Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Matura 2010

8,185 views

Published on

Prezentacja dotycząca zmian w egzaminie maturalnym w 2010 roku.

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Matura 2010

 1. 1. Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 2. 2. Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie Harmonogram przeprowadzania egzaminu ustala dyrektor CKE i ogłasza go na stronie internetowej CKE, http://www.cke.edu.pl nie później niż 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin maturalny.
 3. 3. Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie EGZAMIN MATURALNY CZĘŚĆ OBOWIĄZKOWA CZĘŚĆ DODATKOWA CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA
 4. 4. Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 5. 5. Absolwent ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż 6 przedmiotów dodatkowych . Pamiętaj! Język polski i matematyka zdawane dodatkowo tylko na poziomie rozszerzonym Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie <ul><li>w części ustnej z: </li></ul><ul><li>języka obcego nowożytnego </li></ul><ul><li>języka grupy etnicznej </li></ul><ul><li>języka regionalnego - języka kaszubskiego </li></ul><ul><li>w części pisemnej z: </li></ul><ul><li>biologii </li></ul><ul><li>chemii </li></ul><ul><li>filozofii </li></ul><ul><li>fizyki i astronomii </li></ul><ul><li>geografii </li></ul><ul><li>historii </li></ul><ul><li>historii muzyki </li></ul><ul><li>historii sztuki </li></ul><ul><li>informatyki </li></ul><ul><li>języka łacińskiego i kultury antycznej </li></ul><ul><li>języka mniejszości etnicznej </li></ul><ul><li>języka mniejszości narodowej </li></ul><ul><li>języka obcego nowożytnego </li></ul><ul><li>języka polskiego </li></ul><ul><li>języka regionalnego – języka kaszubskiego </li></ul><ul><li>matematyki </li></ul><ul><li>wiedzy o społeczeństwie </li></ul><ul><li>wiedzy o tańcu </li></ul>
 6. 6. W przypadku, gdy absolwent wybrał jako dodatkowy ten sam przedmiot, który zdawał jako przedmiot obowiązkowy (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) zdaje go na poziomie rozszerzonym . Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 7. 7. Przedmioty obowiązkowe zdawane na poziomie podstawowym Język polski Język polski Język obcy nowożytny Język obcy nowożytny Matematyka Przedmioty dodatkowe zdawane na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym Wybrany przedmiot Część ustna Część pisemna Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie Wybrany przedmiot Wybrany przedmiot Wybrany przedmiot Wybrany przedmiot Wybrany przedmiot
 8. 8. <ul><li>Obowiązkowy egzamin maturalny </li></ul><ul><li>z języka obcego nowożytnego w części ustnej i części pisemnej </li></ul><ul><li>zdawany jest z tego samego języka. </li></ul>Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 9. 9. <ul><li>Egzamin maturalny w części ustnej z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego jest zdawany na poziomie podstawowym, </li></ul><ul><li>a jako przedmiotu dodatkowego - może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego jest zdawany na poziomie podstawowym, </li></ul><ul><li>a jako przedmiotu dodatkowego - może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym. </li></ul>
 11. 11. MATURA 2010 pisemny egzamin z języka polskiego zdawany jest jako przedmiot obowiązkowy na poziomie podstawowym a jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym MATURA 2009 pisemny egzamin z języka polskiego zdawany jest jako przedmiot obowiązkowy na poziomie podstawowym bądź rozszerzonym ustny egzamin z j. polskiego pozostaje bez zmian Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 12. 12. Pisemna część egzaminu a) na poziomie podstawowym sprawdza umiejętność rozumienia czytanego tekstu nieliterackiego i pisania własnego tekstu w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu b) na poziomie rozszerzonym polega na napisaniu tekstu własnego w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu Pisemna część egzaminu na obu poziomach sprawdza umiejętność rozumienia czytanego tekstu nieliterackiego i pisania własnego tekstu w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu MATURA 2010 MATURA 2009 Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 13. 13. Wybór przedmiotu zdawanego na egzaminie maturalnym nie jest zależny od typu szkoły, ani od przedmiotów nauczanych w tej szkole. Część ustna – oceniana jest w szkole Część pisemna – przez niezależnych egzaminatorów Jak dobrze wiecie… i oczywiście… Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 14. 14. <ul><li>zdawana na poziomie podstawowym </li></ul><ul><li>czas trwania egzaminu – 170 minut </li></ul><ul><li>zdawana na poziomie rozszerzonym </li></ul><ul><li>czas trwania egzaminu – 180 minut </li></ul>Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 15. 15. <ul><li>prezentacji wybranego tematu </li></ul><ul><li>rozmowy zdającego z egzaminującymi – związanej z prezentacją tematu </li></ul>zdający dostarcza przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego wykaz bibliografii wykorzystywanej do opracowania tematu nie później niż 4 tygodnie przed terminem części ustnej. Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 16. 16. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. Na świadectwie maturalnym otrzymują oni maksymalną ocenę z tych przedmiotów. Laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych zwolnienie z egzaminu przysługuje również wtedy gdy przedmiot nie był objęty planem nauczania danej szkoły. Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 17. 17. <ul><li>Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu </li></ul><ul><li>mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach </li></ul><ul><li>i formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych (na podstawie opinii poradni). </li></ul>Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 18. 18. <ul><li>Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym absolwent zdaje egzamin maturalny i nie wcześniej niż 4 lata. </li></ul><ul><li>Opinię przedkłada się dyrektorowi szkoły do 14 października . </li></ul>Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 19. 19. <ul><li>Dotyczącą wyboru: </li></ul><ul><li>Przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym z </li></ul><ul><li>określeniem przedmiotów zdawanych jako obowiązkowe </li></ul><ul><li>i dodatkowe. </li></ul><ul><li>Poziomu egzaminu. </li></ul><ul><li>Tematu z języka polskiego w części ustnej wybranego </li></ul><ul><li>z listy tematów. </li></ul><ul><li>Zgodę na przetwarzanie danych osobowych. </li></ul>Zdający składa deklarację pisemną do dnia 30 września . DEKLARACJE ZDAJĄCYCH Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 20. 20. Deklaracja wstępna do 30 września Deklaracja ostateczna do 7 lutego Po tym terminie nie można dokonywać żadnych zmian w deklaracji. W razie niez ł o ż enia deklaracji ostatecznej, deklaracja wst ę pna staje si ę deklaracj ą ostateczn ą Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 21. 21. <ul><li>Do deklaracji składa się oświadczenie dotyczące wyrażenia lub nie wyrażenia zgody o przetwarzaniu danych. </li></ul>Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 22. 22. <ul><li>Część ustną egzaminu maturalnego przeprowadzają i oceniają zespoły egzaminacyjne. </li></ul><ul><li>W skład zespołu wchodzą: </li></ul><ul><li>nauczyciel danego przedmiotu (wpisany do ewidencji egzaminatorów) </li></ul><ul><li>drugi nauczyciel danego przedmiotu </li></ul>Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 23. 23. <ul><li>Spośród osób wchodzących w skład zespołu co najmniej jedna osoba jest zatrudniona w innej szkole. </li></ul>Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 24. 24. <ul><li>W skład zespołu nie może wchodzić nauczyciel, który w ostatnim roku nauki prowadził zajęcia z danego przedmiotu ze zdającym. </li></ul><ul><li>Część pisemną sprawdzają egzaminatorzy. </li></ul>Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 25. 25. <ul><li>W skład zespołu nadzorującego wchodzi: </li></ul><ul><li>przewodniczący (odpowiedzialny za prawidłowy przebieg egzaminu) </li></ul><ul><li>członkowie (co najmniej 3 nauczycieli) </li></ul><ul><li>W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele danego przedmiotu i wychowawcy </li></ul>Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 26. 26. <ul><li>Zdający zdał egzamin maturalny jeżeli z części obowiązkowej uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania. </li></ul><ul><li>Wyniki otrzymane w części dodatkowej nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego. </li></ul><ul><li>Wyniki te odnotowuje się na świadectwie dojrzałości. </li></ul><ul><li>Wyniki ustalone przez komisję są ostateczne. </li></ul>Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 27. 27. <ul><li>W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego dyrektor KO może wyrazić zgodę na przystąpienie w innym terminie </li></ul><ul><li>Wniosek składa się do dyrektora szkoły najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu </li></ul>Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 28. 28. <ul><li>Zdający, który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych </li></ul><ul><li>w części ustnej i pisemnej i nie zdał egzaminu wyłącznie </li></ul><ul><li>z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej, </li></ul><ul><li>może przystąpić ponownie do egzaminu, w okresie od sierpnia do września danego roku , </li></ul><ul><li>w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej </li></ul>Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 29. 29. <ul><li>(nie dotyczy to osób, których egzamin maturalny z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej został unieważniony) </li></ul>Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 30. 30. <ul><li>Zdający ten składa w terminie 7 dni </li></ul><ul><li>od daty ogłoszenia wyników przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie </li></ul><ul><li>o chęci ponownego przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu </li></ul>Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 31. 31. <ul><li>Zdający, który nie zdał egzaminu maturalnego lub przerwał egzamin może ponownie przystąpić do części ustnej lub pisemnej z tego przedmiotu lub przedmiotów w okresie 5 lat od daty pierwszego egzaminu lub w celu podwyższenia wyniku </li></ul><ul><li>Po upływie 5 lat zdający zdaje egzamin w pełnym zakresie </li></ul>Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 32. 32. <ul><li>Pamiętaj! </li></ul><ul><li>Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych telefonów! </li></ul>Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 33. 33. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83 poz. 562 z późn. zm.) Rozporządzenie MEN Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 34. 34. Informatory dostępne są na stronach: www.cke.edu.pl www.oke.waw.pl Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 35. 35. Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 36. 36. <ul><li>o egzaminie maturalnym z matematyki od 2010 roku zawiera: </li></ul><ul><li>najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami </li></ul><ul><li>opis struktury i formy egzaminu </li></ul><ul><li>wymagania egzaminacyjne </li></ul><ul><li>szczegółowy opis standardów wymagań egzaminacyjnych wraz z zadaniami ilustrującymi poszczególne standardy </li></ul><ul><li>dwa przykładowe arkusze z matematyki na poziomie podstawowym wraz z odpowiedziami </li></ul><ul><li>artykuł dotyczący oceniania zadań otwartych wraz z dwoma przykładowymi schematami punktowania </li></ul><ul><li>zbiór przykładowych zadań maturalnych wraz z odpowiedziam </li></ul><ul><li>Informator dostępny jest na stronie internetowej www.cke.edu.pl </li></ul>Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie
 37. 37. <ul><li>Matematyka jest przedmiotem obowiązkowym. </li></ul><ul><li>Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych jest zdawany na poziomie podstawowym. </li></ul><ul><li>Egzamin maturalny z 1-6 przedmiotów dodatkowych jest zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym. </li></ul><ul><li>Egzamin z przedmiotów dodatkowych: języka polskiego, matematyki, języka mniejszości narodowej, języka obcego nowożytnego wybranego również jako obowiązkowy – jest zdawany na poziomie rozszerzonym. </li></ul><ul><li>Egzamin z języka polskiego jako przedmiotu dodatkowego sprawdza tylko umiejętność tworzenia własnego tekstu w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu egzaminacyjnym. </li></ul>Matura 2010 | Marcin Stanowski | XXVII LO im T. Czackiego w Warszawie

×