Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Komunikační a slohová výchova na 1. stupni ZŠ

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Slovní zásoba na 1. stupni
Slovní zásoba na 1. stupni
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 105 Ad

Komunikační a slohová výchova na 1. stupni ZŠ

Download to read offline

Sloh (styl) jazykového projevu (individuální, objektivní)
Slohotvorní činitelé (subjektivní a objektivní)
Funkční styly a slohové postupy, stylová norma
Komunikační a slohová výchova na 1. stupni ZŠ (RVP ZV)
Zvláštnosti slohového vyučování na 1. stupni ZŠ
Předpoklady slohového výcviku
Cíle, obsah a organizace slohového vyučování
Oprava a hodnocení ve slohové výchově
Slohový výcvik (práce s osnovou, reprodukce, vypravování, popis, zpráva a oznámení, formy společenského styku, formulace otázek a odpovědí, adresa a dopis)

Sloh (styl) jazykového projevu (individuální, objektivní)
Slohotvorní činitelé (subjektivní a objektivní)
Funkční styly a slohové postupy, stylová norma
Komunikační a slohová výchova na 1. stupni ZŠ (RVP ZV)
Zvláštnosti slohového vyučování na 1. stupni ZŠ
Předpoklady slohového výcviku
Cíle, obsah a organizace slohového vyučování
Oprava a hodnocení ve slohové výchově
Slohový výcvik (práce s osnovou, reprodukce, vypravování, popis, zpráva a oznámení, formy společenského styku, formulace otázek a odpovědí, adresa a dopis)

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Komunikační a slohová výchova na 1. stupni ZŠ (20)

Advertisement

Komunikační a slohová výchova na 1. stupni ZŠ

 1. 1. SLOH Mgr. Veronika Krejčí, Didaktika mateřského jazyka pro 1. stupně ZŠ Katedra českého jazyka a literatury PdF Univerzity Palackého v Olomouci
 2. 2. ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ POJMŮ SLOH (STYL) JAZYKOVÉHO PROJEVU je způsob výběru a využití jazykových prostředků a jejich uspořádání v jazykových projevech. Rozdíly ve výběru, využití i uspořádání jazykových prostředků jsou způsobovány různými SLOHOTVORNÝMI ČINITELI. SLOHOTVORNÍ ČINITELÉ A) subjektivní (individuální) B) objektivní SLOH © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 3. 3. ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ POJMŮ A) SLOHOTVORNÍ ČINITELÉ SUBJEKTIVNÍ  Intelektuální vyspělost jedince a jeho vzdělání (děti, které více čtou a dobře se učí, mají bohatší slovní zásobu, dovedou lépe formulovat své myšlenky a v jazykovém projevu jsou samostatnější)  Temperament a povahové rysy (temperamentnější děti mívají rychlejší projev, jsou pohotovější, ale i zbrklejší, používají expresivnější výrazy, klidnější děti se vyjadřují pomaleji, klidněji, souvisleji, uspořádaněji, extroverti se rádi projevují veřejně, introverti ne)  Vyjadřovací pohotovost, zkušenost ve stylizování projevů, vyjadřovací návyky…  Prostředí, ze kterého žák pochází  Osobní sklony a vztah žáka ke zvolenému tématu (témata, která spadají do oblasti zájmu žáku, zpracovávají raději a snáze)  Momentální duševní stav SLOH © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 4. 4. ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ POJMŮ B) SLOHOTVORNÍ ČINITELÉ OBJEKTIVNÍ  Funkce (záměr) projevu (nejdůležitější slohotvorný činitel) (je to okolnost, pro kterou projev vzniká, u malých dětí je funkce prostě sdělovací – snaží se sdělit obsah svých myšlenek)  Prostředí, v němž dochází k projevu (soukromé × veřejné, bezpečné prostředí, vztah mezi žákem-učitelem-žáky třídy, jejich hodnotící komentáře atd.)  Přítomnost × nepřítomnost adresáta, online × offline  Připravenost × nepřipravenost projevu  Dialogická × monologická forma projevu  Přítomnost prvků rozumových a citových  Druh jazykového materiálu (projev mluvený × psaný) SLOH © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 5. 5. ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ POJMŮ STYLY A) STYL INDIVIDUÁLNÍ (styl autora) je souhrn stylistických rysů v projevech téhož jedince. B) STYLY OBJEKTIVNÍ jsou vzhledem k daným podmínkách a potřebám obvyklé a typické způsoby výstavby projevu. Nejdůležitějšími z nich jsou FUNKČNÍ STYLY. FUNKČNÍ STYL je soustava norem, pravidel a zvyklostí, podle nichž se vybírají a organizují prostředky jazykového systému v projevech stejné funkce a téhož zaměření. A) STYL PROSTĚ SDĚLOVACÍ B) STYL PUBLICISTICKÝ C) STYL ADMINISTRATIVNÍ D) STYL ODBORNÝ E) STYL UMĚLECKÝ SLOH A) STYL PRODUKČNÍ B) STYL REPRODUKČNÍ © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 6. 6. ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ POJMŮ SLOHOVÝ POSTUP je výběr obsahových prvků daných volbou tématu, jejich spojování a řazení v souvislé jednolité pásmo. Uskutečňováním slohového postupu vzniká SLOHOVÝ ÚTVAR. A) Slohový postup vyprávěcí  VYPRAVOVÁNÍ B) Slohový postup popisný  POPIS C) Slohový postup výkladový D) Slohový postup informativní  ZPRÁVA a OZNÁMENÍ STYLOVÁ NORMA je regulátor celkového stylistického charakteru projevu (vedle normy gramatické, ortoepické a ortografické). SLOH © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 7. 7. ZAŘAZENÍ UČIVA DO RVP 1. období - Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti. - Porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti. - Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. - Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost. - V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči. - Volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích. - Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev. - Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním. - Píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev. - Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení. - Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci KSV (KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA)
 8. 8. ZAŘAZENÍ UČIVA DO RVP 2. období - Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. - Rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává. - Posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení. - Reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta. - Vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku. - Rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě. - Volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru. - Rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace. - Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry. - Sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci KSV (KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA)
 9. 9. ZAŘAZENÍ UČIVA DO RVP UČIVO  ČTENÍ - Praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, plynulé, znalost orientačních prvků v textu). - Věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací, klíčová slova).  NASLOUCHÁNÍ - Praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem). - Věcné naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní – zaznamenat slyšené, reagovat. otázkami). © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci KSV (KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA)
 10. 10. ZAŘAZENÍ UČIVA DO RVP UČIVO  MLUVENÝ PROJEV - Základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), vyjadřování závislé na komunikační situaci. - Komunikační žánry: pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vypravování, dialog na základě obrazového materiálu. - Základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování), mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta).  PÍSEMNÝ PROJEV - Základní hygienické návyky (správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem). - Technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava textu). - Žánry písemného projevu: adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, omluvenka. zpráva, oznámení, pozvánka, vzkaz, inzerát, dopis, popis; jednoduché tiskopisy (přihláška, dotazník), vypravování. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci KSV (KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA)
 11. 11. SLOHOVÝ VÝCVIK OBSAH SLOHOVÉHO VYUČOVÁNÍ Obsah lze rozdělit do 4 oblastí: 1. Postupné UTVÁŘENÍ NÁVYKU URČITÝCH JAZYKOVÝCH PROSTŘEDKŮ se zřetelem k podmínkám a funkci projevu. 2. VYTVÁŘENÍ DOSTATEČNÉ SLOVNÍ ZÁSOBY větných i souvětných konstrukcí pro projev mluvený i psaný. 3. ROZŠIŘOVÁNÍ, ZPŘESŇOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY A POSUZOVÁNÍ JEJÍ VHODNOSTI v konkrétní situaci. 4. VÝCVIK DOVEDNOSTI KOMPOZIČNÍ A STYLISTICKÉ při vytváření souvislých jazykových projevů. SLOHOVÁ VÝCHOVA © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 12. 12. SLOHOVÝ VÝCVIK CÍLE SLOHOVÉHO VYUČOVÁNÍ CÍLE V OBLASTI DOVEDNOSTÍ Naučit žáka, aby se vyjadřoval spisovně po stránce lexikální i mluvnické, aby se vyjadřoval souvisle, uspořádaně, jasně a jazykově správně v projevech mluvených i psaných. CÍLE V OBLASTI VĚDOMOSTÍ Žák by měl získat základní vhled do stylistické problematiky (aby uměl v dané situaci pracovat s vhodnými jazykovými a výrazovými prostředky. Do 3. ročníku by měly převažovat ÚSTNÍ formy slohového výcviky, ve kterých se budeme zaměřovat na lexikální a syntaktické vlastnosti slov, slovních spojení a vět. Od 4. ročníku se přidává i PÍSEMNÁ forma slohového výcviku, v níž už si více všímáme také stylizace. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 13. 13. ZVLÁŠTNOSTI SLOHOVÉHO VYUČOVÁNÍ NA 1. ST. 1. Slohový výcvik sice začíná ve škole, ale podmínky k němu se začínají vytvářet již dříve, často i v jiném prostředí, bez našeho přičinění, přímého zásahu atd. Úkolem školy je s těmito podmínkami při slohu počítat a vhodnými metodami je zlepšovat. 2. Písemné vyjadřování přidáváme až od 4. ročníku, do té doby je projev hl. ústní. 3. Začíná se metodami dialogickými (odpovědi na otázky, rozhovor, vyprávění podle obrázkové osnovy, která žáka vede), později přecházíme k monologickém metodám. 4. Používá se tzv. kolektivní skládání (kolektivní tvorba slohových postupů). 5. Žáci musí zvládnout základní komunikační dovednosti: - Naučit se vystupovat a vyjadřovat před širším kolektivem než je parta kamarádů nebo rodina, při projevu používat vhodnou slovní zásobu, mimiku i gestiku. - Naučit se mlčet, poslouchat a naslouchat (neskákat do řeči zvládají žáci lépe, když se baví se učitelem, než když se baví navzájem), vytvářet vnímavé a přátelské publikum – nácvik probíhá i pomocí předčítání. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 14. 14. SLOHOVÝ VÝCVIK PŘEDPOKLADY SLOHOVÉHO VÝCVIKU Předpokladem úspěšného vyučování slohu jsou celková myšlenková úroveň a s ní související jazyková úroveň žáků. JAZYKOVOU ÚROVEŇ ovlivňují zejména tyto jazykové schopnosti: schopnost napodobit jazykový projev jiného člověka, schopnost pamatovat si určité způsoby vyjádření při vyjadřování téže skutečnosti, schopnost samostatně kombinovat různé jazykové prostředky k vyjádření skutečnosti, schopnost používat určitou slovní zásobu, schopnost dělit kontext na významové celky, schopnost vyjádřit se zjednodušeným způsobem, vyjádřit obsah určité části textu, schopnost najít vhodný výraz, či synonymní výraz, schopnost kompozice. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 15. 15. ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ SLOHU Vyučování slohu v 1.–5. ročníku se zaměřuje buď na aktivní stylizaci jazykového projevu, nebo má charakter průběžných cvičení. Průběžná cvičení je možno zařazovat do hodin mluvnice, někdy také čtení (odpovědi na otázky za textem, reprodukce textu). Nácvik souvislého jazykového projevu je lepší zařadit do hodin následujících za sebou, aby se neprodlužovala doba nácviku. Je třeba zvážit, zda by měla mít hodina KSV své pevné místo v rozvrhu, nebo by měla být pohyblivá. Při pohyblivé hodině lze lépe koordinovat slohový výcvik s mluvnickým (stylizační cvičení) i jiným učivem, lze těžit z aktuálního zážitku dětí (= psychologické hledisko). Slohové vyučování nasazené fixně do rozvrhu (např. pravidelně 1 hodina týdně), není obecně příliš vhodné, protože je v rozporu s přirozenou aplikací jazykových prostředků, se kterými žáky seznamujeme v rámci jazykové výchovy. V této podobě se jedná spíše o nepřirozený až násilný komunikační a slohový výcvik. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 16. 16. METODY A FORMY VYUČOVÁNÍ SLOHU DIFERENCIACE VE VÝUCE SLOHU a) Obsah učiva i metoda jsou stejné – jde o individuálnější přístup k žákům realizovaný např. častějším vyvoláváním některých žáků, různou obtížností otázek atd. b) Obsah učiva je týž, ale metoda je různá – žáci se rozdělí do 2–3 skupin podle schopností (schopnější žáci pracují samostatně, děti s problémy trénují více s učitelem) – nedávat šikovnějším žákům navíc práci, kterou nepotřebují dělat (nemělo by jít o přidělování mechanické práce, která má žáky zaměstnat, aby učitel získal čas věnovat se žákům s problémy). - Např. vypravování (šikovnější žáci dostanou nějaké speciální zadání navíc – např. ve vyprávění se musí objevit nějaké postava, musí použít nějaký soubor slov, musí tam být problémová situace atd.). c) Obsah učiva je různý, ale metoda je táž – ve slohu na 1. stupni nemá využití. d) Obsah učiva je různý, metoda je také jiná – v rámci slohového výcviku by vyžadovala příliš složitý nácvik, aby to děti zvládly. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 17. 17. METODY A FORMY VYUČOVÁNÍ SLOHU SKUPINOVÁ PRÁCE VE VÝUCE SLOHU Využití skupinové práce je efektivní jen v případě, že je platný, důležitý a nepostradatelný každý její člen (každý člen skupiny má svou práci, která dosáhne plného významu jen ve spojení s prací ostatních členů skupiny). Rysy skupinové práce - Skupinová práce je vhodná pro žáky cca od 10 do 18 let. - Efektivní jsou malé skupiny (3-6 dětí), skupiny by měly být vyrovnané výkonem, v každé skupině by měl být min. jeden organizátor. - Je třeba zadávat práci, kterou lze ve skupině vykonávat. - Je také nutné počítat s tím, že slabší děti budou potřebovat pomoc od schopnějších dětí ve skupině. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 18. 18. KONTROLA VE SLOHOVÉ VÝCHOVĚ OPRAVA PÍSEMNÉHO PROJEVU Objektivně lze opravovat pouze chyby mluvnické a pravopisné – ty jsou nezpochybnitelné, protože je lze konfrontovat s jazykovou normou. Stylistické a kompoziční chyby jsou subjektivní (dáme-li opravit stejnou písemnou práci nezávisle členům odborného kolektivu, ve většině případů se stane, že touž písemnou práci hodnotí někteří jako chvalitebnou, jiní jako dostatečnou či nedostatečnou). Stylistickým a kompozičním chybám se věnujeme spíše v předchystaných cvičeních nebo textech, ne v pracích žáků. Opravovat stylizaci neznamená vždy zlepšovat (stylizace učitele nemusí odpovídat vyjadřovacím schopnostem žáka, žák s navrženými úpravami nemusím umět pracovat, protože podobné formulace nepatří do jeho způsobu komunikace…). Méně zásahů od učitele žáka více povzbuzení do další práce. Vedeme žáky k důsledné opravě označených chyb. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 19. 19. KONTROLA VE SLOHOVÉ VÝCHOVĚ OPRAVA MLUVENÉHO PROJEVU Opravu mluveného projevu (výslovnost, gestikulace, celkový projev žáka…) přenášíme především do jiných oblastí českého jazyka a jiných předmětů, nespojujeme ji jen se slohem, nebo lépe vůbec se slohem. Narušovala by projev žáka i jeho výkon a sebevědomí. Při opravě ústního slohového projevu se pak můžeme více soustředit na jeho plynulost, obsahovou a stylistickou stránku. Pokud jde jen o drobnosti, hodnocení provádíme až poté, co žák domluví. Při opravě mluveného projevu může žákovi pomoci také audionahrávka, kterou si pak poslechne. Tento způsob je pro žáky zajímavý a aktivizuje je, je ale náročný na čas. Velmi dobrý efekt to má na žáky, kteří neochotně přijímají kritiku ze strany učitele nebo žáků. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 20. 20. KONTROLA VE SLOHOVÉ VÝCHOVĚ NEJČASTĚJŠÍ CHYBY NEJČASTĚJŠÍ STYLISTICKÉ CHYBY 1. Nadbytečná slova (zájmena, některé spojky – když, a, příslovce – potom, pak). 2. Nevhodné opakování výrazu – neumí pracovat se synonymy, s nevyjádřeným podmětem, neumí pracovat se zájmeny. 3. Neobratná vyjádření, nepřesná vyjádření plynoucí z pasivní znalosti slov. 4. Rozvleklé vyjadřování – příliš dlouhá nečleněná souvětí. 5. Nesprávný pořádek slov ve větě. 6. Stereotypně se opakující větná schémata. NEJČASTĚJŠÍ PRAVOPISNÉ CHYBY Interpunkce v souvětí. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 21. 21. HODNOCENÍ VE SLOHOVÉ VÝCHOVĚ PRAVIDLA HODNOCENÍ Hodnocení by nemělo být zdrcující. Nehodnotit žáky jejich vzájemným srovnáváním. Probouzet radost z vlastní práce. Při hodnocení bychom si měli všímat nejprve stylizace, pak kompozice, nakonec obsahové stránky. Hodnotíme i úpravu. V hodnocení písemných projevů můžeme upustit od komplexního pohledu a soustředit se jen na některé aspekty – např. úpravu (dopisnice, dopis), kompozici (vypravování) nebo stylizaci (popis). Není třeba klasifikovat každou práci. Hodnocení je lépe prodiskutovat se zkušenějšími kolegy. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 22. 22. SLOHOVÝ VÝCVIK FÁZE NÁCVIKU SOUVISLÉHO JAZYKOVÉHO PROJEVU I. INVENCE - Vytyčení obsahu tématu (vymezení provádíme formou rozhovoru, ověřujeme znalosti tématu, aktivujeme slovní zásobu) a specifikace tématu (je upřesněno např. nadpisem). II. KOMPOZICE - Utřídění obsahových prvků, které byly shromážděny v invenci, důležitá je práce s osnovou. III. STYLIZACE - Nácvik jazykového ztvárnění obsahu na dané téma (vycházíme ze spontánního vyjadřování žáků, které kultivujeme). © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 23. 23. SLOHOVÝ VÝCVIK NÁVRH REALIZACE STYLIZAČNÍCH A KOMPOZIČNÍ CVIČENÍ PODLE ROČNÍKŮ 3. ročník Žáci se vedou k rozlišování jazykových prostředků spisovných a nespisovných. Užívají vhodných výrazů pro předměty, činnosti a vlastnosti. Člení řeči na věty. Dbá se na časovou posloupnost vypravování dětí. Jednoduchá stylizační cvičení na výběr slov, tvoření vět (např. na daná slova), doplňování a jednoduché obměny vět. Otázky a odpovědi. 4. ročník Žáci se vedou k rozlišování jazykových prostředků spisovných a nespisovných, k uvědomování si slohové různosti jazykových prostředků, zvláště slov běžně užívaných a citově zabarvených. V rámci nácviku vypravování i popisu se dbá na výstižnost výrazu, zejména vhodnou volbu sloves. 5. ročník Cvičení ve spojování vět v souvětí, užití přímé řeči, cvičení v užívání jednoduchých přirovnání. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 24. 24. SLOHOVÝ VÝCVIK STYLIZAČNÍ CVIČENÍ vhodná pro samostatnou práci ANTONYMICKÁ A SYNONYMICKÁ CVIČENÍ S IZOLOVANÝMI SLOVY USPOŘÁDÁNÍ SLOV NA ŘÁDKU DO VĚTY TVOŘENÍ VĚT NA DANÁ SLOVA DOPLŇOVÁNÍ VHODNÝCH VÝRAZŮ (ZPAMĚTI NEBO Z VÝBĚRU V ZÁVORCE) DO VĚTY TVOŘENÍ VĚT Z DANÝCH SLOV DOPLŇOVÁNÍ VĚT O NĚKTERÝ VĚTNÝ ČLEN ODPOVĚDI NA OTÁZKY SPOJOVÁNÍ VĚT V SOUVĚTÍ ČLENĚNÍ SOUVĚTÍ NA VĚTY ZÁMĚNA NĚKTERÝCH SLOV V ÚPLNÉ VĚTĚ SYNONYMY PSANÍ ADRESY © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 25. 25. SLOHOVÝ VÝCVIK STYLIZAČNÍ CVIČENÍ pro samostatnou práci po důkladné ústní přípravě PSANÍ STRUČNÝCH REPRODUKCÍ NEBO KRÁTKÝCH POPISŮ PÍSEMNÁ PRÁCE PO KOLEKTIVNÍ PŘÍPRAVĚ (PO TZV. KOLEKTIVNÍM SKLÁDÁNÍ) CVIČENÍ KOMPOZIČNÍ USPOŘÁDÁNÍ POMÍCHANÝCH VĚT PÍSEMNÁ PRÁCE PODLE OBRÁZKOVÉ OSNOVY PŘEPISOVÁNÍ KONCEPTU NA ČISTO CVIČENÍ INVENČNÍ PŘÍPRAVA POPISU OBRÁZKU, ILUSTRACÍ PÍSEMNÉ VYPRACOVÁNÍ ÚKOLŮ K ČÍTANKOVÝM ČLÁNKŮM © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 26. 26. SLOHOVÝ VÝCVIK Na prvním stupni ZŠ se v rámci slohového výcviku věnujeme hlavně těmto útvarům. SLOH dělíme na REPRODUKČNÍ (opakování zapamatovaného textu) a PRODUKČNÍ (tvorba vlastního textu). REPRODUKCE VYPRÁVOVÁNÍ POPIS ZPRÁVA, OZNÁMENÍ, VZKAZ, POZVÁNKA, INZERÁT FORMY SPOLEČENSKÉHO STYKU (pozdrav, oslovení, prosba, poděkování, omluva, přání) FORMULACE OTÁZEK A ODPOVĚDÍ ADRESA, DOPIS, POZDRAV Z PRÁZDNIN, BLAHOPŘÁNÍ, OMLUVENKA JEDNODUCHÉ TISKOPISY (přihláška, dotazník) © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 27. 27. PRÁCE S OSNOVOU TYPY OSNOV A. OBRÁZKOVÁ OSNOVA B. HESLOVÁ OSNOVA C. CITÁTOVÁ OSNOVA D. OTÁZKOVÁ OSNOVA Osnova plní výchovný cíl (žák si ujasní smysl práce, základní postup a její jednotlivé fáze), pomáhá rozvíjet logické myšlení. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 28. 28. PRÁCE S OSNOVOU © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA VYUŽITÍ OBRÁZKOVÉ OSNOVY PŘI SESTAVOVÁNÍ ZÁPISŮ A JEJICH REPRODUKCI V NAUČNÝCH PŘEDMĚTECH
 29. 29. PRÁCE S NADPISEM CHARAKTERISTIKA NADPISU Nadpis je vyšší forma tvorby osnovy. Jedná se o jazykové ztvárnění děje 1–3 slovy. NÁMĚTY VYMÝŠLENÍ NOVÉHO NADPISU OBMĚNA STÁVAJÍCÍHO NADPISU NADPIS S PODMÍNKOU © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 30. 30. REPRODUKCE TYPY REPRODUKCE A. DOSLOVNÁ – Doslovné opakování textu (přednes literárního textu). B. VĚRNÁ – V naprosté většině detailů se shoduje s textem, ale není doslovná. - Cílem je rozvoj slovní zásoby (učí nová slova a slovní spojení). - Vhodnější je kratší text. C. VOLNÁ – Žák se drží původního textu, ale více jej stylizuje. - Žák aktivizuje vlastní slovní zásobu. - Vhodnější je delší text. D. STRUČNÁ – Stručný obsah textu. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 31. 31. REPRODUKCE TYPY REPRODUKCE REPRODUKCE VÝBĚROVÁ – z textu vybíráme pasáže, které jsou zajímavější a důležitější. REPRODUKCE S OBMĚNOU – je na rozhraní mezi slohem reprodukčním a produkčním (např. dokončení příběhu s otevřeným koncem). METODICKÝ POSTUP Reprodukci předchází dialogická forma odpovědí na otázky učitele, které postupně přechází ve více monologický samostatný souvislý projev žáka. Můžeme se opřít o osnovu nebo obrázkovou osnovu. Můžeme použít metodu tzv. skládání (každý žák bude reprodukovat 1 bod osnovy). © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 32. 32. REPRODUKCE TÉMATA PRO REPRODUKCI Od nejmenších ročníků ŘÍKANKY, BÁSNĚ. Do 3. ročníku – v próze spíše POHÁDKY. Od 4. ročníku – v próze spíše PŘÍBĚHY S DĚTSKÝM HRDINOU. Reprodukce je hojně využívána i v naučných předmětech. CHYBY - Žáci nezachovávají logickou ani časovou následnost děje (reprodukují překotně, odbíhají od jedné věci ke druhé, nedokončí hlavní dějové pásmo, jsou strháváni dějovými detaily, neoddělují věci základní od podřadných). - Nefunkčně střídají řeč přímou a nepřímou. - Při ústní reprodukci užívají příliš mnoho ukazovacích a odkazovacích slov. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 33. 33. VYPRAVOVÁNÍ CHARAKTERISTIKA SLOHOVÉHO ÚTVARU Úkolem vypravování je vylíčit příběh nebo sled událostí tak, aby si je posluchač nebo čtenář dokázal přesně, ale především živě představit (tím se liší od zprávy, která má za úkol informovat). Charakteristickým znakem je dějové napětí (tím se liší od popisu pracovního postupu), zápletka, důležitá je časová následnost i příčinnost. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 34. 34. VYPRAVOVÁNÍ OSNOVA VYPRAVOVÁNÍ I. ÚVOD (expozice) – vystižení prostředí, seznámení s postavami, naznačení základní situace. II. STAŤ (vlastní vypravování) - zápletka, - stupňování napětí, - kolize, konflikt, vyvrcholení, - rozuzlení (řešení). III. ZÁVĚR – zobecnění, vyvození poučení. JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY Typická jsou slovesa v minulém čase (v 1. nebo 3. osobě). Dynamiku děje určuje délka vět. Charakterizace (přímá řeč, spisovnost/nespisovnost). © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 35. 35. VYPRAVOVÁNÍ DĚJOVÉ OBRÁZKY – ČASOVÁ SOUSLEDNOST © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 36. 36. VYPRAVOVÁNÍ VYPRÁVĚNÍ PODLE OBRÁZKOVÉ OSNOVY © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Při vyprávění podle obrázkové osnovy pomáháme žákům otázkami: Co/kdo je na obrázku? Co dělají osoby na obrázku? SLOHOVÁ VÝCHOVA
 37. 37. VYPRAVOVÁNÍ DĚJOVÉ OBRÁZKY – ČASOVÁ SOUSLEDNOST, DOMÝŠLENÍ DĚJE ? © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 38. 38. VYPRAVOVÁNÍ DĚJOVÉ OBRÁZKY – ČASOVÁ SOUSLEDNOST, DOMÝŠLENÍ DĚJE ? © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 39. 39. VYPRAVOVÁNÍ VYPRAVOVÁNÍ POMOCÍ OBRÁZKŮ © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 40. 40. VYPRAVOVÁNÍ VYPRAVOVÁNÍ POMOCÍ OBRÁZKŮ © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 41. 41. VYPRAVOVÁNÍ VYPRAVOVÁNÍ POMOCÍ OBRÁZKŮ A ZADANÝCH SLOV PŘÍBĚH NA ZADANÉ VĚTY (věty mohou žáci vystříhat např. z novin či časopisů). PŘÍBĚH NA ZADANÁ SLOVA - na slovní druhy (1 podstatné jméno, 1 přídavné jméno, 1 sloveso, 1 příslovce a 1 citoslovce), - na vyjmenovaná slova, - na názvy pohádek, filmů, písniček. PŘÍBĚH K OBRÁZKŮM © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 42. 42. VYPRAVOVÁNÍ DALŠÍ NÁMĚTY VYPRAVOVÁNÍ VYPRAVOVÁNÍ S OBRÁZKY NEGATIVNÍ POHÁDKA (všechna slovesa začínají na NE-) VYPRAVOVÁNÍ S VYNECHANÝMI SLOVESY (žák dostane neúplný text bez sloves, slovesa doplní) © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 43. 43. VYPRAVOVÁNÍ VYPRAVOVÁNÍ PODLE VLASTNÍ FANTAZIE VYPRAVOVÁNÍ PŘÍBĚHU PO VĚTÁCH Ráno jsem se probudila a zjistila jsem, že … … jsem sněhulák. … jsem na kosmické stanici. Bylo nebylo … PERSONIFIKOVANÉ VYPRAVOVÁNÍ (učitel napíše na tabuli pár názvů věcí – např. zrcadlo, židle, nákupní košík, zubní kartáček – každý žák si vybere 1 věc, do které se „vtělí“ a napíše 3 řádky o tom, co včera jako ta věc zažil, ostatní pak mohou hádat, čím je). VYPRÁVOVÁNÍ SE ZÁMĚNOU ROLÍ (kluci vypravují zážitek… jako holky a naopak). © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 44. 44. VYPRAVOVÁNÍ DALŠÍ NÁMĚTY VYPRAVOVÁNÍ DENÍK VÍKENDOVÝ DENÍK (zážitek z víkendu) © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 45. 45. VYPRAVOVÁNÍ NÁVRH REALIZACE VYPRÁVOVÁNÍ PODLE ROČNÍKŮ 2. ročník Krátká ústní vypravování na základě vlastní zkušenosti nebo podle obrázku. 3. ročník Krátká vypravování ústní, později písemná s ústní přípravou (učitel může dát žákům osnovu, mohou pracovat kolektivně podle návodu). 4. ročník Krátká vypravování, ústní nebo písemná (učitel může dát žákům osnovu, nebo ji žáci mohou sestavit kolektivně, mohou pracovat kolektivně podle návodu). 5. ročník Vypravování ústní nebo písemné, na podkladě osnovy dané učitelem nebo kolektivně sestavené, vypravování na podkladě samostatně sestavené osnovy. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 46. 46. VYPRAVOVÁNÍ TÉMATA VYPRAVOVÁNÍ A. Převyprávění vlastních zážitků, nebo událostí, u kterých jsme byli. Při počátečním výcviku je lépe volit stejné téma a vyprávění sestavovat společně. B. Reprodukování děje čteného či slyšeného. C. Domýšlení děje zachyceného na obrázku. D. Vymýšlení děje podle vlastní fantazie. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci CHYBY - Vyprávění vlastních zážitků žáky motivuje, ale mohou se nechat unést svými emocemi (žáci mají problém verbalizovat své emotivní zážitky). - Nedodržují dějovou linii (menší žáci prioritizují události, které byly pro ně emočně důležité, proto události nevypravují tak, jak se staly v toku času). - Žáci nedokáží posoudit důležitost informací (příliš rozebírají nějaký nepodstatný detail, ale opomíjí okolnosti, které jsou důležité k pochopení vyprávění posluchači). SLOHOVÁ VÝCHOVA
 47. 47. VYPRAVOVÁNÍ METODICKÝ POSTUP 1. STYLIZAČNÍ TRÉNING - Vybereme podstatná jména a k nim vymýšlíme přídavná jména. - K vybraným slovesům vymýšlíme synonyma. - Zopakujeme příslovečná určení času (večer, navečer, vpodvečer, za tmy…). Apod. 2. OSNOVA (obrázková, heslovitá…) - Žáci ji sestavují sami, nebo spolu s učitelem. - Při nácviku řadí body, nebo obrázky osnovy tak, jak postupovala dějová linie. 3. KONCEPT - Průměrný žák by měl ke každému bodu osnovy napsat 3–4 věty (+-). - V menší třídě můžeme některé chyby v konceptu opravit a ostatní žáky na ně upozornit, jinak si je ale žáci opravují sami, případně koncept opíší a doopraví doma. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 48. 48. VYPRAVOVÁNÍ – Zážitek z prázdnin 1 METODICKÝ POSTUP – Ukázka tvoření vypravování s žáky 3./4. ročníku © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ÚVOD Představení postav (kompozice) To je ___________ ____. Co o něm můžeš zjistit z obrázku? Které informace říkáš o kamarádovi, když ho někomu představuješ? SLOHOVÁ VÝCHOVA
 49. 49. VYPRAVOVÁNÍ – Zážitek z prázdnin 1 METODICKÝ POSTUP – Ukázka tvoření vypravování s žáky 3./4. ročníku © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ÚVOD Představení postav (stylizace) To je Tomáš. Je mu deset let. Má rád lodě. Rád plave. Rád čte. Má rád mušle. Má rád Itálii. Co by se dalo napsat lépe? SLOHOVÁ VÝCHOVA
 50. 50. VYPRAVOVÁNÍ – Zážitek z prázdnin 1 METODICKÝ POSTUP – Ukázka tvoření vypravování s žáky 3./4. ročníku © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ÚVOD Představení situace O čem asi chlapec vypráví? Co můžeš vyčíst z tohoto obrázku? Informace uspořádej a zapiš alespoň 3–5 větami. SLOHOVÁ VÝCHOVA
 51. 51. VYPRAVOVÁNÍ – Zážitek z prázdnin 1 METODICKÝ POSTUP – Ukázka tvoření vypravování s žáky 3./4. ročníku © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ÚVOD/STAŤ Představení prostředí Co můžeš vyčíst z tohoto obrázku? Informace uspořádej a zapiš alespoň 3–5 větami. SLOHOVÁ VÝCHOVA
 52. 52. VYPRAVOVÁNÍ – Zážitek z prázdnin 1 METODICKÝ POSTUP – Ukázka tvoření vypravování s žáky 3./4. ročníku © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci STAŤ Zápletka Co se děje ve vodě? Vžij se do chlapce a vyprávěj, co bys na jeho místě dělal/a. Napiš o tom 3–5 vět. V této fázi vyprávění je prospěšné situaci sehrát jako scénku. Dramatizací se žákům přirozšíří škála jazykových prostředků, které mohou využít. SLOHOVÁ VÝCHOVA
 53. 53. VYPRAVOVÁNÍ – Zážitek z prázdnin 1 METODICKÝ POSTUP – Ukázka tvoření vypravování s žáky 3./4. ročníku © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci STAŤ Stupňování napětí Co se děje na pláži? Jak se asi tváří paní, která je k nám otočena čelem? Dokresli jí obličej. Napiš k obrázku 3–5 vět. Co se asi stalo dál??? SLOHOVÁ VÝCHOVA
 54. 54. VYPRAVOVÁNÍ – Zážitek z prázdnin 1 METODICKÝ POSTUP – Ukázka tvoření vypravování s žáky 3./4. ročníku © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci STAŤ Vyvrcholení a rozuzlení Co se stalo? Jak asi reagoval chlapec? Jak asi reagoval potápěč? Jak asi reagovali lidé na pláži? Napiš o tom 3–5 vět. SLOHOVÁ VÝCHOVA
 55. 55. VYPRAVOVÁNÍ – Zážitek z prázdnin 1 METODICKÝ POSTUP – Ukázka tvoření vypravování s žáky 3./4. ročníku © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ZÁVĚR Poučení, ukončení vyprávění Co se stalo po návratu domů? Napiš o tom 3–5 vět. SLOHOVÁ VÝCHOVA
 56. 56. VYPRAVOVÁNÍ – Zážitek z prázdnin 2 METODICKÝ POSTUP – Ukázka tvoření vypravování s žáky 3./4. ročníku © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ÚVOD Představení postav (kompozice) SLOHOVÁ VÝCHOVA
 57. 57. VYPRAVOVÁNÍ – Zážitek z prázdnin 2 METODICKÝ POSTUP – Ukázka tvoření vypravování s žáky 3./4. ročníku © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ÚVOD Představení situace SLOHOVÁ VÝCHOVA
 58. 58. VYPRAVOVÁNÍ – Zážitek z prázdnin 2 METODICKÝ POSTUP – Ukázka tvoření vypravování s žáky 3./4. ročníku © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ÚVOD/STAŤ Představení prostředí SLOHOVÁ VÝCHOVA
 59. 59. VYPRAVOVÁNÍ – Zážitek z prázdnin 2 METODICKÝ POSTUP – Ukázka tvoření vypravování s žáky 3./4. ročníku © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci STAŤ Zápletka SLOHOVÁ VÝCHOVA
 60. 60. VYPRAVOVÁNÍ – Zážitek z prázdnin 2 METODICKÝ POSTUP – Ukázka tvoření vypravování s žáky 3./4. ročníku © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci STAŤ Stupňování napětí SLOHOVÁ VÝCHOVA
 61. 61. VYPRAVOVÁNÍ – Zážitek z prázdnin 2 METODICKÝ POSTUP – Ukázka tvoření vypravování s žáky 3./4. ročníku © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci STAŤ Vyvrcholení a rozuzlení SLOHOVÁ VÝCHOVA
 62. 62. VYPRAVOVÁNÍ – Zážitek z prázdnin 2 METODICKÝ POSTUP – Ukázka tvoření vypravování s žáky 3./4. ročníku © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ZÁVĚR Poučení, ukončení vyprávění SLOHOVÁ VÝCHOVA
 63. 63. VYPRAVOVÁNÍ – Zážitek z prázdnin 3 METODICKÝ POSTUP – Navazující aktivita směřující k vlastní produkci © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Podívej se na obrázky v příběhu. Čím jsme začínali, co jsme psali potom… OBECNÁ OSNOVA 1. Seznámení s postavou (Jak bychom postavu představili ostatním?) 2. Seznámení se situací (O jaký zážitek jde? Kdy se stal?) 3. Seznámení s místem (Kde se to stalo?) 4. Zápletka (Co se stalo?) a stupňování napětí 5. Vyvrcholení a rozuzlení (Jak to dopadlo?) 6. Ukončení vyprávění a poučení (Jak celý příběh skončil? Z toho vyplývá?) Podle této obecné osnovy mohou žáci vyprávět svůj vlastní zážitek. SLOHOVÁ VÝCHOVA
 64. 64. POPIS CHARAKTERISTIKA SLOHOVÉHO ÚTVARU Úkolem popisu je výstižně, přesně a jasně vyjádřit vlastnosti a znaky osob, věcí, činností a jevů, tak aby si je čtenář nebo posluchač dokázal představit. TYPY POPISU I. A. POPIS PROSTÝ – usiluje o co největší názornost. B. POPIS ODBORNÝ – usiluje o co největší přesnost, včetně vysvětlení funkcí a vztahů. C. POPIS UMĚLECKÝ – líčení (citově zabarvený popis). II. A. POPIS STATICKÝ – vnější popis předmětu, živočicha, osoby, charakteristika (vnitřní popis osoby). B. POPIS DYNAMICKÝ – popis děje, pracovního postupu, návod. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 65. 65. POPIS PROSTÝ OSNOVA POPISU I. ÚVOD (expozice) – seznámení s předmětem/živočichem/osobou, důvod popisu. II. STAŤ (vlastní popis) - celkový vzhled (velikost, barva, materiál), - jednotlivé části, jejich vlastnosti, vztahy, funkce. III. ZAVĚR – shrnutí předností/nedostatků, význam, využití, doporučení. JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY Typické jsou jednoduché věty s několikanásobnými větnými členy, přídavnými jmény a slovesy v přítomném čase. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 66. 66. POPIS PROSTÝ NÁMĚTY POPISU K popisu vybíráme jednodušší předměty, živočichy atd., které bude mít žák při popisu před sebou (např. hračky, vycpaniny oblíbených zvířat, výrobky, nástroje a nářadí, předměty ze ztrát a nálezů…). Nejprve pracujeme s reálnými předměty, pak s jejich modely, nakonec s obrazovým znázorněním… Pozor na popis skutečnosti, ke které má dítě citový vztah – citový vztah sice působí jako motivace, ale může dítě odvádět od popisu k vyprávění zážitků. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 67. 67. POPIS PROSTÝ METODICKÝ POSTUP 1. NÁCVIK POZOROVÁNÍ POPISOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ - Nejprve žáky učíme si popisovaný objekt dobře prohlédnout. - Pozorování řídíme otázkami a připomínkami, budeme zjišťovat znaky a viditelné vlastnosti. PROBLÉMY - Žáci nemají dostatečně rozvinuté pozorovací schopnosti. Zda jim činí problémy pozorování nebo jazykové vyjádření můžeme ověřit tak, že je necháme pozorovanou skutečnost nakreslit. Díky tomu zjistíme, zda reprodukují správně barvu, tvar, poměrné velikosti a detaily. NÁMĚTY NA TRÉNINK Najdi v prostoru (třída/obrázek) osobu/zvíře/věc, která je… Najdi na obrázku podstatná jména / vyjmenovaná slova… Půl minuty si prohlížej obrázek, pak ho otoč. Co sis zapamatoval? © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 68. 68. POPIS PROSTÝ METODICKÝ POSTUP 2. TŘÍDĚNÍ POZOROVANÝCH ZNAKŮ - Učíme znaky třídit podle podstatnosti (např. sepíšeme všechno, co děti vidí a pak informace setřídíme). Dětem bude trvat delší dobu, než pochopí logiku třídění (pomůže např. to, že si předmět nakreslí – při kreslení budou začínat nejpodstatnějšími znaky). - Podstatné znaky jsou ty, které si od předmětu nedokážeme odmyslet (např. plochá deska na 4 nohách, baňatá nádoba s uchem). Nápadný znak je ten, který nejvíc upoutá naši pozornost (typická barva nebo velikost květu). Nahodilý znak je ten, který může u pozorované skutečnosti zaměnit (např. barva stolu). PROBLÉMY - Žáci nemají dostatečně rozvinutou schopnost řadit vnímané prvky do určitého systému, nedokáží posoudit důležitost informací (příliš rozebírají nějaký nepodstatný detail). © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 69. 69. POPIS PROSTÝ METODICKÝ POSTUP 3. JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA - Společně hledáme synonyma (hlavně ke slovesům, přídavným jménům…). - Na tabuli napíšeme odborné termíny a pravopisně obtížná slova, na která během popisu narazíme (slova a jejich pravopis žákům vysvětlíme). 4. VLASTNÍ POPIS - Postupujeme od CELKU k ČÁSTEM, od ZNAKŮ PODSTATNÝCH k NÁPADNÝM a NAHODILÝM, z POPŘEDÍ do POZADÍ, ZPRAVA DOLEVA / ZLEVA DOPRAVA / ze STŘEDU do STRAN. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 70. 70. POPIS ZVÍŘETE METODICKÝ POSTUP – Ukázka tvoření popisu s žáky 2. ročníku 1. PŘEČÍST TEXT (společně, samostatně) 2. VYTVOŘIT VÝČTOVOU LINII TYPICKÝCH ZNAKŮ NA TABULI Pes je domácí zvíře. Pes rád žije s člověkem. Pes je člověku vždy věrný. Pes má dlouhou srst. Pes má ostrý čich. Pes se živí masem… Věty vymýšlí žáci, učitel je zapisuje na tabuli, nebo na pruhy papíru. Text bude dále stylizován. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 3. STYLIZACE – Co není v textu v pořádku? (opakování stejného slova, schematičnost…) Žáci spojí informace ze dvou vět do souvětí, ve druhé větě vynechají podmět. např. Pes má dlouhou srst a ostrý čenich. Často se opakující slova nahradí synonymy. SLOHOVÁ VÝCHOVA
 71. 71. POPIS ZVÍŘETE METODICKÝ POSTUP – Ukázka tvoření popisu s žáky 2. ročníku Český jazyk pro 2. ročník. Praha: Alter. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 72. 72. POPIS ZVÍŘETE METODICKÝ POSTUP – Ukázka tvoření popisu s žáky 3. ročníku  Která slova se hodí pro popis a charakteristiku kočky? Vypiš a doplň. Tlapky – vousy – spí v boudě – prská – mečí – tiše se plíží – hlídá dům – honí myši – srst – svine se do klubíčka – má výcvik – přiběhne na zavolání – hodně spí – mňouká – dává pac – ladné pohyby – dlouhý ocas – aportuje – velké oči – přívětivá – nedůvěřivá – šplhá na stromy – žije v kleci – pyšná – vrtí ohonem.  Podle čeho můžeme rozeznávat kočky? Podle stáří a pohlaví, podle vzrůstu, podle barvy srsti, podle povahy (temperamentu)…  Popiš kočku, kterou znáš. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 73. 73. POPIS ZVÍŘETE – Savec METODICKÝ POSTUP – Ukázka tvoření popisu s žáky 3./4. ročníku © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci PŘÍPRAVA Osnova popisu 1. ? 2. TĚLO Co můžeme popisovat? - Výšku, délku, - pokrytí těla, barvu… Rozděl tělo na části. SLOHOVÁ VÝCHOVA
 74. 74. POPIS ZVÍŘETE – Savec METODICKÝ POSTUP – Ukázka tvoření popisu s žáky 3./4. ročníku © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci PŘÍPRAVA Osnova popisu 3. ČÁSTI TĚLA Ze kterých části se tělo skládá? - Hlava, krk, trup, končetiny, ocas. V jakém pořadí je budeme popisovat? SLOHOVÁ VÝCHOVA
 75. 75. POPIS ZVÍŘETE – Savec METODICKÝ POSTUP – Ukázka tvoření popisu s žáky 3./4. ročníku © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci PŘÍPRAVA Osnova popisu 4. HLAVA Jaká je? Co můžeme popisovat? - Tvar, velikost… 5. ČÁSTI HLAVY Z jakých částí se skládá? - Oči, čumák, tlama, uši, fousy… Části dokresli do obrázku. Co u nich můžeme popisovat? - Barvu, tvar, velikost… SLOHOVÁ VÝCHOVA
 76. 76. POPIS ZVÍŘETE – Savec METODICKÝ POSTUP – Ukázka tvoření popisu s žáky 3./4. ročníku © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci PŘÍPRAVA Osnova popisu 6. KRK Co můžeme popisovat? - Tvar, délku… 7. TRUP - Tvar, výšku/délku… 8. KONČETINY - Počet, tvar, délku… 9. SPODNÍ ČÁST KONČETIN - Zakončení nohy, tvar, drápy… 10. OCAS - Délka, tvar, poloha… 11. ? SLOHOVÁ VÝCHOVA
 77. 77. POPIS ZVÍŘETE – Savec METODICKÝ POSTUP – Ukázka tvoření popisu s žáky 3./4. ročníku © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ÚVOD 1. SEZNÁMENÍ s popisovaným živočichem. Čím bychom mohli živočicha představit? - Jméno, kde žije, čím je zajímavý… STAŤ Popis živočicha podle připravené osnovy (2.–10). ZÁVĚR Co bychom mohli napsat na závěr? 11. … SLOHOVÁ VÝCHOVA
 78. 78. POPIS VĚCI NÁMĚTY KRESLENÍ PODLE POPISU – Žák dostane jednoduchý obrázek, který začne nahlas popisovat, ostatní žáci podle jeho popisu obrázek kreslí (metoda pomáhá žákům s uvědoměním si hierarchie znaků nebo s postupem nějakým směrem). GEOMETRICKÝ DIKTÁT – Diktát geometrických útvarů, kterým lze trénovat názvosloví, pojmenovávání jednotlivých útvarů, jejich vzájemnou polohu… SKLÁDANÝ POPIS VĚCI – Učitel vybere nějakou věc, každý žák o ní řekne jednu větu. ZRAKOVÉ HÁDANKY – Vidím ve třídě předmět, který je…. HMATOVÉ HÁDANKY – Žák sáhne do pytle, kde je schovaný předmět. Ohmatá ho a začne popisovat. Ostatní budou hádat, co je v pytli schováno. KVARTETO S POPISEM VĚCÍ + jeho kresba © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 79. 79. POPIS ZVÍŘETE A VĚCI NÁMĚTY MYŠLENKOVÁ MAPA POVÍDÁNÍ O ZVÍŘATECH POPIS ŽIVOČICHŮ V PRV A PŘV HÁDANKY – Napiš 3 různé informace o věci nebo živočichovi, které vidíš na obrázku. Ostatní budou hádat, o co se jedná. NAHRÁZOVÁNÍ ČÁSTI TEXTU JEDNÍM SLOVEM NEBO SLOVNÍM SPOJENÍM (např. velký lichokopytník původem ze stepi, člověkem ochočený a užívaný k tahu a k jízdě = kůň) © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 80. 80. POPIS ZVÍŘETE A VĚCI NÁMĚTY VYMYŠLENÝ/MIMOZEMSKÝ ŽIVOČICH Jeho tělo tvoří hlavohruď se 4 páry končetin. Tvarem těla tedy připomíná pavouka. Na hlavě má osm očí, které umožňují vidět i v úplné tmě. Hlava je zakončena množstvím kusadel a jedovou žlázou, která oběť snadno usmrtí. Jeho tělo obsahuje rovněž snovací bradavky, pomocí kterých je schopen vytvořit velmi silná vlákna, tlustá až několik centimetrů, po nichž se dovedně pohybuje. Dosahuje výšky až 4 metrů, jeho končetiny mají rozpětí 6–7 metrů. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 81. 81. POPIS OSOBY METODICKÝ POSTUP, NÁMĚTY Nedoporučuje se vybírat osoby, ke kterým mají žáci vřelý citový vztah, protože při popisu vzniká odosobněný jazykový projev, kterým je citový vztah žáka k popisované osobě zevšedňován a otupován. Vhodnější je popis neznámé osoby na obrázku nebo fotografii. HÁDANKY – Vyber si 1 osobu na obrázku a popiš ji + napiš 1 nepravdivou informaci (4. – 5. věta). Ostatní budou hádat, o koho se jedná. POPIS A KRESBA POHÁDKOVÉ POSTAVY – Každý žák si vybere 1 pohádkovou postavu, kterou popíše sousedovi. Pak se vymění. Nakonec každý žák nakreslí pohádkovou postavu, kterou mu soused popsal. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 82. 82. POPIS OSOBY NÁMĚTY Na 1. stupni se cíleně nezabýváme CHARAKTERISTIKOU (popis povahových vlastností). Žáci se s ní ale setkají v LV. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 83. 83. POPIS PRACOVNÍHO POSTUPU OSNOVA POPISU I. ÚVOD (expozice) – informace o výrobku, jídle nebo pokusu. II. STAŤ (vlastní popis pracovního postupu) - příprava pomůcek, pracovních nástrojů, potřeb…, - postup s logickou a časovou posloupností, - závěrečné úpravy, dokončovací práce (podávání), tipy. III. ZÁVĚR – zhodnocení práce, využití výrobku, výsledek pokusu. PROBLÉMY - Žáci mají problém s udržením posloupnosti děje („krok za krokem“). NÁMĚTY NA TRÉNINK Seřaď popis pracovního postupu (obrázky nebo věty), jak šel děj za sebou. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 84. 84. POPIS PRACOVNÍHO POSTUPU NÁMĚTY PRO POPIS PRACOVNÍHO POSTUPU Jako námět může sloužit popis přípravy pokrmů a nápojů (vaření čaje, vajíček, špenátu, pečení vanilkových rohlíčků…), popis jednoduchých experimentů, popis denních činností (pomocí dějových obrázků). POPIS PRACOVNÍHO POSTUPU PODLE VÝROBKU V PČ, VV PŘEKLAD ANGLICKÉHO POPISU PRACOVNÍHO POSTUPU PODLE OBRÁZKŮ PROGRAMOVÁNÍ ROBOTA, který pracuje v domácnosti. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 85. 85. POPIS PRACOVNÍHO POSTUPU NÁMĚTY PRO POPIS PRACOVNÍHO POSTUPU POKUSY © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 86. 86. POPIS PRACOVNÍHO POSTUPU A DĚJE DALŠÍ NÁMĚTY NA POPIS PRACOVNÍHO POSTUPU A DĚJE PŘÍPRAVA NÁPOJE NESMRTELNOSTI LEHKÁ VEČEŘE PRO VÍLU ČIŠTĚNÍ ZUBŮ OBRA KOLODĚJE PEČENÍ DORTU PODLE KOČIČKY A PEJSKA SVAČINA PRO KAMENOŽROUTA JAK DOJÍT ZE TŘÍDY DO JÍDELNY JAK DOJÍT ZE ŠKOLY DOMŮ KARKULČINA CESTA K BABIČCE RANNÍ PROBUZENÍ MEDVĚDÍ UKLÁDÁNÍ K ZIMNÍMU SPÁNKU © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 87. 87. POPIS NÁVRH REALIZACE POPISU PODLE ROČNÍKŮ 2. ročník Jednoduché popisy věcí denní potřeby a popisování rostlin, zvířat, věcí a přírodních jevů na základě pozorování ve věcném učení (podle otázek učitele). 3. ročník Pozorování a popisování jednoduchých předmětů, které přispívají k výchově vkusu žáků. Popis jednoduchých, přehledných obrazů, na nichž jsou zachyceny předměty, děje, krajiny. 4. ročník Pozorování a popisování předmětů (zejména těch, které přispívají k výchově vkusu žáka). Popis jednoduchých dějů (skutečných nebo na obraze). © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 88. 88. POPIS NÁVRH REALIZACE POPISU PODLE ROČNÍKŮ 5. ročník Pozorování a popisování zajímavých staveb současnosti i minulosti, jednoduchých výrobků. Popis jednoduchých dějů (skutečných nebo na obraze). Popis prací v domácnosti nebo ve školní dílně, popis zařízení dílny. Popis hlavních vnějších znaků známých osob. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 89. 89. ÚTVARY INFORMATIVNÍHO STYLU CHARAKTERISTIKA SLOHOVÝCH ÚTVARŮ OZNÁMENÍ popisuje událost, která se chystá (např. informace o začátku výuky plavání). Zpočátku píšeme stručná oznámení (1 věta), později 2–3 věty. Typická jsou slovesa v budoucím čase, ale slovesa mohou být úplně vynechána. ZPRÁVA popisuje událost, která proběhla. Typická jsou slovesa v minulém čase. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 90. 90. ZPRÁVA A OZNÁMENÍ NÁVRH REALIZACE PODLE ROČNÍKŮ 3. a 4. ročník Jednoduchá zpráva. 5. ročník Jednoduché zprávy, oznámení a výzvy. TÉMATA Budeme vycházet z konkrétních situací, např. sdělení na ŠKOLNÍ NÁSTĚNKU, pro ŠKOLNÍ ROZHLAS, ŠKOLNÍ WEB nebo TŘÍDNÍ KRONIKU. Zpráva a oznámení se často objevují také v dopisech. ZPRÁVA K NOVINOVÉMU TITULKU © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 91. 91. FORMY SPOLEČENSKÉHO STYKU POZDRAV (UVÍTÁNÍ A ROZLOUČENÍ) Pozdrav je projev úcty, proto ho musíme vyslovit zřetelně a pěkně se podívat na toho, koho zdravíme. (2. ročník) OSLOVENÍ V rozhovoru používáme oslovení vždy, když je to možné. (2. ročník) Český jazyk pro 3. ročník. Jinan. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 92. 92. FORMY SPOLEČENSKÉHO STYKU PROSBA A PODĚKOVÁNÍ Za všechno, co nám kdo dobrého udělá, poděkujeme. Způsoby poděkování jsou nejčastěji tyto: Děkuji. Děkuji pěkně. Děkuji mnohokrát. Srdečně děkuji. Díky. Chceme-li něco od lidí, musíme o to poprosit, např.: Maminko, prosím tě… Když něco provedeme, je slušné se omluvit. Pravidlům slušného chování se musíme učit. Budeme-li se jimi v životě také řídit, bude nám mezi lidmi dobře. (2. ročník) © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 93. 93. ODPOVĚDI NA OTÁZKY ROZDĚLENÍ TÉMAT PODLE ROČNÍKŮ 2. ročník Odpovědi na otázky. 3. ročník Odpovědi na otázky, odpovědi na základě obrázků (odpovědi tvoří stále souvislejší celek). 4. ročník Odpovědi na otázky, odpovědi na základě obrázků (odpovědi tvoří souvislý celek). Vedeme žáky k tomu, aby na otázky odpovídali přesně, výstižně a v rámci rozvoje komunikačních dovedností v Komunikační a slohové výchově také celou větou. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 94. 94. ROZHOVOR TELEFONOVÁNÍ 2. ročník Český jazyk pro 3. ročník, Jinan. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 95. 95. DOPIS METODICKÝ POSTUP Dopis není samostatný stylistický útvar, protože sdělení, která dopis obsahuje, mohou být vypravováním, popisem, žádostí, zprávou, objednávkou, oznámením… 1. ZAMĚŘUJEME SE NA SPRÁVNOST PO FORMÁLNÍ STRÁNCE - Datum (je důležité např. pro situace, kdy se dopis ztratí), oslovení, úvod (někdy je zbytečný), vlastní sdělení, závěr, podpis. - U dopisu pro kamaráda tolerujeme dětskou řeč, hovorové i nespisovné výrazy. 2. KOMPOZICE - Nejprve stačí oddělit pouze oslovení, sdělení a závěr, po nacvičení trénujeme také dělení na odstavce. - Nácvik dopisu by měl vždy končit písemnou formou (na rozdíl od ostatních útvarů). © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 96. 96. DOPIS TÉMATA Český jazyk pro 3. ročník. Jinan. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA Oprav chyby. (Tento úkol slouží také k recepci formální úpravy dopisu a informací potřebných pro adresu). Žáci na 1. stupni by se měli seznámit také s psaním emailu.
 97. 97. DOPIS TÉMATA Snažíme se využívat vhodné situace. DOPIS K NEJRŮZNĚJŠÍM SKUTEČNÝM UDÁLOSTEM (nemocnému kamarádovi, k narozeninám, k svátku, z prázdnin, výletu, zájezdu, pro Ježíška…) DOPIS PRO MÉ BUDOUCÍ JÁ (dopis se pošle nejdříve za rok) DOPIS PSANÝ ZA NĚKOHO (např. dopis Boba Bobkovi, Popelky princi, hajného vlkovi…) DOPIS FIKTIVNÍ POSTAVĚ (např. Ježíškovi) DOPIS S PODMÍNKAMI (např. musí obsahovat vtipnou historku, vymyšlenou informaci…) DOPIS S DETEKTIVNÍ ZÁPLETKOU © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 98. 98. ADRESA METODICKÝ POSTUP ZAMĚŘUJEME SE NA KONTROLU SPRÁVNOSTI, ÚPLNOSTI I ÚHLEDNOSTI Žáci mohou v rámci vycházky dopis poslat. Do plánu města mohou vyznačit cestu k poštovní schránce. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 99. 99. ADRESA METODICKÝ POSTUP © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 100. 100. PRÁCE S TEXTEM NÁVRH REALIZACE PODLE ROČNÍKŮ - Vysvětlování slov, slovních spojení a obrazných pojmenovávání z textu. 2. ročník Cvičení v správném používání slov, v uvědomělé tvorbě výrazů a v tvoření jednoduchých vět. Úplné odpovědi na otázky po obsahu textů i ilustrací. Vyprávění pohádek a krátkých příběhů z četby nebo jejich epizod podle otázek nebo dané osnovy. Cvičení v spojování vět v kratičké jazykové projevy a v uvědomělém členění mluvených projevů na věty. 3. ročník Úplné odpovědi na otázky po základním obsahu čteného textu. Vypravování pohádek, pověstí a reprodukce děje nebo epizod i jiných vypravování podle dané osnovy. Rozhovor o ilustracích k textům. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 101. 101. PRÁCE S TEXTEM NÁVRH REALIZACE PODLE ROČNÍKŮ 4. ročník Odpovědi na otázky o hlavních událostech, jednajících osobách a jejich činech. ústní reprodukce příběhu nebo jeho části podle dané osnovy, u krátkých epických textů i bez ní. Vyprávění přečtené pohádky. 5. ročník Úplné odpovědi na otázky při výkladu obsahu i jazyka textu. Uvést hlavní jednající osoby a jejich charakteristické činy a dokládat je příklady z textu. Kolektivně stanovit sled dějí v krátkém vypravování a sestavit jednoduchou osnovu. Vyprávění děje kratších textů nebo ucelených epizod z delších textů podle kolektivně sestavené osnovy. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 102. 102. PRÁCE S TEXTEM TÉMATA PRO PRÁCI S TEXTEM DOHLEDÁVÁNÍ CHYBĚJÍCÍCH INFORMACÍ CO JE V TEXTU NEPRAVDIVÉHO - pověsti - fake news © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 103. 103. ROZVOJ STYLISTICKÝCH DOVEDNOSTÍ DALŠÍ NÁMĚTY MINUTOVÁ ŘEČNICKÁ CVIČENÍ SCÉNKY KOMUNIKAČNÍCH SITUACÍ (např. telefonní rozhovor, rozhlasový a TV přenos) KOMUNIKAČNÍ HRY (Dám ti deset korun. Co si koupíš? Kde? Proč) (Cestou ze školy zjistíš, že jsi zapomněl ve škole čítanku. Co uděláš? Proč?) TRÉNINK ARGUNENTACE (Má tučňák kolena? Proč stromy nechodí?) SESTAVOVÁNÍ BÁSNÍ AUTORSKÁ KNIHA (žákovské práce můžeme seskupovat do knihy) NAHRÁVÁNÍ MLUVENÝCH PROJEVŮ ŽÁKŮ a jejich přehrávání Slohovému výcviku pomáhá nácvik různých didaktických postupů (PRÁCE S OSNOVOU, STYLIZAČNÍ CVIČENÍ zaměřená na výběr vyjadřovacích prostředků, KOMPOZIČNÍ CVIČENÍ ve správném uspořádávání dějových prvků). © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 104. 104. ROZVOJ STYLISTICKÝCH DOVEDNOSTÍ DALŠÍ NÁMĚTY NOVINOVÝ GULÁŠ (žáci vystříhají z novina a časopisů slova, ze kterých potom sestaví nový text) JAKO (žáci mají za úkol napsat co nejvíc výrazů, které je napadnou, když se řekne např. jako medvěd…, jako telefon…, jako růže…) © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOHOVÁ VÝCHOVA
 105. 105. SLOH Mgr. Veronika Krejčí, , Didaktika mateřského jazyka pro 1. stupně ZŠ Katedra českého jazyka a literatury PdF Univerzity Palackého v Olomouci Děkuji za pozornost!

×