Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Latihan bab 3

1,548 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Latihan bab 3

  1. 1. BAB 3 : TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA PN. MASARIAH BINTI MISPARI SeJaRaH SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA  Modul ini mengandungi soalan objektif, struktur dan esei  Soalan disusun mengikut bab  Dihasilkan daripada analisa soalan SPM 2005 – 2010  Turut dimuatkan soalan aras KBKK, aplikasi kemahiran dan isu semasa  Merupakan latihan fokus SPM 2011  Melatih kemahiran menjawab SPM  Jawab semua soalan yang disediakan  Rekod prestasi anda dan ulangi latihan sebanyak tiga kali Bab Bab Bab Bab Bab 1 2 3 4 5 Tingkatan 4 Bab Bab Bab Bab Bab 6 7 8 9 10 MASARIAH MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH Nama : ________________________________________________ PUTRAJAYA Tingkatan : ________________________________________________ Sekolah : ________________________________________________MasariahMispari @ SAS T4B32011 MasariahMispari @ SAS T4B32011
  2. 2. BAB 3 : TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA BAB 3 : TAMADUN AWAL ASIA TENGGARAAnalisis SPM 2005 – 2010 Item Objektif 2005 2006 2007 2008 2009 2010 SPM2009/s5/M.S.85 Subtajuk S E S E S E S E S E S E 1. Mengapakah konsep berikut diamalkan oleh kerajaan awal di Asia Tenggara? 3.1 Bentuk-bentuk Kerajaan Awal  Konsep dewa-raja  Konsep orde kosmos 3.1.1 Kerajaan Agraria A Mempelbagaikan istiadat istana – Ciri-ciri / Faktor  B Mengekalkan pentadbiran yang adil – Kerajaan Angkor C Menggambarkan upacara keagamaan dan Funan D Memperkukuh kedudukan pemerintah 3.1.2 Kerajaan Maritim SPM2009/s16/M.S.77 2. Pada zaman pemerintah Raja Indravarman I, kerajaan Angkor berjaya – Ciri-ciri   menghasilkan beras yang mencukupi untuk menampung keperluan rakyat. Apakah faktor kejayaan tersebut? – Jenis Pelabuhan  A Pembinaan baray B Kemasukan buruh luar C Penerokaan tanah baru – Kedah Tua D Pengenalan kaedah penggiliran tanaman – Srivijaya SPM2008/s6/ms:77 3. Apakah kesan pembinaan sistem pengairan di Angkor pada zaman Raja – Saling Bergantung  Indravarman I? A Penempatan kekal lebih banyak 3.2 Pengaruh Agama Hindu dan B Keperluan beras negara dipenuhi Buddha dalam Kerajaan Awal C Sistem pertanian pindah berkembang 3.2.1 Cara-cara Kedatangan D Pergantungan pada hasil hutan berkurangan Pengaruh Hindu dan Buddha M.S. 78 3.2.2 Pengaruh Hindu dan 4. Rajah berikut menerangkan konsep pelabuhan. Buddha dalam Sistem Pemerintahan Membekalkan hasil tempatan dan hasil kawasan 3.3 Pengaruh Hindu dan Buddha X dalam Kesenian dan takluk kepada pedagang antarabangsa. Kesusasteraan – Seni Bina Apakah pelabuhan X ? A Pelabuhan dunia – Kesusteraan B Pelabuhan kerajaan C Pelabuhan pembekal D Pelabuhan entreportMasariahMispari @ SAS T4B32011 1 MasariahMispari @ SAS T4B32011 2
  3. 3. BAB 3 : TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA BAB 3 : TAMADUN AWAL ASIA TENGGARAM.S. 78 M.S. 765. Peta berikut menunjukkan lokasi kerajaan Maritim di Asia Tenggara. 9. Rajah berikut menerangkan sistem pengairan di Angkor. Mengairi 12.5 juta ekar tanah Baray Hasil padi meningkat Mengapakah Kerajaan Angkor mampu mempunyai sistem pengairan tersebut? A Tanah yang luas B Ramai tenaga kerja C Teknologi yang tinggi Apakah ciri persamaan kerajaan maritim tersebut? D Raja terlibat dalam pembinaannya A Terletak di kawasan pedalaman B Bergantung kepada kegiatan pertanian M.S. 77 C Mahir dalam pembinaan sistem pengairan 10. Rajah berikut menunjukkan faktor perkembangan Tonle Sap sebagai pengeluar D Berperanan sebagai pelabuhan entrepot padi sawah terbesar di Asia Tenggara.SPM2004/s6/M.S.76 Tanah subur6. Mengapakah kerajaan Funan berkembang daripada kerajaan agraria kepada kerajaan maritim? Tonle Sap Punca pengairan A Kekayaan hasil laut B Kedudukan yang strategik X C Peningkatan hasil pertanian D Perubahan dasar pemerintahan Apakah X ? A Benih yang baikM.S. 79 B Buruh yang ramai7. Maklumat berikut menerangkan kerajaan awal yang terkenal di Asia Tenggara. C Harga yang tinggi D Iklim yang sesuai  Srivijaya terletak di Selat Sunda  Kedah Tua terletak di Selat Melaka SPM2004/s7/M.S.81 Apakah keistimewaan kerajaan tersebut? 11. Jadual berikut menunjukkan antara kerajaan awal di Asia Tenggara. A Pusat kegiatan ilmu Kerajaan Zaman B Kubu pertahanan yang kuat C Kawasan kegiatan pertanian Kedah Tua Abad ke-5 M. hingga ke-13 M D Laluan perdagangan India dan China Srivijaya Abad ke-7 M. hingga ke-13 M.SPM2007/s5/M.S.778. Apakah faktor yang menyebabkan kerajaan Angkor menjadi sebuah kerajaan Apakah persamaan antara kedua-dua kerajaan tersebut? yang ulung di Asia Tenggara? A Perluasan kuasa I Perancangan bandar teratur B Kawasan pertanian yang luas II Iklim sesuai untuk pertanian C Pusat pengajian agama Hindu III Berhampiran Tasik Tonle Sap D Ekonomi berasaskan perdagangan IV Terlindung daripada tiupan angin A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IVMasariahMispari @ SAS T4B32011 3 MasariahMispari @ SAS T4B32011 4
  4. 4. BAB 3 : TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA BAB 3 : TAMADUN AWAL ASIA TENGGARASPM2006/s7/M.S.81 M.S. 8312. Gambar berikut menunjukkan artifak yang dijumpai di Kedah pada kurun ke-10. 14. Jadual berikut menunjukkan saling melengkapi antara Kerajaan Agraria dan Kerajaan Maritim. Kerajaan Agraria Kerajaan Maritim Barang mewah Makanan Bahan Kayu Kenderaan Tukang Mengapakah Kerajaan Agraria memerlukan barangan mewah tersebut? A Hadiah untuk raja B Barangan dagangan C Upacara keagamaan Apakah bukti penemuan tersebut? D Sumber keagungan A Pusat pengumpulan barang B Hubungan baik dengan China M.S. 80 C Sebuah pelabuhan entreport 15. Jadual berikut menunjukkan tinggalan perahu layar di Tanah Melayu yang D Kerajaan tertua di Tanah Melayu membuktikan kemampuan belayar jauh.M.S. 81 Tinggalan perahu Kuala Pontian, Pahang13. Mengapakah Srivijaya melaksanakan perluasan kuasa berikut? layar Kuala Katil, Kedah Apakah nilai yang patut ada pada pelayar tersebut? I Sifat minda terbuka II Semangat meneroka III Kemahiran ilmu bintang IV Sikap toleransi yang tinggi A I dan I B I dan IV C II dan III D III dan IV I Memasarkan hasil keluaran II Mendapat barangan dagangan M.S. 84 III Mengawal laluan perdagangan 16. Manakah antara berikut golongan terlibat dalam penyebaran agama Hindu- IV Menyebarkan pengaruh Hindu-Buddha Buddha ke Asia Tenggara? A I dan I I Raja B I dan IV II Tentera C II dan III III Pedagang D III dan IV IV Bangsawan A I dan I B I dan IV C II dan III D III dan IVMasariahMispari @ SAS T4B32011 5 MasariahMispari @ SAS T4B32011 6
  5. 5. BAB 3 : TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA BAB 3 : TAMADUN AWAL ASIA TENGGARAM.S. 87 M.S. 9017. Ilustrasi berikut menunjukkan prasasti Telaga Batu di Palembang Srivijaya. 20. Ilustrasi berikut menunjukkan keratan rentas candi Borobudur di Jawa Tengah. Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada binaan tersebut? A Pengaruh agama Buddha Apakah catatan yang terdapat pada prasasti tersebut? B Penentuan struktur pemerintahan A Salasilah raja C Arahan kepada rakyat C Penetapan susun lapis masyarakat B Struktur pentadbiran D Undang-undang jenayah D Pengamalan Undang-Undang Manu’M.S.86 M.S.9318. Rajah berikut menunjukkan pengaruh Hindu Buddha dalam pentadbiran 21. Pernyataan berikut menerangkan penggunaan bahasa Sanskrit dalam sistem kerajaan awal di Asia Tenggara. pemerintahan. Konsep dewa raja Amaran raja kepada raja dan pembesar Pengaruh Hindu supaya tidak menderhaka. Buddha dalam Istiadat pertabalan Catatan tersebut terdapat pada pentadbiran A Batu Bersurat Kutei X B Batu Bersurat Sungai Mas C Batu Bersurat Palembang Apakah konsep pentadbiran X ? D Batu Bersurat Kedukan Bukit A Data C Maharaja SPM2007/s6/M.S.94 B Bhupati D Orde kosmos 22. Senarai berikut merujuk kepada hasil kesusasteraan di Asia Tenggara.M.S. 88  Nagarakertagama19. Maklumat berikut menunjukkan candi yang terdapat pada zaman kerajaan awal di Asia Tenggara.  Hikayat Pendawa Lima  Angkor Wat Apakah yang dapat disimpulkan berkaitan dengan hasil kesusasteraan tersebut?  Candi Borobudur A Ditulis golongan pendeta B Diminati para bangsawan Apakah fungsi candi tersebut? C Dipengaruhi unsur India I Pusat pentadbiran D Dijadikan dasar perundangan II Pusat pendidikan III Tempat menyimpan mayat IV Lambang keagungan pemerintah A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IVMasariahMispari @ SAS T4B32011 7 MasariahMispari @ SAS T4B32011 8
  6. 6. BAB 3 : TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA BAB 3 : TAMADUN AWAL ASIA TENGGARAItem Berstruktur (e) Pada pendapat anda, bagaimanakah untuk mengembalikan kegemilangan Kedah sebagai kuasa perdagangan?1. Peta berikut menunjukkan kerajaan Maritim di Asia Tenggara. F1 ................................................................................................................ F2 ................................................................................................................ – ................................................................................................................ [ 2 markah ] Buku Teks 88 – 94 2. Senarai berikut menunjukkan bukti pengaruh Hindu-Buddha di Asia Tenggara.  Angkor Wat  Candi Borobudur (a) Namakan pelabuhan di kerajaan Kedah Tua.  Kesusasteraan F1 ................................................................................................................ (a) Senaraikan peranan candi. F2 ................................................................................................................ F1 ................................................................................................................ – ................................................................................................................ F2 ................................................................................................................ [ 2 markah ] – ................................................................................................................ (b) Apakah bukti yang menunjukkan Kedah Tua sebagai pelabuhan entrepot? [ 2 markah ] F1 ................................................................................................................ (b) Nyatakan pengaruh Hindu dalam seni bina Angkor Wat. F2 ................................................................................................................ F1 ................................................................................................................ – ................................................................................................................ F2 ................................................................................................................ [ 2 markah ] – ................................................................................................................ (c) Apakah faktor kemajuan Kedah Tua sebagai pelabuhan entrepot? [ 2 markah ] F1 ................................................................................................................ (c) Jelaskan pengaruh Buddha pada binaan Candi Borobudur. F2 ................................................................................................................ F1 ................................................................................................................ – ................................................................................................................ F2 ................................................................................................................ [ 2 markah ] – ................................................................................................................ (d) Bagaimanakah Srivijaya berkembang sebagai pelabuhan entrepot? [ 2 markah ] F1 ................................................................................................................ F2 ................................................................................................................ – ................................................................................................................ [ 2 markah ]MasariahMispari @ SAS T4B32011 9 MasariahMispari @ SAS T4B32011 10
  7. 7. BAB 3 : TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA BAB 3 : TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA Item Esei (d) Jelaskan pengaruh Hindu-Buddha dalam kesusasteraan di Asia Tenggara. Buku Teks m.s. 84 – 94 F1 ................................................................................................................ 1. Jadual berikut menunjukkan wujudnya pengaruh Hindu-Buddha dalam bahasa di F2 ................................................................................................................ Asia Tenggara. – ................................................................................................................ Bahasa Sanskrit Bahasa Melayu [ 2 markah ] Dosa Dosa (e) Mengapakah setiap warganegara Malaysia bertanggungjawab memelihara Dukkha Duka dan memulihara warisan seni bina di negara kita? Rupa Rupa F1 ................................................................................................................ (a) Nyatakan cara kedatangan pengaruh Hindu-Buddha ke Asia Tenggara. F2 ................................................................................................................ [ 4 markah ] – ................................................................................................................ F1 ................................................................................................................ [ 2 markah ] F2 ................................................................................................................ F3 ................................................................................................................ F4 ................................................................................................................ F5 ................................................................................................................ (b) Jelaskan peranan Bahasa Sanskrit di Asia Tenggara. [ 8 markah ] F1 ................................................................................................................ F2 ................................................................................................................ F3 ................................................................................................................ F4 ................................................................................................................ F5 ................................................................................................................ F6 ................................................................................................................ F7 ................................................................................................................ F8 ................................................................................................................ F9 ................................................................................................................MasariahMispari @ SAS T4B32011 11 MasariahMispari @ SAS T4B32011 12
  8. 8. BAB 3 : TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA NOTA (c) Terangkan pengaruh Hindu-Buddha dalam sistem pemerintahan. [ 8 markah ] F1 ................................................................................................................ H1a ................................................................................................................ H1b ................................................................................................................ H1c ................................................................................................................ F2 ................................................................................................................ H2a ................................................................................................................ H2b ................................................................................................................ H2c ................................................................................................................ F3 ................................................................................................................ H3a ................................................................................................................ H3b ................................................................................................................ H3c ................................................................................................................ F4 ................................................................................................................ H4a ................................................................................................................ H4b ................................................................................................................ H4c ................................................................................................................ F5 ................................................................................................................ H5a ................................................................................................................ H5b ................................................................................................................ H5c ................................................................................................................MasariahMispari @ SAS T4B32011 13 MasariahMispari @ SAS T4B32011

×