Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Izvijesce 2012.-2013

3,100 views

Published on

 • Be the first to comment

Izvijesce 2012.-2013

 1. 1. TRGOVAČKA ŠKOLA ZAGREB IZVIJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2013./2014. Zagreb, rujan 2013. godine
 2. 2. UVJETI RADA 1. Obilježja školskog prostora Trgovačka škola je smještena na Trgu J. F. Kennedy-a broj 4. Škola radi u jednoj zgradi i ima 16 klasičnih učionica na ukupno 923 m2 , 2 informatička kabineta na 100 m2 , knjižnicu na 70 m2 i dvoranu za tjelesni odgoj na 262 m2 – sve u zatvorenom prostoru. Škola ima i vanjske športske terene: kombinirano košarkaško – odbojkaško igralište, igralište za rukomet, skakalište i bacalište na površini od 1200 m2 . Zgrada je opasana zelenim površinama i prilazima s obje strane te s ogradom oko športskih terena. 2. Materijalni uvjeti U školskoj godini 2012./2013., škola je uložila u: o stručno usavršavanje =9.790,00 o servis plamenika centralnog grijanja,plinskog kotla,instalacija=28.764,62 o staklo =3.343,85 o održavanje računalnih programa i hardwera (Milinfo, Mag informatika, Perfekta dr.) =4 2.696,25 o uredski materijal = 21.279,57 o sredstva za čišćenje =17.693,40 o grafičke i tiskarske usluge (tiskanje virmana za večernju školu, natjecanje učenika – prodavača, …) (Narodne novine i Grafička škola) =5.861,70 o ostali materijal za redovno poslovanje škole (kreda, baterije, loptice za tjelesni, za zglobove za tjelesni, majice za sportski klub, pedagoška dokumentacija, …) =22.442,31 o materijal za održavanje opreme škole (toneri, trake, miševi, podloge za miševe, PC kablovi, dijelovi za poboljšanje i popravak starih PC-a…) = 14.246,90 o vodoinstalaterske radove (izvođač: Bunić) (popravak školskih toaleta) = 16.837,50 o radnu i sportsku odjeću = 6.157,75 o materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskog objekta (kablovi, najloni, tiple, kliješta, žarulje, razrjeđivač, kit, farba, WC daske, vješalice,…) = 8.830,98 o priručnike - pretplate na časopise = 13.264,18 o službena putovanja (seminari) = 20.282,66 o čišćenje dimnjaka i kotla = 1.686,05 o sitan inventar (zidni satovi, talkie walkie, tokeni za e imenike, kalkulator ) = 8.323,85 o pregled stabilnosti sustava za gašenje požara = 945,50 o servis školske opreme (aparata za vodu, telefaksa, PC-a..) = 5.510,75 o ispitivanje plinskih i električnih instalacija =1.975,00 o najam opreme = 8.098,93 o premije osiguranja imovine i zaposlenika =2.799,75 o antivirusni program / jednogodišnje licence = 5.912,44 o materijali za higijenske potrebe (toalet, papirnati ručnici..) = 10.949,81 o uređenje stepenica = 23.975,00 o nabavu školskog namještaja =3.573,00 o nabavu računalna opreme =5.568,83 o komunikacijska oprema =3.288,50
 3. 3. o nabavu knjiga u knjižnici =13.189,04 (GU doznačio nam je =7.252,85 za knjige u knjižnici) o digitalni fotoaparat =2.769,01 Trgovačka škola je gore navedena ulaganja financirala vlastitim sredstvima iz večernje škole, iz donacija i dio iz sredstava Gradskog ureda za pokrivanje materijalnih troškova poslovanja škole. Od značajnih akcija u koje je škola utrošila navedena sredstva osim u uobičajeno redovito tekuće održavanje materijalnih uvjeta rada, mogu se navesti ova ulaganja: o natjecanje učenika o stručno usavršavanje zaposlenika i opremanje priručnicima o akcija „Dojdi osmaš“i o akcija „Moj naklon“. Škola je primila donacije: o od Croatia osiguranja , 2PC-a =500,00 o od Tokić d.o.o =4.500,00 o od Foto Banić dobili smo =1.369,00 o od Turističke zajednice Grada Zagreba(financijsku potporu/ Akcija Moj naklon)=45.000,00. KADROVSKI UVJETI Prema planiranom ukupnom fondu sati i prosječnoj tjednoj normi od 20 do 28 sati Plan i program rada je realiziralo 58 nastavnika. U stalnom radnom odnosu je bilo 54 nastavnik, a ostalih 4 radnih mjesta su se popunila na određeno vrijeme i to zbog zamjene ravnatelja (prof. Škrmeta Ivo ), zamjene djelatnice sa privremenim smanjenjem radnog vremena (prof. Tomislava. Marinković- hrvatski jezik - zamjena prof. Kristian Santo, zamjena za prof. Mirjanu Papugu, prof. EGP-a, pola radnog vremena – prof. Mario Adžamić), zbog povećanog opsega posla (prof. Marina Šeneta, a kasnije prof. Ana Špoljarić) zamjene bolesnih djelatnika (duže bolovanje prof. Dubravka Kovačić – zamjena prof. Željka Markanović - Kostantinov, prof. EGP-a – prof. Danica Poljičak zamjenjuje prof. Marina Šeneta , prof. Slavka Zeca zamjenjuje prof. Martin Ljudevit Čičak, prof. Vesnu Kučera – Terzić zamjenjuje prof. Sandra Đuran). Tijekom školske gododine za zaposlenike koji su bili na bolovanju organizirana je zamjena. Voditeljica smjene je bila prof. Vinka Martinec, te organizator praktične nastave prof. Marija Jandrijević-Puntar. Ostale organizacijsko-razvojne poslove su obavljali pedagog prof. Jurić Marija, pedagoginja prof. Belinda Bočina, knjižničarke prof. Anđelka Ravlić, prof. Kristian Santo, voditelj obrazovanja odraslih prof. Nikša Marinković, satničarka Sanja Kesedžić, prof. i programer Dijana Periša - Šeneta, prof. Koordinator provođenja nacionalnih ispita i državne mature je prof. Sanja Kesedžić. Voditelji stručnih aktiva bili su: o za hrvatski jezik – prof. Zora Marešić o za matematiku, informatiku i zemljopis – prof. Marijana Tica o za strane jezike – prof. Vesna Kučera - Terzić
 4. 4. o za etiku, vjeronauk, povijest i psihologiju prodaje- prof. Josip Rukelj o za tjelesnu i zdravstvenu kulturu – prof. Vida Martinko o za strukovnu grupu predmeta – prof. Stjepan Brzak o za međužupanijsko stručno vijeće –strukovni predmeti – prof. Dubravka Liebl. Nastavničko vijeće Trgovačke škole sastojalo se od sljedećih djelatnika: 1. Darko Grgurić – ravnatelj 2. Belinda Bočina - pedagog 3. Marija Jurić - psiholog 4. Vinka Martinec – voditeljica smjena, tjelesna i zdravstvena kultura 5. Nikša Marinković –voditelj u obrazovanju odraslih, tjelesna i zdravstvena kultura 6. Mirjana Pavičić – trgovinsko poslovanje, poduzetništvo, praktična nastava, Politika i gospodarstvo, sindikalni povjerenik 7. Anđelka Ravlić – knjižničar 8. Kristian Santo - knjižničar 9. Verica Jakić - trg. posl., prakt. nast., strukovne vježbe, promoc. aktiv. 10. Ivana Pažanin - prof. engleskog i njemačkog jezika 11. Marija Jandrijević – Puntar – organizator praktične nastave ; EGP 12. Ivanka Spajić-Jug –prof. poduzetništva, promocijskih aktivnosti, praktična nastava 13. Dijana Periša - Šeneta – satničar; trgovinsko poslovanje, informatika 14. Vlasta Brajčić – hrvatski jezik 15. Marija Matijević – hrvatski jezik 16. Zora Marešić – hrvatski jezik 17. Tomislava Marinković – hrvatski jezik – zamjena za pola radnog vremena prof. Kristian Santo 18. Luja Mikić – hrvatski jezik 19. Gordana Zelić – hrvatski jezik 20. Jadranka Barišić - engleski jezik 21. Vesna Kučera – Terzić – engleski jezik - zamjena prof. Sandra Đuran, engleski jezik 22. Danijela Sekić – engleski jezik i talijanski jezik 23. Sandra Manestar – engleski jezik 24. Vesna Šišić - njemački jezik 25. Jasmina Posavec Tušek – njemački jezik, engleski jezik 26. Sanja Kesedžić – matematika, koordinatorica za državnu maturu 27. Helena Stopić - matematika 28. Marijana Tica – matematika 29. Mirjana Lazić – matematika 30. Ivan Pritišanac – informatika 31. Slavko Zec – informatika, zamjena prof. Martin Ljudevit Čičak - informatika 32. Dubravka Kovačić – zemljopis zamjena Željka Markanović - Kostantinov, zemljopis 33. Ivica Tonković – zemljopis 34. Gorana Vidović – povijest 35. Marija Jurić – psihologija prodaje 36. Vanda Maceković - psihologija prodaje, etika 37. Leon Arsovski – vjeronauk 38. Đurđica Dvoraček – tjelesna i zdravstvena kultura 39. Ružica Maršić – tjelesna i zdravstvena kultura
 5. 5. 40. Vida Martinko – tjelesna i zdravstvena kultura 41. Stjepan Brzak – poznavanje robe,transport,špedicija i osiguranje 42. Marija Folnović – higijena,poznavanje robe 43. Katica Denona – trgov.poslov.,praktič. nastava,pol. i gospod., računovodstvo 44. Gordana Drmić – trgov. poslovanje, promocijske aktivnosti,praktična nastava 45. Biserka Gulin – trgov. poslov.,vanjsko trg. posl.,praktična nastava 46. Dubravka Liebl – trgov. poslov., poduzetništvo, prakt. nastava i stručna praksa 47. Katica Nakić – trgovinsko poslovanje,praktična nastava,politika i gospodarstvo 48. Mirjana Papuga – trgov. poslovanje,trgov. pravo, promoc. aktiv., praktična nastava, poslovne komunikacije, politika i gospodarstvo – pola radnog vremena prof. Adžamić Mario 49. Mirjana Rubčić–Fabris– trgov.poslov.,prakt. nast., polit. i gospod., posl. komunik. 50. Ana Špoljarić, - trgov. poslov.,prakt. nast., poslov. komunikacije, tehnika vanjsko trg. poslovanja 51. Marina Šeneta - trgov. poslov.,prakt. nast., poslov. komunikacije, tehnika vanjsko trg. poslovanja 52. Tanja Šilović – trgovinsko poslovanje,praktična nastava,politika i gospodarstvo 53. Branka Uglešić – trgov. posl., praktična nastava, poslovne komunikacije, struk. vježbe 54. Božica Uroić – trgov. poslov.,prakt. nast., promoc. aktiv. , strukovne vježbe 55. Nela Vujević – trgov. poslov., praktična nastava, stručna praksa, računovodstvo 56. Danica Poljičak – trgov. poslov.,prakt. nast., poslov. komunikacije, tehnika vanjsko trg. poslovanja Nastava je stručno zastupljena, a i sve ostale prateće aktivnosti. Mogući problemi u nastavi javljaju se kad je nastavnik bolestan. III. UČENICI 1. Opći podaci o učenicima i razredima Na početku školske godine upisano je 788 učenika (462 učenice) u 30 razrednih odjela u programe prodavač i komercijalist. U program prodavač upisano je u 16 razredni odjel 406 učenika (234 učenica), a u program komercijalist u 14 razrednih odjela 382 učenika (228 učenica). Stanje na kraju školske godine u programu prodavač : RAZRED RAZREDNI ODIJELI UČENICI UČENICE I. 3 87 48 II. 6 139 69 III. 7 154 84 UKUPNO 16 380 201
 6. 6. Stanje na kraju školske godine u programu komercijalist : RAZRED RAZREDNI ODIJELI UČENICI UČENICE I. 4 113 59 II. 4 98 61 III. 3 75 39 IV. 3 94 61 UKUPNO 14 380 220 Nastava se odvijala u 2 smjene. U I. smjeni bilo je 8 razrednih odjela prodavača i 7 razrednih odjela komercijalista, i u II. smjeni također 8 razrednih odjela prodavača i 7 razrednih odjela komercijalista. U ovoj školsku godinu završili smo sa brojem od 702 pozitivno i 58 negativno ocijenjenih učenika. Srednja ocjena nam je 3.10, 105 je sati opravdanih izostanaka po učeniku, a 7 neopravdanih. U ukupnom broju prodavači su opravdano izostali 29093 sati, a 2895 neopravdano, dok je kod komercijalista broj nešto manji – 50667 je sati opravdanih, odnosno 2563 neopravdanih izostanaka. Uzorno vladanje imao je 491 učenik, 154 dobro, a 115 loše. PRODUŽENI STRUČNI POSTUPCI U ŠK. GOD. 2012./2013. VOĐENI SU ZA SLJEDEĆE UČENIKE: o 1a Zahirović Mevludin – učenik nakon nesuradnje roditelja i kontinuiranog izbjegavanja nastave nije uspješno završio razred, izgubio je pravo redovnog školovanja o 1b Ostojić Matea, obustavljeno nakon 30 dana, učenica uspješno završila razred o 1b Sarađen Josipa , obustavljeno nakon 30 dana, učenica uspješno završila razre o 1b Tepšić Patricia, nakon isključenja s pravom polaganja razrednih ispita upućena na ponavljanje razreda o 1b Augustinović Antonio, obustavljeno nakon 30 dana, međutim nije uspio popraviti negativne ocjene, izgubio je pravo redovnog školovanja o 1b Zahirović Silvio, nesuradljivi roditelji, kontaktirali smo i Centar socijalne skrbi, radi velikog broja negativnih ocjena i izbjegavanja praktične nastave nije završio razred, izgubio pravo redovnog školovanja o 2c Ajdišek Renato, učenik nije uspio završiti razred, izgubio pravo redovnog školovanja o 2dk Perić Mia – pojačano praćenja zadnjih tjedana nastave, provedeno u okviru 30 dana o 2e Idrizović Antonio, roditelji ga ispisali nakon dugotrajnih bezuspješnih pokušaja da ih se poveže sa školom i pomogne učeniku
 7. 7. o 2e Kučak Bruna, roditelji je ispisali nakon u više navrata iskazane nezainteresiranosti za program,izrazila je želju za nastavak obrazovanja u drugoj školi. U segmentu izobrazbe odraslih upisano je u 6 obrazovnih grupa, 135 polaznika. U program prodavača upisan je po 1 razredni odjel u I., II. i III. razred – ukupno tri obrazovne grupe sa 49 polaznika. U program komercijalist upisana su dva razredna odjeljenja, ukupno 86 polaznika. U segmentu obrazovanja odraslih od ukupno upisanih 135 polaznika u svim programima uspješno je završilo školovanje i položilo završni ispit 54 polaznika. U programima komercijalist uspješno je završilo školovanje 43 polaznika, a u programu prodavač 30 polaznika. U obrazovanju odraslih planirano je 6173, a ostvareno 5924 sati nastave i odgovarajući broj ispita.
 8. 8. REZULTATI U UČENJU I VLADANJU na kraju školske godine 2012./2013. RAZRED BROJ UČENIKA POZITIVNO OCIJENJENI NEGATIVNO OCIJENJENI SREDNJA OCJENA PROSJ. BROJ IZOSTANAKA PO UČENIKU VLADANJE UČENIKA BROJ % BROJ % OPRAV . NEOP. UZO. DOB. LOŠE I.p 87 75 86.20 12 13.80 2.95 93 22 48 12 27 II.p 139 125 89.92 14 10.08 2.93 121 11 72 30 37 III.p 154 142 92.20 12 7.80 2.83 99 15 70 51 33 Ukupno prodavača 380 342 90.00 38 10.00 2.90 77 7 190 93 97 I.k 113 104 92.03 9 7.97 3.15 115 6 95 17 1 II.k 98 91 92.85 7 7.15 3.31 135 8 69 17 12 III.k 75 74 98.67 1 1.33 3.34 141 6 63 7 5 IV.k 94 91 96.81 3 3.19 3.43 147 7 74 20 o Ukupno komerc. 380 360 94.74 20 5.26 3.30 133 7 301 61 18 Sve ukupno 760 702 92.37 58 7.63 3.10 105 7 491 154 115
 9. 9. ZAVRŠNI ISPIT KOMERCIJALIST - obrana završnog rada šk. god. 2012./2013. - ljetni rok Razred Ukupno učenika Broj učenika Ukupno učenika- pristupilo Pristupilo polaganju Ukupno učenika- obranilo Obranilo završni rad Uspjeh u obrani završnog rada Prosječna ocjena Razredženske muški ženske muški ženske muški odličan vrlo dobar dobar dovoljan IV A 29 17 12 20 14 6 20 14 6 16 4 4,80 IV A IV B 32 24 8 26 20 6 26 20 6 20 6 4,77 IV B IV C 32 22 10 30 21 9 30 21 9 28 2 4,93 IV C ukupno ukupno 93 63 30 76 55 21 76 55 21 64 12 0 0 4,84 81,7% 100% PRODAVAČ - obrana završnog rada šk. god. 2012./2013. - ljetni rok Razred Ukupno učenika Broj učenika Ukupno učenika- pristupilo Pristupilo polaganju Ukupno učenika- obranilo Obranilo završni rad Uspjeh u obrani završnog rada Prosječna ocjenaženske muški ženske muški ženske muški odličan vrlo dobar dobar dovoljan III B 23 10 13 13 8 5 13 8 5 10 3 4,77 III C 20 8 12 18 7 11 18 7 11 8 4 6 4,11 III D 23 14 9 20 12 8 20 12 8 5 11 4 4,05 III E 13 10 3 11 8 3 11 8 3 4 5 2 4,18 III G 21 13 8 21 13 8 21 13 8 12 5 4 4,38 III H 21 14 7 16 12 4 16 12 4 8 4 4 4,25 III i 21 15 6 12 10 2 12 10 2 7 3 2 4,42 ukupno 142 84 58 111 70 41 111 70 41 54 35 22 0 4,29 78,2% 100% KOMERCIJALIST+ PRODAVAČ - obrana završnog rada šk. god. 2012./2013. - ljetni rok Ukupno učenika Broj učenika Ukupno učenika- pristupilo Pristupilo polaganju Ukupno učenika- obranilo Obranilo završni rad Uspjeh u obrani završnog rada Prosječna ocjenaženske muški ženske muški ženske muški odličan vrlo dobar dobar dovoljan 235 147 88 187 125 62 187 125 62 118 47 22 4,51
 10. 10. 79,6% 100% KOMERCIJALIST - obrana završnog rada šk. god. 2012./2013. - jesenski rok Razred Ukupno učenika Broj učenika Ukupno učenika- pristupilo Pristupilo polaganju Ukupno učenika- obranilo Obranilo završni rad Uspjeh u obrani završnog rada Prosječna ocjenaženske muški ženske muški ženske muški odličan vrlo dobar dobar dovoljan IV A 9 3 6 7 2 5 7 2 5 5 2 4,71 IV B 5 3 2 3 2 1 3 2 1 2 1 4,67 IV C 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 4,00 ukupno 15 6 9 11 4 7 11 4 7 7 4 0 0 4,64 73% 100% PRODAVAČ - obrana završnog rada šk. god. 2012./2013. - jesenski rok Razred Ukupno učenika Broj učenika Ukupno učenika- pristupilo Pristupilo polaganju Ukupno učenika- obranilo Obranilo završni rad Uspjeh u obrani završnog rada Prosječna ocjena ženske muški ženske muški ženske muški odličan vrlo dobar dobar dovoljan III B 10 2 8 8 2 6 8 2 6 1 4 3 3,75 III C 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 4,50 III D 3 2 1 3 2 1 3 2 1 1 2 3,33 III H 5 2 3 1 1 0 1 1 0 1 4,00 III i 9 5 4 6 4 2 6 4 2 1 5 4,17 III E 2 2 0 ukupno 31 14 17 20 10 10 20 10 10 3 12 5 0 3,90 64,5% 100% KOMERCIJALIST+ PRODAVAČ - obrana završnog rada šk. god. 2012./2013. - jesenski rok Ukupno učenika Broj učenika Ukupno učenika- pristupilo Pristupilo polaganju Ukupno učenika- obranilo Obranilo završni rad Uspjeh u obrani završnog rada Prosječna ocjenaženske muški ženske muški ženske muški odličan vrlo dobar dobar dovoljan 46 20 26 31 14 17 31 14 17 10 16 5 4,16 67,4% 100%
 11. 11. ZAKLJUČAK: Rezultati po programima su: KOMERCIJALIST – u prvom roku obranilo 76 učenika (55ž+21m) , u drugom roku obranilo 11 učenika (4ž+7m) što čini 87 učenika(59ž+28m) ili 95,6% s prosječnom ocjenom 4,81. PRODAVAČ- u prvom roku obranilo 111 učenika (70ž+41m) , u drugom roku obranilo 20 učenika (10ž+10m) što čini 131 učenika(80ž+51m) ili 92,25% s prosječnom ocjenom 4,22 SVEUKUPNO: Od ukupno 233 učenika (145 Ž+88 M) koji su uspješno završili razred u prvom roku je pristupilo u oba programa 187 učenika (125 Ž+62 M) i uspješno obranilo završni rad, a u jesenskom roku daljnjih 31 učenik (14ž+17m) što čini 218 učenika (139ž+79m) ili 93,56% koji su uspješno obranili završni rad s prosječnom ocjenom 4,46. Za zimski rok ostaje 15 učenika (6ž+9m) ili 6,44% i to u programu komercijalist 4 učenika(2Ž+2M), a u programu prodavač 11 učenika(4Ž+7M).
 12. 12. PRODAVAČ - obrana završnog rada šk. god. 2012/2013. - zimski rok Razred Ukupno učenika Broj učenika Ukupno učenika- pristupilo Pristupilo polaganju Ukupno učenika- obranilo Obranilo završni rad Uspjeh u obrani završnog rada Prosječna ocjenaženske muški ženske muški ženske muški odličan vrlo dobar dobar dovoljan III B 2 2 III E 2 2 0 III H 4 1 3 III i 3 1 2 ukupno 11 4 7 III B poz. robe Špoljarić Ante Đurić trg.p. Šilović Paško Golomeić III E promoc. Uroić Ana Zrinski trg.p. Denona Ivana Korpar III H poz. robe Papuga Mario Gaši, Kristijan Jelavić, Nikola Knežević, Anica Ljubić III i poz. robe S. Brzak Ervin Arslanović, Antonio Bilen trg.p. Vujević Valentina Mesarov KOMERCIJALIST - obrana završnog rada šk. god. 2012./2013. - zimski rok Razred Ukupno učenika Broj učenika Ukupno učenika- pristupilo Pristupilo polaganju Ukupno učenika- obranilo Obranilo završni rad Uspjeh u obrani završnog rada Prosječna ocjenaženske muški ženske muški ženske muški odličan vrlo dobar dobar dovoljan IV A 2 1 1 IV B 2 1 1 ukupno 4 2 2 IV A transport S. Brzak Nikolina Habek vt Gulin Domagoj Starčević IV B transport S. Brzak Jurica Glavaš trg.p. Liebl Marijana Jagatić
 13. 13. REALIZACIJA PLANA I PROGRAMA U ŠK. GOD. 2012./2013. OSTVARENJE NASTAVNIH SATI ZA ŠK. GOD. 2012./2013. ZA PROGRAM PRODAVAČ - 1. RAZREDI I A I B I C pl.r pl.uk OSTV RAZL % MJ 1. Hrvatski jezik 98 Mikić 110 Mikić 107 Mikić 10 5 315 315 0 100,0 0,0 2. Strani jezik- ENGLESKI 69 Manestar 71 Pažanin 72 Pažanin 70 210 212 2 101,0 1,0 2a. StrANI JEZIK- NJEMAČKI 0 0 73 Šišić 70 70 73 3 104,3 4,3 3. Matematika 72 Stopić 71 Lazić 67 Lazić 70 210 210 0 100,0 0,0 4. Poslovanje prodavaonice 38 Papuga 38 Pritišanac 37 Pritišanac 35 105 113 8 107,6 7,6 5.TZK 72 Dvoraček 39 Dvoraček 70 Dvoraček 70 210 181 -29 86,2 -13,8 6. Nabavno poslovanje 136 Poljičak 132 Jakić 129 Jakić 14 0 420 397 -23 94,5 -5,5 7. Praktična nastava 144 Poljičak 141 Jakić 145 Jakić 14 0 420 430 10 102,4 2,4 8. Vjeronauk 33 Arsovski 35 Arsovski 33 Arsovski 35 105 101 -4 96,2 -3,8 8a. Etika 33 Rukelj 35 Rukelj 0 35 70 68 -2 97,1 -2,9 9. Povijest 70 Vidović 68 Škrmeta 67 Vidović 70 210 205 -5 97,6 -2,4 10. Poznavanje robe 102 Špoljarić 105 Folnović 105 Folnović 10 5 315 312 -3 99,0 -1,0 11. Prodajna komunikacija 63 Uroić 72 Uroić 70 Uroić 70 210 205 -5 97,6 -2,4 12.Ekologija i održivi razvoj 67 Folnović 75 Folnović 0 70 140 142 2 101,4 1,4 12a.Kreativnost u poslovanju 67 Periša- Šeneta 75 Periša-Šeneta 74 Periša-Šeneta 70 210 216 6 102,9 2,9 13.SRZ 65 Mikić 66 Jakić 81 Arsovski 70 210 212 2 101,0 1,0 OSTVARENO 1129 1133 1130 3392 -38
 14. 14. PLANIRANO 1155 1155 1120 3430 -1,1 98,9 ODSTUPANJE -26 -22 10 postotak 97,7 2,3 98,1 1,9 100, 9 -0,9 OSTVARENJE NASTAVNIH SATI ZA ŠK. GOD. 2012./2013. ZA PROGRAM PRODAVAČ - 2. RAZREDI II A II B II C II D II E II F pl.r pl.uk OS TV RAZ L % MJ 1. Hrvat. j. 107 Matijević 105 Matijević 108 Matijević 104 Marešić 101 Marešić 103 Mareši ć 105 630 628 -2 99,7 0,3 2. Str. j. -E 73 Sekić 78 Sekić 71 Sekić 71 Kučera- Terzić 67 Kučera- Terzić 69 Barišić 70 420 429 9 102, 1 -2,1 2a. Str. j.-NJ 0 0 0 0 70 Šišić 0 70 70 70 0 100, 0 0,0 3. Matem. 71 Gašpar 72 Gašpar 71 Gašpar 71 Lazić 67 Lazić 73 Lazić 70 420 425 5 101, 2 -1,2 4. Geografija 72 Kovačić 71 Kovačić 68 Kovačić 69 Tonković 68 Tonković 69 Tonko vić 70 420 417 -3 99,3 0,7 5.TZK 72 Martinec 68 Martinec 73 Martinec 66 Maršić 67 Maršić 71 Dvora ček 70 420 417 -3 99,3 0,7 6. Prodajno poslovanje 106 Spajić-Jug 108 Spajić-Jug 106 Liebl 107 Pritišanac 98 Pavičić 101 Pavičić 105 630 626 -4 99,4 0,6 7. Prakt. n. 245 Spajić-Jug 245 Spajić-Jug 252 Liebl 273 Pritišanac 273 Pavičić 252 Pavičić 245 1470 154 0 70 104, 8 -4,8 8. Vjeron. 37 Rukelj 36 Rukelj 32 Arsovski 32 Arsovski 35 Arsovski 37 Arsovs ki 35 210 209 -1 99,5 0,5 8a. Etika 0 0 32 Rukelj 0 35 Škrmeta 0 35 70 67 -3 95,7 4,3 9. Informat. 63 Zec 74 Zec 64 Pritišanac 68 Pritišanac 70 Pritišanac 68 Pritiša nac 70 420 407 -13 96,9 3,1 10. Poz.r. 103 Gulin 98 Nakić 103 Gulin 107 Nakić 105 Nakić 109 Nakić 105 630 625 -5 99,2 0,8 11. Osnove marketinga 72 Spajić-Jug 70 Spajić-Jug 70 Spajić-Jug 68 Jakić 74 Jakić 69 Jakić 70 420 423 3 100, 7 -0,7
 15. 15. 12. Aranžiranje i est. oblikov. 72 Jandrijevi ć-Puntar 68 Jandrijevi ć-Puntar 65 Jandrijevi ć-Puntar 65 Jandrijevi ć-Puntar 66 Jandrijević- Puntar 64 Jandrij ević- Puntar 70 420 400 -20 95,2 4,8 11.SRZ 69 Gašpar 73 Spajić-Jug 70 Kovačić 78 Pritišanac 75 Marešić 70 Nakić 70 420 435 15 103, 6 -3,6 OSTVARENO 116 2 1166 118 5 117 9 1271 115 5 711 8 48 PLANIRANO 115 5 1155 119 0 115 5 1260 115 5 7070 0,7 100, 7 ODSTUPANJE 7 11 -5 24 11 0 postotak 100, 6 -0,6 101,0 -1,0 99, 6 0,4 102, 1 -2,1 100,9 -0,9 100, 0 0,0 OSTVARENJE NASTAVNIH SATI ZA ŠK. GOD. 2012./2013. ZA PROGRAM PRODAVAČ - 3. RAZREDI III B III C III D III E III G III H III i pl.r pl.uk OSTV RAZL % MJ 1. Hrvat. j. 92 Zelić 93 Zelić 100 Zelić 93 Zelić 99 Brajčić 90 Brajčić 96 Brajčić 96 672 663 -9 98,7 -1,3 2. Str. j. -E 58 Manestar 59 Manestar 64 Manestar 0 61 Barišić 62 Barišić 66 Barišić 64 384 370 -14 96,4 -3,6 2a. Str. j.-NJ 0 0 0 64 Pažanin 0 62 Šišić 0 64 128 126 -2 98,4 -1,6 3. Matem. 62 Stopić 60 Stopić 62 Stopić 58 Stopić 65 Lazić 59 Lazić 66 Lazić 64 448 432 -16 96,4 -3,6 4. PIG 58 Šilović 60 Škrmeta 64 Rubčić-Fabris 58 Rubčić-Fabris 66 Škrmeta 59 Pavičić 61 Škrmeta 64 448 426 -22 95,1 -4,9 5.TZK 61 Martinko 61 Martinko 65 Martinko 66 Martinko 65 Maršić 64 Maršić 63 Maršić 64 448 445 -3 99,3 -0,7 6. Trgov.p. 93 Šilović 91 Liebl 97 Denona 91 Denona 97 Periša- Šeneta 93 Drmić 92 Vujević 96 672 654 -18 97,3 -2,7 7. Prakt. n. 462 Šilović 462 Liebl 434 Denona 455 Denona 441 Periša- Šeneta 459 Drmić 434 Vujević 448 3136 3147 11 100,4 0,4 8. Vjeron. 30 Rukelj 30 Rukelj 35 Rukelj 33 Arsovski 31 Arsovski 30 Arsovski 0 32 192 189 -3 98,4 -1,6 8a. Etika 0 0 0 33 Rukelj 0 30 Škrmeta 33 Škrmeta 32 96 96 0 100,0 0,0 9. Promoc 60 Uroić 59 Uroić 58 Uroić 59 Uroić 65 Periša- Šeneta 60 Periša-Šeneta 63 Periša- Šeneta 64 448 424 -24 94,6 -5,4 10.Psih 60 Maceković 61 Maceković 64 Maceković 60 Maceković 63 Maceković 58 Maceković 65 Maceković 64 448 431 -17 96,2 -3,8
 16. 16. 11. Poz.r. 63 Špoljarić 62 Špoljarić 65 Špoljarić 63 Špoljarić 65 Papuga 63 Papuga 63 Brzak 64 448 444 -4 99,1 -0,9 12.SRZ 64 Stopić 58 Rukelj 68 Zelić 60 Denona 64 Maršić 60 Lazić 66 Maceković 64 448 440 -8 98,2 -1,8 OSTVARENO 1163 1156 1176 1193 1182 1249 1168 8287 -129 PLANIRANO 1184 1184 1184 1216 1184 1280 1184 8416 -1,5 98,5 ODSTUPANJE -21 -28 -8 -23 -2 -31 -16 postotak 98,2 -1,8 97,6 -2,4 99,3 -0,7 98,1 -1,9 99,8 -0,2 97,6 -2,4 98,6 -1,4 REKAPITULACIJA-PRODAVAČI RAZREDI BROJ RAZREDNIH ODJELA PLANIRANO OSTVARENO POSTOTAK stanje SATI I. RAZREDI 3 3430 3392 98,9 -1,1 -38 II. RAZREDI 6 7070 7118 100,7 0,7 48 III. RAZREDI 7 8416 8287 98,5 -1,5 -129 UKUPNO 16 18916 18797 99,4 -0,6 -119 OSTVARENJE NASTAVNIH SATI ZA ŠK. GOD. 2012./2013. -KOMERCIJALIST- 1. RAZREDI I A I B I C I D pl.raz pl.uk OSTV RAZL posto MJ 1. Hrvatski jezik 97 Matijević 98 Matijević 100 Brajčić 105 Marešić 105 420 400 -20 95,2 2. Strani jezik I. - E 103 Sekić 103 Sekić 99 Barišić 101 Barišić 105 420 406 -14 96,7 2a. Strani jezik I. - NJ 0 0 103 Pažanin 0 105 105 103 -2 98,1 3. Strani jezik II.- E 0 0 72 Kučera-Terzić 0 70 70 72 2 102,9 3a. Strani jezik II.- NJ 72 Posavec-T. 69 Posavec-T. 72 Šišić 72 Šišić 70 280 285 5 101,8 4. Matematika 107 Gašpar 105 Gašpar 102 Tica 102 Tica 105 420 416 -4 99,0 5.TZK 70 Martinko 71 Martinko 68 Dvoraček 70 Dvoraček 70 280 279 -1 99,6 6. Trgovinsko poslovanje 65 Liebl 71 Liebl 75 Periša-Šeneta 74 Periša-Šeneta 70 280 285 5 101,8 7. Računovodstvo 68 Adžamić 74 Adžamić 68 Adžamić 68 Vujević 70 280 278 -2 99,3 8. Strukovne vježbe 65 Liebl 70 Liebl 69 Jakić 72 Jakić 70 280 276 -4 98,6 9. Stručna praksa Liebl Liebl Jakić Jakić 0 0 0 0 0,0 10. Vjeronauk 34 Rukelj 34 Rukelj 34 Arsovski 35 Arsovski 35 140 137 -3 97,9 10.a. Etika 0 0 34 Rukelj 0 35 35 34 -1 97,1 11. Povijest 69 Vidović 70 Vidović 69 Vidović 68 Vidović 70 280 276 -4 98,6
 17. 17. 12. Zemljopis 66 Kovačić 65 Kovačić 70 Kovačić 68 Tonković 70 280 269 -11 96,1 13.Poslovne komunikacije 72 R.-Fabris 68 R.-Fabris 66 Poljičak 66 Poljičak 70 280 272 -8 97,1 13a).Poslovne komun. 72 Santo 68 Santo 66 Marinković 66 Marinković 70 280 272 -8 97,1 14. Poznavanje robe 105 Folnović 101 Folnović 104 Folnović 105 Folnović 105 420 415 -5 98,8 15. Informatika 65 Zec 71 Zec 72 Zec 64 Zec 70 280 272 -8 97,1 16. Politika i gospodarstvo 67 Škrmeta 67 Škrmeta 74 Škrmeta 68 Škrmeta 70 280 276 -4 98,6 17.SRZ 70 Matijević 71 Vidović 71 Brajčić 72 Dvoraček 70 280 284 4 101,4 OSTVARENO 1267 1276 1488 1276 5307 -83 PLANIRANO 1295 1295 1505 1295 5390 -1,5 ODSTUPANJE -28 -19 -17 -19 postotak 97,8 2,2 98,5 1,5 98,9 1,1 98,5 1,5 98,5 OSTVARENJE NASTAVNIH SATI ZA ŠK. GOD. 2012./2013. -KOMERCIJALIST- 2. RAZREDI II A II B II C II D pl.raz. pl.uk. OSTV RAZL posto MJ 1. Hrvatski jezik 107 Zelić 104 Zelić 101 Brjačić 105 Brjačić 105 420 417 -3 99,3 -0,7 2. Strani jezik I. - E 99 Sekić 101 Sekić 101 Kučera-Terzić 98 Kučera-Terzić 105 420 399 -21 95,0 -5,0 2a. Strani jezik I. - NJ 0 102 Posavec-T. 0 0 105 105 102 -3 97,1 -2,9 3. Strani jezik II.-E 0 63 Manestar 0 0 70 70 63 -7 90,0 - 10,0 3a. Strani jezik II.-NJ 68 Posavec-T. 66 Posavec-T. 71 Pažanin 73 Pažanin 70 280 278 -2 99,3 -0,7 4. Matematika 105 Kesedžić 103 Kesedžić 104 Tica 103 Tica 105 420 415 -5 98,8 -1,2 5.TZK 71 Dvoraček 71 Dvoraček 69 Maršić 71 Maršić 70 280 282 2 100,7 0,7 6. Trgovinsko poslovanje 106 Gulin 96 Uroić 109 Drmić 105 Drmić 105 420 416 -4 99,0 -1,0 7. Strukovne vježbe 73 Gulin 72 Uroić 70 Drmić 72 Poljičak 70 280 287 7 102,5 2,5 8. Stručna praksa Gulin Uroić Drmić Poljičak 0 0 0 0 0,0 0.0 9. Vjeronauk 37 Rukelj 37 Arsovski 36 Arsovski 34 Arsovski 35 140 144 4 102,9 2,9 10. Etika 0 37 Rukelj 0 0 35 35 37 2 105,7 5,7 11. Povijest 67 Vidović 71 Vidović 67 Vidović 69 Vidović 70 280 274 -6 97,9 -2,1 12. Zemljopis 68 Kovačić 66 Kovačić 71 Kovačić 70 Kovačić 70 280 275 -5 98,2 -1,8
 18. 18. 13. Poznavanje robe 101 Spajić-Jug 105 Spajić-Jug 107 Drmić 101 Drmić 105 420 414 -6 98,6 -1,4 14. Računovodstvo 65 R.-Fabris 64 R.-Fabris 73 Vujević 67 Vujević 70 280 269 -11 96,1 -3,9 15. Poslovne komun. 72 R.-Fabris 67 R.-Fabris 70 Uglešić 66 Uglešić 70 280 275 -5 98,2 -1,8 15a). Poslov. komun. 72 Adžamić 67 Adžamić 70 Poljičak 66 Poljičak 70 280 275 -5 98,2 -1,8 16. Informatika 66 Zec 72 Zec 64 Zec 70 Zec 70 280 272 -8 97,1 -2,9 17.SRZ 60 Gulin 71 Uroić 70 Drmić 69 Poljičak 70 280 270 -10 96,4 -3,6 OSTVARENO 1237 1435 1253 1239 5164 -86 PLANIRANO 1260 1470 1260 1260 5250 -1,6 ODSTUPANJE -23 -35 -7 -21 postotak 98,2 1,8 97,6 2,4 99,4 0,6 98,3 1,7 98,4 OSTVARENJE NASTAVNIH SATI ZA ŠK. GOD. 2012./2013. -KOMERCIJALIST- 3. RAZREDI III A III B III C pl.raz pl.uk OSTV RAZL postotak MJ 1. Hrvatski jezik 100 Matijević 100 Marinković 103 Marinković 105 315 303 -12 96,2 -3,8 2. Strani jezik I. - E 102 Manestar 97 Barišić 100 Barišić 105 315 299 -16 94,9 -5,1 2a. Strani jezik I. - NJ 0 97 Šišić 100 Šišić 105 210 197 -13 93,8 -6,2 3. Strani jezik II.-E 0 72 Kučera-Terzić 68 Kučera-Terzić 70 140 140 0 100,0 0,0 3a. Strani jezik II.-NJ 64 Posavec-Tušek 72 Šišić 69 Šišić 70 210 205 -5 97,6 -2,4 4. Matematika 100 Stopić 102 Tica 107 Stopić 105 315 309 -6 98,1 -1,9 5.TZK 79 Martinko 73 Maršić 71 Maršić 70 210 223 13 106,2 6,2 6. Trgovinsko poslovanje 107 Liebl 103 Uglešić 109 Nakić 105 315 319 4 101,3 1,3 7. Strukovne vježbe 66 Liebl 75 Uglešić 76 Nakić 70 210 217 7 103,3 3,3 7a). Strukovne vježbe 65 Uglešić 75 Nakić 76 Uglešić 70 210 216 6 102,9 2,9 8. Stručna praksa Liebl Uglešić Uglešić Nakić Nakić Uglešić 0 0 0 0 0,0 0,0 9. Računovodstvo 73 Adžamić 64 Vujević 68 Vujević 70 210 205 -5 97,6 -2,4 10. Poduzetništvo 71 Šilović 66 Pavičić 70 Pavičić 70 210 207 -3 98,6 -1,4 11. Osnove trgovačkog prava 72 Papuga 72 Papuga 71 Papuga 70 210 215 5 102,4 2,4 12. Vjeronauk 35 Rukelj 37 Arsovski 36 Arsovski 35 105 108 3 102,9 2,9 12a. Etika 0 36 Škrmeta 0 35 35 36 1 102,9 2,9
 19. 19. 13. Poznavanje robe 106 Brzak 100 Brzak 109 Brzak 105 315 315 0 100,0 0,0 14. Informatika 64 Pritišanac 74 Pritišanac 68 Pritišanac 70 210 206 -4 98,1 -1,9 15. Poslovne komunikacije 72 Uglešić 69 Uglešić 66 Uglešić 70 210 207 -3 98,6 -1,4 15a). Poslovne komunikacije 72 Poljičak 69 Poljičak 66 Poljičak 70 210 207 -3 98,6 -1,4 16.SRZ 78 Martinko 68 Škrmeta 69 Tonković 70 210 215 5 102,4 2,4 OSTVARENO 1326 1521 1502 4349 -26 PLANIRANO 1330 1540 1505 4375 -0,6 ODSTUPANJE -4 -19 -3 postotak 99,7 0,3 98,8 1,2 99,8 0,2 99,4 OSTVARENJE NASTAVNIH SATI ZA ŠK. GOD. 2012./2013. -KOMERCIJALIST- 4. RAZREDI IV A IV B IV C pl.raz. pl.uk. OSTV RAZL postotak MJ 1. Hrvatski jezik 91 Mikić 87 Mikić 95 Marešić 96 288 273 -15 94,8 -5,2 2. Strani jezik I. - engleski 94 Manestar 97 Manestar 97 Kučera-Terzić 96 288 288 0 100,0 0,0 2a. Strani jezik I. - njemački 0 97 Posavec-Tušek 0 96 96 97 1 101,0 1,0 3. Strani jezik II.-engleski 0 69 Sekić 0 64 64 69 5 107,8 7,8 3a. Strani jezik II.-njemački 59 Posavec-Tušek 67 Posavec-Tušek 59 Sovec 64 192 185 -7 96,4 -3,6 4. Matematika 60 Gašpar 63 Gašpar 65 Tica 64 192 188 -4 97,9 -2,1 5.TZK 64 Martinko 64 Martinec 61 Dvoraček 64 192 189 -3 98,4 -1,6 6. Marketing 97 Denona 96 Denona 96 Vujević 96 288 289 1 100,3 0,3 7. Stručna praksa Šilović Denona Denona Šilović Vujević Pavičić 0 0 0 0 0,0 0,0 8. Strukovne vježbe 64 Šilović 57 Denona 64 Vujević 64 192 185 -7 96,4 -3,6 8a). Strukovne vježbe 64 Denona 57 Šilović 64 Pavičić 64 192 185 -7 96,4 -3,6 9. Vjeronauk 33 Rukelj 29 Arsovski 31 Arsovski 32 96 93 -3 96,9 -3,1 9a. Etika 0 29 Rukelj 0 32 32 29 -3 90,6 -9,4 10. Psihologija prodaje 63 Maceković 63 Maceković 66 Maceković 64 192 192 0 100,0 0,0 11. Tehnika vanjskotrg. poslovanja 90 Gulin 91 Gulin 84 Gulin 96 288 265 -23 92,0 -8,0
 20. 20. 12. Poduzetništvo 90 Šilović 94 Šilović 94 Pavičić 96 288 278 -10 96,5 -3,5 13. Transport, špedicija i osiguranje 63 Brzak 62 Brzak 64 Nakić 64 192 189 -3 98,4 -1,6 14. Poslovne komunikacije 55 R.-Fabris 63 R.-Fabris 66 Uglešić 64 192 184 -8 95,8 -4,2 15. Poznavanje robe 64 Brzak 63 Brzak 62 Brzak 64 192 189 -3 98,4 -1,6 16.SRZ 62 Šilović 63 Martinec 64 Vujević 64 192 189 -3 98,4 -1,6 OSTVARENO 1113 1311 1132 3556 -92 PLANIRANO 1152 1344 1152 3648 -2,5 ODSTUPANJE -39 -33 -20 postotak 96,6 -3,4 97,5 -2,5 98,3 -1,7 97,5 REKAPITULACIJA-KOMERCIJALIST BROJ RAZREDNIH ODJELA RAZRED PLANIRANO OSTVARENO POSTOTAK stanje SATI 4 I. RAZREDI 5390 5307 98,5 -1,5 -83 4 II. RAZREDI 5250 5164 98,4 -1,6 -86 3 III. RAZREDI 4375 4349 99,4 -0,6 -26 3 IV. RAZREDI 3648 3556 97,5 -2,5 -92 14 UKUPNO 18663 18376 98,5 -1,5 -287 REKAPITULACIJA-SVEUKUPNO BROJ RAZREDNIH ODJELA RAZRED PLANIRANO OSTVARENO POSTOTAK MANJAK SATI 30 37579 37173 98,9 -1,1 -406
 21. 21. UČENICI KOJI SU ZAVRŠILI RAZRED PRVI RAZRED S ODLIČNIM USPJEHOM I UZORNIM VLADANJEM POHVALJENI SU OD NASTAVNIČKOG VIJEĆA 1. Kelava Valentina 1a 2. Tačković Antea Lea 1a 3. Marko Brkić 1c 4. Antunović Annamaria 2a 5. Miloš Nikola 2b 6. Slavić Marina 2b 7. Cirimotić Ivana 2f 8. Šimić Ruža 1Bk 9. Topić Nikolina 1Bk 10. Marjanović Željko1Dk 11. Tomašić Suzana 2Ck 12. Zelčić Mateja 2Ck 13. Dominković Danijela 3Ak 14. Špehar Antonela 3Ak 15. Karavlah lucija 3b 16. Dučkić Marija 3e 17. Bendelja Tomislav 3g Ukupna realizaciju smatramo zadovoljavajućom. Nastavničko vijeće i Razredna vijeća sastajali su se po potrebi. Stručni aktivi sastajali su se mjesečno i uz diskusiju u svezi aktualne problematike, profesori su se stručno usavršavali putem oglednih predavanja i organizirali posjete u svojem djelokrugu. Na nivou Zajednice trgovačkih škola Republike Hrvatske, a pod stručnim vodstvom Agencije za strukovno obrazovanje i više savjetnice za strukovno obrazovanje dipl. oecc. Elisabette Fortunato, iniciraju se promjene za poboljšanje programa, dorađeni su elementi potrebni za kvalitetan nastavnički rad, dane su smjernice za dalje praćenje i napredovanje u struci. Kao i proteklih školskih godina prosvjetni djelatnici su sudjelovali na seminarima stalnog profesionalnog usavršavanja koje organizira Agencija za odgoj i obrazovanje i Agencija za strukovno obrazovanje. Povjerenstvo za kvalitetu i ove je godine procijenilo slabosti i vrline, te dalo smjernice za da uspješniju iduću godinu. Od 11. veljače do 07. ožujka obavljeni sistematski pregledi učenika prvih razreda uz zajedničko predavanje za dječake i djevojčice o ODGOVORNOM SPOLNOM PONAŠANJU – spolno prenosive bolesti, kontracepcija i metode. U školi su se u jesenskom i proljetnom roku održavali stručni ispiti u organizaciji MZOŠ na kojem profesori – pripravnici stječu potrebnu razinu znanja za samostalno izvođenje nastavnog procesa. Znano je, da stalno stručno usavršavanje pridonosi profesionalnom razvoju pojedinca, a preko njih postiže se veća aktivnost u odgojno-obrazovnom procesu. Na seminarima - stručnim skupovima tijekom godine sudjelovali su profesori iz hrvatskog jezika, matematike, zemljopisa, povijesti, informatike, etike i vjeronauka, gospodarske grupe predmeta kao i ravnatelj i pedagozi. Aktivnim sudjelovanjem ostvaren je plan i program stručnog usavršavanja, a time i mogućnost praktične primjene novih spoznaja u praksi. Teme za kolektivno stručno usavršavanje unutar škole bile su: o Suptilni oblici nasilja među mladima o Govorni poremećaji učenika; pristup i tretman u nastavnom procesu o Individualno, tjedno, godišnje zaduženje djelatnika
 22. 22. U šk. godini 2012.72013. obrazovali smo ukupno 41 dijete sa posebnim potrebama, od toga ih je 17 bilo u prilagođenom programu, a ostatak je imao potrebu individualiziranog pristupa ovisno o teškoći. Na kraju godine svega dvoje učenika od ovog broja nije uspješno završilo godinu. Ostali su se pokazali uspješnima, motiviranima za rad. Nije bilo problema sa izostancima i vladanjem za vrijeme boravka u školi. Dana 16. 11. 2012. učenici 3. a/k razreda su u pratnji predmetne nastavnice Dubravke Liebl, mag. oec. prisustvovali priredbi pod nazivom „Oboji svijet šarenim bojama tolerancije“ u organizaciji FSO (Forum za slobodu odgoja) vezanoj uz istoimeni natječaj na koji smo se prijavili s prigodnim plakatom. Plakat je izradila Pavla Turčić, učenica 3. a/k razreda u suradnji sa svojom mentoricom, Dubravkom Liebl. Osim toga, upravo se na ovaj dan – 16. 11. – u cijelom svijetu obilježava – Međunarodni dan tolerancije. To je dan koji nas podsjeća na poštovanje i uvažavanje drugačijih od nas. Dan koji nas potiče na snošljivost prema drugima. Generalna Skupština Ujedinjenih naroda je 1996. godine pozvala zemlje članice da ustanove Dan tolerancije u sladu sa Deklaracijom o principima tolerancije, koja je potpisana od strane članica 16.11.1995. godine. UNESCO je proglašenjem međunarodnog dana tolerancije skrenuo pažnju na brojne međunarodne akte koji se tiču ljudskih prava, uključujući Konvenciju o građanskim i političkim pravima, Konvenciju o eliminaciji svih oblika diskriminacija žena, rasne diskriminacije, kao i Konvencija o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida, te brojne druge. UNESCO je dao definiciju za toleranciju i ona glasi u cijelosti ovako! Tolerancija je poštovanje, prihvaćanje i uvažavanje bogatstva različitosti u našim svjetskim kulturama, naša forma izražavanja i način da budemo ljudi. Tolerancija podrazumijeva volju i sposobnost prihvatiti i dopustiti različitost, bilo da se radi o razlikama u političkom uvjerenju, ili o vjerskim, rasnim ili spolnim razlikama. Nedostatak tolerancije vodi do stvaranja osobnih predrasuda i diskriminacije grupa ili pojedinaca/ki. Plakat koji smo izradili u našoj školi kao doprinos obilježavanju Međunarodnog dana tolerancije – 16. 11. 2012. Na tribini-okruglom stolu održanom 23.4. u Centru za kulturu Maksimir prisustvovali su uz organizatore i učenici sljedećih škola: Škola za primjenjenu umjetnost, OS Vladimira Nazora, OS Vjenceslava Novaka, Poljoprivredna škola Zagreb i Trgovačka škola Zagreb. Događanje je bilo povodom Dana hrvatske knjige i Dana planete Zemlje. Domaćica događanja bila je dr.sc. Zdenka Đerđ voditelj kazališnih družina uz gosću spisateljicu Melitu Rundek. Dana 08. svibnja 2013. tradicionalno je održana Akcija solidarnosti povodom Međunarodnog dana Crvenog križa. Organizaciju je realizirao razred 3.AK pod vodstvom prof. Vide Martinko. Sastojala se u prikupljanju nove ili korištene odjeće i obuće koja je posredstvom Crvenog križa proslijeđena učenicima zagrebačkih osnovnih i srednjih škola slabijeg materijalnog statusa. Sudjelovali smo dan prije akcije, u petak 19. travnja 2013., čišćenjem okoliša u okolici svoje škole. Ovo je osobito poticano od strane dijela učenika prvih razreda kojima se izborna nastava realiira kroz predmet Ekologija i održivi razvoj. Izjava o partnerstvu u provođenju projekta „Pokreni novi smjer“ od 01. 05. 2013. do 31. 12. 2013. potpisana sa Ambidekster klubom iz Zagreba. To je prijava na javni natječaj Vlade Republike Hrvatske, Ureda za ljudske prava i prava nacionalnih manjina na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava udrugama za provedbu projekata u području zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava.
 23. 23. Godišnje izvješće o radu stručno- razvojne službe Trgovačke škole u Zagrebu šk. god 2012./2013. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA - sudjelovanje u radu i koordiniranje rada upisnih povjerenstava -sudjelovanje u formiranju razrednih odjela prema zadanim kriterijima - dorada školskog (nastavnog) kurikuluma na razvojno- humanističkim načelima - suradnja i pomoć pri izradi godišnjeg programa rada te Izvješća o radu u prethodnoj školskoj godini -prikupljanje i analiza podataka nakon upisa: *suradnja s OŠ iz kojih su učenici upisani u našu školu * suradnja sa stručnom službom škola koje su, po prilagođenom programu i individualiziranom pristupu obrazovale naše učenike prvih razreda -suradnja s članovima Stručnog povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta - anketiranje učenika prvih razreda (socijalni status, motivacija za upis u školu, teškoće u učenju i ponašanju tijekom o.š.adaptacija na novu školu,očekivanja učenika,slobodne aktivnosti) -pripremanje i ažuriranje materijala za preventivne programe (učenici prvih razreda prisustvovali (u pratnji razrednika) prezentaciji projekta „Iz tame u svijetlo“u organizaciji udruge Cenacolo -izrada i prilagodba sadržaja Kurikuluma zdravstvenog odgoja - dogovor sa školskom liječnicom o sudjelovanju u provođenju Kurikuluma zdravstvenog odgoja RAD I SURADNJA S UČENICIMA -intenziviran rad s razrednim odjelom (1A) u kojem su evidentirane učestale poteškoće kod prilagodbe na novu školu (poštivanju Kućnog reda, poštivanju nastavnika, odnos prema radu…;) provedena anketa među učenicima, nastavnicima, obrađeni rezultati i dani naputci - pojačani rad u razrednom odjelu(2B) u kojem su evidentirane poteškoća u
 24. 24. međusobnim odnosima učenika (proveden i obrađen sociometrijski postupak i dani naputci za poboljšanje) -pojačani rad s učenicima koji ponavljaju razred -pojačani rad s učenicima koji su došli iz drugih škola - pojačani rad s učenicima koji se obrazuju po prilagođenim programu i s individualiziranim pristupom - pojačani rad s učenicima koji su u prošloj školskoj godini imali loše vladanje (provođenje OOTPSP, 1A,2C,1B,1C, 2E, 2Dk) -upućivanje na sudjelovanje u dopunskoj i dodatnoj nastavi kao i upoznavanje sa sadržajima slobodnih aktivnosti (u suradnji s razrednicima) -osvještavanje važnosti dobrih odnosa s osobama kaje su drugačije. Isticati važnost prihvaćanja različitosti (poradili uz pomoć razrednika i razrednih vijeća na poboljšanju -suradnja sa predstavnicima Vijeća učenika i vođenje sastanaka, - asertivno ponašanje – radionice za učenike trećih razreda -upriličene tri poludnevne radionice Mladi aktivni građani – teme: ljudska prava i njihovo kršenje, stereotipi, predrasude i diskriminacija, izrada plakata za obilježavanje Dana ljudskih prava – učenici trećih i četvrtih razreda naše škole (ukupno 10 razrednih odjela) u organizaciji DIM-a. -podržavanje učenika u stvaranju, provedbi i evaluaciji plana akcija koje bi im pomogle u rješavanju njihovih problema. -informiranje učenike o mogućnosti daljnjeg školovanja. -pomoć učenicima u planiranju učenja. -osvrt na rezultate državne mature, podatci ažurirani u suradnji s koordinatoricom -poticanje učenika na sudjelovanje u projektima škole. -organiziranje različitih aktivnosti sa vanjskim suradnicima i udrugama: -sudjelovanje u akciji „Mir i dobro“ čiji cilj je sprječavanje zlouporabe oružja, eksplozivnih, te ostalih ubojitih sredstava -za učenike prvih razreda početkom drugog
 25. 25. polugodišta provedena uobičajena preventivna akcija „Sigurno u prometu“ CESI „Prevencija nasilja u partnerskim vezama“, održane su dvije radionice za učenike drugog razreda. -organizirane prezentacija ustanova za nastavak obrazovanja: American Colllege of Menagement and Tehnology, Veleučilište VERN, Efffectus visoka škola za financije i pravo, Agora – završni razredi četverogodišnjeg programa -povezali se sa Udrugom Suncokret OLJIN, te obradili pojedine teme psihosocijalne podrške i edukacije unutar škole (SRZ) – promicanje zdravih stilova života, sudjelovanje u radu grupe vršnjaka iz drugih škola (za početak suradnje intenziviran rad u dva prva razreda 1A,1C) -poticanje važnosti sudjelovanja u svim humanitarnim akcijama - suradnja s knjižničarkom radi osmišljavanja i obilježavanja značajnih datuma u školi (kulturna i javna djelatnost) UNAPRIJEĐIVANJE ODGOJNO- OBRAZOVNOG RADA I SURADNJA S NASTAVNICIMA -dogovaranje i pripremanje aktualnih tema za stručno usavršavanje unutar škole kroz Nastavničko vijeće: Suptilni oblici nasilja među mladima, Govorni poremećaji učenika, pristup i tretman u nastavnom procesu, Individualno, tjedno/godišnje zaduženje djelatnika -pomaganje nastavnicima u izradu Individualnog plana stručnog usavršavanja. -praćenje nastavnog procesa s unaprijed definiranim zadaćama (pripravnici, rad na prepoznatim teškoćama kod pojedinih nastavnika) -poticanje nastavnika na osuvremenjivanje nastavnog procesa. -praćenje napredovanje učenika. -poticanje razrednika na stvaranje dobrih odnosa s učenicima, te kvalitetne razredne klime unutar odjela (tehnike vođenja razreda i upravljanje ponašanjem) -razmjena materijale, ideja i iskustava u okviru Razrednog vijeća
 26. 26. -sudjelovanje u pripremi roditeljskih sastanaka. - prema ukazanoj potrebi tematski se suportiralo roditeljske sastanke i pomagalo razrednicima kod specifičnosti u odjelima -poticanje razrednika na uredno vođenje razrednih knjiga i ostalih obaveza razrednika. -upućivanje na korištenje materijala Foruma za slobodu odgoja u sklopu prevencije ovisnosti, korištenje putem www. fso.hr -sudjelovanje u natječaju „Oboji svijet šarenim bojama tolerancije“ - posebna pozornost bila je posvećena nastavnicima početnicima (Marina Šeneta, Ante Topić, Ivana Pažanin, Ana Špoljarić, Martin Ljudevit Čičak) upoznati s organizacijom rada škole, izrađeni programi uvođenja, odlasci na nastavu u suradnji s mentorima i ravnateljem -upoznavanje s pedagoškom dokumentacijom, Pravilnikom o ocjenjivanju i ostalim pravilnicima. -pomaganje u izradi operativnog plana i programa, izradi neposredne pripreme za nastavni sat -upućivanje u samoprocjenu, poticanje na stručno-pedagoško usavršavanje RAD I SURADNJA S RODITELJIMA -sudjelovanje u radu Vijeća roditelja -roditelji upoznati s organizacijom odgojno- obrazovnog rada škole (osobito roditelji učenika prvih razreda) -uključivanje u organizaciju i provedbi stručnih ekskurzija i izleta. -informiranje o mogućnosti nastavka školovanja. -uključivanje roditelje u prevenciju ovisnosti. -individualni i /ili grupni savjetodavni rad sa svrhom pomoći roditeljima u razumijevanju razvojnih potreba - rad s roditeljima na području prepoznatih teškoća (izostajanje s nastave) -definiranje uloge -člana Vijeća roditelja u radu s drugim roditeljima razrednog odjela
 27. 27. SURADNJA S RAVNATELJEM -unapređivanje timskog pristupa u svakodnevnom radu. -pomoć pri organizaciji početka nastavne godine -suradnja u pripremi zaduženja nastavnika,pomoć u svakodnevnim organizacijskim situacijama prepoznatljivim u domeni stručne službe -rad u okviru Stručnog kolegija ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA POJEDINCA, RAZREDNIH ODJELA I ŠKOLE -suradnja sa NCVV-om, postupak samovrednovanja suportiran kreda-analizom (ažuriranje prioritetnog područja 2) -podrška i pomoć svim sudionicima koji su nas istaknuli na gradskoj i županijskoj razini (Moj naklon- organizacija CROTOUR, posjet predsjedniku RH Ivi Josipoviću, dobrovoljno davanje krvi, sudjelovanje u humanitarnoj akcijama Dobri ljudi i obilježavanju Međunarodnog dana tolerancije) -sudjelovanje u prezentaciji škole na manifestaciji „Dojdi osmaš“ -grupa učenika u suradnji sa Zonta klubom Zagreb provela humanitarnu akciju u domu za nezbrinutu djecu u Nazorovoj ulici -školsko prvenstvo u nogometu -program da i/ili ne? Zdrav stil – moj izbor, koordinacija i odabir učenika za sudjelovanje u radionici o prevenciji ovisničkog i drugih oblika neprihvatljivog ponašanja (učenici 1A i 1C u suradnji s učenicima drugih srednjih škola - zajednička iskustva) -potpisana Izjava o partnerstvu u provođenju projekta „Pokreni novi smjer“u suradnji sa Ambidekster klubom javni natječaj Vlade Republike Hrvatske i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina) -natjecanje „Prodavač 2013“
 28. 28. STRUČNO USAVRŠAVANJE I SURADNJA S DRUGIM INSTITUCIJAMA -praćenje stručne literature -sudjelovanje na seminarima i savjetovanjima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, MZOŠ-a, Hrvatske psihološke komore -sudjelovanje na stručnim aktivima, ŽSV pedagoga Grada Zagreba i ŽSV profesora psihologije i stručnih suradnika Grada Zagreba -sudjelovanje u kulturnoj i javnoj djelatnosti škole -suradnja u projektu ŽSV pedagoga Grada Zagreba – Neposredni rad stručnog suradnika pedagoga u radu s nastavnicima -suradnja sa: Zavodom za zapošljavanje, Policijskom postajom Maksimir, Domom zdravlja odnosno školskom liječnicom, Centrima socijalne skrbi za područja s kojih učenici dolaze -suradnja sa Centrom za odgoj i obrazovanje Zagreb i Udrugom defektologa Grada Zagreba i Zagrebačke županije u istraživanju uspješnosti integracije učenika s intelektualnim teškoćama, poremećajima u ponašanju i ADHD-om u srednjim strukovnim školama Grada Zagreba -Dom za odgoj djece i mladeži Zagreb (Dugave) -Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež Kukuljevićeva -Psihološki centar Tesa, Udruga DIM, Ambidekster, Suncokret OLJIN -redovito praćenje i korištenje materijala sa stranica MZOŠ-a, AZOO-a -suradnja sa Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i šport. U ovoj šk. godini bilo je sedmoro učenika romske nacionalne manjine. Učenici su tijekom školske godine primali potporu HOSORH-a. Na kraju godine uspjeh je sljedeći: dvoje učenika je napustilo školovanje, dvoje je izgubilo pravo redovnog školovanja, dvojica su uspješno završila razred, jedna učenica ponavlja drugi razred. Uspješno su završili i 1 učenik strani državljanin, te povratnica iz inozemstva.
 29. 29. PROGRAMI PREVENCIJE OVISNOSTI ZA DJECU ŠKOLSKE DOBI  Mjera 1. Osigurati provođenje programa prevencije ovisnosti U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA PROVEDBENE AKTIVNOSTI: ROK PROVEDBE: STATUS AKTIVNOSTI: 1.1. U sklopu preventivnih programa koji se provode u odgojno - obrazovnim ustanovama obvezno uvrstiti i dio koji se odnosi na prevenciju svih vrsta ovisnosti. 2012./2013. siječanj, veljača, ožujak, travanj, svibanj Prevencija ovisnosti: 1. ilegalne droge- marihuana, psihostimulatori, psihodepresori, halucinogeni 2. legalne droge-kava,duhan,alkohol 3. Internet, TV 4. kockanje/klađenje 5. hrana (prekomjerna težina) 1.2. Provoditi preventivne programe. 2012./2013. siječanj, veljača, ožujak, travanj, svibanj A) Rad s učenicima : 1. Prevencija kroz nastavu u okviru redovnih i izbornih nastavnih predmeta Hrvatski jezik – esej na temu : Kako se zabaviti bez alkohola i droga? Informatika- tema: Sigurnost na Internetu (8. veljače) Ekologija i održivi razvoj i poznavanje robe–održana integrirana nastava 1.i 3. razredima u okviru Zagrebačkog energetskog tjedna (13.-18. svibnja) sa porukom „Razvoj ne želimo zaustaviti, ali onečišćenje možemo“; održana 2 sata nastave na temu energije i zaštite okoliša, mogućnostima raspolaganja i upravljanja vlastitim prirodnim resursima, posljedicama i borbi protiv globalnog zatopljenja, racionalnom korištenju energije, primjeni mjera energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, ekološko prihvatljivih goriva, razvoju i primjeni novih tehnologija; posjet energetskoj izložbi 15. lipnja 2013. na Trgu bana Jelačića Psihologija – teme: Moje potrebe, Samopouzdanje i samopoštovanje Kreativnost u poslovanju- radionica : izrada plakata i slogana na temu štetnih ovisnosti ( 31. svibnja-Svjetski dan nepušenja); Dan planeta Zemlje (22. travnja) , teme: komunikacija u timu, asertivnost, miroljubivo rješavanje problema i mogućih sukoba Vjeronauk i etika –tema : Pozitivni oblici ponašanja i pozitivna osjećanja prema drugim ljudima Tjelesna i zdravstvena kultura – pješačenje na Sljeme ( 10. svibanj – Međunarodni dan tjelesne aktivnosti) 2. Sudjelovanje učenika u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima 1. Športski klub – nogometno prvenstvo škole 2. Humanitarna grupa i Crveni križ– „Zagrepčani – Zagrepčanima 2012“ – od 22. travnja do 8. svibnja- organizacija prikupljanja odjeće i obuće potrebitima , dobrovoljno poklanjanje krvi 3. Mladi knjižničari- organizacija izložbe plakata i slogana
 30. 30. protiv pušenja ( 31. Svibnja-Svjetski dan nepušenja) 4. Web grupa –potpora aktivnostima na web stranici škole 3. Sudjelovanje učenika u zajedničkim aktivnostima na razini škole (projekti,predavanja, Vijeće učenika): 1. Izaberimo život bez ovisnosti : plakati, literarni radovi 2. Trening socijalnih vještina Predavanje pedagoginje za učenike drugih razreda na temu : Kako rješavamo životne probleme i donosimo odluke? 3. Humanitarna akcija „Podijeli s prijateljem“ - u organizaciji Crvenog križa „Zagrepčani-Zagrepčanima“ 4. Zdrav duh u zdravom tijelu- obilježavanje Dana bez dima (22. veljače) , 10. svibanj – Međunarodni dan tjelesne aktivnosti 3. Provođenje sociometrijske ankete Prema istraživanju izrađen program individualnog tretmana potrebitih učenika prvih razreda i time upoznati razrednici i nastavnici. 4. Satovi razrednog odjela - održano 40 nastavnih sati po svakom razrednom odjelu 5. Diskretni zaštitni program Razrednici i stručni suradnici identificirali rizične učenike i razradili kriterije djelovanja. 6. Suradnja s knjižničarkom - organizacija izložbe učeničkih radova na temu očuvanja okoliša (travanj) i ovisnosti (svibanj) ,gledanje prezentacija na temu ovisnosti – štetne posljedice konzumiranja, upoznavanje s mogućnostima korištenja slobodnog vremena (čitanje, korištenje ostalih izvora pri traženju pouzdanih informacija ) B) Rad s roditeljima - održana dva roditeljska sastanka s prigodnom tematikom: Odgovorno roditeljstvo, Podrška zdravom odrastanju - održani individualni razgovori s roditeljima problematičnih učenika - edukacija roditelja (Vijeće roditelja) –edukativna tribina u školi na temu: Roditeljski stilovi i ponašanje djece C) Suradnja s djelatnicima Zavoda za javno zdravstvo : Služba za školsku medicinu, Odjel za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti, Odjel za zdravstveni odgoj i prosvjećivanje : Predavanja o štetnosti sredstava ovisnosti dr. Mandac ( doktorica pripadajuće Školske ambulante-kvart Maksimir) od 23.siječnja do 1. ožujka D) Suradnja s PU Zagreb-Maksimir (IV policijska postaja za Maksimir) Predavanja u dogovoru s djelatnikom područne policijske postaje – odjel prevencije ovisnosti- gosp. Z. Valenta – - 4. svibnja 2013.- Park Maksimir- organizirani posjet učenika središnjoj aktivnosti komponente 2., zajedničkog preventivnog projekta Ministarstva unutarnjih poslova,
 31. 31. Ministarstva zdravlja i Ministarstva zaštite okoliša i prirode pod nazivom „Zdrav za 5“ E) Suradnja sa Centrom za socijalnu skrb Individualni tretmani rizičnih učenika prema prebivalištu učenika F) Suradnja s drugim relevantnim sudionicima u prevenciji ovisnosti: DIM -Udruga za građansko obrazovanje i društveni razvoj, Zajednica Cenacolo- udruga liječenih ovisnika, Uduga „Let“ – neprofitna udruga koja teži unapređenju kvalitete života ranjivih skupina u hrvatskom društvu, Suncokret – OLJIN, „Odgoj za ljubav i nenasilje” je neprofitna, nevladina organizacija koja se bavi kreiranjem, organiziranjem i provođenjem programa i aktivnosti psihosocijalne podrške i edukacije za djecu, mlade i odrasle, izjava o partnerstvu u provođenju projekta „Pokreni novi smjer“ potpisana sa Ambidekster klubom iz Zagreba 1.3. U program rada razrednika obvezno uvrstiti i provoditi teme o zaštiti zdravlja djece i usvajanja zdravih stilova života. 2012./2013. Siječanj, veljača, ožujak, travanj, svibanj, lipanj Rad razrednika: -Razrađeni moduli zdravstvenog odgoja Razgovor na temu prijateljstva : - da li je kolega iz razreda postao moj prijatelj - motivi zajedništva i života u razredu - teškoće komuniciranja - lažna solidarnost - problemi prilagođavanja ličnosti - poticaj za pravilan odnos prema drugima kroz pravilan odnos prema sebi i radu Utjecaj i uloga škole na formiranje mlade osobe Demokratski i humani odnosi između učenika i nastavnika i među samim učenicima Međuljudski odnosi - vječan psihosociološki fenomen (potreba za permanentnim pacificiranjem i humaniziranjem odnosa među ljudima) , ličnost određuje međuljudske odnose, međuljudski odnosi određuju ličnost Humanizacija odnosa među spolovima : - spolni identitet mladog čovjeka - razlika psihofizičke konstitucije muškarca i žene - opći psihodinamički principi odnosa među spolovima , kontracepcija - brak -Kako ostati emocionalno stabilan,kako postići opće,vedrije raspoloženje i imati optimistički stav, te kako isto prenijeti na one oko sebe Problem destrukcije i namjernog uništavanja dobara Organizacija i sadržajno provođenje slobodnog vremena : - razgovor o pravilnom i racionalnom korištenju vremena za učenje,odmor i razonodu - sadržajno provođenje slobodnog vremena i kvalitete života - anketa o korištenju slobodnog vremena mogućnosti u Zagrebu – informacije - knjiga - izvor novih saznanja,zabava - zdrav duh u zdravom tijelu - uključivanje u rad humanitarnih organizacija
 32. 32. - humanitarne akcije - vrijednost ideala, jedinstva i solidarnosti, osjećaj osobne pripadnosti i korisnosti - razvijanje interesa za kulturne priredbe, čitanje, glazbu,šport,njegovanje hobija - ponuditi nekoliko načina koji će ispuniti vrijeme i "dušu" 1.4. U suradnji s liječnicima specijalistima školske medicine na roditeljskim sastancima obraditi teme promicanja zdravih stilova življenja i prevencije svih oblika ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja. 2012./2013. 11.2.-7.3. Suradnja s djelatnicima Zavoda za javno zdravstvo : Služba za školsku medicinu : Predavanja dr. Mandac ( doktorica pripadajuće Školske ambulante-kvart Maksimir) od 11. veljače do 07. ožujka obavljeni sistematski pregledi učenika prvih razreda uz zajedničko predavanje za dječake i djevojčice o ODGOVORNOM SPOLNOM PONAŠANJU – spolno prenosive bolesti, kontracepcija i metode. 1.5. Provoditi vježbe socijalnih vještina kod djece i mladih. 2012./2013. veljača- ožujak, travanj Radionice za učenike : Slika o sebi, razvoj samopoštovanja Kulturno ponašanje, asertivnost Komuniciranje 1.6. Definirati stručne smjernice za izradu programa za rad s rizičnim skupinama djece i mladih. 2012./2013. siječanj, veljača, ožujak, travanj, svibanj, lipanj 1. Utvrđeno stanje znanja i stavova učenika glede životnih ciljeva, ovisnosti ,korištenja slobodnog vremena putem upitnika (prvi razredi) 2. Pružanje stručne pomoći djeci i mladima s poremećajima u ponašanju i onima koji žive u rizičnim obiteljskim uvjetima 3. Razvijanje Protokola o kriznim situacijama 4. Poboljšavanje organizacije praćenja ponašanja učenika u školi , dežurstva, krizni timovi 1.7. Obilježavati Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i Mjesec borbe protiv ovisnosti i poticati učenike na uključivanje u aktivnosti vezane uz borbu protiv ovisnosti. 22. veljače; 31. svibnja Obilježavanje : Dan bez duhanskog dima, Svjetski dan nepušenja Aktivnosti učenika: Radionice : 1. Izrada plakata 2. Izrada slogana 3. Izrada prezentacijskih materijala protiv pušenja Esej na temu : Probati ili ne - odluka (ni)je moja NOSITELJI: osnovne i srednje škole, Uredi državne uprave u županijama, voditelji i županijski koordinatori školskih preventivnih programa  Mjera 4. Razvijati i organizirati različite AKTIVNOSTI S CILJEM STVARANJA POTICAJNOG ŠKOLSKOG OKRUŽENJA I USPOSTAVITI DOBRU SURADNJU S DRUGIM RELEVANTNIM INSTITUCIJAMA na lokalnoj razini u provedbi preventivnih programa. PROVEDBENE AKTIVNOSTI: ROK PROVEDBE: STATUS AKTIVNOSTI:
 33. 33. 4.1. Razvijati i organizirati različite aktivnosti s ciljem poticanja i razvijanja kreativnosti djece i mladih te organiziranog provođenja slobodnog vremena u odgojno obrazovnim ustanovama. 2012./2013. siječanj, veljača, ožujak, travanj, svibanj, lipanj 1. Športski klub : provedeno školsko međurazredno prvenstvo u nogometu uz sudjelovanje poznatih nogometaša- Igora Bišćana i Igora Cvitanovića kao sudaca utakmica, pješačenje na Sljeme u povodu 10. svibnja – Međunarodnog dana tjelesne aktivnosti 2. Mladi knjižničari – organizacija izložbe : Stop ovisnostima u skladu s obilježavanjem dana bez duhanskog dima i Svjetskog dana nepušenja (22. veljače; 31. svibnja ) 3. Obilježavanje Dan bez dima-22. veljače; Svjetski dan nepušenja - 31. svibnja 4. Radionice za učenike- vježbanje socijalnih i komunikacijskih vještina, izrada plakata, slogana, eseja- veljača, ožujak, travanj 5. Edukativna predavanja-pedagozi, udruge 6. Izložbe radova učenika na teme iz projekata – vezane za obilježavanje dana bez dima i protiv pušenja – 22. veljače i 31. svibnja 7. Projekt „Kultura turizma“ Turističke zajednice grada Zagreba-prezentacija na CROTOUR-u ZV-a projekta Trgovačke škole „Moj naklon – male priče velikoga grada“ 4.2. Organizirati programe i aktivnosti koji će pridonijeti stvaranju zdravog i poticajnog školskoga okruženja koje će zadovoljiti potrebe učenika poput kulturnih, zabavnih, sportskih, humanitarnih i drugih društvenih aktivnosti. 2012./2013. Travanj/svib anj/lipanj Aktivnosti: -gledanje edukativnih filmova - obilježavanja mjeseca borbe protiv ovisnosti pušenja raznim sportskim i kreativnim aktivnostima - od 23. do 27. siječnja organizirani posjet Domu sportova - Europsko prvenstvo u umjetničkom klizanju (3ck) - 16. siječanj- školsko stručno natjecanje u zanimanju prodavač, komercijalist i natjecanje iz engleskog jezika - 22. veljače – međužupanijsko stručno natjecanje u zanimanju komercijalist (3.i 4. mjesto) 18. ožujka 2013. prezentacija predstavnice Visoke škole tržišnih komunikacija AGORA (gđica Maja Dadič) učenicima četvrtih razreda komercijalnog programa - 20. travnja 2013- u sklopu globalnog pokreta Let's do it! World Cleanup 2013. u Hrvatskoj se po drugi puta provela kampanja Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš, koja je okupila volontere u zajedničkoj akciji čišćenja. Sudjelovali smo dan prije akcije, u petak 19. travnja 2013., čišćenjem okoliša škole. - 23. travnja 2013. sudjelovanje naših učenika na tribini-okruglom stolu u Centru za kulturu Maksimir . Domaćica događanja bila je dr.sc. Zdenka Đerđ voditelj kazališnih družina uz gošću spisateljicu Melitu Rundek. - 4. svibnja 2013.- Park Maksimir- organizirani posjet učenika središnjoj aktivnosti komponente 2., zajedničkog preventivnog projekta Ministarstva
 34. 34. unutarnjih poslova, Ministarstva zdravlja i Ministarstva zaštite okoliša i prirode pod nazivom „Zdrav za 5“ - 08. svibnja 2013.- akcija solidarnosti „Podijeli s prijateljem“ povodom Međunarodnog dana Crvenog križa koja je trajala od 22. travnja na prikupljanju odjeće, obuće i ostalih kućnih potrepština za one kojima je najpotrebnije - dobrovoljno darivanje krvi I zahvala Crvenog križa 10. svibnja 2013. godine u Gradskoj vijećnici - 10. svibnja- sudjelovanje učenika u manifestaciji „Dojdi osmaš, Zagreb te zove!“ na Trgu bana Jelačića - 13.-18. svibnja -rad u radionicama – plakati na temu borbe protiv ovisnosti, Dana planete Zemlja, Zagrebačkog energetskog tjedna - 13. svibnja 2013. - EFFECTUS visoka škola za financije i pravo- prezentacija i dvije jednosatne radionice na temu Poslovna analiza na novi način: kreativnost, kreativnost i kreativnost za učenike završnih razreda programa komercijalist 4.3. Financirati programe i aktivnosti odgojno-obrazovnih ustanova koji potiču kreativnost i zadovoljavaju potrebe učenika (ovo ne popunjavati) 4.4. Financirati programe i projekte organizacija civilnog društva putem javnog natječaja koji potiču kvalitetno korištenje provođenje slobodnog vremena. (ovo ne popunjavati) 4.5. Surađivati sa zdravstvenim i socijalnim ustanovama,osobito sa službama prevencije ovisnosti i službama školske medicine i pedijatrima radi prepoznavanja ranih znakova ovisnosti i psihičkih teškoća kod učenika 2012./2013. siječanj, veljača, ožujak, travanj, svibanj, lipanj Suradnja s djelatnicima Zavoda za javno zdravstvo : Služba za školsku medicinu, Odjel za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti, Odjel za zdravstveni odgoj i prosvjećivanje : Služba za školsku medicinu: individualni slučajevi od 11. veljače do 07. ožujka obavljeni sistematski pregledi učenika prvih razreda uz zajedničko predavanje za dječake i djevojčice o ODGOVORNOM SPOLNOM PONAŠANJU – spolno prenosive bolesti, kontracepcija i metode-dr. Mandac ( doktorica pripadajuće Školske ambulante-kvart Maksimir) 4.6. Surađivati s centrima za socijalnu skrb radi prevencije poremećaja ponašanja učenika i rješavanja njihovih obiteljskih problema. 2012./2013. siječanj, veljača, ožujak, travanj, svibanj, Suradnja sa Centrom za socijalnu skrb pripadajućeg područja prema prebivalištu učenika : individualni slučajevi
 35. 35. lipanj 4.7. Surađivati s policijskim upravama, državnim inspektoratom i drugim dijelovima represivnog sustava radi stvaranja sigurnog školskog okruženja te upoznavanja djece i mladih s kaznenim aspektima zlouporabe droga i sredstava ovisnosti. 2012./2013. svibanj Suradnja s PU Zagreb-Maksimir (IV policijska postaja za Maksimir) i kontakt policajcem: individualni slučajevi - 4. svibnja 2013.- Park Maksimir- organizirani posjet učenika središnjoj aktivnosti komponente 2., zajedničkog preventivnog projekta Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva zdravlja i Ministarstva zaštite okoliša i prirode pod nazivom „Zdrav za 5“ 4.8. Od strane državnog inspektorata provoditi redovite kontrole nad zabranom točenja i prodaje alkoholnih pića i duhanskih proizvoda djeci i maloljetnim osoba sukladno Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, NN br. 125/08, Zakona o trgovini (NN br. 87/08, 96/08, 116/08) te Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN br: 138/06.) (ovo ne popunjavati) Kontinuiran o 2010.-2014. 4.9. Surađivati s organizacijama civilnog društva i ostalim institucijama koje imaju stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje i suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za izvođenje programa u osnovnim i srednjim školama. 2012./2013. siječanj, veljača, ožujak, travanj, svibanj, lipanj - DIM -Udruga za građansko obrazovanje i društveni razvoj, - Zajednica Cenacolo- udruga liječenih ovisnika - Uduga „Let“ – neprofitna udruga koja teži unapređenju kvalitete života ranjivih skupina u hrvatskom društvu osmišljavajući i provodeći javnozdravstvene programe i pružajući socijalne usluge utemeljene na potrebama svojih korisnika - Suncokret – OLJIN, „Odgoj za ljubav i nenasilje” je neprofitna, nevladina organizacija koja se bavi kreiranjem, organiziranjem i provođenjem programa i aktivnosti psihosocijalne podrške i edukacije za djecu, mlade i odrasle. Ciljevi i aktivnosti Udruge odnose se na razvoj osobnih snaga i vještina, poticanje zdravih stilova života sa svrhom unapređenja kvalitete života pojedinca, obitelji i zajednice u cjelini. Od 06. ožujka suradnja u okviru 1A i 1C razreda (zanimanje prodavač), povezati ih sa drugim sudionicima kroz različite aktivnosti. Osobe za kontakt ispred udruge su psiholg Željko Vukobratović i soc. radnica Romana Crkvenac. - Izjava o partnerstvu u provođenju projekta „Pokreni novi smjer“ od 01. 05. 2013. do 31. 12. 2013. potpisana
 36. 36. sa Ambidekster klubom iz Zagreba. 4.10. Surađivati s jedinicama lokalne i područne samouprave, posebice županijskim povjerenstvom za suzbijanje zlouporabe droga kako bi se školski programi prevencije ovisnosti povezali s programima prevencije koji se provode u lokalnoj zajednici. 2012./2013. svibanj, lipanj Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport garda Zagreba - Sektor za obrazovanje i mlade : ankete, izvješća, preporuke i prijedlozi za efikasniju prevenciju ovisnosti NOSITELJI: Agencija za odgoj i obrazovanje, odgojno - obrazovne ustanove, Državni inspektorat
 37. 37. V. JAVNA I KULTURNA DJELATNOST ŠKOLE 1. ODGOJNO OBRAZOVNI RAD S UČENICIMA - upoznavanje prvih razreda s knjižnicom i oblicima rada u školskoj, upoznavanje s Pravilnikom knjižnice, periodikom, AV građom u knjižnici - pedagoška pomoć učenicima oko izbora stručne literature za seminarske radove i završni rad - pomoć u istraživačkom radu u knjižnici uz pomoć računala - 3. i 4. razredi - posudba lektire i upućivanje na načine čitanja i obrade lektire - priprema maturanata za državnu maturu – izbor literature, pomoć oko pisanja eseja - rad s učenicima koji su članovi novinarske grupe - pedagoška pomoć učenicima oko izbora za čitanje slobodne literature: beletristika, pedagogija i sl. 2. STRUČNI RAD I INFORMACIJSKA DJELATNOST - izrada godišnjih planova i programa rada, kulturnih aktivnosti, nabave - suradnja s profesorima i kupnja stručne literature i udžbenika - pravljena dnevna i mjesečna statistika korištenja knjižnične građe - kompjutorska obrada građe: obrađeno tijekom školske godine oko 4000 knjiga - kompjutorska obrada novih knjiga- 560 naslova 3. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST – izvješće kulturne i javne djelatnosti školske knjižnice u škol. god. 2012./2013. U školskoj godini 2012./13. školska knjižnica ostvarila je svu kulturnu i javnu djelatnost planiranu iz školskog kurikuluma - obilježene su sve značajne kulturne obljetnice tijekom godine (nizom izložbi i panoima). - održavane kulturne aktivnosti: ( susreti s književnicima u knjižnici Ravnice, posjet kulturnim događanjima u gradu) - organizirani posjeti kazalištima i muzejima - posjet knjižnicama grada Zagreba ( NSK i Gradska knjižnica) kao i izložbama koje su tamo postavljene Spomenut ćemo najbitnije: Tijekom školske godine 2012./13. u našoj školi i školskoj knjižnici obilježene su sljedeće kulturne i druge obljetnice: − Dan europske kulturne baštine − Europski dan jezika − Dan neovisnosti RH − Mjesec hrvatske knjige − Svjetski dan hrane – Dan zahvalnosti za plodove zemlje − Dan sjećanja na Vukovar − Dan hrvatskog kazališta
 38. 38. − Izložba uz 120. obljetnicu rođenja nobelovca Ive Andrića − Ususret Božiću − Dan međunarodnog priznanja RH − Izložba uz 90. obljetnicu smrti Marcela Prousta − Valentinovo – umjetnici i njihove velike ljubavi − Ženom neka se zove – znamenite žene kroz povijest − Dani hrvatskoga jezika − Korizma i Uskrsni tjedan − Dan grada Zagreba Napomena: Izložbe su ostvarene uz pomoć učenika knjižničara, predmetnih profesora, pedagoga. Popraćene su panoima u predvorju škole i školskoj knjižnici. Održavane kulturne aktivnosti i posjeti: 4. Europski dan jezika: posjet KGZ i predavanju i izložbi o podrijetlu i ulozi jezika u razvoju čovjeka ( učenici 4. razreda, knjižničari) 5. Mjesec hrvatske knjige i „Interliber“ – sajam knjiga: posjet Interliberu i sudjelovanje u dvije promocije knjiga i jednoj časopisa za mlade (učenici 3. i 4. razreda, knjižničari) 6. Tribina i promocija: Ove su knjige nagrađene, posvećena nobelovcima, književna tribina – knjižnica Ravnice ( učenici 3. razreda, knjižničari) 7. Noć čitanja – suradnja narodne knjižnice i naše škole. 8. Knjižnica u Ravnicama: čitanje stihova hrvatskih pjesnika, učenici s književnikom Enesom Kiševićem. ( 30 učenika 1.2.3. i 4. razreda) 9. Svjetski dan zdravlja – Svjetski dan nepušenja: stručno predavanje za srednjoškolce – KGZ ( knjižničari) 10. Knjižnica „Augusta Cesarca“ u Ravnicama: stručne tribine, teme: klimatologija, putopisi, radionica šminkanja ( knjižničari i učenici 2. Razreda). Organiziran posjet kazalištima i muzejima  Posjet kazalištu „Kerempuh“ i zajedno s učenicima Privatne jezične gimnazije „Svijet“ odgledane dvije kazališne predstave iz programa lektire. ( knjižničari) Posjet knjižnicama Grada Zagreba  posjet NSK – maturanti i stručno predavanje za maturante  posjet KGZ – Gradska knjižnica – knjižničari i učenici 3. i 4. razreda Za vrijeme posjeta knjižnicama učenici su razgledali i izložbene postavke u tim knjižnicama, kao i knjižnični fond, posebno posjet glazbenom odjelu Gradske knjižnice. Uz posjet bila su stručna predavanja za učenike i mala radionica. „Tko knjigu poštuje neka je knjigom poštovan!“ (Seneka) Program osmislili i realizirali knjižničari: Anđelka Ravlić , prof. i Kristian Santo, prof.
 39. 39. VI. PRIJEDLOZI MJERA ZA STVARANJE ODGOVARAJUĆIH UVJETA RADA I MJERA ZA UNAPREĐENJE ODGOJNO – OBRAZOVNOG RADA Znanja nikad dosta, pa sve u svezi usavršavanja profesora bilo bi dugoročno ulaganje u unapređenje odgojno-obrazovnog rada. To se odnosi na maksimalno moguću dostupnost sve stručne literature,informatizaciju škola i dostupnost školskog softvera, permanentno obrazovanje profesora i stručno- razvojne službe. Dugoročno gledano, poželjne bi bile promjene u pedagoškom standardu, katalozima znanja i većem izdvajanju materijalnih sredstava kao podloge za unapređenje odgojno-obrazovnog rada. Prilog o provedenim ispitima državne mature u šk. god. 2012./13. sastavni je dio ovog Izvješća. Zagreb, 30. rujna 2013. god. KLASA : 602-03/13-17/006 URBROJ : 251-107-01-13-0018 RAVNATELJ ŠKOLE ______________________________ Darko Grgurić, prof.

×