Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Závěřečný úkol KPI

337 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Závěřečný úkol KPI

  1. 1. LogopedieNarušená komunikační schopnostArgumentace:Vybrala jsem si toto téma, jelikož je to moje specializace oboru. Zajímá mě tatoproblematika. Tento semestr jsme měli poprvé nějakou specializaci a jeden z málapředmětů, které nám budou do budoucího povolání užitečné. I když jsem rádachodila na přednášky, zkouška, která mě čeká, nebude jednoduchá. Proto jsem si izde vybrala toto téma, abych si také zapamatovala více ke zkoušce.Po nastudování budete znát: - čím se zabývá logopedie - co je to narušená komunikační schopnost - druhy narušené komunikační schopnostiKlíčová slova:Logopedie, narušená komunikační schopnost, vývojová dysfázie, afázie, Palatolalie arhinolalie, balbucies, tumulus sermonis, dyslalie, dysartrieAnotace:Jedná se o krátký text o logopedii a jejího hlavního problému a to o narušenékomunikační schopnosti. Rozebírá zde druhy narušené komunikační schopnosti ajejich hlavní rysy. Jak můžeme narušenou komunikaci dělit. V textu jsou také krátkéukázky pro názornost jednotlivých poruch, které nám přiblíží problematiku a hlavnělépe si dokážeme představit, jaké porucha může způsobit potíže i v jiné sféře, než jeřeč samo -1-
  2. 2. LogopedieLogopedii definujeme jako vědní obor interdisciplinárního charakteru, jehožpředmětem jsou zákonitosti vzniku, eliminování a prevence narušenékomunikační schopnosti. Logopedie v moderním chápání je vědou, zkoumajícínarušenou komunikační schopnost z hlediska jejích příčin, projevů, následků,možností diagnostiky, terapie i prevence.„ (Lechta, 2002)Narušená komunikační schopnostKomunikační schopnost jednotlivce je narušena tehdy, když některá rovina (neboněkolik rovin současně) jeho jazykových projevů působí interferenčně vzhledemk jeho komunikačnímu záměru.může být: o trvalá x přechodná o vrozená x získaná o verbální x neverbální o hlavním symptomem x důsledkem jiného postižení o mluvená x grafická o narušení expresivní x receptivní složky o jedinec si NKS může x nemusí uvědomovatEtiologie:z časového hlediska- prenatální- perinatální- postnatálníz lokalizačního hlediska- narušení receptivní složky řeči- narušení centrální části- narušení expresivní složky- působení nevhodného, nepodnětného, nestimulujícího prostředí- narušení sociální interakceOpožděný vývoj řeči - fyziologická nemluvnost (asi do jednoho roku) - prodloužená fyziologická nemluvnost (jestliže se vývoj opozdí a dítě je zdravé) - opožděný vývoj řeči (nemluví-li ve 3 letech nebo mluví méně)Odborná vyšetření musí vyloučit: - sluchovou vadu - vadu zraku - poruchu intelektu - autismus, autistické rysy - vady mluvidel, rozštěpy - akustickou dysgnozii -2-
  3. 3. Nejčastější příčiny opožděného vývoje řeči jsou: - prostředí - citová deprivace - málo mluvních popudů - slabý typ nervové soustavy - nedonošené, předčasně narozené děti - LMD - Dědičnost - Nadužívání masmédiíPodaří-li se odstranit všechny příčiny opoždění, může se opoždění ve vývoji řeči: - úplně vyrovnat - nebo se projeví dyslálie (patlavost) - nebobude diagnostikována částečná až úplná neschopnost užívat řeč – dysfázieKlasifikace NKS1) Nemluvnost - vývojová (vývojová dysfázie) - získaná:  orgánová (afázie)  neurotická (mutismus, elektivní mutismus, surdomutismus)2) Poruchy zvuku řeči - Palatolálie - Rhinolálie (huhňavost)3) Poruchy fluence (plynulosti) řeči - Balbuties (koktavost) - Tumultus sermonis (breptavost)4) Poruchy artikulace - Dyslálie - Dysartrie5) Poruchy hlasu6) Symptomatické poruchy řeči7) Poruchy grafické podoby řeči8) Kombinované poruchyVývojová dysfázieJinak řečeno specificky narušený vývoj řeči. Je to snížená schopnost až neschopnostnaučit se verbálně komunikovat, i když podmínky pro vývoj řeči jsou přiměřené.http://www.youtube.com/watch?v=cmfg7DV5zUoAfázieTato porucha je charakterizována 4 atributy: - Získaná porucha komunikačních schopností - Týká se poruch symbolických procesů - Vznikla při ložiskových poškozeních mozku - Je to důsledek systémového vlivu mozkové léze na vyšší psychické funkce člověka -3-
  4. 4. Palatolalie a rhinolaliePalatolalie: narušená komunikační schopnost vzniká jako důsledek orgánovéhodefektu (rozštěp patra, rozštěp rtu a patra) - řeč se vytváří na nesprávném základě (až za rozštěpem)Rhinolalie: patologické snížení nebo zvýšení nosovosti v mluvené řeči - porucha nosní rezonanceBalbuciesSyndrom komplexního narušení koordinace orgánů participujících na mluvení, kterýse nejnápadněji projevuje charakteristickým nedobrovolným (tonickým, klonickým)přerušováním plynulosti procesu mluvení.http://www.youtube.com/watch?v=Pv-5NdEsy-ITumultus sermonisNarušení plynulosti mluvení, pro které je charakteristické extrémně zrychlené tempořečiDyslalieDyslalie je porucha artikulace, kdy je narušena výslovnost jedné hlásky nebo skupinyhlásek rodného jazyka, přičemž ostatní hlásky jsou vyslovovány správně podlepříslušných jazykových norem.http://www.youtube.com/watch?v=CyROWAQoiEYDysartrieNarušení artikulace jako celku – respirace, fonace, artikulace, modulace, rezonancehttp://www.youtube.com/watch?v=EHNSBo3SsmYPoruchy hlasuPatologické změny individuální struktury hlasu, změny v jeho akustických kvalitách,způsobu tvoření a používání, mohou se vyskytnou i různé vedlejší zvukyDysfonie (funkční poruchy hlasu)Dysodie (funkční poruchy zpěvního hlasu – chraptivý, drsný hlas)Afonie (úplná ztráta hlasu)http://www.youtube.com/watch?v=ajbcJiYhFKYPoruchy grafické podoby řeči - (SVPU) – dysfunkce CNSprojevy: - zřetelné těžkosti při získávání mluvení, porozumění mluvené řeči, čtení, psaní, počítáníSpecifický logopedický nález – artikulační neobratnost a specifické asimilace(sykavky, měkké a tvrdé hlásky)Nutné: - věnovat odpovídající péči - ambulantně PPP nebo logopedická poradna - specializované třídy při běžných ZŠ (mohou se zařadit i do běžné třídy ZŠ)Symptomatické poruchy řeči -4-
  5. 5. Poruchy komunikačních schopností, které jsou průvodním příznakem jiného,dominantního senzorického, motorického, mentálního postižení, poruchy,onemocněníZdroje:ILONA BYTEŠNÍKOVÁ, Radka Horáková. Logopedie: texty k distančnímu vzdělávání.Brno: Paido, 2007. ISBN 978-807-3151-362.- jedná se o knihu se spolehlivými autory- můžeme tedy považovat informace za pravdivé- získáme obecné informace, které jsou důležité- je dobře členěná, proto se v ní dobře vyznám- obsahuje mnohem více informací, než sem v tomto textu použila 25072011153.mp4. In: MILLER, Michael. Internetový marketing s YouTube: průvodcevyužitím on-line videa v byznysu [online]. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2012 [cit. 2012-12-15]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=cmfg7DV5zUo- jedná se spíše o ukázku- není informačně dobrý- znázorňuje konkrétní druh NKS- těchto zdrojů mám v textu více, všechny slouží pouze pro názornostVady řeči - mutismus, afázie, koktavost. Modrý koník [online]. 2012 [cit. 2012-12-15].Dostupné z: http://www.modrykonik.cz/fotoblog/sisstin/clanek/vady-reci-mutismus-afazie-koktavost/- nevíme moc o autorovi- informace tedy nejsou kvalitní- nemůžeme čerpat jen z tohoto zdroje- musíme si zkontrolovat tyto zdroje -5-

×