SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Sprawdzian przeprowadzany jest w 
szóstej klasie szkoły podstawowej. 
Do sprawdzianu musi przystąpić każdy 
uczeń kończący szkołę 
Przystąpienie do sprawdzianu jest 
jednym z warunków jej ukończenia
Standardy wymagań opublikowane 
przez CKE stanowią podstawę 
przeprowadzania sprawdzianu w klasie 6 
szkoły podstawowej (tekst można znaleźć 
m.in. na stronie internetowej Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej). Sprawdzian nie 
wykracza poza treści zawarte w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego.
opinię w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych ucznia, u którego 
stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, wydaną przez poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną 
opinię w sprawie przystąpienia do sprawdzianu w warunkach 
dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 
edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w 
uczeniu się, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym 
poradnię specjalistyczną 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 
zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia w przypadku ucznia chorego lub 
niesprawnego czasowo 
pozytywną opinię rady pedagogicznej w sprawie przystąpienia do 
sprawdzianu w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb 
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia, który w roku szkolnym, 
w którym przystępuje do sprawdzianu, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną 
w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane 
z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej 
lub sytuację kryzysową lub traumatyczną
 do 30 września 2014r. -zebranie pisemnych deklaracji rodziców (prawnych 
opiekunów) uczniów ze wskazaniem języka obcego nowożytnego, z którego 
uczeń przystąpi do części drugiej sprawdzianu (w przypadku gdy uczeń szkoły 
podstawowej uczy się, jako przedmiotu obowiązkowego, więcej niż jednego 
języka obcego nowożytnego spośród języków: angielskiego, francuskiego, 
hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego) 
 do 15 października 2014r. -przedłożenie dyrektorowi szkoły opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, orzeczenia o 
potrzebie indywidualnego nauczania lub kształcenia specjalnego albo 
zaświadczenia lekarskiego o chorobie przewlekłej ucznia. 
 W przypadkach losowych dokumenty uprawniające do dostosowania 
warunków lub form sprawdzianu rodzice (prawni opiekunowie) mogą 
przedstawić w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu. 
 W przypadku uczniów przystępujących do sprawdzianu opinia uprawnionej 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, powinna być wydana nie wcześniej 
niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej 
 Do 24 listopada 2014 r. dyrektor jako przewodniczący zespołu 
egzaminacyjnego informuje na piśmie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia 
o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania egzaminu do jego 
dysfunkcji. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają oświadczenie 
o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych słuchaczowi/uczniowi dostosowań 
do 28 listopada 2014 r. 
 do 30 listopada 2014r. przekazanie list uczniów z dokładnymi danymi oraz 
formami dostosowań.
 zebranie od rodziców (prawnych opiekunów) 
uczniów pisemnej informacji o zmianie języka 
obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na 
inny język obcy, którego uczeń uczył się jako 
obowiązkowego w szkole .Dyrektor szkoły przekazuje 
informację o zmianach w deklaracji w zakresie języka 
obcego nowożytnego do okręgowej komisji 
egzaminacyjnej, w sposób określony przez dyrektora 
danej OKE: 
do 31 grudnia 2014 r. – w przypadku wszystkich 
zdających deklarujących zmianę 
do17 marca 2015 r. – w przypadku laureatów 
konkursów z języków obcych o zasięgu 
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 
deklarujących zmianę
1 kwietnia 2015 r. 
(środa) 
część 1- jęz. polski i matematyka godz. 9:00 
część 2- jęz. obcy nowożytny godz. 11:45
1 czerwca 2015r. 
/poniedziałek/ 
część 1- jęz. polski i matematyka godz. 9:00 
część 2- jęz. obcy nowożytny godz. 11:45
 Uczeń przebywający podczas 
sprawdzianu w prewentorium, 
sanatorium, szkole przyszpitalnej, 
zakładzie poprawczym przystępuje do 
sprawdzianu w tej placówce. 
 Zaświadczenie o szczegółowych 
wynikach sprawdzianu uczeń odbiera 
w macierzystej szkole.
 Czas pracy zdających liczy się od 
momentu zapisania na tablicy (planszy) 
godziny rozpoczęcia pracy i wynosi 
odpowiednio: 
› w części pierwszej sprawdzianu – 80 minut; w 
przypadku uczniów, dla których czas trwania 
sprawdzianu może być przedłużony – nie 
więcej niż do 120 minut 
› w części drugiej sprawdzianu: – 45 minut; w 
przypadku uczniów, dla których czas trwania 
sprawdzianu może być przedłużony – nie 
więcej niż do 70 minut.
 Podstawą do ustalenia listy zdających w 
dodatkowym terminie jest wykaz 
uczniów, którzy nie przystąpili do 
sprawdzianu z przyczyn losowych bądź 
zdrowotnych lub którzy przerwali albo 
którym przerwano sprawdzian, lub 
którym przewodniczący szkolnego 
zespołu egzaminacyjnego unieważnił 
sprawdzian.
 W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy 
niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, 
który przystąpił do sprawdzianu lub odpowiedniej jego 
części w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej 
komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia 
sprawdzian lub odpowiednią część sprawdzianu tego 
ucznia. W zaświadczeniu o szczegółowych wynikach 
sprawdzianu dla tego ucznia , w miejscach 
przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych z 
odpowiednich części sprawdzianu wpisuje się „0%”. 
 W przypadku zwolnienia ucznia z części sprawdzianu z 
przyczyn losowych lub zdrowotnych albo ze względu na 
sprzężone niepełnosprawności w zaświadczeniu o 
szczegółowych wynikach sprawdzianu zamiast wyniku 
sprawdzianu z danej jego części wpisuje się 
odpowiednio „zwolniony” lub „zwolniona”.
W DNIU SPRAWDZIANU 
 Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą 
wyłącznie przybory do pisania i rysowania: 
 na część pierwszą – pióro lub długopis z 
czarnym tuszem/atramentem, ołówek 
przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, 
linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz 
 na część drugą – pióro lub długopis z czarnym 
tuszem/atramentem. 
 Na sprawdzianie nie można korzystać z 
kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także 
przynosić i używać żadnych urządzeń 
telekomunikacyjnych.
W przypadku: 
 niesamodzielnej pracy, 
 wniesienia przez ucznia urządzeń 
telekomunikacyjnych lub 
korzystania z nich, 
 zakłócania prawidłowego 
przebiegu sprawdzianu w sposób 
utrudniający pracę innym uczniom
 19 czerwca 2015r. – odbiór zaświadczeń przez 
szkoły 
 26 czerwca 2015r. – wydanie zaświadczeń 
uczniom
 Laureaci i finaliści olimpiad 
przedmiotowych oraz laureaci 
konkursów przedmiotowych o zasięgu 
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z 
zakresu jednego z grupy przedmiotów 
objętych sprawdzianem są zwolnieni ze 
sprawdzianu, a na zaświadczeniu 
otrzymują najwyższy wynik.
 Wynik sprawdzianu ustalony przez 
okręgową komisję egzaminacyjną jest 
ostateczny. 
 Na wniosek ucznia lub jego rodziców 
(prawnych opiekunów) albo słuchacza 
sprawdzona i oceniona praca ucznia 
jest udostępniana uczniowi lub jego 
rodzicom (prawnym opiekunom) do 
wglądu w miejscu i czasie wskazanym 
przez dyrektora okręgowej komisji 
egzaminacyjnej.
 na stronie Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej www.oke.waw.pl 
w zakładce Procedury
Dziękuję za uwagę

More Related Content

Viewers also liked (17)

Relacja z dnia Ukrainy
Relacja z dnia UkrainyRelacja z dnia Ukrainy
Relacja z dnia Ukrainy
 
Prezentacja oferta ZSW
Prezentacja oferta ZSWPrezentacja oferta ZSW
Prezentacja oferta ZSW
 
Dzień Ukrainy w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście
Dzień Ukrainy w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym MieścieDzień Ukrainy w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście
Dzień Ukrainy w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście
 
comenius Poland
comenius Polandcomenius Poland
comenius Poland
 
Szkolenie survivalowe
Szkolenie survivaloweSzkolenie survivalowe
Szkolenie survivalowe
 
Klasyfikacja śródroczna 2015 2016
Klasyfikacja śródroczna 2015 2016Klasyfikacja śródroczna 2015 2016
Klasyfikacja śródroczna 2015 2016
 
Prezentacja nr 6
Prezentacja nr 6Prezentacja nr 6
Prezentacja nr 6
 
Jak nie marnować żywności
Jak nie marnować żywnościJak nie marnować żywności
Jak nie marnować żywności
 
Pod skrzydłami
Pod skrzydłamiPod skrzydłami
Pod skrzydłami
 
Młodzi głosują
Młodzi głosująMłodzi głosują
Młodzi głosują
 
Znani ludzie w naszej szkole
Znani ludzie w naszej szkoleZnani ludzie w naszej szkole
Znani ludzie w naszej szkole
 
Euro week prezentacja
Euro week prezentacjaEuro week prezentacja
Euro week prezentacja
 
Anglia 2015
Anglia 2015Anglia 2015
Anglia 2015
 
Hiszpania 2015
Hiszpania 2015Hiszpania 2015
Hiszpania 2015
 
Stypendium prezesa 2016
Stypendium prezesa 2016Stypendium prezesa 2016
Stypendium prezesa 2016
 
Egzamin gimnazjalny 2013/2014
Egzamin gimnazjalny 2013/2014Egzamin gimnazjalny 2013/2014
Egzamin gimnazjalny 2013/2014
 
Vica 2(1)
Vica 2(1)Vica 2(1)
Vica 2(1)
 

Similar to Egzamin szóstoklasisty

prezentacja rodzice i uczniowie 2023 (1).pptx
prezentacja rodzice i uczniowie 2023 (1).pptxprezentacja rodzice i uczniowie 2023 (1).pptx
prezentacja rodzice i uczniowie 2023 (1).pptxsp2zabki
 
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Aga Szajda
 
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Aga Szajda
 
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Aga Szajda
 
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...Aga Szajda
 
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...Aga Szajda
 
Komunikat dost. sp i gim 2012
Komunikat dost. sp i gim 2012Komunikat dost. sp i gim 2012
Komunikat dost. sp i gim 2012Aga Szajda
 
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...Aga Szajda
 
Procedury organizowania i_przeprowadzania_egzaminu_w_kla
Procedury organizowania i_przeprowadzania_egzaminu_w_klaProcedury organizowania i_przeprowadzania_egzaminu_w_kla
Procedury organizowania i_przeprowadzania_egzaminu_w_klaAga Szajda
 
Egzamin 8 2020
Egzamin 8 2020Egzamin 8 2020
Egzamin 8 2020sp2zabki
 
Sprawdzian szóstoklasisty 2015 - Informator
Sprawdzian szóstoklasisty 2015 - InformatorSprawdzian szóstoklasisty 2015 - Informator
Sprawdzian szóstoklasisty 2015 - Informatorporanny24
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcegoAga Szajda
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcegoAga Szajda
 
Egzamin Gimnazjalny 2017-2018
Egzamin Gimnazjalny 2017-2018Egzamin Gimnazjalny 2017-2018
Egzamin Gimnazjalny 2017-2018Devliniusz
 
Prezentacja egzamin gimnazjalny 1
Prezentacja egzamin gimnazjalny 1Prezentacja egzamin gimnazjalny 1
Prezentacja egzamin gimnazjalny 1Jacek Wardzyński
 
Egzamin - informacje
Egzamin - informacjeEgzamin - informacje
Egzamin - informacjesp2zabki
 
Informator do szkół ponadgimnazjalnych
Informator do szkół ponadgimnazjalnychInformator do szkół ponadgimnazjalnych
Informator do szkół ponadgimnazjalnychMonika Dąbrowska
 
Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazju...
Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazju...Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazju...
Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazju...Zespół Szkół nr 49
 
Egzamin 2020
Egzamin 2020Egzamin 2020
Egzamin 2020sp2zabki
 

Similar to Egzamin szóstoklasisty (20)

Sprawdzian 2013/14
Sprawdzian 2013/14Sprawdzian 2013/14
Sprawdzian 2013/14
 
prezentacja rodzice i uczniowie 2023 (1).pptx
prezentacja rodzice i uczniowie 2023 (1).pptxprezentacja rodzice i uczniowie 2023 (1).pptx
prezentacja rodzice i uczniowie 2023 (1).pptx
 
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
 
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
 
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
 
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
 
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
 
Komunikat dost. sp i gim 2012
Komunikat dost. sp i gim 2012Komunikat dost. sp i gim 2012
Komunikat dost. sp i gim 2012
 
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...
 
Procedury organizowania i_przeprowadzania_egzaminu_w_kla
Procedury organizowania i_przeprowadzania_egzaminu_w_klaProcedury organizowania i_przeprowadzania_egzaminu_w_kla
Procedury organizowania i_przeprowadzania_egzaminu_w_kla
 
Egzamin 8 2020
Egzamin 8 2020Egzamin 8 2020
Egzamin 8 2020
 
Sprawdzian szóstoklasisty 2015 - Informator
Sprawdzian szóstoklasisty 2015 - InformatorSprawdzian szóstoklasisty 2015 - Informator
Sprawdzian szóstoklasisty 2015 - Informator
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
 
Egzamin Gimnazjalny 2017-2018
Egzamin Gimnazjalny 2017-2018Egzamin Gimnazjalny 2017-2018
Egzamin Gimnazjalny 2017-2018
 
Prezentacja egzamin gimnazjalny 1
Prezentacja egzamin gimnazjalny 1Prezentacja egzamin gimnazjalny 1
Prezentacja egzamin gimnazjalny 1
 
Egzamin - informacje
Egzamin - informacjeEgzamin - informacje
Egzamin - informacje
 
Informator do szkół ponadgimnazjalnych
Informator do szkół ponadgimnazjalnychInformator do szkół ponadgimnazjalnych
Informator do szkół ponadgimnazjalnych
 
Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazju...
Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazju...Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazju...
Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazju...
 
Egzamin 2020
Egzamin 2020Egzamin 2020
Egzamin 2020
 

More from Jacek Wardzyński

More from Jacek Wardzyński (20)

Prezentacja klas I - III
Prezentacja klas I - IIIPrezentacja klas I - III
Prezentacja klas I - III
 
Wizyta w Hiszpanii w ramach programu Erasmus +
Wizyta w Hiszpanii w ramach programu Erasmus +Wizyta w Hiszpanii w ramach programu Erasmus +
Wizyta w Hiszpanii w ramach programu Erasmus +
 
Euro week 2019
Euro week 2019Euro week 2019
Euro week 2019
 
Grecja 2019
Grecja 2019Grecja 2019
Grecja 2019
 
Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Stypendium Prezesa Rady MinistrówStypendium Prezesa Rady Ministrów
Stypendium Prezesa Rady Ministrów
 
2
22
2
 
1
11
1
 
Prezentacja2
Prezentacja2Prezentacja2
Prezentacja2
 
Meals that i eat during a day
Meals that i eat during a dayMeals that i eat during a day
Meals that i eat during a day
 
Kolia
KoliaKolia
Kolia
 
Моё питание
Моё питаниеМоё питание
Моё питание
 
Meals that i eat during a day
Meals that i eat during a dayMeals that i eat during a day
Meals that i eat during a day
 
Liceum Ogólnokształcące i Branżowa Szkoła I stopnia - klasyfikacja śródroczna
Liceum Ogólnokształcące i Branżowa Szkoła I stopnia - klasyfikacja śródrocznaLiceum Ogólnokształcące i Branżowa Szkoła I stopnia - klasyfikacja śródroczna
Liceum Ogólnokształcące i Branżowa Szkoła I stopnia - klasyfikacja śródroczna
 
Publiczne Gimnazjum - klasyfikacja śródroczna
Publiczne Gimnazjum - klasyfikacja śródrocznaPubliczne Gimnazjum - klasyfikacja śródroczna
Publiczne Gimnazjum - klasyfikacja śródroczna
 
Szkoła Podstawowa - klasyfikacja śródroczna
Szkoła Podstawowa - klasyfikacja śródrocznaSzkoła Podstawowa - klasyfikacja śródroczna
Szkoła Podstawowa - klasyfikacja śródroczna
 
Stypendium 2017
Stypendium 2017Stypendium 2017
Stypendium 2017
 
Euro week 2017
Euro week 2017Euro week 2017
Euro week 2017
 
Ukraina
UkrainaUkraina
Ukraina
 
Klasyfikacja roczna 2016 2017
Klasyfikacja roczna 2016 2017Klasyfikacja roczna 2016 2017
Klasyfikacja roczna 2016 2017
 
Klasyfikacja śródroczna 2016 2017
Klasyfikacja śródroczna 2016 2017Klasyfikacja śródroczna 2016 2017
Klasyfikacja śródroczna 2016 2017
 

Egzamin szóstoklasisty

 • 1.
 • 2. Sprawdzian przeprowadzany jest w szóstej klasie szkoły podstawowej. Do sprawdzianu musi przystąpić każdy uczeń kończący szkołę Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków jej ukończenia
 • 3. Standardy wymagań opublikowane przez CKE stanowią podstawę przeprowadzania sprawdzianu w klasie 6 szkoły podstawowej (tekst można znaleźć m.in. na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej). Sprawdzian nie wykracza poza treści zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
 • 4. opinię w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną opinię w sprawie przystąpienia do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia w przypadku ucznia chorego lub niesprawnego czasowo pozytywną opinię rady pedagogicznej w sprawie przystąpienia do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do sprawdzianu, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną
 • 5.  do 30 września 2014r. -zebranie pisemnych deklaracji rodziców (prawnych opiekunów) uczniów ze wskazaniem języka obcego nowożytnego, z którego uczeń przystąpi do części drugiej sprawdzianu (w przypadku gdy uczeń szkoły podstawowej uczy się, jako przedmiotu obowiązkowego, więcej niż jednego języka obcego nowożytnego spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego)  do 15 października 2014r. -przedłożenie dyrektorowi szkoły opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub kształcenia specjalnego albo zaświadczenia lekarskiego o chorobie przewlekłej ucznia.  W przypadkach losowych dokumenty uprawniające do dostosowania warunków lub form sprawdzianu rodzice (prawni opiekunowie) mogą przedstawić w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu.  W przypadku uczniów przystępujących do sprawdzianu opinia uprawnionej poradni psychologiczno-pedagogicznej, powinna być wydana nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej  Do 24 listopada 2014 r. dyrektor jako przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje na piśmie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania egzaminu do jego dysfunkcji. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych słuchaczowi/uczniowi dostosowań do 28 listopada 2014 r.  do 30 listopada 2014r. przekazanie list uczniów z dokładnymi danymi oraz formami dostosowań.
 • 6.  zebranie od rodziców (prawnych opiekunów) uczniów pisemnej informacji o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń uczył się jako obowiązkowego w szkole .Dyrektor szkoły przekazuje informację o zmianach w deklaracji w zakresie języka obcego nowożytnego do okręgowej komisji egzaminacyjnej, w sposób określony przez dyrektora danej OKE: do 31 grudnia 2014 r. – w przypadku wszystkich zdających deklarujących zmianę do17 marca 2015 r. – w przypadku laureatów konkursów z języków obcych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, deklarujących zmianę
 • 7. 1 kwietnia 2015 r. (środa) część 1- jęz. polski i matematyka godz. 9:00 część 2- jęz. obcy nowożytny godz. 11:45
 • 8. 1 czerwca 2015r. /poniedziałek/ część 1- jęz. polski i matematyka godz. 9:00 część 2- jęz. obcy nowożytny godz. 11:45
 • 9.  Uczeń przebywający podczas sprawdzianu w prewentorium, sanatorium, szkole przyszpitalnej, zakładzie poprawczym przystępuje do sprawdzianu w tej placówce.  Zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu uczeń odbiera w macierzystej szkole.
 • 10.  Czas pracy zdających liczy się od momentu zapisania na tablicy (planszy) godziny rozpoczęcia pracy i wynosi odpowiednio: › w części pierwszej sprawdzianu – 80 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania sprawdzianu może być przedłużony – nie więcej niż do 120 minut › w części drugiej sprawdzianu: – 45 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania sprawdzianu może być przedłużony – nie więcej niż do 70 minut.
 • 11.  Podstawą do ustalenia listy zdających w dodatkowym terminie jest wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu z przyczyn losowych bądź zdrowotnych lub którzy przerwali albo którym przerwano sprawdzian, lub którym przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnił sprawdzian.
 • 12.  W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, który przystąpił do sprawdzianu lub odpowiedniej jego części w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia sprawdzian lub odpowiednią część sprawdzianu tego ucznia. W zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla tego ucznia , w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych z odpowiednich części sprawdzianu wpisuje się „0%”.  W przypadku zwolnienia ucznia z części sprawdzianu z przyczyn losowych lub zdrowotnych albo ze względu na sprzężone niepełnosprawności w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu zamiast wyniku sprawdzianu z danej jego części wpisuje się odpowiednio „zwolniony” lub „zwolniona”.
 • 13. W DNIU SPRAWDZIANU  Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania:  na część pierwszą – pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz  na część drugą – pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem.  Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
 • 14. W przypadku:  niesamodzielnej pracy,  wniesienia przez ucznia urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z nich,  zakłócania prawidłowego przebiegu sprawdzianu w sposób utrudniający pracę innym uczniom
 • 15.  19 czerwca 2015r. – odbiór zaświadczeń przez szkoły  26 czerwca 2015r. – wydanie zaświadczeń uczniom
 • 16.  Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem są zwolnieni ze sprawdzianu, a na zaświadczeniu otrzymują najwyższy wynik.
 • 17.  Wynik sprawdzianu ustalony przez okręgową komisję egzaminacyjną jest ostateczny.  Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) albo słuchacza sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
 • 18.  na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej www.oke.waw.pl w zakładce Procedury