Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Culture Building by Caritas

1,172 views

Published on

Culture Building by Caritas

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Culture Building by Caritas

 1. 1. MAGING NANGUNGUNANG SOCIAL SERVICE MINISTRY NG SIMBAHAN.. ..NA NAKAUGAT SA PANANAMPALATAYA AT PINAKIKILOS NG PAG-IBIG,
 2. 2. PATUNGO SA PAGIGING SIMBAHAN NG MAHIHIRAP.. ..NA NAGSASABUHAY NG PAGMAMAHAL AT KATARUNGAN NI KRISTO.
 3. 3. Narito ang 7 KULTURANG palalaguin ng CARITAS MANILA upang makamit ang mithiing ito..
 4. 4. RELATIONSHIP THAT IS BASED ON THE DIGNITY OF THE HUMAN PERSON.
 5. 5. ANG PAKIKIPAG-UGNAYAN AY NAKAUGAT SA DIGNIDAD NG TAO.
 6. 6. “Kaya nilikha ng Diyos ang tao na kanyang larawan; larawan ng Diyos, siya ay kanyang nilikha… Pinagmasdan ng Diyos ang lahat ng kanyang ginawa, at tunay ngang napakabuti ng mga iyon.” Genesis 1: 27,31
 7. 7. BILANG KAWANGIS NG DIYOS, LAHAT NG TAO AY BANAL…. ANG BAWAT TAO AY MAHALAGA.
 8. 8. KAYA SA PAKIKIPAG-UGNAYAN SA IBA, LAGING ISINASAALANG-ALANG ANG IBA BILANG KAWANGIS NG DIYOS, AT TINATRATO NG MAY RESPETO AT HALAGA.
 9. 9. ANG TAO AY MAS MAHALAGA KAYSA SA MGA BAGAY… ANG SUKATAN NG GAWAIN NG BAWAT INSTITUSYON AY KUNG ITO AY NAKAKAPAGPALAGO O NAKAKASIRA NG BUHAY AT DIGNIDAD NG BAWAT TAO.
 10. 10. Lay the foundations of Lay Spirituality through regular Eucharistic celebration & daily prayer structures.
 11. 11. PATIBAYIN ANG PUNDASYON NG ESPIRITWALIDAD NG MGA LAYKO SA PAMAMAGITAN NG REGULAR NA BANAL NA MISA AT MGA ORAS NG PAGDARASAL.
 12. 12. “Sa kanilang paglalakbay pumasok si Hesus sa isang nayon at pinatuloy siya ng isang babaeng nagngangalang Martha. May kapatid siyang babae na tinatawag na Maria…”
 13. 13. “…Naupo ito sa may paanan ng Panginoon at nakikinig sa kanyang salita. Abalang abala naman si Martha sa mga pagsisilbi kaya lumapit siya at sinabi: ‘Panginoon hindi mo ba napapansing pinabayaan ako ng aking kapatid na babae na magsilbing mag-isa? Pakisabi mo naman sa kanya na tulungan ako...’”
 14. 14. “…Sumagot sa kanya ang Panginoon: ‘Martha, Martha, abala ka at balisa sa maraming bagay; isa lang naman ang kailangan, pinili nga ni Maria ang mainam na bahagi na hindi kukunin sa kanya.” Lukas 10, 38-42
 15. 15. “ANG LAYKONG ESPIRITWALIDAD AY NAKAUGAT KAY KRISTO, ANG MGA KRISTIYANONG LAYKO AY TINATAWAGAN NA MAGKAROON NG BUHAY- EUKARISTIYA. ANG PAKIKIISA SA BANAL NA MISA ANG DAPAT NA MAGING UGAT NG KANILANG ISPIRITWAL NA BUHAY AT NG KANILANG PAGLILINGKOD…”
 16. 16. “LAHAT NG GAWAIN NG TAO AY NAKAUGAT AT NAGKAKAROON NG MALALIM NA PAKAHULUGAN KAY KRISTO.” -BL. JOHN PAUL II
 17. 17. UPANG MAPALALIM ANG UGAT NG UGNAYAN KAY KRISTO NA SIYANG GANAP NA PAG-IBIG AT KATARUNGAN, TAYO AY TAPAT SA ATING MGA COMMUNITY STRUCTURES KATULAD NG MGA BANAL NA MISA, PAGGUGOL NG ORAS SA ADORATION CHAPEL, FAITH SHARING, PERSONAL NA DEBOSYON.
 18. 18. Develop well-integrated personnel and servant leaders through process- oriented formation program
 19. 19. MAAYOS NA PAGHUHUBOG NG MGA PERSONNEL AT PINUNONG- LINGKOD SA PAMAMAGITAN NG PROCESS-ORIENTED FORMATION PROGRAM
 20. 20. HINUHUBOG NATIN ANG ATING MGA SARILI UPANG MAGING GANAP ANG ATING PAGKATAO AT MAGING MGA EPEKTIBO AT MABISANG PINUNONG-LINGKOD NG SIMBAHAN NG MGA MAHIRAP SA PAMAMAGITAN NG PROCESS- ORIENTED AT LADDERIZED FORMATION PLAN.
 21. 21. 4 NA ASPETO NG PAGHUHUBOG
 22. 22. 4 NA ASPETO NG PAGHUHUBOG
 23. 23. 4 NA ASPETO NG PAGHUHUBOG
 24. 24. 4 NA ASPETO NG PAGHUHUBOG
 25. 25. Total Service Without Boundaries
 26. 26. PAGLILINGKOD NA BUO AT MALAWAKAN
 27. 27. “…sumagot naman kay Hesus ang babaeng Samaritana: ‘Judio ka, paano mo mahihingi sa akin, na babaeng Samaritana, na painumin kita?’ (Sapagkat hindi nakikisalamuha ang mga
 28. 28. “…Sinabi ni Hesus sa kanya: ‘Kung alam mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang nagsasabi sa iyong ‘painumin mo ako!’ Hiningan mo sana siya at bibigyan ka sana niya ng tubig na buhay.’” Juan 4, 1-42
 29. 29. PAGLILINGKOD NA WALANG PINIPILING RELIHIYON AT KULTURA. PINAGLILINGKURAN ANG LAHAT NG NANGANGAILANGAN
 30. 30. NAKIKIPAGTULUNGAN SA LAHAT NG ORGANISASYON UPANG MAGING MAAYOS ANG PAGLILINGKOD.
 31. 31. SUGPUIN ANG UGAT NG MATINDING KAHIRAPAN SA PAMAMAGITAN NG SSDM.
 32. 32. Strategies for Overcoming Poverty POVERTY ALLEVIATION POVERTY REDUCTION POVERTY ERADICATION
 33. 33. POVERTY ALLEVIATION Works of Social Services e.g. feeding, visitation of the sick & prisoners, emergency relief, gift-giving)
 34. 34. POVERTY REDUCTION Works of Social Development e.g. education, housing, preventive health & health care, livelihood and micro- entrepreneurship, cooperatives and micro-finance NGOs
 35. 35. POVERTY ERADICATION Works of Social Justice e.g. advocacy in politics, economic and culture, lobbying, direct non-violent action addressing the roots of injustice both personal and structural
 36. 36. Pastoral Creativity and Innovation in Work Towards Perfection
 37. 37. PAGKAMALIKHAIN AT MAKABAGO SA MGA PASTORAL NA GAWAIN TUNGO SA KAGANAPAN.
 38. 38. “Nagsimulang maglibot si Hesus sa buong Galileo. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga, ipinahayag ang Mabuting Balita ng Kaharian at pinagaling ang kung ano-anong klase ng sakit at kapansanan ng mga tao…”
 39. 39. “…Lumaganap sa buong Siria ang balita tungkol sa kanya. Kaya dinala sa kanya ang mga may karamdaman, ang lahat ng naghihirap dahil sa sakit, ang mga inaalihan ng mga demonyo, ang mga nasisiraan ng bait, ang mga paralitiko, at pinagaling niya silang lahat.” Mateo 4, 23-24
 40. 40. “LOVE IS INVENTIVE UNTO INFINITY.” -ST. VINCENT DE PAUL
 41. 41. PAGSISIKAP NA MAGING MALIKHAIN AT MAKABAGO SA UGNAYAN AT PAGLILINGKOD HANGGANG SA ITO AY MAGING GANAP KAY KRISTO.
 42. 42. ANG GAWAIN NG BAWAT ISA ANG PINAKABAHAGI NIYA SA MISYON NG CARITAS MANILA. ANG GAWAIN AY KAILANGANG EPEKTIBO AT MAHUSAY AT ETIKAL.
 43. 43. Advancement of Social Entrepreneurship
 44. 44. PAGSULONG NG SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 45. 45. “Walang nagtatagpi ng piraso ng bagong tela sa lumang damit. Kung gagawin mo ito, hihilahin ng tagpi ang damit, ng bago ang luma at lalo pang lalaki ang punit. At hindi ka rin naman maglalagay ng bagong alak sa mga lumang sisidlan. Kung gagawin mo ito, papuputukin ng alak ang mga sisidlan at masisira ang alak pati na ang mga sisidlan. Sa bagong sisidlan ang bagong alak! Marcos 2, 21-22
 46. 46. SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IS ABOUT INNOVATIVE, MARKET-ORIENTED APPROACHES UNDERPINNED BY A PASSION FOR SOCIAL EQUITY AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY.
 47. 47. IT AIMS AT TRANSFORMATIONAL SYSTEMS CHANGE THAT TACKLES THE ROOT CAUSES OF POVERTY, MARGINALIZATION, ENVIRONMENTAL DETERIORIZATION, AND ACCOMPANYING LOSS OF HUMAN DIGNITY
 48. 48. Social entrepreneurs are individuals with innovative solutions to society’s most pressing social problems. They are ambitious and persistent, tackling major social issues and offering new ideas for wide-scale change.
 49. 49. Rather than leaving societal needs to the government or business sectors, social entrepreneurs find what is not working and solve the problem by changing the system, spreading the solution, and persuading entire societies to take new leaps.
 50. 50. Social entrepreneurs often seem to be possessed by their ideas, committing their lives to changing the direction of their field. They are both visionaries and ultimate realists, concerned with the practical implementation of their vision above all else.
 51. 51. Each social entrepreneur presents ideas that are user-friendly, understandable, ethical, and engage widespread support in order to maximize the number of local people that will stand up, seize their idea, and implement with it.
 52. 52. In other words, every leading social entrepreneur is a mass recruiter of local change makers - a role model proving that citizens who channel their passion into action can do almost anything.
 53. 53. J. Gregory Dees
 54. 54. MGA KATANGIAN NG SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 55. 55. MGA KATANGIAN NG SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 56. 56. MGA KATANGIAN NG SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 57. 57. MGA KATANGIAN NG SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 58. 58. MGA KATANGIAN NG SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 59. 59. MGA KATANGIAN NG SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 60. 60. MGA KATANGIAN NG SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 61. 61. Expand Church planting while making each community an experience of Christ’s compassion
 62. 62. PAGPAPALAWAK NG SAKOP NA KOMUNIDAD, AT ANG BAWAT KOMUNIDAD AY ISANG KARANASAN NG PAG-IBIG NI KRISTO.
 63. 63. “…Humirang ang Panginoon ng iba pang pitumpu’t dalawa at isinugo sila… na mauna sa kanya sa bawat bayan at lugar na takda niyang puntahan. Sinabi niya sa kanila: ‘Marami nga ang aanihin at kakaunti naman ang mga manggagawa; idalangin ninyo sa Panginoon ng ani na magpadala siya ng mga manggagawa sa
 64. 64. “…Isinusugo ko kayong parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng pitaka, bag o mga sandalyas at huwag ninyong batiin ang sino man sa daan… Saan mang bahay kayo pumasok, sabihin muna ninyo: ‘Mapasatahanang ito ang kapayapaan!’…”
 65. 65. “…Saan mang bayan kayo pumasok at tanggapin nila kayo, kanin ninyo anumang ihain sa inyo. Pagalingin din ninyo ang mga maysakit doon at sabihin ninyo sa kanila: ‘Palapit na sa inyo ang Kaharian ng Diyos!’” Lucas 10, 1-9
 66. 66. PAGLIKHA NG SSDM COMMUNITIES SA BAWAT DIYOSESIS SA BUONG BANSA AT ANG BAWAT COMMUNITY AY ISANG KARANASAN NG PAG-IBIG NI KRISTO LALO NA SA MGA MAHIHIRAP NA PINAGLILINGKURAN NITO.
 67. 67. 7 KULTURANG palalaguin ng CARITAS MANILA upang makamit ang mga mithiin..
 68. 68. RELATIONSHIP THAT IS BASED ON THE DIGNITY OF THE HUMAN PERSON.
 69. 69. ANG PAKIKIPAG-UGNAYAN AY NAKAUGAT SA DIGNIDAD NG TAO.
 70. 70. Lay the foundations of Lay Spirituality through regular Eucharistic celebration & daily prayer structures.
 71. 71. PATIBAYIN ANG PUNDASYON NG ESPIRITWALIDAD NG MGA LAYKO SA PAMAMAGITAN NG REGULAR NA BANAL NA MISA AT MGA ORAS NG PAGDARASAL.
 72. 72. Develop well-integrated personnel and servant leaders through process- oriented formation program
 73. 73. MAAYOS NA PAGHUHUBOG NG MGA PERSONNEL AT PINUNONG- LINGKOD SA PAMAMAGITAN NG PROCESS-ORIENTED FORMATION PROGRAM
 74. 74. Total Service Without Boundaries
 75. 75. PAGLILINGKOD NA BUO AT MALAWAKAN
 76. 76. Pastoral Creativity and Innovation in Work Towards Perfection
 77. 77. PAGKAMALIKHAIN AT MAKABAGO SA MGA PASTORAL NA GAWAIN TUNGO SA KAGANAPAN.
 78. 78. Advancement of Social Entrepreneurship
 79. 79. PAGSULONG NG SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 80. 80. Expand Church planting while making each community an experience of Christ’s compassion
 81. 81. PAGPAPALAWAK NG SAKOP NA KOMUNIDAD, AT ANG BAWAT KOMUNIDAD AY ISANG KARANASAN NG PAG-IBIG NI KRISTO.
 82. 82. … the pastoral arm of the parish, charged with the mission of “responding to the socio-economic needs of the poor in ways ranging from relief and rehabilitation to confrontation with the root causes of those needs with a view to applying remedies.” … the pastoral arm of the parish, charged with the mission of “responding to the socio-economic needs of the poor in ways ranging from relief and rehabilitation to confrontation with the root causes of those needs with a view to applying remedies.” (PCP II Sec. 3 Art. 25.2)
 83. 83. “Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasaakin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang Magandang Balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila’y lalaya, at sa mga bulag na sila’y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi, at upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon.”

×