Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Matura 2017 maj

295 views

Published on

ABC maturzysty

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Matura 2017 maj

 1. 1. LX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. W. Górskiego WARSZAWA MATURA 2017
 2. 2. LX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. W. Górskiego WARSZAWA EGZAMIN MATURALNY • egzaminy obowiązkowe - poziom podstawowy • egzaminy dodatkowe – poziom rozszerzony związane z kierunkiem studiów
 3. 3. LX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. W. Górskiego WARSZAWA wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości EGZAMINY OBOWIĄZKOWE • język polski - w części ustnej i pisemnej • język obcy nowożytny - w części ustnej i pisemnej angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski, hiszpański • matematyka - w części pisemnej • przedmiot dodatkowy (1) – w części pisemnej – poziom rozszerzony
 4. 4. LX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. W. Górskiego WARSZAWA EGZAMINY OBOWIĄZKOWE JĘZYK OBCY Obowiązkowo: • pisemny - na poziomie podstawowym • ustny z tego samego języka - nie określa się poziomu
 5. 5. LX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. W. Górskiego WARSZAWA EGZAMINY DODATKOWE absolwent może przystąpić w danym roku dodatkowo (dobrowolnie) do egzaminu maturalnego z nie więcej niż z pięciu przedmiotów dodatkowych
 6. 6. LX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. W. Górskiego WARSZAWA EGZAMINY DODATKOWE (do wyboru od 1 do 6 przedmiotów) poziom rozszerzony • biologia • chemia • filozofia • fizyka • geografia • historia • historia muzyki • historia sztuki • informatyka • język łaciński i kultura antyczna • język mniejszości narodowej • język obcy nowożytny • język polski • matematyka • wiedza o społeczeństwie • język obcy - ustny
 7. 7. LX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. W. Górskiego WARSZAWA EGZAMINY DODATKOWE (do wyboru od 1 do 6 przedmiotów) wybór przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym nie zależy od: - typu szkoły, do której uczęszczał absolwent - od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym w tej szkole.
 8. 8. LX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. W. Górskiego WARSZAWA EGZAMINY DODATKOWE (do wyboru od 1 do 6 przedmiotów) można zdawać tylko na poziomie rozszerzonym
 9. 9. LX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. W. Górskiego WARSZAWA JĘZYK OBCY JAKO PRZEDMIOT DODATKOWY inny niż w części obowiązkowej można zdawać jako: • pisemny na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym • ustny i pisemny - pisemny - na poziomie rozszerzonym - ustny - nie określa się poziomu
 10. 10. LX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. W. Górskiego WARSZAWA JĘZYK OBCY JAKO PRZEDMIOT DODATKOWY taki sam jak w części obowiązkowej można zdawać tylko w części pisemnej na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym
 11. 11. LX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. W. Górskiego WARSZAWA EGZAMINY DODATKOWE (do wyboru od 1 do 6 przedmiotów) język mniejszości etnicznej i język regionalny np. język kaszubski wybrany jako przedmiot dodatkowy, może być zdawany w części pisemnej, albo w obu częściach egzaminu. (tak jak język obcy)
 12. 12. LX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. W. Górskiego WARSZAWA JĘZYK POLSKI gwarancją sukcesu maturalnego jest opanowanie umiejętności opisanych w podstawie programowej dla wszystkich etapów kształcenia. Obowiązują też lektury omawiane w gimnazjum !!!
 13. 13. LX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. W. Górskiego WARSZAWA JĘZYK POLSKI CZĘŚĆ PISEMNA Poziom podstawowy • test • wypracowanie do wyboru: - rozprawka problemowa - interpretacja tekstu poetyckiego
 14. 14. LX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. W. Górskiego WARSZAWA JĘZYK POLSKI CZĘŚĆ PISEMNA Poziom rozszerzony • wypracowanie do wyboru: - wypowiedź argumentacyjna na podstawie tekstu teoretycznego - interpretacja porównawcza tekstu literackiego
 15. 15. LX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. W. Górskiego WARSZAWA JĘZYK POLSKI CZĘŚĆ USTNA Egzamin trwa 30 min. Uczeń losuje tekst kultury z poleceniem • 15 min. - przygotowanie odpowiedzi. • 10 min.– wypowiedź monologowa (odpowiedź na polecenie) • 5 min. – rozmowa zdającego z zespołem egzaminującym związana z wypowiedzią
 16. 16. LX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. W. Górskiego WARSZAWA JĘZYK POLSKI CZĘŚĆ USTNA przykłady zadań oraz opis egzaminu maturalnego INFORMATOR o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2016/2017 Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 17. 17. Informatory Informatory ze wszystkich przedmiotów www.cke.edu.pl zakładka: egz. maturalny/ Matura 2017
 18. 18. LX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. W. Górskiego WARSZAWA ZWOLNIENIE Z EGZAMINU MATURALNEGO • laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, - jeżeli zadeklarowali zdawanie egzaminu z tego przedmiotu. • laureat może dokonać zmiany deklaracji na dwa tygodnie przed egzaminem maturalnym • zwolnienie laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z egzaminu z danego przedmiotu • wykaz olimpiad, ogłaszany jest przez dyrektora CKE na stronie www.cke.edu.pl
 19. 19. LX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. W. Górskiego WARSZAWA CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU MATURALNEGO • Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE od rozdania arkuszy egzaminacyjnych. • Osoby zgłaszające się na egzamin po tym czasie nie zostaną wpuszczone do sali egzaminacyjnej. • Podczas egzaminu zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej. • W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej.
 20. 20. LX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. W. Górskiego WARSZAWA PRZEBIEG EGZAMINU • Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali. • Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu na stronie www.cke.edu.pl;
 21. 21. LX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. W. Górskiego WARSZAWA WARUNKI ZDANIA EGZAMINU Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli: • z każdego egzaminu obowiązkowego otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania. • przystąpił do jednego egzaminu dodatkowego w części pisemnej • żaden z tych egzaminów nie został unieważniony
 22. 22. LX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. W. Górskiego WARSZAWA WARUNKI ZDANIA EGZAMINU wyniki egzaminów z przedmiotów dobrowolnie zdawanych jako dodatkowe nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego. dla tych egzaminów nie ma ustalonego progu zaliczenia egzaminu
 23. 23. LX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. W. Górskiego WARSZAWA TERMIN DODATKOWY • w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie zgodnie z harmonogramem do części ustnej lub pisemnej egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów, zdający ma prawo, przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym (w czerwcu) • najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu, zdający lub jego rodzice składają do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany wniosek (załącznik 6) o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym.
 24. 24. LX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. W. Górskiego WARSZAWA TERMIN DODATKOWY • Dyrektor OKE może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu w terminie dodatkowym. • Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu dyrektor właściwej OKE ogłasza na stronie OKE w pierwszym tygodniu czerwca. • Zdający, który uzyskał zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu ustnego w terminie dodatkowym, przystępuje do egzaminu w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły.
 25. 25. LX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. W. Górskiego WARSZAWA ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent otrzymuje wydane przez OKE • świadectwo dojrzałości • jeden jego odpis. Świadectwa wydawane są w szkołach.
 26. 26. LX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. W. Górskiego WARSZAWA maj 2014 NIEZDANY EGZAMIN USTNY jeżeli absolwent nie zda jednego egzaminu ustnego lub pisemnego z części obowiązkowej przystępuje !!! do dalszej części egzaminów.
 27. 27. LX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. W. Górskiego WARSZAWA NIEZDANY EGZAMINY Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów. można go poprawić lub zdawać w ciągu 5 lat !
 28. 28. LX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. W. Górskiego WARSZAWA UNIEWAZNIENIE EGZAMINU Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym: – przerywa egzamin zdającego, – unieważnia jego egzamin, – nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej.
 29. 29. LX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. W. Górskiego WARSZAWA UNIEWAZNIENIE EGZAMINU Prace wszystkich zdających, u których stwierdzone zostały jednakowe sformułowania wskazujące na korzystanie z pomocy innych osób lub udostępnienie własnych rozwiązań, są unieważniane.
 30. 30. LX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. W. Górskiego WARSZAWA UNIEWAZNIENIE EGZAMINU Zdający, którym unieważniono egzamin z powodu niesamodzielnej pracy, mają prawo przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu dopiero w kolejnym roku, na warunkach obowiązujących w roku , w którym ponownie przystępuje do egzaminu.
 31. 31. LX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. W. Górskiego WARSZAWA UNIEWAZNIENIE EGZAMINU Absolwent nie przystąpił do egzaminu maturalnego z co najmniej 1 przedmiotu dodatkowego może przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu dopiero w kolejnym roku, na warunkach obowiązujących w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu.
 32. 32. LX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. W. Górskiego WARSZAWA EGZAMIN POPRAWKOWY sierpień 2017 r. - egzamin poprawkowy
 33. 33. LX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. W. Górskiego WARSZAWA EGZAMIN POPRAWKOWY do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który: • przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w maju/czerwcu w części ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony • nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej • w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż 7 lipca) złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu (załącznik 7a), zgodnie z deklaracją ostateczną.
 34. 34. LX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. W. Górskiego WARSZAWA DEKLARACJE • egzamin maturalny nie jest obowiązkowy, • osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu wypełnia deklarację zgłoszenia do egzaminu i składa ją do dyrektora szkoły. – deklaracja wstępna - do 30 września 2016 r. – deklaracja ostateczna - do 7 lutego 2017r. • wstępnej deklaracji może nie składać absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach.
 35. 35. LX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. W. Górskiego WARSZAWA DEKLARACJE Do czasu złożenia deklaracji ostatecznej termin złożenia mija - 7 lutego można dokonać zmian w deklaracji w zakresie wyboru: - języka obcego nowożytnego, - egzaminów dodatkowych
 36. 36. LX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. W. Górskiego WARSZAWA DEKLARACJE • po terminie składania deklaracji ostatecznych nie ma już możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian w deklaracji wstępna deklaracja staje się deklaracją ostateczną.
 37. 37. LX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. W. Górskiego WARSZAWA DEKLARACJE • w uzasadnionych przypadkach wraz z deklaracją zdający składa do 30 listopada - udokumentowany wniosek (załącznik 14) o dostosowanie warunków i formy egzaminu: - opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej - zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, - opinia rady pedagogicznej, - orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania Informacja - Komunikat dyrektora CKE. opublikowany na zostanie na stronie internetowej CKE.
 38. 38. LX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. W. Górskiego WARSZAWA DEKLARACJE • zdający podpisuje w deklaracji oświadczenie o wyrażeniu zgody lub braku zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na studia • dane osobowe, muszą być zgodne ze stanem faktycznym w dokumentach. czyli: imię (imiona), nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, dane teleadresowe.
 39. 39. LX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. W. Górskiego WARSZAWA DEKLARACJE Obowiązkiem zdającego jest: • sprawdzenie poprawności danych w deklaracji, • podpisanie oświadczenia o zgodności danych ze złożoną deklaracją (kopią deklaracji).
 40. 40. LX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. W. Górskiego WARSZAWA PONOWNE PRZYSTAPIENIE DO EGZAMINU absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości, ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z jednego lub więcej przedmiotów w celu podwyższenia wyniku egzaminu w części pisemnej lub części ustnej oraz zdania egzaminu z kolejnych przedmiotów dodatkowych na zasadach obowiązujących w roku, w którym przystępuje ponownie do egzaminów poprawkowych
 41. 41. LX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. W. Górskiego WARSZAWA EGZAMIN MATURALNY INFORMACJE www.oke.waw.pl www.cke.edu.pl
 42. 42. LX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. W. Górskiego WARSZAWA Dziękuję za uwagę www.oke.waw.pl www.cke.edu.pl

×