Infoška publikování (1)

319 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
319
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Infoška publikování (1)

  1. 1. Autor odborného textu: Barbora Majerová (358297) Vymezení pojmu vývojová dysfázie a jeho zařazení do logopedického systému Pro zpřesnění interpretace pojmu „vývojová dysfázie“ je zapotřebí si uvědomit, jakéje postavení tohoto termínu v komplexním logopedickém terminologickém systému.Pro objasnění jakékoli poruchy vztahující se k řeči, bychom se nejdříve měli dokázatorientovat v terminologii, která je této dané problematice nadřazená. Pojem komunikace(z lat. communicatio) lze chápat ve významu spojování, sdělování, ale také přenos,společenství, participace (Klenková, J., 2006). Prostřednictvím komunikace si mohou lidé mezi sebou navzájem sdělovatnejrůznější informace nebo naopak mohou tyto informace z okolí přijímat. Jde ovzájemnou interakci, která probíhá mezi dvěma či více systémy, které na sebe působí(Hartl, P., Hartlová, H., 2004). Dle povahy užitých výrazových prostředků dělíme komunikaci na 2 typy:A) neverbální komunikaceNeverbální komunikací člověk předává především informace citové povahy o vysokévýpovědní hodnotě a srozumitelnosti. Zahrnuje veškeré dorozumívací prostředkyneslovní podstaty, jako jsou: gesta, mimika, pohledy očí, řeč těla, postoj, tón hlasuapod. Dále sem patří neverbální komunikační systémy jako např. znakový jazyk,piktogramy (Klenková, J., 2006).B) verbální komunikaceVerbální komunikace zahrnuje všechny komunikační procesy realizované mluveným čipsaným řečovým projevem. Je velmi důležitá pro navazování mezilidských vztahů a dojisté míry může sloužit jako ukazatel úrovně lidské inteligence. Tyto dvě formy se tedy v komunikačním procesu vzájemně doplňují. Komunikaci tedy lze charakterizovat jako obecně lidskou schopnost užívatvýrazových prostředků k vytváření, udržování a pěstování mezilidských vztahů(Klenková, J., 2006).K tomu, aby člověk mohl tyto vztahy pěstovat a plnohodnotně komunikovat s okolnímsvětem, musí mít správně rozvinutou komunikační schopnost. Jejím narušením dochází
  2. 2. k obtížím v socializaci jedince a i edukační proces se pro takového jedince stáváproblémovým (Klenková, J., 2006).„Komunikační schopnost jednotlivce je narušena tehdy, když některá rovina (neboněkolik rovin současně) jeho jazykových projevů působí interferenčně vzhledem k jehokomunikačnímu záměru (Lechta, V., 2003, s. 17). Jednou z kategorií narušené komunikační schopnosti je tzv. narušený vývoj řeči. V.Lechta (1987) ve své publikaci konstatuje, že tento termín je pro svoji bohatou etiologiia symptomatologii poměrně široký a z logopedického hlediska tedy představujenesmírně složitou oblast. Vývoj řeči je ovlivňován některými vnitřními a vnějšími faktory. K vnitřnímfaktorům podílejícím se na vývoji řeči patří například: vrozené předpoklady, nadání prořeč, nepoškozená centrální nervová soustava, zdravý vývoj zrakových a sluchovýchorgánů, optimální úroveň intelektu, nepoškozené mluvní orgány. Z vnějších faktorů jepro správný vývoj řeči důležité, poskytnout jedinci zejména stimulující prostředí,výchovu, správný řečový vzor (Klenková, J., 2010). V případě, že některá z těchto složek není v pořádku, dochází u jedince k narušenívývoje řeči.„Narušený vývoj řeči se definuje jako strukturní a systémové narušení jedné či většíhopočtu, případně i všech oblastí vývoje řeči vzhledem k chronologickému věku dítěte.Deficity se pak mohou objevovat v rovině morfologicko-syntaktické, lexikálně-sémantické, foneticko fonologické a pragmatické“ (MIKULAJOVÁ, M. Diagnostikanarušeného vývoje řeči. In LECHTA, V. a kol. Diagnostika narušené komunikačníschopnosti. Praha: Portál, 2003, s. 61 ISBN 80-7178-801-5). Škodová, E. , Jedlička, I. (2003) uvádějí narušený vývoj řeči jako zastřešující pojempro dvě následující diagnózy – opožděný vývoj řeči a vývojovou dysfázii. V odbornéliteratuře se také často setkáváme s dělením narušeného vývoje řeči dle průběhu, kamautor Sovák, M. (1981) řadí i kategorii specificky narušeného vývoje řeči, který jesynonymem právě pro termín vývojová dysfázie. Tímto, se tedy dostáváme ke stěžejnímu tématu této bakalářské práce, a to k výšezmíněné vývojové dysfázii. Vývojová dysfázie byla dříve nazývána jako alálie, sluchoněmota či vývojovánemluvnost (Klenková, J., 2010). Dnes se jako synonymum pro tento pojem užíváterminologické označení specificky narušený vývoj řeči. Nejnověji se pro tuto poruchuužívá pojmu vývojová dysfázie. Jde o poruchu s rozmanitou symptomatologií a
  3. 3. etiologií, která je způsobena narušením vývoje řeči v důsledku raného mozkovéhopoškození různé etiologie, které postihuje tzv. řečové zóny vyvíjejícího se mozku. Nawebových stránkách www.logopedonline.cz , je porucha definována takto: „Vývojová dysfázie neboli také specificky narušený vývoj řeči, který se projevujeztíženou schopností nebo neschopností naučit se verbálně komunikovat, i kdyžpodmínky pro rozvoj řeči jsou přiměřené“. „Vývojová dysfázie je vývojová porucha spočívající v opožděném a narušenémosvojování jazyka“ (Smolík, F. , 2009, s. 40). Specificky narušený vývoj řeči nepostihuje jen oblast řeči, ale zasahuje celouosobnost dítěte, tzn.: vnímání zrakové, vnímání sluchové, grafomotoriku, jemnou ahrubou motoriku, řeč, orientaci v prostoru a čase, lateralitu, pozornost a další. (ŠkodováE. , Jedlička I. , 2003).Argumentace: Téma odborného textu bylo zvoleno na základě studia dané problematiky anásledného zpracovávání bakalářské práce v rámci studijního oboru speciálnípedagogiky se zaměřením na logopedii. Téma bakalářské práce se týká výzkumu vývojové dysfázie jako jedné z poruchspadajících do oblasti výše zmíněného oboru. Odborný text je určen, jak pro jedince orientující se v dané problematice, tak i pronezasvěcené čtenáře, kteří se s tématem setkávají poprvé. Z tohoto důvodu je text psán,co se týče logopedické terminologie systematicky. Směřuje od definování nadřazenýchzastřešujících pojmů až k samotnému stěžejnímu tématu, což je vystiženo i v samotnémnázvu práce.Anotace: Odborný text pojednává o problematice vývojové dysfázie jako jedné z poruchpostihujících komunikační schopnost jedince i celou jeho osobnost. Autorka vymezuje pojem z hlediska ustalující se terminologie, od termínů starších ažpo ten dnes nejčastěji užívaný. Dále se zmiňuje o rozmanitosti příčin vzniku poruchy asymptomech, kterými se porucha projevuje.
  4. 4. Pro snadnější orientaci v této problematice je porucha v textu systematicky zařazena do logopedického terminologického systému, a to od nadřazených zastřešujících pojmů až k pojmu ústřednímu – tedy samotné vývojové dysfázii. V textu tedy kromě definice výše uvedené poruchy můžeme najít i vysvětlení stěžejních logopedických pojmů jako například: komunikace, narušená komunikační schopnost, narušený vývoj řeči atd. Odborný text je možné požadovat za úvod do dané problematiky, na který se dá v libovolném rozsahu dále navázat. Klíčová slova: logopedie, komunikace, neverbální komunikace, verbální komunikace, komunikační schopnost, narušená komunikační schopnost, narušený vývoj řeči, specificky narušený vývoj řeči, vývojová dysfázie, symptomatologie, etiologie Užitá literatura a její hodnocení: publikace: KLENKOVÁ, J.: Logopedie. Praha: Grada, 2010, ISBN 978-80-247-2337-2. - odbornost autorky - přehledně uspořádané informace - publikace slouží pro studenty oboru logopedie, jako výchozí, poskytuje tedy základní informace o problematice - publikace je srozumitelná i pro laickou veřejnost - představuje oblíbenou publikaci, ze které dále čerpají mnozí další autoři z oboru logopedieWebová stránka:Vady řeči: Vývojová dysfázie. KREDBOVÁ, Eva. LogopedOnline.cz: průvodce světemlogopedie [online]. [cit. 2013-01-06].Dostupné z: http://www.logopedonline.cz/vady-reci/vyvojova-dysfazie.html - odbornost příspěvků - obsahově přínosná stránka pro studenty oboru logopedie a surdopedie
  5. 5. - autorství příspěvků na stránce náleží klinické logopedce s mnohaletými zkušenostmi v oboru - přehledně a srozumitelně uspořádané informace - snadná orientace na stránceElektronický článek:SMOLÍK, Filip. Vývojová dysfázie a struktura raných jazykových schopností. [online]. 2009,vol. 53, no. 1, s. 40-54 [cit. 2013-01-06]. ISSN: 0009062X.Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/235708609?accountid=16531 - odbornost článku - uvedený bohatý seznam literatury, ze které bylo pro článek čerpáno - zahraniční literární zdroje - autor zkušený v oboru psychologie - informačně bohatý a zajímavý obsah článkuDalší užitá literatura:HARTL P., HARTLOVÁ H.: Psychologický slovník, Praha: Portál, 2004, ISBN- 80-7178-303-X.KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie: narušení komunikační schopnosti, logopedická prevence,logopedická intervence v ČR, příklady z praxe. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006, 224 s. ISBN8024711109.LECHTA, V. a kol. Logopedické repetitórium. Bratislava: SPN, 1987. ISBN 80-08-00447-9.MIKULAJOVÁ, M. Diagnostika narušeného vývoje řeči. In LECHTA, V. a kol. Diagnostikanarušené komunikační schopnosti. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-801-5.SOVÁK, M. Logopedie. Praha: SPN, 1981.ŠKODOVÁ E., JEDLIČKA I.a kol. Klinická logopedie. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-546-6.
  6. 6. Myšlenková mapa k tématu:

×