SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Egzamin gimnazjalny przeprowadzany
jest w trzeciej klasie gimnazjum.
Do egzaminu musi przystąpić każdy
uczeń kończący szkołę
Przystąpienie do egzaminu jest jednym
z warunków jej ukończenia







Uczniowie niepełnosprawni / na podstawie orzeczenia/
Uczniowie niedostosowani społecznie oraz zagrożeni takim
niedostosowaniem / na podstawie orzeczenia/
Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania
indywidualnego
Uczniowie chorzy i niesprawni czasowo/na podstawie
zaświadczenia lekarskiego/
Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
/na podstawie opinii PPP/
Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2013/14 byli objęci
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze
względu na trudności adaptacyjne związane z
wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia
komunikacji językowej lub ze względu na sytuację
kryzysową lub traumatyczną









do 20 września 2013r. -złożenie deklaracji wyboru
języka obcego nowożytnego
do 15 października 2013r. -przedłożenie dyrektorowi
stosownych dokumentów do dostosowań.
do 29 października 2013r. – opinia Rady
Pedagogicznej o sposobach dostosowań
do 15 listopada 2013r. - dyrektor podejmuje decyzję
o szczególnych przypadkach
do 25 listopada 2013r. – poinformowanie na piśmie
rodziców ucznia o dostosowaniu warunków i form
przeprowadzania egzaminu do jego dysfunkcji.
Rodzice ucznia składają oświadczenie o skorzystaniu
lub rezygnacji z przyznanych uczniowi dostosowań. W
przypadku rezygnacji rodzić składa pisemne
oświadczenie w terminie do 30 listopada.
do 30 listopada przekazanie list uczniów z dokładnymi
danymi oraz formami dostosowań.
do 22 stycznia2014r. - zmiany w deklaracji
wyboru języka obcego przez ucznia
 do 24 stycznia 2014r. – przekazanie do OKE
informacji o zmianie wyboru języka obcego
 do 9 kwietnia2014r. - zmiana wyboru języka
obcego przez laureatów i finalistów
 do 10 kwietnia2014r. –przekazanie do OKE
informacji o zmianie wyboru języka obcego
przez laureatów i finalistów

humanistycznej,
 matematyczno - przyrodniczej
 i części dotyczącej języka obcego
nowożytnego.

Każdą część egzaminu
przeprowadza się innego dnia.


Część humanistyczna składa się z zadań z zakresu języka
polskiego oraz zadań z zakresu historii i wiedzy o
społeczeństwie.
Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą
lub otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego
znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna.
Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają formę
zamkniętą.



Część matematyczno-przyrodnicza składa się z zadań z
zakresu matematyki oraz zadań z zakresu przedmiotów
przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Zadania z
matematyki mają formę zamkniętą lub otwartą. Zadania z
przedmiotów przyrodniczych mają formę zamkniętą.



Część z języka obcego.
Ta część egzaminu ma dwa poziomy: podstawowy i
rozszerzony.
Część humanistyczna
23 kwietnia 2014r. /środa/

Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE
egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut
dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas
trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

Z ZAKRESU JĘZYKA POLSKIEGO
egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut
dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas
trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut
Część matematyczno - przyrodnicza
24 kwietnia 2014r. /czwartek/
Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH
(BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA)
egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut
dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas
trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

Z ZAKRESU MATEMATYKI
egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut
dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas
trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut
Język obcy nowożytny
25 kwietnia 2014r. /piątek/
Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO LUB ANGIELSKIEGO na poziomie podstawowym
egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut
dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania
egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO LUB ANGIELSKIEGO na poziomie rozszerzonym
egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 60 minut
dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania
egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut


2 czerwca 2014r. /poniedziałek/– część
humanistyczna



3 czerwca 2014r. /wtorek/ – część
matematyczno-przyrodnicza



5 czerwca 2014r. /czwartek/ – część
językowa
Uczeń zgłasza się na każdą część
egzaminu w czasie i miejscu wyznaczonym
przez dyrektora szkoły / na 30 minut przed
wyznaczoną godziną egzaminu/
 W dniach egzaminu ucznia obowiązuje
uroczysty strój szkolny
 Na egzamin uczeń przynosi ze sobą
wyłącznie przybory do pisania i rysowania:
pióro lub długopis z czarnym
tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony
wyłącznie do
rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i
kątomierz. Nie wolno przynosić i używać
żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

W przypadku:


niesamodzielnej pracy,



wniesienia przez ucznia urządzeń
telekomunikacyjnych lub korzystania z
nich,



zakłócania prawidłowego przebiegu
egzaminu w sposób utrudniający
pracę innym uczniom


W przypadku unieważnienia danego
zakresu lub poziomu odpowiedniej
części egzaminu gimnazjalnego uczeń
przystępuje ponownie do danego
zakresu albo poziomu odpowiedniej
części egzaminu w dodatkowym
terminie.



W przypadku spóźnienia się na dany
zakres lub poziom egzaminu np. z historii i
wos, uczeń może przystąpić do
egzaminu zakresu z j. polskiego.


18 czerwca 2014r. – odbiór
zaświadczeń przez szkoły



27 czerwca 2014r. – wydanie
zaświadczeń uczniom
Począwszy od roku szkolnego 2011/2012

uczeń otrzymuje pięć lub sześć
wyników z egzaminu
gimnazjalnego, dających szerszą
informację na temat jego wiedzy i
umiejętności

zdobytych w trakcie

nauki w gimnazjum.
Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby
całkowitej), które zdający zdobył za zadania mierzące wiadomości i
umiejętności z danego zakresu. Na przykład jeśli zdający za zadania
matematyczne zdobył 20 punkty spośród 40 możliwych do zdobycia, to
uzyska wynik procentowy równy 50.
Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do
liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub
niższy niż zdający. Na przykład zdający, którego wynik centylowy w
zakresie matematyki wynosi 85, dowie się, że 85% wszystkich
gimnazjalistów uzyskało za zadania matematyczne wynik taki sam jak
on lub niższy, a 15% gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy.


na stronie Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej www.oke.waw.pl

w zakładce Procedury
Dziękuję za uwagę

More Related Content

Similar to Egzamin gimnazjalny 2013/2014

prezentacja rodzice i uczniowie 2023 (1).pptx
prezentacja rodzice i uczniowie 2023 (1).pptxprezentacja rodzice i uczniowie 2023 (1).pptx
prezentacja rodzice i uczniowie 2023 (1).pptx
sp2zabki
 
Prezentacja egzamin gimnazjalny 1
Prezentacja egzamin gimnazjalny 1Prezentacja egzamin gimnazjalny 1
Prezentacja egzamin gimnazjalny 1
Jacek Wardzyński
 
System edukacji w polsce lp
System edukacji w polsce lpSystem edukacji w polsce lp
System edukacji w polsce lp
lleosia
 
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Aga Szajda
 
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Aga Szajda
 
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Aga Szajda
 
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Aga Szajda
 
Komunikat dost. sp i gim 2012
Komunikat dost. sp i gim 2012Komunikat dost. sp i gim 2012
Komunikat dost. sp i gim 2012
Aga Szajda
 
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...
Aga Szajda
 

Similar to Egzamin gimnazjalny 2013/2014 (20)

Sprawdzian 2015/2016
Sprawdzian 2015/2016Sprawdzian 2015/2016
Sprawdzian 2015/2016
 
Sprawdziań 2012/2013
Sprawdziań 2012/2013Sprawdziań 2012/2013
Sprawdziań 2012/2013
 
Egzamin szóstoklasisty
Egzamin szóstoklasistyEgzamin szóstoklasisty
Egzamin szóstoklasisty
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
 
Sprawdzian 2013/14
Sprawdzian 2013/14Sprawdzian 2013/14
Sprawdzian 2013/14
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
 
Egzamin - informacje
Egzamin - informacjeEgzamin - informacje
Egzamin - informacje
 
prezentacja rodzice i uczniowie 2023 (1).pptx
prezentacja rodzice i uczniowie 2023 (1).pptxprezentacja rodzice i uczniowie 2023 (1).pptx
prezentacja rodzice i uczniowie 2023 (1).pptx
 
Egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasistyEgzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty
 
Prezentacja egzamin gimnazjalny 1
Prezentacja egzamin gimnazjalny 1Prezentacja egzamin gimnazjalny 1
Prezentacja egzamin gimnazjalny 1
 
System edukacji w polsce lp
System edukacji w polsce lpSystem edukacji w polsce lp
System edukacji w polsce lp
 
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
 
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
 
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
 
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
 
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
 
Komunikat dost. sp i gim 2012
Komunikat dost. sp i gim 2012Komunikat dost. sp i gim 2012
Komunikat dost. sp i gim 2012
 
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...
 
Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazju...
Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazju...Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazju...
Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazju...
 
Matura 2016
Matura 2016Matura 2016
Matura 2016
 

More from Jacek Wardzyński

More from Jacek Wardzyński (20)

Prezentacja klas I - III
Prezentacja klas I - IIIPrezentacja klas I - III
Prezentacja klas I - III
 
Wizyta w Hiszpanii w ramach programu Erasmus +
Wizyta w Hiszpanii w ramach programu Erasmus +Wizyta w Hiszpanii w ramach programu Erasmus +
Wizyta w Hiszpanii w ramach programu Erasmus +
 
Euro week 2019
Euro week 2019Euro week 2019
Euro week 2019
 
Grecja 2019
Grecja 2019Grecja 2019
Grecja 2019
 
Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Stypendium Prezesa Rady MinistrówStypendium Prezesa Rady Ministrów
Stypendium Prezesa Rady Ministrów
 
2
22
2
 
1
11
1
 
Prezentacja2
Prezentacja2Prezentacja2
Prezentacja2
 
Meals that i eat during a day
Meals that i eat during a dayMeals that i eat during a day
Meals that i eat during a day
 
Kolia
KoliaKolia
Kolia
 
Моё питание
Моё питаниеМоё питание
Моё питание
 
Meals that i eat during a day
Meals that i eat during a dayMeals that i eat during a day
Meals that i eat during a day
 
Liceum Ogólnokształcące i Branżowa Szkoła I stopnia - klasyfikacja śródroczna
Liceum Ogólnokształcące i Branżowa Szkoła I stopnia - klasyfikacja śródrocznaLiceum Ogólnokształcące i Branżowa Szkoła I stopnia - klasyfikacja śródroczna
Liceum Ogólnokształcące i Branżowa Szkoła I stopnia - klasyfikacja śródroczna
 
Publiczne Gimnazjum - klasyfikacja śródroczna
Publiczne Gimnazjum - klasyfikacja śródrocznaPubliczne Gimnazjum - klasyfikacja śródroczna
Publiczne Gimnazjum - klasyfikacja śródroczna
 
Szkoła Podstawowa - klasyfikacja śródroczna
Szkoła Podstawowa - klasyfikacja śródrocznaSzkoła Podstawowa - klasyfikacja śródroczna
Szkoła Podstawowa - klasyfikacja śródroczna
 
Stypendium 2017
Stypendium 2017Stypendium 2017
Stypendium 2017
 
Euro week 2017
Euro week 2017Euro week 2017
Euro week 2017
 
Ukraina
UkrainaUkraina
Ukraina
 
Matura 2018
Matura 2018Matura 2018
Matura 2018
 
Klasyfikacja roczna 2016 2017
Klasyfikacja roczna 2016 2017Klasyfikacja roczna 2016 2017
Klasyfikacja roczna 2016 2017
 

Egzamin gimnazjalny 2013/2014

 • 1.
 • 2. Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Do egzaminu musi przystąpić każdy uczeń kończący szkołę Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków jej ukończenia
 • 3.       Uczniowie niepełnosprawni / na podstawie orzeczenia/ Uczniowie niedostosowani społecznie oraz zagrożeni takim niedostosowaniem / na podstawie orzeczenia/ Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego Uczniowie chorzy i niesprawni czasowo/na podstawie zaświadczenia lekarskiego/ Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się /na podstawie opinii PPP/ Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2013/14 byli objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub ze względu na sytuację kryzysową lub traumatyczną
 • 4.       do 20 września 2013r. -złożenie deklaracji wyboru języka obcego nowożytnego do 15 października 2013r. -przedłożenie dyrektorowi stosownych dokumentów do dostosowań. do 29 października 2013r. – opinia Rady Pedagogicznej o sposobach dostosowań do 15 listopada 2013r. - dyrektor podejmuje decyzję o szczególnych przypadkach do 25 listopada 2013r. – poinformowanie na piśmie rodziców ucznia o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania egzaminu do jego dysfunkcji. Rodzice ucznia składają oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych uczniowi dostosowań. W przypadku rezygnacji rodzić składa pisemne oświadczenie w terminie do 30 listopada. do 30 listopada przekazanie list uczniów z dokładnymi danymi oraz formami dostosowań.
 • 5. do 22 stycznia2014r. - zmiany w deklaracji wyboru języka obcego przez ucznia  do 24 stycznia 2014r. – przekazanie do OKE informacji o zmianie wyboru języka obcego  do 9 kwietnia2014r. - zmiana wyboru języka obcego przez laureatów i finalistów  do 10 kwietnia2014r. –przekazanie do OKE informacji o zmianie wyboru języka obcego przez laureatów i finalistów 
 • 6. humanistycznej,  matematyczno - przyrodniczej  i części dotyczącej języka obcego nowożytnego. 
 • 8.  Część humanistyczna składa się z zadań z zakresu języka polskiego oraz zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają formę zamkniętą.  Część matematyczno-przyrodnicza składa się z zadań z zakresu matematyki oraz zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Zadania z matematyki mają formę zamkniętą lub otwartą. Zadania z przedmiotów przyrodniczych mają formę zamkniętą.  Część z języka obcego. Ta część egzaminu ma dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony.
 • 9. Część humanistyczna 23 kwietnia 2014r. /środa/ Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut Z ZAKRESU JĘZYKA POLSKIEGO egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut
 • 10. Część matematyczno - przyrodnicza 24 kwietnia 2014r. /czwartek/ Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH (BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA) egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut Z ZAKRESU MATEMATYKI egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut
 • 11. Język obcy nowożytny 25 kwietnia 2014r. /piątek/ Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO LUB ANGIELSKIEGO na poziomie podstawowym egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO LUB ANGIELSKIEGO na poziomie rozszerzonym egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 60 minut dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut
 • 12.  2 czerwca 2014r. /poniedziałek/– część humanistyczna  3 czerwca 2014r. /wtorek/ – część matematyczno-przyrodnicza  5 czerwca 2014r. /czwartek/ – część językowa
 • 13. Uczeń zgłasza się na każdą część egzaminu w czasie i miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły / na 30 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu/  W dniach egzaminu ucznia obowiązuje uroczysty strój szkolny  Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony wyłącznie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Nie wolno przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. 
 • 14. W przypadku:  niesamodzielnej pracy,  wniesienia przez ucznia urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z nich,  zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę innym uczniom
 • 15.  W przypadku unieważnienia danego zakresu lub poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje ponownie do danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu w dodatkowym terminie.  W przypadku spóźnienia się na dany zakres lub poziom egzaminu np. z historii i wos, uczeń może przystąpić do egzaminu zakresu z j. polskiego.
 • 16.  18 czerwca 2014r. – odbiór zaświadczeń przez szkoły  27 czerwca 2014r. – wydanie zaświadczeń uczniom
 • 17. Począwszy od roku szkolnego 2011/2012 uczeń otrzymuje pięć lub sześć wyników z egzaminu gimnazjalnego, dających szerszą informację na temat jego wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie nauki w gimnazjum.
 • 18. Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za zadania mierzące wiadomości i umiejętności z danego zakresu. Na przykład jeśli zdający za zadania matematyczne zdobył 20 punkty spośród 40 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik procentowy równy 50. Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład zdający, którego wynik centylowy w zakresie matematyki wynosi 85, dowie się, że 85% wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania matematyczne wynik taki sam jak on lub niższy, a 15% gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy.
 • 19.  na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej www.oke.waw.pl w zakładce Procedury