Elektronički multimedijalni nastavni materijali iz fizike – Mladen Klaid     ELEKTRONIČKI MULTIMEDIJSKI NASTAVNI MATER...
Elektronički multimedijalni nastavni materijali iz fizike – Mladen Klaid                         ...
Elektronički multimedijalni nastavni materijali iz fizike – Mladen Klaid    U interakciji s ukupno 104 učenika - ispit...
Elektronički multimedijalni nastavni materijali iz fizike – Mladen Klaidedukativni filmski i televizijski materijali – dak...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Klaic elektronicki multimedijski nastavni materijali iz fizike

3,804 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Klaic elektronicki multimedijski nastavni materijali iz fizike

 1. 1. Elektronički multimedijalni nastavni materijali iz fizike – Mladen Klaid ELEKTRONIČKI MULTIMEDIJSKI NASTAVNI MATERIJALI IZ FIZIKE Mladen Klaid – učitelj savjetnik, OŠ Brestje, Potočnica bb, Sesvete mladen.klaic@zg.t-com.hrSažetak Pojava računala i drugih suvremenih tehničkih pomagala u nastavnom procesu iz temelja mijenja postojedestanje u obrazovanju i namede nam nove metode problemsko - istraživačke nastave. Današnje najnovije spoznaje uistraživanju fenomena obrazovanja koje uključuju dostupnost materijala s interneta, različitih CD i DVD izdanja,mnoštva edukacijskih simulacija kao i svakodnevna informatička napredovanja u IKT-u su izazov kako uspješnopoučavati i vrjednovati učenička znanja i njihova postignuda koja su usvojila učedi služedi se računalom. U radu je prikazan razvoj računalnih interaktivnih obrazovnih sadržaja za učenike sedmih i osmih razreda izpredmeta fizika. Računalni interaktivni obrazovni sadržaji mogu uspješno nadograditi postojede klasične nastavnematerijale (udžbenik, vježbenicu, zbirku zadataka, nastavne listide itd.). Cilj razvoja modela interaktivnih obrazovnihsadržaja je omoguditi učenicima kvalitetan i kontinuiran rad u školi kao i samostalan rad kod kude. Interaktivnisadržaji usmjereni su na specifične i ciljane nastavne teme koje se uz pomod multimedijskih interaktivnih sadržajajednostavnije, lakše, a ponekad i brže, usvajaju kako na nastavi tako i kod kude te omoguduju učenicima dasamostalno provjeravaju usvojeno znanje.Uvod U svakodnevnom okruženju potreba za multimedijskim interaktivnim obrazovnim nastavnim materijalimasvakim danom je sve izraženija, posebice u prirodnoj grupi predmeta poput fizike, kemije, biologije. Nastava izprirodoslovnih predmeta u osnovnoj školi ved duže vremena slovi kao teška, nerazumljiva i neprivlačna. Posljedice sutakve da se učenici sve manje odlučuju za studij prirodoslovnih i tehničkih znanosti, iako su potrebe za takvimstrukama iz dana u dan sve vede. Potreba za razvojem učeničke znatiželje i učeničkog istraživanja predstavlja ključanelement u prihvadanju prirodoslovnih predmeta. Da bi se taj trend preokrenuo, poželjno je u nastavu prirodoslovnihpredmeta uvesti uporabu digitalnih multimedijskih CD-a. Multimedijska nastava, uz uobičajeno gradivo, obuhvada iniz dodatnih materijala, poput ilustracija, simulacija, prezentacija, interaktivnih zadataka za provjeru znanja i slično. Neophodno je naglasiti da su zorni konstruktivni primjeri pokusi, računalne simulacije, promatranja u ljudskojokolini i prirodi, dokumentarni i edukativni filmski i televizijski materijali (induktivne metode poučavanja) temeljnitrend u nastavi (fizike i matematike).Interaktivni obrazovni materijali u suvremenoj nastavi fizike Interaktivni multimedijski CD je usmjeren prema problemskoj i istraživačkoj nastavi, ali usko povezan inadopunjen od strane udžbenika i vježbenice. U razvojnom projektu odabrane su po tri teme iz sedmog i osmograzreda osnovne škole koje učenicima metodički u detalje razrađuju, predočuju i sjedinjuju matematičke relacije(formule) s tabličnim i grafičkim prikazima određenih fizikalnih veličina. 1
 2. 2. Elektronički multimedijalni nastavni materijali iz fizike – Mladen Klaid Slika 1. Početno sučelje – FIZIKA 7 Elektronički multimedijski nastavni materijali na CD-u imaju za cilj:  usvajanje znanja o prirodnim zakonitostima računalnim programskim sadržajem i njihovu primjenu na pojedina sadržajna područja fizike;  upoznavanje suvremenih principa metodike nastave fizike u interakciji s računalom s ciljem unaprjeđenja kvalitete rada u nastave fizike u školi;  uporaba informatičkih sadržaja kao istraživačke podloge usmjerene na sadržaje fizike i proširenje učeničkog spoznaja;  jasnije razumijevanje fizikalnih zakonitosti i njihove primjene u svakodnevnom životu;  pokazati neke prednosti rada na računalu primjenom računalnih simulacija s ciljem zanimljivijeg i bržeg učenja pomodu računala; U interaktivnim sadržajima nalazi se po dvadesetak pomno razrađenih područja (slajdova) za uzastopneteme; „Elastična sila – sastavljanje i mjerenje sila - dinamometar“ u sedmom razredu i, također, na sličan način:„Gibanje – stalna brzina – elektromagnetsko tipkalo“ za osmi razred. U svakom trenutku i na svakom dijelu područja (tj. bilo kojeg slajda) na vidljivom se mjestu nalaze dostupneupute, kalkulator, rječnik pojmova–pojmovnik, poznati fizičari, trenutačni uspjeh učenika (broj točnih i netočnihodgovora) i linkovi koji vode na statistiku uspješnosti. Pri izradi slajdova posebno je bila pozornost na jednostavnost ifunkcionalnost u dizajnu, kao i na didaktičko-metodičke elemente sadržaja koji na kraju završavaju neobavezujudominteraktivnom provjerom znanja: „Statistika uspješnosti“ - s neograničenim brojem vradanja na neusvojene sadržaje. Slika 2-3. Sastavni dijelovi osnovnog sučelja – kalkulator, pojmovnik i poznati fizičari 2
 3. 3. Elektronički multimedijalni nastavni materijali iz fizike – Mladen Klaid U interakciji s ukupno 104 učenika - ispitanika sedmog razreda utvrđeno je da im je bilo potrebno 35-55minuta aktivnog učenja uz interaktivne sadržaje. Učenicima-ispitanicima osmog razreda, njih 117, bilo je potrebno45-75 minuta aktivnog učenja. Na kraju se učenicima putem 32 pitanja s pet ponuđenih odgovora, nudi mogudnostprovjere znanja, pri čemu točan odgovor nosi 2 boda, dok se na netočnom gubi 1 bod. Opisani interaktivni obrazovni sadržaji dolaze u CD izdanju koji de biti sastavni dijelovi udžbenika. Za izraduinteraktivnih obrazovnih sadržaja korišten je Adobe Flash aplikacija pri čemu su zahtjevi za računalom i ukupnozauzimanja memorije svedeni na minimum. Slika 4-5. Dio osnovnog sučelja FIZIKA 7 i 8 – interaktivnostPrimjeri iz prakse u primjeni interaktivnih obrazovnih sadržaja Nakon izrade pojedinih „izabranih tema“, koje su ponuđene na CD-u sprovedeno je istraživanje, uzsuglasnost Ministarstva prosvjete, obrazovanja i športa Republike Hrvatske1, u nekoliko statističkih odabranih školaGrada Zagreba od siječnja do ožujka 2010. godine na populaciji od 514 učenika i to u sedmim razredima 209 i uosmim razredima s 305 učenika.Prve povratne informacije ukazuju na važnost ovakvih multimedijskih nastavnih materijala. Računalni interaktivniobrazovni sadržaji uspješno nadograđuju postojede klasične nastavne materijale (pokus, udžbenik, vježbenicu,zbirku…). Oni su usmjereni na specifične nastavne teme (matematičke relacije, tablični i grafički prikaz međusobnihfizikalnih veličina) koje se uz pomod multimedijskih interaktivnih sadržaja jednostavnije i lakše usvajaju, a njimaučenici samostalno provjeravaju i usvajaju nova znanja.Zaključak Poučavanje učenika mora biti usmjereno na znanstveno-temeljne pojmove i metode, a ne samo na usvajanjui pamdenje informacija. Temeljni trend u nastavi fizike, matematike i drugih prirodoslovnih predmeta su zorno -konstruktivni primjeri (pokusi, računalne simulacije, promatranja u ljudskoj okolini i prirodi, dokumentarni i1 MZOŠ (Klasa: 602-02/10-03/00016; Urbroj: 533-10-10-0002 od 19. siječnja 2010. godine) 3
 4. 4. Elektronički multimedijalni nastavni materijali iz fizike – Mladen Klaidedukativni filmski i televizijski materijali – dakle: induktivne metode poučavanja, a sve to u velikoj mjeri pružajuinteraktivni obrazovni sadržaji na CD-ima iz fizike. Slika 6. Dio osnovno sučelje – statistika uspješnosti Takvi, dosad malo korišteni i nedostupni interaktivni nastavni sadržaji, uz pomod uporabe novih tehnologijaznatno pospješuju metode poučavanja u prirodoslovnim predmetima. Razvoj interaktivnih obrazovnih sadržajaukazao je na izgradnju sasvim novih metodičkih pristupa učenju koji omogudavaju učeniku samostalan rad u školi ikod kude. 4

×