SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany
na podstawie wymagań określonych w
podstawie programowej kształcenia
ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu
zdający spełnia te wymagania.
Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i
obejmuje:
 a. w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i
umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu
historii i wiedzy o społeczeństwie
 b. w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej –
wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z
zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii,
fizyki i geografii
 c. w części trzeciej - językowej – wiadomości i
umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.
Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia.
Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego – humanistyczna, obejmująca
wiadomości i umiejętności z zakresu:
a. języka polskiego – trwa 90 minut
b. historii i wiedzy o społeczeństwie – trwa 60 minut.
Część druga egzaminu gimnazjalnego – matematyczno-przyrodnicza, obejmująca
wiadomości i umiejętności z zakresu:
a. matematyki – trwa 90 minut
b. przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii – trwa 60 minut.
Część trzecia egzaminu gimnazjalnego obejmująca wiadomości i umiejętności z
zakresu języka obcego nowożytnego:
a. na poziomie podstawowym – trwa 60 minut
b. na poziomie rozszerzonym – trwa 60 minut.
Do czasu trwania egzaminu gimnazjalnego nie wlicza się czasu przeznaczonego na
sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę
odpowiedzi.
 do 30 września 2015r. -złożenie pisemnej deklaracji wyboru języka obcego
nowożytnego
 do 15 października 2015r. -przedłożenie dyrektorowi opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zaświadczenie
o stanie zdrowia.
 W przypadkach losowych dokumenty uprawniające do dostosowania
warunków lub form egzaminu rodzice (prawni opiekunowie) mogą przedstawić
w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu.
 W przypadku uczniów przystępujących do egzaminu opinia uprawnionej
poradni psychologiczno-pedagogicznej, powinna być wydana nie wcześniej niż
po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej
 Do 20 listopada 2015 r. dyrektor lub upoważniony przez niego nauczyciel
jako przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje na piśmie rodziców
(prawnych opiekunów) ucznia o dostosowaniu warunków i form
przeprowadzania egzaminu do jego dysfunkcji. Rodzice (prawni opiekunowie)
ucznia składają oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych
uczniowi dostosowań do 24 listopada 2015 r.
 do 30 listopada 2015r. przekazanie list uczniów z dokładnymi danymi oraz
formami dostosowań.
 do 18 stycznia 2016r. - zmiany w deklaracji
wyboru języka obcego przez ucznia, /dotyczy
wszystkich uczniów/
 do 1 kwietnia 2016r. – zmiana wyboru języka
obcego przez laureatów i finalistów/dotyczy
laureatów konkursów przedmiotowych z jęz.
obcego oraz finalistów i laureatów olimpiad
 do 10 kwietnia 2016r.- przyjęcie zaświadczeń
od uczniów stwierdzających uzyskanie tytułu
laureata lub finalisty konkursu/olimpiady
Uczniowie uprawnieni do dostosowania:
1. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność
2. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub
zagrożenie niedostosowaniem społecznym
3. posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
4. chory lub niesprawny czasowo
5. posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w
tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w
uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią,
dyskalkulią
 Dostosowanie formy sprawdzianu i
egzaminu gimnazjalnego polega na
przygotowaniu odrębnych arkuszy
dostosowanych do potrzeb i możliwości
zdających.
Dostosowanie warunków przeprowadzania
sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego polega
między innymi na:
 zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z
niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub
zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia
 zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do
jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych
 wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego
i środków dydaktycznych
 odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na
przeprowadzenie sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego
 ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań
wykorzystywanych do przeprowadzania sprawdzianu i
egzaminu gimnazjalnego, uwzględniających potrzeby
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia
 zapewnieniu obecności i pomocy w czasie sprawdzianu i
egzaminu gimnazjalnego nauczyciela wspomagającego
ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty
odpowiednio z zakresu danego rodzaju
niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub
zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to
niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem
lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i
środków dydaktycznych.
18 kwietnia 2016r.
część humanistyczna
19 kwietnia 2016r
część matematyczno-przyrodnicza
20 kwietnia 2016r.
część językowa
1 czerwca 2016r.
część humanistyczna
2 czerwca 2016r.–
część matematyczno-przyrodnicza
3 czerwca 2016r.
część językowa
24 czerwca 2016r.
wydanie zaświadczeń uczniom
na stronie Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej www.oke.waw.pl w
zakładce Procedury
Dziękuję za uwagę

More Related Content

What's hot (10)

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazju...
Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazju...Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazju...
Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazju...
 
Egzamin 8 2020
Egzamin 8 2020Egzamin 8 2020
Egzamin 8 2020
 
Egzamin 2020
Egzamin 2020Egzamin 2020
Egzamin 2020
 
Sprawdzian szóstoklasisty 2015 - Informator
Sprawdzian szóstoklasisty 2015 - InformatorSprawdzian szóstoklasisty 2015 - Informator
Sprawdzian szóstoklasisty 2015 - Informator
 
Egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasistyEgzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty
 
Matura 2010
Matura 2010Matura 2010
Matura 2010
 
Prezentacja egzamin gimnazjalny 1
Prezentacja egzamin gimnazjalny 1Prezentacja egzamin gimnazjalny 1
Prezentacja egzamin gimnazjalny 1
 
Matura 2017 maj
Matura 2017 maj Matura 2017 maj
Matura 2017 maj
 
Matura 2010
Matura 2010Matura 2010
Matura 2010
 
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
 

Similar to Egzamin gimnazjalny 2016

Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Aga Szajda
 
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Aga Szajda
 
Egzamin gimnazjalny 2013/2014
Egzamin gimnazjalny 2013/2014Egzamin gimnazjalny 2013/2014
Egzamin gimnazjalny 2013/2014
Jacek Wardzyński
 
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Aga Szajda
 
Komunikat dost. sp i gim 2012
Komunikat dost. sp i gim 2012Komunikat dost. sp i gim 2012
Komunikat dost. sp i gim 2012
Aga Szajda
 
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...
Aga Szajda
 
System edukacji w polsce lp
System edukacji w polsce lpSystem edukacji w polsce lp
System edukacji w polsce lp
lleosia
 
Informator do szkół ponadgimnazjalnych
Informator do szkół ponadgimnazjalnychInformator do szkół ponadgimnazjalnych
Informator do szkół ponadgimnazjalnych
Monika Dąbrowska
 
Zasady rekrutacji po_gimnazjum
Zasady rekrutacji po_gimnazjumZasady rekrutacji po_gimnazjum
Zasady rekrutacji po_gimnazjum
sp2zabki
 
Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołachReforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
Aga Szajda
 
Kipu dyslektyk
Kipu dyslektykKipu dyslektyk
Kipu dyslektyk
Aga Szajda
 
Prezentacja rekrutacja podstawowka_2019-2020_-_kopia
Prezentacja rekrutacja podstawowka_2019-2020_-_kopiaPrezentacja rekrutacja podstawowka_2019-2020_-_kopia
Prezentacja rekrutacja podstawowka_2019-2020_-_kopia
sp2zabki
 
Tekst jednolity z dnia12.01.2012
Tekst jednolity z dnia12.01.2012Tekst jednolity z dnia12.01.2012
Tekst jednolity z dnia12.01.2012
themewa
 
prezentacja rodzice i uczniowie 2023 (1).pptx
prezentacja rodzice i uczniowie 2023 (1).pptxprezentacja rodzice i uczniowie 2023 (1).pptx
prezentacja rodzice i uczniowie 2023 (1).pptx
sp2zabki
 

Similar to Egzamin gimnazjalny 2016 (20)

Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
 
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
 
Egzamin gimnazjalny 2013/2014
Egzamin gimnazjalny 2013/2014Egzamin gimnazjalny 2013/2014
Egzamin gimnazjalny 2013/2014
 
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
 
Komunikat dost. sp i gim 2012
Komunikat dost. sp i gim 2012Komunikat dost. sp i gim 2012
Komunikat dost. sp i gim 2012
 
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...
 
System edukacji w polsce lp
System edukacji w polsce lpSystem edukacji w polsce lp
System edukacji w polsce lp
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
 
Informator do szkół ponadgimnazjalnych
Informator do szkół ponadgimnazjalnychInformator do szkół ponadgimnazjalnych
Informator do szkół ponadgimnazjalnych
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
 
Sprawdziań 2012/2013
Sprawdziań 2012/2013Sprawdziań 2012/2013
Sprawdziań 2012/2013
 
Zasady rekrutacji po_gimnazjum
Zasady rekrutacji po_gimnazjumZasady rekrutacji po_gimnazjum
Zasady rekrutacji po_gimnazjum
 
Comenius System Oświaty w Polsce
Comenius System Oświaty w PolsceComenius System Oświaty w Polsce
Comenius System Oświaty w Polsce
 
Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołachReforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
 
Prezentacja1
Prezentacja1Prezentacja1
Prezentacja1
 
Kipu dyslektyk
Kipu dyslektykKipu dyslektyk
Kipu dyslektyk
 
Prezentacja rekrutacja podstawowka_2019-2020_-_kopia
Prezentacja rekrutacja podstawowka_2019-2020_-_kopiaPrezentacja rekrutacja podstawowka_2019-2020_-_kopia
Prezentacja rekrutacja podstawowka_2019-2020_-_kopia
 
Tekst jednolity z dnia12.01.2012
Tekst jednolity z dnia12.01.2012Tekst jednolity z dnia12.01.2012
Tekst jednolity z dnia12.01.2012
 
prezentacja rodzice i uczniowie 2023 (1).pptx
prezentacja rodzice i uczniowie 2023 (1).pptxprezentacja rodzice i uczniowie 2023 (1).pptx
prezentacja rodzice i uczniowie 2023 (1).pptx
 
Prezentacja
Prezentacja Prezentacja
Prezentacja
 

More from Jacek Wardzyński

More from Jacek Wardzyński (20)

Prezentacja klas I - III
Prezentacja klas I - IIIPrezentacja klas I - III
Prezentacja klas I - III
 
Wizyta w Hiszpanii w ramach programu Erasmus +
Wizyta w Hiszpanii w ramach programu Erasmus +Wizyta w Hiszpanii w ramach programu Erasmus +
Wizyta w Hiszpanii w ramach programu Erasmus +
 
Euro week 2019
Euro week 2019Euro week 2019
Euro week 2019
 
Grecja 2019
Grecja 2019Grecja 2019
Grecja 2019
 
Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Stypendium Prezesa Rady MinistrówStypendium Prezesa Rady Ministrów
Stypendium Prezesa Rady Ministrów
 
2
22
2
 
1
11
1
 
Prezentacja2
Prezentacja2Prezentacja2
Prezentacja2
 
Meals that i eat during a day
Meals that i eat during a dayMeals that i eat during a day
Meals that i eat during a day
 
Kolia
KoliaKolia
Kolia
 
Моё питание
Моё питаниеМоё питание
Моё питание
 
Meals that i eat during a day
Meals that i eat during a dayMeals that i eat during a day
Meals that i eat during a day
 
Liceum Ogólnokształcące i Branżowa Szkoła I stopnia - klasyfikacja śródroczna
Liceum Ogólnokształcące i Branżowa Szkoła I stopnia - klasyfikacja śródrocznaLiceum Ogólnokształcące i Branżowa Szkoła I stopnia - klasyfikacja śródroczna
Liceum Ogólnokształcące i Branżowa Szkoła I stopnia - klasyfikacja śródroczna
 
Publiczne Gimnazjum - klasyfikacja śródroczna
Publiczne Gimnazjum - klasyfikacja śródrocznaPubliczne Gimnazjum - klasyfikacja śródroczna
Publiczne Gimnazjum - klasyfikacja śródroczna
 
Szkoła Podstawowa - klasyfikacja śródroczna
Szkoła Podstawowa - klasyfikacja śródrocznaSzkoła Podstawowa - klasyfikacja śródroczna
Szkoła Podstawowa - klasyfikacja śródroczna
 
Stypendium 2017
Stypendium 2017Stypendium 2017
Stypendium 2017
 
Euro week 2017
Euro week 2017Euro week 2017
Euro week 2017
 
Ukraina
UkrainaUkraina
Ukraina
 
Klasyfikacja roczna 2016 2017
Klasyfikacja roczna 2016 2017Klasyfikacja roczna 2016 2017
Klasyfikacja roczna 2016 2017
 
Klasyfikacja śródroczna 2016 2017
Klasyfikacja śródroczna 2016 2017Klasyfikacja śródroczna 2016 2017
Klasyfikacja śródroczna 2016 2017
 

Egzamin gimnazjalny 2016

 • 1.
 • 2. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.
 • 3. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:  a. w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie  b. w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii  c. w części trzeciej - językowej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.
 • 4. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia. Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego – humanistyczna, obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu: a. języka polskiego – trwa 90 minut b. historii i wiedzy o społeczeństwie – trwa 60 minut. Część druga egzaminu gimnazjalnego – matematyczno-przyrodnicza, obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu: a. matematyki – trwa 90 minut b. przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii – trwa 60 minut. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego: a. na poziomie podstawowym – trwa 60 minut b. na poziomie rozszerzonym – trwa 60 minut. Do czasu trwania egzaminu gimnazjalnego nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
 • 5.  do 30 września 2015r. -złożenie pisemnej deklaracji wyboru języka obcego nowożytnego  do 15 października 2015r. -przedłożenie dyrektorowi opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zaświadczenie o stanie zdrowia.  W przypadkach losowych dokumenty uprawniające do dostosowania warunków lub form egzaminu rodzice (prawni opiekunowie) mogą przedstawić w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu.  W przypadku uczniów przystępujących do egzaminu opinia uprawnionej poradni psychologiczno-pedagogicznej, powinna być wydana nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej  Do 20 listopada 2015 r. dyrektor lub upoważniony przez niego nauczyciel jako przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje na piśmie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania egzaminu do jego dysfunkcji. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych uczniowi dostosowań do 24 listopada 2015 r.  do 30 listopada 2015r. przekazanie list uczniów z dokładnymi danymi oraz formami dostosowań.
 • 6.  do 18 stycznia 2016r. - zmiany w deklaracji wyboru języka obcego przez ucznia, /dotyczy wszystkich uczniów/  do 1 kwietnia 2016r. – zmiana wyboru języka obcego przez laureatów i finalistów/dotyczy laureatów konkursów przedmiotowych z jęz. obcego oraz finalistów i laureatów olimpiad  do 10 kwietnia 2016r.- przyjęcie zaświadczeń od uczniów stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu/olimpiady
 • 7. Uczniowie uprawnieni do dostosowania: 1. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 2. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym 3. posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 4. chory lub niesprawny czasowo 5. posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią
 • 8.  Dostosowanie formy sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających.
 • 9. Dostosowanie warunków przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego polega między innymi na:  zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia  zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych  wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych  odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego
 • 10.  ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia  zapewnieniu obecności i pomocy w czasie sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.
 • 11. 18 kwietnia 2016r. część humanistyczna 19 kwietnia 2016r część matematyczno-przyrodnicza 20 kwietnia 2016r. część językowa
 • 12. 1 czerwca 2016r. część humanistyczna 2 czerwca 2016r.– część matematyczno-przyrodnicza 3 czerwca 2016r. część językowa
 • 13. 24 czerwca 2016r. wydanie zaświadczeń uczniom
 • 14. na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej www.oke.waw.pl w zakładce Procedury