SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Sprawdzian przeprowadzany jest w
szóstej klasie szkoły podstawowej.
Do sprawdzianu musi przystąpić każdy
uczeń kończący szkołę
Przystąpienie do sprawdzianu jest
jednym z warunków jej ukończenia
Zadania sprawdzianu dotyczą różnych
przedmiotów i umiejętności zdobytych w czasie
nauki w szkole podstawowej. Trzeba wykazać się między innymi - umiejętnością czytania ze
zrozumieniem, wyciągania wniosków, pisania
wypracowań i wykonywania obliczeń.







Uczniowie niepełnosprawni
Uczniowie niedostosowani społecznie oraz zagrożeni takim
niedostosowaniem
Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania
indywidualnego
Uczniowie chorzy i niesprawni czasowo/na podstawie
zaświadczenia lekarskiego/
Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
/na podstawie opinii PPP/
Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2013/14 byli objęci
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze
względu na trudności adaptacyjne związane z
wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia
komunikacji językowej lub ze względu na sytuację
kryzysową lub traumatyczną







do 15 października 2013r. -przedłożenie dyrektorowi
stosownych dokumentów do dostosowań.
do 29 października 2013r. – opinia Rady Pedagogicznej o
sposobach dostosowań
do 15 listopada 2013r. - dyrektor podejmuje decyzję o
szczególnych przypadkach
do 25 listopada 2013r. – poinformowanie na piśmie
rodziców ucznia o dostosowaniu warunków i form
przeprowadzania sprawdzianu do jego dysfunkcji. Rodzice
ucznia składają oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji
z przyznanych uczniowi dostosowań. W przypadku
rezygnacji rodzić składa pisemne oświadczenie w terminie
do 30 listopada.
do 30 listopada przekazanie list uczniów z dokładnymi
danymi oraz formami dostosowań.
1 kwietnia 2014 r.
(wtorek)
godz. 9:00
 Uczeń

przebywający podczas
sprawdzianu w prewentorium,
sanatorium, szkole przyszpitalnej,
zakładzie poprawczym przystępuje do
sprawdzianu w tej placówce.
 Zaświadczenie o szczegółowych
wynikach sprawdzianu uczeń odbiera
w macierzystej szkole.
3 czerwca 2013r.
/wtorek/
godz. 9.00


Podstawą do ustalenia listy zdających w
dodatkowym terminie jest wykaz
uczniów (słuchaczy), którzy nie przystąpili
do sprawdzianu z przyczyn losowych
bądź zdrowotnych lub którzy przerwali
albo którym przerwano sprawdzian, lub
którym przewodniczący szkolnego
zespołu egzaminacyjnego unieważnił
sprawdzian.
W DNIU SPRAWDZIANU
Uczeń zgłasza się na sprawdzian w czasie i
miejscu wyznaczonym przez dyrektora
szkoły / na 30 minut przed wyznaczoną
godziną sprawdzianu/
 W dniu sprawdzianu ucznia obowiązuje
uroczysty strój szkolny
 Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą
wyłącznie przybory do pisania i rysowania:
pióro lub długopis z czarnym
tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony
wyłącznie do rysowania, gumkę, linijkę,
ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Nie wolno
przynosić i używać żadnych urządzeń
telekomunikacyjnych.



Sprawdzian rozpoczyna się od rozdania zestawów egzaminacyjnych
punktualnie o godzinie ustalonej przez dyrektora Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej.



Po otrzymaniu zestawu na polecenie przewodniczącego zespołu
nadzorującego zdający ma obowiązek:

a) zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie zestawu
egzaminacyjnego; w razie wątpliwości może poprosić o jej
wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego,

b) sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma
wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane; braki
natychmiast zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego
sprawdzian, po czym otrzymuje kompletny zestaw, co potwierdza
czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protokołu przebiegu
sprawdzianu,
c) zapisać swój trzyznakowy kod i numer PESEL w wyznaczonych
miejscach zestawu egzaminacyjnego;


w przypadku uczniów korzystających z dostosowanych zestawów
egzaminacyjnych oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w
uczeniu się zestawy egzaminacyjne kodują członkowie zespołu
nadzorującego.
Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczony jest
od momentu zakończenia czynności organizacyjnych.
 Przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na
tablicy (planszy), w miejscu widocznym dla każdego
zdającego, czas rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania
zadań.
 Zdający rozwiązuje zadania i zaznacza lub zapisuje
odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie
długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem
(tylko rysunki wykonuje ołówkiem).
 Zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na
karcie odpowiedzi (nie dotyczy uczniów
(słuchaczy)niewidomych, słabowidzących,
niedowidzących, słabosłyszących , niesłyszących, z
upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
niesprawnych ruchowo oraz uczniów ze specyficznymi
trudnościami w uczeniu się).

W czasie trwania sprawdzianu zdający pracuje
samodzielnie i nie zakłóca przebiegu sprawdzianu, a
w szczególności:
a) nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie
uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po uzyskaniu
pozwolenia przewodniczącego zespołu
nadzorującego i przy zachowaniu warunków
uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego z
innymi osobami, z wyjątkiem konieczności
skorzystania z pomocy medycznej),
b) nie opuszcza miejsca wyznaczonego mu w sali,
c) w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi
zdającymi,
d) nie wypowiada uwag i komentarzy,
e) nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań
egzaminacyjnych,
f) nie korzysta z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych

W przypadku:
niesamodzielnej pracy,
 wniesienia przez ucznia urządzeń
telekomunikacyjnych lub
korzystania z nich,
 zakłócania prawidłowego
przebiegu sprawdzianu w sposób
utrudniający pracę innym uczniom



18 czerwca 2014r. – odbiór
zaświadczeń przez szkoły



27 czerwca 2014r. – wydanie
zaświadczeń uczniom


Laureaci i finaliści olimpiad
przedmiotowych oraz laureaci
konkursów przedmiotowych o zasięgu
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z
zakresu jednego z grupy przedmiotów
objętych sprawdzianem są zwolnieni ze
sprawdzianu, a na zaświadczeniu
otrzymują najwyższy wynik.
Wynik sprawdzianu ustalony przez
okręgową komisję egzaminacyjną jest
ostateczny.
 Na wniosek ucznia lub jego rodziców
(prawnych opiekunów) albo słuchacza
sprawdzona i oceniona praca ucznia
jest udostępniana uczniowi lub jego
rodzicom (prawnym opiekunom) do
wglądu w miejscu i czasie wskazanym
przez dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej.



na stronie Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej www.oke.waw.pl

w zakładce Procedury
Dziękuję za uwagę

More Related Content

Similar to Sprawdzian 2013/14

Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...Aga Szajda
 
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...Aga Szajda
 
Komunikat dost. sp i gim 2012
Komunikat dost. sp i gim 2012Komunikat dost. sp i gim 2012
Komunikat dost. sp i gim 2012Aga Szajda
 
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...Aga Szajda
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcegoAga Szajda
 
Egzamin Gimnazjalny 2017-2018
Egzamin Gimnazjalny 2017-2018Egzamin Gimnazjalny 2017-2018
Egzamin Gimnazjalny 2017-2018Devliniusz
 
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Aga Szajda
 
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Aga Szajda
 
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Aga Szajda
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcegoAga Szajda
 
Prezentacja egzamin gimnazjalny 1
Prezentacja egzamin gimnazjalny 1Prezentacja egzamin gimnazjalny 1
Prezentacja egzamin gimnazjalny 1Jacek Wardzyński
 
Egzamin 8 2020
Egzamin 8 2020Egzamin 8 2020
Egzamin 8 2020sp2zabki
 
prezentacja rodzice i uczniowie 2023 (1).pptx
prezentacja rodzice i uczniowie 2023 (1).pptxprezentacja rodzice i uczniowie 2023 (1).pptx
prezentacja rodzice i uczniowie 2023 (1).pptxsp2zabki
 

Similar to Sprawdzian 2013/14 (14)

Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
 
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
 
Komunikat dost. sp i gim 2012
Komunikat dost. sp i gim 2012Komunikat dost. sp i gim 2012
Komunikat dost. sp i gim 2012
 
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
 
Egzamin Gimnazjalny 2017-2018
Egzamin Gimnazjalny 2017-2018Egzamin Gimnazjalny 2017-2018
Egzamin Gimnazjalny 2017-2018
 
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
 
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
 
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
 
Sprawdzian 2015/2016
Sprawdzian 2015/2016Sprawdzian 2015/2016
Sprawdzian 2015/2016
 
Prezentacja egzamin gimnazjalny 1
Prezentacja egzamin gimnazjalny 1Prezentacja egzamin gimnazjalny 1
Prezentacja egzamin gimnazjalny 1
 
Egzamin 8 2020
Egzamin 8 2020Egzamin 8 2020
Egzamin 8 2020
 
prezentacja rodzice i uczniowie 2023 (1).pptx
prezentacja rodzice i uczniowie 2023 (1).pptxprezentacja rodzice i uczniowie 2023 (1).pptx
prezentacja rodzice i uczniowie 2023 (1).pptx
 

More from Jacek Wardzyński

More from Jacek Wardzyński (20)

Prezentacja klas I - III
Prezentacja klas I - IIIPrezentacja klas I - III
Prezentacja klas I - III
 
Wizyta w Hiszpanii w ramach programu Erasmus +
Wizyta w Hiszpanii w ramach programu Erasmus +Wizyta w Hiszpanii w ramach programu Erasmus +
Wizyta w Hiszpanii w ramach programu Erasmus +
 
Euro week 2019
Euro week 2019Euro week 2019
Euro week 2019
 
Grecja 2019
Grecja 2019Grecja 2019
Grecja 2019
 
Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Stypendium Prezesa Rady MinistrówStypendium Prezesa Rady Ministrów
Stypendium Prezesa Rady Ministrów
 
2
22
2
 
1
11
1
 
Prezentacja2
Prezentacja2Prezentacja2
Prezentacja2
 
Meals that i eat during a day
Meals that i eat during a dayMeals that i eat during a day
Meals that i eat during a day
 
Kolia
KoliaKolia
Kolia
 
Моё питание
Моё питаниеМоё питание
Моё питание
 
Meals that i eat during a day
Meals that i eat during a dayMeals that i eat during a day
Meals that i eat during a day
 
Liceum Ogólnokształcące i Branżowa Szkoła I stopnia - klasyfikacja śródroczna
Liceum Ogólnokształcące i Branżowa Szkoła I stopnia - klasyfikacja śródrocznaLiceum Ogólnokształcące i Branżowa Szkoła I stopnia - klasyfikacja śródroczna
Liceum Ogólnokształcące i Branżowa Szkoła I stopnia - klasyfikacja śródroczna
 
Publiczne Gimnazjum - klasyfikacja śródroczna
Publiczne Gimnazjum - klasyfikacja śródrocznaPubliczne Gimnazjum - klasyfikacja śródroczna
Publiczne Gimnazjum - klasyfikacja śródroczna
 
Szkoła Podstawowa - klasyfikacja śródroczna
Szkoła Podstawowa - klasyfikacja śródrocznaSzkoła Podstawowa - klasyfikacja śródroczna
Szkoła Podstawowa - klasyfikacja śródroczna
 
Stypendium 2017
Stypendium 2017Stypendium 2017
Stypendium 2017
 
Euro week 2017
Euro week 2017Euro week 2017
Euro week 2017
 
Ukraina
UkrainaUkraina
Ukraina
 
Matura 2018
Matura 2018Matura 2018
Matura 2018
 
Klasyfikacja roczna 2016 2017
Klasyfikacja roczna 2016 2017Klasyfikacja roczna 2016 2017
Klasyfikacja roczna 2016 2017
 

Sprawdzian 2013/14

 • 1.
 • 2. Sprawdzian przeprowadzany jest w szóstej klasie szkoły podstawowej. Do sprawdzianu musi przystąpić każdy uczeń kończący szkołę Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków jej ukończenia
 • 3. Zadania sprawdzianu dotyczą różnych przedmiotów i umiejętności zdobytych w czasie nauki w szkole podstawowej. Trzeba wykazać się między innymi - umiejętnością czytania ze zrozumieniem, wyciągania wniosków, pisania wypracowań i wykonywania obliczeń.
 • 4.       Uczniowie niepełnosprawni Uczniowie niedostosowani społecznie oraz zagrożeni takim niedostosowaniem Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego Uczniowie chorzy i niesprawni czasowo/na podstawie zaświadczenia lekarskiego/ Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się /na podstawie opinii PPP/ Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2013/14 byli objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub ze względu na sytuację kryzysową lub traumatyczną
 • 5.      do 15 października 2013r. -przedłożenie dyrektorowi stosownych dokumentów do dostosowań. do 29 października 2013r. – opinia Rady Pedagogicznej o sposobach dostosowań do 15 listopada 2013r. - dyrektor podejmuje decyzję o szczególnych przypadkach do 25 listopada 2013r. – poinformowanie na piśmie rodziców ucznia o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania sprawdzianu do jego dysfunkcji. Rodzice ucznia składają oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych uczniowi dostosowań. W przypadku rezygnacji rodzić składa pisemne oświadczenie w terminie do 30 listopada. do 30 listopada przekazanie list uczniów z dokładnymi danymi oraz formami dostosowań.
 • 6. 1 kwietnia 2014 r. (wtorek) godz. 9:00
 • 7.  Uczeń przebywający podczas sprawdzianu w prewentorium, sanatorium, szkole przyszpitalnej, zakładzie poprawczym przystępuje do sprawdzianu w tej placówce.  Zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu uczeń odbiera w macierzystej szkole.
 • 9.  Podstawą do ustalenia listy zdających w dodatkowym terminie jest wykaz uczniów (słuchaczy), którzy nie przystąpili do sprawdzianu z przyczyn losowych bądź zdrowotnych lub którzy przerwali albo którym przerwano sprawdzian, lub którym przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnił sprawdzian.
 • 10. W DNIU SPRAWDZIANU Uczeń zgłasza się na sprawdzian w czasie i miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły / na 30 minut przed wyznaczoną godziną sprawdzianu/  W dniu sprawdzianu ucznia obowiązuje uroczysty strój szkolny  Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony wyłącznie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Nie wolno przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. 
 • 11.  Sprawdzian rozpoczyna się od rozdania zestawów egzaminacyjnych punktualnie o godzinie ustalonej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.  Po otrzymaniu zestawu na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego zdający ma obowiązek: a) zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie zestawu egzaminacyjnego; w razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego, b) sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane; braki natychmiast zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego sprawdzian, po czym otrzymuje kompletny zestaw, co potwierdza czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protokołu przebiegu sprawdzianu, c) zapisać swój trzyznakowy kod i numer PESEL w wyznaczonych miejscach zestawu egzaminacyjnego;  w przypadku uczniów korzystających z dostosowanych zestawów egzaminacyjnych oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się zestawy egzaminacyjne kodują członkowie zespołu nadzorującego.
 • 12. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczony jest od momentu zakończenia czynności organizacyjnych.  Przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w miejscu widocznym dla każdego zdającego, czas rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań.  Zdający rozwiązuje zadania i zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem (tylko rysunki wykonuje ołówkiem).  Zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi (nie dotyczy uczniów (słuchaczy)niewidomych, słabowidzących, niedowidzących, słabosłyszących , niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niesprawnych ruchowo oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się). 
 • 13. W czasie trwania sprawdzianu zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu sprawdzianu, a w szczególności: a) nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej), b) nie opuszcza miejsca wyznaczonego mu w sali, c) w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi, d) nie wypowiada uwag i komentarzy, e) nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych, f) nie korzysta z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych 
 • 14. W przypadku: niesamodzielnej pracy,  wniesienia przez ucznia urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z nich,  zakłócania prawidłowego przebiegu sprawdzianu w sposób utrudniający pracę innym uczniom 
 • 15.  18 czerwca 2014r. – odbiór zaświadczeń przez szkoły  27 czerwca 2014r. – wydanie zaświadczeń uczniom
 • 16.  Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem są zwolnieni ze sprawdzianu, a na zaświadczeniu otrzymują najwyższy wynik.
 • 17. Wynik sprawdzianu ustalony przez okręgową komisję egzaminacyjną jest ostateczny.  Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) albo słuchacza sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. 
 • 18.  na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej www.oke.waw.pl w zakładce Procedury