Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
STPM/S942                    MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA         PEPERIKSAAN  SIJIL TINGGI PE...
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusanke arah memperkembangkan lagi potensi in...
PRAKATASukatan Pelajaran Geografi yang baharu ini digubal untuk menggantikan Sukatan Pelajaran Geografisedia ada yang tela...
KANDUNGAN      Sukatan Pelajaran 942 Geografi                       HalamanMatlamat      ...
SUKATAN PELAJARAN                     942 GEOGRAFIMatlamatSukatan pelajaran ini bertujuan untuk mening...
(d) Domain sosial, iaitu membolehkan pelajar   (i) meningkatkan kemahiran berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan...
Penggal 1                Waktu       Tajuk                 Hasil Pembelajaran    ...
Waktu      Tajuk                  Hasil Pembelajaran         Catatan            ...
Waktu   Tajuk                  Hasil Pembelajaran         Catatan            Penga...
WaktuTajuk             Hasil Pembelajaran       Catatan    Pengajaran           (i) mengh...
Waktu   Tajuk                Hasil Pembelajaran          Catatan           Pengajar...
Waktu     Tajuk                    Hasil Pembelajaran         Catatan           ...
Waktu   Tajuk                 Hasil Pembelajaran         Catatan            Pengaj...
Waktu Tajuk                  Hasil Pembelajaran        Catatan          Pengajaran  ...
Waktu Tajuk                   Hasil Pembelajaran        Catatan           Pengajaran ...
Waktu    Tajuk                Hasil Pembelajaran         Catatan           Pengajar...
Waktu    Tajuk                   Hasil Pembelajaran          Catatan            ...
Waktu      Tajuk                 Hasil Pembelajaran         Catatan             ...
Waktu Tajuk                   Hasil Pembelajaran         Catatan           Pengajaran...
Waktu Tajuk                 Hasil Pembelajaran          Catatan         Pengajaran  ...
Penggal 2               Waktu      Tajuk                Hasil Pembelajaran      ...
Waktu    Tajuk                 Hasil Pembelajaran       Catatan            Pengajaran...
Waktu      Tajuk                 Hasil Pembelajaran         Catatan            ...
Waktu    Tajuk                Hasil Pembelajaran          Catatan            Pengaja...
Waktu      Tajuk                 Hasil Pembelajaran        Catatan              ...
WaktuTajuk             Hasil Pembelajaran         Catatan    Pengajaran             ...
Waktu   Tajuk                   Hasil Pembelajaran         Catatan             P...
Waktu      Tajuk                  Hasil Pembelajaran         Catatan            ...
WaktuTajuk            Hasil Pembelajaran      Catatan    Pengajaran           (c) menjelask...
Waktu    Tajuk                  Hasil Pembelajaran        Catatan             Peng...
Waktu   Tajuk                 Hasil Pembelajaran         Catatan           Pengaja...
Waktu    Tajuk                 Hasil Pembelajaran        Catatan             Pengaja...
Sukatan pelajaran geografi stpm
Sukatan pelajaran geografi stpm
Sukatan pelajaran geografi stpm
Sukatan pelajaran geografi stpm
Sukatan pelajaran geografi stpm
Sukatan pelajaran geografi stpm
Sukatan pelajaran geografi stpm
Sukatan pelajaran geografi stpm
Sukatan pelajaran geografi stpm
Sukatan pelajaran geografi stpm
Sukatan pelajaran geografi stpm
Sukatan pelajaran geografi stpm
Sukatan pelajaran geografi stpm
Sukatan pelajaran geografi stpm
Sukatan pelajaran geografi stpm
Sukatan pelajaran geografi stpm
Sukatan pelajaran geografi stpm
Sukatan pelajaran geografi stpm
Sukatan pelajaran geografi stpm
Sukatan pelajaran geografi stpm
Sukatan pelajaran geografi stpm
Sukatan pelajaran geografi stpm
Sukatan pelajaran geografi stpm
Sukatan pelajaran geografi stpm
Sukatan pelajaran geografi stpm
Sukatan pelajaran geografi stpm
Sukatan pelajaran geografi stpm
Sukatan pelajaran geografi stpm
Sukatan pelajaran geografi stpm
Sukatan pelajaran geografi stpm
Sukatan pelajaran geografi stpm
Sukatan pelajaran geografi stpm
Sukatan pelajaran geografi stpm
Sukatan pelajaran geografi stpm
Sukatan pelajaran geografi stpm
Sukatan pelajaran geografi stpm
Sukatan pelajaran geografi stpm
Sukatan pelajaran geografi stpm
Sukatan pelajaran geografi stpm
Sukatan pelajaran geografi stpm
Sukatan pelajaran geografi stpm
Sukatan pelajaran geografi stpm
Sukatan pelajaran geografi stpm
Sukatan pelajaran geografi stpm
Sukatan pelajaran geografi stpm
Sukatan pelajaran geografi stpm
Sukatan pelajaran geografi stpm
Sukatan pelajaran geografi stpm
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sukatan pelajaran geografi stpm

2,151 views

Published on

 • Be the first to comment

Sukatan pelajaran geografi stpm

 1. 1. STPM/S942 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) GEOGRAFI Sukatan Pelajaran dan Kertas Soalan ContohSukatan pelajaran ini digunakan mulai sesi 2012/2013 dan tahun-tahun seterusnya sehingga diberitahu. 1
 2. 2. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusanke arah memperkembangkan lagi potensi individu secaramenyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yangseimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi,dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhankepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyatMalaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia,bertanggungjawab, berketerampilan, dan berkeupayaanmencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbanganterhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,masyarakat dan negara.” 2
 3. 3. PRAKATASukatan Pelajaran Geografi yang baharu ini digubal untuk menggantikan Sukatan Pelajaran Geografisedia ada yang telah digunakan semenjak peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia pada tahun2007. Sukatan pelajaran yang baharu ini akan mula digunakan pada tahun 2012. Peperiksaan SijilTinggi Persekolahan Malaysia pada tahun tersebut akan menjadi peperiksaan pertama yangmenggunakan sukatan pelajaran ini. Penggubalan semula Sukatan Pelajaran Geografi ini mengambilkira perubahan yang hendak dilakukan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia terhadap sistem peperiksaanSijil Tinggi Persekolahan Malaysia yang sedia ada. Melalui sistem peperiksaan yang baharu ini,pengajian di tingkatan enam akan dibahagikan kepada tiga penggal dan calon akan mendudukipeperiksaan pada setiap akhir penggal. Tujuan utama Majlis Peperiksaan Malaysia memperkenalkansistem peperiksaan yang baharu ini adalah untuk memperbaiki orientasi pengajaran dan pembelajarandi tingkatan enam supaya tidak jauh berbeza dengan orientasi pengajaran dan pembelajaran di kolejdan universiti.Dalam mengemaskinikan Sukatan Pelajaran Geografi yang baharu ini, tidak banyak berlakuperubahan dalam aspek isi kandungan kerana isi kandungannya telah digubal mengikut keperluansemasa ketika dikemaskinikan pada tahun 2006. Perkara utama yang diberi penumpuan ialah daripadaaspek penyusunan semula tajuk-tajuk yang sedia ada kepada tiga bahagian iaitu mengikut sistempenggal. Dalam Sukatan Pelajaran Geografi yang baharu ini, pelajar akan belajar maksimum duatopik sahaja bagi setiap kertas dalam setiap penggal persekolahan.Selain itu, Sukatan Pelajaran Geografi ini telah mewajibkan pelajar sekolah menjalankan kajian luar.Aspek ini penting kerana melalui kajian luar, calon bukan sahaja belajar untuk menguasai ilmutertentu tetapi juga akan dapat menerapkan kemahiran insaniah ke dalam diri mereka. Pengalaman iniakan membantu calon dalam melaksanakan kajian luar pada peringkat yang lebih tinggi pada masahadapan kerana pelajar yang mengikuti bidang geografi di universiti juga perlu menjalankan kajianluar. Kajian Luar Geografi STPM ini sangat bersesuaian dengan program geografi di universiti yangmewajibkan pelajar mengikuti kajian luar.Sukatan pelajaran ini mengandungi tajuk, waktu pengajaran, dan hasil pembelajaran mengikutpenggal, di samping bentuk peperiksaan, pemerihalan prestasi, dan soalan contoh.Usaha untuk mengemas kini Sukatan Pelajaran Geografi ini telah dilaksanakan oleh JawatankuasaSukatan Pelajaran Geografi STPM yang dipengerusikan oleh Y. Bhg. Profesor Dr. Katiman binRostam dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Jawatankuasa ini dianggotai oleh beberapa orangpensyarah dari universiti tempatan, guru yang mengajar di sekolah serta pegawai dari PusatPerkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. Bagi pihak Majlis PeperiksaanMalaysia, saya merakamkan ucapan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepadajawatankuasa ini atas khidmat yang telah diberikan. Oleh yang demikian, adalah menjadi harapanMajlis Peperiksaan Malaysia agar sukatan pelajaran ini menjadi panduan kepada guru dan calondalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Semoga pelaksanaan sukatan pelajaran iniberjaya mencapai matlamatnya.Ketua EksekutifMajlis Peperiksaan Malaysia 3
 4. 4. KANDUNGAN Sukatan Pelajaran 942 Geografi HalamanMatlamat 1Objektif 1–2Kandungan Penggal 1 3 – 16 Penggal 2 17 – 28 Penggal 3 29 – 40Kajian Luar 41 – 42Skim Pentaksiran 43 – 44Senarai Rujukan 45 – 46Kertas Soalan Contoh: Kertas 1 47 – 52 Kertas 2 53 – 62 Kertas 3 63 – 68 Kertas 4 69 – 70 Kertas 5 71 – 76 4
 5. 5. SUKATAN PELAJARAN 942 GEOGRAFIMatlamatSukatan pelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kefahaman pelajar tentangkonsep, prinsip, proses, dan kemahiran terkini dalam bidang geografi serta kedinamikan hubunganantara manusia dengan alam sekitar bagi membolehkan mereka melanjutkan pelajaran ke peringkatyang lebih tinggi. Selain itu, sukatan ini juga menyediakan pelajar dengan ilmu dan kemahiran untukkerjaya, mencernakan kepekaan terhadap keperluan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar yangberterusan, di samping menanam semangat patriotisme dan nilai-nilai murni.ObjektifObjektif sukatan pelajaran ini terbahagi kepada empat domain:(a) Domain kognitif, iaitu membolehkan pelajar (i) meningkatkan pengetahuan tentang konsep, prinsip, dan proses dalam Geografi Alam Sekitar Fizikal dan Geografi Alam Sekitar Manusia secara bersepadu dan pada pelbagai skala; (ii) meningkatkan kefahaman tentang saling bergantung antara elemen-elemen dan proses- proses alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia sebagai satu sistem dan bukannya berasaskan pembahagian aspek-aspek secara berasingan; (iii) menerangkan peranan manusia sebagai agen perubahan kepada sistem-sistem dalam alam sekitar selain fenomena semula jadi, serta meningkatkan kesedaran yang mendalam tentang kedinamikan hubungan sesama manusia dan manusia dengan alam sekitar; (iv) membuat sintesis dan penilaian dengan bantuan kaedah-kaedah kemahiran geografi yang tepat di dalam dan di luar bilik darjah; (v) berfikir secara kritis dan kreatif dalam mempersembahkan sesuatu penghujahan secara tersusun, padat, dan jitu dengan menggunakan laras geografi; (vi) memahami kepentingan hubung kait negara Malaysia dengan negara-negara lain di dunia.(b) Domain psikomotor, iaitu membolehkan pelajar (i) meningkatkan kemahiran menjalankan kajian luar sehingga dapat menghasilkan laporan kajian luar; (ii) meningkatkan kemahiran mempersembah, mentafsir, dan menganalisis data geografi dalam bentuk jadual, gambar rajah (graf, carta, dan peta), dan foto; (iii) mencerap dan mengkaji fenomena geografi yang menjadi isu semasa; (iv) mengorganisasi, mengurus masa, dan mengendalikan aktiviti; (v) meningkatkan kemahiran menggunakan komputer.(c) Domain afektif, iaitu membolehkan pelajar (i) menyedari, menghayati, dan melibatkan diri secara langsung dalam proses pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar secara berterusan; (ii) menghargai dan mencintai negara Malaysia serta alam sekitarnya; (iii) meningkatkan kesedaran pembelajaran sepanjang hayat; (iv) meningkatkan kesedaran beretika dan rasa bertanggungjawab. 1
 6. 6. (d) Domain sosial, iaitu membolehkan pelajar (i) meningkatkan kemahiran berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan berkesan; (ii) meningkatkan kemahiran bekerja berpasukan; (iii) meningkatkan kemahiran kepimpinan dan berkumpulan; (iv) meningkatkan kemahiran silang budaya. 2
 7. 7. Penggal 1 Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran BAHAGIAN A: GEOGRAFI ALAM SEKITAR FIZIKAL 1 Sistem bumi 12 1.1 Konsep sistem 1 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan konsep sistem; Menggunakan gambar rajah dan (b) menerangkan konsep sistem animasi pelbagai dalam konteks persekitaran sistem fizikal. 1.2 Sistem suria 1 Calon seharusnya dapat: (a) menerangkan sistem suria dalam Menggunakan Galaksi Bima Sakti, dan sistem gambar rajah dan bumi sebagai satu planet yang animasi kedudukan memperoleh tenaga dari dan pergerakan matahari. bumi dalam sistem suria 1.3 Kedudukan bumi 4 Calon seharusnya dapat: dalam sistem suria (a) menyatakan bumi sebagai satu planet berbentuk sfera; (b) menerangkan putaran bumi di atas paksinya yang condong dan peredarannya mengelilingi matahari; (c) menjelaskan kesan putaran dan peredaran bumi; (d) menjelaskan kejadian empat musim dan pengaruhnya terhadap unsur fizikal dan aktiviti manusia. 1.4 Tenaga 2 Calon seharusnya dapat: 1.4.1 Konsep (a) mentakrifkan konsep tenaga; tenaga (b) mengenal pasti punca dan jenis tenaga; 1.4.2 Punca dan (c) membezakan tenaga eksogenik jenis tenaga dengan tenaga endogenik. 3
 8. 8. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran 1.5 Peranan tenaga 4 Calon seharusnya dapat: suria terhadap (a) menghuraikan peranan bahangan Menggunakan proses fizikal dan suria terhadap tumbuh- gambar rajah hidupan di bumi tumbuhan, manusia, dan haiwan; kitaran yang menunjukkan aliran (b) menjelaskan kesan bahangan tenaga suria terhadap proses fizikal (kitaran hidrologi, geomorfologi, dan atmosfera).2 Sistem Geomorfologi 48 2.1 Pengenalan 2 Calon seharusnya dapat: kepada proses (a) menerangkan proses Menggunakan geomorfologi geomorfologi (luluhawa, gambar rajah bagi hakisan, pergerakan jisim, menerangkan pengangkutan, dan proses pemendapan). geomorfologi 2.2 Konfigurasi 2 Calon seharusnya dapat: Menggunakan bentuk bumi maklumat daripada (a) menghuraikan struktur dan gambar rajah, peta, kandungan lapisan bumi; dan gambar foto (b) mengenal pasti taburan daratan dan lautan; 2.2.1 Batuan 2 (c) menyatakan jenis batuan (igneus, enapan, dan metamorfosis); (d) menghuraikan proses pembentukan jenis batuan; (e) menjelaskan perkaitan antara jenis batuan dengan konfigurasi bentuk bumi; (f) mengenal pasti kepentingan batuan sebagai sumber alam; 2.2.2 Proses 4 (g) menyatakan konsep dan proses endogenetik endogenik; (h) menjelaskan proses pembentukan bentuk bumi lipatan dan kesannya; (i) menjelaskan proses pembentukan bentuk bumi gelinciran dan kesannya; 4
 9. 9. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran (j) menjelaskan proses pembentukan bentuk bumi gunung berapi dan kesannya; 2.2.3 Hanyutan 4 (k) menyatakan Teori Hanyutan benua Benua (Teori Awal, Teori Peluasan Dasar Lautan, dan Teori Tektonik Plat); (l) menghuraikan Teori Tektonik Plat; (m) menghuraikan taburan dan bukti kejadian hanyutan benua.2.3 Pembentukan Calon seharusnya dapat: landskap di kawasan tropika lembap 2.3.1 Luluhawa 4 (a) menghuraikan jenis serta proses Pengenalan kepada luluhawa fizikal (mekanikal), skala dunia dan kimia, dan biologi; penekanan kepada proses (b) menghuraikan faktor yang geomorfologi yang mempengaruhi luluhawa (iklim, dominan di tumbuh-tumbuhan, jenis batuan, kawasan tropika mikroorganisma, aktiviti lembap manusia, dan masa); (c) menjelaskan kesan luluhawa terhadap pembentukan landskap dan aktiviti manusia; 2.3.2 Pergerakan 4 (d) menyatakan jenis pergerakan jisim jisim (aliran cepat dan aliran perlahan); (e) menghuraikan proses pergerakan jisim; (f) menjelaskan faktor yang mempengaruhi pergerakan jisim (kecerunan, jenis batuan, hujan, litupan tumbuhan, gerakan tektonik, dan tindakan manusia); 2.3.3 Lembangan 10 (g) menjelaskan kesan pergerakan saliran jisim terhadap alam sekitar fizikal dan aktiviti manusia; (h) menyatakan konsep lembangan saliran; 5
 10. 10. WaktuTajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran (i) menghuraikan proses hakisan permukaan (hakisan percikan, kepingan, galir, dan galur); (j) menghuraikan jenis hakisan sungai (melebar, mendalam, dan mengundur); (k) menghuraikan cara hakisan sungai (hidraul, lelasan/geselan, lagaan, dan larutan); (l) menghuraikan faktor yang mempengaruhi hakisan sungai (isi padu dan halaju air, kecerunan, bentuk alur, jenis batuan, dan bahan muatan); (m) mengenal pasti bentuk dan menjelaskan proses pembentukan bentuk muka bumi hakisan sungai (air terjun, jeram, lubuk, gaung, dan lurah); (n) menghuraikan cara pengangkutan sungai (golekan, loncatan, ampaian, larutan, dan apungan); (o) menghuraikan faktor yang mempengaruhi pengangkutan sungai (tenaga, cerun, kekasaran alur, halangan, bentuk alur, saiz, dan jenis bahan); (p) menghuraikan faktor yang mempengaruhi pemendapan sungai (isi padu air, halaju air, kecerunan, bentuk alur, jenis batuan, bahan muatan, dan halangan); (q) mengenal pasti bentuk dan menjelaskan proses pembentukan bentuk muka bumi pemendapan sungai (dataran banjir, delta, tasik ladam, dan tetambak); (r) menjelaskan pengaruh bentuk muka bumi hakisan dan pemendapan sungai terhadap aktiviti manusia; 6
 11. 11. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran 2.3.4 Pinggir 8 (s) menyatakan konsep pinggir pantai pantai dan pantai seimbang; (t) menghuraikan cara hakisan pantai (hidraul, lelasan, geseran, larutan, dan lagaan); (u) menghuraikan faktor yang mempengaruhi hakisan pantai (ombak, pantai, arus, bahan mendak, batuan, dan cerun pantai); (v) mengenal pasti bentuk dan menjelaskan proses pembentukan muka bumi pinggir pantai (tebing tinggi, batu bonjol, tanjung, dan teluk); (w) menghuraikan cara pengangkutan bahan pantai (hanyutan pesisir pantai, golekan, dan seretan); (x) menghuraikan faktor yang mempengaruhi proses pengangkutan bahan di pinggir pantai (tenaga, arus, ombak, pasang surut, cerun, halangan, orientasi pantai, saiz bahan, dan jenis bahan); (y) menghuraikan faktor yang mempengaruhi proses pemendapan (tenaga, arus dan ombak, kecerunan, angin, pasang surut, tumbuhan, orientasi pantai, jenis dan saiz bahan mendak, dan tindakan manusia); (z) menjelaskan pengaruh bentuk muka bumi hakisan dan pemendapan pantai terhadap aktiviti manusia.2.4 Kaitan sistem 2 Calon seharusnya dapat: Kepentingan sistem geomorfologi geomorfologi (a) menjelaskan kaitan sistem dengan manusia kepada kehidupan geomorfologi dengan aktiviti manusia manusia (pertanian, petempatan, pelancongan, perlombongan, Tanah tinggi, tanah pengangkutan, dan pamah, pantai, perindustrian). sungai, dan gunung berapi mempengaruhi aktiviti manusia 7
 12. 12. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran 2.5 Kemahiran amali 6 Calon seharusnya dapat: sistem (a) mentafsir peta topografi, peta geomorfologi lakar, dan gambar foto; (b) mengira keluasan, lampauan tegak, kecerunan, dan relief bandingan; (c) melukis profil rentas dan profil panjang sungai, dan keratan rentas bentuk muka bumi; (d) menginterpolasi, memplot, dan mentafsir garisan kontur; (e) mentafsir ciri muka bumi dan saliran; (f) menjelaskan kaitan sistem geomorfologi dengan guna tanah.BAHAGIAN B:GEOGRAFI ALAMSEKITAR MANUSIA1 Penduduk 30 1.1 Konsep penduduk 2 Calon seharusnya dapat: 1.1.1 Penduduk (a) menyatakan konsep penduduk Kualiti penduduk sebagai sebagai sumber manusia yang merujuk kepada sumber diukur secara taraf pendidikan, kemahiran, (i) kuantiti (bilangan/saiz); kesihatan, dan (ii) umur dan jantina; sikap (iii) kualiti. 1.1.2 Penduduk (b) menjelaskan peranan manusia Kualiti penduduk sebagai agen sebagai agen perubahan melalui menentukan tahap perubahan aktiviti sosioekonomi pembangunan (i) perubahan sosioekonomi; sesebuah negara (ii) perubahan landskap fizikal Wilayah dunia dan empat sistem fizikal merujuk kepada (geomorfologi, atmosfera, Asia, Afrika, hidrologi, dan ekologi; Eropah, Amerika (iii) perubahan landskap Utara, Amerika budaya (petempatan, guna Selatan, dan tanah, pengangkutan, dan Oceania lain-lain hasil gubahan manusia). 8
 13. 13. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran1.2 Taburan penduduk 6 Calon seharusnya dapat: 1.2.1 Taburan (a) mengenal pasti pola taburan Penekanan kepada penduduk dan kepadatan penduduk ketakseimbangan dunia mengikut wilayah dunia dan taburan penduduk mengikut negara Malaysia; negara Malaysia wilayah 1.2.2 Kemahiran (b) menerangkan faktor yang Penekanan kepada amali mempengaruhi data taburan ketakseimbangan taburan penduduk Malaysia penduduk wilayah dunia dan negara Malaysia; (c) mengira kepadatan penduduk mengikut wilayah dunia, Asia Tenggara, dan negeri-negeri di Malaysia; (d) melukis, melabel, dan Gambar rajah mempersembahkan data meliputi graf, carta, taburan penduduk dalam dan rajah bentuk jadual, gambar rajah, dan peta tematik; (e) mentafsir peta dan Peta tematik ialah menganalisis data taburan peta koroplet/lorek penduduk dari segi sebab dan dan peta titik kesan perbezaan taburan terhadap pembangunan sosioekonomi ruangan.1.3 Pertumbuhan 10 Calon seharusnya dapat: penduduk 1.3.1 Pertumbuhan (a) membandingkan trend Perbandingan penduduk pertumbuhan penduduk merujuk kepada dunia mengikut wilayah dunia dan persamaan dan negara Malaysia perbezaan (i) pertambahan/perubahan; (ii) kadar pertumbuhan tahunan. 9
 14. 14. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran (b) menghitung kadar Membezakan pertumbuhan tahunan konsep penduduk wilayah dunia dan pertambahan/ negara Malaysia dengan perubahan dan formula berikut: pertumbuhan r 1/n Log e (Pn / Po) 10; penduduk (c) menganggarkan dan r Kadar meramalkan jumlah penduduk pertumbuhan di sesebuah kawasan; n Bilangan tahun Pn Penduduk tahun semasa Po Penduduk tahun asas1.3.2 Faktor (d) menghuraikan bagaimana pertumbuhan proses pertumbuhan penduduk penduduk berlaku, iaitu (i) pertumbuhan semula jadi (kelahiran – kematian); (ii) pertumbuhan penduduk (kelahiran – kematian + migrasi bersih). (e) menilaikan faktor yang Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mempengaruhi penduduk, iaitu (sosial, ekonomi, (i) kadar kelahiran; dan dasar kerajaan) (ii) kadar kematian; Menilai faktor merujuk kepada (iii) migrasi. kepentingan sesuatu faktor berbanding faktor yang lain1.3.3 Kemahiran (f) mengira, melukis, dan Skala dunia, amali mempersembahkan data wilayah, dan perubahan dan pertumbuhan negara penduduk dalam bentuk jadual Gambar rajah dan gambar rajah meliputi graf, carta, (i) kadar kelahiran; dan rajah (ii) kadar kematian; (iii) kadar migrasi bersih; (iv) kadar pertumbuhan penduduk. 10
 15. 15. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran (g) mentafsir jadual dan gambar Mentafsir rajah berkenaan; bermaksud menerangkan ciri, pola, dan trend yang ditunjukkan oleh data dalam jadual atau gambar rajah1.3.4 Kesan (h) mengenal pasti kesan positif Contoh negara pertumbuhan dan kesan negatif pertumbuhan maju seperti Jepun, penduduk penduduk terhadap ciri Amerika Syarikat, demografi dan status dan Sweden sosioekonomi; (i) membandingkan kesan Contoh negara pertumbuhan penduduk sedang membangun terhadap ciri demografi dan seperti Malaysia, status sosioekonomi antara Brazil, dan India negara maju dengan negara sedang membangun; (j) menjelaskan proses penuaan Ciri demografi penduduk dan kesannya ialah kadar terhadap ciri demografi serta kelahiran, kadar status sosioekonomi sesebuah kematian, umur, negara; jantina, jangka hayat, dan nisbah tanggungan1.3.5 Kemahiran (k) mentafsir ciri demografi dan Bentuk piramid amali sosioekonomi bagi ketiga-tiga penduduk bentuk piramid penduduk; progresif, (l) melukis pelbagai bentuk rajah perantaraan, dan piramid penduduk; regresif1.3.6 Penduduk dan (m) menerangkan model peralihan Menerangkan pembangunan demografi; konsep dan peringkat-peringkat peralihan dalam model peralihan demografi (n) menganalisis kaitan antara Analisis bermaksud pertumbuhan penduduk menjelaskan dengan tahap pembangunan hubung kait antara sosioekonomi antara wilayah pertumbuhan dunia atau sesebuah negara. penduduk dengan tahap pembangunan sosioekonomi mengikut wilayah dunia atau sesebuah negara 11
 16. 16. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran1.4 Migrasi 6 Calon seharusnya dapat: (a) mengenal pasti jenis dan Migrasi melibatkan menghuraikan pola migrasi migrasi kekal, dalaman negara Malaysia serta sementara, dan migrasi antarabangsa semasa bermusim dari segi (i) arah aliran (dari mana Arah aliran migrasi ke mana); dalaman • desa – bandar (ii) isi padu aliran (jumlah- • bandar – bandar banyak/sedikit); • bandar – desa • desa – desa (iii) komposisi aliran. Komposisi aliran • jantina • umur • taraf pendidikan (b) menilai faktor yang Menilai merujuk mempengaruhi migrasi kepada kepentingan dalaman dan migrasi sesuatu faktor antarabangsa semasa dari segi berbanding dengan faktor yang lain (i) ekonomi; (ii) sosial; (iii) dasar kerajaan; (iv) politik; (v) bencana alam. (c) menjelaskan kesan migrasi Kesan positif dan dalaman dan migrasi negatif terhadap antarabangsa semasa; kawasan/negara asal dan kawasan/ negara destinasi 1.4.1 Kemahiran (a) mengira, melukis, dan Gambar rajah amali mempersembahkan data termasuklah carta, migrasi dalaman serta migrasi graf, dan rajah antarabangsa dalam bentuk jadual, gambar rajah, dan peta aliran; (b) mentafsirkan jadual, gambar rajah, dan peta aliran migrasi. 12
 17. 17. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran1.5 Penduduk dan 6 Calon seharusnya dapat: sumber alam 1.5.1 Pengenalan (a) menghuraikan konsep dan Alam sekitar fizikal umum jenis sumber alam; ialah asas kepada komponen sumber alam (b) mengenal pasti komponen alam sekitar alam sekitar yang meliputi fizikal empat sistem, iaitu (i) biosfera (sistem ekologi) Contoh: semua jenis flora dan fauna (ii) litosfera (sistem Contoh: mineral geomorfologi) dan tanah (iii) hidrosfera (sistem Contoh: air hidrologi) permukaan dan marin (iv) atmosfera (sistem Contoh: udara dan atmosfera). angin 1.5.2 Alam sekitar (c) menghuraikan hubungkait Manusia fizikal sebagai antara manusia dengan sumber memerlukan sumber alam alam dari segi kepentingan sumber alam untuk sumber alam kepada manusia; kehidupan dan kemajuan 1.5.3 Daya tampung (d) menghuraikan konsep daya sosioekonomi persekitaran tampung sumber alam dalam Penerokaan sumber fizikal konteks keseimbangan bagi memenuhi ekosistem; keperluan kehidupan dan pembangunan berterusan (e) menjelaskan bagaimana Keseimbangan keseimbangan ekosistem dapat ekosistem dapat menjamin daya tampung dicapai melalui sumber alam yang berterusan usaha (kelestarian sumber); pembangunan berterusan, (f) mencadangkan pelbagai pemeliharaan dan langkah perundangan dan pemuliharaan bukan perundangan bagi sumber alam, mengurangkan masalah penerokaan dan lebihan dan kurangan penggunaan penduduk serta kekurangan sumber alam yang bekalan sumber alam. berhemah, serta pengurusan sumber yang berkesan 13
 18. 18. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran2 Transformasi Desa dan 30 Pembandaran 2.1 Transformasi desa 10 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan konsep Transformasi desa transformasi desa; merujuk kepada perubahan (b) menghuraikan strategi sosioekonomi desa pembangunan desa yang melalui proses meliputi pemodenan guna (i) pembangunan insitu; tanah, kemudahan (ii) Pembangunan Pertanian asas, Bersepadu (IADP); pengangkutan, komunikasi, (iii) pembangunan wilayah; kegiatan ekonomi, (iv) perindustrian desa; pendidikan, dan kesihatan (c) menjelaskan proses perubahan desa melalui (i) saling kebergantungan desa-bandar; (ii) pembandaran desa; (iii) perancangan desa (pusat pertumbuhan desa); (iv) pemodenan sosioekonomi desa. 2.2 Bandar dan 20 Calon seharusnya dapat: pembandaran 2.2.1 Pengertian (a) mendefinisikan maksud bandar Klasifikasi bandar bandar dan dan proses pembandaran; berdasarkan saiz di pembandaran Malaysia: bandar (b) menghuraikan jenis dan ciri kecil (≤ 30,000), bandar (bandar raya global, bandar sederhana metropolis, bandar primat, dan (30,000 – 500,000), bandar raya mega); bandar besar (500,000 – 1,000,000), dan bandar raya metropolitan (≥ 1,000,000) 14
 19. 19. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran (c) memerihalkan pola Pola pembandaran pembandaran; merujuk kepada perubahan saiz dan bilangan bandar, pertumbuhan penduduk bandar, dan perubahan sosioekonomi bandar (d) menilai faktor yang Faktor sejarah, mempengaruhi proses ekonomi, dasar pembandaran; kerajaan, sosial, kemudahan asas, dan demografi2.2.2 Peranan (e) mengenal pasti peranan bandar Peranan bandar bandar dalam dalam pembangunan sesebuah bergantung kepada pembangunan negara, iaitu jenis dan saiz bandar (i) pusat pemasaran; (ii) pusat pekerjaan; (iii) pusat pemodenan; (iv) kemudahan kesihatan; (v) pembentukan golongan menengah; (vi) pembauran inovasi; (f) membandingkan peranan bandar besar, bandar sederhana, dan bandar kecil di Malaysia;2.2.3 Kesan (g) menghuraikan kesan Skala negara transformasi transformasi desa dan Malaysia desa dan pembandaran terhadap guna pembandaran tanah, penduduk, dan terhadap sosioekonomi dari segi penduduk dan (i) kepadatan penduduk; alam sekitar (ii) perubahan pekerjaan; (iii) peningkatan taraf hidup; (iv) perumahan; (v) kemiskinan bandar; (vi) migrasi desa-bandar; (vii) kesesakan lalu lintas; 15
 20. 20. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran (viii) masalah sosial; (ix) perubahan guna tanah; (h) menjelaskan kesan Peningkatan suhu transformasi desa dan setempat, hakisan, pembandaran terhadap alam tanah runtuh dan sekitar yang meliputi tanah tandus, banjir dan banjir kilat, (i) kemerosotan kualiti ancaman alam sekitar; kepupusan kepelbagaian biologi, kemusnahan habitat, dan rantaian makanan (ii) pencemaran alam Pencemaran udara, sekitar; air, tanih, bau, bunyi, sampah sarap, dan pencemaran sisa toksik2.2.4 Kemahiran (i) mengira dan Gambar rajah amali mempersembahkan data termasuklah carta, transformasi desa dan graf, dan rajah pembandaran dalam bentuk jadual, gambar rajah, dan peta; (j) mentafsir jadual, gambar rajah, Pentafsiran dan peta; mencakupi menentukan (k) mentafsir peta topografi dari kedudukan tempat aspek landskap budaya, iaitu berdasarkan grid (i) guna tanah pertanian; dan mata angin, (ii) pola petempatan; mengenal pasti simbol untuk (iii) pengangkutan; menentukan aras (iv) kemudahan sosial; ketinggian, pola, dan jenis (l) menjelaskan sebab dan kesan, Calon digalakkan pola, trend, dan arah alir melayari Internet daripada jadual, gambar rajah, seperti Google dan peta yang dihasilkan. Earth sebagai pendedahan kepada konsep asas Sistem Maklumat Geografi (GIS) dan penderiaan jauh 16
 21. 21. Penggal 2 Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran BAHAGIAN A: GEOGRAFI ALAM SEKITAR FIZIKAL 3 Sistem Atmosfera 40 3.1 Struktur dan 2 Calon seharusnya dapat: kandungan atmosfera (a) menyatakan struktur dan kandungan atmosfera; (b) menghuraikan ciri struktur dan kandungan atmosfera. 3.2 Cuaca dan iklim 12 Calon seharusnya dapat: (a) menyatakan konsep cuaca dan iklim; (b) menghuraikan unsur cuaca dan Bahangan suria iklim (bahangan suria, juga merujuk bahangan bumi, suhu, kepada bahangan kerpasan, kelembapan, tekanan matahari udara, angin, dan litupan awan); (c) menyatakan konsep imbangan Bahangan bumi bahangan; juga merujuk kepada bahangan (d) menghuraikan proses terestrial pemindahan haba; (e) menghuraikan taburan suhu secara menegak dan mendatar; (f) menyatakan konsep Kelembapan kelembapan udara; bandingan dan kelembapan mutlak (g) menghuraikan konsep kestabilan udara; Proses adiabatik/ (h) menghuraikan proses sejatan, kestabilan udara pemeluwapan, pembentukan kadar tukaran awan, dan kerpasan; adiabatik (i) menghuraikan jenis kerpasan kadar tukaran (hujan perolakan dan hujan sekitaran orografik); 17
 22. 22. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran (j) menghuraikan tekanan udara Angin wilayah dan dan edaran umum atmosfera; angin tempatan bayu darat dan bayu laut, angin pergunungan, angin lintang, angin monsun, dan badai selari (Angin Sumatera) (k) menghuraikan gangguan Siklon tropika dan atmosfera. tornado3.3 Kaitan sistem 6 Calon seharusnya dapat: atmosfera dengan manusia (a) menjelaskan pengaruh cuaca Pengaruh positif dan iklim terhadap aktiviti dan negatif iklim manusia; dan cuaca terhadap aktiviti manusia Perbincangan pada skala dunia dan penekanan kepada skala tempatan (b) menghuraikan fenomena iklim Kesan terhadap (banjir, kemarau, siklon manusia tropika, tornado, dan El Niño seperti kemusnahan dan La Niña). infrastruktur, kemusnahan bentuk muka bumi, dan ekonomi Siklon tropika terdiri daripada taufan dan hurikan3.4 Perubahan iklim 6 Calon seharusnya dapat: (a) menghuraikan konsep perubahan iklim; (b) menjelaskan punca dan kesan rumah hijau yang menyebabkan pemanasan global; (c) menjelaskan punca dan kesan penipisan dan kebocoran lapisan ozon; 18
 23. 23. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran (d) menjelaskan kesan perubahan iklim terhadap alam sekitar fizikal dan aktiviti manusia. 3.5 Mikro iklim bandar 6 Calon seharusnya dapat: (a) menghuraikan konsep mikro Merujuk kepada iklim bandar; kajian kes seperti pulau haba bandar, (b) menjelaskan kesan perubahan pulau sejuk, mikro iklim bandar terhadap pencemaran udara, alam sekitar fizikal dan alam jerebu, dan hujan sekitar manusia. asid 3.6 Kemahiran amali 8 Calon seharusnya dapat: sistem atmosfera (a) mengira data, memplot, melukis, dan mentafsir peta garisan senilai, iaitu garisan sesuhu (isoterma), garisan sehujan (isohyet), dan garisan setekanan udara (isobar); (b) mengira data, melukis, dan Carta cuaca mentafsir graf dan carta cuaca merujuk kepada serta kaitannya dengan aktiviti rajah tiupan angin, manusia. graf bulatan, graf garis, dan graf bar4 Sistem Hidrologi 20 4.1 Fasa air 2 Calon seharusnya dapat: (a) menyatakan tiga fasa Gambar rajah perubahan air (cecair, gas, dan perubahan fasa, pepejal); proses, dan tenaga yang terlibat (b) menghuraikan tiga fasa proses perubahan air dan tenaga yang terlibat. 4.2 Kitaran hidrologi 4 Calon seharusnya dapat: (a) menghuraikan konsep kitaran Gambar rajah hidrologi; kitaran hidrologi (b) menghuraikan proses mendatar kitaran hidrologi (alir lintang atmosfera, larian air permukaan, dan aliran air bawah tanah); 19
 24. 24. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran (c) menjelaskan proses menegak kitaran hidrologi (sejatan, perpeluhan, sejatpeluhan, pemeluwapan, pemejalwapan, kerpasan, pintasan, aliran batang, dan resapan); (d) menghuraikan konsep Keberkesanan keberkesanan kerpasan dan kerpasan merujuk faktor yang mempengaruhinya kepada perbezaan (ciri keamatan, kekerapan, kerpasan dengan jangka masa, musim, dan sejatan liputan kawasan).4.3 Edaran air tanih 2 Calon seharusnya dapat: (a) menyatakan dan menghuraikan proses edaran air tanih (larian air permukaan, resapan, aliran air bawah tanah, simpanan air tanih, keporosan, ketelapan, dan akuifer); (b) menghuraikan faktor yang mempengaruhi edaran air tanih.4.4 Imbangan air 4 Calon seharusnya dapat: (a) menghuraikan konsep imbangan air (lebihan air dan kurangan air); (b) menjelaskan variasi imbangan air mengikut ruang dan masa; (c) menghuraikan faktor yang mempengaruhi variasi imbangan air (ketinggian, aspek, hujan, topografi, tumbuhan, dan batuan).4.5 Kaitan sistem 4 Calon seharusnya dapat: hidrologi dengan manusia (a) menjelaskan kepentingan air Gangguan (bekalan air domestik, imbangan air pertanian, dan industri); merujuk kepada perubahan simpanan air yang digambarkan oleh lebihan air (banjir) dan kurangan air (kemarau) 20
 25. 25. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran (b) menjelaskan gangguan imbangan air terhadap aktiviti manusia (kejadian kemarau, kejadian banjir monsun/musiman dan banjir kilat); (c) menjelaskan penyesuaian Penyesuaian manusia terhadap kurangan air manusia termasuk dan lebihan air (hujan tiruan, langkah sistem pengairan, pengurusan (catuan penghutanan, dan sumber air air, kempen yang lain). penjimatan, dan tarif air) dan langkah kestrukturan (empangan, parit, terusan, dan tangki) 4.6 Kemahiran amali 4 Calon seharusnya dapat: sistem hidrologi (a) mengira data, melukis, dan Carta hidrologi mentafsir graf dan carta merujuk kepada hidrologi (kerpasan, sejatan, graf garis, graf bar, sejatpeluhan, dan imbangan dan rajah serakan air).BAHAGIAN B:GEOGRAFI ALAMSEKITAR MANUSIA3 Pembangunan Ekonomi 30 dan Impak Alam Sekitar 3.1 Sektor-sektor 20 Calon seharusnya dapat: ekonomi (a) mengenal pasti sektor ekonomi Skala negara yang terbahagi kepada tiga, Malaysia iaitu (i) primer; Pertanian, perikanan, perhutanan, dan perlombongan (ii) sekunder; Pemprosesan, pembuatan, dan pembinaan 21
 26. 26. WaktuTajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran (iii) tertier. Pelancongan, pengangkutan dan perhubungan, perdagangan dan perniagaan, kewangan, perkhidmatan awam dan swasta, utiliti (elektrik, air, dan gas), teknologi maklumat dan komunikasi, penyelidikan dan pembangunan (b) menghuraikan ciri utama setiap Huraian berkaitan sektor ekonomi negara dengan ciri dan Malaysia (taburan, skala, kepentingan boleh orientasi pengeluaran, digabungjalinkan penggunaan modal, buruh, dan mengikut sektor teknologi); ekonomi (c) menghuraikan kepentingan Kesan pengganda atau sumbangan setiap sektor merujuk kepada kepada ekonomi negara aktiviti hiliran (Keluaran Dalam Negara dalam sektor Kasar [KDNK], pekerjaan, pertanian, dan kesan pengganda); pembuatan, dan perkhidmatan (d) menjelaskan perkembangan Perkembangan semasa sektor ekonomi semasa sektor (primer, sekunder, dan tertier); ekonomi meliputi kemajuan, inovasi, isu, masalah, dan cabaran (e) menghuraikan perkembangan Bioteknologi bioteknologi terkini dalam bermaksud bidang pertanian dan penggunaan pembuatan; teknologi dalam perkembangan pertanian dan pembuatan seperti pembiakbakaan tisu, pengubahsuaian genetik, teknologi transgenik, dan teknologi nano 22
 27. 27. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran 3.1.1 Kemahiran (f) mengira, melukis, dan Gambar rajah amali mempersembahkan data termasuklah carta, ekonomi semasa dalam bentuk graf, dan rajah jadual, gambar rajah, dan peta; (g) mentafsir jadual, gambar rajah, Peta meliputi peta foto, dan peta. topografi3.2 Proses pembangunan 4 Calon seharusnya dapat: ekonomi (a) mentakrifkan maksud pembangunan dan mengenal pasti penunjuk pembangunan (KDNK per kapita, peratus tenaga kerja dalam sektor ekonomi, ciri demografi, kemudahan asas, dan pemilikan barangan); (b) membezakan tahap pembangunan semasa antara kawasan dalam negara Malaysia; (c) menjelaskan ketakseimbangan Tumpuan kepada pembangunan antara kawasan isu dalam negara Malaysia. ketakseimbangan pembangunan antara wilayah dalam negara dan strategi untuk mengatasinya (koridor pembangunan ekonomi utara, timur, selatan, Sabah dan Sarawak)3.3 Impak pembangunan 6 Calon seharusnya dapat: ekonomi terhadap alam sekitar (a) menjelaskan impak pembangunan ekonomi terhadap alam sekitar, iaitu (i) kemerosotan dan kepupusan sumber; (ii) pencemaran alam sekitar (pencemaran udara, air, tanih, bau, bunyi, sampah sarap, dan sisa toksik); 23
 28. 28. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran (iii) kemerosotan kualiti alam Sumber sekitar (peningkatan perhutanan, suhu setempat, hakisan, perikanan, dan tanah runtuh dan tanah perlombongan tandus, banjir dan kemarau, ancaman kepupusan kepelbagaian biologi, kemusnahan habitat, dan rantaian makanan); (b) merumuskan langkah mengurangkan impak pembangunan ekonomi terhadap alam sekitar dari aspek perundangan dan bukan perundangan.4 Globalisasi Ekonomi 30 dan Kerjasama Serantau 4.1 Globalisasi ekonomi 6 Calon seharusnya dapat: (a) menghuraikan maksud Globalisasi globalisasi ekonomi; ekonomi bermaksud saling bergantung antara negara dari segi bahan mentah, modal, buruh, pasaran, dan teknologi dalam proses pengeluaran dan pemasaran yang dipermudahkan oleh kemajuan teknologi maklumat (b) menghuraikan aspek saling Saling bergantung bergantung antara kawasan antara kawasan (pelaburan, teknologi, merujuk kepada pengeluaran, pasaran, dan hubungan antara bekalan buruh); negara/kawasan untuk keperluan ekonomi 24
 29. 29. WaktuTajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran (c) menjelaskan sebab perlunya kerjasama antara kawasan (kecekapan, ekonomi, daya saing, pengkhususan, dan penyertaan dalam ekonomi dunia); (d) menilai kesan globalisasi ekonomi terhadap sesebuah negara, iaitu (i) kesan positif ● perdagangan bebas; ● peluasan pasaran; ● pemindahan teknologi ● aliran buruh; ● menggalakkan persaingan; ● peningkatan kualiti produk; (ii) kesan negatif ● penguasaan ekonomi negara oleh syarikat multinasional (MNC); ● ancaman kepada barangan, perkhidmatan, dan budaya tempatan; ● ancaman kepada pengusaha kecil dan sederhana tempatan; ● kesukaran untuk mengawal aliran modal asing; ● penghakisan kedaulatan negara. 25
 30. 30. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran4.2 Kerjasama serantau 14 Calon seharusnya dapat: 4.2.1 Konsep (a) mengenal pasti pakatan kerjasama ekonomi serantau, iaitu (i) Pertubuhan Negara- Negara Asia Tenggara (ASEAN); (ii) Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA); (iii) Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC); (iv) Kerjasama ekonomi antara negara Asia Timur; (v) Kesatuan Eropah (EU); (vi) Perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA); (b) menghuraikan konsep kerjasama dan persaingan antara kawasan; 4.2.2 Kepentingan (c) menjelaskan kepentingan Daya saing dan halangan pakatan ekonomi serantau dari serantau merujuk segi kepada keupayaan mengeluarkan (i) mengurangkan kesan produk yang negatif globalisasi memenuhi ekonomi dunia; keperluan global (ii) pasaran bersama; pada kos yang (iii) meningkatkan daya kompetitif saing serantau; (iv) menjaga kepentingan bersama serantau; (v) keperluan guna tenaga buruh; (vi) teknologi penyelidikan dan pembangunan; (d) menghuraikan halangan dalam kerjasama ekonomi serantau yang meliputi (i) perbezaan ekonomi antara negara anggota; (ii) konflik politik wilayah dalam negara anggota; 26
 31. 31. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran (iii) keupayaan melaksanakan projek kerjasama serantau; (iv) persaingan antara kepentingan negara dengan kepentingan serantau; (v) pencemaran rentas sempadan; (vi) keselamatan serantau; 4.2.3 Kemahiran (e) mengira, melukis, dan amali mempersembahkan data ekonomi dalam bentuk jadual, gambar rajah, dan peta; (f) mentafsir jadual, gambar rajah, dan peta berkenaan.4.3 Segitiga 8 Calon seharusnya dapat: pertumbuhan (a) mendefinisikan konsep Kawasan segitiga kawasan segitiga pertumbuhan pertumbuhan; merujuk kepada kerjasama memajukan subwilayah yang berjiran di dalam ASEAN (b) mengenal pasti kawasan Fokus kerjasama: segitiga pertumbuhan di dalam IMS–GT – ASEAN, iaitu perindustrian IMT–GT – sumber (i) Segitiga Pertumbuhan pertanian dan Indonesia–Malaysia– pelancongan Singapura (IMS–GT); BIMP–EAGA – (ii) Segitiga Pertumbuhan pelbagai aktiviti Indonesia–Malaysia– ekonomi Thailand (IMT–GT); (iii) Kawasan Pertumbuhan ASEAN Timur Brunei Darussalam–Indonesia– Malaysia–Filipina (BIMP–EAGA); 27
 32. 32. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran (c) menjelaskan peranan segitiga pertumbuhan dalam memajukan wilayah berkenaan (perdagangan, pelaburan, pelancongan, pengaliran buruh, penggunaan sumber, pengangkutan dan perhubungan, dan teknologi).4.4 Hubungan Malaysia 2 Calon seharusnya dapat: dengan negara luar (a) menyatakan dasar luar negara Teras dasar luar Malaysia; negara Malaysia Aman, Bebas, dan Berkecuali (b) menghuraikan peranan negara Prinsip Malaysia dalam pakatan memakmurkan kerjasama serantau; jiran menjadi fokus utama kerjasama serantau (c) menjelaskan kepentingan Mengatasi masalah kerjasama serantau dalam pencemaran rentas melindungi alam sekitar. sempadan 28

×