2015 RPT Tingkatan 3 Geografi + PPPM

26,732 views

Published on

Rancangan Pelajaran Geografi Tingkatan 3 + PPPM

Published in: Education
 • Be the first to comment

2015 RPT Tingkatan 3 Geografi + PPPM

 1. 1. 2015 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 3 SMK SERI PERAK TELUK INTAN RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN & PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PBS 2015 GEOGRAFI TINGKATAN 3 Disediakan Oleh : PN. HJH. NORAINI BT. HASBOLLAH GURU CEMERLANG GEOGRAFI SMK SERI PERAK, TELUK INTAN. (ainihass@gmail.com) Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan 1
 2. 2. 2015 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 3 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN “Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara." MATLAMAT KURIKULUM GEOGRAFI Kurikulum Geografi membolehkan murid memahami fenomena geografi berfokus kepada negara Malaysia dan hubungannya dengan negara-negara lain supaya dapat melahirkan murid yang berilmu, bertanggungjawab, bersyukur dan mengenali serta mencintai negara Malaysia. OBJEKTIF KURIKULUM GEOGRAFI Kurikulum Geografi Sekolah Menengah membolehkan murid: 1. Menghubungkaitkan aspek kedudukan, arah, skala, dan jarak dalam organisasi ruangan. 2. Mengumpul, menyusun, menganalisis dan menyampaikan data geografi berbentuk kuantitatif dan kualitatif. 3. Memberi pendapat secara kreatif dan kritis, mengenal pasti dan mengkaji masalah semasa daripada aspek geografi serta membuat keputusan dengan bertanggungjawab. 4. Menjelaskan fenomena alam dan saling kaitannya dengan manusia berasaskan taburan dan pola-pola yang wujud di negara Malaysia dan negara-negara lain 5. Mengenal pasti cara hidup dan budaya pelbagai komuniti di negara lain serta menghargai ciri-ciri persamaan dan kelainannya dengan negara Malaysia. 6. Memerihalkan keadaan saling memerlukan dalam sistem alam, kegiatan ekonomi, sosial dan politik antara satu negara dengan negara lain. 7. Menerangkan kesan kegiatan manusia ke atas alam sekitar serta penting menguruskan alam dan sumber dengan bertanggungjawab dan bijaksana. 8. Mengenali, menghargai dan berbangga terhadap ciri-ciri geografi negara Malaysia yang istimewa dan unik. 9. Menggabungjalin pelbagai fakta geografi dan dapat membuat kesimpulan yang rasional. 10. Mensyukuri dan mencintai alam, bersederhana dan bertanggungjawab ke atas sebarang tindakan dan peka terhadap perasaan serta keperluan orang lain. Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan 2
 3. 3. 2015 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 3 PENDAHULUAN Dokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) dibina sebagai panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard. Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini. Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. TAFSIRAN o Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu. o Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran holistik tentang individu. o Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran. o Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir dan dicapai. o Evidens Murid : Pernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang dia tahu dan boleh buat berdasarkan deskriptor. Instrumen : Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti foto, grafik, artifak, laporan dan lain-lain. o Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali. Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan 3
 4. 4. 2015 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 3 TAFSIRAN BAND GEOGRAFI TINGKATAN 3 BAND PERNYATAAN BAND PERNYATAAN STANDARD / TAFSIRAN 1 TAHU Mengetahui konsep, prinsip geografi dan kemahiran geografi. 2 TAHU DAN FAHAM Mengetahui dan memahami konsep, prinsip geografi dan kemahiran geografi. 3 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT Memahami dan mengapplikasikan konsep, prinsip geografi dan kemahiran geografi. 4 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB Mengaplikasikan pengetahuan geografi dan kemahiran geografi untuk menganalisis, mensintesis dan menilai maklumat geografi. 5 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI Menggabungjalin pengetahuan dan kemahiran geografi untuk membuat penilaian / kesimpulan yang rasional dan boleh menganalisis impak kegiatan manusia terhadap alam sekitar serta mengamalkan penjagaannya secara bijaksana. 6 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI Mengkaji dengan mengumpul, menyusun, menganalisis dan menyampaikan data dan maklumat geografi berbentuk kuantitatif dan kualitatif. Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan 4
 5. 5. 2015 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 3 Minggu/ Tarikh Tajuk/ Tema Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Unsur Patriotisme Band Deskriptor / Evidens MBM/KBAT/ i-THINK M1 – M2 5-16 Jan. 2015 1. Kedudukan Kedudukan Mengenal pasti kedudukan dengan menggunakan Rujukan Grid berasaskan peta topografi. U/PATRIOTISME Mencintai negara NILAI Ketepatan Band 1 Menyatakan asas kemahiran geografi yang berkaitan Rujukan Grid dengan betul. Peta Topografi Nota animasi Internet Lembaran kerja Buku teks KBAT - Aplikasi i-THINK - Peta pokok - Peta Titi Mengenal pasti dan menyatakan Garisan Timuran dan Garisan Utaraan berasaskan peta topografi Band 2 Menjelaskan asas kemahiran geografi yang berkaitan dengan rujukan grid dengan betul. Menyata dan menamakan ciri Geografi berdasarkan Rujukan Grid 4 angka dan 6 angka Menunjuk cara penggunaan dan membanding bezakan penggunaan Rujukan Grid 4 angka dan 6 angka berdasarkan ciri Geografi. M3 19-23 Jan. 2015 Ketinggian Menentukan Ketinggian dalam peta lakar yang berasaskan peta topografi. Menyatakan cara mengenal dan menentu ketinggian dalam peta lakar yang berasaskan peta topografi Membanding dan membezakan 5ciri5-ciri simbol ketinggian dalam peta lakar yang berasaskan peta topografi. Mengira ketinggian berpandukan selang kontur dalam peta lakar yang berasaskan peta topografi. M4 26-30 Jan. 2015 Kontur dan Keratan Rentas Mengenal pasti bentuk muka bumi berdasarkan garisan kontur. Menamakan bentuk muka bumi berdasarkan ciri-ciri garisan kontur. a) Cerun curam b) Cerun landai c) Cerun bertangga U/PATRIOTISME Mencintai negara NILAI Ketepatan Peta Topografi Nota animasi Lembaran kertas Pembaris Jangka sudut Buku teks KBAT - Aplikasi i-THINK - Peta pokok -Peta Dakap Melukis ciri keratan rentas berdasarkan garisan kontur yang diberi Menjelaskan ciri-ciri bentuk muka bumi berdasarkan ciri keratan rentas yang dilukis. M5 – M6 2-13 Feb. 2015 Arah Bearing Arah Menentukan bearing dengan menggunakan jangka sudut di atas peta lakar berasaskan peta topografi. Mengukur bearing sesuatu tempat dengan menggunakan jangka sudut di atas peta lakar berdasarkan peta topografi. Band 1 Band 2 Band Menyatakan asas kemahiran geografi yang berkaitan Bearing dengan betul. Menjelaskan asas kemahiran geografi yang berkaitan bearing dengan betul. Mengaplikasi kemahiran geografi untuk Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan 5
 6. 6. 2015 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 3 3 menentukan bearing dengan tepat. 3.2.2015 Cuti Hari Thaipusam Minggu/ Tarikh Tajuk/ Tema Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Unsur Patriotisme Band Deskriptor / Evidens MBM/KBAT/ i-THINK M7-M8 16-27 Feb 2015 Skala Jarak Keluasan Menggunakan skala untuk menentukan jarak dan keluasan di atas peta lakar berasaskan peta topografi. Menyatakan jenis-jenis skala : -Skala lurus , -Skala penyata -Skala pecahan wakilan U/PATRIOTISME Mencintai negara NILAI Bersyukur Ketepatan. Peta Topografi Nota animasi Benang Jaluran kertas Kertas surih Buku teks KBAT - Aplikasi i-THINK - Peta pokok -Peta buih berganda -Mengukur jarak dan mengira keluasan dengan menggunakan skala dalam peta. Band 2 Band 3 Menjelaskan asas kemahiran geografi yang berkaitan jarak dengan betul. Mengaplikasi kemahiran geografi untuk menentukan mengukur jarak dengan tepat. -Menukar dan menghubungkaitkan setiap skala. Skala lurus , Skala penyata Skala pecahan wakilan -Mengira keluasan berpandukan skala peta. Band 3 Mengaplikasi kemahiran geografi untuk menentukan mengira keluasan dengan tepat. 18 – 20 Feb. 2015 : Cuti Tahun Baru Cina M9 2-6 Mac 2015 Peta Pandangan Darat Fizikal Pandangan Darat Budaya Mengenal pasti pandangan darat fizikal dan budaya dalam peta lakar yang berasaskan peta topografi. -Menyenaraikan pandangan darat fizikal dan budaya berdasarkan simbol-simbol dalam peta lakar. -Menghubungkaitkan pandangan darat fizikal dan budaya dalam peta lakar. Mencintai negara Malaysia, berbangga terhadap kepelbagaian ciri- ciri pandang darat fizikal dan budaya negara Malaysia. Band 4 Mentafsir peta lakar yang berasaskan peta topografi. Peta Topografi Internet Nota animasi Foto Buku teks KBAT - Aplikasi i-THINK - Peta pokok -Peta Alir -Mentafsir peta lakar. Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan 6
 7. 7. 2015 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 3 Minggu/ Tarikh Tajuk/ Tema Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Unsur Patriotisme Band Deskriptor / Evidens MBM/KBAT/ i-THINK M10-M11 9 - 27 Mac 2015 Graf, Carta dan Rajah Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual, melukis dan mentafsir graf, carta, & rajah. Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual. Melukis dan melengkapkan dan membaca graf majmuk. Melukis dan melengkapkan dan membaca graf gabungan. Melukis dan melengkapkan dan membaca carta pai. Mencintai negara Malaysia berbangga terhadap kepelbagaian ciri- ciri pandang darat fizikal dan budaya negara Malaysia. Band 3 Mengaplikasi kemahiran geografi untuk membina graf serta carta dengan tepat. Carta Jadual data Kertas graf Jangka sudut Jangka lukis Excell Buku teks KBAT - Aplikasi i-THINK - Peta pokok -Peta Alir Melukis dan melengkapkan dan membaca rajah aliran. Band 4 Mentafsir bahan grafik dengan tepat berdasarkan maklumat dari data. Mentafsir dan merumus graf, carta dan rajah. Band 4 Mentafsir bahan grafik dengan tepat berdasarkan maklumat dari graf . Band 4 Mentafsir bahan grafik dengan tepat berdasarkan maklumat dari carta pai. Band 4 Mentafsir bahan grafik dengan tepat berdasarkan maklumat dari rajah. Band 5 Mempersembahkan maklumat geografi daripada pelbagai sumber yang releven dan dapat membuat interpretasi berdasarkan maklumat tersebut melalui kajian geografi tempatan. Band 6 Mengemukakan dan mempersembahkan idea / pendapat / cadangan yang bernas untuk kesejahteraan persekitaran dengan menggunakan kemahiran geogarafi yang sesuai. CUTI PENGGAL PERTENGAHAN PENGGAL 1 : 14 MAC – 22 MAC 2015 Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan 7
 8. 8. 2015 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 3 Minggu/ Tarikh Tajuk/ Tema Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Unsur Patriotisme Band Deskriptor / Evidens MBM/KBAT/ i-THINK M12 30 Mac – 3 Apr. 2015 Sumber Utama Sumber Memahami jenis-jenis sumber utama. -Mentakrif sumber boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui. -Menyenarai jenis sumber-sumber utama: Mineral, hutan, air , tanih, dan cahaya matahari/solar. -Mengelaskan jenis-jenis sumber utama: Boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui. Mencintai negara Malaysia -bersyukur terhadap kepelbagaian sumber negara. -bersyukur terhadap sumber mineral. -bersyukur terhadap kepelbagaian sumber hutan. -berusaha membangunkan Malaysia. -menghargai usaha-usaha yang diambil memajukan sumber tenaga di Malaysia. Band 1 Menyenaraikan jenis-jenis sumber utama dengan betul: • Boleh diperbaharui • Tidak boleh diperbaharui Atlas Buku teks Internet Power point Frog VLE DST GEOTV Nota Animasi Akhbar Majalah Peta dunia Peta Malaysia Rajah Foto Lembaran kerja KBAT -analisis -Menilai i-THINK -Peta pokok -Peta Titi M13 6-9 Apr. 2015 Taburan Pelbagai Sumber: Sumber mineral Memahami taburan sumber mineral negara Malaysia. -Menyenarai jenis mineral logam dan bukan logam Menanda dan menamakan taburan mineral di atas peta negara Malaysia. Band 2 Menanda dan menamakan lokasi taburan mineral diatas peta Malaysia. Menamakan jenis dan kawasan mineral di negara Malaysia: Petroleum dan gas asli, kaolin, bauksit, emas, batu kapur, bijih timah, arang batu, dan kuprum. 10.4.2015 Cuti Peristiwa 1 – Hari Anugerah Kecemerlangan Kali Ke-45 M14 13-17 Apr. 2015 Sumber Hutan Memahami taburan hutan di negara Malaysia. -Menamakan jenis dan kawasan hutan negara Malaysia. -Menyenarai sumber hutan negara Malaysia : Hutan hujan tropika, hutan paya, hutan pantai, dan hutan gunung. -Menandakan dan menamakan taburan hutan di atas peta negara Malaysia. Band 2 Menanda dan menamakan lokasi taburan hutan di atas peta Malaysia. M15 20- 24 Apr. 2015 Sumber Tenaga Memahami pelbagai penggunaan sumber tenaga negara Malaysia. -Menyenarai, menamakan, dan menunjukkan taburan sumber tenaga di Malaysia: Petroleum , gas asli, kuasa hidro elektrik, suria, arang batu, nuklear, dan boimass/ biojisim. -Menanda, menamakan taburan sumber tenaga dan menghuraikan penggunaan sumber tenaga di negara Malaysia: Petroleum, gas asli , kuasa hidro elektrik, suria, arang batu, nuklear dan biomass/biojisim. -Membuat kesimpulan tentang penggunaan sumber tenaga negara Malaysia pada masa depan seperti: Kemajuan teknologi dan kitar semula. Band 3 Menghuraikan jenis-jenis tenaga gantian dengan memberi contoh yang tepat. Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan 8
 9. 9. 2015 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 3 Minggu/ Tarikh Tajuk/ Tema Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Unsur Patriotisme Band Deskriptor / Evidens MBM/KBAT/ i-THINK M16-M17 27 Apr. – 8 Mei 2015 Sumber Tenaga di Negara Lain Memahami jenis sumber tenaga negara lain. • Menyenarai jenis sumber tenaga dan menghuraikan penggunaan sumber tenaga suria di Jepun. • Menyenaraikan jenis sumber tenaga dan menghuraikan penggunaan sumber tenaga ombak di Perancis. • Menyenaraikan jenis sumber tenaga dan menghuraikan penggunaan sumber tenaga pasang surut di China. • Menyenaraikan jenis sumber tenaga dan menghuraikan penggunaan sumber tenaga angin di Belanda. • Menyenaraikan jenis sumber tenaga dan menghuraikan penggunaan sumber tenaga biomas/biojisim di India • Menyenaraikan jenis sumber tenaga dan menghuraikan penggunaan sumber tenaga geoterma di Iceland Mencintai negara Malaysia • berbangga dengan kepelbagaian sumber Malaysia. • berusaha membangun kan Malaysia. • menghargai usaha-usaha yang diambil memajukan sumber tenaga negara Malaysia. Mencintai negara Malaysia • menghargai sumbangan sumber kepada pembanguna n negara Malaysia. Atlas Buku teks Internet Power point Frog VLE DST GEOTV Nota Animasi Akhbar Majalah Peta dunia Peta Malaysia Rajah Foto Lembaran kerja KBAT -analisis -Menilai -mencipta i-THINK -peta bulatan -Peta pokok -peta titi 30.4.2015 Cuti Peristiwa 2 : Kejohanan Balapan Dan Padang Kali Ke 48 1.5.2015 Cuti Hari Pekerja 4.5.2015 Cuti Ganti Hari Wesak M18 11-15 Mei 2015 Kepentingan Pelbagai sumber Memahami kepentingan penerokaan pelbagai sumber Negara Malaysia -Menerangkan kepentingan penerokaan pelbagai sumber negara Malaysia seperti bahan mentah,pekerjaan,pendapatan negara,pembukaan kawasan baru dan infrasturuktur. Band 4 Menghubungkaitkan kepentingan penerokaan pelbagai sumber dengan memberi contoh yang sesuai terhadap pembangunan negara Malaysia. Menjelaskan dengan contoh kepentingan penerokaan pelbagai sumber negara Malsysia seperti bahan mentah,pekerjaan,pendapatan negara,pembukaan kawasan baru dan infrasturuktur Menghubungkaitkan kepentingan penerokaan pelbagai sumber kepada pembangunan negara Malaysia seperti pembandaran,perindustrian dan infrastruktur M19-M20 18 - 29 Mei 2015 UJIAN SUMATIF : 18 – 22 Mei 2015 Pembetulan Ujian Sumatif Persediaan PT3 dan Taklimat PT3 2015 Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan 9
 10. 10. 2015 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 3 CUTI PENGGAL PERTENGAHAN : 30 MEI – 14 JUN 2015 Minggu/ Tarikh Tajuk/ Tema Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Unsur Patriotisme Band Deskriptor / Evidens MBM/KBAT/ i-THINK M21 : 15 – 19 Jun 2015 Persediaan dan Taklimat PT3 M22 – M23 : 22 Jun – 3 Julai 2015 UJIAN PELBAGAI INSTRUMEN GEOGRAFI M24 6 – 10 Julai 2015 Kesan Penerokaan Sumber Terhadap alam sekitar Pandang darat Memahami kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar negara Malaysia. • Menyenaraikan kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar negara Malaysia : Perubahan pandang darat, kepupusan,peningkatan suhu, hakisan, banjir dan pencemaran udara serta air. • Menghuraikan dengan contoh kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar negara Malaysia: Perubahan pandang darat kepupusan,peningkatan suhu, hakisan. • Menghuraikan dengan contoh kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar negara Malaysia:hakisan,banjir dan pencemaran udara serta air. Mempertahankan negara Malaysia • prihatin terhadap kesan penerokaan sumber. Band 5 Mengkaji dan menilai dengan jelas kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar di Malaysia. Atlas Buku teks Internet Power point Frog VLE DST GEOTV Nota Animasi Akhbar Majalah Peta dunia Peta Malaysia Rajah Foto Lembaran kerja KBAT -analisis -Aplikasi -Menilai -mencipta i-THINK -peta bulatan -peta alir -Peta pokok M25-26 13 – 24 Julai 2015 Pengurusan Sumber Kepupusan Ekosistem Pemeliharaan Pemuliharaan Pembangunan Lestari Memahami kepentingan dan langkah-langkah pengurusan sumber: Menyatakan kepentingan pengurusan sumber seperti mengelakkan kepupusan, menjamin bekalan sumber berterusan dan keseimbangan ekosistem Mempertahankan negara Malaysia • bertanggun g jawab memelihara alam sekitar negara Malaysia. Menyenaraikan langkah-langkah pengurusan sumber yang dapat mengurangkan kesan negatif penerokan sumber. Menghuraikan kepentingan pengurusan sumber: Mengelakkan kepupusan ,menjamin bekalan sumber berterusan dan keseimbangan ekosistem. Menghuraikan langkah-langkah pengurusan sumber: pemeliharaan dan pemuliharaan Menghuraikan langkah-langkah pengurusan sumber air di Jepun. Mencadangkan langkah-langkah yang boleh diambil dalam pengurusan sumber untuk kegunaan masa depan Band 6 Mencadangkan langkah-langkah pengurusan sumber yang berkesan untuk mengekalkan Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan 10
 11. 11. 2015 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 3 penggunaanya pada masa hadapan. M25-M26 Cuti Hari Raya Puasa (16 – 21 Julai 2015) Minggu/ Tarikh Tajuk/ Tema Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Unsur Patriotisme Band Deskriptor / Evidens MBM/KBAT/ i-THINK 4 OGOS – 28 OGOS : UJIAN LISAN BERTUTUR BAHASA MELAYU DAN BAHASA INGGERIS M27-28 27 Jul.- 7 Ogos 2015 Kegiatan ekonomi Utama Taburan Memahami jenis dan taburan kegiatan ekonomi utama negara Malaysia. -Menyenaraikan jenis-jenis kgiatan ekonomi utama negara Malaysia: Perkhidmatan ( pelancongan, perdagangan, pengangkutan , kewangan dan pendidikan), perindustrian, perlombongan, pertanian, pembalakan dan perikanan. -Menentukan taburan kegiatan ekonomi utama berdasarkan peta negara Malaysia. Mencintai negara Malaysia  bersyukur kerana negara Malaysia boleh menjalankan pelbagai kegiatan ekonomi. Band 1 Menyatakan jenis-jenis kegiatan ekonomi utama di Malaysia dengan betul. Atlas Buku teks Internet Power point Frog VLE DST GEOTV Nota Animasi Akhbar Majalah Peta dunia Peta Malaysia Rajah Foto Lembaran kerja KBAT -analisis -Menilai i-THINK -peta bulatan -Peta pokok -peta buih berganda -peta titi Menanda dan menamakan taburan kegiatan ekonomi utama di atas peta negara Malaysia Band 3 Menanda dan menamakan lokasi kegiatan ekonomi utama di Malaysia dengan tepat. 11 .8.2015 – UJIAN LISAN MENDENGAR (BAHASA MELAYU) 12 .8.2015 – UJIAN LISAN MENDENGAR (BAHASA INGGERIS) M29-30 10-21 Ogos 2015 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Ekonomi. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi negara Malaysia. -Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi utama negara Malaysia: Faktor fizikal: Bentuk muka bumi, tanih, iklim dan bahan mentah. Band 2 Menerangkan faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi dengan tepat. -Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi utama negara Malaysia: Faktor kemanusiaan : Teknologi, dasar kerajaan, pasaran, modal, infrastruktur dan buruh. Band 4 Menghuraikan faktor kegiatan ekonomi yang tepat terhadap pembangunan Malaysia. Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan 11
 12. 12. 2015 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 3 M31 24-28 Ogos 2015 Sumbangan Kegiatan Ekonomi Terhadap Pembangunan Negara. Saling kaitan. Memahami kepentingan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan ekonomi negara Malaysia. -Menyenaraikan kepentingan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan negara Malaysia: Peluang pekerjaan, peningkatan taraf hidup, pendapatan negara, peningkatan infrastrukur, pengurangan import, pemindahan teknologi dan proses pembandaran. Berusaha membangunkan negara Malaysia. -berbangga dengan pembangunan negara Malaysia. Band 4 Menghuraikan kepentingan kegiatan ekonomi yang tepat terhadap pembangunan Malaysia Minggu/ Tarikh Tajuk/ Tema Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Unsur Patriotisme Band Deskriptor / Evidens MBM/KBAT/ i-THINK 31 Ogos 2015 : Cuti Hari Kebangsaan Malaysia M 32 31 Ogos- 4 Sept. 2015 Sumbangan Kegiatan Ekonomi Terhadap Pembangunan Negara. Saling kaitan. -Menghuraikan dengan contoh kepentingan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan negara Malaysia: a. peluang pekerjaan b. peningkatan taraf hidup c. pendapatan negara d. peningkatan infrastruktur -Menghuraikan dengan contoh kepentingan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan negara Malaysia: a. pengurangan import b. pemindahan teknologi c. proses pembandaran Berusaha membangunkan negara Malaysia. -berbangga dengan pembangunan negara Malaysia. Atlas Buku teks Internet Power point Frog VLE DST GEOTV Nota Animasi Akhbar Majalah Peta dunia Peta Malaysia Rajah Foto Lembaran kerja KBAT -analisis -Menilai -mencipta i-THINK -peta bulatan -Peta pokok -Peta alir M32-M33 PEPERIKSAAN PERCUBAAN PT3 2015 M34 14-18 Sept. 2015 Kesan Kegiatan Ekonomi Terhadap Alam Sekitar Kesan Rumah Hijau, Penipisan Lapisan Ozon, Pulau Haba, Hujan Asid. Memahami kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar negara Malaysia. -Menyenaraikan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar negara Malaysia: -Kepupusan sumber, pencemaran, perubahan pandang darat (landskap, kesan rumah hijau, penipisan lapisan ozon, pulau haba dan hujan asid) -Menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar negara Malaysia: -Kepupusan sumber , pencemaram, perubahan pandang darat ( landskap, kesan rumah hijau, penipisan lapisan ozon, pulau haba dan hujan asid) -Merumus tentang kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar negara Malaysia. Mempertahankan negara Malaysia • bertanggung jawab memelihara alam sekitar negara Malaysia. Band 5 Menjalankan dan menyediakan kajian es/laporan yang lengkap mengenai kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar dikawasan sekitar pelajar 16.9.2015 Cuti Hari Malaysia CUTI PENGGAL PERTENGAHAN PENGGAL 2 : 19 - 27 SEPTEMBER 2015 Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan 12
 13. 13. 2015 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 3 M35 28 Sept- 2 Okt. 2015 Langkah- langkah Mengurangkan Kesan Kegiatan Ekonomi terhadap Alam Sekitar. Pemelihara an Pemulihara an Memahami langkah-langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. -Menyenaraikan langkah-langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar negara Malaysia: -Penghutanan semula, kitar semula, pendidikan alam sekitar, kempen , penguatkuasa undang-undang, penyelidikan dan pembangunan dan penggunaan bahan sumber tenaga mesara alam. Mencintai negara Malaysia  prihatin terhadap penjagaan alam sekitar. Band 6 Mencadangkan langkah-langkah penjagaan alam sekitar yang kreatif dan inovatif serta boleh dilaksanakan untuk mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar di kawasan kajian. Minggu/ Tarikh Tajuk/ Tema Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Unsur Patriotisme Band Deskriptor / Evidens MBM/KBAT/ i-THINK M36 5 – 9 Okt. 2015 Langkah- langkah Mengurang- kan Kesan Kegiatan Ekonomi terhadap Alam Sekitar. Pemelihara- an Pemulihara- an -Menghurai langkah-langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonom terhadap alam sekitar negara Malaysia: -Penghutanan semula, kitar semula, pendidikan alam sekitar, kempen, penguatkuasa undang-undang, penyuelidikan dan pembangunan dan penggunaan sumber tenaga mesra alam. -Kitar semula ( Jerman, Denmark, Taiwan) -Membanding dan membezakan langkah-langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar negara Malaysia dengan negara lain: -rawat semula air ( Jepun, Singapura, China) Mencadangkan langkah-langkah lain bagi mengurangkan kesa kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. Mencintai negara Malaysia  prihatin terhadap penjagaan alam sekitar. Atlas Buku teks Internet Power point Frog VLE DST GEOTV Nota Animasi Akhbar Majalah Peta dunia Peta Malaysia Rajah Foto Lembaran kerja KBAT -analisis -Menilai -mencipta i-THINK -peta bulatan -Peta pokok M 37 : 12 – 16 Oktober 2015 – PEPERIKSAAN PT3 14.10.2014 - Cuti Awal Muharam M38 19 -23 Okt. 2015 Kepentingan Kerjasama Ekonomi Antarabangsa . Saling Bertantung Saling Kaitan Memahami kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa. -Menyatakan kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa: Pemindahan teknologi, hubungan dagangan, pelaburan/ modal, pasaran, buruh dan bahan mentah. -Menjelaskan dengan contoah kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa. -Merumus tentang kesan kerjasama ekonomi antarabangsa pada masa depan. Berusaha membangunkan negara Malaysia menghargai usaha kerajaan dalam membangunkan ekonomi negara. M39-M40 :- 26 Oktober – 6 November 2015 : Semakan semua murid menguasai daripada Band 1 – 6 (mengikut kemampuan murid) Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan 13
 14. 14. 2015 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 3 M 41 Cuti Hari Deepavali (9 – 12 November 2015) M 42 Aktiviti Selepas PT3 (16 – 20 November 2015) CUTI PENGGAL PERTENGAHAN PENGGAL 2 : 21 NOVEMBER 2015 – 4 JANUARI 2016 *** Tarikh Pelaksanaan Tertakluk perubahan. Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan 14

×