-Wv. {]Npc{]Nm- c-Øn-ep≈ taf-߃, A]q¿∆ taf-߃, taf-ß-fn¬ D]-tbm-Kn-°p∂ hmZy-߃, ]T k{º-Zmbw, Bkzm-Z-I-cpsS ImgvN-∏m-Snse tafw XpS- ßnb A-h[n hnj-b-߃ Cu aI-c-tPym-Xn-bn¬ N¿® sNø-s∏-Sp-∂p. tafw Bkz-Zn-°p-hm≥ kmamy P-߃°v Ign-bWw F∂ Dt±-i-e-£y-tØm-sS-bmWv Cu aI-c-tPymXn Aø-∏-tk-hm-k-anXn {]kn-≤o-I- cn-°p-∂-Xv. {]K-¤-a-Xn-I-fmb teJ-I¿, sN≠bpw tImepw sIm≠v kwh-Zn-°p∂ Ap-{K-loX Iem-Im-c-∑m¿, ]pe¿s®-bm-bmepw, ´p-®-bm-bm- epw, ]mXn-cm-{Xn-bm-bmepw Bth-i-tØm-sSbpw D’m-l-tØm-sSbpw hmbp-hn¬ ssIIƒ Db¿Øn Xmfw-]n-Sn-°p∂ Bkzm-Z-I¿ XpSßn taf-hp- ambn _‘-s∏-´p-In-S°p∂ ao-jn-Iƒ Xøm-dm-°nb ]T-ßfpw, teJ-ßfpwsIm≠v kº-∂am-Wv Cu aI-ctPym-Xn. `‡-P߃°pw Bkzm- - - - - - - - - - Z-I¿°pw CXv Hcp ]pXnb Ap-`hw Bbn-cn°pw F∂p -Xs∂ kanXn hniz-kn-°p-∂p. kanXn {]h¿Ø-I-cpsS amk-߃ o≠ {]b-Xv-^-e-am-bmWv F√m-h¿jhpw aI-c-tPymXn ]pd-Øn-d-ßp-∂-Xv. Bb-Xn-tebv°v AI-a- gn™v t{]m’m-lw ¬Ip-∂, hnj-b-ß-sf-∏‰n B[n-Im-cn-I-ambn Fgp-Xp∂ teJ-I¿, ]c-ky-߃ ¬In Cu kwcw-`-Øn¬ ]¶p-tN-cp∂ hy‡n-Iƒ, ÿm]-߃, atm-l-c-ambn A®-Sn®pXcp∂ amXm Hm^vsk‰v {]nt‚gvkv F∂n-h-tcm-Sp≈ kan-Xn-bpsS n o-a-amb µn Cubh- k-c-Øn¬ tcJ-s∏-Sp-Ø-s´. aI-c-tPym-Xn-bn-eqsS Adn-b-s∏-Sp∂ taf-߃ Bkz-Zn-°p-hm-p≈ Ahkcw Cu h¿jsØ aI-c-hn-f-°m-tLm-j-Øns‚ {]tXy-I-X-bm- Wv. D’-h-Zn-h-k-ß-fn¬ cm{Xn hnf-°nv hnhn[ A]q¿∆ taf-ß-fmWv AXns‚ ]q¿Æ-cq-]-Øn¬ Ah-X-cn-∏n-°-s∏-Sp-∂-Xv. {io. B¿.-F¬.- hn. atl-jvIp-am-dns‚ {]am-W-Øn¬ Ac-tß-dp∂ {[phw, AS-¥, A©-S-¥, Nº-ta-f-߃ Bkzm-Z-I¿°v hym-p-`hw Bbn-cn-°pw. aI-c-hn- f°v Znhkw S-°p∂ taf-{Xbw {io k-Zw Znhm-I-c-am-cm-cp-sSbpw {io. s]cp-hw kXo-i≥amcm-cp-sS-bpw {]am-W-Øn¬ S-°p∂ ]©m-cn- ta-fw, {io.-tNm-‰m-n-°c hnP-bpw {io. sN¿∏p-f-t»cn inh-pw bn-°p∂ ]©-hm-Zyw, {io. s]cp-hw kXo-is‚ {]am-W-Øn¬ S-°p∂ ]m≠n-ta-fw, ]Xn-hp-t]mse hmZy-ta-fm-kz-Z-I¿°p≈ Aø∏tkhm-k-an-Xn-bpsS taf-k-Zy-bm-bn-cn-°pw. F√m hmZy-ta-f-I-em-Im-c-∑m¿°pw Ah-cpsS IpSpw-_mw-K-߃°pw, `‡-P--߃°pw F√m-hn[ Bbp-cm-tcmKy kuJy-߃ D≠m-Ip-am- dm-Is´ F∂v `K-hm≥ {io[¿Ω-im-kvXm-hn-tmSpw tZi-m-Y≥ {io]q¿Æ-{X-bo-i-tmSpw AI-a-gn™p {]m¿∞n-°p-∂p. `K-hms‚ Xr∏m-Z-ß-fn¬ aI-c-tPym-Xn-bpsS Cu ]Xn∏pw ka¿∏n-°p-∂p. XmacwIpfßc Aø∏ tkhm kanXn {]h¿ØI¿°v th≠n ic-W-tLm-j-tØmsS IrjvWmYv. hn. I¨ho¿, aIchnf°mtLmj°Ωn‰n 3
 4. 4. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2010 Df-f-S°w Xr∏q-Wn-Øpd D’hw ˛ XnømSn cma≥ 13 taf-ß-fnse kmwkv°m-cn-Ihpw Ncn-{X-]-c-hp-amb Imev]m-Sp-Iƒ 23 ]n.-F≥. ºq-Xncn icW Io¿Øw (IhnX) ˛ A-n-b≥ 51 hiykp-µ-cao ]©mcn ˛ s]cp-hw Ip´≥am-cm¿ 57 ]m≠n-tafw ˛ kZw Znhm-Icamcm¿ 65 {]Nm-c-ep-]vX-ß-fmb taf-߃ ˛ sI.-hn. cmP-tKm-]m-e≥InSmhv 69 taf-Øns‚ q‰m-≠p-Iƒ ˛ sI.-kn. mcm-b-W≥ 83 sN≠-ta-f-߃ ˛ Xr°m-ºpdw IrjvW≥Ip´n amcm¿ 97 {ipXn-tafw ˛ Hcp kz]v-km-£m-XvImcw ˛ ]fl-{io. a´-∂q¿ i¶-c≥Ip-´n-am-cm¿ 101 H®-∏m-Sns‚ {]Xy-b -imkv{Xw ˛ hn. Iem-[-c≥ 105 Xmb-º-I-bvs°mcp k‘y-the ˛ It√-°p-f-ßc A®p-X≥Ip-´n-am-cm¿ 111 Xma-cw-Ip-f-ßc {io[¿Ω-im-kvXmhv (IhnX) ˛ im¥ ]Wn-°¿ 127 taf-I-e-bnse ssieo-t`-Z-߃ ˛ tUm: F≥.-]n. hnP-b-Ir-jvW≥ 137 taf- I-em-]-T-hpw taf-ßfpw ˛ ]gp-hn¬ cLp-am-cm¿ 141 Ipdpw Ipg¬ ˛ Iogq´v µ≥ 145 hmZy-tem-IØv sImºns‚ ÿmw ˛ HmS-bv°men apcfn 153 Ce-Øm-f-Øns‚ kwKoXw ˛ sI.-F. inh-Zmkv h¿Ω 157 sIm´ns‚ hk-¥-Imew ˛ Fw.-B¿.-F-kv. tatm≥ 163 aa `mKyw taf-{Xbw ˛ s]cp-hw kXo-i≥ amcm¿ 177 sN≠-ap-WvUm-kp-c≥! ˛ B¿.-sI. Zmtam-Z-c≥ 181 taf-ta-Xm-bm-epw...... ˛ sI.-hn. apc-fo-tam-l≥ 185 XmacwIpfßc taf{Xbw ˛ IrjvW-mYv hn. 187 n߃°-dn-bmtam? 191 tafIebnse a¨ad™pt]mb almcY≥am¿ 192 tafhmZycwKsØ AXnImb∑m¿ 193 4
 5. 5. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2010 Xr∏q-Wn-Øpd D’hw (tZ-i-Øns‚ hmZy-]m-c-º-cyhpw tafm-kzm-Z--hpw) v XnømSn cma≥ v hr›nIw apX¬ taSw hsc ofp∂ Bdp h-ßfpw Ac-tß-dp∂ tIc-f-Ønse AwKp-cmZn amk-°mew tIc-f-Ønv ]qc-°m-e-am-Wv. ]qcw, hn`m-K-Øn-ep≈ hr›n-tIm-’hw tIc-f-Øn-te°v D’-hw, the, Xme-s∏m-en F∂n-ßs ]e-cq-]- sh®p-Xs∂ G‰hpw henb D’-h-am-Wv. ]cn-]m- Øn¬ Bbpw hmZy-tLm-j-ß-fp-an-√mØ Hcp Sn-I-fpsS .................... hne-bn-cp-Øp-tºmƒ InS-bp‰ t£{Xtam Imthm C°m-ebfhn¬ ImWm≥ hnj- - - - Ccn-ßm-e-°pS D’-h-Øn-p-t]mepw ]m¿iz-ÿ- a-am-Wv. ]oTta e`n-°q. D’-h-߃°v hn[n-®n-´p≈ GXp t£t{Xm-’-h-ß-fpsS ]cn-]q¿ÆX-sb∂v ]cn-]m-Sn-Ifpw F´p-Zn-hkw ofp∂ D’-h-Im-eØv hnti-jn-∏n-°m-hp∂ Xr∏q-Wn-Øp-d-˛-Kp-cp-hm-bq¿-˛- Atlm-cm{Xw Ac-tß-dp-∂p. C-cn-ßm-e-°pS D’-h-߃ Cu ]qc-°m-e-Ønv 15 B-Isf Fgp-∂-≈n®v cmhnse ioth- en°pw cm{Xn hnf-°n-pap≈ aWn- °q-dp-Iƒ ofp∂, ]©mcntafw, AXn- { ]- i kv X kwKo- X - ⁄ - ∑ m¿ hsc ]s¶-Sp-°p∂ c≠pw aq∂pw It®- c n- I ƒ, hnf- ° p- m- f p- I - f nse ]pe- c pw- h - s c- b p≈ IY- I - f n, D® apX¬ sshIp- t ∂cw hsc- b p≈ c≠pw aq∂pw Xp≈-ep-Iƒ, hyXy- kvX-ssi-en-bn-ep≈ Xmb-º-I-Iƒ F∂nh CXn¬ {][m--am-Wv. o≠ a±-f-˛-sIm-ºp-˛-Ip-g¬∏-‰p-Iƒ, ]cn-j- hmZyw, CSbv° {]Z-£nWw XpSßn Xn-a-bp‰ A]q¿∆-amb ]e- hm-Zy- hn-tijßfpw D’-h-Øns‚ `mK- BZn- a - ≤ ym- ¥ - ß - f mbn hcp- ∂ p. Xr∏q- W n- Ø pd am-Wv. CXn-pw- ]p-dsa ]mT-Iw, Ipd-Øn-bm-´w, {]`m- {io]q¿Æ-{X-boi t£t{Xm-’-h-Ønv sImSn-I- j-W-߃, B-bq-´v, AI-ºSn mZ-kz-c-°-t®-cn, b-dp-∂Xv tIc-f-Øns‚ ]qtcm-’-h-߃°m-Wv. tIm¬°fn RmWn-t∑¬I-fn- t]m-ep≈ k‘y-°- taS-am-k-Øn¬ Ccn-ßm-e-°pS D’hw Ignt™ fn- I ƒ F∂n- ß s GXp Xe- Ø n- e p≈ P- Cu kmwkv°m-cn-tIm-’-h-Øns‚ sImSn-bn-d-°q. tØbpw ckn-∏n-°m≥t]m∂ a‰p-]cn-]m-Sn-Ifpw cm]- - ChnsS Xpd-∂- IpS aS-°p-∂Xv Ccn-ßm-e-°pS I¬ t`Z-sasy D’-h-m-fp-I-fn¬ Ac-tß-dp-∂p. D’h Bdm- ´ n- m- b n- c n- ° pw. tIc- f - Ø - n- a - b p‰ {][mw tafw t£t{Xm-’-h-ß-fn¬ {]Y-a-ÿmw ˛ BZy-sØ- KoX-˛-rØ˛hm-Zy-ß-fn¬ D’-h-Ønv hmZy- sX-∂Xn-ep-]cn-˛hen-∏Ønepw Xr∏q-Wn-Øp-dbv°m- - - - - - Øn-tm, It®-cnt°m IY-I-fnt°m Gsd {]m[m- Wv. AwKp-cm-Zn-˛-]-S-lm-Zn-˛-[z-PmZn aq∂p-hn[w D’- y-sa∂v JWvUn-X-ambn ]d-bm≥ hnj-a-am-Wv. 5
 6. 6. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2010 F¶n¬Xs∂bpw D’-h-Øns‚ DuSpw ]mhp-ambn eqsS oßn ]Sn-™msd X´p-am-fn-I°v apºn¬ h¿Øn- ° p- ∂ Xv c≠p- t - c - a p≈ B- s b- g p- ∂ - A©mwIme-tØmsS (A-XmWv cmP-hm-gvN-°m- ≈n∏pw ]©m-cn-ta-fhpw Xs∂. B-∏-¥n-bn¬ esØ ""Xncp-ap-ºn¬ tafw'' ˛ mSp-hm-gp∂ henb apØp-°p-S- Xg Be-h´ sh©m-actØmsS 15 B- - - Xºp-cm≥ Fgp-∂-≈n-bn-cp∂v hmZy-°m¿°v bYm- Iƒ°v at≤y cmP-Iob {]uVn-bn¬ Fgp-∂-≈n- tbmKyw kΩm- - ß ƒ sImSp- Ø n- c p- ∂ Xv ]Sn- n¬°p∂ ]q¿Æ-{X-bo-iv ap∂n¬, Bth-iw- ™msd X´p-am-fn-I-bnem-bn-cp-∂p) ]©m-cn- Xo-cp- sIm≠ tafm-kzm-ZI¿°v Sp-hn¬, qdpw q‰-ºXpw - ∂p. XpS¿∂v AS¥ "hl'bpw hSs° S-bv°¬ t]¿ Ah- X - c n- ∏ n- ° p∂ ]©m- c n- t afw H∂mbn- AS¥ aq∂pw -mepw Imew tafhpw, Iem-in-®v -ap- cn°pw Xr∏q-Wn-Øpd D’-h-sa-∂m¬ Bcp-tSbpw dn-∏-©m-cn-bn-eqsS sNº-S-bn-te°v IS∂v memw- a-   n¬ BZyw sXfn- b p- ∂ - X v . D’- h - Ø ns‚ Imew sIm´n Xocp-sIm-´p-∂-XmWv taf-®n-´. Bflm-hv-kzXzwAXp-X-s∂. D’-h-ta-f-Øns‚ Xr∏q-Wn-Øp-d-bn¬ as‰mcp Ime-Øn-pw-˛- A¥ pw Kuc-hhpw c≠p-t-c-ap≈ B-sb-gp-∂- A©mw Ime-Øn-p-t]mepw ImWmØ Bth-i- ≈n∏pw tafhpw Xs∂. amWv S-∏p-c-bn¬ Ac-tß-dp∂, Ap-_‘-ambn ]g-bsIm®n»oa-bpsS Bÿm-sa-∂n-ebn- - - - - sIm´p∂, Ac-a-Wn-°q-tdmfw ofp∂ sNºS taf- epw, cmP-Ip-Spw-_Øns‚ Bÿm-- t£-{X-sa-∂- -- Øn-v. AXp tcn¬ I≠m-kz-Zn-°m-mbn kv{XoI- n- e - b nepw Xr∏q- W n- Ø p- d °pw ]q¿Æ- { X- b oi f-S°w H´ph-fsct]¿ tc-sØ-Øs∂ S-∏p-c- t£{X-Ønpw ]t≠ Gsd {]m[m-y-ap-≠m-bn-cp- bv°p-Np‰nepw tKm]p-c-Ø-d-bnepw Xn°n-Øn-c-°n- ∂p. Xriq-cns‚ tafhpw, Xncp-h--¥-]p-c-tØbpw ÿm-w-]n-Sn-°p-∂p. s√mcp hn`m-K-Ønv taf-sa- ]me-°m-Sn-s‚bpw kwKo-Xhpw, sX°pw-˛-h-S°pw ∂m¬ Cu Ap-_-‘-ta-f-am-Wv. S-∏p-c-tafw ssien-bn-ep≈ IY-I-fnbpw, ]Xn-‰m-≠p-Iƒ°p- tIƒ°m≥ am{Xw hcp-∂-h-cp-≠v. tafw Dt±-in-®- apt∂ ChnsS ktΩ-fn-®n-cp-∂p. Xr∏q-Wn-Øp-dbn¬ - hn[w sImgp- Ø n- s √- ¶ ntem, Bh¿Øn- ® p≈ tafw {]am-Wn-°p-I, IY-Ifn°v BZy-hkm-thjw - - - Iemiw Ht∂mct≠m Ipd-™mtem, D’-h-ta-f- sI´p-I, It®cn S-ØpI F∂Xv AXmXv cwK- Øns‚ Kuchw Ipd-™-Xmbn Icp-Xp-∂-hcpw Ipd- Øp-≈hcpsS kz]vam-bn-cp-∂p˛Aw-Ko-Im-cam-bn-cp- - - - - h-√. ∂p. amS-£n-Xo-i-∑m-cpsS ]cn-em-f--bn¬ ]cn-]p- taf-Ønse Iqd-S°w jv°eam-°s∏´ Cu t£t{Xm’hw Cu P-Iob - - - taf-Øns‚ ]cn-]q¿ÆX ]qc-ß-fpsS `mK- bpK- Ø nepw H´pw aß- t e- e v ° msX cmP- I ob am-bp≈ H‰ta-fßfn-emWv ImWp-I. ]¥w ncs° - - {]uVn-tbmsS mSns‚ D’-h-am-bmWv sIm≠m- ]nSn-®p-sIm-≠p≈ s]cp-hw ]©m-cn-bpsS Blm- Sp-∂-Xv. cy-`w-Kn-tbm, Ip´-s-√q-cns‚ AwK-em-h-Wytam 15 B-Iƒ°v nc-°m≥ ]mI-Øn-ep≈ B- Bdm-´p-]p-g-bpsS tafm-th-itam, FS-°p-∂n-bpsS ∏¥n, Xncp-ap-‰w, th≠-Xn-tesd {]K-¤-cmb hmZy- FXn-cn-√mØ A©mw Imetam, F´pw- ]Øpw ߃, Zqc-tZ-i-ß-fn¬ n∂p-t]mepw h∂p-tNcp∂ Znhkw c≠p- t cw Ac- t ß- d p∂ D’- h - t a- f - Bkzm-Z-I-hr-µw, taf-s°m-gp∏v H´pw tNm¿∂p-t]m- ߃°p≠m-hn-√. Xr∏q-Wn-Øp-dbpw AXn-∂-]-hm- ImØhn[w X´p-am-fn-I-tbmSp IqSnb aXn-ev°Iw, Z-a-√. t]msc-¶n¬ D’-h-_ent]mep≈ Xm{¥n- Ch taf-Øns‚ Ihpw A¥ pw as‰-ßp-an-√m- I-®-S-ß-p-Iƒ°pw a‰pw tafw hgn-am-td-≠-Xm-bpwh- Ø-hn[w h¿≤n-∏n-°p-∂p. cpw. D’-h-ta-f-߃°p≈ Cu ]cn-an-Xn-IƒsIm- ssIøpw tImep- a mbn c≠p- t - c - a p≈ ≠mhmw, ]Øp-m-gn-I-sb∂ ]©m-cn-bpsS hyh- ]©mcntaf-Ønv A©p-Im-ehpw, Ap-_‘ambn - - ÿm-]n-X-ssZ¿Ly-tØ-°mƒ taf-Øns‚ Iqd-S-°- AS-¥-˛-sN-ºS "hl'bpw tafhpw n¿∫-‘-am-Wv. Øn- mWv Xr∏q- W n- Ø pdbn¬ {]m[m- yw. B-∏-¥n°v ap∂n¬ Imew ncØn Ime-am-‰-Øn- Hs∂m∂c aWn-°q¿ ]Xn-Im-ew, 20 ann‰phoXw 6
 7. 7. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2010 c≠pw aq∂pw mepw Ime-߃, Ac-a-Wn-°q¿ kwKoX D]-I-c-W-amWv ]‰nse Ipg¬. a±-f-˛-sIm- A©mw Imew F∂n-ßsbmWv c≠caq∂p aWn- ºv˛Ip-g¬∏-‰p-Iƒ q‰m-≠p-Iƒ ]g-°ap≈ ΩpsS -- - °q-tdmfw ofp∂ D’-hta-fØns‚ Ap-]m-Xw. - - {]mNo D’-hm-¥-co£w ]p:krjvSn-°p-∂-Xn¬ AXp-sIm-s≠m∂pw tafw ""sNdp-Xm-Ip-∂n√''. I- henb ]¶p-h-ln-°p-∂p. Ønepw Kuc-hØnepw Xr∏q-Wn-Øpd D’-htafw - - at≤ym-Ø-c-tI-c-f-Øn¬ ]cn-Nn-X-a-√mØ ta¬]-d™ at‰Xp taf-Ønpw InS-bp-‰Xm-Wv. - Ap-jvTm-hm-Zy-amb ]cn-jhmZyw ]°n-eSn-®p-sIm- - - - Xn-a-bp‰ tIfn-∏‰v ≠p≈ AXns‚ {]tbm-K-co-Xn-bn¬ Gsd {]tXy- ]Øpw ]Xn-©pw t]¿ AWn-n-c-°p∂ I-X-bp-≈-Xm-Wv. taf-˛-Xm-b-º-I-Iƒ°v hn]-co-X- Xmb-º-I-®n-´-bn-ep≈ a±-f-∏‰v Ccn-ßm-e-°p-S-bn¬ ambn D’-h-hm-Zy-ß-fnse sX°≥ kzm[o--amWv am{Xw C{X-h-ep-X-s√-¶nepw Is≠-∂p-h-cpw. a±fw ]cn-j-hm-Zy-Øn¬°m-Wp-I. C{X-sbm-∂n®v as‰-hn-sS-sb-ßnepw ImWm≥Xs∂ BZy aq∂v Zn-ß-fn¬ k‘ybv°v B-∏- km[n-s®-∂p-h-cn-√. AS¥, A©-S¥t]mep≈ ¥n-bn¬ Ac-tß-dp∂ hyXy-kvX-ssi-en-I-fn-ep≈ hyXy-kvX--S-I-fnepw k¶o¿Æ Xmf-ß-fn-epap≈, Xmb- º I Iem- ] - c n- ] mSn am{X- a m- W v . nd™ A©pw F´pw-t]¿ tN¿∂v hnfn-°p∂, o≠-sIm- kZ pw XnI™ thZn-bp-am-sW-¶nepw, Xmc-X- ºp-]‰v A≤zm--`m-c-ta-dnb B kp-jn-c-hm-Zy-Øns‚ tay hm-KXmb Cu Iem-cq-]Ønv hnf-°ns‚ - - - `mK-a-√m-Ø-Xn-m¬ Ap-jvTm--`m- h-an-√. Bdm-´p-k-‘y-bnse ]©-hm- Zyhpw, cm{Xn-bnse ]m≠nbpw, D’- h-Øns‚ as‰mcp apJ-am-Wv. tafw tNmcmØ S-∏p-c-bn¬ sIm´p∂ ]©- h m- Z y- Ø nse hnfw- _ - I mew {]uV-am-Wv. aXnev°v ]pdØv B Kuchw Ap-`-h-s∏-Sn-√. Ah-km-- taf-am-bXpsIm≠m-Imw, ]m≠n°v {]tXy-I- tbm-KyXsbm∂pw Ah-Im- i-s∏-Sm-m-hn-√. Xr∏q-Wn-Øpdbn¬ ]©m- c n- t bmfw Bkzm- Z - I - c n√ ]m≠n°pw ]©-hm-Zy-Ønpw. tafm- Bhn-jv°m-c-km-≤y-X-I-fmWv Am-h-cWw sNøp- kzm-Z--Ønse kv{Xokm∂n≤yw aXn-ev°-IØv ∂-Xv. XnI™ Xmf-⁄m--ap≈ht sImºp-]- Bcpw {i≤n-®p-t]m-Ipw. h¿j-ß-fm-bp≈ tIƒhn- ‰nv Xmfw ]nSn-°m-m-Iq. kao] ImeØv Dcp-Øn- Ø- g - ° w- s Im≠v ]©mcn A©pw sNºS cn™ ]©-hm-Zy-Ønse ""XºIw'' Iml-f-≤z-n- mepwt]mep≈ Ipdp-Inb Ime-߃ Hs´mcp ]cn- bpsS as‰mcp kzX-{¥-a-tm-[¿Ω{]-tbm-K-am-Wv. [n-hsc kp]-cn-Nn-X-am-tW-h¿°pw. B°pw hmZy- AXp-t]mseXs∂, cmKw-˛-Xm-w-˛-]-√-hn-˛-cm-K-am-en- °m¿°p- s a- ∂ - t ]mse tafw- n∂v ImWmpw I-tbmsSbp≈ AXn-ssZ¿Ly-am¿∂ Ipg¬∏‰v tIƒ°mpw Bkzm-Z-I¿°p-ap≠v Xr∏q-Wn-Øpd D’-h-Øns‚ as‰mcp henb ]mc-º-cy-am-Wv. AXn- aXn-e-IØv Ah-c-h-cpsS ÿmw. s√m-cp-i-X-am- hn-ZKv≤m-sbmcp Ipdpw-Ip-g¬°m-cv am{Xsa Xr∏q- - - w -t]cpw nhr-Øn-bp-s≠¶n¬ kzÿmw hn´p- Wn-Øpd aXn-ev°-IØv Ipg¬∏‰v hnfn-°m-mIq. amdn-√. D’-hm-fp-Ifnse c≠p-t-cap≈ Cu tafm- - - - taf-Ønse hmtZym-]-I-c-W-sa-∂-Xn-t-°mƒ Hcp kzm-Zw Iem-Im-cpw Bkzm-ZIp-an-Sbn¬ hy‡n- - - - 7
 8. 8. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2010 _‘w hf¿Øp-∂p. as‰-ßpw-Im-WmØ Cu hmZy- n∂-t√-sb∂v tNmZn-®m¬ As√∂p ]d-bm-m- ku-lrZw hmZy-°m-tcbpw Bthiw sIm≈n-°p- Iptam? ∂p. "hl'bpw hl-tbm-S-p-_-‘n-®p≈ tafhpw S-∏p-c-ta-f-Ønse Aan-Xm-thiw hIbmbn-Xs∂ sIm´p-∂-XmWv `wKn. {][m--ta- D’htaf-®¿®-bn¬ hy‡n-]-c-amb Nne fsØ At]-£n®v Ap-_-‘-ta-f-tØm-Sp≈ Cu Aan-Xm-thiw Xr∏q-Wn-Øp-d-bpsS tafm-kzm-Z-- A`n-{]m-b-ßfpw ChnsS N¿®m-hn-j-b-am-I-s´. Øn¬ Ft¥m Hcp icn-tISv Ap-`-h-s∏-Sp-∂p. ]©m-cn-tb-°mƒ B°hpw Bth-ihpw Xr∏q-Wn- Øpd S-∏p-c-ta-f-Øn-m-Wv. S-∏pc taf-sa-∂m¬ A]q¿∆ taf-߃°pw Hch-kcw apt∂-∏-d-™-t]mse "hl' Ign-™p≈ sNºS 15 ]©m-cnbpw Hcp ]m≠n-bp-sa-∂mWv taf- memw-Im-ew. {][m--ta-f-Øn-n-√mØ s]mXp-P ®n-´. CØcw Nn´-h-´-߃ t£t{Xm-’-h-ß-fpsS Bthiw Ac-a-Wn-°q-tdmfw ofp∂ sNºS taf- hy‡n-Xzw-Iq-Sn-bm-Wv. Ah ne-n¬t°-≠-Xp-X- Øn-emWv ImWp-∂-Xv. Cu tafw C{X XI¿Øp- s∂. F∂n- c p- ∂ m¬ Xs∂ tafm- k zm- Z - I ¿°v sIm-t´-≠-XmtWm? tIƒ°m≥ km[n-°p-am-bn-cp∂ s√m-c-h-kcw 15 ]©m-cn-sb∂ am‰-an-√mØ D’-h- ]m- c - º cyw ntj- [ n- ° p- ∂ p- s h∂v tXm∂p-∂p. D’-h-Øns‚ F´p-Zn-- ß-fn-embn Ac-tß-dp∂ 16 taf-ß- fn¬ ]Xn- ©pw ]©m- c n- b m- W v . CXn¬ D’-h-_en Zn-ß-fnepw a‰pw-sIm-´p∂ {]mtbW ssZ¿Lyw Ipd™ ]©m- c n- I ƒ°p- ]- I cw A]q¿∆-ta-f߃°qSn Ac-tß-dm≥ - Ah- k - c - a p- s ≠- ¶ n¬ D’- h - t a- f - Ønv Hcp ]pXnb amw- X s∂ ssIh-cp-am-bn-cp-∂p. sNº-S, AS-¥, A©-S-¥, Nº, {[phw F∂o taf- ߃ taf-cm-P-mb ]©m-cn-bpsS tafw-Ign™p ]pd-Øn-dßp-tºmƒ sNhn-bn¬ - - In-jvT-k-tlm-Z-c-∑m-cm-Wv. Cu A©p sNdp-ta-f- apg-tß-≠Xv {][m--ta-f-amb ]©mcn Xs∂-bm- ßfpw, ]Øv ]©m-cnbpw, Hcp ]m≠n-bp-am-bn-cp- Wv. ]t£ Xr∏q-Wn-Øpd tafw Ign-™p -t]m-Ip- s∂-¶n¬ BkzmZ-I¿s°-∂-t]mse {]tbm-‡m- tºmƒ sNhn-bn¬ Xßp-∂Xv hmkvX-h-Øn¬ °ƒ°pw taf sshhn-[y-Øn-∂-h-k-c-am-Ip-am-bn-cp- Ah-kmw XI¿ØpIpep-°nb sNºS taf-am-Wv. ∂p. Cu A]q¿∆ taf-߃ Ac-tß-dmpw Nne- taf- Ø ns‚ Bghpw ebhpw ]Xn- I m- e - Ø n¬ th-ZnIƒ-tht≠? C∂nh tIƒ°m≥ Kpcp-hm-bq¿, Bkz-Zn-°m-dm-I-Ww. ]Xn-Imew tIƒ°m≥ {i≤- Fd-Wm-Ip-fw, Xr{]-bm¿, sImSp-ß-√q¿ t]mep≈ bn-√m-sX, S-∏p-c-°-emiw tIƒ°m≥ _≤-s∏-Sp- Nne- t£-{X-ß-fnte km[n-°q. A]q¿∆ taf-߃ ∂-h¿ √ tafmkzmZI-cmtWm? Ah¿°v D’-h- apgp-h≥ Ac-tß-dp∂ Kpcp-hm-bq¿t]mepw, tafm- Øns‚ ]©mcn taf-sa-∂m¬ S-∏p-c-bnse sNº- kzm-Z--Øns‚ √ thZn-bmbn Bkzm-Z-I¿ ImWp- S-ta-f-amWv! Hs´mcp-]-cn[nhsc ChnsS tafw hne- ∂n-√. tafm-kzm-Z-I¿ Xnßn-°q-Sp-∂, A]q¿∆ taf- bn-cp-Ø-s∏-Sp-∂Xv taf-Øns‚ im_vZn-I-s°m-gp- ߃ sIm´m≥ {]m]vX-cmb hmZy-°m¿ AWn-n-c- ∏n¬am{Xw A`n-c-an-°p-∂-h-cpsS A`n-{]m-b-Øn¬ °p∂ Xr∏q-Wn-Øp-dbn¬ AXn-∂hkcan-√Xm-pw. - - - - - - 8
 9. 9. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2010 ]Xn-Im-e-߃ IpdpIn ]©mcn a´n¬ XpSßn S- kmw-kv°m-cnI tI{µ-ßfpw Xr∏q-Wn-Øp-d-bpsS am-‰Øn-eqsS X-Xmb hy‡nXzw {]m]n-°p∂ Cu - al-Ømb Iem-]m-c-ºcyw ne-n¿Øp-∂-Xnepw sNº-S-ta-f-߃ Bkzm-Z-I-lr-Z-b-Ønepw ]Xn-tb- hf¿Øp-∂-Xnepw henb ]¶p-h-ln-°p-∂p-≠v. ≠-Xt√? AXn-p≈ G‰hpw √ Ah-k-c-am-Wn- D’h kzm[ow hnsS jvS-s∏-Sp-∂-Xv. D’-h-]m-c-ºcyw F¥m-bmepw C∂v kao-]- H∂pIq-Sn. taf-Øns‚ kncm-tI-{µ-am-bn´pw IY- t£-{X-ß-fnte°pw i‡n-bmb kzm[ow sNep- I-fnbpw kwKo-Xhpwt]mse Xr∏q-Wn-Øp-d°m-cpsS - ØnØp-S-ßn-bn-cn-°p-∂p-sh∂v ImWmw. taf-]m-c- c‡-Ønep≈XmtWm tafw? As√-∂p-thWw ]d- ºcyw Xma-cw-Ip-f-ß-cbpw, kwKoXw N°w-Ip-f-ß- bm≥. AXv Xriq-cn¬ n∂v ]dn-®p--´-Xm-sW∂v cbpw √ ne-bn¬ Gs‰-Sp-Øn-cn-°p-∂p. KoX-˛- {ih-W-am-{X-bn¬ Ap-`-h-s∏-Spw. Xriq¿°m-cn- r-Ø-˛-hm-Zy-ß-tf-Xpw-˛-A-]q¿∆-ta-f-߃hsc ]Tn- √mØ Hcp D’-h-tafw ChnsS k¶¬∏n-°m-m- °m≥ thW-sa-¶n¬ C∂n-hnsS Ah-k-c-ap-≠v. hptam? taf-tØ-°mƒ Bgv∂n-dßn-bhcv ChnsS - - hyXy-kvX-ssi-en-bn-ep≈ Xmb-º-I-Ifpw, Np‰p-h- kwKo-XØnpw IY-Ifn-°p-ap-≠v. - - ´-Øp≈ t£{X-k-t¶-X-ß-fn¬ apgßnØpS-ßn-bn- H∂p]-dbmsX hø. Bbpw hmZyhpw Xr∏q- - cn-°p-∂p. ]m≠n-bnepw ]©-hm-Zy-Ønepw acSv Wn-Øp-d-°m-cpsS Zu¿∫-ey-am-Wv. hmZy-°m-tcbpw Xr∏q-Wn-Øp-d°v Hcp]Sn ap∂n-em-Wv. IY-I-fn-°p- Iem-Im-c-∑m-tcbpw Gsd BZ-cn-°p-∂-m-SmWv am{Xw (IY-Ifn tI{µsØ ad-∂p-sIm-≠√) Hcp Xr∏q-Wn-Øp-d. I- Ø - t hZn F¥p- s Imt≠m D≠m- I p- ∂ - X mbn Xr∏q-Wn-Øpd D’-h-˛-hm-Zy-]m-c-º-cy-sØ-˛- ImWp-∂n-√. m-Sns‚ hmZy-˛-taf Bkzm-Z-sØ, hna¿i tafw-˛-I-Y-I-fn-˛-kw-KoXw C{X ka-RvP-k- _p≤ym kz¥w-n-e-bn¬ tm°n-°m-WpI am{X- ambn ktΩ-fn-°p∂ as‰m-cp-mSv ImWm-m-hn-√. am- W n- h nsS sNbv X - X v . Xr∏q- W n- Ø p- d - b psS at‰- sXmcp Iem- ] m- c- º - cy- a p≈ mSm- bmepw ˛ Iem-]m-c-ºcyw B¿°pw Ipd®p ImWm-m-hn√ H∂ns‚ B[n-Iy-Øn¬ as‰m-∂ns‚ A`mhw As√- {io]q¿Æ-{X-boi t£{X-Ønp ]pdsa m´n-ep≈ ¶n¬ Ipdhv Ap-`hs∏-Sm-Xn-cn-°n-√. Iem-cw-KsØ - - a‰p-t£-{X-ß-fpw, B¿.-F¬.-hn. tImtf-Pv, IY-I- Cu kma-RvPkyw Xr∏q-Wn-Øpd D’-h-Øns‚ fn, kwKo-X˛Iq-Sn-bm´ tI{µ-߃ XpSßn ]e Iem- -- kw`m-h--bm-Wv. XnømSn cma≥ :˛ apf-¶p-∂Øp-Imhv "XnømSn cma≥ ºym¿'. DZ-bm-kvXab°qØ-S°w henb Xnøm´v - - S-Øp-hm≥ {]m]vXn-bp≈ Ccp-h-cn¬ AZzn-Xo-b≥. XnI™ tafm-kzm-Z-I≥. Ct∏mƒ Xr∏q-Wn-Øp-d- bn¬ Xma-kw. mVecf MjCX D’h Znhkßfn¬ ùMrakebfnfvgúf¬ svÖxbfäTgkW ceùlceCx släfãfTgÿlx. FlfvebMõceã svÖx Y©pv~WTx bBfheëeãf Dqh¥fTebgÿleCx. 9
 10. 10. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2010 taf-ß-fnse kmwkv°m-cn-Ihpw Ncn-{X-]-c-hp-amb Imev]m-Sp-Iƒ v ]n.-F≥. ºq-Xncn v Ie- I - s f√mw Xs∂ kwkv ° m- c - Ø ns‚ c≠p-ap-J-ß-tfm-Sp-IqSn {]I-Sn-∏n-°p∂ coXnbpw k¥- X n- I - f m- W v . as‰m- c p- X - c - Ø n¬ ]d- ™ m¬ tIc-f-Øns‚ kzØm-Wv. taf-ß-fpsS D¤-h-Im-e- kwkv°m-cØns‚ kq£vamw-i߃IqSn Ie-Ifn¬ - - - Øp-Xs∂ Cu coXn ne-hn¬ h∂n-cn-°-Ww. Bg-Øn¬ Bte-Jw sNbvXn-´p-≠m-Ipw. Ah ImcWw IqSp-X¬ {]mNo-Xzw Ah-Im-i-s∏-Sp∂ AXy¥w Kp]vXßfmbpw hy‡-ßfmbpw tcJ-s∏- - - - ]m≠n- t a- f - Ø nepw CXv Zriy- a m- W v . AXy¥w Sp-Øn-bhbm-Imw. Nne-t∏m-g√, an°-t∏mgpw Ncn-{X- - - - hnfw_-Im-e-Øn¬ XpSßn {ZpXtam AXn-{Zp-Xtam Im-c∑m¿ Zp¿{Kl-ßfmb ]e ]cn-Wm-aßtfbpw - - - - Bb Ime-Øn¬ Iem-in-°pI BWt√m taf-ssi- hymJym-n-°m≥ Ie-Isf B{i-bn°mdp≠v. CØcw ]T-ßfn¬ A{]-[m-ßsf∂p X≈-s∏-´hbmhmw - - - - - - a‰p-Nn-e¿°v A¤p-Xm-hlamb Is≠-Øep-Iƒ°v - - - hgn-sbm-cp-°p-I. bi:ico-cmb Cf-¶pfw Ip™≥ - ]n≈-bpsS ]T-߃ CXnp nZ¿i-am-W.v {]Ir- - - jvSßfmb Ie-Isf Ap-[m-hw sNbvXp-In-´p∂ - - nK-aßtf-°mƒ {]mIr-Xhpw Ap-jTm-]cß- - - - v - -- - fp- a mb Ie- I sf ]Tn- ® m¬ In´p- ∂ - h bv ° v sshinjvSyw IqSmw. ImcWw Ah {Kmao-WcpsS - kw`m-hIfm-W.v Xnd, sXøw, apSn-tb‰v XpS-ßn-b- - - - hbv°v Cu kz`mhw D≠v. Ah, {]IrjvS Ie-I- tfmfw Kth-jI¿°v A{X Ffp∏w hg-ßp-Ibn-s√- - - s∂mcp sshj-ay-ap-≠v. Ah-bpsS ASn-th-cp-Iƒ hfsc Bg-Øn-em-sW-∂-XmWv CXnp Imc-Ww. AXp-Xn-cs™-ØpI {ia-Icam-W.v F¶nepw Atz- - - - j-WØnv Hcp {]tXyI kpJ-ap-≠.v - tIc-f-Øn-p-am{Xw Ah-Im-i-s∏-´-Xmb Hcp A¤pX Iem-cq-]-k-aq-l-amWv taf-ß-fpw, ]©-hm- Zy-hpw, Xmbw-]Ibpw a‰pw. Chbv°v Xpeytam kam- - tam Bb Hscm‰ Iem-cq]w t]mepw temIØv Fhn-tSbpw Ds≠∂p tXm∂p-∂n-√. kl-{km-_vZ- ß- t fmfw ]g- ° - a p≈ taf- ß ƒ Fßs F¥n¬n∂v cq]w-sIm-≠p- F∂v Duln-°p-hm≥ X°-hÆw tcJ-I-sfm∂pw e`y-a√ Xs∂. AXp- en. Xmf-Ønse AXm-Xp-Im-e-ß-fnse A£c sIm-≠p-X-s∂ Ah-bpsS ]g°w n¿Æ-bn-°m-h- kwJy-Isf ASp-Ø-Im-e-Øn¬ ]Ip-Xn-bm°n Ipd- X-√. temI-Øn¬ Fhn-tSbpw D¤-hn-°p-Itbm bv°-W-sa-∂-Xn-m¬, AXn-p-]m-I-Øn¬ Imew ne-n¬°p-Itbm sNøm-Ø-hn[w Xmf-ßsf Ib-‰pI F∂ coXn-bpw, Imew Iem-in®v ASp-Ø- 10
 11. 11. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2010 Xn-te°p IS-°pI An-hm-cy-am-b-hbv°v ne- ambn sIm´p-Iƒ Ipd-bp∂ H∂ma-sØ-Øcw taf- hnse Ime-Øns‚ Cc´n°mew hsc Ib-‰pI ßsf Ap-tema taf-ß-sf-∂pw, A£-c-Ime F∂ coXnbpw taf-ß-fn-ep-≠v. Imew Iem-in- hyXym-k-Ønp {]Xn-tem-a-am-bn, AY-hm, hn]-co- °msX ASpØ Ime- Ø n- t e°v IS- ° p- ∂ - h - Xm-p-]m-X-Øn¬ sIm´p-Iƒ°v G‰-°p-d-®n¬ hcn- bv°p≈ {Ia-ambn apdp-Ip∂ ssien lnµp-ÿmn I-bm¬ c≠m-asØ hI taf-ßsf {]Xn-tema taf- kwKo- X - Ø n¬ I≠p- a p- ´ m- s a- ¶ nepw, taf- ß sf ߃ F∂pw hyh-l-cn-°mw. AXns‚ Nph-Sp-]n-Sn-®mWv Nn´-sN-bvXsX∂p Ap- - LS-m-]-c-ambn c≠mbn Xncn-°m-hp∂ taf- am-n-°p-∂Xv bmYm¿XyØn¬ n∂p-ap≈ Hfnt®m- ß-fn¬ ]ucm-Wn-IXzw IqSp-X-ep≈ taf-߃°v ´-amtb Icp-Xm-sm-°q. kao] {]tZ-i-ß-fp-ambn Dƒs°m-≈m-hp-∂n-S-tØmfw kmwkv°m-cnI LS- D≠m- I m- n- S - b p≈ kº¿°- ß ƒ°p- t ]mepw I-߃ A¿∆m-No-ßfmbhbpƒs°m-≈pI {]bm- - - XymPy-amb kzm[o-ap≈ tIc-fIem-¥co£w hnZq- - - - - k-am-Wv. F∂m¬ Cu ap≥hn-[n-tbmsS taf-ßsf c-amb DØ-tc-¥y≥ ssiensb k¿∆m-flm kzoI- kao-]n-°p-∂Xv bp‡n-lo--amb am¿§-am-Wv. ]g- cn®p F∂v k¶-ev]n-°p-∂Xv bp‡n-low Xs∂. bh Dev]Øn kw_-‘n-I-fmb kqN--Iƒ Xcp- Aßs tm°p- t ºmƒ taf- ß - f psS Dd- h nSw tºmƒ, Xmc-X-tay ]pXn-bh hf¿®-bpsS Ncn{Xw tIcfw Xs∂ F∂ nK-a--Øn¬ FØp-∂p. shfn-s∏Sp-Øp-∂-h-bm-Ipw. H∂v c≠m-b-tijw F¶n¬ Fßs F∂ tNmZyw Np‰p-]m-Sp-ap≈ kI- Ah-bpsS Nph-Sp-]n-Sn-®p-am-{Xta ]n∂oSph∂-h-bp- e-Xn-te°pw Hcp ]Tn-Xm-hns‚ {i≤sb sIms≠- ≠m-bn-´p-≠m-hp-I-bp-≈q. AXp-sIm≠v ]cn-Wm-a- Øn-°p-∂p. am¿§-ßfpw Zi-Ifpw Am-h-cWw sNøp-hm≥ Cu coXn-bn¬ taf-ßsf ]Tn-°p-∂-Xnv ]pXn- b - h - b psS klmbw AXym- h - i y- a m- W v . Ahsb hI-Xn-cn®v hni-I-ew sNtø-≠n-bn-cn-°p- F¶nepw ne-hn-ep-≈-h-bn¬ G‰hpw ]pcm-Xw ∂p. taf-ßfpsS LS ]cn-tim-[n-®m¬ Ah {][m- - GXm-sW∂v n¿Æ-bn-t°-≠Xv {]kvXpX ]T-- -ambpw c≠p-Xcßfm-sW∂p a- n-em-°mw. Ime- - - - Ønv AXy-¥m-t]-£n-X-am-Wv. am‰w hcp-∂-Xn--p-k-cn®v CS-¥-e-bnse sIm´p- {]mNo--XzsØ shfn-s∏-Sp-Øp∂ t¿tIm- Iƒ Ipd-bp-∂-hbpw A√m-Ø-h-bp-am-Wv Ah. ep-I-sf-s°m≠v nd™ ]m≠n-ta-f-amWv G‰hpw H∂masØ hIp-∏nse taf-߃°v Xmf-Øns‚ BZyw DS-se-Sp-ØXv F∂p-d-∏n-°p-∂Xv bp‡n-k- eLp-°-fpsS CS-bnse sIm´p-I-fpsS FÆ-Øn¬ l-am-sW∂v CXn-p-apºv ImWn-®n-´p-≠v. Cu A`n- Xr]vXn-bp-≈-t∏mƒ, c≠m-asØ hIp-∏n¬ Xmf-h- {]m-bsØ {]_-e-s∏-Sp-Øp-∂-XmWv Ap-tema ´-Ønse BsI sIm´p-IfpsS FÆw BZy¥w am‰- - taf-ß-fnse ]Xn-Im-e-Øns‚ BZy-`m-Kw. Cu taf- an- √ msX ne- n¿Øp- ∂ p. ^e- Ø n¬ H∂v ß- f nse ]Xn- I mew "XInS'bntebv°v BZy¥w NXp-c-{i-K-Xn-bn¬ Du∂n-n¬°p-tºmƒ, IS°p∂Xphsc t¿tIm¬ {][m- - ß - f m- W v . at‰Xv A¥y-L-´-Øn¬ AXn-te-bvs°-Øp-∂p. Ap-tema taf-ß-fnse ]Xn-Im-e-Ønse Cu c≠m-asØ hI taf-߃ Xmf-h-´-Ønse A£- ]q¿∆- L ´w ]e- n- e bv ° pw ]m≠n- t a- f - Ø ns‚ c-Imew Ipd-bp∂ apdbv°v eLp-°-fpsS CS-bnse kz`mhw {]I-Sn-∏n-°p-∂p. am{X-a√, Ipd-®p-IqSn Bg- - sIm´p-Isf Cc-´n-bmbn h¿≤n-∏n-°p-tºmƒ, H∂ma- Øn-te-bv°n-dßn-bm¬, ]Xn-Im-eØnse Cu BZy- - - Øh Xmf-h-´-Ønse BsI sIm´p-Isf ]IpXn `m-Kw, CX-c-`m-K-ß-fn¬ n∂pw thdn-´p-n-ev°p-∂- hoX-am-°n-°p-d-bv°p-∂p. c≠nepw sIm´p-I-fpsS Xmbpw Ap-`-h-s∏-Spw. ]m≠n-ta-f-Øns‚ Xpd-∂- FÆw ¢n]vX-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. H∂n¬ eLp-°- Sn-I-em-in-°p-∂n-S-Øpw, Ap-tema taf-ß-fnse fpsS CS-bv°p-≈-Xnepw as‰-Xn¬ Xmf-h-´-Ønse ]Xn-Im-e-Ønse BZy-`mKw Iem-in-°p-∂n-SØpw BsI-bp-≈-Xnepw Ft∂ hyXym-k-ap≈p. Ch- Htc XcØnep≈ hmZ k-{º-Zmbw ImWmw. bn¬. A£-c-°me hyXym-k-Øn-m-p-]m-Xn-I- Aßn-s, AtX-hsc Hcp ]q¿∆-ta-f-Øns‚ ]co- 11
 12. 12. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2010 W- X - c q- ] - ß - f mbn {]Xn apdp-tI-≠n-h- DS- s e- S pØ Ch, cp- ∂ p. taf- ß sf Cu L´- Ø n- p- Cu kz`m-h-Øns‚ tijw Ap-tem-a- ASn- ÿ m- - Ø n¬ {]-Xn-tem-a-ß-fmbn c≠p- h- I p∏mbn ]ncn-™-Xm-h-Ww. Xncn-°mw. Ahsb t¿tIm¬ {][m-- {Ia- { Zp- X - t a- f - ß - amb H∂t{X apSn- sf∂pw hyp¬{I-a- tb-‰nse Imfn-]p-d- {ZpX taf- ß - ∏nse hmZy- s si- sf∂pw hyh-l-cn- en. apSn- t b‰v Hcp °mw. {Ia-{Zp-X-ta-f- imt‡-b-I-em-cq-]- ߃°v Ime- am-Wv. Imfn°v apSn- n¿Æ-b-Øn¬ h-bv°p-∂Xn-p-apºv - ]›m¬K- a - - a n- √ . tZhn°v aZy-sa∂ k¶-ev]-tØm-SpIqSn Ipdp-∏-∑m¿ adn®v hyp¬{I-a-{ZpX taf-߃°m-Is´ Imew-{]Xn mfn-tIcw DS®v AXnse sh≈-tØmSpIqSn nth- ]›m¬K-aw An-hm-cy-am-Wp-Xm-pw. Cu kz`m- Zn-°pI ]Xn-hp-≠v. im‡-Z¿i--Øn¬ CXns h-ssh-]-coXyw Ah-bpsS ioe-ß-tfbpw kzm[o- km[q-I-cn-°p∂ {]amWw bYm-h-kcw D≤-cn-°p- n-°p-∂p-≠v. Ch-bn¬Øs∂ hyp¬{I-a-{ZpX taf- ∂p-≠v. Hcp tZho-t£-{X-Øn-em-sW-¶nte CXn-√m- ß-fpsS Xmf-L-S Hcp {]tXy-I-ssien Dƒs°m- bvI-bp-≈p. Kp≠¿´v nL-≠p-hn¬ ]m≠n F∂- ≈p-∂p-≠v. s]mXpth taf-ß-fp-tSbpw ]©-hm-Zy- Xv, _en-°-f-bp-hm≥ hmg-t∏m-f-sIm-≠p-≠m-°p∂ Øn-s‚bpw ]Xn-™-Im-e-߃ Ah-bpsS apdp-In- cq]-Øn¬ Ipcp-tØme dp-°p-Ip-Øn-b-Xm-sW∂p b-Im-e-Øns‚ ]cm-h¿Ø--ß-fm-Wv. B ASn- ImWp∂p (Kp-≠¿´v nL-≠p-]pdw 600). CXp c≠pw ÿm LS BZy¥w ne-n¿tØ-≠-Xp-am-Wv. h®p-tm-°n-bm¬, ]m≠n-tafw GtXm A]-cn-jvIr- AY-hm, GsX-¶nepw L´-Øn¬ AXv ewLn-°- Xtcm A[:IrXtcm Bb Hcp h¿§-Øns‚ GtXm s∏-´m¬, kmam-y-t{im-Xm-°-fpsS {i≤-bn¬ ]Xn- imt‡- b - I - e m- c q- ] - Ø nse hmZy- h n- t i- j - Ø n¬ ™n-s√-¶nepw, B Iem-cq-]-Øn-tmSpw Xmf-Øn- n∂pw ]cn-W-an-®tXm ]cn-W-an-∏n-®tXm Bhm≥ tmSpw sNøp∂ ISpØ A]-cm-[-am-Wv. XmfsØ km≤y-X-bp-≠v. Aß-s-bm-sW-¶n¬ t¿tIm¬ Cßs hnfw-º-c-s∏-Sp-Øp∂Xv Hcp ASn-ÿm-- ndhpw imt‡-b-_-‘hpw ]m≠n-ta-fsØ AXn- X-XzsØ Ah-ew-_n-®m-Wv. B ASnÿmw sNº- {]m-No--am-°n-Øo¿°p-∂-Xm-bn-Im-Wmw. S-Xm-f-am-Wv. F∂p-h-®m¬ Xmf-ßsf ]Xn-™-n- taf-߃ {]I-S-am-°p∂ thsdmcp {]tXy-I- e- b n- s e- Ø n- ° p- ∂ Xv sNº- S - ° - W - ° n- e m- s W- X-bmWv NXp-c-{i-K-Xn. BZy¥w NXp-c{iKXnsb ∂¿∞w. Cu nb-a-a-p-k-cn®v ]©mcn 12 sNº-S- Ap-h¿Øn-°p∂ taf-ßfpw Ah-kmw AXn- bm-bpw, Nº 10 sNº-S-bm-bpw, sNº-Sbpw A©- te°v FØn-t®-cp∂ taf-hp-ap-≠v. BZy¥ NXp-c- S-¥bpw 8 sNº-S-bm-bpw, AS-¥bpw {[phhpw 7 {i- K - X n- b p≈ taf- ß ƒ°v , Ime- ß ƒ Iem- i n- sNº-S-bmbpw, AXm-Xns‚ ]Xn-Im-e-Øn¬ h¿≤n- °msX ASpØ Ime-Øn-te°v IS-°p-hm≥ Ap- °p-∂p. {Ia-{Zp-X-ta-f-߃°v Cu nbaw _m[-I-a- hm-Zan-√. Ah-km-Im-eØn¬ am{Xw NXp-c{i-KXn - - - - √. AXns‚ Poh≥, Hmtcm L´-Ønepw Xmf-L-S- kzoI-cn-°p∂ taf-߃°v Ime-߃ Iem-in®v - b n¬ hcp- Ø p∂ sshNn- { Xy- a m- W v. Cu ASpØXnte°v {]th-in-°pI F∂ coXn kzoIm- sshNn{XywsIm≠v Hmtcm L´hpw hyXy-kvX-amb cy-hp-a-√. X∑qew Ah {Ia-ambn apdp-Ip-∂-h-bm- ssNX-y-Øn-p-S-a-bm-Ip-∂p. {Ia-{Zp-X-h¿§-Ønse Wv. BZy¥w NXp-c{i-KXn-bp≈ taf-߃°v Imew- - - AwK-amb ]m≠n-ta-f-Øn¬, XpS°w apX¬ Hmtcm 12
 13. 13. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2010 L´-Ønepw Xmf-ssi-enbpw Iem-i-co-Xnbpw tafw- ]S-]p-d∏m-Sp-Ifpw, bp≤-h´hpw, bp≤hpw a‰pw IpØn- - - sIm-´p∂ coXnbpw hyXym-k-s∏-Sp-∂p-≠v. CXm-Wp- n-d-®v, XpS¿∂v ]Xn™ ]Z-ßfpw kv{Xoth-j-cw- Xmpw AXns‚ BI¿j-Wo-bXbv°v {][m-amb - - K-ßfpw Ah-X-cn-∏n-®m¬ Acßv Dd-ßn-b-a-´m-Ipw. Hcp Imc-Ww. a‰p taf-߃°v, AXm-bXv hyp¬{I- CXv Hcp t]mcm-bva-bm-sW-¶n¬ {]kvXp-X-ÿnXn a-{ZpX taf-߃°v, Cu kz`m-h-an-√-X-s∂. Ah hntijw hyp¬{I-a-{Zp-X-ta-f-ß-fnepw ImWmw. Hcp ]c-s∂m-gp-Ip∂ Zn-Isft∏mem-sW-¶n¬, {Ia-{Zp- Imew XpSßn {ZpX-K-Xn-bn-seØn cwKw Iog-S-°n- X-ta-f߃ ]md-s°-´p-Ifpw Xmgvhmc-Ifpw nd-™- - °-gn-™m¬ B Imew Iem-in-°p-I-bm-bn. AtXm- X- e - Ø n- e qsS IpØn- ® m- S n- s bm- g pIn Npgn- I fpw sS, AtX-hsc nd-™p-n∂ mZ-[mc apdn™v i‡n-bmb Hgp°n-∂p-S-a-bp-ambhbpsS kz`m-h- A{]-Xy-£-am-Ip∂ Hcp {]XoXn DZv`q-X-am-Ip-∂p. amWv {]I-S-am-°p-∂-Xv. hyp¬{I-a-{ZpX hIp-∏nse {Ia- { Zp- X - t a- f - ß - f psS Ap- { I- a - I m- e m- t cm- l W {]kn-≤-amb ]©m-cn-bn¬ am{Xw k¿∆-km-[m-c- ssien-bm-tWm, AtXm hyp¬{I-a-{Zp-X-ta-f-ß-fpsS W- a mbn S- ∏ p≈ H‰t°m¬ k{º- Z m- b - a t{X CuZri-X-cw-Km-fl-I-Im-em-tcm-l-Wm-h-tcm-lW AXns kzmZn-jvS-am-°p-∂-Xv. an°-hmdpw c≠p coXn-bmtWm {]mNow F∂Xv N¿®m hnj-b-am- tImep-I-fp-]-tbm-Kn®v am{Xw a‰p hyp¬{I-a-{Zp-X t°-≠-Xm-Wv. Hcp hkvXpX tcsØ bp‡y-p- taf߃ Ah-X-cn-∏n-°p-∂Xp-sIm-≠mImw Ah kmcw n¿Æ-bn-®p-I-gn-™-Xm-Wv. sIm´p-I-fpsS Zp¿e-`-am-bn-am{Xw cwK-sØ-Øp-∂-Xv. Ah-bnepw kz`m-h-Ønse {]mNo--XzsØ ASn-ÿm {]am- H‰t°m¬ k{º-Zmbw Acp-Xm-bvIbn-√. Hcp ]t£ - W- a m- ° p- I - b m- s W- ¶ n¬ {Ia- { ZpX taf- ß - f mWv taf-Øns‚ ssZ¿Lyw Hcp LS-I-am-bn-´p-≠m-Imw. {]mNo--߃. F¶n¬ hyp¬{I-a-{Zp-X-ta-f-ß-fnse F¶n¬, Hs´ms° ]©m-cn-bpsS ka-b-tØmfw Xmf- ] - ≤ Xn XnI®pw A¿∆m- N o- - a mtb Xocp. {]tbm-Kn-°m-hp-∂Xpw A©p-Im-e-Øns‚ Nn´-bp- Cßs Cu c≠p taf-]-≤-Xn-I-fp-tSbpw Ime- ≈-Xp-amb (N-º°v mep-Im-e-®n´-bp-ap-≠v) Nº- n¿Æbw sNøp-tºmƒ AtX hnj-b-kw-_-‘n- tafw hnc-f-amtb Ah-X-cn-∏n-°-s∏-Sm-dp-≈q. CSw bmbn Ah-bn¬ thtdbpw LS-I-߃ Hfn™p- ssIbpsS mZw sIm≠p-am{Xw ]©mcn "taP¿ In-S-∏p-≠m-Imw. Ah, Hcp ]t£, taf-ß-fn-tebv°v taf'ambn F∂-XmWv hmkvX-hw. ]©m-cn-bpsS Ipsd-°qSn shfn®w hoin-tb-°mw. A{]-[m--sa∂v C∂p S-∏p≈ ]Xn-Imew A{X ]g-°-ap-≈-X- {]Y-a-Zr-jvSym- t_m-[-ap-≠m-°p-∂-h-bmImw Hcp s√∂p ÿm]n-°m≥ bp‡n-I-fp-≠v. AXn-p-apºv ]p:]T--Ønv apXn-cp-tºmƒ {][m--ß-fm-bn-Øo- Nº-bm-bn-cp∂p G‰hpw hen-b-ta-fw. Aßs cp-I. tm°p-tºmƒ ]m≠n-bpsS Akm-amy {]`m-h- Hcp ]Xnhv F∂ ne-bn¬ {Ia-{ZpX taf- tØmSv InS- n- e v ° m≥ {]m]v X - a m- ° m- mImw ߃ hyp¬{I- a - { Zp- X - t a- f - Ø ns‚ XpS¿®- b mbn C∂sØ ]Xn- I m- e sØ Nn´- s ∏- S p- Ø n- b Xpw {]tbm-Kn-°-s∏-Sp-∂p. Cu {IasØ Hcp {][m--h- CSwssI k{º-Zmbw Dƒs°m-≈n-®-Xpw. Fß-s- kvXp-X-bmbn ]cn-K-Wn-®m¬, hyp¬{I-a-{ZpX ]≤- bm-bmepw {Ia-{Zp-X-kz-`mhw DW¿Øp∂ sshIm- Xn-bn¬ n∂pw hyXn-N-en-®mWv {Ia-{ZpXzw cq]w- cn-Im-thi w hyp¬{Ia-{Zp-X-Xz-Ønv Ah-Im-i-s∏- sIm-≠p-sX∂p ]d-tb-≠n-h-cpw. CXv a‰p nK-a-- Sm≥ km[n-°p-I-bn-√. Xnan-e-Ifpw a±-f-ßfpw Ah- ߃°v hn]-co-X-am-Ibpw sNøpw. AXp-sIm≠v cp-tS-Xmb `mK-߃ ka¿∞ambn {]tbm-Kn®v Hcp Cu {Iaw thsd h√Xpw [zn-∏n-°p-∂pt≠m F∂v Iq´n-s°m´pw Ign™v CS-bv°bv°v cwKw Hgn™p- Atz-jn-t°-≠n-bn-cn-°p-∂p. CXn-p-apºv HcnSØp sIm-Sp-°p-tºmƒ, AtX-hsc a±-fhpw Xnan-ebpw kqNn-∏n-®-Xpt]m-se, t£{X-ß-fn¬ Xncp-ap-‰Øpw tN¿s∂m-cp-°nb i_vZ-{]-]©w A∏msS jvS- aXn-e-IØpw ]Xn-hp≈ Hcp tafw, aXn-e-IØp s∏´v ]©-hmZyw Hcp n»-_vZm-h-ÿsb {]m]n- {]th-in-°m≥t]mepw Ah-Im-i-an-√mØ Hcp taf- °p-∂-Xm-bn-°m-Wmw. AtX-t]mse, IY-I-fn-bn¬ Ønv ]q¿∆mw-K-ambn Ah-X-cn-∏n-°p-I-bm-Wt√m BZy-cw-Kßfn¬ Xnc-tm-°p-Ifpw, Xt‚-Sm-´ßfpw, - - - ]Xn-hv. GtXm Hcp imt‡-b-k-{º-Zm-b-Øn¬ 13
 14. 14. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2010 n∂pw Dcp-Øn-cn-™sX∂p k¶-ev]n-°m-hp∂ {Ia- - {Zp-X-ta-f-߃, i‡ym-cm-[m hn[n-I-fpsS {]tXy- I-X-Iƒs°m-≠mImw t£{X-a-Xn-e-IØp n∂pw {`jvS-am-b-Xv. i‡ym-cm-[-°v "a'Imc ]©Iw AXy-¥m-t]-£n-X-ß-fm-Wv. im‡-Z¿i--Øn¬. ""aZyw-amwkw XYm-a’yw ap{Zm-ssa-Yp--ta-hN aIm-c-]-©Iw IrXzm-]p-¿÷-∑ hnZytX'' (im-‡-Z¿iw 5. ]pdw 126) F∂p ImWp-∂p. aIm-c-]-©Iw Xs∂ euIn-I- sa∂pw buKn-I-sa∂pw c≠p-X-c-ambn IW-°m-°- s∏-Sp-∂p. hmNym¿∞-kzo-Ir-X-ßsf euIn-I-ß- sf∂pw [zym¿∞-kzo-Ir-X-ßsf buKn-I-sa∂pw ""Iuf-an-{i-]-Yu-tl-bu-n-Xyw-Ku-cn-Zzo-Pm-Xn`n:' IW-°m-°p-∂p. AYhm t`mK-kw-_-‘m¿∞-kzo- im‡-Z¿iw Cu hnj-b-Øn¬, Ir- X - ß sf euIn- I - s a∂pw cmP- t bm- K - k w- _ - ‘m¿∞-kzo-Ir-X-ßsf buKn-I-sa∂pw hyh-l-cn- "im‡mmw Ipem-Nm-tcm-an-{im-Nmc:ka-bm-Nmc: °p-∂p. buKnI am¿§-Øn¬ ]©-a-Im-c-߃°v, CXn-t`-tZ am¿§-{X-b-ap-Ny-tX. tXjmw at[yb {X]q¿t∆m‡ euIn-I-]-©-a-Im-cmWmw {Iobm 1. aZyw flI: {]tbmtKm h¿Ø-tX, XYm NXp¿∆-¿§mWmw ""tkma-[m-cm-£tcZvbmXp {_“-c{‘m-Zz-cm-tX - - at[y- I m- a kym¿∞ky- N - ] p- c p- j m¿∞- Z z- b ky ]oXzm--µ-a-b-kvXzmwb:k Gh aZy-km-[I: em`m¿∞w apJy-`m-th-m-p-jvTm--©-hn-ZytX k 2. amwkw Gh Ipe-am¿t§m thZ-hn-cp≤:'' am˛-i_Zm-{Z-km-t⁄-bm-XZw-im≥ck-m-{]ntb - v - - (im. Z. 125) kZmtbm`-£-tb-t±-hn-k-G-h-amw-k-km-[I: F∂v hn[n-°p-∂p. `mhm-Nm-c-N¿®-bn¬ Ah-Xs∂ 3. a’yw im‡-Z¿i--Im-c≥ kn≤m-¥n-°p-∂p. hniz-km-c- KwKm-b-ap--tbm¿Ω-t≤y-Zzua’ym NcX:kZm X-{¥-{]-Imcw. Xua-’u-`£tbZvbkvXp-k`th-∑’y-km-[I: - - - - - - 4. ap{Zm "sshZn-Iw-ssh-jWhw ssihw Z£nWw]m-ihw kvarXw v kl-{kmcw alm-]tfl I¿Æn-Im-ap-{Zo-Xm-Ntc¬ - kn≤m-¥-hm-ta-ho-tcXp Znhyw k¬°u-f-ap-NytX' BflmX- s s{X- h - t Z- t h- i n- t I- h e:]mc- t Zm- ] a: CXn¬ n∂pw DØ-a-]-ip-`m-h-Ønv sshZn-I-ssh- kqcy-tIm-Sn-{]-Xo-Im-i-›-{µ-tImSn kpio-Xf: jvWh ssih-Z-£n-Wm-Nm-c-ß-ft{X hnln-X-am-bn- AXo- h - I - a - o- b - › - a - l m- I p- W v U - e n- o- b pX: ´p-≈-Xv. hoc-`m-h-Ønv hmam-Nm-chpw Znhy-`m-h- bky-⁄m-tm-Z-b-kvX-{X-ap-{Zm-km-[-I-D-Ny-tX. Ønv Iufm-Nm-chpw BN-c-Wo-b-ambn hcp-∂p. 5. ssaYpw k¿t∆m-√m-k-X-{¥-Øn¬, Ipe-Ip-WvUen-o-i‡n¿t±-ln-mw-tZ-l[m-cnWo - - - ""BNm-c-aqew PmXn: kymZm-Nmcm:imkv{X-aq-eI: Xbm-io-hky-kw-tbm-tKm-ssa-Ypw ]cn-Io¿ØnXw'' - tZh- h mIyw imkv { X- a qew tZh:km[- I - a q- e I: (im-‡Z¿iw 5) - {Inbm- a qew km[- I - k y- { Io- b m- ] o- ^ - e - a q- e Im F∂ k¶-ev]-am-Wv. im‡-∑m-cn¬Øs∂ Iuf- ^e- a qew kpJ- t ah kpJ- a m- - µ - a q- e Iw an-{X-k-a-bm-Nm-c-t`-Z-ap-≠v. Ch-bn¬ {]Ya ]pcp- Bµw ⁄m-aqew N ⁄mw t⁄b-ky-aq-eIw jm¿∞- { ]m- ] v X n- ap- J y- e - £ y- a mbn ImWp∂ XØz⁄mw t⁄b-am{Xw XØzw-ln-{_-“aq-eIw - IufnI X{¥w thZ-hn-cp-≤-am-sW∂p ⁄mm¿Æ- {_“-⁄m--ssa-Iy-aq-e-ssaIyw ln k¿∆-aq-eIw h-X{¥w kqNn-∏n-°p-∂p. sFIyw-ln-]-c-ta-im-n-`m-hm-XoXw kpn-›nXw'' 14
 15. 15. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2010 Hcp hy‡n `mhm-Xo-X-mbn Xocp-∂-Xns‚ {Ia- Iuf-am¿§w thZ-hn-cp-≤hpw {_m“-W¿°v at{X Cu hcn-I-fn¬ hnh-cn-®n-cn-°p-∂-Xv. im‡- njn-≤-hp-am-sW-∂n-cn-s°, AXp-ambn _‘-s∏´ Z¿i--Im-c≥ Cu hnjbw "k¿∆w-J-ev]n-Zw-{_“' Hcp Iem-cq-]-Øns‚ k¥-Xn-bmb {Ia-{Zp-X-ta-f- F∂ D]-n-j-Zzm-Iy-Øn-te°v FØn-®n-cn-°p-∂p. sØ, thZm-Nm-c-k-abm--Nm-c-n-jvT-amb t£{Xm-¶- ""tl ]c- t a- i mn! BNm- c - t ah h¿Æmmw W-Øn¬, Cu nebv°v {]th-in-∏n-°p-∂-Xnte {]Y- a - I m- c - W w. BNm- c - › - i m- k v { X- P y:, tZh A¤p-X-s∏-Sm-p-≈p. Hs´ms° Iuf-am¿§-kzo-Ir- hmIym- n- i m- k v { Xm- W n, tZh- › - k m- [ ssI:]qP X-ß-fmb tZho-t£-{X-ß-fn-emWv {Ia-{Zp-X-ta-f- ob:, {Inbm- h m≥ Jep- k m- [ I: {Iobm- N - ^ e ߃ {]mIm-c߃°p-≈n¬ {]th-in-°p-∂Xv. AY- - - km[n- I m, ^e- › - k p- J - t a- h , kpJ- a m- µw: hm˛s]cp-hw ]qc-Ønv Bdm-´p-]pg imkvXm- ⁄maq-eam-µ: t⁄b-aqew ⁄mw, t⁄b - hns‚ ]m≠n-tafw DZm-l-cWw ˛ CX-c-t£-{X-ß- am{Xw XØz- a q- e w, XØzw ln {_“- a q- e - I w, fn¬ S-∏p-s≠-¶n¬ AXnv {]tXyI Imc-W-hp- {_“-⁄mw sFIy-aq-ew, sFIyw ln k¿∆ ap-≠m-Ipw. B hI {]tXyI hnj-b-ß-fn-tebv°v aqe-Iw, k¿∆w-J-ev]nZw {_t“Xn'' IS-°p-∂Xv Cu ]T-Øns‚ AXn¿Øn°pw A∏p- - (im. Z. 5 ]pd. 119) d-Øm-Wv. Imc-Ww, {]kvXpX hnjbw Ap-jvTm- B- µ - a mWv {_“- Ø ns‚ cq]- K p- W - ß - s f∂v -]-c-ß-fmb a‰p-Nn-e-Xns B{i-bn-°p-∂p-≠m-I- hmZyhpw thZhpw F∂ teJ--Øn¬ hy‡-am- Ww. am{X-a-√, s]cp-hw Bdm-´p-]pg ]qc-°m-eØv °n-bn-´p-≠v. taep-≤-cn® k¿t∆m-√m-k-X-{¥-Ønse B {]tZ-i-hm-kn-Iƒ°v {]tXy-I-ambn Nn´-s∏-Sp- hcn-I-sf-s°m≠pw hniz-km-c-X-{¥-Ønse hcn-I- Øn-bn-´p≈ s]cp-am-‰-®-´w-t]m-se, Hcp {]tZ-i- sf-s°m≠pw Iuf-am¿t§m-ev]-∂-ß-fmWv taf-ß- Øns‚ apgp- h ≥ c£m- I ¿ØrXzw Iøm- f p∂ sf-∂pw, Ah-bn¬ {Ia-{Zp-X-ta-f-ß-fpsS {]kvXp- aq¿Øn F∂p IW-°m-°-s∏-Sp∂ Hcp alm-t£- kz-`mhw Cu nK-a--Ønv IqSp-X¬ B°-ap-≠m- {X-Øns‚ X´-I-Ønse a‰p t£{X-ß-fnse NS- °p- ∂ p- s ≠∂pw a-   n- e m- ° mw. Iuf- a m¿§- ßp-Iƒ B aq¿Øn-bpsS lnX-a-p-k-cn®v nP-s∏- Øn¬Øs∂ euIn- I hpw buKn- I - h p- a mb Sp-Øn-b-h-bp-am-Imw. ChnsS sshZnI ssZhn-I- am¿§ßfp-≠-t√m. ]pcp-jm¿∞-ß-fn¬ A¿∞-Im- am¿§m- p- k m- c n- b mb Hcp tafw, an{i- s Iutfm- a- ß sf e£ywh®p≈ {Kmay- I - e m- c q- ] - ß - f n¬ ev]∂amb thsdmcp taf-Ønv ]q¿∆mw-K-ambn n∂pw Dcp-Øn-cn-™-h-bm-hWw Ch. Imfn-Im-]p- {]tbm-Kn-°p-∂-Xnse kmwK-Xyhpw HuNn-Xyhpw cm-W-Øn¬ _en-{In-b°v arK-߃°p ]I-c-am-bn, ]T-hn-jbam-°p-Ibm-Wv. Ie-i߃ ]qPn-°p-tºm- - - - - gpw, Ah _nw_-Øn-em-Sp-tºmgpw cwK-{]-thiw ""Iqivam-WUan-£p-JWU©aZy-amw-km-khGhN v - - v - - - - - - sNøp-∂, AXp-sIm≠pw sshZn-I-ssZ-hn-I-am¿§m- GtX_en-kam:t{]m‡m-kXr-]vtXm-Om-Kam:kZm'' v p-km-cn-bm-Ip∂ sNº-S-ta-fw, aXn-¬°-I-Øp- (Im. ]p. 67. 25) t]mepw {]th-in-°m-¿l-X-bn-√m-Ø{X {`jvSp-I- F∂pw, aZy-Øn-p-]-I-c-am-bn, ev]n-°-s∏-´n-´p≈ Hcp taf-Ønv AI-º-Sn-bmbn ""Ah- i yw- h n- l n- X w- b - { X- a - Z yw- X - { X- Z znP:]p: Xocp-∂Xv A¤p-X-Ønv hI-¬Ip-∂p. sNºS mcn-tI-tem-Z-Iw-Imw-tky-Xm-t{a-hm-hn-kr-tP-∑[p:'' Xmf-Øn¬ sNº-S--S-bn¬ mep Ime-Øns‚ Nn´- F∂pw ImWp-∂p. mfn-tI-csh≈w {_m“-W¿°p- - bp≈ km£m¬ sNº-S-ta-f-Øns‚ GI-tZicq]- th≠n hn[n®-Xm-sW∂pw hy‡-am-Wv. Iq´-Øn¬ km-Zr-iyw-t]mepw {]I-Sn-∏n-°mØ Cu sNºS taf- tN¿°-s´, ]m≠n-ta-f-Øns‚ AXm-bXv {Ia-{ZpX sØ- Ø - s ∂ Ft¥, GI Xmf- Ø n¬Øp- S ßn taf-Øns‚, ]q¿∆-cq-]-ß-fn¬ Hs∂s∂-¶nepw A¥y-L-´-Øn¬ am{Xw ˛ Iem-i-ß-fn-en-s√-∂-√, k¶¬∏n-t°≠ apSn-tb‰v F∂ Iem-cq]w thW- taf-am-Wn-hnsS {][mw ˛ sNº-S--S-sb, AXm- sa∂p n›-bn® Znhkw CØcw nth-Zy-߃ bXv sshZnI ssZhoI am¿§sØ kzoI-cn-°p∂ S-Øm-dp-s≠∂v Adn-hm-bn-´p-≠v. {Ia-{Zp-X-ta-f-Ønv ]q¿∆mw-K-ambn thW-sa∂p 15
 16. 16. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2010 n›-bn®p? AXn¬ shdp-samcp bmZr-—n-IX am{X- em-i-ß-fn¬ Ct∏mƒ S-∏p≈ Xmf-L-S--bnse ta-bp≈p F∂pw, ]n∂oSv AXv Hcp NS-ßmbn amdn- ]©m-cn-km-∂n≤yw Hcp ]t£ ho--am-Imw. b-Xp-am-sW∂p ]d-s™m-gn-bp-∂Xv Xo¿Øpw _men- F∂m¬ CXns‚ Ah-km Ime-Øn¬, Cu tafw i-am-Wv. ]m≠n taf-Ønv ]q¿∆mw-K-am-bn-s°m-´p-tºmƒ, {]kvXp sNºS taf-tØbpw XpS¿∂p≈ ]©mcn {]Xy-£-s∏-Sm-dp-≠v. Cu taf-Øns‚ Ah- {Ia-{ZpX taf-tØ-bpw, Ah-bpsS LS--bpsS ASn- km Ime-Ønse BZysØ CS-°-em-i-Øn-p-ap- ÿm--Øn¬ hni-I-ew sNbvXp ]Tn-®m¬ Hcp ºmWv Cu ]©m-cn-Iƒ cwK-{]-thiw sNøp-∂-Xv. ]t£ Cu BImw- £ bv ° v ]cn- l m- c - a m- I mw. {Ia-{Zp-X-ta-f-amb ]m≠n-bpsS c≠mwIme-Øns‚ t£{X- ß - f nse Xncp- a p‰Øv Ieiw ]qPn- ° p- c≠mw L´-amb CS-Im-e-Ønepw Chsb I≠p- tºmgpw BSp-tºmgpw sIm´m-dp≈ Cu sNºS taf- ap´mw F∂p-h®v ]m≠n Hcp ho taf-]-≤-Xn-bm- Ønv c≠p-Im-e-Øns‚ Nn´-tb-bp-≈p {io`q-X-_- sW∂pw sNºS-tb-°mƒ A¿∆m-No--am-sW∂pw en-bn¬ hen-b -_-en-°-√n¬ Xqhp-tºmƒ DØ-c- hymJym- n- ° p- ∂ Xv bp‡n- k - l - a m- I - b n- √ . Hcp tI-c-f-Ønepw DØ-c-a[y tIc-f-Ønepw Cu taf- ]t£ ]m≠n-ta-f-Ønepw Nne- L-Sm hnti-j- amWv ]Xn-hv. B kµ¿`-Øn¬ Zp¿e-`-am-sb-¶nepw ߃ CS-°m-eØv h∂p-s]-´n-´p-≠m-Imw. ]©m-cn- 32 A£-c-Øns‚ Hcp ]Xn-™-Im-ew sIm´n-t°- ta-f-Ønse C∂sØ ]Xn-Imew Hcp ho kw`m- t´m¿Ω-bp-≠v. AXv 16 A£-c-Øn-ep≈, ChnsS h--bm-sW-∂v, AXn-p-am{Xw k¿∆-km-[m-c-W-bm- ]T hnj-b-am-°m-p-t±-in-°p∂ taf-Øns‚ {]Y- bp-≈Xpw C∂sØ ]Xn-Im-e-Øns‚ cq]-km-Zr- a-Imew Xs∂-bm-sW-s∂mcp ]£-ap-≠v. F∂m¬ iy-ap-≈Xpamb Hcp c≠mw-Im-em-cw` ssien-D-≈- sNº-S-ssi-en-bnepw AS-¥-ssi-en-bn-ep-ap≈ taf- Xp-sIm≠v Ap-am-n-°mw. B hn[-Øn¬ ]m≠n- ß-fpsS Ime-ß-fpsS Xodp-I-emi coXn Cu ]Xn- ta- f - h pw, Hcp]- t £, Hcp ho- I - c - W - Ø ntm Im-e-Ønepw ImWp-∂p-≠v. AXp-sIm≠v AXv Hcp ]p:{Iao-I-c-W-Øntm hnt[-b-am-bn-´p-≠m-Imw. {]tXy- I - I mew Xs∂- b m- s W∂ nK- a - - Ø n- ]m≠n-ta-f-Ønv apºv sIm´p∂ sNºS taf- tebv°v Xncn-®p-h-cmw. Cu sNºS taf-Ønv a‰p Øns‚ Ah-km--Im-e-amWv ChnsS ]T--hn-j-b- hyp¬{I-a-{ZpX taf-ß-tf-°mƒ LSm]c-ambn am-°p-∂-Xv. aptº kqNn-∏n-®-t]m-se, CXns‚ Nn¥n-®m¬ ]g-°ap-s≠∂p t_m[y-am-Ipw. a‰p taf- - c≠mw-Im-e-Øns‚ BZysØ CS-°-em-i-Ønv ß-fpsS Xmf-h-´m-h-km--Øn-se-t∏mse CX-c-Xm- aq∂p sNºS h´w apºp apX¬ Xmf-L-S--bn¬ f-J-WvU-ßsf CXn¬ Is≠Øp-I-bn-√. CS-°m- hyXymkw hcp-Øp-∂p. Nne-ta-f-ß-fn¬ Ah-km Ime-Øn¬ AS-®p-Xmfw ]nSn-®n- cp-∂Xv Ipg-adn-bp-∂Xn-p-tijw - - Xpd-∂p-]n-Sn-°m-dp-≠v. F∂n-cp- ∂mepw Xmf- L - S - - b n¬ hyXymkw hcp-Øm-dn-√. Cu Xmf-L-S-m-am-‰-Ønv {]k-‡n- sb¥v F∂v Nn¥n-t°-≠n-bn-cn- °p-∂p. Hcp tafw XpS-ßn-bm¬ XpS- ß n- b - I m- e - Ø n¬ km[m- cW Dcp- f p- t Im¬ ]Xn- h n- √ . XpS¿∂p≈ Ime-ß-fn¬ ]Xn- hp- a p- ≠ v . ]Xn- h p- s ≠- ∂ - X n¬ IqSp-X¬ n¿∫-‘hp-am-Wv. Cu - 16
 17. 17. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2010 sNº-S-ta-f-Øn¬ XpS- ßnb Ime-Øn¬ Dcp-fp- {]Ya Iem-i-Øn-p-apºv {]I-Sn-∏n® hnti-j-Xm-f- tIm¬ ]Xn-hn-√. c≠mw Ime-Ønepw ]Xn-hn-√. L-S-sb {]tbm-Kn-°p-∂p. BZy-Xm-f-h-´-tijw CXv CXns‚ am{Xw {]tXy-I-X-bm-Wv. am{X-hp-a- c≠m-asØ Xmf-h´w AS-®p-]n-Sn-®mWv XpS-ßp-∂- √, AtX- h sc Hcp Iem- i - h - ´ - Ø n¬ Xmf- h - ´ - Xv. C°m-c-W-Øm-epw, {]kvXp-X-Xm-f-h-´m-h-kmw ߃°v Hcp sNºS ofhpw Hmtcm sNº-Sbpw Iem-i-sa-Sp-°p∂p F∂-Xp-sIm≠pw, ]m≠n-°p-ap- AXns‚ bYm¿∞ kz`m-h-hp-ap-≈-h-bm-Wv. Iem- ºv sIm´p∂ sNº-SbpsS c≠mw Ime-Ønse BZy- - i-tijw c≠m-asØ Xmf-h-´-ß-fn¬ Iem-i-ß- I-em-i-tijw F√m c≠mw Xmf-h-´-Øn-ep-amWv fp-sa-Sp-°p-∂p. Cu kµ¿`-Ønepw Hcp Iem-i-h-´- Iem- i - s a- ∂ p- d - ∏ n- ° mw. tafm- h - k m- - Ø nse Øn¬ F´p sNº-S-Itf D≠mIq F∂-Xp-sIm≠v coXnsb Kuc-h-am-sb-Sp-t°≠ Bh-iy-ap-s≠∂p taf-Øns‚ LS--bn¬ hyXym-k-ap-s≠∂p ]d-bp- tXm∂p-∂n-√. taf-i-cocw Ign-™p-h-t√m. A©- ∂Xv A¿∞-iq-y-am-sW∂v Hcp hmZ-K-Xn-bp-≠v. S¥ memw Ime-Øn¬ BZy¥w Cu coXn-bm- taf-ßfn¬ ASp-ØSp-Øp≈ Xmf-ßfn¬ H∂v Ah- - - - sW-∂-Xn-m¬ sNº-S-tafw Cu coXn AXn¬ km- n- ® p- s h∂pw ASp- Ø Xv XpSßn F∂pw n∂pw IS-sa-SpØp F∂v hymJym-n-°p-∂Xv Bfl- Fßs n¿Æ- b n°mw? H∂pIn¬, ]©mcn l-Xym-]-c-am-Wv. A©mw Ime-Øn-se-t∏mse ˛ AXn¬ Xpd-∂Sn taf-ß-fpsS ASn-ÿm kn≤m-¥-ß-fn-sem- am{X-ta-bp≈p ˛ IrXy-ssZ¿Ly-ß-fn¬ ImWp∂ ∂t{X Hcp Iem-i-h-´-Øn-se-am-{X-a√ Hcp Ime- n»-_vZ-{Inb CXv shfn-s∏-Sp-Øp-∂p. as‰mcp Xc- Ønse Xmf-h-´-ß-fpsS A£-c-Im-ehpw Xpey-am- Øn¬, Hcp Xmf-h-´-Øn¬ Xmfw ]nSn-°p-∂Xv I-W-sa-∂-Xv. ]T--hn-j-b-amb sNº-S-tafw Cu AS®pw Xpd-∂p-am-sW-¶n¬, XpS¿®-bmbn IqSp-X¬ kn≤m-¥sØ Ap-k-cn-°p-∂n-√. ta¬ hnh-cn-®- XhW Xpd∂p]nSn®v Hcp n»- _ vZ- { In- hn[w Xmf-h-´-ßsf n¿Æ-bn-®m¬ Hcp Iem-i-h- bbv°ptijw ho≠pw AS-®p-Xmfw ]nSn®p XpS- ´-Øn¬ BsI-bp≈ c≠p Xmf-h-´-ß-fn¬ BZy- ßp-∂Xv Hcp Xmf-h´w Ign™v ASpØ Xmf-h´w tØ-Xnv 24 A£-chpw c≠m-a-tØ-Xnv 40 A£- XpSßn F∂Xns‚ kpN--bm-Ipw. Hcp XhW c-hp-am-sW∂p ImWmw. CsXt¥ Cßs; As√- AS®pw ]ns∂ Xpd∂pw sNºS memw-Im-ew- ¶n¬ F¥n-n-ßs Nn´-s∏-SpØn? bi:ico-c-mb t]mse Xmfw ]nSn-®m¬ Cu kz`mhw hy‡-am-I- Iem- a - W v U ew sslZ- c m- e n, apdn- b - S ¥ C∂p bn-√. AS¥ aq∂mw Ime-Øn-epw, mep-Im-e-am- bn-s°m-´p∂ Nº-ta-f-Øns‚ memw Ime-Ønepw ImWpw-hn[w Xn{i-ambpw JWvUambpw an{i-ambpw - IqSp-X¬ AS®pXmfw-]n-Sn-°p-∂Xpw kzoImcya-√. Xmfw-]n-Sn-®p-]mSn h´w-h®p Iem-i-߃°v h´w-X- Ch-sbms° B taf-ß-fpsS ssien-I-fm-Wv. CXv ´p-tºmƒ Xn{i-ambn ]cn-W-an-®-Xv, ]q¿∆m-Nm-cy-∑m- A©-S¥ aq∂mw Ime-Ønepw ImWmw. c≠m- cpsS {i≤-°p-dhp-sIm-≠m-sW-∂p kqNn-∏n-®Xp-t]m- - - asØ JWvU-Øn-p-ti-j-ap≈ me-£c sNº- se, sNº c≠mw Ime-Ønse {]kvXpX ÿnXn Ssb c≠m-asØ JWvU-tØmSv tN¿Øp-]n-Sn-°p- hntijw taf-I-em-Zm¿i-n-I¿°v ssI∏ng h∂- ∂Xv {i≤n-®m¬ Cu hn{`m-¥n°v kam-[m--am-Ipw. Xm-sW∂v A`n-{]m-b-s∏-Sp-hm≥ X°-h-Æ-ap≈ Xpd-∂p≈ B Iq´n-∏n-Sp-Ø-tØmsS am{Xta Xmf- Xt‚Sw Cu teJ-I-n-√. adn-®v, B coXn ]q¿∆m- h´w ]q¿Øn-bm-hp-∂p-≈q. CXp-t]mse {]kvXpX Nm- c y- ∑ m¿ t_m[- ] q¿∆w k∂n- t h- i n- ∏ n- ® - X m- sNºS taf-Øns‚ c≠mw Ime-Ønse BZy-I- sW∂pw AXn¬ thsd Fs¥ms°tbm Hfn™p em-i-ti-j-ap≈ c≠m-asØ Xmf-h-´-߃ cq]-s∏- InS-∏p-s≠t∂m Hfn∏n-®p-h-®n-´p-s≠t∂m hniz-kn- Sp-∂-Xp-Im-Wmw. ]©mcn aq∂mw Ime-Øn-tebpw °p-Ibpw sNøp-∂p. memw Ime-Øn-te-bpw-t]mse Iem-i-tijw n»- "hmZyhpw thZhpw' F∂ teJ- - Ø n¬ _vZ-{In-b-bn-√msX Hcp sNº-S-ofw Iem-i-tØm- sNº-SS sshZn-Ihpw ssZhn-Ihp-am-sW∂v hy‡- - - sSm∏w Iq´n-∏n-Sn-°p-∂Xpw ImWmw. AtXm-Sp-IqSn am-°n-bn-´p-≠v. sNº-SXm-fØn¬ sNº-SSbn-ep≈ - - - - - 17
 18. 18. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2010 Hcp taf-am-Wt√m ]T-hn-j-bw. ap≥]v hy‡-am- am-Wv. ]Xn-Im-e-Ønepw c≠mw-Im-e-Ønepw CS° °n-b-t]mse Cu tafw, BtLmj ka-bØv emi-k-a-bØv NXp-c-{i-KXn {]Z¿in-∏n-°p-∂p-s≠- {]tbm-Kn-°m-dp-≈Xpw mep-Im-e-Nn-´-bp-≈-Xp-amb ∂Xv hnK-Wn-®√ Cßs Ipdn-®-Xv. ÿmbn-bmbn sNºS taf-hp-ambn LSbn¬ bmsXmcp kmay- NXp-c-{i-KXn Ah-km--Im-e-Ønte {]I-S-am-Ip- hp-an-√. Cu taf-Ønv BtLm-j-]-c-X-sb-°mƒ ∂p≈p F∂ A¿∞-Øn-emWv Aßs Ipdn-®- IqSp-X¬ Ap-jvTm-n-I-X-bn-emWv {]m[m-yw. Xv. Cu hkvXp-Xbpw CS-°-em-i-ß-fnse NXpc- CXns‚ ]Xn-Im-e-Ønepw c≠mw Ime-Ønepw {i-KXn kzoIm-chpw ]T--hn-j-b-am-t°-≠-Xm-Wv. Xmbw-]-I-bnse FÆ-߃ sIm´m-dp-≠v. CXp-t]m- "a'Imc- X Øz ]©- I - ß - f psS euInI se, ]©m-cn-tafw Ign™v AS¥ aq∂mw-Imew k¶ev] {][m--ß-fmb {Kmay-I-em-cq-]-ß-fn¬ XpS-ßn-bmepw FÆ-߃ sIm´m-dp-≠v. Cu sNº- n∂p-ev]-∂-amb {Ia-{Zp-X-ta-fw, Ah-bnse {]tbm- S-tafw apºp ImWn-®-t]mse {][m--ambpw Ie- K-P-y-{]-IrXn {]I-S-am-°p-∂p-s≠-¶n¬, AXv A- i-߃ ]qPn-°p-tºmgpw BSp-tºm-gp-amWv sIm´m- h- [ m- - X - a q- e - a m- s Wt∂m _ln:t{]c- W - a q- e - a m- dv. AXp-sIm-≠p-Xs∂ Ie-i-s®ºS Fs∂mcp sWt∂m hymJym-n-°p-∂-Xn-t-°mƒ, B coXn- t]cp-IqSn CXn-p- bpsS {]Xn-^-e- ≠v. AjvS-_-‘- -am-sW∂v hne- I-eiw ho-I-c- bn-cp-Øp-∂-Xn-em- W- I - e iw apf- hnt√ bp‡n-k- ]qP F∂n- l-Xbpw _u≤n- hbv°pw CXp- I- X bpw IqSp- Xs∂ sIm´p-∂p. X¬? F¶n¬ tZho- t £- { X- ß - aØp-]n-Sn®v fnepw a‰pw Ifw- ]q¿∆m-]-c-_-‘- ]q-Pbv°pw CXp- an-√m-tXbpw Xs∂ sIm´p-∂p. Bp-]q¿∆n-t_m- apSn-tb-‰n¬ Imfn [-an-√m-tXbpw ]pd-∏mSv Cu taf- ]q¿t∆m-Ø-c- tØm-sS-bmWv h¿Ø-am-m-⁄- XpS-ßmdv Aßs Ap-jvTm--kz-`mhw XnI-™p- ambn btYjvSw kzmflm-p-`q-Xn°p tN¿∂-]Sn n¬°p∂ Cu taf-at{X imt‡-b-I-em-k-¥- nb-a-c-ln-X-am-bn-Øs∂bp≈ Hcp {]tbm-K-kz- Xnbpw t£{X-a-Xn-eIw njn-≤-hp-amb ]m≠n-ta- `mhw ]m≠n-tafw {]I-Sn-∏n-°p-∂p-≠m-h-Ww, Ah- f-Ønv ]q¿∆mw-K-ambn sIm´p-∂-Xv. Ft¥ AX- km--Im-e-Xm-f-Ønv Hcp "XInS'bpw Hcp "Xcn- ßs? t£{X-Ønse Ap-jvTm hnj-b-ß-fn¬ InS'bpw tN¿∂ cq]-amWv ]m≠n-°p-≈-Xv. CXn¬ kPo-h-am-bn-cw-K-sØ-Øp-∂, ]cn-ip≤n ]c-am-h[n BZy-JWvUamb "XInS', Hmtcm-L´Ønepw hyXy- - - - - Bhm- l n®ph®n- ´ p≈ Cu tafw, Aip≤n kvXamb LS {]I-Sam-°p-∂p. "taf-ßfnse nKq- - - - Bthmfw kzmwio-Icn-®sX∂p ap{Z-Ip-Øs∏-´n-´p≈ - - - -V-X-Iƒ' F∂ teJ--Øn¬ taf-߃ Xmf-ß- ]m≠n-ta-f-Ønp ]q¿∆mw-K-ambn Ft¥ n›-bn- fpsS taf-am-sW∂ hkvXpX hni-Zo-I-cn-®-t∏mƒ °-s∏´p? AXpw bmZr-›n-I-am-Im≥ hgn-bn-√. Cu hnj-bsØ kv]¿in-®n-cp-∂p. aq∂mw Ime- {Ia-{ZpX taf-h¿§-Ønse {][m AwK-ambn Ønse aq∂-£cw Dƒs°m-≈p∂ "XInS' F∂ ]m≠n-ta-fw, BZyw kqNn-∏n-®-t]m-se, Ah-km-- BZy-JWvUw ]Xn-Im-e-Øn¬ 12 A£-c-ambn Im-e-Øn¬ NXp-c-{i-K-Xnsb {]m]n-°p∂ Hcp taf- h¿≤n-°-W-a-t√m. Cu 12 A£cw Bd-£-c-ap≈ 18
 19. 19. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2010 1˛Dw 3 A£-c-ap≈ 2˛Dw ]©m-cn-I-fm-bn-°m-Wmw. km-n-∏n-°m≥ {ian-®m¬ ˛ A[zm--ap≠v ˛ Cu CXp-Xs∂ 2˛mw Ime-Ønse BZy-L-´-Øn¬ 4 {]IrXw Ipsd-°qSn hy‡-am-Ipw. CXp-sIm≠v A£-c-ap≈ 3 sNº-S-bm-bn-Øo-cp-∂p. ]Xn-Im-e- h∂p-Iq-Sp∂Xv Cu {Ia-cm-ln-Xyw, B Iem-cq-]- Ønse BZy-J-WvU-Ønse 6 A£-c-ap≈ ]©m- Øns‚ amXr-I-e-bpsS `mh-X-e-ßsf Cu tafw cn, Hcp n»-_vZ-{In-b-°p-tijw 4 AS®pw H∂p Ap-h¿Øn-°p∂p F∂-Xm-W-t√m. Xpd- ∂ p- a mbn he- ¥ - e - b n- e qsS {]I- S - a m- I p- ∂ p. ]m≠n-bpsS ]q¿∆mw-K-ambn sIm´p∂ sNº- ]m≠n XpS-ßp-∂Xv 28 A£-c-Øn-em-sW-¶nepw Sbpw CXp-t]m-ep≈ Hcp {]Ir-XsØ {]I-S-am-°p- taf ka-bØv he-¥-e-bnse A£c kwJy 14 ∂p- ≠ v . AXns‚ c≠mw Ime- Ø nse BZy- I - Btb ImWp-I-bp≈q F∂pw, Iemika-bØp emiØnp ap∂p Xmf-h´w ˛ sNº-S-h´w ˛ apºp am{Xta 28 A£cw he-¥-e-bn¬ {]I-S-am-Ip-I- apX¬ kzoI-cn-°p∂ LSmhntijw GXm≠v bp≈q F∂pw "taf-ß-fnse nKq-V-X-Iƒ' F∂ ]m≠n-bp-ambn sshIm-cnI Xe-Øn¬ tbmPn-°p- teJ--Øn¬ ImWn-®n-´p-≠v. Cu ]Xn-Im-e-L´w ∂- X m- b n- I m- W mw. apdbv ° p sNº- S , AXns‚ CS-°-em-i-Øns‚ BZy-L-´-Øn¬ 4 A£cw ssien-bn¬Øs∂ A©p-Xm-f-h-´-߃ apgp-hpw hoX-ap≈ aq∂p sNº-S-bm-°n-am-‰p-∂p. XpS¿∂v Ign™v s]s´∂v LS--am-‰p-∂Xv CXmWv hy‡- c≠mw Xmf-h-´-Øn¬ ncØn 10 XhW AS®pw am-°p-∂-Xv. CXpw Xmf-h-´-ß-fnse A£c kwJy- H∂p Xpd∂pw Aßs 11-˛Dw BZysØ n»- bnse Ak-a-Xzhpw IqSn-bm-Ip-tºmƒ, euInI _vZ-{In-b-bpw-Iq´n 12 A£-c-am-°p-∂p. Xpd-∂-Sn-bn- Iuf-am¿§m--p-km-cn-I-fpsS am-k-n-ebv°p X°- te°p IS-∂m¬ taf-Ønp Xmfw ]nSn-°p∂ hÆw sNºSbv°v cq]-t`Zw hcp-∂p. Hcp ]t£, coXnbpw amdp-∂p. H∏w Iem-i-Øn-t‚bpw 2˛mw Cu cq]-`m-h-t`-Z-ß-sf-s°m≠v ]m≠n-tafw XpS- Imew apX¬ Xpd∂p Xmfw ]nSn-°p-I-bmWv ]Xn- ßp-hm≥ ]‰nb A¥-co£w krjvSn-°p-I-bmtWm hv. AtXmsS tafw 14 A£-c-Øn-tebv°p IS-∂- CXns‚ Dt±iyw? Xp-aq-ew, CS-¥-ebnse sIm´p-IƒIqSn IW-°m- °n-bm¬ 4 A£-c-ap≈ 3 sNº-S-Isf BZy-J- tIc-f-Øn¬ Xmf-߃°v c≠p apJ-ap-≠v. WvU-Øn¬ I≠p-ap-´m-sa∂v BZyw kqNn-∏n-®n-´p- H∂v AS-™Xpw at‰Xv Xpd-∂-Xpw. thsdmcp Xc- ≠v . Cu L´- Ø n¬ sNº- S - b psS Ah- k m Øn¬ ]d- ™ m¬ tIc- f - Ø nse Xmf- ß ƒ°v A£cw am{Xta he-¥-e-bn¬ n∂pw ]pd-s∏-Sp- AS™Xpw Xpd-∂-Xp-amb c≠p `mh-ß-fp-≠v. taf- I-bp-≈q. he-¥-e-bnse sIm´p-Isf {][m--am-°n- ß-fn¬ k¿∆-km-[m-c-Wambpw Xmbw-]-I-bn¬ bm¬, Cu sNº-S-Isf 2 A£-c-ssZ¿Ly-ap-≈-h- BZy-`m-K-ß-fnepw CXv ImWmw. he-¥-e-bn¬ bm-sW∂v Xocp-am-n-t°-≠n-h-cpw. c≠mw Ime- sIm´p-tºmƒ tIm¬ Aa¿Ønbpw hn´pw sIm´p- Øns‚ c≠mw L´-Øn¬ taf-Øns‚ {]IrXw ∂-XmWv Cu k{º-Zm-bw. IY-I-fn-bn¬ ]Z-߃ s]s´∂p amdn-b-Xmbpw Imew apdp-In-b-Xmbpw ]mSp-tºmƒ tNßn-e-bnepw Ce-Øm-f-Ønepw Cu tXm∂pw. Xmf-h´Ønse BZy-JWvUw, AXm-bXv - - - k{º-Zm-b-Øns‚ GI-tZi cq]w ImWmw. CXmWv 12 A£-c-ap≈ ]©m-cn, Cu L´-Øn¬ 3 A£- tIc-f-ssien F∂p Xocp-am-n-®m¬ ]©-hmZyw c-ap≈ 4 ]©m-cn-bmbn amdp-∂p. CXp-am-{X-a√, Iem- - tIc-fo-bXmf k{º-Zm-bsØ AwKo-Icn-®n-´n-s√∂p - - i-Xm-f-h-´-ß-fnse Xmf-ssi-en-I-fn-ep-ap≠v sshhn- ]d-tb-≠n-h-cpw. CXv Hcp {][m hnj-b-am-sW- [yw. BI-∏m-sS, ]m≠n-ta-f-Ønse BZy-h-km ¶nepw Ct∏mƒ AXn-tebv°v IS-°p-∂Xv A-h- Xmf-ssien, hyp¬{I-a-{ZpX taf-ß-fp-tSXp h®p- k-c-Øn-em-Ip-sa-∂p-≈-Xn-m¬ hnj-b-Øn-te-°p- tm-°p-tºmƒ, Hcp ne°v ASp-°pw-Nn-´-bp-an- Xs∂ Xncn-®p-t]m-Imw. Cu Xmf-k-{º-Zm-bsØ √msX Hs´ms° IpØ- g n- ™ - { ]- I r- X - a p- ≈ - X m- thsdm-cp-X-c-Øn¬ hymJym-n-®p-tm-°mw. ]c-tZ- sW∂p tXm∂pw. taf-Øns‚ a‰p-N-S-ßp-I-sfm-∂p- i-Øp-n∂pw sshZn-I-kw-kv°mcw kn≤n-®-h¿ an-√msX Hmtcm Xmf-h´w am{Xw sIm´n taf-a-h- tIc-f-Øn¬ {]th-in°pw apºv Chn-S-Øp-Im¿ 19
 20. 20. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2010 i‡ym- c m- [ - I - c m- b n- c p- s ∂∂v Dd- ∏ n- ° p- h m- p≈ ∂n-cp-∂ ]e t£{X-ßfnepw C∂v AXv Dt]-£n- - bp‡n-I-fp-≠v. {]kvXpX hnj-bsØ Xev°mew °-s∏´p XpS-ßn-bp-an-cn-°p-∂p. sshZn-Iamb {iuX - C{X-am-{X-am°n n¿Ø-s´. AXns∏‰n AX-e- I¿Ω-ßfn¬ {]tXy-In®v bmK-ßfn¬ arK-lnwk - - kv]¿in-bmbn ]Tn-°m≥ thsd kµ¿`w hcp-∂p- D≠m-bn-cp-∂nt√ Fs∂mcp tNmZy-ap-≠v. thZm-cw-`- ≠v. taf-߃ Hcp BtKm-f-{]-Xn-`m-k-am-sW∂ Im-eØv amwk`£-Whpw aZy-]m-hpw km[m-cW- - Bi-bsØ hni-Zo-I-cn-°p-tºmƒ {]kvXpX hnj- am-bn-cp-s∂∂v alm-Ihn A°n-ØØns‚ "{iuX- - b-Øn-te°v bp‡-amb {]m[m-y-tØmsS {]th- imkv{X kwkv°mcw tIc-f-Øn¬' F∂ {KŸ- in-°p-∂p-≠v. tIc-f-Ønse ]q¿∆-hm-kn-I-fmb Øn- e p- ≠ v . "thZ- Ø n¬Øs∂ sXfn- h p- I - f p≈ imt‡-b-cpsS GtXm Hcp Ap-jvTm Iem-cq-]- hkvXp-X-bm-W-Xv. _p≤-a-XsØ XpS¿∂p-≠mb Øn¬ n∂pw DZn®v Ime-{I-taW cq]w-sIm-≠- ssP-a-X-am-Wv, Ah-bnse Alnwkm kn≤m-¥- XmWv ]m≠n-tafw F∂v ]e- bp-‡n-Isf-s°m≠pw - am-Wv, Cu Imcy-Øn¬ hyXy-kvXamb Hcp Ime- - ÿm]n- ® p- I - g n- ™ n´p- ≠ v. B imt‡- b ¿ L´w DZvLm-Sw sNbvXsX∂v hnNm-cn-°s∏-Sp-∂p'. - - euInI"a'Imcm- p- h ¿Øn- I fpw arK- _ - e n, ({iu-Xim-kv{X-]m-cºcyw tIc-fØn¬ ˛ A°nØw - - - Hcp]t£ c-_-en, F∂nh tZh-{]o-Xn-°mbn ]pdw 80) ]cm-ic kvarXn-bn¬. ""Aizm-ew-`w-K-hm-ew`w k∂ym-kw-]- e- s s]- X rIw tZh- t c- W - k p- t Xm- ev]Ønw Ieu-]©hn-h⁄tb¬'' - - - - F∂p ImWp-∂p. AXp-sIm-≠p-X- s∂-bmhmw _en-Iƒ°v ]njvS-]- ipsh kzoI- c n- ® - X v . GXm- b mepw tIc-f-Øn¬ IpSn-tb-dnb ]c-tZ-in-I- fmb sshZn-I-Nm-cn-Iƒ aZy-amw-km- Zn-Isf GXm-s≠ms° Dt]-£n-®p- I-gn-™n-cp-∂-h-cm-bn-cn-°-Ww. C°m- c-W-Ømepw D—w-J-e-hn-⁄m--{]-`- h-ß-fmb thZ-ß-fnse hn⁄mw tSn- b n- c p- ∂ - X p- s Im≠pw Ch≥ sNbvXn-cp-∂-h-cp-am-hmw. GXm-bmepw tIc-f-t£- DZv_p-≤-a--kv°-cm-sW-∂n-cn-s°, Xpd-∂p≈ Xmf- {X-ß-fn¬ D’-h-_-enbv°v B hI BNm-cm-p- `m-K-߃ Ah¿ Xs∂ F∂-p-am-n-°mw. Hcp ]Sn- jvTm--ß-fpsS tXbvamw h∂ IÆn-Iƒ C∂pw IqSn apt∂m-´p-t]m-bm¬, taf-ß-fpsS ]Xn-™-Im- ne-n¬°p-∂p-≠v. eßfn¬ A[n-Ihpw apdp-Inb Ime-ß-fn¬ Ipd- Xmf-ßfpsS ta¬hn-hcn® c≠p apJ-ßfn¬ - - - hp-ambn AS™ Xmf-`m-Kßsf ImWp-Ibm¬, Hcp - - H∂v, euInI"a'Imc {]Np-camb i‡ym-cm-[sb - - ]t£, hyp¬{I-a-{ZpX taf-ß-fn-se ]Xn-Im-e-ß- BN-cn-°p-∂hsc {]Xn-n-[o-Icn-°p-∂Xm-bpw, c≠m- - - - fn¬ ImWp∂ t¿tIm-ep-Iƒ, hncp-∂p-Im-cpsS a-tØXv buKnI"a'Imc {][m-amb CXc tZhm- - ]£-Øn¬, Chn-SsØ A]-cn-jvIr-Xcpw A⁄- cm-[ BN-cn-°p∂hsc Dƒs°m-≈p-∂-Xmbpw cp-amb i‡ym-cm-[-I-]q¿∆-hm-kn-I-fm-Imw. F¶n¬ k¶-ev]n-°m-sa∂p tXm∂p-∂p. sshZn-Im-p-jvTm sNºS c≠mw Ime-Ønse {Ia-c-ln-XXzw shfn- coXn-I-fmWv C∂v tIc-f-Ønse an°-t£-{X-ß- s∏-Sp∂ {]tXy-I-Xm-f-co-Xn, {Ia-{Zp-X-ta-f-ß-fnse fnepw Ap-jvTn-®p-t]m-cp-∂Xv F∂Xv Cu Ap-am- Baq-e-{I-a-cm-ln-Xy-Øns‚ apt∂m-Sn-bm-Imw. F∂p- -Ønv {]m_eyw Xcp-∂p. Iuf-am¿§w ne-n- h-®m¬, sNº-S-bnsS Cu hyp-ev]∂ {Ia-cm-ln-Xyw- 20
 21. 21. Xma-cw-Ip-f-ßc aI-c-hn-f-°m-tLmj kvac-WnI 2010 sIm≠v , ⁄mn- I - f mb AYhm sshZn- I kw- Ønse Cu Bh¿Øw, L´wL´-ambn, Assh- kv°mc kº-∂-cmb ]c-tZ-in-Iƒ, A⁄m-n-I- Zn-Isc sshZn-I-am¿§-Øn-tebv°v kwkv°-cn-s®- fmb Chn-SsØ ]q¿∆-hm-kn-I-sf, Ah°p tN¿∂ Sp- ° p- ∂ - X ns‚ Iem- ] - c - a mb Nn{Xo- I - c - W - a mbn cwKw Hcp°n kzoI-cn-°p∂ cwKsØ mZ-ssh-Nn- AwKo-I-cn-°-W-sa∂p tXm∂p-∂p. Hcp Xn≠p IS- {Xy-ß-fpsS klm-b-tØmsS {]Xn-cq-]m-fl-I-ambn °p-hm≥ `mc-ta-sd-bp≈ Hcp hml--Ønv bZr- ]p:{]Z¿in-∏n-°p-I-bm-Imw. alm-Ihn Pn. i¶-c- —bm km[n- ° msX h∂m¬, ]nt∂m- t ´m∂p °p-dp-∏ns‚ Agn-ap-JØv F∂ Ihn-X-bn¬ hen™v k¿∆- i - ‡ n- b p- a p- ] - t bm- K n®v apt∂m´v ""X∂-h-tcm-[-Øn-se-»-]Yw Pe-tc-J˛ B™p-h-en®v e£yw {]m]n-°p∂ Hcp {]Xo-Xn- sb∂p-a-Ø-Sn-®n´p nb-Xm-[n-Im-csØ bt{X Cu cwK-Øn-p-≈-Xv. Cu coXn-bn¬ Nn¥n- ]ns∂bpw ]c-Øp-hm≥ P-Xm-o-Xn-°mbn ®m¬ ]Xn™ Ime-ß-fnse AS-®p-Xm-f-ß-fpsS n∂ oXn-sb-Ø-´n-°-S-°m-m-cw-`ns° B[n-Iyhpw apdp-Inb Ime-ß-fnse Xpd∂ Xmf- iqc-m-samcp s]cp-amsf ap≥]o-m-Sns‚ ß-fpsS B[n-Iyhpw hy‡-amb Hcp Nn{X-sØ- [oc-amw- kn-cm-c‡w Xnf-bv°p-tatXm lkvXw Ø-cp-∂-Xm-bn-°m-Wmw. tafw NXp-c-{i-K-Xn-bn- IpØn-b-I-Y-bnse hoc-kw-`-hw-sIm≠v tebv°v ASp-°pw-tXm-dpw, B tafw {]Xn-n-[mw Xo¿Ø-m-SIw Sn-∏n-°-b-√√o hnizw'' sNøp∂ ]q¿∆-tI-c-fo-b¿ {]_p-≤-cmbn sshZn-I- am¿§m-p-km-cn-I-fm-bn-Øo-cp-∂-Xns‚ Hcp Nn{Xhpw ImWn-®-t]m-ep≈ Hcp Nn{Xw Cu c≠p taf-ß-fp- CXn¬ n∂p-cp-Øn-cn-bp-∂p. kmam-y-n-ebv°v ]cn- tSbpw kwKaw {]I-Sam-°p-∂p. GI-Xm-f-Øn¬ kcw Ap- t bm- P y- s a∂v t_m[y- s ∏t´ Bcpw n∂pw sshZn-I-ssZ-hn-I-amb NXp-{i-K-Xn-bn-te- Fßpw {]th-in-°p-hm≥ km≤y-X-bp-≈p. hyXy- bv°p≈ Cu Ap-kyqX kwkv°cW{]-{Inb Hcp - - - kvX-amb coXnIsf Ap-k-cn-°p-∂-hcpw sshZn- ]t£ tIc-f-Ønse taf-߃ am{Xta {]Z¿in- I-kn-≤m-¥m-p-km-cn-Ifpw AXn-Yn-I-fp-amb ]c-tZ- ∏n-°p-∂p≈q F∂v tXm∂p-∂p. in-Iƒ, Ah-cpsS ]£-Øn¬ Am-Nmcna-·-cpw, ]m≠n-tafw Ah-km--Im-e-Øn¬ am{Xta Akw-kvIr-X-cpw, A⁄m-n-I-fp-amb Chn-SpsØ sNº-S-S kzoI-cn-°p-∂p≈q F∂mWv kn≤m-¥- BZn-hm-kn-I-sf, Ah¿°p s]cp-am-dp-hm-≥ X°- a-p-kcn®v Xocp-am-n-t°-≠Xv. F∂m¬ ]Xn-Imew - - hÆw ]cn-k-c-sam-cp°n kzoI-cn®v ⁄mtm-]- apX¬ Iem-i-th-f-bn¬ sNº-S-S {]I-S-am-Ip-∂p- tZiw sNbvXv kwkv°-cn-s®-SpØv k¿∆m-flm ≠t√m. AXnv F¥p hymJymw sImSp°pw kakrjvSn-`m-h-tØmsS Hcp kaq-l-sa∂ ne-bn- Fs∂mcp ]q¿∆-]-£-ap-≠v. Iem-i-th-f-I-fn¬ tebv°v Db¿Øn-s°m-≠p-h-∂p-sh-∂-Xns‚ kqN- sNº-SS kzoI-cn®v ho≠pw GI-Xm-fØn-tet°m - - -bt√ hncp-≤-am¿§-]-c-ß-fmb Cu c≠p taf-ß- c≠-£-c-Im-e-ap≈ coXn-bn-tebvt°m aS-ßp-∂-Xv, fp-tSbpw kwKaw Xcp-∂Xv? hyp¬{I-a-{ZpX taf-ß-fpsS Imew Iem-in-®p≈ ]c-ip-cm-a≥ IS-en¬ n∂pw hos≠SpØv ]›m¬K-a--Ønp Xpey-a-t√, kam--a-t√, {Ia- ]c- t Z- i - { _m- “ - W ¿°v , Cu {]tZ- i w, amXr- l - {Zp-X-ta-f-Øns‚ ta¬°m-Wn® kz`mhw F∂Xpw Xybv°pw £{Xn-b-Ip-tem-∑q-e-Ønpw {]mb-›n- Hcp ]q¿∆-]-£-am-Wv. c≠pw c≠p-X-c-am-Wv. H∂v Ø-ambn Zmw sNbvI-bpw, Ahsc Chn-sS-sIm- ÿncw sNº-S-S XpS-cp-tºmƒ at‰Xv CS-hn´v ≠p-h∂v 64 {Kma-ß-fp-≠m°n Ah-bn¬, {]tXy- AXns Ap-k-cn®v Ah-kmw kam--ssi-en- Im-Nm-cm-p-jvTm--ß-tfmsS IpSn-bn-cp-ØpIbpw I-fn-se-Øp-∂p. ChnsS sNº-S--Sbpw sNº-S-- sNbvXp F∂ sFXn-lysØ mw ncm-I-cn-t°- Sbpw ssZhn-Ihpw sshZn-I-hp-am-sW-∂p≈ hkvXp- ≠. Hcp]t£ Cu sFXnlyw tate-hn-i-Zo-I-cn-®- X, taf-kw-kvIr-Xn-bpsS apJy-L-S-I-am-sW-∂w-Ko- Xns‚ thsdmcp hymJym--am-hmw. GXm-bmepw I-cn-®n-cn-s°, tase-gp-Xnb ]q¿∆-]£ßƒ°v ne- - - tIc-f-Ønse {_m“-W-cmcpw Xs∂ ChnsS D¤- n¬∏n-√m-Xm-Ip-∂p. ]m≠n-ta-f-Øn¬ ]Xn-Im-e- hn- ® - h - c psS ]c- º - c - I - f - √ . Ah¿ I¿Æm- S - I - 21

×