SlideShare a Scribd company logo
SSAAÚÚDDEE 
MMEENNTTAALL
CCAAPPSS 
OO pprroocceessssoo ddee rreeffoorrmmaa 
ppssiiqquuiiááttrriiccaa iinnttrroodduuzziiuu nnoo BBrraassiill 
uummaa sséérriiee ddee mmooddiiffiiccaaççõõeess nnaa 
aassssiissttêênncciiaa pprreessttaaddaa aaoo ppoorrttaaddoorr 
ddee ttrraannssttoorrnnoo mmeennttaall..
CCAAPPSS 
OO CCAAPPSS ffooii iinnaauugguurraaddoo eemm mmaarrççoo ddee 11998866 
nnaa cciiddaaddee ddee SSããoo PPaauulloo, ccoommoo sseerrvviiççooss 
ssuubbssttiittuuttiivvooss aaoo hhoossppiittaall ppssiiqquuiiááttrriiccoo:: 
 CCAAPPSS ((CCeennttrroo ddee AAtteennççããoo PPssiiccoossssoocciiaall));; 
 NNAAPPSS ((NNúúcclleeoo ddee AAtteennççããoo PPssiiccoossssoocciiaall))..
CCEERRSSAAMM 
EEmm BBeelloo HHoorriizzoonnttee, ooss sseerrvviiççooss 
ssuubbssttiittuuttiivvooss aaoo hhoossppiittaall ppssiiqquuiiááttrriiccoo 
ffoorraamm ccrriiaaddooss nnaa ddééccaaddaa ddee 9900 ee 
ddeennoommiinnaaddooss CCeennttrroo ddee RReeffeerrêênncciiaa àà 
SSaaúúddee MMeennttaall ((CCEERRSSAAMM)).. FFoorraamm 
ccoonncceebbiiddooss ppaarraa ooss aatteennddiimmeennttooss ddee 
uurrggêênncciiaa ee ccrriisseess, pprriivviilleeggiiaannddoo ooss 
ccaassooss mmaaiiss ggrraavveess..
CCEERRSSAAMM 
OOss CCEERRSSAAMMss aattuuaamm ddee ffoorrmmaa 
rreeggiioonnaalliizzaaddaa ((aatteennddeennddoo aa uummaa 
ddeetteerrmmiinnaaddaa áárreeaa ddee aabbrraannggêênncciiaa)) ee 
hhiieerraarrqquuiizzaaddaa ((ttrraabbaallhhaannddoo ccoomm ttooddaa 
rreeddee ddee sseerrvviiççooss ddee ssaaúúddee)), iinncclluuiinnddoo 
cceennttrrooss ddee ssaaúúddee, cceennttrrooss ddee 
ccoonnvviivvêênncciiaa, hhoossppiittaaiiss ggeerraaiiss, hhoossppiittaaiiss 
ppssiiqquuiiááttrriiccooss ee ddeemmaaiiss sseerrvviiççooss..
CCAAPPSS 
 CAPS são iinnssttiittuuiiççõõeess ddeessttiinnaaddaass aa 
aaccoollhheerr ooss ppaacciieenntteess ccoomm ttrraannssttoorrnnooss 
mmeennttaaiiss, eessttiimmuullaarr ssuuaa iinntteeggrraaççããoo 
ssoocciiaall ee ffaammiilliiaarr, aappooiiáá--llooss eemm ssuuaass 
iinniicciiaattiivvaass ddee bbuussccaa ddee aauuttoonnoommiiaa, 
ooffeerreecceerr--llhheess aatteennddiimmeennttoo mmééddiiccoo ee 
ppssiiccoollóóggiiccoo..
CCAAPPSS 
 Sua característica pprriinncciippaall éé pprrooccuurraarr 
iinntteeggrráá--llooss aa uumm aammbbiieennttee ssoocciiaall ee 
ccuullttuurraall ccoonnccrreettoo,, ddeessiiggnnaaddoo ccoommoo sseeuu 
tteerrrriittóórriioo,, oo eessppaaççoo ddaa cciiddaaddee oonnddee ssee 
ddeesseennvvoollvvee aa vviiddaa qquuoottiiddiiaannaa ddee 
uussuuáárriiooss ee ffaammiilliiaarreess..
SSEERRVVIIÇÇOOSS SSUUBBSSTTIITTUUTTIIVVOOSS 
OOss CCAAPPSS ((CCeennttrroo ddee AAtteennççããoo 
PPssiiccoossssoocciiaall)),, NNAAPPSS ((NNúúcclleeoo ddee AAppooiioo 
PPssiiccoossssoocciiaall)),, ee CCEERRSSAAMMss ((CCeennttrroo ddee 
RReeffeerrêênncciiaa àà SSaaúúddee MMeennttaall)),, ssããoo 
sseerrvviiççooss ssuubbssttiittuuttiivvooss ddoo mmooddeelloo 
hhoossppiittaallooccêênnttrriiccoo,, qquuee ttêêmm ssuurrggiiddoo nnoo 
ppaaííss ee íínntteeggrraa àà rreeddee ddoo SSiisstteemmaa ÚÚnniiccoo 
ddee SSaaúúddee,, oo SSUUSS..
MMIISSSSÃÃOO 
 OOss CCAAPPSS ttêêmm aa mmiissssããoo ddee ddaarr uumm 
aatteennddiimmeennttoo ddiiuuttuurrnnoo ààss ppeessssooaass qquuee 
ssooffrreemm ccoomm ttrraannssttoorrnnooss mmeennttaaiiss sseevveerrooss ee 
ppeerrssiisstteenntteess,, nnuumm ddaaddoo tteerrrriittóórriioo,, 
ooffeerreecceennddoo ccuuiiddaaddooss ccllíínniiccooss ee ddee 
rreeaabbiilliittaaççããoo ppssiiccoossssoocciiaall,, ccoomm oobbjjeettiivvoo ddee 
ssuubbssttiittuuiirr oo mmooddeelloo hhoossppiittaallooccêênnttrriiccoo,, 
eevviittaannddoo iinntteerrnnaaççõõeess ee ffaavvoorreecceennddoo oo 
eexxeerrccíícciioo ddaa cciiddaaddaanniiaa ee ddaa iinncclluussããoo ssoocciiaall 
ddooss uussuuáárriiooss ee ddee ssuuaass ffaammíílliiaass.
OOss CCAAPPSS vviissaamm:: 
 Prestar aatteennddiimmeennttoo eemm rreeggiimmee ddee 
aatteennççããoo ddiiáárriiaa;; 
GGeerreenncciiaarr ooss pprroojjeettooss tteerraappêêuuttiiccooss 
ooffeerreecceennddoo ccuuiiddaaddoo ccllíínniiccoo eeffiicciieennttee ee 
ppeerrssoonnaalliizzaaddoo;; 
PPrroommoovveerr iinnsseerrççããoo ssoocciiaall aattrraavvééss ddee 
aaççõõeess iinntteerrsseettoorriiaaiiss qquuee eennvvoollvvaamm 
eedduuccaaççããoo,, ttrraabbaallhhoo,, eessppoorrttee,, ccuullttuurraa ee 
llaazzeerr;;
OOss CCAAPPSS vviissaamm :: 
 DDaarr ssuuppoorrttee ee ssuuppeerrvviissiioonnaarr aa aatteennççããoo àà 
ssaaúúddee mmeennttaall nnaa rreeddee bbáássiiccaa:: PPSSFF ee PPAACCSS;; 
 RReegguullaarr aa ppoorrttaa ddee eennttrraaddaa ddaa rreeddee ddee 
aassssiissttêênncciiaa eemm ssaaúúddee mmeennttaall ddee ssuuaa áárreeaa;; 
 CCoooorrddeennaarr jjuunnttoo ccoomm oo ggeessttoorr llooccaall aass 
aattiivviiddaaddeess ddee ssuuppeerrvviissããoo ddee uunniiddaaddeess 
hhoossppiittaallaarreess ppssiiqquuiiááttrriiccaass qquuee aattuueemm nnoo sseeuu 
tteerrrriittóórriioo;; 
 MMaanntteerr aattuuaalliizzaaddaa aa lliissttaaggeemm ddooss ppaacciieenntteess 
ddee ssuuaa rreeggiiããoo qquuee uuttiilliizzaamm mmeeddiiccaammeennttooss 
ppaarraa aa ssaaúúddee mmeennttaall;;
OOss CCAAPPSS ddeevveerrããoo ccoonnttaarr ccoomm ooss 
sseegguuiinntteess rreeccuurrssooss ffííssiiccooss:: 
 Consultórios ppaarraa aass aattiivviiddaaddeess iinnddiivviidduuaaiiss;; 
 SSaallaass ppaarraa aass aattiivviiddaaddeess ggrruuppaaiiss;; 
 EEssppaaççoo ddee ccoonnvviivvêênncciiaa;; 
 OOffiicciinnaass;; 
 RReeffeeiittóórriioo;; 
 SSaanniittáárriiooss;; 
 ÁÁrreeaa eexxtteerrnnaa ppaarraa ooffiicciinnaass,, rreeccrreeaaççããoo ee 
eessppoorrtteess..
AAss ppeessssooaass qquuee ppooddeemm sseerr 
aatteennddiiddaass ppeelloo CCAAPPSS:: 
 Preferencialmente, aaqquueellaass ccoomm ttrraannssttoorrnnooss 
mmeennttaaiiss sseevveerrooss ee//oouu ppeerrssiisstteenntteess,, iinncclluuiinnddoo 
ooss ttrraannssttoorrnnooss rreellaacciioonnaaddooss ààss ssuubbssttâânncciiaass 
ppssiiccooaattiivvaass ((áállccooooll ee oouuttrraass ddrrooggaass)) ee 
ttaammbbéémm ccrriiaannççaass ee aaddoolleesscceenntteess ccoomm 
ttrraannssttoorrnnooss mmeennttaaiiss.. 
 PPaarraa sseerr aatteennddiiddoo,, bbaassttaa pprrooccuurraarr 
ddiirreettaammeennttee eessssee sseerrvviiççoo oouu sseerr 
eennccaammiinnhhaaddoo ppeelloo PPSSFF oouu qquuaallqquueerr sseerrvviiççoo 
ddee ssaaúúddee,, iinnddoo pprreeffeerreenncciiaallmmeennttee nnaa rreeggiiããoo 
oonnddee mmoorraa..
OO CCAAPPSS ooffeerreeccee aatteennddiimmeennttooss:: 
 IInntteennssiivvooss –– ddiiáárriioo eemm ssiittuuaaççõõeess ddee ccrriissee oouu 
ddiiffiiccuullddaaddeess iinntteennssaass nnoo ccoonnvvíívviioo ssoocciiaall ee 
ffaammiilliiaarr.. PPooddee sseerr ffeeiittoo aatteennddiimmeennttoo 
ddoommiicciilliiaarr ssee nneecceessssáárriioo;; 
 SSeemmii--iinntteennssiivvoo -- OO uussuuáárriioo ppooddee sseerr 
aatteennddiiddoo eemm aattéé 1122 ddiiaass nnoo mmêêss.. QQuuaannddoo nnããoo 
eessttáá eemm ccrriissee ee ppooddee rreellaacciioonnaarr--ssee 
ssoocciiaallmmeennttee ddee ffoorrmmaa ssaattiissffaattóórriiaa,, mmaass aaiinnddaa 
nneecceessssiittaa ddee aaccoommppaannhhaammeennttoo.. PPooddee sseerr 
ffeeiittoo aatteennddiimmeennttoo ddoommiicciilliiaarr;;
OO CCAAPPSS ooffeerreeccee aatteennddiimmeennttooss:: 
NNããoo--iinntteennssiivvoo –– OO uussuuáárriioo nnããoo pprreecciissaa 
ddee ssuuppoorrttee ccoonnttíínnuuoo ppaarraa vviivveerr eemm sseeuu 
tteerrrriittóórriioo ppaarraa rreeaalliizzaarr aattiivviiddaaddeess nnaa 
ffaammíílliiaa ee//oouu ttrraabbaallhhoo.. PPooddee sseerr 
aatteennddiiddoo aattéé ttrrêêss ddiiaass nnoo mmêêss.. TTaammbbéémm 
ppooddee sseerr ddoommiicciilliiaarr..
OO CCAAPPSS ooffeerreeccee aallgguummaass aattiivviiddaaddeess 
tteerraappêêuuttiiccaass ccoommoo:: 
AAtteennddiimmeennttoo iinnddiivviidduuaall;; 
AAtteennddiimmeennttoo eemm ggrruuppoo –– OOffiicciinnaass,, 
ggrruuppooss tteerraappêêuuttiiccooss,, aattiivviiddaaddeess 
eessppoorrttiivvaass,, ssuuppoorrttee ssoocciiaall,, ggrruuppooss ddee 
lleeiittuurraa,, ddeebbaattee ee ccoonnffeeccççõõeess ddee jjoorrnnaall;; 
AAtteennddiimmeennttoo ppaarraa aa ffaammíílliiaa;;
O CAPS ooffeerreeccee aallgguummaass aattiivviiddaaddeess 
tteerraappêêuuttiiccaass ccoommoo:: 
 AAttiivviiddaaddeess ccoommuunniittáárriiaass –– AAttiivviiddaaddeess ddeesseennvvoollvviiddaass 
eemm ccoonnjjuunnttoo ccoomm aass aassssoocciiaaççõõeess ddee bbaaiirrrroo oouu 
oouuttrraass iinnssttiittuuiiççõõeess eexxiisstteenntteess nnaa ccoommuunniiddaaddee.. PPoorr 
eexxeemmpplloo:: ffeessttaass ccoommuunniittáárriiaass,, ccaammiinnhhaaddaass ccoomm 
ggrruuppooss ddaa ccoommuunniiddaaddee,, ppaarrttiicciippaaççããoo eemm eevveennttooss ee 
ggrruuppooss ddooss cceennttrrooss ccoommuunniittáárriiooss;; 
 AAsssseemmbbllééiiaass oouu rreeuunniiõõeess ddee OOrrggaanniizzaaççããoo ddoo 
SSeerrvviiççoo –– FFeeiittaa sseemmaannaallmmeennttee ee rreeúúnnee ttééccnniiccooss,, 
uussuuáárriiooss,, ffaammiilliiaarreess ee oouuttrrooss ccoonnvviiddaaddooss,, qquuee 
jjuunnttooss ddiissccuutteemm,, aavvaalliiaamm ee pprrooppõõee 
eennccaammiinnhhaammeennttooss ppaarraa oo sseerrvviiççoo..
OOffiicciinnaass tteerraappêêuuttiiccaass 
SSããoo uummaass ddaass pprriinncciippaaiiss ffoorrmmaass ddee 
ttrraattaammeennttoo ooffeerreecciiddoo ppeelloo CCAAPPSS.. 
EEssssaass ooffiicciinnaass ssããoo aattiivviiddaaddeess 
rreeaalliizzaaddaass eemm ggrruuppooss ccoomm aa pprreesseennççaa 
ee oorriieennttaaççããoo ddee uumm oouu mmaaiiss 
pprrooffiissssiioonnaaiiss,, mmoonniittoorreess ee//oouu 
eessttaaggiiáárriiooss .. PPooddeemm sseerr ooffiicciinnaass::
OOffiicciinnaass tteerraappêêuuttiiccaass 
EExxpprreessssiivvaass –– EExxpprreessssããoo 
pplláássttiiccaa,, vveerrbbaall,, ccoorrppoorraall,, 
mmuussiiccaall,, tteeaattrroo ee ffoottooggrraaffiiaa;;
EExxpprreessssããoo PPlláássttiiccaa
OOffiicciinnaass tteerraappêêuuttiiccaass 
OOffiicciinnaass ggeerraaddoorraass ddee rreennddaa:: ccuulliinnáárriiaa,, 
mmaarrcceennaarriiaa,, ccoossttuurraa,, ffoottooccóóppiiaa,, vveennddaa 
ddee lliivvrrooss,, ffaabbrriiccaaççããoo ddee vveellaass,, 
aarrtteessaannaattoo eemm ggeerraall,, cceerrââmmiiccaa,, 
bbiijjoouutteerriiaass,, bbrreecchhóó,, eettcc...... 
OOffiicciinnaass ddee aallffaabbeettiizzaaççããoo..

More Related Content

What's hot

Dasmen (pengawasan)
Dasmen (pengawasan)Dasmen (pengawasan)
Dasmen (pengawasan)
Anam Mana
 
Action Research
Action ResearchAction Research
Action Research
Glory
 
Synapseindia reviews
Synapseindia reviewsSynapseindia reviews
Synapseindia reviews
saritasingh19866
 
Dermatoses ocupacionais
Dermatoses ocupacionaisDermatoses ocupacionais
Dermatoses ocupacionais
Cosmo Palasio
 
Conservación del medio ambiente.
Conservación del medio ambiente.Conservación del medio ambiente.
Conservación del medio ambiente.
Renzo Leandro Romero Vargas
 
Udl paradigma cognitivo (1)
Udl paradigma cognitivo (1)Udl paradigma cognitivo (1)
Udl paradigma cognitivo (1)
educacion rigoberta menchu
 
Responsabilidad Daño Ambiental en Costa Rica
Responsabilidad Daño Ambiental en Costa RicaResponsabilidad Daño Ambiental en Costa Rica
Responsabilidad Daño Ambiental en Costa Rica
Mario Peña
 
Stop Random Acts of Marketing -Abridged
Stop Random Acts of Marketing -AbridgedStop Random Acts of Marketing -Abridged
Stop Random Acts of Marketing -Abridged
ifrbob
 
Administracion de-centro-de-computo-1196127040455242-4
Administracion de-centro-de-computo-1196127040455242-4Administracion de-centro-de-computo-1196127040455242-4
Administracion de-centro-de-computo-1196127040455242-4
Carlos Finol
 
Learning and development 65
Learning and development 65Learning and development 65
Learning and development 65Paul Robere
 
2 palestra responsabilidades dos supervisores
2 palestra responsabilidades dos supervisores2 palestra responsabilidades dos supervisores
2 palestra responsabilidades dos supervisoresNilton Goulart
 
Tecnica radiografica de miembro superior
Tecnica radiografica de miembro superiorTecnica radiografica de miembro superior
Tecnica radiografica de miembro superior
scalet munguia
 
2 cyst- treatment plan
2 cyst- treatment plan2 cyst- treatment plan
2 cyst- treatment planvasanramkumar
 
Placa-madre
Placa-madre Placa-madre
Placa-madre
dipi37
 
Top schools in delhi ncr
Top schools in delhi ncrTop schools in delhi ncr
Top schools in delhi ncr
Edhole.com
 

What's hot (20)

Dasmen (pengawasan)
Dasmen (pengawasan)Dasmen (pengawasan)
Dasmen (pengawasan)
 
Afzaal CV
Afzaal CVAfzaal CV
Afzaal CV
 
Planificacion preoperatoria de cadera
Planificacion preoperatoria de caderaPlanificacion preoperatoria de cadera
Planificacion preoperatoria de cadera
 
Planificacion preoperatoria
Planificacion preoperatoriaPlanificacion preoperatoria
Planificacion preoperatoria
 
Action Research
Action ResearchAction Research
Action Research
 
Synapseindia reviews
Synapseindia reviewsSynapseindia reviews
Synapseindia reviews
 
Dermatoses ocupacionais
Dermatoses ocupacionaisDermatoses ocupacionais
Dermatoses ocupacionais
 
Conservación del medio ambiente.
Conservación del medio ambiente.Conservación del medio ambiente.
Conservación del medio ambiente.
 
Udl paradigma cognitivo (1)
Udl paradigma cognitivo (1)Udl paradigma cognitivo (1)
Udl paradigma cognitivo (1)
 
Responsabilidad Daño Ambiental en Costa Rica
Responsabilidad Daño Ambiental en Costa RicaResponsabilidad Daño Ambiental en Costa Rica
Responsabilidad Daño Ambiental en Costa Rica
 
Stop Random Acts of Marketing -Abridged
Stop Random Acts of Marketing -AbridgedStop Random Acts of Marketing -Abridged
Stop Random Acts of Marketing -Abridged
 
Administracion de-centro-de-computo-1196127040455242-4
Administracion de-centro-de-computo-1196127040455242-4Administracion de-centro-de-computo-1196127040455242-4
Administracion de-centro-de-computo-1196127040455242-4
 
Learning and development 65
Learning and development 65Learning and development 65
Learning and development 65
 
2 palestra responsabilidades dos supervisores
2 palestra responsabilidades dos supervisores2 palestra responsabilidades dos supervisores
2 palestra responsabilidades dos supervisores
 
Change 2 1 30
Change 2 1 30Change 2 1 30
Change 2 1 30
 
Tecnica radiografica de miembro superior
Tecnica radiografica de miembro superiorTecnica radiografica de miembro superior
Tecnica radiografica de miembro superior
 
2 cyst- treatment plan
2 cyst- treatment plan2 cyst- treatment plan
2 cyst- treatment plan
 
Placa-madre
Placa-madre Placa-madre
Placa-madre
 
Fracturas de antebrazo
Fracturas de antebrazoFracturas de antebrazo
Fracturas de antebrazo
 
Top schools in delhi ncr
Top schools in delhi ncrTop schools in delhi ncr
Top schools in delhi ncr
 

Viewers also liked

3 años 2014 2015
3 años 2014 20153 años 2014 2015
3 años 2014 2015
teressa10
 
UCT na revista Indo e Vindo - Edição 16
UCT na revista Indo e Vindo - Edição 16UCT na revista Indo e Vindo - Edição 16
UCT na revista Indo e Vindo - Edição 16
Universidade Corporativa do Transporte
 
Semana da criança
Semana da criançaSemana da criança
Semana da criançasemecti
 
0016 les perífrasis verbals
0016 les perífrasis verbals0016 les perífrasis verbals
0016 les perífrasis verbalsjmpinya
 
Resume - Shridhar Baheti (2)
Resume - Shridhar Baheti (2)Resume - Shridhar Baheti (2)
Resume - Shridhar Baheti (2)
CA Shridhar Baheti
 
Concurso da Prefeitura de Cataguases em Minas Gerais - 2014.
Concurso da Prefeitura de Cataguases em Minas Gerais - 2014.Concurso da Prefeitura de Cataguases em Minas Gerais - 2014.
Concurso da Prefeitura de Cataguases em Minas Gerais - 2014.
Resumo Apostilas
 
Pg-ego-hwtc-piramide
Pg-ego-hwtc-piramidePg-ego-hwtc-piramide
Pg-ego-hwtc-piramide
Luis Biagioni
 
Historias de uma Startup
Historias de uma StartupHistorias de uma Startup
Historias de uma Startup
Eduardo Costa
 
Log1GM
Log1GMLog1GM
Proyecto SmartCity Malaga
Proyecto SmartCity MalagaProyecto SmartCity Malaga
Proyecto SmartCity Malaga
Smart City
 
Curso SEO Barcelona 2015: Linkbuilding, Herramientas, Youtube
Curso SEO Barcelona 2015: Linkbuilding, Herramientas, YoutubeCurso SEO Barcelona 2015: Linkbuilding, Herramientas, Youtube
Curso SEO Barcelona 2015: Linkbuilding, Herramientas, Youtube
Sergio Simarro
 
Bullying slide
Bullying slideBullying slide
Bullying slide
biarolfsen
 
Apresentação tecnologia no terceiro setor
Apresentação tecnologia no terceiro setorApresentação tecnologia no terceiro setor
Apresentação tecnologia no terceiro setor
TechSoup Brasil
 
APRESENTAÇÃO BOULEVARD MONDE (NOVOS PRODUTOS)
APRESENTAÇÃO BOULEVARD MONDE (NOVOS PRODUTOS)APRESENTAÇÃO BOULEVARD MONDE (NOVOS PRODUTOS)
APRESENTAÇÃO BOULEVARD MONDE (NOVOS PRODUTOS)
Daniel Gondim
 
Sons da industria
Sons da industriaSons da industria
Sons da industria
mdoag
 
Prefeito visita as obras de reforma de sete escolas municipais
Prefeito visita as obras de reforma de sete escolas municipaisPrefeito visita as obras de reforma de sete escolas municipais
Prefeito visita as obras de reforma de sete escolas municipaissemecti
 
Trabajo de lengua
Trabajo de lenguaTrabajo de lengua
Trabajo de lengua
luciamellisa
 
Concurso Público de Santa rita do sapucaí, 2104, MG
Concurso Público de Santa rita do sapucaí, 2104, MGConcurso Público de Santa rita do sapucaí, 2104, MG
Concurso Público de Santa rita do sapucaí, 2104, MG
Resumo Apostilas
 
Coluna da Jussara Gottlieb - Festa Animada e Entrevista com Rondoniense que v...
Coluna da Jussara Gottlieb - Festa Animada e Entrevista com Rondoniense que v...Coluna da Jussara Gottlieb - Festa Animada e Entrevista com Rondoniense que v...
Coluna da Jussara Gottlieb - Festa Animada e Entrevista com Rondoniense que v...
Jornal Tudorondonia
 

Viewers also liked (20)

3 años 2014 2015
3 años 2014 20153 años 2014 2015
3 años 2014 2015
 
UCT na revista Indo e Vindo - Edição 16
UCT na revista Indo e Vindo - Edição 16UCT na revista Indo e Vindo - Edição 16
UCT na revista Indo e Vindo - Edição 16
 
FSc Cert.
FSc Cert.FSc Cert.
FSc Cert.
 
Semana da criança
Semana da criançaSemana da criança
Semana da criança
 
0016 les perífrasis verbals
0016 les perífrasis verbals0016 les perífrasis verbals
0016 les perífrasis verbals
 
Resume - Shridhar Baheti (2)
Resume - Shridhar Baheti (2)Resume - Shridhar Baheti (2)
Resume - Shridhar Baheti (2)
 
Concurso da Prefeitura de Cataguases em Minas Gerais - 2014.
Concurso da Prefeitura de Cataguases em Minas Gerais - 2014.Concurso da Prefeitura de Cataguases em Minas Gerais - 2014.
Concurso da Prefeitura de Cataguases em Minas Gerais - 2014.
 
Pg-ego-hwtc-piramide
Pg-ego-hwtc-piramidePg-ego-hwtc-piramide
Pg-ego-hwtc-piramide
 
Historias de uma Startup
Historias de uma StartupHistorias de uma Startup
Historias de uma Startup
 
Log1GM
Log1GMLog1GM
Log1GM
 
Proyecto SmartCity Malaga
Proyecto SmartCity MalagaProyecto SmartCity Malaga
Proyecto SmartCity Malaga
 
Curso SEO Barcelona 2015: Linkbuilding, Herramientas, Youtube
Curso SEO Barcelona 2015: Linkbuilding, Herramientas, YoutubeCurso SEO Barcelona 2015: Linkbuilding, Herramientas, Youtube
Curso SEO Barcelona 2015: Linkbuilding, Herramientas, Youtube
 
Bullying slide
Bullying slideBullying slide
Bullying slide
 
Apresentação tecnologia no terceiro setor
Apresentação tecnologia no terceiro setorApresentação tecnologia no terceiro setor
Apresentação tecnologia no terceiro setor
 
APRESENTAÇÃO BOULEVARD MONDE (NOVOS PRODUTOS)
APRESENTAÇÃO BOULEVARD MONDE (NOVOS PRODUTOS)APRESENTAÇÃO BOULEVARD MONDE (NOVOS PRODUTOS)
APRESENTAÇÃO BOULEVARD MONDE (NOVOS PRODUTOS)
 
Sons da industria
Sons da industriaSons da industria
Sons da industria
 
Prefeito visita as obras de reforma de sete escolas municipais
Prefeito visita as obras de reforma de sete escolas municipaisPrefeito visita as obras de reforma de sete escolas municipais
Prefeito visita as obras de reforma de sete escolas municipais
 
Trabajo de lengua
Trabajo de lenguaTrabajo de lengua
Trabajo de lengua
 
Concurso Público de Santa rita do sapucaí, 2104, MG
Concurso Público de Santa rita do sapucaí, 2104, MGConcurso Público de Santa rita do sapucaí, 2104, MG
Concurso Público de Santa rita do sapucaí, 2104, MG
 
Coluna da Jussara Gottlieb - Festa Animada e Entrevista com Rondoniense que v...
Coluna da Jussara Gottlieb - Festa Animada e Entrevista com Rondoniense que v...Coluna da Jussara Gottlieb - Festa Animada e Entrevista com Rondoniense que v...
Coluna da Jussara Gottlieb - Festa Animada e Entrevista com Rondoniense que v...
 

Similar to 5 assistnciadeenfermagemaopacientecomdistrbioscardacos-140422145104-phpapp02

A evolução da criminologia
A evolução da criminologiaA evolução da criminologia
A evolução da criminologia
Fabricio Maciel
 
Manejo Sanitario para Equinos
Manejo Sanitario para EquinosManejo Sanitario para Equinos
Manejo Sanitario para Equinos
Killer Max
 
Farmacologia generalidades farmacocinetica - farmacodinamia
Farmacologia generalidades  farmacocinetica - farmacodinamiaFarmacologia generalidades  farmacocinetica - farmacodinamia
Farmacologia generalidades farmacocinetica - farmacodinamia
Ana Hernandez
 
O que sao_missoes_populares
O que sao_missoes_popularesO que sao_missoes_populares
O que sao_missoes_populares
gafasnet
 
Mixtures and separations slideshare
Mixtures and separations slideshareMixtures and separations slideshare
Mixtures and separations slideshare
Tameika Ebony
 
Models and dimensions of earth
Models and dimensions of earthModels and dimensions of earth
Models and dimensions of earthlorizimmerman
 
A importancia da atividade fisica para a saude
A importancia da atividade fisica para a saudeA importancia da atividade fisica para a saude
A importancia da atividade fisica para a saude
Cet Macaubas
 
2075 -CONTESTAÇÃO - CPC Atualizado 2018
2075 -CONTESTAÇÃO - CPC Atualizado 20182075 -CONTESTAÇÃO - CPC Atualizado 2018
2075 -CONTESTAÇÃO - CPC Atualizado 2018
Consultor JRSantana
 
Konsep sehat sakit keperawatan transkultural
Konsep sehat sakit keperawatan transkulturalKonsep sehat sakit keperawatan transkultural
Konsep sehat sakit keperawatan transkultural
sapakademik
 
Presentación Jardín Infantil Aguilucho
Presentación Jardín Infantil AguiluchoPresentación Jardín Infantil Aguilucho
Presentación Jardín Infantil Aguilucho
Junta Nacional de Jardines Infantiles
 
Transe Integrativo e Psicossomática
Transe Integrativo e PsicossomáticaTranse Integrativo e Psicossomática
Transe Integrativo e Psicossomática
Grupo Crisálida de Biodanza
 
Responsabilidade civil do_estado
Responsabilidade civil do_estadoResponsabilidade civil do_estado
Responsabilidade civil do_estado
marilena redivo
 
Reglas cas bachillerato internacional
Reglas cas bachillerato internacionalReglas cas bachillerato internacional
Reglas cas bachillerato internacional
Chiquischiquis
 
EL SINDROME DEL CUIDADOR
EL SINDROME DEL CUIDADOREL SINDROME DEL CUIDADOR
EL SINDROME DEL CUIDADOR
rafababi14
 
Contestação Ilegitimidade Passiva em ACP
Contestação Ilegitimidade Passiva em ACPContestação Ilegitimidade Passiva em ACP
Contestação Ilegitimidade Passiva em ACP
Consultor JRSantana
 
Responsabilidaddaoambientalcostarica 131010155842-phpapp02
Responsabilidaddaoambientalcostarica 131010155842-phpapp02Responsabilidaddaoambientalcostarica 131010155842-phpapp02
Responsabilidaddaoambientalcostarica 131010155842-phpapp02
Phenelophe Michel
 
Conceptos y generalidades salud pública
Conceptos y generalidades salud públicaConceptos y generalidades salud pública
Conceptos y generalidades salud pública
Diomedes Palomino Romero
 
Personalidad millon
Personalidad millonPersonalidad millon
Personalidad millon
Helen Lopez
 
Trabajo final las redes sociales en el aula
Trabajo final las redes sociales en el aulaTrabajo final las redes sociales en el aula
Trabajo final las redes sociales en el aulaLiz Bellido
 
Diarreas agudas y
Diarreas agudas yDiarreas agudas y
Diarreas agudas y
Dieter Yohann
 

Similar to 5 assistnciadeenfermagemaopacientecomdistrbioscardacos-140422145104-phpapp02 (20)

A evolução da criminologia
A evolução da criminologiaA evolução da criminologia
A evolução da criminologia
 
Manejo Sanitario para Equinos
Manejo Sanitario para EquinosManejo Sanitario para Equinos
Manejo Sanitario para Equinos
 
Farmacologia generalidades farmacocinetica - farmacodinamia
Farmacologia generalidades  farmacocinetica - farmacodinamiaFarmacologia generalidades  farmacocinetica - farmacodinamia
Farmacologia generalidades farmacocinetica - farmacodinamia
 
O que sao_missoes_populares
O que sao_missoes_popularesO que sao_missoes_populares
O que sao_missoes_populares
 
Mixtures and separations slideshare
Mixtures and separations slideshareMixtures and separations slideshare
Mixtures and separations slideshare
 
Models and dimensions of earth
Models and dimensions of earthModels and dimensions of earth
Models and dimensions of earth
 
A importancia da atividade fisica para a saude
A importancia da atividade fisica para a saudeA importancia da atividade fisica para a saude
A importancia da atividade fisica para a saude
 
2075 -CONTESTAÇÃO - CPC Atualizado 2018
2075 -CONTESTAÇÃO - CPC Atualizado 20182075 -CONTESTAÇÃO - CPC Atualizado 2018
2075 -CONTESTAÇÃO - CPC Atualizado 2018
 
Konsep sehat sakit keperawatan transkultural
Konsep sehat sakit keperawatan transkulturalKonsep sehat sakit keperawatan transkultural
Konsep sehat sakit keperawatan transkultural
 
Presentación Jardín Infantil Aguilucho
Presentación Jardín Infantil AguiluchoPresentación Jardín Infantil Aguilucho
Presentación Jardín Infantil Aguilucho
 
Transe Integrativo e Psicossomática
Transe Integrativo e PsicossomáticaTranse Integrativo e Psicossomática
Transe Integrativo e Psicossomática
 
Responsabilidade civil do_estado
Responsabilidade civil do_estadoResponsabilidade civil do_estado
Responsabilidade civil do_estado
 
Reglas cas bachillerato internacional
Reglas cas bachillerato internacionalReglas cas bachillerato internacional
Reglas cas bachillerato internacional
 
EL SINDROME DEL CUIDADOR
EL SINDROME DEL CUIDADOREL SINDROME DEL CUIDADOR
EL SINDROME DEL CUIDADOR
 
Contestação Ilegitimidade Passiva em ACP
Contestação Ilegitimidade Passiva em ACPContestação Ilegitimidade Passiva em ACP
Contestação Ilegitimidade Passiva em ACP
 
Responsabilidaddaoambientalcostarica 131010155842-phpapp02
Responsabilidaddaoambientalcostarica 131010155842-phpapp02Responsabilidaddaoambientalcostarica 131010155842-phpapp02
Responsabilidaddaoambientalcostarica 131010155842-phpapp02
 
Conceptos y generalidades salud pública
Conceptos y generalidades salud públicaConceptos y generalidades salud pública
Conceptos y generalidades salud pública
 
Personalidad millon
Personalidad millonPersonalidad millon
Personalidad millon
 
Trabajo final las redes sociales en el aula
Trabajo final las redes sociales en el aulaTrabajo final las redes sociales en el aula
Trabajo final las redes sociales en el aula
 
Diarreas agudas y
Diarreas agudas yDiarreas agudas y
Diarreas agudas y
 

5 assistnciadeenfermagemaopacientecomdistrbioscardacos-140422145104-phpapp02

 • 2. CCAAPPSS OO pprroocceessssoo ddee rreeffoorrmmaa ppssiiqquuiiááttrriiccaa iinnttrroodduuzziiuu nnoo BBrraassiill uummaa sséérriiee ddee mmooddiiffiiccaaççõõeess nnaa aassssiissttêênncciiaa pprreessttaaddaa aaoo ppoorrttaaddoorr ddee ttrraannssttoorrnnoo mmeennttaall..
 • 3. CCAAPPSS OO CCAAPPSS ffooii iinnaauugguurraaddoo eemm mmaarrççoo ddee 11998866 nnaa cciiddaaddee ddee SSããoo PPaauulloo, ccoommoo sseerrvviiççooss ssuubbssttiittuuttiivvooss aaoo hhoossppiittaall ppssiiqquuiiááttrriiccoo::  CCAAPPSS ((CCeennttrroo ddee AAtteennççããoo PPssiiccoossssoocciiaall));;  NNAAPPSS ((NNúúcclleeoo ddee AAtteennççããoo PPssiiccoossssoocciiaall))..
 • 4. CCEERRSSAAMM EEmm BBeelloo HHoorriizzoonnttee, ooss sseerrvviiççooss ssuubbssttiittuuttiivvooss aaoo hhoossppiittaall ppssiiqquuiiááttrriiccoo ffoorraamm ccrriiaaddooss nnaa ddééccaaddaa ddee 9900 ee ddeennoommiinnaaddooss CCeennttrroo ddee RReeffeerrêênncciiaa àà SSaaúúddee MMeennttaall ((CCEERRSSAAMM)).. FFoorraamm ccoonncceebbiiddooss ppaarraa ooss aatteennddiimmeennttooss ddee uurrggêênncciiaa ee ccrriisseess, pprriivviilleeggiiaannddoo ooss ccaassooss mmaaiiss ggrraavveess..
 • 5. CCEERRSSAAMM OOss CCEERRSSAAMMss aattuuaamm ddee ffoorrmmaa rreeggiioonnaalliizzaaddaa ((aatteennddeennddoo aa uummaa ddeetteerrmmiinnaaddaa áárreeaa ddee aabbrraannggêênncciiaa)) ee hhiieerraarrqquuiizzaaddaa ((ttrraabbaallhhaannddoo ccoomm ttooddaa rreeddee ddee sseerrvviiççooss ddee ssaaúúddee)), iinncclluuiinnddoo cceennttrrooss ddee ssaaúúddee, cceennttrrooss ddee ccoonnvviivvêênncciiaa, hhoossppiittaaiiss ggeerraaiiss, hhoossppiittaaiiss ppssiiqquuiiááttrriiccooss ee ddeemmaaiiss sseerrvviiççooss..
 • 6. CCAAPPSS  CAPS são iinnssttiittuuiiççõõeess ddeessttiinnaaddaass aa aaccoollhheerr ooss ppaacciieenntteess ccoomm ttrraannssttoorrnnooss mmeennttaaiiss, eessttiimmuullaarr ssuuaa iinntteeggrraaççããoo ssoocciiaall ee ffaammiilliiaarr, aappooiiáá--llooss eemm ssuuaass iinniicciiaattiivvaass ddee bbuussccaa ddee aauuttoonnoommiiaa, ooffeerreecceerr--llhheess aatteennddiimmeennttoo mmééddiiccoo ee ppssiiccoollóóggiiccoo..
 • 7. CCAAPPSS  Sua característica pprriinncciippaall éé pprrooccuurraarr iinntteeggrráá--llooss aa uumm aammbbiieennttee ssoocciiaall ee ccuullttuurraall ccoonnccrreettoo,, ddeessiiggnnaaddoo ccoommoo sseeuu tteerrrriittóórriioo,, oo eessppaaççoo ddaa cciiddaaddee oonnddee ssee ddeesseennvvoollvvee aa vviiddaa qquuoottiiddiiaannaa ddee uussuuáárriiooss ee ffaammiilliiaarreess..
 • 8. SSEERRVVIIÇÇOOSS SSUUBBSSTTIITTUUTTIIVVOOSS OOss CCAAPPSS ((CCeennttrroo ddee AAtteennççããoo PPssiiccoossssoocciiaall)),, NNAAPPSS ((NNúúcclleeoo ddee AAppooiioo PPssiiccoossssoocciiaall)),, ee CCEERRSSAAMMss ((CCeennttrroo ddee RReeffeerrêênncciiaa àà SSaaúúddee MMeennttaall)),, ssããoo sseerrvviiççooss ssuubbssttiittuuttiivvooss ddoo mmooddeelloo hhoossppiittaallooccêênnttrriiccoo,, qquuee ttêêmm ssuurrggiiddoo nnoo ppaaííss ee íínntteeggrraa àà rreeddee ddoo SSiisstteemmaa ÚÚnniiccoo ddee SSaaúúddee,, oo SSUUSS..
 • 9. MMIISSSSÃÃOO  OOss CCAAPPSS ttêêmm aa mmiissssããoo ddee ddaarr uumm aatteennddiimmeennttoo ddiiuuttuurrnnoo ààss ppeessssooaass qquuee ssooffrreemm ccoomm ttrraannssttoorrnnooss mmeennttaaiiss sseevveerrooss ee ppeerrssiisstteenntteess,, nnuumm ddaaddoo tteerrrriittóórriioo,, ooffeerreecceennddoo ccuuiiddaaddooss ccllíínniiccooss ee ddee rreeaabbiilliittaaççããoo ppssiiccoossssoocciiaall,, ccoomm oobbjjeettiivvoo ddee ssuubbssttiittuuiirr oo mmooddeelloo hhoossppiittaallooccêênnttrriiccoo,, eevviittaannddoo iinntteerrnnaaççõõeess ee ffaavvoorreecceennddoo oo eexxeerrccíícciioo ddaa cciiddaaddaanniiaa ee ddaa iinncclluussããoo ssoocciiaall ddooss uussuuáárriiooss ee ddee ssuuaass ffaammíílliiaass.
 • 10. OOss CCAAPPSS vviissaamm::  Prestar aatteennddiimmeennttoo eemm rreeggiimmee ddee aatteennççããoo ddiiáárriiaa;; GGeerreenncciiaarr ooss pprroojjeettooss tteerraappêêuuttiiccooss ooffeerreecceennddoo ccuuiiddaaddoo ccllíínniiccoo eeffiicciieennttee ee ppeerrssoonnaalliizzaaddoo;; PPrroommoovveerr iinnsseerrççããoo ssoocciiaall aattrraavvééss ddee aaççõõeess iinntteerrsseettoorriiaaiiss qquuee eennvvoollvvaamm eedduuccaaççããoo,, ttrraabbaallhhoo,, eessppoorrttee,, ccuullttuurraa ee llaazzeerr;;
 • 11. OOss CCAAPPSS vviissaamm ::  DDaarr ssuuppoorrttee ee ssuuppeerrvviissiioonnaarr aa aatteennççããoo àà ssaaúúddee mmeennttaall nnaa rreeddee bbáássiiccaa:: PPSSFF ee PPAACCSS;;  RReegguullaarr aa ppoorrttaa ddee eennttrraaddaa ddaa rreeddee ddee aassssiissttêênncciiaa eemm ssaaúúddee mmeennttaall ddee ssuuaa áárreeaa;;  CCoooorrddeennaarr jjuunnttoo ccoomm oo ggeessttoorr llooccaall aass aattiivviiddaaddeess ddee ssuuppeerrvviissããoo ddee uunniiddaaddeess hhoossppiittaallaarreess ppssiiqquuiiááttrriiccaass qquuee aattuueemm nnoo sseeuu tteerrrriittóórriioo;;  MMaanntteerr aattuuaalliizzaaddaa aa lliissttaaggeemm ddooss ppaacciieenntteess ddee ssuuaa rreeggiiããoo qquuee uuttiilliizzaamm mmeeddiiccaammeennttooss ppaarraa aa ssaaúúddee mmeennttaall;;
 • 12. OOss CCAAPPSS ddeevveerrããoo ccoonnttaarr ccoomm ooss sseegguuiinntteess rreeccuurrssooss ffííssiiccooss::  Consultórios ppaarraa aass aattiivviiddaaddeess iinnddiivviidduuaaiiss;;  SSaallaass ppaarraa aass aattiivviiddaaddeess ggrruuppaaiiss;;  EEssppaaççoo ddee ccoonnvviivvêênncciiaa;;  OOffiicciinnaass;;  RReeffeeiittóórriioo;;  SSaanniittáárriiooss;;  ÁÁrreeaa eexxtteerrnnaa ppaarraa ooffiicciinnaass,, rreeccrreeaaççããoo ee eessppoorrtteess..
 • 13. AAss ppeessssooaass qquuee ppooddeemm sseerr aatteennddiiddaass ppeelloo CCAAPPSS::  Preferencialmente, aaqquueellaass ccoomm ttrraannssttoorrnnooss mmeennttaaiiss sseevveerrooss ee//oouu ppeerrssiisstteenntteess,, iinncclluuiinnddoo ooss ttrraannssttoorrnnooss rreellaacciioonnaaddooss ààss ssuubbssttâânncciiaass ppssiiccooaattiivvaass ((áállccooooll ee oouuttrraass ddrrooggaass)) ee ttaammbbéémm ccrriiaannççaass ee aaddoolleesscceenntteess ccoomm ttrraannssttoorrnnooss mmeennttaaiiss..  PPaarraa sseerr aatteennddiiddoo,, bbaassttaa pprrooccuurraarr ddiirreettaammeennttee eessssee sseerrvviiççoo oouu sseerr eennccaammiinnhhaaddoo ppeelloo PPSSFF oouu qquuaallqquueerr sseerrvviiççoo ddee ssaaúúddee,, iinnddoo pprreeffeerreenncciiaallmmeennttee nnaa rreeggiiããoo oonnddee mmoorraa..
 • 14. OO CCAAPPSS ooffeerreeccee aatteennddiimmeennttooss::  IInntteennssiivvooss –– ddiiáárriioo eemm ssiittuuaaççõõeess ddee ccrriissee oouu ddiiffiiccuullddaaddeess iinntteennssaass nnoo ccoonnvvíívviioo ssoocciiaall ee ffaammiilliiaarr.. PPooddee sseerr ffeeiittoo aatteennddiimmeennttoo ddoommiicciilliiaarr ssee nneecceessssáárriioo;;  SSeemmii--iinntteennssiivvoo -- OO uussuuáárriioo ppooddee sseerr aatteennddiiddoo eemm aattéé 1122 ddiiaass nnoo mmêêss.. QQuuaannddoo nnããoo eessttáá eemm ccrriissee ee ppooddee rreellaacciioonnaarr--ssee ssoocciiaallmmeennttee ddee ffoorrmmaa ssaattiissffaattóórriiaa,, mmaass aaiinnddaa nneecceessssiittaa ddee aaccoommppaannhhaammeennttoo.. PPooddee sseerr ffeeiittoo aatteennddiimmeennttoo ddoommiicciilliiaarr;;
 • 15. OO CCAAPPSS ooffeerreeccee aatteennddiimmeennttooss:: NNããoo--iinntteennssiivvoo –– OO uussuuáárriioo nnããoo pprreecciissaa ddee ssuuppoorrttee ccoonnttíínnuuoo ppaarraa vviivveerr eemm sseeuu tteerrrriittóórriioo ppaarraa rreeaalliizzaarr aattiivviiddaaddeess nnaa ffaammíílliiaa ee//oouu ttrraabbaallhhoo.. PPooddee sseerr aatteennddiiddoo aattéé ttrrêêss ddiiaass nnoo mmêêss.. TTaammbbéémm ppooddee sseerr ddoommiicciilliiaarr..
 • 16. OO CCAAPPSS ooffeerreeccee aallgguummaass aattiivviiddaaddeess tteerraappêêuuttiiccaass ccoommoo:: AAtteennddiimmeennttoo iinnddiivviidduuaall;; AAtteennddiimmeennttoo eemm ggrruuppoo –– OOffiicciinnaass,, ggrruuppooss tteerraappêêuuttiiccooss,, aattiivviiddaaddeess eessppoorrttiivvaass,, ssuuppoorrttee ssoocciiaall,, ggrruuppooss ddee lleeiittuurraa,, ddeebbaattee ee ccoonnffeeccççõõeess ddee jjoorrnnaall;; AAtteennddiimmeennttoo ppaarraa aa ffaammíílliiaa;;
 • 17. O CAPS ooffeerreeccee aallgguummaass aattiivviiddaaddeess tteerraappêêuuttiiccaass ccoommoo::  AAttiivviiddaaddeess ccoommuunniittáárriiaass –– AAttiivviiddaaddeess ddeesseennvvoollvviiddaass eemm ccoonnjjuunnttoo ccoomm aass aassssoocciiaaççõõeess ddee bbaaiirrrroo oouu oouuttrraass iinnssttiittuuiiççõõeess eexxiisstteenntteess nnaa ccoommuunniiddaaddee.. PPoorr eexxeemmpplloo:: ffeessttaass ccoommuunniittáárriiaass,, ccaammiinnhhaaddaass ccoomm ggrruuppooss ddaa ccoommuunniiddaaddee,, ppaarrttiicciippaaççããoo eemm eevveennttooss ee ggrruuppooss ddooss cceennttrrooss ccoommuunniittáárriiooss;;  AAsssseemmbbllééiiaass oouu rreeuunniiõõeess ddee OOrrggaanniizzaaççããoo ddoo SSeerrvviiççoo –– FFeeiittaa sseemmaannaallmmeennttee ee rreeúúnnee ttééccnniiccooss,, uussuuáárriiooss,, ffaammiilliiaarreess ee oouuttrrooss ccoonnvviiddaaddooss,, qquuee jjuunnttooss ddiissccuutteemm,, aavvaalliiaamm ee pprrooppõõee eennccaammiinnhhaammeennttooss ppaarraa oo sseerrvviiççoo..
 • 18. OOffiicciinnaass tteerraappêêuuttiiccaass SSããoo uummaass ddaass pprriinncciippaaiiss ffoorrmmaass ddee ttrraattaammeennttoo ooffeerreecciiddoo ppeelloo CCAAPPSS.. EEssssaass ooffiicciinnaass ssããoo aattiivviiddaaddeess rreeaalliizzaaddaass eemm ggrruuppooss ccoomm aa pprreesseennççaa ee oorriieennttaaççããoo ddee uumm oouu mmaaiiss pprrooffiissssiioonnaaiiss,, mmoonniittoorreess ee//oouu eessttaaggiiáárriiooss .. PPooddeemm sseerr ooffiicciinnaass::
 • 19. OOffiicciinnaass tteerraappêêuuttiiccaass EExxpprreessssiivvaass –– EExxpprreessssããoo pplláássttiiccaa,, vveerrbbaall,, ccoorrppoorraall,, mmuussiiccaall,, tteeaattrroo ee ffoottooggrraaffiiaa;;
 • 21. OOffiicciinnaass tteerraappêêuuttiiccaass OOffiicciinnaass ggeerraaddoorraass ddee rreennddaa:: ccuulliinnáárriiaa,, mmaarrcceennaarriiaa,, ccoossttuurraa,, ffoottooccóóppiiaa,, vveennddaa ddee lliivvrrooss,, ffaabbrriiccaaççããoo ddee vveellaass,, aarrtteessaannaattoo eemm ggeerraall,, cceerrââmmiiccaa,, bbiijjoouutteerriiaass,, bbrreecchhóó,, eettcc...... OOffiicciinnaass ddee aallffaabbeettiizzaaççããoo..