Školski Kurikulum za 10/11 godinu

4,211 views

Published on

Školski Kurikulum za 10/11 godinu
OŠ Popovača

 • Be the first to comment

Školski Kurikulum za 10/11 godinu

 1. 1. OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA P O P O V A Č A ŠKOLSKI KURIKULUM OŠ P O P O V A Č A školska godina 2010./2011.
 2. 2. ŠKOLSKI KURIKULUM Slogan škole Ne moraju svi biti odlični učenici, ali bi svi trebali postati odlični ljudi! Dugoročni plan i program škole - osigurati sustavni način poučavanja učenika, poticati i unapređivati njihov intelektualni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima - razvijati učenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno- kulturne baštine i nacionalnog identiteta - odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za življenje u multikulturalnom svijetu, za poštivanje različitosti i tolerancije te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva - osigurati učenicima stjecanje temeljnih i stručnih kompetencija, osposobit ih za život i rad - osposobiti učenike za cjeloživotno učenje Kratkoročni plan i program škole - Nastavni plan izborne nastave, dodatnog i dopunskog rada - Nastavni plan izvannastavnih aktivnosti - Izvanškolske aktivnosti - Plan i program izvanučioničke nastave - Izleti i ekskurzije - Plan organizacije kulturne djelatnosti - Projekti - Posebni programi - Plan i program stručnog usavršavanja
 3. 3. NASTAVNI PLAN I PROGRAM IZBORNE NASTAVE, DODATNOG RADA I DOPUNSKE NASTAVE IZBORNA NASTAVA- matična škola i područne škole Predmet Raz. Broj gr. Broj uč. Izvršitelj Sati tjed. Sati god. Vjeronauk 1. do 4. 30 393 Danijel Markešić Ilija Sučić Marina Čupić 60 2100 5.do 8. 22 485 Stanislava Bebrović Davor Janković 44 1540 Strani jezik NJ 4. 3 1 32 6 Đurđica Čevizović Josipa Lukšić 6 2 140 70 5. 2 18 Đurđica Čevizović 4 140 6. 1 9 Đurđica Čevizović 2 70 7. 8. 1 2 14 23 Đurđica Čevizović Đurđica Čevizović 2 4 70 140 5. 1 8 Josipa Lukšić 1 35 6. 1 17 Josipa Lukšić 1 35 7. 1 17 Josipa Lukšić 1 35 8. 1 6 Josipa Lukšić 1 35 Informatika 5. 5 70 Darko Rakić 10 350 6. 4 1 60 18 Darko Rakić Ida Pajnić 8 2 280 70 7. 8. 5 2 3 84 28 47 Ida Pajnić Darko Rakić Ida Pajnić 10 4 6 350 140 210
 4. 4. DODATNI RAD Predmet broj učenika razred Izvršitelj Sati tjedno Sati godišnje Hrvatski jezik Engleski jezik 8 8. 8. Martina Ivić Snježana Pavić 2 sata 1 sat 70 sati 35 sati Njemački jezik 8. Josipa Lukšić Đurdica Čevizović 1 sata 1 sat 35 sati 35 sati Matematika 12 4. 5. 6. Učitelji 4. razreda Zvjezdana Martinec Maja Loina Josipa Blažević 8 sati 1 sat 2 sata 2 sata 280 sati 35 sati 70 sati 70 sati 10 7. Zvjezdana Martinec 1 sata 35 sati 9 8. Marica Vukelić 2 sata 70 sati Geografija 12 5. do 8. Bosiljka Krešo 1.5 sat 35 sati Kemija 13 7. do 8. Sunčica Jakopović 2 sata 70 sati Povijest 12 5. do 8. Manuela Kujundžić 1 sat 35 sati Biologija 13 13 5.do 8. Katarina D. Tutić Asifa Štibrić 1 sati 1.5 sati 1 sat 35 sati 52.25 35 sati Informatika – napredna 16 7. do 8. Ida Pajnić 2 sata 70 sati Sadržaj nastavnih sati dodatnog rada i napredovanja učenika učitelji evidentiraju u Pregledu rada izvannastavnih aktivnosti.
 5. 5. NAZIV AKTIVNOSTI DODATNA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA CILJEVI AKTIVNOSTI - Postizanje pravopisne i izražajne pismenosti - Osposobljavanje učenika za uporabu jezika u komunikaciji uopće -Proširivanje znanja jezika usvojenog na satovima hrv.jezika - Kroz učenje jezika oslikavati sebe kao svestranu osobu spremnu za uključivanje u život NAMJENA AKTIVNOSTI - Razumijevanje vlastitih kulturnih i nacionalnih manjina, kao i njegovanje i razvijanje svijesti o hrvatskom jeziku - Vježbanje za natjecanje u poznavanju hrvatskog jezika NOSITELJI AKTIVNOSTI - Učenici sedmih i osmih razreda i učiteljica hrvatskog jezika NAČIN REALIZACIJE - Učionička nastava VREMENIK AKTIVNOSTI - Šk. God. 2010./2011. Ujutro- srijeda, 6 i 7 sat Popodne- ponedjeljak i utorak, 0 sat TROŠKOVNIK VREDNOVANJE I KORIŠTENJE REZULTATA - Primjena stečenog znanja u daljnjem obrazovanju - Natjecanje u poznavanju hrvatskog jezika ( školska,županijska,državna)
 6. 6. NAZIV AKTIVNOSTI DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE ZA 5. RAZRED CILJEVI AKTIVNOSTI -usvajanje matematičkih znanja i njihova prmjena u svakodnevnom životu -razvijanje pojmovnog i apstraktnog mišljenja, te logičkog zaključivanja -razvijanje sposobnosti analiziranja i sintetiziranja, otkrivanja različitih načina rješavanja problema, sposobnosti specijaliziranja i generaliziranja, konkretiziranja i apstrahiranja NAMJENA AKTIVNOSTI -darovitim učenicima i onima koji pokazuju interes za programske sadržaje matematike kako bi dodatno proširili njihova matematička znanja, sposobnosti i vještine NOSITELJI AKTIVNOSTI Zvjezdana Martinec, prof. i učenici NAČIN REALIZACIJE -individualnim pristupom, suradničkim učenjem, timskim radom, učenjem kroz igru, korištenjem matematičkih programskih alata (geogebra, sketchpad…) -poticanjem učenika na čitanje matematičke literature, posebno matematičkih časopisa, uključivanjem u istraživački rad i projekte VREMENIK AKTIVNOSTI Jedan sat tjedno tijekom školske godine TROŠKOVNIK Fotokopirni papir, troškovi natjecanja VREDNOVANJE I KORIŠTENJE REZULTATA -sustavno praćenje i bilježenje zapažanja učenikovih postignuća i uspjeha, interesa, motivacija i sposobnosti u ostvarivanju dodatnih sadržaja -vrednovanje povjerenstava na natjecanjima
 7. 7. NAZIV AKTIVNOSTI DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE ZA 7. RAZRED CILJEVI AKTIVNOSTI -usvajanje matematičkih znanja i njihova primjena u svakodnevnom životu -razvijanje pojmovnog i apstraktnog mišljenja, te logičkog zaključivanja -razvijanje sposobnosti analiziranja i sintetiziranja, otkrivanja različitih načina rješavanja problema, sposobnosti specijaliziranja i generaliziranja, konkretiziranja i apstrahiranja NAMJENA AKTIVNOSTI -darovitim učenicima i onima koji pokazuju interes za programske sadržaje matematike kako bi dodatno proširili njihova matematička znanja, sposobnosti i vještine NOSITELJI AKTIVNOSTI Zvjezdana Martinec, prof. i učenici NAČIN REALIZACIJE -individualnim pristupom, suradničkim učenjem, timskim radom, učenjem kroz igru, korištenjem matematičkih programskih alata (geogebra, sketchpad…) -poticanjem učenika na čitanje matematičke literature, posebno matematičkih časopisa, uključivanjem u istraživački rad i projekte VREMENIK AKTIVNOSTI Jedan sat tjedno tijekom školske godine TROŠKOVNIK Fotokopirni papir, troškovi natjecanja VREDNOVANJE I KORIŠTENJE REZULTATA -sustavno praćenje i bilježenje zapažanja učenikovih postignuća i uspjeha, interesa, motivacija i sposobnosti u ostvarivanju dodatnih sadržaja -vrednovanje povjerenstava na natjecanjima
 8. 8. Naziv aktivnosti Dodatna nastava - MATEMATIKA – 6. razred Cilj aktivnosti Namjena Nositelji Način realizacije Vremenik Troškovnik Vrednovanje i korištenje rezultata -produbljivanje znanja i sposobnosti učenika na području matematike -omogućiti učenicima da usvoje elementarno matematičko znanje potrebno za razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi i društvu, te ih osposobiti za primjenu usvojenog znanja i za nastavak školovanja -razvoj pozitivnog stava prema matematici te primjena matematike u rješavanju problema koji proizlaze iz situacija koje se javljaju u svakodnevnom životu -osposobiti učenike za cjeloživotno učenje - rad s darovitim učenicima - upoznavanje sa sadržajima koji nisu obuhvaćeni redovnim (obvezatnim)nastavnim planom i programom matematike u 6 razredu -usvojiti metodu matematičkog mišljenja koje se očituje u preciznom formuliranju pojmova, logičkom zaključivanju i algoritamskom rješavanju problema -pripremiti učenike za sudjelovanje na natjecanjima iz matematike. Učenici šestog razreda i učiteljica matematike Josipa Blažević -individualno rješavanje problemskih zadataka uz stručno vodstvo i poticaj učitelja -u pojedinim situacijama timski rad - sudjelovanje na školskom natjecanju i višim razinama natjecanja 2 sata tjedno tijekom nastavne godine - suradnji s školom i roditeljima - individualno opisno praćenje uspješnosti usvajanja planiranih sadržaja - vrednovanje rezultata na natjecanjima -poticanje darovitih učenikana daljne sudjelovanje u dodatnoj nastavi matematike i razvijanje sposobnosti i interesa na tom području - primjena postignutog matematičkog znanja za razumijevanje prirodnih, tehničkih i društvenih pojava i tako shvaćanje matematike kao primjenjivog, korisnog i nužnog dijela znanosti, tehnologije i kulture
 9. 9. NAZIV AKTIVNOSTI DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE- 8. razred CILJEVI AKTIVNOSTI - Usvajanje matematičkih zakonitosti - Utvrđivanje znanja iz matematike - Proširivanje znanja iz matematike - Razvijanje ljubavi prema predmetu matematika NAMJENA AKTIVNOSTI - Razvijanje volje i znanja iz matematike te primjena u svakodnevni situacijama i životu NOSITELJI AKTIVNOSTI - Učenici i učitelji Marica Vukelić NAČIN REALIZACIJE - Rad u grupama - Individualni rad VREMENIK AKTIVNOSTI O sat B turnus ( utorak,četvrtak) TROŠKOVNIK VREDNOVANJE I KORIŠTENJE REZULTATA
 10. 10. NAZIV AKTIVNOSTI DODATNA NASTAVA IZ BIOLOGIJE CILJEVI AKTIVNOSTI - Pripremiti učenike 7. i 8. razreda u znanju i praktičnim vještinama za natjecanje iz predmeta NAMJENA AKTIVNOSTI -Pobuditi kod učenika želju,ambiciju za usvajanjem dodatnih sadržaja iz predmeta - Usvojeno prošireno znanje zanti primijeniti na zadacima za vježbanje i ponavljanje - Potaknuti učenike na istraživački usmjerenu nastavu ( pokusi,istraživanja) - Razvijati samostalnost i korektnost pri rješavanju zadataka - Razvijati ekološku svijest i zanimanje za prirodu općenito NOSITELJI AKTIVNOSTI - Asifa Štibrić, učiteljica prirode i biologije - Katarina Dujić Tutić,učiteljica prirode i biologije NAČIN REALIZACIJE - Usmena izlaganja,razgovor i pojašnjavanje dodatnih sadržaja rješavajući ispitne zadatke VREMENIK AKTIVNOSTI - Rujan-Lipanj 2011. TROŠKOVNIK VREDNOVANJE I KORIŠTENJE REZULTATA - Opisno praćenje učenika u napredovanju i zalaganju - Samovrednovanje i vrednovanje postignutih rezultata na natjecanjima
 11. 11. NAZIV AKTIVNOSTI DODATNA NASTAVA IZ POVIJESTI CILJEVI AKTIVNOSTI - Omogućiti učenicima da na odabranim temama steknu znanja i intelektualne vještine koje će im pomoći u razumijevanju suvremenog svijeta - Razvijanje interesa za izučavanje prošlosti i zanimanja za sadašnjost,odnosno razvijanje povijesnog mišljenja NAMJENA AKTIVNOSTI Razumijevanje vlastitih kulturnih i nacionalnih korijena te njegovanje nacionalnog identiteta Pripremiti učenike za život u matematičkom i multikulturalnom društvu NOSITELJI AKTIVNOSTI Učenici sedmih razreda i učiteljica povijesti NAČIN REALIZACIJE Učionička, izvanučionička i terenska nastava VREMENIK AKTIVNOSTI Školska godina 2010./2011. petak 7h i srijeda 0h TROŠKOVNIK Potrošni uredski materijal ( papir,hamer,flomasteri) VREDNOVANJE I KORIŠTENJE REZULTATA Primjena stečenog znanja u daljnjem obrazovanju
 12. 12. NAZIV AKTIVNOSTI DODATNA NASTAVA IZ GEOGRAFIJE CILJEVI AKTIVNOSTI - Proširiti sadržaje obaveznog nastavnog programa - Dodatno usvojiti znanja o planetu Zemlji, kontinentima i njihovim prirodnim i društvenim obilježjima - Dodatno upoznati demografska obilježja i posebnosti stanovništva Europe,svijeta i naše domovine - Razumijeti globalne procese demokratizacije suvremenog svijeta - Razvijati interes za samostalno učenje i natjecateljski duh - Razvijati ekološku svijest NAMJENA AKTIVNOSTI - Proširivanje znanja učenika koji u redovitoj nastavi postižu odlične rezultate i pokazuju poseban interes za predmet - Priprema i sudjelovanje na natjecanjima NOSITELJI AKTIVNOSTI - Bosiljka Krešo, prof. geografije NAČIN REALIZACIJE - Dodatna nastava u učionici 1,5 sati tjedno VREMENIK AKTIVNOSTI - Tijekom školske godine 2010./2011. TROŠKOVNIK - Škola-troškovi za fotokopirane materijale VREDNOVANJE I KORIŠTENJE REZULTATA - Rezultati na natjecanjima - Ljubav prema geografiji,zadovoljstvo učenika i učitelja zbog uspjeha
 13. 13. NAZIV AKTIVNOSTI DODATNA NASTAVA IZ INFORMATIKE CILJEVI AKTIVNOSTI -Produbljivanje znanja i sposobnosti učenika na području informatičke pismenosti -Omogućiti učenicima da usvoje elementarno informatičko znanje potrebno za razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi i društvu, te ih osposobiti za primjenu usvojenog znanja i za nastavak školovanja -Razvoj pozitivnog stava prema informatici te primjena informatike u rješavanju problema koji proizlaze iz situacija koje se javljaju u svakodnevnom životu -Osposobiti učenike za cjeloživotno snalaženje kompjuterom NAMJENA AKTIVNOSTI - Rad s darovitim učenicima upoznavanje sa sadržajima koji nisu obuhvaćeni redovnim (obvezatnim)nastavnim planom i programom informatike u 7. razredu -Na satovima dodatne nastave iz informatike najviše se prakticira programiranje u programskom jeziku LOGO. Učenici su također u prilici da se što više informatički opismene u okviru rada u Microsoft Office-u i korištenju interneta u kabinetu čime se izgrađuje njihova pozicija u informatičkom multimedijalnom svijetu - Pripremiti učenike za sudjelovanje na natjecanjima iz informatike. NOSITELJI AKTIVNOSTI Učenici sedmog razreda i učiteljica informatike Ida Pajnić NAČIN REALIZACIJE -Individualno rješavanje problemskih zadataka uz stručno vodstvo i poticaj učitelja -U pojedinim situacijama rješavanje projekata timskim radom VREMENIK AKTIVNOSTI - Sudjelovanje na školskom natjecanju i višim razinama natjecanja TROŠKOVNIK - Sudjelovanje na školskom natjecanju i višim razinama natjecanja VREDNOVANJE I KORIŠTENJE REZULTATA - U suradnji s školom i roditeljima - Individualno opisno praćenje uspješnosti usvajanja planiranih sadržaja vrednovanje rezultata na natjecanjima - Poticanje darovitih učenika na daljnje sudjelovanje u dodatnoj nastavi informatike i razvijanje sposobnosti i interesa na tom području - Korištenje stečenih znanja i vještina u svakodnevnom životu za lakše razumijevanje nastavnog gradiva, brže i kvalitetnije rješavanje postavljenih zadataka, proširivanje znanja, komunikaciju i snalaženje u svijetu informatike
 14. 14. DOPUNSKI RAD Matična škola i područne škole Predmet razred izvršitelji sati tjedno sati godišnje Hrvatski jezik Matematika 1. Učitelji razredne nastave MŠ i PŠ 7 odjela 14 sati 490 sati 2. MŠ + PŠ 6 odjela 12 sati 420 sati 3. MŠ + PŠ 6 odjela 12 sati 420 sati 4. MŠ + PŠ 8 odjela 8 sati 280 sati Hrvatski jezik 5. Martina Podnar 1 sat 35 6. Martina Podnar 1 sat 35 Matematika 5. Maja Loina 1 sat 35 8. Maja Loina 1 sat 35 7. 8. Marica Vukelić Marica Vukelić 1 sat 1 sat 35 35 Nastavni plan dopunske nastave rađen je na bazi zaduženja učitelja. Skupine učenika u ovom obliku nastave promjenjive su, a odstupanja od planiranog fonda sati moguća. Sadržaj nastavnih sati dopunske nastave učitelji evidentiraju u razrednim knjigama, a postignuća učenika prate na evidencijskim listama.
 15. 15. Naziv aktivnosti DOPUNSKA NASTAVA HRVATSKI JEZIK 1. RAZRED Cilj aktivnosti Namjena Nositelji Način realizacije Vremenik Troškovnik Vrednovanje i korištenje rezultata - pomoći učenicima u svladavanju nastavnog gradiva prvog razreda - razvijati interes za čitanje - osposobljavati učenike za jezičnu komunikaciju - postupno usvajanje hrvatskog jezičnog standarda - dopunska nastava se organizira za učenike koji imaju poteškoća u svladavanju i usvajanju osnovnih sadržaja iz hrvatskog jezika - Renata Jambrešić, Marija Potočki, Nataša Gregurec, Snježana Kepe, Melita Mikulić, Suzana Erdelj, Marina Tomaić, Lidija Ivančić - nastava se provodi u učionici - individualni pristup svakom učeniku - tijekom nastavne godine 2010./2011. od rujna do lipnja, svaki drugi tjedan 1 sat - uredski papir, fotokopiranje radnog materijala - opisno praćenje te brojčano ocjenjivanje učenika u 2. polugodištu
 16. 16. Naziv aktivnosti DOPUNSKA NASTAVA HRVATSKI JEZIK 2. RAZRED Cilj aktivnosti Namjena Nositelji Način realizacije Vremenik Troškovnik Vrednovanje i korištenje rezultata - individualnim pristupom, prilagođenim metodama rada i didaktičkim pomagalima pomoći učenicima koji imaju teškoće u svladavanju nastavnog gradiva. - individualnim pristupom pomoći učenicima u svladavanju i usvajanju osnovnih sadržaja iz hrvatskog jezika - Marija Sučija-Radoš, Melita Andlar, Željka Šimić, Antonija Zohar, Marija Brlek, Marina Tomaić, Marija Pastuović - nastava se provodi u učionici - individualni rad s učenicima - tijekom nastavne godine 2010./2011. od rujna do lipnja, svaki drugi tjedan 1 sat - uredski papir, fotokopiranje radnog materijala - postignuće i napredovanje učenika procjenjuje se i prati opisno.
 17. 17. Naziv aktivnosti DOPUNSKA NASTAVA HRVATSKI JEZIK 3. RAZRED Cilj aktivnosti Namjena Nositelji Način realizacije Vremenik Troškovnik Vrednovanje i korištenje rezultata - pomoći učenicima u svladavanju nastavnog gradiva - poboljšati elementarna znanja i vještine iz hrvatskog jezika - razvijati jezične sposobnosti u govornoj i pisanoj uporabi - ovladati hrvatskim standardnim jezikom - nastava je namijenjena učenicima koji imaju poteškoća u svladavanju nastavnog gradiva - Ankica Lončarević, Krunoslava Radauš, Mladen Bago, Nada Loina, Lahorka Drčić, Marija Pastuović, Ružica Bertolan - nastava se provodi u učionici - individualni pristup svakom učeniku - tijekom nastavne godine 2010./2011. od rujna do lipnja, svaki drugi tjedan 1 sat - uredski papir, fotokopiranje i nabava radnog materijala - opisno praćenje i bilježenje aktivnosti, zalaganja i postignuća - brojčano ocjenjivanje učenika
 18. 18. Naziv aktivnosti DOPUNSKA NASTAVA HRVATSKI JEZIK 4. RAZRED Cilj aktivnosti Namjena Nositelji Način realizacije Vremenik Troškovnik Vrednovanje i korištenje rezultata - pomoći učenicima koji ne prate redoviti nastavni program s očekivanom razinom uspjeha - individualiziranim pristupom i prilagođenim metodama rada pomoći učenicima u učenju i nadoknađivanju znanja, stjecanjem sposobnosti i vještina iz hrvatskog jezika - pomoć za sve učenike s posebnim obrazovnim potrebama koji se školuju po redovitom ili individualiziranom nastavnom programu. - nastava je namijenjena učenicima kojima je potrebna pomoć u učenju, odnosno nisu savladali jezično gradivo - Višnja Adrinek, Jasminka Bartolić, Dražen Čukelj , Željka Čupić, Snježana Elez, Dajana Kunovec – Medaković, Ankica Lončarević, Snježana Šket - nastava se provodi u učionici - individualizirani oblik rada - aktivnosti učenika uključuju jezične igre - tijekom nastavne godine 2010./2011. od rujna do lipnja, svaki drugi tjedan 1 sat - uredski papir, fotokopiranje radnog materijala - opisno praćenje i bilježenje aktivnosti, zalaganja i postignuća - vrjednuje se redovitost pohađanja nastave, sudjelovanje u aktivnostima i interes učenika
 19. 19. Naziv aktivnosti DOPUNSKA NASTAVA MATEMATIKA 1. RAZRED Cilj aktivnosti Namjena Nositelji Način realizacije Vremenik Troškovnik Vrednovanje i korištenje rezultata - pomoći učenicima u poboljšanju temeljnih matematičkih znanja - stjecanje osnovne matematičke pismenosti - razvijanje sposobnosti rješavanja matematičkih problema - dopunska nastava se organizira za učenike koji imaju poteškoća u svladavanju i usvajanju osnovnih sadržaja iz matematike - Renata Jambrešić, Marija Potočki, Nataša Gregurec, Snježana Kepe, Melita Mikulić, Suzana Erdelj, Marina Tomaić, Lidija Ivančić - nastava se provodi u učionici - individualni pristup svakom učeniku - tijekom nastavne godine 2010./2011. od rujna do lipnja, svaki drugi tjedan 1 sat - uredski papir, fotokopiranje radnog materijala - opisno praćenje te brojčano ocjenjivanje učenika u 2. polugodištu
 20. 20. Naziv aktivnosti DOPUNSKA NASTAVA MATEMATIKA 2. RAZRED Cilj aktivnosti Namjena Nositelji Način realizacije Vremenik Troškovnik Vrednovanje i korištenje rezultata - individualnim pristupom, prilagođenim metodama rada i didaktičkim pomagalima pomoći učenicima koji imaju teškoće u svladavanju nastavnog gradiva. - individualnim pristupom pomoći učenicima u svladavanju i usvajanju osnovnih sadržaja iz matematike - Marija Sučija-Radoš, Melita Andlar, Željka Šimić, Antonija Zohar, Marija Brlek, Marina Tomaić, Marija Pastuović - nastava se provodi u učionici - individualni rad s učenicima - tijekom nastavne godine 2010./2011. od rujna do lipnja, svaki drugi tjedan 1 sat - uredski papir, fotokopiranje radnog materijala - postignuće i napredovanje učenika procjenjuje se i prati opisno.
 21. 21. Naziv aktivnosti DOPUNSKA NASTAVA MATEMATIKA 3. RAZRED Cilj aktivnosti Namjena Nositelji Način realizacije Vremenik Troškovnik Vrednovanje i korištenje rezultata - pomoći učenicima u svladavanju nastavnog gradiva - poboljšati elementarna znanja i vještine iz matematike - razvijati sposobnosti rješavanja matematičkih problema - nastava je namijenjena učenicima koji imaju poteškoća u svladavanju nastavnog gradiva - Ankica Lončarević, Krunoslava Radauš, Mladen Bago, Nada Loina, Lahorka Drčić, Marija Pastuović, Ružica Bertolan - nastava se provodi u učionici - individualni pristup svakom učeniku - tijekom nastavne godine 2010./2011. od rujna do lipnja, svaki drugi tjedan 1 sat - uredski papir, fotokopiranje i nabava radnog materijala - opisno praćenje i bilježenje aktivnosti, zalaganja i postignuća - brojčano ocjenjivanje učenika
 22. 22. Naziv aktivnosti DOPUNSKA NASTAVA MATEMATIKA 4. RAZRED Cilj aktivnosti Namjena Nositelji Način realizacije Vremenik Troškovnik Vrednovanje i korištenje rezultata - pomoći učenicima koji ne prate redoviti nastavni program s očekivanom razinom uspjeha - individualiziranim pristupom i prilagođenim metodama rada pomoći učenicima u učenju i nadoknađivanju znanja, stjecanjem sposobnosti i vještina iz matematike - pomoć za sve učenike s posebnim obrazovnim potrebama koji se školuju po redovitom ili individualiziranom nastavnom programu. - nastava je namijenjena učenicima kojima je potrebna pomoć u učenju, odnosno nemaju razvijene matematičke vještine - Višnja Adrinek, Jasminka Bartolić, Dražen Čukelj , Željka Čupić, Snježana Elez, Dajana Kunovec – Medaković, Ankica Lončarević, Snježana Šket - nastava se provodi u učionici - individualizirani oblik rada - aktivnosti učenika uključuju matematičke igre - tijekom nastavne godine 2010./2011. od rujna do lipnja, svaki drugi tjedan 1 sat - uredski papir, fotokopiranje radnog materijala - opisno praćenje i bilježenje aktivnosti, zalaganja i postignuća - vrjednuje se redovitost pohađanja nastave, sudjelovanje u aktivnostima i interes učenika PLAN I PROGRAM IZVANNASTAVNIH I IZVANŠKOLSKIH AKTIVNOSTI
 23. 23. Plan izvannastavnih aktivnosti za učenike od 1. do 4. razreda Naziv aktivnosti Broj učenika Broj sati IZVRŠITELJI DRAMSKA I LUTKARSKA 64 7 sati S. Kepe, A. Lončarević, S. Šket, J. Bartolić, L. Ivančić, M. Potočki, Snježana Elez RITMIKA 42 3 sata S. Erdelj, M. Mikulčić, N. Gregurec FOLKLOR 59 4 sata N. Loina, D. K. Medaković, R. Jambrešić, Višnja Adrinek MALI ZBOR 44 3 sata M. S. Radoš, M. Andlar, M. Tomaić LIKOVNA GRUPA 63 5 sati M. Pastuović, L. Drčić, R. Bertolan, K. Radauš, Ž. Čupić EKOLOZI 59 3 sati Ž. Šimić, A. Zohar, M. Brlek NOGOMET 41 2 sat M. Bago, Dražen Čukelj Plan izvannastavnih aktivnosti za učenike od 5. do 8. razreda NAZIV AKTIVNOSTI Broj učenika Broj sati IZVRŠITELJ NOVINARI DRAMSKA 23 19 1 sata 2 sata Martina Ivić Martina Večerin FOTO RADIONICA 18 2 sata Dragica Sekereš MALI TEHNIČARI 24 2 sata Miroslav Sekereš ODBOJKA 23 2 sata Sonja Filipović NOGOMET 15+15 2 sata Damir Štimac ŠAHISTI 17 2 sata Danijel Markešić STRELJAŠTVO 2 sata Ilija Sučić EKOLOZI 15 1.5 sati Ljerka Ivančić ZBOR 60 3 sata Dražen Mlakar TAMBURAŠI 32 3 sata Dražen Mlakar MALI ZBOR 2 sata Pina Žilić CRVENI KRIŽ – HUMANITARNE AKCIJE 22 2 sata Danijel Markešić Čupić Marina
 24. 24. Naziv aktivnosti FOLKLOR Cilj aktivnosti Očuvanje moslavačke baštine, običaja, ruha, predmeta, dječjih pjesama, igara i plesova. Namjena Autentičnim dječjim napjevima poticati na pokret i individualnost te razvijati osjećaj za govor, sluh, ritam i kulturu uopće. Pobuditi kod djece pozornost, spontanost, imaginaciju i stvarati zadovoljstvo u radu. Scenskim izvođenjem moslavačkih običaja, pjesama i igara uz korištenje predmeta i tradicijskog ruha, uz tradicijsku glazbu (tamburice) i dječje tradicijske instrumente obilježiti prigodne datume (Voloderska jesen, Dani kruha, Sv. Nikola, Božić, Dani močvara- Potok, Proljeće u Popovači, Završna svečanost) Nositelji Učenici: od 1. do 4. razreda Učitelji: Nada Loina, Dajana Kunovec Medaković, Renata Jambrešić Višnja Adrinek Način realizacije Prema rasporedu Vremenik Tijekom školske godine Troškovnik Sredstva dobivamo a nošnje osiguravaju roditelji Vrednovanje i korištenje rezultata Osobno zadovoljstvo učitelja, učenika i roditelja Naziv aktivnosti MALI ZBOR Cilj aktivnosti Razvoj dječje kreativnosti, samopouzdanja i glazbenih sposobnosti. Namjena Uvježbavanje dječjih prigodnih i zavičajnih napjeva za planirane priredbe i nastupe tijekom školske godine (Početak školske godine, Dani kruha, Sveti Nikola, Božić, Valentinovo, Majčin dan, Uskrs, Završna svečanost). Nositelji Učenici: od 1. do 4. razreda Učitelji: Marija Sučija- Radoš, Melita Andlar, Marina Tomaić Način realizacije Sudjelovanje na priredbama Vremenik Tijekom školske godine Troškovnik Sredstva osigurava škola Vrednovanje i korištenje rezultata Pohvale i zadovoljstvo nakon nastupa
 25. 25. Naziv aktivnosti LIKOVNA GRUPA Cilj aktivnosti Razvijati kreativnost, maštu, dizajniranje te poticati zajednički rad. Namjena Estetsko uređenje učionice i škole prigodnim likovni radovima. Obilježavanje prigodnih tema (Dani kruha, Sv. Nikola, Božić, Valentinovo, maškare, Uskrs, Majčin dan, Dan škole). Sudjelovanje na izložbama i izradi školskog lista. Nositelji Učenici: od 1. do 4. razreda Učitelji: Mirjana Šinković, Valentina Devčić, Ružica Bertolan, Krunoslava Radauš, Željka Čupić. Način realizacije Uređivanje panoa, crtanje i slikanje Vremenik Tijekom školske godine jedan put tjedno Troškovnik Sredstva osigurava škola Vrednovanje i korištenje rezultata Analiza rada na kraju školske godine Naziv aktivnosti EKOLOZI Cilj aktivnosti Razvijanje ljubavi prema prirodi, ekološke navike i svijest te odgovorno ponašanje prema prirodninama i energiji. Namjena Kroz aktivnosti: - sadnja sobnog i ukrasnog bilja i briga o njemu - obilježavanje važnijih datuma iz područja ekologije - štednja električne energije i vode - sakupljanje i recikliranje starog papira - estetsko uređenje školskih prostora - kako živjeti zdravo i u skladu s prirodom - uključivanje i suradnja s roditeljima te lokalnom zajednicom Nositelji Učenici: od 1. do 4. razreda Učitelji: Željka Šimić, Antonija Zohar, Marija Brlek Način realizacije Kroz gore navedene aktivnosti Vremenik Tijekom cijele školske godine Troškovnik Sredstva osigurava škola Vrednovanje i korištenje rezultata Analiza na kraju školske godine Naziv aktivnosti NOGOMET
 26. 26. Cilj aktivnosti Zadovoljavanje dječjih potreba za kretanjem, igrom i natjecanjem Namjena Formiranje malonogometnih ekipa po razrednim odjelima i ekipe B turnusa. Organizacija turnira na nivou turnusa ili može bitnih među školskih susreta s područnim razrednim odjelima. Nositelji Učenici: od 1. do 4. razreda Učitelj: Mladen Bago, Dražen Čukelj Način realizacije Izvoditi će se pojedini elementi nogometne vještine na igralištu ili učionici Vremenik Dva puta tjedno tijekom školske godine Troškovnik Sredstva osigurava škola Vrednovanje i korištenje rezultata Usmeno će se uputiti učenicima opis njihovih postignuća vodeći računa o motivaciji
 27. 27. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI – PREDMETNA NASTAVA Naziv aktivnosti PJEVAČKI ZBOR Cilj aktivnosti Svladavanje pjevanja kao vještine glazbenog izražavanja, točno i sigurno usvajanje tekstova i melodije različitih, nepoznatih pjesama, te njihovo izvođenje, buditi i razvijati reproduktivne i stvaralačke sklonosti učenika Namjena Učenici će uvježbavanjem različitih pjesama sudjelovati u kulturnim manifestacijama škole. Nositelji Učitelj Dražen Mlakar Način realizacije Učenici će raditi na temama - Dani kruha - Božićni koncert - Dan škole - kulturne manifestacije Njega i obrazovanje glasa Vremenik Tijekom školske godine Troškovnik Uz pomoć roditelja pripremati odjevne predmete za svaki nastup učenika. Vrednovanje i korištenje rezultata Zadovoljstvo i pohvale učenika nakon nastupa Naziv aktivnosti TAMBURAŠI Cilj aktivnosti Razvijati motoriku i vještinu sviranja na tamburama, pozitivan odnos prema estetskim vrijednostima orkestralne tamburaške glazbe Namjena Učenici će uvježbavanjem različitih pjesama sudjelovati u kulturnim manifestacijama škole. Nositelji Učitelj Dražen Mlakar Način realizacije Učenici će raditi na temama - Dani kruha - Božićni koncert - Dan škole - kulturne manifestacije Vremenik Tijekom školske godine Troškovnik Nabava i kupnja trzalica i žica za tambure - škola Vrednovanje i korištenje rezultata Zadovoljstvo i pohvale učenika nakon nastupa
 28. 28. Naziv aktivnosti LITERATI Cilj aktivnosti Razvijati stvaralačko izražaje pismeno i usmeno. Osposobljavanje za pismeno i usmeno izražavanje. Otkriti bitna obilježja poetskog izražavanja. Namjena Sudjelovanje u kulturnim manifestacijama škole i mjesta,na školskom Lidranu Nositelji Učiteljica hrvatskog jezika Sanja Novosel učenici Način realizacije Učenici će raditi na temama : Božićni koncert Lidrano, PUP Dan škole kulturne manifestacije pisanje samostalnih radova Vremenik Tijekom školske godine Troškovnik Prema potrebi učenici, roditelji, učiteljica Vrednovanje i korištenje rezultata Sudjelovanje na školskom Lidranu, zadovoljstvo i pohvale nakon nastupa Naziv aktivnosti DRAMSKA Cilj aktivnosti Savladavanje i bolje upoznavanje s tekstovima. Razvijanje stvaralačkih vještina, osjećaja za glumu, izražavanja na pozornici. Namjena Sudjelovanje na kulturnim manifestacijama škole – svečanostima i raznim priredbama Nositelji Učiteljica Martina Večerin, učenici Način realizacije Sastajanje jednom tjedno po jedan školski sat odabiranje tekstova za glumu uvježbavanje igrokaza izrađivanje rekvizita za scenu Vremenik Tijekom školske godine Troškovnik Samostalno izrađivanje rekvizita Vrednovanje i korištenje rezultata Osobno zadovoljstvo učitelja, učenika i roditelja
 29. 29. Naziv aktivnosti LIKOVNA SKUPINA – ESTETSKO UREĐENJE Cilj aktivnosti poticati razumijevanje vizualno-likovnog jezika razvijati vještine potrebne za likovno oblikovanje poticati zajednički rad steći znanje i razumijevanje slikarstva, kiparstva, arhitekture poticati kreativnost i likovnu nadarenost kod učenika Namjena Likovnim stvaralaštvom pratiti važne datume i zanimljive događaje. Sudjelovanje na izložbama, doprinijeti u izradi školskog lista. Uređenje panoa u prostorima naše škole i ukrašavanje pozornice za školske priredbe. Nositelji Učitelj likovne kulture Dalibor Radauš Način realizacije crtanje, slikanje, oblikovanje izrada scene uređenje panoa Vremenik Tijekom školske godine Troškovnik vlastiti likovni pribor Vrednovanje i korištenje rezultata Analiza na kraju školske godine Naziv aktivnosti EKOLOZI Cilj aktivnosti Razvijati svijest o spoznaji da će doći do propasti ekosustava i same ljudske civilizacije, ako se nastavi živjeti i raditi kao do sada. Planet Zemlja ne pripada čovječanstvu, već čovječanstvo Zemlji. Namjena Ekologija skup znanstvenih disciplina s jednom zadaćom, a to je očuvanje prirodne ravnoteže. Očuvanje cjelokupnog života za dobrobit svih ljudi Nositelji Učiteljica Ljerka Ivančić i učenici ekolozi Način realizacije Kroz različite aktivnosti u učionici i izvan škole prema planu i programu Vremenik Tijekom školske godine Troškovnik nema Vrednovanje i korištenje rezultata Uređenje učionica, interijera i eksterijera, plakati, ukrasi
 30. 30. Naziv aktivnosti NOGOMET - ODBOJKA Cilj aktivnosti Usvajanje osnovnih tehničko-taktičkih elemenata nogometa i rukometa. Omogućiti napredovanje i daljnje usavršavanje te afirmaciju u tom sportu Namjena Učenici postaju članovi školskog športskog društva i time predstavljaju školu. Sudjelovat će u organiziranju i provedbi svih športskih aktivnosti u školi. Nositelji Učitelji tjelesne i zdravstvene kulture: Damir Štimac - nogomet Sonja Filipović - rukomet Način realizacije u nastavnoj godini treninzi će se održavati jednom tjedno učenici će sudjelovati na športskim natjecanjima Teme: Tehnika i taktika nogometa i rukometa Vremenik tijekom školske godine Troškovnik sredstva potrebna za nabavku športske opreme osigurava škola Vrednovanje i korištenje rezultata plasmanom i nagradama Naziv aktivnosti FOTO GRUPA Cilj aktivnosti Zainteresirati učenike za umjetničku fotografiju Namjena Pronalaženje: motiva koji se snimaju kompozicija fotografije rasvjeta materijal i razni tehnički trikovi solarizacija, fotogrami Unošenje osobnog izraza. Traženje specifičnih izražajnih sredstava od vjernog do apstraktnog prikazivanja stvarnosti i socijalnog dokumenata Nositelji Učenici i učiteljica Dragica Sekereš Način realizacije foto-laboratorij foto- safari foto-shop Vremenik Tijekom godine 2 sata tjedno Troškovnik U suradnji s školom i roditeljima Vrednovanje i korištenje rezultata Izložbe, natjecanja, školski list osobno zadovoljstvo rezultatima
 31. 31. Naziv aktivnosti CRVENI KRIŽ Cilj aktivnosti stjecanje odgoja za humaniji i zdraviji život razvijanje svijesti o humanim vrednotama Namjena Dati osnovne zdravstvene izobrazbe razvijati socijalnu svijest kroz humanitarni rad poticati humanitarne osjećaje i djelovanja Nositelji Vjeroučitelji: Danijel Markešić, Marina Čupić Način realizacije Učenici ce se sakupljati jednom tjedno, ili više prema potrebi Obrada tema: prehrana i čistoća, navike koje pospješuju zdravlje, prevencija ponašanja koja vodi ka ovisnosti, sakupljanje dobrovoljnog priloga, hrane i odjeće,prodaja markica, načela CK Vremenik Tijekom školske godine Troškovnik nema Vrednovanje i korištenje rezultata Provedene humanitarne akcije DAN NARCISA, druženje učenika
 32. 32. PLAN I PROGRAM IZVANUČIONIČKE NASTAVE Razredna nastava Naziv aktivnosti U susret jeseni Cilj aktivnosti Integracija nastavnih sadržaja: prirode i društva, hrvatskog jezika, matematike, glazbene i likovne kulture, TZK i sata razrednika Namjena - uočavanje promjena u prirodi, - upoznavanje vremenskih prilika - rad ljudi; život biljaka i životinja, - očuvanje prirode i okoliša, - snalaženje u prirodi, - poezija i proza s tematikom jeseni, - opisivanje, prepričavanje, pisanje, - pjevanje i slušanje prigodnih pjesama; plesovi, - slikanje, modeliranje, - brojanje plodova, zadaci riječima, - zahvala za plodove zemlje, - igre u prirodi. Nositelji Učitelji i učenici 1. i 2. razreda Način realizacije -učionička i izvan učionička nastava; realizacija planiranih integriranih sadržaja kroz navedene predmete Vremenik Tijekom jesenskih mjeseci Troškovnik Nema Vrednovanje i korištenje rezultata Provesti vrednovanje rada u grupi iz predmeta prirode i društva. Rezultate rada i fotografije s terena priložiti.
 33. 33. Naziv aktivnosti Projektni dan- DANI KRUHA Cilj aktivnosti Povezivanje nastavnih sadržaja iz nastavnih predmeta vjeronauka, hrvatskog jezika, prirode i društva, likovne kulture i glazbene kulture s temom DANI KRUHA Namjena Upoznati učenike s nastajanjem kruha (od zrna do kruha). Upoznati učenike s kulturom ophođenja prema kruhu. Prikupljanje žitarica i ostalih plodova zemlje. Posjet pekari ili mlinu. Organizirati izložbu radova (fotografije, plakati, literarni i likovni radovi, igrokaz…). Izrada kruha i peciva te zajedničko blagovanje. Prikaz svih aktivnosti roditeljima. Nositelji Učitelji i učenici od 1. do 4. razreda Vjeroučitelji: Ilija Sučić, Danijel Markešić, Marina Čupić Način realizacije Provesti projektnu nastavu sukladno razrađenom planu integracije kroz sva 4 nastavna predmeta (5 nastavnih sati) u školi i seoskom domaćinstvu. Vremenik Listopad 2010. godine Troškovnik Nema Vrednovanje i korištenje rezultata Izrada tematskih plakata i pisanje sastavaka na zadanu temu; prezentacija učeničkih radova u prostoru škole. Postaviti i izložbu učeničkih radova na panoima.
 34. 34. Naziv aktivnosti Integrirani dan- SVETI NIKOLA Cilj aktivnosti Integrirati nastavne sadržaje iz nastavnih predmeta vjeronauka, hrvatskog jezika, likovne kulture, matematike, glazbene kulture, s temom: Radujmo se blagdanu Sv. Nikole. Namjena - obrada prigodne teme po nastavnom planu i programu - obilježiti Dan Sv. Nikole - upoznati učenike s likom Sv. Nikole - slušati, čitati, pričati, opisivati lik Sv. Nikole i pisati mu pismo - slušati i pjevati prigodne pjesme - doček i druženje sa Sv. Nikolom u školi - slikanje, crtanje i modeliranje na zadanu temu - Nositelji Učitelji i učenici od 1. do 4. razreda Vjeroučitelji: Ilija Sučić, Danijel Markešić, Marina Čupić Način realizacije Učionička nastava Vremenik 06.12.2010. godine Troškovnik Cijenu prigodnih poklona određuje općina Vrednovanje i korištenje rezultata Učeničke likovni i literarni radovi biti će izloženi u učionici.
 35. 35. Naziv aktivnosti Pozdrav proljeću Cilj aktivnosti Integracija nastavnih sadržaja iz prirode i društva, hrvatskog jezika, matematika, glazbene i likovne kulture, TZK i sata razrednika. Namjena - uočavanje promjena u prirodi, - upoznavanje vremenskih prilika - rad ljudi; život biljaka i životinja, - očuvanje prirode i okoliša, - snalaženje u prirodi, - poezija i proza s tematikom proljeća, - opisivanje, prepričavanje, pisanje, - pjevanje i slušanje prigodnih pjesama; plesovi, - slikanje, modeliranje, - brojanje proljetnica, zadaci riječima, - buđenje prirode; Uskrs, - igre u prirodi. Nositelji Učitelji i učenici 1. i 2. razreda Način realizacije - učionička i izvan učionička nastava; odlazak u park, voćnjak. Vremenik Tijekom proljetnih mjeseci Troškovnik Nema Vrednovanje i korištenje rezultata Provesti vrednovanje radom u grupi iz predmeta prirode i društva. Rezultate rada prikazati plakatima. Plakate izložiti na panoima.
 36. 36. Naziv aktivnosti Posjet županijskom središtu Cilj aktivnosti Integracija nastavnih sadržaja hrvatskog jezika, prirode i društva i likovne kulture. Upoznati osnovna obilježja našeg županijskog središta. Namjena Upoznati grad Sisak kao upravno, kulturno i gospodarsko središte Sisačko- moslavačke županije. Posjetiti zgradu županije, upoznati županijsko poglavarstvo i upoznati se s poslovima koje oni obavljaju. Posjetiti arheološki park Siscia i upoznati dijelove rimskih građevina. Vožnja brodom ili vlakićem od Malog kaptola do Starog grada. Razgledati Stari grad i ispričati priču o slavnoj prošlosti utvrde i borbi s Turcima. Nositelji Učenici 3. razreda, učitelji razredne nastave 3. razreda, vjeroučitelji Način realizacije Odlazak u Sisak Vremenik Studeni 2010. godine Troškovnik Autobus za Sisak Vrednovanje i korištenje rezultata Izrada tematskih plakata i pisanje sastavaka te izložba likovnih radova
 37. 37. Naziv aktivnosti Zagreb- glavni grad RH Posjet kazalištu u Zagrebu Cilj aktivnosti Spoznati važnost glavnog grada države. Namjena Korelacijom i integracijom sadržaja iz prirode i društva, hrvatskog jezika, glazbene kulture, vjeronauka i sata razrednika, posjetom Markovog trga i Hrvatskog sabora razumjeti da je Zagreb danas političko u upravno središte države. Upoznati značajne kulturno-povijesne spomenike grada (Muzej grada Zagreba, Kamenita vrata, Katedrala). Ponoviti da je Zagreb zdravstveno, prosvjetno i športsko središte RH. Razgovorom o Zagrebu kroz književnost (Jutro u Zagrebu, Legenda o nastanku Zagreba) i pjesmama o Zagrebu razvijati ljubav prema glavnom gradu naše domovine. Nositelji Učitelji i učenici 4.-ih razreda te vjeroučitelji. Način realizacije Timskim radom učitelja 4.-ih razreda isplanirati terensku nastavu. Vremenik Krajem rujna 2010. godine Troškovnik Troškovi puta Vrednovanje i korištenje rezultata Evaluacijski listići po povratku iz Zagreba
 38. 38. Naziv aktivnosti Škola plivanja u SISKU Cilj aktivnosti Naučiti učenike 3 i 4.-ih razreda plivati. Namjena Stjecanje higijenskih navika, utjecaj na pravilno držanje tijela, poboljšanje pokretljivosti svih zglobova, utjecaj na sve skupine mišića, na organe za disanje, rad srca i krvotok. Razvijanje pozitivnih osobina i odgojnih oblika u djece. Razvijanje hrabrosti, upornosti i ustrajnosti u radu. Nositelji Učitelji i učenici 4.-ih razreda te učitelji plivanja Način realizacije Jedan put tjedno u ŠRC Sisak Vremenik Jedan put tjedno tijekom školske godine Troškovnik Vrednovanje i korištenje rezultata Ukupni broj učenika koji je naučio plivati
 39. 39. Izvanučiononička nastava - Predmetna nastava Naziv aktivnosti Kontinentalna listopadna šuma 6. razred Cilj aktivnosti Integracija nastavnih sadržaja iz nastavnih predmeta: prirode i hrvatskog jezika s temom kontinentalna listopadna šuma Namjena PRIRODA: Promatrati, uočavati, prepoznavati sadržaje naučene na satovima prirode o biljkama, gljivama i životinjama u kontinentalnoj listopadnoj šumi. Spoznati važnost šuma u životu čovjeka. Sakupiti materijal koji ćemo u analizi terenske nastave iskoristiti za izradu tematskog panoa. HRVATSKI JEZIK: Ponoviti znanja o stilskim sredstvima- onomatopeji, usporedbi, personifikaciji i epitetu, vrstama strofe i vrstama rime. Usvojiti stilsko sredstvo metafore. Stvaranje lirske pejzažne pjesme. Sakupiti materijal koji ćemo koristiti pri izradi panoa koji oslikava šumu. Nositelji Učiteljice predmetne nastave: Katarina D. Tutić, Dragica Sekereš, Martina Večerin Način realizacije Odlazak na terensku nastavu u šumu sa 6. razredima (6. a , 6.c i 6.e razredni odjel) Vremenik Listopad 2009. godine, 2 školska sata sa svakim razredom Troškovnik Materijal potreban za realizaciju Vrednovanje i korištenje rezultata Rezultate rada prikazati plakatima. Plakate izložiti na panoima.
 40. 40. Naziv aktivnosti VUKOVAR- 8. razred Cilj aktivnosti Upoznati učenike s geografskim obilježjima istočne Hrvatske i stradanjima Vukovara u Domovinskom ratu. Namjena - opisati stradanja iz Domovinskog rata - navesti istaknute hrv. branitelje - opisati progone Hrvata i građana koji nisu podržavali agresiju - obrazložiti mirnu integraciju Podunavlja - opisati posljedice rata (Ovčara) - opisati riječne terase - opisati važnost Vukovara u prometnom smislu - ukazati na iznimnu povijesnu i kulturnu baštinu Nositelji Učiteljice geografije i povijesti te učenici 8. razreda Način realizacije Cjelodnevna ekskurzija autobusom Vremenik Svibanj ili lipanj 2010. godine Troškovnik Troškovi puta Vrednovanje i korištenje rezultata Promicati osjećaj domoljublja i pripadnosti domovini Naziv aktivnosti JASENOVAC- 8. razred Cilj aktivnosti Upoznati učenike s geografskim obilježjima Posavine i s koncentracijskim logorom Namjena Opisati kako je i u kojim uvjetima nastala NDH, procijeniti ustaški režim i osuditi politiku terora nad građanima, rasne zakone i koncentracijske logore. Opisati raznolikost reljefnih obilježja zapadne Slavonije, stanovništvo, slabu naseljenost i seosku kulturnu baštinu (selo Krapje). Nositelji Učiteljice geografije i povijesti te učenici 8. razreda Način realizacije Poludnevna ekskurzija autobusom Vremenik Veljača 2010. godine Troškovnik Troškovi puta Vrednovanje i korištenje rezultata Odgajati učenike u antiratnom duhu
 41. 41. Naziv aktivnosti ENERGETSKI IZVORI Cilj aktivnosti Upoznavanje učenika sa procesom istraživanja i eksploatacije na naftnom polju STRUŽEC Namjena - opisati proces istraživanja i eksploatacije na naftnom polju - uočiti razlike kod različitih uzoraka nafte - obrazložiti proces nastajanja nafte te osvijestiti zašto naftu zovemo „crno zlato“ - motivirati učenike za samostalna istraživanja s područja „ Fosilna goriva“ ili „Energetski izvori“ Nositelji Učitelji kemije, fizike i zemljopisa Učenici 8. razreda Način realizacije Poludnevni izlet (ekskurzija) autobusom Vremenik Prema dogovoru Troškovnik Nema Vrednovanje i korištenje rezultata Po povratku s ekskurzije načiniti postere (svaki razred 1 poster) koji će biti rangirani po izradi i kvaliteti i/ili učenike podijeliti u 2 grupe koje će razmjenjivati mišljenja o vrijednosti nafte i njegovoj primjeni kao gorivo- PARLAONICA. Naziv aktivnosti Posjet ARHEOLOŠKOM MUZEJU u Zagrebu te DVORCIMA HRVATSKOG ZAGORJA Cilj aktivnosti Upoznati učenike s arheološkim nalazištima na prostoru RH, pokazati im prostor na kojem je živio krapinski pračovjek, pogledati dvorac u Trakošćanu Namjena - uočiti važnost i raznolikost povijesnih izvora, - uočiti promijene u životu čovjeka i vrednovati raznolikost povijesnog razvoja, - prepoznati i uočiti raznolikost biljnog svijeta te spoznati načine njegove sistematizacije (mahovine, papratnjače, golosjemenjače i kristosjemenjače) Nositelji Učitelji povijesti i prirode Učenici 5. razreda Način realizacije Cjelodnevna ekskurzija autobusom Vremenik Svibanj 2010. godine Troškovnik Autobusna karta, ulaznice Vrednovanje i korištenje rezultata Razvijanje intelektualne radoznalosti, spoznaja važnosti proučavanja povijesti
 42. 42. Naziv aktivnosti PROJEKT ŠAFRAN Cilj aktivnosti Kontinuirano učenje važnosti tolerancije i poštovanja Namjena Projekt Šafran predstavlja jasan način za upoznavanje mladih ljudi s temom holokausta i podizanje svijesti o opasnostima rasizma, diskriminacije, predrasuda i fanatizma. Žuto cvijeće šafrana podsjeća na žute Davidove zvijezde koje su židovi bili prisiljeni pod nacističkom vlašću. Nositelji Učitelji povijesti Manuela Kujundžić Učenici 7. i 8. razreda Učenici koji pohađaju dodatnu nastavu iz biologije Način realizacije Sadnja lukovica žutog šafrana u jesen, u znak siječanja na djecu žrtve holokausta Vremenik Šafran cvjeta otprilike u vrijeme Međunarodnog dana sjećanja na holokaust (27.01) Troškovnik Nema Vrednovanje i korištenje rezultata Trajna suradnja sa školama širom svijeta koje se uključuju u projekt svake godine
 43. 43. UKLJUČENOST UČENIKA U IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI Vrsta aktivnosti broj učen. mjesto voditelji FOLKLOR 64 matična škola područne škole Vanjski suradnici po mjestima u TAMBURAŠI 39 matična škola područne škole matičnoj školi i područnim školama NOGOMET 86 matična škola područne škole VATROGASCI 84 matična škola područne škole IZVIĐAČI 6 matična škola KICK BOKS 6 matična škola CRKVENI ZBOR 49 matična škola, područne škole MUZIČKA ŠKOLA 6 Sisak ŠRD 16 Popovača MAŽORETKINJE 8 matična škola RUKOMET 31 matična škola TENIS 2 Popovača PLIVANJE 4 Sisak JAHANJE 1 Voloder
 44. 44. IZLETI I EKSKURZIJE Naziv aktivnosti Mjesto i okolica Cilj aktivnosti Upoznati učenike sa znamenitostima i bogatstvima našeg mjesta rad u banci, knjižnici, muzeju Namjena zorno povezivanje gradiva povezivanje teorije i prakse samostalno uočavanje unutarpredmetnih i međupredmetnih veza Nositelji Učitelji razredne nastave u prvim u drugim razredima Način realizacije Kada se pojedina nastavna cjelina obradi nastoji se uskladi i sami obilazak kako bi učenici lakše povezali teoriju i praksu Vremenik tijekom cijele školske godine Troškovnik Izlete će djelomično financirati škola i roditelji Vrednovanje i korištenje rezultata razgovor s učenicima o naučenom i uočenom, evaluacijski listići, ocjena iz predmeta za učenike koji su se posebno ostakli radom Naziv aktivnosti ŽUPANIJA Cilj aktivnosti Upoznati učenike trećih razreda sa znamenitostima i bogatstvom naše županije Namjena zorno povezivanje gradiva povezivanje teorije i prakse samostalno uočavanje unutarpredmetnih i međupredmetnih veza Nositelji Učitelji trećih razreda Način realizacije organizirano putovanje autobusom kroz našu županiju obilazak svih poznatih znamenitosti Vremenik prvo polugodište Troškovnik škola, roditelji Vrednovanje i korištenje rezultata Razgovor s učenicima o naučenom i uočenom
 45. 45. Naziv aktivnosti HRVATSKA Cilj aktivnosti Upoznavanje učenika četvrtih razreda s glavnim gradom Hrvatske Odlazak učenika četvrtih razreda u školu prirode – PRIMORJE Posjet učenika petih razreda Zagrebu i posjet Trakošćanu Posjet učenika šestog razreda Gorski kotar Ekskurzija učenika sedmih razreda Odlazak u Vukovar i Jasenovac učenika osmih razreda Namjena zorno povezivanje gradiva povezivanje teorije i prakse samostalno uočavanje unutarpredmetnih i međupredmetnih veza Nositelji Učitelji i razrednici od četvrtog do osmog razreda Način realizacije organizirano putovanje autobusom kroz Hrvatsku obilazak svih poznatih znamenitosti Vremenik tijekom školske godine Troškovnik djelomično financiranje škole i roditelja Vrednovanje i korištenje rezultata Razgovor s učenicima o naučenom i uočenom
 46. 46. PLAN ORGANIZACIJE KULTURNE DJELATNOSTI mjesec sadržaj razred nositelj aktivnosti IX. Doček prvoškolaca - dramska skupina - ritmički ples Nastup na Voloderskim jesenima I. II.do IV. učiteljice RN X. Dječji tjedan - posjet knjižnici prvi razred Susret učenika PŠ - posjet Popovači - upis u knjižnicu kazališna predstava Dani zahvalnosti za plodove zemlje- Dani kruha 2010. - izložbe - radionice Međunarodni dan školskih knjižnica ( 23.10.) Susret s književnikom - susret s piscem I.do VIII. I. do IV. I.do VIII. I. do V. knjižničar pedagog ravnatelj, pedagog, knjižničar, učitelji razredne nastave PŠ učitelji razredne i predmetne nastave, vjeroučitelji knjižničar XI. mjesec Dan spomena na mrtve I. do VIII. razrednici na satu razrednika
 47. 47. XII. Dolazi nam Sveti Nikola Kazališna predstava Božićna priredba Božićna priredba učenika nižih razreda - po turnusima - po PŠ I. do IV. V.doVIII. I. do IV. Vjeroučitelji, učitelji razredne nastave MŠ+PŠ kazališna skupina pedagog, knjižničar, voditelji grupa: D. Mlakar R.Jambreši D. Rakić dramska i ritmička grupa nižih razreda, M. Ivić, M. Večerin, Sanja Novosel učiteljice razredne nastave matične škole i područnih škola II. Valentinovo Poklade LIDRANO I. doVIII od I. do VIII. V.doVIII. razreda. Učitelji RN i PN učitelji hrvatskog jezika, razredne nastave,voditelji slobodnih aktivnosti III. Međunarodni dan žena Uskrs I. do VIII. Razrednici na satu razredne zajednice Razrednici, Učitelji razredne nastava, vjeroučitelji
 48. 48. V. Praznik rada Proljeće u Popovači - dječje stvaralaštvo: glazbeno, literarno, likovno Dan majki DAN ŠKOLE I. do VIII I. do IV. I. do VIII. razrednici prema potrebi učiteljice razredne nastave Voditelji SA i svi učitelji VI. Krajem šk. godine Završna priredba učenika nižih razreda u MŠ i PŠ Završna svečanost- podjela svjedodžbi učenicima VIII. razreda I. do IV. V.doVIII. . pedagog, knjižničar,voditelji aktivnosti: ritmike, dramske, folklora, malog zbora, zbor, tamburaši sudionici LIDRANA ravnatelj,pedagog razrednici i učenici V IX. do VI. mjeseca Akcija estetsko-ekološkog uređenja životne i radne sredine i okoliša škole I.do VIII. Ekogrupa razredne predmetne nastave Ljerka Ivančić, Željka Šimić, Antonija Zohar Tijekom godine Organizirani odlazak u kazalište I. do VIII. knjižničar, pedagog učitelji
 49. 49. POSEBNI PROGRAMI DAROVITI I TALENTIRANI UČENICI CILJEVI 1. identifikacija darovitih i talentiranih učenika ( identifikacija tipa uspješnosti ) 2. razvijanje kreativnog mišljenja kod darovitih i talentiranih učenika 3. razvijanje suradnje među učenicima 4. povećanje samopouzdanja i samopoštovanja kod darovitih i talentiranih učenika 5. poticanje osobnog i socijalnog razvoja NAMJENA - učenici će naučiti primjenjivati neke tehnike kreativnog mišljenja, razvijati će suradnički način rada, raditi na svom osobnom i socijalnom razvoju NOSITELJI - psiholog i ostali stručni suradnici, učitelji NAČIN REALIZACIJE 1. Test intelektualnih sposobnosti, lista za provjeru obilježja i ponašanja 2. Radionice: TEST KREATIVNOG MIŠLJENJA- izrada crteža POTICANJE ODREĐENIH SPOSOBNOSTI pomoću zadataka Fluentnost ( količine zamisli ) Fleksibilnost ( raznolikost zamisli ) Originalnost ( nove zamisli ) Elaboracija ( poboljšanje ideja ) Znatiželja ( razmišljanje o zamislima ) Složenost ( dolaženje o alternativnih zamisli ) Izlaganje riziku ( izlaganje zamisli kritikama ) Mašta ( razmišljanje koje ide dalje od zamisli ) IZRADA PLAKATA npr. umnih mapa; korištenje predmeta isključivo iz prirode …
 50. 50. 3. i 5. Radionica : OSOBNI I SOCIJALNI RAZVOJ obuhvaća: Tjelesno ja: razumijevanje promjena i njihove raznolikosti, razmišljanje o njihovu utjecaju, bavljenje uporabom i zlouporabom tijela, uključujući ovisnosti Društveno ja: razumijevanje gledišta drugih, njihove uloge u odnosima, shvaćanje drugih i njihovih prosudbi, snalaženje u sukobima, predstavljanje sebe u nizu situacija, rad s drugima Profesionalno ja: razvijanje svijesti o ulogama, načinima života i sklonostima odraslih, vrednovanje niza različitih doprinosa Moralno ja: stvaranje prosudbi, razrješavanje moralnih dvojbi Ja kao netko ko uči: razumijevanje jakosti i slabosti, promišljanje o pristupima učenju Ja u organizaciji: postajanje aktivnim pripadnikom škole 4. Pilot projekt : Korištenje učenika kao nastavnika - učenikov zadatak osmisliti što više zanimljivih tema koje će učenici proučavati - npr. polazna točka trgovina mješovitom robom ( povijest: podrijetlo namirnica; zemljopis: lokacija područja u kojima se uzgaja hrana ; likovni odgoj: izrada etiketa ..) VREMENIK Tijekom školske godine 2010./ 2011. TROŠKOVNIK Sredstva potrebna za provođenje radionica i zadataka VREDNOVANJE Upitnici, liste za procjenu
 51. 51. POSEBNI PROGRAMI Naziv aktivnosti UČENICI S TEŠKOĆAMA (učenici koji se školuju prema individualnom pristupu / posebnom programu) Cilj aktivnosti - poboljšati temeljna i opća znanja iz osnovnih predmeta - učiti učenike kako lakše učiti i poticati razvoj radnih navika - omogućiti svakom učeniku maksimalan razvoj njegovih sposobnosti, vještina i svijesti o važnosti učenja - inkluzivni pristup u odgoju i obrazovanju - Namjena Poučavanje učenika koji sporije usvajaju znanje zbog određenih teškoća u razvoju. Primijeniti različite individualizirane metode i postupke u edukacijskom i rehabilitacijskom radu, a učenicima nastavu prilagoditi smanjenim individualiziranim odgojno obrazovnim programima. Nositelji Učitelji, defektolog Martina Šterijovski, ostali stručni suradnici, roditelji Način realizacije Učenici su raspoređeni u manje heterogene skupine radi kvalitetnijeg poučavanja. Raspoređeni su u 2 skupine, po turnusima (A i B). Poučavanje će se odvijati za svaku skupinu jedan puta u 2 tjedna, u trajanju 1, 5 sat. Uz to svaki tjedan u trajanju od 2 sata odvijati će se opservacija i dijagnosticiranje učenika s teškoćama u razvoju. Vremenik Svaki učenik ide jednom u 2 tjedna kod defektologa na grupu, tijekom školske godine. Troškovnik Papir, kolaž papir, fotokopiranje, krede, olovke, gumice, flomasteri, bojice, koverte…telefonski pozivi CZSS, psihijatru, školskoj ambulanti i ostali suradnicima. Vrednovanje i korištenje rezultata - poboljšanje ocjena iz pojedinih predmeta i uspjeha učenika - vrednovanje zadovoljstva učenika, učitelja i roditelja - praćenje redovitosti dolaska učenika i ostvarenosti planiranih zadataka
 52. 52. Naziv aktivnosti UČENICI S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU Cilj aktivnosti - razvijanje samopouzdanja i samo uvida u svoja i tuđa emocionalna stanja i potrebe - učenju imenovanja i osvještavanja emocija i emocionalnih stanja kod sebe i drugih - iskustveno učenje komunikacijskih vještina, te suradničkog odnosa u grupi - učenje prepoznavanja sukoba, te načina nenasilnog rješavanja istog - inkluzivni pristup u odgoju i obrazovanju Namjena Svladavanje životnih i socijalnih vještina putem iskustvenih treninga kod učenika kod kojih je uočen izostanak istih. Nositelji Defektolog Martina Šterijovski , učitelji, ostali stručni suradnici, roditelji Način realizacije Učenici su raspoređeni u manje heterogene skupine radi kvalitetnijeg usvajanja. Raspoređeni su u 2 skupine, po turnusima (A i B). Socijalizacijska grupa će se odvijati za svaku skupinu jedan puta u 2 tjedna, u trajanju 1, 5 sat. Uz to svaki tjedan u trajanju od 2 sata odvijati će se opservacija i dijagnosticiranje učenika koji iskazuju neki oblik poremećaja u ponašanju. Vremenik Svaki učenik ide jednom u 2 tjedna kod defektologa na grupu, tijekom školske godine. Troškovnik Papir, kolaž papir, fotokopiranje, krede, olovke, gumice, flomasteri, bojice, koverte…telefonski pozivi CZSS, psihijatru, školskoj ambulanti i ostali suradnicima. Vrednovanje i korištenje rezultata - poboljšanje ocjena iz pojedinih predmeta i uspjeha učenika - vrednovanje zadovoljstva učenika, učitelja i roditelja - praćenje redovitosti dolaska učenika i ostvarenosti planiranih zadataka - opservacija usvojenosti vještina u svakodnevnim školskim situacijama
 53. 53. PROJEKTI-ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN PRIORITETN O PODRUČJE UNAPREĐEN JA CILJEVI METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA NUŽNI RESURSI DATUM DO KOJEGA ĆE SE CILJ OSTVARIT I OSOBE ODGOVORN E ZA PROVEDBU AKTIVNOS TI MJERLJIVI POKAZATELJI OSTVARIVANJA CILJEVA 1. NE NASILJE U ODNOSIMA I KOMUNIKACI JI MEĐU UČENICIMA 2.ŠKOLSKI BON TON ( nastavak rada na projektu započetom školske godine 2008./2009.) Smanjiti stupanj nasilja među učenicima Usvajanje i primjena kulturnog ponašanja Primijeniti upitnik,statistički obraditi podatke i odrediti razinu nasilja u odnosima i komunikaciji među učenicima 1. Predavanje za djelatnike škole na temu prepoznavanja i primjerenog reagiranja u slučaju nasilja u komunikaciji i odnosima među učenicima 2. Četiri radionice za učenike ( od 2. do 5 razreda) na temu „ Nenasilno rješavanje sukoba“ 3. Predavanje za roditelje svih učenika na temu prepoznavanja i ranog reagiranja 1. Predavanje za učenike svih razreda na temu školskog bon tona 2. Upoznavanje učenika s pozitivnim/negati vnim potkrepljenjima ovisno o poštivanju školskog bon tona 3. Predavanje i upoznavanje roditelja s projektom školskog bon tona Novac za upitnike Vrijeme za procjenu Stručna znanja stručne službe, znanje učitelja Stručna literatura,stručno znanje stručne službe i učitelja Stručna literatura,stručno znanje stručne službe i učitelja Novčana potpora za one elemente potrebne pri samom provođenju školskog bon tona ( nagrade primjerene uspjehu realizacije školskog bon tona) Potrebno vrijeme za praćenje realizacije tjednih zaduženja Do 30.studenog 2010. Do 01.veljače 2011. Do 01.svibnja 2011. Do 01.ožujka 2011. Rujan 2010. Rujan 2010. Listopad 2010. Stručna služba Stručna služba Razrednici Stručna služba Razrednici Stručna služba Razrednici Stručna služba Razrednici Stručna služba Razrednici Ponovna provedba upitnika nakon godinu dana (utvrditi čestinu nasilja) Broj djelatnika obuhvaćen predavanjem za djelatnike škole Broj djece obuhvaćen radionicama za djecu Broj roditelja obuhvaćen predavanjem za roditelje Realizacija tjednih zaduženja Realizacija pedagoških mjera i pohvala Broj učenika obuhvaćenih predavanjem na temu školskog bon tona Broj roditelja obuhvaćenih predavanjem
 54. 54. 3. KLIKOM DO ŠKOLE (www.os- popovaca.hr) Nastavak rada na projektu započetom školske godine 2009./2010.) Ojačavanje komunikacije i suradnje učitelj- učenik- roditelj-škola pomoću tehnologije. 1. Izrada sustava i podizanje web stranice projekta (www.os- popovaca.hr) 2. Izrada uputa za korištenje novih tehnologija za komunikaciju (Live@edu) 3. Predstavljanje projekta roditeljima, učiteljskom vijeću i vijeću roditelja. 4. Radionica za roditelje i razrednike na kojoj se upoznaju s projektom i načinom korištenja usluge 5. Uključivanje 6 razrednih odjela u projekt 6. Održavanje sustava i komunikacija s roditeljima, učenicima i učiteljima Hosting za web stranicu projekta Do rujna 2010. Do rujna 2010. Do studenog 2010. Do prosinca 2010. Do prosinca 2010. Kroz cijelu školsku godinu Učitelj informatike Učitelj informatike Učitelj informatike Razrednici Učitelj informatike Razrednici Učitelj informatike Povratne informacija pomoću anketa Broj učitelja, roditelja i učenika obuhvaćenim projektom
 55. 55. PLAN BRIGE ŠKOLE ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNU I EKOLOŠKU ZAŠTITU UČENIKA Plan rada Mjese c Priprema Sistematski pregled učenika V. i VIII. raz. IX. dostava matičnih listova Zdravstveni odgoj prebacivanje kartona razr. Pregled školske kuhinje informacija o broju djece MPR- cijepljenje u 6. razredima DI-TE-POLYO - cijepljenje u I. i VIII.raz. X. informacija o br. djece za cij. Sistematski pregled u V. i VIII. raz. Tuberkulinsko testiranje i BCG docjepljivanje nereaktora u II. i VII. razr. XI. informacija o br. djece za cij. Screeninzi: - poremećaj sluha - 7. razredi - poremećaj vida na boje – 3. razredi - deformacija kralježnice i tjelesna visina – 6. razredi Kontrolni pregled prilikom pojave zarazne bolesti i poduzimanje protuepidemijskih mjera tijekom godine Završetak sistematskih pregleda. Zdravstveni odgoj, pregled za upis u školu IV. V. pripreme za upis u školu Upisi u školu VI. Obilasci škole i školske kuhinje tijekom godine Prisustvovanje roditeljskim sastancima i školskim sjednicama Učiteljskog vijeća tijekom godine Savjetovališni rad za učenike, roditelje i učitelje tijekom godine Rad u komisijama za određivanje primjerenog oblika školovanja tijekom godine Zdravstveni odgoj i promicanje zdravlja putem predavanja, grupnog rada, tribina tijekom godine Zdravstveno-socijalni i ekološki odgoj putem obrađivanja određenih tema u okviru nastave prirode i biologije u V.,VI.,VII. i VIII. razredu tijekom godine priprema za nastavu od strane predmetnih učitelja Prevencija ovisnosti – roditeljski sastanci i savjetodavni rad s učenicima i roditeljima
 56. 56. PROFESIONALNO INFORMIRANJE I USMJERAVANJE Najšira djelatnost profesionalne orijentacije u OŠ je profesionalno informiranje koje se ostvaruje: - putem redovne aktivnosti škole - posebnim oblicima rada koji se najčešće organiziraju za učenike,roditelje, individualno informiranje putem radio i TV emisija, stalne i pokretne izložbe, posjet privrednim organizacijama, filmske priredbe, pismeni i likovni radovi učenika, anketiranje, informiranje putem tiskovnog materijala. Plan mjera za realizaciju profesionalne orijentacije u VIII. razredu 1. Izrada Operativnog programa aktivnosti 9. mjesec profesionalne orijentacije 2. Podjela informacija “Mogućnost nastavka 10. mjesec obrazovanja nakon osnovne škole” 3. Anketiranje učenika VIII. razreda - 11. mjesec izbor budućeg zanimanja, identifikacija učenika sa suženim izborom zanimanja - razrednik 4. Pomoć učeniku ( individualno informiranje stalni zadatak i savjetovanje) tijekom godine - pedagog, defektolog, psiholog - stručna služba Zavoda za zapošljavanje Dom zdravlja Savjetovanje učenika koji ne nastavljaju obrazovanje. 5. Profesionalno informiranje učenika i 2. i 3. roditelja na osnovu brošure i anketa na mjesec nivou razrednog odjela i škole - razrednik - pedagog, defektolog, psiholog 6. Stručno osposobljavanje učitelja za izradu i realizaciju programa aktivnosti u profesionalnoj orijentaciji 7. Statistička obrada anketa učenika VIII. razreda 8. Prezentacija mogućnosti nastavka školovanja i smještaja u domove

×