Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Zvuková stránka jazyka

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Slovní zásoba na 1. stupni
Slovní zásoba na 1. stupni
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 23 Ad

Zvuková stránka jazyka

Download to read offline

Fonetika a fonologie
Vznik řeči (respirace, fonace, artikulace)
Mluvidla
Klasifikace českých hlásek
Výslovnost spisovná (ortoepie) a nespisovná, vady výslovnosti
Vztah výslovnosti a pravopisu
Zvukové prostředky souvislé řeči (frázování a modulace)

Fonetika a fonologie
Vznik řeči (respirace, fonace, artikulace)
Mluvidla
Klasifikace českých hlásek
Výslovnost spisovná (ortoepie) a nespisovná, vady výslovnosti
Vztah výslovnosti a pravopisu
Zvukové prostředky souvislé řeči (frázování a modulace)

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Zvuková stránka jazyka (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Zvuková stránka jazyka

 1. 1. MATEŘSKÝ JAZYK Mgr. Veronika Krejčí, Český jazyk – Mateřský jazyk Katedra českého jazyka a literatury PdF Univerzity Palackého v Olomouci
 2. 2. ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA FONETIKA a FONOLOGIE jsou nauky o zvukové stránce jazyka. DEFINICE: FONETIKA se zabývá tvorbou hlásek, jak se šíří prostorem i jak je slyšíme. FONOLOGIE zkoumá funkci zvuků v řeči. Zabývá se těmi zvuky, které dokáží odlišit význam. Nejmenší zvuková jednotka, které dokáže odlišit slova mezi sebou nebo jejich tvary, se nazývá foném. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci FONETIKA A FONOLOGIE
 3. 3. SLOVA JEDNOZNAČNÁ – MNOHOZNAČNÁ ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA VZNIK ŘEČI – MOZKOVÁ CENTRA A MLUVIDLA Orgány, které se podílejí na mluvení, označujeme termínem MLUVIDLA. Tvoří je: DEFINICE: © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci A. Dýchací (respirační) ústrojí, kde vzniká proud vzduchu – plíce, průdušnice a průdušky. Jedná se o proces RESPIRACE. B. Hlasové (fonační) ústrojí, v němž se vytváří tón hlasu – hrtan s hlasivkami. Jedná se o proces FONACE. C. Hláskovací (artikulační) ústrojí, v němž se hlas přetváří na řeč pomocí orgánů pasivních (tvrdé patro, čelisti a zuby) a aktivních (jazyk, rty a měkké patro). Jedná se o proces ARTIKULACE. Schopnost mluvení je dána pouze člověku. Mluvení je řízeno MOZKOVÝMI CENTRY.
 4. 4. SLOVA JEDNOZNAČNÁ – MNOHOZNAČNÁ ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA VZNIK ŘEČI – RESPIRACE, FONACE, ARTIKULACE © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci RESPIRACE – V respiračním ústrojí vzniká proud vzduchu. FONACE – Výdechovým proudem vzduchu z plic se rozkmitají hlasivky (hlasivkové valy se přibližují a oddalují a vytvářejí hlasivkovou štěrbinu, která zřeďuje a zhušťuje výdechový proud pod hlasivkami). Rozkmitáním hlasivek vzniká tón. Ten se dále v rezonančních dutinách (hlavové, nosní, ústní, krční, prsní) přetváří v lidský hlas. ARTIKULACE – Artikulačními orgány je nakonec upravován v řeč. Schopnost mluvení (vyjadřování se článkovanou řečí) je dána pouze člověku. Živočichové se dorozumívají jinými způsoby.
 5. 5. SLOVA JEDNOZNAČNÁ – MNOHOZNAČNÁ ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA MLUVIDLA – HLASOVÉ A HLÁSKOVACÍ ÚSTROJÍ © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Hrtan s hlasivkami Jazyk Dolní čelist Dolní ret Dolní zuby Horní zuby Horní ret Horní čelist Průdušnice Hlasivky Záklopka hrtanová Otevřené hlasivkové vazy Uzavřené hlasivkové vazy HRTAN Tvrdé patro přední zadní Měkké patro
 6. 6. MLUVIDLA – HLASOVÉ A HLÁSKOVACÍ ÚSTROJÍ ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci MLUVENÍ VYDECHOVÁNÍ
 7. 7. b) SAMOHLÁSKY (VOKÁLY) – Je jich 10. Jsou to tóny. Jsou znělé a ústní. Výdechovému proudu zůstává volný průchod, rozdíly jsou dány polohou jazyka a rtů. DVOJHLÁSKY (DIFTONGY) – Česká je jen 1 (ou), ostatní jsou zdomácnělé (au, eu). SLOVA JEDNOZNAČNÁ – MNOHOZNAČNÁ ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA SYSTÉM ČESKÝCH HLÁSEK ROZDĚLENÍ: © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci České hlásky se dělí na: Hlásky zapisujeme pomocí speciálních znaků. Zápis hlásek se nazývá FONETICKÁ TRANSKRIPCE []. a) SOUHLÁSKY (KONSONANTY) – Je jich 25. Jsou to šumy (výdechový proud prochází úžinou, nebo naráží na překážku vytvořenou mluvidly).
 8. 8. I. Podle délky dělíme samohlásky na: II. Podle způsobu tvoření (viz vokalický trojúhelník): ROZDĚLENÍ SAMOHLÁSEK: Samohlásky krátké (a, e, i, o, u) a samohlásky dlouhé (á, é, í, ó, ú). SLOVA JEDNOZNAČNÁ – MNOHOZNAČNÁ ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA SAMOHLÁSKY (VOKÁLY) © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci VOKALICKÝ TROJÚHELNÍK Podle vodorovné polohy jazyka přední (jazyk vpředu) střední zadní (jazyk vzadu) Podle svislé polohy jazyka vysoké (jazyk nahoře) i, í u, ú středové e, é o, ó nízké (jazyk dole) a, á rty nezaokrouhleny rty široce otevřeny rty zaokrouhleny
 9. 9. Znělé (hlasivky kmitají) Neznělé (hlasivky se nezapojují) ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA I. Podle znělosti dělíme souhlásky na: ROZDĚLENÍ SOUHLÁSEK: SOUHLÁSKY (KONSONANTY) Párové Nepárové b v d ď z ž g dz dž ř ch m n ň ƞ j l r h p f t ť s š k c č ř ch © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Souhlásky měkké (ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň), tvrdé (h, ch, k, r, d, t, n) a obojetné (b, f, l, m, p, s, v, z). II. Podle následné tvrdosti i/y:
 10. 10. ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA III. Podle místa tvoření a zapojení mluvidel a způsobu tvoření dělíme souhlásky na: ROZDĚLENÍ SOUHLÁSEK: SOUHLÁSKY (KONSONANTY) © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Retné Reto- zubné Zubo- dásňové Předo- patrové Zado- patrové Hrtanové Závěrové (okluzívy) b m p d n t ď ň ť g ƞ k Polozávěrové (semiokluzívy) c č dz [Ʒ] dž [Ǯ] Úžinové (konstriktivy) v f z ž l r ř s š ř j ch ch h Souhlásky závěrové – zvuk zazní v okamžiku proražení překážky výdechovým proudem, polozávěrové – výdechový proud nejprve překoná překážku a poté vychází štěrbinou, úžinové – výdechový prochází úžinou. V tabulce je barevně odlišena znělost souhlásek: - souhlásky znělé, - souhlásky neznělé.
 11. 11. SLOVA JEDNOZNAČNÁ – MNOHOZNAČNÁ ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA VÝSLOVNOST Správným tvořením jednotlivých hlásek se zabývá ORTOFONIE, spojování hlásek do slovních a větných celků řeší ORTOEPIE. Obě tyto disciplíny stanovují výslovnostní normu. Nápravou nesprávné se zabývá výslovnosti LOGOPEDIE. DEFINICE: © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a) Základní (neutrální) styl – ve veřejných projevech kultivovaného denního stylu (škola, TV, rozhlas, přednášky, jednání…). b) Vybraný (vyšší) styl – ve slavnostních oficiálních projevech. c) Běžný (nižší styl) – v denním hovorovém styku s menšími nároky na výraznost. Výslovnost dělíme podle spisovných jazykových projevů na 3 VÝSLOVNOSTNÍ STYLY:
 12. 12. SLOVA JEDNOZNAČNÁ – MNOHOZNAČNÁ ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA SPRÁVNÁ VÝSLOVNOST (ORTOEPIE) © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci PRAVIDLA SPRÁVNÉ VÝSLOVNOSTI: Při správné výslovnosti v češtině pečlivě vyslovujeme všechny hlásky a dodržujeme také délky samohlásek. Problematická je výslovnost některých hlásek, resp. hláskových shluků, u nichž dochází v důsledku snahy o zjednodušení výslovnosti k hláskovým změnám.
 13. 13. SLOVA JEDNOZNAČNÁ – MNOHOZNAČNÁ ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA SPRÁVNÁ VÝSLOVNOST (ORTOEPIE) © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci I. ASIMILACE (SPODOBA) ZNĚLOSTI – U shluků párových souhlásek dochází k vzájemnému ovlivňování znělosti: a) Asimilace progresivní (postupná)  Ve dvojici hlásek se mění znělost 2. hlásky (např. svátek – V se kvůli neznělému [s] vyslovuje jako neznělé také [f]). b) Asimilace regresivní (zpětná)  Ve dvojici hlásek se mění znělost 1. hlásky (např. sbírat – S se kvůli znělému [b] vyslovuje jako znělé [z]). - Výjimečně (regionálně) lze využít oba postupy (např. slovo shoda se vyslovuje jak [schoda], tak [zhoda]). c) Asimilace daná polohou – Na konci slova dochází u párových souhlásek ke ztrátě znělosti (např. led [let], plod [plot]). HLÁSKOVÉ ZMĚNY:
 14. 14. SLOVA JEDNOZNAČNÁ – MNOHOZNAČNÁ ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci II. ELIZE – Souhláskové shluky párových souhlásek stejných nebo odlišných znělostí někdy vyslovujeme zjednodušeně [mňeký, Ana, víťeství, prázňiny]. III. EPENTEZE – Pokud jsou si sousedící hlásky artikulačně blízké, hůře se vyslovují (např. SŠ, DĎ, TŤ atd.). Pro snazší výslovnost mezi hlásky někdy vkládáme jinou hlásku [osum, berla-berel, se psem]. V. Na morfologických švech mohou vznikat také samohláskové shluky (HIÁTY). Některé se vyslovují s přímým přechodem [poučný], některé s rázem [modroʔoký], k některým se přidává hiátová hláska J [fijalka]. HLÁSKOVÉ ZMĚNY: SPRÁVNÁ VÝSLOVNOST (ORTOEPIE)
 15. 15. SIGMATISMUS (sykavky), LAMBDACISMUS (L), ROTACISMUS (R), ROTACISMUS BOHEMICUS (Ř) – scházejí kmity, nebo jsou prováděny na nesprávném místě), SLOVA JEDNOZNAČNÁ – MNOHOZNAČNÁ ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA NESPRÁVNÁ VÝSLOVNOST © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci VADY VÝSLOVNOSTI: POHODLNÁ VÝSLOVNOST – Při pohodlné výslovnosti mohou zanikat některá písmena, např. J [moe, tvoe] a H [too druého]. PROTEZE – Jedná se o nespisovné vkládání souhlásek před samohlásku na začátku slova – [vokno, holomóc]. METATEZE – Při výslovnosti artikulačně obtížných shluků někdy dochází k nesprávné záměně hlásek [žlička, verlyba]. NESPISOVNÁ VÝSLOVNOST:
 16. 16. SLOVA JEDNOZNAČNÁ – MNOHOZNAČNÁ ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA VÝSLOVNOST × PRAVOPIS © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - I/Y [i], Í/Ý [í]. - Ů/Ú [ú]. - DĚ, TĚ, NĚ [ďe, ťe, ňe]. - DI, TI, NI [ďi, ťi, ňi]. - BĚ, PĚ, VĚ vyslovujeme [bje, pje, vje]. - MĚ vyslovujeme dvojím způsobem [mňesto/mjesto], [mňenit/mjenit]. PROBLEMATICKÉ HLÁSKY A HLÁSKOVÉ SKUPINY VZHLEDEM K PRAVOPISU:
 17. 17. Zvukové prostředky řeči (FRÁZOVÁNÍ a MODULACE) dokáží zvukově prokreslit a zvýraznit obsah promluvy, vyjadřují i osobní zaujetí. FRÁZOVÁNÍ je členění řeči v průběhu času. MODULACE je obměna a zvýraznění řeči. SLOVA JEDNOZNAČNÁ – MNOHOZNAČNÁ ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA ZVUKOVÉ PROSTŘEDKY SOUVISLÉ ŘEČI DEFINICE: © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Nežádoucí jsou krajní polohy použití zvukových prostředků – AFEKTOVANOST (nápadné a nadměrné využití), nebo naopak MONOTÓNNOST.
 18. 18. SLOVA JEDNOZNAČNÁ – MNOHOZNAČNÁ ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA FRÁZOVÁNÍ (ČLENĚNÍ ŘEČI) © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLABIKA je nejmenší mluvní jednotka. V jejím jádru je vždy obsažena samohláska, či dvojhláska, nebo jsou nahrazeny slabikotvornými hláskami R, L, M (krk, vlk, osm). Typy slabik: - Otevřené – Začínají, nebo končí samohláskou, nebo slabikotvornou hláskou. Uzavřené – Začínají a končí souhláskou. - Krátké – Obsahují krátkou samohlásku. Dlouhé – Obsahují dlouhou samohláskou. - Měkké – Obsahují i/í. Tvrdé – Obsahují y/ý. - Přízvučné – Označují začátek každého plnovýznamového slova. Nepřízvučné.
 19. 19. SLOVA JEDNOZNAČNÁ – MNOHOZNAČNÁ ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA FRÁZOVÁNÍ (ČLENĚNÍ ŘEČI) © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci MLUVNÍ (PŘÍZVUKOVÉ) TAKTY vznikají spojením 1 slabiky přízvučné s několika nepřízvučnými. TAKTOVÉ SKUPINY vznikají seskupením více mluvních taktů. Podle obsahové souvislosti vytváří pauzami ohraničené VĚTNÉ ÚSEKY. Tvoří je obvykle několik mluvních taktů. SLOVNÍ PŘÍZVUK je zvukové zvýraznění. V češtině je přízvuk na 1. slabice každého plnovýznamového slova. K této slabice se případně přidává také jednoslabičná předložka (např. v lese). RYTMUS ŘEČI se realizuje pomocí slabik. Je tvořen sledem taktů a podmíněn kladením přízvuku.
 20. 20. SLOVA JEDNOZNAČNÁ – MNOHOZNAČNÁ ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA MODULACE (OBMĚNA A ZVÝRAZNĚNÍ ŘEČI) © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci A) MODULACE SILOVÁ DYNAMIKA (HLASITOST) ŘEČI a její změny – Realizuje se pomocí slabik přízvučných a nepřízvučných. VĚTNÝ PŘÍZVUK je totožný s významovým jádrem věty, stojí obvykle na konci věty. Chceme-li zvýraznit jiné slovo, umístíme ho obvykle na začátek věty a označíme ho DŮRAZEM (zesílíme jeho přízvuk). B) MODULACE TÓNOVÁ INTONACE (MELODIE) ŘEČI – Vyjadřuje ji slovesný způsob (oznam., rozkaz., podmiň.) a postoj mluvčího (druhy vět). a) kadence (klesavá intonace) b) antikadence (stoupavá intonace) c) polokadence – Zvýrazňuje konec vět, větných úseků, jimiž výpověď nekončí.
 21. 21. SLOVA JEDNOZNAČNÁ – MNOHOZNAČNÁ ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA MODULACE (OBMĚNA A ZVÝRAZNĚNÍ ŘEČI) © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci C) MODULACE ČASOVÁ TEMPO ŘEČI – Závisí na individuálních zvyklostech a sdělování záměru mluvčího. D) HLASOVÉ BARVY BARVA HLASU je individuální. Je dána kvalitou užití rezonančních dutin při tvoření hlasu. Podílí se na ní ale i charakterové vlastnosti, stupeň zaujetí a momentální psychický stav.
 22. 22. SLOVA JEDNOZNAČNÁ – MNOHOZNAČNÁ SHRNUTÍ CO BYSTE MĚLI ZVLÁDNOUT? DEFINOVAT TERMÍNY Fonetika a fonologie Souhláska, samohláska, dvojhláska Ortofonie, ortoepie, logopedie © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci TŘÍDIT Klasifikace českých hlásek dle různých kritérií POPSAT Mluvidla Vznik řeči (respirace, fonace, artikulace) Pravidla spisovné výslovnosti a hláskové změny (asimilace, elize, epenteze) Nespisovná výslovnost (pohodlná výslovnost, proteze, metateze) Vady výslovnosti Zvukové prostředky souvislé řeči (frázování a modulace)
 23. 23. MATEŘSKÝ JAZYK Mgr. Veronika Krejčí, Český jazyk – Mateřský jazyk Katedra českého jazyka a literatury PdF Univerzity Palackého v Olomouci DĚKUJI ZA POZORNOST.

×