SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Sprawdzian przeprowadzany jest w
 szóstej klasie szkoły podstawowej.

Do sprawdzianu musi przystąpić każdy
 uczeń kończący szkołę

Przystąpienie do sprawdzianu jest
 jednym z warunków jej ukończenia
Zadania sprawdzianu dotyczą różnych
przedmiotów i umiejętności zdobytych w czasie
nauki w szkole podstawowej. Trzeba wykazać się -
między innymi - umiejętnością czytania ze
zrozumieniem, wyciągania wniosków, pisania
wypracowań i wykonywania obliczeń.
  Uczniowie niepełnosprawni
  Uczniowie niedostosowani społecznie oraz zagrożeni takim
  niedostosowaniem
  Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania
  indywidualnego
  Uczniowie chorzy i niesprawni czasowo/na podstawie
  zaświadczenia lekarskiego/
  Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
  /na podstawie opinii PPP/
  Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2012/13 byli objęci
  pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze
  względu na trudności adaptacyjne związane z
  wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia
  komunikacji językowej lub ze względu na sytuację
  kryzysową lub traumatyczną
  do 15 października 2012r. -przedłożenie dyrektorowi szkoły
  opinii PPP o specyficznych trudnościach w uczeniu się
  do 30 października – dostosowanie warunków
  przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb i
  możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami
  edukacyjnymi, które podejmuje dyrektor po uzgodnieniu z
  radą pedagogiczną zgodnie z komunikatem dyrektora
  OKE z 31 sierpnia 2012r.
  Do 31 października - w przypadku rezygnacji z prawa do
  dostosowań rodzice składają pisemne oświadczenie o
  takiej rezygnacji dyrektorowi szkoły
  do 30 listopada przekazanie list uczniów z dokładnymi
  danymi oraz formami dostosowań.
4 kwietnia 2013 r.
  (czwartek),
   godz. 9:00
 Uczeń przebywający podczas
 sprawdzianu w prewentorium,
 sanatorium, szkole przyszpitalnej,
 zakładzie poprawczym przystępuje do
 sprawdzianu w tej placówce.
 Zaświadczenie o szczegółowych
 wynikach sprawdzianu uczeń odbiera
 w macierzystej szkole.
4 czerwca 2013r.
   /wtorek/
  godz. 9.00
  Podstawą do ustalenia listy zdających w
  dodatkowym terminie jest wykaz
  uczniów (słuchaczy), którzy nie przystąpili
  do sprawdzianu z przyczyn losowych
  bądź zdrowotnych lub którzy przerwali
  albo którym przerwano sprawdzian, lub
  którym przewodniczący szkolnego
  zespołu egzaminacyjnego unieważnił
  sprawdzian.
W DNIU SPRAWDZIANU

 Uczeń zgłasza się na sprawdzian w czasie i
 miejscu wyznaczonym przez dyrektora
 szkoły / na 15 minut przed wyznaczoną
 godziną sprawdzianu/
 W dniu sprawdzianu ucznia obowiązuje
 uroczysty strój szkolny
 Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą
 wyłącznie przybory do pisania i rysowania:
 pióro lub długopis z czarnym
 tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony
 wyłącznie do rysowania, gumkę, linijkę,
 ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Nie wolno
 przynosić i używać żadnych urządzeń
 telekomunikacyjnych.
  Sprawdzian rozpoczyna się od rozdania zestawów egzaminacyjnych
  punktualnie o godzinie ustalonej przez dyrektora Centralnej Komisji
  Egzaminacyjnej.
  Po otrzymaniu zestawu na polecenie przewodniczącego zespołu
  nadzorującego zdający ma obowiązek:
a) zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie zestawu
  egzaminacyjnego; w razie wątpliwości może poprosić o jej
  wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego,
b) sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma
  wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane; braki
  natychmiast zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego
  sprawdzian, po czym otrzymuje kompletny zestaw, co potwierdza
  czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protokołu przebiegu
  sprawdzianu,
c) zapisać swój trzyznakowy kod i numer PESEL w wyznaczonych
  miejscach zestawu egzaminacyjnego;
  w przypadku uczniów korzystających z dostosowanych zestawów
  egzaminacyjnych oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w
  uczeniu się zestawy egzaminacyjne kodują członkowie zespołu
  nadzorującego.
 Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczony jest
 od momentu zakończenia czynności organizacyjnych.
 Przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na
 tablicy (planszy), w miejscu widocznym dla każdego
 zdającego, czas rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania
 zadań.
 Zdający rozwiązuje zadania i zaznacza lub zapisuje
 odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie
 długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem
 (tylko rysunki wykonuje ołówkiem).
 Zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na
 karcie odpowiedzi (nie dotyczy uczniów
 (słuchaczy)niewidomych, słabowidzących,
 niedowidzących, słabosłyszących , niesłyszących, z
 upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
 niesprawnych ruchowo oraz uczniów ze specyficznymi
 trudnościami w uczeniu się).
  W czasie trwania sprawdzianu zdający pracuje
  samodzielnie i nie zakłóca przebiegu sprawdzianu, a
  w szczególności:
a) nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie
  uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po uzyskaniu
  pozwolenia przewodniczącego zespołu
  nadzorującego i przy zachowaniu warunków
  uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego z
  innymi osobami, z wyjątkiem konieczności
  skorzystania z pomocy medycznej),
b) nie opuszcza miejsca wyznaczonego mu w sali,
c) w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi
  zdającymi,
d) nie wypowiada uwag i komentarzy,
e) nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań
  egzaminacyjnych,
f) nie korzysta z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych
W przypadku:

 niesamodzielnej pracy,
 wniesienia przez ucznia urządzeń
 telekomunikacyjnych lub korzystania z
 nich,
 zakłócania prawidłowego przebiegu
 sprawdzianu w sposób utrudniający
 pracę innym uczniom
 wystąpienia szczególnych sytuacji
 losowych lub zdrowotnych, np.
 zasłabnięcia ucznia
  21 czerwca 2013r. – odbiór
  zaświadczeń przez szkoły

  28 czerwca 2013r. – wydanie
  świadectw uczniom
  Laureaci i finaliści olimpiad
  przedmiotowych oraz laureaci
  konkursów przedmiotowych o zasięgu
  wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z
  zakresu jednego z grupy przedmiotów
  objętych sprawdzianem są zwolnieni ze
  sprawdzianu, a na zaświadczeniu
  otrzymują najwyższy wynik.
 Wynik sprawdzianu ustalony przez
 okręgową komisję egzaminacyjną jest
 ostateczny.
 Na wniosek ucznia lub jego rodziców
 (prawnych opiekunów) albo słuchacza
 sprawdzona i oceniona praca ucznia
 jest udostępniana uczniowi lub jego
 rodzicom (prawnym opiekunom) do
 wglądu w miejscu i czasie wskazanym
 przez dyrektora okręgowej komisji
 egzaminacyjnej.
  na stronie Okręgowej Komisji
  Egzaminacyjnej www.oke.waw.pl
  w zakładce Procedury
Dziękuję za uwagę

More Related Content

What's hot

Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Aga Szajda
 
raport 2012/2013
raport 2012/2013raport 2012/2013
raport 2012/2013
monzam
 
Fizyka system oceniania2010
Fizyka system oceniania2010Fizyka system oceniania2010
Fizyka system oceniania2010
Marcin Stanowski
 

What's hot (9)

Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
 
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
 
Matura 2018
Matura 2018Matura 2018
Matura 2018
 
Egzamin 8 2020
Egzamin 8 2020Egzamin 8 2020
Egzamin 8 2020
 
Egzamin 2020
Egzamin 2020Egzamin 2020
Egzamin 2020
 
raport 2012/2013
raport 2012/2013raport 2012/2013
raport 2012/2013
 
Sprawdzian szóstoklasisty 2015 - Informator
Sprawdzian szóstoklasisty 2015 - InformatorSprawdzian szóstoklasisty 2015 - Informator
Sprawdzian szóstoklasisty 2015 - Informator
 
Fizyka system oceniania2010
Fizyka system oceniania2010Fizyka system oceniania2010
Fizyka system oceniania2010
 
Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazju...
Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazju...Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazju...
Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazju...
 

Similar to Sprawdziań 2012/2013

Similar to Sprawdziań 2012/2013 (12)

prezentacja rodzice i uczniowie 2023 (1).pptx
prezentacja rodzice i uczniowie 2023 (1).pptxprezentacja rodzice i uczniowie 2023 (1).pptx
prezentacja rodzice i uczniowie 2023 (1).pptx
 
Egzamin gimnazjalny 2013/2014
Egzamin gimnazjalny 2013/2014Egzamin gimnazjalny 2013/2014
Egzamin gimnazjalny 2013/2014
 
Sprawdzian 2015/2016
Sprawdzian 2015/2016Sprawdzian 2015/2016
Sprawdzian 2015/2016
 
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
 
Komunikat dost. sp i gim 2012
Komunikat dost. sp i gim 2012Komunikat dost. sp i gim 2012
Komunikat dost. sp i gim 2012
 
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
 
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
 
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
 
Egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasistyEgzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty
 
Matura 2016
Matura 2016Matura 2016
Matura 2016
 

More from Jacek Wardzyński

More from Jacek Wardzyński (20)

Prezentacja klas I - III
Prezentacja klas I - IIIPrezentacja klas I - III
Prezentacja klas I - III
 
Wizyta w Hiszpanii w ramach programu Erasmus +
Wizyta w Hiszpanii w ramach programu Erasmus +Wizyta w Hiszpanii w ramach programu Erasmus +
Wizyta w Hiszpanii w ramach programu Erasmus +
 
Euro week 2019
Euro week 2019Euro week 2019
Euro week 2019
 
Grecja 2019
Grecja 2019Grecja 2019
Grecja 2019
 
Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Stypendium Prezesa Rady MinistrówStypendium Prezesa Rady Ministrów
Stypendium Prezesa Rady Ministrów
 
2
22
2
 
1
11
1
 
Prezentacja2
Prezentacja2Prezentacja2
Prezentacja2
 
Meals that i eat during a day
Meals that i eat during a dayMeals that i eat during a day
Meals that i eat during a day
 
Kolia
KoliaKolia
Kolia
 
Моё питание
Моё питаниеМоё питание
Моё питание
 
Meals that i eat during a day
Meals that i eat during a dayMeals that i eat during a day
Meals that i eat during a day
 
Liceum Ogólnokształcące i Branżowa Szkoła I stopnia - klasyfikacja śródroczna
Liceum Ogólnokształcące i Branżowa Szkoła I stopnia - klasyfikacja śródrocznaLiceum Ogólnokształcące i Branżowa Szkoła I stopnia - klasyfikacja śródroczna
Liceum Ogólnokształcące i Branżowa Szkoła I stopnia - klasyfikacja śródroczna
 
Publiczne Gimnazjum - klasyfikacja śródroczna
Publiczne Gimnazjum - klasyfikacja śródrocznaPubliczne Gimnazjum - klasyfikacja śródroczna
Publiczne Gimnazjum - klasyfikacja śródroczna
 
Szkoła Podstawowa - klasyfikacja śródroczna
Szkoła Podstawowa - klasyfikacja śródrocznaSzkoła Podstawowa - klasyfikacja śródroczna
Szkoła Podstawowa - klasyfikacja śródroczna
 
Stypendium 2017
Stypendium 2017Stypendium 2017
Stypendium 2017
 
Euro week 2017
Euro week 2017Euro week 2017
Euro week 2017
 
Ukraina
UkrainaUkraina
Ukraina
 
Klasyfikacja roczna 2016 2017
Klasyfikacja roczna 2016 2017Klasyfikacja roczna 2016 2017
Klasyfikacja roczna 2016 2017
 
Klasyfikacja śródroczna 2016 2017
Klasyfikacja śródroczna 2016 2017Klasyfikacja śródroczna 2016 2017
Klasyfikacja śródroczna 2016 2017
 

Sprawdziań 2012/2013

 • 1.
 • 2. Sprawdzian przeprowadzany jest w szóstej klasie szkoły podstawowej. Do sprawdzianu musi przystąpić każdy uczeń kończący szkołę Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków jej ukończenia
 • 3. Zadania sprawdzianu dotyczą różnych przedmiotów i umiejętności zdobytych w czasie nauki w szkole podstawowej. Trzeba wykazać się - między innymi - umiejętnością czytania ze zrozumieniem, wyciągania wniosków, pisania wypracowań i wykonywania obliczeń.
 • 4. Uczniowie niepełnosprawni  Uczniowie niedostosowani społecznie oraz zagrożeni takim niedostosowaniem  Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego  Uczniowie chorzy i niesprawni czasowo/na podstawie zaświadczenia lekarskiego/  Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się /na podstawie opinii PPP/  Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2012/13 byli objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub ze względu na sytuację kryzysową lub traumatyczną
 • 5. do 15 października 2012r. -przedłożenie dyrektorowi szkoły opinii PPP o specyficznych trudnościach w uczeniu się  do 30 października – dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które podejmuje dyrektor po uzgodnieniu z radą pedagogiczną zgodnie z komunikatem dyrektora OKE z 31 sierpnia 2012r.  Do 31 października - w przypadku rezygnacji z prawa do dostosowań rodzice składają pisemne oświadczenie o takiej rezygnacji dyrektorowi szkoły  do 30 listopada przekazanie list uczniów z dokładnymi danymi oraz formami dostosowań.
 • 6. 4 kwietnia 2013 r. (czwartek), godz. 9:00
 • 7.  Uczeń przebywający podczas sprawdzianu w prewentorium, sanatorium, szkole przyszpitalnej, zakładzie poprawczym przystępuje do sprawdzianu w tej placówce.  Zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu uczeń odbiera w macierzystej szkole.
 • 8. 4 czerwca 2013r. /wtorek/ godz. 9.00
 • 9. Podstawą do ustalenia listy zdających w dodatkowym terminie jest wykaz uczniów (słuchaczy), którzy nie przystąpili do sprawdzianu z przyczyn losowych bądź zdrowotnych lub którzy przerwali albo którym przerwano sprawdzian, lub którym przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnił sprawdzian.
 • 10. W DNIU SPRAWDZIANU  Uczeń zgłasza się na sprawdzian w czasie i miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły / na 15 minut przed wyznaczoną godziną sprawdzianu/  W dniu sprawdzianu ucznia obowiązuje uroczysty strój szkolny  Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony wyłącznie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Nie wolno przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
 • 11. Sprawdzian rozpoczyna się od rozdania zestawów egzaminacyjnych punktualnie o godzinie ustalonej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.  Po otrzymaniu zestawu na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego zdający ma obowiązek: a) zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie zestawu egzaminacyjnego; w razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego, b) sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane; braki natychmiast zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego sprawdzian, po czym otrzymuje kompletny zestaw, co potwierdza czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protokołu przebiegu sprawdzianu, c) zapisać swój trzyznakowy kod i numer PESEL w wyznaczonych miejscach zestawu egzaminacyjnego;  w przypadku uczniów korzystających z dostosowanych zestawów egzaminacyjnych oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się zestawy egzaminacyjne kodują członkowie zespołu nadzorującego.
 • 12.  Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczony jest od momentu zakończenia czynności organizacyjnych.  Przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w miejscu widocznym dla każdego zdającego, czas rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań.  Zdający rozwiązuje zadania i zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem (tylko rysunki wykonuje ołówkiem).  Zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi (nie dotyczy uczniów (słuchaczy)niewidomych, słabowidzących, niedowidzących, słabosłyszących , niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niesprawnych ruchowo oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się).
 • 13. W czasie trwania sprawdzianu zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu sprawdzianu, a w szczególności: a) nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej), b) nie opuszcza miejsca wyznaczonego mu w sali, c) w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi, d) nie wypowiada uwag i komentarzy, e) nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych, f) nie korzysta z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych
 • 14. W przypadku:  niesamodzielnej pracy,  wniesienia przez ucznia urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z nich,  zakłócania prawidłowego przebiegu sprawdzianu w sposób utrudniający pracę innym uczniom  wystąpienia szczególnych sytuacji losowych lub zdrowotnych, np. zasłabnięcia ucznia
 • 15. 21 czerwca 2013r. – odbiór zaświadczeń przez szkoły  28 czerwca 2013r. – wydanie świadectw uczniom
 • 16. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem są zwolnieni ze sprawdzianu, a na zaświadczeniu otrzymują najwyższy wynik.
 • 17.  Wynik sprawdzianu ustalony przez okręgową komisję egzaminacyjną jest ostateczny.  Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) albo słuchacza sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
 • 18. na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej www.oke.waw.pl w zakładce Procedury